Dette er en SmartCMS kopi af den originale Mogens Kasler-Journal, som blev lukket 16. marts 2011

haraldp02                                                                                                                                                                                                                                                                           kasler-journal.dk
Page Up

 

 

Harald Plums død

Politirapporter 

1

 

 

Statspolitiet i Assens. Fredag, d. 25. Oktober 1929. Rapport angaaende Afhø-ringer i Sagen vedrørende Harald Plums Selvmord.

 

I Anledning af, at Direktør Harald Plum, København, har taget sig af Dage ved Skydning paa Thorø, har undertegnede til Oplysning i Sagen afhørt Læge Poulsen, Assens, der efter at være gjort bekendt med Anledningen har forklaret, at Købmand Kay Plum ringede til ham afvigte Onsdag Fm. mellem Kl. 9 a 10 og meddelte det passerede, men da Købmand Plum ikke kunde give nogen nær-mere Oplysning om hvad der var sket, ringede Kpt. til Thorø, hvor han kom til at tale med stud. med. Preben Plum, der meddelte Kpt. at Harald Plum havde skudt sig i venstre Side.

Preben Plum meddelte samtidig Kpt. at han havde givet Harald Plum en Indsprøjtning. Kpt. tog derefter pr. Motorbaad til Thorø, og samtidig med Kpt. ankom Dr. Hagedorn fra København.

Kpt. undersøgte Harald Plum ved sin Ankomst til Thorøgaarden, hvor Afdøde laa i sin Seng ved Kpts. Ankomst med 2 Skudsaar i venstre Side. Afdødes Tilstand var meget betænkelig, men Afdøde var dog ved fuld Bevidsthed, og han udtalte bl. a. til Kpt. "om han ikke var et rigtigt Mandfolk, naar han kunde skyde sig 2 Gange".

Om Eftermiddagen Onsdag d. 23. ds. kom Overlæge Jensen, Assens Sygehus, til Stede, hvorefter der blev givet Afdøde en Indsprøjtning, og tilsyneladende kvikkede dette Afdøde op, men hans Tilstand var dog yderst betænkelig. Der blev konfereret mellem Overlæge Jensen, Dr. Hagedorn og Kpt. at faa Afdøde overflyttet til Sygehuset, men de var derved blevet enige om, at det vilde være forbundet med Livsfare at flytte med Afdøde, idet en Flytning vilde betyde det samme som Døden.

Kpt, opholdt sig paa Thorøgaard til mellem Kl 12 og 1 Natten til Torsdag, og ved Kpt.s Bortrejse fra Thorø havde Afdøde det efter Omstændighederne taale-lig godt, men hvorvidt Afdøde kunne have overlevet Følgerne af Selvmords-forsøget, det ser Kpt. sig ikke i Stand til at udtale sig om.

Medens Kpt. opholdt sig hos Afdøde var denne aandsfrisk i en saadan Grad, at det forbavsede Kpt., men Kpt. anfører dog paany, at Afdødes Tilstand var meget betænkelig.

Kpt. oplyser, at han saa Revolveren eller Pistolen, som Afdøde havde skudt sig med da han ankom til Gaarden. Kpt. husker dog ikke, hvor den laa, men det forekommer ham, at den laa under et eller andet Møbel, hvor Dr. Hagedorn tog den frem, og Kpt. mener, at Pistolen er blevet kastet i Vandet, men hvor kan Kpt. ikke oplyse noget om.

Kpt. oplyser, at Preben Plum omtalte, at Afdøde havde laaset sig inde paa det Tidspunkt han skød sig, og da Preben og den anden Familie vilde ind til Afdøde fra et Vindue, omtalte Afdøde, at de kunde komme om til Døren, idet han saa vilde lukke op, og det var derved, at Preben hørte det ene Skud, hvorimod Preben ikke har hørt andre Skud, og efter hvad Kpt. fik oplyst om Forholdet, vil han derfor tænke sig, at Afdøde paa dette Tidspunkt havde givet sig det første Skud.

Det blev ogsaa meddelt Kpt. at Familien var kommet ind i Værelset til Afdøde gennem et Vindue. og det forekommer Kpt. at Preben Plum havde nogle Rifter paa Haanden, hvilke Rifter formentlig var fremkommet ved at slaa Ruden i Stykker indtil Værelset, hvor Afdøde henlaa.

Kpt. forklarer, at han ikke har ryddet op i Sengens hvor Afdøde laa ved Kpt.s Tilstedekomst, og hvorvidt der kan have ligget nogen Revolver eller Pistol i Sengen ved Hovedgærdet, det kan Kpt. ikke oplyse noget om.

Hvorvidt Afdøde kan have været i Besiddelse af den Viljeanspændelse, at han har kunnet rejse sig op i Sengen og taget et Skydevaaben eller han mulig har kunnet staa op af sin Seng og tage et saadant Vaaben, da han skød sig sidste Gang, det kan Kpt. heller ikke udtale sig om.

