Dette er en SmartCMS kopi af den originale Mogens Kasler-Journal, som blev lukket 16. marts 2011

komparativ                                                                                                                                                                                                                                                                               kasler-journal.dk
Page Down
                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

komparativ

dokumenterbar

hypotese

 

vedrørende Munch & Himmler, marts 1940

 

VERSUS  /  KONTRA

 

Rostock-myten

og andre af besættelsestidens myter

* se afsnit 2 *

 

 

Bemærk:

Denne artikel

såvel afsnit 1 og afsnit 2

er under vedvarende opdatering

Er du interesseret? Så følg med undervejs!

 

------------------------------------

 

1:

 

komparativ

dokumenterbar

hypotese

om hvorvidt

udenrigsminister Munch medio marts 1940 personligt 

eller ved en af ham betroet udsending  

mødte den tyske rigsfører for SS

Heinrich Himmler

 eller en af denne betroet udsending 

i en by i Nordtyskland

muligvis Doberan eller kan være Rostock

Svaret er et ubetinget: JA

 

Himmler, rigsfører for SS, chef for det tyske

Rigs-sikkerheds-hovedkontor, med ressort for

ordenspoliti, kriminalpoliti og det hemmelige statspoliti

 

Citater fra:

De parlamentariske Kommissioners Beretninger 1945-1956 vedrørende den tyske besættelse 1940-1945

 

 Beretning III dateret Christiansborg 14. februar 1951

Afsnit B

 Side 73

C i t a t  1:

- "Foranlediget af alt dette mente man, det var naturligt at rette henvendelse til de danske, der påstodes at have været deltagere i nævnte møde.

P. Munch. Daværende udenrigsminister P. Munch havde herefter overfor kommissionens daværende formand og næstformand, der af kommissionen blev bemyndiget til mundtlig at forelægge Munch spørgsmålet, erklæret intet at kende hertil. Munch havde ikke været i Rostock på det omtalte tidspunkt og havde aldrig talt med Himmler.

Lunding. Oberstløjtnant Lunding havde aldrig erklærede han ligeledes overfor kommissionens formand og næstformand — hørt om et sådant møde Og havde heller aldrig talt med Himmler. Med Munch havde han iøvrigt kun talt een gang, det var i vinteren 1939—40,  og samtalen havde kun varet ca. 10 minutter."

Citat 1 slut.

Side 77

C i t a t  2:

- "Ihvorvel der allerede fra de danske, der påstås at have deltaget i Rostock-mødet, for den forrige kommission som allerede nævnt foreligger dementier, der må anses tilstrækkelig tydelige og troværdige, har kommissionen alligevel for at kunne imødegå de i den omtalte pjece: Fra utrykte kilder, påny fremsatte påstande, hvis rigtighed nu påstås at være dokumenteret ved pastor Schmidts heri optagne erklæring om at have mødt Munch i Rostock den 17. marts, ment det rigtigt hos de pågældende nulevende at bede dem om muligt fremskaffe sådant alibi til supplering af deres erklæringer, at deres tilstedeværelse ved nævnte Møde må anses for bevisligt ikke at have kunnet finde sted.

Dette mener kommissionen er dokumenteret og kan herom henvise til:

Alibier fra de danske, der påstås at have deltaget i Rostockmødet

1) Kontreadmiral Kjølsen. Kjølsens dagbøger suppleret med hustruens (A. nr. 207) hvoraf fremgår, at Kjølsen var i Berlin de nævnte dage.

2) Oberstløjtnant Lunding. Henviser til erklæring fra chefen for general-stabens efterretningssektion, nuværende generalmajor E.M. Nordentoft, hvoraf fremgår, at Lunding den 17. marts 1940 og i dagene før og efter dette datum var til tjeneste i sektionen i København (jfr. A. nr. 208).

(Bemærk: Det var en dækerklæring fra hærens tidligere efterretningschef)

3) Generalmajor von Stemann henviser til, "at det gennem forsvarsministeriet kan dokumenteres, at jeg var tilstede i krigsministeriet såvel lørdag den 16. som mandag den 18. marts 1940, og at to dengang i krigsministeriet som fuldmægtige tjenstgørende officerer oplyser, at jeg også var tilstede i krigsministeriet den 17. marts 1940, Palmesøndag." (A. nr. 209).

4) Vedrørende Danmarks daværende minister i Berlin, afdøde kammerherre Herluf Zahle, fremgår det allerede af Kjølsens dagbøger, at han de pågældende dage har været i Berlin, hvilket yderligere er bekræftet af daværende legationsråd ved gesandtskabet Steensen-Leth (jfr. A. nr. 210).

