Dette er en SmartCMS kopi af den originale Mogens Kasler-Journal, som blev lukket 16. marts 2011

Fakta01                                                                                                                                                                                                                                                                                kasler-journal.dk
Page Down

 

 

BESÆTTELSESTIDENS  FAKTA

 

 

DOKUMENTARISK HAANDBOG

MED HENBLIK PAA
LOVENE AF 1945 OM LANDSSKADELIG VIRKSOMHED

M.V.

 

 

1. BIND - 1. DEL

REDIGERET AF

NIELS ALKIL

LANDSRETSSAGFØRER
LEKTOR VED KØBENHAVNS UNIVERSITET

UDGIVET AF SAGFØRERRAADET

1945

Side 2

 

BESÆTTELSESTIDENS LOVE, LOVANORDNINGER,
MINISTERIELLE BEKENDTGØRELSER OG CIRKULÆRER,
DE ALMINDELIGT KENDTE MINISTERIELLE SKRIVELSER
                OG DANSKE POLITIFORSKRIFTER, SAMT               RIGSADVOKATENS, INDUSTRIRAADETS OG LEVNEDSMIDDELUDVALGENES VIGTIGSTE CIRKULÆRER

 

AFSNIT A

LOVE, BEKENDTGØRELSER, CIRKULÆRER M.V.

 

Side 3

 

1939

2.-9.-39. Marineministeriets Bekendtgørelse Nr. 298 angaaende danske Under-saatters Forhold overfor krigsførende Magters Regeringsskibe.

Under Straf efter Lov Nr. 149 af 2. August 1914, hvorved det forbydes fra dansk Ter-ritorium at understøtte krigsførende Magter, forbydes det herved danske Undersaatter i nogensomhelst Egenskab at tage Tjeneste i de krigsførende Magters Regeringsskibe, derunder indbefattet at lodse deres Krigs- eller Transportskibe eller udenfor Tilfælde af Søfare at yde dem Hjælp til Sejladsen.

Dog skal danske statsautoriserede Lodser indenfor deres respektive Lodsnings-omraade i dansk territorialt Farvand lodse de krigsførende Magters Krigsskibe i Over-ensstemmelse med de Regler, der i Medfør af Kgl. Anordning Nr. 209 af 31. Maj 1938 angaaende visse Neutralitetsbestemmelser udstedes for Lodsning af saadanne Skibe.

Under saadan Lodsning vil danske Sundheds-, Lodsnings-, Told-, Trafik-, Havne- og Politibestemmelser være at iagttage og overholde.

Bekendtgørelse Nr. 169 af 11. August 1914 angaaende danske Undersaatters For-hold overfor krigsførende Magters Regeringsskibe ophæves.

16.-9.-39. Statsministeriets Cirkulære om de Hensyn, som Danmarks neutrale Stil-ling forpligter Pressen til at iagttage.

Fra Justitsministeriet udgik under 15. September 1914 et fortroligt Cirkulære om de Hensyn, som Danmarks neutrale Stilling forpligtede Pressen til at iagttage. Dette Cirkulære, der gennem Politidirektøren i København og samtlige Politimestre gjordes bekendt for alle Redaktioner af de i Danmark udkommende Dagblade, Ugeblade eller andre periodiske Tidsskrifter, havde følgende Ordlyd:

Citat:

- "Gennem Forhandlinger, hvori Repræsentanter for Regeringen, Administrationen og Pressen har deltaget, er der naaet Forstaaelse om, at de usædvanlige Forhold nødvendiggør en stor Tilbageholdenhed i Behandlingen af udenrigspolitiske, militæ-re og økonomiske Forhold. I det store og hele er der fra Pressens Side handlet i Overensstemmelse med denne Forstaaelse, men paa adskillige Punkter har der ikke været Klarhed over, hvilke Forpligtelser den medførte, og dette har bevirket, at adskillige Udtalelser og Meddelelser, der burde være undgaaede, er fremkomne. Det er derfor anset for rigtigt at samle Hovedpunkterne i saa præcise Former som mulig og sikre sig, at disse bliver alle Redaktioner bekendt.

De Krav, der maa stilles til Pressen, er:

1) ikke at optage

a. Efterretning om fremmede Krigsskibes Bevægelser i danske Farvande, i videste Forstand,

b. Efterretning om danske Krigsfartøjers Bevægelser og Foranstaltninger,

c. Efterretning om Troppernes Styrkeforhold, Opholdssted eller Opgave, Transpor-ter af militært Materiel, Udførelse af Arbejde, derunder Mineudlægninger o.s.v.,

d. Beskrivelser eller Afbildninger af danske Forsvarsanlæg, eller af Skyts- eller Vaabenkonstruktioner, uden at have forespurgt i Udenrigsministeriets Pressebureau og der faaet Billigelse af Offentliggørelsen;

2) ikke at gøre sig til Talsmand for Krav om militære Forholdsregler, hvis Beti-melighed det maa være de ansvarlige Myndigheders Sag at bedømme;

Side 4

3) iagttage den største Forsigtighed i Omtalen af de Magtgrupper, der staar over for hinanden, og som Følge heraf:

a. undlade at bringe Udtalelser eller Forslag, der er uforenelige med Danmarks Neutralitetspligter og saaledes vil være egnede til at mistænkeliggøre Staten og udsætte den for Fare,

b. angive Kilde og Afgangssted for Krigstelegrammer,

c. ikke ved det typografiske Udstyr tillægge tilfældige Meddelelser overdreven Betydning eller give Indtryk af Partiskhed til Fordel for den ene Part,

d. iagttage stor Forsigtighed med Vinduesopslag, saaledes at disse ikke giver Anledning til Demonstrationer i den ene eller den anden Retning,

e. undgaa at give Meddelelserne en saa opsigtsvækkende Form, at de kan frem-kalde Uro herhjemme,

f. undlade at gengive de Rygter, der udspredes her i Landet; i Tilfælde, hvor et Rygte er af en saadan Art, at det skønnes rigtigt at dementere det, henvende sig til Pressebureauet for der at erfare, om det maa anses for heldigst at dementere eller lade det uomtalt,

g. vise stor Tilbageholdenhed i Omtalen af fremmede Statsoverhoveder,

h. undlade Omtale af Spionsager;

4) iagttage den største Forsigtighed i Omtalen af økonomiske Forhold, derunder:

a. undlade at bringe Meddelelser, der kan fremkalde økonomisk Uro i Befolknin-gen,

b. undlade Meddelelser om Udførsel og Indførsel ud over dem, der fremkommer i officielle Handelsberetninger,

c. undlade Omtale af Opkøb her i Landet til Udlandet, ligesom Omtale af de ved saadanne Opkøb opnaaede Priser,

d. undlade Omtale af Chancer for dansk Handel eller Industri, fremkaldte ved Krigen,

e. undlade Omtale af, at Varer føres gennem Danmark,

f. vise Forsigtighed med Meddelelser om ankomne og afgaaende Skibe, navnlig med Hensyn til Meddelelse om Ladningen,

g. undlade Skildring af danske Skibes Sejlads gennem Farvande, der antages for usikre paa Grund af Mineudlægning eller lignende.

I alle Tvivlstilfælde bør man henvende sig til Udenrigsministeriets Pressebureau.

Den Udførsel og Indførsel, som foregaar fra og til Danmark, er i den strengeste Overensstemmelse med Neutralitetsreglerne, men løsrevne Meddelelser derom er i Udlandets Presse benyttet til at skabe Uvillie og Mistænksomhed over for Danmark og kan saaledes gøre den største Skade.

Ministeriet tør forvente, at alle Blade i Forstaaelse af Forholdene vil lade sig det være magtpaaliggende at følge de her angivne Regler. Man ønsker at undgaa Ud-stedelse af egentlige Forbud, men lykkes det ikke paa Grundlag af den mellem Regeringen og Pressen paa dette Omraade søgte Forstaaelse at undgaa Frem-komsten af skadelige Meddelelser og Udtalelser, kan det af Hensyn til Landets Sikker-hed blive nødvendigt at udstede Forbud, hvis Overtrædelse da vil medføre Straf-ansvar."

(Citat slut)

Under de nuværende Forhold gør ganske tilsvarende Hensyn sig gældende som i 1914, tilmed i skærpet Grad paa Grund af dels den Voldsomhed, hvormed Propa-gandaen benyttes som direkte Vaaben i Krigsførelsen, dels den Ændring i Krigs-formerne, som Luftvaabenets Udvikling har medført. I ikke mindre Grad end dengang er det af Vigtighed, at Danmark iagttager den ubetingede Neutralitet, at der ikke gives Anledning til Mistanke i denne Henseende, og at det undgaas at skabe Grundlag for Udnyttelse af danske Udtalelser i de krigsførende Landes indbyrdes Propaganda-kampe.

Statsministeriet maa da til den samlede Presse gentage og forny de i 1914 til Pres-sen fremsatte Krav og gjorte Henstillinger.

Man maa dernæst under Hensyn til den i Mellemtiden stedfundne Udvikling af Luft-vaabenet og Lufttrafikken og efter foreliggende Erfaringer tilføje følgende:

Side 5

1. De i Cirkulæret af 1914 under 1. b - d givne Bestemmelser vedrørende danske Krigsfartøjer og andre danske militære Foranstaltninger og Forhold gælder ganske tilsvarende for danske Luftfartøjer og aktive Luftværnsforanstaltninger, herunder f. Eks. Luftmeldetjenesten. Helt frit med Hensyn til dansk Luftfart er kun den faste Trafikflyvning.

Med Hensyn til Meddelelser om fremmede Luftfartøjers Færden ved og eventuelt over dansk Territorier og Farvande maa der iagttages den største Tilbageholdenhed og Forsigtighed. Tilsvarende Hensyn bør vises, for saa vidt angaar de andre neutrale Landes Territorier og Farvande.

Det maa herved fremhæves, at netop paa dette Omraade kan Vanskeligheden ved sikker Iagttagelse være overordentlig stor, hvilket vil medføre at der opstaar Rygter. Det maa ligeledes betragtes som givet, at Orienteringsvanskelighederne for Flyverne i adskillige Tilfælde vil medføre Overflyvninger af dansk Territorium, ligesom Vanskelighederne ved sikker Iagttagelse vil fremkalde Spørgsmaal, om Overflyvning har fundet Sted. Uforsigtig Omtale eller eventuelt blot Omtalen af saadanne Tilfælde kan være meget uheldig. Dernæst kan Flyvevirksomheden staa i saadan Forbindelse med Parternes Krigsførelse, vort eget Militærvæsens Virksomhed eller Skibsfarten, at Meddelelsen af Oplysninger eller Rygter herom kan være af meget skadelig Virkning.

2. Ved Bekendtgørelser fra Handelsministeriet af 3. og 9. September 1939 er der udstedt Forbud mod offentlig eller privat over for uvedkommende at give Meddelelse om eller at omtale danske eller fremmedes Skibes Positioner, Bevægelser og Ladninger. Forbudet er givet saavel i Samfundets som i Redernes og de Søfarendes Interesse, der kræver den største Forsigtighed med Hensyn til enhver Meddelelse, ogsaa i Annoncer, om Skibsfarten. Det maa dog almindeligvis være tilladt - 1) at bringe Meddelelser om Skibe, der er totalforliste ved Minesprængning eller paa anden Maade, men med Undladelse af Oplysning om, ved hvilke Skibe eventuelle Redningsaktioner foretages, samt - 2) at bringe Meddelelse om Skibe, der indeholdes i officielle Communique'er fra krigsførende Lande eller i disse Landes officielle Efterretningsbureauer, forsaavidt saadanne Meddelelser foreligger gennem Ritzau's Bureau. Meddelelse om den normale Rutetrafik mellem danske Havne, indenfor Skagen, kan indtil videre ligeledes bringes.

I alle Tvivlstilfælde bør Omtale af Skibes Positioner, Bevægelser og Ladninger undgaas.

3. De i Cirkulæret af 1914 under 4. b. givne Bestemmelser gælder paa tilsvarende Maade danske Opkøb i Udlandet.

4. Under Punkt 3. h. i Cirkulæret af 1914 er det udtalt, at Pressen maa undlade at omtale Spionsager. I Tilslutning hertil skal man fremhæve, at Pressen i det hele bør undlade at gøre Sikkerhedspolitiets Arbejde til Genstand for Omtale. Det samme gælder ekstraordinære Politiforanstaltninger, saasom Samlinger af Politi ved Græn-sen eller lignende Forskydninger af Politiets Styrker.

5. Ved Meddelelser om Krigsefterretninger og ved andre Meddelelser, der kan tænkes at indeholde et Element til Propaganda, maa Landet og Kilden, hvorfra de stammer, altid klart og tydeligt angives og de Bemærkninger, hvormed Meddelelsen gives og ledsages, bør ikke give Indtryk af, at man skænker Meddelelsen fra den ene Side større Tillid end Meddelelser fra den anden Side.

6. Ved Meddelelser om eller redaktionel Behandling af Efterretninger, hvis Rigtig-hed er bestridt fra modsat Side, bør ogsaa dette fremhæves eller i hvert Fald med-deles.

I øvrigt gentager og indskærper man Opfordringen til i alle Tvivlstilfælde, at hen-vende sig til Udenrigsministeriets Pressebureau og at følge de derfra givne Anvis-ninger.

Der er eller bliver paa visse Omraader andre Forhold nu end under Krigen 1914—18. Dette kan i givet Tilfælde medføre, at der kan ske Lempelser i de i Cirkulæret af 1914 stillede Krav, navnlig vedrørende nogle af de under Punkt 4 omtalte Spørgs-maal. Ved Henvendelse til Udenrigsministeriets Pressebureau vil Bladene kunne faa Meddelelse om, i hvilket Omfang saadanne Lempelser kan gives.

Side 6

1940

12.-4.-40. Justitsministeriets Cirkulære til Politimestrene om Forbud mod Afholdel-se af offentlige Møder.

Under den nuværende for Landet ganske særlige Situation maa det af Regeringen anses for berettiget at udstede Forbud mod Afholdelse af offentlige Møder, uanset at disse ikke afholdes under aaben Himmel.

Da Afholdelse af offentlige Møder for Tiden maa antages at kunne medføre Fare for den offentlige Orden, Fred og Sikkerhed, skal man anmode D'Herrer om i Medfør af Lov Nr. 21 af 8. Februar 1871 § 7 snarest at udstede Forbud mod Afholdelse af alle offentlige Møder — Gudstjenester og Møder i Kirker undtagne — uanset om de agtes afholdt indendørs eller under aaben Himmel.

Endvidere skal man anmode D'Herrer om i Medfør af samme Lovbestemmelse at udstede Forbud mod offentlige Optog og Demonstrationer af enhver Art og mod enhver Form for Sammenstimlen.

15.-4.-40. Justitsministeriets Cirkulæreskrivelse om Oprettelsen af Statsadvokatu-ren for særlige Anliggender.

Den 12. April 1940 har der i Udenrigsministeriet fundet en Forhandling Sted med den tyske Gesandt og tyske Militærmyndigheder angaaende Forbindelsen mellem de danske Politimyndigheder og de tyske Militærmyndigheder.

Fra tysk Side fremsattes Forslag om Udpegelse af en Forbindelsestjenestemand til Sikring af Samarbejdet mellem dansk Politi og tysk Militær i Bestræbelsen for at modvirke Spionage, Sabotage og nedbrydende Virksomhed (Zersetzung) overfor de tyske Besættelsestropper.

Under Drøftelserne blev det fastslaaet, at Bekæmpelsen af de nævnte Forbry-delser skulde ske ved Samarbejde mellem det danske Politi og det tyske Militær, men saaledes at selve den politimæssige Undersøgelse og eventuel Anholdelse og Fængsling skulde foretages af danske Politimyndigheder, og at eventuelle anholdte og fængslede skulde hensættes i danske Fængsler.

Under Forhandlingerne blev der fra tysk Side lagt særlig Vægt paa, at alle Sager af denne Art henhørte under en enkelt Embedsmand, saaledes at Behandlingen i dens Helhed, derunder ogsaa den politimæssige Ledelse af Undersøgelserne, vare-tages af denne.

Under Henvisning hertil skal man herved i Medfør af Retsplejelovens § 716 anmode Hr. Rigsadvokaten om at overdrage Behandlingen af alle Straffesager, hvor der fremsættes Sigtelse for Spionage, Sabotage og nedbrydende Virksomhed overfor de tyske Besættelsestropper, til Statsadvokat Harald Petersen, saaledes at denne i Medfør af Retsplejelovens § 802 ogsaa overtager de vedkommende Politimester, i København Politidirektøren, efter almindelige Regler paahvilende Opgaver, forsaa-vidt angaar de paagældende Sager.

Man skal derhos anmode Dem om at paalægge Statsadvokaten at søge Behand-lingen af alle de nævnte Sager henlagt til Københavns Byret, saaledes at Sagerne der behandles af en bestemt Dommer.

16.-4.-40. Indenrigsministeriets Telegram til Amtmændene angaaende de af den tyske Regering udnævnte Forbindelsesorganer.

Til Sikring af gnidningsløst Samarbejde med lokale danske Myndigheder i alle praktiske Spørgsmaal har den tyske Regering som Forbindelsesorganer udnævnt i København Hr. Friedrich Karl Friedlitz hvis Embedsomraade bliver Sjælland og Lolland Falster i Odense Konsul Lachmann hvis Omraade bliver Fyn i Aarhus Generalkonsul Witte hvis Omraade bliver Aarhus Vejle Ribe Haderslev Aabenraa—Sønderborg og Tønder Amter samt i Aalborg Konsul Brandtner hvis Omraade bliver de øvrige jydske Amter STOP De nævnte tyske Embedsmænd er beordret til straks at træde i Forbindelse med de lokale danske Myndigheder STOP Alle forekommende Spørgsmaal som maatte blive forebragt af disse Embedsmænd eller de kompetente tyske Militærmyndigheder bør forhandles og ordnes paa bedst mulig Maade STOP Større -

Side 7

- og/eller principielle Spørgsmaal hvorom der ikke i Forvejen maatte være givet Direktiver vil blive behandlet og afgjort af Centralmyndighederne i København STOP Skulde saadanne større og/eller principielle Spørgsmaal saasom Anmodning om mere almindelig Opgørelse af forhaandenværende Lagerbeholdninger og lignende blive rejst over for en lokal Myndighed vil denne have dels at henvise paagældende tyske militære eller civile Embedsmænd til at søge Sagen afgjort i København dels at indberette Sagen til vedkommende Ministerium STOP Foranstaaende meddeles til Efterretning og videre Bekendtgørelse for Borgmestre og Politimestre samt eventuelt andre Myndigheder efter Amtets Skøn STOP Amtet bedes regelmæssigt eventuelt daglig til Indenrigsministeriet fremsende Indberetning om det her omhandlede Samarbejde saavel som om andre Forhold vedrørende Amtets Administration der under de foreliggende Forhold skønnes at være af særlig Interesse for Centraladmini-strationen STOP

16.-4.-40. Ministeriet for offentlige Arbejder. Bekendtgørelse Nr. 190 angaaende Deponering af Radiosenderanlæg i Luftfartøjer og visse Skibe. * 1) Ophævet ved Bkg. Nr. 278 af 11.-6.-1945.

Radiosendeanlæg, herunder Sendeantenne, Omformer og lign. i alle danske Skibe under 500 Register-Tons Brutto, Passagerskibe, hvis Passagerantal er fastsat til 200 Passagerer eller derover, dog undtaget, samt i danske Luftfartøjer skal omgaa-ende eller straks ved første Ankomst til dansk Havn deponeres hos de danske Toldmyndigheder.

For Luftfartøjer kan der af Ministeriet for offentlige Arbejder dispenseres fra ovenstaaende Bestemmelser. Overtrædelse af denne Bekendtgørelse straffes efter Straffelovens § 104, Pkt. 3. Denne Bekendtgørelse træder i Kraft straks.