Kpt. har haft Lejlighed til at undersøge Afdøde efter det sidste dræbende Skud, og han kan derfor sige, at dette har ramt i Hjertet paa Afdøde. Kpt. var ikke til Stede paa Thorø da Afdøde aflivede sig, og de nærmere Om-stændigheder ved Selvmordet kan Kpt. derfor ikke udtale sig om.

 

 

Derefter mødte prokurist Arne Plum, 26 Aar, der forklarer, at der blev ringet til hans Fader, Købmand Thorvald Plum, afvigte Onsdag ved 10 Tiden, og omkring 1 Time efter tog Kpt. til Thorø. Han bemærker, at der ikke blev talt noget om, hvad der var i Vejen, og Kpt. fik derfor først Meddelelse om, at Afdøde havde gjort Forsøg paa Selvmord, da Kpt. kom til Gaarden.

Kpt. forblev paa Gaarden til Onsdag Em. omkring ved 6 Tiden og han var slet ikke inde hos Afdøde i den Tid, han var paa Gaarden. Kpt. saa ikke noget til Revolveren eller Pistolen, men Kpt. har dog hørt at Dr. Hagedorn har kastet Revolveren i Vandet, men hvor dette er sket, det kan han ikke oplyse noget om. Dr. Hagedorn og Dr. Poulsen var kommet til Stede paa Gaarden ved Kpt.s Ankomst.

Kpt. forklarer, at hans Broder Preben Plum har fortalt, at han var i Spisestuen paa det Tidspunkt Afdøde skød sig første Gang. Tjenerdrengen var blevet sendt ud efter et eller andet, og da Drengen kom tilbage, fandt han Døren til Afdødes Soveværelse aflaaset, og det forekommer Kpt. at det er blevet fortalt, at Dren-gen var kommet styrtende ind i Stuen og meddelte, at Døren til Afdødes Sove-værelse var blevet aflaaset.

Hvad der er blevet foretaget derefter, det har Kpt. ikke hørt noget om, dog ved han. at der blev slaaet en Rude i Stykker ind til Afdødes Soveværelse, og det forekommer ham ogsaa, at det er Tjenerdrengen, der har gjort dette.

Kpt. har ingen Mening om. hvor Afdøde har haft sin Revolver. Kpt. var ikke paa Gaarden da Afdøde begik Selvmord, og han kan derfor ikke udtale sig om de nærmere Omstændigheder ved dette.

Ingeniør N.M. Plum, dennes Frue og Sønnen Niels Munk Plum samt Tjener-drengen har været til Stede paa Gaarden i det Tidsrum, Afdøde forøvede Selv-mordet.

 

 

Derefter indfandt jeg mig paa Thorøgaarden, Thorø, hvor Tjenerdrengen Carl Erik Georg Braagaard, 17 Aar gl. blev truffet til Stede og forklarede, at han har været Tjener hos Afdøde siden d. 1. September 1927. Kpt. rejste sammen med Afdøde fra København til Thorø afvigte Mandag, og saavidt Kpt. husker kom de til Øen ved 6 a 7 Tiden, Eftm. Afdøde var i godt Humør, da de kom til Øen, men den næste Dag befandt han sig ikke vel, og der blev i den Anledning tilkaldt en Læge til Øen.

Afdøde var paa Sygehuset i Assens denne Dag, men om Aftenen kom han dog atter tilbage til Thorø, og Afdøde gik i Seng straks ved sin Hjemkomst til Gaar-den. Afdøde laa i Sengen Onsdag Morgen, da Kpt. ved 8 Tiden var inde med The til ham. Da Kpt. havde givet Afdøde Theen, gik Kpt. atter ud fra Sove-værelset, og Kpt. siger, at der ikke var nogen inde hos Afdøde, da Kpt. gik ud fra denne. Kpt. mener, at han gik ud i Køkkenet, og da Preben Plum udtalte til Kpt. at Kpt. skulde lave Insulin i Stand til Afdøde, gjorde Kpt. ogsaa dette, men da Preben kort efter vilde ind i Soveværelset og give Afdøde Insulinen, kunde Preben ikke komme ind i Soveværelset til Afdøde, idet Døren var blevet laaset.

Kpt. bankede paa Døren ind til Afdøde, idet han spurgte efter, om Afdøde vilde lukke op, idet Kpt. bemærkede. at Afdøde skulde have Insulinen, men Afdøde svarede, at han vilde ligge i Fred. Kpt. udtalte derefter, at hvis Afdøde ikke vilde lukke op, saa vilde Kpt. slaa en Rude i Stykker ind til ham, og da Afdøde hørte dette, udtalte han, at saa skulde han nok lukke op, men da dette ikke skete, løb Kpt. ud i Haven til Afdødes Sovekammer-vindue, hvor Kpt. paany udtalte, at han vilde slaa en Rude i Stykker og gaa gennem Vinduet ind til Afdøde, og da Afdøde atter udtalte, at han nok vilde lukke op, løb Kpt. tilbage til Sovekammerdøren, hvor Kpt. nu kunde høre, at Afdøde laa og jamrede sig inde i Soveværelset.

