Dette er en SmartCMS kopi af den originale Mogens Kasler-Journal, som blev lukket 16. marts 2011

haraldp03                                                                                                                                                                                                                                                                              kasler-journal.dk
Page Up

 

Politirapporter

3

 

 

 

 

Assens, 29/10 1929. Undertegnede bemærker, at da jeg Gaars Dato var paa Gaarden paa Thorø sammen med Politimesteren, blev Afdødes Seng og Væ-relse undersøgt, men ved denne Undersøgelse kunde man ikke finde noget Mærke i Sengen eller Væggen hidrørende fra et projektil. Undersøgelsen fort-sættes. Kavrup. Overbetjent.

 

Aar 1929 d. 29/10 Eftm. Kl. 4.30 foretog Politimesteren i Assens, Afhøring paa Politigaarden til Oplysning af de nærmere Omstændigheder ved Direktør Harald Plums Dødsfald.

 

Fremstod Ingeniør Niels Munk Plum boende "Haraldsgave" i Bagsværd, der opgav sit fulde navn som anført, f. 23/5 1882. Han forklarede, at han sammen med sin Hustru ankom til Assens Tirsdag den 22. ds. om Aftenen KI. ca. 10. Han og Hustruen tog efter ca. halvanden Times Forløb til Thorø. Samme Dag Kl. ca. 1.30 Eftm. havde Bankdirektør Bretteville Plum meddelt Komparenten, at det var galt fat med Afdødes Pengesager. Direktør Plum bad Kpt. tage til Thorø, idet han gav Udtryk for Frygt for, at Afdøde skulde gøre Attentat paa sit Liv.

Da Kpt. og Hustru kom til Thorø laa Afdøde til Sengs, og de gik ikke ind til ham. Kpt. og Hustru gik Sengs. Kpt.s Erindring angaaende det, der om Morge-nen den 23. passerede gaar ud paa, at hans Hustru ved 5 Tiden havde en Tele-fonsamtale med stud. med. Preben Plum, der opholdt sig i Nyborg angaaende bl.a. om han skulde vente paa Dr. Hagedorn. Kpt. og Hustru stod op ved 7- 8 Tiden. Der passerede intet, der havde fæstet sig i Kpt.s Hukommelse før Afdødes Selvmordsforsøg bemeldte Morgen. Kpt. mener, at Preben Plum ankom ved 7 Tiden. Kpt. husker, at Preben Plum traf Forberedelser til at give Afdøde en Insu-linindsprøjtning, og de talte om denne Foranstaltnings Iværksættelse uanset, at de ikke kunde faa fat paa nogen Læge.

Om Natten havde Tjenerdrengen ligget i Værelset hos Afdøde, men der havde ikke været andre til Stede. Naar Tjenerdrengen forlod Værelset kan Kpt. ikke sige. Hvad han selv har foretaget sig, husker han heller ikke, men han var i hvert Tilfælde ikke inde hos Afdøde.

Pludselig blev der sagt, at Døren til Afdødes Værelse var laaset. Hvem der konstaterede dette, kan Kpt. ikke sige, Kpt. var straks klar over, at Faren for et Selvmordsforsøg var op over. Straks samledes udenfor Døren Kpt.s Hustru, Preben Plum, Tjenerdrengen og Kpt. selv. De følte sig overrumplede.

Saavidt Kpt. husker foranledigede én eller flere af de øvrige Tilstedevæ-rende, at Tjenerdrengen bankede paa Døren og anmodede om at komme ind. Afdøde svarede, at han var træt og ikke ønskede at blive forstyrret, omend han ikke netop anvendte dette Udtryk, men dette var Meningen. Stemmen lød træt. Tjenerdrengen udtalte nu: - "Hvis ikke De lukker op gaar jeg om og slaar en Rude itu". Kpt. hørte herefter ikke det nærmere Ordskifte mellem Tjener-drengen og Afdøde, idet Kpt. gik op og ned ad Gangen. Tjenerdrengen løb nu ud for at banke paa Ruden.

 

Det næste, der skete var, at Kpt. hørte et Skud, der lød nærmest som et haardt Slag i Gulvet. Han stod da udenfor Døren. Kpt. husker, at han sagde til sin Hustru: - "Nu har han skudt sig". Hvoraf han slutter, at hun ikke har staaet udenfor Døren og hørt Skuddet. Om Preben Plum stod udenfor Døren kan Kpt. ikke sige, men han kom i hvert Tilfælde hurtigt til.

Kpt. vil anslaa Afstanden mellem Vinduet til Haven og Døren til ca. 20 Meter. Kpt. har kun hørt et Skud. Det er Kpt.s bestemte Overbevisning, at Afdøde bar affyret et Skud mod sig kort før det konstateredes, at Døren var laaset. Dette Skud har ingen hørt, i hvert Fald har Kpt. ikke hørt, at nogen bar bemærket det.

Hvor længe Døren har været laaset, kan Kpt. ikke sige. Preben Plum slog Ruden ud og han og Tjenerdrengen krøb ind gennem Vinduet og aabnede Døren for Kpt. og hans Hustru.. Kpt. erindrer sin Broders blege Ansigt, men han har i øvrigt ikke i sin Bevidsthed noget Billede fra Værelset med Hensyn til Revolvernes Anbringelse m.m. saa lidt som om HaraId Plums Saar.

Kpt. løb straks til Telefonen og ringede til Købmand Kay Plum med An-modning om at skaffe Lægehjælp øjeblikkelig. Preben Plum tog sig af Afdøde. Kpt. husker at han har sagt: - "Lad os dog faa dette forbandede 8kydevaaben væk". Derimod husker han intet som helst om, hvor det laa, efter at det var blevet brugt. Hvorledes det er kommet ind i Værelset, og hvor det er opbevaret, ved Kpt. ikke noget om. Kpt. har ikke Forstand paa Revolvere.

