Dette er en SmartCMS kopi af den originale Mogens Kasler-Journal, som blev lukket 16. marts 2011

Fakta02                                                                                                                                                                                                                                                                                 kasler-journal.dk
Page Down

 

 

BESÆTTELSESTIDENS FAKTA

2

 

 

fortsat fra side 39

 

1.-9.-40. Bekendtgørelse Nr. 376 om Tillæg til Bekendtgørelse Nr. 578 af 4. Novem-ber vedrerende Salg af Varer indeholdende Jern, Staal, andre Metaller eller Kaut-sjuk.

I Medfør af Bestemmelserne i Lov Nr. 406 af 3. August 1940 om erhvervsøkono-miske Foranstaltninger, Vareforsyning m.v., jfr. Lov Nr. 133 af 29. Marts 1941, fastsæt-tes herved følgende:

§ 1. De i Bekendtgørelse Nr. 578 af 4. November 1940 vedrørende Salg af Varer indeholdende

Side 40

Jern, Staal, andre Metaller eller Kautsjuk nævnte Organisationer bemyndiges til at opkræve et Gebyr for Behandlingen af Ansøgninger om Godkendelse af Aftaler, der omfattes af Bekendtgørelsen. Gebyret skal anvendes til Dækning af de med Organisa-tionernes Arbejde med de paagældende Sager forbundne Udgifter. Gebyrets Stør-relse fastsættes efter Aftale med Ministeren for Handel, Industri og Søfart.

§ 2. Denne Bekendtgørelse træder i Kraft straks.

26.-9.-41. Industriraadets Cirkulære til Medlemmerne af Industriraadsorganisationen vedrørende Kontrol med Industri-Leverancer mod Betaling over dansk-tysk Clearing-konto.

Fra Regeringens Side har man ønsket gennem Industriraadet at gøre Industrien bekendt med en Række nye Bestemmelser, der maa iagttages, naar en Virksomhed modtager Forespørgsel eller Ordre paa Levering af Industrivarer til Tyskland mod Betaling over den dansk/tyske Clearingkonto. I Tilslutning til de Cirkulæreskrivelser, sidst af 5. November 1940, der herfra tidligere er udsendt vedrørende Spørgsmaalet om Godkendelse af — og Sikring af Betalingsmuligheder for — saadanne Leverancer, gives nedenfor efter Henstilling fra Regeringen en Oversigt over samtlige de Bestem-melser, der fremtidig gælder for Gennemførelse af Industrileverancer til Tyskland.

I. Godkendelse af Tilbud og Fremskaffelse af Betalingsmuligheder over dansk/tysk Clearingkonto.

Anmeldelse. I en Skrivelse til Industriraadet har Handelsministeriet fastsat, at en Virksomhed, naar den modtager Forespørgsel eller Ordre paa Levering af Varer til Tyskland, paa det tidligst mulige Tidspunkt, forinden Kontrakt afsluttes, og senest samtidig med at Tilbud afgives, maa indsende Anmeldelse herom. Anmeldelsen, der stiles til Uden-rigsministeriets Kommitterede i Industrisager, indsendes til Industri-raadet i 2 Eksemplarer og maa indeholde Oplysninger om:

1) Ordregiverens Navn og Adresse (evt. ligeledes den tyske Institution, hvorigen-nem Ordren er fremsendt). 2) Arten og Omfanget af Ordren. 3) Ordresummen. 4) Tids-punktet for Modtagelsen af Forespørgslen. 5) Leveringstiden. 6) De paaregnede Beta-lingsterminer. 7) Omfanget og Arten af de forudsete Raamateriale-Leveringer fra Tysk-land til den paagældende Ordre.

Kalkulation. Da Leverancer mod Betaling over den dansk/tyske Clearingkonto finansieres af Staten, har Regeringen besluttet at gøre Betalingen for Industrileverancer til Tyskland betinget af, at de enkelte Ordrer underkastes en Priskontrol, forinden der kan meddeles Godkendelse og deraf følgende Finansierings-Tilsagn for Leverancerne. Gennemførelsen af denne Priskontrol, der varetages af Udenrigsministeriets Kommitterede i Industrisager, og hvis Formaal er at sikre en efter de nuværende Forhold afpasset Begrænsning af den indvundne Fortjeneste, sker gennem Indsendelse af den Kalkulation, der har ligget til Grund for Afgivelse af Tilbudet paa den omhandlede Leverance. Saasnart Tilbudet er afgivet, maa Virksomheden derfor indsende Kalkulations-oplysningerne, der skal være udfærdiget paa Tro og Love i Overensstemmelse med Virksomhedens indhøstede Erfaringer fra tidligere udførte, tilsvarende eller lignende Arbejder. Oplysningerne indsendes til Industriraadet, der videregiver Kalkulationsoversigten til Udenrigsministeriets Kommitterede i Industrisager. Oplysningerne arkiveres og behandles i særlig fortrolig Form, saaledes at de ikke vil følge Sagens Gang i andre Instanser.

Kalkulationen udfærdiges i Overensstemmelse med de af Virksomheden normalt

Side 41

benyttede Kalkulationsmetoder, idet dog Tilbudsprisen skal være opdelt i følgende Poster:

a) Kalkulerede Udgifter til Materialer og andre Anskaffelser udefra. Der ønskes Angivelse af Art, Mængde og kalkulerede Priser paa de til Leverancen medgaaende Materialer, herunder Færdigdele leveret af andre Virksomheder samt Assistance-arbejder ydet af saadanne. Hvis kalkulerede Udgifter til Driftsmaterialer, f. Eks. Brændsel, ikke henregnes til Omkostningerne, men til Materialeudgifter, maa disse Driftsmaterialeudgifter angives som særlige Poster.

b) Kalkuleret Arbejdsløn til de Arbejdere, der forventes at blive direkte beskæftiget med den paagældende Leverance („den produktive Arbejdsløn").

c) Kalkulerede Omkostningstillæg, herunder Materialeleverings- og Lageromkost-ninger, Fabrikations-Driftsudgifter, Afskrivninger af Driftsanlæg samt Generalomkost-ninger.

Afskrivningerne skal ske med de af Skattevæsenet godkendte Procentsatser, der vil kunne anvendes paa Anlæggenes nuværende Værdi, f. Eks. som angivet ved Assu-ranceværdien.

Generalomkostningerne skal svare til den paagældende Leverances Andel i Virk-somhedens Centraladministration og eventuelle Salgsorganisation.

Saavel Afskrivningerne som Generalomkostningerne fordeles paa en Produktion svarende til det nærmest foregaaende Regnskabsaar, eller de nærmest foregaaende 4 Kvartaler, hvis Virksomheden normalt benytter denne Fremgangsmaade, og med Angivelse af den Omsætning, paa hvilken disse Udgifter er fordelt.

Hvis der i Omkostningstillæggene er indkalkuleret Forrentning af Driftsanlæggene, maa det hertil anslaaede Beløb udskilles og anføres særskilt.

d) Eventuelle Udgifter til Patenter, Licenser og Provision specificeres for hver enkelt Post. Det bemærkes, at der i Almindelighed ikke vil kunne godkendes Priser, hvori er inkluderet Provision til herværende Agenter. Er der desuagtet forudset Betaling af en saadan Provision, maa denne specielt motiveres og kan kun forventes godkendt af Udenrigsministeriet, naar ganske særlige Forhold maatte foreligge.

e) Kalkuleret Nettofortjeneste. Godkendelse af Prisen vil ikke kunne forventes, medmindre Nettofortjenesten (inkl. Forrentning af Driftsanlæggene) ligger indenfor en nærmere efter de nuværende Forhold afpasset Grænse. Der kan i Tilfælde, hvor særlige Forhold taler derfor, saaledes ved Nykonstruktioner eller ved en ekstra-ordinær Usikkerhed i Forbindelse med Leverancen, kalkuleres med en vis Margin til Dækning af en saadan Risiko, men de deraf følgende Risikotillæg maa i saa Fald fremgaa af Kalkulationen. Endvidere vil Udenrigsministeriets Kommitterede i Industri-sager som vejledende Retningslinie ved Bedømmelsen af den enkelte Kalkulation kunne benytte de af Virksomheden paa anden Maade — til Hjemmemarkedet eller til Eksport — for tilsvarende Leverancer opnaaede Priser. Med Henblik herpaa kan Virksomheden vedlægge Brochurer, Prislister, Maksimalpris-Meddelelser el.a. Oplys-ninger til Vejledning. Forsaavidt angaar saadanne ensartede Leverancer, som beordres i Henhold til Enhedspris-Kontrakter, vil Bedømmelsen af de ansatte Priser hos Udenrigsministeriets Kommitterede i Industrisager kunne ske under Hensyntagen til Forholdene i Branchen og de i Leverancen deltagende Virksomheder under eet.

Hvor Forholdene taler derfor, vil Udenrigsministeriets Kommitterede i Industrisager kunne forlange indsendt Kalkulationsoplysninger fra Underleverandører, der maatte deltage i Fabrikationen af en Leverance.

Leverancer kan i Almindelighed ikke forventes godkendt med længere Leverings-tid end 6 Maaneder fremover, medmindre det drejer sig om udelelige Objekter, eller hvor særlige Forhold gør sig gældende.

Saafremt Kommitterede ved Sagens Behandling skønner, at der af Hensyn til de almindelige Retningslinier, som bør følges, maa foretages Ændringer i det afgivne Tilbud, vil Meddelelse herom snarest tilgaa Virksomheden. Endelig Aftale med Køberen om Kontraktprisen kan ikke træffes, før denne er godkendt og Meddelelse herom sendt

Side 42

til Virksomheden gennem Industriraadet. Kommitteredes Godkendelse vil frem-komme som et Tilsagn om, at Betalingen kan finde Sted over den dansk/tyske Clearingkonto og vil blive betinget af, at Virksomheden erklærer sig villig til paa Opfordring at forelægge og dokumentere Efterkalkulationer, der først kan opstilles, naar Arbejdet er afsluttet, og som kan afgives gennem en af Virksomheden udpeget statsautoriseret Revisor.

Endelig Aabning af Betalingsmulighederne finder dog først Sted, naar de til Leve-rancens Gennemførelse øvrige Tilladelser, nemlig Udførselstilladelse eller andre lignende Tilladelser fra andre Instanser, jfr. nedenfor under II, foreligger, hvorved det bemærkes, at der i Almindelighed kun kan regnes med Opnaaelse af Udførsels-tilladelse, saafremt samtlige til Ordren medgaaende Materialer leveres fra Tyskland. Naar saadanne andre Tilladelser er nødvendige, viderebehandler Industriraadet Sagen med de paagældende Instanser.

II. Fremskaffelse af Udførselstilladelse. Foruden den ovenfor under I nævnte Godkendelse af Tilbudsprisen varetager Industriraadet Spørgsmaalet om Fremskaf-felse af Udførselstilladelse for den omhandlede Leverance.

Jern, Metaller og Gummi. Ved Bekendtgørelse af 4. November 1940 har Handels-ministeriet fastsat, at der til Salg af Varer indeholdende Jern, Staal el. a. Metaller af en samlet Vægt paa over 50 kg eller Kautsjuk til tyske Aftagere kræves speciel Godkendelse fra Direktoratet for Vareforsyning, hvilken Godkendelse er betinget af, at der foreligger Sikkerhed for, at de medgaaende Materialer vil blive kompenseret fra Tyskland. Forsaavidt en Leverance falder ind under disse Bestemmelser, indsender Virksomheden til Industriraadet i 2 Eksemplarer følgende Oplysninger:

1) Den Vægtmængde Jern og Staal, der medgaar til Ordrens Effektuering.

2) Det Kontrolnummer, som den tyske Ordregiver er forpligtet til at afgive for For-bruget af Jern og Staal, med den til Kontrolnumret hørende Vægtmængde. (Et Kontrolnummer ser f. Eks. saaledes ud: WM VI 5520/11/41).

3) Specifikation over de nødvendige andre Metalsorter, der kræves til Ordrens Ud-førelse, med Vægtangivelse for hver Metalsort.

4) Vægten af den Kautsjukmængde, der indgaar i Leverancen.

5) Forsaavidt Ordren bestaar i Bearbejdning af Materialer, der leveres af Ordre-giveren, maa dette bemærkes i Materialespecifikationen.

Det under Pkt. 2 nævnte Kontrolnummer maa være afgivet gennem den her-værende tyske Wehrwirtschaftstab, ligesom der fra Wehrwirtschaftstabs Side for de under Pkt. 3 og 4 nævnte Varers Vedkommende maa foreligge Anvisninger, der godt-gør, at de angivne Mængder Metaller og Kautsjuk vil kunne indkøbes og kompenseres fra Tyskland.

Industriraadet træder dernæst i Forbindelse med Direktoratet for Vareforsyning med Henblik paa Ordrens Godkendelse i Henhold til Handelsministeriets Bekendt-gørelse af 4. November 1940. Saafremt Ordren godkendes, gives Godkendelsen i Form af en Udførselstilladelse eller Tilsagn om Udførselstilladelse, der fremsendes til Virksomheden fra Industriraadet.

Andre Varer. Angaar Ordren Levering af andre Varer end ovenfor nævnt, vil det som anført i Almindelighed være en Forudsætning for Tildeling af Udførselstilladelse, at samtlige medgaaende Materialer leveres fra Tyskland. Industriraadet, som derfor maa være i Besiddelse af en Oversigt over de medgaaende Materialer og Oplysninger om disses Fremskaffelse, træder i Forbindelse med Direktoratet for Vareforsyning med Henblik paa Udstedelse af den for Varernes Afsendelse fornødne Udførselstilladelse.

III. a) De i Afsnit II givne Regler finder ligeledes Anvendelse paa Leverancer af Varer indholdende

Side 43

Jern, Staal, andre Metaller eller Kautsjuk til tyske Aftagere her i Landet, i Reglen den tyske Værnemagt.

b) Hvad specielt Skibsreparationer for tysk Regning angaar, henvises forsaavidt angaar Afsnit I, II og III til derom særlig affattet Cirkulære, der er tilstillet de interesserede Virksomheder. * 1) Jfr. herved Bkg. af 25.-1IO.-1941 og Cirkulære af 2.-3.-19-12.

c) Ved Salg af alle andre Varer til den herværende tyske Værnemagt maa Tilladelse forud indhentes direkte fra Udenrigsministeriet, saafremt Ordrebeløbet overskrider 200 Kr., jfr. Reglerne i Bekendtgørelsen af 11. Dec. 1940.

Til Slut skal bemærkes, at Raadet gerne er villig til at yde Virksomhederne den bedst mulige Støtte gennem Formidlingen af de enkelte Sager, som indsendes til Raadet, ligesom Raadet er beredt til at yde Virksomhederne den nødvendige Orien-tering og Vejledning.

2.-10.-41. Handelsministeriets Bekendtgørelse om Ændring i Bekendtgørelse Nr. 337 af 25. Juni 1940 angaaende Ind- og Udførsel af. Penge og Værdipapirer m. v.

I Medfør af § 7 i Lov Nr. 406 af 3. August 1940 om erhvervsøkonomiske Foran-staltninger, Vareforsyning m. v., jfr Lov Nr. 133 af 29. Marts 1941, bestemmes herved følgende:

§ 1. Til § 14 i Bekendtgørelse Nr. 337 af 25. Juni 1940 angaaende Ind- og Udførsel af Penge og Værdipapirer m. v. føjes som nyt 2. og 3. Stykke:

„Personer, Firmaer eller juridiske Personer, der hører hjemme eller driver Virk-somhed her i Landet, maa ikke uden Tilladelse fra Danmarks Nationalbank modtage Kapitalindskud (Kontant, i Varer eller paa anden Maade) eller Sikkerhed (Kaution, Garanti) fra ikke her hjemmehørende Personer, Firmaer eller juridiske Personer.

Personer, Firmaer eller juridiske Personer, som hører hjemme her i Landet, maa ikke uden Samtykke fra Danmarks Nationalbank overdrage eller pantsætte danske Værdipapirer til Personer, Firmaer eller juridiske Personer, der ikke hører hjemme her i Landet. Dispositioner, der foretages i Strid hermed, er ugyldige.

§ 2. Denne Bekendtgørelse træder i Kraft straks.

22.-10.-41. Handelsministeriets Bekendtgørelse om Tillæg til Bkg. af 19. August 1941. Se S. 141.

25.-10.-41. Handelsministeriets Bekendtgørelse angaaende Levering af Skibsudstyr og Skibsproviant til Skibe i danske Havne samt om Reparation af fremmede Skibe.

I Medfør af Lov Nr. 406 af 3. August 1940 om erhvervsøkonomiske Foranstaltninger, Vareforsyninger m. v., jfr. Lov af 29. Marts 1941, fastsættes herved følgende:

§ 1. Levering til fremmede Skibe af Skibsudstyr, f. Eks. nautiske Instrumenter, Tov-værk, Wirer, Kæder, Ankre, Sejl- og Presenningsdug, Flagdug, Tjære, Farver, Fernis Bunkerkul, Brændsels- og Smøreolier, Arbejdsdragter (Kedeldragter), Søstøvler, Sæbe og Rengøringsmidler, er forbudt.

Direktoratet for Vareforsyning kan dog, naar ganske særlige Omstændigheder skønnes at foreligge, tillade, at der leveres Skibsudstyr til fremmede Skibe i til-strækkeligt Omfang til, at vedkommende Skib kan fortsætte sin Rejse.

Andragende om saadan Tilladelse fremsættes overfor Statens Skibstilsyn i ved-kommende Havn — i Havne, hvor Skibstilsynet ikke er repræsenteret, overfor Told-væsenet — der efter stedfunden Undersøgelse forelægger Sagen — om fornødent telefonisk (Tlf. Central 1466) — for Direktoratet for Vareforsyning, Fordelingskontoret.

§2. Levering til danske Skibe af Skibsudstyr maa — hvor ikke særlige Regler for en-kelte Varearter maatte være fastsat (f. Eks. Bunkerkul, Brændsels- og Smøreolier,

Side 44

Sejl- og Presenningsdug) — kun ske i et i Forhold til vedkommende Skibs Størrelse og forestaaende Rejse passende Omfang.

§ 3. * 1) Senere ændret ved Bkg. af 13.-12.-1941, 6.-1. og 29.-10.-1943, se disse. Leve-ring til fremmede Skibe af rationerede Nærings- og Nydelsesmidler - bortset fra Brød, Mel og Gryn - samt Spirituosa, Krydderier, Tobaksvarer, Honning, Kunsthonning og Marmelade, er forbudt.

Andre Næringsmidler — herunder Brød, Mel og Gryn — maa kun leveres i et Om-fang, der i Forbindelse med tilstedeværende Beholdninger af de paagældende Varer svarer til Forbruget til den næste Havn, som vedkommende Skib skal anløbe. For-bruget pr. Uge pr. Mand af følgende Varer ansættes saaledes:

Hvedemel — 420 g, eller Hvedebrød 500 g. Rugmel — 2000 g, eller Rugbrød 2500 g. Havre eller Byggryn (Bygmel) 250 g. Kød og Fisk eller Konserves heraf 1000 g. Fedt 250 g. Friske Grøntsager eller Konserves heraf 1000 g. Kartofler 4000 g. Ærter og Bønner 300 g. Mælk eller Fløde ½ l Mælk eller 0,35 l Fløde. Æg 2-3 Stk.

Ved Levering af Brød, Mel og Gryn skal Leverandøren forlange særskilt Kvittering af Skibets Fører eller 1ste Styrmand for det leverede Kvantum, indeholdende Oplys-ning om Skibets Navn og Hjemsted, Besætningens Størrelse, Skibets næste Anløbs-havn, Rejsens formodede Varighed samt tilstedeværende Beholdninger af de nævnte Varer. Kvitteringerne skal straks efter Modtagelsen indsendes til Direktoratet for Vareforsyning, Fordelingskontoret, hvorfra der vil blive tilstillet Leverandørerne Rationeringsmærker, svarende til de solgte Kvanta. Blanketter til de ovennævnte Kvitteringer kan rekvireres hos Direktoratet for Vareforsyning, Fordelingskontoret.

§ 4. Med Hensyn til Levering af Skibsproviant til tyske Marineskibe og Skibe, der fører tysk Rigstjenesteflag („Reichsdienstflagge"), gælder de Regler, som indeholdes i Bekendtgørelse Nr. 639 af 11. December 1940 vedrørende Salg af Varer til den tyske Værnemagt og til dennes enkelte Medlemmer, jfr. Cirkulæreskrivelse af 27. Juni 1941.

§ 5. Levering til danske Skibe af rationerede Nærings- og Nydelsesmidler kan kun finde Sted mod Aflevering af Rationeringsmærker.

Andre Næringsmidler kan leveres i et Omfang, der svarer til Forbruget til Skibets næste Ankomst til dansk Havn eller — for Skibe i Fart mellem danske Havne — til For-bruget i en Uge.

§ 6. Til Levering af Materialer i Forbindelse med Reparationer af fremmede Han-delsskibe kræves Tilladelse fra Ministeriet for Handel, Industri og Søfart. Andragende om saadan Tilladelse indsendes af den Virksomhed, der skal udføre Reparationen, gennem Statens Skibstilsyn i nærmeste Havn, med Angivelse af et Skøn over Arten og Mængden af de Materialer, der vil medgaa til Reparationen.

Er de ønskede Reparationer ikke større end fornødent for at bringe vedkommende Skib i fuldt sødygtig Stand, og skønnes Værdien af det medgaaende Materiale ikke at ville overstige 2.000 Kr., kan den paagældende Tjenestemand under Statens Skibs-tilsyn paa Ministeriets Vegne give den ønskede Tilladelse. Indberetning herom ind-sendes da ad tjenstlig Vej til Ministeriet.

For saa vidt angaar Levering af Materialer, indeholdende Jern, Staal eller andre Metaller eller Kautsjuk, gælder derhos vedblivende Reglerne i Bek. Nr. 578 af 4.

Side 45

November 1940 vedrørende Salg til tyske Aftagere af Varer, indeholdende Jern, Staal, andre Metaller eller Kautsjuk.

Overtrædelse af de i denne Bekendtgørelse indeholdte Forskrifter straffes efter Reglerne i Lov Nr. 406 af 3. August 1940 om erhvervsøkonomiske Foranstaltninger, Vareforsyning m. v.

Denne Bekendtgørelse træder i Kraft straks.

29.-10.-41. Undervisningsministeriets Cirkulæreskrivelse til Rektorerne for Statens højere Almenskoler og Sorø Akademis Skole om Skoleforedrag.

Paa given Foranledning skal man herved anmode Dem om, saafremt der maatte blive Spørgsmaal om at arrangere Foredrag paa Skolen af saadanne Personer uden for Skolens Lærerkreds eller om saadanne Emner, som kan gøre det tvivlsomt, om man under de nuværende ekstraordinære Forhold bør lade Foredraget holde paa Skolen, da — forinden endelig Afgørelse træffes — at ville drøfte Sagen med Under-visningsinspektøren for Gymnasieskolerne.

31.-10.-41. Bekendtgørelse Nr. 459 om Ændring i Bekendtgørelse Nr. 639 af 11. December 1940 vedrørende Salg af Varer til den tyske Værnemagt og til dennes enkelte Medlemmer.

I Medfør af Lov Nr. 406 af 3. August 1940 om erhvervsøkonomiske Foranstaltninger, Vareforsyning m. v., jfr. Lov Nr. 133 af 29. Marts 1941, fastsættes efter Forhandling med Udenrigsministeriet herved følgende:

§ 2, Stk. l b. i Bekendtgørelse Nr. 639 af 11. December 1940 vedrørende Salg af Varer til den tyske Værnemagt og til dennes enkelte Medlemmer affattes saaledes:

„Varer, der indeholder Jern, Staal eller andre Metaller af en samlet Vægt paa over 50 kg eller Kautsjuk, kan sælges i Overensstemmelse med Forskrifterne i Bekendt-gørelse Nr. 578 af 4. November 1940".

§ 2. Denne Bekendtgørelse træder i Kraft straks.

31.-10.-41, Handelsministeriets Cirkulære til samtlige Politimestre om Salg af Varer til den tyske Værnemagt.

Idet man hoslagt fremsender nogle Eksemplarer af Handelsministeriets Bekendt-gørelse af D. D. om Ændring i Bekendtgørelse Nr. 639 af 11. December 1940 ved-rørende Salg af Varer til den tyske Værnemagt og til dennes enkelte Medlemmer, skal man oplyse, at der ved Behandlingen af Sager vedrørende fornævnte Bekendtgørelse af 11. December 1940 samt Bekendtgørelse af 4. November 1940 vedrørende Salg til tyske Aftagere af Varer indeholdende Jern, Staal, andre Metaller eller Kautsjuk har vist sig nogen Usikkerhed med Hensyn til Spørgsmaalet om, hvorvidt Varer, der indeholder Jern, Staal eller andre Metaller af en samlet Vægt paa 50 kg og derunder, omfattedes af de paagældende Bekendtgørelser, eller om Salget af disse Varer var frit.

Efter at der vedrørende Spørgsmaalet har været ført Forhandlinger mellem Han-delsministeriet, Udenrigsministeriet og den tyske Værnemagt, er det nu udtrykkeligt fastslaaet, at alle Salg til den tyske Værnemagt behandles efter Bestemmelserne i Bekendtgørelsen af 11. December 1940 alene med Undtagelse af Salg af Varer, der indeholder Jern, Staal, andre Metaller af en samlet Vægt paa over 50 kg eller Kautsjuk, hvilke Salg henhører under Bekendtgørelsen af 4. November 1940.

18.-11.-41. Justitsministeriets Cirkulæreskrivelse vedr. Kommunistloven.

Ifølge § l, Stk. 2, i Lov Nr. 349 af 22. August 1941 om Forbud mod kommunistiske Foreninger og mod kommunistisk Virksomhed er kommunistisk Virksomhed eller Agitation af enhver Art forbudt, hvilket gælder, uanset om der foreligger Tilslutning til nogen Forening.

Side 46

Paa given Foranledning skal man anmode D'Herrer om at have Opmærksomheden henvendt paa, om der i Politikredsen sker Uddeling af Skrifter, Pjecer o. lign. af kom-munistisk Indhold, foretages Bemalinger eller Paaskrifter paa Plankeværker, Gader eller lign. af saadant Indhold, eller foretages Indsamling af Penge eller andet til kommunistiske Formaal.

Der bør navnlig fra Politiets Side føres Kontrol med, om der paa denne eller anden Maade foretages kommunistisk Agitation paa Kontrolsteder for Udbetaling af Arbejds-løshedsunderstøttelse, i Folkekøkkener eller paa lignende Steder. I Tilfælde af Bema-linger og lignende bør der foruden energisk Efterforskning iværksættes passende Forholdsregler for at hindre Gentagelser, f. Eks. ved øget Patrouillering. Bemalinger skal fjernes saa snart som muligt, efter at der er optaget Beskrivelse, evt. Fotografi, og, hvor det er muligt, sikret Prøver af den anvendte Maling.

Forsaavidt Overtrædelse af fornævnte Bestemmelse konstateres, bør der straks ind-ledes Undersøgelse til Udfindelse af Gerningsmanden, og Sagen, der som meddelt i Justitsministeriets Cirkulæreskrivelse af 4. September 1941 henhører under Statsad-vokaten for særlige Anliggender, bør fremmes med størst mulig Hurtighed. Indbe-retning til Statsadvokaten for særlige Anliggender bør ske omgaaende, og uanset om Gerningsmanden kan findes.

26.-11.-41. Indenrigsministeriets Cirkulæreskrivelse til Amtmændene ang. Befolknin-gens Forhold til den tyske Værnemagt.

Under Henvisning til de paa Mødet i Indenrigsministeriet den 4. September d.A. før-te Forhandlinger angaaende Befolkningens Forhold til de herværende Medlemmer af den tyske Værnemagt skal man meddele, at Justitsministeriet har truffet Foranstalt-ning til, at d'Herrer Amtmænd fremtidig underhaanden direkte fra Politimesterene i Amtet modtager Genpart af de Indberetninger, som Politimestrene indsender til Statsadvokaten for særlige Anliggender. I disse Indberetninger vil fremtidig de enkelte deri omhandlede Forhold blive beskrevet saa udførligt i Indberetningen, at denne indeholder et selvstændigt Referat af det passerede, saaledes at man ikke nøjes med en Henvisning til tidligere i Maanedens Løb afgivne Sær-Indberetninger. Da Indenrigsministeriet fra Statsadvokaten for særlige Anliggender vil modtage Genparter af Politimestrenes Indberetninger, vil det fremtidig ikke være nødvendigt, at de Indberetninger, Amterne modtager fra Politimestrene, indsendes hertil, men Amterne vil i de Tilfælde, hvor de i Indberetningen til Indenrigsministeriet maatte ønske at kommentere eller supplere Politimestrenes Indberetninger, herefter kunne nøjes med Henvisninger til Politiindberetningernes Indhold om de paagældende Begivenheder.

Justitsministeriet har endvidere paalagt Politimestrene snarest fortroligt at under-rette Amterne om forefaldne Episoder m. v. af særlig Interesse. Det vil blive tilstræbt, at disse Meddelelser gives paa den mest praktiske Maade, hvorom der underhaanden maa træffes Aftale mellem Amtmændene og Politimestrene i vedkommende Amt, f. Eks. ved at en Politifuldmægtig eller Lederen af Kriminalpolitiet telefonisk giver Underretning til Amtskontoret.

Af Hensyn til Oprettelsen af Kontrakter mellem danske Grundejere og den tyske Værnemagt vil Amterne paa samme Maade modtage strengt fortrolig Underretning om, hvad der kommer til Politiets Kundskab om Arbejder, der paatænkes eller paa-begyndes fra Værnemagtens Side.

Efter Justitsministeriets Ønske og i Overensstemmelse med de paa det ovennævnte Møde førte Forhandlinger skal man derhos anmode d'Herrer Amtmænd om efter der-om i hvert enkelt Tilfælde af Justitsministeriet fremsat Opfordring at ville foranstalte afholdt lukkede Møder i Amtet til Drøftelse af Forholdet mellem Befolkningen og Repræsentanterne for den tyske Værnemagt. Til saadanne Møder, der tænkes afholdt, naar alvorligere Begivenheder eller gentagne mindre Episoder igennem et længere Tidsrum har fundet Sted i Amtet, bør af Amtmændene indbydes Personer, der repræ-senterer et bredt Gennemsnit af den lokale Befolkning, saaledes f. Eks. Medlemmer af de kommunale Raad, Medlemmer af Bestyrelserne for forskellige Foreninger og Organisationer,

Side 47

saasom Ungdomsforeninger, faglige Foreninger o. lign. samt andre Personer, der har Lejlighed til at udøve Indflydelse paa større Dele af den stedlige Befolkning, f. Eks. lokale Rigsdagsmænd, Præster og Lærere.

Man vil anse det for mest hensigtsmæssigt, at vedkommende Amtmand som Ind byder til Mødet indleder dette med en Redegørelse for Grunden til, at man har valgt denne fortrolige Form for at komme i Kontakt med Befolkningen, ledsaget af nogle Udtalelser om den nærmere Foranledning til Mødets Afholdelse og nogle almindelige Bemærkninger om Betydningen af, at Befolkningen i enhver Henseende iagttager en værdig og korrekt Holdning over for Besættelsestropperne. Derefter vil der enten af vedkommende Politimester eller af en ved Justitsministeriets Foranstaltning udsendt Person blive foretaget en nærmere Analysering af det eller de foreliggende Forhold, der har givet Anledning til Mødets Afholdelse. Ministeriet maa mene det rimeligt, at der gives Anledning for Mødets Deltagere til at rette Spørgsmaal til den Taler, som har foretaget den nærmere Behandling af Sagen, og man vil anse det for hen-sigtsmæssigt, at Mødet afsluttes af vedkommende Amtmand med en fornyet Opfor-dring til de tilstedeværende om hver indenfor deres Kreds at virke for et gnidningsløst Forhold til Værnemagten.

Det tilføjes, at Justitsministeriet har erklæret sig indforstaaet med, at Omkostnin-gerne ved Mødernes Afholdelse vil kunne udredes af vedkommende Politikasse eller eventuelt fordeles mellem flere Politikasser.

13.-12.-41. Reskript fra Kongen.

Reskript, som Hans Majestæt Kongen den 13. December 1941 tilstillede Udenrigsministeren. Det lød saaledes:

- "Allerhøjst Reskript til Udenrigsministeren om Pligterne for Tjenestemænd i Uden-rigstjenesten. Christian den Tiende, af Guds Naade Konge til Danmark og Island, de Venders og Gothers, Hertug til Slesvig-Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg. Til Vor Udenrigsminister.

I denne for Vort Land saa alvorlige Tid volder det Os dyb Bekymring, at Tjeneste-mænd i Vor Udenrigstjeneste, med hvilken Vi har betroet Dig Tilsynet, har vist svig-tende Forstaaelse af deres Opgaver og Pligter. Ifølge Dine derom aflagte Beretninger har disse Tjenestemænd gjort sig til Talsmænd for den Opfattelse, at de har et Dan-mark at repræsentere, forskelligt fra det Danmark, der styres af Os og Vor Regering. Disse Tjenestemænd har dog samtidig erklæret deres Troskab over for Os i Vor Egen-skab af Landets Konge.

I denne Anledning vil Vi allernaadigst have Dig paalagt at underrette de i Udlandet tjenestegørende Embedsmænd inden for Vor Udenrigstjeneste om, at Tilværelsen af noget andet Danmark end det, som styres af Os og Vor Regering ingenlunde kan anerkendes, og at Vi følgelig ikke har kunnet modtage og ej heller i Fremtiden vil kunne modtage nogen Troskabserklæring, der ikke samtidig er Udtryk for Pligttroskab over for den af Os udnævnte og derfor eneste lovlige Regering.

Det er vort højeste Maal at sikre Danmarks Selvstændighed og Frihed. Vor Stræben mod dette Maal gør det nødvendigt for Os at kunne paaregne alle Vore Undersaatters og først og fremmest Statens Tjenestemænds Medhjælp i Enighed og Troskab. Vore udsendte Repræsentanter i fremmede Lande har i denne Tid en særlig ansvarsfuld Opgave, og det bør være Dig magtpaaliggende at foreholde dem alle, at de kun kan løse denne Opgave paa en Maade, som er i Fædrelandets sande Interesse, naar de i Troskab og overensstemmende med deres Embedsed følger de af Os og Vor Regering anviste Retningslinjer.

Befalende Dig Gud. Skrevet paa Amalienborg, den 13. December 1941. Under vor kongelige Haand og Segl. CHRISTIAN / TH. STAUNING

Side 48

13.-12.-41. Handelsministeriets Bekendtgørelse Nr. 309 om Ændring i Bekendtgørel-se Nr. 443 af 25. Oktober 1941 angaaende Levering af Skibsudstyr og Skibsproviant til Skibe i danske Havne samt. om Reparation af fremmede Skibe.

I Medfør af Lov Nr. 406 af 3. August 1940 om erhvervsøkonomiske Foranstaltninger, Vareforsyning m. v., jfr. Lov Nr. 133 af 29. Marts 1941, fastsættes herved følgende:

§ 1: § 3 i Bekendtgørelse Nr. 443 af 25. Oktober 1941 angaaende Levering af Skibs-udstyr og Skibsproviant til Skibe i danske Havne samt om Reparation af fremmede Skibe affattes saaledes:

„Levering til fremmede Skibe af rationerede Nærings- og Nydelsesmidler - bortset fra Brød, Mel, Gryn og Smør - samt Vin og Spirituosa, Krydderier (herunder dog ikke Salt), Tobaksvarer, Honning og Kunsthonning, er forbudt. Direktoratet for Varefor-syning (Fordelingskontoret) kan dog, naar ganske særlige Omstændigheder skønnes at foreligge, tillade Levering af Varer af ovennævnte Art.

Andre Næringsmidler - herunder Brød, Mel, Gryn og Smør - maa kun leveres i et Omfang, der under rimelig Hensyntagen til tilstedeværende Beholdninger af de paa-gældende Varer svarer til Forbruget til den næste Havn, som vedkommende Skib skal anløbe. Medbragte Beholdninger i Redningsbaade medregnes ikke. Forbruget pr. Uge pr. Mand af nedennævnte Varer ansættes herved saaledes:

Hvedemel 420 g, eller Hvedebrød 500 g. Rugmel 2 000 g, eller Rugbrød 2 500 g. Havre- eller Byggryn (Bygmel) 250 g. Kød og Flæsk eller Konserves heraf 2 000 g. Smør eller Fedt 500 g. Friske Grøntsager eller Konserves heraf 3 000 g. Kartofler 7 000 g. Tørrede Ærter og Bønner tilsammen 500 g. Mælk eller Fløde ½ l Mælk eller 0,35 l Fløde. Æg 2-3 Stk. Marmelade 100 g.

For den Tid et fremmed Skib henligger i dansk Havn, maa rationerede Varer udle-veres i et Omfang, svarende til det for den danske Befolkning gældende.

Til Skibe, der gaar i regelmæssig Passagertrafik mellem danske og udenlandske Havne, kan foruden til Brug for Mandskabet leveres Proviant i rimeligt Omfang til Brug i Skibets Restauration for Passagerer.

