Dette er en SmartCMS kopi af den originale Mogens Kasler-Journal, som blev lukket 16. marts 2011

beret12akom12a                                                                                                                                                                                                                                                                         kasler-journal dk
Page Down

 


 

De parlamentariske Kommissioners Beretninger

1945 - 1956

vedrørende den tyske Besættelse

1940 - 1945


Beretning 12 /  XII
  
Supplement til beretningerne I - III

"Weserübung"  -  9. april 1940

Tyske dokumenter
Beslutningen  -  Forberedelsen  -  Udførelsen

 

 

 

BERETNING

 

TIL

 

 

FOLKETINGET

 

AFGIVET AF
 

 

DEN AF TINGET UNDER 25. OKTOBER 1950 NEDSATTE
   KOMMISSION I HENHOLD TIL GRUNDLOVENS § 45

 

 

 

XII.

 

 

SUPPLEMENT TIL DE TIDLIGERE AFGIVNE BERETNINGER

1 - III

VEDRØRENDE FORHOLDENE VED DANMARKS BESÆTTELSE

9. APRIL 1940

 

TYSKE DOKUMENTER

 

 

1951

 

 


    Side 3

 

INDHOLDSFORTEGNELSE

Folketingets beslutning om kommissionens nedsættelse    5

Forskrifter for kommissionen   6

Kommissionens medlemmer   8

Kommissionens beretning:

Indledning   9

I. Beslutningen   11

II. Forberedelsen   14

III. Udførelsen   38

 

Side 4

 

ANVENDTE FORKORTELSER I DET FØLGENDE:

Bet. I, ber. II o.s.v., A. 00 betyder betænkning I afgivet af den parlamentariske kom-mission af 15. juni 1945, side 00, henholdsvis beretning II afgivet af den parlamentariske kommission af 19. december 1945.

Bet. I, ber. II o.s.v., A. nr. 00 betyder aktstykke til fornævnte, nr. 00.

Bet. I, ber. II o.s.v., st. 00 betyder det stenografiske referat til fornævnte, spalte 00.

A. nr. 00 betyder aktstykke til nærværende beretning, nr. 00

…………………………………………......………………………………
Bemærk:

II 30 = Beretning II Side 30

II A / a 30 = Beretning II Aktstykker Side 30

II Nr. / nr. 30 = Beretning II Aktstykke Nr. 30

II St. 30 = Beretning II Stenografiske Referater Spalte 30
Beretninger I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, XI, X, XI, XII, XIII, XIV.

……………………………………..………………………………………

 

Side 5

 

 

Beslutning af folketinget om nedsættelse af en kommission

i henhold til grundlovens § 45.

Vedtaget ved eneste behandling den 25. oktober 1950

 

Folketinget beslutter:

1. Der nedsættes i henhold til grundlovens § 45 en kommission med den opgave i det omfang, kommissionen måtte anse det for påkrævet, at foretage de fornødne undersøgelser til supplering af de ved de under den 15. juni 1945, 19. december 1945 og 8. januar 1948 nedsatte parlamentariske kommissioner tilvejebragte oplysninger til bedømmelse af, hvorvidt der er grundlag for at drage ministre og andre særlig ansvarlige til ansvar i forbindelse med Danmarks besættelse den 9. april 1940 eller i anledning af deres embedsvirksomhed under den tyske besættelse og til supplering af de af kommissionen af 8. januar 1948 tilvejebragte oplysninger med hensyn til politisk virksomhed under besættelsen, der skønnes at indeholde anslag mod folkestyret og den hidtidige statsretlige praksis.

Det påhviler kommissionen snarest at afgive beretning til folketinget angående de foretagne undersøgelser.

2. Medlemmernes antal fastsættes til 24.

 

3. Over møder, hvori mundtlige oplysninger og forklaringer afgives til kommissionen, opta-ges stenografisk referat.

4. Selve kommissionens drøftelser og afgivelsen af oplysninger, forklaringer og redegørelser foregår i lukkede møder, men der vil til oplysning for offentligheden, når undersøgelsen af et forhold er bragt til et sådant punkt, at kommissionen mener, at en redegørelse derfor kan af gives, være at afgive sådan redegørelse i den form og på den måde, som kommissionen skønner rigtig.

5. Tingets formand bemyndiges til at iværksætte det fornødne tir denne beslutnings udfø-relse.

Gustav Pedersen / Poul Møller

 

Side 6

 

 

Forskrifter for den kommission, der af folketinget i henhold

til tingets beslutning af 25. oktober 1950 er nedsat i henhold til

grundlovens § 45

fastsat i henhold til nævnte beslutning af folketingets formand den 25. oktober 1950

 

 

§ 1. Kommissionen vælger umiddelbart efter sin sammentræden en formand og en næst-formand.

§ 2. Kommissionen samles, udsættes og sluttes af sin formand. Denne bestemmer ved hver enkelt sammenkaldelse samlingsstedet. Forsåvidt dette er København, holdes kommis-sionens møder i rigsdagens lokaler.

§ 3. Kommissionen er berettiget til at antage lønnet medhjælp udenfor sin midte såvelsom til at foretage de til dens virksomhed fornødne udgifter, herunder rejse-udgifter efter regning til medlemmerne, forsåvidt kommissionen afholder møder udenfor København.

Under iagttagelse af de i tjenestemandslovens § 972 indeholdte regler vil der være at udbetale kommissionens medlemmer diæter, dog således at der ikke ydes diæter for dage, på hvilke folketinget holder møder.

§ 4. Den, der ophører at være medlem af folketinget, ophører tillige at være medlem af kom-missionen.

Når en enkelt ophører at være medlem, afgør kommissionen under hensyn til sine arbejders standpunkt og tarv, om den skal vedblive at virke med kun 23 medlemmer, eller om den skal gøre indstilling til folketinget om nyt valg af et medlem.

Skulle det ske, at flere ophører at være medlemmer, skal kommissionen gøre sådan indstilling.

§ 5. Om udbyttet og udfaldet af sine undersøgelser vedtager og afgiver kommissionen beretning til folketinget.

Beretning er vedtaget, når ved den endelige afstemning mindst 13 af kommissionens medlemmer har stemt for den.

Vedtages beretning ikke med enstemmighed, er de, der har stemt imod, berettigede til at få en fremstilling af deres afvigende meninger optaget i et tillæg til kommissionens beretning.

§ 6. Over møder, hvori mundtlige oplysninger og forklaringer afgives til kommissionen, opta-ges stenografisk referat.

§ 7. De til afholdelse af udgifter efter § 3 fornødne pengemidler hæves af kommissionens formand hos rigsdagens kasserer efter anvisning af folketingets formand. For deres anven-delse aflægger kommissionen regnskab til folketingets formand.

§ 8. De øvrige regler for kommissionens virksomhed fastsættes af den selv.

Gustav Pedersen    /    Eigil Olsen.

 

 

Kommissionens medlemmer

Tingets valg af medlemmer fandt sted 7. november 1950, og der valgtes følgende:

 

Redaktør Holger Eriksen

fhv. minister, overretssagfører Busch-Jensen

sekretær Victor Gram

forretningsfører Poul Hansen (Grenaa)

fhv. minister Rasmus Hansen

kontorchef Hans Hækkerup

maskinarbejder Holger Larsen

togfører M. Larsen

sekretær Lindberg

maskinarbejder Th. Poulsen

gårdejer Niels Eriksen

gårdejer Jørgen Gram

landsretssagfører Thisted Knudsen

fhv. minister Arnfh Jensen

sekretær Harald Nielsen

fhv. fængselspræst Éristen Amby

redaktør Bøgholm

lektor Karl Olsen

professor, dr. jur. Rasting

landmand Steen

direktør Rager

overlæge Viggo Starcke

plantageejer Oluf Pedersen

 

 

Et mandat, der ville kunne besættes af Danmarks kommunistiske partis folketingsgruppe, står indtil videre ubesat, jfr. folketingstidenden 1950—51 sp. 605.

Kommissionen konstituerede sig med Holger Eriksen som formand og Arnth Jensen som næstformand.

Tidligere medlem af kommissionen og formand for denne, medlem af Liberale Venstre, dommer Aage G. Holm, har været tilknyttet kommissionsarbejdet og været tilstede i dennes møder.

Til kommissionens sekretær antoges chefen for rigsdagens bureau, Eigil Olsen.

Endvidere har arkivar, dr. phil. Harald Jørgensen medvirket ved nærværende beretnings udgivelse.

 

Side 8

 

Indledning

Med udsendelsen af nærværende bind påbegyndes offentliggørelsen af et udvalg af de tyske dokumenter, som det er lykkedes kommissionen at komme i besiddelse af. Dokumenterne stammer, som der nærmere vil blive redegjort for i det følgende, fra forskellige civile og militære tyske arkiver.

I forbindelse med retsforhandlingen ved den internationale militærdomstol i Nürnberg, der blev nedsat for at dømme de tyske krigsforbrydere, fremdroges der af beslaglagte tyske arkiver et omfattende materiale både til belysning af krigens forhistorie og af tyske civile og militære myndigheders optræden i de besatte lande under krigen. Da der blandt dette materiale var adskilligt, der havde interesse for Danmark, fik de danske observatører ved den internationale militærdomstol instruktion af udenrigsministeriet * jfr. bet. I A. nr. 26; at erhverve fotokopier eller bekræftede afskrifter af de således fremlagte dokumenter, og disse blev ved uden-rigsministeriets mellemkomst stillet til kommissionens rådighed. Desuden foretog en af justitsministeriet i december 1946 udsendt delegation bestående af politimester P. Kjalke, politiadvokat E. Bech og dr. Sven Henningsen en fornyet grundig gennem-gang af alt for Nürnbergerdomstolen foreliggende dokumentmateriale. Hvad der hav-de interesse for Danmark, blev hjembragt enten i fotokopi eller bekræftet afskrift. En væsentlig del af dette materiale belyser forhistorien til Tysklands aktion 9. april 1940. Resten indeholder spredte dokumenter til belysning af forskellige forhold under den tyske besættelse af Danmark.

Med udenrigsministeriets mellemkomst er kommissionen desuden kommet i besid-delse af en samling vigtige militære arkivalier, hvoraf en del stammer fra den tyske værnemagts overkommandos arkiv og andre dele sandsynligvis fra den tyske øverst-kommanderendes arkiv i Danmark. Denne samling indeholder adskillige dokumen-ter, der nærmere belyser planlæggelsen af den tyske aktion 9. april 1940 og dens gennemførelse. Desuden indeholder disse militære arkivalier adskillige dokumenter til belysning af den tyske hærs ophold i Danmark i årene 1940—45 og af forholdet mellem befolkningen og den tyske værnemagt.

Ved de undersøgelser, som ovennævnte delegation foretog i Tyskland i december 1946, viste det sig, at den betydeligste samling tyske dokumenter måtte søges i det tidligere tyske udenrigsministeriums arkiv, der af englænderne og amerikanerne var bragt tilbage fra evakueringspladserne i Vesttyskland til Berlin. Kommissionen koncentrerede sig i vinteren 1946—47 om at opnå tilladelse til at udsende en dele-gation til gennemgang af dette arkiv. Arkivet står under administration af State Department i Washington og Foreign Office i London. Efter at tilladelsen til at besøge arkivet var erhvervet 

Side 10

udpegede kommissionen en delegation under bureauchef Eigil Olsens ledelse. Delegationen kom iøvrigt til at bestå af politiadvokat Erik Bech, dr. Sven Henningsen, arkivar, dr, phil, Harald Jørgensen og landsarkivar J. Hvidtfeldt. Afrejsen fandt sted 12. august 1947 fra København. Efter at arbejdet var sat i gang og de fornødne aftaler truffet, vendte bureauchef Eigil Olsen og dr. Henningsen tilbage, medens resten af delegationen forblev i Berlin for at fuldende gennemgangen af arkiverne. Hjem-rejsen fandt sted 12, september 1947.

I Berlin fik delegationen først og fremmest adgang til at gennemgå det tyske uden-rigsministeriums arkiv og det såkaldte rigskancelliarkiv, der opbevaredes samme-steds. Det viste sig, at disse arkiver var i det væsentlige intakte indtil sommeren 1944. Efter den tid var adskillige arkivalier gået til grunde. Delegationen foretog en systematisk gennemgang af alle afdelinger af det tyske udenrigsministeriums arkiv, hvor der var grund til at mene, at der kunne være dokumenter af interesse for kommissionen. Delegationen mødte den største velvilje og hjælpsomhed fra de allierede myndigheder. Samtlige dokumenter, som skønnedes at have interesse, blev mærket og fotografier bestilt. Fotografierne ankom til København i løbet af de føl-gende 9 måneder.

Under opholdet i Berlin havde delegationen ligeledes lejlighed til at foretage en summarisk gennemgang af det såkaldte Document Center 7771, der var under amerikansk militær bevogtning og indeholdt de nazistiske organisationers særlige arkiver. Enkelte dokumenter blev udtaget til fotografering, og fotokopier er senere modtaget.

Under delegationens ophold i Berlin viste det sig, at der var visse grupper af uden-rigsministeriets arkiv, som ikke kunne blive gennemarbejdet, da de endnu ikke var opstillet eller registreret. Da rigsarkivet i januar 1948 udsendte en særlig arkiv-delegation til Berlin bestående af arkivar, dr. Harald Jørgensen og landsarkivar J. Hvidtfeldt, fortsatte de arbejdet, hvor kommissionens delegation havde sluppet, og foranledigede hjemsendelse af yderligere fotografiske kopier af interesse for kom-missionen. Hjemsendelsen af kopierne trak dog ud som følge af den opståede rus-siske blokade af Berlin og arkivaliernes overflyttelse til England. Kommissionen har imidlertid i løbet af året 1950 fået samtlige dokumenter hjem, der har interesse for dens arbejde.

Nærværende bind, der alene omfatter tyske dokumenter vedrørende forholdene omkring den 9. april 1940, vil senere blive efterfulgt af aktsamlinger indeholdende tyske dokumenter til belysning af forholdene under besættelsen.

Som det fremgår af det følgende, optrykkes først de tyske dokumenter, hvorefter oversættelserne følger i et særligt afsnit. Sådanne dokumenter, der kan påregnes at have større interesse, optrykkes i kliché efter foreliggende fotokopier. Se Beretning XII Aktstykker.

Side 11

1. Beslutningen

Tyske ubådsbaser i Norge

Spørgsmålet om et tysk angreb på Skandinavien kom frem i begyndelsen af okto-ber 1939. Det rejstes fra sømilitær side, og formålet var at forbedre Tysklands strate-giske stilling under kampen om Atlanterhavet. Man tænkte i denne forbindelse navn-lig på støttepunkter for Atlanterhavs-ubådene i Norge.

Forhandlinger under Readers ledelse

En forhandling herom fandt sted 3. oktober 1939 indenfor den øverste søkrigs-ledelse under storadmiral Erich Raeders forsæde. 1) Marinens overkommandos krigs-dagbog, 3. oktober 1939. A. rir. 1. Se endvidere A. nr. 4. Raeder oplyste i 1944, at det var chefen for Østersøflåden, admiral Rolf Carls, der i et brev til ham fra omkring månedsskiftet september—oktober 1939 havde påpeget betydningen af en tysk besættelse af den norske Atlanterhavskyst. 2) Raeders memorandum, dateret 10. januar 1944. A. nr. 147. Overfor Nürnbergerdomstolen har Raeder senere forklaret, at når han og Carls fattede interesse for de norske baser, var det, fordi indberetninger fra tyske agenter, formidlet af admiral Wilh. Canaris, meddelte, at englænderne planlagde en okkupation af norske baser. 3) Forhør over Raeder 17. maj 1946. A. nr. 151.

Wolfgang Wegeners anskuelser

Den tanke, at den tyske flådes strategiske stilling ville blive forbedret ved tyske baser på den norske vestkyst, var ingenlunde ny i tyske sømilitære kredse. 4) Ind-stilling fra den norske undersøgelseskommission af 1945, bilag 1, 1947, side 10—11. Alle-rede i 1926 havde den tyske søofficer Wolfgang Wegener i en bog om tysk marine-politik i den første verdenskrig påvist, hvilke fordele den tyske marine ville have vundet, om man i stedet for den defensive marinestrategi havde betrådt en mere offensiv bane. Det var lignende tanker, admiral Carls nu gjorde sig til talsmand for, og han fik tilslutning fra Raeder.

Baser i Danmark

Under forhandlingerne om de norske baser kom spørgsmålet om baser i Danmark ligeledes under debat, og man vedtog nærmere at undersøge, hvilken fordel den tyske flåde ville have f, eks. af et støttepunkt på Skagen.

I de følgende dage fortsattes drøftelserne, og man indhentede en udtalelse fra lederen af den tyske ubådsflåde, admiral Karl Dönitz. Denne anbefalede, at Tyskland erhvervede baser i Norge. 5) Erklæring fra Dönitz af 9. oktober 1939. A. nr. 2. Raeder be-sluttede derefter at optage forhandlinger med Hitler om dette spørgsmål. 6) Raeders memorandum, dateret 10. januar 1944. A. nr. 147.

(klik tilbage til Forsiden)

Hitler om Tysklands nærmeste krigsmål

Man har bevaret et memorandum, dateret 9. oktober 1939, der menes at indeholde Hitlers syn på Tysklands krigssituation på denne tid. 7) Indstilling fra den norske under-søgelseskommission af 1945, bilag nr. I, 1947, side 12—18). - Ifølge

Side 12

et vidneudsagn af general Alfred Jodl for Nürnbergerdomstolen blev dette memo-randum personligt udarbejdet af Hitler og var bestemt for de øverstkommanderende for værnemagtens tre afdelinger og for chefen for O.K.W. 1) Forhør over Jodl 6. juni 1946. A. nr. 154. I henhold til dette dokument var målet for Tyskland at vinde herre-dømmet over Europa så hurtigt som muligt. Dette skulle opnås ved at samle alle kræfter til det store angreb mod vest, »Operation Gelb«. Hitler håbede på vest-magternes militære nederlag, medens Rusland endnu var neutralt.