Han ved, at HaraId Plum har skænket en Revolver, der beroede paa "Ha-raldsgave", med den Motivering, at det var rart for Kpt.s Hustru, at have den, naar hun var alene. Kpt. har hørt, at Afdøde havde en Revolver beroende paa "Villa Interim", Lyngbyvej 210, og en Revolver paa Thorø. Kpt. tænker sig, at den ene Revolver har beroet paa Thorø, og den anden har været medbragt af Afdøde. Men hvor paa Gaarden den laa og hvorledes Afdøde havde medbragt den anden Revolver, kan Kpt. ikke sige noget om. Ret hurtigt efter Alar-meringen kom Doktor Poulsen, Assens, og kort derefter Dr. Hagedorn, Køben-havn.

Det to Læger tog den Syge under Behandling. Kpt. var ikke til Stede i Syge-værelset under Forbindingen. Han har ikke set Doktor Hagedorn tage Revol-veren. Der skete ingen systematisk Gennemsøgning af Værelset for at under-søge om Afdøde havde flere Revolvere gemt der, idet Kpt. for sit Vedkommende kan udtale, at det ikke var faldet ham ind, at der kunde være flere. Det blev ikke drøftet, at man skulde foretage Eftersøgning for at fjerne Genstande, der kunde bruges til nye Selvmordsforsøg. I hvert Fald har Kpt. ikke hørt noget saadant.

 

Med Hensyn til Vagtholdet over Afdøde forklarer Kpt. at dette ikke var egentlig organiseret, snart sad den ene og snart den anden Vagt, og Kpt. husker. at de spurgte hinanden: - "Er der nu nogen inde hos ham", og de paamindede hin-anden om at passe paa. Kpt. mener derfor, at der saa godt som stedse var een eller flere i Sygeværelset, men Afdøde har dog været alene visse Øjeblikke.

Kpt. mener, at Dr. Hagedorn har opholdt sig tre til fire Timer paa Øen. Over-læge Jensen, Assens Sygehus, kom til Thorø om Formiddagen. Lægerne kon-fererede indbyrdes, og der blev ogsaa vekslet Bemærkninger mellem disse og Familien, men nogen egentlig Raadslagning fandt ikke Sted. Omtrent samtidig med Dr. Hagedorn tog Overlæge Jensen bort fra Øen, hvorimod Dr. Poulsen blev der til godt Midnat.

Kl. ca. 8 Aften ankom Højesteretssagfører Martensen-Larsen til Øen. Det var Kpt. der efter Afdødes Ønske havde sendt Bud efter Martensen-Larsen. Denne forblev paa Øen til Midnat. Han havde to lange Konferencer med Afdøde. Under den første var Kpt. til Stede, og under den sidste Kpt.s Hustru, dog kun under en Del af denne.

 

Den Forklaring Kpt. hørte havde til Genstand, hvorledes Afdøde var kommet i Pengevanskeligheder, og formede sig som et Defensorat for hans Handlinger, idet han dog erkendte sine Fejl. Han var kvikket meget op. Han var støttet i Ryggen af Puder og kunde føre Overkroppen fremad for at komme i den rigtige Stilling. Samtalerne trættede ham noget, og for at modvirke dette fik han en Indsprøjtning. Der var ingen Konference mellem Martensen-Larsen og Familien, og der blev ikke holdt noget Familieraad.

Tilstede under Martensen-Larsens Ophold paa Øen, var foruden Kpt. og hans Hustru, Købmændene Kay og Thorvald Plum og deres Hustruer, samt stud. med. Preben Plum og endelig Arkitekterne A. Lønberg-Jensen og Axel Wancher.

Vagten i Sygeværelset blev holdt af Familien: Kaj Plum og Hustru, Thorvald Plum og Kpt. og Hustru og Preben Plum, samt Doktor Poulsen. Kpt. har ikke under sin Del af Vagten opdaget nogen Revolver i Værelset, og han har heller ikke hørt, at nogen af de andre har opdaget nogen.

Kpt. var een af dem, der var mindst i Sygeværelset, men han tror godt, at han kan sige, at han sammenlagt har været der i flere Timer. Der var ikke noget ved Afdødes Væremaade, der gav Kpt. Mistanke om, at han forberedte et nyt Atten-tat paa sit Liv. Kpt. mener ikke, at Afdøde noget Øjeblik faldt i Søvn. Det gik noget op og ned med hans Tilstand. Det samlede Billede er, at de Tilstede-værende var forbavsede over, at han levede saa meget op, og ud paa Morgen-stunden regnede man nærmest med, at han vilde leve. Kpt. husker, at Afdøde til ham sagde: - "Ja, Lægerne tror jo, at jeg kommer mig, og det tror jeg ogsaa, at jeg gør".

Kpt. har siden faaet den Opfattelse, at hans Broder simulerede sig bedre end han var, og søgte at indgive sine Omgivelser den Opfattelse, at han ønskede at leve for at gøre dem trygge og derved faa Lejlighed til at tage sig af Dage.

Kpt. kan sige for sit Vedkommende, og ved ogsaa, at det er de øvrige Slægt-ninges Ønske, at Afdøde maatte leve ikke mindst fordi han holdt Traadene for saa mange Foretagender i sin Haand, og alene kunde udrede dem.

 

Kpt. tog fra Thorø Kl. 2 Nat for at hente sin Søn, stud. polyt. Niels Munk Plum i Odense. Ved femtiden vendte Kpt. og Sønnen tilbage til Thorø. Det varede nogen Tid inden stud. polyt. Niels Munk Plum kunde komme ind til Afdøde.

I Mellemtiden var Kay og Thorvald Plum og deres Hustruer taget hjem. Preben Plum sov, da Kpt. kom tilbage til Øen, saavidt Kpt. erindrer. Hvem der holdt Vagt, da Kpt. kom tilbage, kan Kpt. ikke sige noget om.

Afdøde forklarede stud. polyt. Niels Munk Plum sin Livsbane. Samtalen for-mede sig som en Slags Afsked. Da Studenten blev kaldt til Thorø var Afdødes Tilstand meget betænkelig. Kpt. vilde gerne overvære Afdødes Ord til Sønnen. Da Klokken var 20 Minutter i 8 gik Kpt. i Seng. Om hans Hustru ogsaa lagde sig til Ro - de lagde sig delvis paaklædte, naar de lagde sig - kan Kpt. ikke sige.

Kpt. faldt i Søvn og blev vækket noget over 8 af hans Hustru, der meddelte, at Afdøde havde skudt sig.

