Dette er en SmartCMS kopi af den originale Mogens Kasler-Journal, som blev lukket 16. marts 2011

vedtaegter                                                                                                                                                                                                                                                                             kasler-journal.dk

Page Down
 

 

 

 

 

V E D T Æ G T E R

 

 

Navn, hjemsted og formål

§ 1. Foreningens navn er: Ejerlejlighedsforeningen Frederikssundsvej 346 - 348.

§ 2. Foreningens hjemsted er: Købmagergade 13, 1150 København K.

§ 3. Foringens formål er at administrere ejendommen bygning nr. 131 på matr. nr. 2 Q og 2 G, Husum, beliggende Frederikssundsvej 346 - 348, Husum, og at varetage medlemmernes fælles interesser, og herunder sørge for, at ro og orden opretholdes, og at ejendommens vedligeholdelses-tilstand altid er forsvarlig.

 

Foreningens kapitalforhold

§ 4. Ved udstedelse af ejerlejlighedsskøde, skel der ske en fastlæggelse af lejlighedens prioritering.

Efter første ejerskifte kan lån med pant i den enkelte ejerlejlighed kun stiftes med samtykke af den til enhver tid værende tinglyste skødehaver af den enkelte ejerlejlighed.

For foreningens forpligtelser m.h.t. administration, fællesudgifter m.v. hæfter medlemmerne pro rata, i det omfang det er muligt i henhold til love og administrative bestemmelser.

Til dækning af, foreningens udgifter, jfr. § 3, betaler medlemmerne i forhold til de nedennævnte fordelingstal en ydelse. Ydelsens størrelse fastsættes af administrator på grundlag af et af ham udarbejdet drifts-budget. I tilfælde af store uforudsete udgifter skal administrator være berettiget til at opkræve en ekstraordinær ydelse.

Administrators bestemmelser om ydelsernes fastlæggelse skal godken-des af bestyrelsen. Såfremt bestyrelsen nægter at godkende administrators bestemmelser, kan spørgsmålet af administrator indbringes for en general-forsamling.

Den ordinære ydelse erlægges halvårlig forud.

 

 

Foreningens medlemmer

§ 5. Som medlemmer af foreningen kan kun optages ejere af ejerlej-ligheder i foran nævnte ejendom.

(Bemærk: Se nærmere herom § 18. Red.)

Medlemsskab er pligtmæssigt og indtræder den dag, da den pågæl-dende ejers skøde, uanset om det er betinget, anmeldes til tinglysning. Den tidligere ejers medlemsskab ophører først endeligt, når den nye ejers skøde er tinglyst uden præjudicerende retsanmærkninger.

§ 6. Rettigheder og forpligtelser fordeles mellem medlemmerne i føl-gende fordelingstal: Matr.nr. 2 q bygning nr. 131 Husum.

 

Lejl.nr. Frederikssundsvej 346 Etage Dør Fordelingstal
1 " st 2 217
2 " st 3 95
3 " kld 1 0
         
4 " 1 101 37
5 " 1 102 37
6 " 1 103 37
7 " 1 104 37
8 " 1 105 37
9 " 1 106 37
10 " 1 107 37
11 " 1 108 37
12 " 1 109 37
13 " 1 110 37
14 " 1 111 37
15 " 1 112 37
16 " 1 113 37
17 " 1 114 37
18 " 1 115 37
19 " 1 116 37
         
20 " 2 201 37
21 " 2 202 37
22 " 2 203 37
23 " 2 204 37
24 " 2 205 37
25 " 2 206 37
26 " 2 207 37
27 " 2 208 37
28 " 2 209 37
29 " 2 210 37
30 " 2 211 37
31 " 2 212 37
32 " 2 213 37
33 " 2 214 37
34 " 2 215 37
35 " 2 216 37
         
36 " 3 301 37
37 " 3 302 37
38 " 3 303 37
39 " 3 304 37
40 " 3 305 37
41 " 3 306 37
42 " 3 307 37
43 " 3 308 37
44 " 3 309 37
45 " 3 310 37
46 " 3 311 37
47 " 3 312 37
48 " 3 313 37
49 " 3 314 37
50 " 3 315 37
51 " 3 316 37
         
52 " 4 401 37
53 " 4 402 37
54 " 4 403 37
55 " 4 404 37
56 " 4 405 37
57 " 4 406 37
58 " 4 407 37
59 " 4 408 37
60 " 4 409 37
61 " 4 410 37
62 " 4 411 37
63 " 4 412 37
64 " 4 413 37
65 " 4 414 37
66 " 4 415 37
67 " 4 416 37
         