23.-4.-40. Ministeriet for offentlige Arbejder. Bekendtgørelse Nr. 238 angaaende Kontrol med Post-, Telegram- og Telefontrafikken med Udlandet.

Under den nuværende for Landet ganske særlige Situation undergives Telegram- og Telefontrafik mellem Danmark og Udlandet samt Brevpostforsendelser fra og til Udlandet, Kontrol, som foretages af Post- og Telegrafvæsenet.

1.-5.-40. Justitsministeriet. Lov Nr. 219 om skærpet Straf for visse Overtrædelser af Borgerlig Straffelov og om Ændring af Politilovgivningen.

§ 1. Stk. 1. Begaas nogen af de i Borgerlig Straffelov omhandlede Forbrydelser under saadanne Omstændigheder, at Forbrydelsens Udførelse er blevet lettet eller dens Farlighed forøget ved en af Myndighederne iværksat eller en faktisk fore-liggende Mørklægning eller ved en under Luftangreb eller som Følge af Fare for Luftangreb bestaaende Tilstand, anses dette som en særdeles skærpende Om-stændighed, og saavel den mindste som den højeste for den paagældende Forbry-delse foreskrevne Straf forhøjes til det dobbelte. Anvendelse af betinget Straffedom er i saadanne Tilfælde udelukket.

Stk. 2. Den i Stk. 1 angivne Forhøjelse af Straffen medfører ikke, at Nævninger skal medvirke ved Paadømmelsen.

§ 2. Stk. 1. I de Tilfælde, hvor Politidirektøren i København i Henhold til § 9 i Lov af 11. Februar 1863 angaaende Omordningen af Københavns Politi m. v. eller en Politi-mester i Medfør af § 7 i Lov Nr. 21 af 4. Februar 1871, indeholdende Bestemmelser om Politiet uden for København, kan træffe midlertidige Foranstaltninger for den enkelte Politikreds til Sikring af den offentlige Orden, Fred og Sikkerhed m. v., kan Justits-ministeren træffe tilsvarende Bestemmelser gældende for hele Landet. * 2) En Række Bekendtgørelser, udstedte i Medfør heraf, er ophævet ved Bkg. Nr. 223 af 7. Maj 1945.

Overtrædelser saavel af de af Justitsministeren i Henhold til foranstående udfær-digede Bekendtgørelser som af de af Politidirektøren i København eller en Politi-mester i Henhold til de nævnte Lovregler trufne Bestemmelser straffes med Bøde, Hæfte eller Fængsel indtil 2 Aar. -

Side 8

- Stk. 2. Overtrædelser af de i Henhold til de ovennævnte Love af 11. Februar 1863 og 4. Februar 1871 udfærdigede Politivedtægter straffes med Bøde eller Hæfte indtil 3 Maaneder eller under skærpende Omstændigheder med Fængsel i samme Tid. Paa samme Maade straffes Overtrædelser af Lov af 11. Februar 1863 § 13 og Lov af 4. Februar 1871 § 11.

Stk. 3 - om den processuelle Behandling. * 1) Ændret ved Lov Nr. 209 af 9. Maj 1942.

§ 3. Denne Lov træder straks i Kraft. Der kan ved kgl. Anordning træffes Bestem-melse om dens Bortfald.

1.-5.-40. Justitsministeriet. Bekendtgørelse om Forbud mod Fotografering og Afbildning af den tyske Værnemagts militære Anlæg m. v. her i Landet. * 2) Ophævet ved Bkg. Nr. 223 af 7. Maj 1945. Nogle senere Bekendtgørelser, der ligeledes er ophævet ved Bkg. Nr. 223 af 7. Maj 1945, supplerede denne Bkg.: Bkg. Nr. 633 af 4. Dec. 1940 om Forhandling og Offentliggørelse af Fotografier og fotografiske Reproduktioner, der angaar Krigsbegivenheder her i Landet, Bkg. Nr. 63 af 27. Febr. 1943 ang. Forbud mod Forhandling m. v. af Fotografier og andre Afbildninger af visse Broer, Bkg. Nr. 248 af 13. Maj 1943 om Forbud mod Tilegnelse af fra Luften nedstyrtede Genstande og om Forbud mod Fotografering af nedstyrtede Flyvemaskiner. Jfr. herved Lov Nr. 562 af 31. Okt. 1940 om politimæssige Bestemmelser i Tilslutning til militære Forhold og Foranstaltninger, hvorefter Forsvarsminis-teren blev bemyndiget til med Virkning efter Borgerlig Straffelovs § 104 at udstede de politimæssige Paabud og Forbud, som maatte findes nødvendige for bl. a. at hindre, at militæ-re Anlæg, Flyvemaskiner, Depoter, Forsyninger eller militært Materiel uden behørig Bemyn-digelse beskrives eller afbildes, samt at saadanne Afbildinger eller Beskrivelser mangfoldig-gøres eller offentliggøres.

I Medfør af § 2 i midlertidig Lov af 1. Maj 1940 om skærpet Straf for visse Over-trædelser af Borgerlig Straffelov og om Ændring af Politilovgivningen fastsættes herved følgende:

§ 1. Det forbydes at fotografere eller paa anden Maade afbilde

1) Befæstningsanlæg, Flyvepladser, Kaserner, Lejre og alle andre Anlæg og Indret-ninger af militær Karakter, der benyttes af den tyske Værnemagt, og

2) militære Afdelinger under Kommando, der hører til den tyske Værnemagt.

6.-5.-40. Statsministeriets Cirkulære til Pressen om Begrænsninger i Pressefrihe-den.

Ved Forhandlinger mellem Udenrigsministeriet og Danske Dagblades Fælles-repræsentation samt Hovedstadens og Provinsens Redaktørorganisationer er der fastsat følgende Retningslinier:

1) Angaaende krigsmæssige Begivenheder, som finder Sted indenfor danske Land- og Vandomraader, kan kun bringes saadanne Meddelelser, som udsendes gennem Ritzaus Bureau, eller som direkte er godkendt af Udenrigsministeriets Pressebureau. Dette er saaledes at forstaa, at der ikke hverken direkte eller indirekte maa bringes Omtale af krigsmæssige Begivenheder og deres Følger for Gods eller Mennesker, med mindre de paagældende Meddelelser er godkendt.

2) De tyske Besættelsestroppers eller enkelte Militærpersoners Bevægelser, Fær-den og Ophold maa ikke omtales uden forudgaaende Godkendelse. Dette gælder ogsaa med Hensyn til rent lokale Forhold.

Justitsministeriets Forbud af 1. Maj 1940 omfatter ogsaa tidligere offentliggjorte Billeder og Tegninger. Der kan ikke dispenseres fra det af nogensomhelst lokal Autoritet. I alle Tvivlsspørgsmaal skal Henvendelse forud ske til Udenrigsministeriets Pressebureau.

3) Angaaende Uregelmæssigheder i Trafikken — baade landværts og søværts — maa der ingen Oplysninger gives, som ikke er godkendt. Det samme gælder i Almindelighed Forhold vedrørende den danske Skibsfart, derunder enkelte Skibes Forhold. De her fastslaaede Regler gælder, uanset om der fra lokale Instanser eller Autoriteter, eventuelt ogsaa Repræsentanter fra de tyske Besættelsestropper, maatte være givet Tilladelse til eller endda være fremsat Anmodning om Offentliggørelse. -

Side 9

- Udenrigsministeriets Pressebureau forbeholder sig i paakommende Tilfælde at gøre det til en Betingelse for Offentliggørelsen, at denne sker med en bestemt Ordlyd, som ikke kan fraviges eller gøres til Genstand for Omskrivninger.

Meddelelser gennem Ritzaus Bureau kan paa Forhaand betragtes som godkendt. Det samme gælder indløbende Pressetelegrammer fra Udlandet. — Der er yderligere truffet Aftale med en Række herværende Bureauer om, at deres Stof kontrolleres før Udsendelsen. At Kontrol har fundet Sted, bør være paategnet hver enkelt For-sendelse, og Bladene maa sikre sig, at nye Forbindelser paa Forhaand har ladet deres Stof kontrollere.

Intet Stof maa bringes paa Grundlag af Aflytning af udenlandsk Radio.

De ovenstaaende Regler finder ogsaa Anvendelse paa Bladenes Annoncestof.

Redaktionerne bør gøre alle Medarbejdere og Meddelere bekendt med disse Regler og indskærpe den ubetingede Nødvendighed af deres Overholdelse.

For de Blade, der har Fjernskriver, gælder den med Ritzau trufne Aftale, at, bortset fra danske Meddelelser og DNB-Stof, ingen Fjernskrivningsmeddelelse maa anvendes til Offentliggørelse før 30 Minutter efter det Klokkeslet, paa hvilket den er udsendt. Sker Annullering inden dette Tidspunkt eller iøvrigt, før Bladet er gaaet i Trykken, maa Meddelelsen under ingen Omstændigheder benyttes som Grundlag for nogen Offentliggørelse.

Specielt med Henblik paa løbende Handelsforhandlinger og andre specielle og nøje angivne Handels- og Forsyningsforhold vil der gennem Udenrigsministeriets Pressebureau kunne stilles Krav om, at disse ikke omtales.

I Tilfælde af gentagne eller grove Overtrædelser af ovenstaaende Cirkulære kan Udenrigsministeriet overfor Danske Dagblades Fællesrepræsentation og Den Danske Presses Telegramudvalg forlange iværksat kollegiale Foranstaltninger, der byder Sikring mod fortsat Overtrædelse. Saadant Forlangende om Foranstaltninger forelægges af Udenrigsministeriet et af Organisationerne nedsat Nævn paa fem Medlemmer, Pressens Telegramudvalg, valgt af danske Redaktørorganisationer. Til Vedtagelse af de paakrævede Foranstaltninger udkræves et Flertal i dette Nævn.

løvrigt henvises til Statsministeriets Cirkulære til Pressen af 16. September 1939 og de deri overfor Pressen anførte Synspunkter og Henstillinger.

10.-5.-40. Justitsministeriet. Lov Nr. 246 om Handel med, samt Tilvirkning og Besid-delse af Vaaben m. m.

§ 1. Det er forbudt uden Tilladelse af Justitsministeren eller den, han dertil bemyn-diger, at indføre eller tilvirke:

1. Skydevaaben samt Piber og Laasestole til Skydevaaben,

2. Ammunition til Skydevaaben, derunder ogsaa Patronhylstre, Tændskruer, Fæng-hætter, Brandrør og Projektiler,

3. Haandgranater, Bomber og lignende Vaaben, der virker ved en gennem en Eksplosion fremkaldt Udslyngning af Smaalegemer,

4. Haandgranater, Bomber, Patroner og lignende som Vaaben eller Ammunition fremtrædende Genstande, der indeholder eller er beregnede til at indeholde faste Stoffer, Vædsker eller Luftarter, som ved Spredning virker skadevoldende, bedø-vende eller irriterende, saavel som Dele af saadanne Vaaben eller Ammunitions-genstande, samt Redskaber til at bringe dem i Virksomhed,

5. Sprængstoffer, herunder alle eksplosive Stoffer, der kan anvendes som Spræng- eller Skydemiddel.

Undtaget fra Forbudet er:

a. Luft- og Fjederbøsser samt Ammunition dertil,

b. Slagteapparater, der udelukkende kan anvendes til Slagtning, og Ammunition, der udelukkende kan anvendes dertil.

§ 2. Det er forbudt uden Tilladelse fra Justitsministeren eller den, han dertil bemyndiger, at forskaffe sig Genstande eller Stoffer, der omfattes af Forbudet i § 1.

Side 10

Saadanne Genstande og Stoffer maa ikke overdrages til andre end dem, der foreviser den efter foranstaaende fornødne Tilladelse til Erhvervelsen.

Foranstaaende Bestemmelser skal dog ikke være til Hinder for, at et Skydevaa-bens Pibe- eller Laasedele ved Istandsættelse fornyes.

§ 3. Justitsministeren kan, saafremt han finder det paakrævet, paabyde, at enhver, der ved Lovens Ikrafttræden er eller senere kommer i Besiddelse af Genstande af de i § 1 nævnte Arter uden at have faaet Tilladelse til at indføre eller erhverve den paa-gældende Genstand, skal gøre Anmeldelse derom efter nærmere af Justitsministeren fastsatte Regler.

Justitsministeren kan fastsætte nærmere Bestemmelser om Opbevaring af Oplag af Genstande eller Stoffer, der omfattes af Forbudet i § 1.

Justitsministeren kan under særlige Omstændigheder bestemme, at enhver, der er i Besiddelse af Genstande eller Stoffer, der omfattes af Forbudet i § l, midlertidig skal aflevere disse eller træffe særlige Foranstaltninger til deres Opbevaring, alt efter derom nærmere af Justitsministeren fastsatte Regler. For saa vidt angaar de under Overbestyrelsen for de danske Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforeninger staaende Skytteforeninger fastsættes saadanne Regler saa vidt muligt efter Forhandling med Overbestyrelsen.

§ 4. Justitsministeren kan udstede Forbud mod Indførsel, Erhvervelse eller Over-dragelse til andre af skarpe Vaaben, Slag- eller Stødvaaben, derunder Knojern, Totenschlægere, Gummiknipler og lignende, af Genstande, der uden at fremtræde som Vaaben eller Ammunition er egnede til at anvendes paa lignende Maade som de i § 1 Nr. 4 nævnte Genstande, samt af Stoffer, der kan anvendes til Fremstilling af Sprængstoffer eller til Indfyldning i de i § 1 Nr. 4 nævnte Genstande.

Justitsministeren kan udstede Forbud mod, at civile Personer bærer Vaaben eller de i 1ste Stykke nævnte Genstande.

Justitsministeren kan udstede Forbud mod Indførsel af Uniformer og Uniformsdele, som det efter den gældende Lovgivning er forbudt at bære.

§ 5. Det er forbudt uden Justitsministerens Tilladelse at tilvirke faste Stoffer, Væd-sker eller Luftarter, som ved Spredning virker skadevoldende, bedøvende eller irriterende. Justitsministeren kan fastsætte Regler for Opbevaring af saadanne Stof-fer.

§ 6. Det er forbudt uden Tilladelse fra Justitsministeren i hvert enkelt Tilfælde at udføre:

1. Vaaben af enhver Art med Undtagelse af Jagtvaaben,

2. Ammunition med Undtagelse af Ammunition til Jagtvaaben,

3. Instrumenter og Apparater, som udelukkende er forfærdiget til Fremstilling af Krigsammunition eller til Fremstilling eller Istandsættelse af Vaaben.

4. Materiel til Land- eller Søkrig og

5. Sprængstoffer, derunder Krudt, samt Raamateriale til Fremstilling heraf.

§ 7. Indretning og Anlæggelse af Skydebaner skal, af Hensyn til Almensikker-heden, godkendes af Politiet.

§ 8. De i § l, § 2, Stk. l, og §§ 3, 5 og 7 indeholdte Bestemmelser kommer ikke til Anvendelse paa militære Myndigheder.

§ 9. De i § 2, Stk. l, og § 3, Stk. l, indeholdte Bestemmelser kommer ikke til Anvendelse paa civile Statsmyndigheder. For kommunale Myndigheders Vedkom-mende skal der ikke søges om Tilladelse, for saa vidt angaar Indkøb og Benyttelse af Sprængstoffer til Anvendelse ved Vejarbejder o. lign. Bestemmelsen i § 2, Stk. l, skal ikke være til -

Side 11

- Hinder for, at de under Overbestyrelsen for de danske Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforeninger staaende Skytteforeninger anskaffer og besidder Øvelsesgeværer og Ammunition dertil.

Under særlige Omstændigheder kan Justitsministeren bestemme, at Reglerne i Stk. l midlertidig bortfalder.

§ 10. Overtrædelse af de i denne Lov indeholdte eller i Medfør af samme givne Bestemmelser straffes med Bøde eller Hæfte eller under skærpende Omstændigheder med Fængsel indtil 2 Aar, hvorhos Genstandene eller Stofferne kan inddrages til Fordel for Statskassen. I Tilfælde, hvor saadan Inddragning ikke kan ske, kan den skyldige tilpligtes at betale et til Værdien svarende Beløb.

Bøderne tilfalder Statskassen. Sagerne behandles som Politisager. De i Lov om Rettens Pleje Kap. 68 (Beslaglæggelse), Kap. 69 (Ransagning), Kap. 71 (Anholdelse) og Kap. 72 (Fængsling) omhandlede Retsmidler finder dog Anvendelse i samme Omfang som i Sager, som det efter de almindelige Regler i Lov om Rettens Pleje tilkommer Statsadvokaten at forfølge. Nedlægges der af Anklagemyndigheden Paa-stand om Idømmelse af Fængselsstraf, skal der paa Tiltaltes Forlangende beskikkes ham en Forsvarer.

§ 11. Denne Lov træder straks i Kraft. Samtidig ophæves Lov Nr. 122 af 28. April 1934 om Handel med samt Tilvirkning og Besiddelse af Vaaben m. v.

Regeringen bemyndiges til ved kgl. Anordning at sætte denne Lov i Kraft paa Fær-øerne med de Ændringer, som ifølge disse Øers særlige Forhold maatte findes hen-sigtsmæssigt.

10.-5.-40. Udenrigsministeriets Skrivelse til Handelsministeriet om Udlevering af rationerede Varer til Medlemmer af den tyske Værnemagt.

Under Henvisning til 5 Skrivelser af 30. f. M. og 1. ds. fra Ministeriet for Handel, Industri og Søfart vedrørende Spørgsmaalet om Udlevering af rationerede Varer, respektive Rationeringsmærker, til og til Brug for Medlemmer af den tyske Værne-magt meddeler Udenrigsministeriet efter stedfunden Forhandling med det herværen-de tyske Gesandtskab, at saadan Udlevering ikke bør finde Sted, men at de paagæl-dende vil være at henvise til at skaffe sig disse Varer fra vedkommende tyske Kanti-ner, der er velforsynet med dem.

14.-5.-40. Industrirådets Cirkulæreskrivelse til Medlemmerne af Industriraadsorga-nisationen om Salg til den tyske Værnemagt, Eksport til Tyskland og tyske Soldaters Butiksindkøb.

De danske Myndigheder har ønsket, at Medlemmernes Opmærksomhed henledes paa, at Salg til den tyske Hærledelse af Varer eller Genstande af enhver Art i Almin-delighed kun kan finde Sted, naar der forud er truffet Aftale herom mellem den danske og den tyske Regering. Under Hensyn til Forsyningsvanskeligheder og de be-grænsede Betalingsmuligheder paa den dansk-tyske Clearing kan man i Almin-delighed gaa ud fra, at der ikke er nogen Mulighed for at gøre Forretninger af denne Art, og den danske Sælger bør i hvert enkelt Tilfælde, hvor han dog formoder, at der undtagelsesvis skulde være truffet en særlig Aftale mellem de to Regeringer, gennem sin Organisation skaffe sig Sikkerhed i saa Henseende.

Med Hensyn til Salg til Eksport til Tyskland gælder det som hidtil, at Betaling over Clearingen kun kan finde Sted, naar der i de dansk-tyske Handelsaftaler findes aftalt et Eksportkontingent for den paagældende Vare. Danske Virksomheder maa derfor som hidtil sikre sig, at der findes et Eksportkontingent, forinden der indledes Forhand-linger om Eksport til Tyskland.

Foranstaaende Regler har ikke Hensyn til de enkelte Soldaters Smaaindkøb i Bu-tikker; skønnes det, at Misbrug finder Sted, eller at lokale Forsyningsvanskeligheder gør Begrænsninger særligt ønskelige, vil Medlemmerne gennem Industriraadet kunne henlede Handelsministeriets Opmærksomhed paa Forholdene.

Side 12

Man vedlægger endvidere Genpart af en Skrivelse fra Handelsministeriet af 10. ds. vedrørende Udlevering af rationerede Varer til og til Brug for Medlemmer af den tyske Værnemagt.

