Dette er en SmartCMS kopi af den originale Mogens Kasler-Journal, som blev lukket 16. marts 2011

fakta001.htm                                                                                                                                                                                                                                                                             kaslerjournal.dk
Page Down

 

 

BESÆTTELSESTIDENS FAKTA

udgivet af Sagførerraadet 1945

 

 

- skal læses som dokumentarisk supplement

til den af Folketingets i 1945 nedsatte:

 

De parlamentariske Kommissioners Beretninger

1945 - 1956

vedrørende den tyske Besættelse

1940 - 1945 

 

 

Indlæg til 1. Del af 1. Bind

Side 1

 

BESÆTTELSESTIDENS FAKTA

 

Side 2

 

INDHOLDSFORTEGNELSE FOR 1. DEL AF 1. BIND

 

Afsnit A. Love, Bekendtgørelser, Cirkulærer m. v.      1 - 141

Besættelsestidens Love, Lovanordninger, ministerielle Bekendtgørelser og Cirku-lærer, de mere almindeligt kendte ministerielle Skrivelser og danske Politiforskrifter samt Industriraadets vigtigste Cirkulærer.

Det overvejende Arbejde vedrørende dette Afsnit og Registret hertil har ligget hos Byretsdommer W.E. v. Eyben, der navnlig har modtaget Bistand fra Repræsentanter for hver enkelt Ministerium eller hver enkelt Afdeling indenfor de forskellige Mini-sterier.

Afsnit B. De skiftende Regeringer samt Regeringsudtalelser m. v.      143--217

I. Regeringerne i Tiden fra 9.-4.-1940 til 12.-5.-1945.      145

II. Udtalelser eller Handlinger fra Kongens, Regeringens eller Regeringsmedlem-mernes Side samt Udtalelser fra Ministeriernes Side bortset fra Afsnit A.      147

Landsretssagfører Knud Fich har forestaaet Indsamlingen og Bearbejdelsen af Ma-terialet, til hvilket Arbejde han navnlig har modtaget Bistand fra Sagførerfuldmægtig, oand. jur. Kai Blicher, Bibliotekar ved det kgl. Bibliotek, mag. art. Albert Fabritius, Redaktør Niels Friis og Sagførerfuldmægtig, cand. jur. Jørn Stæhr.

Afsnit C. Danmarks Frihedsraad.      219—282

I. Frihedsraadets Historie.      221

II. Frihedsraadets Proklamationer.      225

Samlingen af Frihedsraadets Proklamationer er foretaget af Hovedredaktionen, der har modtaget Bistand fra en Række Medlemmer af Frihedsraadet, hvoraf et Medlem, der ønsker at være anonym, har leveret det historiske Indledningsafsnit.

Afsnit D. Retsafgørelser i Henhold til de i tysk Interesse givne midlertidige danske Undtagelsesbestemmelser.      283—312

I. Indledende Bemærkninger.      285

II. Oversigt over Lovene med de i Henhold til disse afsagte Domme.      288

III. De enkelte Domme.      294

Afsnittet er udarbejdet af Politiadvokat O. Bjerregaard.

_________________________________________

Som Sekretærer for Hovedredaktionen af 1. Del af 1. Bind har fungeret Overlærer C. Gahrn og mag. art. Fru Dorde Larsen, som endvidere fortrinsvis har ydet Bistand ved Udarbejdelsen af Afsnit B.

__________________________________________

Det bemærkes, at tekniske Vanskeligheder har nødvendiggjort at bryde den krono-logiske Opstilling af Stoffet dels i Afsnit A med Hensyn til Handelsministeriets Be-kendtgørelser af 19.-8. og 22.-10.-1941, som findes aftrykt som Tillæg i Slutningen af Afsnittet, dels i Afsnit C med Hensyn til Frihedsraadets Plan af November 1943, som indtil de seneste Oplysninger maatte antages at være udsendt i Oktober 1943 og der-for findes under Udtalelserne fra denne Maaned.                  Red.

 

Side 3

 

PLAN FOR 2. DEL AF 1. BIND   SAMT 2. BIND

1. BIND, 2. DEL:

Afsnit E. Tyskorienterede Korporationer m. v. og dertil hørende Blade.