Oplæst og vedstaaet i Kriminalbetjent Toxværds Nærværelse.

 

Derefter fremstod forrige Komparents Hustru: Fru Hanne Plum, f. 23/10 1882. Hun forklarer, at hun har afgivet indgaaende Forklaring angaaende sine Iagt-tagelser til Overbetjent Kavrup, Statspolitiet i Assens.

Komparentinden mener, at hendes Mand og Søn ankom til Thorø ved 5 Tiden om Morgenen. Hun husker, at hun kom fra Sygeværelset eller Værelset ved Siden af. Hun mener, at hun har sovet det meste af den Tid hendes Mand var i Odense, da hun mødte Sønnen i Gangen. Hun spurgte Afdøde om Niels maatte komme ind til ham, og Afdøde bad om det maatte vente lidt for at han kunde blive kvikket lidt op.

Kptd. husker, at Afdøde, og det var vistnok ved denne Lejlighed, udtalte, at han ikke var nogen Baby. saa de behøvede ikke at give ham Rødvin med en Ske, nu vilde han være rask. Kptd. betragtede dette som et Tegn paa, at Afdøde følte sig raskere. idet han ikke holdt af, at man viste ham sin Medfølelse. Samtalen med Kptd.s Søn formede sig som en Redegørelse for, hvorfor Afdøde havde handlet, som han havde gjort. Han udtalte der, at - "det er for Jeres Skyld".

Kptd. var til Stede under hele Samtalen, der vel varede en halv Times Tid. Hun mener, at hendes Mand kun overværede den første Del. Kptd. mener, at hun, da hendes Søn, Student Niels Munk Plum forlod Værelset, alene holdt Vagt nogen Tid.

 

HaraId Plum talte om, at han ikke havde vist sit rette Ansigt i sit Væsen over-for Kptd. og søgte at forklare hvorfor. Kptd. troede, at Afdøde var ved at blive rask, og der var intet der vakte hendes Mistanke om, at han tænkte paa at tage sig af Dage. Kptd. mener, at Preben Plum sov, og ved, at Tjenerdrengen sov. Hun gik lidt frem og tilbage i Sygeværelset og gjorde sig ingen Skrupler derved, da hun ligesom de andre mente Krisen nogenlunde overstaaet.

Hun husker, at hun ristede et Stykke Brød til Afdøde, som han spiste lidt af. Han fik ogsaa et Phenacetinpulver. Hvis det er rigtigt, at Preben Plum sov, har der ikke været andre hos Afdøde i den heromhandlede Tid, det vil sige indtil henimod Klokken ca. 7.30.

Kptd. udtaler, at med Hensyn til Klokkeslæt tager hun ethvert Forbehold, da hun ikke har nogen klar Hukommelse derom.

Imidlertid var Preben Plum kommet til Stede, og Kptd.  husker, at han var inde at se til Afdøde. De var begge forbavsede over saa godt Afdøde havde staaet det igennem. Naar der var nogen til Stede i Værelset, vilde Afdøde absolut tale med dem, hvorfor de, for at skaffe ham nogen Ro, tilskyndedes til at gaa ud.

Under sin Færden i Sygeværelset havde Kptd. ikke lagt Mærke til nogen Revolver og hun erklærer, at det ikke faldt hende ind, at der fandtes flere Revol-vere eller at han tænkte paa at begaa et nyt Selvmordsforsøg. Imidlertid havde Kptd. truffet Forberedelser til et Morgenbord i Spisestuen. Tilstede var Preben og Niels Plum, samt Kptd. De talte om, at Afdøde vist vilde have godt af at faa en Kop Te.

Kptd. tror, at hun, medens de to unge Mennesker drak Kaffe, var en Tur nede at se til den Syge. Hun bemærkede intet usædvanligt.. Han har nok sagt noget til hende, men dette kan hun ikke huske hvad var. Afdøde havde i Løbet af Natten talt om en Uendelighed af Ting.

Kptd. stod, efter at have drukket en Kop Kaffe i Spisestuen, i Storstuen og talte med Preben Plum, der var paa Vej ned til Sygeværelset. Hun sagde, at hun nu gik hen for at hente Theen. Pludselig hørte de en skarp Lyd og var straks klar over, at der maatte være sket noget i Sygeværelset. De ilede begge derned og fandt Afdøde døende med Revolveren knuget i sin højre Haand.

 

Kptd. siger, at hendes Forklaringer er usvigelig Sandhed, og at hun er rede til at aflægge Ed derpaa. Kptd. ved ikke hvor Revolveren har været gemt eller hvor den er kommet fra. Kptd. forklarer, at der paa Sengen nærmest Fodenden stod en Æske med Patroner, som Kptd. fjernede. Hendes Søn kastede den i Søen.

Kptd. har i Dag talt med Afdødes Tjener, Peter Petersen. Denne forklarede, at han, der i 15 Aar har været hos Afdøde og stadig var i hans Tjeneste, men dog havde haft 3 Maaneders Ferie og havde været i Amerika, ved, at Afdøde paa "Interim" paa Lyngbyvej 210 har haft en Omdrejningspistol og en anden Pistol eller Revolver. Disse Vaaben laa paa "Interim" i en Skuffe ved Siden af Sen-gen.

Oplæst. Vedtaget.

Th. V. Eyser / R. M. Toxværd

 

Højesteretssagfører Martensen-Larsen forklarer, at han kom til Thorø Onsdag den 23. ds. Kl. antagelig 8 Aften. Der var en Del Familie til Stede: Thorvald og Kay Plum med Hustruer, Ingeniør Plum og Hustru, endvidere Arkitekterne A. Lønborg Jensen og Axel Wanscher, begge København, og fremdeles nogle yngre Medlemmer af Familien Plum. Martensen Larsen skønnede, at Harald Plums Tilstand var meget betænkelig, og at han var dødssyg.

Afdøde afgav en Erklæring, der er afleveret til Politiet. Han talte afbrudt og førte Enetale. Det var vanskeligt at føre nogen sammenhængende Tale med ham. Han fablede om, at der skulde blive Dækning, særlig gennem Rekylge-værerne.