68 " 5 501 37
69 " 5 502 37
70 " 5 503 37
71 " 5 504 37
72 " 5 505 37
73 " 5 506 37
74 " 5 507 37
75 " 5 508 37
76 " 5 509 37
77 " 5 510 37
78 " 5 511 37
79 " 5 512 37
80 " 5 513 37
81 " 5 514 37
82 " 5 515 37
83 " 5 516 37
         
84 " 6 601 37
85 " 6 602 37
86 " 6 603 37
87 " 6 604 37
88 " 6 605 37
89 " 6 606 37
90 " 6 607 37
91 " 6 608 37
92 " 6 609 37
93 " 6 610 37
94 " 6 611 37
95 " 6 612 37
96 " 6 613 37
97 " 6 614 37
98 " 6 615 37
99 " 6 616 37
100 " kld   37
         
1 Frederikssundsvej 348 st   2005
2 " st   462
3 " kld   15
        6383

 

Pulterrum og / eller kælderrum samt Parkeringspladser, som er knyttet til det enkelte lejemål, og som den 1. januar 1977 står til det enkelte lejemåls disposition, vil fortsat tilhøre ejerlejligheden, når ejendommen overgår til ejerlejlighedsejendom, og kan kun fratages ejerlejligheden med ejerlejlig-hedsindehaverens samtykke.

(Bemærk § 7, stk. 1.)

§ 7. Der belastes alene udvendig vedligeholdelse på erhvervslejlighe-derne, som alene refererer sig til selve erhvevslejlighederne, d.v.s. at bebo-elseslejlighederne ikke skal have noget at gøre med de udgifter, der afhol-des på erhvervslejlighederne, medens omvendt erhverslejlighederne ikke skal have noget at gøre med de udgifter, der afholdes iøvrigt som værende udvendig vedligeholdelse på ejendommen.

Dog skal udgifterne vedrørende centralvarme og varmt vand fordeles efter fordelingstal.

Den lejemålsafgift, der betales til Chevron Oil A/S på kr. 87.068,- i anled-ning af, at beboelsesbygningen er beliggende på en grund tilhørende Chev-ron Oil A/S, skal alene belastes beboelseslejlighederne og være erhvervs-lejlighederne uvedkommende.

I øvrigt bemærkes, som ovenfor nævnt, at beboelsesbygningen er opført på en grund tilhørende Chevron Oil A/S (med andre ord - bebyggelse på en lejet grund). Lejemålet ophører den 1. oktober 2037.

På dette tidspunkt skal beboelsesbygningen tilfalde Chevron Oil A/5 eller hvem Chevron Oil A/S måtte sælge grunden til. Som følge af denne pligt til at tilbagelevere bygningen til udlejeren af grunden, uden betaling, er ejeren af bygningen berettiget til en ekstrordinær skattemæssig afskrivning, alt i henhold til Skattedepartementets bestemmeIser herom, jfr. Ligningsdirek-toratets meddelelse i året 1955, side 72 ff.

 

Vedligeholdelse og Qrden

§ 8. Forsvarlig udvendig vedligeholdelse foretages af foreningen, jfr, § 7, medens indvendig vedligeholdelse påhviler den enkelte ejer.

Herved bemærkes, at indvendig vedligeholdelse ikke alene omfatter tapetsering, maling og hvidtning, men også vedligeholdelse og fornyelse af gulve, døre og alt lejlighedens udstyr, herunder el-ledninger og el-kontakter, der er indenfor lejllghedens vægge, hvorimod foreningen sørger for vedlige-holdelse og fornyelse af lejlighedens gas- og vandledninger samt radiatorer foruden forsyningsledninger og fællesinstallationer uden for de enkelte lejligheder.

§ 9. Hvis en lejlighed groft forsømmes eller forsømmelsen vil være til gene for de øvrige beboere, kan bestyrelsen kræve fornøden vedligeholdelse og istandsættelse foretaget inden for en derfor fastsat frist.

§ 10. Ejeren og de personer, der har ophold i hans lejlighed, må nøje efterkomme de af bestyrelsen fastsatte regler for husorden.

Er intet vedtaget, gælder de i standardlejekontrakterne fastsatte regler om husorden.

Ejerlejlighedsejerne må ikke foretage ændringer, reparationer eller de-ling af ejendommens ydre eller yderside af entrédøren og vinduernes træ-værk, eller lade opsætte skilte, reklamer m.v. uden bestyrelsens samtykke.

Ejerne skal tillade adgang til foretagelse af reparationer og installationer på forsyningsledninger i lejligheden til gas, vand, afløb samt el.