Den dansk-tyske Forening o.a. Nordische Gesellschaft, Deutsche Handelskammer o. a. D.N.S.A.P. S.A. Dansk Folkeværn. Dansk national Samling. National Studenter Akti-on. Dansk Folkeparti. Dansk antijødisk Liga. Dansk Antikommunisme o.a. Heimwehr-Korpset, Selbstschutz, Schleswigsche Kameradschaften (S.K.), N.S.D.A.P.N. og Zeit-freiwillige-Korpset. Organisation Todt, Gestapo m.v. (Betingelser for Optagelse af Dan-ske etc.). S.D.-Korpset og S.S.-Ersatzkommando Dänemark m.v. Marinevægtere og Brandmandsorganisationen. S.S.-Division Wiking, S.S.-Standarte Nordland og Fri-korps Danmark. Schalburgkorpset, Sommerkorpset, Dansk Sabotageværn, Landstor- men og Hipokorpset.

Afsnit F. Tyske Forordninger, Udtalelser, Indgreb m.v.

De mere almindeligt kendte tyske Forordninger, Proklamationer, officielle Udta-lelser og Handlinger samt betydeligere tyske Indgreb og Terroraktioner bortset fra Afsnit E.

Afsnit G. Nazistisk Propaganda iøvrigt.

Oversigt over og Eksempler paa de vigtigste Arter af nazistisk Propaganda i Dan-mark bortset fra Afsnit E og F.

 

2. BIND, 1. DEL:

Afsnit H. Sabotage og lignende tyskfjendtlige Aktioner.

Kap. 1: Indledning.

Kap. 2: Statistiske Oversigter.

Kap. 3: Kronologisk Oversigt over de betydeligere Sabotager og lignende Aktioner.

Afsnit J. Den frie danske Radio fra London, Sverige m.v.

Afsnit K. Den frie Presse og frie Litteratur iøvrigt, bortset fra Afsnit C.

I. Den frie (illegale) Presse.

Kap. 1: Oversigt over periodiske Skrifter samt statistiske Oplysninger.

Kap. 2: Oplysninger om de politisk betydeligste Blade.

Kap. 3: Uddrag af politiske Artikler m.v. fra før 29. August 1943.

Kap. 4: Uddrag af de vigtigste politiske Artikler m. v. efter 29. August 1943.

II. Den frie (illegale) Litteratur iøvrigt.

Side 4

Afsnit L. Erhvervslivet og Besættelsesmagten.

Kap. 1: Erhvervslivets almindelige Vilkaar under Besættelsen.

Kap. 2: Nationalbankens Financiering af Ydelser til Besættelsesmagten og Kontrol-foranstaltninger i Forbindelse hermed.

Kap. 3: Værnemagts-Entreprenørarbejder og ekstraordinære Industrileverancer m. m., øvrige Værnemagtsarbejder samt Varesalg til den tyske Værnemagt m. m.

Kap. 4: Beslaglæggelse og Leje af fast Ejendom.

Kap. 5: Fortolkning af Bekendtgørelsen af 11. December 1940, Kontrol med Provisi-oner, Automobilreparationer og Restitutioner samt Prisdirektoratets og Fragtnævnets Kontrolvirksomhed.

Kap. 6: Eksportudvalgenes (Landbrugsministeriets) Kontrol.

Kap. 7: Danske Arbejdere i Tyskland.

 

2. BIND, 2. DEL:

Afsnit M. Udtalelser og ledende Bladartikler fra den legale Presse m. v. bortset fra Afsnit A—L.

I. Oversigter over Pressens, Litteraturens og Radioens Vilkaar under Besættelsen.

Kap. 1: Pressecensuren.

Kap. 2: Bogkontrollen.

Kap. 3: Pressens Radioavis.

Kap. 4: Statsradiofonien.

Kap. 5: Filmscensuren m. v.

II. Officielle og uofficielle Udtalelser og Handlinger samt ledende Bladartikler etc. Udtalelser fra ledende danske Personligheder udenfor Regeringen eller betydeligere Organisationer, Handlinger foretaget af saadanne Personer eller Organisationer, samt betydeligere eller ledende Artikler eller Stof fra den censurerede Presse eller den almindeligt tilgængelige Litteratur iøvrigt.