23.-5.-40. Justitsministeriets Cirkulæreskrivelse om Afholdelse af offentlige Møder paa Grundlovsdagen.

I Skrivelse af 18. Maj 1940 (J. Nr. 0-1-57/1940) har Hr. Politimesteren forespurgt, hvorvidt der bør gives Tilladelse til Afholdelse af offentlige uden- og indendørs Møder i Anledning af Grundlovsdagen.

Foranlediget heraf skal man herved meddele, at der ikke bør gives saadan Tilla-delse.

24.-5.-40. Meddelelse fra Statens Udvandringskontor om Anvendelse af danske Ar-bejdere i Tyskland.

Under Forhandlingerne om Leveringen af tyske Kul til Danmark har man fra tysk Side fremhævet det formaalstjenlige i, at der gives danske Arbejdere Mulighed for i et vist Omfang at faa Arbejde i Tyskland for paa denne Maade at bidrage til at frigøre den til Fremskaffelsen af Kullene nødvendige tyske Arbejdskraft.

Med Henblik paa de danske Arbejdere, der herefter maatte ønske at søge Arbejde i Tyskland, meddeler Statens Udvandringskontor paa Grundlag af de fra de tyske Myn-digheder modtagne Oplysninger:

Der kan skaffes Beskæftigelse til baade faglærte og ufaglærte (f.Eks. Maskinarbej-dere, Tømrere, Murere, Stensættere, Bagere, Slagtere, Haandlangere, Jord- og Be-tonarbejdere etc.) danske Arbejdere. Dog vil Arbejdere over 50 Aar normalt ikke kun-ne paaregne at blive beskæftiget. Det drejer sig udelukkende om Arbejdsmuligheder i Nord-Tyskland, specielt Provinsen Schleswig-Holstein og Omraaderne omkring Ham-burg og Lübeck. Arbejdstiden er 60 Timer ugentlig, Timelønnen varierer fra 57 Pf. (for ufaglærte Arbejdere i visse Landdistrikter med lave Leveomkostninger) til l Mark (faglærte i visse Bydistrikter) og vil i de fleste Tilfælde ligge mellem 70 og 85 Pf. Dog vil der nogle Steder kunne tjenes mere ved Akkord. Gifte Arbejdere faar et Forsør-gertillæg paa fra 1,00—1,50 Mark pr. Dag.

Murere og Tømrere skal medtage deres sædvanlige Værktøj, alle maa være i Besiddelse af almindeligt Arbejdstøj.

Arbejderne paa Landet vil som Regel blive indkvarteret i dertil særlig indrettede Bygninger, medens der i Byerne i flere Tilfælde fremskaffes private Kvarteret.

Efter 3 Maaneders Arbejde ydes der Rejsegodtgørelse til en kortere Ferie i Dan-mark. Arbejdskontrakterne indgaas for 6—9 Maaneder.

De paagældende bør vedligeholde deres danske Syge-, Invalide- og Arbejds-løshedsforsikringer og skal for deres personlige Vedkommende være Medlem af de tyske Sygekasser. Hvis de vil undgaa den i Folkeforsikringslovens § 11, Stk. 8, omhandlede Ventetid af et ½ Aar efter Hjemkomsten, bør de blive staaende som nydende (ikke bidragydende) Medlemmer af de danske Sygekasser. Til de tyske Kasser og Skatter medgaar indtil 20 % af Arbejds-indtægten (der kræves ikke Med-lemsskab af „Arbeitsfront" og bliver altsaa intet Kontingent at svare hertil). De skal være i Besiddelse af dansk Politipas og eventuelt Rejsetilladelse fra de danske militære Myndigheder. C.B.-pligtige og Husvagter skal henvende sig til de paagæl-dende Myndigheder (Luftværns-chefer og Politiet). Afgiften for et Pas er normalt 3 Kr., men for ubemidlede kan Udstedelsen ske vederlagsfrit.

De i Tyskland beskæftigede Arbejdere kan paaregue toldfri Indførsel fra Danmark af et passende Kvantum Fødevarer (Smør og Flæsk) og Ret til af opsparet Løn at hjemsende for giftes Vedkommende 80 Mark, for ugifte 30 Mark maanedlig.

Statens Udvandringskontor vil efter Aftale med de tyske Myndigheder holde sig underrettet om de Forhold, hvorunder de danske Arbejdere beskæftiges i Tyskland, og -

Side 13

- iøvrigt stadig modtage nærmere Oplysninger om de danske Arbejderes Beskæf-tigelse og Opholdssted.

Henvendelse (fra interesserede udenfor København skriftligt) og Indgaaelse af Kon-trakt sker i Det tyske Arbejdsanvisningskontor, Meldahlsgade 5 (Vesterport, Værelse 176), København V.

20.-6.-40. Justitsministeriets Cirkulæreskrivelse om Iagttagelse af ikke-tyske Flyve-maskiner m. v.

Paa dertil given Anledning skal man anmode d'Herrer om, at De, saafremt De maatte være kommet til Kundskab om Iagttagelse af ikke-tyske Flyvemaskiner, Miner, Undervandsbaade m. v. eller lignende Forhold, snarest giver den stedlige tyske Kom-mandant Underretning herom.

Om alle saadanne Meddelelser til den stedlige tyske Kommandant afgives samtidig Indberetning til Statsadvokat Harald Petersen, Politigaarden, København.

25.-6.-40. Handelsministeriets Bekendtgørelse Nr. 337 angaaende Ind- og Udførsel af Penge og Værdipapirer m. v.

I Medfør af Bestemmelserne i Lov Nr. 342 af 22. December 1937 om Ind-løseligheden af Danmarks Nationalbanks Sedler og om Foranstaltninger til Værn for den danske Valuta, jfr. Lov Nr. 459 af 22. December 1939 og Lov Nr. 314 af 14. Juni 1940, bestemmes herved følgende:

§ 1. Indførsel af danske eller udenlandske Værdipapirer, herunder Kuponer, fra Udlandet maa kun ske til de Banker og Medlemmer af Københavns Fondsbørs, der af Danmarks Nationalbank har erholdt Autorisation til Handel med fremmed Valuta, og kun, naar der foreligger Tilladelse fra Nationalbanken til Indførselen.

Nationalbankens Tilladelse vil ved Indklareringen være at forelægge Toldvæsenet til Afstempling.

§ 2. Indførsel af danske eller udenlandske Pengesedler eller Mønter maa ikke ske uden Tilladelse fra Danmarks Nationalbank. For saa vidt angaar udenlandske Penge-sedler og Mønter, er saadan Tilladelse dog ufornøden, naar Indførselen sker til Opfyldelse af en den paagældende paahvilende Pligt til Hjemførsel af fremmed Valuta, jfr. §§ 6 og 7.

§ 12. * 1) Forsendelse eller Medtagelse til Udlandet af danske Kroner i Mønt, Pen-gesedler, Veksler, Checks og lign. maa ikke ske uden Tilladelse fra Danmarks Nationalbank. Det samme gælder Overførsel til Udlandet af danske Kroner ved Indbetaling til dansk Bank eller Vekselerer eller andre herværende Personer eller Virksomheder til Fordel for en udenlandsk Forbindelse eller paa anden lignende Maade, f. Eks. ved fra Udlandet at lade trække paa sig i daaske Kroner. * 1) Senere ændret ved Bkg. af 23.-5.-1944, se denne.

Den, der modtager danske Kroner til Overførsel til Udlandet paa en af de foran angivne Maader, skal forud sikre sig, at Tilladelse til Overførselen foreligger fra Danmarks Nationalbank.

§ 13. De i § 12 indeholdte Bestemmelser finder tilsvarende Anvendelse paa frem-med Valuta (Mønt, Pengesedler, Veksler, Checks og lign.), der ikke lovligt er indkøbt hos Danmarks Nationalbank eller en autoriseret Valutahandler.

§ 14. * 2) Personer, Firmaer eller juridiske Personer, der hører hjemme eller driver Virksomhed her i Landet, maa ikke uden Tilladelse fra Danmarks Nationalbank yde Kredit til ikke her hjemmehørende Personer, Firmaer eller juridiske Personer i Form af Laan eller lignende, stille Sikkerhed (Kaution, Garanti) overfor saadanne eller til Fordel for saadanne overfor Personer, Firmaer eller juridiske Personer, der hører hjemme eller -

Side 14

- driver Virksomhed her i Landet, hvad enten Kreditten eller Sikkerheden angaar danske Kroner eller fremmed Valuta, eller paatage sig Kapital-forpligtelser overfor Udlandet ved Optagelse af Laan eller lignende. * 2) Senere ændret ved Bkg. af 2.-10.-1941 og 23.-5.-1944, se disse.

§ 15. Forsendelse eller Medtagelse til Udlandet af danske eller udenlandske Værdi-papirer, herunder Kuponer, maa ikke ske uden Tilladelse fra Danmarks Nationalbank jfr. herved Lov Nr. 328 af 11. December 1934 om Forbud mod Udførsel af visse Værdipapirer.

§ 17. Saafremt der mellem Danmark og et fremmed Land maatte være sluttet Over-enskomst om, at Betalinger mellem de to Lande skal overføres ved Clearing eller anden Betalingsordning, er Danmarks Nationalbank bemyndiget til med vedkom-mende udenlandske Myndighed at træffe de nærmere Aftaler om Gennemførelsen af Overenskomsten og til fra dansk Side at føre den fornødne Kontrol med Over-enskomstens Overholdelse, herunder med, at der ikke afregnes andre Betalinger end bestemt eller forudsat ved Overenskomsten med vedkommende fremmede Land.

Til Opretholdelsen af dansk Eksport til Lande, med hvilke der ikke er sluttet nogen Clearingoverenskomst, kan der med Tilslutning fra Danmarks Nationalbank og Valuta-centralen oprettes private Clearinghuse eller træffes specielle Betalingsarrangemen-ter.

§ 18. Til Brug ved Undersøgelser af Sager om Overtrædelse af denne Bekendt-gørelse kan Danmarks Nationalbank og Valutacentralen af enhver, der kan antages at sidde inde med Oplysninger af Interesse for Sagen, forlange sig forelagt alle Op-lysninger og Bevisligheder, der maatte findes paakrævede.

§ 19. Den, der køber, sælger eller modtager danske Kroner eller fremmed Valuta i Strid med Bestemmelserne i denne Bekendtgørelse, den, der nægter at give Oplys-ninger som i § 18 angivet, saavelsom den, der iøvrigt overtræder foranstaaende Be-stemmelse, straffes efter Reglerne i Lov Nr. 342 af 22. December 1937 om Indløse-ligheden af Danmarks Nationalbanks Sedler og om Foranstaltninger til Værn for den danske Valuta, jfr. Lov Nr. 459 af 22. December 1939.

§ 20. Denne Bekendtgørelse træder i Kraft straks. Samtidig ophæves Bekendt-  gørelse Nr. 143 af 2. April 1940 angaaende Ind- og Udførsel af Penge og Værdipapirer m. v.

28.-6.-40. Industriraadets Cirkulæreskrivelse til Medlemmerne af Industriraadsorga-nisationen om Eksport til Tyskland og Salg til den tyske Værnemagt.

I Tilslutning til Industriraadets Cirkulære af 14. Maj d, A. vedrørende Salg af Varer til den tyske Hærledelse skal Raadet herved henlede Medlemmernes Opmærksomhed paa følgende Forhold:

1. Aftale om særlige Eksportleverancer til Tyskland.

I Forbindelse med Forhandlingerne i de danske/tyske Regeringsudvalg er der mel-lem den danske Regering og de tyske Myndigheder truffet en foreløbig Aftale angaa-ende Salg til Tyskland af forskellige danske jernindustrielle Produkter (Maskiner, Trykpresser, Værktøj, Maskindele og Tilbehør, Elektromotorer m. v.), hvorved der i et nærmere bestemt Omfang er aabnet Betalingsmuligheder for Leverancer af denne Art. Kontrakt paa saadanne Leverancer vil i Almindelighed blive afgivet af Wehr-wirtschaftsstab, Adresse: Vesterport, København. Virksomheder, der faar Anmodning om at give Tilbud paa saadanne Leverancer, maa — for at sikre sig, at Leverancen falder ind under nævnte Ordning, og at Betalingsmulighed saaledes er til Stede — før Tilbudet afgives, indsende Meddelelse til Industriraadet, der efter stedfunden Un-dersøgelse vil tage Sagen op til Forhandling med de danske Myndigheder.

Meddelelsen til Industriraadet maa indeholde Oplysning om Navnet paa den Myn-dighed eller det Firma, der har udbedt sig Tilbud, Arten af den paagældende Leve-rance, -

Side 15

- den omtrentlige Værdi af hver af Leverancens forskellige Varearter, omtrentligt Tidspunkt for Leverancens Effektuering samt endelig en Meddelelse om Mængden af de Materialer, der paaregnes at ville medgaa til Leverancen.

2. Andre Leverancer til Tyskland eller til den herværende tyske Værnemagt.

For andre Vareleverancer end de ovennævnte maa der iøvrigt som anført i Indu-striraadets Cirkulære af 14. Maj d. A. ved Salg til den tyske Værnemagt, enten til Eksport til Tyskland eller til Brug for de herværende Besættelsestropper, forud ind-hentes Oplysning om, hvorvidt der foreligger særlige Aftaler mellem de to Regeringer om Leverancer af den paagældende Art.

Man skal minde om, at Betaling over den dansk/tyske Clearing for Varer, der eksporteres til Tyskland, kun kan finde Sted, naar der i de dansk/tyske Handelsaftaler er fastsat et til Eksporten svarende Kontingent. Man bør derfor som hidtil, forinden der indledes Forhandlinger om Eksport til Tyskland, ved Henvendelse til Industriraadet sikre sig, at der foreligger Mulighed for, at Betaling kan ske over den dansk/tyske Clearing.

2.-7.-40. Handelsministeriets Cirkulæreskrivelse til Politidirektøren i København og samtlige Politimestre om Udlevering af Benzinkort. * 1) Jvf. Handelsministeriets Cirkulæ-reskrivelser 14.-3.1942 og 2.-6.-1944.

Under den foreliggende Situation og under Hensyn til de meget knappe Benzinrationer, der har kunnet tildeles for indeværende Periode, har man fundet det nødvendigt paany at udfærdige Forbud mod Salg eller anden Overdragelse af Ben-zinmærker (Benzinkort), jfr. vedlagte Bekendtgørelse af D. D. om Ændring i Bekendt-gørelse Nr. 384 af 7. November 1939 om Rationering af Benzin m. v., jfr Bekendt-gørelse Nr. 144 af 2. April 1940. Samtidig er det i Tilslutning hertil paany foreskrevet, at Rationeringsmærkerne skal fraklippes i Overværelse af den, der udleverer Benzinen, og at fraklippede Rationeringsmærker ikke har Gyldighed ved Salg eller Udlevering af Benzin til Forbrugere. Disse sidste Regler finder dog ikke Anvendelse paa de for Perioden Maj— Juni 1940 udleverede Rationeringsmærker.

I denne Forbindelse skal man meddele, at det overfor Handelsministeriet er oplyst, at Ejere af Lastmotorkøretøjer, til hvilke der har været udleveret Rationeringsmærker, har drevet en udstrakt Handel med disse Mærker, idet de paa Grund af indtrufne Forhold ikke selv har haft Brug for Mærkerne, f. Eks. fordi de paagældende Virksomheders Drift er standset eller af andre Grunde. Man skal anmode Politiet om, hvor der maatte være Grundlag herfor, at foretage en nærmere Undersøgelse af, hvorvidt Forudsætningerne for Udlevering af Benzinkort fortsat maatte være til Stede, og om Inddragelse af allerede udleverede Benzinkort bør finde Sted, i hvilken Forbindelse bemærkes, at der for Lastmotorkøretøjer, der anvendes til Kørsel for den tyske Værnemagt og af denne fuldtud faar stillet det til Vognens Drift fornødne Kvantum Benzin til Raadighed, vil kunne udleveres Mærkater, selv om de ud-færdigede Benzinkort i Overensstemmelse med foranstaaende maatte blive ind-draget.

22.-7.-40. Lov Nr. 388 om midlertidigt Tillæg til Borgerlig Straffelov. * 2) Forlænget ved Lov Nr. 536 af 22. Dec. 1941, ændret ved Lov Nr. 206 af 9. maj 1942, ophævet ved kgl. An-ordning Nr. 221 af 7. Maj 1945.

§ 1. Den, der ved trykt Skrift eller paa anden Maade offentligt giver Meddelelser, der er egnede til at skade Landets Interesser i Forhold til Udlandet, straffes med Fængsel indtil 1 Aar * 3) Ændret ved Lov Nr. 206 af 9, Maj 1942 til 3 Aar, eller under formildende Omstændigheder med Hæfte eller Bøde.

§ 2. Stk. 1. Sager om Overtrædelser af § l behandles som Politisager. Paatale finder kun Sted efter Justitsministerens Paabud. De i Lov om Rettens Pleje Kap. 68 (Beslaglæggelse), Kap. 69 (Ransagning), Kap. 71 (Anholdelse) og Kap. 72 (Fængsling) omhandlede Retsmidler finder Anvendelse -

Side 16

-  i samme Omfang som i Sager, som det efter de almindelige Regler i Lov om Rettens Pleje tilkommer Statsadvokaten af forfølge. Nedlægges der af Anklagemyn-digheden Paastand om Idømmelse af Fængselsstraf, skal der paa Tiltaltes Forlan-gende beskikkes ham en Forsvarer.

Stk. 2. * 1) Ved lov Nr. 206 af 9. Maj 1942 indføjedes et nyt stykke 2., hvorefter Justitsmi-nisteren kunde bestemme, at Anke og Kære skulde ske direkte til Højesteret. Saafremt den for et periodisk Skrift ansvarlige har tiltraadt en mellem Statsministeriet eller Uden-rigsministeriet og Bladenes Hovedorganisationer bestaaende Aftale om Retningslinier for Bladenes Nyheds- eller Annoncestof, som skal følges af Hensyn til Reglen i § l, og har underkastet sig en Ordning, hvorefter Overtrædelser afgøres ved et særligt Nævn, kan offentlig Paatale af Overtrædelsen undlades, og Tiltale kan kun rejses, efter at Nævnet har haft Lejlighed til at udtale sig.

§ 3. Denne Lov, der ikke gælder for Færøerne, træder straks i Kraft og gælder til Udgangen af Aaret 1941. Der kan ved kgl. Anordning træffes Bestemmelse om dens Bortfald.

31.-7.-40. Justitsministeriets Cirkulæreskrivelse om Udbredelse af Skrifter m. v.

I den Anledning skal man anmode D'Herrer om at iagttage følgende:

1. Periodiske Skrifter (herunder Bladenes Løbesedler, Indholdsplakater o. desl., jfr. Presselovens § 8, Stk. 2).

Loven bygger paa den frivillige Ordning, der er tilvejebragt ved Aftale med Blade-nes Hovedorganisationer, og hvorefter den væsentligste Del af Pressen har forpligtet sig til at overholde de i Statsministeriets Cirkulære til Pressen af 6. Maj 1940 fastsatte Retningslinier og i Overtrædelsestilfælde har underkastet sig Afgørelse ved et særligt Nævn. Det er Hensigten i videst muligt Omfang at opretholde denne frivillige Ordning, saaledes at Tiltale kun rejses dels overfor saadanne Blade, som ikke har tiltraadt den frivillige Ordning, dels naar der foreligger særlig grove Overtrædelser.