Martensen Larsen har ikke deltaget i noget Familieraad. Han tog fra Øen noget efter Midnat, sammen med Doktor Poulsen fra Assens. Han er villig til at møde i Assens efter nærmere Tilsigelse. Revolveren har han ikke set, og han aner ikke noget om, hvorledes det endelige Selvmord er foregaaet.

29/10 1929 Th. V. Eyser

 

Harald Plums erklæring af 23. oktober 1929

Harald Plums erklæring dikteret til sin mangeårige advokat og forretnings-partner, højesteretssagfører Andreas Martensen-Larsen, København. Erklærin-gen nedskrevet af købmand Kay Plum, Assens.

 

Thorø, d. 23. Oktober 1929.

Herved bekræfter jeg, at den store Transatlantiske Kompagni Proces i sin Tid slog Benene økonomisk set bort fra mig.

Jeg har derfor ført et Dobbelt - Bogholderi.

Da Finansieringen skete gennem udenlandske Kreditter var det umuligt for den øvrige Direktion, Revision og Bestyrelsen at op-dage noget. Kun Bogholderen kunde selvfølgelig se disse Pos-teringer. Men, da jeg tog dem som en fuldstændig Selvfølge, og da han vidste, at jeg til enhver Tid kunde forelægge Spørgsmaalet for en ekstraordinær Generalforsamling i Crown Butter Co, og faa den vedtaget, da jeg ejede den tilstrækkelige Majoritet i Kompagniet, anmodede han ganske vist om, at denne Ekstraordinære Gene-ralforsamling fandt Sted snarest mulig. Men, paa de forskellige Tidspunkter havde jeg gode Grunde for at Udsættelse burde ske, og, Bestyrelsen var ikke gået med hertil.

 

* Erklæringen er underskrevet med Harald Plums signatur, men ulæselig; hans tilstand på dette tidspunkt var svækket efter 2 selvmordsforsøg.

 

Politianmeldelse

The Crown Butter Export Co A/S   24. Oct. 1929

Copenhagen, Agersøgade     

Til Københavns Politi

Der er konstateret omfattende Svindlerier fra Direktør Harald Plums Side i de af ham ledede Selskaber, A/S The Crown Butter Export Co og A/S L.E. Bruun, idet Harald Plum i Selskabernes Navn har optaget udenlandske Kreditter, uden at der er sket Bogføring i Selskabernes Bøger, og uden at dette har været kendt for Selskabernes øvrige Direktion og Bestyrelser. Disse Kreditters Beløb er an-vendt til Selskabernes uvedkommende Formaal.

Efter at Harald Plum igaar har begaaet Selvmord, kan der vel ikke rettes no-gen Anmeldelse mod ham, men Bestyrelserne i Selskaberne Crown Butter Ex-port Co og L.E. Bruun, må finde det rigtigt, at der sker en politimæssig Under-søgelse af hele dette Forhold.

For Afsender The Crown Butter Export Co´s Bestyrelse: Højesterets-sagfører A. Martensen-Larsen

For Afsender L. E. Bruun: Højesteretssagfører Holten Bechtolsheim

 

Erklæring fra Dr. Hagedorn

Det vil være bekendt, at der ikke meddeles nogen Tilladelse til at udøve Lægegerning her i Landet, med mindre Vedkommende i Forvejen har givet højtideligt Løfte om, ikke ubeføjet at røbe, hvad han i sin Egenskab af Læge erfarer. Det er af største Betydning for Lægens Gerning blandt Mennesker, at dette Løfte nøje overholdes. Da Ordet ubeføjet kan være Genstand for Fortolk-ning, og da jeg, som er Læge har afgivet ovennævnte Løfte ikke tør afgøre om en Besvarelse af de Spørgsmaal, der vil blive stillet, er ubeføjet i ovennævnte Forbindelse, tør jeg intet udtale uden Retskendelse.

Ovenstaaende er Dr. med. Hagedorns Stilling til en Vidneforklaring. Han vil gerne være fritaget for at møde, før den ønskede Kendelse foreligger.

29/10 1929 Th. V. Eyser

 

Afhøringer, fortsat

Statspolitiet i Assens, Onsdag, 30. Oktober l929

Ved den fortsatte Undersøgelse i Anledning af' Harald Skovby Plums Død har vi i Dag paany indfundet os paa Thorø, hvor Arbejdsmand Carl Martin Pedersen, 30 Aar gl., ustraffet, fremstod til Rapporten og forklarede, at han ikke bestemt kan mindes, hvad han foretog sig Onsdag den 23. ds. under sit Ophold paa Thorø, men han mener dog, at han i Tiden fra Kl. ca. 7 om Morgenen har arbejdet ved et Kær, der ligger ca. 100 m fra Gaarden i sydøstlig Retning fra denne. Han opholdt sig der til Frokost Kl. 9. Efter Frokost var han med Motor-baaden i Assens og kom tilbage til Øen ved 11.30 Tiden.

Medens han arbejdede ved Kæret kunde han se 8tuehusets Sydside, men han har ikke under sit Arbejde bemærket Preben Plum eller Tjenerdrengen løbe langs Stuehuset hen til Afdødes Vinduer. Han har heller ikke hørt, at der er blevet slaaet Vinduer itu ind til Værelset eller at der er krøbet nogen ind gen-nem Vinduet.

Han har ikke paa Gaarden hørt omtale, at Preben Plum eller Tjenerdrengen har slaaet Ruder itu ind til Afdødes Værelse, eller at disse er krøbet ind gennem Vinduet. Kpt. har dog hørt dette fortælle i Thorøhuse, efter at Plum var død. Kpt. har heller ikke hørt Skud Onsdag eller Torsdag, og han kom først til Kundskab om, at Afdøde havde dræbt sig Torsdag Formiddag, da Bestyreren fortalte ham det.

Kpt. har ikke set, at Dr. Hagedorn og Læge Poulsen er ankommen til Øen Ons-dag Formiddag. Kpt. hentede heller ikke Overlæge Aksel Jensen i Thorøhuse, men derimod roede han Dr. Hagedorn og Overlægen til Thorøhuse fra Thorø, Og dette skete formentlig midt paa Eftermiddagen.