Ved Levering af Brød, Mel, Gryn og Smør eller eventuelt andre tilladte, ratio-nerede Varer skal Leverandøren forlange særskilt Kvittering af Skibets Fører eller 1ste Styrmand for det leverede Kvantum. Kvitteringerne skal straks efter Modtagelsen indsendes til Direktoratet for Vareforsyning, Fordelingskontoret, hvorfra der vil blive tilstillet Leverandørerne Rationeringsmærker, svarende til de solgte Kvanta. Blanket-ter til de ovennævnte Kvitteringer kan rekvireres hos Direktoratet for Vareforsyning, Fordelingskontoret".

§ 2. Denne Bekendtgørelse træder i Kraft straks.

22.-12.-41. Lov Nr. 527 om Bemyndigelse til midlertidig at afvige fra visse Bestemmelser i Lov Nr. 112 af 7. Maj 1937 om Hærens Ordning samt i Lov Nr. 113 af 7. Maj 1937 om Søværnets Ordning. * 1) En tilsvarende Bestemmelse er givet for Finansaaret 1943—44 ved Lov Nr. 68 af 1.-3.-1943, § 2.

§ 2. I Finansaarene 1941—42 og 1942—43 kan det i Tilfælde, hvor Omstændigheder-ne særlig taler derfor,

Side 49

tillades Befalingsmænd, der staar uden for Nummer, at indtræde i overtalligt Num-mer, indtil et Nummer maatte blive ledigt i det paagældende Vaaben eller Korps.

23.-12.-41. Bekendtgørelse Nr. 553 angaaende Priskontrol med visse Entreprenør- og Byggearbejder for den tyske Værnemagt her i Landet.

I Medfør af Bestemmelserne i Lov Nr. 406 af 3. August 1940 om erhvervsøkonomiske Foranstaltninger, Vareforsyning m. v., jfr. Lov Nr. 133 af 29. Marts 1941, fastsættes her-ved følgende:

§ 1. Udenrigsministeriets Kommitterede i Industrisager har Beføjelse til i Forstaa-else med den tyske Værnemagt her i Landet at kontrollere og ændre de Priser, som her i Landet arbejdende Virksomheder betinger sig for Udførelsen af Entreprenør- og Byggearbejder for den tyske Værnemagt her i Landet.

Kontrakter angaaende Udførelsen af Entreprenør- og Byggearbejder for den tyske Værnemagt skal i Fremtiden indeholde Bestemmelse om, at Entreprenøren er for-pligtet til at underkaste sig den Kommitteredes Afgørelse med Hensyn til de i Kontrak-ten betingede Priser.

Er der for Entreprenør- eller Byggearbejder modtaget Betalinger, der ikke er i Overensstemmelse med de godkendte Priser, skal det for meget modtagne Beløb paa Anfordring indbetales til Danmarks Nationalbank til Kredit for den tyske Værnemagt her i Landet.

§ 2. Udenrigsministeriets Kommitterede i Industrisager er berettiget til ved Gen-nemførelsen af den i § l omhandlede Priskontrol at kræve de paagældende Kontrak-ter saavel som alle til Bedømmelsen fornødne Oplysninger forelagt af Entreprenøren, der er forpligtet til at meddele de forlangte Oplysninger.

Saafremt der under Udførelsen af allerede godkendte Arbejder foretages Ændrin-ger af prispaavirkende Art, kræves den Kommitteredes Godkendelse af de heraf føl-gende Prisændringer.

§ 3. Bestemmelserne i Bekendtgørelse Nr. 578 af 4. November 1940 angaaende Salg til tyske Aftagere af Varer, indeholdende Jern, Staal, andre Metaller eller Kaut-schuk, samt Bekendtgørelse Nr. 639 af 11. December 1940 angaaende Salg af Varer til den tyske Værnemagt og til dennes enkelte Medlemmer forbliver gældende ved Siden af Bestemmelserne i nærværende Bekendtgørelse.

§ 4. Overtrædelse af foranstaaende Bestemmelser medfører Straf i Overensstem-melse med Reglerne i Lov Nr. 406 af 3. August 1940 om erhvervsøkonomiske Foran-staltninger, Vareforsyning m. v., jfr. Lov Nr. 133 af 29. Marts 1941.

§ 5. Denne Bekendtgørelse træder i Kraft den 1. Januar 1942.

30.-12.-41. Bekendtgørelse om udvidet Anvendelse af de dansk-tyske Overenskom-ster af 1. Juni 1910 og 1. Juni 1914 samt 6. Januar 1932 angaaende Retshjælpsord-ningen.

Ved Noteveksling mellem det tyske Udenrigsministerium og det danske Gesandt skab i Berlin af 21. Maj 1940 og 8. Juli 1941 er der mellem Danmark og det tyske Rige truffet Aftale om, at de i Tilslutning til Haagerkonventionen om Civilprocessen af 17. Juli 1905 afsluttede Overenskomster af 1. Juni 1910 og 1. Juni 1914 samt 6. Januar 1932 angaaende Retshjælpsordningen bringes i Anvendelse med Hensyn til Protek-toratet Böhmen og Måhren.

Side 50

1942.

30.-1.-42. Justitsministeriets Cirkulæreskrivelse om Strafforfølgning mod Personer, der agter udrejse til Tyskland eller Norge.

Efter hvad der er oplyst for Justitsministeriet, har der hidtil i de forskellige Politi-kredse været fulgt en forskellig Praksis med Hensyn til Tilfælde, hvor en Person, mod hvem der verserer en Straffesag, eller som skulde hensættes til Afsoning af Straf, agter at udrejse til Arbejde i Tyskland eller Norge.

I disse Tilfælde vil i Fremtiden følgende Regler være at følge:

I. Tilfælde, hvor den paagældende har Arbejdskontrakt, men endnu ikke har til-traadt Arbejde i Udlandet.

Udrejse bør søges hindret, naar der mod den paagældende verserer en Straffesag, som maa antages at ville falde ud til Frihedsstraf, men derimod ikke, naar Straffen maa antages kun at blive Bøde.

Er Straffesagen afsluttet med Idømmelse af ubetinget Frihedsstraf, bør Udrejse lige-ledes søges hindret. Dette gælder ogsaa i Tiden indtil Ankefristens Udløb samt under iværksat Anke af Sagen fra Domfældtes eller fra det offentliges Side.

Er Straffesagen i 1. Instans faldet ud til Frifindelse, Bøde eller betinget Frihedsstraf, men Sagen paaankes af Anklagemyndigheden, bør Udrejse under Ankesagens Be-handling ikke søges hindret, medmindre der efter Retsplejelovens almindelige Regler er Grundlag for Anholdelse og Fængsling.

Hensættelse til Afsoning af idømt Frihedsstraf (derimod ikke af Bøder) bør, naar Betingelserne herfor iøvrigt foreligger, ske snarest.

Andragende om Benaadning eller Udsættelse med Afsoning af Frihedsstraf, som motiveres med, at Domfældte ønsker at udrejse for at tage Arbejde i Tyskland eller Norge vil i Almindelighed ikke kunne ventes imødekommet, og Udrejse bør, naar Hensættelse til Afsoning efter almindelige Regler ikke kan ske, før Andragendet er afgjort, søges hindret i Overensstemmelse med foranstaaende Regler. Benaadnings-andragendet bør fremmes med størst mulig Hurtighed, og Justitsministeriets Afgørelse af Andragendet kan, naar det skønnes af særlig Betydning, søges indhentet telefonisk (Central 6438 mellem Kl. 13 og 17).

II. Tilfælde, hvor paagældende midlertidigt vender tilbage her til Landet.

I Tilfælde af ordinær Orlov (Ferie, Juleorlov o. lign.) vil de ovenfor under I anførte Regler være at følge.

Ved Hjemvenden paa ekstraordinær, kortvarig Orlov, f. Eks. i Anledning af Fami-liebegivenheder, bør Udrejse ikke søges hindret, medmindre den paagældende under det midlertidige Ophold her har begaaet en Lovovertrædelse, som efter det under I anførte kan begrunde, at Udrejsen søges hindret.

I Mellemperioder mellem to Arbejdskontrakter, d.v.s. i Tiden fra den paagælden-des Hjemvenden efter en afsluttet Arbejdsperiode indtil ny Kontrakt er afsluttet, bør Fuldbyrdelse af Straffedomme, herunder Bøder, straks iværksættes.

12.-2.-41. Justitsministeriets Cirkulæreskrivelse om Bevogtning af D.N.S.A.P.s Om-raader.

I „Fædrelandet" den 7. d. M. fandtes en Meddelelse om, at D.N.S.A.P.s Omraader herefter vilde blive taget under Beskyttelse af Partiets Medlemmer, hvilket maatte forstaas saaledes, at der vilde blive udstillet uniformerede Vagtposter udenfor Parti-kontorer o. lign. Steder. Dette var allerede iværksat den 6. d.M., forsaavidt angik nog-le Kontorer i København.

Udgangspunktet for dette maatte antages at være de forskellige Tilfælde af mindre Hærværk, der igennem Tiderne, og senest Ugen forud for Meddelelsen, har været udøvet overfor forskellige af Partiets Kontorer.

I Overensstemmelse med den Fremgangsmaade, der i tidligere lignende Forhold med Resultat har været anvendt, blev der straks optaget Forhandlinger med det tyske Gesandtskab, og disse resulterede i, at der i Løbet af den 8. d.M. blev udsendt Kon-traordre fra Ledelsen af D.N.S.A.P. Der vil herefter ikke findes uniformerede Poster, hvorimod muligvis enkelte Steder Medlemmer af Partiet vil færdes udenfor Konto-rerne i civil Paaklædning.

Side 51

Under de nævnte Forhandlinger blev det imidlertid forebragt, at Erfaringerne hav-de vist, at der ikke i fuldt tilstrækkeligt Omfang havde været givet det nævnte Partis Lokaler den fornødne Beskyttelse mod ødelæggende Handlinger. Herimod blev det anført, at man stedse fra Politiets Side, saa vidt det af tekniske Grunde var muligt, havde foretaget præventive Skridt, samt med alle Midler søgt at opklare de Hærværk, som havde fundet Sted. Imidlertid har man givet Tilsagn om en yderligere Skærpelse af Tilsynet, hvilket har fundet Udtryk i Justitsministeriets Telegram af 7. d. M.

En fortsat Gennemførelse af fast Døgnvagt de paagældende Steder vil imidlertid, navnlig i de mindre Politikredse, være forbundet med store praktiske Vanskeligheder, og den Beskyttelse, der skal ydes, vil herefter kunne afpasses efter Hr. Politimesterens Skøn. Afgørende for de Dispositioner, der træffes, maa dog være, at Lejligheden til at iværksætte Hærværkshandlinger udelukkes i det størst mulige Omfang, hvorfor indtil videre i hvert Tilfælde fast Vagt fra senere paa Aftenen og Natten igennem maa anses for paakrævet.

Skulde der trods al Bestræbelse for at forhindre det komme til at foreligge Hærværkshandlinger, maa disse fremdeles efterforskes med den størst mulige Kraft. Meddelelse om saadanne Tilfælde bedes omgaaende telefonisk meddelt Statsadvo-katen for særlige Anliggender.

Hvad der foran er meddelt om Baggrunden for det passerede er meget fortroligt til Hr. Politimesterens personlige Orientering.

14.-2.-41. Justitsministeriets Cirkulæreskrivelse om Afholdelse af offentlige Møder.

I Forbindelse med Justitsministeriets Bekendtgørelse af 12. Oktober 1940, jfr. Justitsministeriets Cirkulæreskrivelse af samme Dag, skal man meddele, at der maa lægges meget stor Vægt paa, at offentlige Møder, særlig af politisk Karakter, forløber uden at der opstaar Uro eller Haandgribeligheder.

Man skal derfor anmode D'Herrer om i særlig Grad at have Opmærksomheden henledt paa saadanne Møder og træffe de fornødne Foranstaltninger til, at Møderne kan gennemføres uden Forstyrrelse. Indtil videre maa der saaledes ved alle offentlige Møder, der afholdes af D.N.S.A.P., være Politi til Stede udenfor Mødelokalet eller i dettes umiddelbare Nærhed, og de fornødne Foranstaltninger maa være truffet til, at der kan ske Udrykning, saafremt den ved Mødestedet til Tjeneste satte Styrke ikke vil være i Stand til selv at afværge Uroligheder.

Naar Politikredsens Styrkeforhold gør det paakrævet, maa der i rette Tid være truffet Skridt til, at der kan være Personale til Raadighed fra Nabokredse eller andre Steder.

19.-2.-41. Justitsministeriets Cirkulæreskrivelse om Frikorps „Danmark". * 1) Jfr. Un-dervisningsministeriets Cirkulæreskrivelser af 22. og 23.-2.-1943.

Paa forskellig Maade er Ministeriets Opmærksomhed blevet henledt paa, at Dan-skere, der deltager som Frivillige i Frikorps „Danmark" eller i Waffen-SS, har været Genstand for Forulempelser, naar de er kommet tilbage til Danmark paa Orlov.

Endvidere forekommer der ofte Tilfælde, hvor disse Frivilliges Familier har været udsat fra Chikane i Anledning af, at deres Paarørende som Frivillige deltager i Kam-pen mod Rusland.

Disse beklagelige Hændelser har medført forskellige dybtgaaende Vanskeligheder, og man skal derfor anmode Hr. Politimesteren om fortsat at følge disse Forhold med al Opmærksomhed og som hidtil indskride, hvor der maatte foreligge Grundlag for nærmere Undersøgelse. Sagerne vil fremdeles være at indsende til Statsadvokaten for særlige Anliggender paa samme Maade som Sager, der opstaar i Anledning af, at der fra saadanne Frivilliges Side er udvist en Opførsel, der maa give Anledning til Paatale.

Det vilde derhos være af megen Værdi, om Politiet kunde være i Stand til, naar

Side 52

Mulighed derfor foreligger, at vejlede Befolkningen, saaledes at den faar Forstaa-elsen af, at de Frivillige handler ud fra en Idé og sætter deres Liv ind derpaa, og at det derfor ganske bortset fra, om Folk maatte dele deres politiske Opfattelse eller ej, ikke er værdigt at give saadan anden Opfattelse Udtryk ved Chikane eller Forulem-pelse af de Frivillige eller deres Paarørende.

2.-3.-42. Justitsministeriets Cirkulæreskrivelse »m Forbud mod Forevisning af ameri-kanske Film.

Efter stedfunden Forhandling mellem Udenrigsministeriet, Justitsministeriet og Fællesrepræsentationen for Danmarks Biografteatre er der truffet følgende Ordning vedrørende offentlig Forevisning af amerikanske Film:

Offentlig Forevisning af amerikanske Film, der har haft Premiere før den 1. Januar 1937, er forbudt i København fra 1. Februar 1942 at regne, i Provinsen fra 1. Marts 1942 at regne.

Offentlig Forevisning af amerikanske Film, der har haft Premiere i Aaret 1937, vil blive forbudt i København fra den 1. April 1942 at regne, i Provinsen fra den 1. Maj 1942 at regne.

Offentlig Forevisning af amerikanske Film, der har haft Premiere i Aaret 1938 og senere, vil blive forbudt i København fra den 1. Juli 1942 at regne, i Provinsen fra den 1. August 1942 at regne, saaledes at enhver offentlig Forevisning af amerikanske Film derefter vil være forbudt.

De fastsatte Tidsfrister vil dog være at forstaa med Hensyntagen til sædvanlig pro-grammæssig Turnus.

Man skal derfor anmode Statens Filmcensur om at bekendtgøre foranstaaende for Filmsudlejningsselskaberne og Foreningerne af Biografteaterejere til videre Bekendt-gørelse for Biografejere, saaledes at det tilkendegives, at Meddelelsen maa betragtes som fortrolig og ikke maa gøres til Genstand for Omtale i Dagspressen.

2-.3.-42. Cirkulære fra Industriraadets Centralkontor i Skibs- og Baadebygnings-sager vedrørende Skibsreparationer og -Nybygninger for tysk Regning.

Ved en Række Bekendtgørelser har Handelsministeriet fastsat særlige Bestem-melser vedrørende Levering af Varer til tyske Aftagere, herunder ogsaa Vare-leveringer i Forbindelse med Skibsreparationer for tysk Regning, ligesom Regeringen har fastsat særlige Bestemmelser vedrørende Tilladelse til Betaling for Varer og Arbejdsydelser, der leveres til den tyske Værnemagt eller til tyske Firmaer mod Betaling over dansktysk Clearingkonto. Da det er forbundet med store praktiske Vanskeligheder for de Virksomheder, der paatager sig løbende Reparationsarbejder paa tyske Skibe, i hvert enkelt Tilfælde at indhente forudgaaende Tilladelser fra forskellige Myndigheder i Henhold til de forskellige Bekendtgørelser, har Industri-raadet oprettet et særligt Centralkontor, til hvilket Virksomhederne vil kunne henvende sig i alle Spørgsmaal vedrørende Gennemførelsen af Tilladelser og Sikring af Betalingsmuligheder til Skibsreparationer og Skibsnybygninger for tysk Regning, ligesom Industriraadet har udvirket, at Myndighederne gennem det nævnte Kontor giver Virksomhederne en staaende, ensartet Tilladelse til at udføre Reparations-arbejder paa tyske Skibe. Gennemførelsen af en saadan staaende Tilladelse er imid-lertid kun muliggjort derigennem, at Industriraadet ved Oprettelsen af Centralkontoret har skabt et centralt Mellemled mellem Virksomhederne og Myndighederne, saaledes at Kontoret vejleder Virksomhederne og samtidig overfor Myndighederne paatager sig Ansvaret for, at Virksomhederne holder sig de gældende Bestemmelser efterret-telige.

Som det fremgaar af den af Direktoratet for Vareforsyning meddelte Bevilling, er der tildelt Deres Virksomhed en saadan staaende Tilladelse til at udføre Repara-tionsarbejder paa tyske Skibe og foretage de hertil fornødne Vareleverancer, ligesom der gennem Tilladelsen aabnes Dem Betalingsmulighed for Reparationsbeløbene. Tilladelsen er imidlertid givet paa Betingelse af, at Deres Virksomhed nøje overholder de i nærværende Cirkulære indeholdte Bestemmelser, der er fastsat efter Forhandling

Side 53

mellem Udenrigsministeriet, Handelsministeriet og Direktoratet for Vareforsyning paa den ene Side og Industriraadet paa den anden Side. Det bemærkes, at den staa-ende Tilladelse kun omfatter Reparationsarbejder i tyske Skibe, der henligger i dansk Havn.

Til enhver anden Leverance direkte til tysk Aftager, herunder Levering af Skibs-maskiner, Reservedele el. lign. til Skibe, der ikke underkastes Reparation ved Deres Virksomhed, kræves Tilladelse forud i hvert enkelt Tilfælde. Det samme gælder Ordrer paa Nybygninger samt Fxrdigbygning af Nybygninger, som er paabegyndt eventuelt søsat ved andre Værfter, for tysk Regning. Andragender om, Leverings- og Betalingstilladelse til Nybygninger skal fremtidig indsendes til Industriraadets Cen-tralkontor, forinden Kontrakt afsluttes.

Vedrørende Skibsreparationer for tysk Regning gælder fremtidig følgende i den staaende Tilladelse fastsatte Bestemmelser:

A. Bestemmelser vedrørende Materialeforbruget.

Levering af Varer i Forbindelse med Reparationsarbejder paa Skibe for tysk Reg-ning kan i Henhold til Handelsministeriets Bekendtgørelse af 4. November 1940, 11. December 1940 og 25. Oktober 1941 finde Sted paa følgende Betingelser:

1) Jern, Staal, andre Metaller eller Kautschuk. De til Reparationsarbejdets Gen-nemførelse medgaaende Kvanta Jern, Metaller og Kautschuk skal i Henhold til Handelsministeriets Bekendtgørelse af 4. November 1940 kompenseres eller stilles til Raadighed fra Tyskland. Til Brug for Kontrollen med, at denne Kompensation finder Sted, skal Virksomhederne bagud for hver Maaned, senest den 10. i næstfølgende Maaned, til Industriraadets Centralkontor indsende 3 Kopier af hvert af de Forbrugs-skemaer, der tilsendes Bauaufsicht der Kriegsmarine (Skibe tilhørende Krigsmarinen) og Wehrwirtschaftstab (Skibe tilhørende Handelsmarinen) over de Kvanta Jern, Metaller og Kautschuk, der i den paagældende Maaned er anvendt til Skibe tilhø-rende tysk Krigsmarine og tysk Handelsmarine. Industriraadets Centralkontor videre-giver l Eksemplar af de modtagne Skemaer til Direktoratet for Vareforsyning og l Eksemplar til Fælleskontoret for Jern og Metal. Vedrørende Indkøb af de paagæl-dende Materialer henvises til herom udstedt særlig Meddelelse fra Fælleskontoret for Jern og Metal forsaavidt angaar Forbrug til Skibe under Krigsmarinen. Fælleskontoret for Jern og Metal medvirker ved Fremskaffelsen af Kontrolnumre m. v. for Forbrug til Handelsskibe og paaser, at de anviste Materialer indkøbes fra Tyskland.

2) * 1) Følgende Ordning vedrørende Træforbrug til tyske Skibsreparationer er kun midlertidig og vil snarest blive afløst af en ny, fast Ordning. En Meddelelse herom vil til sin Tid tilgaa Virksomhederne.

Levering af Naaletræ i Forbindelse med Reparationsarbejder for tysk Regning maa indtil videre ske i Overensstemmelse med følgende Regler:

a) Ved Reparation af Marineskibe skal Virksomheden afkræve den tyske Ordregiver et „Vandrekort" („Holzversorgungsschein"), der af Wehrwirtschaftstab skal være forsy-net med „Bedarfsbescheinigung". Vandrekortet indsendes af Virksomheden til Cen-tralkontoret, der dernæst søger dette paategnet af de danske Myndigheder. Levering kan herefter finde Sted, naar Virksomheden har modtaget Vandrekortet retur fra Centralkontoret i paategnet Stand. Det bemærkes, at Virksomheden dog kun skal for-lange Vandrekort, naar Leverancen i det enkelte Tilfælde udgør 5 m3 Træ og derover.

b) Ved Reparation af Handelsskibe maa Virksomheden i hvert enkelt Tilfælde forud gennem Centralkontoret ansøge om Tilladelse til Levering af Naaletræ, naar Leve-rancen i det enkelte Tilfælde udgør 5 m3 og derover. Det bemærkes dog, at Leve-ringstilladelse ikke er fornøden, saafremt den tyske Ordregiver selv stiller den for-nødne Træmængde til Raadighed.

Levering af andet Træ (Haardt-Træ, Finér e. 1.) maa ikke finde Sted fra Virksom-hedens eget Lager eller fra almindelige Lagre her i Landet, men skal stilles til Raadighed fra tysk Side. Levering kan dog finde Sted fra dansk Lager, saafremt

Side 54

Leverancen i det enkelte Tilfælde ikke overstiger 0,5 m3 eller 25 m2 Møbelplader, Finér e.l.

Senest den 10. i hver Maaned indsendes til Centralkontoret en Opgørelse i 2 Eksemplarer over den i foregaaende Maaned anvendte Mængde Træ, fordelt paa Naaletræ under 5 m3 og Haardt-Træ, specificeret paa tysk Træ og Træ fra dansk Lager (under 0,5 m3, hhv. 25 m2).

3) Farver og Lakker til Reparationsarbejder maa leveres paa Betingelse af, at der for hver Maaned, senest den 10. i næstfølgende Maaned, til Centralkontoret indsendes en Opgørelse i 2 Eksemplarer over de i Maanedens Løb anvendte Kvanta.

4) Andre Materialer maa som Hovedregel ikke leveres, men skal kræves frem-skaffet fra tysk Side. I særlige Tilfælde, hvor en hurtig Reparation er nødvendig for at bringe Skibet i sødygtig Stand, vil der kunne leveres Materialer indtil et Beløb af 2.000 Kr. ved den enkelte Reparation. Følgende Materialer maa dog ikke leveres, saaledes at Levering fra dansk Lager overhovedet ikke maa finde Sted: a) Sejldug, b) løbende Gods, c) Tekstilvarer og Køjeudstyr, d) Køkken-, Salon- og Kahytsudstyr, Service, Toiletudstyr, Vaskekummer, e) Lædervarer til Polstring m. m. Skulde det i enkelte Tilfælde synes paakrævet at foretage Leverancer udover de foran angivne Grænser i Forbindelse med Reparationer af tyske Skibe, maa særlig Tilladelse indhentes fra Myndighederne. Andragender indsendes i saa Fald gennem Industriraadets Central-kontor. Over de stedfundne Materialeleverancer, herunder ogsaa Forbrug af fra tysk Side leverede Materialer, indsendes maanedlige Opgørelser til Industriraadets Cen-tralkontor i 2 Eksemplarer.

Normalskemaer til de under 2), 3) og 4) foreskrevne Opgørelser kan rekvireres hos Centralkontoret.

B. Bestemmelser vedrørende Finansieringen af Reparationsbeløbet.

Saafremt ovenstaaende Regler vedrørende Materialeforbruget overholdes, vil Udenrigsministeriets Kommitterede i Industrisager overfor Danmarks Nationalbank paa nedennævnte Betingelser, der nøje maa overholdes, sikre Virksomhederne, at de Reparationsbeløb, der anvises fra tysk Side, kan udbetales.

1) Virksomheden skal paa Opfordring fra Industriraadets Centralkontor til dette indsende den med vedkommende tyske Instans eller Ordregiver afsluttede, faste ReparationsKontrakt. Kontrakten forelægges af Kontoret for Udenrigsministeriets Kom-mitterede i Industrisager, der skal afgøre, om de i Kontrakten stipulerede betalings- og prismæssige Vilkaar kan godkendes. Udenrigsministeriets Kommitterede udøver i denne Forbindelse den i Industriraadets Cirkulære af 26. September 1941 nærmere angivne Pris- og Avancekontrol, og Virksomheden maa til dette Formaal til Central-kontoret afgive Oplysningsmateriale og Kalkulationer i det Omfang, det skønnes fornødent.

2) De ved tyske Skibsreparationer beskæftigede Arbejdere skal aflønnes efter de mellem Dansk Arbejdsgiverforening og De samvirkende Fagforbund afsluttede Over-enskomster. De opnaaede Timefortjenester maa ikke overstige de i Henhold til Lønstatistiken (for Timelønsarbejde, henholdsvis Akkordarbejde) almindelige for tilsvarende Arbejde ved andre Virksomheder paa Egnen. Dansk Arbejdsgiverforening har paataget sig for Medlemmer, der udfører Reparationsarbejder i tyske Skibe, paa Grundlag af de periodiske Lønningslister at kontrollere, at ovennævnte „Lønklausul" overholdes og at indberette, hvis væsentlige Afvigelser finder Sted. Virksomheder, der ikke er Medlemmer af Dansk Arbejdsgiverforening, indsender hver Maaned, senest den 10. i næstfølgende Maaned, Lønningslister til Industriraadets' Central-kontor. Listerne, der kan rekvireres hos Centralkontoret, videregives af dette til Uden-rigsministeriets Kommitterede.

3) Naar Virksomheden træffer Aftale om Udførelsen af et Reparationsarbejde for tysk Regning, indsendes straks ved Arbejdets Paabegyndelse til Industriraadets

Side 55

Centralkontor i 3 Eksemplarer medfølgende Formular (A) i udfyldt Stand i det Omfang, hvori Værftet allerede paa dette Tidspunkt er i Stand til at afgive de paa Formularen krævede Oplysninger. Centralkontoret videresender to Eksemplarer til henholdsvis Udenrigsministeriets Kommitterede og Danmarks Nationalbank. A-Blan-ket indsendes kun, naar Reparationsbeløbet i det enkelte Tilfælde skønnes at ville overskride 10.000 Kr. Saafremt Virksomheden imidlertid forinden Arbejdets Afslutning forventer at modtage å conto Betalinger, maa dog — for at sikre, at Betalingen under alle Omstændigheder kan finde Sted — A-Blanket indsendes, selv om Regnings-beløbet for det paagældende Arbejde ikke skønnes at overstige 10.000 Kr.

Saafremt det anslaaede Regningsbeløb senere væsentligt ændres, indsendes paa-ny 3 A-Blanketter i udfyldt Stand med det nye Beløb.

4) Naar et Reparationsarbejde er afsluttet, indsender Virksomheden i 3 Eksem-plarer til Industriraadets Centralkontor medfølgende Formular (B) i udfyldt Stand. En af Blanketterne maa være ledsaget af l Kopi af den specificerede Regning, som Værftet udfærdiger for den paagældende Reparation. Blanketterne udfyldes og ind-sendes for ethvert Reparationsbeløb, uanset dettes Størrelse. 2 Eksemplarer videre-gives af Centralkontoret til Udenrigsministeriets Kommitterede og Danmarks Natio-nalbank.

5) Saafremt Regningsbeløbet for en Skibsreparation betales Virksomheden over dansk/ tysk Clearing, modtager Værftet en Check, tilsendt fra Nationalbanken. Modtages Betalingen paa anden Maade, f. Eks. i Check trukket af Værnemagten paa Nationalbanken eller i Check paa private Banker, udfyldes vedlagte Formular (C), der indsendes til Danmarks Nationalbank.

De under 3), 4) og 5) omtalte A-, B- og C-Blanketter maa være forsynet med et for Reparationen løbende Referencenummer ved det paagældende Værft.

6) Der indsendes ved hver Maaneds Udgang, senest den 10. i næstfølgende Maa-ned, til Industriraadets Centralkontor en Oversigt over de i Maanedens Løb frem-komne nye Regningsbeløb for Skibsreparationer, enten de endelige, saafremt de foreligger, eller de kalkulerede Regningsbeløb. Samtidig oplyses, hvor store Beløb Virksomheden i Maanedens Løb har modtaget som Indbetaling paa udestaaende Fordringer i Forbindelse med Skibsreparationer for tysk Regning. Oplysningerne maa specificeres for hvert enkelt Skib og indsendes paa Skemaer, der rekvireres hos Cen-tralkontoret.

Industriraadets Centralkontor yder Virksomhederne den fornødne Vejledning i ovennævnte Bestemmelser og er oprettet for at yde Virksomhederne den bedst mulige Støtte ved Formidlingen af de enkelte Sager overfor Myndighederne. Da Centralkontoret er det formidlende Mellemled mellem de enkelte Virksomheder og Myndighederne, og saaledes maa være orienteret om Reparationsarbejdernes Om-fang, maa Virksomhederne være villige til at afgive de fornødne Oplysninger til dette. Centralkontoret er her navnlig interesseret i, foruden at modtage de ovenfor fore-skrevne Oplysninger, ogsaa at være orienteret om Udnyttelsen af Virksomhedernes Reparations-Kapacitet, saaledes at Kontoret kan medvirke til en i beskæftigel-sesmæssig Henseende rimelig og rationel Fordeling af Reparationsarbejderne. Op-mærksomheden henledes endelig paa den i Handelsministeriets Bekendtgørelse af 25. Oktober 1941 fastsatte Regel om, at der ogsaa kræves Tilladelse til Reparation af fremmede Handelsskibe af anden Nationalitet. Nærværende Cirkulære tager ikke Sigte paa andre, fremmede Handelsskibe, men Centralkontoret er villig til at formidle Virksomhedernes eventuelle Andragender om Tilladelse til at reparere saadanne Skibe. Det bemærkes i denne Forbindelse, at Statens stedlige Skibstilsyn altid skal tilkaldes, naar Virksomheden modtager Anmodning om Reparation af saadanne, fremmede Handelsskibe.

Side 56

7.-3.-42. Justitsministeriets Cirkulæreskrivelse om Faldskærmsagenter. * 1) Justits-ministeriet har til Belysning af dette Cirkulære oplyst følgende:

»Det tyske Krav om Politiets Medvirken blev først imødekommet, efter at der ved Forhand-linger var opnaaet Tilsagn fra tysk Side om, at Faldskærmsagenter, der blev aagrebet under Forhold, hvor det danske Politi havde medvirket, ikke vilde blive skudt. Dette Tilsagn blev holdt af Tyskerne. Samtidig var der iøvrigt mellem Politiet og den i Danmark værende Ledelse af Faldskærmsfolkene truffet gensidig Aftale om, at der ikke skulde anvendes Skydevaaben.«

Som beskrevet i D. P. E. Nr. 5/42 sprang to Personer — øjensynlig engelske Spioner eller Sabotører — Natten mellem den 27. og 28. December 1941 med Faldskærm ud fra en Flyvemaskine i Nærheden af Haslev.

Der foreligger Mulighed for, at der saavel fra engelsk som fra russisk Side i de kommende Maaneder vil blive gjort Forsøg paa fra Flyvemaskine ved Hjælp af Fald-skærm at landsætte enkelte Civilpersoner her i Landet, og da det er nødvendigt hur-tigst muligt at faa disse Personer anholdt, er der mellem den tyske Værnemagt og de danske Myndigheder truffet Aftale om et snævert Samarbejde mellem de tyske Mili-tærmyndigheder og det danske Politi ved saadanne Lejligheder efter følgende Ret-ningslinier:

Naar en Politimand faar Kundskab om, at Landsætning fra Flyvemaskine finder eller har fundet Sted, skal han uopholdeligt underrette Politimesteren eller dennes Stedfortræder.

Politimesteren underretter øjeblikkelig:

a. Statsadvokaten for særlige Anliggender (Central 1448, Lokal 207), som gennem Rigspolitichefen foranlediger tilkaldt Udrykningshold og Hundeførere samt Teknisk Afdeling og endvidere underretter Abwehrstelle (eller Abwehrnebenstelle).

b. vedkommende Standortälteste.

c. Nabopolitikredsene.

Saafremt Landsætning observeres af de tyske Myndigheder alarmerer vedkom-mende Standortälteste:

1. Politimesteren, der underretter Nabopolitikredsene.

2. Abwehrstelle (eller Abwehrnebenstelle), som underretter Statsadvokaten for sær-lige Anliggender, der forholder sig som under a. med Hensyn til Tilkaldelse af Udryk-ningshold.

løvrigt maa Politimesteren uopholdeligt lade Eftersøgning og Afspærring paabe-gynde med alt disponibelt Mandskab og i Samarbejde med Nabopolitikredsene. Der maa lægges særlig Vægt paa hurtigst muligt og i videst muligt Omfang at afspærre det formentlige Landingssted samt sikre Bevarelsen af eventuelle Spor, og der bør til Forhindring af Flugt etableres en Afspærring i en Cirkel med Landingsstedet som Centrum og med en Radius, der afpasses efter det Tidsrum, der maa antages at være forløbet siden Landsætningen. Et Generalstabskort i passende Maalestok haves parat til Orientering for Udrykningsholdet, naar dette ankommer.

Det danske Politi foretager det egentlige Eftersøgningsarbejde, saasom Afhøringer, Ransagninger, Kontrol med Vejfarende, Jernbanestationer og -linier, Rutebilstationer og lignende.

Det tyske Militærs Opgaver er Dannelse af større Afspærringskredse samt Gennem-søgning af Skove, Afsøgning af større Arealer og lignende, alt efter Aftale mellem vedkommende Standortälteste og Politimesteren.

Der vedlægges en Fortegnelse over Politikredsene og de forskellige Standort-älteste i Danmark, og det paalægges Politimestrene snarest at optage Forhandling dels med paagældende Standortälteste, dels med Politimestrene i Nabopolitikred-sene til Tilrettelæggelse af de øjeblikkelige Dispositioner, der skal foretages i paa-kommende Tilfælde. Opmærksomheden henledes paa den særlig farlige Bevæbning, som den i D. P. E. Nr. 5/42 omhandlede Faldskærmsudspringer var i Besiddelse af, og Personalet bør instrueres om særlig Agtpaagivenhed ved Anholdelse af mistænkelige Personer ved saadanne Lejligheder. Paagældende kan f. Eks. kommanderes til at vende Ryggen til, hvorefter man nærmer sig ham bagfra og ransager hans Person, medens en anden

Side 57

Politimand ved Hjælp af sin Pistol forhindrer ham i at vende sig med Front mod Politifolkene.

Det tilføjes, at der ved Luftværnschefens Foranstaltning vil blive givet Luftværns-posterne Instruktion om til den stedlige Kommandocentral at indberette eventuelle Observationer vedrørende Faldskærmsudspringere eller Flyvemaskiner, hvis Flyvning forekommer mistænkelig, hvorefter Kommandocentralen straks giver Meddelelsen videre til paagældende Politimester til eventuel videre Foranstaltning.

12.-3.-42. Indenrigsministeriets Cirkulæreskrivelse til Amtmændene angaaende Afholdelse af lukkede Meder om Forholdet til den tyske Værnemagt.

I Forbindelse med Indenrigsministeriets fortrolige Skrivelse af 26. November f. A. bl. a. angaaende Afholdelsen af lukkede Møder under d'Herrer Amtmænds Forsæde til Fremme af et korrekt Forhold mellem den danske Befolkning og den tyske Værnemagt her i Landet skal man meddele, at det fra tysk Side over for Udenrigsministeriet meget stærkt er blevet gjort gældende, at der her i Landet gennem længere Tid har fundet Forfølgelse og Chikane Sted af saadanne danske Statsborgere, der har meldt sig som Frivillige i den tyske Værnemagt, samt af disses Paarørende.

Til Forebyggelse af de meget alvorlige Vanskeligheder, som dels har foreligget, dels ogsaa i Fremtiden vil kunne opstaa heraf, har Regeringen anset det for paa-krævet, at der nu i samtlige Landets Amter afholdes lukkede Møder, angaaende hvis Afholdelse der vil være at forholde i Overensstemmelse med det i Indenrigs-ministeriets fornævnte Skrivelse af 26. November f. A. udtalte med de nedenfor angivne Afvigelser og supplerende Direktiver.