Preben Plum løb derefter atter ud i Haven, hvor Preben knuste en Rude i Vinduet ind til Afdødes Soveværelse, afhaspede Vinduet og krøb gennem dette efterfulgt af Kpt.

Ved Ankomsten i Soveværelset bemærkede Kpt. at Afdøde laa i Sengen med Dynen over sig. Kpt. gik straks hen og lukkede Døren op for Fru Ingeniør Hanne Plum, saa hun kunde komme ind i Værelset. Kpt. gik derefter ud af Værelset, og han var ikke Preben Plum behjælpelig med at foretage noget ved Afdøde.

Kpt. var dog i Dagens Løb inde med Vand til Lægerne, men her udover var Kpt. ikke inde hos Afdøde. Kpt. bemærkede ikke nogen Revolver i Sove-værelset, da han var kommet ind gennem Vinduet, og han bemærkede heller ikke Blod i Sengen.

Kpt. anfører, at han ikke hørte noget Skud, og hvornaar Afdøde har skudt sig Onsdag Formiddag, det har Kpt. ikke hørt, men formentlig har han skudt sig i det Tidsrum, Kpt. er løbet fra Vinduet ind til Sovekammerdøren.

Hvad der skete Gaars Fmd., det kan Kpt. ikke oplyse noget om, idet Kpt. ikke var kommet op paa det Tidspunkt, Afdøde forøvede Selvmordet, og Kpt. fik først Meddelelse om dette, da han var kommet op.

Kpt. anfører, at han ikke har set Afdøde i Besiddelse af nogen Revolver, og hvor Afdøde har haft sine Revolvere liggende, det kender Kpt. ikke noget til. Han ved ihvert Fald, at der ikke var nogen Revolvere med i Kufferten fra København, idet Kpt. selv pakkede Kufferterne, og Kpt. siger, at han ikke har pakket nogen Revolvere i Kufferterne.

Om Afdøde har opbevaret nogen Revolvere i Soveværelset, det kender Kpt. ikke noget til. Kpt. har ihvert Fald ikke bemærket nogen.

Kpt. anfører, at han ikke kan give andre Oplysninger i Sagen.

 

 

Derefter fremstod stud. polyt, Niels Munk Plum, f. 1911, søn af Ingeniør Niels Munk Plum, Haraldsgave, Bagsværd, København, og forklarer, at han kom til Thorø Gaars Morgen Kl, ca. 5. Kpt. var ikke vidende om, at Afdøde havde begaaet Selvmordsforsøg, før Kpt. kom til Thorø, og Kpt. fik dette at vide af sin Fader.

Omkring halvanden Time efter at Kpt. var kommet til Gaarden, var Kpt. inde og tale med Afdøde, og denne meddelte Kpt. at han ikke havde det saa godt, men han havde det dog noget bedre, end han havde haft det. Kpt. kunde nok mærke, at Afdøde var daarlig, men Afdøde var dog fuldstændig klar.

Kpt. var senere inde hos Afdøde sammen med sine Forældre en halv Timestid efter, og ved denne Lejlighed laa Afdøde ogsaa rolig. Senere var Kpt. ikke inde hos Afdøde medens denne levede.

Kpt. forklarer, at hans Fader gik i Seng ved 7 Tiden om Morgenen, og  ved 8 Tiden gik Kpt, til Spisestuen sammen med sin Moder og Preben Plum for at drikke Kaffe. Et Øjeblik efter gik hans Moder til Afdødes Sove-værelse for at spørge efter, om Afdøde ville have The, og det var ved denne Lejlighed, hans Moder fandt Afdøde med en rygende Revolver i Haanden.

Hans Moder kom styrtende ud paa Gangen og gjorde Anskrig, og derefter løb Preben til Afdødes Soveværelse, medens Kpt. forblev i Spisestuen og drak sin Kaffe færdig. Da dette, der kun varede et lille Øjeblik, var sket, løb Kpt. ogsaa til Afdødes Værelse, men han naaede dog ikke at komme derind, idet hans Moder kom imod ham i Døren og gav Kpt. en Patronæske, som Kpt. derefter gik ud og kastede i Stranden.

Kpt. saa ikke noget til Preben, idet denne var løbet ud med Revolveren, Afdøde dræbte sig med, og kastede den i Vandet, men Kpt. saa dog ikke noget til, at Preben gjorde dette, men Kpt. fik senere at vide, at Preben havde kastet Revolveren i Vandet.

Kpt. kastede Patronerne i Vandet Syd for Gaarden, men hvor Preben har kastet Revolveren hen, det kan Kpt. ikke udtale sig om.