5) Om de gennem Hans Majestæt Kongens kabinetssekretariat indhentede oplysninger, hvorefter der af kabinetssekretariatets protokoller og arkiv intet fremgår om, at udenrigsminister Munch af kongen havde fået den tilladelse, ministre sædvanlig indhenter, når de agter at rejse udenlands, til at rejse i de nævnte dage, henvises til akterne (A. nr. 211). At sådan tilladelse heller ikke foreligger for 1939 (jfr. afhøringen af Schmidt, st. 56-57), oplyses i skrivelse fra kabinetssekretæren af 9. februar 1951 (A. nr. 216)."

Citat 2 slut.

Bemærk: Munch var ikke "sædvanlig", han så med skepsis på den præsenile konge, Chr. X.

Side 79

C i t a t  3:

- "Sammenfatning af det foreliggende

På grundlag af det her foreliggende materiale og de undersøgelser, kommis-sionen iøvrigt har foretaget desangående, mener kommissionen at kunne sam-menfatte, hvad der foreligger, som følger:

De gennem årene gang på gang fremsatte påstande om afholdelse af et sådant møde i Rostock underbygges, som det fremgår af det foregående, nu alene ved den af pastor Schmidt fremsatte erklæring om at have mødt Munch en dag i marts — formentlig den 17. marts. Herimod taler imidlertid efter kommissionens opfattelse alt, hvad der hidtil iøvrigt er kommet frem om spørgsmålet; her kan anføres: - de fuldgyldige dementier fra samtlige danske, der hævdes at have deltaget, jfr. foran, - de fremsatte påstande kan alle føres tilbage til de samme kilder hidrørende fra personer, der er dømt for landsskadelig virksomhed, og som nu ser deres fordel i hævdelsen af deres påstandes rigtighed.

Hertil kommer:

Schmidt har ikke kunnet dokumentere, at han tidligere — før han blev opfordret dertil af A. Olesen, til hvem han sendte sin erklæring af 15. november 1950 om at have mødt Munch i Rostock — har delagtiggjort andre i denne sin viden, jfr. foran.

Schmidt kan på nærmere forespørgsel ikke dokumentere at have været i Rostock, eller overhovedet i Mecklenburg, dengang, men kan fra denne tid kun fremlægge dokumentation for at have været i de vestlige dele af Tyskland (Flensborg og Celle)

Hvad angår rejsemulighederne København—Rostock (jfr. A. nr. 205 og 206), var der ingen togforbindelse til Warnemünde den 16. Og den 17. afgik første færge fra Gedser kl. 6,00 med ankomst til Warnemünde kl. 10,05. Skulle dr. Munch have taget den meget tidlige forbindelse, vil hans tilstedeværelse i Rostock (ved morgenkaffen på et hotel, jfr. Schmidt, st. 40) ikke kunne forudsættes. Hvad flyveforbindelser angår, afgik intet luftfartøj fra København den 17. marts, og de flyveforbindelser, der kunne være tale om den 16., var forbindelsen kl. 13,05 eller 13,13 til Berlin, senere afgik ingen, og Munch må — efter hvad Mohr oplyser (A. nr. 204) — have været i København på dette tidspunkt. De almindelige rejsemidler må herefter formentlig lades ude af betragtning. At Munch skulle have benyttet f. eks. et luftfartøj fra hæren eller fra marinen, eventuelt andre militære befordringsmidler, kan formentlig ikke antages at have fundet sted, uden at dette var iagttaget og af de pågældende blevet viderebragt som så meget andet, der ad denne vej er meddelt offentligheden og kommissionen til undersøgelse efter besættelsens ophør. -

Side 80

- Forøvrigt var dr. Munch så velkendt, at en sådan rejse til udlandet — lige-gyldigt om der benyttes de almindelige samfærdselsmidler eller ekstra-ordinære — ville være blevet bekendt også i andre kredse end dem, hvorfra Rostock-rygterne hidrører."

(Bemærk: Sammenfatningen er på ét punkt misvisende:

Munch kan være diskret passager i en bil, ført af 2 danske efterretningsoffice-rer, Lunding og Gyth, der førte bilen i ét stræk, kun afbrudt af ophold på Store-bæltsfærgen. Samt et ophold ved den dansk-tyske grænse. Her stod Gyth af og ventede. Hvorfor?

