Dette er en SmartCMS kopi af den originale Mogens Kasler-Journal, som blev lukket 16. marts 2011

pentatrade.htm                                                                                                                                                                                                                                                                     kasler-journal.dk
Page Down

 

 

 

Når ejendomsbaroner

lister sig ind i et 7-etagers hus med

99 ejerlejligheder

1 børnehave

3 butikker

Frederikssundsvej 346 - 348

2700 Brønshøj, Husum, København

 

 

Et firma, Pentatrade K/S, Kongeslusen 1, 2610 Rødovre, sendte 17. maj 2004 et brev med et ejendommeligt indhold til ejerlejlighedsforeningen for Frederiks-sundsvej 346 – 348, med 2 forslag, der ikke havde en jordisk chance til at blive gennemført.

Det er sandsynligt, at brevets hensigt kun var, at få indsat en ny administrator i 2005, advokat Carl H. Petersen, advokat for Pentatrade, med direktør Peer Wedervang.
 

Citat: - "Som medlem af E/F Frederikssundsvej 346-348, ejerlejlighed nr. 1 af matr. nr. 2 G Husum, samt ejerlejlighed nr. 3 af matr. nr. 2 G Husum, anmodes om, at følgende forslag behandles under dagsordenes punkt 3 ved den ordinære generalforsamling torsdag den 27. maj 2004 kL 19.00.

Med virkning fra den l. januar 2005 fordeles udgifterne til forbrugsvand efter må1er hos hver enkelt forbruger, der afholder udgiften ved opsætning af egen måler, som effektueres ved en samlet ekspedition hos alle forbrugere på foranledning af, og under tilsyn af ejerforeningens administrator, som er berettiget til forlods at opkræve udgifterne ved opsætningen. De årlige forbrugsudgifter fordeles og opkræves i lighed med varmeudgifterne.

Såfremt dette forslag ikke kan vedtages af ejendommens beboelsesdel stilles følgende alternative forslag:

Med virkning fra den l. januar 2005 opsættes målere til aflæsning af det vandforbrug, som forbruges af henholdsvis beboelsesdelen og erhvervsdelen af ejendommen. Erhvervsdelens forbrugsudgifter viderefordeles så efter måler hos hver enkelt forbruger, der afholder udgiften ved opsætning af egen måler, som effektueres ved en samlet ekspedition hos alle erhvervsforbrugere på foranledning af og under tilsyn af ejerforenlngens administrator, som er berettiget til forlods at opkræve udgifterne ved opsætningen. Erhvervsdelens årlige forbrugsudgifter fordeles og opkræves i lighed med varmeudgifterne. Beboelsesdelens udgifter som hidtil.

Det kan i øvrigt oplyses, at Pentatrade K/S på generalforsamlingen vil være repræsenteret ved selskabets nye administrator, hr. advokat Carl H. Petersen, der nærmere vil kunne motivere forslaget.

Med venlig hilsen

P. Wedervang"  Citat slut.

 

Forslaget blev ikke vedtaget.

Advokat Carl H. Petersen blev valgt i 2005 som administrator for Ejerlejligheds-foreningen Frederikssundsvej 346 – 348.

 

_______________________________________________________________

 

 

Det er ikke helt unormalt, at glemsomme, stressede, nervøse indehavere  af anparts-beviser i et kommanditselskab, pludselig en dag mister deres kæreste eje:

Kommandit-anpartsbeviset.

 

Se, hvad der skete i Pentatrade K/S. CVR nr. 85680528.

15 kommandit-anpartsbeviser á 50.000 kr. værdi 750.000 kr. pist forsvundet.

 

København den 03.04.2007. Det bekendtgøres herved, at anpartsbevis nr. 481 i Pentatrade K/S er bortkommet. Kommanditselskabets anparter er i henhold til vedtægternes § 5 ikke-omsætningspapirer, og anpartsbeviset skal ifølge samme bestemmelse mortificeres uden dom. Under henvisning hertil indkaldes i medfør af mortifikationslovens § 16 enhver, der måtte have nævnte anpartsbevis i sin besiddelse eller anser sig for berettiget til dette, til at anmelde og bevise sin adkomst. Sker en sådan anmeldelse ikke inden 4 uger fra denne indkaldelse, vil anpartsbeviset være at anse for mortificeret. Advokat Carl H. Petersen, H.C. Andersens Boulevard 37, 4. 1553 København V.