Idet man henviser til Statsministeriets Cirkulæreskrivelser af 27. Maj og 6. Juni 1940, skal man derfor anmode D'Herrer om vedblivende saa hurtigt, som Omstæn-dighederne gør det muligt, til Stadighed at ville kontrollere de i Politikredsen udkommende Blade og Tidsskrifter og snarest i Tilfælde af øjensynlig alvorlig Overtrædelse af de i Statsministeriets Cirkulære til Pressen af 6. Maj 1940 fastsatte Retningslinier telefonisk eller telegrafisk afgive Indberetning til Udenrigsministeriets Pressebureau. I paatrængende Tilfælde, saaledes naar vedkommende Oplags Offent-liggørelse maa søges undgaaet, bør saadan Indberetning afgives uanset Tidspunktet til Pressebureauet, med hvilket man vil kunne faa Forbindelse paa ethvert Tidspunkt af Døgnet, jfr. nærmere Statsministeriets Cirkulæreskrivelse af 6. Juni 1940, sidste Stk.

Man skal endvidere anmode om, at der straks maa blive afgivet Indberetning til Udenrigsministeriets Pressebureau, naar et nyt Blad begynder at udkomme i Politi-kredsen.

Strafferetlig Undersøgelse for Overtrædelse af Lovens § l vil med Hensyn til perio-diske Skrifter kun være at indlede, naar der fra Justitsministeriet fremkommer Anmodning herom. Uopsættelige Skridt, jfr. Retsplejelovens § 722, Stk. 2, kan dog foretages efter Aftale med Udenrigsministeriets Pressebureau.

2. Ikke periodiske Skrifter.

Disse Skrifter omfattes ikke af den under 1 nævnte frivillige Ordning. Der vil derfor af Politiet være at føre Tilsyn med, om Lovens § 1 overtrædes gennem saadanne Skrifter, navnlig Pjecer, Flyveblade o. 1., der udkommer i Politikredsen. Saafremt der i et saadant Skrift gives Meddelelser, der strider mod de i Statsministeriets Cirkulære af 6. Maj 1940 givne Retningslinier eller iøvrigt skønnes egnede til at skade Landets Interesser i Forhold til Udlandet, bør der derfor straks indledes Undersøgelse. Hvis Overtrædelsen er klar, bør Skriftet straks søges beslaglagt i Medfør af Retsplejelovens § 746. -

Side 17

- I Tvivlstilfælde bør der telefonisk eller pr. Fjernskriver indhentes Instruktion fra Justitsministeriet eller Rigsadvokaten.

Indberetning om foretagne Skridt maa straks afgives til Justitsministeriet gennem vedkommende Statsadvokat og Rigsadvokaten, hvorhos der straks telefonisk eller pr. Fjernskriver gives Justitsministeriet Meddelelse.

3. Andre offentlige Meddelelser.

Saafremt der ved offentlige Møder eller lignende gives Meddelelser, der er egne-de til at skade Landets Interesser i Forhold til Udlandet, bør der optages Rapport herom, hvorefter Sagen straks maa indsendes til Justitsministeriet gennem vedkom-mende Statsadvokat og Rigsadvokaten.

31.-7.-40. Overenskomst mellem Indenrigsministeriet og de tyske Myndigheder ved-rørende Betalingen for tyske Militærpersoners Indlæggelse og Behandling paa offent-lige danske Sygehuse m. m. (Dansk Oversættelse).

1. Det danske Indenrigsministerium erklærer sig villig til i fornødent Fald at optage Personer, der hører til den tyske Værnemagt, paa offentlige Sygehuse og i Bygnin-ger, som overlades den tyske Militærbefuldmægtigede til Anbringelse af syge.

2. Dagsbetalingen for alle offentlige Sygehuse andrager 8 Kr. pr. Person. For Offi-cerer, der indlægges paa Eneværelse, udgør Betalingen 16 Kr. om Dagen pr. Person. I Betalingen, der beregnes fra Indlæggelsesdagen indtil den Dag, da Patienten forlader Sygehuset — begge de nævnte Dage medregnet — er iberegnet alle Udgifter til den syges Forplejning og Behandling paa Sygehuset, derunder Operationer, Røntgen-behandling, Medicin, Forbindsstoffer o. lign.

Tyske Soldater skal saa vidt muligt anbringes adskilt fra danske Patienter.

3. For kunstige Lemmer og Bandager betales særskilt.

4. Dersom en Person, der hører til den tyske Værnemagt, anbringes i en Bygning, der ikke er noget egentligt Sygehus, men som er overladt den tyske Militær-befuldmægtigede til Anbringelse af syge, udgør Betalingen 2 Kr. om Dagen pr. Person, saafremt der stilles Seng til Raadighed, og 1 Kr. om Dagen pr. Person, saafremt der ikke stilles Seng til Raadighed.

5. Saafremt der alene stilles Seng til Raadighed, er Betalingen 1 Kr. om Dagen pr. Seng.

6. De paagældende Rum skal oplyses, opvarmes og rengøres af Udlejeren, uden at der herfor skal ydes særlig Betaling af Værnemagten.

7. I de i Punkt 4 og 5 omhandlede Tilfælde udgør Ydelsen fra dansk Side kun Overladelse af henholdsvis Lokaler, Senge med Tilbehør og de under Punkt 6 omtalte Ydelser, men ikke Lægebehandling, Forplejning og anden Pleje.

8. Den kompetente tyske Militærlæge og hans Foresatte i Sanitetstjenesten har Ret til til enhver Tid at besøge de syge efter Aftale med den danske Læge, der forestaar Behandlingen. Sidstnævnte underretter paa Begæring den tyske Militærlæge om den syges Tilstand og om Behandlingen.

9. Den tyske Militærlæge har Ret til at anstille Undersøgelser vedrørende Sygdom-mens eller Skadens Oprindelse, forsaavidt saadanne Undersøgelser efter militære Synspunkter er af Betydning for den senere Forsørgelse i Tilfælde af Tilskadekomst i Tjenesten.

Side 18

10. Ved Patientens Udskrivning eller Dødsfald skal den tyske Værnemagt (Militær-lægen) have udleveret en Udskrift af Sygehusjournalen. Gebyret herfor erlægges sær-skilt.

11. Den tyske Militærlæge har Ret til i Forstaaelse med den Læge, der foretager Behandlingen, men paa eget Ansvar, til enhver Tid at foranledige en syg tysk Militær-person overflyttet til en tysk Anstalt under den tyske Værnemagts Sanitetstjeneste.

12. For ambulant Behandling af Personer, der hører til den tyske Værnemagt, erlægges den Betaling, der gælder for Patienter, der bor udenfor den By eller det Amt, for hvilket det paagældende Sygehus er bestemt.

13. De paagældende Regninger tilstilles snarest muligt efter Sygehusbehandlin-gens Afslutning vedkommende Militærafdeling, hvis Feltpostnummer er opført paa Indlæggelsessedlen.

14. Denne Overenskomst gælder ogsaa for civilansatte Personer, der følger med den tyske Værnemagt.

15. Saafremt Personer, der hører til den tyske Værnemagt, optages og behandles paa private Sygehuse og private Kuranstalter, fastsættes Betalingen efter fri Over-enskomst mellem Ejeren eller Besidderen af vedkommende Sygehus eller Anstalt og den tyske Værnemagt.

3.-8.-40. Lov Nr. 406 om erhvervsøkonomiske Foranstaltninger, Vareforsyning m. v. * 1) Ang. denne Lov jfr. Ændringslovene Nr. 672 af 27.-12.-1940 og Nr. 93 af 13.-3.1942 samt Lov Nr. 158 af 29.-3.1943 om erhvervsøkonomiske Foranstaltninger, Vareforsyninger m.v., der afløser den foranstaaende Lov, henvises til de sædvanlige Lovsamlinger.

29.-8.-40. Indenrigsministeriets Cirkulæreskrivelse til Amtmændene om Samkvem med de tyske Myndigheder.

Da der i flere Tilfælde over for Indenrigsministeriet har været rejst Spørgsmaal om, hvorledes der fra de Herrer Amtmænds Side vil være at forholde i Samkvemmet med de tyske civile og militære Myndigheder, har Indenrigsministeriet efter Forhandling med Udenrigsministeriet anset det for rettest at gøre følgende vejledende Bemærk-ninger i saa Henseende:

Forholdene har efterhaanden udviklet sig saaledes, at det efter Regeringens For-mening vil være naturligt, at danske Embedsmænd Landet over, i første Række Amtmændene, kommer i Kontakt med den tyske Værnemagts Officerer saavel som med de civile tyske Embedsmænd paa en Maade, der lader disse forstaa, at man fra dansk Side gerne vil have nogen Forbindelse med dem udover de rent tjenstlige forretningsmæssige Forhandlinger om Indkvarterings-spørgsmaal, Forplejning, Politi-sager etc. En saadan Kontakt turde være et vel egnet Middel til Opnaaelse af det gode Forhold mellem Befolkningen og Værnemagten, der tilstræbes saavel fra dansk som fra tysk Side.

Det vil derfor være naturligt, ikke blot at Visitter, der aflægges af tyske Officerer eller civile Embedsmænd i Chefstillinger, besvares med Genvisitter af vedkommende danske Embedsmænd uanset den tyske Embedsmands højere eller lavere Grad, men ogsaa at der i et vist Omfang tilstræbes selskabelig Omgang mellem danske og tyske Embedsmænd. Det henstilles derfor, at eventuelle Indbydelser fra tysk Side modtages, medmindre der maatte foreligge gyldig Forfaldsgrund, som i givet Fald bør meddeles de indbydende. Dette gælder saavel Indbydelser til selskabelige Sammenkomster som til militære Parader og Koncerter. I hvilket Omfang Indbydelser fra tysk Side bør modtages, maa imidlertid afhænge af et Skøn, og det kan i denne Forbindelse bemærkes, at man fra tysk Side utvivlsomt vil kunne forstaa, om danske Embedsmænd ikke maatte ønske at modtage Indbydelser til Foranstaltninger -

Side 19

-  af sekundær Betydning, som f. Eks. Sportsopvisninger o. lign.

Da Tanken med nærværende Opfordring til at søge selskabelig Kontakt med de tyske Repræsentanter er at udbygge de gode dansk-tyske Relationer, er det klart, at danske Embedsmænd ikke maa føle sig forpligtet til at modtage Indbydelser til rent tyske selskabelige Sammenkomster, hvis Formaal er at fejre tyske Mindedage, tyske militære Sejre m. v.

Ligesom det ønskes, at danske Embedsmænd i et vist Omfang modtager Indby-delser fra tysk Side, vil det ogsaa være rimeligt, at Amtmændene i beskedent Omfang er Værter i Samvær med tyske Officerer og civile Embedsmænd, idet det vil være ønskeligt at føre Tyske sammen med Danske, saaledes at Værnemagtens Officerer og civile Embedsmænd samt Borgmestre kommer i Forbindelse med hinanden.

Forsaavidt saadanne Arrangementer overskrider de til Raadighed værende Beløb, vil man med Velvilje bedømme Ønsker om midlertidig Forhøjelse af Repræsenta-tionstillægene.

Saafremt det ved de paagældende Lejligheder maatte være paakrævet at udvek-sle Taler, vil der ikke herfra kunne gives noget almindeligt Direktiv i saa Henseende, men man vil finde det rimeligt, at saadanne Taler holdes inden for de Rammer, hvori den fra tysk Side holdte Tale er fremført eller en eventuel Svartale kan forventes at ville blive fremført.

Endelig skal man bemærke, at man maa have det overladt til de Herrer Amt-mænds eget Skøn, hvorvidt de ved militære Parader o. lign. maatte ønske at anvende civil Paaklædning eller Uniform.

30.-9.-40. Indenrigsministeriets Cirkulæreskrivelse til Amtmændene angaaende Samkvem med de tyske Myndigheder.

I Forbindelse med Indenrigsministeriets Skrivelse af 29. August d. A. angaaende Spørgsmaalet om, hvorledes der vil være at forholde i Samkvemmet med de her-værende tyske civile og militære Myndigheder, skal man under Henvisning til de den 17. d. M. stedfundne Forhandlinger med Overpræsidenten i København og Landets Amtmænd understrege, at Indholdet af den nævnte Skrivelse udelukkende er af vejledende Art i Anledning af de til Indenrigsministeriet rettede Henvendelser herom.

Man skal i denne Henseende endvidere pege paa, at det, saafremt de enkelte Embedsmænd under Hensyn til de stedlige Forhold formener, at de ved alene at op-retholde et tjenstligt Samkvem med de paagældende tyske Embedsmænd vil kunne opnaa den af Regeringen tilsigtede nødvendige Forstaaelse og Imødekommenhed hos disse, vil være overladt til vedkommende danske Embedsmands frie Skøn at indskrænke sig hertil.

Det tilføjes dog, at man fremdeles maa anse de i den fornævnte Skrivelse af 29. f. M. givne Retningslinier for at være de rette, ligesom man i givet Fald vil anse det for rettest, at de danske Embedsmænd m. v., der fra tysk Side bliver indbudt, forinden modtager fortrolig Orientering om Grundlaget for Indbydelsen.

24.-10.-40. Justitsministeriets Cirkulæreskrivelse om Forbud mod Dagbladet „Stor-men".

Under 10. Oktober 1940 er der ved Justitsministeriets Foranstaltning af Københavns Politi nedlagt Forbud mod, at Dagbladet „Stormen", der hidtil er udkommet i Køben-havn, og som gentagne Gange har overtraadt Bestemmelsen i § 1 i Lov Nr. 388 af 22. Juli 1940 om midlertidigt Tillæg til Borgerlig Straffelov, fremtidig udgives, hvad enten dette sker i Bladets hidtidige Skikkelse eller i camoufleret Form.

Under Henvisning hertil skal man herved anmode d'Herrer Politimestre om at have Opmærksomheden henvendt paa, om Bladet i sin hidtidige Form eller i camoufleret Form søges trykt i Politikredsen, og i bekræftende Fald straks hindre Trykningen samt beslaglægge eventuelle Tryksager. * 1) Forbudet ophævet ved Cirkulæreskrivelse af 14. Juli 1943. Lignende Forbud udstedtes d. 31. Maj 1941 mod »Dansk Front«. Dette Forbud blev ophævet d. 21. Aug. 1943.

Side 20

4.-11.-40. Bekendtgørelse Nr. 578 vedrørende Salg til tyske Aftagere af Varer inde-holdende Jern, Staal, andre Metaller eller Kautschuk. * 1) Jfr. Tillægsbkg. af 1.-9.-1941, og Industriraadets Cirkulæreskrivelse af 5.-11.-1940.

I Medfør af Bestemmelserne i Lov Nr. 406 af 3. August 1940 om erhvervsøkono-miske Foranstaltninger, Vareforsyning m. v. fastsættes herved følgende:

§ 1. Aftaler om Levering til tyske Aftagere af Varer, indeholdende Jern, Staal eller andre Metaller af en samlet Vægt paa over 50 kg eller Kautsjuk, skal, forinden Ordren accepteres, godkendes af Ministeriet for Handel, Industri og Søfart.

Ansøgning om Godkendelse af de i Stk. 1 omhandlede Aftaler indgives af den, der overfor den paagældende tyske Aftager staar som Sælger, til Direktoratet for Vare-forsyning. Ansøgningen, der skal indsendes gennem Grosserer-Societetets Komité, Industriraadet eller Provinshandelskammeret, skal indeholde Oplysning om Ordre-dato, Køberens Navn og Adresse ved Ordrens Afgivelse, Leverancens Art samt Art og Mængde af det Jern, Staal, andre Metaller eller Kautsjuk, som Leverancen omfatter.

Ved Leverancer indeholdende Jern eller Staal skal det tyske Kontrolnummer være angivet i Ansøgningen. Oplysning om Kontrolnummeret skal ved Ordrens Modtagelse afkræves Køberen tilligemed Oplysning om den Vægtmængde Jern og Staal, som er blevet anvist under det paagældende Kontrolnummer.

§ 2. Aftaler om Levering af den i § l omhandlede Art, der maatte være truffet inden nærværende Bekendtgørelses Ikrafttræden, men efter 1. Maj 1940, skal hvad enten Levering maatte have fundet Sted eller ej, inden den 20. November d. A. anmeldes til Direktoratet for Vareforsyning. Anmeldelsen skal indeholde de i § l, Stk. 2, omhandlede Oplysninger.

§ 3. Til Gennemførelse af Leveringer af den i § l nævnte Art skal de danske Impor-tører gennem Grosserer-Societetets Komité, Industriraadet eller Provinshandels-kammeret fremskaffe Dokumentation for, at der fra vedkommende tyske Myndighed foreligger Bekræftelse af, at Levering fra Tyskland af de til Leverancerne svarende Materialer af Jern, Staal, andre Metaller eller Kautschuk vil finde Sted.

Ved Henvendelsen til Grosserer-Societetets Komité, Industriraadet eller Provins-handelskammeret skal der gives Oplysning om, hvilke Mængder af Jern og Staal, andre Metaller og Kautsjuk (Færdigvægt) der indeholdes i de paagældende Materia-leleverancer fra Tyskland, ligesom vedkommende tyske Leverandørs Navn og Adresse skal angives.

§ 4. Overtrædelse af Bestemmelserne i denne Bekendtgørelse straffes i Overens-stemmelse med Bestemmelserne i Lov Nr. 406 af 3. August 1940 om erhvervsøkono-miske Foranstaltninger, Vareforsyning m. v.

§ 5. Denne Bekendtgørelse træder i Kraft straks.

5.-11.-40. Industriraadets Cirkulæreskrivelse til Medlemmerne af Industriraadsorga-nisationen om Leverancer til Tyskland og Salg til den tyske Værnemagt.

I Cirkulære af 14. Maj og 28. Juni d. A. har Industriraadet henledt Medlemmernes Opmærksomhed paa Nødvendigheden af at indhente Myndighedernes Tilladelse til Leverancer til Tyskland eller til den herværende tyske Værnemagt.

I en Bekendtgørelse af 4. ds., hvoraf et Eksemplar er vedlagt, har Handelsmini-steriet for saa vidt angaar Leverancer til tyske Aftagere af Varer indeholdende Jern, Staal eller andre Metaller af en samlet Vægt af over 50 kg eller Kautsjuk nu fastsat visse supplerende Bestemmelser, idet de hidtidige Bestemmelser for Levering af alle Arter af Varer til tyske Modtagere dog stadig er gældende.

Side 21

I det følgende indeholdes en samlet Redegørelse for den Fremgangsmaade, der i Fremtiden maa benyttes, naar Ordre om Levering til tyske Aftagere foreligger, hvad-enten Leverancen angaar Varer til Levering her i Landet eller til Udførsel.

A. Ordrer om Leverancer indeholdende mere end tilsammen 50 kg Jern, Staal eller andre Metaller eller Ordrer om Leverancer indeholdende Kautsjuk kan først endelig akcepteres, naar Ordren er godkendt af Handelsministeriet. Ansøgning herom stiles til Direktoratet for Vareforsyning, men indsendes, forsaavidt angaar industrielle Virksomheder, til Industriraadet. Ansøgningen skal indeholde følgende Oplysninger: 1) Ordredato, 2) Køberens Navn og Adresse ved Ordrens Afgivelse, 3) Leverancens Art (maa eventuelt specificeres), 4) Art og Mængde af det Jern, Staal, andre Metaller (Metalklasser angives) eller Kautsjuk, som Leverancen omfatter, 5) samt forsaavidt alene angaar Raa- og Valsejern og -staal, det tyske Kontrolnummer med Angivelse af den Vægtmængde Jern og Staal, der er blevet Køberen anvist under det paagældende Kontrolnummer. Mængder af Ædelstaal angives særligt, 6) Hvis den tyske Aftagers Ordre er afgivet saaledes, at der er forudsat særlig Levering fra Tyskland af Materialer, eventuelt Halvfabrikata af Jern og Staal, forud for Arbejdets Igangsættelse, skal dette udtrykkelig angives, og der skal endvidere i saa Fald gives Oplysning om Arten og Mængden af de forudsete Forskudsleverancer, ligesom den tyske Leverandørs Navn og Adresse skal angives.