Fordi Gyths efterretningsdomæne var nord for grænsen, Den tysk-sønderjysk-fødte Lundings syd for grænsen.

Lunding og Munch fortsatte til Doberan resp. Rostock. Samme kørsel tilbage til København. * Hvad var i så fald Munchs formål med mødet i Rostock?)

 

"De tyske dokumenter

Endelig kan kommissionen på den givne anledning oplyse, at der intet — hverken i tyske eller danske dokumenter, der er i dens besiddelse — foreligger om et sådant mødes afholdelse, end ikke antydningsvist. Hvad særlig de tyske dokumenter angår, er kommissionen i besiddelse af aktstykker fra en række tyske militærarkiver og fra Auswärtiges Amt, ligesom man i Document Center 7771 i Berlin har gennemgået de fra Himmlers organisation, Reichssicherheits-hauptamt, bevarede dokumenter, og af disse fremgår intet om en sådan for-håndsaftale om Danmarks besættelse. Den beretning på grundlag af disse, som kommissionen formentlig snart vil kunne lade tilgå offentligheden, vil vise, at de tyske, der var udset til at lede besættelsen af Danmark, alle var instrueret om, at »overraskelsesmomentet« var det ledende princip. Bortset fra en mindre kreds af tyske ledende militære var ingen vidende om planerne vedrørende »Weserübung«. Det tyske udenrigsministerium fik først så sent som den 2. april 1940 meddelelse herom i en skriftlig henvendelse fra overkommandoen, dagen efter ledsaget af et personligt brev fra general Keitel til udenrigsminister von Ribbentrop, i hvilket samtidig meddeltes, at andre tyske rigsmyndigheder ikke ville få underretning om planerne før selve invasionsdagen. Dette tyder på, at heller ikke Himmlers Reichssicherheitshauptamt var informeret før, hvorfor et møde som det omtalte mellem Himmler og Munch på forhånd må anses for udelukket." -

(Bemærk: 1. Påstanden, at invasionsdagen 9. april var yderst hemmelig, modbevises af andre kendsgerninger. Hemmeligheden havde huller som lade-porte, og blev afsløret af bl.a. Canaris-gruppen. Den danske gesandt Zahle i Berlin fremsendte det fornødne til den danske regering fra og med den 4. april til og med den 8. april 1940.

2. Dersom mødet mellem Himmler og Munch angik en tysk-dansk kriminal-sag, som også var Himmlers ressort, har såvel Himmler som Munch fælles interesse i at fremme sagens afslutning med et gensidigt godt resultat. Hvad drejede politisagen sig om?

3. Sandsynligvis udenrigsminister Munchs homoseksuelle søn, Ebbe Munch. Hvordan blev resultatet?)

 

- "Den konklusion, den forrige kommission kom til, og hvorpå denne beretning med en udvidet undersøgelse bygger, var, at kommissionen mente at kunne fastslå, at intet sådant Rostockmøde havde fundet sted. Det er heller ikke siden lykkedes at sandsynliggøre noget sådant møde, og det af pastor Schmidt foran omtalte vidnesbyrd kan ikke anses underbygget, men alt foreliggende taler, som allerede tidligere anført, bestemt imod rigtigheden af pastor Schmidts anbringende.

Uanset dette har kommissionen dog bl.a. i betragtning af, at nye påstande kan fremkomme, uden at disse dog nu, efter hvad der er kommet frem, efter kommissionens opfattelse vil kunne ændre billedet, besluttet at lade den nedsatte kommissionsdomstol træde i funktion.

Christiansborg, den 14. februar 1951.

Kristen Amby   Busch-Jensen   Bøgholm   Holger Eriksen, formand   

Niels Eriksen   Jørgen Gram   Victor Gram   Poul Hansen (Grenaa)  

Rasmus Hansen   Hans Hækkerup    Arnth Jensen, næstformand

Thisted Knudsen     Holger Larsen   M. Larsen    Lindberg    Harald Nielsen   

Karl Olsen   Oluf Pedersen    Th. Poulsen     Rager     Rasting

Viggo Starcke     Steen   /   Eigil Olsen

...............................................................................