Forhandling mellem Hitler og Raeder 10. oktober 1939

Da Raeder 10. oktober 1939 henvendte sig til Hitler for at vinde ham for tanken om tyske baser i Norge, mødte han nok interesse for sine synspunkter, men ingen tilslutning. I det officielle referat af samtalen siges blot, at Raeder overfor Hitler fremhævede betydningen af ubådsbaser på den norske kyst. 2) Fuehrer-Conferences on Naval Affairs, side 27. Udgivet af det engelske admiralitet 1947, i det følgende citeret: Fuehrer-Conferences. A. nr. 3. I Raeders redegørelse fra 1944 er beretningen fyldigere, idet Raeder skal have udviklet, hvilke skæbnesvangre følger engelske baser i Norge ville have for Tyskland. 3) A. nr. 147. Englænderne ville få herredømmet over indløbet til Østersøen, og de ville kunne operere i flanken på den tyske flåde og det tyske luft-våben. Endvidere ville England kunne øve en stærk pression på Sverige. Omvendt ville tyske støttepunkter på Norges kyst kunne benyttes som udfaldsporte mod Atlanterhavet. Man ville hermed kunne hindre en gentagelse af den for Tyskland så skæbnesvangre minespærring i den første verdenskrig mellem Shetlandsøerne og Norges kyst.

Hitler viste sin interesse for storadmiralens udviklinger ved at udbede sig de nota-ter, som man fra sømilitær side havde gjort om sagen, men han fastholdt sin en gang fattede beslutning, at Tysklands nærmeste krigsmål var angrebet mod vest. Herom var der 9. oktober 1939 udgået ordre, og siden fastsattes angrebet til at skulle finde sted 10. november. 4) Nazi Conspiracy and Aggression VI, 1946, side 880—81. Se desuden A. nr. 154.

Raeder om de nordiske landes neutralitet

Hitlers afvisende holdning havde til følge, at der ikke i efteråret 1939 blev tale om et tysk angreb på Skandinavien. Raeder havde imidlertid ikke opgivet sine planer, og en udtalelse, som han fremsatte 25. november 1939 overfor en kreds af stabsofficerer, vidner om et uvenligt sindelag overfor de nordiske lande. 5) Fuehrer-Conferences 1939, side 48. De skandinaviske lande, udtalte Raeder, er for tiden neutrale under tysk-russisk pres. Hvis Tysklands stilling skulle forringes, må vi vente, at de vil skifte holdning.

(Bemærk til sammenligning admiral Rechnitzers naive opfattelse af Reader vedr. samarbejdet mellem den tyske og danske marine)

Quislings besøg i Berlin

I december 1939 kom fhv. norsk forsvarsminister Vidkun Quisling til Berlin, og 11. december 1939 blev han sammen med den senere norske handelsminister Albert Hagelin modtaget af Raeder. Fra denne sammenkomst findes et officielt referat i marinearkiver. 6) Fuehrer-Conferences 1939, side 55—57. A. nr. 5. Se desuden Raeders forklaring i Nürnberg 27. maj 1946. A. nr. 151.

Quislings forhandling med Raeder 11. dec. 1939

I henhold til dette udviklede Quisling, at England ikke ville respektere Norges neu-tralitet, og at den siddende norske regering havde sluttet 

Side 13

en hemmelig traktat med England gående ud på, at man stiltiende ville se på en engelsk invasion på norsk område, hvis Norge indvikledes i krigen. En landgangsplan var udarbejdet og skulle udføres omkring Stavanger. Quisling udviklede videre de strategiske følger for Tyskland af en engelsk besættelse af Norge. Rhin- og Elbmun-dingerne ville blive udflankeret, og Østersøen blive krigsskueplads.

Det russiske fremstød i Finland, fortsatte Quisling, havde vakt ængstelse i Norden, og stortingspræsident Hambro og hans fæller håbede, at man med engelsk hjælp kunne imødegå den russiske fare. Quisling og hans folk ønskede imidlertid ikke, at Norge skulle komme i krig med Tyskland på grund af en engelsk landgang. Hans parti var derfor stemt for at komme en engelsk landgang i forkøbet og tilbyde Tysk-land baser. Quisling var nu kommet til Tyskland for at etablere kontakt. Mødet endte med, at Raeder udtalte, at han ønskede at foredrage sagen for Hitler.

Raeders forhandling med Hitler 12. dec. 1939

Under sin samtale med Hitler udviklede Raeder, at England ikke måtte vinde fod-fæste i Norge. 1) Fuehrer-Conferences 1939, side 57—58. A. nr. 6. Dette ville være krigsafgørende. Raeder stillede derfor forslag om, at den tyske overkommando skulle have tilladelse til sammen med Quisling at lægge planer til en tysk besættelse af Norge ad fredelig vej, d.v.s. indkaldt af en regering Quisling, eller ved magt. Hitler erklærede sig enig i dette. I mødet deltog foruden Raeder generalerne Keitel og Jodl samt orlogskaptajn Puttkammer. Der er ikke refereret udtalelser fra deres side.

Hitlers samtaler med Quisling 15. og 17. dec. 1939

Forinden videre foretoges, ønskede Hitler en personlig samtale med Quisling. Det første møde fandt sted 15. december, og han var ledsaget af Hagelin og Amtsleiter Scheidt fra Alfred Rosenborgs kontor. To dage senere — 17. december — blev Quis-ling påny modtaget af Hitler, og under denne anden samtale diskuteredes situationen i sin helhed. Hitler understregede sit ønske om, at Norge forblev neutralt, og spurgte Quisling, om han var klar over, at England ville erklære Norge krig, hvis Quisling anmodede Hitler om hjælp. Quisling bekræftede dette spørgsmål. Ved slutningen af samtalen spurgte Quisling Hitler direkte, om han ville hjælpe ham, hvortil Hitler svarede: Javel, det vil jeg. 2) Om den økonomiske hjælp til Quisling se A. nr. 12.

Samtalerne mellem Quisling og Hitler er refereret i Alfred Rosenbergs dagbogs-notitser. 3) Rosenbergs dagbog 19.—20. december 1939, aftrykt i Straffesak mot Vidkun Quisling, Oslo 1946, side 36. Desuden findes der en redegørelse, dateret 15. juni 1940, udarbejdet af Rosenbergs kontor, der i alt væsentligt dækker dagbogsnotitserne. 4) A. nr. 142. Se også A. nr. 146. Datoerne for Quislings samtaler med Hitler angives dog her som den 16. og 18. december 1939. Endvidere oplyses det i denne kilde, at Quislings samtaler med Raeder fandt sted på foranledning af Hagelin.

Angrebet pi Norge. Udtalelser af Raeder og Keitel

Under forhørene i Nürnberg har såvel general Keitel som storadmiral Raeder hæv-det, at Hitler traf sin beslutning straks efter Quislings besøg. Keitel udtalte, at ordren om at angribe Norge udstedtes i midten af december. 5) Forhør over Keitel 15. august 1945. A. nr. 148. Raeder hævdede, at Hitler efter samtalerne med Quisling

Side 14

befalede O.K.W. at behandle, og studere spørgsmålet om en okkupation af Norge, Dette arbejde blev påbegyndt, og fra sømilitær side deltog den senere admiral, daværende kaptajn Krancke i dette arbejde. 1) Forhør over Raeder 17. maj 1946; A. nr. 151. Se desuden A. nr. 152—53. Det kan i denne forbindelse oplyses, at den samme opfattelse er fremsat i tre bevarede beretninger fra Raeders hånd om forhistorien til angrebet den 9. april 1940. Af disse er de to dateret henholdsvis 22. april 1940 og 10. januar 1944, medens den tredie er udateret. 2) A. nr. 137. Om storadmiral Raeders andel i de forberedende overvejelser oplyser desuden A. nr. 11, 26, 29—30 og 49. Der er ikke fundet nogen skriftlig ordre fra Hitler fra denne periode.

Major Deyhles dagbogsnotitser

Andre kilder meddeler, at Hitler først traf sin beslutning om et angreb på Norge omkring midten af januar 1940, Major Deyhle, der var stabschef hos general jodl, meddeler i sin dagbog, at Hitler endnu i begyndelsen af januar 1940 håbede, at det store angreb mod vest kunne sættes i gang, men vejret lagde sig stadig hindrende i vejen. 3: A. nr. 7. Først da håbet om bedre vejr definitivt brast, blev situationen en anden. I henhold til major Deyhle fattede Hitler omkring midten af januar sin beslut-ning om at udnytte det danske og det norske landområde for den tyske krigsførelse. Nogen personlig ordre fra Hitler til bekræftelse af denne påstand er ikke fundet.

 

2. Forberedelsen

Forberedelsernes begyndelse

Fra det øjeblik, Hitler havde fattet sin beslutning, og indtil dagen, hvor aktionen blev udført, hengik ca. 3 måneder, og man gik i gang med de forberedende arbejder.

"Studie N", dateret 29. januar 1940

Det første eksisterende dokument vedrørende aktionen mod Skandinavien stam-mer fra 29. januar 1940. Under denne dato udstedte chefen for O.K.W., general Keitel, en ordre til overkommandoens forskellige afdelinger, hvori han meddelte, at Hitler ønskede, at det videre arbejde med »Studie N« skulle foregå under hans umiddelbare tilsyn og med Keitel som chef. 4) Ordre fra Keitel, dateret 29. januar 1940. A. nr. 8. I ordren henvises til en tidligere meddelelse af 23. januar, som imidlertid ikke kendes. Der skulle nedsættes en mindre arbejdsstab, der kunne danne kærnen i en fremtidig operationsstab.

"Weserübung"

Arbejdet skulle fremtidig foregå under dæknavnet »Weserübung«. Fra samme tid stammer en anden ordre fra Hitler til de øverste rigsmyndigheder, hvori det hedder, at ingen uden hans udtrykkelige tilladelse må give sig af med forberedende arbejder for militære operationer, der har besættelse af ikke-tyske områder til formål. Den absolutte hemmeligholdelse af sådanne operationer kræver, at kun et yderst begræn-set antal personer har kendskab hertil. 5) Ordre fra Hitler, dateret januar 1940. A. nr. 9.

Til belysning af aktionens videre forberedelse foreligger dels en række samtidige dokumenter fra det tidligere hærarkiv i Potsdam, dels general Jodls 

Side 15

dagbog samt endelig forhørsreferater over de implicerede parter fra domstolen i Nürnberg.

Den ved Keitels skrivelse af 29. januar nedsatte særlige stab vedrørende »Weser-übung« trådte sammen til sit 1. møde den 5. februar. 1) Jodls dagbog 5. februar 1940. A. nr. 10.

General Jodl om Altmark-affæren

Under 19. februar 1940 har Jodl i sin dagbog en indførsel om en samtale, han har haft med Hitler om Altmark-affæren. 2) Jodls dagbog 19. februar 1940. A. nr. 10. Se også A. nr. 17. Jodl oplyser, at Hitler var meget utilfreds med den holdning, som folkene fra Graf Spee havde indtaget ombord på Altmark, idet de ikke havde gjort modstand og ikke tilføjet englænderne tab. I forlængelse heraf trængte Hitler på med hensyn til forberedelserne til »Weserübung«, og han krævede, at skibe skulle udrustes og troppeafdelinger stilles i beredskab. Han ville tale med den særlige arbejdsstab her-om. Under samtalen foreslog Jodl, at man skulle udpege en af de nye komman-derende generaler til at forestå aktionen og sammen med sin stab at forberede denne. På denne måde kunne man måske fremskynde forarbejderne. Hitler erklærede sig indforstået hermed.

1. fase af forberedelserne afsluttes

Med samtalen den 19. februar mellem Hitler og Jodl afsluttedes 1. fase i forbe-redelserne til angrebet på Skandinavien. Den særlige stab ophørte at fungere, og i stedet for overlodes arbejdet til en ny mand, der stod udenfor værnemagtens over-kommando. 21. februar modtog Hitler i førerhovedkvarteret i Berlin den udpegede leder af den kommende operation, nemlig general v. Falkenhorst. Jodl bemærker i sin dagbog, at v. Falkenhorst modtog hvervet med glæde. 3) Jodls dagbog 21. februar 1940. A. nr. 10. 24. februar indtraf v. Falkenhorsts stab i Berlin, og arbejdet blev straks påbegyndt.

General v. Falkenhorst

General Nikolaus v. Falkenhorst var på det tidspunkt 56 år og havde hele sit liv gjort tjeneste i den tyske hær. Han var uddannet infanteriofficer og havde deltaget i verdenskrigen 1914—18. I foråret 1918 havde han tilhørt det tyske hærkorps, der under v. der Goltz' ledelse havde deltaget i den finske frihedskrig. Efter våbenstil-standen i 1918 gjorde v. Falkenhorst først tjeneste i Schlesien og siden i rigsværns-ministeriet i Berlin (1922—27). 1928—33 var v. Falkenhorst bataillonschef først i Königsberg og siden i Dresden. Derefter tjenstgjorde han som militærattaché med bopæl i Prag, og i 1935 udnævntes han til divisionschef i Østpommern. I august 1939 overtog han ledelsen af det 21. armékorps og deltog i denne egenskab i det polske felttog. I november 1939 forflyttedes han med sin afdeling til vestfronten, hvor han blev underlagt v. Rundstedts armégruppe. Efter hans egne udtalelser var hele hans opmærksomhed i disse måneder henvendt på Frankrig og det forestående store fremstød mod vest. Selv opholdt han sig i lange perioder på øvelsespladsen Grafen-woehr i Bayern, optaget af øvelser med kunstig tåge. Det var midt under disse øvelser, at et telegram fra Berlin kaldte ham til Hitler. Falkenhorst har overfor retten oplyst, at han kom til Berlin enten den 20. eller den 21. februar, og at han næste dags formiddag kl. 11 blev modtaget af Hitler i rigskancelliet. 4) Forhør over Falkenhorst .24. oktober 1945. A. nr. 149—50. Disse oplysninger stemmer med angivelserne i Jodls dagbog.

1. samtale mellem Hitler og v. Falkenhorst 21. februar 1940

Om sin første samtale med Hitler har v. Falkenhorst givet Nürnbergerdomstolen en række oplysninger. Han har for det første forklaret, at det var hans første møde med Hitler, og at han intet vidste om hensigten med kaldelsen til Berlin. Tilstede var for-uden Hitler med sikkerhed Keitel og muligvis også Jodl. Af samtalen med Hitler fik v. Falkenhorst det indtryk, at planen mod Skandinavien havde været under forhandling i løbet af vinteren 1939 — 40, og han giver den oplysning, at begivenhederne i Jøs-sing-fjorden havde gjort Hitler nervøs. På dette punkt er der således overens-stemmelse med Jodls dagbog. Hitler skal ligeledes — ifølge v. Falkenhorsts vidne-forklaring — have fremhævet, at rigsregeringen havde meddelelser om, at England planlagde en landgang i Norge.

v. Falkenhorst forklarede dernæst, at valget var faldet på ham på grund af hans deltagelse i den finske frihedskrig. Hitler var under denne første samtale ivrig efter at høre, hvorledes denne ekspedition over havet havde været organiseret. Nu stod man overfor at skulle planlægge en lignende ekspedition. Aktionen var nødvendig, hæv-dede Hitler, for at hindre Englands adgang til Østersøen, for at frigøre tyske flåde-operationer med udgangsbaser i Wilhelmshaven og for at sikre malmtransporterne langs Norges kyst. Falkenhorst ville få fem divisioner stillet til sin rådighed, og det var kun hensigten at besætte kyststrækningerne i Norge og Danmark. Aktionen var ikke rettet mod det norske folk.

Hitler tog derefter afsked med v. Falkenhorst, som fik ordre om at møde påny kl. 17 for at forelægge skitse til en angrebsplan.

Pausen mellem de to konferencer benyttede v. Falkenhorst til at købe en Bae-deker over Norge og at skaffe sig et første kendskab til norsk geografi. Han har i retten hævdet, at Norge for ham var et ganske ukendt land. Samtidig foretog han en foreløbig beregning over, hvorledes divisionerne skulle anvendes.

2. samtale mellem Hitler og v. Falkenhorst, 21. februar 1940

Kl. 17 var v. Falkenhorst påny tilbage i rigskancelliet, hvor han atter blev modtaget af Hitler og Keitel. Heller ikke denne gang var han fuldt sikker på, om Jodl var tilstede. Han fremlagde en skitse, der gik ud på, at der skulle landsættes en division i henholdsvis Oslo, Stavanger, Bergen, Narvik og Trondheim. Hitler krævede absolut tavshed af v. Falkenhorst, og denne lovede dette med et håndtryk, Falkenhorst fik derefter bemyndigelse til at overføre sin stab fra Koblenz til Berlin, men kun så mange, som var absolut nødvendige. Lokaler, der var strengt bevogtede, anvistes i krigsministeriets bygning. Desuden fik han som sømilitær rådgiver den senere admiral Krancke og en oberst fra luftvåbnet. Hitler erklærede til afslutning, at sagen var meget presserende, da han frygtede, at England ville komme ham i forkøbet. Audiensen var hermed forbi.