Paa dette Grundlag vil Industriraadet tage Spørgsmaalet op om de danske Myn-digheders Godkendelse af Arbejdets Udførelse, Sikring af Betalingsmulighed og eventuel Udstedelse af Udførselstilladelse, ligesom man i Samarbejde med Fælles-kontoret for Jern og Metal vil søge gennemført de Erstatningsleverancer fra Tyskland for de anvendte Materialer, hvoraf de danske Myndigheders Godkendelse betinges.

Man skal endelig henlede Opmærksomheden paa Bekendtgørelsens § 2, der fast-sætter, at Aftaler, der tidligere, men efter 1. Maj d. A. er truffet om Leverancer af ovennævnte Art, skal anmeldes til Direktoratet for Vareforsyning inden 20. ds. Forsaa-vidt der tidligere er givet Indberetning til Industriraadet om saadanne Leverancer, vil Industriraadet drage Omsorg for, at Anmeldelse finder Sted. Er Indberetning ikke sket, maa Anmeldelse, der kan foretages gennem Industriraadet, finde Sted inden nævnte Dato. Anmeldelsen skal indeholde de ovenfor under l—5 udbedte Oplysninger.

B. Man erindrer om, at Betaling til tyske Aftagere over dansk-tysk Clearing eller Betaling til tyske Aftagere for her i Landet leverede Varer kun kan forventes godkendt af de danske Myndigheder, forsaavidt Sagen forud har været forelagt disse. Firma-erne bør derfor — for de Varer, der ikke omfattes af Bestemmelserne under A — paa samme Maade som hidtil indsende Indberetning til Industriraadet, jfr. Industriraadets Cirkulærer af 14. Maj og 28. Juni d. A.

14.-11.-40. Handelsministeriets Cirkulær-Skrivelse til alle Handlende og andre Næ-ringsdrivende om Salg til den tyske Værnemagt.

I Forbindelse med tidligere fremkomne Meddelelser vedrørende Salg til den tyske Værnemagt og tyske Soldater skal man efter stedfunden Forhandling med Udenrigs-ministeriet meddele, at der for nævnte Salg gælder følgende Retningslinier:

I. 1) Den tyske Værnemagts Afdelinger her i Landet modtager som almindelig Regel alle Forsyninger af Levnedsmidler, Foderstoffer og andre Fornødenheder fra Tyskland.

2) Undtagelse fra dette Princip er efter Aftale mellem den tyske og den danske Regering gjort med Hensyn til visse Levnedsmidler, der produceres her i Landet, nemlig Smør, Kød, Flæsk, Mælk, Æg og Ost, der af de paagældende Afdelinger dog kun maa købes gennem de danske Eksportudvalg.

Yderligere Undtagelser herfra kan i Almindelighed kun gøres efter Aftale mellem vedkommende tyske Myndigheder og Udenrigsministeriet.

3) I de under Nr. 2) nævnte Undtagelsestilfælde, hvor Værnemagten kan købe Varer her i Danmark, er de tyske Værnemagtsafdelinger instrueret om at betale Indkøbene med Checks. Man anmoder derfor danske Leverandører om i deres Betalings-betingelser altid at forlange Betaling gennem Checks. Mindre Regningsbeløb, der ikke overstiger nogle Hundrede Kroner, -

Side 22

- kan dog ogsaa betales med Mønt eller Sedler, jfr. nedenfor under Nr. IV.

II. Med Hensyn til Indkøb, der foretages af de enkelte Medlemmer af den tyske Værnemagt, (Officerer, Værnemagtens Embedsmænd, Underofficerer, Soldater og civile Personer, der er knyttet til Værnemagten), er der fra tysk Side fastsat følgende Bestemmelser:

1) Indkøb af alle rationerede Varer (som f. Eks. Brød, Smør, Kaffe, The, Sukker o. s. v.) er forbudt.

I Tilfælde, hvor der maatte være udleveret Rationeringsmærker til Personer, der tilhører den tyske Værnemagt, er disse dog berettiget til at foretage Indkøb mod Afle-vering af Rationeringsmærker.

2) Hamstringskøb er forbudt. Som Hamstringskøb betragtes i denne Henseende et-hvert Køb som efter loyalt Skøn overskrider rimelige Grænser.

III. Det er en Selvfølge, at alle i Danmark gældende Love og Bestemmelser angaa-ende Udøvelse af Handelsnæring, som f. Eks. Bestemmelser om Næringsadkomst, Butikslukning, Udskænkning og Udlevering af stærke Drikke og rationerede Varer saavel som om Handel paa Søn- og Helligdage, ogsaa kommer til Anvendelse overfor Personer, der hører til Værnemagten.

IV. Tyske Pengesedler (Reichsbanknoten og Rentenbankscheine) og tyske Mønter er ikke lovligt Betalingsmiddel for den herværende tyske Værnemagt og dennes Medlemmer. Det eneste Betalingsmiddel, der kan benyttes, er danske Kroner (her-under Checks lydende paa dansk Mønt, jfr. ovenfor under I, Nr. 3). Tyske Pengesedler (Reichsbanknoten og Rentenbankscheine) saavel som Møn-ter indløses hverken af de danske Banker eller af den tyske Værnemagts Kasser. Den, der modtager saadanne Betalingsmidler, gør det derfor paa egen Risiko og kan ikke paaregne at opnaa Omveksling deraf til danske Betalingsmidler.

De foranstaaende Retningslinier er i Overensstemmelse med de for de tyske Trop-per her i Landet af den Øverstbefalende givne Instrukser.

14.-11.-40. Handelsministeriets Cirkulær-Skrivelse til Politidirektøren i København og samtlige Politimestre om Salg til den tyske Værnemagt.

Handelsministeriet har under Dags Dato i særlig Forsendelse tilstillet Politidirek-tøren i København og samtlige Politimestre et Antal Cirkulær-Skrivelser til alle Hand-lende og andre Næringsdrivende vedrørende Salg til den tyske Værnemagt og tyske Soldater. Cirkulær-Skrivelserne er overensstemmende med vedlagte Bilag og bedes ved Politiets Foranstaltning tilstillet alle Næringsdrivende, herunder Gartnere, Slag-terier, Brugsforeninger, Beværtere o. lign., indenfor Politikredsen, hvorved udtrykke-ligt bemærkes, at Cirkulær-Skrivelsen ikke maa offentliggøres i Pressen, ved Opslag eller paa anden lignende Maade. Uddeling af Cirkulær-Skrivelser skal ikke ske til Mejerier — bortset fra Ismejerier — idet der tilgaar disse fornøden Underretning fra Landbrugsministeriets Smøreksportudvalg.

For saa vidt der i enkelte Tilfælde maatte opstaa Tvivl angaaende et eventuelt Salgs Berettigelse, bør vedkommende Næringsdrivende gennem deres Organisation søge Sagen nærmere oplyst. Man har samtidig herfra tilskrevet Hoved-Erhvervsorga-nisationerne vedrørende Spørgsmaalet.

Specielt med Henblik paa Salg af Brændsel skal man efter Aftale med Uden-rigsministeriet henlede Opmærksomheden paa, at den tyske Værnemagt i Danmark er selvforsynende med Hensyn til Brændsel af enhver Art. Der vil derfor normalt ikke af vedkommende Brændselsudvalg blive givet Tilladelse til, at Handlende leverer Brændsel til Værnemagtens Afdelinger, og det er en Selvfølge, at de danske Hand-lende ikke maa sælge Brændsel til Værnemagten uden Tilladelse. Undtagelse fra denne Hovedregel vil af vedkommende Brændselsudvalg kun blive gjort i Tilfælde, hvor det er godtgjort, at en Afdeling af Værnemagten paa Grund af svigtende Tilfør-sler staar i en øjeblikkelig Forlegenhed, og kun, naar det drejer sig om ganske smaa Kvantiteter. -

Side 23

- Man anmoder om, at Brændselshandlere og Brændeproducenter paa Politiets Foranledning maa blive gjort bekendt med foranstaaende, idet man tilføjer, at Brænd-selsudvalgene herfra er tilskrevet om Sagen.

11.-12.-40. Bekendtgørelse Nr. 639 vedrørende Salg af Varer til den tyske Værne-magt og dennes enkelte Medlemmer.

I Medfør af Lov Nr. 406 af 3. August 1940 om erhvervsøkonomiske Foranstaltninger, Vareforsyning m. v. fastsættes efter Forhandling med Udenrigsministeriet og Land-brugsministeriet og i Overenstemmelse med de med den tyske Værnemagt i Danmark trufne Aftaler herved følgende:

§ 1. Da den tyske Værnemagt her i Landet som almindelig Regel modtager alle Forsyninger af Levnedsmidler, Foderstoffer og alle andre Fornødenheder fra Tyskland, maa Salg af Varer til den tyske Værnemagt eller dennes enkelte Afdelinger — direkte eller gennem Mellemmænd (herunder Entreprenørfirmaer) — kun ske i Overensstemmelse med nedenstaaende Bestemmelser,

§ 2. Stk. 1. Salg af Varer til Brug for den tyske Værnemagt eller dennes enkelte Afdelinger kan finde Sted i følgende Tilfælde:

a) Smør, Kød, Flæsk, Mælk, Æg og Ost maa uden særlig Tilladelse sælges, naar Salget finder Sted gennem vedkommende danske Eksportudvalg i Overensstem-melse med de af Landbrugsministeriet herom fastsatte Forskrifter.

b) Varer, der indeholder Jern, Staal, andre Metaller eller Kautschuk, kan sælges i Overensstemmelse med Forskrifterne i Bekendtgørelse Nr. 578 af 4. November 1940. * 1)  Ændret ved Bkg. af 1.-9.1941.

c) Andre Varer maa kun sælges, naar skriftlig Tilladelse hertil i hvert enkelt Tilfælde foreligger fra Udenrigsministeriet. Saadan Tilladelse udkræves dog ikke ved Salg i enkeltstaaende Tilfælde, hvor Vederlaget ikke overstiger 200 Kr.

Stk. 2. I de i Stk. 1 nævnte Tilfælde, hvor Salg til den tyske Værnemagt eller dennes enkelte Afdelinger kan finde Sted, er de danske Leverandører kun berettiget til at modtage Betaling i Check. For mindre Regningsbeløb, der ikke overstiger 200 Kr., kan Betaling i dansk Mønt eller Sedler dog modtages.

§ 3. Salg af Varer til de enkelte Medlemmer af den tyske Værnemagt (Officerer, Embedsmænd, Underofficerer, Menige og civile Personer, der er knyttet til Værne-magten) kan finde Sted i følgende Tilfælde:

a) Rationerede Varer maa kun sælges mod Aflevering af Rationeringskort (-mær-ker) i Overensstemmelse med de vedrørende Rationeringen af de enkelte Varer fastsatte Bestemmelser.

b) Andre Varer maa kun sælges — direkte eller gennem Mellemmænd — naar Købet efter loyalt Skøn ikke overskrider rimelige Grænser.

§ 4. Stk. 1. Den, der sælger eller udleverer Varer, vidende eller med Formodning om, at den stedfundne Retshandel er stridende mod Bestemmelserne i denne Bekendtgørelse eller mod Betingelserne i de i Medfør af samme givne Tilladelser, straffes i Henhold til Lov Nr. 406 af 3. August 1940 om erhvervsøkonomiske Foran-staltninger, Vareforsyning m. v. med Bøde, Hæfte eller Fængsel i indtil 2 Aar.

Stk. 2. Udbytte, der indvindes ved Handlinger, der er strafbare i Henhold til Stk. l, eller et Beløb, der skønnes at svare hertil, samt de Genstande, med Hensyn til hvilke den paagældende Forseelse er begaaet eller forsøgt, eller, hvis disse Genstande ikke længere er til Stede, disses Værdi eller Salgssum, kan ved Dom inddrages i Stats-kassen. Den, der findes skyldig til Straf i Henhold til Stk. 1, kan ved Dom frakendes Ret til at drive Næring for en bestemt Tid eller for bestandig.

§ 5. Denne Bekendtgørelse træder i Kraft straks.

Side 24

1941

18.-1.-41. Lov Nr. 14 om midlertidigt Tillæg til Borgerlig Straffelov. * 1) Ændret ved Lov Nr. 206 af 9. Maj 1942, og ophævet ved kgl. Anordning Nr. 222 af 7. Maj 1945.

§ 1. Den, der udbreder Rygter, som er egnede til at skade Landets Interesser i Forhold til Udlandet, straffes, selv om Udbredelsen ikke sker offentligt, med Bøde eller Hæfte eller med Fængsel indtil 1 Aar.

§ 2. Til Straffelovens § 105 føjes som nyt 2det Stykke: „Saafremt det drejer sig om Efterretninger vedrørende militære Anliggender, er Straffen Fængsel paa Livstid, dog at der i mindre grove Tilfælde kan anvendes tidsbestemt Fængsel ikke under 1 Aar."

§ 3. Med Fængsel paa Livstid, i mindre alvorlige Tilfælde med tidsbestemt Fængsel ikke under 1 Aar, straffes den, der i Forhold til udenlandske militære Styrker, der efter Overenskomst med den danske Regering befinder sig her i Landet:

1. træder i Modstandernes Krigstjeneste eller yder Modstanderne en Bistand, der er egnet til at udsætte disse militære Styrkers Sikkerhed for Fare,

2. ødelægger, beskadiger eller bortskaffer Krigsmateriel eller Indretninger, der tjener disse Styrkers Formaal, eller paa anden Maade hindrer eller forstyrrer saadan-ne Genstandes Anvendelse, eller

3. i øvrigt foretager Handlinger af lignende Karakter, som er egnede til alvorligt at skade Danmarks Interesser i Forhold til Udlandet.

§ 4. Bestemmelserne i §§ l—3 omfatter ogsaa Handlinger, der begaas af danske Statsborgere uden for den danske Stats Omraade.

§ 5. Stk. 1. Indledes der Undersøgelse for Overtrædelse af §§ l—3 mod en Person, der opholder sig uden for den danske Stats Omraade eller ikke kan findes, kan Retten ved Kendelse bestemme, at der skal lægges Beslag paa den Formue, som Sigtede maatte besidde eller erhverve her i Landet. Kendelsen forkyndes overensstemmende med Reglerne i Retsplejelovens § 160. I øvrigt finder Reglerne i Retsplejelovens § 795 Anvendelse. Beslaglæggelsen vedvarer, indtil Sagen er endeligt afgjort.

Stk. 2. Saafremt Sigtede har en Stilling eller driver en Virksomhed, hvortil offentlig Udnævnelse, Beskikkelse, Autorisation, Bevilling, Næringsbrev eller lignende kræves, kan endvidere ved den i Stk. l nævnte Kendelse Retten til denne Stilling eller Virk-somhed bringes til Ophør, saalænge Beslaglæggelsen varer.

§ 6. Stk. 1. Sager om Overtrædelse af § l behandles som Politisager. De i Lov om Rettens Pleje Kap. 68 (Beslaglæggelse), Kap. 69 (Ransagning), Kap. 71 (Anholdelse) og Kap. 72 (Fængsling) omhandlede Retsmidler finder Anvendelse i samme Omfang som i Sager, som det efter de almindelige Regler i Lov om Rettens Pleje tilkommer Statsadvokaten at forfølge. Nedlægges der af Anklagemyndigheden Paastand om Idømmelse af Fængselsstraf, skal der paa Tiltaltes Forlangende beskikkes ham en Forsvarer.

Stk. 2. De i §§ 2 og 3 omhandlede Forbrydelser paatales kun efter Justitsministe-rens Bestemmelse. I Sager angaaende Overtrædelse af disse Bestemmelser skal Næv-ninger eller Domsmænd ikke medvirke. Sagerne behandles og paakendes i 1ste Instans ved Underret efter Reglerne i Retsplejelovens Kap. 80 med de fornødne Lem-pelser. Uanset Reglerne i Retsplejelovens Kap. 63 vil Sagerne, naar Anklagemyn-digheden begærer det, være at behandle og paadømme ved Københavns Byret. Anke kan kun finde Sted med Justitsministerens Tilladelse. Offentlig Forsvarer beskikkes i Overensstemmelse med Reglerne i Retsplejelovens Kap. 66. Der kan ikke gives Møde ved valgt Forsvarer.

Stk. 3. Foranstaaende Bestemmelser finder tilsvarende Anvendelse, naar Sagen behandles som militær Straffesag. * 2) Ved Lov Nr. 206 af 9. Maj 1942 indføjedes et nyt Stk. 3, hvorefter Justitsministeren kunde bestemme, at Anke og Kære skulde ske direkte fra Underret til Højesteret.

Side 25

§ 7. Stk. 1. Denne Lov træder i Kraft straks. Der kan ved kgl. Anordning træffes Bestemmelse om dens Bortfald.

Stk. 2. Loven finder tillige Anvendelse paa Handlinger, med Hensyn til hvilke Undersøgelse er indledet, men Sagen ikke afsluttet ved Lovens Ikrafttræden, uanset om Afgørelsen maatte blive strengere end efter den hidtil gældende Lovgivning.

23.-1.-41. Landbrugsministeriets Skrivelse til Smøreksportudvalget, Baconudvalget, Kvæg- og Kødudvalget og Ægeksportudvalget om Salg til den tyske Værnemagt og dennes enkelte Medlemmer.

Ved hoslagt at fremsende et Antal Eksemplarer af en af Handelsministeriet efter Forhandling med Udenrigsministeriet og Landbrugsministeriet og i Overensstem-melse med de med den tyske Værnemagt i Danmark trufne Aftaler udstedt Bekendtgørelse af 11. December 1940 vedrørende Salg af Varer til den tyske Værnemagt og til dennes enkelte Medlemmer skal man, med Henvisning til Bekendtgørelse § 2, Stk. l, a), hvorefter bl. a. Smør, Mælk og Ost uden særlig Tilladelse kun maa sælges til Brug for den tyske Værnemagt eller dennes enkelte Afdelinger, naar Salget finder Sted gennem vedkommende danske Eksportudvalg i Overensstemmelse med de af Landbrugsministeriet herom fastsatte Forskrifter, meddele, at det vedrørende omhandlede Salg har sit Forblivende ved den tidligere fastsatte Ordning, der for Smør, Mælk og Ost er følgende: Smør kan af Værnemagtens Afdelinger kun købes hos et af de paa vedlagte Fortegnelse anførte autoriserede Smøreksportfirmaer. Smørret udleveres af Firmaerne mod Forelæggelse af Rekvisitioner, der udstedes af det paagældende „Verpflegungsamt" paa Blanketter, udfærdiget af Landbrugsministeriets Smøreksportudvalg og paaført Kvittering af den modtagelsesberettigede. Eksportøren modtager 2 Eksemplarer af den paagældende Rekvisitionsblanket og indsender det ene Eksemplar til Eksportudvalget, som opkræver Betalingen for det leverede Smør hos det paagældende Verpflegungsamt, Betalingen sker i Check, jfr. § 2, Stk. 2, i nævnte Bekendtgørelse, og derefter foretager Udvalget Afregning med Eksportøren. Smøreksportudvalget beregner sig overfor Værnemagten den til enhver Tid gældende Eksportpris f.o.b. for leveret Smør i Dritler. For Smør leveret i andre Pakninger betales et Tillæg af 10 Øre pr. kg. Smøreks-portudvalget afregner Eksportører med samme Pris, som gælder for Smør, der af Eksportvirksomhederne gennem Smøreksportudvalget leveres til Eksport.

For Salg af Mælk og Ost til Værnemagtens Afdelinger gælder en tilsvarende Frem-gangsmaade som for Smørrets Vedkommende, saaledes at Værnemagtens Afdelinger kun køber Mælk og Ost paa Rekvisitionsblanketter for henholdsvis Mælk og Ost, udfærdiget af henholdsvis Landbrugsministeriets Smøreksportudvalg og Landbrugs-ministeriets Osteeksportudvalg.