Mellem Kl. 19 og 20 Onsdag Aften roede Kpt. Ingeniør Plum og en Sagfører fra København fra Thorøhuse til Thorø. Kpt. blev paa Thorø om Natten, og mellem Midnat og Kl. 1 Nat roede han Sagføreren og Dr. Poulsen til Thorøhuse og roede derefter tilbage til Øen.

Kl. 1.30 om Natten roede han Ingeniør Plum til Thorøhuse, og Ingeniøren kørte derefter til Odense i Bil for at hente sin Søn. Kpt. blev i Thorøhuse til mellem Kl. 4 og 5 da Ingeniøren kom tilbage fra Odense med sin Søn, og de blev saa roet til Øen. Omkring ved 10 Tiden om Formiddagen Torsdag den 24. ds. roede Kpt. Ingeniøren til Thorøbuse.

Kpt. har ikke set eller hørt, at der er ankommen en Bankmand til Øen Torsdag Morgen ved 7 Tiden. Kpt. sov fra Kl. 7 til 9.30 Torsdag Formiddag. Kpt. har ikke set, at Vinduerne har været taget af Onsdag Fm., og han har heller ikke set eller hørt, at der er blevet sat Ruder i, ligesom han heller ikke har set noget Bord staa udenfor Afdødes Værelse efter dennes Død.

Kpt. har ikke hørt, at nogen af Afdødes Familie har været Afdøde behjælpelig ved Selvmordsforsøget eller ved Selvmordet, Og det er hans bestemte Overbevisning, at Afdøde selv har berøvet sig Livet. Kpt, har faaet det Indtryk, at den tilstedeværende Familie var meget nedbøjet af Sorg over, at Afdøde var død.

 

Derefter henvendte vi os til Arbejdsmand Christian Frandsen, Thorøhuse, der forklarede, at han i Dagene fra Mandag d. 14. ds. til Torsdag Middag d. 24. ds. arbejdede ved Stensætning paa Øens sydvestlige Side helt nede ved Stranden. Der var en Klint, der dækkede Udsigten mod Gaarden, og hvad der er foregaaet paa denne Onsdag og Torsdag, det kan han ikke udtale sig om. Han var ikke forbi Gaarden om Onsdagen, men han var oppe i et Maskinhus paa Gaarden og spise sin Mad, men Kpt. hørte intet om, at Direktør Plum havde forsøgt Selv-mord, og det var først Torsdag Middag, da han blev opsagt af Arkitekt Lønborg, at Kpt. kom til Kundskab om, at Direktør Plum havde taget sig at Dage ved Skydning.

Da Kpt. forlod Øen gik han forbi Gaardens Stuehus vestlige Gavl, hvor Afdøde havde sit Soveværelse, og derved kunde Kpt. se at der manglede en Rude i det ene Vindue, men hvorledes denne Rude er blevet slaaet itu, det har Kpt. ikke hørt noget om.

Kpt. har ikke hørt noget om, at der var blevet slaaet Ruder i Stykker ind til Afdødes Soveværelse om Onsdagen, og Kpt. hørte heller ikke noget til, at Tømrersvend Bøje har sat Ruder i Vinduet til Afdødes Soveværelse.

 

Derefter henvendte vi os til Enke Vilhelmine Kristine Pedersen, 58 Aar gl. boende i Thorøhuse, der efter at være gjort bekendt med Anledningen har for-klaret, at hun gennem flere Aar har gjort rent i Herskabslejligheden paa Thorø, men hun forsikrer, at hun aldrig har bemærket nogen Revolver eller Pistol ligge noget Sted i Lejligheden. Derimod har Kptd. en Gang i afvigte Sommer bemærket under sin Rengøring i Afdødes Soveværelse, at der laa et Brev paa Natbordet, og dette Brev der vistnok vedrørte noget om Ligbrænding, puttede hun ned i den øverste Skuffe i Natbordet, og Kptd. mener bestemt ikke, at der laa noget i Skuffen. De to andre Skuffer i Natbordet har Kptd. ikke haft aabnet, og hvorvidt der har ligget noget i disse Skuffer, det kan hun ikke udtale sig om.

Kptd. forklarer, at hun ikke har været paa Thorø under den i Sagen omhl. Onsdag og Torsdag, og Kptd. kan derfor ikke give nogen Forklaring om Afdødes Selvmordsforsøg eller Selvmord.

 

Ved Undersøgelsen paa Thorø Dags Dato blev der optaget 2 Fotografier af Væggen og Vinduerne ind til Afdødes Soveværelse :mod Havesiden. Det ene Fotografi blev taget medens Obtj. Kavrup stod op til Væggen og rakte sin Haand op til Vinduet, for at det paa Billedet kunde ses, hvor højt Vinduet er placeret paa Væggen. Det skal her bemærkes, at Rækkehøjden er 2,15 m. Medens det andet Fotografi blev taget stod jeg paa et Havebord, det Bord, der er omtalt i Sagen, og rakte min Haand ind gennem den i Vinduet ituslaaede Rude.

V. Stjernvig. Kriminalbetjent. / Kavrup. Overbetjent.

 

Kontinuation, 30/10 29.

Ved den fortsatte Undersøgelse har jeg Dags Eftm. afhørt Fru Malvine Plum, gift med Købmand Kay Plum, Assens, der efter at være gjort bekendt med Anledningen har forklaret, at hun ikke kan oplyse noget af Interesse i Sagen angaaende Afdødes Selvmordsforsøg og Selvmord, idet Kptd. ikke har været paa Thorø paa de Tidspunkter dette er sket. Hun forklarer, at hun var sammen med Afdøde Mandag Aften d. 21. ds. sammen med sin Mand paa Thorø mellem Kl. 7 og 9, og ved denne Lejlighed var der intet paafaldende at bemærke hos Afdøde.

Hen paa Eftermiddagen Tirsdag d. 22. var hun ovre paa Thorø sammen med Overlæge Jensen, men ved denne Lejlighed talte Kptd. slet ikke med Afdøde. Ved samme Tid, som Kptd. og hendes Mand tog fra Thorø, tog Afdøde ogsaa fra Thorø, men Kptd. var ikke i Baad sammen med Afdøde, idet denne sejlede sam-men med Overlægen.