Til Forberedelse af disse lukkede Møder skal man efter Forhandling med Udenrigs-ministeriet og Justitsministeriet anmode d'Herrer Amtmænd om efter nærmere Aftale med en udsendt Repræsentant for Udenrigsministeriet, fra hvem nærmere Henvendelse vil ske, i hvert Amt at ville foranstalte afholdt et Informationsmøde, hvori den paagældende Repræsentant fra Udenrigsministeriet vil deltage for at give nærmere Oplysninger om Foranledningen til dette Skridt fra Regeringens Side og yde Bistand ved Tilrettelæggelsen af Forløbet af de lukkede Møder. Til Informations-møderne bedes indbudt samtlige Politimestre i Amtet. Saafremt en Politikreds er beliggende i flere Amter, bør vedkommende Politimester deltage i alle de paa-gældende Amters Informationsmøder, medmindre kun ubetydelige Dele af ved-kommende Politikreds er beliggende i et andet Amt end der, hvor Hovedparten er beliggende, idet Politimesteren i saa Fald kun skal deltage i Informationsmødet for sidstnævnte Amt.

Snarest efter Informationsmødernes Afholdelse vil der ved d'Herrer Amtmænds Foranstaltning i hver Politikreds eller Del af disse i de respektive Amter være at afholde de før omhandlede lukkede Møder for visse Kredse af Befolkningen. Hertil maa — foruden de i Ministeriets Skrivelse af 26. November f. A. omhandlede Personer — indbydes alle højerestaaende Tjenestemænd, for civile Tjenestemænds Vedkom-mende, navnlig Dommere, Politimestre og lokale Etatschefer og for militære Tjenestemænds Vedkommende navnlig Garnisonskommandanter. Endvidere For-mændene for de sociale Udvalg, Cheferne for de kommunale Forvaltningsorganer samt de lokale Dagblades Redaktører. Til hver enkelt af Deltagerne i de lukkede Møder vil der være at udsende personlige Indbydelser.

Paa de lukkede Møder skal man anmode om, at der i Forbindelse med de af vedkommende Amtmand fremsatte Bemærkninger maa blive oplæst en Meddelelse fra Regeringen, hvilken Meddelelse vil blive overleveret ved Informationsmøderne af Udenrigsministeriets Repræsentant.

I de Politikredse, hvor Forholdene gør det ønskeligt, kan Politimesteren eventuelt paa de lukkede Møder afgive en nærmere Redegørelse om forefaldne Episoder ogsaa iøvrigt mellem den danske Befolkning og den tyske Værnemagt og rette en indtrængende Anmodning til Mødets Deltagere om hver i deres Kreds at virke for, at saadanne Episoder undgaas i Fremtiden.

Det er en Selvfølge, at Mødernes Afholdelse ikke bør gøres til Genstand for Omtale i Pressen.

Side 58

Samtlige de med Afholdelsen af Informationsmøderne og de lukkede Møder forbundne særlige Udgifter vil kunne afholdes af vedkommende Politikasse.

Om Forløbet af de afholdte Møder vilde man sætte Pris paa at modtage Indberet-ning snarest efter Afholdelsen.

14.-3.-42. Handelsministeriets Cirkulær-Skrivelse til Politidirektøren i København og samtlige Politimestre om Køretilladelse til Motorkøretøjer, der anvendes til Kørsel for tyske Myndigheder.

Efter Aftale med Udenrigsministeriet, Justitsministeriet og Ministeriet for offentlige Arbejder skal man med Hensyn til Spørgsmaalet om Udfærdigelse af Køretilladelse og Udlevering af Nummerplader til Motorkøretøjer, der anvendes til Kørsel for den tyske Værnemagt eller andre tyske Myndigheder, meddele følgende:

Køretilladelse (Mærkat) vil af Politiet bortset fra Tilfælde, hvor der fra dansk Side allerede er stillet Benzin eller Generatorbrænde til Raadighed for det paagældende Motorkøretøj, eller hvor der med Benzinnævnets Samtykke fremtidigt maatte blive tildelt saadant Brændstof, kun kunne udleveres, naar der foreligger Tilladelse til Udleveringen fra Ministeriet for Handel, Industri og Søfart. Saadan Tilladelse medde-les af Handelsministeriet i Overensstemmelse med nærmere af Udenrigsministeriet med de tyske Myndigheder aftalte Retningslinier, og eventuelt efter at de enkelte Sager har været forelagt de herværende tyske Myndigheder med Henblik paa Spørgsmaalet om Nødvendigheden af den paagældende Kørsel, og det er af afgø-rende Betydning, at der ikke finder Kørsel Sted, bortset fra de Tilfældet, hvor den fornødne Tilladelse hertil foreligger. Man skal i denne Forbindelse henvise til Han-delsministeriets for Politimestrene kommunicerede Skrivelse til Rigspolitichefen af 22. Juli f. A., hvori man anmodede om, at det ved Politiets Foranstaltning i videst muligt Omfang forhindredes, at her i Landet indregistrerede Motorkøretøjer bortset fra de med C.D. betegnede Køretøjer anvendes uden at være forsynet med fornødent Mærkat.

Med Hensyn til Udlevering af Nummerplader til Motorkøretøjer skal man henvise til Justitsministeriets Cirkulære af 9. Maj 1940 angaaende Deponering af Nummerplader til Motorkøretøjer, hvorefter deponerede Nummerplader kun maa udleveres paany, naar det for Politiet er godtgjort, at Køretøjet lovligt kan anvende Benzin eller anden Drivkraft, og Nummerplader vil saaledes herefter kun kunne udleveres i de Tilfælde, hvor den fornødne Køretilladelse i Overensstemmelse med foranstaaende foreligger, jfr. dog nedenfor.

I ganske særlige Undtagelsestilfælde, hvor det er af afgørende Betydning, at det paagældende Køretøj straks kan anvendes, kan Nummerplader dog udleveres, naar der af et af den tyske Værnemagts Kontorer (Dienststelle) udfærdiges Attest om, at Køretøjet er lejet af den tyske Værnemagt til tjenstlige Formaal. En saadan Attestation, der indeholder en Angivelse af det paagældende Motorkøretøjs Indregi-streringsnummer samt Ejerens Navn og Adresse og Navnet paa den, der skal føre det paagældende Køretøj, udstedes paa Tid, dog højst for et Tidsrum af 4 Uger og udfærdiges i to Eksemplarer, hvoraf det ene er bestemt til Anbringelse paa Køretøjets Vindspejl, medens det andet tilstilles vedkommende danske Politimyndighed, der i saadanne Tilfælde omgaaende bedes gøre Indberetning til Handelsministeriet om Nummerpladens Udlevering.

Der vil endvidere til Førere af danske Motorkøretøjer, der er lejet af den tyske Værnemagt, hvadenten Køretøjet er forsynet med dansk Mærkat eller med den fornævnte tyske Attestation, af Værnemagtens Kontorer (Dienststelle) blive udfærdiget et Legitimationsdokument, hvoraf fremgaar, at den paagældende fører Motorkøretøjet paa den tyske Værnemagts Vegne. Dette Legitimationsdokument skal den paagæl-dende medføre, naar han fører vedkommende Motorkøretøj, og paa Begæring fore-vise.

Endvidere skal man henlede Opmærksomheden paa, at samtlige med danske Num merplader forsynede Køretøjer i enhver Henseende er underkastet de i den danske Lovgivning fastsatte Bestemmelser om Motorkøretøjers Anvendelse m. v. Dette gælder

Side 59

saaledes ogsaa de foran Side l, Stk. 4, omhandlede Køretøjer. De paagældende Køretøjer 1942. er herefter med Hensyn til Indregistrering, Syn, Vognenes Indretning, Hastigheds-og andre Færdselsforskrifter, Forsikringsforpligtelse samt med Hensyn til Motorafgifternes Erlæggelse m. v. stillet paa tilsvarende Maade som andre danske Motorkøretøjer.

Det bemærkes dog herved, at de danske Politimyndigheder m. v. i Tilfælde, hvor Føreren af et Motorkøretøj er forsynet med det foran omhandlede Legitimationsdoku-ment, ikke vil kunne foretage Undersøgelse af det paagældende Køretøjs Last.

Motorkøretøjer, der ikke er forsynet med dansk Køretilladelse (Mærkat) eller med den foran i Stk. 4 omhandlede midlertidige, af de tyske Myndigheder udfærdigede Attest, og som ej heller er indregistreret i Tyskland eller af den tyske Værnemagt forsynet med Nummerplader betegnet MD (Militårbefehlshaber Danemark) eller kører under Mærket CD, vil herefter omgaaende være at standse, hvorhos der overfor Ejeren (Føreren) af det paagældende Motorkøretøj bør rejses Tiltale for ulovlig Kørsel.

Det tilføjes, at der fra Ledelsen af den tyske Værnemagt her i Landet er tilgaaet de enkelte Værnemagtsafdelinger Instruktion i Overensstemmelse med foranstaaende.

30.-3.-42. Justitsministeriets Cirkulæreskrivelse om Forbud mod offentlige Møder m. v. den 9. April 1942.

Da det er af Vigtighed den 9. April 1942 at undgaa enhver Art af Demonstration, og da navnlig offentlige Møder, der afholdes nævnte Dag, let vil antage Karakter af nationale eller politiske Tilkendegivelser, hvilket under de nuværende Forhold bør undgaas, skal man anmode D'Herrer om i Lighed med sidste Aar at forhindre offent-lige Møders Afholdelse paa denne Dag. Saafremt saadanne Møder anmeldes i Medfør af Justitsministeriets Bekendtgørelse Nr. 518 af 12. Oktober 1940, eller hvis der i øvrigt bliver Politiet noget bekendt om, at saadanne Møder agtes afholdt, bør det ved Hen-vendelse til Arrangørerne meddeles disse, at Møderne ikke maa finde Sted. Nægter Arrangørerne at efterkomme denne Henstilling, bør Mødet forbydes, og dets Afhol-delse forhindres.

Man skal derhos anmode D'Herrer om paa bedst mulige Maade at yde Deres Bi-stand til, at enhver Art af Demonstration, herunder Flagning paa hel eller halv Stang, Anlæggelse af særlig Klædedragt o.lign., undgaas, idet man skal anmode Dem om, dersom der bliver Politiet noget bekendt om, at der gøres Agitation for saadanne Demonstrationer, at skride ind over for Anstifterne, saaledes at det tilkendegives dem, at de eventuelt vil blive sat under Tiltale for Overtrædelse af Justitsministeriets Be-kendtgørelse Nr. 254 af 9. Juni 1941.

Der bør den nævnte Dag finde Patrouillering Sted straks fra Morgenstunden i saa stort Omfang som muligt. Overfor Flagning med enkelte og spredte Flag bør der ikke skrides ind, men saafremt der konstateres Flagning i større Omfang, bør der af Politi-betjentene rettes Henvendelse til de paagældende med Henstilling om at tage Flage-ne ned, idet der til Støtte herfor henvises til Hans Majestæt Kongens Proklamation om at udvise Ro og Værdighed og til, at vedkommende udsætter sig for at skaffe Ubeha-geligheder baade for sig selv og for Landet og dets Regering.

Politikredsens Sognefogder bedes derhos instrueret om at have Opmærksomheden henvendt paa Flagningen i deres Omraade og om fornødent rette Henvendelse til de flagende som foran angivet.

I Tilfælde af Familiehøjtideligheder, Begravelser o. lign. bør der naturligvis ikke skrides ind overfor Flagning.

Saafremt der i Tiden inden 9. April 1942 maatte foreligge Anledning til Indskriden overfor Agitation for Demonstrationer, bedes Indberetning derom straks givet til Stats-advokaten for særlige Anliggender, til hvem der ligeledes snarest efter den 9. April 1942 bedes givet Meddelelse om, hvorledes Dagen er forløbet i Politikredsen.

Side 60

10.-4.-42. Rigsadvokatens Cirkulære til Statsadvokaterne, Politidirektøren i Køben-havn og samtlige Politimestre angaaende Fremgangsmaaden ved Salg af Træ til den tyske Værnemagt.

Da der ved Behandlingen af Sager om Overtrædelse af Bekendtgørelse Nr. 639 af 11. December 1940 vedrørende Salg af Varer til den tyske Værnemagt m.v. har her-sket nogen Usikkerhed med Hensyn til den ved Salg af Træ i Henhold til nævnte Bekendtgørelse gennemførte Ordning, der for at karakterisere den anvendte Frem-gangsmaade benævnes Vandrekortordningen, skal jeg til d'Herrers Orientering hos-lagt fremsende Afskrift af Skrivelse fra Udenrigsministeriet af 8. Februar 1941 angaa-ende denne Odning tilligemed Gengivelse af et Vandrekort og Afskrift af Udenrigs-ministeriets sædvanlige Svar paa direkte til Ministeriet sendte Andragender om Tilla-delser til Salg af Træ over 5 m3.

15.-4.-42. Industriraadets Cirkulære til Medlemmerne af Industriraadsorganisationen om Tillæg til Industriraadets Cirkulære af 26. September 1941 vedr. Kontrol med Indu-stri-Leverancer mod Betaling over dansk-tysk Clearingkonto. * 1) Udenrigsministeriets Skrivelse af 8.-2.-1941 lød saaledes:

- "Som bekendt maa en Række Varer, herunder Træ og Træprodukter ifølge Han-delsministeriets Bekendtgørelse Nr. 639 af 11. December 1940 vedrørende Salg af Varer til den tyske Værnemagt eller til dennes enkelte Medlemmer, kun sælges til Værnemagten, naar skriftlig Tilladelse hertil i hvert enkelt Tilfælde foreligger fra Udenrigsministeriet, dog at saadan Tilladelse ikke udkræves ved Salg i enkelt-staaende Tilfælde, hvor Vederlaget ikke overstiger 200 Kr.

Det meddeles herved, at der for saavidt angaar Træ og Træprodukter mellem nærværende Ministerium og den tyske Værnemagt er truffet en Særordning, hvorefter Andragender fra danske Firmaer om Tilladelse til Salg til Værnemagten fra I5. Februar 1941 at regne, før de forelægges Udenrigsministeriet, skal være forsynet med en »Bedarfsbescheinigung« fra den tyske Wehrwirtschaftstab, Trommesalen 2, Vester-port. Fremgangsmaaden vil herefter blive følgende:

Vedkommende Værnemagtsafdeling eller Byggeledelse henvender sig, efter at have indhentet Tilbud, til Wehrwirtschaftstab der undersøger Spørgsmaalet om Behovet og derefter forsyner et »Vandre-Kort«, af hvilken Formular 6 Eksemplarer vedlægges, med »Bedarfsbescheinigung«, som tilstilles Værnemagtsafdelingen eller Byggeledelsen. Denne videresender med Paategning Attestationen til den danske Leverandør, der derefter i Form af en Paategning paa »Vandre-Kortet« (dettes Afsnit III) forelægger sit Andragende for Udenrigsministeriet. Dette forsyner derefter ved en ny Paategning Kortet med Salgstilladelse og sender Kortet tilbage til Leverandøren, der ved Ordrens Effektuering forelægger det for vedkommende Værnemagtsafdeling eller Byggeledelse.

Efter at Leverancen har fundet Sted, paategner samme tyske Myndighed Kortet desangaaende, hvorefter sluttelig Udenrigsministeriet faar Kortet tilbagesendt fra Leverandøren med en sidste Paategning fra denne.

Ved Udtrykket »Leverandør« forstaas i denne Forbindelse det Firma, der direkte har kontraheret med Værnemagten og som direkte modtager Betaling fra denne, saaledes f. Eks. et Entreprenør-firma, i hvis Entreprise indgaar Træleverancer.

Denne Ordning vil imidlertid ikke finde Anvendelse paa Leverancer, hvor Træ-mængden er mindre end 5 Kubikmeter. Da Salgstilladelse ikke er fornøden, for saa vidt det drejer sig om Salg i enkeltstaaende Tilfælde, hvor Vederlaget ikke overstiger 200 Kr., vil danske Leverandører, der modtager Ordrer paa Salg af Træ eller Træ-produkter, hvor Vederlaget er større end 200 Kr., men Træmængden mindre end 5 Kubikmeter, som hidtil have at indsende Andragende om Salgstilladelse direkte til Udenrigsministeriet.

Foranstaaende bedes ved det kgl. Ministeriums Foranstaltning bragt til Kundskab for Direktoratet for Statsskovbruget, Klitinspektoratet, Dansk Skovforening og det danske Hedeselskab.

Til Ministeriets egen Underretning meddeles, at man fra tysk Side er gaaet med til ved en Fremgangsmaade, som endnu ikke er fastlagt, at refundere Danmark det Træ, der fremtidig medgaar til Værnemagtens Arbejder, ligesom man fra samme Side er velvillig stemt overfor Tanken om at træffe et Arrangement, hvorefter den Værne-magten hidtil leverede Træmængde restitueres Danmark in natura. Endelig Afgørelse i sidstnævnte Henseende er dog endnu ikke truffet." Citat slut.

I Tilslutning til de Bestemmelser, der efter Regeringens Henstilling blev meddelt i Industriraadets Cirkulære af 26. September 1941 vedrørende Tilladelse til at gennem-føre Industrileverancer mod Betaling over dansk/tysk Clearingkonto, meddeles herved en Række nye, supplerende Bestemmelser, som er fastsat af Myndighederne efter forudgaaende Forhandlinger med Industriraadet:

I. Obligatorisk Efterkalkulation.

Paa Grundlag af de Erfaringer, som Udenrigsministeriet har indhøstet ved Behand-lingen af de Forkalkulationer, der indsendes til Godkendelse hos Udenrigsministeriets

Side 61

Kommitterede i Industrisager efter Reglerne i Afsnit I i Raadets Cirkulære af 26. September 1941, har Regeringen besluttet at gøre den foretagne Pris- og Avance-kontrol, der hidtil har været baseret paa de indsendte Forkalkulationer, effektiv ved en Regulering paa Grundlag af en obligatorisk Efterkalkulation. Efterkalkulations-oplysninger skal herefter indsendes for alle Leverancer mod Betaling over dansk/tysk Clearingkonto, for hvilke Forkalkulationsoplysninger har været forelagt Udenrigs-ministeriets Kommitterede i Industrisager, hvad enten dette er sket ved Leverancens Godkendelse eller ved en eventuel Forlængelse af Udførselstilladelsens Gyldigheds-frist. Undtaget herfra er dog Leverancer, der er endeligt afregnet paa Datoen for nærværende Tillægscirkulære. For Leverancer, der ifølge de pr. 1. Marts d.A. ind-sendte Standpunktskort ikke var afregnede pr. 1. Marts d.A., men som senere er afreg-nede, indsendes Meddelelse til Industriraadet senest 30. April d.A. med Angivelse af Datoen for Afregningens Afslutning.

Indsendelsen og Udfærdigelsen af Efterkalkulationer skal finde Sted efter følgende Regler:

1) Saasnart en A- eller C-Liste-Leverance er færdigfaktureret, indsendes Medde-lelse herom gennem Industriraadet til Udenrigsministeriets Kommitterede i Industri-sager med Angivelse af Fakturabeløbet (med Datoangivelse), saavel Hovedbeløb som eventuelle Supplements- og Kreditbeløb. Saafremt der er udstedt Delfakturaer, ved-lægges et Sammendrag af samtlige Fakturaer hørende til den paagældende Leveran-ce.

2) Snarest muligt efter at en A- eller C-Liste-Leverance er færdigfaktureret, indsen-des gennem Industriraadet til Udenrigsministeriets Kommitterede i Industrisager en Efterkalkulation med tilsvarende Oplysninger som foreskrevet i Industriraadets Cirkulære af 26. September 1941. Saafremt Efterkalkulationen ikke har kunnet færdig-gøres senest 2 Maaneder efter, at Leverancens Hovedbeløb er færdigfaktureret, f. Eks. fordi Afregningen med Underleverandører ikke har kunnet afsluttes, indsendes en foreløbig Efterkalkulation.

Efterkalkulationen skal være forsynet med en Attestpaategning af en af Virksom-heden udpeget statsautoriseret Revisor, gaaende ud paa, at de i Efterkalkulationen angivne direkte Udgiftsposter svarer til de bogførte Nettobeløb, idet Hensyn er taget til eventuelle Toldgodtgørelser samt til Værdien af eventuelle direkte anvendelige Rest-materialer (ekskl. Spaaner, Afklip o.l.). Efterkalkulationen skal endvidere indeholde Oplysninger om, hvorvidt Forrentningen af Driftsanlæggene er medregnet i Omkost-ningstillæggene, samt om Leverancen medfører særlige Garantiforpligtelser (med Angivelse heraf).

3) Ved Gennemgangen af foreliggende Efterkalkulationer kan Kommitterede lejlig-hedsvis forlange en af Revisoren udfærdiget Attestation paa, at de beregnede Om-kostningstillæg svarer til Virksomhedens indirekte Udgifter for det paagældende Pro-duktionsomraade under eller umiddelbart før det Tidsrum (f. Eks. Aaret forud eller de 4 forudgaaende Kvartaler, afhængig af Virksomhedens Regnskabsform), hvori Frem-stillingen har fundet Sted, samt at der til Afskrivninger ikke er regnet med højere Gennemsnitssatser end tilladt af Skattevæsenet og ikke af højere Anlægsværdier end angivet ved Assuranceværdien. Eventuelt vil der tillige for Underleverancer af de paagældende Underleverandører blive forlangt tilsvarende Oplysninger i det Omfang, det ved Forkalkulationens Godkendelse er krævet af Kommitterede.

II. Oprettelse af en Reguleringsfond.Medens Udenrigsministeriets Kommitterede i Industrisager paa Grundlag af de indsendte Forkalkulationsoplysninger for den enkelte Leverance godkender eller eventuelt regulerer Leverancens Pris, saaledes at det herved fastsatte Beløb ved Betaling kan overføres over den dansk/tyske Clearing-konto, foretages den endelige Avancekontrol paa Grundlag af Efterkalkulationen. Der foretages en Regulering over en i Danmarks Nationalbank oprettet Fond, saafremt der ved Efterkalkulationen frem-kommer en Fortjeneste, der sammenholdt med den Fortjeneste, som normalt kan godkendes ved Forkalkulationen, udviser et Udsving — i den ene eller den anden Retning —

Side 62

paa over 20 pCt. Reguleringen, der foretages af Udenrigsministeriets Kommitterede i Industrisager, foregaar efter følgende Retningslinier:

Saafremt en Efterkalkulation, hvis Poster i øvrigt kan godkendes, udviser en Netto-fortjeneste, der ligger mere end 20 pCt. over den Fortjeneste, der normalt vil kunne godkendes ved Forkalkulationen, vil det overskydende Beløb af Kommitterede kunne forlanges indbetalt til en særlig, spærret Fond i Danmarks Nationalbank (Regu-leringsfond). Saafremt den efterkalkulerede Nettofortjeneste maatte vise sig at ligge mere end 20 pCt. under Forkalkulationssatsen, vil Virksomheden af de Midler, som denne eventuelt har maattet indbetale til Fonden for andre Leverancer, og i det Om-fang, disse Midler rækker til, kunne faa dækket det herved i Forhold til Forkal-kulationen konstaterede Tab. Det er dog herved en Forudsætning, at det paagæl-dende Minus særligt dokumenteres, og at det ikke med Rimelighed kan forlanges dækket af den tyske Ordregiver.

Forinden ovenfor nævnte Efterregulering af Fortjenesten finder Sted, vil Virksom-heden blive underrettet herom og faa Lejlighed til eventuelt at forelægge Sagen for Industriraadet, forinden den endelige Afgørelse træffes af Udenrigsministeriets Kom-mitterede i Industrisager ved en skriftlig Meddelelse gennem Industriraadet til den paagældende Virksomhed.

Af de Midler, som Reguleringsfonden iøvrigt maatte komme til at disponere over, skal Staten forlods have dækket de Kursreguleringstilskud, der efter Kronehævningen den 23. Januar 1942 er ydet Leverandører, som paa det Tidspunkt havde Kontrakter vedrørende ekstraordinære Industrileverancer løbende. Efter Aftale med Industriraa-det skal de i Fonden resterende Midler, der stilles til Raadighed, naar den dansk/tyske Clearingkonto er udlignet, anvendes til Fremme af dansk Industrieksport og industri-teknisk Forskningsarbejde efter nærmere Bestemmelser, udarbejdet af en Bestyrelse, af hvilken Industriraadet udpeger Flertallet.

III. Tilføjelse til Reglerne om Forkalkulation. (Se Cirkulære af 26. Septbr. 1941 - Afsnit I).

Som angivet i Industriraadets Cirkulære af 26. Sept. 1941 gives Prisgodkendelsen ved Indsendelse af Forkalkulationen som et Finansiering stilsagn, der er betinget af, at Efterkalkulation indsendes paa Opfordring, og at der opnaas Udførselstilladelse. Fremtidig er Indsendelse af Efterkalkulation, som det fremgaar af ovenstaaende, obli-gatorisk. løvrigt forbliver Reglerne i Raadets Cirkulære af 26. Septbr. 1941 uændrede.

Fra Myndighedernes Side har man besluttet yderligere at knytte følgende Betin-gelser („Klausuler") til den Godkendelse, der gives af Kommitterede efter Bedøm-melsen af en Forkalkulation:

1) Prisændringsklausulen. Der skal finde Anmeldelse Sted til Udenrigsministeriets Kommitterede i Industrisager gennem Industriraadet, saafremt der under Arbejdets Udførelse foretages Ændringer af prispaavirkende Art, idet følgende bemærkes:

Alle Prisforhøjelser, hvorom der træffes Aftale med Ordregiveren, skal anmeldes til Godkendelse.

Indskrænkninger i Arbejdets Omfang - udover en Margin paa højst 3 pCt. - skal an-meldes, og Leverandøren skal være villig til at foretage en tilsvarende Prisnedsæ-ttelse.

Ændringer i de kalkulerede Materialeudgifter — f. Eks. foraarsagede af, at Materia-ler og Halvfabrikata stilles til Raadighed paa gunstigere Vilkaar, eventuelt uden Beregning — skal anmeldes og en tilsvarende Prisnedsættelse foretages.

2) Lønklausulen. Det paagældende Arbejde skal aflønnes efter de mellem Dansk Arbejdsgiverforening og De samvirkende Fagforbund afsluttede Overenskomster, og de opnaaede Timefortjenester (inkl. diverse Tillæg) maa ikke overstige de i Henhold til Lønstatistiken (for Timelønsarbejde, henholdsvis Akkordarbejde) almindelige for tilsvarende Arbejde ved andre Virksomheder paa Egnen. Til Kontrol med Overhol-delsen af denne Klausul maa Virksomheden indsende Lønningslister.

Side 63

Da Dansk Arbejdsgiverforening har paataget sig for Medlemmer, der udfører eks-traordinære Industrileverancer til Tyskland, at kontrollere, at „Lønklausulen" over-holdes, og da denne Kontrol foretages paa Grundlag af de Lønningslister, som Med-lemmerne normalt indsender gennem deres Brancheforening til Dansk Arbejds-giverforening, medfører Lønklausulen ikke for Medlemmer af Dansk Arbejdsgiver-forening, at disse skal indsende nogen speciel Lønningsstatistik til Myndighederne.

Virksomheder, der ikke er Medlemmer af Dansk Arbejdsgiverforening, maa deri-mod maanedsvis gennem Industriraadet indsende Lønningslister i udfyldt Stand til Udenrigsministeriets Kommitterede i Industrisager. Lønningslisterne skal være ind-sendt til Industriraadet senest den 10. i næstfølgende Maaned og udfærdiges paa Blanketter, der kan rekvireres i Industriraadet.

IV. Tilføjelse til Reglerne om Materialesikring. (Se Afsnit II i Cirkulære af 26. Septbr. 1941).

Industriraadet henleder Opmærksomheden paa, at Jernforbruget til en Leverance, hvori der indgaar legeret Jern, maa være specificeret paa ulegeret og legeret Jern og tilsvarende gælder Kontrolnumrene. Da Gummiforbruget i Almindelighed ikke vil kunne kompenseres fra Tyskland i Form af Kautsjuk, maa Gummimaterialer (Kabler, Ledninger, Remskiver, Tætningsringe o.l.) forlanges stillet til Raadighed som Halvfa-brikata eller Færdigvarer fra Tyskland. Opmærksomheden henledes paa, at Virksom-heden i Henhold til Handelsministeriets Bekendtgørelse af 4. November 1940 ogsaa skal opgive Gummiforbruget til en Leverance, uanset dette Forbrugs Størrelse.

26.-5.-42. Arbejds- og Socialministeriets Cirkulære til Københavns Magistrat, samt-lige Amtmænd og Kommunalbestyrelser og de af disse nedsatte Arbejdsanvisnings-udvalg, de offentlige Arbejdsanvisningskontorer samt de statstanerkendte Arbejdsløs-hedskasser angaaende Lov Nr. 213 af 22. Maj 1942 om Ændring i Lov Nr. 199 af 30. April 1942 om Formidling af Arbejdskraft til Arbejde i Landkommunerne m. v.

Ved Lov Nr. 213 af 22. Maj 1942, der er aftrykt som Bilag til nærværende Cirkulære, er der gennemført den Ændring i Loven af 30. April 1942 om Formidling af Arbejds-kraft til Arbejde i Landkommunerne m.v., at større Entreprenørarbejder sidestilles med de i Lovens § l, St. l, nævnte offentlige Arbejder og Arbejder ved Brændselspro-duktionen, saaledes at de for disse Arbejder gældende Bestemmelser i Loven og det i Tilslutning til denne indsendte Cirkulære af 30. April 1942 nu ogsaa finder Anvendelse ved større Entreprenørarbejder. * 1) Lov 30.-4.-1942 § l, Stk. l lød saaledes:

»Med Arbejdsløshedens Bekæmpelse for Øje fastsættes det, at der ved Arbejder, der iværksættes af Kommuner med Tilskud eller Laan fra Staten, ved større Arbejder, der iværksættes af Staten, samt ved Grundforbedringsarbejder og ved Arbejder med Tørveskæring, Brunkuls- og Stødoptagning o.lign., der ikke er et Led i anden egentlig Landbrugsvirksomhed — bortset fra de for Arbejdets Ledelse nødvendige Personer — alene maa beskæftiges Arbejdere, der anvises af den offentlige Arbejdsanvisning, hvorved forstaas de offentlige Arbejdsanvisningskontorer, de statsanerkendte Arbejdsløshedskasser, de i Medfør af Lov Nr. 2'78 af 30. Maj 1940, jfr. Lov Nr. 34 af 31. Januar 194;2, nedsatte kommunale Arbejds-anvisningsudvalg og Kommuner i Samarbejde.«

Heraf følger det navnlig, at der ved saadanne Arbejder fremtidig kun maa antages til Arbejde Personer, der er anvist af den offentlige Arbejdsanvisning, samt at der ikke ved saadanne Arbejder maa beskæftiges landbrugskyndig Arbejdskraft, der er nød-vendig for Landbruget.

Ved større Entreprenørarbejder forstaas Arbejder, hvis Gennemførelse er over-draget til en eller flere Entreprenører, herunder Arbejder, der udføres for den tyske Værnemagt, og ved hvilke der er eller kan paaregnes at blive beskæftiget over 10 Mand samtidig.

Det paahviler herefter saadanne Entreprenører inden Arbejdets Paabegyndelse at henvende sig til Arbejdsanvisningskontoret i det Omraade, inden for hvilket Arbejdet agtes iværksat, med Oplysning om Tidspunktet for Arbejdets Igangsættelse, dettes beregnede Varighed og Antallet af beskæftigede Arbejdere.

Der indføjedes nu før »Grundforbedringsarbejder«: »større Entreprenørarbejder«.

Side 64

Naar Arbejdet skal paabegyndes, paahviler det endvidere de paagældende Entre-prenører at rette Anmodning til vedkommende Arbejdsanvisningskontor om Anvisning af den fornødne Arbejdskraft. Saafremt Arbejdet allerede er paabegyndt, maa Entre-prenøren omgaaende til Arbejdsanvisningskontoret indsende Lister over de beskæf-tigede Arbejdere indeholdende Oplysning om disses Navn, Bopæl, Arbejdssted, Med-lemsnummer i Arbejdsløshedskasse, Alder og ægteskabelige Stilling (gift eller ugift) samt Oplysning om, hvorvidt han er kendt med Landbrugsarbejde og eventuelle yder-ligere af Arbejdssanvisningskontoret begærede Oplysninger.

Arbejdsanvisningskontorene skal med Støtte af Arbejdsanvisningsudvalgene straks undersøge, hvilke Arbejder af den heromhandlede Art, der findes inden for hvert Kontors Omraade, og om fornødent gøre de paagældende Entreprenører opmærksom paa Lovens Bestemmelser om Anvisning af Arbejdskraft gennem den offentlige Arbejdsanvisning samt paase, at de fornødne Oplysninger om allerede beskæftigede Arbejdere tilgaar Kontorerne.

Efter Modtagelsen af disse Oplysninger træffer Arbejdsanvisningskontorene Afgø-relse af, hvilke Arbejdere Kontoret under Hensyn til eventuel foreliggende Mangel paa Arbejdskraft til Landbruget finder det paakrævet straks eller senere at overføre til Landbrugsarbejde. Forinden bør Kontorerne dog — eventuelt gennem Arbejdsanvis-ningsudvalgene — underkaste de fremkomne Oplysninger en nøje Undersøgelse, særlig for saa vidt angaar Angivelsen af Kendskabet til Landbrugsarbejde.

For saa vidt der herved eller eventuelt ved senere Mangel paa landbrugskyndig Arbejdskraft udtages Arbejdere fra det paagældende Entreprenørarbejde, skal Ar-bejdsanvisningskontorene sørge for straks at stille fornødent kvalificeret Erstatnings-mandskab til Raadighed, særlig ved Henvisning af Arbejdere fra de større Byer.

Det indskærpes Arbejdsanvisningskontoreme, at de omgaaende maa iværksætte de til Gennemførelsen af den heromhandlede Lovbestemmelse fornødne Foran-staltninger og drage Omsorg for Bestemmelsens hurtige Gennemførelse ved allerede igangsatte Arbejder. Saafremt der ved denne Gennemførelse, herunder ogsaa med Hensyn til Fremskaffelse af Erstatningsmandskab, opstaar Vanskeligheder eller Tvivls-spørgsmaal af væsentlig Betydning, maa Arbejdsanvisningkontorerne omgaaende sætte sig i Forbindelse med Arbejds- og Socialministeriets Beskæftigelsescentral.

1.-6.-42. Bekendtgørelse Nr. 227 om midlertidigt Forbud mod Afsejling fra dansk Havn til Sverige. * 1) Ved en Række Bekendtgørelser var der iøvrigt fastsat særlige Begrænsninger for Skibsfarten, ligesom der var givet forskellige Bestemmelser om Forbud mod Færdsel og Sejlads visse Steder, Færdsel paa Isen m. v.

17.-6.-42. Kvæg- og Kødudvalgets og Baconudvalgets Meddelelse om Regler for Levering af Ked, Flæsk, Fedt og Pølsevarer samt Konserves til den tyske Værnemagt.

1) Udlevering. Varer maa kun udleveres mod Aflevering af røde Rekvisitionssedler, hvoraf der ved hver enkelt Leverance vil blive afleveret 2 Eksemplarer af den tyske Værnemagt. Der maa ikke udleveres andre Varer end de paa Rekvisitionssedlen anførte.

2) Fakturering. I Henhold til Handelsministeriets Bekendtgørelse af 11.-12.-1940 maa leverede Varer ikke faktureres direkte til den tyske Værnemagt eller dennes enkelte Afdelinger. Fakturering skal i alle Tilfælde ske gennem et af de danske Eksport-udvalg: Landbrugsministeriets Kvæg- og Kødudvalg eller Landbrugsministeriets Ba-conudvalg.

Sammen med Faktura over leverede Varer indsendes det ene Eksemplar af Rek-visitionssedlen til det paagældende Eksportudvalg.

Der skal udfærdiges een Faktura for hver Rekvisitionsseddel, og det er absolut nødvendigt, at de paa Fakturaen angivne Kvanta stemmer nøjagtigt med de paa Rekvisitionssedlen anførte.

Side 65

Paa Fakturaen skal Betegnelsen for hver enkelt Vareart være anført i nøje Overensstemmelse med de af Prisdirektoråtet anvendte Betegnelser, ligesom det for kvalitetsstemplet Kød endvidere skal anføres, hvilken Kvalitetsgruppe, Kødet er henført til. Rettelser i Rekvisitionssedlens Tekst maa kun foretages af Værnemagten og skal i saa Fald forsynes med Underskrift.

3) Betaling. Umiddelbart efter, at Betalingen fra den tyske Værnemagt er sket til Eksportudvalget, vil Afregning blive fremsendt til de enkelte Leverandører. Som Administrationsgebyr vil blive fradraget 1 % af Fakturabeløbet. Det er forbudt under nogen Form at modtage Betaling direkte fra Værnemagten.