Indkøb af Mælk kan foregaa direkte fra de enkelte Mejerier, som indsender de paagældende Rekvisitionsblanketter til Landbrugsministeriets Smøreksportudvalg, der opkræver Beløbet hos Afdelingerne og afregner med Mejeriet.

Indkøb af Ost kan foregaa enten hos en dertil godkendt Osteeksportør eller direkte fra et Mejeri. I begge Tilfælde indsendes Rekvisitionsblanketten af vedkommende Leverandør til Landbrugsministeriets Oste- og Eksportudvalg, der opkræver Beløbet hos Afdelingen og afregner med det Mejeri eller den Eksportør, som har leveret Osten.

Uanset fornævnte Bestemmelser kan der leveres Smør og Mælk til den tyske Vær-nemagts Kantiner her i Landet efter følgende Regler:

Salg af Smør til Værnemagtens Kantiner finder Sted til det leverende Mejeris sæd-vanlige Pris for Leverancer af tilsvarende Størrelse med Tillæg af den til enhver Tid gældende Eksportafgift, f. T. 1 Kr. pr. kg.

Paa vedkommende Mejeris ugentlige Indberetninger til Smøreksportudvalget spe-cificeres Salget til Værnemagtens Kantiner, og for dette Kvantum opkræver Smøreks-portudvalget den til enhver Tid gældende Eksportafgift, f. T. 1 Kr. pr. kg ved at tilba-gebeholde Beløbet, som Regel naar Udbetaling af Sødmælkstillæg finder Sted.

Side 26

Salg af Mælk til Værnemagtens Kantiner finder Sted til det leverende Mejeris sæd-vanlige Pris for Leverancer af tilsvarende Størrelse.

Paa de ugentlige Indberetninger til Smøreksportudvalget specificeres Salget af Mælk til Værnemagtens Kantiner, ligesom Kantinernes Betaling for disse Leverancer anføres.

Ved Smøreksportudvalgets Opgørelse over Leverancer af Smør til Tyskland modta-ges de saaledes opgjorte Kvanta, ligesom der afgives Indberetning til Landbrugs-ministeriet om, for hvilke Beløb Mejerierne har leveret Mælk til Værnemagtens Kan-tiner.

Eksemplar af Bekendtgørelsen bedes udsendt til samtlige Mejerier.

Angaaende Salg til de enkelte Medlemmer af den tyske Værnemagt af rationerede og andre Varer henvises til § 3 i fornævnte Bekendtgørelse, jfr. iøvrigt Skrivelse herfra af 19. November 1940.

1941. Ult. Jan. Smøreksportudvalgets Oversigt over de gældende Regler for Salg af Smør, Mælk og Fløde til den tyske Værnemagt i Danmark.

Den tyske Værnemagts Afdelinger:

Smør udleveres udelukkende imod en gul Rekvisitionsseddel, som af Køberen ud-leveres Mejeriet i to Eksemplarer. Det ene Eksemplar indsendes til Afregning hos en autoriseret Smøreksportør, (f. Eks.), medens Mejeriet beholder det andet Eksemplar som Kontrolforanstaltnig. Mejeriet vil kunne forvente at faa afregnet ca. Kr. 3,97 pr. kg for Drittelsmør og Kr. 4,07 for Smør i andre Pakninger.

Det er Mejeriet forbudt at modtage direkte Afregning fra den tyske Værnemagt.

Smør solgt paa denne Maade skal paa den ugentlige Indberetning til Smøreks-portudvalget opføres i Rubrikken „Til autoriseret Grossist/Eksportør o.s.v.".

Til Deres Orientering vedlægger vi et Eksemplar af de omtalte gule Rekvisitions-sedler.

Mælk til den tyske Værnemagts Afdelinger udleveres ligeledes imod Rekvisitions-seddel i to Eksemplarer. Afregning foretages af Smøreksportudvalget, til hvem Meje-riet ugentlig indsender Regning over det udleverede Kvantum bilagt de dertil sva-rende Rekvisitionssedler. Afregningsprisen er Mejeriets sædvanlige for Leverancer af lignende Omfang.

Det er Mejeriet forbudt at modtage direkte Afregning fra den tyske Værnemagt.

Mælk solgt paa denne Maade opføres paa den ugentlige Indberetning til Smør-eksportudvalget i Rubrikken „Anden Anvendelse af Sødmælk o.s.v.", og i Specifi-kationen til denne Rubrik anføres udtrykkeligt, at det drejer sig om Salg til en Afde-ling af den tyske Værnemagt. Et Eksemplar af nævnte Rekvisitionsseddel vedlægges.

Fløde: Salg af Fløde til den tyske Værnemagts Afdelinger er forbudt.

De tyske Kantiner: Smør maa kun udleveres imod en rød Rekvisitionsseddel lyden-de paa 10 kg Smør. Et Eksemplar vedlægges til Orientering.

Salget sker imod kontant Betaling i dansk Mønt (ikke Check). Afregningsprisen er Mejeriets sædvanlige Pris for Leverancer af tilsvarende Størrelse med Tillæg af gældende Udførselsafgift, for Tiden Kr. 108,10 pr. 100 kg. Det solgte Kvantum Smør opføres paa den ugentlige Indberetning til Smøreksportudvalget i Rubrikken „Engros-salg til andre i H. t. nedenstaaende Specifikation", og det til Salget svarende Antal røde Rekvisitionssedler vedhæftes Indberetningen. Udførselsafgiften vil blive fratruk-ket Mejeriets Tilgodehavende for Sødmælkstillæg.

Mælk og Fløde sælges til Kantinerne imod kontant Betaling (ikke Check). Prisen er Mejeriets sædvanlige for Leverancer af tilsvarende Størrelse.

Paa den ugentlige Indberetning til Smøreksportudvalget opføres saadant Salg i Rubrikken „Anden Anvendelse af Sødmælk i H. t. nedenstaaende Specifikation", og i Specifikationen til denne Rubrik maa det udtrykkelig anføres, at Salget er foregaaet til en Kantine af den tyske Værnemagt, ligesom Prisen for Ugens samlede Leverance anføres.

Side 27

25.-1.- 41. Marineministeriets Bestemmelser om Forbud mod at tale i Uniform ved offentlige politiske Møder m. v.

Da Marineministeriet af Hensyn til Opretholdelsen af Disciplinen i Søværnet og til Bevarelsen af det gode Forhold mellem Søværnet og Folket maa finde det uheldigt, at Søværnets Personel i Uniform under Deltagelse i offentlige politiske Møder m. v. eventuelt udsættes for Tiltale eller Omtale af andre Militærpersoner eller civile under en Form, som maa anses for at være uforenelig med den militære Respektpligt og den Agtelse, der skyldes den militære Uniform, har Marineministeriet bestemt, at det indtil videre er forbudt alt til Søværnet hørende Personel i Uniform at tale — herunder at deltage i Meningsudvekslinger m. v. — ved offentlige Møder, samt at deltage i Optog og Demonstrationer, der arrangeres af politiske Foreninger, eller som er af politisk Karakter.

Dispensation fra den ovenfor anførte Bestemmelse vil kun kunne gives i ganske særlige Tilfælde efter Ansøgning til Marineministeriet.

For saa vidt angaar tjenstgørende Personel, der i Henhold til Uniformsreglement for Søværnet normalt ikke har Tilladelse til at bære civil Paaklædning, kan Tilladelse til i ovenanførte Anledning at bære civil Paaklædning gives af den paagældendes Chef efter derom i hvert enkelt Tilfælde fremsat Anmodning.

1.-2.-41. Lov Nr. 39 om midlertidig Fritagelse for Indbetaling af Medlemsbidrag til de statsanerkendte Arbejdsløshedskasser.

§ 1. Stk. 1. De Medlemmer af statsanerkendte Arbejdsløshedskasser, der paa Grund af Beskæftigelse i Udlandet er forpligtet til at udrede Bidrag til vedkommende udenlandske Arbejdsløshedsforsikring, fritages for at betale Medlemsbidrag til deres Arbejdsløshedskasse for det Tidsrum, i hvilket de som Følge af det nævnte Arbejds-forhold opholder sig i Udlandet.

Stk. 2. Arbejdsdirektørens Afgørelser af Tvivlsspørgsmaal vedrørende Anvendelsen af Stk. l kan indankes for Arbejds- og Socialministeren, hvis Afgørelse er endelig.

§ 2. Stk. 1. Denne Lov træder straks i Kraft med Virkning for de Medlemsbidrag, der forfalder efter Lovens Ikrafttræden.

Stk. 2. Loven gælder indtil 1. Januar 1942, for saa vidt den ikke ved kongelig Anordning sættes ud af Kraft forinden. * 1) Forlænget ved Lov Nr. 542 af 22.-12.-1941 indtil 1.-.1.-1943, se for Tiden efter 1.-1.-1943 Lov Nr. 537 af 19.-12.-1942.

4.-2.- 41. Justitsministeriets Cirkulæreskrivelse om Demonstrationer i Biografteatre.

Paa dertil given Anledning skal man anmode D'Herrer om at instruere Lederne af de i Deres Politikreds værende Biografteatre om, at disse ved forefaldende Demon-strationer under Filmsforevisning i deres Teatre vil have at forholde sig saaledes:

I Tilfælde af Demonstrationer skal Lyset i Teaterlokalet straks tændes og forblive tændt, indtil Demonstrationerne er bragt til Ophør, hvorhos Demonstranterne straks vil være at bortvise.

Saafremt det maatte dreje sig om Demonstrationer af alvorligere Karakter, maa Politiet derhos øjeblikkelig tilkaldes, og de paagældende Demonstranter skal da, saa-fremt det er muligt, tilbageholdes.

Der vil altid være at give Politiet Underretning om forefaldne Demonstrationer.

8.-2,-41. Justitsministeriets Cirkulære til Rigspolitichefen, Politidirektøren i Køben-havn og Politimestrene angaaende Retningslinier for det danske Politis Beføjelser overfor Medlemmer af den tyske Værnemagt. * 2) Ændret ved Cirkulære af 14. Jan. 1944, se dette.

For at sikre det gnidningsløse Samarbejde mellem det danske Politi og den tyske

Side 28

Værnemagt er der mellem de danske og tyske Myndigheder truffet følgende Aftale angaaende Retningslinier for det danske Politis Beføjelser over for Medlemmer af den tyske Værnemagt:

1. Der indrømmes det danske Politi en Anholdelsesret og en Ret til Konstatering af Personalia overfor Medlemmer af den tyske Værnemagt i følgende Omfang:

A. Anholdelsesret. Til Anholdelse af et Medlem af den tyske Værnemagt er Politiet berettiget, a. naar den paagældende gribes paa fersk Gerning under strafbare livs-farlige Angreb paa Person, Brandstiftelse, Tyveri eller Røveri,

b. til Afværgelse af en øjeblikkelig, for Offentligheden farlig Nødssituation, der er foraarsaget af et Medlem af den tyske Værnemagt, f. Eks. naar den paagældende er fra Sans og Samling af Beruselse.

B. Ret til Konstatering af Personalia. Til Konstatering af Personalia vedrørende et Medlem af den tyske Værnemagt er Politiet berettiget:

a. naar vedkommende gør sig skyldig i et andet lovstridigt Forhold end de under A. omhandlede.

b. naar hans Vidnesbyrd skønnes uundværligt til Opklaring af en paa offentligt Sted forefaldende Begivenhed.

2. I Betragtning af de det danske Politi i Medfør af 1. Afsnit indrømmede vidt-gaaende Rettigheder ventes det af Politiet og er tilsikret af dette, at det, naar det gør Brug af disse Rettigheder, gør det paa en særlig taktfuld Maade, der ikke skader den tyske Værnemagts Anseelse. Særlig vil følgende herved være at iagttage:

a. Ved enhver Indskriden i Overensstemmelse med 1. Afsnit A og B over for et Medlem af den tyske Værnemagt skal straks det nærmeste tyske „Dienststelle" underrettes, i København Feltgendarmeriet, andre Steder den nærmeste „Standort-kommandantur".

Yderligere skal enhver saadan Indskriden overfor Medlemmer af den tyske Værne-magt senest inden 24 Timer af de danske Myndigheder indberettes til den Øverst-befalende for de tyske Tropper i Danmark. For at opfylde denne Forpligtelse skal der omgaaende først pr. Telefon og snarest derefter pr. Post — afgives Indberetning til Statsadvokaten for København, Politigaarden, der videregiver Oplysningerne til den Øverstbefalende.

b. Saafremt der, naar det er konstateret, at en strafbar Handling af den i 1. Afsnit nævnte Art er begaaet af et Medlem af den tyske Værnemagt, straks kan tilkaldes en tysk militær Foresat, Feltgendarmeriet eller en tysk Vagt uden Fare for, at Handlingen ikke skal blive opklaret, eller at Gerningsmanden skal undslippe, skal dette ske, saaledes at alt videre overlades vedkommende tyske Myndigheder.

c. Saafremt et anholdt Medlem af den tyske Værnemagt ikke straks kan overgives til et tysk militært „Dienststelle", skal han, indtil Aflevering kan ske, holdes under Politibevogtning. En offentlig Overførelse ved det danske Politi af den anholdte maa ikke ske.

d. Paa Forlangende af et Medlem af den tyske Værnemagt, overfor hvem Politiet maa skride ind, er dette — ogsaa naar det er i Uniform — forpligtet til at forevise Politiskilt med Tjenestenummer eller anden Legitimation.

e. Den foreløbige Anholdelse sker i Nødsfald ved Anvendelse af Magt. Det er under ingen Omstændigheder tilladt at benytte Politistaven. Politiet maa kun gøre Brug af Vaaben i Tilfælde af et umiddelbart Angreb paa Politiet eller paa Trediemand, og selv da kun i yderste Nødstilfælde, naar overhængende Fare foreligger, og ingen andre Tvangsmidler staar til Raadighed.

3. Særlige Bestemmelser.

a. Konstatering af Personalia vedrørende et Medlem af den tyske Værnemagt

Side 29

maa kun udstrækkes til For- og Efternavn samt Feldpostnummer. Som Legitima-tion for et Medlem af den tyske Værnemagt gælder for Hær og Luftvaaben det første Blad i vedkommendes „Soldbuch", for Marinen hans „Truppenausweis". Med-lemmer af den tyske Værnemagt er forpligtet til at efterkomme Politiets Anmodninger med Hensyn til Konstatering af deres Personalia.

b. Disse Retningslinier gælder ogsaa overfor Medlemmer af den tyske Værne-magt, der optræder i civil Paaklædning, for saa vidt de kan legitimere sig som saa-danne.

c. Andre Forholdsregler fra det danske Politis Side overfor Medlemmer af den tyske Værnemagt end de i disse Retningslinier fastsatte er ikke tilladt, dog at Politiet kan gøre de paagældende opmærksom paa Forhold, der er stridende mod Ordens-bestemmelserne.

d. De det danske Politi indrømmede Rettigheder overfor Medlemmer af den tyske Værnemagt gælder kun for det egentlige Politi, men ikke Hjælpepolitiet (C.B.-Be-tjente o.L), der ikke er berettiget til nogen Indskriden overfor Medlemmer af den tyske Værnemagt.

e. Det danske Politi er forpligtet til at yde Medlemmer af den tyske Værnemagt Hjælp ved Sammenstød i Tilfælde af overhængende Fare. Samme Forpligtelse har Medlemmer af den tyske Værnemagt, naar det danske Politi forlanger deres Hjælp, dog kun overfor andre Medlemmer af den tyske Værnemagt.

Idet man skal anmode D'Herrer om at instruere alle de under Dem hørende Polititjenestemænd om fremtidig nøje at følge disse Retningslinier, skal man derhos meddele, at Retningslinierne ved Foranstaltning af den Øverstbefalende over de tyske Tropper i Danmark vil blive bekendtgjort for alle, der hører til den tyske Værnemagt her i Landet, og at det kan paaregnes, at Retningslinierne vil være kommet til alle disses Kundskab inden den 12. Februar 1941.

26.-3.-41. Justitsministeriets Cirkulæreskrivelse om Forbud mod offentlige Møder den 9. April 1941.

Da offentlige Møder, der afholdes den 9. April 1941, let vil antage Karakter af nationale eller politiske Tilkendegivelser, og da dette under de nuværende Forhold bør undgaas, skal man anmode D'Herrer om at forhindre Afholdelsen af offentlige Møder den nævnte Dag. Saafremt saadanne Møder anmeldes til Politimestrene (Politidirektøren) i Medfør af Justitsministeriets Bekendtgørelse Nr. 518 af 12. Oktober 1940, eller hvis der iøvrigt bliver Politiet noget bekendt om, at saadanne Møder agtes afholdt, bør det ved Henvendelse til Arrangørerne meddeles disse, at Møderne ikke maa finde Sted. Nægter Arrangørerne at efterkomme denne Henstilling, bør Mødet forbydes, og dets Afholdelse forhindres.

9.-4.-41. Danmarks Gesandt i Washington indgaar Overenskomst paa Danmarks Vegne med Amerikas Forenede Stater om Grønlands Forsvar. (Om Indholdet af Over-enskomsten se Bkg. af 30.-5.-1945 om Godkendelse af Overenskomsten.)

25.-4.- 41. Handelsministeriets Bekendtgørelse angaaende Forbud mod Salg, Udlej-ning og Bortforpagtning til Udlandet af danske Skibe. * 1) Senere ændret ved Bkg. af 18. -12.-1942.

I Medfør af Lov Nr. 481 af 14. September 1940 om ekstraordinære Foranstaltninger vedrørende Skibsfarten, jfr. Lov Nr. 141 af 31. Marts 1941, og Lov Nr. 406 af 3. August 1940 om erhvervsøkonomiske Foranstaltninger, Vareforsyning m. v., jfr. Lov Nr. 133 af 29. Marts 1941, fastsættes følgende:

§ 1. Intet her i Riget hjemmehørende, registreret eller uregistreret Skib eller Fartøj, ej heller noget Skib eller Fartøj, for hvilket der er udstedt midlertidigt dansk

Side 30

Nationalitets-Certifikat, eller noget Skib eller Fartøj, der er under Bygning for dansk Regning, maa under nogen Form, saaledes ikke heller ved Overdragelse af Bygge-kontrakt, afhændes til Udlandet (udenlandsk Statsmyndighed, Statsborger eller Firma m.v.), medmindre Ministeriet for Handel, Industri og Søfart har meddelt Tilladelse dertil.

§ 2. Uden Fragtnævnets Tilladelse maa intet Skib som nævnt i § l under nogen Form udlejes eller bortfragtes til Udlandet (udenlandsk Statsmyndighed, Statsborger eller Firma m.v.), ej heller foretage Rejse for udenlandsk Regning eller i Udenrigsfart.

§ 3. Overtrædelse af de i denne Bekendtgørelse indeholdte Bestemmelser straffes i Overensstemmelse med Reglerne i § 9 i Lov Nr. 481 af 14. September 1940 om ekstraordinære Foranstaltninger vedrørende Skibsfarten.

§ 4. Denne Bekendtgørelse træder i Kraft straks. Samtidig ophæves Bekendtgørel-se Nr. 304 af 6. September 1939 om Forbud mod Bortfragtning af Skibe, jfr. Bekendt-gørelse Nr. 148 af 31. Marts 1941.

30.-5.- 41. Lov Nr. 240 om Ændringer i og Tilføjelser til Lov om Rettens Pleje af 11. April 1916. * 1) De her anførte Bestemmelser er ophævet ved Foreløbig Lov Nr. 218 af 7. Maj 1945.

§ 1. I Lov om Rettens Pleje, jfr. Bkg. Nr. 212 af 1. Oktober 1936, sker følgende Æn-dringer og Tilføjelser:

Som nyt 3die Stykke (til § 687, der angaar de Tilfælde, hvor en Straffesag skal be-handles som Landsretssag med Nævninger) tilføjes:

„Det kan endvidere af Højesteret paa Begæring af Anklagemyndigheden i hvert enkelt Tilfælde bestemmes, at Landsretsbehandling bortfalder, saafremt Hensynet til Statens Sikkerhed eller Forhold til fremmede Magter gør det paakrævet, at Sagen be-handles uden Medvirken af Nævninger."