 

Kasler Journal har til ovenstående følgende kommentar:

1. "P. Munch. Daværende udenrigsminister P. Munch havde herefter overfor kommissionens daværende formand og næstformand, der af kommissionen blev bemyndiget til mundtlig at forelægge Munch spørgsmålet, erklæret intet at kende hertil. Munch havde ikke været i Rostock på det omtalte tidspunkt og havde aldrig talt med Himmler. "

2. "Lunding. Oberstløjtnant Lunding havde aldrig erklærede han ligeledes overfor kommissionens formand og næstformand — hørt om et sådant møde Og havde heller aldrig talt med Himmler. Med Munch havde han iøvrigt kun talt een gang, det var i vinteren 1939—40,  og samtalen havde kun varet ca. 10 minutter."

3. Hvorfor opsøgte e.t.-sektionens scouchef, ritmester Hans Lunding udenrigs-minister Munch? Hvor foregik samtalen? Hvad talte de om?

4. Det er brand hamrende vanvittigt, at de parlamentariske kommissioners "diskretionspligt" - indskærpet af formanden i 1945 for såvel kommissionernes medlemmer og de afhørte - gang på gang saboterer beretningernes sandheds-værdi.

5. Lunding arbejdede syd for grænsen. Her er han blevet bekendt med, at Munchs søn, den homoseksuelle Ebbe Munch sad arresteret i Hamborg efter en politirazzia i et lokale, kendt som mødested for homoseksuelle. Ebbe Munchs afvigende seksualitet var kendt af det danske politi fra 1936.

6. Lunding kunne kun gøre ét, rette henvendelse til sin chef, Nordentoft, som gik til general Gørtz, chefen for Generalstaben, som nødvendigvis måtte informere den i november 1939 tiltrådte, militært-historisk-fikserede-skrive-bordsgeneral, Generalløjtnant Prior, Generalkommandoen, som var tvunget til at forelægge sagen for direktøren for krigsministeriet, general von Stemann, som videre måtte informere krigsministeren, Alsing Andersen, som af indlysende grunde talte med statsminister Stauning.

7. Stauning var fortrolig med spionagentens hat og blå briller fra sin egen tid som krigsminister: Første gang under 1. verdenskrig, da han som kontrol-minister uden portefeuille var tilknyttet krigsministeriet 1916-1920 under mini-steriet Zahle. Anden gang da han under regeringsforhandlingerne i 1941 fore-slog sig selv som "Stats- og krigsminister". Tredie gang da han i juni 1941 var fungerende krigsminister i Søren Brorsons fravær, og vitterlig gennemførte oprettelsen og anerkendelsen af Frikorps Danmark. Dog betænksomt overlod underskriften af Krigsministeriets bekendtgørelse til den påny fungerende krigsminister Brorson.

8. Lunding: "Oberstløjtnant Lunding havde aldrig — erklærede han ligeledes overfor kommissionens formand og næstformand — hørt om et sådant møde Og havde heller aldrig talt med Himmler. Med Munch havde han iøvrigt kun talt een gang, det var i vinteren 1939—40,  og samtalen havde kun varet ca. 10 minutter."

Det var et vink med en vognstang til den ærede kommissions formand,  næst-formand og sekretær. Det måtte forties, at samtlige rigsdagsmedlemmer på Christiansborg, fra 1936 var bekendt med politiets undersøgelse af udenrigs-minister Munchs søn, Ebbe Munchs afvigende seksualitet. Racehygiejnen sad i højsædet. I 1935 blev sterilisationslove gennemført i Danmark, Norge, Sverige, Tyskland og Schweitz.

 

9. Her kommer generalstabschef Gørtz ind i billedet. Alle indberetninger kunne han efter skøn henlægge eller makulere eller fremme til generalkom-mandoens chef, generalløjtnant Prior.

Den daværende kaptajn Gørtz med hitler-moustacen i erindring. Samme skægprydelse bar admiral Rechnitzer. De var med andre ord begge to oriente-rede mod syd, adfærdsmarkeret ved de fra ansigtet udsendte signaler.

                                                 

10. Gørtz har hurtigt *) set de nye muligheder; han har sendt Lunding ud til dr. Munch privat, og bedt denne om at rejse med til Himmler med et politisk tilsagn i bytte for det danske gidsel.

Begrundelse: Danmarks neutralitetspolitik, hvoraf fulgte landets begrænsede militær. Ved et tysk angreb ville Danmark lide samme skæbne som  Polen sept. 1939, kvadratmile ruiner. (gesandt Zahle, 4.april.)  Hitlers næste skaktræk kunne forudses. Enten angreb på Vestfronten, inkl. Holland-Belgien, eller fremstød mod Norge. Så blev Danmark trædestenen. Vi kunne tilbyde: Accept af tyske militærbaser i Danmark, forudsat ingen tyske angreb med militærmagt ved besættelsen.  