4) Priser. De af Prisdirektoratet fastsatte Maksimalpriser er gældende; idet det dog bemærkes, at der er fastsat følgende Højestepriser, der under ingen Omstændigheder maa overskrides:

a) Svinekød: For Flæskesteg indtil Kr. 4,00 pr. kg. Andet Flæsk indtil Kr. 3,50 pr. kg. For røget Flæsk er som anført i Maksimalprisordningen for Flæsk et Tillæg af 35 Øre pr. kg. tilladt.

b) Oksekød: Oksesteg indtil Kr. 3,80 pr. kg. Oksekød til Kogning (Suppekød) indtil Kr. 2,60 pr. kg.

c) Kalvekød: Kalvesteg indtil Kr. 3,70 pr. kg. Kalveforkød indtil Kr. 2,80 pr. kg.

NB. Omgaaelse af de af Prisdirektoratet fastsatte Maksimalpriser vil blive indberet-tet til Prisdirektoratet. Naar Levering i een Ekspedition (Enkeltudlevering) ikke overstiger henholdsvis for Oksekød 50 kg., for Svinekød 60 kg eller for Kalvekød 40 kg.

kan der, dog under Iagttagelse af ovenfor anførte Højestepriser, beregnes de i Mak-simalprisordningerne for Flæsk og Kød for Salg til Forbrugere fastsatte Maksimal-priser.

Omfatter en enkelt Ekspedition (Enkeltudlevering) større Vægtmængder end oven-for anført, maa der dog højest beregnes en Gennemsnitspris af de for henholdsvis En gros og Detailudsalg fastsatte Maksimalpriser.

5) Tilberedte Kødvarer: Handelsministeriets Bekendtgørelse af 24.-11.—1941 angaa-ende Fremstilling af og Handel med tilberedte Kødvarer er gældende, og ved Fakturering skal der regnes med de for Salg til Detaillist anførte Priser (En grospriser). Hertil bemærkes dog, at der af Værnemagten er fastsat følgende Højestepriser:

For Frischwurst indtil Kr. 4,25 pr. kg For Dauerwurst indtil Kr. 5,00 pr. kg, der under ingen Omstændigheder maa overskrides.

Omfatter en enkelt Ekspedition (Enkeltudlevering) af Frischwurst tilsammen mindre end 5 kg, kan der dog beregnes de for Salg til Forbruger fastsatte Maksimalpriser, men den ovenfor anførte Højestepris for Frischwurst maa ikke overskrides.

6) Fedt: De i Handelsministeriets Bekendtgørelse af 22.-11.-1940 om Spisefedt fastsatte Maksimalpriser ved Salg til Forbruger kan beregnes ved Fakturering af Leverancer til den tyske Værnemagt. Det er kun tilladt at udlevere Svinefedt til den tyske Værnemagt i rimeligt Forhold

Side 66

til den udleverede Kødmængde, og Maksimum pr. Rekvisition (Ekspedition) er 5 kg.

7) Konserves: Salg af Kød- og Flæskekonserves (Hermetik) er ikke tilladt uden forudgaaende skriftlig Tilladelse fra Landbrugsministeriets Baconudvalg. Det skal dog tilføjes, at saadanne Tilladelser for Tiden ikke kan forventes.

8) Salg til Værnemagtens enkelte Medlemmer: Salg til de enkelte Medlemmer af den tyske Værnemagt (Officerer, Embedsmænd, Underofficerer, Menige og civile Personer, der er knyttet til Værnemagten) maa kun finde Sted, naar Købet efter loyalt Skøn ikke overskrider rimelige Grænser, Køb, der ved et enkelt Medlem foretages af flere Værnemagtsmedlemmer i Forening, maa kun foretages mod Aflevering af Rekvisitionsseddel og under Iagttagelse af forannævnte Bestemmelser.

9) Salg til Kantiner: Salg til den tyske Værnemagts Kantiner, hvad enten der er dansk eller tysk Indehaver og uanset Beløbets Størrelse, er undergivet samme Regler som Salg til den tyske Værnemagts forskellige Afdelinger.

10) Tilladelser til Salg: Tilladelsen til Salg til den tyske Værnemagt er midlertidig, og Leverandører, der ikke overholder de for Leverancer til de tyske Tropper fastsatte Regler saavel som ovenfor anførte Betingelser, vil uden Varsel blive frataget den dem meddelte Tilladelse.

29.-6.-42. Bekendtgørelse om Danmarks Tiltrædelse af Pagten mod den Kommunis-tiske Internationale af 25. November 1936 og 6. November 1937, hvis Gyldighed er forlænget ved Protokollen af 25. November 1941.

I Henhold til kgl. Resolution af 23. November 1941 har Danmark den 25. s. M. i Berlin tiltraadt Pagten mod den kommunistiske Internationale, saaledes som denne fremgaar af følgende Aktsstykker:

Overenskomst mod den kommunistiske Internationale.

Det tyske Riges Regering og Den kejserlige japanske Regering Er

i Erkendelse af, at Maalet for den Kommunistiske Internationale, kaldet Komintern, er en Opløsning og Undertrykkelse af de bestaaende Stater med alle til Raadighed staaende Midler,

i Overbevisning om, at en Tolerering af den Kommunistiske Internationales Ind-blanding i Nationernes indre Forhold ikke blot bringer disses indre Fred og sociale Velfærd i Fare, men ogsaa truer Verdensfreden overhovedet,

og i Ønsket om i Fællesskab at samarbejde til Afværgelse af den kommunistiske Nedbryden blevet enige om følgende:

Artikel I. De høje kontraherende Stater er enige om gensidigt at underrette hin-anden om den Kommunistiske Internationales Virksomhed, at raadslaa om de nød-vendige Afværgeforanstaltninger og at gennemføre disse i snævert Samarbejde.

Artikel II. De høje kontraherende Stater vil i Fællesskab indbyde Trediestater, hvis indre Fred trues af den Kommunistiske Internationales Nedbrydningsarbejde, til at gribe til Afværgeforanstaltninger i denne Overenskomsts Aand eller at deltage i denne Overenskomst.

Artikel III. For denne Overenskomst gælder saavel den tyske som den japanske Tekst som Original. Den træder i Kraft paa Undertegnelsesdagen og gælder i et Tidsrum af 5 Aar.

Side 67

De høje kontraherende Stater vil rettidigt før denne Frists Udløb underrette hin-anden om den videre Udformning af deres Samarbejde.

Til Bekræftelse heraf har de Undertegnede, rigtigt og behørigt befuldmægtiget af deres Regeringer, undertegnet denne Overenskomst og forsynet den med deres Segl.

Saaledes udfærdiget i to Eksemplarer i Berlin den 25. November 1936, den 25. November i det 11. Aar af Showa-Perioden.

Tillægsprotokol til Overenskomsten mod den kommunistiske Internationale.

I Anledning af den i Dag stedfundne Undertegnelse af Overenskomsten mod den Kommunistiske Internationale er de undertegnede Befuldmægtigede blevet enige om følgende:

a) De kompetente Myndigheder i de to høje kontraherende Stater vil opretholde et nært Samarbejde saavel med Hensyn til Udvekslingen af Efterretninger om den Kommunistiske Internationales Virksomhed som med Hensyn til Opklarings- og Afværgeforanstaltningerne mod den Kommunistiske Internationale.

b) De kompetente Myndigheder i de to høje kontraherende Stater vil indenfor Rammerne af de gældende Love træffe strenge Forholdsregler mod dem, der i Ind-eller Udlandet direkte eller indirekte arbejder i den Kommunistiske Internationales Tjeneste eller yder dennes Nedbrydningsarbejde Støtte.

c) For at lette det under a) fastsatte Samarbejde mellem de kompetente Myn-digheder i de to høje kontraherende Stater vil der blive nedsat en permanent Kom-mission. I denne Kommission vil de yderligere til Bekæmpelse af den Kommunistiske Internationales Nedbrydningsarbejde nødvendige Afværgeforanstaltninger blive over-vejet og drøftet.

Berlin, den 25. November 1936, den 25. November i det 11. Aar af Showa-Perioden.

Protokol. Det tyske Riges Regering, Den italienske Regering og Den kejserlige japanske Regering Er

i Betragtning af, at den Kommunistiske Internationale ogsaa i Fremtiden betyder en vedvarende Fare for den civiliserede Verden i Vest og Øst og forstyrrer og øde-lægger dens Fred og Orden,

overbevist om, at kun et snævert Samarbejde mellem alle i Fredens og Ordenens Opretholdelse interesserede Stater kan formindske og fjerne denne Fare,

i Betragtning af, at Italien, som siden det fascistiske Styres Begyndelse har bekæmpet denne Fare med ubøjelig Beslutsomhed og udryddet den Kommunistiske Internationale indenfor sit Omraade, har besluttet sig til at slutte op mod den fælles Fjende Side om Side med Tyskland og Japan, som paa deres Side er besjælet af den samme Vilje til Modstand mod den Kommunistiske Internationale,

i Overensstemmelse med Artikel 2 i Overenskomsten mod den Kommunistiske Internationale, som den 25. November 1936 i Berlin blev afsluttet mellem Tyskland og Japan, blevet enige om følgende:

Artikel I. Italien tiltræder den Overenskomst mod den Kommunistiske Internatio-nale med Tillægsprotokol, som den 25. November 1936 er afsluttet mellem Tyskland og Japan, og hvis Ordlyd vedføjes nærværende Protokol som Bilag.

Artikel II. De tre Magter, der har underskrevet den foreliggende Protokol, er enige om, at Italien skal anses for oprindelig Underskriver af den i forrige Artikel nævnte Overenskomst med Tillægsprotokol, idet Undertegnelsen af den nærværende Protokol er ensbetydende

Side 68

med Undertegnelse af Originalteksten til den nævnte Overenskomst med Tillægs-protokol.

Artikel III. Nærværende Protokol gælder som integrerende Del af den ovennævnte Overenskomst med Tillægsprotokol.

Artikel IV. Nærværende Protokol er affattet paa Tysk, Italiensk og Japansk, idet hver Tekst gælder som Original. Den træder i Kraft paa Undertegnelsesdagen.

Til Bekræftelse heraf har de Undertegnede, rigtigt og behørigt befuldmægtiget af deres Regeringer, undertegnet denne Protokol og forsynet den med deres Segl.

Saaledes udfærdiget i tre Eksemplarer i Rom den 6. November 1937 i det XVI. Aar af den fascistiske Æra, den 6. November i det 12. Aar af Showa-Perioden.

Protokol om Forlængelse af Gyldigheden af Overenskomsten mod den Kommu-nistiske Internationale.

Det tyske Riges Regering, den Kongelige italienske Regering og den Kejserlige japanske Regering samt endvidere den Kongelige ungarske Regering, den Kejserlige Regering i Manchukuo og den spanske Regering, Har

i Erkendelse af, at de af dem trufne Aftaler til Afværgelse af den Kommunistiske Internationales Virksomhed paa bedste Maade har staaet deres Prøve,

samt i den Overbevisning, at deres Landes overensstemmende Interesser ogsaa fremdeles kræver deres nære Samarbejde mod den fælles Fjende,

besluttet sig til at forlænge Varigheden af de nævnte Overenskomsters Gyldighed og er i dette Øjemed blevet enige om følgende Bestemmelser:

Artikel 1. Gyldigheden af Pagten mod den Kommunistiske Internationale, der fremgaar af Overenskomsten og Tillægsprotokollen af 25. November 1936 samt af Protokollen af 6. November 1937, og som er tiltraadt af Ungarn ved Protokollen af 24. Februar 1939, af Manchukuo ved Protokollen af 24. Februar 1939 og af Spanien ved Protokollen af 27. Marts 1939, forlænges i 5 Aar fra den 25. November 1941 at regne.

Artikel 2. De Stater, der efter Indbydelse af det tyske Riges Regering, den Kon-gelige italienske Regering og den Kejserlige japanske Regering som de oprindelige Underskrivere af Pagten mod den Kommunistiske Internationale, agter at tiltræde denne Pagt, vil skriftligt overlevere deres Tiltrædelseserklæringer til det tyske Riges Regering, som paa sin Side vil underrette de øvrige kontraherende Stater om disse Erklæringers Modtagelse. Tiltrædelsen træder i Kraft paa Dagen for det tyske Riges Regerings Modtagelse af Tiltrædelseserklæringen.

Artikel 3. Nærværende Protokol er affattet paa Tysk, Italiensk og Japansk, idet hver Tekst gælder som Original. Protokollen træder i Kraft paa Dagen for dens Under-tegnelse.

De høje kontraherende Parter vil rettidig før Udløbet af den i Artikel I foreskrevne Frist af 5 Aar træffe Aftale om den videre Udformning af deres Samarbejde.

Til Bekræftelse heraf har de Undertegnede, rigtigt og behørigt befuldmægtiget af deres Regeringer, undertegnet denne Protokol og forsynet den med deres Segl.

Saaledes udfærdiget i seks Eksemplarer i Berlin den 25. November 1941 i det XX Aar af den fascistiske Æra, den 25. Dag i den 11. Maaned i det 16. Aar af Showa-Perioden.

Side 69

* 1) Danmarks Tiltrædelseserklæring, der den 25. November 1941 overleveredes den tyske Rigsudenrigsminister, er saalydende:

UDENRIGSMINISTERIET. København, p.t. Berlin, den 25. November 1941.

Deres Ekscellence,

Efter at den Kongelige danske Regering af det Tyske Riges Regering, den Kon-gelige Italienske Regering og den Kejserlige Japanske Regering er blevet indbudt til at tiltræde Overenskomsten mod den Kommunistiske Internationale, erklærer jeg hermed Danmarks Tiltrædelse af denne Overenskomst, saaledes som den er forlæn-get ved den i Berlin den 25. November 1941 undertegnede Protokol mellem de ovennævnte Regeringer samt den Kongelige Ungarske Regering, den Kejserlige Regering i Manchukuo og den Spanske Regering.

Med Udtryk for min mest udmærkede Højagtelse. Erik Scavenius. Hans Ekscellence Hr. Rigsudenrigsminister Joachim von Ribbentrop.

Hvilket herved bringes til almindelig Kundskab med Bemærkning, at Overens-komsten endvidere er tiltraadt af Bulgarien, Finland, Kina, Kroatien, Rumænien og Slovakiet, der ligeledes den 25. November 1941 har overleveret den tyske Rigsuden-rigsminister deres Tiltrædelseserklæringer.

3.-7.-42. Justitsministeriets Cirkulæreskrivelse om Forbud mod Forevisning af ame-rikanske Film.

Under Henvisning til Justitsministeriets Skrivelse af 2. Marts 1942 skal man med-dele, at der efter stedfunden Forhandling mellem Udenrigsministeriet, Justitsmini-steriet og Fællesrepræsentationen for Danmarks Biografteatre er truffet følgende Ordning vedrørende offentlig Forevisning af amerikanske Film efter den 1. Juli 1942.

Offentlig Forevisning af amerikanske Film, der har haft Premiere i Tiden fra den 1. Januar—30. Juni 1938 vil blive forbudt fra den 1. Juli 1942 at regne. Film, der for Tiden opføres, eller om hvis Opførelse Aftale er truffet, kan dog opføres til og med den 12. Juli 1942.

Offentlig Forevisning af amerikanske Film, der har haft Premiere i Tiden fra den 1. Juli til den 31. December 1938, vil blive forbudt fra den 1. September 1942 at regne.

Offentlig Forevisning af amerikanske Film, der har haft Premiere i Tiden fra den 1. Januar til den 30. Juni 1939, vil blive forbudt fra den 1. November 1942 at regne.

Endelig vil Forevisning af amerikanske Film, der har haft Premiere den 1. Juli 1939 og senere, blive forbudt fra den 31. December 1942 at regne, saaledes at enhver offentlig Forevisning af amerikanske Film derefter vil være forbudt.

De fastsatte Tidsfrister vil dog — bortset fra den til den 12. Juli 1942 fastsatte Frist — være at forstaa med Hensyntagen til sædvanlig programmæssig Turnus.

Man skal herved anmode Statens Filmcensur om at bekendtgøre foranstaaende for Filmsudlejningsselskaberne og Foreningerne af Biografteaterejere til videre Bekendt-gørelse for Biografejere, saaledes at det tilkendegives, at Meddelelsen maa betragtes som fortrolig og ikke maa gøres til Genstand for Omtale i Dagspressen.

9.-7.-42. Justitsministeriets Cirkulæreskrivelse om Forbud mod Oplæsning af beslag-lagte Bøger m. v.

Der er i adskillige Tilfælde indledet Undersøgelse i Anledning af Bøger og Skrifter, hvis Indhold maatte anses for at være i Strid med § l i Lov Nr. 388 af 22. Juli 1940. Sagerne er ikke i alle Tilfælde fremmet til Dom, idet man har fundet, at der, naar Bogen eller Skriftet ved Retskendelse var foreløbig beslaglagt, og den for Skriftet ansvarlige havde godkendt Beslaglæggelsen, kunde undlades Tiltale. Beslag-læggelsen er da kundgjort i Statstidende i Overensstemmelse med Presselovens § 15. Dette gælder f. Eks. om Kaj Munks Skuespil „Niels Ebbesen".

Da Oplæsning af saadanne Bøger eller Skrifter og Opførelse af forbudte Skuespil maa anses for en særskilt Overtrædelse af § l i Lov Nr. 388 af 22. Juli 1940, mulig ogsaa af Presselovens § 15 eller dennes Analogi, skal man anmode d'Herrer om at have Opmærksomheden henvendt paa,

Side 70

at Oplæsning m. v. af beslaglagte Bøger, Skrifter og forbudte Skuespil ikke finder Sted. Saafremt Politiet kommer til Kundskab om, at saadanne Oplæsninger m.v. er planlagt, bedes det tilkendegives Arrangørerne, at dette er forbudt, og Politiet bør overvaage, at Forbudet ikke overtrædes, og i givet Fald skride ind og forhindre, at dette sker.

18.-8.-42. Justitsministeriets Cirkulæreskrivelse om Forholdsregler overfor Militær-personer fra Lande i Krig med Tyskland.

Man skal herved anmode D'Herrer om at drage Omsorg for, at Militærpersoner fra et Land, der befinder sig i Krig med Tyskland, og som paagribes af Politiet eller paa anden Maade kommer i dettes Varetægt, omgaaende maa blive overgivet til det nær-meste tyske militære Tjenestested.

Saafremt der fra Befolkningen maatte indgaa Meddelelse om, at saadanne Militær-personer befinder sig her i Landet, eller Politiet iøvrigt maatte faa Kundskab herom, maa det nærmeste tyske militære Tjenestested ligeledes omgaaende underrettes. Endvidere maa der ufortøvent udsendes Politi til det Sted, hvor de paagældende Militærpersoner opholder sig, for at overtage Bevogtningen af dem og overgive dem til den tyske Værnemagt.

Det tilføjes, at saadanne fremmede Militærpersoner, der optages og indbringes af de danske militære Myndigheder, i Almindelighed af disse vil blive overleveret direkte til tysk militær Myndighed. Afleveres de undtagelsesvis til Politiet, paahviler det dette omgaaende at underrette det nærmeste tyske militære Tjenestested.

20.-8.-42. Bekendtgørelse om Danmarks Ratifikation af den i Berlin den 23. Januar 1942 mellem Danmark, Finland, Sverige og Tyskland afsluttede Aftale om Nedsættelse af en dansk-finsk-svensk-tysk Kommission til fælles Behandling af Spørgsmaal om Dækning af Træbehovet i Landene i Nordsø- og Østersøomraadet. * 1) Jfr. Bkg. af 4.-4.-1944 om Sveriges Opsigelse af Aftalen.

Ved kgl. Resolution af 21. Februar 1942 har Danmark ratificeret følgende i Berlin den 23. Januar 1942 mellem Danmark, Finland, Sverige og Tyskland afsluttede Aftale om Nedsættelse af en dansk-finsk-svensk-tysk Kommission til fælles Behandling af Spørgsmaal om Dækning af Træbehovet i Landene i Nordsø- og Østersøomraadet.

Den Kongelige Danske Regering, den Tyske Regering, den Finske Regering og den Kongelige Svenske Regering er, besjælede af Ønsket om i Fællesskab at raadslaa om skov- og træ-økonomiske og -videnskabelige Spørgsmaal, og at undersøge Forud-sætningerne for en ordnet Udveksling af Træoverskuddet, blevet enige om at afslutte en Aftale om Nedsættelse af en fælles Skov- og Trækommission, og har i dette Øjemed som deres Befuldmægtigede udnævnt: . . .

De Befuldmægtigede er, efter at have fremlagt deres Fuldmagter, der befandtes i god og behørig Form, blevet enige om følgende:

Artikel I. Til fælles Drøftelse af skov- og træ-økonomiske og -videnskabelige Spørgs-maal og til Undersøgelse af Forudsætningerne for en ordnet Udveksling af Træover-skuddet nedsættes en Kommission, hvortil enhver af de kontraherende Regeringer sender en Repræsentant som Medlem.

Repræsentanterne kan lade sig bistaa af Sagkyndige.

Artikel II. Naar det findes fornødent, træder Kommissionen efter nærmere Bestem-melse i hvert enkelt Tilfælde sammen i et af de Lande, hvis Regeringer har tiltraadt denne Aftale. Kommissionens Forretningssæde er i Berlin.

Omkostningerne ved Medlemmernes og de Sagkyndiges Udsendelse afholdes af hver enkelt Regering.

Side 71

Kommissionen fastsætter en Forretningsorden.

Artikel III. Naar Kommissionen ønsker at stille Forslag, skal den forelægge disse for de af de enkelte Lande til Gennemførelsen af de tosidede økonomiske Aftaler nedsat-te Regeringsudvalg. Disse Udvalg afgør om saadanne Forslag skal gennemføres.

Artikel IV. Der hersker Enighed om, at der bestaar en fælles Interesse i at gennem-føre en ordnet Udveksling af Træoverskuddet paa bredest muligt Grundlag. Det er derfor ønskeligt, at andre europæiske Stater tiltræder nærværende Aftale.

Tiltrædelsen meddeles den Tyske Regering ad diplomatisk Vej, og faar Gyldighed, saasnart Tiltrædelsesdokumenterne er deponerede hos den Tyske Regering.

Den Tyske Regering giver de andre Staters Regeringer Meddelelse om Tiltræ-delsen.

Artikel V. En kontraherende Stat, der vil opsige denne Aftale, maa give Meddelelse herom til den Tyske Regering; denne underretter ufortøvet de andre kontraherende Stater herom samt oplyser, hvilken Dato Opsigelsen er modtaget.

For den opsigende Stats Vedkommende bliver Opsigelsen først gyldig eet Aar efter, at Meddelelsen om Opsigelsen er modtaget af den Tyske Regering.

Artikel VI. Denne Aftale skal snarest muligt ratificeres og træder i Kraft, saasnart samtlige Ratifikationsdokumenter er deponerede i Udenrigsministeriet i Berlin.

Artikel VII. Aftalen undertegnes kun i eet Eksemplar, der deponeres i Udenrigs-ministeriets Arkiv i Berlin. Den Tyske Regering vil ad diplomatisk Vej tilstille enhver af de andre deltagende Regeringer en bekræftet Afskrift af Aftalen.

Til Bekræftelse heraf har de Befuldmægtigede underskrevet denne Aftale.

Udfærdiget i Berlin, den 23. Januar 1942.

Hvilket herved bringes til almindelig Kundskab med Tilføjelse, at det danske Ratifikationsdokument deponeredes den 12. Marts d. A., det finske den 14. Marts d. A., det svenske den 1. April d. A. og det tyske den 9. April d. A. i det tyske Udenrigs-ministerium i Berlin. Aftalen er i Henhold til den i Art. VI indeholdte Bestemmelse traadt i Kraft den 9. April d. A.

Aftalen er tiltraadt af Italien den 27. Marts d. A.

26.-8-42. Industriraadets Cirkulære til Medlemmerne af Industriraadsorganisationen om Vejledning ved Udarbejdelse af Kalkulationer.

I Tilslutning til de tidligere meddelte Bestemmelser vedrørende Tilladelse til at gennemføre ekstraordinære Industrileverancer mod Betaling over den dansk/tyske Clearingkonto har Udenrigsministeriets Kommitterede i Industrisager efter forud-gaaende Drøftelse med Industriraadet udarbejdet følgende:

Vejledende Bemærkninger vedrørende Udarbejdelsen af de til Brug for Udenrigs-ministeriets Kommitterede i Industrisager foreskrevne Kalkulationer:

1. Direkte Omkostninger (d.v.s. Udgifter, der umiddelbart kan henføres til den paa-gældende Leverance). Ved Efterkalkulationen skal Mængder (herunder Arbejdstimer), Priser (herunder Timefortjenester) og de samlede Udgifter kunne eftervises paa Grundlag af Bogføringen med tilhørende Bilag, saasom Arbejdskort eller lignende, Lagerudleveringssedler, Regninger fra Underleverandører m. m.

Ifølge Cirkulæret af 15. April 1942 skal Virksomhedens statsautoriserede Revisor attestere, at de i Efterkalkulationen angivne, direkte Udgiftsposter svarer til de bogførte Nettobeløb.

Side 72

a) Produktiv Arbejdsløn, (d.v.s. Arbejdsløn, der føres direkte paa det paagældende Arbejde, i Modsætning til Lønudgifter til Hjælpearbejdere samt til Funktionærer, hvilke Udgifter føres som indirekte Omkostninger, jfr. Punkt 2).

Det forudsættes, at den efterkalkulerede Arbejdsløn omfatter den „produktive" Løn (ogsaa til Lærlinge), inklusive Løntillæg og Ferieløn, eksklusive den „uproduktive" Løn, og at samme Fremgangsmaade ogsaa er anvendt ved Beregningen af Omkost-ningstillæggene. Eventuelle Afvigelser herfra (f.Eks. i Tilfælde, hvor Ferieløn hen-regnes til de indirekte Omkostninger, eller hvor uproduktiv Arbejdsløn posteres udenfor de øvrige Omkostningstillæg) maa fremgaa af Efterkalkulationen.

b) Materialer og Underleverancer: De herfor kalkulerede Beløb skal svare til de vir-kelig betalte Nettobeløb, saaledes at eventuelle Rabatter (undtagen Kasserabat) samt Bonus, Toldgodtgørelser og Prisdifference-Godtgørelser som Følge af Forskel mellem danske og tyske Materialepriser fratrækkes. Ved Opgørelse af Materialeforbruget maa der endvidere tages Hensyn til de eventuelle, direkte anvendelige Restmaterialer (eksklusive Spaaner, Afklip og lignende).

Forsaavidt der ved Forkalkulationens Godkendelse er krævet Kalkulationsoplys-ninger fra Underleverandører, skal de hertil svarende Efterkalkulationer udarbejdes i Overensstemmelse med Reglerne gældende for Hovedleverandøren.

c) Diverse: Eventuelle Konstruktions-, Patent- og Licensudgifter direkte vedrørende den paagældende Leverance maa opføres som særskilte Poster i Efterkalkulationen. Det samme gælder for eventuelle Udgifter til Specialværktøj og -indretninger, der er udført til og kun benyttes til den paagældende Leverance.

Udgifter til Emballage og Forsendelse af Leverancer fra Virksomheden opføres som Udlæg, hvoraf der ikke beregnes nogen Fortjeneste.

Provisionsudgifter vedrørende ekstraordinære Industrileverancer kan som angivet i Cirkulæret af 26. September 1941 ikke godkendes.

2. Indirekte Omkostninger, (d.v.s. Udgifter, der ikke umiddelbart kan henføres til den paagældende Leverance, men maa fordeles ved Hjælp af beregnede „Omkost-ningstillæg" paa hele Produktionen).

I Henhold til Cirkulæret af 15. April 1942 vil der lejlighedsvis blive forlangt Revisor-attestation vedrørende de beregnede Omkostningstillæg. Ved første Indsendelse heraf bør der gøres Rede for Fordelingsgrundlaget for de indirekte Omkostninger og gives en samlet Oversigt over de beregnede Omkostningstillæg.

Vedrørende de indirekte Omkostninger bemærkes iøvrigt følgende:

a) Afskrivninger: Der godkendes de af Skattevæsenet tilladte Afskrivningssatser gældende for Anskaffelsesværdien eller omregnet for denne, for saa vidt Afskriv-ningssatsen gælder for nedskrevne Værdier (subsidiært særlig aftalte Satser), anvendt paa de nuværende Assuranceværdier, der forudsættes ikke at overstige en rimelig Vurdering, paa Grundlag af Nutidsprisen med Fradrag for Ælde og Slitage (Brugsværdien). For Specialværktøjer- og -indretninger tillades højere Satser (helt op til 100 pCt., idet Udgiften i saa Tilfælde belastes det paagældende Arbejde og ikke Omkostningskontoen).

Afskrivninger paa ukurante Varelagre, ukurante Modeller og Værktøjer samt paa Debitorer kan ikke godkendes indkalkuleret i de Omkostningstillæg, der anvendes til Kalkulation af ekstraordinære Industrileverancer.

b) Forrentning: Der tillades indkalkuleret 5 pCt. Rente af Materiale-Lager-beholdninger af den Art, der anvendes i Forbindelse med ekstraordinære Industri-leverancer, medens Renter af Lagerbeholdninger af anden Art ikke maa medregnes.

Der kan endvidere medregnes 5 pCt. Rente af Driftsanlæggenes Assuranceværdi pr.

Side 73

1. Januar 1939 med Tillæg af de siden da bogførte Nyanskaffelsesværdier (hen-holdsvis Fradrag for Afgang) samt af Grundskyldsværdien. Det indkalkulerede For-rentningsbeløb maa dog ikke overstige 2 pCt. af det Omsætningsbeløb, for hvilket den foretagne Beregning af Omkostningstillæggene er gældende. Naar der paa denne Maade ved Beregning af Omkostningstillæggene er medregnet Forrentning af Drifts-anlæggene, maa der ikke ved Beregningen tillige medtages Udgifter til Forrentning af Prioritetsgæld eller anden Form for Gæld.

Virksomhederne kan imidlertid ved Beregning af Omkostningstillæggene i Stedet for 5 pCt. Forrentning af Driftsanlæggene medregne de i det paagældende Regn-skabsaar faktisk betalte Renter af Prioritetsgæld, Kassekredit eller lignende Banklaan samt af Akceptgæld, dog at det indkalkulerede Rentebeløb ikke maa overstige 2 pCt. af det Omsætningsbeløb, for hvilket den foretagne Beregning af Omkostningstillæg-gene er gældende. Det forudsættes, at Virksomheden ikke har Pengedebitorer i usæd-vanligt Omfang.

Vælges denne sidste Fremgangsmaade, vil den Nettofortjeneste, der kan godken-des, ligge noget højere, end naar Forrentningen af Driftsanlæggene paa førstnævnte Maade er indgaaet i Omkostningstillæggene.

Rente af udestaaende Fordringer, herunder Forskudsbetalinger til Underleveran-dører, samt at igangværende Arbejder (hvis Værdi maatte overstige modtagne For-skudsbetalinger) godkendes ikke indkalkuleret som en Omkostning for ekstraordinære Industrileverancers Vedkommende.

c) Følgende Omkostningsarter kan ikke godkendes ved ekstraordinære Industrile-verancer: Ekstraordinære, ikke-tilbagevendende Udgifter een Gang for alle (f. Eks. til en omfattende Flytning af Maskiner eller til større Ændringer af et Fabriksanlæg), som har kunnet afholdes af Driften i det paagældende Regnskabsaar, kan ikke medtages ved Beregningen af Omkostningstillæggene.

Mange Virksomheder vil have en Række Udgifter, der ingen Forbindelse har med de ekstraordinære Industrileverancer, f. Eks. Udgifter til Salgs- og Serviceorganisa-tion, Filial- eller Salgskontorer, Salgsrepræsentanter, Salgsprovisioner, Kasserabat, Kundeservice i Forbindelse med Enkeltsalg, Reklamer samt Repræsentationsudgifter. Saadanne Udgifter kan kun delvis anerkendes som en for de omhandlede ekstraordinære Industrileverancer nødvendig Udgift. Det bør af den i Indledningen til Afsnit 2 omtalte Redegørelse for Fordelingsgrundlaget fremgaa, hvor stor en Del af nævnte Omkostninger der efter særlig Aftale er medregnet i Omkostningstillæggene til Brug ved de ekstraordinære Industrileverancer.

Det kan heller ikke godkendes, at der til Imødegaaelse af Tab, der vil kunne fremkomme ved pludselig Annullering eller Betalingsudblivelse for de omhandlede Ordrers Vedkommende, afsættes et vist Beløb i Kalkulationen. Der kan ved Forkalkulationen indrømmes en vis Margin til Imødegaaelse af „teknisk Risiko"; men der kan ikke — hverken ved For- eller Efterkalkulationen — regnes med Tillæg til Dækning af „merkantil Risiko". I Efterkalkulationen maa nærmere dokumenteres, i hvilket Omfang og med hvilket Beløb den tekniske Risiko er blevet effektiv udover, hvad der eventuelt dækkes af Omkostningstillæggene.

Konstruktionsudgifter samt Udgifter til Eksperimenter og Forsøg maa saavidt muligt henføres til de Leverancer (jfr. Afsnit l, c, Stk. 1), eller de af Virksomhedens Produk-tionsgrene, der nyder godt heraf, og kan ikke godkendes fordelt paa hele Virksom-hedens Produktion, hvorimod dette kan tillades for almindelig Tegnestueassistance o. l. Endelig bemærkes, at der ikke maa være indkalkuleret Dækning for Udgifter, der skal afholdes af Fortjenesten, f. Eks. Indkomstskatter og Driftsherreløn (i Ikke-Aktieselskaber) udover, hvad der i det foreliggende Tilfælde har kunnet godkendes. Ved Omkostningsberegningen kan medtages Udgift til Gratialer af sædvanemæssig Størrelse til Funktionærer og Arbejdere, hvorimod egentlige Tantiemer til Virksom-hedens overordnede Funktionærer kun kan medtages med de garanterede Mini-mumsbeløb, med mindre der er truffet anden særlig Aftale herom.

Side 74

d) Omkostningsberegning og Beskæftigelsesgrad: Ved Beregningen af Omkost-ningstillæggene maa de i den sidste 12 Maaneders Regnskabsperiode konstaterede indirekte Omkostninger fordeles paa Produktionen i samme Periode. Som Regnskabs-periode kan anvendes sidste Regnskabsaar (Kalenderaar) eller de sidste 4 Kvartaler eller 12 Maaneder, forsaavidt Virksomhedens Regnskabsform muliggør en saadan Opdeling af Omkostningsregnskabet.

De indirekte Omkostninger fordeles paa den i samme Periode konstaterede produktive Arbejdsløn, eventuelt delvis paa Arbejdstimer, Maskintimer, produktive Materialeudgifter eller for Generalomkostningemes Vedkommende paa Virksomhe-dens samlede Fabrikationspris eller paa en anden hensigtsmæssig Form for „Omsæt-ningstal".

Ved Beregning af Omkostningstillæggene maa der ikke kalkuleres med nogen „Overdækning" eller anden Form for Sikkerhedsmargin. Dette gælder saavel, naar der anvendes samme Omkostningstillæg for hele Virksomheden, som naar der anvendes forskellige Værksteds- eller Afdelingstillæg. Plads- eller Maskintillæg m. m. Det maa i saa Tilfælde for hver Underafdeling kunne eftervises, at de beregnede Omkostningstillæg svarer til de indirekte Omkostninger.

Det er ved Efterkalkulationer vedrørende ekstraordinære Industrileverancer ikke tilladt at benytte en Omkostningsberegning, der er baseret paa et „Normalaar" eller er budgetteret for et Aar eller anden senere Periode end den, for hvilken der fore-ligger et afstemt Omkostningsregnskab.

En Foruddiskontering af Omkostningsstigninger vil kun kunne godkendes ved konkrete, betydelige Prisstigninger (hvis f. Eks. Brændselspriserne pludselig stiger 50 pCt., og de samlede indirekte Omkostninger i en Virksomhed derved maaske 5 pCt.).

e) Seriefremstillede Dele: Forsaavidt der i en ekstraordinær Industrileverance ind-gaar Dele, der af Virksomheden ikke er udført direkte til den paagældende Leve-rance, men som Led af en Seriefremstilling, maa saadanne Dele ikke optages i Kalkulationen til en højere Pris end den, der svarer til de direkte Omkostninger plus Omkostningstillæg efter ovenstaaende Retningslinier. Særlig Kalkulation for serie-fremstillede Dele maa paa Forlangende indsendes og attesteres. En Fortjeneste udover den, der ellers kan godkendes for ekstraordinære Industrileverancer, maa ikke beregnes for seriefremstillede Dele.

3. Attestation. Det vil være hensigtsmæssigt, om Revisorattestationen af hver enkelt Efterkalkulation indeholder en Bemærkning om, at de i Industriraadets Cirkulære af 26. September 1941 og 15. April 1942 samt i ovenstaaende Kommentarer angivne Direktiver er iagttaget ved Revisionen. Eventuelle Afvigelser herfra maa under alle Omstændigheder fremgaa af Revisionspaategningen eller af en særlig Beretning i Tilslutning hertil.

7.-9.-42. Justitsministeriets Cirkulæreskrivelse vedrørende Frikorps „Danmark"s Orlov.

I disse Dage kan et større Antal Medlemmer af Frikorps „Danmark" ventes her til Landet paa Orlov. Efter hvad der er oplyst for Justitsministeriet, vil de frivillige an-komme samlet til København, hvor de indkvarteres paa en Kaserne i 3—4 Dage, in-den de rejser til deres Hjem. De frivillige, der har deres Hjem paa Fyn eller i Jylland, vil afrejse samlet fra København.