København, den 01.07.2006 Det bekendtgøres herved, at anpartsbevis nr. 1282 i Pentatrade K/S er bortkommet. Kommanditselskabets anparter er i henhold til vedtægternes § 5 ikke-omsætningspapirer, og anpartsbeviset skal ifølge samme bestemmelse mortificeres uden dom. Under henvisning hertil indkaldes i medfør af mortifikationslovens § 16 enhver, der måtte have nævnte anpartsbevis i sin besiddelse eller anser sig for berettiget til dette, til at anmelde og bevise sin adkomst. Sker en sådan anmeldelse ikke inden 4 uger fra denne indkaldelse, vil anpartsbeviset være at anse for mortificeret. Advokat Carl H. Petersen, H.C. Andersens Boulevard 37, 4. 1553 København V.

København, den 01.04.2006 Det bekendtgøres herved, at anpartsbeviser nr. 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 og 77 i Pentatrade K/S er bortkommet. Kommanditselskabets anparter er i henhold til vedtægternes § 5 ikke-omsætnings-papirer, og anpartsbeviserne skal ifølge samme bestemmelse mortificeres uden dom. Under henvisning hertil indkaldes i medfør af mortifikationslovens § 16 enhver, der måtte have nævnte anpartsbeviser i sin besiddelse eller anser sig for berettiget til disse, til at anmelde og bevise sin adkomst. Sker en sådan anmeldelse ikke inden 4 uger fra denne indkaldelse, vil anpartsbeviserne være at anse for mortificeret. Advokat Carl H. Petersen, H.C. Andersens Boulevard 37, 4. 1553 København V.

Odense, den 01.10.2005. Som aut. bobestyrer i boet efter landsretssagfører Lars O. Grønborg, tidligere Paarupvej 30, 5210 Odense NV, oplyser advokat Erik Schaffalitzky herved, at de boet tilhørende 5 stk. kommanditanpartsbeviser a nom. kr. 50.000 i Pentatrade K/S, CVR-nr. 85680528, c/o advokat Carl H. Petersen, H.C. Andersens Boulevard 37, 4., 1553 København V, er bortkommet. I medfør af § 5 i selskabets vedtægter kan selskabets anpartsbeviser mortificeres uden dom efter reglerne gældende for aktiebreve, der ikke er omsætningspapirer. Under henvisning hertil indkaldes herved i henhold til aktieselskabslovens § 24, stk. 3, enhver, som måtte have nævnte kommanditanpartsbeviser i hænde eller anse sig for berettiget til disse, til inden 4 uger fra denne indkaldelses offentliggørelse at anmelde og bevisliggøre sin ret. Er ingen anmeldelse modtaget inden den nævnte frists udløb, vil kommanditanpartsbeviserne blive erklæret mortificeret og nye kommanditanpartsbeviser blive udstedt.

Focus Advokater I/S, Fisketorvet 3, 5000 Odense C. Erik Schaffalitzky, advokat.
 

 

Wedervang, Peer, direktør, Skovvej 28, Buresø, 3550 Slangerup.

EJENDOMSANPARTSSELSKABET KRATMOSEHØJ, KRATMOSEVEJ 23, 2950 VEDBÆK. CVR NR. 12838549. * PENTATRADE K/S * PENTATRADE INVEST APS * DANSK IDÉ BUREAU APS * PENTATRADE EJERLEJLIGHEDS-KOMPLEMENTAR APS * DANSK FAST EJENDOM II A/S * Ø.K.A. ADMINISTRATION APS * SCANDI-NAVIAN TECHNOLOGY AND ENGINEERING APS Konkurs 06-05-2003 * EJENDOMS-ANPARTSSELSKABET AF 3. MAJ 1983 Opløst 04-11-1992 * H.D.INVEST A/S * WEBSYDIAN A/S * SOFT DESIGN A/S * TELEDANE A/S Konkurs 10-06-1998.