Der er intet væsentligt i v. Falkenhorsts beretning, der strider mod oplysningerne i Jodls dagbog, der har det fortrin fremfor beretningen, at den er samtidig, medens denne er afgivet mere end 5 år efter de begivenheder, som den skildrer. På et punkt divergerer de to kilder, idet v. Falkenhorst tillægger Keitel æren for at have udpeget ham til leder af det norske felttog, medens Jodl i dagbogen udtrykkelig gør opmærk-som på, at tanken om at udpege en af de kommanderende generaler stammer fra ham.

Side 17

v. Falkenhorst påbegynder arbejdet

Om selve de forberedende arbejder har v. Falkenhorst i Nürnberg oplyst, at dette påbegyndtes efter, at han havde overflyttet sin stab til Berlin. Hveranden dag aflagde han rapport om arbejdets gang enten for Hitler eller for Keitel. Den 20. marts kunne han meddele, at alle forberedelser var afsluttet. Han oplyser endvidere, at det var Hitlers idé, at den første bølge af invasionstropper skulle overføres på krigsskibe, da en almindelig transportflåde lettere ville blive opdaget af fjenden. Endvidere skulle de efterfølgende transportbåde sendes afsted i bølger for at formindske risikoen for tab. Angrebsdagen var først fastsat til den 8. april, men blev på grund af propelskade på et af skibene udsat til den 9. Flåden havde et vigtigt ord at sige med hensyn til planernes udarbejdelse, da det var dens opgave at bringe tropperne frem.

Til yderligere belysning af de forberedende arbejder haves foruden v. Falken-horsts beretning nogle samtidige dokumenter.

Plan om tysk besættelse af Norge, Danmark og Sverige, dateret 26. februar 1940

Fra 26. februar 1940 stammer et referat vedrørende de politiske og forvalt-ningsmæssige forholdsregler, der burde tages ved besættelsen af Norge, Danmark og Sverige. 1) Se A. nr. 13—16. Til dette referat hører 3 bilag indeholdende de nærmere krav, der burde stilles til de tre lande.

Det fremgår af dette dokument, at man fra begyndelsen har regnet med en fuld-stændig besættelse af norsk statsområde. I første omgang måtte anstrengelserne koncentreres om at få herredømmet over støttepunkter i Oslo, Arendal, Kristianssand, Stavanger, Bergen, Trondheim og Narvik samt jernbaneforbindelserne Oslo—Lille-hammer—Trondheim og Narvik—Riksgrænsen. Endemålet var dog hele det norske statsområdes besættelse.

I Danmark skulle besættelsen indskrænke sig til støttepunkterne Skagen og Frede-rikshavn samt sikkerhed for jernbanen Slesvig—Skagen og passagen gennem Store-bælt og Øresund. I Sverige skulle man besætte Luleå havn samt sikre banen Luleå—Narvik. Da disse aktioner ville medføre en fuldstændig engelsk blokade af samtlige skandinaviske og baltiske stater, måtte der træffes forberedelser til at koble de nordiske landes næringsliv sammen med Centraleuropas. I overensstemmelse med disse grundprincipper var der i særlige bilag udarbejdet en oversigt over de politiske og administrative krav, som man fra tysk side ville stille de enkelte nordiske lande. Disse krav var afpasset efter den udstrækning, som den tyske besættelse skulle have i de forskellige lande, og de kunne skærpes, såfremt besættelsen mødte modstand.

Dette forhandlingsgrundlag blev imidlertid straks omarbejdet på to vigtige punkter. For det første besluttede man at afstå fra besættelse af nogen del af svensk område, og omvendt blev man enig om, at hele det danske statsområde skulle besættes.

Hitlers »Weisung für Fall Weserübung«, dateret 1. marts 1940

Denne beslutning blev kort efter godkendt af Hitler og skriftligt formuleret i en ordre dateret 1. marts 1940 og underskrevet af Hitler. Ordren af 1. marts 1940 blev det grundlag, som v. Falkenhorst og hans stab kunne arbejde videre på. 2) Se A. nr. 18.

Side 18

I Hitlers egenhændige »Weisung für Fall Weserübung« udvikles til indledning, at situationen i Skandinavien krævede, at den tyske værnemagt traf forberedelser til at besætte Danmark og Norge. Herved skulle man afværge engelske overgreb på Skandinavien og Østersøen, sikre malmbaserne i Sverige og udvide marinens og luftvåbnets udgangsstilling mod England. Det var marinens og luftvåbnets opgave at sikre det planlagte foretagende mod angreb fra engelske marine- og luftstridskræfter. De tyske angrebsstyrker skulle under hensyntagen til den almindelige militære situation gøres så svage som mulig, og deres talmæssige svaghed måtte udlignes med dristig optræden og overraskende slag. Endvidere skulle man tilstræbe, at give aktionen karakter af en fredelig besættelse med det formål at give de nordiske staters neutralitet væbnet beskyttelse. Krav af dette indhold skulle ved aktionens begyndelse tilstilles de respektive regeringer. Om nødvendigt skulle disse krav understøttes ved flåde- og luftdemonstrationer. Skulle der mod forventning blive gjort modstand, skulle denne brydes med alle til rådighed stående midler.

Kommandoforhold

Til at planlægge og udføre aktionen udpegedes infanterigeneral v. Falkenhorst, chef for 21. armékorps, der i alle kommandospørgsmål blev underlagt Hitler. Hans stab skulle suppleres med repræsentanter fra alle tre værnemagtsafdelinger. De tropper, der skulle stilles til håns disposition, ville få særlig befaling og måtte ikke disponeres til brug for andre krigsskuepladser. De luftmilitære styrker ville i taktiske spørgsmål blive underlagt gruppe 21 og trådte, når aktionen var afsluttet, tilbage under luftchefens befaling, De marine- og luftstridskræfter, der ikke var underlagt v. Falkenhorst, men nødvendige for aktionen, skulle indsættes i nært samarbejde med v. Falkenhorst.

Besættelsens gennemførelse

Overskridelsen af den dansk-tyske grænse og landgangen i Norge skulle finde sted samtidig. Forberedelserne til aktionen skulle foretages så hurtigt som muligt, og i tilfælde af at fjenden greb initiativet overfor Norge, måtte tyske modforholdsregler øjeblikkelig kunne udløses. Af største betydning var det, at aktionen kom ganske overraskende for de nordiske stater og for vestmagterne. Alle forberedelser måtte tage hensyn hertil, og kunne forberedelserne, f. eks. udskibningerne, ikke mere holdes hemmelige, måtte der gives lederne og soldaterne indtryk af, at aktionen havde andre formål end det tilsigtede. Først når skibene var løbet ud, måtte trop-perne få bestemmelsesstedet at vide.

Danmarks besættelse

Med hensyn til Danmarks besættelse bestemte ordren af 1. marts, at Jylland og Fyn på overrumplende måde skulle besættes, og i tilslutning hertil Sjælland. Tropperne skulle så hurtigt som muligt støde igennem til Skagen og Fyns østkyst. På Sjælland skulle man straks sikre sig støttepunkter for en senere fuldstændig besættelse, Marinen skulle stille kræfter til rådighed, der sikrede bæltforbindelsen Nyborg-Korsør samt Lillebæltsbroen. Om fornødent skulle marinen endvidere understøtte land-gangsoperationerne samt forberede kystforsvaret. Luftvåbnet skulle i første række indstille sig på demonstrationsflyvninger og nedkastning af flyveblade. Endvidere skulle det sikre sig de danske flyvepladser og luftforsvaret.

Norges besættelse

I Norge var det den 21. armégruppes opgave at besætte de vigtigste kystpladser dels fra søen, dels fra luften. Marinen skulle forberede og gennemføre 

Side 19

søtransporten af landgangstropperne og de efterfølgende afdelinger. Endvidere skulle den beskytte forsyningstjenesten og forberede en udbygning af Norges kyst-forsvar. Luftvåbnet skulle — efter at besættelsen var lykkedes — sikre sig de norske baser for luftkrigen mod England.

Den 21. armégruppe skulle holde overkommandoen underrettet om forberedelser-nes gang og endvidere meddele, hvor lang tid der behøvedes mellem befalingen til aktionens påbegyndelse og dens gennemførelse. Som dæknavn for aktionen skulle anvendes »Weserübung«. Den dag, aktionen skulde foretages, kaldtes »Wesertag« og tidspunktet »Weserzeit«.

Görings stilling til angrebsplanen

Det var Hitlers ønske, således som det også fremgår af ordren af 1. marts, at aktio-nens planlæggelse skulle foregå under hans direkte tilsyn og således unddrages de almindelige værnemagtschefer. Medens intet tyder på, at generaloberst Walther v. Brauchitsch som hærens leder eller storadmiral Raeder som den øverstkomman-derende for flåden gjorde større indvendinger mod denne ordning, bortset fra at de mente, at der var stillet for store krav om mandskab, var luftvåbnets øverstkomman-derende, rigsmarakal Hermann Göring, meget forbitret. Dette fremgår af general Jodls dagbog. 1) Jodls dagbog 2. marts, 3. marts og 4. marts 1940. A. nr. 10. Selv efter at Hitlers ordre var udstedt, nedlagde han vrede protester mod, at dele af luftvåbnet blev underlagt den 21. armégruppe. Det lykkedes Jodl at nå til en Overenskomst med luftvåbnet ved en direkte samtale med luftvåbnets generalstabschef, Hans Jeschon-nek. 2) Jodls dagbog 4. marts 1940. A. nr. 10.

»Weserübung« og »Operation Gelb«

Et spørgsmål, der var holdt åbent ved ordren af 1. marts, var, hvorledes »Weser-übung« skulle indordnes i den militære timeplan for foråret 1940. Som påvist foran var det Hitlers ønske at sætte vestoffensiven, den såkaldte »Operation Gelb«, ind så tidligt som muligt. Den fortsatte, strenge vinter medførte, at angrebsordren stadig måtte udsættes. Under en samtale med Jodl, 26. februar, fremsatte Hitler spørgs-målet, om man skulle lade »Weserübung« løbe af stabelen før »Operation Gelb« eller efter. Jodl udviklede nogle dage senere, 28. februar, at det var bedst, at plan-læggelsen af de to operationer foregik således, at de både med hensyn til tid og styrker var uafhængige af hinanden. Hitler syntes udmærket om dette forslag, hvis det blot kunne gennemføres. Endnu 1. marts havde Hitler ikke truffet sin beslutning, men to dage senere befalede han, at »Weserübung« skulle foregå før »Operation Gelb«, og at denne skulle følge nogle dage efter. 3) Jodls dagbog 3. marts 1940. A. nr. 10.

Heraf fulgte, at forberedelserne til »Weserübung« måtte fremskyndes, og Hitler gav personlig udtryk for denne opfattelse.

Angrebsplanens udarbejdelse

Det virkelige arbejde med forberedelserne tog derefter sin begyndelse. Fra begyn-delsen af marts 1940 stammer forskellige udkast til de krav, som skulle stilles til de nordiske lande i forbindelse med aktionen. 4) Se A. nr. 20—21, 23—25, 27—28, 37—38 og 40. En sammenholden af disse udkast viser, hvorledes man efterhånden nåede frem til den endelige form, som disse fik den 9. april.

Hovedledelsen af hele aktionen havde v. Falkenhorst og hans 21. armégruppe, og det tilkom desuden ham i enkeltheder at planlægge den norske okkupation,

Side 20

der var den mest komplicerede på grund af den lange afstand fra udgangsbaserne i Nordtyskland og på grund af de særlige norske terrænforhold. Til at forberede besættelsen af Danmark udpegedes under den 21. armégruppe en særlig kommando, den såkaldte 31. højere kommando. Chef for denne var flyvergeneral Leonhard v. Kaupisch, 1) ber. III A. nr. 88; og stabschefen generalmajor Himer. Begge disse mænd blev kaldt til Berlin i begyndelsen af marts. Senere overførtes en del af deres stab, der ligeledes indlogeredes i Bendlerstrasse, til Berlin. Himer kaldtes til Berlin den 2. marts og havde sin 1. konference med v. Falkenhorst den 5. marts. Samme dag ankom Kaupisch og blev af Himer sat ind i situationen. Nogle dage senere arriverede major Macher, der skulle virke som operationschef, og korpsintendant, dr. Filitz, der var udset til korpsintendant. Endvidere deltog kaptajn v. Witzleben, major v. Heyde-breck og kaptajn Trommer i de forberedende arbejder. 2) Himers beretning til hær-arkivar Goes, dateret 12. august 1940. A. nr. 143.

v. Falkenhorsts plan for Danmarks og Norges besættelse dateret 13. marts 1940

Under 13. marts 1940 udfærdigede general v. Falkenhorst nogle almindelige bestemmelser ang. besættelsen af Danmark og Norge, som mangfoldiggjordes i 138 eksemplarer og var bestemt til uddeling sammen med de taktiske ordrer. 3) A. nr. 35. Ang. dæknavne ved operation »Weserübung« se A. nr. 59.

I afsnit A fastsloges, at den militære besættelse af Danmark og Norge havde til formål at sikre disse landes neutralitet. Målet måtte derfor være at gennemføre besættelsen på fredelig måde. Kun hvor man mødte modstand, måtte denne brydes med magt. De tyske tropper måtte tilstræbe at få befolkningen og de stedlige myndigheder til at affinde sig med den tyske fremgangsmåde og berede sig til loyalt samarbejde med de tyske tropper. Det var den enkelte tyske kommandants opgave at sikre sig, at de stedlige civile og militære myndigheder ikke gjorde modstand, og hurtigt at etablere et fredeligt samarbejde. Man måtte gøre disse myndigheder klart, at der kunne ventes ordrer med dette indhold fra deres overordnede. Komman-danterne burde betone, at disse myndigheder ved loyal imødekommenhed bedst tjente deres fædreland, at enhver modstand var formålsløs og kun ville medføre betydelig skade.

På besættelsesdagen ville de tyske gesandter foretage diplomatiske skridt hos den danske og den norske regering og stille følgende krav:

a. Regeringen skulle udsende opråb til folket og de militære styrker om at afholde sig fra enhver modstand mod de tyske tropper.

b. Befaling skulle udgå til de militære styrker om at etablere et loyalt samarbejde med de tyske befalingsmænd. De danske og norske tropper måtte beholde deres våben, såfremt de stedlige forhold ikke krævede anden bestemmelse. Der skulle stilles danske forbindelsesofficerer hos den tyske øverstkommanderende og de sted-lige kommandanter. Omvendt ville den tyske værnemagt udkommandere forbin-delsesofficerer.

c. Militære anlæg, især kystforsvarsanlæg, skulle i ubeskadiget stand overlades den tyske værnemagt, forsåvidt det var nødvendigt for forsvaret mod en ydre fjende.

Side 21

d. Samfærdselsmidler og efterretningsmidler skulle stilles til rådighed, forsåvidt det var nødvendigt for den tyske værnemagts opgaver og forsynings-tjenesten.

e. Der skulle udstedes forbud mod, at krigs- og handelsskibe afsejlede til udlandet. Når situationen var afklaret, kunne forbudet hæves.

f. Al efterretningstjeneste og postforbindelse over havet til udlandet skulle spærres med undtagelse af forbindelserne til Østersøstaterne.

g. Presse og radio skulle stilles til rådighed for den øverstbefalende.

h. Der skulle udstedes udførselsforbud for krigsmateriel.

i. Den dansk-norske meteorologiske udsendelse skulle straks indstilles.

j. De norske lodser skulle instrueres om at efterkomme tyske ønsker. Det norske fyr-væsen skulle for fremtiden rette sig efter tyske ordrer.

Forholdet til den danske og norske hær

I andet afsnit af ordren (B) fastlagdes forholdet til den danske og norske hær. Det hed til indledning, at den tyske øverstbefalende havde bemyndigelse til at foretage de forholdsregler, som var nødvendige for besættelsens gennemførelse. For Danmarks vedkommende overførtes denne fuldmagt til den øverstbefalende for den 31. højere kommando. Lederne af de enkelte landgangs-tropper var bemyndiget til selv at træffe forholdsregler i alle sådanne tilfælde, hvor der ikke forelå udarbejdede instrukser.

Hvorledes man skulle optræde overfor de danske og norske tropper afhang af begivenhedernes udvikling. Overtagelse af militære anlæg måtte såvidt muligt foregå efter forhandling med de pågældende landes militære myndigheder. Også om gensidig hilsepligt måtte der træffes aftale. Endelig måtte der udveksles forbin-delsesofficerer. Det tyske krigsflag måtte sættes på de steder, hvor det var nødvendigt at markere tyske tropper eller kontorer. Hvis der også lå danske eller norske tropper, kunne det danske eller det norske flag hejses samtidig. Der skulle uddeles flyveblade til de danske og norske tropper.

Skulle de tyske tropper møde modstand fra den danske eller den norske hær, eller skulle sabotage blive iværksat, skulle modstanden brydes, og tropperne afvæbnes og interneres. Var troppernes holdning blot usikker, kunne man nøjes med at sikre sig ammunitionsforrådene. Alle krigs- og handelsskibe skulle hindres i at løbe ud, ligesom det skulle forbydes alle flyvemaskiner at starte. Dette gjaldt dog ikke skibe under USA's flag.