De tyske militære Myndigheder lægger stor Vægt paa, at der ikke under de frivilliges Orlovsophold her i Landet finder uheldige Episoder Sted. Der er derfor af den Øverstbefalende for de tyske Tropper i Danmark givet de frivillige nøje Instruktion om, hvorledes de har at forholde sig under Orloven. Det er saaledes indskærpet dem at vise en ulastelig Holdning og undgaa unødvendig Skarphed ved Samkvem med Myndighederne og Befolkningen. Det er paalagt dem at undgaa politiske Stridig-heder, og det er forbudt dem i Uniform at deltage i politiske Møder; derimod vil de kunne deltage i Møder, der vil blive afholdt forskellige Steder i Landet for at hverve frivillige til Frikorpset. Det er af den Øverstbefalende for de tyske Tropper i Danmark meddelt dem, at Angreb paa det tyske eller danske Folks Ære eller paa den enkeltes personlige Ære ikke maa taales; ved Forulempelser skal Gerningsmanden af vedkom-mende Medlem af Frikorpset

Side 75

overgives til det danske Politi, og ved korporlige Angreb paa Medlemmer af Frikorpset er disse ifølge deres Instruktion forpligtet til „skarp Indskriden". Paa den anden Side maa de dog ikke være overømfindtlige, naar anderledes tænkende ytrer deres Mening. De frivillige er gjort bekendt med de i Justitsministeriets fortrolige Cirkulære af 8. Februar 1941 indeholdte Retningslinier for det danske Politis Befø-jelser overfor Medlemmer af den tyske Værnemagt.

Justitsministeriet maa ogsaa for sit Vedkommende lægge den største Vægt paa, at uheldige Episoder i Tilknytning til de frivilliges Ophold undgaas. Man skal derfor anmode d'Herrer om at have Opmærksomheden nøje henvendt paa, at de frivillige ikke paa nogen Maade forulempes. Navnlig bør Politiet sørge for at være til Stede ved saadanne Lejligheder, hvor Provokationer eller Sammenstød kan befrygtes at ville finde Sted, saasom ved politiske Møder, Hvervningsmøder o. lign.

Efter dertil given Anledning skal man endvidere henlede Opmærksomheden paa, at de frivillige ikke — som det skal være sket af og til — i Rapporter og lignende Udfærdigelser bør betegnes som „tyske Militærpersoner". Denne Betegnelse har givet Anledning til Misstemning, og da det tillige som Regel vil være af Interesse for Sagen at faa oplyst, om det drejer sig om tyske eller danske Statsborgere, skal man anmode om, at dette maa blive angivet i Rapporten, saaledes at de frivillige f. Eks. betegnes som „Medlemmer af Frikorps „Danmark"" eller lignende.

29.-10.-42. Kirkeministeriets Skrivelse til samtlige Biskopper om Omtale af aktuelle politiske Forhold i Kirkeblade. * 1) Jfr. Kirkeministeriets Skrivelser af 17.-2.-1943.

Ministeriets Opmærksomhed er blevet henledt paa, at kirkelige Blade og Skrifter i den senere Tid i et vist Omfang har indeholdt Artikler, der med Brod mod Tyskland og tysk Tankegang omtaler eller hentyder til aktuelle politiske Forhold. Tilfælde af denne Art kan volde Regeringen alvorlige Vanskeligheder i dens Bestræbelser for at opretholde det bedst mulige Forhold til Tyskland og de tyske Besættelsesmyndig-heder og vil, saafremt de fortsættes, kunne nødvendiggøre Indskriden mod de paa-gældende.

Ministeriet finder det derfor paakrævet at anmode Deres Højærværdighed om paa den Maade, De anser for bedst egnet at ville lægge Præsterne og Redaktøren af de kirkelige Blade paa Sinde for Fremtiden, ligesom det er Tilfældet med Landets øvrige Presse, at afholde sig fra at fremsætte eller gengive Udtalelser, hvis Tendens er uvenlig mod Tyskland eller de tyske Besættelsesmyndigheder.

11.-11.-42. Midlertidig Lov Nr. 452 om Bemyndigelse for Regeringen til at træffe Bestemmelser til Opretholdelse af Ro, Orden og Sikkerhed. * 2) Loven, der ikke er blevet benyttet, er ophævet ved kgl. Anordning Nr. 220 af 7. Maj 1945.

§ 1. Regeringen bemyndiges til ved kgl. Anordning at udfærdige Forbud eller Paabud til Opretholdelse af Ro, Orden og Sikkerhed i det Omfang, hvori det skønnes nødvendigt for at modvirke Handlinger, der under de foreliggende alvorlige Forhold og Landets Besættelse af tyske Tropper er egnede til at bringe Landets Interesser i Fare.

§ 2. Straffen for Overtrædelse af en i Medfør af § 1 udfærdiget Anordning fastsættes i Anordningen inden for de i Borgerlig Straffelovs 6te Kapitel angivne Rammer. Endvidere kan der i Anordningen fastsættes særlige Regler om Behandling og Paa-dømmelse af Sager angaaende Overtrædelse af dens Bestemmelser.

§ 3. Om de i Medfør af § l udfærdigede Anordninger gives der straks Meddelelse til et af Rigsdagen efter Reglerne i Grundlovens § 49 valgt Udvalg, der kan kræve sig forelagt Oplysninger om de Forhold, der har ført til Anordningens Udstedelse.

§ 4. Denne Lov, der ikke gælder for Færøerne, træder i Kraft straks. Der kan ved kgl. Anordning træffes Bestemmelse om dens Bortfald. I Tilfælde af Regeringsskifte har Loven kun fortsat Gyldighed, saafremt dette godkendes ved Beslutning af Rigsdagens to Ting; de i Medfør af Loven udstedte Anordninger forbliver dog i Kraft, indtil de ophæves ved Lov eller kgl. Anordning.

Side 76

17.-11.-42. Landbrugsministeriets Halmudvalgs Meddelelse om Levering af Halm m. v. til den tyske Værnemagt.

Landbrugsministeriets Halmudvalg anmodede den 27. Oktober 1942 Grosserer Societetets Komité og Provinshandelskammeret om at indhente Oplysninger om Firmaer her i Landet, som handler med Halm, Frø og Frøgræshalm, samt at tilstille Udvalget Oplysninger om de enkelte Firmaers Eksport, Salg til den tyske Værnemagt her i Landet og den indenlandske Omsætning af disse Foderemner i Aarene 1938—41.

Herpaa har Udvalget modtaget Oplysning om Deres Omsætning i det paagældende Tidsrum, og i Henhold hertil vil De ifølge Vedtagelse i Halmudvalget kunne komme i Betragtning ved kommende Leveringer af Halm, Hø og Frøgræshalm til den tyske Værnemagt her i Landet og til Eksport.

Af de foreløbige Leveringer til den tyske Værnemagt her i Landet andrager Deres Andel ...... Tons Halm og ...... Tons Hø. Nærmere Meddelelse om Tidspunktet og Bestemmelsesstedet for Leveringerne vil blive givet Dem fra Udvalget.

Ved Levering af Partier af Halm og Hø til den tyske Værnemagts enkelte Afdelinger udstedes af disse en Rekvisitionsseddel til Leverandøren paa de leverede Partier, og efter Indsendelsen af Rekvisitionssedlen til Halmudvalget vil Betalingen fra Udvalget tilgaa Leverandøren, hvem det er forbudt at modtage Betaling direkte fra Værnemag-ten, jfr. § 2 Stk. la i Handelsministeriets Bekendtgørelse af 11. December 1940 vedrørende Salg af Varer til den tyske Værnemagt og dennes enkelte Medlemmer. Leverandøren maa anmode den paagældende tyske Værnemagtsafdeling om Udlevering af Rekvisitionssedlen umiddelbart før Partiets Afsendelse.

Landbrugsministeriet har efter stedfundne Forhandlinger med Priskontrolraadet, under Forudsætning af, at der leveres gode, sunde Varer, indtil videre fastsat følgen-de Priser:

For almindeligt presset Halm 7,50 Øre pr. kg ab Sælgerstation. For Frøgræshalm 10,50 pr. kg. For Hø 29,00 pr. kg. I de anførte Priser indgaar der 0,75 Øre pr. kg til Forhandlerens Avance og 0,10 Øre til Halmudvalgets Administration, og Resten andrager den Pris, der skal betales Landmanden. Forhandlernes Avance, 0,75 Øre, forhøjes ikke, fordi der eventuelt indgaar flere Led i Mellemhandelen.

For Eksportpresning forhøjes de anførte Priser med 0,75 Øre pr. kg, saaledes at den tyske Værnemagt skal betale en Pris af 8,25 Øre, 11,25 og 29,75 Øre pr. kg henholdsvis for Halm, Frøgræshalm og Hø.

30.-11.-42. Bekendtgørelse Nr. 487 angaaende Priskontrol med visse Lejemaal og Forpagtningskontrakter, der indgaas med den tyske Værnemagt her i Landet. * 1) Jfr. Skrivelse af 19.-12.-1942.

I Medfør af Bestemmelserne i Lov Nr. 406 af 3. August 1940 om erhvervsøkonomiske Foranstaltninger, Vareforsyning m. v., jfr. Lov Nr. 133 af 29. Marts 1941 og Lov Nr. 93 af 13. Marts 1942, fastsættes i Overensstemmelse med de med den tyske Værnemagt i Danmark trufne Aftaler og efter Forhandling med Ministeriet for Handel, Industri og Søfart herved følgende:

§ l- Udvalget for ekstraordinære Industriarbejder m. v. for tysk Regning har Befø-jelse til at kontrollere og ændre den Leje, der af Udlejeren, henholdsvis Bortforpag-teren, betinges for Udleje (herunder Fremleje) eller Forpagtning til den tyske Værne-magt her i Landet af saavel ubebyggede som bebyggede Arealer, Bygninger, Tankanlæg, Lokaler og andre Anlæg af enhver Art. Dette gælder ogsaa, naar allerede kontrollerede og godkendte Lejekontrakter, henholdsvis Forpagtningskontrakter, se-nere bliver ændret.

Denne Bestemmelse gælder dog ikke, saafremt de i Bestemmelserne af 4. Juni 1941 om Indkvartering af tyske Tropper her i Landet fastsatte Takster er lagt til Grund ved Beregningen af Godtgørelse for Indkvartering, medmindre det ved Indkvar-teringens

Side 77

Paabegyndelse kan paaregnes, at den vil faa en Varighed af mindst en Maaned, eller Indkvarteringen faktisk udstrækkes over en Maaned.

Overenskomster af den i Stk. 1 omhandlede Art skal indeholde en Bestemmelse om, at saafremt der af Udvalget foretages Ændringer i Vederlagets Størrelse eller Betingelserne iøvrigt, skal de ændrede Vilkaar gælde, som om de var aftalte.

§ 2. Anmeldelse af afsluttede Lejemaal, henholdsvis Forpagtningskontrakter, ved-rørende Ejendomme i Købstæderne samt Københavns og Frederiksberg Kommuner skal omgaaende af Udlejeren (Bortforpagteren) indsendes til Udenrigsministeriets Kommitterede i Industrisager. Adresse: Vestre Boulevard 20, København.

Kontrakter om Lejemaal eller Bortforpagtning vedrørende Ejendomme m.m. i Landkommunerne skal indgaas under Medvirken af vedkommende Amtmand, til hvem Udlejeren (Bortforpagteren) derfor i paakommende Tilfælde skal rette Henven-delse, og af hvem Kontrakterne indsendes til Udenrigsministeriets Kommitterede i Industrisager.

Lejekontrakter (Forpagtningskontrakter), der indgaas med den tyske Værnemagt, skal indgaas i skriftlig Form. Har offentlige danske Myndigheder eller blandede Kom-missioner medvirket ved Prisfastsættelsen, skal der gives Oplysning herom i Anmel-delsen. Den indgaaede Lejekontrakt skal indsendes i Original og Genpart.

Udenrigsministeriets Kommitterede i Industrisager saavel som vedkommende Amt-mand er berettiget til af Udlejeren at kræve alle Oplysninger, der er fornødne til Bedømmelse af den indgaaede Kontrakt.

§ 3. Krav om Erstatningsydelser i Forbindelse med indgaaede Lejemaal og For-pagtningskontrakter med den tyske Værnemagt vil ligeledes være at indsende til Udenrigsministeriets Kommitterede i Industrisager. Godkendelse af saadanne Krav meddeles af det i § 1 nævnte Udvalg. For saa vidt Erstatningskravene staar i For-bindelse med Lejemaal m. v. i Landkommunerne, skal Sagerne sendes gennem ved-kommende Amtmand til den Kommitterede. Henvendelse til den tyske Værnemagt om Krav af den paagældende Art sker derefter gennem den Kommitterede.

§ 4. Er der modtaget Betalinger, der overstiger det godkendte Beløb, skal det for meget modtagne Beløb omgaaende indbetales til Danmarks Nationalbank til Kredit for den tyske Værnemagt her i Landet.

§ 5. Overtrædelse af foranstaaende Bestemmelser medfører Straf i Overensstem-melse med Reglerne i Lov Nr. 406 af 3. August 1940 om erhvervsøkonomiske Foran-staltninger, Vareforsyning m. v., jfr. Lov Nr. 133 af 29. Marts 1941 og Lov Nr. 93 af 13. Marts 1942.

§ 6. Denne Bekendtgørelse træder i Kraft den 1. December 1942.

2.-12.-42. Handelsministeriets Cirkulæreskrivelse til Politidirektøren i København og samtlige Politimestre om Salg til den tyske Værnemagts enkelte Medlemmer.

Man skal herved meddele, at den Øverstbefaldende for de tyske Tropper i Danmark efter Forhandling med Udenrigsministeriet har udsendt en Befaling til de tyske Tropper i Danmark vedrørende Bestemmelsen i § 3 b i Handelsministeriets Bekendt-gørelse af 11. December 1940 om Salg af Varer til den tyske Værnemagts enkelte Medlemmer.

I Overensstemmelse med den mellem Udenrigsministeriet og den Øverstbefalende for de tyske Tropper trufne Aftale er der herefter udfærdiget en særlig Meddelelse til alle Handlende og andre Næringsdrivende vedrørende det omhandlede Spørgsmaal.

Idet man til Politiets Underretning fremsender nogle Eksemplarer af den nævnte Meddelelse, skal man meddele, at Handelsministeriet i særlig Forsendelse vil tilstille Politidirektøren i København og samtlige Politimestre en Pakke Eksemplarer af den paagældende Meddelelse, hvilke Eksemplarer ved Politiets Foranstaltning, eventuelt med de stedlige Erhvervsorganisationers Bistand, bedes tilstillet alle Næringsdri-vende,

Side 78

herunder Gartnere, Mejerier, Slagterier, Brugsforeninger, Beværtere og lign. in-denfor Politikredsen.

Det bemærkes, at Meddelelsen i Henhold til den trufne Aftale ikke maa offent-liggøres i Pressen, ved Opslag i Butikker eller paa anden lignende Maade, og at det derfor efter Aftale med Justitsministeriet har været nødvendigt at anmode Politiet om at drage Omsorg for, at Meddelelsen kommer alle Næringsdrivende i Hænde.

2.-12.-42. Meddelelse fra Handelsministeriet til alle Handlende og andre Nærings-drivende om Salg til den tyske Værnemagts enkelte Medlemmer.

I Anledning af forskellige Spørgsmaal, der i den senere Tid har været Genstand for Drøftelse med den danske Regering om den nærmere Gennemførelse af Bestemmelserne i § 3 b i Handelsministeriets Bekendtgørelse af 11. December 1940 vedrørende Salg af Varer til den tyske Værnemagt og til dennes enkelte Medlemmer, har den Øverstbefalende over de tyske Tropper i Danmark til Oplysning om den Praksis, der følges, til Tropperne udsendt en Befaling, der i Oversættelse lyder saale-des:

„Situationen med Hensyn til Vareforsyningen i Danmark er med Tiden stadig blevet vanskeligere. Ogsaa den tyske Værnemagt maa tage dette Forhold i Betragt-ning.

Da Varerne ogsaa i Danmark maa fordeles retfærdigt, kan den tyske Soldat ikke ubegrænset gøre Fordring paa dem; han skal i Almindelighed kun kunne gøre Indkøb til Dækning af sit personlige Behov og skal herved ligesom ved Indkøb af andre Varer rette sig efter Salgsmulighederne i vedkommende Forretning. I Almindelighed vil der ikke kunne forventes Salg af mere end eet Par, eet Sæt eller eet Stykke. * 1) F. Eks. et Par Sokker, et Sæt Undertøj o.s.v.

Det er med den danske Regering aftalt, at Medlemmer af den tyske Værnemagt og Medlemmer af tilsluttede Organisationer (SS, Politi, NS-Flyverkorps, NSKK (NS-Motorkorps), Arbejdstjenesten, NSV (NS-Folkeforsorg), Organisation Todt, Teknisk Nødhjælp, Røde Kors, NS-Sammenslutningen „Kraft durch Freude") i Uniform eller i Civil (i sidste Tilfælde mod Fremvisning af Legitimation) skal behandles som danske Kunder, og at de, saafremt Salg kun sker til „faste Kunder", skal behandles som saadanne. Dette gælder dog ikke ved Salg af Vin, Spirituosa og Tobak".

Da man fra den tyske Øverstbefalendes Side ved Udsendelsen af ovenstaaende Befaling, hvis tyske Tekst er aftrykt paa omstaaende Side til Brug i paakommende Tilfælde, har vist stor Forstaaelse for de vanskelige Forhold, der paa forskellige Om-raader gør sig gældende, saavel for den danske Forretningsstand som for den danske Befolkning i det hele, og dermed iøvrigt har bidraget til at befæste det gode Forhold mellem Værnemagten og Befolkningen, maa man fra Regeringens Side lægge den danske Forretningsverden paa Sinde, naar tyske Værnemagtsmedlemmer maatte henvende sig i Butikkerne for at foretage Indkøb i Overensstemmelse med Bekendt-gørelsen af 11. December 1940 og den til de tyske Tropper udsendte Befaling, da paa loyal og samvittighedsfuld Maade at bidrage sit til fortsat at undgaa Gnidninger i Forholdet til Værnemagten og dens Medlemmer.

4.-12.-42. Lov om Sikkerhedsforanstaltninger indenfor Erhvervsvirksomheder m.m. * 1)Ophævet ved foreløbig Lov Nr. 219 af 7. Maj 1945. Se til Loven Bkg. af 9. Jan. 1943 om Politimyndighed for Bevogtningsmandskab.

§ L Stk. 1. Statsvirksomheder, kommunale Anlæg og private Erhvervsvirksomheder, hvis uforstyrrede Produktion eller Drift det maa anses for samfundsvigtigt at opretholde, eller hvis Varebeholdninger er af væsentlig forsyningsmæssig Betydning, er pligtige efter Politiets Paalæg og i Overensstemmelse med dettes Anvisninger at træffe Sikkerhedsforanstaltninger mod Ildsvaade o.lign, og til Afværgelse af skade-voldende

Side 79

Handlinger mod Virksomheden eller Anlægget, herunder navnlig at etablere Bevogtning og lignende Beskyttelse inden for Virksomhedens Omraade.

Stk. 2. Tilsvarende Paalæg kan af Politiet meddeles andre Virksomheder, der er særlig udsat for skadevoldende Handlinger af samfundsfarlig Art.

§ 2. De med Iværksættelsen af de ovennævnte Sikkerhedsforanstaltninger for-bundne Udgifter skal afholdes af vedkommende Virksomhed eller Institution.

§ 3. Stk. 1. Undladelse af at gennemføre de af Politiet paabudte Sikkerheds-foranstaltninger straffes med Bøde, Hæfte eller Fængsel indtil 2 Aar.

Stk. 2. I Undladelsestilfælde kan Politiet for Virksomhedens eller Institutionens Regning træffe de fornødne Sikkerhedsforanstaltninger.

§ 4. Stk. 1. Det antagne Bevogtningsmandskab skal godkendes af Politiet. Justits-ministeren kan fastsætte, at der tillægges Bevogtningsmandskabet en begrænset Politimyndighed inden for Virksomhedens Omraade.

Stk. 2. Politiet udfærdiger for hver Virksomhed efter Forhandling med dennes Ledelse en Instruks for Bevogtningsmandskabet. Overtrædelse af denne Instruks straf-fes med Bøde eller Hæfte.

§ 5. (om den processuelle Behandling m.v.).

§ 6. Denne Lov træder i Kraft straks.

12.-12.42. Undervisningsministeriets Cirkulæreskrivelse til Rektorerne for Statens højere Almenskoler og Sorø Akademis Skole om politiske Artikler i Skoleblade. * 1) I Anledning af, at Udenrigsministeriet i Slutningen af 1942 og i Begyndelsen af 1943 i flere Tilfælde henledte Undervisningsministeriets Opmærksomhed paa, at nærmere angivne Artikler i forskellige Skole- og Ungdomsblade kunde siges at være Overtrædelser af § l i Lov Nr. 388 af 22. Juli 1940, gjorde Undervisningsministeriet derefter i Underhaandsskrivelser vedkommende Skoleledere opmærksom herpaa, idet man med nærmere Forklaring angaaende de Forhold, som laa til Grund for en saadan Henstilling anmodede Lederne om at sørge for, at fremtidige Skrifter ikke udkom, uden at de havde gennemgaaet og godkendt Artiklerne.

I Anledning af, at Ministeriet er gjort bekendt med, at Skoleblade, udgivet af Elever i vedkommende Statsskoler, i nogle Tilfælde har indeholdt Artikler angaaende politiske Spørgsmaal, undlader man ikke at meddele Rektorerne, at Ministeriet maa lægge Vægt paa, at Skolebladene ikke beskæftiger sig med inden- eller udenrigs-politiske Spørgsmaal, og at man forudsætter, at der føres Kontrol med saadanne Blades Indhold enten af Rektor selv eller — paa Rektors Ansvar — af den Inspektør, der fungerer under Rektors Forfald.

18.-12.-42. Handelsministeriets Bekendtgørelse Nr. 516 angaaende Forbud mod Af-givelse af Tilbud paa Udlejning eller Bortfragtning af Skibe til Udlandet.

I Medfør af Lov Nr. 481 af 14. September 1940 om ekstraordinære Foranstaltninger vedrørende Skibsfarten, jfr. Lov Nr. 94 af 13. Marts 1942, fastsættes herved følgende:

§ 1. Tilbud om Udlejning eller Bortfragtning af danske Skibe og Fartøjer over 5 Registertons Brutto til Udlandet maa ikke afgives, forinden Tilbudsgiveren eller hans Agent har modtaget Fragtnævnets Tilladelse til Udlejning eller Bortfragtning af det paagældende Skib eller Fartøj eller Tilsagn om saadan Tilladelse, jfr. Bekendtgørelse Nr. 205 af 25. April 1941 § 2.

Dette gælder, selv om det paagældende Tilbud ikke er bindende for Tilbuds-giveren, og selv om det er gjort afhængigt af, at fornøden Tilladelse senere opnaas, eller andre Vilkaar

Side 80

Enhver Henvendelse, skriftlig, telegrafisk eller mundtlig, om Udlejning eller Bortfragtning af Skibe eller Fartøjer som i Stk. l nævnt og enhver Akcept, betinget eller ubetinget, af Tilbud fra Udlandet om Befragtning af saadanne Skibe eller Fartøjer anses i Forhold til denne Bekendtgørelse som et Tilbud.

§ 2. Overtrædelse af de i denne Bekendtgørelse indeholdte Forskrifter straffes efter Reglerne i Lov Nr. 481 af 14. September 1940 om ekstraordinære Foranstaltninger vedrørende Skibsfarten.

§ 3. Denne Bekendtgørelse træder i Kraft straks.

19.-12.-42. Lov Nr. 537 om visse Frikontingenter i de statsanerkendte Arbejdsløs-hedskasser.

§ 1. Stk. 1. De Medlemmer af statsanerkendte Arbejdsløshedskasser, der paa Grund af Beskæftigelse i Udlandet er forpligtede til at udrede Bidrag til vedkommende udenlandske Arbejdsløshedsforsikring, fritages for at betale Medlemsbidrag til deres Arbejdsløshedskasse for det Tidsrum, i hvilket de som Følge af det nævnte Arbejdsforhold opholder sig i Udlandet, jfr. herved § 3, 2det Pkt.

Stk. 2. Den i Stk. l omhandlede Fritagelse for at erlægge Medlemsbidrag føres ikke til Afdrag i Kontingentet ved Beregning af Stats- og Kommunetilskud.

Stk. 3. Arbejdsdirektørens Afgørelser af Tvivlsspørgsmaal vedrørende Anvendelsen af Stk. l kan indankes for Arbejdsministeren, hvis Afgørelse er endelig.

§ 2. Den i § 6, Stk. 4, i Lov Nr. 591 af 11. November 1940 om Ungdomslejre omhandlede Fritagelse for at betale Medlemsbidrag til Arbejdsløshedskasser for Personer, der har Ophold i Ungdomslejre, føres ikke til Afdrag i Kontingentet ved Beregning af Stats- og Kommunetilskud.

§ 3. Arbejdsministeren fastsætter efter Indstilling fra Arbejdsnævnets Afdeling om Arbejdsløshedsforsikring og efter Forhandling med Arbejdsdirektøren de nærmere Regler for Lovens Gennemførelse, herunder om de Kontrolforanstaltninger, der skøn-nes paakrævede. Det kan herved bestemmes, at den i § l, Stk. l, omhandlede Frita-gelse skal være betinget af, at vedkommende Medlem drager Omsorg for inden Afrejsen til Udlandet at faa sin Medlemsbog forsynet med Paategning af den Afdeling af Arbejdsløshedskassen, til hvilken han hører, om Afrejsens Dato samt efter Hjem-komsten om Datoen for denne.

§ 4. Denne Lov træder i Kraft den 1. Januar 1943 og har Gyldighed indtil den 1. Oktober 1944, for saa vidt den ikke ved kgl. Anordning sættes ud af Kraft forinden.

19.-12.-42. Indenrigsministeriets Cirkulæreskrivelse til samtlige Borgmestre om Ind-gaaelse af Lejemaal med den tyske Værnemagt.

I Henhold til Indenrigsministeriets Bekendtgørelse af 30. November 1942 angaaende Priskontrol med visse Lejemaal og Forpagtningskontrakter, der indgaas med den tyske Værnemagt her i Landet, skal Kontrakter, der indgaas af den tyske Værnemagt med Ejere af fast Ejendom m. v. om Benyttelse af saavel ubebyggede som bebyggede Arealer, Bygninger, Tankanlæg, Lokaler og andre Anlæg af enhver Art, fremtidig indsendes til Udenrigsministeriets Kommitterede i Industrisager og godkendes af Udvalget for ekstraordinære Industriarbejder m. v. for tysk Regning, ligesom Krav om Erstatningsydelser i Forbindelse med indgaaede Lejemaal og Forpagtningskontrakter med den tyske Værnemagt ogsaa vil være at indsende ti] den Kommitterede, der retter Henvendelse til Værnemagten angaaende disse Krav.

I Landkommunerne indgaas saadanne Kontrakter i Henhold til Bestemmelsen i Bekendtgørelsens § 2, 2. Stk. under Medvirken af vedkommende Amtmand, og de

Side 81

nævnte Erstatningskrav indgives i Medfør af Bekendtgørelsens § 3 til Amtmanden, der derefter foranlediger Sagerne indsendt til den Kommitterede.

Herefter er Amtmanden den Myndighed, til hvilken der udenfor Købstæderne rettes Henvendelse angaaende disse Spørgsmaal, og Fremgangsmaaden er i disse Sager den, at Amtmanden efter modtagen Henvendelse om Sagen enten fra vedkommende Udlejer eller fra Værnemagtens Side, formidler og deltager i de Forhandlinger med Værnemagtens Repræsentanter, hvorunder Kontrakternes Indhold fastsættes. I disse Forhandlinger deltager til Bistand for Amtmanden Dyrlæge L. Toft, Thisted, — for Aalborg Amts Vedkommende indtil videre, dog foreløbig ikke udover 31. Marts 1943 Forpagter B. W. Sass, Aarhus, — der af Indenrigsministeriet er udpeget til særlig landbrugskyndig i disse Sager, og den Sagkyndige foretager enten før Forhandlingen eller eventuelt som et Led i denne — og da sammen med Amtmanden og Værnemagtens Repræsentanter — en Besigtigelse af vedkommende Ejendom eller Areal.

For Købstædernes Vedkommende forudsættes det derimod i Bekendtgørelsens § 2, Stk. l, at Kontrakten indgaas ved direkte Forhandling mellem vedkommende Udlejer og den tyske Værnemagt.

Indenrigsministeriet maa imidlertid finde det ønskeligt, at der ogsaa i Købstæderne gives Udlejeren Adgang til at opnaa en stedlig dansk Myndigheds Bistand under de Forhandlinger, som skal optages med den tyske Værnemagt om Fastsættelse af Vederlag og eventuelle andre Vilkaar i Kontrakten, og man anser det derfor naturligt, at Henvendelse om saadan Bistand sker til Borgmesteren, der som den stedlige Indkvarteringsmyndighed i Købstæderne maa antages i Almindelighed at have medvirket ved Anvisningen af den paagældende Ejendom, Lokalitet eller lignende, til Benyttelse for Værnemagten.

Under Henvisning hertil skal man anmode d'Herrer Borgmestre om enten personligt eller ved en dertil egnet kommunal Tjenestemand at ville formidle og deltage i de fornødne Forhandlinger om Leje eller Erstatning i de Tilfælde, hvor Udlejeren eller Værnemagten retter Henvendelse til Borgmesteren herom. I vanskelige Sager, hvor der maatte være Brug for speciel Sagkundskab, kan der efter Bemyndigelse af Udenrigsministeriets Kommitterede antages en særlig Sagkyndig til at yde Bistand under Forhandlingerne. Udgifter til Honorar til den Sagkyndige afholdes af Statskassen.

Er der Tale om Leje eller Forpagtning af Landbrugsjord inden for Købstadens Omraade, skal man anmode om, at det foranlediges, at Dyrlæge Toft eller — for Aalborg Amts Vedkommende — Forpagter Sass deltager i de Forhandlinger, der maatte blive ført med Værnemagten, eller at der indhentes en Udtalelse fra den paagældende om Sagen.

Under Forhandlingerne maa der tilstræbes Enighed om en Leje eller Erstatning, som ud fra en nøgtern Bedømmelse af Forholdene maa anses for den sædvanlige, saaledes at der i intet Tilfælde beregnes en særlig konjunkturbestemt Fortjeneste. I Betragtning skal dog tages det særlige Slid, som eventuelt maatte følge af Bygnin-gens (Lokalets) Brug til militære Formaal. Erstatning for Ejendommens eventuelle øvrige Forringelse eller Beskadigelse som Følge af Benyttelsen maa ikke medregnes ved Prisfastsættelsen, men Spørgsmaalet om Værnemagtens Erstatningsydelser for saadanne Skader maa henskydes til Afgørelse ved Lejemaalets Ophør, idet der da tages Hensyn til de under Lejemaalet udbetalte Beløb.

Lejemaal maa ikke indgaas for længere Tid end indtil den 1. April 1945.

Naar Kontrakt er oprettet og underskrevet af Udlejeren og Værnemagten og stemp-let, indsendes den af Borgmesteren med 4 Genparter til Udenrigsministeriets Kom-mitterede i Industrisager, ledsaget af de Oplysninger, som kan antages at være af Betydning for Udvalget for ekstraordinære Industriarbejder for tysk Regning ved Afgørelsen af Spørgsmaalet om, hvorvidt Kontrakten bør godkendes.

For Udvalget vil det saaledes være af Interesse at modtage Oplysninger om Størrelsen, Beliggenheden og Anvendelsen af vedkommende Areal, Bygning eller Lejlighed (Lokale), om Ejendommens Vurdering til Ejendomsskyld og Grundskyld med Angivelse af Tidspunktet for Vurderingen — i særlige Tilfælde tillige med Angivelse af saadanne Oplysninger om Ejendommens Værdi, Lejeværdi af Lokaler eller lignende, som Ejeren maatte

Side 82

have afgivet til Vurderingsmyndighederne til Brug ved Vurderingen — om særlige Forhold, der kan have medført en senere Værdistigning, samt om Størrelsen af den sidste Købesum, saafremt Ejendommen er erhvervet indenfor de senere Aar. Drejer det sig om et Lokale eller en Lejlighed, maa Udvalget ønske Oplysning om den hidtil betalte Leje eller om Lejeværdien (evt. pr. m2) under Hensyn til den Leje, som oppebæres for tilsvarende Lokaler eller Lejligheder. Af Betydning vil det her ogsaa være at faa oplyst, i hvilket Omfang og med hvilket Udbytte Ejendommen, eventuelt Lejligheden i øvrigt er udnyttet. For saa vidt angaar Virksomheder (Hoteller, Pensionater, Fabrikker m. v.) maa de sidste Aars Regnskaber vedlægges. Medfører Værnemagtens Benyttelse af det udlejede særlige Ulemper eller Næringstab, maa der gøres nærmere Rede herfor, og en Opgørelse, der saa vidt muligt maa være dokumenteret, vedlægges ved Sagens Fremsendelse.

Saafremt Kontrakten er indgaaet ved direkte Forhandling mellem Udlejeren og Værnemagten, bør den saavidt gørligt ogsaa indsendes af Borgmesteren til den Kommitterede ledsaget af de foran omhandlede Oplysninger, men er Kontrakten af Udlejeren i Henhold til Bekendtgørelsens § 2, Stk. l, direkte anmeldt for den Kom-mitterede vil den i Almindelighed blive tilsendt vedkommende Borgmester til Udta-lelse i Overensstemmelse med de foran angivne Principper.

Har det ikke været muligt under Forhandlingerne at opnaa Enighed, bør saavidt muligt i alle Tilfælde — altsaa saavel, naar Parterne har forhandlet direkte, som naar Forhandlingerne har fundet Sted under de danske Myndigheders Medvirken — et Kontraktudkast uden Angivelse af Leje — eller Erstatningsbeløb af Borgmesteren indsendes til den Kommitterede med de foran nævnte Oplysninger.

Endelig henledes Opmærksomheden paa, at det ikke paahviler d'Herrer Borg-mestre at fremkomme med en egentlig Indstilling om Vederlagets Størrelse, men at Udvalget gerne vil have Oplysning om, hvorvidt det aftalte Vederlag skønnes at være passende efter de foran angivne Retningslinier.

23.-12.-42. Justitsministeriets Cirkulæreskrivelse om Radioaflytning i Hoteller m. v.

I en Række Tilfælde er det sket, at Radioudsendelser fra Lande, der er i Krig med Tyskland, angaaende Krigen og Forholdene i de krigsførende og neutrale Lande, derunder særlig de paa Dansk, Norsk og Svensk udsendte Propagandameddelelser, er gengivet i offentligt tilgængelige Lokaler i Hoteller, Restaurationer o. lign. Steder. Da det under de nuværende Forhold maa betragtes som aldeles nødvendigt, at noget saadant ikke finder Sted, skal man anmode om, at der maa blive givet Indehavere af Hoteller og Restauranter m. v. i Politikredsen Paalæg om at undlade Udsendelse af saadanne Meddelelser og Tilkendegivelse om, at den af Politiet i Medfør af § 24, Stk. l, i Lov Nr. 129 af 15. Marts 1939 om Beværtning og Gæstgiveri m.m. meddelte Tilla-delse til Underholdning ved Radioanlæg omgaaende vil blive inddraget, saafremt Paalæget overtrædes.

Man skal derhos anmode om, at det maa blive overvaaget af Politiet, at Paalæget overholdes, og at den nævnte Tilladelse i Medfør af Beværterlovens § 24 omgaaende maa blive inddraget, saafremt der sker Overtrædelse.

1943

6.-1.-43. Handelsministeriets Bekendtgørelse Nr. l om Ændring i Bekendtgørelse Nr. 443 af 25. Oktober 1941 angaaende Levering af Skibsudstyr og Skibsproviant til Skibe i danske Havne samt om Reparation af fremmede Skibe.

I Medfør af Lov Nr. 406 af 3. August 1940 om erhvervsøkonomiske Foranstaltninger, Vareforsyning m. v., jfr. Lov Nr. 93 af 13. Marts 1942, fastsættes herved følgende:

§ 1. § 3 i Bekendtgørelse Nr. 443 af 25. Oktober 1941 angaaende Levering af Skibs-udstyr og Skibsproviant til Skibe i danske Havne samt om Reparation af fremmede Skibe affattes saaledes: - „Levering til fremmede Skibe af rationerede Nærings- og Nydelsesmidler —

Side 83

bortset fra Brød, Mel, Gryn og Smør — samt Vin og Spirituosa, Krydderier (herunder dog ikke Salt), Tobaksvarer, Honning og Kunsthonning, er forbudt. Direk-toratet for Vareforsyning (Fordelingskontoret) kan dog, naar ganske særlige Omstæn-digheder skønnes at foreligge, tillade Levering af Varer af ovennævnte Art.