Supplerende i direktion eller bestyrelse:

John Sam Kocher: PENTATRADE INVEST ApS, PENTATRADE K/S, PENTATRADE EJERLEJLIGHEDS-KOMPLEMENTAR ApS * Mogens Kaj Andersen: PENTATRADE INVEST ApS, PENTATRADE K/S, PENTATRADE EJERLEJLIGHEDS-KOMPLEMENTAR ApS * Michael Rostock: PENTATRADE EJERLEJLIGHEDS-KOMPLEMENTAR ApS * Niels Frank Thygesen: PENTATRADE EJERLEJLIGHEDS-KOMPLEMENTAR ApS * Per Oscar Jørgensen: PENTATRADE EJERLEJLIGHEDS-KOMPLEMENTAR ApS * Bo Povlsen: WEBSYDIAN A/S, SOFT DESIGN A/S * John Leadbetter: WEBSYDIAN A/S, SOFT DESIGN A/S * Preben Seltoft: DANSK FAST EJENDOM II A/S * Peter Lørup: WEBSYDIAN A/S, SOFT DESIGN A/S * Henrik Rantzau Nehammer: WEBSYDIAN A/S , SOFT DESIGN A/S * Jan Bonde: WEBSYDIAN A/S , SOFT DE-SIGN A/S * Karl Marius Andersen: H.D. INVEST A/S, PENTATRADE EJERLEJLIGHEDS-KOMPLE-MENTAR ApS * Jytte Nordsted: DANSK FAST EJENDOM II A/S * Klaus Harbo: WEBSYDIAN A/S, SOFT DESIGN A/S * Jørgen Wilhelm Wesche: DANSK FAST EJENDOM II A/S * Jens Boysen: DANSK FAST EJENDOM II A/S * Poul Nordsted: DANSK FAST EJENDOM II A/S * Charlotte Boysen: DANSK FAST EJENDOM II A/S * Jørgen Holstvig: Ø.K.A.- ADMINISTRATION ApS * Rita Larsen: Ø.K.A.-ADMINI-STRATION ApS * Jens Christian Steglich-Petersen: H.D. INVEST A/S * Kaj Julius Hviid-Nielsen: H.D. INVEST A/S * Johan La Cour Valentin: H.D. INVEST A/S * Mikkel Morville: H.D. INVEST A/S * Peter Andreas Stakemann: Ø.K.A. ADMINISTRATION ApS * Preben Juul Kjær: PENTA-TRADE INVEST ApS.

 

DATEA A/S, specialister i ejendomsadministration. www.datea.dk

Lyngby Hovedgade 4, 2800 Kongens Lyngby. Stiftelsesdato 05-04-2000. Stiftere DADES A/S. a/s-kapital kr. 15.000.000,00. Branche 703210: Administration af fast ejendom på kontraktbasis. Branche 702030: Anden udlejning af boliger.

Direktion: Flemming Bæk Engelhardt  / Jens Andersen

Flemming Bæk Engelhardt. Direktør. Bredevej 127, 2830 Virum.

DATEA A/S * ANDELSBOLIGHAVERNES ADMINISTRATIONSKONTOR, ApS * HOL-SCHER ARKITEKTER A/S.

DATEA ejer 2 ejerlejligheder i ejendommen Frederikssundsvej 346.
 

ADMAN ApS, CVR nr.13865639, Strandvejen 274 A, ST. 2920 Charlottenlund. Stif-telsesdato 01-01-1990. Stiftere ASX 4050 ApS. Selskabskapital kr. 250.000,00. Selskabet tegnes af direktionen i forening. Branche 515400: Engros-handel med isenkram og var-meanlæg samt tilbehør.

M.a. direktion eller bestyrelse: Eskil Peter Lund * Victor Christoffersen * Birger Lund.

Eskil Peter Lund, Strandvejen 329, 2980 Kokkedal, direktør.