Forholdet til de danske og norske myndigheder

Afsnit C indeholdt detaillerede bestemmelser om, hvorledes man skulle forholde sig overfor de danske og norske myndigheder. Hovedreglen var her, at man skulle søge kontakt med de civile myndigheder og løse nødvendige opgaver i forbindelse med dem. Der skulle indsættes tyske civile organer til etablering af samarbejdet, og når disse var installeret, skulle besættelses-tropperne alene beskæftige sig med forsvaret og sikringen af det besatte område. Indtil disse civile organer var etableret, gjaldt følgende regler. Besættelsestropperne skulle lade civilforvaltningen arbejde uhindret videre og drage omsorg for den fornødne beskyttelse. Man måtte kun gribe ind, hvor besættelsestroppernes sikkerhed krævede det. Modarbejdede en embeds-mand samarbejdet, kunne han afsættes og erstattes med en forhandlingsvillig person. I sådanne tilfælde kunne man søge råd hos den tyske konsul. De offentlige

Side 22

samfærdselsmidler måtte holdes i gang og stilles til disposition for de tyske trop-pers forsyningstjeneste. Man måtte sikre sig mod sabotage. Hertil kunne eventuelt anvendes loyale borgere i de besatte lande. Såfremt politiet optrådte loyalt, skulle det ikke afvæbnes eller hindres i sit arbejde. Grænse- og toldbevogtningen skulle opretholdes, og kun i nødstilfælde måtte tysk militær anvendes til at løse politi-opgaver. Den oversøiske post- og telefonforbindelse måtte afbrydes, medens man kunne nøjes med at kontrollere forbindelsen med Østersøstaterne.

Økonomiske forholdsregler

Med hensyn til de økonomiske forholdsregler indeholdt afsnit D regler om indsæt-telse af en række særlige officerer, der skulle overvåge det økonomiske liv. Sådanne fik station i København, Esbjerg, Aarhus, Bergen, Trondheim og Narvik. Deres opgave var rådgivende, og de skulle først og fremmest drage omsorg for det økonomiske livs fortsatte gang og sikring af befolkningens daglige livsfornødenheder. Endvidere skulle de foretage de fornødne undersøgelser af de besatte landes økonomiske brugbarhed for den tyske krigsøkonomi. Som særlig opgave betroedes det dem at sikre forhåndenværende vareforråd mod ødelæggelse eller bortfjernelse og at sikre vand-, gas- og elektricitetsforsyningen. De skulle endvidere overvåge opretholdelsen af det danske og det norske told- og møntområde. Toldpligtige varer måtte ikke udføres fra de besatte områder. Forsørgelsen af besættelsestropperne skulle kun påhvile de besatte lande, såfremt de var istand dertil uden at påføres nogen skade, og såfremt den militære situation krævede det. Rekvisitioner skulle betales kontant og i henhold til speciel tysk lovgivning. Kun i undtagelsestilfælde måtte der rekvireres på kredit. Betalingen skulle ydes enten i de såkaldte rigskreditkassesedler eller i det pågældende lands mønt. Der kunne omveksles til følgende kurser: l mark lig 0,60 norske og 0,50 danske kroner. Ved betalinger måtte tyske marksedler aldrig anvendes, for at hindre, at emigrantpengene på denne måde flød tilbage til riget. Personlige tjenesteydelser skulle betales kontant, medens militære tjenesteydelser kunne rekvireres på kredit. 1) Vedrørende forberedelsen af de økonomiske krav til Norge og Danmark henvises til A. nr. 19, 41 og 44.

Forholdet til fremmede gesandter

Med hensyn til indgriben overfor fremmede gesandter fastsattes følgende. Indgreb overfor fjendtlige staters gesandter tilkom den politisk befuldmægtigede, som havde ret til at gøre brug af militæret til gennemførelse af afspærring og bevogtning. 2) jfr. ber. III, A. nr. 105, ber. V, A. nr. 7.

Telefonledningerne til konsulaterne skulle afbrydes, personalet sættes under bevogtning og internering, hvis man optrådte fjendtligt. Man skulle endvidere forhin-dre dem i at tilintetgøre eller gemme værdifulde lagre eller våben. Hvad der iøvrigt skulle foretages med dem, måtte blive den politisk befuldmægtigedes sag. På samme måde skulle man gå frem overfor handelsdelegationer og andre officielle og officiøse repræsentationer. Statsborgere fra fjendtlige nationer skulle overvåges, og deres telefonforbindelser afskæres. Hvad der iøvrigt skulle foretages, vedrørte den rigsbefuldmægtigede. 3) jfr. ber. VII A. nr. 14—15. Alle ikke-fjendtlige missioner skulle forblive ukrænkede. Dog måtte deres efterretningstjeneste gå over de tyske for-bindelser.

Side 23

Kontrol med radio og presse

Radiostationerne Oslo, Stavanger, Bergen, Kalundborg, København og Skamle-bæk skulle straks besættes og stilles til disposition for værnemagten. Censur med udsendelserne skulle derefter indføres. Kabelforbindelsen til England skulle straks afskæres, og de øvrige sættes under kontrol. Pressen skulle fortsat have lov til at udkomme, sålænge den viste sig loyal. Dog måtte den kun bringe militære efter-retninger af tysk oprindelse. Befolkningerne skulle fra besættelsens begyndelse påvirkes gennem propaganda, og det skulle navnlig fremhæves, at regeringen ville træffe sine beslutninger i overensstemmelse med de tyske ønsker.

Troppeafdelinger til brug ved Danmarks besættelse

Til brug ved besættelsen af Danmark henlagdes under den 31. højere kommando den 170. infanteridivision, hjemsted Bremen, under kommando af general Witte og med kaptajn Herber som næstkommanderende. Divisionen bestod af 15.000 mand og 4500 heste. Endvidere henlagdes den 198. infanteridivision, hjemsted Perleberg, under kommando af general Roettig og med kaptajn Euler som næstkommanderen-de. Denne division bestod af 14.000 mand og 4400 heste. Hertil kom den fuldt moto-riserede 11. skyttebrigade, hjemsted Magdeburg, under kommando af oberst Angern og med kaptajn v. Heuduck som næstkommanderende samt panserafdelingen Volk-heim. 1) Intendanturrat Konig: Tåtigkeit und Erfahrungen der deutschen Heeresverwaltung in Danemark von den Vorbereitungen für die Besetzung Danemarks bis 30. Juni 1941. Dateret 20. oktober 1941. A. nr. 39.

Forsyningstjenestens organisation

12. marts 1940 havde korpsintendant, dr. Filitz sin første konference i Berlin med v. Kaupisch og Himer, og 13—14. marts forhandlede han med den 21. armégruppe. Han fik her de nødvendige direktiver og udarbejdede i de følgende dage de fornødne bestemmelser med hensyn til troppernes forsyning med penge og forplejning. Til hele okkupationsstyrken anvistes i første omgang 10,5 mill. mark i rigskreditkasse-sedler, hvilket ansås tilstrækkeligt for de første 20 dage. For det tilfælde, at hæraf-delingerne foretog rekvisitioner på kredit, tildeltes der de forskellige afdelinger et antal nummererede modtagelsesbeviser, de såkaldte »Empfangsbescheinigungen«.

Tropperne forsynedes med personlig forplejning i indtil 6 dage. Den øvrige for-plejning skulle føres frem pr. tog, og i den anledning opstilledes 4 transporttog i Lübeck og 2 tog i Elmshorn; 27. marts 1940 erklærede dr. Filitz, at hans forberedelser var afsluttet.

Operationsplan, dateret 21. marts 1940

Imedens arbejdede staben med selve operationsplanerne, og disse var afsluttet i løbet af 3 uger, således at general v. Kaupisch under 21. marts 1940 kunne under-skrive den såkaldte »Korpsbefehl Nr. 3«, der fremstilledes i 30 eksemplarer. 2) A. nr. 43. Se desuden A. nr. 77.

Det hed i denne befaling:

"Såfremt Føreren giver ordre til Danmarks besættelse, er det den 31, højere kom-mandos opgave at besætte Danmark overrumplende og såvidt muligt fredeligt. Mod-stand skal brydes. Da der er mulighed for fjendtlige modforholdsregler, bør de tyske troppers føring være krigsmæssig. Man må endvidere regne med engelske flyver-angreb. Det er alle troppeafdelingers opgave at løse den stillede opgave med dristig og beslutsom handling og ikke bringe den til stilstand, førend alle opgaver er løst."

Side 24

Besættelsen af København og øerne

Den 198. infanteridivision besætter Sjælland. Besiddelsen af denne ø med Køben-havn er en forudsætning for beherskelsen af gennemsejlingsfarvandene Storebælt og Øresund og for Danmarks fredeliggørelse. For at besætte Sjælland lander ved »We-serzeit«:

1. I København en bataillon med radioudstyr, der overføres med »Hansestadt Danzig« fra Travemünde. Dens opgave er at give den tyske gesandts henvendelse eftertryk. Bataillonen forskanser sig enten på kajen eller i Kastellet.

2. I Gedser landsættes fra to færger fra Warnemünde en bataillon samt et maskin-geværkompagni. I Gedser beslaglægges færger og skibe, og de motoriserede styrker søger at nå Vordingborg så hurtigt som muligt for at sætte sig i besiddelse af den store bro og forhindre dens ødelæggelse. Endvidere indleder man forhandlinger med kommandanten i Vordingborg.

3. I Korsør landsættes med marineunderstøttelse den fra Kiel ankommende divisionschef med dele af staben, regimentsstaben og en bataillon med radioudstyr. Dens opgave er at danne et brohoved, beslaglægge alle færger og skibe og derved sikre den efterfølgende overførsel fra Kiel til Korsør. Endvidere foretages der opkla-ring mod Ringsted og Roskilde.

4. I Nyborg på Fyn landsættes fra to minestrygere samt damperen »Claus v. Be-vern«, der kommer fra Kiel, 150 mand med den opgave at besætte og sikre havnen, beslaglægge færger og skibe samt hindre ødelæggelse af forråd.

Når disse punkter er sikret, følger nye afdelinger med 4 skibe fra Kiel til Korsør. Resten af divisionen sendes over Gedser. Såfremt broen ved Vordingborg er ødelagt, besætter de styrker, der er overført med færge, vigtige punkter på Lolland og Falster, medens resten sendes pr. jernbane fra Warnemünde til Flensborg og videre til Jylland.

Tropperne, der landsættes i Korsør, har til opgave at søge forening med tropperne i København, og de støder frem til Københavns vestlige forsvarslinie. Møder de mod-stand, skal de ikke angribe, men indeslutte fæstningen og afvente bombeeska-drillerne. Forsvarer København sig ikke, gør hovedparten af divisionen holdt udenfor København, medens udvalgte batailloner holder sig rede til indmarch i byen.

Besættelsen af Jylland

Til Jyllands besættelse indsættes to angrebsgrupper, der begge så hurtigt som muligt støder frem mod Nordjylland. Den ene er den 170. infanteridivision, der med udgangspunkt i området syd og sydøst for Flensborg, støder mod nord over Aaben-raa, Vejle, Viborg, Aalborg til Skagen. For at fremstødet skal lykkes, må grænse-spærringen hurtigt ryddes af vejen, en eventuel modstandslinie ved Kongeåen gennembrydes og besiddelsen af Lillebæltsbroen sikres. Divisionens motoriserede dele skal i løbet af »Wesertag« nå linien Randers-Viborg-Ringkøbing, og den ikke-motoriserede del linien Haderslev-Ribe. Såfremt man kan benytte jernbanen, skal den sidste transporteres ad denne vej. For at bemæg-tige sig Lillebæltsbroen ankommer 3 kompagnier til broen med minestrygere og med damper under marine-beskyttelse. Det er deres opgave at holde broen, indtil divisionen når frem og derefter at foretage opklaring indtil Odense. Divisionen har til opgave at

Side 25

støtte den anden angrebsgruppe, 11. skyttebrigade, således at denne kan komme hurtigst frem. Endvidere besætter den i løbet af den 1. dag Kolding, Aarhus og Ringkøbing. På besættelsens 2. dag skal divisionen nå overgangen over Oddesund og overtage sikringen efter skyttebrigaden. Den besætter samme dag Thyborøn, der kl. 8 morgen anløbes af tyske marineafdelinger. Enten 2. eller 3. dag besættes Aal-borg, Frederikshavn, og Skagen, og divisionen må regne med, at brigaden (se nedenfor) trækkes tilbage. Divisionen overtager ligeledes besættelsen af Esbjerg og må sørge for antiluftskytsets opstilling. Marineafdelinger vil ankomme til Esbjerg 6 timer efter »Weserzeit«.

Den anden angrebsgruppe — 11. skyttebrigade — støder frem over linien Padborg-Rends til Løgumkloster og derfra nordpå med hovedstyrken over Viborg til Aalborg, som skal nås 1. dag. For udfaldet af operation »Weserübung« er det af afgørende betydning, at Aalborg nås allerede på »Wesertag«, og at luftstøttepunktet Aalborg senest 24 timer efter operationens begyndelse sikres med antiluftskyts. Brigaden må undgå at blive sinket af eventuelle kampe i Østjylland og ved Tønder. Dele støder frem over Holstebro, Struer, nord om Limfjorden til Aalborg. Ved Oddesundbroen efterlades sikring. Esbjerg besættes omgående af et kompagni af regiment Göring. Det stilles efter ankomsten dertil under den 170. division. 24 timer efter indmarchen må brigaden have nået Frederikshavn, Skagen og Hirtshals. Brigaden har formarch-ret på »Wesertag«.

Til brug ved besættelsen var endvidere visse afdelinger af luftvåbnet stillet til disposition. Det var luftvåbnets opgave at foretage opklaringsmanøvrer og melde-tjeneste. Endvidere havde man en bombeeskadrille til sin disposition. Skulle det blive nødvendigt, måtte bombeangrebene føres igennem hurtigt og hensynsløst. Det tildelte antiluftskyts skulle allerede i løbet af »Wesertag« være opstillet i Esbjerg og ved Middelfart og senest 24 timer efter operationens begyndelse i Aalborg.

Under fremrykningen skulle der gives melding hver 2. time. I dagene før opera-tionen ville v. Kaupisch opholde sig i Hamburg på Hindenburgkasernen, fra »Weser-tag« i Flensborg.

Mulig modstand mod de tyske besættelsestropper

Til denne korpsbefaling hører 4 bilag, hvoraf kun bilag 1 er bevaret. Dette omhandler den modstand, som de tyske tropper kunne komme ud for under frem-rykningen i Danmark, hvis den danske regering har besluttet sig til krig og forberedt modforholdsregler.

Til indledning meddeles, at Danmark ikke havde ført krig siden 1864, og at de tyske tropper i enhver henseende var de danske overlegne. På Sjælland måtte man regne med alvorlig modstand ved København, hvor man meget nøje kunne gøre rede for de opstillede danske militærstyrker, og Vordingborg, eventuelt i Roskilde-Tune-Mosede-linien, men ellers ikke, bortset fra den modstand, told- og politivagter ville yde. I Jylland kunne man vente, at grænsevagten ville sprænge de vigtigste broer, hvilket måtte hindres. Dernæst kunne man møde modstand på linien Graasten-Lundtoft, Bajstrup-Jyndevad-Tønder, ved Haderslev samt ved Kongeaaen og Lille-bæltsbroen. Alle disse linier måtte gennembrydes. Under eventuelle henholdende kampe i det sydlige Jylland kunne det endvidere tænkes, at man koncentrerede tropper omkring Viborg eller søgte at sætte tropper over til Fyn. Alle sådanne planer måtte hindres ved et hurtigt fremstød mod nord.

Side 26

Besættelsen af Esbjerg

Som tillæg til denne hovedoperationsplan udstedte v. Kaupisch en særlig ordre om Esbjergs erobring, dateret 4. april 1940. 1) A. nr. 65. Det hed i denne, at Esbjergs hurtige besættelse var en afgørende betingelse for Danmarks erobring og for kampen mod England. Esbjerg var Jyllands vigtigste luft- og flådebase. Der kunne ventes modstand fra de dér opstillede antiluftskytsbatterier, ligesom man kunne vente engelske luftangreb. Esbjerg skulle derfor besættes fra land, fra luften og fra søen. Landtropperne skulle tages fra regiment Göring og ved grænseoverskridelsen udgøre et kompagni af den 11. skyttebrigade. Når brigaden var kommet på højde med Esbjerg, skulle dette kompagni bøje af mod Esbjerg, medens brigaden iøvrigt fort-satte mod Varde. I Esbjerg skulle det øjeblikkelig besætte batterierne, flyvepladsen, radiostationen, telegrafstationen samt postkontoret. Fra det øjeblik kompagniet drejede mod Esbjerg, hørte det under den 170. division. Besættelsen af Esbjerg skulle ske i samarbejde med jagerflyvegruppennr. 77, hvis opgave det var at holde eventuelle danske jagere borte og bryde modstand på jorden. Når målene i Esbjerg var nået, skulle Oksbøl flyveplads besættes. 6 timer efter »Weserzeit« ville en minestrygerflotille besætte havnen og flyvebådshavnen.

Forhandlinger mellem Falkenhorst og Kaupisch 6. marts 1940

Om forhandlingerne mellem v. Falkenhorst og v. Kaupisch angående angrebet på Danmark haves nogle oplysninger, der stammer fra en beretning, der er skrevet efter aktionens udførelse engang i løbet af april måned. 2) A. nr. 145. Det fremgår af denne, at v. Kaupisch den 6. marts havde en lang samtale med v, Falkenhorst, hvori denne udviklede, at efter hans opfattelse behøvede man ikke at regne med nogen dansk modstand. Han ville derfor foreslå, at den tyske bataillon, der skulle landsættes i København, efter landgangen med musik i spidsen skulle marchere til en central plads i hovedstaden, v. Kaupisch protesterede herimod og foreslog i stedet en besæt-telse af kastellet med magt og en tilfangetagelse af de derværende officerer. Da v. Kaupisch senere spurgte general Gørtz, hvad man ville have gjort, hvis tyskerne var marcheret ind i byen med musik, svarede denne: Vi ville naturligvis have taget dem til fange. Falkenhorst foreslog endvidere, at den tyske gesandts forhandlinger med regeringen først skulle finde sted ved 8—9-tiden. v. Kaupisch satte igennem, at denne fandt sted senest kl, 5 for hurtigst muligt at opnå en ordre fra regeringen om at indstille enhver modstand. Han var endvidere en modstander af, at tyske flyvere overfløj hovedstaden samtidig med landgangen. Dette ville vække byen for tidligt. Overflyvningen måtte først finde sted ½ time efter landgangen.