Kpt. forklarer, at han ikke var vidende om, at Afdøde var død, da han løb bort med Patronerne. Naar Kpt. kastede Patronerne i Vandet, kan han ikke give nogen Forklaring herpaa udover, det var for at Afdøde ikke skulde faa mere at skyde sig med. Efter at Kpt. var kommet tilbage til Gaarden, var han inde i Afdødes Soveværelse, og ved denne Lejlighed bemærkede Kpt. at der var en Del Roderi oppe ved Hovedgærdet.

Kpt. anfører, at han ikke hørte noget Skud i det Øjeblik Afdøde aflivede sig.

Kpt. saa heller ikke Afdøde med Revolveren i Haanden, da han havde dræbt sig, men Kpt. har faaet det at vide af sin Moder, at Afdøde fandtes med den rygende Revolver i Haanden.

Kpt. bemærker paa Anledning, at han ikke har været vidende om, at Afdøde havde nogen Revolver liggende i Soveværelset, og Kpt. paastaar, at han slet ikke har set nogen Revolver. Han nægter selv at have givet Afdøde en Revolver.

 

 

Fru Ingeniør Hanne Plum, der blev antruffen paa Gaarden, oplyste, at da hun kom ind i Afdødes Soveværelse, efter at han havde skudt sig første Gang, bemærkede hun, at Revolveren, der var anvendt til Selvmordsforsøget, laa paa Natbordet ved Siden af Sengen. Ligesom hun ogsaa bemærkede, at Skuffen i Natbordet stod aaben. Hun undersøgte Skuffen, men der fandtes ikke flere Revolvere i denne, idet der kun laa nogle Breve.

Hun oplyser videre, at Afdøde Natten mellem afv. Onsdag og Torsdag har ligget ene flere Gange, uden at der har været nogen inde hos ham. Hun oplyser ligeledes, at Afdøde, efter at han havde skudt sig første Gang, havde anmodet saavel Preben som Dr. Poulsen om at give sig noget, han kunde "sove hen paa" altsaa dø, men det var der ingen af dem, der vilde indlade sig paa.

Kptd. oplyser, at det var hende bekendt, at Afdøde havde Revolver paa Gaarden, idet Kptd. naar hun har været paa Besøg paa Gaarden om Som-meren, har skudt efter Skive sammen med Afdøde, men hvor Afdøde opbe-varede sine Revolvere, det kender Kptd. intet til.

Afdøde har opfordret Kptd. til at skulle have Revolver i sit Hjem, for at kunne værge sig mod Tyve ved eventuelle Indbrud om Natten, og Kptd. ved, at Afdøde altid havde Revolver hos sig i sin Lejlighed i København, idet Afdøde ogsaa var bange for Tyve og onde Mennesker. Kptd. fastholder, at hun ikke har haft nogen Kendskab til, hvor Afdøde har haft sine Revolvere.

Kavrup. Overbetjent.

 

 

26/10 1929. Efter Anmodning mødte her paa Kontoret den foran i Sagen nævnte Preben Plum, der opgav sit fulde Navn at være Preben Thorvald Poul Bretteville Plum, stud med. 23 Aar gl. Han forklarer, at han kom til Thorø afv. Onsdag d. 23. ds. om Morgenen Kl. ca. 6.30. Kpt. talte med Afdøde straks efter sin Ankomst til Gaarden, hvorved Kpt. bemærkede, at Afdøde var forbavsende rolig, men hans Stemme var dog noget svagere end ellers, og lidt mere lang-som, men Afdødes Hjerne var fuldstændig klar.

Noget efter Kpts. Ankomst til Gaarden undersøgte Kpt. Afdødes Vand, hvorved Kpt. fandt Sukker i Vandet. Kpt. satte sig derfor i Forbindelse med Overlægen i Assens pr. Telefon, idet Kpt. vilde spørge Overlægen, om der kunde være noget til Hinder for, at Kpt. gav Afdøde en Insulinindsprøjtning, men da Kpt. ikke fik Overlægen i Tale, besluttede han sig derfor til at give Afdøde Insulinindsprøjt-ning selv.

Der var imidlertid hengaaet nogen Tid fra det Øjeblik Kpt. foretog Under-søgelsen af Afdødes Vand indtil Kpt. var færdig til at give Afdøde den omtalte Indsprøjtning, og Kpt. vil derfor tænke sig, at Klokken har været mellem 8 a 8.30 da Kpt. vilde ind til Afdøde, hvorved Døren til Afdødes Soveværelse fandtes aflaaset.

Kpt. bankede paa for at komme ind, og det gjorde Tjenerdrengen ogsaa, men Afdøde vilde ikke lukke op, hvorfor Tjenerdrengen løb ud til Vinduet i Haven og bankede paa dette, idet Tjenerdrengen truede med, at han vilde slaa en Rude i Stykker, hvis Afdøde ikke lukkede op. I den Tid Tjenerdrengen var ude i Haven opholdt Kpt. sig paa Gangen foran Døren ind til Afdødes Soveværelse, og lige umiddelbart før Tjenerdrengen atter kom ind paa Gangen, hørte Kpt. en Lyd, som om et Bord faldt om inde i Afdødes Soveværelse.