*) klik til Beretning 12  / søg Side 11 / Beslutningen. (den tyske beslutning).

Generalløjtnant Prior har opsøgt Stauning, og hos denne opnået tilsagn til planens gennemførelse. Derpå informerede Prior, kongen, som accepterede. Gennem alle årene under enhver sindsbevægelse. græd kongen.

Stauning har tænkt på efterretningschefen under 1. verdenskrig, kaptajn senere generalløjtnant With, som syd for grænsen udgav sig for kreaturhandler. En historie han gerne fortalte under hærens efterårsmanøvre til H.M. Kongen, den militære, præsenile øverstbefalende, og statsministeren.

11. Lunding, tysk-født i Nordslesvig, tysk soldat 1914, bronzevinder i terræn-ridning, military, Berlin-olympiaden 1936, skulle kontakte sin tysk-sønderjyske stammefrænde, den ligeledes i Nordslesvig tysk-fødte, senere SS-standar-tenfürer, dvs, oberst, ved Himmlers stab, dr. agro. Rudolf Jacobsen, Himmlers rådgiver i danske anliggender. En mødeaftale kom istand via telefon og fjernskriver, før ritmester Lunding, kaptajn Gyth og udenrigsminister Munch i bil forlod København.

Munch var diskret passager i bilen. Lunding og Gyth førte bilen i ét stræk, kun afbrudt af ophold på Storebæltsfærgen, samt et ophold ved den dansk-tyske grænse. Her stod Gyth af og ventede. Gyths efterretningsdomæne var nord for grænsen, Lundings domæne syd for grænsen.

Lunding og Munch fortsatte til det aftalte mødested, muligvis Doberan, mulig-vis Rostock. Samme kørsel tilbage til København.

12. Officielt lå Munch syg lørdag den 16. marts 1940 og søndag den 17.

En svensk diplomat, Hamilton, har oplyst, at han traf dr. Munch lørdag d. 16. og at Munch virkede meget nervøs. Hamiltons indtryk forklarer det nødvendige om Munchs psykiske tilstand: Munch virkede meget nervøs. Dén tilstand var en absolut undtagelse fra hans selvbeherskelse, med det velkendte, ironiske "Mona Lisa"-smil. * / * jvf. Generalløjtnant With.

 

Dermed falder alt i hak omkring udenrigsminister Munchs nødløgn.

Og dermed får vi forklaringen på de usandsynlig mange fejl og mangler frem til og på selve skæbnedagen den 9. april. Det vil sige:

Regeringens ordre og  kontraordre. Spild af tid hos den præsenile militære øverstbefalende Chr. X. Militærets ledelses-bureaukrati, forsømmelser, korrup-tion, forvirring, manipulationer, spionage og sabotage mod hæren og søvær-net, frem til og især under det tyske overgreb 9. april.

Natten til 9. april lå hærens mandskab i hvile, jvf. ordre 8. april. Ved orlov og sygefravær manglede yderligere 2.400 mand, 17 pct. af hærens mandskab, som ialt udgjorde 14.000. Tyskerne kørte uantastede fra Gedser via Storstrømsbroen til Vordingborg. Der var ingen enheder fra hæren og søværnet på vagt ved truede havnebyer. Generalerne troede det var søværnets opgave, admiralerne troede det var hærens pligt. Søværnets forsvar af København, Middelgrund-fortets chef, frakommanderet 8. april. I dagene op til 8. april blev en del af marinens uddannede mandskab udskiftet med indkaldte ikke-uddannet  værne-pligtige.

Den senere generalløjtnant Gørtz undlod - uagtet han var tilsagt, at deltage i mødet i krigsministeriet den 9. april om morgenen kl. 04.00 med krigsminister Alsing Andersen, generalløjtnant Prior, generalmajor von Stemann, o.m.a.

Generalløjtnant Prior undlod -  da han i bil i høj fart forlod sin bopæl i "Cita-dellet" / Kastellet i København - at alamere garnisionen i Kastellet.

Ritmester Lunding blev, som den eneste af generalstabens e.t.-sektions offi-cerer, Nordentoft, Gyth og Winkel, roligt siddende på sit kontor og lod sig arre-stere af tyskerne den 29. august 1943, og ført til Berlin.

Søværnets chef, viceadmiral Rechnitzer,  som også var direktør for Marine-ministeriet, blev anklaget af søværnets kommandostab, og trak sig den 10. maj 1940.