 

Kronologisk Register inddelt i Tidsafsnit.

Sagregister.

____________________________________________

Det paaregnes, at de resterende 3 Dele af Værket vil foreligge i Løbet af Septem-ber og Oktober Maaned.

 

Side 5

 

FORELØBIG MEDARBEJDERLISTE

Redaktør Vilh. Bergstrøm, Politiken,

Politiadvokat O. Bjerregaard,

Sagførerfuldmægtig, cand. jur. Kai Blicher,

Kontorchef i Justitsministeriet Vilhelm Boas,

Redaktør, cand. jur. Bo Bramsen,

Forlagsboghandler Henning Branner,

Politikiommandør E. Brix, Tønder,

Fuldmægtig, cand. polit. Fritz Bulow, Udenrigsministeriet,

Afdelingsleder Henry Christopher sen,

Landsretssagfører H. O. Christiansen,

Sagførerfuldmægtig, cand. jur. Esben Dragsted,

Bibliotekar ved Det kgl. Bibliotek, oand. mag. Henning Einersen,

Byretsdommer W. E. von Eyben,

Bibliotekar ved Det kgl. Bibliotek, mag. art. Albert Fabritius,

Landsretssagfører Knud Fich,

Redaktør Niels Friis, Berlingske Tidende,

Overlærer C. Gahrn,

Chefredaktør Niels Grunnet, Pressens Radioavis,

Landsretssagfører, Redaktør Svend Heltberg, Politiken,

Sekretær, cand. polit. Frede Hollensen, Danmarks Nationalbank,

Sekretær, cand. polit. Poul Høst-Madsen, Danmarks Nationalbank,

Ekspeditionssekretær i Statsministeriet, cand. polit. Viggo Kampmann,

Mag. art. Fru Dorde Larsen,

Kaptajn F. B. Larsen, Krigsministeriet,

Kontorchef ved Statsbanerne, cand. jur. L. Larsen,

Redaktør, cand. jur. Sven Ludvigsen, Ministeriernes Pressesekretariat,

Sagførerfuldmægtig, cand. jur. Kjeld Lundgren,

Kriminalassistent E. Mønneche-Petersen,

Redaktør Børge Outze, Information,

Landsretssagfører R. Prytz,

Manuduktør Knud Rasmussen,

Afdelingschef, Magister Jens Rosenkjær, Statsradiofonien,

Ekspeditionssekretær, cand. polit. Fru Rigmor Skade,

Fuldmægtig, cand. jur. Vald. Smith, Handelsbanken,

Landsretssagfører H. Steglich-Petersen,

Sagførerfuldmægtig, cand. jur. Erik Strøjer,

Sagførerfuldmægtig, cand. jur. Jørn Stæhr,

Redaktør Terkel M. Terkelsen, Berlingske Tidende, og

Prokurist, cand. polit. Viggo H. Villadsen.

 

Side 6

 

FORELØBIGT REGISTER TIL AFSNIT A

Anholdelse, Dansk Politis Beføjelse til at anholde Medlemmer af den tyske Værne-magt. 8.2.1941. 14.1.1944.

Anmeldelse, Politiets Pligt til - overfor tyske Kommandanter om ikke-tyske Flyve-maskiner m.v., 20.6.1940. Politiets Pligt til — om Faldskærmsagenter, 7.3.1942. Politiets Pligt til — om ikke-tyske Militærpersoner, 18.8.1942, 31.3.1944.

Anti-Komintern-Pagten, 29.6.1942, se Kommunistloven.

9. April, Cirkulærer om Demonstrationer, 26.3.1941, 30.3.1942, 2.4.1943, 4.4.1944.

Arbejdere i Tyskland og Norge, se Udlandsarbejdere.

Augustdagene 1943, se Uroligheder.

29. August, Cirkulære om Demonstrationer d. 29.8.1944, 25.8.1944, se iøvrigt Urolig-heder.

Bemyndigelseslov, for Regeringen, 11.11.1942; for Krigsmin., 22.12.1941 og 1.3. 1943.

Benzin, se Motorkørsel.