Tvivlsspørgsmål afgøres af bestyrelsen.

 

Misligholdelse

§ 11. Såfremt et medlem ikke betaler de i § 4 omtalte ydelser eller i øvrigt ikke opfylder sine økonomiske forpligtelser overfor foreningen eller groft tilsidesætter sin vedligeholdelsespligt såvel som hvis et medlem optræder til alvorlig skade eller gør sig skyldig i forhold, svarende til dem, der efter lejelovens bestemmelser berettiger ejeren til at ophæve lejemålet, kan bestyrelsen bestemme at ejeren, og i tilfælde af, at lejligheden er udlejet, lejeren uopholdeligt skal fraflytte lejligheden. Efterkommer han ikke påbud om fraflytning, skal bestyrelsen om muligt lade udsættelse ske ved umiddelbar fogedforretning eller ved af retssag ved den underretskreds, hvor ejendommen er beliggende,

 

Anke

§ 12. Bestyrelsens beslutninger kan af et medlem eller af administrator indankes for førstkommende ordinære generalforsamling.

Bestyrelsens generalforsamlingsbeslutning kan prøves ved de ordinære domstole.

Sag anlægges ved underretten i den retskreds, hvor ejendommen er beliggende.

Anke har ikke opsættende virkning for så vidt angår bestyrelses beslut-ninger i h.t. § 11 og ej heller ved beslutninger, som ikke tåler udsættelse.

 

Administration

§ 13. Ejendommens almindelige økonomiske og juridiske forvaltning forestås af en ejendomskyndig administrator.

Såfremt der skulle ske grov misligholdelse fra en af parternes side, er den forurettede part berettiget til at kræve forholdet bragt til ophør uden varsel. I øvrigt kan en administrator opsiges med 6 måneders varsel, der skal være skriftligt, såfremt generalforsamlingen ved simpelt flertal forlanger dette.

Administrator kan selv med 6 måneders varsel til en generalforsamling ønske sig administrationsforholdet ophørt.

Administrator er befuldmægtiget til at på foreningens vegne i alle forhold vedrørende den daglige drift. Alle ind- og udbetalinger sker gennem admini-strator, der forestår kasse og bogholderi.

Administrator er berettiget til efter behørigt varsel, at lade foretage besig-tigelse af medlemmernes lejligheder. Administrator kan på tilsvarende måde skaffe sig adgang til reparationer og installationer, jfr. § 10.

Administrators honorar fastsættes i.h.t. de til enhver tid gældende takster for administration af faste ejendomme.

 

Regnskab og revision

§ 14. Regnskabsåret er kalenderåret.

Administrator udfærdiger årsregnskabet.

Foreningen antager en revisor til at revidere foreningens regnskab; det reviderede regnskab, forsynet med revisors påtegning, skal være fremlagt for medlemmerne til eftersyn hos administrator fjorten dage inden den ordinære generalforsamling.

 

Generalforsamling

§ 15. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden den 1. oktober med fjorten dages varsel efter skriftlig indkaldelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen vælger dirigenten.

Den ordinære generalforsamling har fø1gende dagsorden:

1. Formandens beretning for det forløbne år.

2. Regnskab og revisors påtegning

3. Bestyrelsens og medlemmernes forslag.

4. Valg af bestyrelse.

5. Valg af administrator, jvf. vedtægternes § 13.

6. Valg af revisor.

7. Eventuelt.

§ 16. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når en generalforsamling, eller et flertal af bestyrelsens medlemmer eller administrator forlanger det, med angivelse af dagsorden.

Indkaldelse skal ske skriftligt med fjorten dages varsel.

§ 17. Adgang til generalforsamlingen har foreningens medlemmer, dens bestyrelse samt administrator og revisor. Kun foreningens medlemmer har stemmeret. Fordelingstallet angiver hver enkelt medlems antal stemmer.

Generalforsamlingen træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed und-tagen i tilfælde, hvor der til afstemning foreligger forslag til vedtægts-ændringer eller foreningens opløsning.

Forslag til foreningens opløsning kan kun vedtages eenstemmigt med tilslutning fra samtlige medlemmer. Forslag om vedtægtsændring kan kun vedtages på en generalforsamling, hvor mindst to trediedele af stemmerne er repræsenteret og med mindst to trediedeles flertal.

Er på en generalforsamling ikke det ifølge foranstående fornødne antal stemmer repræsenteret, skal der med 14 dages skriftligt varsel indkaldes til ny generalforsamling. der skal afholdes senest seks uger efter den første generalforsamling, og på denne kan de forslag, som har været behandlet på første generalforsamling vedtages med to trediedeles flertal uanset hvor mange stemmer, der er repræsenteret.