Indsamling af militære oplysninger fra Danmark

Til brug for udarbejdelsen af angrebsplanerne mod Danmark var det nødvendigt at skaffe visse oplysninger fra Danmark. Disse indsamledes af de såkaldte V-mænd og videresendtes til de korpschefer, der skulle lede operationerne i marken. Så sent som 4. april udsendtes et såkaldt »Feindbild Nr. 4« af generalmajor Himer til afde-lingerne. 3) A. nr. 63.

Kommissionen har haft adgang til en samling af disse indberetninger, der aldrig indeholder navnet på den person, hvorfra oplysningerne stammer. Som regel benæv-nes hjemmelsmanden »V-Mann«. I et enkelt tilfælde kaldes

Side 27

han »erprobter V-Mann, ehem. Flieger«, og i et andet tilfælde meddeles det, at oplysningerne stammer fra en dansk officer. Kommissionen har ladet disse dokumen-ter gå videre til justitsministeriet.

I tid stammer de fleste indberetninger fra marts-april måned 1940. Så sent som 8. april kl. 19,30 foreligger der en indberetning om, at al orlov er blevet inddraget blandt grænsegendarmerne. 1) bet. I A. nr. 16. Også ældre dokumenter er fundet i denne samling, bl. a. en indberetning om Københavns befæstning, dateret 29. august 1932.

Hovedmassen af indberetningerne giver detaillerede oplysninger om det danske vejnet, broers størrelse og bæreevne, færgeforhold o. lign. Dernæst rapporteres danske militærafdelingers forlægning, opstilling af luftskyts, militære manøvrer, udnævnelser indenfor officerskorpset og stemningen blandt mandskabet. En række planer over flyvepladser, banegårde, broer, opstilling af skyts m. m. er indsendt. Stort og småt rapporteres mellem hinanden, bl.a. finder en agent det af betydning at indberette, at mange bønder i Bov sogn i den sidste tid har fået installeret telefon (30. marts). Med særlig omhu har man indsamlet efterretninger fra grænseområdet, og man modtager detaillerede oplysninger om vejnettet og de forskellige militære afde-lingers placering og bevægelser.

Udsendelse af tyske agenter

Foruden disse lokale meddelere anvendte de tyske myndigheder særlige udsendte folk, der havde konkrete opgaver at løse. Således berejste en udsendt agent, der bærer betegnelsen »I H«, og om hvem det siges, at han rejste i særligt hverv, Nørrejylland og Sjælland og afgav meget udførlige meddelelser, navnlig om vejfor-holdene og militære anlægs beliggenhed. Den tyske minister i København, Renthe-Fink, optrådte i egenskab af indberetter om militære forhold, idet han 8. marts 1940 med den tyske konsul i Aabenraa som hjemmelsmand gav meddelelse om forlæg-ning af nye styrker til grænseområdet. Også luftattacheen, oberst Petersen, synes at have været virksom som efterretningsmand. 2) Se v. Kaupischs, beretning, dateret 30. april 1940. A. nr. 141, jfr. ber. III A. nr. 87—88 og st. 5—10.

Særlig omtale fortjener to efterretningsekspeditioner, der blev foretaget af navn-givne tyske officerer, nemlig af kommandant Erfurth for trænafdelingen i Schwerin,  der undersøgte forholdene i Gedser havn, og major Glein, der 4.—5. april foretog undersøgelser i København.

Erfurths undersøgelser i Gedser 30. marts 1940

Fredag den 30. marts ankom Erfurth ombord på den tyske færge >Mecklenburg« planmæssig til Gedser havn kl. 8,45. Undervejs havde han meget nøje iagttaget indsejlingsforholdene, og det var nu hans opgave at undersøge færgelejet, land-gangsforholdene, jernbanestationen og dens nærmeste omgivelser. Han var i land og skaffede sig bl.a. oplysning om, hvor telefonforbindelsen med omverdenen befandt sig. Efter sin hjemkomst afgav han 1. april i Berlin en udførlig indberetning om alle sine iagttagelser. 3) A. nr. 50, jfr. ber. III A. nr. 63—66 og 111—129.

Major Gleins besøg l København d. 4.-5. april 1940

Torsdag den 4. april kl. 20,40 ankom til Kastrup flyveplads major Glein forklædt som civil amtsråd. Af general v. Kaupisch havde han fået ordre til personlig at under-søge mulighederne for kajplads for et skib i Københavns frihavn eller ved Langelinie, tilkørselsvejene til Kastellet samt skaffe

Side 28

udførlige oplysninger om Kastellet, adgangen, vagterne, belægningen og mulig-hederne for en hurtig besættelse af Kastellet. Major Glein gik straks efter sin ankomst i gang med arbejdet, idet han aflagde besøg ved frihavnen og på Langelinie. Fredag morgen den 5. april fortsatte han sine undersøgelser. Han kom uden vanskelighed ind i Kastellet, hvor han traf en dansk sergent, med hvem han drak øl i korporals-messen. Af ham fik han en række oplysninger om Kastellet og dets besætning og lod sig forevise generalsboligen, kontorernes beliggenhed, telefoncentralen og de gamle porte. Samme eftermiddag vendte Glein tilbage med flyvemaskinen til Berlin og aflagde rapport dagen efter. 1) A. nr. 128, jfr. ber. II A. nr. 45 og ber. III A. nr. 87—88.

General Himers undersøgelser på Langelinie og omkring Kastellet 8. april 1940

For at fuldstændiggøre Gleins meddelelser foretog generalmajor Himer efter sin ankomst til København 7. april 1940 nye undersøgelser med hensyn til landgangs-mulighederne i København og stormen på Kastellet. 2) ber. III A. nr. 87—88.

Ledsaget af luftattaché, oberst Petersen aflagde han besøg på Langelinie og konstaterede, at havnen var isfri, og at der kun var en enkelt plads ledig ved kajen. I løbet af formiddagen den 8. april erfarede oberst Petersen, at to dampere ville afrejse i løbet af dagen, således at der ville blive plads i den sydlige ende. Endvidere foretog man en rekognoscering omkring Kastellet, hvoraf det fremgik, at man uden vanskelighed kunne trænge ind i Kastellet fra det sydøstlige hjørne. Alle disse oplys-ninger sendtes i chiffertelegram til overkommandoen i Hamburg. 3) Hærarkivar Goes' beretning af 12. august 1940. A. nr. 143. Om forholdene på Langeliniemolen natten mellem 8. og 9. april, se desuden bet. I A. 159 og 192—93, ber. II A. 42—43, A. nr. 19—25 og 42, st. 335—342, ber. III A. nr. 75—81 og 87.

Forhandlinger om angrebsdagens fastlæggelse

Som det vil være fremgået af foranstående redegørelse var forberedelserne til »Weserübung« afsluttet omkring 20. marts. Aktionen kunne forsåvidt være sat i gang på dette tidspunkt, men ishindringen lagde sig i vejen. Fra forskellig side skyndede man imidlertid på, og navnlig var storadmiral Raeder ivrig. Under en konference med Hitler 26. marts 1940, hvori desuden deltog Keitel, Jodl og Puttkammer, hæv-dede han stærkt nødvendigheden af hurtig aktion. 4) Fuehrer-Conferences 1940, side 39. A. nr. 47. I første halvdel af marts havde man haft mange efterretninger om, at England havde planlagt en aktion mod Norge, men efter den finsk-russiske våben-stilstand syntes planen opgivet. Man måtte imidlertid forvente, at England ville søge et nyt påskud til at foretage en aktion i Norge, bl.a. for at afskære malmtrafikken. Operationen mod Skandinavien kunne ikke udskydes længere end til 15. april, da nætterne ellers blev for korte, og storadmiralen gjorde opmærksom på, at det var nymåne den 7. april. Hitler bestemte sig derfor til aktion omkring den 7. april. I general Jodls referat af samme møde refereres beslutningen således, at aktionen skulle finde sted mellem den 8. og 10. april. 5) Jodls dagbog 26. marts 1940. A. nr. 10.

Hitler fastsætter 9. april 1940 som »Wesertag«

Den 1. april 1940 modtog Hitler v. Falkenhorst og lod hele »Weserübung" fore-drage. 6) Jodls dagbog 1. april 1940. A. nr. 10. Forhandlingerne blev afbrudt af en frokost, og efter

Side 29

denne forhandledes der videre, denne gang i nærværelse af alle de komman-danter, der skulle deltage i 1. linie. Hitler gav udtryk for sin fulde tilfredshed med det udførte grundige forarbejde. Næste dag fandt der om eftermiddagen en ny konfe-rence sted hos Hitler, hvori Göring, Raeder og v. Falkenhorst deltog. Fra alle sider erklæredes forarbejdet for afsluttet. Hitler gav derefter befaling til, at aktionen skulle finde sted tirsdag den 9. april. 1) Jodls dagbog 2. april 1940. A. nr. 10, jfr. bet. I A. nr. 16—17, st. 55—74 og ber. II A. nr. 36—36.

Planernes hemmeligholdelse

Indtil 2. april 1940 havde kun et meget begrænset antal personer haft kendskab til det forestående angreb. Samtlige officerer, der blev inddraget i de forberedende arbejder, blev afkrævet tavshedsløfte, og under 12. marts 1940 udstedte v. Falken-horst en lang befaling, hvori nødvendigheden af den strengeste diskretion blev på-lagt alle, der fik med aktionen at gøre. 2) A. nr. 33. Se desuden A. nr. 34 og 76. Såvidt man kan se, lykkedes det længe at bevare hemmeligheden. Først ved månedsskiftet marts-april begyndte rygterne at svirre mellem de udenlandske militærattacheer i Berlin, og disse rygter gav anledning til indberetninger fra de nordiske gesandter til deres respektive regeringer. Efter ordre fra sin regering foretog den svenske minister Richert en henvendelse til statssekretær v. Weizsäcker med forespørgsel, om rygter-ne om troppesammendragningerne i Østersøhavnene havde noget på sig, men han blev afvist. 3) Bet. I A. nr. 4, st. 5—54, 561—574, 590—612, ber. II A. nr. 6/8, 41, st. 5—44, 71—140, 311—334, 344—48, ber. III A. nr. 1—45.

v. Fakenhorsts ordre af 2. april 1940 om mørkelægning af de forestående opera-tioner

Jo nærmere angrebsdagen kom, jo nødvendigere blev det at holde planerne hem-melige. Under 2. april udstedte v. Falkenhorst derfor en ny ordre, der havde til formål så længe som muligt at kaste et slør over forberedelserne og lede fjenden på vildspor. 4) A. nr. 55.

Under de nu umiddelbart forestående troppeforskydninger skulle det således meddeles afdelingerne, at det drejede sig om øvelser, og målene for disse øvelser måtte ikke have nogen forbindelse med den planlagte aktion. Det virkelige mål måtte først røbes, når aktionen var i gang. Når tropperne forlod deres hidtidige kvarterer, skulle de tilbageblivende opretholde indtrykket af, at afdelingerne stadig var i kvarteret. Stabs- og kommandoflag skulle fortsat vaje, og levnedsmiddel- og fouragebestillinger afgives i samme omfang som tidligere. Al mandskabets post måtte fra nu af kun gå gennem feltpostkontorerne og ikke gennem den almindelige postbesørgelse. Fra 6.-dagen før »Wesertag« skulle posten holdes tilbage indtil »Wesertag« kl. 12. Personer, der handlede herimod, gjorde sig skyldige i lands-forræderi. Jernbanetransporterne skulle have udseende af orlovstog, og det skulle pålægges mandskabet ikke at forlade toget eller vise sig ved vinduerne i feltmæssigt udstyr. Det skulle endvidere i almindelighed forbydes mandskabet at forlade vognene eller indlade sig i samtale med civilpersoner. Ved afmarchen fra det sidste kvarter og til skibene, skulle tropperne holdes samlet, og enhver samtale med civilpersoner var forbudt.

Side 30

Særlige forsigtighedsforanstaltninger i grænseområdet

Særlige forholdsregler måtte tages i det dansk-tyske grænseområde, for at camou-flere den forestående aktion. I den anledning udstedte overkommandoen, general Warlimont, den 3. april en række bestemmelser. 1) A. nr. 60.

Indtil dagen før »Wesertag« kunne der ikke gennemføres indskrænkninger i trafik-ken på Danmark. Man måtte derfor i givet tilfælde udsprede den meddelelse, at fore-faldende troppebevægelser havde øvelser til formål i området Slesvig-Husum-Hamborg og Schwerin. Endvidere kunne man dølge sine rette hensigter ved at bestille kvarter udover »Weserzeit«. Troppebevægelser, som tydede på en forestå-ende invasion, måtte først påbegyndes kl. 20 dagen før »Wesertag«.

I postdistrikterne Schwerin, Kiel, Hamborg og Bremen skulle den udenlandske telefontrafik standses i perioden mellem kl. 20 og 7 dagen før »Wesertag«. Kun myndigheder, personer og firmaer, som ansås for tilforladelige, måtte telefonere. Persontrafikken mellem Danmark og Tyskland skulle være fuldstændig spærret i tiden fra kl. 20 til 7, og grænsebevogtningen skulle besørges af det sædvanlige mandskab. Den ordinære grænsetrafik med danske lastbiler indeholdende kød og fisk skulle afvikles på normal måde. De pågældende lastbiler skulle imidlertid efter at have passeret grænsen ledes ind på sideveje og chaufførerne og det ledsagende mandskab tages i forvaring indtil »Weserzeit«. Persontrafikken ad jernbanen lå som sædvanlig stille i spærretiden. Det overlodes til den 21. armégruppe at træffe nærmere bestemmelse om, hvad der skulle ske med de to ordinære godstog på linien Flensborg-Padborg og Husum-Tønder.

Med hensyn til skibsfarten udstedtes et almindeligt forbud mod, at udenlandske skibe forlod Flensborg, Kiel, Travemünde og Warnemünde efter kl. 20. Hvis det ansås nødvendigt, fik den 21. armégruppe bemyndigelse til at arrestere det danske færge- og toldpersonale i Warnemünde.

Afbrydelse af de nordiske konsulers telefoner den 8. april 1940

Som et led i arbejdet for at hemmeligholde invasionen sålænge som muligt udstedtes endelig 8. april ordre om afbrydelse af de nordiske konsulers telefoner. 2) A. nr. 84. I Flensborg sattes den danske konsuls telefon helt ud af funktion fra kl. 22,30. Desuden blev han sat under opsyn, og hvis han forlod sin bolig for at telefonere andetsteds fra, skulle han forhindres heri. På samme måde afbrødes alle udenbys samtaler med den svenske og norske konsul fra kl. 22,30. Derimod var lokale opring-ninger tilladt. I Rendsborg og i Slesvig standsede man ekspeditionen af udenbys samtaler til de nordiske landes konsuler allerede fra kl. 20.

Grænsebevogtning og grænsespærring

I dagene 2.—8. april udstedtes desuden en række ordrer om specielle spørgsmål. Allerede 19. marts havde generalmajor Himer anmodet overkommandoen om, at mindre afdelinger fra den stedfortrædende X. generalkommando måtte stilles til rådighed til aflastning af de egentlige invasionstropper. 3) A. nr. 42. Se desuden A. nr. 83. Det var meningen, at disse tropper skulle overtage grænsebevogtningen, efter at invasionen var begyndt, og sikre vigtige anlæg ved grænsen. Som led i denne grænsebevogtning udstedte general v. Kaupisch 7. april en

Side 31

almindelig ordre om grænsespærring, efter at invasionen var begyndt. 1) A. nr. 75. Se desuden A. nr. 62 og 81—82. Grænsen skulle indtil videre være spærret for al civil persontrafik. Dog kunne militære myndigheder i undtagelsestilfælde udstede spe-cielle tilladelser til at passere grænsen.

Opstilling af "Abwehr" afdelinger

Til at ledsage de egentlige invasionstropper opstilledes to særlige Abwehr-afde-linger omfattende hver 6 mand. 2) A. nr. 69. Om afdelingernes virksomhed se A. nr. 123. Den ene afdeling fik København til bestemmelsessted og modtog 5. april ordre om at melde sig hos major Glein på Travemünde banegård den 7. april. Den anden gruppe var bestemt for Jylland og skulle melde sig den 8. april ved den 11. skyttebrigade i Heide.

Opstilling af propagandaafdellnger

 

Endvidere opstilledes en særlig propagandaafdeling, der havde til opgave at følge invasionstropperne for at referere begivenhederne og tage billeder af invasionen. Endvidere havde denne gruppe som opgave at sørge for, at tyskfjendtlige kommen-tarer i danske blade blev hindret, og at radiostationerne ikke udsendte lignende meddelelser. 3) Propagandaforholdsregler, dateret 21. marts 1950. A. nr. 46. Se desuden skrivelse til rigsministeren for folkeoplysning og propaganda af samme dato. A. nr. 45. Om afdelingens virksomhed se A. nr. 124, jfr. ber. V A. nr. 4.