Hendes Mand var paa Thorø Natten mellem Tirsdag og Onsdag, men han kom hjem Onsdag Morgen ved 8 Tiden, og Kptd. siger. at hun ikke endnu var kom-met op ved Mandens Tilstedekomst.

Onsdag Fm. - Kptd. kan ikke angive Tiden, blev der ringet fra Thorø og med-delt, at Afdøde havde begaaet Selvmordsforsøg, og hendes Mand tog derfor til Thorø, men Kptd. vil paastaa, at hun ikke kom til Øen før om Eftm. mellem Kl. 12 og 2.

Kptd. var inde og tale med Afdøde i ca. 2 Minutter, og derved bemærkede hun, at han var meget sløj. Hun var inde at tale med ham lige efter sin Ankomst til Gaarden, og hun siger, at hun ikke senere var inde at tale med Afdøde, eller se til ham. Kptd. forblev paa Øen til omkring Kl. 12 Natten til Torsdag.

Kptd. var derefter ikke paa Thorø før efter, at Afdøde var død, og hun kom derover før Politimesteren og Kredslægen endnu var taget derfra. Hun var inde i Afdødes Soveværelse og se Afdøde, men da hun kun var derinde et lille øjeblik, bemærkede hun derfor ikke, hvorledes der saa ud i Værelset. Da Kptd. var inde i Værelset om Onsdagen bemærkede hun ikke, om der laa Glasskaar paa Gulvet, og hun bemærkede heller ikke. om der var nogen Ruder slaaet i Stykker i Vinduet.

Da Kptd. var paa Gaarden denne Dag fortalte Hanne Plum - hendes Søster - og Preben Plum, at Afdøde havde laaset sig inde paa Værelset, og Preben og Tjenerdrengen havde saa løbet til Sovekammervinduet og slaaet Ruder i Styk-ker ind til dette, og var krøbet ind i Soveværelset, men de nærmere Omstæn-digheder derved blev ikke omtalt.

Kptd. har ogsaa hørt fortælle, at hendes Søster Fru Ingeniør Hanne Plum, Preben Plum og student Niels Munk Plum opholdt sig i Spisestuen paa det Tidspunkt, Afdøde tog sig af Dage om Torsdagen. Om Ingeniør Plum ogsaa opholdt sig i Spisestuen, det kan hun ikke sige, men det forekommer hende, at det er fortalt, at de alle opholdt sig i Spisestuen paa dette Tidspunkt, og at de kort forud var kommet fra Afdødes Værelse.

Kptd. forklarer, at hun ingen Kendskab har til, om der har ligget nogen Revol-vere paa Gaarden. Hun har ikke selv set saadanne, og kan derfor ikke udtale sig om, hvor Revolverne har været opbevaret, hvis saadanne har været opbe-varet paa Gaarden.

Kavrup. Overbetjent.

 

31. Oktober 1929.

Efter Anmodning mødte Preben Plum her paa Kontoret, hvor han nærmere forklarede, at han, da Afdøde havde skudt sig første Gang, løb fra Gangen uden for Værelset, til Gangen mellem det store Soveværelse og WC, hvor han gen-nem en Dør ud til Haven kom igennem til denne. På Vejen fra Direktør Plums Soveværelse mødte han på Gangen - den lange Gang – Tjenerdrengen, og Kpt. og denne kom antagelig samtidig til Vinduet ind til Direktørens Soveværelse.

Kpt. er sikker paa, at der stod en Havebænk eller ogsaa en Stol op til Væggen uden for Vinduet. Kpt. krøb op paa denne, hvorfra han kunne naa Vinduet, og han slog derefter de 3 Ruder ind, der sad nærmest ved Hasperne i det højre Vindue, hvorimod han ikke mindes noget om, at han slog nogen Ruder i Stykker i det venstre. Som tidligere forklaret krøb Kpt. først gennem det afhaspede Vindue og lige bagefter kom Tjenerdrengen.

Kpt. løb straks hen til Sengen og undersøgte Afdøde, først i Hovedet, og da der ikke var noget at se paa dette, undersøgte han Brystet, hvor han fandt Skudsaarene. Medens Kpt. anstillede denne Undersøgelse, der kun drejede sig om Sekunder, lukkede Tjenerdrengen Døren op ud til Gangen, og hans Onkel, Ingeniør Plum og hans Tante Hanne kom derefter ind i Værelset.

Kpt. lagde sit Hoved paa Brystet af Afdøde, men Kpt. kunde ikke høre Afdødes Hjærte slaa, hvorimod han kunde se, at Afdøde trak Vejret hurtigt. Da Kpt. blev klar over, at Afdøde ikke havde dræbt sig, udtalte han til Tjenerdrengen, at denne skulde gøre Insulinsprøjten i Stand, og da Tjenerdrengen kom med Sprøjten, gav Kpt. først Afdøde et Digetalis Præparat i Form af Indsprøjtning under Huden for at stimulere Hjærtet paa Afdøde.

Kpt. forklarer her, at han havde medbragt fornævnte Præparat fra København, idet han forud havde faaet Oplysning om, at Direktøren var daarlig og havde været paa Sygehuset. Kpt. havde faaet denne Oplysning gennem Telefonen fra sine Forældre. Kpt. oplyser, at han ogsaa forud havde faaet meddelt, at Direk-tøren var taget til Thorø igen, og da Kpt. spurgte efter, om der var Læger og Sygeplejersker til Stede paa Øen, og dette blev besvaret benægtende, tog Kpt. derfor førnævnte Præparat med sig, da han rejste fra København, idet han regnede med, at han mulig kunde faa Anvendelse for Præparatet.

Kpt. bemærker endvidere, at han ogsaa ved sin Afrejse fra København med-tog Vædsker og Reagensglas til Undersøgelse af Afdødes Urin.

Umiddelbart efter at Kpt. havde givet Afdøde Præparatet gav Kpt. ham Insu-linindsprøjtningen, og det var først efter, at dette var sket, at Kpt. tog Omdrej-ningspistolen i Natbordsskuffen.

Kpt. har ikke set noget til, at nogen af de Tilstedeværende har haft fat i Om-drejningspistolen, og han er sikker paa, at der ikke er blevet skudt med Om-drejningspistolen i hans Nærværelse. Han mindes intet om, at han har været ude af Værelset i Tiden fra han kom ind gennem Vinduet, til han var færdig med at give Afdøde de omtalte Indsprøjtninger.