Til § 688. I § 688, 2det Stykke, tilføjes som Litra d) (d.v.s. som et nyt Undtagel-sestilfælde, hvori der ikke skal medvirke Domsmænd ved Underretternes Behandling af Straffesager):

„i Sager, der efter Højesterets Bestemmelse i Medfør af § 687, 3die Stykke, skal undtages fra Landsretsbehandling."

Som nyt 3die Stykke tilføjes:

„Det kan endvidere af Højesteret paa Begæring af Anklagemyndigheden i hvert enkelt Tilfælde af de i § 687, 3die Stykke, omhandlede Grunde bestemmes, at Sager, der henhører under Underretterne, skal behandles uden Medvirken af Domsmænd."

Til § 692 (om Appelbehandling ved Landsretterne) som nyt 3die Stykke tilføjes:

„Det kan af Højesteret paa Begæring af Anklagemyndigheden i hvert enkelt Tilfælde af de i § 687, 3die Stykke, omhandlede Grunde bestemmes, at Sager af den i § 688, 2det Stykke, Litra a, omhandlede Art (Tilstaaelsessager, der behandles uden Domsmænd ved Underretten, men med Domsmænd ved Appel til Landsretten) skal behandles uden Medvirken af Domsmænd."

Til § 730. I § 730, 1ste Stykke, tilføjes som nyt 3die og 4de Punktum:

„Saafremt de i § 687, 3die Stykke, omhandlede Grunde eller andre særlige Forhold gør det ønskeligt, kan Rettens Formand dog ved Kendelse bestemme, at der ikke kan gives Møde ved valgt Forsvarer. Der skal i saa Fald paa Begæring beskikkes Sigtede en Forsvarer."

§ 2. ...... (Ikrafttræden m. v.)

Side 31

3.-6.-41. Bekendtgørelse Nr. 252 angaaende Udførsel af Fisk fra Danmark til Tysk-land. * 1) Bekendtgørelsen er udstedt i Medfør af Lov Nr. 448 af 22.-12.-1939, der er afløst af Lov Nr. 461 af 81.-10.-1941. Senere Bekendtgørelser cm Udførsel af Fisk til Tyskland: Nr. 176 af 16.-4.-W42, Nr. 233 af 29.-5.-1942, Nr. 174 af 25.-3.-1943, Nr. 215 af 27.-6.-1944. Om Udførsel af Fisk til Italien se Bkg. Nr. 17 af 22.-1.-1940, Nr. 515 af 15.-12.-1941 og Nr. 172 af 25.-3.-1943.

§ 1. Udførsel fra Danmark til Tyskland af Aal, der ikke holder et Mindstemaal af 350 Millimeter Totallængde, er forbudt.

§ 2. Udførsel fra Danmark til Tyskland af Fisk, Krebs- og Skaldyr, frisk eller frossen, maa kun finde Sted efter skriftlig Tilladelse, som udstedes af Ministeriet for Landbrug og Fiskeri mod Erlæggelse af en i Forhold til Eksportens Størrelse i det foregaaende Aar fastsat aarlig Afgift, dog ikke under 10 Kr. Tilladelsen kan til enhver Tid ind-drages.

Saadan Udførsel maa, naar undtages Fisk, der transporteres med Fartøj, kun finde Sted med Jernbane over Padborg, Tønder og Gedser og med Automobil eller lignende over Krusaa og Toldkontrollen ved Oksevejen og kun under Ledsagelse af en af vedkommende Eksportør behørigt udfyldt og underskreven Anmeldelse inde-holdende nøjagtig Oplysning om Varens Art og Nettovægt samt om den skøns-mæssige Nettoværdi. Af Anmeldelsen skal fremgaa, om Varen er solgt i fast Regning, eller om den skal sælges i Kommission. Anmeldelsen sker paa Blanketter, der udfær-diges af Ministeriet for Landbrug og Fiskeri. Anmeldelsen skal afleveres til Told-væsenet, naar Udførelsen finder Sted over Krusaa, Toldkontrollen ved Oksevejen eller søværts, og til Jernbanevæsenet ved Afsendelsesstationen, naar Udførelsen finder Sted over Padborg, Tønder eller Gedser.

Sker Udførelsen pr. Transportfartøj (Kvase), skal fornævnte Bestemmelser ligeledes iagttages, men Anmeldelsen skal i saa Tilfælde afleveres til nærmeste Toldsted, forinden Afsejling til Tyskland finder Sted.

Udførsel af Damørred (Ørred, der er udklækket, opdrættet i og leveret fra Dambrug) maa dog kun finde Sted under Ledsagelse af en af en Repræsentant for „De forenede Ørredeksportører i Danmark" eller „Dansk Andels Ørredeks-port" udfyldt og under-skreven Anmeldelse, som foran nævnt. Saadan Udførsel maa derhos kun finde Sted over Krusaa og med Jernbane over Padborg og Gedser. Anmeldelsen sker paa særlige Blanketter, der udfærdiges af Ministeriet for Landbrug og Fiskeri.

Den til Udførsel til Tyskland af Fisk m.m. benyttede Emballage skal mærkes tyde-ligt med Fiskens Art og den paagældende Sortering.

Vedkommende Eksportør er pligtig til inden den 8. i hver Maaned til Fiskeri-direktoratet at indsende Afregninger eller Kopier af Fakturaer med nøjagtig Angivelse af Varens Art, Vægt og Værdi for den i den foregaaende Maaned til Tyskland udførte Vare tillige med en nøjagtig Oversigt over Nettovægt og Nettoværdi af de enkelte Forsendelser. Oversigten gives paa dertil af Ministeriet for Landbrug og Fiskeri udfærdigede Blanketter.

§ 3. Ilandbringelse direkte fra Søen i Tyskland af Fisk, frisk eller frossen, maa kun finde Sted efter skriftlig Tilladelse, som udstedes af Ministeriet for Landbrug og Fis-keri mod Erlæggelse af en i Forhold til Landingernes Størrelse i det foregaaende Aar fastsat aarlig Afgift, dog ikke under 10 Kr. Tilladelsen kan til enhver Tid inddrages. Ilandbringelse maa kun finde Sted, naar der straks efter hver Landing af Fisk af vedkommende Fører til Fiskeridirektoratet indsendes den originale Afregning samt en behørig udfyldt og underskreven Anmeldelse indeholdende Oplysninger om Fiskens Art, Nettovægt og Nettoværdi. Anmeldelsen sker paa Blanketter, der udfærdiges af Ministeriet for Landbrug og Fiskeri.

§ 4. Ministeriet for Landbrug og Fiskeri forbeholder sig om fornødent at træffe Be-stemmelse om, hvor store Kvanta der maa udføres til og ilandbringes i Tyskland, og kan, naar disse Kvanta er opbrugt, midlertidig standse Udførselen og Ilandbringelsen.

Side 32

§ 5. Al Handel med eller anden Overdragelse af de i §§ 2 og 3 ommeldte Udførsels- og Ilandbringelsestilladelser er forbudt.

§ 6. De til enhver Tid gældende Bestemmelser, der er fastsat i Forhandling mellem danske og tyske Myndigheder vedrørende Sorteringer og Vægt paa de forskellige Fiskearter, skal nøje overholdes.

§ 7. Overtrædelse af Bestemmelserne i denne Bekendtgørelse medfører Straf-ansvar efter Lov af 22. December 1939 om Ind- og Udførsel af Fisk og kan tillige medføre Inddragelse af den den paagældende meddelte Tilladelse. Overtrædelse kan derhos medføre, at Forsendelserne af vedkommende kontrolerende Myndighed bliver tilbageholdt for Afsenderens Regning og Risiko.

§ 8. Denne Bekendtgørelse træder i Kraft straks, og samtidig ophæves Bekendt-gørelse af 23. September 1940 angaaende Udførsel af Fisk fra Danmark til Tyskland.

4.-6.-41. Indenrigsministeriets Bestemmelser vedrørende Indkvartering af tyske Tropper i Danmark. * 1) Jfr. Skrivelser af 9.-11.-1944 og 13.-1.-1945.

Efter Forhandling med de tyske militære Myndigheder fastsættes herved følgende Bestemmelser vedrørende Indkvartering af tyske Tropper i Danmark.

I. De tyske militære Myndigheder vil i videst muligt Omfang undlade Anvendelse af Indkvartering hos private Borgere, men fortrinsvis foretage Indkvartering i de den danske Stat eller Kommuner tilhørende Bygninger, derunder Kaserner, samt i Hotel-ler eller lign.

II. Indkvarteringens Iværksættelse.

A. Indkvartering i danske Kaserner sker i Overensstemmelse med den mellem den danske Generalkommando og den tyske Værnemagt trufne Aftale vedrørende Etablis-sementernes Fordeling mellem danske og tyske Tropper.

B. Indkvartering udenfor Kaserner.

1. Indkvarteringsydelserne rekvireres af de tyske Myndigheder paa Landet hos Politimesteren, i Købstæderne hos Borgmesteren (Magistraten).

Den tyske militære Afdeling udsender, hvis Forholdene tillader det, kvarter-gørende, der hos den civile Øvrighed (Borgmester eller Politimester) rekvirerer Afde-lingens Kvarterer i Overensstemmelse med en af Afdelingen udstedt Fortegnelse over Styrken.

Den civile Øvrighed tilvejebringer — i givet Fald efter Forhandling med den danske Garnisonskommandant — de omhandlede Indkvarteringsydelser, eventuelt ved Ligning paa de Institutioner eller Personer, der som Ejere, Lejere eller i anden Egenskab har Raadighed over Lokaler eller Arealer som de udkrævede. Den kvarter-gørende er den paagældende civile Øvrighed behjælpelig med den specielle Forde-ling af Tropperne.

Ved Indkvartering paa Landet skal Sognefogederne være Politimesteren behjæl-pelig med Anvisningen af Kvarterer indenfor de paagældende Sognefogeddistrikter.

Over de enkelte Kvarterer udfærdiges Kvarterbilletter, der underskrevne af den civile Øvrighed afleveres til den kvartergørende (se Bilag 1).

Saa snart Fordelingen af Kvartererne har fundet Sted, paahviler det i Byerne Borgmesteren, paa Landet Politimesteren at give den enkelte Kvartervært Besked om den Indkvarteringsydelse, der er paalignet ham. Paa Landet vil Sognefogederne være Politimesteren behjælpelig hermed.

Kvarterformanden i hvert Kvarter afleverer den for vedkommende Kvarter udfær-digede Kvarterbillet til Kvarterværten. Den øverste Del af Billetten beholder Kvarter-værten; den nederste Del underskrives af ham og gives ved Afmarchen fra Kvarteret til Kvarterformanden, som derefter afleverer den til sin Afdeling.

Side 33

2. Er den militære Afdeling forinden Indkvarteringens Iværksættelse ikke i Stand til at opsøge Politimesteren, sker Henvendelse vedrørende Indkvarteringens Ordning til Sognefogden.

3. Ved den civile Øvrigheds Paaligning af Indkvarteringsydelserne bør det iagtta-ges, at Indkvarteringsbyrden saa vidt muligt fordeles ligeligt paa Kvarterværterne i Forhold til Størrelsen af disses Lokaler eller Lejligheder og Udenomsplads.

Indkvartering i Staten tilhørende Slotte kan kun finde Sted med Bemyndigelse fra de danske og tyske Centralmyndigheder.

Indkvartering med Bespisning kan kun finde Sted hos Personer, der fører selv-stændig Husholdning paa Stedet.

Medlemmer af den tyske Værnemagt, der er paa Tjenesterejser, bliver af de mili-tære Myndigheder principielt indkvarteret i Hoteller; de civile Myndigheder (Borg-mester eller Politimester) behøver ikke at medvirke ved denne Indkvartering.

III. De enkelte Indkvarteringsydeiser og Godtgørelsen derfor.

De i nærværende Afsnit fastsatte Indkvarteringssatser gælder alene for Indkvar-tering hos Private. A. Kvarterer. Følgende Kvarterer stilles til Raadighed:

1. For Officerer af Generalsklassen og dermed ligestillede 2 Værelser til eget Brug. For andre Officerer og ligestillede 1 Værelse til eget Brug.

Kvartererne skal være forsynet med Seng for hver af de indkvarterede, passende Møbler samt Belysningsmidler.

2. Ved Indkvartering med Seng af „Oberfeldwebel" og „Feldwebel", Befalings-mænd af lavere Grader samt menigt Mandskab skal ydes Soveplads i et til Beboelse egnet sundt og tørt Værelse forsynet med en Seng og Sengetøj pr. Mand.

Ved Indkvartering uden Seng skal ydes et tæt og tørt Lokale forsynet med fornø-dent Liggestraa og saa vidt muligt et Tæppe eller Dækken pr. Mand.

3. Skrivestuer, Vagtstuer og Arrestlokaler rekvireres efter Fornødenhed.

4. Lokalerne skal i fornødent Omfang holdes oplyst af Kvarterværten. De indkvar-terede maa selv sørge for Renholdelse af Lokalerne.

5. Som Godtgørelse for de ovennævnte Indkvarteringsydelser betaler de militære Myndigheder: Officerer 100 Øre pr. Værelse pr. Dag. „Oberfeldwebel" og „Feldwebel" med Seng 60 Øre pr, Mand, - uden Seng 40 Øre. Befalingsmænd af lavere Grader og menige med Seng 50 Øre pr. Mand, - uden Seng 30 Øre. Skrivestuer 100 Øre, Vagtstuer 30 Øre, Arrester 20 Øre pr. Værelse.

Da den tyske Værnemagt i Danmark er selvforsynende med Brændsel, skal even-tuel Opvarmning af Kvarteret normalt ske ved Værnemagtens Foranstaltning.

For saa vidt Brugsgenstande hører til det sædvanlige Udstyr eller sædvanligvis finder Anvendelse i de Lokaler, der er stillet til Raadighed for Indkvartering, bliver de ikke særskilt betalt af Værnemagten.

6. Ved Masseindkvartering (d.v.s. stærkt sammentrængt Indkvartering under primi-tive Forhold f. Eks. i Lader og lign.) træffes særlig Aftale mellem de militære Myn-digheder og den danske civile Øvrighed (Borgmester eller Politimester) om Indkvar-teringsgodtgørelsens Størrelse, dog saaledes at Godtgørelsen i Almindelighed højst kan udgøre 15 Øre pr. Mand pr. Dag for lavere Befalingsmandsgrader og menige.  -

Side 34

- For højere Grader betales ved Masseindkvartering de forannævnte Satser for Ind-kvartering med et Fradrag paa 50 %.

7. Hvis der stilles større Lokaler eller en hel Lejlighed til Raadighed for Indkvar-tering, og Indkvarteringsgodtgørelsen ikke skønnes at være rimelig efter de normale Satser, jfr. foran, f. Eks. paa Grund af for ringe Udnyttelsesmulighed, kan der lige-ledes træffes anden Aftale med Hensyn til Indkvarteringsgodtgørelsen.

Endvidere maa der træffes nærmere Aftale i Tilfælde af, at der overlades Lokaler til andre militære Formaal end foran anført, f. Eks. til Kontorer.

Ligeledes kan der ved Indkvartering i Sommerforlystelsessteder, Restauranter og andre Virksomheder, der ikke er Hoteller eller Herbergsvirksomheder, efter Overens-komst ydes en passende Erstatning, naar disse Lokaler paa Grund af Indkvarteringen lider særlig Skade.

8. Ved Indkvartering i Hotelværelser og Værelser i Herbergsvirksomheder finder foranstaaende Satser ikke Anvendelse.

Herfor gælder følgende Bestemmelser:

Ved Ydelse af sædvanligt Natlogi og sædvanlig Betjening betaler de militære Myn-digheder for Tilvejebringelsen af Hotelværelser eller Værelser i Herbergsvirksom-heder den Pris, der er opført i Hotelvejviseren for Danmark. Saafremt Hotelvej-viserens Angivelser er ufuldstændige, skal der indhentes Oplysninger hos Central-foreningen for Hotelværtforeninger og Restauratørforeninger i Danmark. For Værelser med Bad gælder Middelprisen (Prisen mellem den laveste og den højeste Pris) som Maksimalpris. Andrager Prisen for Værelset mere end 3,50 Kr., skal der foretages et Fradrag paa 15 pCt., dog saaledes at der mindst skal betales 3,50 Kr. I Sæsonbedrifter skal der udenfor Sæsonen og Opvarmningsperioden foretages et yderligere Fradrag paa 10 pCt. Tiden fra 15. Juni til 31. August regnes som Sæson, Tiden fra 15. Oktober til 31. Marts som Opvarmningsperiode.

Foruden det sædvanlige Tillæg til Karlen skal der betales 15 pCt. af den erlagte Godtgørelse i Drikkepenge.

Bliver mere end 75 pCt. af Værelserne belagt, skal der paa Grundlag af særlige Overenskomster gives et Fradrag af mindst 20 pCt. paa Værelsepriserne.

I denne Godtgørelse er ogsaa indeholdt Vederlag for Slid, der skyldes den almin-delige eller militære Benyttelse af Lokalerne, derimod ikke for Beskadigelse eller Slid, der skyldes ekstraordinær Benyttelse af Lokalerne.

B. Staldrum. Som Godtgørelse for Staldrum betales 30 Øre pr. Hest pr. Dag.

Staldrummene skal være forsynet med de fornødne Staldrekvisitter og saa vidt muligt med Belysningsmidler. Kvarterværten skal levere Strøelse. Renholdelse af Staldrum besørges af de militære Afdelinger. Gødningen tilfalder Kvarterværten uden Vederlag.

C. Værksteder m. v., Magasiner, Garager og Skure. Som Godtgørelse for Brug af Industrivirksomheder, Værksteder m.v. samt for Slid paa Værktøj ydes der en pas-sende Erstatning. Forbrug af Kul, andet Brændselsmateriale eller elektrisk Kraft erstat-tes efter Dagspris. Godtgørelse betales endvidere for Brug af Magasiner, Garager og Skure med behørig Hensyntagen til den paagældende Anvendelse. For Brug af Badeanstalter og Gymnastiksale betales ligeledes passende Godtgørelse.

D. Samlings- og Øvelsespladser. De militære Myndigheder kan kræve sig overladt Brugen af de til Samlings- og Øvelsespladser fornødne Arealer. Dog bør besaaede eller til Udsæd beredte Arealer, Lucernemarker og første Aars Græsmarker saa vidt muligt skaanes for saadan Anvendelse. For Benyttelse af saadanne Pladser ydes en passende Godtgørelse, der fast-sættes efter Overenskomst eller efter lovlig Taksation.

Side 35

E. Bespisning. Ved Indkvartering med Bespisning tilkommer der Officerer, „Ober-feldwebel", „Feldwebel", Underofficerer og menige samme Forplejning. Forplej-ningen kan enten bestaa af Fuldkost eller Middag.

Godtgørelsen fastsættes til det Beløb, der af Krigsministeriet til enhver Tid er stillet til Raadighed for de danske militære Kostforplejninger med et Tillæg af 15 %. For Tiden udgør Godtgørelsen for Fuldkostportion 1,96 Kr. Middagsportion 0,92 Kr.

Hvis der til Kvarterværterne er betalt eller truffet Overenskomst om større Beløb for de paagældende Ydelser end foran fastsat, har Betalingen eller Overenskomsten kun Gyldighed til Udfærdigelsen af nærværende Bestemmelser.

Naar en Styrke paa over 6 Mand indkvarteres med Bespisning, maa den, hvis Kvar-terværten fremsætter Ønske derom, selv tilberede Maden. Rationerede Varer kan kun udleveres mod Aflevering af Rationeringsmærker.