Kpt. hørte, at Afdøde sukkede, og han hørte ogsaa han jamrede sig, og da Kpt. derved blev klar over, at der maatte være sket noget alvorligt, løb Kpt. og Tjenerdrengen derfor til Vinduet i Haven og slog en Rude itu ind til Afdødes Soveværelse, hvorefter Kpt. afhaspede Vinduet og krøb gennem dette ind i Soveværelset efterfulgt af Tjenerdrengen.

Saavidt Kpt. mindes laa Afdøde under Dynen, men hvorledes ellers hans Stilling var i Sengen, det staar ham ikke klart, men Kpt. bemærkede derimod, at Skuffen i Natbordet, der henstod ved Fodenden af Afdødes Seng var trukket ud, og at en Revolver – en Omdrejningspistol - laa i selve Skuffen. Kpt. bemær-kede ikke andre Revolvere i Værelset, og han saa ikke efter, om der muligt skulde have ligget nogen Revolver i Afdødes Seng.

Kpt. siger, at Afdøde ikke var ved Bevidsthed, da han kom ind til ham, men da Kpt. straks gav Afdøde en Insulinindsprøjtning og noget hjertestyrkende, kom Afdøde straks til Bevidsthed, og noget af det første Afdøde udtalte sig med, var dette, at han var ked af, at han ikke var død.

Kpt. undersøgte Afdøde, hvorved han bemærkede 2 Skudsaar i Afdødes venstre Side. Kpt. ringede straks til sin Familie i Assens og meddelte det pas-serede, og Kpt. talte ogsaa med Dr. Poulsen, men om det var Kpt. der ringede Dr. Poulsen op eller Kpt. blev ringet op af Dr. Poulsen, det kan Kpt. ikke huske.

Han mindes, at Dr. Poulsen og Dr. Hagedorn, København, ankom omtrent paa samme Tidspunkt til Gaarden.

Kpt. bemærker, at Afdøde betroede ham efter, at han var kommet til Bevidst-hed, at han havde taget 30 Tabletter Cibalgin for at kunne sove hen, og det var Afdøde uforstaaeligt, at Tabletterne ikke havde gjort den tilsigtede Virkning.

Afdøde fortalte ogsaa, at han havde skudt sig 2 Gange, og Afdøde bad Kpt. om at vise sig, hvor Hjertet sad, men Afdøde udtalte dog, at det kunde Kpt. vel ikke udtale noget om i Følge sin Stilling, og Kpt. forsikrer, at han heller ikke gjorde Afdøde opmærksom paa, hvor Hjertet sad.

Kpt. forklarer, at det var ham, der tog Omdrejningspistolen op af Skuffen i Natbordet. Kpt. lagde Pistolen ind under Servanten, og da Dr. Hagedorn var kommet til Stede, gav Kpt. Hagedorn Pistolen, og Kpt. hørte bagefter, at Hagedorn havde kastet Pistolen i Vandet, da han gik sig en Tur omkring Øen den samme Dag. Ved Middagstid om Onsdagen var Kpt. i Assens og hente Overlægen paa Sygehuset, og da Overlægen kom til Stede, gav han Afdøde en Saltvandsindsprøjtning. Straks efter var Afdøde noget sløv, og det var den alm. Mening, at Afdøde vilde afgaa ved Døden i Dagens Løb som Følge af Skuddene, men da Afdøde havde ligget noget, kvikkede han op som Følge af Saltvands-indsprøjtningen

Kpt. forklarer, at han Natten mellem afvigte Onsdag og Torsdag sad hos Afdøde indtil Kl. ca. 4 Morgen, hvorefter Kpt. lagde sig paa en Sofa for at hvile sig lidt, men Kpt. var dog oppe, da hans Fætter ankom til Gaarden.

Kpt. var derefter inde hos Afdøde, og da denne forlangte at faa nogle flere Puder bag sin Ryg, fik han ogsaa dette, og da Afdøde skulde hæve sig op for at faa Puderne stillet bag Ryggen, tog Afdøde fat i Kpts. Hænder, og da Afdøde selv kunde hive sig op ved egne Kræfter, fik Kpt. Indtrykket af, at Afdøde endnu paa dette Tidspunkt var i Besiddelse af enorme Kræfter.

Kpt. bemærker her, at der først var gjort Forsøg paa, at løfte Afdøde, men det kunde han ikke taale paa Grund af Skudsaarene i Siden. og derfor var det, at Kpt. tog Afdøde i Hænderne.

Kpt. oplyser, at Afdøde havde drukket The og spist Pærestykker Natten mel-lem Onsdag og Torsdag, ligesom han havde faaet Rødvin af en Ske samt et Glas Whisky, hvilket Afdøde selv drak af Glasset.