Kpt. har en svag Forestilling om, at han havde set Omdrejningspistolen paa et tidligere Tidspunkt, formentlig umiddelbart efter, at han var kommet ind i Værelset, men da hele Kpt.s Interesse var samlet om Afdøde, havde han ikke Lejlighed til at fjerne Omdrejningspistolen fra Natbordet, før han var færdig med Indsprøjtningerne. Kpt. gemte Omdrejningspistolen under Kommoden, og naar denne tidligere er betegnet som en Servante, maa dette bero paa en Mis-forstaaelse, idet Kpt. vil paastaa, at han har udtalt sig med, at det var et Møbel med flere Skuffer i, og Omdrejningspistolen laa der indtil Dr. Hagedorn kom tilstede.

Kpt. mener, at det var ham, der tog Pistolen frem og gav denne til Dr. Hage-dorn, der udtalte, at han vilde smide Pistolen i Vandet.

Kpt. udtaler, at han er sikker på, at han ikke har sikret Pistolen ved at stikke Patronudstøderstiften ind i et af hullerne i Magasinet, og hvem der kan havde gjort dette, har han ingen mening om.

Kpt. forklarer, at han ikke kan udtale sig om, hvornår Ruderne er blevet sat i Vinduerne, og han er heller ikke i Stand til at udtale sig om, hvornår Glas-skaarene fra de ituslåede Ruder er blevet fejet op, og Gulvet vasket, og han har heller ingen Kendskab til, hvor de opfejede Glasskår er kastet hen.

 

Kpt. kan heller ikke udtale sig om, hvem der har flyttet Havebænken eller Stolen bort fra Vinduet ude i Haven, men da han Dagen efter, om Torsdagen, efter at Ligsynet havde fundet Sted, rystede Gulvtæppet ud af Vinduet, fore-kommer det ham, at han så noget henstå uden for Vinduet, idet han tænkte paa, at Tæppet ikke kom til at hænge i, da han rystede dette. Kpt. er sikker paa, at han ikke selv har flyttet noget hen til Vinduet, da han om Onsdagen slog Ruderne i Stykker ind til Afdødes Værelse, og han er ogsaa sikker paa, at han ikke har flyttet noget bort fra Vinduet efter, at Afdøde havde dræbt sig.

Kpt. har heller ikke set, hvem der kan have flyttet Bænken eller Havestolen bort fra Vinduet ude i Haven.

Kpt. forklarer, at han nok mindes noget om en Paprude, men om dette Stykke Pap er blevet sat i en Rude, der var slaaet ud, det tør han ikke sige noget bestemt om. Han har nok bemærket, at der var blevet slaaet en Rude ud - han har ikke set Ruden blive slaaet i Stykker - men han mener ikke, at Ruden er blevet slaaet i Stykker før om Torsdagen, men paa hvilken Maade dette er sket, det kan han ikke sige, og han tør heller ikke sige noget om, i hvilket Vindue, han har bemærket, at Ruden manglede. Dog forekommer det ham, at den manglende Rude sad i Vinduet foroven.

Kpt. forklarer, at Pigen paa Gaarden hjalp Kpt. med et Primusapparet da han undersøgte Afdødes Urin Onsdag Fmd. umiddelbart før Afdøde skød sig første Gang, men Kpt. mindes intet om, at Tjenerdrengen har sagt noget om, at han vilde gaa op at tage Nøglen af Døren, for at Direktøren ikke skulde laase sig inde, og Kpt. mindes heller ikke noget om, at Tjenerdrengen omkring det Tids-punkt har jamret sig med Udraabet: - "Aah nej, aah nej". Men efter at Direktøren havde skudt sig, hørte Kpt. flere Gange, at Tjenerdrengen jamrede sig og græd.

 

Kpt. forklarer, at Natbordet havde Plads ved Fodenden af Sengen, som det er vist på det optagne Rids. Kpt. bemærker, at det er meget sandsynligt, at Arkitekt Lønborg Jensen har opholdt sig i Spisestuen Onsdag Form. idet Kpt. mener at have set baade Lønborg Jensen og Wancher flere Gange. Han mindes dog ikke at have set nogen af disse før Direktøren havde skudt sig første Gang, men det skal ikke forbavse Kpt. om Arkitekterne har været i Spisestuen og Storstuen, før Afdøde skød sig om Onsdagen.

Kpt. forklarer, at han ikke har set noget til en Bankmand paa Gaarden ved 7 Tiden Torsdag Morgen, og han har heller ikke hørt omtale, at der skulde have været en Bankmand fra København. Derimod har han hørt omtale, at der skulde have været nogle Journalister paa Gaarden Torsdag Morgen ret tidligt, men hvem disse har været, det kender Kpt. intet til.

Kpt. bemærker sluttelig, at paa det Tidspunkt Kpt. og Tjenerdrengen løb ud i Haven og slog Ruderne i Stykker ind til Afdødes Soveværelse Onsdag Fmd. var hans Tante Fru Hanne Plum ikke paa Gangen uden for Døren ind til Afdødes Soveværelse, og det forekommer ham, at Fru Hanne Plum umiddelbart forud var løbet til Telefonen i Spisestuen.

Der foresvæver ogsaa Kpt. noget om, at enten Ingeniør Plum, eller Fru Hanne Plum var bagefter Kpt. og Tjenerdrengen ude i Haven, men bestemt tør Kpt. dog ikke sige dette.

Om Nøglen ind til Afdødes Soveværelse blev taget af Døren om Onsdagen, efter at Afdøde havde skudt sig første Gang, det kan Kpt. heller ikke sige, men Kpt. mindes bestemt, at han efter Ligsynet om Torsdagen havde fundet Sted, aflaasede Døren ind til Afdødes Soveværelse, men lod Nøglen sidde i Laasen.

Kpt. dimitteret.