Andre Næringsmidler — herunder Brød, Mel, Gryn og Smør — maa kun leveres i et Omfang, der under rimelig Hensyntagen til tilstedeværende Beholdninger af de paagældende Varer svarer til Forbruget til den næste Havn, som vedkommende Skib skal anløbe. Medbragte Beholdninger i Redningsbaade medregnes ikke. Forbruget pr. Uge pr. Mand af nedennævnte Varer ansættes herved saaledes:

Rugsigtemel (Bygsigtemel) 400 g, eller Rugsigtebrød (Bygfranskbrød) 500 g. Groft Rugmel 2000 g, eller groft Rugbrød 2500 g. Havre- eller Byggryn 250 g. Kød og Flæsk eller Konserves heraf 2000 g. Smør eller Fedt 500 g. Friske Grøntsager eller Konserves heraf 3000 g. Kartofler 7000 g. Tørrede Ærter og Bønner tilsammen 500 g. Mælk eller Fløde ½ l Mælk eller 0,35 l Fløde. Æg 2-3 Stk. Marmelade 100 g.

For den Tid et fremmed Skib henligger i dansk Havn, maa rationerede Varer udle-veres i et Omfang, svarende til det for den danske Befolkning gældende.

Til Skibe, der gaar i regelmæssig Passagertrafik mellem danske og udenlandske Havne, kan foruden til Brug for Mandskabet leveres Proviant i rimeligt Omfang til Brug i Skibets Restauration for Passagerer.

Ved Levering af Brød, Mel, Gryn og Smør eller eventuelt andre tilladte, ratio-nerede Varer skal Leverandøren forlange særskilt Kvittering af Skibets Fører eller 1ste Styrmand for det leverede Kvantum. Kvitteringerne skal straks efter Modtagelsen indsendes til Direktoratet for Vareforsyning, Fordelingskontoret, hvorfra der vil blive tilstillet Leverandørerne Rationeringsmærker, svarende til de solgte Kvanta. Blanketter til de ovennævnte Kvitteringer kan rekvireres hos Direktoratet for Vare-forsyning, Fordelingskontoret".

§ 2. Bekendtgørelse Nr. 509 af 13. December 1941 om Ændring i Bekendtgørelse Nr. 443 af 25. Oktober 1941 angaaende Levering af Skibsudstyr og Skibsproviant til Skibe i danske Havne samt om Reparation af fremmede Skibe ophæves. Denne Bekendt-gørelse træder i Kraft straks. Hvilket herved bringes til almindelig Kundskab.

9.-1.-43. Bekendtgørelse om Politimyndighed for Bevogtningsmandskab indenfor Erhvervsvirksomheder m. m.

I Medfør af § 4, Stk. l, i Lov Nr. 489 af 4. December 1942 om Sikkerhedsforan-staltninger indenfor Erhvervsvirksomheder m.m. fastsættes herved følgende Bestem-melser om Politimyndighed for det i Henhold til Lovens § l antagne Bevogtnings-mandskab:

§ 1. Der tillægges det i Henhold til Lov Nr. 489 af 4. December 1942 om Sikker-hedsforanstaltninger indenfor Erhvervsvirksomheder m.m. antagne, af Politiet god-kendte Bevogtningsmandskab en begrænset Politimyndighed, som kun gælder med Hensyn til Afværgelse af skadevoldende Handlinger mod Virksomheden.

Politimyndigheden gælder kun, naar Bevogtningsmandskabet er i Tjeneste, og den kan kun udøves indenfor Virksomhedens Omraade eller i dennes umiddelbare Nær-hed.

§ 2. Politimyndigheden giver Beføjelse til at foretage Anholdelse af Personer, der

Side 84

uberettiget opholder sig indenfor Virksomhedens Omraade under mistænkelige Omstændigheder, eller som træffes i Virksomhedens umiddelbare Nærhed under saadanne Omstændigheder, at der er Føje til at mistænke dem for at ville udøve skadevoldende Handlinger mod Virksomheden. Endvidere kan Bevogtningsmand-skabet anholde enhver, der træffes i eller udenfor Virksomheden under Udførelsen af en Forbrydelse eller paa friske Spor.

Fastboende Personer, der paa fyldestgørende Maade kan godtgøre deres Navn og Adresse, bør — navnlig naar de træffes uden for Virksomhedens Omraade — kun anholdes, naar der foreligger særlig Grund til Mistanke og denne ikke afkræftes, f. Eks. ved en med den paagældendes Samtykke foretagen Visitation. Visitation maa kun foretages, naar vedkommende giver sit Samtykke dertil, eller naar han forud er anholdt, jfr. § 3, Stk. 2.

§ 3. Ved en Anholdelses Iværksættelse skal der gaas frem med saa megen Skaan-somhed mod den paagældende, som Øjemedet tillader.

Genstande, som kan benyttes til Vold eller Undvigelse, eller som kan tjene til Sagens Oplysning, kan fratages den paagældende, og i dette Øjemed kan personlig Ransagning finde Sted.

§ 4. Naar Anholdelse er sket, paahviler det Bevogtningsmandskabet uopholdelig at afgive Anmeldelse til nærmeste Politimyndighed og ved Politiets Ankomst at overgive anholdte til dette.

§ 5. Der udleveres Bevogtningsmandskabet en af Politiet udfærdiget, med Fotografi forsynet Legitimation, hvoraf Politimyndigheden fremgaar. Endvidere forsynes Be-vogtningsmandskabet for Virksomhedens Regning med et Armbind med paahæftet Plade med Paaskrift „Bevogtningspoliti".

Legitimationen, der paa Forlangende skal forevises ved Indskriden, skal opbevares omhyggeligt og afleveres, naar vedkommende fratræder sin Tjeneste i Bevogtnings-mandskabet, eller naar Retten til at udøve Politimyndighed fratages ham.

§ 7. Misbrug af Beføjelsen til at udøve Politimyndighed vil som Overtrædelse af den i Lovens § 4, Stk. 2, omhandlede Instruks kunne straffes med Bøde eller Hæfte og med fører desuden Inddragelse af Politimyndigheden.

27.-1.-43. Undervisningsministeriets Cirkulæreskrivelse til Rektorerne for Gymnasie-skolerne om Demonstrationer.

Paa dertil given Anledning skal man herved henlede Rektorernes Opmærksomhed paa Undervisningsministeriets Cirkulæreskrivelse af 18. Juni 1941, hvori man under Henvisning til Justitsministeriets Bekendtgørelse af 9. s. M. anmodede Rektorerne om indtrængende at ville paalægge Skolernes Elever at afholde sig fra enhver Demon-stration i Ord eller Gerning, som er egnet til at skade Forholdet til de udenlandske militære Styrker, der efter Overenskomst med den danske Regering befinder sig her i Landet. Det bemærkes, at ogsaa Emblemer kan være af en saadan Art, at der alle-rede i Anvendelsen af dem ligger en forbudt Demonstration.

28.-1.-43. Cirkulære fra Industriraadet vedr. Prisansættelsen for Materialer til ekstra-ordinære Industrileverancer.

Efter Forhandling mellem Udenrigsministeriets Kommitterede i Industrisager og Industriraadet er der i Tilslutning til Industriraadets Cirkulære af 26/8 1942, Side 2, Pkt. b, truffet Aftale om Fastsættelsen af nedenstaaende, supplerende Retningslinier for Ansættelsen af Materialepriserne i Kalkulationerne for ekstraordinære Industrileve-rancer mod Betaling over dansk/tysk Clearingkonto:

De indsendte Forkalkulationer skal være baseret paa Anskaffelsespriserne for de tilsvarende tyske Kompensationsmaterialer, hvilke Priser, navnlig for Metallernes Vedkommende,

Side 85

er lavere end de her i Landet gældende Priser. I Efterkalkulationerne skal 1943. Materialeudgifterne ligeledes beregnes paa Grundlag af de betalte Priser for Kom-pensationsmaterialerne. Udføres Arbejdet, forinden Kompensationsmaterialerne er fremkommet, idet man forskudsvis anvender Materialer fra tilstedeværende Lager-beholdninger, maa der, hvis man regner med Lagerprisen, foretages en Korrektion, saaledes at Materialeudgifterne reduceres med Forskellen mellem de Priser, der er benyttet, og Priserne, som de vilde have været ved Anvendelsen af Kompensations-materialerne.

Det kan i denne Forbindelse oplyses, at i de Tilfælde, hvor Indkøb af Metaller paa tyske Metaldækningsbeviser foretages gennem A/S Nordiske Kabel- og Traadfabriker, (eller Overførsel fra tysk til dansk „Metal-Konto" finder Sted), vil Fabrikerne opgive Prisdifferencerne samtidig med Meddelelsen til Virksomhederne om, at Metallerne er ankommet eller overført.

Da Mængden af de modtagne Kompensationsmaterialer kan afvige fra de faktisk anvendte Materialemængder, gør man samtidig opmærksom paa, at Prisforskellen for hele det modtagne Kvantum skal godskrives i Efterkalkulationen.

Febr.-43. Statsbanernes 1. Distrikt udsender Instruks for ekstraordinær Bevogtning af visse Hovedstrækninger. * 1) Jfr. A-Cirkulære fra 2. Distrikt af 27.-3.-1943. Denne In-struks optages i væsentlig uændret Form i Statsbanernes Luftværnsordning af 1943 for 1. og 2. Distrikt:

Under de nuværende særlige Forhold er der indført ekstraordinær Bevogtning paa nedennævnte Banestrækninger:

København H.—Korsør / København H.—Rungsted Kyst—Helsingør / Ringsted—Gedser / København G.—Vigerslev / Vigerslev—Harrestrup—Nørrebro—Hellerup / Val-by Gasværk—Harrestrup / Nyborg—Fredericia / Padborg—Frederikshavn og Lunder-skov—Varde.

Disse Strækninger er med Henblik herpaa om Dagen inddelt i Vagtomraader paa ca. 12 km Længde og om Natten i Vagtomraader paa ca. 4 km Længde. Bevogtningen udføres hele Døgnet og ved Patrouillering saaledes:

I. Dagpatrouiller.

a) I Perioden 16. August til 15. April udføres Bevogtningen om Dagen af en Enkelt-mandspatrouille, bestaaende af en Banearbejder eller Banearbejderaspirant, der i Tiden fra Kl. 8 til 16 gennemkører Strækningen pr. Skinnecykel saaledes, at der udføres 3 å 4 Dobbeltture indenfor 8 Timer.

b) I Perioden 16. April til 15. August udføres Bevogtningen om Dagen af to Enkelt-mandspatrouiller, hvoraf den ene bestaar af en Banearbejder eller Banearbejder-aspirant og den anden af en edsfæstet Ekstraarbejder, der i Tiden Kl. 5—13, henholds-vis 13—21, gennemkører Strækningen pr. Skinnecykel saaledes, at hver Patrouille udfører 3 å 4 Dobbeltture indenfor 8 Timer.

Dagpatrouillering finder indtil videre ikke Sted paa Strækningerne Valby—Køben-havn H., Østerport—Klampenborg og Grøndal—Hellerup.

Dagpatrouillerne skal afpasse Tjenesten saaledes, at de patrouillerer paa Stræk-ningen paa Skinnecykel i hele den fastsatte Arbejdstid, bortset fra en samlet Spise- og Hvilepause, der ikke maa strække sig udover ½ Time, og som saa vidt muligt bør falde paa forskellige Tidspunkter.

Paa de Banestrækninger i og ved København, hvor Baneeftersynet i Henhold til Ordre O 97 foretages til Fods, er Vagtomraadets Længde dog nedsat til ca. 4 km, og

Side 86

Patrouilleringen sker her til Fods, idet Strækningen gennemgaas 4 Gange indenfor 8 Timer.

Paa Strækningen Esbjerg—Varde skal der i visse Tilfælde kun udføres 2 Dobbelt-ture.

Patrouilleringen foretages for det faste Mandskabs Vedkommende almindeligvis efter Tur af samtlige Banearbejdere (Banearbejderaspiranter) i de Kolonner, som Bevogtningen overdrages.

Det i Henhold til Ordre O 97 fastsatte almindelige Linieeftersyn bortfalder indtil videre paa samtlige forannævnte Strækninger, saalænge den ekstraordinære Bevogt-ning varer.

II. Natpatrouiller.

a) I Perioden 16. August til 15. April udføres Bevogtningen om Natten af to Dobbelt-patrouiller, hver bestaaende af en edsfæstet Ekstraarbejder og en Politibetjent, der i Tiden Kl. 16—24, henholdsvis Kl. 24—8, gennemgaar Strækningen 4 Gange (2 Dobbeltture).

b) I Perioden 16. April til 15. August udføres Bevogtningen om Natten af een Dobbeltpatrouille, bestaaende af en edsfæstet Ekstraarbejder og en Politibetjent, der i Tiden Kl. 21—5 gennemgaar Strækningen 4 Gange (2 Dobbeltture).

De i Natpatrouilleringen deltagende ansatte Banearbejderaspiranter og Ekstra-arbejdere, skal afpasse Patrouilleringens Tempo saaledes, at der til hver af de to Dob-beltture medgaar 3½ Time, hvilket altsaa vil sige, at Patrouillen kun maa opholde sig indendørs paa en Jernbanestation, i Kolonnehus eller lign. i ikke over 1Time i Løbet af de 8 Timer, den har Tjeneste.

Paa dobbeltsporet Bane skal om Natten de to Mand gaa i hvert sit Spor.

Paa Steder paa dobbeltsporet Bane, hvor Sporene viger fra hinanden paa en saa-dan Maade, at de to Mand, hvis de gaar i hvert sit Spor, vil miste Kontakten med hinanden, skal de sammen efterse hvert Spor for sig.

Om Dagen skal hver Patrouille medføre et rødt Signalflag og de fornødne Knald-signaler — i usigtbart Vejr tillige en Haandsignallygte. I Mørke skal hver Mand med-føre en Haandsignallygte og de fornødne Knaldsignaler. Den edsfæstede Ekstraarbej-der skal desuden bære synligt Armbind.

Patrouilleringen skal foretages meget grundigt, idet Sporet skal belyses med Haandsignallygte.

Det maa bl. a. paases, at Svelleskruer og Lasker ikke er fjernede. Sporbærende Broer, undtagen saadanne, der bevogtes af særlig Politivagt, skal efterses omhyg-geligt, og der foretages ogsaa Eftersyn under Broerne.

Dersom der opdages Skader paa Sporet eller Banelegemet, der kan medføre Fare for Driftens Sikkerhed, eller Personalet erfarer eller maatte have Formodning om, at der er faldet Bomber paa eller i Nærheden af Banelinien eller en Station, skal Patrouillen straks meddele dette til nærmeste Station, eventuelt gennem nærmeste Blokpost eller Telefon. For Natpatrouillernes Vedkommende skal Politibetjenten fore-tage Underretningen, idet han paa Vejen til Stationen (Blokposten eller Telefonen) skal standse modgaaende Tog og underrette disse. Derimod forbliver den edsfæstede Ekstraarbejder paa Stedet for at standse Tog fra modsat Retning end den, hvori Politibetjenten gaar.

Togene standses ved Haandsignal „Stop"; om Dagen ved at række begge Armene i Vejret eller ved at vise rødt Signalflag, og i Mørke og usigtbart Vejr ved at vise rødt Lys mod Toget eller et andet Lys, der bevæges i Kreds, i en Afstand af ca. 800 m foran det Sted, hvor Toget ønskes bragt til Standsning. Om muligt udlægges Knaldsignaler paa Skinnerne i en Afstand af 200 m foran det Sted, hvorfra Haandsignalet vises.

Stationen underretter omgaaende den stedlige Politimyndighed og den Politimyn-dighed, hvorunder Bevogtningen sorterer, samt Distriktet, Trafikinspektøren og Bane-ingeniøren.

Side 87

Dersom der opdages mistænkelige Personer paa eller i Nærheden af Banen, skal nærmeste Station ligeledes straks underrettes med Anmodning om uopholdeligt at lade Meddelelsen gaa videre til Politiet og Distriktet.

I alle Meddelelser til Distriktet maa udtrykkeligt anføres, at Politiet er underrettet.

17.-2.-43. Kirkeministeriets Skrivelse om Paatale af Artikel i Kirkeblad om den nor-ske Kirkekamp. * 1) Jfr. Kirkeministeriets Skrivelse af 29.-10.-1942.

I Skrivelse af 13. d. M. har Udenrigsministeriet henledet Opmærksomheden paa, at „Kirkebladet for .... og Omegn" Nr. 2, Aargang 7, for Februar d. A. indeholder en Artikel kaldet „Den norske Kirkekamp", som efter hele sin Form findes uheldig for Landets Interesser i Forholdet overfor Tyskland under de nuværende Forhold, hvorhos Udenrigsministeriet med Henvisning hertil i nævnte Skrivelse har henstillet, at det tilkendegives Landets Præster, at de under de herskende Forhold bør afholde sig fra offentligt i Skrift eller Tale at behandle den norske Kirkekamp udover eventuelt at bringe saadanne Meddelelser, som er fremkommet i den danske Dagspresse, og som de derfor tør regne med er godkendt fra officielt Sted.

I Anledning heraf skal man tjenstligt anmode Deres Højærværdighed om at ville tilkendegive Forfatteren af den paagældende Artikel ...... samt Bladets Redaktør ....... at de, specielt ogsaa under Hensyn til at det tidligere herfra er indskærpet, at der af Præsterne bør udvises Forsigtighed ved Behandlingen af aktuelle politiske Proble-mer, burde have afholdt sig fra at lade den paagældende Publication fremkomme, idet det, selv om den er formet som et Referat af stedfundne Begivenheder, burde have været klart for de paagældende, at den var egnet til at forøge Vanskelighederne i Forholdet til Tyskland, og at Ministeriet forventer, at det af dem udgivne Blad ikke fremtidig vil give Anledning til tilsvarende Klage.

Man skal derhos i Overensstemmelse med den af Udenrigsministeriet fremsatte Henstilling i Forbindelse med tidligere Skrivelse herfra af 29. Oktober 1942 angaa-ende Publikationerne i de kirkelige Blade og Skrifter anmode Deres Højærværdighed om at tilkendegive Præsterne i det Dem betroede Stift, at de under de nuværende vanskelige politiske Forhold helt bør afholde sig fra offentligt i Skrift og Tale at behandle den norske Kirkekamp, medmindre de paa den af Udenrigsministeriet angivne Maade har Sikkerhed for, at det sker i en Form, der maa antages godkendt fra officiel Side.

Indberetning udbedes om, hvad der passerer.

17.-2.-43. Kirkeministeriets Skrivelse om Omtale af den norske Kirkekamp i Kirke-blade.

I Skrivelse af 13. d. M. har Udenrigsministeriet henledet Opmærksomheden paa, at den norske Kirkekamp i kirkelige Blade er behandlet paa en saadan Maade, at Frem-stillingen har været egnet til at skade Forholdet til Tyskland, hvorfor Udenrigs-ministeriet har henstillet, at det tilkendegives Landets Præster, at de under de nuvæ-rende vanskelige politiske Forhold bør afholde sig fra i Skrift eller Tale at behandle den norske Kirkekamp udover eventuelt at bringe saadanne Meddelelser, som er fremkommet i den danske Dagspresse, og som de derfor tør regne med er godkendt fra officiel Side.

I Anledning heraf skal man herved i Forbindelse med Skrivelse herfra af 29.0ktober 1942 angaaende Publikationerne i de kirkelige Blade og Skrifter anmode Deres Højærværdighed om at ville tilkendegive Præsterne i det Dem betroede Stift, at de som af Udenrigsministeriet anført helt bør afholde sig fra offentligt i Skrift og Tale at behandle det ovenfor omtalte Problem, medmindre de paa den af Udenrigsmini-steriets angivne Maade har Sikkerhed for, at det sker i en Form, der maa antages at være godkendt fra officiel Side.

18.-2.43. Justitsministeriets Cirkulæreskrivelse om Sabotagehandlinger.

I de senere Maaneder har der fundet en meget stærk Stigning Sted af Antallet af

Side 88

Sabotagehandlinger, i første Række mod Fabriksvirksomheder o. lign., men ogsaa i en Del Tilfælde mod Jernbaneanlæg, Banevogne paa Jernbanelinier og mod Tele-fonledninger.

Denne Udvikling har medført en særdeles vanskelig Situation, og det er at befryg-te, at der kan opstaa de alleralvorligste Forhold, saafremt det ikke lykkes at nedbrin-ge Sabotagetilfældene i meget betydelig Grad.

Indførelsen af Bevogtning af Erhvervsvirksomheder m. v. i Henhold til Lov Nr. 489 af 4. December 1942 og den nu forestaaende fuldstændige Gennemførelse af Bevogt-ningen af Statsbanernes Hovedstrækninger maa vel forventes at bidrage hertil, men det er mere end nogensinde paakrævet, at der fra Politiets Side ydes alt, hvad der er muligt, for at bekæmpe Sabotagen.

Justitsministeriet skal derfor forsaavidt angaar Bevogtningen af Erhvervsvirksom-heder m. v. anmode D'Herrer om at fremme Ordningens fuldstændige og effektive Gennemførelse med al Kraft og ganske særligt saa indtrængende som muligt klargøre saavel overfor de enkelte Virksomheders Ledere som overfor det indsatte Bevogt-ningsmandskab, at det — ogsaa af Hensyn langt udover den enkelte Virksomheds Sikkerhed — er af yderste Vigtighed, at Bevogtningstjenesten gennemføres med den største Agtpaagivenhed og Omhu.

I denne Forbindelse skal iøvrigt anføres, at der udfoldes Bestræbelser for at mulig-gøre, at Bevogtningsmandskabet udrustes med Skydevaaben og bliver uddannet i Brugen deraf.

Forsaavidt angaar Politi til Jernbanebevogtning, der maatte være underlagt Dem, skal man anmode om, at dette ganske særligt maa blive instrueret om Betydningen af, at Bevogtningstjenesten gennemføres med den største Agtpaagivenhed og Omhu. Paa samme Maade bedes det indskærpet det øvrige Politipersonale, at det er af den alleryderste Vigtighed at forhindre Sabotagehandlinger og opklare stedfundne Sabo-tagetilfælde.

løvrigt maa den ordinære Patrouilletjeneste i Mørketiden udvides i videst muligt Omfang og derhos tilrettelægges saaledes, at de Steder, der vil være udsatte for Sabotage, og deres Omgivelser holdes under Observation. Personer, der antræffes paa paafaldende Steder og Tidspunkter, bør opfordres til at legitimere sig og — saafremt de skønnes mistænkelige — til at give Samtykke til personlig Ransagning til Konstatering af, om de medfører Sabotagemidler; nægtes Samtykke til Ransagning, bør vedkommende anholdes, hvorefter personlig Ransagning kan foretages i Medfør af Retsplejelovens § 772, Stk. 2. Rapport eller Notits bør derefter afgives, ogsaa i Tilfælde, hvor Ransagning eller Anholdelse ikke er skønnet nødvendig.

Skulde Sabotagetilfælde trods alle Forholdsregler forekomme, maa der straks med al Kraft — om fornødent med foreløbig Tilsidesættelse af andre Opgaver — sættes ind med Efterforskningsarbejdet.

Til Statsadvokaten for særlige Anliggender maa der i disse Tilfælde omgaaende gives en foreløbig telefonisk Meddelelse, snarest muligt suppleret — ogsaa telefonisk med yderligere Oplysning, naar det har været muligt at danne sig et nærmere Overblik over, hvad der er passeret.

23.-2-43. Undervisningsministeriets Cirkulæreskrivelse til Rektorerne for de offentli-ge højere Almenskoler om Demonstrationer mod Nazister og Medlemmer af „Frikorps Danmark" og disses Paarørende. * 1) Et Cirk. med lignende Indhold udsendtes d. 22.-2.-1943 til Seminarieforstanderne. Jfr. herved Justitsministeriets Cirkulæreskrivelse af 19.-2.-1942.

I Fortsættelse af Forhandlingerne paa Rektormødet den 26. f. M. undlader Ministeriet ikke at henlede D'Hrr. Rektorers Opmærksomhed paa følgende Forhold:

I Løbet af den senere Tid er der fremsat Klager over den Behandling, som Danske National-Socialister og de i „Frikorps Danmark" indrullerede Frivillige og deres Paa-rørende er Genstand for, ogsaa i Skolerne, hvoi det anføres, at Børnene generes fra Kammeraternes Side med Vold, Tilraab, haanlige Miner og demonstrativ Optræden.

Side 89

Selv om der ikke til Dato er forebragt Ministeriet nogen direkte Klage med positive konkrete Klagemaalspunkter, maa Ministeriet dog tillægge de fremkomne i al Almin-delighed holdte Bebrejdelser og Sigtelser en saa alvorlig Betydning, at man anser det nødvendigt at anmode D'Hrr. Rektorer om i alle saadanne Tilfælde at anvende den dem tilkommende Myndighed overfor Skolens Elever. Overalt, hvor det drejer sig om, at en fjendtlig Stemning giver sig Udslag i aktiv Handling, maa denne paatales og straffes efter Forseelsens Art samt Indberetning herom ske til Ministeriet, hvorhos der i Tilfælde af mere passiv demonstrativ Boykott fra Enkeltmands Side eller kollektivt uopholdeligt maa skrides ind med Forehold af den Pligt, som i Overensstemmelse med, hvad saavel Kongen som Regeringen gentagne Gange har indskærpet, paahviler enhver Dansk under de forhaandenværende ekstraordinære Forhold til besindig, rolig og værdig Optræden og til at undgaa enhver Form af Demonstration, ligesom det vil kunne betones, at dansk Retfærdighedsfølelse ikke tillader, at uskyldige forulempes.

1.-3.-43. Lov Nr. 68 om Bemyndigelse til midlertidigt at afvige fra visse Bestem-melser i Lov Nr. 112 af 7. Maj 1937 om Hærens Ordning samt i Lov Nr. 113 af 7. Maj 1937 om Søværnets Ordning.

Lovens § 2 indeholder for Finansaaret 1943—44 en Bestemmelse af samme Indhold som § 2 i Lov Nr. 527 af 22. December 1941, se under denne Dato.

6.-3.-43. Justitsministeriets Cirkulæreskrivelse om Forholdet til de tyske Myndighe-der.

De nedenstaaende Oplysninger meddeles dels til Hr. Politimesterens (Hr. Politi-direktørens) egen Underretning, dels for at De vil kunne være i Stand til at retlede, hvor det findes af Betydning at forhindre, at urigtige Opfattelser af de paagældende Forhold gør sig gældende.

Som udtalt i Justitsministeriets Cirkulæreskrivelse af 15. April 1940 blev det under de umiddelbart efter Besættelsen førte Drøftelser med den tyske Gesandt og de tyske Militærmyndigheder angaaende Forbindelsen mellem de danske Politimyndigheder og de tyske Militærmyndigheder fastslaaet, at Bekæmpelse af Spionage, Sabotage og nedbrydende Virksomhed („Zersetzung") overfor de tyske Besættelsestropper skulde ske ved Samarbejde mellem det danske Politi og det tyske Militær, saaledes at selve den politimæssige Undersøgelse og eventuel Anholdelse og Fængsling skulde foretages af danske Politimyndigheder, og at eventuelle anholdte og fængslede skulde hensættes i danske Fængsler.

Fra dansk Side søgte man endvidere at opnaa Tilsagn om, at Sager af denne Art skulde henhøre under dansk Jurisdiktion, men et saadant Tilsagn vilde man fra tysk Side ikke give, idet de tyske Myndigheder ønskede at forbeholde sig Adgang til i disse Sager at lade de tyske Krigsretter træffe Afgørelse, i al Fald i grovere Tilfælde.

Den ved de nævnte Drøftelser fastlagte Linie, hvorefter politimæssig Undersøgelse, Anholdelse og Fængsling skal foretages af det danske Politi, og anholdte og fængslede hensættes i danske Fængsler er stort set blevet fulgt. Det kan ikke siges at være nogen Undtagelse herfra, at Medlemmer af Værnemagten undertiden har foretaget Anholdelse af Personer, der har forulempet dem, og afleveret dem til det danske Politi, thi en saadan Adgang til Anholdelse har efter Retsplejelovens § 771 ogsaa Privatpersoner. Indtil Sommeren 1942 foreligger der kun ganske enkelte Tilfælde, hvor Sager af denne Art ikke er behandlet af det danske Politi og de danske Domstole.

Fra Efteraaret 1942 har imidlertid de tyske Myndigheder i nogle herhenhørende Sager bestemt, at Krigsretten skulde foretage den politimæssige Undersøgelse, og krævet de sigtede danske Statsborgere indsat i Undersøgelsesfængsel i den tyske Afdeling af Vestre Fængsel. Man har fra dansk Side hver Gang protesteret herimod, men har dog ikke ment simpelthen at burde nægte at medvirke, idet man i saa Fald blot vilde opnaa, at de tyske Myndigheder uden videre selv afhentede de paagældende. Saavel af Hensyn til de paagældende som af Hensyn til det principielt uheldige i, at tysk Militær paa egen Haand her i Landet anholder danske Stats-borgere, har man

Side 90

derfor ment at være nødsaget til at medvirke ved saadanne Anholdelser. Endvidere har man lagt den største Vægt paa til Stadighed at være underrettet om, hvilke danske Statsborgere der til enhver Tid hensidder i den tyske Afdeling i Vestre Fængsel, for at man kan holde sig underrettet om Sagens videre Forløb. Saafremt Krigsretten selv foretog Anholdelsen, kunde man ikke altid regne med at modtage Underretning om Anholdelserne, saaledes at man derved vilde blive afskaaret fra at følge de anholdtes videre Skæbne. Anholdelser er derfor i disse Sager foretaget af dansk Politi, undertiden i Forbindelse med tysk Militær, saaledes at det af Politiet tilkendegives de paagældende, at Anholdelsen foretages til Foranstaltning for den tyske Krigsret paa dennes Ansvar og efter tyske Regler. Foruden at protestere i Enkelttilfælde søger man stadig ved Forhandling at opnaa, at Undersøgelsen og Paadømmelsen af disse Sager kan overgaa til dansk Politi og danske Domstole. Man har naturligvis i denne Forbindelse fra første Færd undersøgt, hvorvidt den tyske Fremgangsmaade strider mod Folkerettens Regler, men er kommet til det Resultat, at dette ikke kan siges at være Tilfælde. De folkeretlige Regler giver Hjemmel for den tyske Fremgangsmaade i Tilfælde af krigerisk Besættelse, men det er usikkert, i hvilket Omfang der kan sluttes herfra til den fredelige Besættelse, for hvilken selv-stændige folkeretlige Regler ikke findes. Efter tysk militær Straffelovgivning og tysk militær Strafferetspleje kan alle Sager vedrørende Angreb paa den tyske Værnemagt paakendes ved tysk Krigsret, uanset hvor Forbrydelsen er begaaet, og uanset Gerningsmandens Nationalitet; den danske militære Strafferet og militære Retspleje maa iøvrigt antages at føre til et lignende Resultat i Krigstilfælde. Der foreligger som nævnt ikke nogen almindelig Aftale om, at Paadømmelsen skal overlades de danske Domstole. Det maa dog siges at være bedst stemmende med den fredelige Besæt-telses Begreb, at Paadømmelsen overlades til de danske Domstole, saafremt der herved kan ydes den tyske Krigsmagt tilstrækkelig Beskyttelse.

Om de under Medvirken af dansk Politi foretagne Anholdelser til tysk Krigsret vil Statsadvokaten for særlige Anliggender altid være underrettet. Saafremt der af paarørende til de anholdte rettes Henvendelse til Politiet i Anledning af Anholdelsen, vil de kunne henvises til Statsadvokaten for særlige Anliggender eller Politimesteren (Politidirektøren) vil selv kunne rette Forespørgsel til ham, der i saa Fald i det Omfang, hvori det er muligt, vil give Meddelelse om de nærmere Omstændigheder ved Anholdelsen og de paarørendes Mulighed for at sætte sig i Forbindelse med de anholdte.

Saafremt der fra tyske Myndigheder rettes Begæring til Politiet om Anholdelse eller Medvirken til Anholdelse af danske Statsborgere til tysk Undersøgelsesfængsel, bør Begæringen ikke afvises, men der bør, forinden der tages Stilling til Spørgs-maalet om at imødekomme Kravet, telefonisk rettes Forespørgsel desangaaende til Statsadvokaten for særlige Anliggender, der vil tilvejebringe de fornødne nærmere Oplysninger og føre de nødvendige Forhandlinger med de tyske Myndigheder i København og Justitsministeriet.

Med Hensyn til Spørgsmaalet om danske Statsborgeres Pligt til at give Møde for tysk Krigsret som sigtede eller Vidner og til at afgive Vidneforklaring skal man endelig meddele, at der efter danske Retsregler ikke bestaar nogen Pligt dertil. Politiet bør, saafremt der rettes Forespørgsel dertil, tilraade de paagældende at efterkomme Indkaldelsen, idet Krigsretterne hævder, at de paagældende efter tysk Ret er pligtige at give Møde, hvorfor man maa regne med, at det ikke vil være muligt at afværge, at Krigsretterne direkte bringer Magtmidler i Anvendelse overfor dem, der undlader at efterkomme Indkaldelser.

Som Følge af de vedholdende Forestillinger, der er fremsat fra dansk Side, er det lykkedes at opnaa, at den direkte Indgriben fra Krigsretternes Side, som kulminerede i Efteraaret 1942, da 85 danske Statsborgere fandtes som Varetægtsfanger ved disse Retter, er aftaget, saaledes at der i Øjeblikket kun sidder 16 Personer under disse Forhold, og en yderligere Nedbringelse af Antallet forestaar.

Endvidere vil ialt 9 Danskere, der er dømt ved tysk Krigsret og trods dansk Protest

Side 91

ført til Tyskland til Afsoning, i den allernærmeste Fremtid blive tilbageført hertil til fortsat Afsoning i dansk Fængsel. Man vedlægger til Deres Underretning en Liste over de væsentligste af de i 1943 forefaldne Sabotagetilfælde m. v. * 1) Listen omfatter 38 Sabotagetilfælde.

9.-3.-43. Lov om Pris- og Lønkontrol med visse Arbejder for udenlandsk Regning. * 2) Forlænget ved Lovandg.Nr. 452 af 20.-10.-1944 til 1.-11.-1944 og ved Lovandg. Nr.336 af 31.-10.-1944 og 1.-11.-1945.

Stk. 1. Bestemmelserne i denne Lov finder Anvendelse paa Arbejder her i Landet, der udføres direkte eller indirekte for udenlandsk Regning ved Finansiering gennem Danmarks Nationalbank.

Stk. 2. Den i Medfør af Bestemmelserne i Lov Nr. 406 af 3. August 1940 om erhvervs-økonomiske Foranstaltninger, Vareforsyning m. v., jfr. Lov Nr. 93 af 13. Marts 1942, med Arbejder af den omhandlede Art iværksatte Priskontrol, der tager Sigte paa Arbejdsgivernes Fortjenester, gælder ved Siden af de i det følgende fastsatte Regler om Arbejdslønnen ved disse Arbejder.

§ 2. Stk. 1. Ved Arbejder paa Akkord af den i § l, Stk. l, omhandlede Art inden for Arbejdsomraader, hvor der foreligger almindelige kollektive Overenskomster herom mellem Organisationer under Dansk Arbejdsgiverforening og De samvirkende Fagfor-bund eller direkte mellem disse Hovedorganisationer, skal Aflønning ske efter disse. Hvis Arbejdet er af simplere eller vanskeligere Art end forudsat i Priskuranter o. lign., maa Akkordpriserne afpasses under Hensyntagen hertil. Ved Arbejder af den nævnte Art paa Timeløn skal der, hvis kollektive Overenskomster foreligger, ydes den almindelige ved disse Overenskomster fastsatte Timeløn. Ud over den sædvane-mæssige Løn vil der dog, hvad enten Aflønning sker paa Akkord eller paa Timeløn, efter en mellem Hovedorganisationerne truffen Aftale eller en af det i § 4 nævnte Udvalg fastsat Ordning kunne ydes Tillæg for Udearbejde under Hensyn til Afstand fra Arbejdsplads eller Hjem.

Stk. 2. For andre Arbejdsomraader, for hvilke der ikke er fastsat Lønninger som under Stk. l nævnt, skal de Akkordpriser, der fastsættes, svare til den Akkord-fortjeneste, der i Almindelighed kan opnaas for andet tilsvarende Arbejde, medens Timelønninger skal svare til Timelønsfortjenesten for tilsvarende Arbejde inden for Faget paa vedkommende Egn.

Stk. 3. Arbejde af den heromhandlede Art skal, forudsat at den nødvendige Tilrette-læggelse kan ske, i videst muligt Omfang udføres i Akkord, medmindre økonomiske eller tekniske Grunde maatte være til Hinder herfor.

§ 3. Stk. 1. Udenrigsministeriets kommitterede i Industrisager fører Kontrol med Overholdelsen af Reglerne i § 2.

Stk. 2. Den kommitterede er berettiget til ved Gennemførelse af Kontrollen at kræve Lønaftaler samt Lønningslister og alle iøvrigt til Bedømmelsen fornødne Oplysninger forelagt af Arbejdsgiveren, der er forpligtet til at meddele de forlangte Oplysninger.