Biografer, se Film.

Blade, se Pressen og „Illegale" Blade og Bøger.

Bøger, se „Illegale" Blade og Bøger.

C.-B.-Tjeneste, se Statens civile Luftværn.

Censur med Post, Telegraf og Telefon, 23.4.1940; med Telefon, 23.9.1943, 28.9.1943, 23.12.1944, 3.2. 1945.

„Dansk Front", Forbud mod — 31.5.1941, 21.8.1943, begge anført i Noten til 24.10. 1940.

Demonstrationsbekendtgørelsen, 9.6.1941, Cirkulærer i Forbindelse med —, 18.6. 1941, 20.6.1941, 27.1. 1943.

D. N. S. A. P., Politibevogtning af — , 12.2.1942.

Eksport til Tyskland, se Værnemagere.

Engelske Sange, Forbud mod offentligt Foredrag af —, 2.3.1944.

Entrepriseforhold, se Værnemagere.

Faldskærmsagenter, se Anmeldelse.

Film, Demonstrationer ved Filmsforevisning, 4.2.1941, Forbud mod amerikanske Film, 2.3.1942. 3.7.1942. Forbud mod Film fra alle Lande i Krig med Tyskland og mod franske Film, 11.3.1944.

Fisk, Udførsel til Tyskland og Italien, 3.6.1941 med Note.

Flygtninge, Sygebehandling af tyske —, 28.3.1945.

Flæsk, Salg af — til den tyske Værnemagt, 5.5.1943, se Værnemagere.

Foredrag, se Skoleforedrag.

Forsikring af Industriarbejder for tysk Regning, 23.8.1944.

Fotografering, Forbud mod — af Militæranlæg, 1.5.1940, med Note.

Fragtnævn, 25.4.1941.

Frikorps „Danmark", Forulempelse af —, 19.2.1942. 7.9.1942, 23.2.1943.

„Gernersgadevagten", se Udrykningskommando.

Grønlandsoverenskomsten, 9.4.1941, 30.5.1945.

Haager-Landkrigsreglementet, 4.9.1943 (Noten).

Halm, Salg af — til den tyske Værnemagt, 17.11.1942, se Værnemagere.

Hensættelsesordning ved Leverancer for tysk Regning, 29.12.1944.

Herschend, Stiftamtmand —, Repræsentant for Centraladministrationen i Jylland, 11.11.1943.

Hvervning til fremmed Krigstjeneste, 2.9.1939, til Frikorps „Danmark", 8.7.1941, 1.6.1943, til allieret Tjeneste, 18.1.1941, til Formationer under den tyske Hær og i den finske hær, 1.6.1943. Jfr. herved Bestemmelser i Krigsministeriets Bemyndigelseslove 22.12.1941, 1.3.1943. Om Beskatning 26.3.1943, 8.4.1943, 8.7.1943, 31.3.1944, 27.3.1945, om Anciennitet 29.3.1944, 31.3.1944 (Lærere fra det tyske Mindretal, jfr. 18.10.1944).

„Illegale" Blade og Bøger, Ansvar for —, 22.7.1940, 31.7.1940, Oplæsning af —, 9.7.1942.

Indkvartering af tyske Tropper, 4.6.1941, 9.11.1944, 13.1.1945. Se iøvrigt „Revolver-loven" 19.7.1943 og Lejemaal.

Jernbaner, Værnemagtstransporters Fortrinsret, 8.2.1944, 26.7.1944.

Jernbanesabotage, se Sabotage.

Justitsministeren, Beføjelse til at udstede Politibekendtgørelser, 1.5.1940.

Kantineordning, den tyske Værnemagts —, se Værnemagere, Salg til enkelte Sol-dater.

Kartofler, Salg af — til den tyske Værnemagt, 18.8.1943, se Værnemagere.

Kirkeblade, — s Omtale af den norske Kirkestrid, 29.10.1942, 17.2.1943.

Kommunistloven, 22.8.1941, Cirkulære i Forbindelse med —, 18.11.1941.

Konvention om Træbehovet i Nordsø- og Østersølandene, 20.8.1942, 4.4.1944, se Grønlandsoverenskomsten, Retshjælpsordningen.