Forholdet til venligsindede stater og deres ejendom

I de samme dage udstedtes endelig en række ordrer om, hvorledes man skulle forholde sig overfor venligsindede staters repræsentationer og ejendom. Spørgs-målet havde tidligere ofte været under behandling, og visse ordrer var allerede udstedt. 4) A. nr. 22, 32 og 36. Nu udstedtes nye ordrer. Til disse hører en befaling fra overkommandoen, dateret 4. april, hvori det blev bestemt, at invasionstropperne ikke måtte hindre italienske, russiske og japanske skibe i at forlade danske og norske havne. Hertil sluttede sig en ordre fra general v. Kaupisch, dateret 7. april, hvori det meddeltes, at repræsentanter for venligsindede nationer på ingen måde måtte krænkes, og at der burde vises dem forekommenhed og høflighed. 5) Ordrer fra OKW og v. Kaupisch, dateret 4. april og 7. april 1940. A. nr. 66 og 78. Til de venligsindede magter henregnedes Italien, USA, Rusland, Japan og Spanien. Det kan i denne forbindelse endelig nævnes, at der efter henstilling fra udenrigsministeriet blev givet ordre om, at fjendtligsindede konsulaters arkiver ikke måtte krænkes. 6) Ordrer af 6. og 8. april 1940. A. nr. 71 og 80.

Udnævnelse af officerer til at behandle økonomiske spørgsmål

3. april 1940 foretog general Keitel udnævnelse af en række officerer, der fik til opgave at bistå den 21. armégruppe med hensyn til økonomiske spørgsmål. Deres opgave skulle være at understøtte den øverstbefalende ved udnyttelsen af de besatte lande i værnemagtens interesse. Endvidere skulle de sikre eksisterende vareforråd og iøvrigt holde det økonomiske liv i gang. 7) Ordre fra Keitel af 3. april 1940. A. nr. 58.

Besættelsestroppernes jurisdiktionsret

6. april udstedte Keitel ligeledes en ordre om den øverstbefalendes jurisdiktions-myndighed. Dødsdomme over de besatte landes indbyggere kunne kun fuldbyrdes efter at være forelagt den øverstbefalende for armégruppe 21. Dog kunne han over-drage en anden denne myndighed. 8) Ordre fra Keitel af 6, april 1940. A. nr. 72.

Side 32

Forholdet til den danske og den norske konge. Flugtforsøg skal hindres

Endelig udstedte Keitel efter speciel ordre fra Hitler under 2. april befaling til den øverstbefalende for den 21. armégruppe og den 31. højere kommando, at man under alle omstændigheder måtte forhindre, at den danske eller den norske konge flygtede til udlandet. Den rigsbefuldmægtigede og den øverstbefalende måtte tage alle for-nødne forholdsregler for at hindre dette. En eventuel bevogtning af de kongelige personer måtte etableres om fornødent og under hensyntagen til de pågældendes stilling som statsoverhoveder. Varigheden af denne bevogtning ville være afhængig af den bevogtedes indstilling og optræden. 1) Ordre fra Keitel af 2. april 1940. A. nr. 56. Endelig kan det nævnes, at generalmajor Himer under 5. april beordrede, at sted-kendte folk skulle være i nærheden af den dansk-tyske grænse på »Wesertag« kl. 4,45 for at vejlede stødtropperne over grænsen. 2) Ordre fra Himer af 5. april 1940. A. nr. 68.

Udenrigsministeriet informeres

Efter at alle militære forberedelser var afsluttet, stod blot tilbage at informere udenrigsministeriet om den forestående aktion og at instruere det om at give de rigsbefuldmægtigede i København og Oslo ordre til at foretage den af værnemagten ønskede diplomatiske demarche. I den anledning foretog overkommandoen den 2. april en skriftlig henvendelse til udenrigsministeriet, og dagen efter skrev general Keitel et personligt brev til udenrigsminister v. Ribbentrop, hvori han ligeledes under-rettede ham om den planlagte aktion, samtidig med at han meddelte ham, at andre rigsmyndigheder ikke ville få underretning om invasionen førend på selve dagen. De militære forberedelser havde taget ret lang tid, men der var kun levnet uden-rigsministeriet kort tid til den diplomatiske forberedelse. Keitel henstillede, at kun meget få embedsmænd blev inddraget i arbejdet. 3) Keitel til v. Ribbentrop, dateret 3. april 1940, trykt i Nazi Conspiracy and Aggression VII, side 99—100. A. nr. 57.

De diplomatiske henvendelser i Oslo og København

Henvendelsen til udenrigsministeriet af 2. april var formet som en skrivelse med 6 bilag. 4) A. nr. 54. De tyske ministre i København og Oslo skulle, samtidig med at invasionen påbegyndtes, foretage en henvendelse til de respektive regeringer og meddele dem, at en tysk invasion var påbegyndt, og at man i den anledning stillede en række krav. For at sikre overraskelsen kunne overrækkelsen først finde sted samtidig med landgangen og grænseoverskridelsen. For at hindre unødig blods-udgydelse og kamp måtte der kræves et hurtigt og principielt svar på de tyske krav. Når afgørelsen var faldet, måtte der omgående gives besked til de danske militære og administrative myndigheder og til besættelsestropperne. For at holde aktionen hemmelig over for udlandet så længe som muligt, måtte der ikke anvendes åben meddelelse gennem radioen, kun kode eller telefon. Vægrede regeringen sig ved at anerkende de tyske krav, måtte den hindres i at give modstandsordre pr. radio. Til assistance for den rigsbefuldmægtigede i København var udnævnt generalmajor Himer. Hans første opgave ville være at underrette besættelsesstyrkerne om forhand-lingernes forløb, og han skulle hertil bruge Københavns radiostation. Tilladelse hertil skulle kræves af regeringen. Desuden skulle han

Side 33

hurtigst muligt underrette den 31. højere kommando i Hamborg. Gesandten skulle desuden hurtigst muligt give alle tyske konsuler underretning om forhandlingerne med regeringen og anmode dem om at assistere de indrykkende tropper. For at sinke engelske modforholdsregler skulle man omgående drage omsorg for, at de fjendtlige missioners forbindelse med udlandet blev afskåret, både telefon og radio. Gesandten kunne få militær assistance hertil. Efter at den første demarche hos den danske regering var foretaget, skulle gesandten foretage en ny demarche kort efter, hvori han skulle kræve, at de principielle militære fordringer blev udført i alle enkeltheder, og samtidig skulle han præsentere rigsregeringens videre ønsker.

De principielle militære og andre krav

I bilag 1 indeholdtes de principielle militære fordringer formuleret i 13 punkter. 1) ber. IV A. 19—20. I bilag 2 fremsattes de tyske ønsker om samarbejde med den danske regering. Det hed i dette bilag, at det var den rigsbefuldmægtigedes opgave at overvåge, at regeringen opfyldte de tyske krav, og at han navnlig skulle drage omsorg for, at de tyske troppers sikkerhed og forsyninger sikredes. Endvidere skulle der udnævnes forbindelsesofficerer til de vigtigste centrale institutioner (ministe-rierne) og de lokale myndigheder. Udenrigsministeriet anmodedes desuden om at udnævne en »Beauftragter zu den Ministerien fur innere Verwaltung und Wirtschaft«. I provinsen kunne man anvende de tyske konsuler. Gesandten måtte endvidere overvåge den danske regerings udenrigspolitik og hindre, at den tog skridt, der var rettet imod eller kunne skade den tyske besættelse. Det var endvidere gesandtens opgave at sørge for bortsendelsen af de fremmede fjendtlige missioner med deres personale. Tidspunktet for afrejsen og rejseruten måtte aftales med de militære instanser. Endvidere skulle han foretage eftersøgning og bortsendelse af fjendtlige undersåtter og lade sådanne internere, der var i værnepligtig alder. Endelig skulle han overtage administrationen af fjendtlig ejendom.

Det skulle endvidere meddeles samtlige blade, presseorganer og radioen, at al nyhedsmeddelelse og kommentering på ingen måde måtte skade den tyske besættelse, og at det var bladenes hovedopgave at virke beroligende på befolk-ningen. Regeringen skulle hindre enhver form for antitysk propaganda. Man ønske-de, at den danske presse fortsat skulle udkomme, men regeringen måtte drage omsorg for, at hele pressen, også provinspressen, fulgte de givne retningslinier. Særlige militære afdelinger ville sikre sig Kalundborg radio. Regeringen skulle opfordre befolkningen til ro og orden, og presse og radio opfordres til loyalt sam-arbejde med de tyske kontrollerende organer.

Tjenesteydelser af private skulle erstattes i overensstemmelse med tysk lovgivning. For brugen af offentlige samfærdselsmidler og militære anlæg skulle der i begyn-delsen ikke ydes nogen erstatning. Senere skulle spørgsmålet tages op til drøftelse.

Økonomiske krav

I bilag 3 var optaget de økonomiske krav til Danmark, som overkommandoen mente, at man måtte stille for at kunne udnytte Danmark til fordel for tysk krigsøkonomi. Kravene deltes i to grupper, hvoraf de første

Side 34

skulle stilles ved den første diplomatiske demarche, medens de øvrige krav kunne fremføres efterhånden.

Til de øjeblikkelige krav hørte, at erhvervslivet blev holdt i gang, og at der blev truffet øjeblikkelige forholdsregler for at afværge følgerne af den økonomiske af spærring af tilførsler vestfra. Man kunne regne med begrænsede tilførsler fra Tysk-land og de andre skandinaviske lande. Butikker og banker skulle holdes åbne, og forholdsregler tages for at hindre tilbageholdelse af varer; andre forholdsregler var forbud mod prisforhøjelser, beskyttelse af valutaen, modtagelsestvang for »Reichs-kreditkassenscheine« og »Empfangsbescheinigungen« for tjenesteydelser, der ikke blev betalt kontant. I forbindelse med disse krav skulle der gennemføres strenge straffebestemmelser for sabotage mod erhvervsvirksomheder. Der skulle oprettes fabriksværn for sådanne virksomheder, som man fra tysk side var interesseret i at beskytte. Arbejdsfreden skulle sikres. Der skulle gennemføres forbud mod vare-udførsel til fjendtlige lande og midlertidig indskrænkning i den øvrige vareudførsel. Rederierne skulle opfordres til at lade deres skibe, der var på vej til Danmark med vigtige varer, prøve på at bryde en eventuel vestlig blokade. Der skulle gennemføres rationering af benzin, korn, foderstoffer, tekstilvarer, kolonialvarer, sæbe og kul. Alle benzin- og olieforråd skulle strækkes.

Om den danske industri udtaltes det, at den, hvor den ikke tjente hjemmemarke-det, var af betydelig interesse for den tyske rustningsindustri, og dens produkter måtte derfor snarest tilføres denne. Særlig interesse havde man i de kemiske fabrik-ker, sprængstoffer, superfosfat, skibsværfterne, kryolitraffinaderiet samt elektricitets-værkerne. For at sikre udnytteisen af den danske industriproduktion måtte der træffes foranstaltninger til, at varestrømmen øjeblikkelig kunne ledes til Tyskland, og der måtte sluttes en betalingsoverenskomst. For at lette gennemførelsen af disse ønsker ville der blive udnævnt en særlig »Wehrwirtschafts-Offizier«. Efter de undersøgelser, han ville foretage, forbeholdt man sig at stille yderligere krav. 1) ber. V og VIII.

Besættelsestroppernes domsmyndighed

Bilag 4 indeholdt en oversigt over de retningslinier, som tropperne indtil videre ville følge. Danmark blev erklæret for okkupationsområde, og den øverstbefalende fik bemyndigelse til at træffe alle nødvendige forholdsregler for besættelsens gennemførelse. Om værnemagtens domsmyndighed udtaltes, at de tyske militær-domstole havde ret til at dømme i sager, hvor befolkningen foretog handlinger, der var egnet til at bringe formålet med besættelsen i fare, eller begik handlinger, der var rettet mod værnemagten eller dens personel. I sådanne sager skulle der dømmes efter tysk ret, og befolkningen skulle udtrykkelig gøres opmærksom herpå. 2) ber. VII.

Bilag 5 og 6 indeholdt et referat af de ønsker, som overkommandoen ville frem-sætte overfor andre rigsmyndigheder i forbindelse med Danmarks besættelse, samt de krav, der ønskedes stillet til den svenske regering. 

Side 35

Udenrlgsministeriet udarbejder de »13 punkter«

Efter at have modtaget denne skrivelse fra overkommandoen gik udenrigsmini-steriet i gang med at udarbejde de fornødne instrukser til gesandten i København. Der udarbejdedes et såkaldt memorandum, 1) ber. IV A. nr. 10; fra den tyske rigs-regering til den danske regering og en såkaldt "Aufzeichnung", 2) ber. IV A. nr. 11; indeholdende de 13 punkter. Dette sidste dokument er identisk med det ovenfor citerede bilag 1. Dog erstattedes i punkt 13 udtrykket »Feindstaaten« med »Gegnern Deutschlands«. løvrigt foretoges enkelte formelle rettelser. Disse dokumenter blev derefter overdraget legationssekretær Schlitter, der personlig bragte dem til Køben-havn.

Henvendelse til rigsministeriet for folkeoplysning og propaganda

 

Udenrigsministeriet var ikke den eneste tyske rigsmyndighed, der før aktionen den 9. april blev underrettet om, hvad der forestod. Allerede den 21. marts havde over-kommandoen forbindelse med rigsministeriet for folkeoplysning og propaganda for at meddele om opstilling af særlige propagandaafdelinger i forbindelse med inva-sionstropperne (se ovenfor s. 31). Propagandaministeriet skulle desuden levere de flyveblade, der skulle nedkastes over dansk område, og de plakater, som værne-magten agtede at slå op overalt i landet. 1. april 1940 sendte generalmajor Himer en ordre til det 10. flyverkorps i Hamburg om at afhente 600 000 stk. flyveblade, som om morgenen den 9. april skulle kastes ned over dansk statsområde. 3) A. nr. 52—53. Se også A. nr. 48.

Besættelsestropperne går i stilling 7. april 1940

Omsider var alle forberedelser afsluttet og angrebet fastsat til at finde sted den 9. april 1940 om morgenen. Den 7. april om formiddagen forlod v. Falkenhorst sammen med general v. Kaupisch Berlin og opslog sit hovedkvarter i Hamburg. 4) Se A. nr. 51. De afdelinger, der skulle deltage i besættelsen af Danmark, fik marchordre. Den 7. april forlod såvel den 170. division som den 11. skyttebrigade de tidligere kvarterer i Bremen og Magdeburg og opslog nyt kvarter i omegnen af Slesvig og Heide. Den 198. division rykkede samme dag fra Perleberg til Rostock, medens en mindre afdeling blev indkvarteret i omegnen af Eutin og Preetz. 5) Se A. nr. 39.

General Himers afrejse til København

Samme dag afrejste generalmajor Himer fra Berlin til København. 6) ber. III A. nr. 87—88. Han rejste civil under titel af »Oberregierungsrat«, idet hans uniform blev sendt med den kurérbagage, som legationssekretær Schlitter medførte, og som lige-ledes indeholdt den tyske rigsregerings krav til den danske regering. 7) A. nr. 143. Efter at være kommet til København foretog Himer den ovenfor omtalte sidste rekognoscering. Desuden havde han endnu et lille hverv, nemlig at sørge for, at en lastbil var til rådighed for de tyske tropper ved landgangen på Langelinie. 8) A. nr. 143. Med luftattacheen, oberst Petersen, som mellemmand fik Himer forbindelse med nogle rigstyskere i København, som var villige til,  [bemærk, beordret til] at yde den ønskede assistance. Efter aftale med oberst Petersen mødte 5 mand kL 4,15 på Langelinie medbringende en mindre lastbil.

Side 36

Såvidt de for kommissionen foreliggende tyske dokumenter har kunnet oplyse, er disse fem mand foruden spionerne og vejviserne ved grænsen de eneste personer i Danmark, der har ydet værnemagten direkte assistance ved Danmarks besættelse. 1) ber. III A. nr. 82—105.

General Himer informerer Renthe-Fink den 8. april 1940

Om aftenen den 8. april kl. 23 overrakte legationssekretær Schlitter i nærværelse af Himer Renthe-Fink de forseglede ordrer, og de to herrer gennemgik i fællesskab hele aktionen. 2) Se A. nr. 143. Det kom på tale, at Himer skulle ledsage gesandten til udenrigsminister dr. Munch, men planen blev atter opgivet. I stedet for tog oberst Petersen med som tolk, medens Himer forblev tilbage i gesandtskabet.

Renthe-Finks holdning i dagene forud for 9. april 1940

Til belysning af Renthe-Finks holdning i dagene umiddelbart forud for 9. april findes en række indberetninger, der samtidig giver oplysning om, hvilke danske personligheder han i disse afgørende dage havde forbindelse med, og hvilke emner der diskuteredes.

Renthe-Finks samtale med direktør Mohr 3. april

3. april 1940 havde Renthe-Fink en samtale med direktør Mohr, i hvilken man diskuterede indholdet af en tale, som den engelske premierminister Chamberlain dagen i forvejen havde holdt om den øjeblikkelige krigssituation. 3) Telegram nr. 252 af 3. april, afsendt 4. april kl. 0,36, modtaget kl. 5,30. A. nr. 61. Mohr var optimistisk og mente, at talen først og fremmest var beregnet til indvortes brug, og at man ikke behøvede at frygte en skærpelse i engelsk søkrigsførelse. Renthe-Fink var noget skeptisk overfor denne fortolkning, henviste til meddelelser i den tyske morgenpresse og betonede nødvendigheden af forstærket opmærksomhed i de skandinaviske lande overfor England og dets hensigter.