§ 4. Stk, 1. Saafremt der ved Arbejder af den heromhandlede Art ydes Lønninger, der skønnes at være i Strid med de i § 2 fastsatte Bestemmelser, og der ikke med Bistand af Hovedorganisationerne inden for en rimelig Frist kan tilvejebringes den fornødne Regulering, eventuelt Afgørelse ved faglig Voldgift, kan den kommitterede samt hver af Hovedorganisationerne indbringe Sagen for det i Stk. 2 omhandlede Udvalg, der

Side 92

endeligt og med forbindende Virkning for Parterne afgør, hvilken Akkord- eller Timeløn der vil være at betale for det paagældende Arbejde. For uorganiserede Omraader indbringes Sagen direkte for det i Stk. 2 omhandlede Udvalg, medmindre der opnaas Enighed mellem Parterne og Hovedorganisationerne om Sagens Henvis-ning til faglig Voldgift. Akkordspørgsmaal kan, hvor Forholdene maatte gøre dette ønskeligt og muligt, af Udvalget forelægges Fagets permanente eller, i Mangel af en saadan, en særlig etableret Voldgiftsret. Paa tilsvarende Maade kan for Udvalget indbringes Spørgsmaalet om, hvorvidt allerede udført Arbejde er aflønnet i Over-ensstemmelse med Reglerne i § 2. Den kommitterede samt hver af Hovedorga-nisationerne kan derhos forelægge Udvalget Spørgsmaalet om, hvorvidt et Arbejde skal udføres i Akkord eller paa Timeløn, jfr. § 2, Stk. 3.

Stk. 2. Til Behandling af Sager i Henhold til denne Lov nedsættes der af Arbejds-ministeren et Udvalg, bestaaende af en af Kongen udnævnt Formand, der ikke maa repræsentere Arbejdsgiver- eller Arbejderinteresser, 1 Repræsentant for Arbejds-ministeriet, 1 for Finansministeriet samt 2 Repræsentanter tillige med det fornødne Antal Stedfortrædere for hver af Hovedorganisationerne efter disses Indstilling.

Stk. 3. Forinden Udvalget træffer sin Afgørelse, skal der gives vedkommende Arbejdsgiver- og Arbejderorganisation Lejlighed til at udtale sig.

Stk. 4. Udvalget har Adgang til at indkalde saavel Enkeltpersoner (Arbejdsgivere og Arbejdere) som Organisationer, der i saa Fald har Pligt til at give Møde for at med-dele saadanne Oplysninger, som Udvalget maatte anse for nødvendige af Hensyn til Udvalgets Afgørelse.

§ 5. Hvis der i øvrigt opstaar Uoverensstemmelser, vil de for de enkelte Overens-komstomraader fastsatte Regler for Behandling af faglig Strid — i Mangel af saadan-ne Norm for Regler for Behandling af faglig Strid, jfr. § 17, sidste Stykke, i Loven om Den faste Voldgiftsret — i alle Tilfælde være at følge af Arbejdsgivere og Arbejdere uanset deres organisatoriske Stilling. Mæglings- og Voldgiftsmænd udpeges eller vælges af de Organisationer, mellem hvilke den omstridte Overenskomst eller Priskurant er indgaaet.

§ 6. Er der udbetalt for meget Løn i Strid med Reglerne i § 2, skal efter Bestem-melse af den kommitterede eller, for saa vidt Sagen i Medfør af Bestemmelsen i § 4, Stk. l, indbringes for det i nævnte Paragraf omhandlede Udvalg, efter Bestemmelse af Udvalget af vedkommende Arbejdsgiver paa Anfordring indbetales til Danmarks Nationalbank til Kredit for den paagældende udenlandske Konto et Beløb til hel eller delvis Dækning af den for meget udbetalte Løn.

§ 7. Tilsidesættelse af Bestemmelserne i § 3, Stk. 2, og § 4, Stk. 4, straffes med Bøde, for saa vidt ikke højere Straf maa antages forskyldt. Sager herom behandles som Politisager. Bøder tilfalder Statskassen.

§ 8. Stk. 1. Udgifter til Medhjælp for det i § 4, Stk. 2, omhandlede Udvalg samt til Vederlag m. v. til Udvalgets Formand, Medlemmer og Stedfortrædere afholdes af Statskassen.

Stk. 2. Udvalgets Sekretær beskikkes af Arbejdsministeren.

§ 9. Mæglingsudvalg og Voldgiftsretter kan i Sager, der henvises til dem i Henhold til denne Lov, paalægge Parterne Sagsomkostninger og bestemme disses Størrelse og Fordeling.

§ 10. Nærværende Lov træder i Kraft straks og gælder indtil 1. November 1943.

Side 93

26.-3.43. Finanslov Nr. 165 for Finansaaret 1. April 1943 til 31. Marts 1944. * 1) Jfr. Bkg. Nr. 190 af 8.-4.-1943 om Beskatning af her bosatte tyske Militærpersoner m. v. Lignende Tekstanmærkning findes i Tillægsbevillingsloven for Finansaaret 1942/43, Lov Nr. 354 af 8.-7.-1943, i Finanslovanordning Nr. 103 af 31.-3.-1944 for Finansaaret 1944/45 og Finanslov-anordning Nr. 166 af 27. Marts 1945 for Finansaaret 194B/46.

§ 5, Tekstanmærkning Nr. 8:

„Finansministeren bemyndiges til at tillade, at der ved Ansættelsen til Indkomstskat af her i Landet bosatte Personer, der indtræder i tysk Militærtjeneste, fra og med Begyndelsen af det Kvartal, der følger nærmest efter Tjenestens Paabegyndelse, og indtil Udgangen af det Kvartal, hvori Tjenesten ophører, bortses saavel fra den paa-gældendes Soldaterløn og den hans Paarørende fra den tyske Stat udbetalte Familieunderstøttelse som fra saadanne inden Militærtjenestens Paabegyndelse oppebaarne, civile Indtægter, som er bortfaldet paa Grund af Indtrædelsen i tysk Militærtjeneste."

27.-3.-43. A-Cirkulære for Statsbanernes 2. Distrikt om Færdsel paa visse af Stats-banernes Hovedstrækninger og Jernbanepersonalets Forhold til den tyske Værne-magts Vagtposter.

A. Advarsel mod Færdsel paa visse af Statsbanernes Hovedstrækninger. Fra og med den 1. April d. A. vil der paa Stationer, ved Overkørsler, Overgange og andre for Formaalet hensigtsmæssige Steder paa Strækningerne Nyborg—Fredericia, Pad-borg—Frederikshavn og Lunderskov—Esbjerg, paa hvilke Strækninger der er indført overordentlig Bevogtning, ved Politiets Foranstaltning blive anbragt Plakater af føl-gende Indhold:

Advarsel! Al uvedkommende Færdsel er forbudt paa Jernbanelinierne udenfor Overkørsler og Overgange. Forbudet omfatter ogsaa de til Banerne hørende Skraa-ninger, Dæmninger, Grøfter og Broer samt Jernbanestationerne udenfor de for Publi-kum bestemte Omraader.

Overtrædelse af Forbudet kan medføre, at der gøres Brug af Skydevaaben. Der advares derfor indtrængende mod Overtrædelser, og det indskærpes, at Personer, der maatte blive anraabt af Politiet eller Jernbanepersonalet paa eller i Nærheden af Jernbanernes Omraader, øjeblikkelig skal standse. Politiet.

Med Hensyn til Plakaternes Opslag paa Statsbanernes Omraade vil Politimyndig-hederne aftale nærmere Enkeltheder med Banesektionerne, henholdsvis den tilsyns-førende Baneingeniør i Aarhus, for saa vidt angaar Opslag paa fri Bane, og med Sta-tionscheferne for saa vidt angaar Opslag paa Stationsomraaderne.

Inden 1. April d. A. vil samtlige ansatte og Ekstraarbejdere af alle Kategorier under Bane- og Signaltjenesten paa Strækningen Nyborg—Fredericia, Padborg—Frederiks-havn og Lunderskov—Esbjerg være forsynet med Legitimationsbevis, medens saa-dant Bevis ikke udstedes til Trafik- og Maskintjenestens Personale i videre Omfang end hidtil.

Det paalægges alle vedkommende Tjenestemænd og Ekstraarbejdere af alle Kate-gorier altid at have deres Legitimationsbevis hos sig, naar de færdes paa Banens Grund, ligesom det alvorligt lægges de paagældende paa Sinde, at det er en absolut Nødvendighed at efterkomme Plakatens Forskrifter.

Naar Bevogtningspersonalet (Banearbejdere, Banearbejderaspirant, Ekstraarbejder eller Politibetjent) anraaber en Person, der færdes paa Banens Grund, skal dette ske ved at raabe „Holdt", og dersom det er en Jernbanemand, der anraabes, skal han straks svare „Jembanemand", og som foreskrevet i Plakaten øjeblikkelig standse.

B. Jernbanepersonalets Forhold til den tyske Værnemagts Vagtposter. Paa de Stationer, hvor den tyske Værnemagt har etableret faste Vagtposter, samt paa de Stationer, hvor Værnemagten rent midlertidigt etablerer Vagtposter, f. Eks. Af Hensyn til

Side 94

Udsættelse af Ammunitionsvogne, er Forholdet mellem Vagtposterne og Jernbane-personalet ifølge Aftale med Værnemagten saaledes:

Vagtposten har til Pligt at holde alle uvedkommende borte fra Værnemagtens Omraade og Ejendom. Bemærker han mistænkelige Personer, anraaber han disse, og svarer de paagældende ikke eller søger at fjerne sig uden Forklaring, skyder Vagten.

Da det ikke altid vil være let for Vagten i Mørke at fastslaa, om det er Jernbanens Personale eller uvedkommende Personer, der færdes, kan Forholdet rumme en Fare for Banernes Personale. Dette skal derfor uvægerligt forholde sig saaledes:

Det maa i Mørke saa vidt muligt undgaas at færdes paa de af de tyske Vagtposter afpatrouillerede Omraader, men bliver det nødvendigt for Personalet i Mørke at færdes paa eller i Nærheden af et af tyske Vagtposter bevogtet Terræn, skal der saa vidt muligt medbringes en tændt Haandlygte.

Naar Vagten varskoer, hvilket vil ske ved Tilraabet „Halt" (Holdt), maa paagæl-dende øjeblikkelig standse og svare „Eisenbahner" (Jernbanemand). Vagten vil da enten raabe „Weitergehen", og vedkommende kan gaa videre, eller „Mitkommen", i hvilket Tilfælde den anraabte maa følge med Vagten til Vagtlokalet.

Rengøringspersonalet skal være forsynet med gult Armbind og saa vidt muligt med tændt Haandlygte. Paa Vagtens Varskoraab svarer de ligeledes „Eisenbahner" og forholder sig iøvrigt som ovenfor angivet.

Eksemplarer til Udlevering til senere tilflyttet Personale kan rekvireres herfra.

29.-3.-43. Lov Nr. 158 om erhvervsøkonomiske Foranstaltninger, Vareforsyning m. v. * 1) Ang. denne Lov henvises til de sædvanlige Lovsamlinger.

2.-4.43. Justitsministeriets Cirkulæreskrivelse om Sabotagehandlinger. Det udtales, at den i Cirk. af 18. Febr. 1943 nævnte Situation er uforandret eller snarere skærpet. Cirkulæret er vedlagt Fortegnelse over Sabotagehandlinger N. 39—68 i 1943.

2.-4.-43. Justitsministeriets Cirkulæreskrivelse om Undgaaelse af Demonstrationer den 9. April 1943 af samme Indhold som Cirkulæreskrivelse af 30. Marts 1942.

8.-4.-43. Bekendtgørelse Nr. 190 angaaende Beskatningen af her bosatte Personer, der indtræder i tysk Militærtjeneste, samt af tyske Statsborgere, beskæftigede ved den tyske Værnemagts herværende Tjenestesteder.

I. I Henhold til Tekstanmærkning Nr. 8 til § 5 i Finansloven for Finansaaret 1943—44 samt forventet tilsvarende Hjemmel i Tillægsbevillingsloven for Finansaaret 1942—43 fastsættes herved følgende Regler angaaende Beskatningen for Skatteaarene 1942—43 og 1943—44 af her bosatte tyske Statsborgere, der under Krigen indkaldes til Tjeneste i den tyske Værnemagt, samt danske Statsborgere, der som frivillige gør Tjeneste i et under den tyske Værnemagt hørende Korps:

Stk. 1. Skatteansættelsen af Personer, der før Skatteaarets Begyndelse er indtraadt i tysk Militærtjeneste.

a) Saafremt Bopælen her i Landet er bevaret, vil den paagældende være at med-tage ved Skatteansættelsen for vedkommende Skatteaar, men ved Indkomstansæt-telsen medtages ikke Lønning og Familieunderstøttelse, der er udbetalt ham fra den tyske Stat i Anledning af hans Militærtjeneste, ligesom ogsaa saadanne før dennes Paabegyndelse oppebaarne Indtægter, der bortfalder i Anledning af Tjenesten, f. Eks. Arbejdsindtægt og lign., ikke vil være at medregne ved Ansættelsen. Til den skattepligtige Indkomst medregnes herefter kun saadanne private Indtægter, som er bevaret uanset Militærtjenesten, saasom Renter og Udbytte af Formue, Indtægter ved Hustrus Selverhverv og lign.

Naar det oplyses, at den paagældende er vendt tilbage efter at være udtraadt af den tyske Militærtjeneste, vil der af Ligningsmyndigheden være at give Indberetning herom til Skatteraadet, der da med Virkning fra og med Begyndelsen af det efter

Side 95

Hjemkomsten følgende Skattekvartal ved Kendelse foranstalter Ansættelsen æn-dret saaledes, at Nedsættelsen bortfalder, og den paagældende beskattes af sin fulde Indtægt i det forudgaaende Regnskabsaar, herunder Lønning og Familieunderstøt-telse fra den tyske Stat.

b) Er Bopælen her i Landet ikke bevaret, følger det af de almindelige Regler, at den paagældende ikke vil være at medtage ved Skatteansættelsen, medmindre Betingelserne for Beskatning efter Reglerne i Statsskattelovens § 2 Nr. 3, jfr. § 10, samt Kommuneskattelovens § 29 er til Stede.

Naar den paagældende paany tager Bopæl her i Landet efter at være udtraadt af den tyske Militærtjeneste, vil han være at skatteansætte som Tilflytter efter de almin-delige Regler, hvilken Ansættelse skal omfatte den fulde Indtægt i det forudgaaende Aar, herunder de omhandlede Ydelser fra den tyske Stat.

Stk. 2. Skatteansættelsen, af Personer, der efter Skatteaarets Begyndelse indtræ-der i tysk Militærtjeneste.

Ifølge de almindelige Regler vedvarer for disse Personers Vedkommende Skatte-pligten til Skatteaarets Udgang, uanset om Bopælen her i Landet opgives, men Skatteansættelsen vil, naar der til Skattemyndighederne fremkommer Oplysning om den stedfundne Indtrædelse i tysk Militærtjeneste, med Virkning fra og med Begyn-delsen af det efter Indtrædelsen følgende Skattekvartal ved Skatteraadets Kendelse være at ændre saaledes, at der ved Indkomstansættelsen bortses fra de Indtægter, der efter deres Karakter bortfalder i Anledning af Militærtjenesten.

Saafremt den paagældende inden Skatteaarets Udløb paany udtræder af Militær-tjenesten, vil Ansættelsen med Virkning fra og med Begyndelsen af det efter Udtræ-delsen følgende Skattekvartal være at ændre saaledes, at han ansættes af sin fulde Indkomst i det forudgaaende Aar. Der vil af Ligningsmyndigheden være at foretage Indberetning om Udtrædelsen til Skatteraadet, der herefter ved Kendelse foranstalter Ansættelsen ændret i Overensstemmelse hermed.

St. 3. For saa vidt angaar Skatteaaret 1942—43 bemyndiges Skatteraadene til at foretage de til Gennemførelsen af de foran i Stk. 1 og 2 fastsatte Bestemmelser for-nødne Ændringer i Ansættelserne og Skatteberegningerne. Tvivlsspørgsmaal angaa-ende Reglernes Praktisering vil være at forelægge Skattedepartementet, for hvilket ogsaa eventuelle Spørgsmaal om de her omhandlede Militærpersoners Ansættelse for Skatteaar, der ligger forud for Skatteaaret 1942—43, vil være at forelægge.

II. Med Hensyn til tyske Statsborgere, som for Tiden er beskæftigede ved den tyske Værnemagts herværende Tjenestesteder uden at være indkaldt til egentlig Militær-tjeneste, skal der efter Overenskomst med de tyske Myndigheder forholdes som følger:

Stk. 1. Tyske Statsborgere, som opholder sig her i Landet i Anledning af Militær-besættelsen, og som tør antages at ville forlade Landet senest ved Besættelsens Ophør, vil ikke være at skatteansætte her i Landet paa Grund af Bopæl, saafremt de som lønnede af tyske offentlige Institutioner betaler Skat til Tyskland.

Stk. 2. I alle andre Tilfælde gælder for tyske Statsborgere, beskæftigede ved Værnemagtens herværende Tjenestesteder, dansk Skattelovgivnings almindelige Regler vedrørende Skatteansættelsen.

Stk. 3. For saa vidt der ved Ligninger for Skatteaarene forud for Skatteaaret 1943—44 i visse Tilfælde ikke maatte være forholdt i Overensstemmelse med de foran anførte Regler, bemyndiges Skatteraadene herved til at foretage de fornødne Æn-dringer i disse Ligninger. I Tvivlstilfælde vil Sagen være at forelægge Skattedepar-tementet.

14.-4.-43. Industriraadets Cirkulære til Firmaer, som udfører ekstraordinære Industri-arbejder for tysk Regning om Tillæg til Industriraadets Cirkulærer af 26. September 1941, 15. April 1942 og 26. August 1942 vedr. ekstraordinære Industriarbejder for tysk Regning.

1) Vedr. Indkalkulering af Udgifter til den særlige Bevogtningstjeneste.

Da en Række Industrivirksomheder foranlediget ved den af Myndighederne i Hen-hold

Side 96

til Loven af 4. December 1942 og Justitsministeriets Bekendtgørelse af 9. Januar 1943 krævede særlige Bevogtningstjeneste paa Virksomhederne har rejst Spørgs-maalet om, i hvilket Omfang og hvorledes Udgifterne til den paagældende Bevogt-ningstjeneste kan indkalkuleres i Priserne for de ekstraordinære Industrileverancer (A- og C-Liste Ordrer), er der herom efter forudgaaende Forhandling med Industriraadet af Udenrigsministeriets Kommitterede i Industrisager fastsat følgende Bestemmelser:

Udgifterne til Bevogtningstjenesten skal ved Omkostnings-Beregningen fordeles saavel paa de danske som paa de tyske Arbejder, og de ekstraordinære Industrileve-rancers Andel i disse Udgifter skal i Kalkulationerne optræde som et separat Omkost-nings-Tillæg, saaledes at dette ikke sammenblandes med det paa almindelig Maade for de øvrige Driftsudgifter beregnede Omkostnings-Tillæg.

Senest 1 Maaned efter det Tidspunkt, hvor Bevogtningsudgifterne ønskes ind-kalkuleret i Priserne for ekstraordinære Industrileverancer, maa Virksomhederne gen-nem Industriraadet til Udenrigsministeriets Kommitterede i Industrisager indsende Oplysning om Størrelsen af det for en Periode af ca. 3 Maaneder budgetterede Bevogtnings-Tillæg, saaledes at der gives Oplysning om Bevogtningsudgifternes anslaaede Størrelse i førnævnte 3 Maaneder, Størrelsen af den forventede produktive Løn (evt. Antal Timer eller andre Fordelingsgrundlag) i samme Tidsrum og den paa Basis af disse budgetterede Tal beregnede Procentsats (evt. Timesats e.l.) for Bevogtnings-Tillægget. Denne af Virksomheden skønnede Sats kan herefter benyttes i de Forkalkulationer, som indsendes i den paagældende 3 Maaneders Periode.

Senest 14 Dage efter Udløbet af ovennævnte 3 Maaneders Periode maa Virksom-heden gennem Industriraadet til Udenrigsministeriets Kommitterede i Industrisager indsende en Opgørelse over de i Perioden faktisk afholdte Udgifter til den særlige Bevogtningstjeneste og over Størrelsen af den faktiske produktive Løn (evt. Antal Timer eller andre Fordelingsgrundlag) i samme Periode tilligemed et Forslag om den Sats for Bevogtnings-Tillægget, som herefter ønskes godkendt. Paa Grundlag af denne Opgørelse over de faktiske Beløb vil Kommitterede fastsætte den endelige Sats for Bevogtnings-Tillægget, som maa bringes i Anvendelse ved Efterkalkulationerne af de Ordrer, der er prisgodkendt paa Grundlag af den foreløbigt beregnede Sats. Den paa Grundlag af Regnskabet for den foregaaende 3 Maaneders Periode af Uden-rigsministeriets Kommitterede godkendte Sats vil derhos kunne anvendes som fore-løbig Sats i Forkalkulationerne i den følgende 3 Maaneders Periode.

For Konfektions- og Skotøjsindustrien, hvor særlige Hensyn til Hjemmemarkedets Maksimalpris-Forbrugsvarer gør sig gældende, kan der med Udenrigsministeriets Kommitterede i Industrisager træffes Aftaler om en Beregning efter særlige Retnings-linier.

Bevogtnings-Tillægget kan medregnes fra det Tidspunkt, hvor Bevogtningstjenes-ten indføres, saaledes at ovenstaaende Bestemmelser finder Anvendelse paa igang-værende Ordrer for den Del af hele Produktionstiden, hvor Bevogtningstjenesten har været i Kraft, samt paa nye Ordrer, der paabegyndes, efter at Bevogtningstjenesten er indført i Virksomheden.

2) Vedr. Efterkalkulationer fra Underleverandører. Som omtalt i Industriraadets Cirkulære af 15. April 1942 er Underleverandører, der er blevet underrettet herom ved Behandlingen af en Forkalkulation, forpligtet til at indsende en Efterkalkulation paa de samme Betingelser som Hovedleverandøren. Da det ikke altid er muligt at navn-givne de paagældende Underleverandører paa Forkalkulationsstadiet, har Udenrigs-ministeriets Kommitterede i Industrisager henstillet til Industriraadet at meddele Virk-somhederne følgende Bestemmelse:

„Underleverandører, der maatte faa overdraget Leverancer til Beløb paa over 10 % af den samlede Odresum, er forpligtet til paa Opfordring at indsende Efterkalkula-tioner og lade disse underkaste Avanceregulering i Henhold til Industriraadets Cirku-lærer af 15. April og 26. August 1942.

Medmindre det udtrykkeligt forlanges, gælder denne Bestemmelse dog ikke for Underleverancer af Raamaterialer, herunder udvalsede eller trukne (men ikke støbte eller smedede) Materialer".

Side 97

Til denne „Underleverandør-Klausul" vil der fremtidig fra Industriraadet blive hen-vist i Godkendelserne.

3) Vedr. supplerende Oplysning til Raadets Cirkulære af 26. September 1941, Afsn. II og III vedrørende Materiale-Kompensation.

I Tilslutning til Bestemmelserne i Raadets Cirkulære af 26. September 1941 vedrørende Kompensation af Jern og Metaller i Henhold til Handelsministeriets Bekendtgørelse af 4. November 1940 tillader Industriraadet sig at henlede Virksom-hedernes Opmærksomhed paa, at der ifølge de nye tyske Metalforordninger mod Metal-Checks („Metallscheine") fra Tyskland kun kan indforskrives rene Metaller, naar den fra tysk Side givne Metalanvisning („Metallgutschrift") lyder paa rene Metaller, saaledes at der i de Tilfælde, hvor Dækningen lyder paa en Legering f. Eks. Messing, kun kan indforskrives Messing fra Tyskland og ikke som tidligere Kobber og Zink. Ønsker derfor et dansk Firma, som arbejder for tysk Regning, at en given Legering skal hjemtages i Form af rene Metaller, f. Eks. til Oparbejdning i et dansk Metalværk, maa Firmaet paa Forhaand ved Ordreafslutningen af den tyske Ordregiver forlange rene Metaller anvist til Rüstungsstab Dänemark, København V.

Raadet henleder desuden Virksomhedernes Opmærksomhed paa, at der ifølge de nye tyske Jernforordninger paa de almindelige „Ig Jernanvisninger" fra Rüstungsstab kun kan hjemtages legeret Staal med et Legeringsindhold, som ikke overskrider:

1,5 % Chrom. 2,0 % Mangan. 0,3 % Vanadium.

Skal derfor det danske Firma til en Leverance anvende Staal med et højere Lege-ringsindhold end forannævnte, maa Firmaet hos den tyske Ordregiver forlange, at denne hos Reichsstelle für Eisen und Metalle, Berlin, indhenter særlig Tilladelse („Freigabe") for Staal af højere Legeringsindhold, og det danske Firma maa ved Anmeldelsen af Ordren til Industriraadet forelægge Bevisligheder for, at der fore-ligger særlig Tilladelse fra Tyskland til Levering af højt legeret Staal.

I Tilslutning til Raadets Cirkulære af 26. September 1941, Afsnit III, tillader Raadet sig at gøre opmærksom paa, at Handelsministeriet ved en Tillægs-Bekendtgørelse af 31. Oktober 1941 til Handelsministeriets Bekendtgørelse af 11. December 1940 har fastsat, at der til Leverancer til den herværende tyske Værnemagt, hvortil der ikke medgaar over 50 kg Jern, Staal eller andre Metaller, men hvis Værdi overskrider Kr. 200, skal indhentes særlig forudgaaende Leveringstilladelse fra Udenrigsministeriet i Henhold til Handelsministeriets Bekendtgørelse af 11. December 1940. Man gør des-uden opmærksom paa, at Bestemmelsen i Handelsministeriets Bekendtgørelse af 4. November 1940 om 50 Kilo-Grænsen og Bestemmelsen i Handelsministeriets Bekendt-gørelse af 11. December 1940 om 200 Kroner-Grænsen for Salg til Værnemagten her i Landet kun gælder enkeltstaaende Tilfælde, saaledes at Firmaer, der efterhaanden modtager flere mindre Ordrer fra den tyske Værnemagt, maa indhente Leverings-tilladelse fra de paagældende Instanser, selvom Vægten eller Værdien i det enkelte Tilfælde ikke overskrider henholdsvis 50 kg eller Kr. 200.—.

2S.-4.-43. Kvæg- og Kødudvalgets og Baconudvalgets Meddelelse om Salg af Pølser til den tyske Værnemagt.

Da der har vist sig at herske nogen Usikkerhed med Hensyn til Prisberegningen ved Salg af Pølser til den tyske Værnemagt, skal vi for en Ordens Skyld henlede Opmærk-somheden paa følgende:

Ved Fakturering skal der benyttes de af Prisdirektoratet i Forbindelse med Handels-ministeriets Bekendtgørelse af 14.-9.-1942 for Salg til Detaillist fastsatte Maksimal-priser, ligesom de samme Benævnelser for de enkelte Pølsesorter skal anføres paa Fakturaen.

Der vil under ingen Omstændigheder kunne beregnes højere Priser for Spegepølse

Side 98

(„Dauerwurst") end Kr. 4,70 pr. kg. Den i Meddelelse af 17.-6.-1942 nævnte Pris. for „Dauerwurst" Kr. 5,00 er herefter ophævet.

Ved Salg af Thyringer-Blodpølse, Smørepølse, Jagtpølse, Berlinerkødpølse og Knækpølse er det i Henhold til Prisdirektoratets Bestemmelser ikke tilladt at beregne højere Priser end de, der var lovligt gældende den 22.-11.-1941. Ved Fakturering skal benyttes de anførte Betegnelser. Dersom Leverandører ønsker at levere de i dette Afsnit nævnte Pølser, skal der, inden Levering finder Sted, indsendes Meddelelse til et af Eksportudvalgene om den paagældende Leverandørs Prislistepris ved Salg til Detaillister pr. 22.-11.-1941.

Fremstilling af Thyringer-Blodpølse, Smørepølse, Jagtpølse, Berlinerkødpølse og Knækpølser er i Henhold til Handelsministeriets Bekendtgørelse af 14.-9.-1942 kun tilladt for de Virksomheder, der ved Bekendtgørelsens Ikrafttræden fremstillede disse Pølser, og Fremstilling maa kun finde Sted i samme Omfang som før nævnte Bekendt-gørelses Ikrafttræden.

Saafremt der paa de af Værnemagten afleverede Rekvisitionssedler findes andre sædvanligvis anvendte tyske Betegnelser, skal der paa Fakturaen i Parentes efter de danske Benævnelser angives den paa Rekvisitionssedlen benyttede tilsvarende Betegnelse for Pølserne.

Ovennævnte Fremgangsmaade maa nøje følges, idet der i modsat Fald ikke vil kunne finde Betaling Sted af de indsendte Notaer.

Maj 1943. Instruks fra Generaldirektoratet for Post- og Telegrafvæsenet om Telefon-tjenesten under Spærring.

A. (Fællesregler).

1. Fuldstændig Spærring af al Telefon, Telegraf, Radiotelefon og Radiotelegraf ind-træder, naar Meldingen „Spærring" efterfulgt af Tidspunktet for Spærringen udsendes til Post- og Telegrafkontorer og Telefoncentraler. Enhver Brug af Telefon og Telegraf i lokalt eller mellembys Omraade er saavel i Statens, Telefonselskabernes eller andre Anlæg forbudt med nedenstaaende Undtagelser.

2. Undtaget er a. Den danske Hær og Flaades, Politiets, Luftværnets, Brandvæse-nets, Jernbanernes og Post- og Telegrafvæsenets strengt nødvendige tjenstlige Med-delelser til andre tilladte Abonnenter.

b. Følgende livsvigtige Institutioner og Virksomheder: Sygehuse, et Antal Læger og Fødselshjælpere, Redningskorps, Elektricitets-, Gas- og Vandværker for korte Medde-lelser til andre tilladte Abonnenter om tvingende nødvendige livsvigtige Funktioner.

c. Den tyske Værnemagt og den tyske civile Tjeneste, saavel som de efter Forlan-gende fra den tyske Værnemagt frigivne Telefoner, der betjenes som sædvanlig.

3. Fortegnelser over de Telefoner, der er undtaget fra Spærringen, udarbejdes med bindende Virkning for Telefonanlæggenes Ejer og Indehaver af Generaldirek-toratet for Post- og Telegrafvæsenet.

4. Ved Bestilling af Samtaler fra eller til spærrede Abonnenter svares: „Telefonen er spærret".

5. Naar Telefonsystemets tekniske Indretning tillader det, skal Abonnenter, der har Telefontilladelse, om fornødent instrueres om, at der kun maa tales om tjenstlige og rent livsvigtige Forhold. Ved Overtrædelse afbrydes øjeblikkelig.

6. Alle mellembys Samtaler fra Abonnenter under 2 a og b ekspederes over Rigs-telefonen. Rekvirentens Navn og Telefonnummer skal opgives til Rigstelefonen.

7. Mellembys Samtaler fra Abonnenter under 2 c ekspederes ad sædvanlig Vej og med Bemærkning „til Værnemagten".

8. Rigstelefonen bestemmer ensidigt, om en Samtale kan tillades eller ikke.

9. Kun det nødvendige tjenstgørende Personale maa opholde sig i Lokalerne. Om-tale af de i

Side 99

Instruksen omhandlede Forhold er strengt forbudt. Dette gælder ogsaa Personalet indbyrdes.

10. Paa Telefonselskabernes Centraler er Forstanderinderne, Centralbestyrerne eller den, der er ansvarshavende i disses Sted personlig ansvarlig for Overholdelsen af Bestemmelserne. Overtrædelse vil kunne medføre øjeblikkelig Afsked, saafremt højere Straf ikke er forskyldt efter Loven.

11. Ved direkte Henvendelse til den ansvarshavende paa Centralerne kan der føres Samtaler af Personer tilhørende Politimyndighederne eller den tyske Værnemagt. Legitimation skal forevises paa Forlangende.

B. (Særregler) Sjælland, Samsø, Møn og Sejerø.

1. Abonnenter under Pkt. A. 2 a og b er afmærket med rød Farve paa Centralen, medens Abonnenter under Pkt. A. 2 c er afmærket med orange Farve

2. Under Spærring kan enhver tysk Officer mundtligt, pr. Telefon eller skriftligt give Ordre til, at Telefonforbindelsen til en spærret Abonnent aabnes. Navn, Tjenestegrad og Feltpostnummer skal opgives. Ophævelsen af Ordren kan ske paa samme Maade. Rigstelefonen skal straks underrettes om modtagne Ordrer af denne Art.

3. I alle Tvivlstilfælde under Spærringen rettes Henvendelse til Rigstelefonen.

5.-5.-43. Bekendtgørelse Nr. 232 om Hjemmemarkedets Forsyning med Kød.

I Medfør af Lov Nr. 158 af 29. Marts 1943 om erhvervsøkonomiske Foranstaltninger, Vareforsyning m. v. og Lov Nr. 472 af 28. November 1942 om Priser m. v. fastsættes efter Forhandling med Ministeriet for Handel, Industri og Søfart herved nedenstaa-ende Bestemmelser.

§ 1. Stk. 1. Ved Fedekalve forstaas i denne Bekendtgørelse Kalve — med Undta-gelse af Spædekalve — og Ungkreaturer indtil 225 kg levende Vægt, udprægede Dubletkalve dog indtil 300 kg levende Vægt.

2. Ved Okser forstaas i denne Bekendtgørelse voksne Kreaturer, der ikke skal hen-føres under Betegnelsen Fedekalve, jfr. Stk. 1.

3. Ved Slagteaffald forstaas i denne Bekendtgørelse Hoveder, Dele af Hoveder, Hjerner, Tunger, Mellemgulv, Haler, smaa Knoglestykker med paasiddende Køddele, Smaastykker af Kød, der ikke kan genkendes som en bestemt Del af en Krop, Yvere og samtlige Indvolde med Undtagelse af Tarme. Talg er ikke omfattet Bestem-melserne i denne Bekendtgørelse, jfr. Bekendtgørelse Nr. 135 af 29. Marts 1941 vedrørende Handel med animalske Fedtstoffer m. v.

§ 2. Stk. 1. Salg til Slagtning af Okser og Fedekalve maa kun finde Sted i Over-ensstemmelse med Bestemmelserne i §§ 5—9, Salg til Slagtning af Spædekalve maa kun ske til Indehavere af Slagtetilladelse, jfr. § 3.

2. Til den tyske Værnemagts Afdelinger og Institutioner, herunder Kantiner, til Organisationer tilsluttet den tyske Værnemagt, saasom SS, Politi, NS-Flyverkorps, NSKK (NS-Motorkorps), Arbejdstjenesten, NSV (NS-Folkeforsorg), Organisation Todt, Teknisk Nødhjælp, Røde Kors og NS-Sammenslutningen „Kraft durch Freude", samt til Medlemmer, i Uniform eller i Civil, af den tyske Værnemagt eller denne til sluttede Organisationer maa Salg til Slagtning eller til Levebrug af Okser, Fedekalve og Spædekalve kun finde Sted, naar Salget sker gennem Landbrugsministeriets Kvæg-og Kødudvalg.

5.-5.-43. Bekendtgørelse Nr. 230 om Handel med Kød og Flæsk m. v.

I Medfør af Lov Nr. 158 af 29. Marts 1943 om erhvervsøkonomiske Foranstaltninger, Vareforsyning m. v. fastsættes efter Forhandling med Ministeriet for Landbrug og Fiskeri herved følgende:

Side 100

§ 6. Salg af Kød, Flæsk og Paalægsvarer til den tyske Værnemagts her i Landet værende Kantiner samt til de enkelte Medlemmer af den tyske Værnemagt eller denne tilsluttede Organisationer (f. Eks. SS, Politi, NS-Flyverkorps, NSKK (NS-Motor-korps), Arbejdstjenesten, NSV (NS-Folkeforsorg), Organisation Todt, Teknisk Nødhjælp, Røde Kors og NS-Sammenslutningen „Kraft durch Freude") maa — uanset Bestem-melserne i § 3 i Bekendtgørelse Nr. 639 af 11. December 1940 — fra og med den 10. Maj 1943 kun finde Sted mod Aflevering af særlige Indkøbsmærker, der efter Aftale stilles til Raadighed for de paagældende.

De i 1. Stk. omhandlede Indkøbsmærker giver Adgang til Køb af Kød, Flæsk og Paalægsvarer i Overensstemmelse med Mærkernes Udvisende.

De ved Køb af Kød, Flæsk og Paalægsvarer afleverede Indkøbsmærker anvendes af de paagældende Næringsdrivende ved Indkøb hos deres Leverandører. Nærings-drivende, som ikke benytter modtagne Indkøbsmærker i Overensstemmelse hermed, skal snarest muligt og senest inden 8 Dage efter Udløbet af den paa Mærkerne angivne Gyldighedstid indsende Mærkerne til Landbrugsministeriets Baconudvalg eller Landbrugsministeriets Kødforsyningsudvalg, som derefter vil drage Omsorg for tilsvarende Ekstraleveringer af de omhandlede Varer til vedkommende Nærings-drivende.

Med Hensyn til Salg af Kød, Flæsk og Paalægsvarer til den tyske Værnemagt, den-nes enkelte Afdelinger eller de denne tilsluttede Organisationer mod Aflevering af særlige Bestillings- og Modtagelsesbeviser, har det sit Forblivende ved de hidtil gældende Regler, jfr. herved § 2 i Bekendtgørelse Nr. 639 af 11. December 1940.