Kredskontorer, Oprettelse af —, 7.11.1944.

Kød, Salg af — til den tyske Værnemagt, 5.5.1943, se Værnemagere.

Side 7

Kørsel, se Motorkørsel.

Lejemaal, Priskontrol med — med den tyske Værnemagt, 30.11.1942, 19.12.1942, se Schutzbereiche.

Lodsning af krigsførende Skibe, 2.9.1939.

Luftværn, se Statens civile Luftværn.

Lærere fra det tyske Mindretal, Anciennitetsberegning ved Deltagelse i tysk Krigs-tjeneste, 31.3.1944. Forbud mod Deltagelse i tysk Befæstningsarbejde, 18.10.1944.

Mindretal, det tyske, Oprettelse af Kontor for —, 18.5.1943. „Zeitfreiwillige"s Fritagelse for C.-B.-Tjeneste, 24.6.1944, se Lærere.

Motorkørsel for den tyske Værnemagt m. v. 2.7.1940, 14.3.1942, 2.6.1944.

Mælk, Salg af — til den tyske Værnemagt, 23.1.1941, ultimo Januar 1941, se Værnemagere.

Møder, Forbud mod off. —, 12.4.1940, 23.5.1940, 26.3.1941, 14.2.1942, 30.3.1942, 2.4.1943, mod alle Møder, 21.9.1943, „Landsskadelige Meddelelser" paa Møder, 22.7.1940, 31.7.1940.

Mørklægningsforbrydelser, Skærpet Straf, 1.5.1940.

Omnibusser, Udlejning af — til Org. Todt, 11.12.1943.

Ost, Salg af — til den tyske Værnemagt 23.1.1941. Marts 1945, se Værnemagere.

Postcensur, se Censur.

Pressen/s, Direktiver for —, 16.9.1939, 6.5.1940. — Ansvar for „landsskadelige Med-delelser", 22.7.1940, 31.7.1940. Forbud mod „Stormen", 24.10.1940, oph. 14.7.1943, mod „Dansk Front" 31.5.1941, oph. 21.8.1943. Se „Illegale Blade og Bøger", Kirke-blade, Skoleblade.

Pølser, Salg af — til den tyske Værnemagt, 28.4.1943, se Værnemagere.

Radioaflytning i Hoteller m. v., 23.12.1942.

Radioantenner, Forbud mod Fabrikation af Rammeantenner, 17.11.1943.

Radiosendere, Deponering af —, 16.4.1940.

Rammeantenner, se Radioantenner.

Retshjælpsordningen, Anvendelse i Forhold til Bøhmen og Mähren i civile Sager, 30.12.1941. i Straffesager 12.1.1944.

Retsplejeloven, Ændringer i — vedr. Sager under Statsadvokaten for særlige Anlig-gender, 30.5.1941.

„Revolverloven", 19.7.1943.

Rutebiler, se Omnibusser.

Rygter, Ansvar for Udbredelse af landsskadelige Rygter, 18.1.1941.

Sabotage, Ansvar for — mod den tyske Værnemagt, 18.1.1941. Behandling af Sabo-tagesager, 6.3.1943. Meddelelse om Sabotagehandlinger, 6.3.1943, 2.4.1943, 18.5.1943, 22.6.1943, 16.8.1943.

Sabotagevagtordning, 4.12.1942, 9.1.1943, 18.2.1943, specielt vedr. Jernbaner, Febr. 1943, 27.3.1943.

Samkvem med tyske Myndigheder, alm. Direktiver herom, 16.4.1940, 29.8.1940, 30.9.1940, 26.11.1941, 12.3.1942.

Schutzbereiche, 2.3.1945.

Sejlads, 1.6.1942.

Skat, se Hensættelsesordning.

Skattefritagelse for Personer i tysk Militærtjeneste m. v., se Hvervning.

Skibe, Salg, Udlejning og Bortfragtning, 25.4.1941. 18.12.1942. Levering til og Repa-ration af fremmede Skibe 27.6.1941. 25.10.1941. 2.3.1942. 29.10.1943.

Skoler, tysk Politis Forhold overfor —, 8.11.1943. se Lærere, Skoleblade, Skole-foredrag.