Stemmeret kan udøves ved fuldmagt til et myndigt ikke-medlem, der da i kraft af skriftlig fuldmagt har adgang til generalforsamlingen; forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal indsendes til bestyrelses-formanden senest 8 dage forud for generalforsamlingens afholdelse.

Over det på en generalforsamling passerede føres en protokol som underskrives af dirigenten.

 

Bestyrelse

§ 18. Foreningens daglige virksomhed ledes af bestyrelsen, der består af 3 medlemmer, der ikke behøver at være medlem af foreningen.

Bestyrelsen vælges for et år ad gangen. Genvalg kan ske.

Bestyrelsen vælger selv sin formand.

Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed og i tilfælde af stemme-lighed er formandens stemme udslagsgivende.

Over bestyrelsens møder føres en protokol, som underskrives af de tilste-deværende medlemmer.

§ 19. Foreningen tegnes af bestyrelsens formand eller to af bestyrelses-medlemmerne.

§ 20. Bestyrelsen holder møde, når ét af bestyrelsesmedlemmerne kræver det.

§ 21. Ethvert medlem kan pantsætte og sælge sin ejerlejlighed ligesom han uden bestyrelsens samtykke kan udleje denne. Ejerlejligheden falder i arv og kan være genstand for kreditforfølgning.

§ 22. Herværende vedtægter respekterer nuværende og fremtidige hæftel-ser på såvel hovedejendommen som de enkelte ejerlejligheder.

Herværende vedtægter respekterer de allerede ved tinglysningen på ejen-dommens blad i Tingbogen tinglyste servitutter.

Påtaleberettiget i henho1d til nærværende servitut er Ejerlejlighedsfor-eningen Frederikssundsvej 346-348.
 

Alex Friedmann, Advokat, Købmagergade 13, 1. 1150 København K

Indført i Københavns Byrets Dagbog den 15. September 1977.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Matr. nr.: Bygning nr. 131 på lejet grund, matr. nr. 2 g og 2 g Husum. Gade og hus-nr.: Frederikssundsvej 346-348, 2700 Brønshøj.

Anmelder:

Advokat Niels Peter Gundelach, Bredgade 41, 1260 København K.


TILLÆG

til vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Frederikssundsvej 346348, tinglyst den 15.9.1977 på bygning nr. 131 på lejet grund, matr. nr. 2 g og 2 g Husum, beliggende Frederikssundsvej 346-348, 2700 Brønshøj.

 

§ 2. i de den 15.9.1977 tinglyste vedtægter udgår og erstattes af:

Foreningens hjemsted er Frederikssundsvej 346-348, 2700 Brønshøj, c/o den til enhver tid værende administrator.

 

§ 4. i de den 15.9.1977 tinglyste vedtægter udgår og erstattes af:

Ved medlemmernes første udstedelse af ejerlejlighedsskøde efter vedta-gelsen af nærværende vedtægtsændring skal der i den enkelte ejerlejlighed tinglyses et (eller to) ejerpantebrev (e) med en årlig rente, svarende til Nationalbankens til enhver tid gældende officielle diskonto med tillæg af 10% og en hovedstol på et beløb, svarende til kr. 500,00 pr. 1/6387 (forde-lingstal).

Ejerpantebrevet (-ene) der skal håndpantsættes til foreningen til sikkerhed for de enkelte medlemmers forpligtelser overfor foreningen, jfr. nedenfor, skal ved oprettelsen og tinglysningen have den bedst mulige prioritets-stilling, det vil sige umiddelbart efter eksisterende pantegæld, der skal over-tages af køber, men forud for al ny belåning, herunder såvel ejerskifte-belåning i kreditforeninger, pengeinstitutter og udstedelse af pantebreve til sælger i forbindeIse med overdragelsen, dog med følgende modifikation:

 

Såfremt det i § 4, stk. 1, nævnte beløb ved udstedelsen og tinglysningen af ejerpantebrevet til ejerforeningen overstiger det beløb som realkredit-institutterne efter forhandling med Realkreditrådet til enhver tid accepterer som prioritet forud for sig uden at foretage reduktion i låneudmålingen iøvrigt, skal ejerprioriteten til ejerforeningen opdeles i 2 ejerpantebreve. Det bedst prioriterede som beløbsmæssigt skal have den maksimalstørrelse, som tåles af realkreditinstitutterne, jfr. ovenfor, skal have den ligeledes ovenfor beskrevne forprioritet, mens den ringest prioriterede del af ejerforeningens sikkerhed skal have prioritet umiddelbart efter realkreditlån, der optages i forbindelse med ejerlejlighedssalget, men forud for al anden belåning, herunder pengeinstitutlån, sælgerpantebreve m.v.