M.a. direktion eller bestyrelse: ADMAN ApS * ADMAN INVEST ApS * KOMPLE-MENTARANPARTSSELSKABET VILLA CECILIA - TOSCANA * BHS BERLIN A/S * RECEPTIONISTEN ApS * SEGURO MANAGEMENT ApS * CENTER FOR BALANCE MELLEM ARBEJDSLIV OG FAMILIELIV ApS * NOODLE CO. A/S * KROGAARDEN, DRIFTS- OG FORPAGTNINGSSELSKAB ApS * BLUE HORSESHOE GERMANY A/S * BLUE HORSESHOE A/S * BIRGER LUND A/S * RMG-INSPEKTION A/S * SOFT-WARE SERVICES A/S Konkurs 08-03-2000 * FANØ KROGAARD, DRIFTSSELSKAB ApS Opløst 24-03-2000

Anmeldt i København 31.07.2007 Matrikel 2 Q, Husum, København,  lejl./ anpart nr. * Beliggende Frederikssundsvej 346. SÆLGER ADMAN APS Køber * Købesum 550.000 Dkk. Ejd.værdi 480. 000

Anmeldt i København 31.07.2007 Matrikel 2 Q, Husum, København,  lejl./ anpart nr. * Beliggende Frederikssundsvej 346. Sælger Adman ApS Køber * Købesum 0 Dkk. Ejd.værdi 480.000

Anmeldt i København 01.02.2007 Matrikel 515, Kongens Enghave, København lejl./anpart nr. * Beliggende Ben Websters Vej 146, Sælger Adman ApS Køber * Købesum 0 Dkk. Ejd.værdi 0

Anmeldt i København 08.01.2007 Matrikel 515, Kongens Enghave, København lejl./anpart nr. * Beliggende Ben Websters Vej 146. Sælger Fyrholm ApS.  Køber Adman ApS Købesum 0 Dkk. Ejd.værdi 0

Anmeldt i København 02.03.2007 Matrikel 43 AN , Sundbyøster, København lejl./anpart nr. * Beliggende Geislersgade 14. Sælger Adman ApS Køber * Købesum 1.398.000 Dkk. Ejd.værdi 1.000.000

Anmeldt i København 13.11.2006 Matrikel 43 AN , Sundbyøster, København lejl./anpart nr. * Panthaver E/F Pantsætter Adman ApS Størrelse 39.000 Dkk.

Anmeldt i Esbjerg 20.11.2006 Matrikel 4 , Odden By, Nordby Beliggende Langelinie 11 Sælger Adman Invest ApS Køber Fanø Krogaard ApS Købesum 0 Dkk. Ejd.værdi 3.450.000

Anmeldt i Esbjerg 20.11.2006 Matrikel 5 , Odden By, Nordby Beliggende Hovedgaden 20 Sælger Adman Invest ApS Køber Fanø Krogaard ApS Købesum 0 Dkk. Ejd.værdi 700.000

Ejerpantebreve anmeldt den 08.12.2006 Pantsætter Adman Invest ApS Strandvejen 274 A, ST. 2920 Charlottenlund. Pant Beløb: 100.000 Dkk

 

Anmeldt i København 31.07.2007 / Matrikel 2 Q, Husum, København, lejl. nr. * Frss.vej 346. Sælger Adman Aps Køber * Købesum 550.000 Dkk. Ejd.værdi 480.000 kr.

Anmeldt i København 31.07.2007 / Matrikel 2 Q, Husum, København, lejl. nr. * Frss.vej 346. Sælger Adman ApS Køber * Købesum 0 Dkk. Ejd.værdi 480.000

Anmeldt i København 05.12.2006 / Matrikel 2 Q, Husum, København, lejl. nr. * Frss.vej 346. Sælger Kræmmerhallen ApS Køber * Købesum 499.000 Dkk. Ejd.værdi 370.000 kr.

Anmeldt i København 28.11.2006 / Matrikel 2 Q, Husum, København, lejl. nr. * Frss.vej 346. Sælger * Køber Fonden Basen Købesum 660.000 Dkk. Ejd.værdi 370.000 kr.