IV. A. Særligt vedrørende Ydelser ved Indkvartering hos private af anden Art end de under III omhandlede Ydelser.

a. Rekvisitter, saasom Spande, Koste, Gulvklude og lignende tilvejebringes eller indkøbes af vedkommende Kommune, dog at Udgifterne herved refunderes snarest muligt efter Regning af den tyske Værnemagt. løvrigt kan disse Genstande ogsaa umiddelbart anskaffes af Værnemagten paa egen Bekostning.

b. Saafremt det undtagelsesvis er paakrævet at indkøbe løst Inventar, fremskaffes dette ved Kommunens Foranstaltning og for dennes Regning.

Til Forrentning og Afskrivning af Inventaret betaler den tyske Værnemagt ud over den almindelige Indkvarteringsgodtgørelse en Leje, der indtil videre fastsættes til 15 % p. A. af den dokumenterede Udgift ved Inventarets Anskaffelse, eventuelt af den efter Forhandling mellem den paagældende militære og civile Myndighed anslaaede Værdi af det tilvejebragte Inventar. Disse Genstande kan ogsaa umiddelbart anskaffes af Værnemagten paa egen Bekostning.

c. Faste Indretninger, Skillerum og lignende tilvejebringes ligeledes af Kommu-nen. Den tyske Værnemagt refunderer Kommunerne de hertil medgaaede Udgifter efter Regning, for saa vidt Indretningerne ikke er anskaffet og betalt af den selv.

d. For saa vidt Anskaffelser er betalt af den tyske Værnemagt, overgaar de anskaf-fede Genstande til Værnemagtens Ejendom. Faste Indretninger, som Værnemagten har betalt, kan fjernes og medtages af denne. Bygningernes oprindelige Tilstand skal da saavidt muligt genoprettes. Den tyske Værnemagt er dog ogsaa berettiget, men ikke forpligtet, til efter Ønske at overlade de faste, indbyggede Indretninger til Kvarterværten efter Taksationsværdi.

e. Salg af Varer til den tyske Værnemagt og til dennes enkelte Medlemmer kan kun ske med de Begrænsninger, der er fastsat af Ministeriet for Handel, Industri og Søfart i Overensstemmelse med de med den tyske Værnemagt i Danmark trufne Aftaler, jfr. Handelsministeriets Bekendtgørelser Nr. 578 af 4. November 1940 vedrørende Salg til tyske Aftagere af Varer indeholdende Jern, Staal, andre Metaller eller Kautschuk og Nr. 639 af 11. December 1940 vedrørende Salg af Varer til den tyske Værnemagt og dennes enkelte Medlemmer.

B. Om udvidet Indkvartering hos private. Saafremt det har været nødvendigt for private Institutioner eller Personer at anskaffe almindeligt Indkvarteringstilbehør (jfr. foran under III A) saasom Senge, Tæpper, Dækkener, Vandfade og lignende, derimod ikke Liggehalm, i større Omfang, end det efter almindelig Praksis efter Politimesterens, eventuelt tillige den stedlige danske militære Kommandants Skøn vilde være rimeligt, undersøges det af disse efter 

Side 36

stedfunden Forhandling med vedkommende Kommunalbestyrelse, i hvilket Om-fang det vil være naturligt at paaligne den paagældende private at foretage de for-nødne Anskaffelser imod den sædvanlige Indkvarteringsgodtgørelse.

De Ydelser af den omhandlede Art, det herefter ikke med Rimelighed kan paa-lægges den private at præstere, tilvejebringes og bekostes af Kommunen for dennes Regning, men saaledes at den private yder Kommunen en Leje svarende til 10 % p. a. af de med Anskaffelsen forbundne Udgifter, eventuelt en Godtgørelse svarende til den Udgift, der for Kommunen har været forbundet med Leje af de paagældende Effekter, dog ikke udover et Beløb svarende til 10 % p. a. af Effekternes Værdi.

V. Udbetaling af Godtgørelse for Kvarterydelserne. Den militære Afdeling indbe-taler 3 Gange maanedlig — ved kortere Ophold ved Afmarchen fra Kvarteret eller snarest muligt derefter — til den civile Øvrighed den Godtgørelse, der tilkommer de paagældende Kvarterværter for de ydede Indkvarterings-præstationer, se Bilag 2. Den civile Myndighed afregner derefter med Kvarterværterne i Overensstemmelse med de i den danske Indkvarteringslov og Krigsministeriets Bekendtgørelse af 28. September 1939 fastsatte Regler.

De i Afsnit III fastsatte Godtgørelser har Gyldighed, indtil der paa Grund af æn-drede økonomiske Forhold bliver truffet Aftale mellem det danske Indenrigsmini-sterium og den tyske Værnemagt om nye Godtgørelser.

VI. Erstatning. Den tyske Værnemagt hæfter for eventuelle Beskadigelser eller Slid, der ikke skyldes den sædvanlige eller militære Benyttelse af de paagældende Rum, for saa vidt den usædvanlige Beskadigelse anmeldes til den tyske Værnemagt og anerkendes af denne.

Hvis allerede stedfundet Indkvartering har foraarsaget særlige Skade for vedkom-mende Ejere eller juridiske Personer (Hoteller, Sportshaller o.s.v.), kan der i hvert enkelt Tilfælde efter Forhandling mellem vedkommende militære Myndigheder og de danske civile Myndigheder ansøges om Erstatning for eventuelle lidte Skader, for saa vidt disse er paaviselige.

Ved Udmaalingen af Erstatningen vil der ogsaa blive taget særligt Hensyn til alle Bekostninger saavel som eventuel Bortfald af Indtægter, hvis disse umiddelbart kan henføres til Rekvisitionen af Ydelserne.

9.-6.-41. Bekendtgørelse om Forbud mod visse Demonstrationer. * 1) Ophævet ved Bkg. Nr. 223 af 7. Maj 1945. - Jfr. til Bekendtgørelsen Undervisningsministeriets Cirkulære-skrivelser af 18. og 20.-6.-1941 og 27.-1.-1943.

I Medfør af § 2 i midlertidig Lov Nr. 219 af 1. Maj 1940 om skærpet Straf for visse Overtrædelser af borgerlig Straffelov og om Ændring i Politilovgivningen fastsættes herved følgende:

Demonstrationer i Ord eller Gerning, som er egnede til at skade Forholdet til de udenlandske militære Styrker, der efter Overenskomst med den danske Regering befinder sig her i Landet, straffes med Bøde, Hæfte eller Fængsel indtil 2 Aar, saa-fremt højere Straf ikke er forskyldt efter den øvrige Lovgivning.

Denne Bekendtgørelse træder straks i Kraft.

18.-6.-41. Undervisningsministeriets Cirkulæreskrivelse til Rektorerne for Gymnasie-skolerne om Demonstrationer. 2) Et lignende Cirkulære udsendtes d. 20.-6.-1941 til Skole-direktionerne, Kommunalbestyrelserne og Skolekommissionerne.

Ministeriet undlader ikke herved at henlede Rektorernes Opmærksomhed paa, at Justitsministeriet i en Bekendtgørelse af 9. Juni 1941, der straks er traadt i Kraft, har fastsat følgende:

Side 37

„Demonstrationer i Ord eller Gerning, som er egnede til at skade Forholdet til de udenlandske militære Styrker, der efter Overenskomst med den danske Regering befinder sig her i Landet, straffes med Bøde, Hæfte eller Fængsel indtil 2 Aar, saa-fremt højere Straf ikke er forskyldt efter den øvrige Lovgivning."

Under Henvisning hertil skal man anmode Rektorerne om indtrængende at ville paalægge Skolernes Elever at afholde sig fra Demonstrationer af enhver Art.

27.-6.-41. Handelsministeriets Cirkulær-Skrivelse til Politidirektøren i København og samtlige Politimestre om Salg til tyske Skibe.

Ved Forhandlinger mellem Handelsministeriet, Udenrigsministeriet og den tyske Værnemagt er der truffet Aftale om, at der som Skibsproviant til tyske Marineskibe og Skibe, der fører tysk Rigstjenesteflag („Reichsdienstflagge") kun maa sælges Smør, Kød, Flæsk, Mælk, Æg og Ost samt indtil videre Grøntsager og frisk Fisk, og at Salget skal finde Sted gennem et tysk Marineintendantur („Marineverpflegungsamt") — for Tiden beliggende i København, Aarhus, Aalborg, Frederikshavn og Thisted. Man henleder i denne Forbindelse Opmærksomheden paa Bestemmelserne i § 2 a i Bekendtgørelse Nr. 639 af 11. December 1940 vedrørende Salg af Varer til den tyske Værnemagt og til dennes enkelte Medlemmer, hvorefter Salg af Smør, Kød, Flæsk, Mælk, Æg og Ost skal finde Sted gennem vedkommende danske Eksportudvalg i Overensstemmelse med de af Landbrugsministeriet herom fastsatte Forskrifter. A l anden Skibsproviant kan kun undtagelsesvis sælges til de nævnte Skibe og kun efter særlig Tilladelse fra Udenrigsministeriet i hvert enkelt Tilfælde.

Departementet for Told- og Forbrugsafgifter har i en Cirkulæreskrivelse af 12. d. M. til samtlige Toldsteder instrueret disse i Overensstemmelse med foranstaaende.

Under Henvisning til foranstaaende skal man efter Aftale med Udenrigsministeriet anmode om, at samtlige Skibsprovianteringshandlere, der er Politiet bekendt, maa blive instrueret om, at de fremtidig ikke vil være berettiget til direkte at falbyde Varer til nævnte tyske Skibe. Endvidere beder man de paagældende Skibsproviante-ringshandlere instrueret om, at Salget til den tyske Marienintendantur („Marine-verpflegungsamt") — bortset fra Tilfælde, hvor Tilladelse fra Udenrigsministeriet fore-ligger — kun maa omfatte Smør, Kød, Flæsk, Mælk, Æg og Ost samt indtil videre Grøntsager og frisk Fisk, saaledes at Varen vel kan bringes ombord direkte fra Skibs-provianterings-handlerne, men kun efter forudgaaende Rekvisition af den tyske Mari-neintendantur („Marineverpf legungsamt").

Man anmoder Politiet om i videst muligt Omfang at ville paase Overholdelsen af Bestemmelsen i denne Cirkulær-Skrivelse samt iøvrigt Bestemmelserne i Bekendt-gørelse Nr. 639 af 11. December 1940 vedrørende Salg af Varer til den tyske Værnemagt og til dennes enkelte Medlemmer.

8.-7.-41.

Krigsministeriets Cirkulæreskrivelse om Indtræden i Frikorps „Danmark". * 1) Jfr. Lov Nr. 527 af 22.-12.-1941 og Lov Nr. 68 af 1.-3.-1943 samt Cirkulæreskrivelse af 1.-6.-1943.

Den danske Regering har givet Tilladelse til, at faste Befalingsmænd af Linien, Reserven (Forstærkningen) og hjemsendte værnepligtige (Befalingsmænd og menige) fra den danske Hær melder sig til Frikorps „Danmark". Medlemmer af Frikorpset vil faa Lønning m. v. i Overensstemmelse med tyske Bestemmelser og for deres Person og Familie være undergivet de almindelige tyske Forsorgsbestemmelser.

Adgang til at melde sig til Indtræden i Frikorpset har enhver til Hæren hørende fast Befalingsmand af Linien, Reserven (Forstærkningen) samt enhver hjemsendt værne-pligtig (Befalingsmand og menig). Tjenstgørende værnepligtige (Befalingsmænd og menige) til pligtig Tjeneste har ikke Adgang til at melde sig. Anmeldelse til Frikorpset sker paa de i Pressen opgivne Steder.

Ovenstaaende vil af Afdelinger m. fl. være at bekendtgøre for tjenstgørende faste Befalingsmænd af Linien, Reserven (Forstærkningen) ligesom der vil være at give de paagældende fornøden Frihed til Anmeldelse (Mønstring) ved Frikorpset.

Side 38

Faste Befalingsmænd af Linien, Reserven (Forstærkningen) der efter Anmeldelse til Korpset faar Meddelelse om at være antaget, indsender Ansøgning om Tilladelse til at træde uden for Nummer samt om Rejsetilladelse til Udlandet. Personel, der faar Tilladelse til at træde uden for Nummer, vil kunne forvente at faa Tilladelse til at genindtræde i Nummer, naar Tjenesten ved Korpset ophører paa lovlig Vis.

Samtlige Ansøgninger fra faste Befalingsmænd i Sagens Anledning fremsendes uopholdeligt ad Kommandovejen til Krigsministeriet. Ingen kan frigøres, førend Krigs-ministeriets Bestemmelse foreligger. Ansøgninger vil kunne forventes imødekommet i det Omfang, Tjenesten tillader dette.

Hjemsendte værnepligtige (Befalingsmænd og menige), der ønsker at indtræde i Frikorpset, skal indsende Ansøgning om Rejsetilladelse til Udlandet gennem deres militære Underafdeling. Saadan Rejsetilladelse meddeles de paagældende af den dertil beføjede Myndighed, idet der ses bort fra, om de paagældende maatte være bestemt til Genindkaldelse.

Det maa ikke vanskeliggøres for de paagældende at indtræde i Korpset.

23.-7.-41. Ægeksportudvalgets Meddelelse om Salg af Æg til den tyske Værnemagt.

Foranlediget af talrige Henvendelser ønsker Landbrugsministeriets Ægeksport-Udvalg at gøre opmærksom paa, at Salg af Æg til den tyske Værnemagt og dennes enkelte Medlemmer kun maa finde Sted i Henhold til Handelsministeriets Bekendt-gørelse af 11. December 1940.

For Æg er Reglerne som følger:

1. Udlevering af Æg til den tyske Værnemagts Afdelinger, herunder Kantiner, maa kun finde Sted fra autoriserede Ægeksportører og disses Pakkerier samt fra Skibs-provianteringsforretninger, der har særlig Tilladelse.

2. Ved Afhentningen af Æg til Afdelinger inden for Værnemagten, herunder Kan-tiner, afleverer Modtageren en Bestillingsseddel som vedlagte, udfyldt i to Eksemp- larer. Det ene Eksemplar indsender den danske Sælger til Landbrugsministeriets Ægeksport-Udvalg, Axelborg, København V, der, efter at Betalingen fra de tyske Myndigheder har fundet Sted i Check til Udvalget, afregner den danske Sælger til en Pris, der fastsættes af Ægeksport-Udvalget. Det er Sælgeren forbudt at modtage Beta-ling fra Værnemagten.

3. Salg til enkelte Medlemmer af den tyske Værnemagt er ikke forbeholdt de auto-riserede Eksportører; det kan finde Sted mod kontant Betaling, hvis det efter loyalt Skøn kun drejer sig om smaa Partier til den enkeltes rimelige personlige Forbrug.

29.-7.-41. Handelsministeriets Cirkulær-Skrivelse til Politidirektøren i København og samtlige Politimestre om Udskænkning af stærke Drikke til Medlemmer af den tyske Værnemagt.

Efter Forhandling mellem Udenrigsministeriet og den tyske Værnemagt i Danmark skal man meddele, at der er truffet følgende Aftale vedrørende Adgang for Medlem-mer af den tyske Værnemagt, der er indkvarteret eller modtager Forplejning i Beværtninger og Gæstgiverier med Bevilling uden Ret til Udskænkning af stærke Drikke, til at nyde stærke Drikke, jfr. herved Bestemmelserne i § l, Stk. 3, i Beværter-loven af 15. Marts 1939:

1. I de nævnte Beværtninger m. v. maa stærke Drikke nydes af Medlemmer af den tyske Værnemagt, der er indkvarteret eller modtager Forplejning i vedkommende Virksomhed, samt af andre tyske Soldater, der er i Følge med disse. Derimod maa stærke Drikke ikke nydes af andre.

2. Stærke Drikke maa alene nydes i et særligt Lokale, hvortil kun de under 1) nævnte Personer har Adgang, men derimod ikke i Lokaler eller paa Omraader, hvortil andre samtidig har Adgang.

3. Beværtere og Gæstgivere med Bevilling uden Ret til Udskænkning af stærke Drikke maa hverken medvirke ved Fremskaffelsen, Opbevaringen eller Serveringen af stærke Drikke.

Idet man vedlægger et Antal Særtryk af nærværende Cirkulær-Skrivelse, som man

Side 39

ved Politiets Foranstaltning beder omdelt til samtlige Beværtere og Gæstgivere med Bevilling uden Ret til Udskænkning af stærke Drikke, skal man anmode om, at det indskærpes de paagældende Beværtere og Gæstgivere, at de nøje maa iagttage, at foranstaaende Regler overholdes.

19.-8.-41. Handelsministeriets Bkg. ang. Godk. af visse Entreprenør- og Byggearbej-der. Se S. 140.

22.-8.-41. Lov Nr. 349 om Forbud mod kommunistiske Foreninger og mod kommunistisk Virksomhed. 1) Ophævet ved foreløbig Lov Nr. 216 af 7. Maj 1945. Se til Lovens Cirkulæreskrivelse af 18. November 1941.

§ 1. Alle kommunistiske Foreninger og Sammenslutninger forbydes, og de bestaa-ende kommunistiske Foreninger og Sammenslutninger vil straks være at opløse.

Kommunistisk Virksomhed eller Agitation af enhver Art er forbudt. Dette gælder, uanset om der foreligger Tilslutning til nogen Forening.

Overtrædelse af foranstaaende Bestemmelser straffes med Bøde, Hæfte eller Fængsel indtil 8 Aar.

§ 2. Personer, hvis Adfærd har givet særlig Grund til at antage, at de vil deltage i kommunistisk Virksomhed eller Agitation, kan efter Justitsministerens Bestemmelse eller med hans Godkendelse tages i Forvaring, naar dette skønnes nødvendigt af Hensyn til Statens Sikkerhed eller dens Forhold til fremmede Magter.

Enhver, der tages i Forvaring i Medfør af 1ste Stykke, skal inden 24 Timer fremstilles for Københavns Byret, der ved Kendelse beslutter, om Forvaringen skal opretholdes. Begæringen om Forvaringens Opretholdelse vil, naar Justitsministerens Bestemmelse eller hans Godkendelse foreligger, være at tage til Følge, medmindre der maa antages at foreligge en aabenbar Fejltagelse med Hensyn til vedkommen-des Identitet eller hidtidige Deltagelse i kommunistisk Virksomhed eller Agitation.

Saafremt det ikke kan naas inden 24 Timer at fremstille den, der er taget i Forvaring, for Københavns Byret, vil han inden samme Frist være at fremstille for en anden Dommer ved Underret, der modtager hans Forklaring. Beslutning om Forva-ringstagelse træffes ogsaa i dette Tilfælde snarest muligt af Københavns Byret.

Over for Byrettens Kendelse kan saavel den, der er taget i Forvaring, som det offentlige rejse Kæremaal til Højesteret. Kæremaal, der rejses af det offentlige, har opsættende Virkning.

Forvaringen skal ophøre, saa snart den ikke længere skønnes nødvendig af Hen-syn til Statens Sikkerhed eller dens Forhold til fremmede Magter. Bestemmelse herom træffes af Justitsministeren.

Justitsministeren giver hver 3die Maaned til et af Rigsdagens to Ting nedsat Udvalg Meddelelse om, hvilke Personer der i den forløbne Periode har været taget i Forvaring i Medfør af foranstaaende Bestemmelser, med Angivelse af Grundlaget for Forvaringstagelsen.

§ 3. Den Formue, der maatte tilhøre de kommunistiske Foreninger og Sammen-slutninger, samt disse Foreningers og Sammenslutningers Arkiv, Protokoller o. lign. vil være at tage i Bevaring af det offentlige.

Denne Lov, der ikke gælder for Færøerne, træder i Kraft straks.

 

 

klik til Fakta02

 

 

 kasler-journal. dk

Page Up


Copied from the original Mogens Kasler-Journal by SmartCMS ® 2011