Kpt. forklarer; at han og sin Tante Hanne Plum samt Fætteren Niels Munk Plum opholdt sig i Spisestuen og drak The om Formiddagen afv. Torsdag om-kring ved 8 Tiden, og han mener, at de havde været fra Afdøde omkring i 10 Minutter.

Da de havde drukket The vilde Kpt. og Tanten gaa ned til Afdøde muligt for at spørge ham efter, om han vilde have nogen The. men da de var kommet til Storstuen og lige skulde ud til Gangen, der førte ned til Afdødes Værelse, hørte de et Skud. og de løb derpaa straks til Afdødes Værelse, hvor Kpt. bemærkede, at Afdøde laa paa Ryggen i Sengen med en Revolver i højre Haand, og der lugtede af Krudtrøg i Værelset.

Afdøde trak Vejret endnu da Kpt. kom til Stede, han var ikke død paa dette Tidspunkt, men Afdøde døde umiddelbart efter uden at være kommet til Be-vidsthed.

Kpt. vristede Revolveren - en Browning - ud af Haanden paa Afdøde og put-tede Revolveren i sin Lomme, og han udtalte til Fru Hanne Plum, at han straks havde kastet den i Vandet, men dette gjorde Kpt. dog ikke, idet han gik med den i Lommen en lille Tid, og da han senere kom ned til Sydspidsen af Øen ved Høfderne kastede han Revolveren i Vandet.

Naar han gjorde dette vil han forklare dette derhen, at han ikke vilde løbe den Risiko, at der skulde komme nogen anden til af Familien, at gøre en Ulykke paa sig selv, og da Kpt. havde hørt, at Dr. Hagedorn havde kastet Omdrej-ningspistolen i Vandet, var dette ogsaa noget af Aarsagen til, at Kpt. kastede Revolveren i Vandet. Kpt. anfører, at han kastede Revolveren i Stranden omkring en halv Time efter, at Afdøde havde dræbt sig.

Kpt. bemærker, at han ikke har bemærket nogen Revolver i Afdødes Værelse eller i hans Seng, og hvor Afdøde har haft Browningrevolveren opbevaret, det kan han ikke udtale sig om. Kpt. nægter bestemt at have ydet Afdøde nogen Hjælp til, at denne kunne komme af med Livet, og han føler sig ogsaa over-bevist om, at der ikke er andre af Familien, der har gjort dette. Der var kun Kpt., Fru Hanne Plum og Fætteren Niels oppe, da Afdøde dræbte sig.

Kpt. bemærkede ikke, at Afdøde Seng var rodet ved Hovedgærdet, da han kom ind i Værelset efter at Skuddet var faldet, men han siger, at hele Sengen var bultret sammen.

Kpt. oplyser, at Afdøde Natten mellem Onsdag og Torsdag kunde dreje sig i Sengen, og Afdøde sparkede ogsaa Dynen til Side hele Tiden, og da Afdøde var klar og fornuftig hele Tiden - han var dog ikke vaagen hele Natten – fik Kpt. det Indtryk, at Afdøde havde faaet Livslysten tilbage, idet Afdøde tilsyneladende var i forholdsvis godt Humør.

Kpt. bemærker paa Anledning, at han ikke vil betragte det for udelukket, at Afdøde med den Viljestyrke og de enorme Kræfter han efter Kpt.s Formening var i Besiddelse af, kan være staaet op af sin Seng i det Tidsrum, Kpt. og Fru Hanne Plum var nede i Spisestuen og drikke The om Morgenen, og taget Browningrevolveren et eller andet Sted i Værelset og lagt sig i Sengen igen, før han førte det dræbende Skud imod sig.

Kpt. vil ikke fragaa, at Afdøde har bedt Kpt. om at give sig noget at sove hen paa Onsdag Fm. paa hvilket Tidspunkt Afdøde var meget sløj, men Kpt. vilde dog ikke efterkomme Afdødes Ønske, og Kpt. vil derfor bestemt paastaa, at han ikke har været meddelagtig ved Selvmordet paa nogen Maade.

Kpt. forklarer, at det var ham uforstaaeligt, at Afdøde, da denne havde skudt sig første Gang, har kunnet lægge Omdrejningspistolen hen i Natbordskuffen igen, og Kpt. har derfor tænkt paa. at det kunde være muligt, at Afdøde har skudt sig med Browningrevolveren alle tre Gange, men som foran forklaret, hvor Afdøde har haft denne Revolver, det ser Kpt. sig ikke i Stand til at oplyse.

Kavrup. Overbetjent.