Renthe-Finks samtale med prins Axel 5. april

5. april opsøgte prins Axel (Bemærk: kontreadmiral i søværnet, adm. direktør for Ø.K.) den tyske gesandt for at meddele ham, at han mandag den 8. april ville rejse til Berlin for at optage forhandlinger med tyske myndigheder om den tyske søkrigsførel-se. Renthe-Fink søgte at få prinsen til at afstå fra dette foretagende ved at henvise til, at sagen endnu ikke var tilstrækkelig forberedt, men prinsen fastholdt sit fortsæt. 4) Telegram nr. 261 af 5. april, afsendt 6. april kl. 1,21 modtaget kl. 5,30. A. nr. 70.

Renthe-Finks samtaler 6. april

I løbet af lørdag den 6. april var Renthe-Fink flere gange i kontakt med uden-rigsministeriet i anledning af den engelske note til den norske og svenske regering. I første omgang var man i udenrigsministeriet ret foruroliget ved meddelelsen om notens aflevering, men efter indhentede oplysninger i Oslo og Stockholm blev man atter mere optimistisk. Noten indeholdt blot en almindelig advarsel og ingen konkre-te krav. Renthe-Fink advarede påny mod overdreven optimisme. 5) Telegram nr. 266 af 6. april, afsendt 7. april kl. 1,10, modtaget kl. 5,45. A. nr. 74.

Renthe-Finks indberetninger 8. april

Mandag den 8. april sendte Renthe-Fink tre gange besked til Berlin. Kl. 10 om for-middagen afsendtes den første indberetning med kommentar til den danske presses holdning over de engelske anslag mod de skandinaviske landes neutralitet. Den danske presse betragtede ifølge Renthe-Fink situationen ret optimistisk og regnede ikke med, at englænderne ville gribe til øjeblikkelige forholdsregler. Renthe-Fink refererede desuden nogle

Side 37

udtalelser fra personligheder, der stod dr. Munch nær, hvoraf fremgik, at man var foruroliget over situationen i Norden. Fra denne kreds var der blevet rettet det spørgsmål til Renthe-Fink, om de tyske tropper, som på grund af Finlandskrigen havde været koncentreret i Slesvig-Holsten og Østersøhavnene, var trukket tilbage. Endelig meddelte gesandten, at de danske morgenblade, 1) bet. I A. nr. 25, ber. II A. nr. 3—4 og 44, st. 275—294; indeholdt alarmerende efterretninger fra Tyskland gående ud på, at tyske kredse hvert øjeblik regnede med, at Skandinavien blev krigs-skueplads. Indberetningen sluttede med, at Renthe-Fink udtalte, at han havde det indtryk, at man trods advarsler endnu ikke erkendte situationens alvor. 2) Telegram nr. 271 af 8. april, afsendt kl. 10,10, modtaget kl. 13,25. A. nr. 85.

Nogle timer senere (kl. 12,20) talte Renthe-Fink telefonisk med statssekretær Grundherr i det tyske udenrigsministerium. Han meddelte ham, at han havde talt med direktør Mohr om den engelske mineudlægning. Mohr ville først ikke tro på meddelelsens rigtighed. Siden havde han telefonisk indrømmet sin fejltagelse og desuden tilstået, at han havde haft uret i hidtil at hævde, at England ville respektere de nordiske landes neutralitet. Renthe-Fink havde overfor Mohr erklæret, at situa-tionen i Skandinavien var blevet yderst alvorlig som følge af den engelske optræden, 3) Optegnelser af Grundherr, dateret 8. april 1940. A. nr. 86.

Kl. 19,16 afsendte Renthe-Fink den 3. og sidste indberetning. 4) Telegram nr. 274 af 8. april, afsendt kl. 19,16, modtaget kl. 22,40. A. nr. 87. Han skildrede i denne, at faren for, at Skandinavien skulle blive krigsskueplads, havde fremkaldt stor ængstelse, og at meddelelsen om, at tyske krigs- og transportskibe befandt sig i Kattegat havde foranlediget et ministerråd, hvor man havde beskæftiget sig med spørgsmålet om, hvad man skulle foretage sig, hvis Tyskland stillede militære fordringer til Danmark. Regeringen er sig bevidst, at den ikke kan modsætte sig eventuelle tyske krav, men frygter for at blive blokeret af England, hvis man går ind på disse, og derved blive afskåret fra livsvigtige tilførsler. I ministerrådet blev det derfor overvejet ikke uden kamp at bøje sig for eventuelle tyske krav for derigennem at konstatere, at der var anvendt magt.

Renthe-Finks samtale med dr. Munch den 8. april

Om eftermiddagen havde Renthe-Fink haft en samtale med dr. Munch, der havde udviklet ovenstående og spurgt ham, hvad Tyskland tænkte sig at gøre som svar på den engelske neutralitetskrænkelse. 5) Sammenlign dr. Munchs referat af samme samtale i bet. I A. 12—13 og 21. Renthe-Fink havde svaret, at han ingen instruktioner havde og derfor ikke vidste, om en sådan situation overhovedet ville indtræffe. Han måtte dog sige, at et militært sammenstød ville blive en katastrofe for Danmark. Danmark havde hidtil vist forståelse for tysk militær nødvendighed, og han håbede, at det også ville være tilfældet i fremtiden. Efter Renthe-Finks referat gjorde hans udtalelser et stærkt indtryk på dr. Munch, og han troede, at Munch i aftenens ministerråd ville gøre den opfattelse gældende, at den danske regering, om det viste sig nødvendigt for tyskerne at stille militære krav, i sidste ende ville give efter under protest uden at gøre militær modstand.

Side 38

Blandt de tyske dokumenter er fra denne dag ikke fundet yderligere indberet-ninger fra v. Renthe-Fink. Denne synes således ikke at have viderebefordret den meddelelse, som han om aftenen den 8. april 1940 modtog fra direktør Mohr. 1) bet. I A. 29. Sammenholder man yderligere de her refererede indberetninger med den forklaring, som Renthe-Fink efter kommissionens ønske afgav under forhøret den 20. og 22. juni samt 23. juli 1946, finder man i alt væsentligt nøje overensstemmelser. 2) bet. I A. nr. l og 7.

Meddelelser fra legationsråd Hensel om beglvenhederne i det tyske gesandtskab natten mellem 8. og 9. april 1940

Ifølge de oplysninger, som legationsråd Hensel i samme forhør meddelte om begivenhederne i det tyske gesandtskab om aftenen den 8. april, fremgår det, at Renthe-Fink kl. 23 alene modtog de to kurerer, som var ankommet til København enten den 8. eller den 7. april. Først kl. 2 om natten fik Hensel og det øvrige gesandt-skabspersonale underretning om, hvad der var forestående.

 

3. Udførelsen

Renthe-FInks henvendelse til dr. Munch 9. april 1940 kl. 4 om morgenen

Kl. 4 om morgenen den 9. april meddelte Renthe-Fink det danske udenrigsmini-sterium, at han havde ordre til at foretage en demarche hos udenrigsminister Munch kl. 4,20. Først troede man i ministeriet, at det drejede sig om en samtale kl. 16,20, og man var meget forbavset, da gesandten fastholdt det tidlige tidspunkt. Til trods for det usædvanlige i dette, var man fra dansk side ganske uforberedt på indholdet af henvendelsen, og man havde vanskeligt ved at tro, at det virkelig var rigtigt, at tyske tropper var i færd med at gøre landgang i København og overskride grænsen.

Således begynder den beretning, som den tyske minister i København en uges tid senere afsendte til det tyske udenrigsministerium.. 3) A. nr. 127, jfr. bet. I A. 15 og 21—22. Han skildrer videre, hvor vanskeligt det var at få et hurtigt dansk svar på de stil-lede tyske krav. Først kl. 6,15 ankom direktør Mohr til gesandtskabet for at meddele, at kongen og regeringen under protest var gået ind på at standse al modstand. Først nu kunne ordren om at afholde sig fra modstand gives tropperne, og da man ikke kunne benytte Kalundborg radio på dette tidlige tidspunkt, blev en katastrofe blot undgået ved, at meddelelsen kunne udsendes ved hjælp af den radiosender, som de tyske tropper havde medbragt til København.

General Ulmer informerer hovedkvarteret l Hamburg om begivenhedernes forløb

Om begivenhederne om morgenen den 9. april indeholder generalmajor Himers beretning endnu nogle oplysninger. 4) A. nr. 143. Himer var blevet tilbage i gesandt-skabet, da Renthe-Fink tog til udenrigsministeren, og han viste stor utålmodighed, da der ikke indløb øjeblikkeligt svar. Da telefonen endnu ikke var afbrudt, kunne han indberette, at tropperne var gået i land i København. Endnu kl. 6 var telefonfor-bindelsen til Hamburg ikke afbrudt, 

Side 39

og Himer kunne ad denne vej anmode om, at tyske bombemaskiner skulle over-flyve hovedstaden for at give gesandtens henvendelse eftertryk. Under samtalen med den vagthavende officer i Hamburg misforstod denne opfordringen og troede, at der skulle gives ordre til at påbegynde et luftbombardement, men Himer fik misfor-ståelsen rettet i tide. Efter Himers opfattelse gjorde de tyske bombeflyveres ankomst den fornødne virkning, og den danske regering accepterede. Gennem den tyske radio i Kastellet gav Himer derefter besked om kapitulationen.

Renthe-FInk informerer udenrigsministeriet, Danmark har bøjet sig for de tyske krav

Audiens hos kongen den 9. april

Kl. 8,34 kunne Renthe-Fink telegrafere til udenrigsminister v. Ribbentrop, at den første diplomatiske demarche havde fundet sted, og at man under protest havde antaget de tyske krav. 1) ber. IV A. nr. 12. Der havde været mindre skyderier i Køben-havn, men efter foreliggende meddelelser ingen blodsudgydelse. Den danske rege-ring ville bøje sig for det uundgåelige med fatning og korrekthed. 2) Telegram nr. 275 af 9. april, afsendt kl. 8,34, modtaget kl. 12,05- A. nr. 91. Se desuden A. nr. 92 og 116. Om udviklingen i provinsen forelå endnu ingen meddelelser. Senere på dagen meddelte Renthe-Fink telefonisk til Berlin, at kongen i nærværelse af statsminister Stauning havde modtaget ham i audiens (kl. 14), og at han ved den lejlighed havde præsen-teret generalmajor Himer. Umiddelbart derefter var man blevet modtaget af dron-ningen. 3) Telegram telefonisk overbragt kl. 16,25. A. nr. 93. Af Himers beretning fremgår det, at denne audiens var ønsket af ham, da han gennem en audiens ville blive klar over, om kongen tænkte på at flygte eller ikke. 4) A. nr. 143. Under audiensen udtalte kongen et ønske om at beholde sin garde, hvilket tyskerne ikke modsatte sig. 5) Ordre nr. 317 til Renthe-Fink, dateret 11. april. A. nr. 119.

General v. Kaupisch om Danmarks besættelse

Samtidig med at Renthe-Fink foretog sin henvendelse, fandt den tyske landgang sted i København og overskridelsen af grænsen mellem Danmark og Tyskland. Til belysning af de militære begivenheder om morgenen den 9. april er der i de tyske arkiver fundet forskellige beretninger. 6) jfr. hertil bet. I A. nr. 12 og 19. Der er først en almindelig beretning fra general v. Kaupisch, dateret 30. april 1940, formet som en oversigt over hele operationen med kritiske bemærkninger. 7) A. nr. 141. I det store og hele var aktionen forløbet i overensstemmelse med den lagte plan. Dog var der begået visse fejl, der ikke havde haft større betydning, som f. eks. at luftlande-tropperne var kommet 20 minutter for sent til Masnedø. Alvorligere var det, at det ikke havde været muligt at spærre grænsen mod Sverige. Fejlen var først og fremmest marinens, som ikke ville stille de fornødne skibe til disposition. Færgerne til Malmø og Helsingborg var ikke blevet hindret i at løbe ud, og vigtige agenter var undsluppet ad denne vej. Den øverstbefalende måtte endvidere påtale, at de udkastede flyveblade og de medbragte plakater var affattet i en besynderlig blanding af dansk og norsk sprog, hvilket havde bidraget til at blamere

Side 40

værnemagten og dens øverstbefalende. Kaupisch bemærkede bittert, at den dan-ske presse stadig tilsløret kritiserede de nedkastede løbesedler. Sammenfattende udtalte generalen, at det danske folk og den danske hær blev overrumplet den 9. april. Det tyske tempo tog vejret fra dem. Befolkningen forholdt sig loyal, medens hæren, og navnlig officererne, var nedslåede. Åben fjendtlighed var en undtagelse, den almindelige holdning absolut værdig.

Tyske militærchefers beretninger om Danmarks besættelse

Om kampene i Jylland findes der ingen tyske beretninger, derimod har de forskel-lige chefer for de afdelinger, der blev indsat på Sjælland og Fyn, afgivet rapporter i løbet af april måned. Fra chefen for den 198. infanteridivision, generalmajor Roettig, foreligger der en almindelig rapport, dateret 19. april. 1) A. nr. 131. Hertil slutter sig en udførlig rapport fra major Glein om Københavns besættelse, dateret 15. april, en beretning af oberstløjtnant Schultz om det 308. regiments besættelse af Korsør og Slagelse, dateret 17. april, en beretning af kaptajn Buck om landgangen i Gedser og besættelsen af Vordingborg og Storstrømsbroen, dateret 10. april, en beretning af kaptajn Kanzler om landgangen i Nyborg, dateret 14. april, og en beretning af overløjtnant Fohrer om besættelsen af Kalundborg og Skamlebæk radiostationer, dateret 15. april. En sammenligning mellem disse og den danske officielle beretning viser afvigelser, navnlig m. h. t. tidspunkterne. 2) Se bet. I A. 63—64, 70—71 og 96—97.

Major Gleins beretning om Københavns besættelse

Major Gleins beretning om besættelsen af Kastellet er meget udførlig. Hoved-indholdet er følgende, idet der gøres opmærksom på, at tidsangivelserne er tysk sommertid, altså en time tidligere end dansk tid. 3) A. nr. 128, jfr. ber. II A. nr. 45. Indskibningen af tropperne fandt sted i Travemünde natten mellem den 7. og 8. april i »Hansestadt Danzig«, der stak til søs kl. 3. En time senere mødte man isbryderen »Stettin« samt to forpostbåde, der havde til opgave at sikre skibet. Disse fik imidlertid ordre til at sejle i forvejen, medens »Hansestadt Danzig« fulgte en rute langs med dansk territorialfarvand. Ved daggry udstedtes der forbud mod, at mandskabet viste sig på dækket, og opholdet i det overfyldte skib var meget ubehageligt. Kl. 10 sigtedes man af to danske torpedobåde, der fulgte skibet ca. 1½ time. Om efter-middagen den 8. blev de øvrige officerer og mandskabet underrettet om angrebs-målet. I løbet af natten den 8.—9. april sejlede man gennem Kattegat og Øresund. Man passerede Kronborg kl. 3, og her blev mandskabet vækket. Kl. 4,45 nåedes Trekroner, og her ventede »Stettin«, der meddelte, at man ikke havde kunnet få lods. Fortet var tydeligt at se i den stjerneklare nat, og skibet blev belyst flere gange med projektør fra fortet, der iøvrigt forholdt sig fuldstændig roligt. Skønt man ikke vidste, hvorledes fortet var bevæbnet, eller hvor minefelterne lå, besluttede man at sejle ind. »Stettin« gik foran, »Hansestadt Danzig« fulgte 100 m bagefter. Fortet forholdt sig roligt, og det samme gjorde et krigsskib, der lå i havnen. 4) bet. I A. 147—159, ber. II A. nr. 15—18, 39, st. 45—70, 141—274, 295—310, ber. III A. nr. 71—74. Kl. 5,20 lagde man til ved Langelinie.

Side 41

Angrebet på Kastellet

Udskibningen af tropperne påbegyndtes umiddelbart, toldvagten afvæbnedes, og fortroppen sendtes af sted på cykler mod Kastellet. Kl. 5,32 sprængtes nordporten, og umiddelbart derefter trængte man ind fra nord og syd. Når major Glein derefter beretter, at en kommandopost indrettedes kl. 5,30 i generalstokkens stueetage, bliver der uorden i kronologien. Opmonteringen af den medbragte radiostation blev påbe-gyndt og var afsluttet kl. 5,55. 10 minutter senere havde man forbindelse med gesandtskabet og de tyske tropper i Gedser og Korsør. Kl. 6,10 hejstes det tyske rigs-flag, og fem minutter senere var gennemsøgningen af samtlige bygninger afsluttet. De tilfangetagne officerer samledes i officersmessen, underofficerer og mandskab i gymnastiksalen og kvinder og børn i kirken. Kl. 6,20 kom de tyske flyvere. Samtidig med Kastellets besættelse udsendtes patrouiller i gaderne omkring Kastellet, og disse kom i kamp med vagtstyrken på Amalienborg. En del fanger indbragtes i Kastellet, bl. a. afvæbnede politibetjente. Kl. 7,35 meddelte man pr. radio til den 198. division, at Kastellet var besat. lait indbragtes som fanger 48 officerer, 635 under-officerer og soldater, 32 politibetjente og 2 civile. Kl. 7,50 indløb besked fra gesandtskabet, at regeringen havde kapituleret. Man besatte derefter kl. 8 radioen og telegrafstationen. Kl. 9,00 modtog man ordre fra gesandtskabet, at de ydre sikringer kunne inddrages, og at officerer og politi kunne få deres våben tilbage. Løsladelsen af fangerne påbegyndtes og var afsluttet kl. 11,30. Derefter rømmede de danske tropper Kastellet. 1) bet. I A. 63—64 og 128—129.