Ejerne kan dog vælge een gang for alle at stille ubetinget bankgaranti for det fastsatte beløb, jfr. § 4, stk. 1, i stedet for at udstede ejerpantebrev(e).

 

Til dækning af foreningens udgifter, jfr. § 3, betaler medlemmerne i for-hold til de tinglyste fordelingstal en ydelse, hvis størrelse fastsættes af admi-nistrator på basis af et af denne udarbejdet årligt driftsbudget. I tilfælde af store uforudsete udgifter er administrator berettiget til at opkræve en ekstra-ordinær ydelse.

Administrators bestemmelse om ydelsernes fastlæggelse skal godkendes af bestyrelsen. Såfremt bestyrelsen nægter at godkende administrators ind-stilling, kan spørgsmålet af administrator indbringes for generalforsamlin-gen.

Den ordinære ydelse erlægges halvårsvis forud. Terminerne for erlæg-gelsen kan frit ændres af administrator og bestyrelsen efter foreningens ak-tuelle behov.

 

Ejerforeningsvedtægternes øvrige bestemmelser forbliver uændrede.

 

Med hensyn til de på ejendommen tinglyste brugsrettigheder, servitutter og andre byrder, henvises til ejendommens blad i tingbogen.

 

 

Nærværende tillæg underskrives og begæres tinglyst af bestyrelsen i Ejer-lejlighedsforeningen Frederikssundsvej 346 - 348 på samtlige adkomsthave-res vegne:

 

Brønshøj, den 21/7 1993.

I bestyrelsen:

……………………………….        .....................................…

………………………………..       ............................…………
 

Lyst den 27/7 1993. Nr. 45051  Københavns Byret

…………………………………………………………………………………

 

Matr. nr. 2 q Husum, bygning nr. 131 på lejet grund, ejerlejlighederne 1 – 100 og matr. nr. 2 g Husum, ejerlejlighederne 1 - 3, beliggenhed: Frederiks-sundsvej 346 - 348, 2700 Brønshøj

 

ANMELDER:

Dansk Financia A/S, Rosenvængets Hovedvej 6, 2100 København Ø

 

 

TILLÆG

 

til vedtægterne for ejendommen - bygning nr. 131 på lejet grund - matr. nr. 2 q Husum, og matr. nr. 2 g Husum beliggende Frederikssundsvej 346 - 348 Husum,

 

 

Den 13. november 2003 udsendtes indkaldelse til ekstraordinær general-forsamling til afholdelse den 28. november 2002 med forslag om ændring af vedtægterne for så vidt angår sikkerhedsstillelsen i ejerlejligheder belig-gende på matr. nr. 2 q Husum (ejerlejlighederne 1-100). Ved den ekstra-ordinære generalforsamling fik forslaget tilslutning fra mere end 2/3 af de tilstedeværende ejere. Ved den ny efterfølgende ekstraordinære general-forsamling den 8. januar 2003 hvor der var mødt eller repræsenteret 9 ejere med et samlet fordelingstal på 333/6387, blev det endeligt besluttet at foretage følgende tilføjelse/ændring i foranstående vedtægt:

 

i § 4 - tillæg til vedtægter tinglyst den 27. juli 1993 - foretages følgende ændring:

1. i § 4 i vedtægtstillæg af 21. juli 1993, tinglyst 27. juli 1993 ændres de nuværende stk. 1-4 til nye stk. 2-5, idet der som nyt stk. 1 indsættes:

"Nedennævnte stk. 2-5 er kun gældende for ejerlejlighederne nr. 1-3 af matr. nr. 2 g Husum"

 

2. i § 4 indsættes nye stk. 6 og 7 efter ovennævnte, idet de nuværende stk. 5-9 ændres til nye stk. 8-12:

"Til sikkerhed for ethvert krav, som ejerforeningen matte få mod en ejerlejlighed og den enkelte ejer, begæres nærværende vedtægter lyst pantstiftende for et beløb stort kr. 675,00 pr. fordelingstal for hver lejlighed (1-100) i ejendommen matr. nr. 2 q Husum beliggende Frederikssundsvej 346,

 

 

De pantstiftende vedtægter skal have oprykkende panteret og respektere de på ejendommen og de enkelte lejligheders blad i tingbogen tidligere eller senest samtidig med nærværende tillæg lyste pantehæftelser o.l. De eksisterende ejerpantebreve kan af ejerne begæres aflysL når det doku-menteres, at de pantstiftende vedtægter har fået første prioritetsstilling i den enkelte lejlighed."