 

 

28. Oktober 1929. Ved den i Forening med Prokurist Arne Plum, stud. med. Preben Plum og en Fisker fra Thorøhuse afv. Lørdag d. 26. ds. anstillede Eftersøgning af de i Sagen omhandlede Revolvere, der skulde være kastet i Stranden fra Thorø, blev den omtalte Browningrevolver fundet paa ca. halvanden Favn Vand ved Sydvestspidsen af Thorø et Stenkast fra Land. Omdrejningspistolen blev fundet i Stranden paa den nordlige Side af Land-tangen, der fra Thorø strækker sig over mod Thorhuse, et Stenkast fra Land og liggende i Vandet omtrent ud for den paa Tangen liggende Lade.

Ved Afladningen af Browningrevolveren viste det sig, at der sad 4 uskudte Patroner i Magasinet og 1 uskudt Patron i Kammeret.

Paa Omdrejningspistolen, hvori kunde være 6 Skud, var der 3 skarpe Patroner og 3 Patronhylstre. Ved Fundet af Omdrejningspistolen var Patronudstøder-stiften anbragt i det ene Hul i Magasinet, og det kunde derfor se ud til, at der havde været gjort Forsøg paa at skyde det tomme Patronhylster ud af Magasi-nets ene Hul.

Afladningen er sket paa Sygehuset under den foretagne Obduktion af Harald Plums Lig.

 

Jeg har derefter paany henvendt mig til den i Sagen afhørte Preben Plum, der yderligere har forklaret, at han fandt det tomme Patronhylster fra Browning-revolveren paa Natbordet i Afdødes Soveværelse efter at Ligsynet havde fundet Sted, og da Kpt. tænkte sig, at han vilde have dette Hylster til Minde om Begi-venheden, puttede han Hylsteret i sin Lomme.

Han afleverede derefter Hylsteret, der blev taget i Bevaring til Sagen tillige-med 35 Patroner til Omdrejningspistolen. som blev fundet i den øverste Nat-bordsskuffe under en Ransagning paa Gaarden Gaars Dato.

Kpt. forklarer videre, at han ikke har bemærket Æsken med Patronerne til Browningrevolveren i Afdødes Soveværelse, da han kom ind i dette sammen med Fru Hanne Plum, da Afdøde havde skudt sig sidste Gang, og hvor Fru Hanne Plum har taget Patronerne fra, det kan han ikke udtale sig om, da han ikke har set noget til dette. Kpt. mindes ihvert Fald ikke at have set noget til Æsken med Patronerne, og han mindes heller ikke noget om, at han saa det tomme Patronhylster paa Gulvet.

Kpt. anfører, at det ikke faldt ham ind, at der kunde være flere Revolvere i Afdødes Soveværelse, da han fandt Omdrejningspistolen, efter at Afdøde havde skudt sig første Gang.

Kpt. kan i øvrigt ikke oplyse nærmere i Sagen.

 

 Derefter fremstod Fru Hanne Plum paany og forklarede, at det er hende, der har fundet det tomme Patronhylster fra Browningrevolveren i Afdødes Sove-værelse. Hun saa Hylsteret ligge paa Gulvet i Nærheden af Natbordet, og hun tog derfor Hylsteret op og lagde det paa Natbordet, hvor Preben saa maa have taget Hylsteret.

Hun forklarer, at hun bemærkede Æsken med Patronerne til Browning-revolveren ligge oven paa Dynen af Afdødes Seng, da hun kom ind i Værelset, da Afdøde havde dræbt sig ved det sidste Skud. Det vil sige, Kptd. kan ikke afgøre, om det var Patroner til Browningrevolveren. idet hun ikke gav sig Tid til at undersøge, hvilken Slags Patroner det var.

Som tidl. forklaret gav hun Æsken med Patronerne til stud. polyt. Niels Munk Plum, da han kom til stede ved Døren, og hvorfor hun egentlig har givet ham Æsken med Patronerne, det staar hende ikke fuldstændig klart, men hun vil regne med, at hun har givet Patronerne til Niels, for at Afdøde, som hun ikke vidste var død paa dette Tidspunkt, ikke skulde faa fat paa Patronerne mere. Kptd. var i det Øjeblik saa oprevet af Begivenheden, at hun daarlig kunde samle sig.

Kptd. forklarer, at naar stud. polyt. Niels Munk Plum har forklaret, at Preben Plum opholdt sig i Spisestuen paa det Tidspunkt, Afdøde dræbte sig, maa han huske forkert, idet Kptd. mindes ganske tydeligt, at hun og Preben var paa Vej til Afdøde, da de hørte Skuddet, og hun siger som Preben, at de opholdt sig i Storstuen omtrent henne ved Gangen, der førte til Afdødes Værelse.

Kptd. forklarer, at hun ikke kan udtale sig om, hvorvidt det er hende, der sidste Gang har været inde ved Afdøde før denne dræbte sig, idet hun ikke mindes dette, men hun ved ihvert Fald. at hun ikke havde været inde hos Afdøde umiddelbart før, og det er derfor ikke udelukket, at der kan være hen-gaaet mellem 5 a 10 Minutter fra Kptd. sidste Gang var inde hos Afdøde indtil han dræbte sig.