Skoleblade, Forbud mod politiske Artikler i —, 12.12.1942, Noten.

Skoleforedrag, 29.10-1941.

Smør, Salg af — til den tyske Værnemagt, 23.1.1941, ult. Jan. 1941, se Værne-magere.

Smøreksportudvalget, 23.1.1941 og ult. Jan. 1941.

Spionage, Ansvar for —, 18.1.1941.

Spiritus, se Udskænkning.

Statens civile Luftværn, tysk Indseende med Luftværnet 20.3.1944. „Zeitfreiwillige"s Fritagelse for C.-B.-Tjeneste, 24.5.1944, Reorganisation i August 1944, 24.8.1944, Reor-ganisation efter Politiets Opløsning, 7.10.1944.

Statsadvokaten for særlige Anliggender, Oprettelse af Embedet, 15.4.1940.

Stikker, se Anmeldelse.

„Stormen", Forbud mod Dagbladet —, 24.10.1940, 14.7.1943.

Sygebehandling af tyske Militærpersoner, 31.7.1940. — af tyske Flygtninge, 28.3. 1945.

Telefoncensur, se Censur.

Telefontjeneste under Spærring, Maj 1943.

Telegrafcensur, se Censur.

Traktat, se Konvention.

Træ, Salg til Værnemagten, 10.4.1942. Beslaglæggelse af Træ paa Roden, 10.6. 1944.

Udenrigstjenesten, Kongens Reskript om Pligterne for Tjenestemænd i —, 13.12. 1941.

Udlandsarbejdere, Oprindelige Bestemmelser om —, 24.5.1940, Fritagelse for Med-lemsbidrag til Arbejdsløshedskasser, 1.2.1941, 19.12.1942. Strafafsoning som Hindring for Udrejse, 30.1.1942.

Udrykningskomtnando, dansk-tysk, 16.1.1944.

Udskænkning af stærke Drikke for Medlemmer af den tyske Værnemagt, 29.7.1941.

Uniformer, Forbud mod at Søværnets Personel optræder i — ved Møder o.l. 25.1. 1941.

Uroligheder, Justitsministeriets Referat af Urolighederne i August 1943, 20.8.1943, 26.8.1943.

Vaabenlov, 10.5.1940.

Valutaforanstaltninger, 25.6.1940, 2.10.1941, 23.5.1944, 30.4.1945.

Side 8

Vielser ved tyske Militære, 20.11.1943.

Værnemagere, Salg til den tyske Værnemagt m. v., 10.5.1940, 14.5.1940, 28.6.1940, 5.11.1940. 14.11.1940, 11.12.1940, 23.1.1941. 23.7.1941. 31.10.1941, 23.12.1941, 17.6.1942, 26.8.1942. 28.4.1943, 5.5.1943, 19.7.1943, Aug. 1943. 4.9.1943, 24.9.1943, Marts 1945. Eksport til Tyskland, 14.5.1940, 28.6.1940, 4.11.1940, 5.11.1940, 1.9.1941, 26.9.1941, 15.4.1942, 26.8.1942, 14.4.1943, 28.10.1943. Salg til enkelte Soldater, 10.5.1940, 14.5. 1940, 14.11.1940, 11.12.1940, 23.1.1941, 23.7.1941, 31.10.1941, 17.6.1942, 2.12.1942, 5.5. 1943. Salg til tyske Skibe, 27.6.1941, 5.5.1943, Skibsreparationer og Skibsbygninger for tysk Regning, 2.3.1942. Alm. Regler. Fremgangsmaade ved Godkendelse af Entrepre-nørarbejder, 19.8.1941 (Side 140), 22.10.1941 (Side 141), 26.5.1942 (hvilken Arbejds-kraft kan anvendes), 9.3.1943, (Lov om Pris- og Lønkontrol).

„Zeitfreiwillige", se Mindretal, det tyske.

Æg, Salg af — til den tyske Værnemagt, 23.7.1941, se Værnemagere.

 

 

klik til Besættelsestidens Fakta01

 

 kasler-journal. dk

Page Up


Copied from the original Mogens Kasler-Journal by SmartCMS ® 2011