 

Såedes endeligt vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 5. januar 2003.

……………………………………………………………….

 

Retten i København. Tinglysningsafdelingen. Påtegning på Byrde.

Vedrørende matr. nr. 2 Q Byg/Ej 131, Husum, Dagbogsdato; 04.02.2003

Dagbogsnr. : 1882

AfvIst fra tingbogen den 06.02.2003

Da der mangler bygningsnr. i teksten, samt da der skal erlægges udreg-ning for det stempelpligtige beløb på hver enkelt ejerlejlighed. Da det ikke af medsendte legitimation fremgår at vedtægtsændringen er vedtaget på en ordinær generalforsamling.

-------------------------------------------------------------------------------

Der verserer sag om tinglysningsafgiften og dennes størrelse

-------------------------------------------------------------------------------

Legitimation forevist. OK. Retten i København den 06.02.2003. Jette Jønsson

...................................................................

For yderligere tinglysningsafgift kr. 1.450og for forhøjet afgift kr. 200 kvitte-res hermed. Afgiftsmyndigheden, den 26/11-03.

....................................................................

 

 

Ejerlejlighedsforeningen Frederikssundsvej 346-348

År 2004, torsdag d. 27. maj kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerlejlighedsforeningen Frederikssundsvej 346-348.

Til stede var 16 ejere og der forelå 2 fuldmagter. I alt var således repræ-senteret 18 ejere med et samlet fordelingstal på 2696/6387.

Fra administrator, Dansk Financia A/S mødte Per Solberg Hansen.

I henhold til vedtægternes § 15 og indkaldelse behandledes følgende dagsorden:

Bestyrelsens formand Dorthe Marie Andersen bød velkommen og foreslog Per Solberg Hansen valgt som dirigent, hvilket blev vedtaget.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne og dermed beslutningsdyg-tig.

 

1. Beretning:

Formanden Dorthe Marie Andersen aflagde beretning for det forløbne år og omtalte bl.a.:

- Der har gennem længere tid trængt vand ind på 6. sal. Der er fundet en utæthed i taget som nu udbedres. I forIængelse af beslutning på sidste generalforsamling er der etableret cykelskur og renoveret vaskekælder. Der er foretaget ombygning i kælderen, således at der er plads til en større container under affaldsskakten. Nu er det ikke længere nødvendigt at tømme containeren i week-enden. Arbejdet med renoveringen af parkeringsplad-sens slidlag blev afsluttet og der er etableret en affalds-ø ved siden af parkeringspladsen. Beboerne bedes tage hensyn ved bortskaffelse af affald ved affalds-øen, da megen støj generer naboen mod nord. Der vil blive opsat en stor natursten, der kan modvirke, at varebiler til forretningerne øde-lægger affalds-øen.

Tillige vil der som led i aftalen med ejeren af erhvervsejerlejligheden, direktør Peer Wedervang, hvori Netto og Jysk Sengetøjslager er beliggende, blive opsat skilte, der fastslår, hvem der har ret til at parkere. Belysningen på parkeringspladsen er repareret.

Der har været lidt turbulens omkring ejendommens varmemesterfunktion, men der er primo 2004 fastansat en ny. På foranledning oplyste Dorthe Marie Andersen, at samarbejdsvanskeligheder var årsagen til, at den tidligere varmemester var fratrådt.

Flere ejere i forsamlingen spurgte til eventuelle planer med udskiftning af vinduer, idet der var generel enighed blandt de fremmødte om, at der skulle gøres noget ved vinduerne. Dorthe Marie Andersen erindrede om, at en tidligere bestyrelse havde indhentet tilbud på nye vinduer og finansiering heraf og der har været afholdt flere ekstraordinære generalforsamIinger. Forslaget kunne dog ikke samle tilstrækkeligt flertal. Formanden var dog enig i, at det er nødvendigt at udskifte vinduer i alle beboelseslejligheder, når henses til vinduernes ringe tilstand. Lejekontrakten på grunden, hvor bygningen ligger, udløber l. oktober 2037 og de eksisterende vinduer kan ikke holde så længe.

Forsamlingen tog herefter beretningen til efterretning.