Kptd. forklarer, at hun ikke har rørt ved Omdrejningspistolen, og hun vil derfor bestemt paastaa, at hun ikke har skudt noget Skud med Pistolen. Hun har ikke set noget til, hvem der har anbragt Patronudstøderstiften i Hullet i Magasinet, hvor den ene af de afskudte Patroner sad.

Kptd. oplyser, at hun føler sig overbevist om, at Afdøde har haft Omdrej-ningspistolen med sig fra København, da han Mandagen d. 21. ds. kom til Thorø, og hun siger, at hvis der ikke findes nogen Revolver i hans Villa paa Lyngbyvej 210 i København, er hun sikker paa, at Afdøde har taget Revolveren eller rettere Omdrejningspistolen i sin Villa, idet Kptd. er vidende om, at han har haft en Revolver eller Pistol liggende i denne.

En af Afdødes tidl. Tjener Peter Petersen, som f.T. opholder sig på "Haralds-gave" i Bagsværd, vil muligen kunne oplyse, hvorvidt Omdrejningspistolen har været til Huse i Villaen paa Lyngbyvej.

Kptd. anfører nu, at hun er vidende om, at Afdøde har haft en Browning-revolver paa Gaarden paa Thorø, idet hun har været med at skyde med denne under Sommerferier paa Øen, men hvor Afdøde har haft denne Revolver lig-gende, det kender hun ikke noget til.

Preben Plum har oplyst. at det ikke er ham, der har anbragt Patronud-skyderstiften i Hullet i Magasinet til den ene af de afskudte Patroner, og hvem der har gjort dette, ser Kpt. sig ikke i Stand til at oplyse.

 

Derefter henvendte jeg mig til Købmand Thorvald Plum, der forklarede, at han afvigte Onsdag d. 23. ds. om Fm. omkring ved 10.30 Tiden rejste til Thorø, og det var først efter, at han var kommet til Øen, at han fik Rede for Selvmordet. Kpt. opholdt sig paa Øen til om Eftm. mellem Kl. 4 og 5 Tiden.

Klokken godt 10 Onsdag Aften tog Kpt. atter til Øen, og han opholdt sig paa denne til Kl. 5.45 Torsdag Morgen, og mellem Kl. 2 og 4 Nat vaagede Kpt. i Værelset hos Afdøde sammen med sin Søn Preben Plum.

Kpt. bemærkede, at Afdøde af og til laa hen i en Døs, men Afdøde var dog betydeligere kraftigere, end han var om Formiddagen, og Kpt. havde Forstaa-elsen af, at Afdøde havde fortrudt sit Selvmordsforsøg. Mellem Kl. 4 og 6 sov Kpt. og hvem der i dette Tidsrum holdt Vagt hos Afdøde, det ved Kpt. ikke.

Kpt. var ikke inde hos Afdøde, da han tog fra Gaarden, idet Kpt. ikke vilde øve nogen Forstyrrelse. Kpt. anfører, at han ikke har set nogen Revolver i Sove-værelset, og der har heller ikke været talt om en saadan i hans Nærværelse.

Kpt. er kun kommet til Thorø en enkelt Gang om Aaret, og han har derfor ingen Kendskab til, hvorvidt der kan have været nogen Revolver opbevaret paa Gaarden. Kpt. anfører, at han ikke har søgt efter Revolvere i Soveværelset, og han paastaar bestemt, at han ikke har haft nogen Mening om, at der kan have ligget nogen Revolver i Værelset paa det Tidspunkt han har opholdt sig i dette under sine Ophold paa Gaarden.

 

Preben Plum har nærmere oplyst, at han var Dr. Poulsen, Assens, behjælpelig med at lægge Forbinding paa Afdøde, da denne havde skudt sig første Gang, og ved denne Lejlighed bemærkede Kpt. en Afskrabning i venstre Side paa Afdøde, ligesom han ogsaa bemærkede et Hul i Ryggen af Afdødes Uldtrøje, og da Kpt. regnede med, at Kuglerne eller Kuglen kunde være gaaet helt gennem Afdøde, gjorde Kpt. derfor Dr. Poulsen opmærksom paa Forholdet, men da Dr. Poulsen tilbageviste dette som en Umulighed, nævnede Kpt. ikke noget nær-mere herom, men da der nu har været Tale om, at Afdøde muligen kunde have paadraget sig den omtalte Afskrabning paa venstre Side ved et Strejfskud - dette er der jo peget hen paa ved den foretagne Obduktion - vil det jo ikke være udelukket, at Afdøde først kan have givet sig et Strejfskud, og at Hullet i Afdødes Uldtrøje muligen kan hidrøre derfra, idet Hullet, som Kpt. bemærkede, nok kunde ligne et Hul, der var frembragt ved Projektil.

 

 

                                      fortsættes: haraldp03


 

 

 kasler-journal.dk

Page Up


Copied from the original Mogens Kasler-Journal by SmartCMS ® 2011