Kongen var den præsenile øverstbefalende for begge værn, førstegeneral for hæren og førsteadmiral for søværnet.

 Kongens nevø, prins Axel, kontreadmiral i søværnet, adm. direktør for Ø.K., ankom 7. april 1940 til Berlin; skulle møde storadmiral Raeder, mødet aflyst. Dagen efter tilbudt møde med rigsmarskal Göring, den 9. april.

- "Det drejede sig om skibsfartsforhandlinger, og de drøftede andre sager", udtalte krigsministeriets direktør, generalmajor von Stemann til den parlamen-tariske kommission.

Prins Axel accepterede nov. 1940 Højgaardkredsens forslag, at blive statsmi-nister i en regering med velanskrevne danske mænd. D.v.s. en gentagelse af kongens uheldige forsøg på statskup under påskekrisen 1920. Kongen tilkaldte statsminister Stauning, som sagde nej til Højgaardkredsens forslag.

se Beretning IX side 31

 

Mere om samme sag:    klik til viceadmiralen

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

2:

Rostock-myten

og andre af besættelsestidens myter

Den bedste oversigt over mange energiske forsøg på afsløringer af tvivlsomme hændelser før,  under og efter besættelsestiden, ses bedst via Google´s effektive søgemaskine.

 

Søg eksempelvis under:
 

 9. april 1940
http://www.google.dk/search?hl=da&q=9.+april+1940&meta=lr%3Dlang_da

 

Udenrigsminister P. Munch
http://www.google.dk/search?hl=da&q=Udenrigsminister+P.+Munch&meta=lr%3Dlang_da

 

Statsminister Th. Stauning
http://www.google.dk/search?hl=da&q=Statsminister+Th.+Stauning&meta=lr%3Dlang_da

 

Ritmester Hans Lunding
http://www.google.dk/search?hl=da&q=Ritmester+Hans+Lunding&meta=lr%3Dlang_da

 

General Ebbe Gørtz
http://www.google.dk/search?hl=da&q=General+Ebbe+G%C3%B8rtz+&meta=lr%3Dlang_da

 

Rostock-myten
http://www.google.dk/search?q=Rostock-myten+&hl=da&lr=lang_da&start=20&sa=N

 

Besættelsestiden  *

* herunder - "som kollektiv erindring" - søg: lektor Kolmos
http://www.google.dk/search?hl=da&q=Bes%C3%A6ttelsestiden++&meta=lr%3Dlang_da
 

Den tyske besættelse 1940 - 1945
http://www.google.dk/search?hl=da&q=Den+tyske+bes%C3%A6ttelse+1940+-+1945&meta=lr%3Dlang_da

 

Retsopgøret
http://www.google.dk/search?hl=da&q=Retsopg%C3%B8ret&meta=lr%3Dlang_da

 

Jon Galster
http://www.google.dk/search?hl=da&q=Jon+Galster&meta=lr%3Dlang_da
 

Erik Haaest
http://www.google.dk/search?hl=da&q=Erik+Haaest&meta=lr%3Dlang_da

  Dines Bogø
http://www.google.dk/search?hl=da&q=Dines+Bog%C3%B8&meta=lr%3Dlang_da

 

  Jane Horney Granberg

http://www.google.dk/search?hl=da&q=Jane+Horney+Granberg&meta=lr%3Dlang_da
 

Ole Hans Jensen
http://www.google.dk/search?hl=da&q=Ole+Hans+Jensen&meta=lr%3Dlang_da

 

 

 - og dertil, hvad læseren selv finder er relevant

 

Imidlertid skal læseren være opmærksom på:

 Internettets sider med emner og personer vedr. Besættelsestiden 1940 - 1945 - og eftertiden, kan være sider som:

1) fremsætter udokumenterede / ikke-bevisbare / ikke-sandsynlige påstande,

- en påstand skal henvise til 2 bekræftende kilder, eller ved komparative / sammenlignlige henvisninger sandsynliggøre påstanden, -

2) kopierer -  uden at oplyse kilden (kontekst-tyveri) for at gøre sig interes-sant som "historiker" og foredragsholder,

- interessen for besættelsestiden 1940-45 er i de senere år steget markant, -

3) en støjsender, "npi", tilsigter bevidst manipuleret løgn og latin.

 

 

Fortsættes i næste udgave af Kasler Journal

 

klik til index

 


  kasler-journal.dk
Page Up

 

 


Copied from the original Mogens Kasler-Journal by SmartCMS ® 2011