 

Udlejere, Frederikssundsvej 346:

Ejerlejlighed 1 af matr. nr. 2 Q Husum. Ejendomsanpartsselskabet Kratmo-sehøj, Kratmosevej 23, 2950 Vedbæk / 3 306 DATEA A/S / 5 515 Ejendomsselskabet Juel / 6 609 DATEA A/S.

 

Udlejer, Frederikssundsvej 348: Butik 1, NETTO supermarked / Butik 2, JYSK sengetøj / 1. etage, Københavns Kommunes Børnehave / Ejendomsanpartsselskabet Kratmose-høj, Kratmosevej 23, 2950 Vedbæk.

 

......................................................................

 

Frederikssundsvej 346, Matr. nr. 2 Q  på lejet grund
Bygning 131, Husum, København
 År 1977  /  2004  /  2007
 ./.
Professionelle udlejere, ejendomsselskaber, ejendomshandlere
* Personlig ejer  ** ægtefælle, samboende / lejer
Læs Vedtægterne fra 1977
Læs brevet fra Pentatrade 17. maj 2004
Oversigten opdateres 

Reg. Lejl. nr. Etage Dør      
1 2 st.      
2 3 st.   ./.  att.   Peer Wedervang 
3 1 kld   ./.

att.   Peer Wedervang

           
4 4  1  101      
5 5 1 102 *    
6     102 **    
7     102 **    
8 6 1 103 *    
9 7 1 104 *    
10 8 1 105 *    
11 9 1 106 *    
12 10 1 107 *    
13     107 **    
14 11 1 108 ./. solgt af ejer år 2007:  Adman ApS
15     108 **    
16 12 1 109 *    
17 13 1 110 *    
18     110 **    
19 14 1 111 *    
20 15 1 112 *    
21 16 1 113 *    
22 17 1 114 ./.

solgt af ejer år 2006:  Kræmmerhallen ApS

23 18 1 115 *    
24     115 **    
25     115 **    
26     115 **    
27 19 1 116 *    
           
28 20 2 201 *    
29 21 2 202 *    
30 22 2 203 *    
31 23 2 204 *    
32     204 **    
33     204 **    
34 24 2 205 *    
35 25 2 206 *    
36 26 2 207 *    
37     207 **    
38 27 2 208 *    
39 28 2 209 *    
40 29 2 210 *    
41     210 **    
42 30 2 211 *    
43     211 **    
44 31 2 212 *    
45     212 **    
46 32 2 213 *    
47 33 2 214 *    
48 34 2 215 *    
49 35 2 216 *    
50     216 **    
51     216 **    
           
52 36 3 301 *    
53 37 3 302 *    
54 38 3 303 *    
55 39 3 304 *    
56     304 **    
57 40 3 305 *    
58 41 3 306 ./. udlejer:  DATEA A/S 
59     306 **    
60 42 3 307 *    
61 43 3 308 *    
62 44 3 309 *    
63 45 3 310 *    
64 46 3 311 *    
65     311 **    
66 47 3 312 *    
67 48 3 313 *    
68     313 **    
69 49 3 314 *    
70 50 3 315 *    
71 51 3 316 *    
72     316 **    
           
73 52 4 401 *    
74 53 4 402 *    
75 54 4 403 *    
76 55 4 404 *    
77 56 4 405 *    
78 57 4 406 *    
79     406 **    
80 58 4 407 *    
81 59 4 408 *    
82     408 **    
83 60 4 409 *    
84     409 **    
85 61 4 410 *    
86 62 4 411 *    
87 63 4 412 *    
88     412 **    
89 64 4 413 *    
90 65 4 414 *    
91     414 **    
92 66 4 415 *    
93 67 4 416 *    
94     416 **    
           
95 68 5 501 *    
96 69 5 502 *    
97 70 5 503 *    
98     503 **    
99 71 5 504 *    
100     504 **    
101 72 5 505 *    
102     505 **    
103 73 5 506 *    
104 74 5 507 *    
105 75 5 508 *    
106     508 *    
107 76 5 509 *    
108 77 5 510 *    
109     510 **    
110 78 5 511 *    
111 79 5 512 *    
112     512 **    
113 80 5 513 *    
114 81 5 514 *    
115 82 5 515 ./. udlejer:  Ejendomsselskabet Juel
116     515 *    
117 83 5 516 *    
118     516 **    
           