 

2. Regnskab for 2003:

Per Solberg Hansen gennemgik årsregnskabet for 2003, der udviste et underskud på kr. 307.717. Per Solberg Hansen gjorde opmærksom på, af der i budgettet var regnet med et underskud, idet der på sidste general-forsamling blev vedtaget arbejder, der skulle finansieres af egenkapitalen, der total set fortsat var positiv.

En ejer stillede forskellige spørgsmål, herunder om udgiften til renovering af parkeringsplads og fjernelse af jordbunke i 2003, kr. 300.550. De samlede udgifter ved renovering af parkeringspladsen specificeres således:

 

Opbrydning af beton, opretning og bundsikring af eksisterende parke-ringsplads, bortkørsel af affald, samt pålægning af nyt slidlag jf. tilbud: 493.750 kr. / - Refusion fra Peer Wedervang, ejer 1 af matr. nr. 2 G Husum iflg. aftale: -319.000 kr. / Geoteknisk undersøgelse af jord: 11.563 kr. / Op-stregning, maling og reflektering af striber og numre: 29.375 kr. / Gennemgang af el-installationer: 3.994 kr. / Bortkørsel af jordbunke, fjernelse af beton, opretning og bundsikring, samt pålægning af slidlag: 312.500 kr. / Ingeniørassistance, ialt: 71.594 kr. / Flytning af containere og bortskaffelse af bilvrag: 5.375 kr. / - Refusion fra ejer 1 af matr. nr. 2 G Husum iflg. aftale: -81.000 kr. / I alt for arbejde udført i 2002 og 2003: 528.151 kr. / Udgiftsført i 2002: Ny belægning på p-plads: 227.601 kr. / 2003: Fjernelse af jordbunke: 300.550 kr. / I alt: 528.151 kr.

Regnskabet for 2003 blev herefter godkendt.

 

3. Bestvrelsens og medlemmernes forslag:

3.a Budgetforslag for 2004. Budgetforslaget for 2004, der medfører opkræv-ning af ialt kr. 2.019.000 blev gennemgået og godkendt.

3.b. Forslag om opsætning af vandmålere.

En ejer havde stillet forslag om opsætning af vandmålere i alle ejer-lejligheder, hvorefter ejendommens vandforbrug skulle fordeles på de enkel-te lejligheder i.h.t. disses forbrug. Til belysning af forslagets økonomiske konsekvenser forelå tilbud fra Brunata på levering af målere.

Forslagsstilleren motiverede forslaget, der blev drøftet. Der var generel enighed om, at det var formålstjenligt med opsætning af vandmålere, men enkelte ejere stillede spørgsmål ved, om det kunne lade sig gøre i praksis. Da der ikke forelå tilbud på montering af vandmålerne besluttede dirigenten med forslagsstillerens samtykke, at der ikke foretages afstemning om forslaget.

I stedet vedtoges det på baggrund af den generelle tilslutning til forslaget, at bestyrelsen skulle sikre sig, at det i praksis kunne lade sig gøre at installere vandmålere i lejlighederne, samt at bestyrelsen skulle indhente yderligere tilbud hos en anden leverandør på vandmålere, samt 2 tilbud på montering.

 

4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen jf. vedtægterne bestod af 3 bestyrelses-medlemmer, og at alle bestyrelsesmedlemmer var på valg. Dorthe Marie Andersen meddelte, at hun genopstillede. Rasmus Brask Henriksen og Anders Baggesø Olsen (der var indtrådt i bestyrelsen i stedet for James Skibsted Svendsen) var ikke mødt.

Fra forsamlingen opstillede Jesper Lyng Madsen og Christian Hansen.

Dorthe Marie Andersen (346 st.), Jesper Lyng Madsen (346, lejl. 205) og Christian Hansen (346, lejl. 616) blev herefter valgt.

Sussie Gustafsen (mødt for 346, lejl. 410) og Henrik Sten Larsen (346, lejl. 207) valgtes som suppleanter.

 

5. Valg af administrator. Dansk Financia A/S genvalgtes.

6. Valg af revisor. MGI Faurum statsautoriseret Revisionsaktieselskab genvalgtes.

 

7. Eventuelt

En fælles internet-bredbåndsløsning blev drøftet. Der var generel enighed om, at dette var en god ide. Forskellige løsninger blev drøftet og der nedsattes et IT-udvalg med Henrik Steen Larsen som formand.

Vinduer drøftedes igen og bestyrelsen blev opfordret til at arbejde videre med et nyt forslag om udskiftning.

På foranledning blev det oplyst, at Danmønt-kort indtil videre kan købes på posthuset til brug i vaskeriet. Danmønt-systemet udfases dog, så der skal findes en anden løsning til betaling for vask i vaskeriet.