 

Derefter henvendte jeg mig til Købmand Kay Plum, der forklarede, at da han kom paa Thorø Tirsdag d. 22. ds. talte Tjenerdrengen noget om, at der var en Rude i Stykker ind til Direktørens Soveværelse, og da Direktøren ikke maatte faa Træk, gik Tjenerdrengen ud og lavede en Paprude, der blev stillet foran den daarlige Rude. Kpt. føler sig overbevist om, at dette er sket om Tirsdagen, og når Tjenestepigen har forklaret, at Papruden blev lavet om Onsdagen, maa hun sikkert huske fejl.

Kpt. forklarer videre, at da han Tirsdag Aften havde talt med Dr. Hagedorn i København, og denne havde sagt, at Afdøde ikke maatte blive ved med at sove, idet han saa kunde sove ind samtidigt - altsaa dø – bankede han paa Døren ind til Afdødes Værelse.

Men da Tjenerdrengen, som laa inde paa Afdødes Værelse, ikke kunde vaag-ne, gik saavidt Kpt. mindes, Arkitekt Wancher ud i Haven og bankede paa Vin-duet, og der kan saaledes være nogen Sandsynlighed for, at det er Wancher, der har stillet Havebænken hen under Vinduet ved denne Lejlighed.

Kpt. har ikke selv set Havebænken, og hvem der har fjernet denne fra Vin-duet, det kan Kpt. ikke oplyse. Kpt. har ikke set noget til, at der er blevet sat Ruder i Vinduet, men han hørte omtale, at der var blevet sat Ruder i dette. Det forekommer Kpt. at der blev slaaet en Rude i Stykker i Vinduet om Torsdagen ved, at Vinduet slog tilbage, da der blev luftet ud i Værelset, efter at Afdøde havde aflivet sig.

 

Derefter henvendte jeg mig til Fru Ingrid Plum, gift med Købmand Thorvald Plum, Assens, der forklarer, at hun kom til Thorø Onsdag Fmd. d. 23. ds. mellem Kl. 9 og 10, men hun var ikke inde at tale med Afdøde, og hun siger, at hun slet ikke var inde og tale med Afdøde.

Hun opholdt sig paa Gaarden til Onsdag Eftm. omkring ved 6 Tiden.

Hun forklarer, at hun var ude i Haven noget efter, at hun var kommet til Gaar-den, og derved bemærkede hun, at vistnok Arkitekt Wancher og Tjenerdrengen var ved at slaa et gult Tæppe for Vinduet, og hun havde kort forud hørt Tjener-drengen udtale, at der blev for koldt i Værelset, og det er derfor sandsynligt, at Vinduet har været taget af paa dette Tidspunkt. Kptd. bemærkede ogsaa, at Arkitekt Wancher og Tjenestedrengen stod på et hvidt Havebord, da de var beskæftiget med at slaa Tæppet for Vinduet. Det forekommer hende ogsaa, at Havebordet henstod uden for Vinduet hele Onsdagen.

Kptd. var paa Thorø Torsdag d. 24. ds. mellem Kl. 1 og 3.30 Eftm., men paa de Tidspunkter, Afdøde har skudt sig, har hun ikke været paa Øen, og hvorledes Selvmordsforsøget og Selvmordet er foregaaet, det kender hun ikke noget til, udover, hvad hun har hørt fortælle derom, men om hun har hørt det under sine Ophold paa Øen, eller måske i Assens, naar det har været paa Tale blandt Fa-milien, det kan hun ikke sige.

Hun har hørt fortælle, at Afdøde om Onsdagen havde laaset sig inde paa Værelset, og hendes søn, Preben, og Tjenerdrengen derefter skulde være løbet til Vinduet ved Havesiden og slaaet Ruder i Stykker, afhapset Vinduet og steget gennem dette, ligesom hun ogsaa har hørt omtale, at Omdrejningspistolen laa i Natbordsskuffen, da de kom ind i Værelset.

Kptd. har ligeledes hørt omtale, at Afdøde var ene paa Værelset, da han berø-vede sig Livet om Torsdagen, og at den tilstedeværende Familie paa dette Tids-punkt var ved at drikke The.

Kptd. erklærer, at hun ingen Kendskab har til, hvorledes Afdøde er kommet i Besiddelse af de i Sagen omtalte Revolvere, eller hvor han har haft disse opbevaret paa Gaarden.

Kptd. kan i øvrigt ikke oplyse nærmere af Interesse for Sagen.

 

På Anledning har Købmand Kay Plum oplyst, at der ikke har været nogen Bankmand fra København til Stede paa Thorø Torsdag Morgen d. 24. ds., men han mindes derimod, at der var en Journalist fra Fyns Tidende i Odense. Kpt. talte med denne ved omkring 7 Tiden om Morgenen.

 

Ved telefonisk Forbindelse med Fyns Tidende i Odense, har jeg Dags Eftm. talt med Journalist Martin Sørensen, der meddelte mig, at han kom til Thorø Torsdag Form. ved omkring 7 Tiden. Han talte med Bestyrer Jensen, hvem han spurgte efter Indgangen til Herskabslejligheden, hvilken han blev forevist, men da Kpt. kom hen til Døren og denne var lukket, opgav han at gaa gennem denne Dør, da han saa, at Døren til Bestyrerens Lejlighed stod aaben.

Kpt. gik derfor til denne Dør, hvor han talte med en Dame, formentlig Besty-rerens Hustru, og kort efter kom han til at tale med Købmand Plum.

Kpt. nægter at have opgivet at være Bankmand fra København. Han blev færget til Øen af en Færgemand fra Thorøhuse. Den Bil Kpt. kørte i, blev staa-ende i Thorøhuse medens Kpt. opholdt sig paa Thorø.

Kpt. vil ikke betragte det for udelukket, at det er ham, der kan være antaget som en Bankmand fra København.

 

Ved Forhøring hos Færgemændene i Thorøhuse har der intet kunde oplyses om, at der er færget nogen Bankmand fra København til Thorø Torsdag d. 24. ds., og den Bankmand, der formenes at være set på Gaarden Torsdag Form. ved 7 Tiden, er formentlig identisk med Journalist Sørensen fra Odense.

Kavrup. Overbetjent. 1. November 1929

 

 

Politirapporter fortsættes

Københavns Politi                    haraldp04

 

 

 kasler-journal.dk

Page Up


Copied from the original Mogens Kasler-Journal by SmartCMS ® 2011