Kaptajn Bucks beretning om landgangen i Gedser

Om landgangen i Gedser beretter kaptajn Buck, 2) A. nr. 117, jfr. bet. I A. 70—71, st. 300—314, ber. III A. nr. 63—65, 111—199, st.29—32; at tropperne afsejlede fra Warne-münde kl. 3 tysk sommertid ombord på dampfærgerne »Mecklenburg« og »Schwe-rin«. Kl. 5,15 lagde man til i færgelejet, og kl. 5,20 satte den motoriserede kolonne sig i gang over Falster. Man nåede frem til Masnedsund kl. 6,15, og omtrent samtidig landede faldskærmsjægerne. Kl. 6,45 havde man etableret brohoved, og en parla-mentær blev afsendt til kommandanten i Vordingborg med opfordring til overgivelse.

Forhandlingerne var afsluttet kl. 7,45, og man sendte derefter rekognoscerings-patrouiller frem mod Fakse og Næstved.

Beretninger om landgangen i Korsør

Om landgangen i Korsør findes dels en beretning af generalmajor Roettig, dels af oberstløjtnant Schultz. 3) A. nr. 131 og 130. Transporten af tropperne fandt sted dels på to større skibe »Campinas« og »Cordoba«, dels på mindre både. Transporten var dækket af linieskibet »Schleswig-Holstein«, der eventuelt skulle give ildstøtte under landgangen i Korsør. Undervejs gik linieskibet på grund kl. ca. 3, og staben sattes over på en mindre båd. Også en af de mindre både gik tabt undervejs, og mand-skabet blev taget op dels af de andre tyske skibe, dels af en dansk torpedobåd. Med en mindre forsinkelse ankom den tyske styrke til Korsør kl. 5,30 tysk sommertid. Et kvarter senere begyndte udskibningen, og i løbet af 10 minutter var færgelejet, stationen og en del af byen besat. Byen blev hurtigt afspærret fra omverdenen

Side 42

og patrouiller udsendt i retning af Slagelse. Kl. 8,30 indtraf de tyske tropper med divisionschefen, generalmajor Roettig, i Slagelse og blev modtaget af den danske kommandant og af mandskabet opstillet til parade. Styrken fortsatte derefter mod Ringsted og Roskilde. En særlig kolonne under overløjtnant Fohrer havde til opgave at besætte Kalundborg og Skamlebæk radiostationer. Kolonnen forlod Korsør kl. 7,15 og nåede frem kl, ca. 9,00. Intetsteds var der tale om modstand. 1) A. nr. 129, jfr. bet. I A. 71 og 144, ber. III A. 394—95.

Beretning om landgangen i Nyborg

Den kolonne, der havde ordre til at besætte Nyborg, forlod Kiel sammen med kon-vojen, der skulle til Korsør. Mandskabet var anbragt på torpedobåden »Claus von Be-vern« og de to minestrygere »Nautilus« og »Pelikan«. Kl. 5,15 tysk sommertid sejlede man ind i Nyborg havn og landede i vesthavnen. Mandskabet ombord på en dansk torpedobåd blev straks overmandet, færgelejet og stationen besat. Kaptajn Kanzler havde derefter en forhandling med borgmesteren og politimesteren, der erklærede sig villige til samarbejde. Efter at Kanzler havde sikret sig, at alt var i orden i Nyborg, kørte han i bil til Odense for at forhandle med den derværende danske garnison. Han indtraf i Odense kort efter kl. 9 og gav kort den derværende danske kommandant underretning om situationen. Kl. 10 var han tilbage til Nyborg. 2) A. nr. 126, jfr. bet. I A. 96—97 og 144.

Udenrigsminister v. Ribbentrop informerer den udenlandske presse 9. april 1940

Samtidig med at begivenhederne udviklede sig i Skandinavien, udfoldede der sig en livlig virksomhed i Berlin. Først den 9. april fik de øverste tyske rigsmyndigheder officiel meddelelse om indrykningen i Danmark om de krav, som var stillet til Dan-mark og Norge. Kl. 11 indkaldtes de udenlandske presserepræsentanter til et møde i udenrigsministeriet. Efter at rigsudenrigsminister v. Ribbentrop var kommet tilstede, læste gesandt, dr. Schmidt det memorandum, som om morgenen var blevet overrakt den danske og den norske regering. Umiddelbart derefter tog rigsudenrigsministeren ordet. Han tog først skarp afstand fra de vestallieredes angreb på Norges neutralitet og udtalte derefter, at mineudlægningen kun var 1. led i en engelsk plan om besæt-telse af hele Skandinavien. Hovedformålet med denne plan var at afskære malm-trafikken og åbne en ny krigsfront mod Tyskland nordfra. Tyskland havde længe haft kendskab til denne plan, men ved tysk indgriben var det lykkedes at redde de skandinaviske folk fra tilintetgørelse og deres gamle og ærværdige kultur fra udslet-telse. 3) A. nr. 90.

En række tyske gesandter havde ligeledes travlt denne morgen med at notificere angrebet på Skandinavien og nærmere forklare dets berettigelse. 4) jfr. de danske notificeringer ber. IV A. nr. 7 og 15—16, ber. V A. nr. 9—10.

Den tyske gesandt i Stockholm informerer den svenske udenrigsminister

Allerede kl. 5 svensk tid opsøgte den tyske minister i Stockholm, prinsen af Wied, udenrigsminister Günther for mundtlig at meddele ham, at Tyskland for at forekom-me et umiddelbart forestående vestallieret angreb på den norske og den danske kyst havde set sig nødsaget til at gribe til

Side 43

visse militære modforholdsregler, svensk territorium ville ikke blive berørt heraf. To timer senere meldte prinsen af Wied sig påny hos Gunther og overrakte ham en kopi af den tyske regerings memorandum til den danske og norske regering samt en notits, hvori Tyskland stillede forskellige krav til Sverige, bl.a. at Sverige skulle indtage streng neutralitet, afholde sig fra alle forholdsregler, der var rettet mod den tyske besættelse af Danmark og Norge, og ikke mobilisere. Kl. 17 om eftermiddagen indfandt prinsen af Wied sig for 3. gang hos udenrigsminister Günther for at modtage den svenske regerings svar på den tyske demarche, der telefonisk samme aften viderebefordres til Berlin. 1) Ordre til prins af Wied, dateret 7. april, A. nr. 79. Se desuden referat af to telefonsamtaler med Wied henholdsvis kl. 10,15 og 21,00 (9. april). A. nr. 94—95. Endvidere telegram nr. 409 af 9. april, afsendt kl. 1,00 (10. april), modtaget kl. 7,05. A. nr. 112, jfr. ber. II A. nr. 6 og 41, Transiteringsfrågor och dårmed sammanhångende spörsmål, Stockholm 1947, s. 3—5.

Den tyske ambassadør i Rom informerer den italienske regering

I Rom opsøgte den tyske ambassadør v. Mackensen udenrigsminister Ciano kl. 6,30 og overrakte ham det tyske memorandum til den danske og den norske regering. Samtidig gav han ham en mundtlig orientering om baggrunden for aktionen. Ciano svarede, at han havde ventet et angreb på Maginotlinien, og at den nu foretagne aktion ville vække betydelig opsigt, men når det drejede sig om at komme en fjende i forkøbet, var det altid bedre at handle end at sidde afventende. Kl. 9 blev v. Mackensen i Cianos nærværelse modtaget af Mussolini. Denne var allerede under-rettet og modtog nu et egenhændigt brev fra Hitler. Mussolini udtrykte sin store tilfredshed med det tyske initiativ og udtalte: Dette er den rigtige måde at føre krig på. Den, der kommer først, har ret. Hurtighed er alt. Førerens handling vil få vidtræk-kende følger. 2) Telegrammer fra v. Mackensen nr. 652—54 af 9. april, afsendt henholdsvis kl. 9,05 og 12,55, modtaget kl. 10,20, 11,00 og 14,30. A. nr. 96—98. Se desuden referat af samtaler med det italienske gesandtskab i Berlin 9. og 10. april. A. nr. 99 og 113.

Den tyske ambassadør i Moskva informerer Sovjetunionen

Også ambassadøren i Moskva, v. Schulenburg, havde i forvejen fået ordre til at foretage en henvendelse til udenrigskommissær Molotov. 3) Telegrammer fra v. Schu-lenburg nr. 648 og 653 af 9. april, afsendt henholdsvis kl. 12,30 og 17,50. Modtaget kl. 12,30 og 21,30. A. nr. 100—01. Se desuden rapport af 11. april 1940. A. nr. 120.

Den 9. april kl. 10,30 opsøgte han denne og gav ham meddelelse om den fore-tagne aktion. Molotov udtalte, at englænderne utvivlsomt var gået for vidt, og han sluttede samtalen med at ønske fremgang for Tyskland under de pågående forsvars-foranstaltninger. Nogle dage senere kommenterede ambassadør v. Schulenburg i en udførlig depeche Ruslands holdning. Gennem længere tid havde ambassadøren mærket en besynderlig uvilje fra russisk side overfor tyske ønsker. Denne uvilje forsvandt pludselig den 9. april. Årsagen hertil var efter ambassadørens opfattelse, at Rusland var lettet over den tyske besættelse af de to nordiske lande. Rusland, der altid var godt underrettet, havde haft kendskab til den engelske angrebsplan, og havde frygtet følgerne af et vestallieret angreb i Skandinavien og en mulig opblussen af den finske krig.

Tyske diplomatiske henvendelser til andre regeringer

Endnu den 9. april udgik der ordrer til de tyske gesandter i Madrid,

Side 44

Tokio og Budapest om at overrække de pågældende landes udenrigsministre et eksemplar af det tyske memorandum til den danske og den norske regering. I tilslutning hertil skulle de mundtlig udtale, at aktionen måtte betragtes som en sikker-hedsforanstaltning i anledning af tysk kendskab til et forestående vestallieret angreb på Skandinavien. 1) Telegram af 9. april. A. nr. 102. Se desuden A. nr. 121. Referat af samtale af 11. april. A. nr. 122. Under en samtale mellem statssekretær Weizsacker og en repræsentant for den japanske ambassade i Berlin udtalte denne et ønske om at se de dokumentariske beviser på et forestående engelsk angreb, og statssekretæren benyttede lejligheden til at fremføre rigsregeringens skuffelse over, at ikke alle japanske blade havde kommenteret den tyske aktion på den måde, som man kunne have ventet det. 2) Telegram nr. 211 fra Strachwitz af 9. april, afsendt kl. 21,39, modtaget kl. 3,45 (10. april). A. nr. 103.

Fra Budapest indberettede den tyske minister Strachwitz, at den ungarske rege-ring havde fuld forståelse for den tyske fremgangsmåde, og samme toner lød fra den jugoslaviske minister i Berlin. 3) Referat af samtale med den jugoslaviske minister, dateret 10. april. A. nr. 111. I Washington var udtalelserne mere blandede. Naturligvis indbe-rettede den tyske ambassadør Thomsen med megen omhu alle udtalelser, der var gunstige for Tyskland, og som tydede på, at De Forenede Stater stadig ville holde sig udenfor konflikten i Europa, men han kunne ikke skjule, at der i visse amerikanske kredse påny kom fjendtlige udtalelser til orde. 4) Telegrammer fra ambassadør Thomsen nr. 590, 594 — 95 og 599 af 9. april, afsendt henholdsvis kl. 13,30, 18,29 og 5,15 (10. april), modtaget kl. 0,30, 5,45, 3,45 og 10,10. A. nr. 104—07. I de referater om stemningen blandt de internationale journalister i Berlin i dagene umiddelbart efter den tyske aktion, som gruppefører Likus har udarbejdet, findes ligeledes adskillige oplysninger om en ret fjendtlig indstilling hos visse amerikanske journalister overfor Tyskland i anledning af angrebet på Danmark og Norge. 5) A. nr. 108—10.

General v. Kaupisch ankommer til København

Audiens hos kongen

Først om formiddagen den 10. april ankom general v. Kaupisch til København, og han blev dagen efter forestillet af Renthe-Fink for kongen. Tilstede ved audiensen var desuden kronprins Frederik og statsminister Stauning. Umiddelbart efter blev v. Kau-pisch modtaget af dronningen. 6) Telegram nr. 280 af 10. april, afsendt kl. 13,40, modtaget kl. 16,30. A. nr. 114. Se desuden telefonbesked af 11. april. A. nr. 118.

Forholdet mellem Renthe-Flnk og de tyske militærmyndlgheder i Danmark

Efter at besættelsen var blevet gennemført og den øverstbefalende ankommet, var det nødvendigt nærmere at fastsætte forholdet mellem den rigsbefuldmægtigede og den øverstbefalende. Allerede den 10. april henvendte Rénthe-Fink sig til det tyske udenrigsministerium med en forespørgsel, om generalmajor Himers mission var endt, og dagen efter tog han påny stilling til hele spørgsmålet om forholdet mellem ham og de militære myndigheder. 7) Telegram nr. 280 af 10. april, afsendt kl. 13,40, modtaget kl. 16,30. A. nr. 114. Endvidere telegram nr. 281 af 10. april, afsendt kl. 13,30, modtaget kl. 16,30. A. nr. 115. Renthe-Fink stillede sig straks på det standpunkt, at således som forholdene

Side 45

havde udviklet sig i Danmark, måtte han som rigsbefuldmægtiget rangere over generalen, og at det tilkom gesandten at forestille generalen for Kongen. I en særlig ordre af 12. april fastlagde udenrigsministeriet forholdet. Man anerkendte, at Renthe-Fink havde forestillet generalen. I alle militære spørgsmål var den øverstbefalende den afgørende myndighed, men når rent militære spørgsmål skulle forhandles med den danske regering, skulle gesandten føre forhandlingerne. Derimod måtte den militære øverstbefalende forhandle direkte med danske militære instanser. Hvad der skulle regnes for militære spørgsmål, måtte afgøres fra tilfælde til tilfælde, og det henstilledes til den rigsbefuldmægtigede at holde sig i nær føling med den kom-manderende general. Generalmajor Himer skulle indtil videre stå til rådighed for gesandten i militære spørgsmål. 1) Ordre fra Berlin af 12. april. A. nr. 125. I over-ensstemmelse med disse grundprincipper instrueredes den øverstbefalende i Danmark under 19. april af generaloberst v. Brauchitsch. 2) A. nr. 132.

General v. Kaupisch om målet for tysk politik i Danmark efter 9. april

Til belysning af general v. Kaupischs syn på den tyske besættelse af Danmark findes et privatbrev fra ham til general Karl Bodenschatz, dat. 20. april 1940. 3) A. nr. 133. v. Kaupisch opstillede her som målet for tysk politik i Danmark, at vinde Danmarks villige medarbejderskab for tysk krigsrustning. Danskeren er ingen polak, men en germaner, og hans tilsikrede suverænitet må derfor bevares udadtil. Naturligvis kan vi tvinge ham, men det vil blot have til følge, at vi ikke kan opnå så meget for os selv som ved »frivilligt« medarbejderskab. Rigsregeringens syn på det nordslesvigske spørgsmål fremgår af en optegnelse af gruppefører Lorenz, dat. 9. april 1940. 4) A. nr. 89.

Instruks om de tyske troppers holdning

Efter forhandling mellem v. Kaupisch og Renthe-Fink, og efter at sagen havde været forelagt udenrigsministeriet i Berlin, udarbejdedes i løbet af april måned et såkaldt »Merkblatt für das Verhalten in Dänemark". 5) A. nr. 136 og 188 —89. I dette gaves der detaillerede forskrifter for, hvorledes enhver tysker skulle optræde i Dan-mark. I denne forbindelse kan det ligeledes nævnes, at v. Kaupisch under 21. april viderebefordrede en ordre fra Hitler, hvori det udtaltes, at alle tyske soldater måtte vise de nordiske landes kvinder tilbørlig agtelse. 6) A. nr. 134.

General v. Kaupischs tak til tropperne

21. april 1940 viderebefordrede v. Kaupisch en hilsen til de tyske afdelinger i Dan-mark fra hærens øverstkommanderende, generaloberst v. Brauchitsch. I denne aner-kendtes de tyske troppers fremragende ydelser under indmarchen i Danmark og udtalte samtidig håbet om, at tropperne også i fremtiden ville vise en forbilledlig holdning, v. Kaupisch gjorde disse ord til sine og befalede, at meddelelsen fra v. Brauchitsch skulle bekendtgøres ved samtlige appeller. Derimod måtte den ikke offentliggøres i presse eller radio. 7) A. nr. 135, jfr. ber. III A. nr. 99.

Side 46

 

I henhold til de kommissionen givne forskrifter gives foranstående beretning til det høje folketing.

 

Christiansborg, den 15. februar 1951.

 

 

Kristen Amby    Busch-Jensen    Bøgholm    Holger Eriksen, formand

Niels Eriksen    Jørgen Gram    Victor Gram    Poul Hansen (Grenaa)

Rasmus Hansen    Hans Hækkerup    Arnth Jensen, næstformand

Thisted Knudsen    Holger Larsen    M. Larsen    Lindberg

Harald Nielsen    Karl Olsen    Oluf Pedersen    Th. Poulsen    Rager

Rasting    Viggo Starcke    Steen     /    Eigil Olsen

 

 

 

                       klik til Beretning XIII  /  13                           

 

klik til index

   

 

 kasler-journal dk
Page Up

 


Copied from the original Mogens Kasler-Journal by SmartCMS ® 2011