En ejer efterlyste en opdateret informationsskrivelse. Den vedlægges nærværende referat.

Da der herefter ikke var flere, der ønskede ordet, konstaterede dirigenten, at generalforsamlingen var hævet.

..........................................................................................

 

Ejerlejlighedsforeningen Frederikssundsvej 346-348

År 2005, torsdag d. 31. maj kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerlejlighedsforeningen Frederikssundsvej 346-348.

Til stede var bestyrelsen Dorthe Marie Andersen og Christian Hansen, samt Henrik Larsen, der var indtrådt i stedet for Jesper Lyng Madsen. End-videre var 20 ejere repræsenteret enten ved personligt fremmøde eller ved fuldmagt.

Fra administrator, Dansk Financia AIS, mødte Per Solberg Hansen.

I henhold til vedtægternes § 15 og indkaldelse behandledes følgende dagsorden:

Valg af dirigent. Bestyrelsens formand Dorthe Marie Andersen bød velkommen og foreslog Per Solberg Hansen valgt som dirigent, hvilket blev vedtaget. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at general-forsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne og dermed beslutningsdygtig.

 

1. Beretning.

Dorthe Marie Andersen aflagde beretning for det forløbne år, og omtalte bl.a.:

- At Henrik Larsen er indtrådt i bestyrelsen i stedet for Jesper Lyng Madsen.

- At der gentagne gange øves hærværk på elevatorerne, og at de derfor er meget slidte og bekostelige at reparere.

- At der som følge af dette hærvæk og andre uhensigtsmæssigheder etableres kameraovervågning i ejendommen og parkeringspladsen.

- At der i året har været en stor vandskade i kælderen p.g.a. kattegrus i afløbet, der stoppede til.

- At bestyrelsen vil indføre parkeringsordning og skiltning på parkerings-pladsen.

- At der er indført nyt betalingssystem i vaskeriet i stedet for Danmønt.

- At der er etableret bredbåndsnetværk og indgået aftale med Dansk Bred-bånd.

- At ejerforeningen som følge af tvist med en rådgivende ingeniør og blikkenslager verserer retssager, som foreningen er part i.

Parkeringsordning blev drøftet og en ejer bad bestyrelsen sikre sig, at reglerne for overvågning, skiltning og tilladelser blev fulgt.

Forsamlingen tog herefter beretningen til efterretning.

 

2. Regnskab for 2004. Regnskabet for 2004 blev gennemgået og godkendt.

 

3. Bestyrelsens og medlemmernes forslag:

3. a Budgetforslag for 2005. Budgetforslaget for 2005 der medfører uænd-ret opkrævning blev gennemgået og godkendt.

3 b. Forslag om bestyrelsens hjemmel til at opkræve bøder og afgifter. Forslaget blev motiveret og drøftet. Bestyrelsen omdelte et forslag til beløb, bestyrelsen kunne opkræve i afgift for ulovlig parkering, henstillet affald o.l.

Henrik Larsen spurgte forsamlingen om nogen havde nogen indvendinger mod forslaget, og da dette ikke var tilfældet, besluttede bestyrelsen at indføre de foreslåede bøder og afgifter, som skal tilfalde foreningen.

 

4. Valg af medlemmer til bestvrelsen

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen jf. vedtægterne bestod af 3 bestyrelses-medlemmer, og at alle bestyrelsesmedlemmer var på valg. Dorthe Marie Andersen meddelte, at hun ikke genopstillede. Christian Hansen og Henrik Larsen genopstillede. Fra forsamlingen opstillede Sussie Gustafsen.

Sussie Gustafsen (346, mødt for lejl. 410), Henrik Larsen (346, lejl. 207) og Christian Hansen (346 lejl. 616) blev herefter valgt. Dorthe Marie Andersen valgtes som suppleant.

5. Valg af administrator.

Som ny administrator pr. 1. oktober 2005 valgtes Advokat Carl H. Petersen, H.C.Andersens Boulevard 37, 4.1553 København V.

6. Valg, af revisor.

MGI Faurum statsautoriseret Revisionsaktiselskab genvalgtes.

7. Eventuelt. En ejer opfordrede til, at bestyrelsens arbejdede med et nyt forslag om udskiftning af vinduer.

Da der herefter ikke var flere, der ønskede ordet, konstaterede dirigenten, at generalforsamlingen var hævet.

*** Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Sussie Gustafsen som formand.

 

klik til index

 

 

 

 

 kasler-journal.dk

Page Up


Copied from the original Mogens Kasler-Journal by SmartCMS ® 2011