119 84 6 601 *    
120     601 *    
121 85 6 602 *    
122 86 6 603 *    
123 87 6 604 *    
124 88 6 605 *    
125     605 **    
126 89 6 606 ./. køber år 2006:  Fonden Basen
127 90 6 607 *    
128 91 6 608 *    
129     608 **    
130 92 6 609 ./. udlejer:  DATEA A/S 
131     609 **    
132 93 6 610 *    
133 94 6 611 *    
134     611 **    
135 95 6 612 *    
136 96 6 613 *    
137     613 **    
138 97 6 614 *    
139     614 **    
140 98 6 615 *    
141     615 **    
142 99 6 616 *    
           
                              Frederikssundsvej 348  
143 100     ./. att.  Peer Wedervang
144 100 butik    ** NETTO  
145 101     ./. att.  Peer Wedervang
146 101 butik    ** JYSK sengetøj  
147 102     ./. att.  Peer Wedervang
148 102  1   ** Københavns. Kommunes Børnehave  
           
           
                            Frederikssundsvej 348   Fordelingstal  
Lejl.nr. Etage        
1 st 2 217    
2 st 3 95    
3 kld 1 0    
    Dør      
4 1 101 37    
5 1 102 37    
6 1 103 37    
7 1 104 37    
8 1 105 37    
9 1 106 37    
10 1 107 37    
11 1 108 37    
12 1 109 37    
13 1 110 37    
14 1 111 37    
15 1 112 37    
16 1 113 37    
17 1 114 37    
18 1 115 37    
19 1 116 37    
           
20 2 201 37    
21 2 202 37    
22 2 203 37    
23 2 204 37    
24 2 205 37    
25 2 206 37    
26 2 207 37    
27 2 208 37    
28 2 209 37    
29 2 210 37    
30 2 211 37    
31 2 212 37    
32 2 213 37    
33 2 214 37    
34 2 215 37    
35 2 216 37    
           
36 3 301 37    
37 3 302 37    
38 3 303 37    
39 3 304 37    
40 3 305 37    
41 3 306 37    
42 3 307 37    
43 3 308 37    
44 3 309 37    
45 3 310 37    
46 3 311 37    
47 3 312 37    
48 3 313 37    
49 3 314 37    
50 3 315 37    
51 3 316 37    
           
52 4 401 37    
53 4 402 37    
54 4 403 37    
55 4 404 37    
56 4 405 37    
57 4 406 37    
58 4 407 37    
59 4 408 37    
60 4 409 37    
61 4 410 37    
62 4 411 37    
63 4 412 37    
64 4 413 37    
65 4 414 37    
66 4 415 37    
67 4 416 37    
           
68 5 501 37    
69 5 502 37    
70 5 503 37    
71 5 504 37    
72 5 505 37    
73 5 506 37    
74 5 507 37    
75 5 508 37    
76 5 509 37    
77 5 510 37    
78 5 511 37    
79 5 512 37    
80 5 513 37    
81 5 514 37    
82 5 515 37    
83 5 516 37    
           
84 6 601 37    
85 6 602 37    
86 6 603 37    
87 6 604 37    
88 6 605 37    
89 6 606 37    
90 6 607 37    
91 6 608 37    
92 6 609 37    
93 6 610 37    
94 6 611 37    
95 6 612 37    
96 6 613 37    
97 6 614 37    
98 6 615 37    
99 6 616 37    
100 kld   37    
                                                Frederikssundsvej 348  
1 st   2005    
2 st   462    
3 kld   15    

                                    

Total:   6383    
           

 

 

klik til Ejerlejlighedsforeningens Vedtægter         klik til index

 

 

 

 

 kasler-journal.dk

Page Up


Copied from the original Mogens Kasler-Journal by SmartCMS ® 2011