For saavidt angaar Salg af levende Okser, Fedekalve og Spædekalve samt Svin til de i denne Paragrafs 1. og 4. Stk. nævnte Købere, henvises til Bestemmelserne i Landbrugsministeriets Bekendtgørelse af D. D. om Hjemmemarkedets Forsyning med Kød og om Hjemmemarkedets Forsyning med Flæsk, hvorefter saadant Salg kun maa finde Sted gennem vedkommende danske Eksportudvalg.

§ 9. Enhver Overdragelse af Forbrugerkort for Kød, Flæsk og Paalægsvarer er for-budt.

Det er forbudt andre end den tyske Værnemagts Kantiner, Medlemmer af den tyske Værnemagt og denne tilsluttede Organisationer at anvende de i § 6 nævnte Indkøbs-mærker ved Indkøb af Kød, Flæsk og Paalægsvarer. Danske Forbrugere maa ikke købe eller paa anden Maade modtage de nævnte Indkøbsmærker.

§ 7. Denne Bekendtgørelse træder i Kraft den 10. Maj 1943.

5.-5. Bekendtgørelse Nr. 231 om Hjemmemarkedets Forsyning med Flæsk.

I Medfør af Lov Nr. 158 af 29. Marts 1943 om erhvervsøkonomiske Foranstaltninger, Vareforsyning m. v. fastsættes efter Forhandling med Ministeriet for Handel, Industri og Søfart herved nedenstaaende Bestemmelser.

§ 1- Stk. 1. Salg til Slagtning af Svin af enhver Art maa kun ske til autoriserede Eksportsvineslagterier eller af disse antagne Opkøbere samt til Slagtere, der ifølge et af Veterinærdirektoratet udfærdiget Bevis er berettiget til at slagte Svin paa et offent-ligt Slagtehus.

2. Til den tyske Værnemagts Afdelinger og Institutioner, herunder Kantiner, til Organisationer tilsluttet den tyske Værnemagt, saasom SS, Politi, NS-Flyverkorps, NSKK (NS-Motorkorps), Arbejdstjenesten, NSV (NS-Folkeforsorg), Organisation Todt, Teknisk Nødhjælp, Røde Kors og NS-Sammenslutningen „Kraft durch Freude", samt til Medlemmer, i Uniform eller i Civil, af den tyske Værnemagt eller denne tilsluttede Organisationer maa Salg til Slagtning eller til Levebrug af Svin af enhver Art kun finde Sted, naar Salget sker gennem Landbrugsministeriets Baconudvalg.

Side 101

5.-9-.43. Handelsministeriets Cirkulære til Kommunalbestyrelserne, Politidirektøren i København og samtlige Politimestre vedrørende Bekendtgørelse af 5. Maj 1943 om Handel med Kød og Flæsk m. v.

. . . 2. Salg til den tyske Værnemagts Kantiner og enkelte Medlemmer.

For saa vidt angaar Salg af Kød, Flæsk og Paalægsvarer til den tyske Værnemagts Kantiner her i Landet og til enkelte (uniforms- eller civilklædte) Medlemmer af den tyske Værnemagt eller denne tilsluttede Organisationer, * 1) F. Eks.: SS, Politi, NS-Flyverkorps, NSKK (NS-Motorkorps), Arbejdstjenesten, NSV (NS-Folke-forsorg), Organisation Todt, Teknisk Nødhjælp, Røde Kors og NS-Sammenslutningen »Kraft durch Freude.« De paagældende Organisationers tyske Betegnelser er følgende: SS, Polizei, NS-Fliegerkorps, NS-Kraft-fahrkorps, Arbeitsdienst, NS-Volkswohlfahrt, Organisation Todt, Technische Nothilfe, Rotes Kreuz, NS-Gemeinschaft Kraft durch Freude, - er særlige Bestemmelser givet i Bekendtgørelsens § 6. Salg af Kød, Flæsk og Paalægsvarer, herunder ogsaa afskaaret Paalæg og Leverpostej m. v., til de nævnte Aftagere maa fra og med den 10. Maj 1943 kun finde Sted mod Aflevering af særlige Indkøbsmærker, der efter Aftale stilles til Raadighed for de paagældende.

De nævnte Indkøbsmærker udstedes lydende paa:

125 g Kød eller Flæsk med Knogler eller 100 g skært Kød eller Flæsk eller Paa-lægsvarer. De enkelte Mærker er perforeret saaledes, at de kan deles i 2 Halvdele, af hvilke hver giver Adgang til Køb af 50 g Paalægsvarer. Ved Køb af Kød, Flæsk og Paalægsvarer skal der afleveres Indkøbsmærker svarende til Vægten af det udleverede Kvantum Varer; for saa vidt angaar færdige Frokost- og Middagsretter skal der dog kun afleveres Mærker svarende til Indholdet af Kød eller Flæsk i de udle-verede Varer.

De af den tyske Værnemagts Kantiner eller enkelte Medlemmer af den tyske Værnemagt m. v. afleverede Indkøbsmærker anvendes af de paagældende Nærings-drivende ved Indkøb hos deres Leverandører, saaledes at disse i tilsvarende Omfang stiller Varer til Raadighed for vedkommende Detaillist udover de Kvanta, som Detail-listen efter de i øvrigt gældende Bestemmelser har Adgang til at indkøbe hos ved-kommende Leverandør.

Næringsdrivende, som ikke benytter de modtagne Indkøbsmærker i Overens-stemmelse hermed, skal snarest muligt og senest inden 8 Dage efter Udløbet af den paa Mærkerne angivne Gyldighedstid indsende Mærkerne til Landbrugsministeriets Baconudvalg eller Landbrugsministeriets Kødforsyningsudvalg, som derefter vil drage Omsorg for tilsvarende Ekstralevering til vedkommende Næringsdrivende.

Den, der oversidder den fastsatte Frist for Mærkernes Indsendelse, ifalder Straf-ansvar.

Det fremhæves, at de omhandlede Bestemmelser om Salg af Kød, Flæsk og Paa-lægsvarer til den tyske Værnemagts Kantiner og enkelte Medlemmer gælder for Salg saavel fra Detailforretninger som fra Engrosvirksomheder.

Salg af Kød, Flæsk og Paalægsvarer til den tyske Værnemagt, dennes enkelte Afdelinger eller de denne tilsluttede Organisationer berøres ikke af Bekendtgørelsens Bestemmelser; saadant Salg maa i Henhold til de herom udfærdigede Bestemmelser kun finde Sted mod Aflevering af særlige Bestillings- og Modtagelsesbeviser (røde Bons).

3. Salg til fremmede Skibe.

Med Hensyn til Levering af Kød, Flæsk og Paalægsvarer til fremmede Skibes Proviantering i danske Havne henvises til Bestemmelserne i Bekendtgørelsens § 7, hvorefter saadan Levering kan finde Sted i Overensstemmelse med Forskrifterne i Handelsministeriets Bekendtgørelse af 25. Oktober 1941, jfr. Bekendtgørelse af 6. Januar 1943, uden Forevisning eller Afstempling af Forbrugerkortet. Det bemærkes udtrykkeligt, at Salg til danske Skibes Proviantering kun maa finde Sted mod Fore-visning og Afstempling af Forbrugerkort.

Side 102

18.-5.-43. Regeringens Beslutning om Oprettelse af den tyske Folkegruppes Kontor under Statsministeriet.

1) Den tyske Folkegruppes Kontor under Statsministeriet er oprettet for under de nuværende Forhold, hvor Folkegruppen ikke har deltaget i Rigsdagsvalgene og derfor ikke har bevaret sin Rigsdagsmand som Forbindelse med Regeringen, at opretholde en saadan Forbindelse, der giver Folkegruppen Adgang til overfor Regeringen at forebringe Spørgsmaal, der berører dens Interesser.

2) Lederen af Kontoret, der benævnes Kontorchef, repræsenterer i alle den tyske Folkegruppes Anliggender Gruppen overfor Regeringen.

3) Kontoret sorterer bevillingsmæssigt og administrativt under Statsministeriet, men Kontorchefen har i Sager vedrørende den tyske Folkegruppes Anliggender umiddel-bar personlig Adgang til Statsministeren.

4) Ligesom Kontorchefen overfor de paagældende Ressortministerier vil kunne fremføre den tyske Folkegruppes Henvendelser, vil de enkelte Ministerier i Spørgs-maal, der særlig berører denne Folkegruppe, og i hvilke det derfor er af Interesse at høre Folkegruppens Opfattelse, kunne søge Oplysning herom ved at give Kontor-chefen Lejlighed til at udtale sig.

5) Kontorchefen udnævnes af Statsministeren efter Forhandling med Folkegrup-pen. Hans Vederlag, der fastsættes til 9.000 Kr. aarlig + det til enhver Tid gældende Honorartillæg (fra 1. April 1943 indtil videre 20 %), udredes af Statskassen og udbe-tales med 1/12 maanedlig forud.

6) Udgiften til Medhjælp og Kontorets Drift udredes af Statskassen efter at være godkendt af Statsministeriet.

18.-5.-43. Justitsministeriets Cirkulæreskrivelse om Sabotagehandlinger med For-tegnelse over Sabotagehandlinger Nr. 66-129 (skal være 69-132) i 1943, jfr. Cirk. af 2. April 1943.

1.-6.-43. Krigsministeriets Cirkulæreskrivelse om Indtræden i Formationer under den tyske Hær og i den finske Hær. * 1) Det tyske Riges Befuldmægtigede havde d. 14. April 1943 tilskrevet Udenrigsministeriet saaledes:

Die feindselige Haltung des danischen Heeres und insbesondere vieler Offiziere hat zu grosstem Misstrauen der deutschen Wehrmacht gegen das dånische Heer geführt, sodass von deutscher militarischen Seite im Hinblick auf die Möglichkeit von Kampfhandlungen auf dänischem Boden einschneidende Massnahmen erwogen werden.

Reichregierung möchte zur Wahrung ihrer bisher gegenüber Dänemark eingehaltenen Politik von Massnahmen gegen das dänische Heer absehen, bedarf aber gewisser Garantien.

Starkste Garantie ware eine erkennbare Anderung der Haltung des dänischen Heeres gegenüber Deutschland.

Wenn zum Beispiel die Beurlaubung dänischer Offiziere zum Dienst in der deutschen Wehrmacht

offiziell und aufrichtig, d. h. ohne Diffamierung dieser Offiziere bewilligt würde, und wenn eine Anzahl jungerer dänischer Offiziere hiervon Gebrauch machen würden, konnte das gegenwärtige Verhaltnis des Misstrauens in ein solches des Vertrauens und der Kameradschaft umgewandelt werden.

Wen hingegen eine Verschärfung der Lage einträte und die geringsten feindseligen Handlungen des dänischen Heeres oder seiner Angehörigen gegen die deutsche Wehrmacht festgestellt würden so würde der Rest des Heeres unverzüglich auf gelost werden ......

I et Memorandum af Marts 1943 oplyste Krigsministeriet, at der var givet følgende Antal (64) Befalingsmænd o. l. Tilladelse til at træde uden for Nummer (Rejsetilladelse) for at melde sig i tysk Krigstjeneste:

1 Oberstløjtnant af Linien, 10 Kaptajner af Linien, 2 Kaptajner af Reserven, 4 Kaptajn-løjtnanter af Linien, 3 Premierløjtnanter af Linien, 15 Løjtnanter af Reserven, 5 Sekond-løjtnanter, 6 Officianter, 2 Reservelæger, l Reserveintendant, l Underlæge og 14 Oversergenter og Sergenter.

Enhver fast Befalingsmand af Linien, Reserven (Forstærkningen), der ønsker sig fritaget for Tjeneste i den danske Hær for at indtræde som frivillig i en Formation

Side 103

under den tyske Hær, eller i den finske Hær, har Adgang til, jfr. bl.a. Krigs-ministeriets Skrivelse til Afdelingerne m. fl. af 8.-7.-1941, at søge om Tilladelse til at træde uden for Nummer uden Lønning. Ansøgningerne herom vil ligesom hidtil blive bevilliget i det Omfang, som er foreneligt med Varetagelsen af de Opgaver, der under de nuværende Forhold tilfalder den danske Hær.

Særlig bemærkes, at Befalingsmænd kan indsende Ansøgning om Fritagelse for den dem ifølge Hærlovens § 62 og 63 paahvilende Tjenestepligt, og at de vil kunne forvente en saadan Ansøgning imødekommet.

En Befalingsmand, der saaledes træder uden for Nummer for at gaa i tysk eller finsk Krigstjeneste, beholder sin Plads i Aldersordenen. Der er tilvejebragt særlig Hjemmel for, at Genindtræden i Nummer kan ske til ethvert Tidspunkt, uanset om der er noget Nummer ledigt, saaledes at den paagældende altsaa indtræder i overtalligt Nummer med alle sine Rettigheder i Henhold til sin Grad.

Det Tidsrum, i hvilket en Befalingsmand har staaet uden for Nummer for at deltage i tysk eller finsk Krigstjeneste, bliver medregnet ved Bedømmelsen af hans Forfrem-melsesmuligheder. Regeringen vil drage Omsorg for, at dette Tidsrum ligeledes med-regnes ved Beregning af Alderstillæg og Pension.

Ministeriet vil i givet Fald optage til velvillig Overvejelse Spørgsmaalet om at tilvejebringe Hjemmel for, at de Befalingsmænd, der er egnede til Forfremmelse, og som har staaet uden for Nummer i mere end tre Aar, kan forfremmes inden et Aar, efter at de paa ny er indtraadt i Nummer i den danske Hær.

Det fremgaar af foranstaaende, at danske Befalingsmænd, der træder uden for Nummer for at melde sig til frivillig Tjeneste i den tyske eller den finske Hær, ikke vil blive stillet ringere end andre danske Befalingsmænd med Hensyn til Forfremmelse og Retsstilling i Hæren.

22.-6.-43. Justitsministeriets Cirkulæreskrivelse om Sabotagehandlinger med For-tegnelse over Sabotagehandlinger Nr. 130-159 (skal være 133-162) i 1943. Der konsta-teres nogen Nedgang i Antallet siden Cirk. af 18. Maj 1943.

8.-7.-43. Lov Nr. 354 om Tillægsbevilling for Finansaaret fra 1. April 1942 til 31. Marts 1943.

§ 5 Tekstanmærkning Nr. 9: - „Finansministeren bemyndiges til at tillade, at der ved Ansættelsen til Indkomstskat for Skatteaaret 1942—43 af her i Landet bosatte Per-soner, der - (som Tekstanmærkning Nr. 8 til Finanslov af 26. Marts 1943, se ovenfor under denne Dato).

14.-7.-43. Justitsministeriets Cirkulæreskrivelse om Ophævelse af Forbudet mod Dagbladet „Stormen".

Under Henvisning til Justitsministeriets Cirkulæreskrivelse af 24. Oktober 1940 skal man meddele, at Justitsministeriet samtidig har anmodet Politidirektøren i Køben-havn om at ophæve det den 10. Oktober 1940 nedlagte Forbud mod Udgivelsen af Dagbladet „Stormen".

19.-7.-43. Midlertidig Lov om Pligt til at stille Skydevaaben og Motorkøretøjer til Raadighed for Rets-, Politi- og Fængselsvæsenet samt om Tillæg til Lov Nr. 91 af 29. Marts 1924 om Indkvartering. (Forlænget indtil Udgangen af Marts Md. 1945 med enkelte Ændringer ved Lovanordn. Nr. 121 af 30.-3.-1944).

19.-7.43. Kvæg- og Kødudvalgets og Baconudvalgets Meddelelse om Prisbereg-ningen ved Levering af Kød, Flæsk etc. til den tyske Værnemagt.

I Anledning af Bestemmelserne i Stk. 4 og 5 i de fra Udvalgene fremsendte Regler af 17.-6.-1942 for Levering af Kød, Flæsk, Fedt og Pølsevarer samt Konserves til den tyske Værnemagt skal Udvalgene henlede Opmærksomheden paa, at de paa hver enkelt Rekvisition med tilhørende Faktura anførte Leverancer altid betragtes som en enkelt Udlevering. Der vil saaledes ikke — uanset Paategning om, at Udleveringen er sket i mindre Partier — kunne

Side 104

beregnes højere Priser end de, der lovligt kan beregnes i Henhold til de i Stk. 4 og 5 fastsatte Regler, naar Hensyn tages til de paa de enkelte Rekvisitioner anførte Par-tier, jfr. dog supplerende Bestemmelser af 28.-4.-1943.

16.-8.-43. Justitsministeriets Cirkulæreskrivelse om Sabotagehandlinger med For-tegnelse over Sabotagehandlinger Nr. 160-316 (skal være 163-319) i 1943. Det udtales, at den ved Cirk. af 22. Juni 1943 konstaterede Nedgang ikke havde holdt sig, og at Antallet var større end i nogen tidligere Periode.

18.-8.43. Kartoffeleksportudvalgets Meddelelse om Levering af Spisekartofler til den tyske Værnemagt.

Mellem vedkommende danske og tyske Myndigheder er der truffet Aftale om Leve-ring af et Kvantum Spisekartofler til den tyske Værnemagt her i Landet.

Leverancen er fordelt mellem et Antal godkendte Kartoffeleksportører paa Grund-lag af Fordelingsplanen for Spisekartofler, og ved denne Fordeling er der tildelt Deres Firma en Andel paa … Tons. Udvalget meddeler Dem herved Tilladelse til at levere den tyske Værnemagt her i Landet ovennævnte Kvantum Spisekartofler paa følgende Betingelser:

Leveringen finder Sted til Priser, der fastsættes af Landbrugsministeriet efter For-handling med Prisdirektoratet og Udvalget. Prisfastsættelsen omfatter saavel en Avlerpris, gældende ab Avlers Station, som en Pris, gældende fragtfrit Værnemagts-Station eller Havn. Meddelelse om de fastsatte Priser vil blive Dem tilstillet af Udval-get.

Kartoflerne leveres løst i Vogn, og det er ikke tilladt at beregne sig Godtgørelse for Emballage. Aftale om Kvalitet, Sortering, Leveringstid og -sted træffes direkte mellem Leverandøren og den paagældende Værnemagtsafdeling.

Ved Modtagelsen udleverer Værnemagten i to Eksemplarer et Modtagerbevis. Leverandøren indsender det ene Eksemplar af Modtagerbeviset sammen med Faktura og Avlerkvittering til Landbrugsministeriets Kartoffeleksport-Udvalg, Axelborg, Køben-havn V., der opkræver Betalingen hos Værnemagten. Betalingen sker til Udvalget i Check paa Danmarks Nationalbank. Udvalget foretager derefter Afregning med Leve-randøren, hvem det er forbudt at modtage Betaling fra Værnemagten.

Overtrædelse af førnævnte Bestemmelser maa paaregnes behandlet som Over-trædelse af Handelsministeriets gældende Bekendtgørelse vedrørende Salg af Varer til den tyske Værnemagt og til dennes enkelte Medlemmer.

Reklamationer vedrørende de leverede Kartofler er Landbrugsministeriets Kartof-feleksport-Udvalg uvedkommende, og Udvalget paatager sig ingen økonomiske For-pligtelser i Forbindelse med Leverancen.

Deres Tildelingskvantum beregnes leveret til følgende Afdelinger: ….. De bedes omgaaende sætte Dem i Forbindelse med disse Værnemagtsafdelinger. For Kartofler, der leveres til Værnemagten i August Maaned d. A., er der fastsat følgende Priser:

Avlerpris Kr. 14.00 pr. 100 kg ab Avlers Station. Leverandørens Pris Kr. 17.00 pr. 100 kg fragtfrit Købers (den paagældende Værnemagtsafdelings) Station.

Ved Indsendelse til Udvalget af Modtagerbevis og Faktura for leverede Kartofler til Værnemagten skal til Dokumentation af den betalte Pris medfølge en Kvittering fra den Avler, af hvem Kartoflerne er købt.

Landbrugsministeriet har anmodet Udvalget om at paalægge de Firmaer, der faar Tilladelse til Salg til den tyske Værnemagt her i Landet, at iagttage, at Afregning for Fragt og Emballage, der ikke tilbagesendes, skal finde Sted over Udvalget og saaledes,

Side 105

at Firmaerne skal give fornøden Oplysning om Beregning for Fragt og Emballage. Da Kartoflerne leveres løst i Vogn fragtfrit Værnemagtens Station, skulde der imidler-tid ikke kunne blive Tale om nogen Godtgørelse for Fragt og Emballage til Kartof-felleverandører.

20.-8.43. Justitsministeriets Cirkulæreskrivelse om Uroligheder i for-skellige Byer.

I Justitsministeriets fortrolige Cirkulæreskrivelse af 16. August 1943 er det omtalt, at der i Juli og Begyndelsen af August Maaned har fundet Uroligheder af større Omfang Sted i København, Randers, Fredericia og Esbjerg, hvorunder det er kommet til Sammenstød mellem den danske Befolkning og Besættelsestropperne. I de seneste Dage er der imidlertid forefaldet yderligere nogle Tilfælde af saadanne Sammenstød, saaledes i Vordingborg, Svendborg og Odense. Urolighederne i Vordingborg kan betragtes som ophørt, efter at Politimesteren den 16. August 1943 havde forbudt al Udskænkning og Nydelse af stærke Drikke paa Beværtninger m. v., og efter at der er blevet nægtet de tyske Soldater Udgangstilladelse i 3 Uger. Urolighederne i Svendborg maa nu ogsaa anses for ophørt. Derimod har Begivenhederne i Odense taget en Udvikling, der maa betegnes som overordentlig foruroligende. Aarsagen til disse Uroligheder er uopklaret. Maaske kan de sættes i Forbindelse med den ved Rygter om Begivenhederne i Svendborg skabte Spænding mellem Besættelsestrop-perne og Befolkningen. De begyndte den 15. August 1943 med nogle mindre betydelige Episoder. Den 16. August 1943 om Aftenen tog Begivenhederne pludselig Fart, idet der indtraf en Række Sammenstød mellem tyske Soldater og danske Civilpersoner. Alle offentlige Lokaler maatte lukkes og Civilbefolkningen beordres hjem. Urolighederne fortsattes i forstærket Grad den 17. August 1943 om Aftenen, og den 18. August 1943 var der almindelig Uro i Byen. Der skete en Række Rudeknusninger hos kendte Nationalsocialister og Leverandører til den tyske Værnemagt. Tyske Soldater overfaldt Civilpersoner og skød paa Befolkningen. Der indførtes almindeligt Færdselsforbud Kl. 13,30, og Restaurationerne blev lukket. Tyskerne udsendte motoriserede Patrouiller, men efterhaanden blev de tyske Soldater trukket hjem, og Aftenen forløb herefter nogenlunde rolig. Den 19. August 1943 er Situationen imidlertid yderligere forværret. Rudeknusningerne m. v. blev genoptaget, og der var stadigt Opløb og Demonstrationer, saaledes at der paany maatte gives Færdselsforbud. Der skete Ildspaasættelser, og der blev iværksat Generalstrejke. Trods stort Politiopbud — Politistyrken er nu paa ca: 500 Mand — har det voldt Vanskeligheder at faa Folk drevet fra Gaderne. Ogsaa i Dag, den 20. August, er der Uroligheder, men Politiet mener dog at beherske Situationen. Der føres Forhandlinger om Afblæsning af Generalstrejken. — Under Urolighederne er ca. 30 Personer blevet saaret, heraf 4 alvorligt, og en af disse er afgaaet ved Døden.

Under Hensyn til den Risiko, som bestaar for, at lignende Situationer kan komme til at foreligge i andre Byer under Indflydelse af Stemninger hos Dele af Befolkningen, og da det er af afgørende Betydning for Spørgsmaalet om de danske Myndigheders Opretholdelse af Ro og Orden i Landet, at Begivenhederne ikke andetsteds faar et tilsvarende Forløb og Omfang, skal man anmode d'Herrer om nøje at følge Begiven-hederne i Politikredsen og saa vidt gørligt at drage Omsorg for, at forefaldende Episoder begrænses derved, at der gribes kraftigt ind paa det tidligst mulige Tidspunkt. Opstaar Episoder, der kan frygtes at faa videregaaende Følger, maa Statsadvokaten for særlige Anliggender straks telefonisk eller ved Fjernskriver-meddelelser orienteres om det forefaldne og om de Forholdsregler, der er truffet. Saa snart det kan ses, at der er Optræk til Seriesammenstød mellem tyske Soldater og danske Borgere, bør Politimesteren rette Henvendelse til den tyske Kommandant og med denne søge truffet Aftale om de Forholdsregler, der maa anses for egnede til at sikre Roens Bevarelse, om fornødent henstille til Kommandanten at trække de tyske Soldater hjem fra Gaderne, i hvert Fald om Aftenen.

Der maa drages Omsorg for, at der ikke samler sig Opløb, eller at Opløb dog omgaaende spredes. Der kan efter Omstændighederne være Anledning til ved Politiplakat at indskærpe Forbudet mod Sammenstimlen, og hvis Uroen antager større Omfang,

Side 106

til at udstede Bestemmelse om Færdselsindskrænkninger i Overensstemmelse med den af Justitsministeriet udsendte Model, selv om dette ikke er forlangt fra tysk Side. Herom bør der dog forinden forhandles med Statsadvokaten for særlige Anliggender. Der bør derhos i god Tid optages Forhandling med Rigspolitichefen — Vest for Storebælt med Chefen for Ordenspolitikommandoen for Jylland-Fyn — om Udsen-delse af Hjælpemandskab, saaledes at Politiassistance hurtigt kan ydes, dersom den viser sig fornøden. — Der bør straks gribes kraftigt ind over for Rudeknusninger og andre Forulempelser over for Nationalsocialister og Leverandører til den tyske Vær-nemagt.

26.-8.-43. Justitsministeriets Cirkulæreskrivelse om Uroligheder i forskellige Byer.

Som nævnt i Justitsministeriets Cirkulæreskrivelse af 20. August 1943 har der i den seneste Tid været alvorlige Uroligheder i Odense. Generalstrejken i Odense er nu, som det er meddelt i Dagspressen, ved Forhandling bragt til Ophør, og Forholdene i Odense er atter rolige. Uroen har imidlertid bredt sig til de andre fynske Købstæder og enkelte sydjydske Byer. I al Fald nogle Steder maa det antages, at fremmede Agitatorer har spredt Uroen videre og opfordret til Strejker og Demonstrationer.

Endvidere er der opstaaet et nyt Urocentrum i Aalborg. Aarsagen til Urolighederne dér var Begravelsen af en ung Bankassistent, der var blevet dræbt af Tyskerne, da han deltog i Afhentningen af Sprængstoffer, der var nedkastet med Faldskærm fra en engelsk Flyvemaskine. Der var i Aalborg agiteret for, at Arbejdet skulde nedlægges Begravelsesdagen fra Kl. 13—15, og at Butikkerne skulde lukke i samme Tidsrum. Der blev fra den tyske Øverstbefalende fremsat Krav om, at ikke over 50 Personer maatte deltage i Begravelsen. Da dette Krav trods indtrængende Forestillinger fra dansk Side blev fastholdt, blev Begravelsen i Forstaaelse med afdødes Familie rykket frem til et tidligere Tidspunkt, hvilket derefter blev bekendtgjort af Politiet. Paa den Tid, der oprindelig var fastsat til Begravelsen, samledes der imidlertid en stor Menne-skemængde ved Kirken og Kirkegaarden, og der blev skredet ind af det tyske Militær, der rykkede frem med Tanks, Kanoner og Kavalleri. Der blev skudt paa Befolkningen, og flere saaredes. — Den følgende Dag blev Arbejdet dog genoptaget, men da en dansk Arbejder var blevet skudt af en tysk Soldat, blev Arbejdet nedlagt over hele Byen. Der er nu Generalstrejke, og Politimesteren har efter et fra tysk Side fremsat Krav udstedt Færdselsforbud fra Kl. 20 til Kl. 6 og bestemt, at offentlige Forlystelser, Restaurationer m. v. skal lukkes Kl. 19. Da der fandt Hærværk Sted mod Forretninger tilhørende Nationalsocialister og Personer, der antoges venligt indstillede over for Tyskerne, lod Kommandanten efter Ordre fra den øverstbefalende opstille tyske Vagtposter ca. 40 Steder hos de Personer, som havde henvendt sig til de tyske Militærmyndigheder om Beskyttelse.

Uroen har fra Aalborg bredt sig til Frederikshavn og Skagen. Fra Sæby er det oplyst, at fremmede Personer har henvendt sig i Byens Forretninger og ved Sabo-tagetrusler søgt at formaa Indehaverne til at lukke. — Ogsaa i Aarhus er der i Dag Arbejdsnedlæggelse.

Et fælles Træk ved alle Uroligheder er, at Grupper af Urostiftere drager rundt og knuser Ruder og ødelægger Inventar hos Nationalsocialister og Personer, der antages at være tyskvenlige. Endvidere har man i betydelig Omfang overfaldet Kvinder, der omgaas tyske Soldater, og klippet Haaret af dem o. lign. Disse Overgreb medfører ofte voldsom Indgriben fra den tyske Værnemagts Side, saaledes at der udsendes tyske Patrouiller, der gør Brug af Skydevaaben. Dette vanskeliggør yderligere i høj Grad Bestræbelserne for Genoprettelsen af Ro og Orden. Justitsministeriet har derfor ved Fjernskrivermeddelelse af 25. August 1943 anmodet d'Herrer om særlig at sætte ind paa at hindre disse Handlinger. Det er vel ikke gørligt at sætte Vagtpost ved alle de Steder, hvor der kan være Fare for saadant Hærværk, men Patrouillerne bør have deres Opmærksomhed særlig henvendt paa disse Steder, og der bør iøvrigt gøres, hvad der er muligt, for at yde de paagældende Beskyttelse. Endvidere bør Politiet være nøje opmærksom paa, at der ikke danner sig Flokke, som drager ud for at foretage Rudeknusninger m. v., og skulde saadanne Flokke dannes, bør Deltagerne anholdes, eller

Side 107

Flokken i hvert Tilfælde fuldstændig splittes, under Anvendelse af Stavene. Er Butiksruder knust, maa der drages Omsorg for, at Forretningen ikke plyndres.

Det fremgaar endvidere af foranstaaende Oplysninger, at der fra visse Sider øves en ophidsende Virksomhed, og at Ophidserne rejser fra By til By. Justitsministeriet har derfor ved Fjernskrivermeddelelse af 25. August 1943 anmodet d'Herrer om særligt at have Opmærksomheden henvendt paa, om der i Politikredsen findes Ophidsere og omrejsende Agitatorer, der søger at ophidse Befolkningen eller ved Trusler om Vold og Hærværk at formaa den til Strejke eller til Demonstrationer og andre ulovlige Handlinger mod den tyske Værnemagt. Man har anmodet dm, at der i saa Tilfælde s|krides hurtigt og effektivt ind, saaledes at de paagældende, hvis de kan sigtes for Overtrædelse af Straffeloven, jfr. navnlig §§ 133, 260 og 266, eller for Overtrædelse af Bekendtgørelse Nr. 254 af 9. Juni 1941 eller af andre Bestemmelser, straks sættes under Anholdelse. Man skal endvidere anmode om, at der maa blive holdt et vaagent Øje med, om saadanne omrejsende Agitatorer indfinder sig, og der bør i saa Hen-seende søges optaget Samarbejde med Personer eller Organisationer, som er villige til at bistaa Politiet hermed.

Naar Forholdene som i Aalborg gaar saa vidt, at det tyske Militær sættes ind mod Befolkningen, bør det danske Politi selvsagt ikke Side om Side med de tyske Tropper bekæmpe de danske Urostiftere. Justitsministeriet har derfor ved Fjernskrivermed-delelse af 23. August 1943 anmodet d'Herrer om at instruere Politistyrken om, at det danske Politi, saafremt der sættes tyske Militærpatrouiller ind mod Befolkningen, straks skal trække sig tilbage fra den eller de Gader, hvor de tyske Tropper indsættes. Uden for de Gader m. v., hvor tyske Patrouiller er indsat, bør Politiet fortsætte sin sædvanlige Virksomhed. Saafremt en saadan Situation skulde opstaa, bør vedkom-mende tyske Kommandant straks underrettes om de Instruktioner, der her er givet det danske Politi.

4.-9.-43. Vejledning fra Udenrigsministeriets Kontor for særlige Handelssager vedrø-rende den Øverstbefalende over de tyske Tropper i Danmark's Forordning af 4. Sep-tember 1943 angaaende Leverancer og Arbejder for den tyske Værnemagt i Danmark.

„I Analogi med Artiklerne 42—56 i Haager Landkrigsreglementet - * 1) * 1) Afsluttet 18.-10.-1907. III Afsnit lyder saaledes:

OM MILITÆR MYNDIGHED PAA DEN FJENDTLIGE STATS TERRITORIUM.

Artikel 42. Et Territorium anses for besat, naar det faktisk er underlagt den fjendtlige Hærs Myndighed. Okkupationen udstrækker sig kun til de Territorier, hvor denne Myndighed er etableret og i Stand til at udøves.

Artikel 43. Naar den lovlige Magt faktisk er gaaet over i Hænderne paa den, som holder Landet besat, tager denne alle de Forholdsregler, som bero paa den, for saa vidt muligt at genoprette og sikre den offentlige Orden og det offentlige Liv, idet de i Landet gældende Love respekteres, medmindre dette er absolut umuligt.

Artikel 44. Det er forbudt en Krigsførende at tvinge Befolkningen paa et besat Ter-ritorium til at give Oplysninger om den anden Krigsførendes Hær eller Forsvarsmidler.

Artikel 45. Det er forbudt at tvinge Befolkningen paa et besat Territorium til at aflægge Ed til den fjendtlige Stat.

Side 108

Artikel 46. Familiens Ære og Rettigheder, Personernes Liv og private Ejendom saa vel som religiøs Overbevisning og Gudstjenestens Udøvelse skulle respekteres. Privat Ejendom kan ikke konfiskeres.

Artikel 47. Plyndring er udtrykkelig forbudt.
Artikel 48. Dersom den, der holder Landet besat, paa det besatte Territorium opkræver Skatter, Afgifter samt Bro-, Bom- og desl. Penge fastsatte til Fordel for Staten, skal samme saa vidt muligt gøre det i Overensstemmelse med de gældende Paalignings- og Repartitionsregler, og deraf følger for samme Forpligtesen til at bestride Omkostningerne ved det besatte Territoriums Administration i samme Omfang, som den lovlige Regering var forpligtet dertil.

Artikel 49. Dersom den, der holder Landet besat, foruden de i forudgaaende Artikel betegnede Afgifter paa det besatte Territorium opkræver andre Kontributioner i Penge, kan det kun være til nødvendigt Brug for Hæren eller Administrationen af det paagældende Land.

Artikel 50. Ingen kollektiv Straf, hverken pekuniær eller anden, kan paalægges Befolkningen paa Grund af individuelle Handlinger, for hvilke de ikke kunne betragtes som solidarisk ansvarlige.

Artikel 51. Ingen Kontribution kan opkræves undtagen i Kraft af en skreven Ordre og paa en kommanderende Generals Ansvar. En saadan Opkrævning skal saa vidt muligt ikke foretages uden i Overensstemmelse med de for Paa-ligning og Repartition af Skatterne gældende Regler. For hver Kontribution udleveres en Kvittering til Yderne.

Artikel 52. Rekvisitioner in natura og Tjenester kunne kun fordres af Kommunerne og Beboerne til Besætningshærens Behov. De skulle staa i Forhold til Landets Hjælpekilder og være af en saadan Beskaffenhed, at de ikke for Befolkningerne medføre Forpligtelse til at deltage i Krigsforetagender mod deres Fædreland. Disse Rekvisitioner og Tjenester kunne kun fordres med Bemyndigelse af den, der har Kommandoen i det besatte Omraade. Ydelser in natura skulle saa vidt muligt betales kontant; i modsat Fald skulle de konstateres ved Modtagelsesbeviser, og Betaling af de skyldte Summer skal ske snarest muligt.

Artikel 53. Den Hær, der holder et Territorium besat, kan kun lægge Beslag paa de rede Penge, Statspapirer og forfaldne Værdipapirer, der i egentlig Forstand tilhøre Staten, paa Vaabenoplag, Transportmidler, Magasiner og Forraad og i det hele paa al Statens rørlige Ejendom, der er egnet til at bruges ved Krigsforetagender.

Alle Midler, der ere skikkede til, enten til Lands, til Søs eller i Luften at viderebefordre Nyheder, eller ere brugelige til Transport af Personer eller Ting, undtagen de ved Sølovgivningen bestemte Tilfælde, ligesom Vaabenoplag og i det hele alle Krigsforraad, selv om de tilhøre private Personer, kan beslaglægges, men de skulle restitueres, og Skadeserstatningen skal fastsættes ved Fredsslutningen.

Artikel 54. Undersøiske Kabler, som forbinde et besat Territorium med et neutralt Territorium skulle kun konfiskeres eller ødelægges i absolut Nødstilfælde. De skulle ligeledes tilbagegives og Skadeserstatningen fastsættes ved Fredsslutningen.

Artikel 55. Den besættende Stat maa kun betragte sig som Bestyrer og Bruger af de offentlige Bygninger, faste Ejendomme, Skove og Landbrug, der tilhøre den fjendtlige Stat og befinde sig i det besatte Omraade. Den skal bevare disse Ejendommes Substans og bestyre dem i Overensstemmelse med Reglerne for Brugsret.

Artikel 56. Kommunens Ejendom og saadanne Etablissementer, der ere indrettede til Gudstjeneste, Godgørenhed og Undervisning til Kunst og Videnskab, skulle, selv om de tilhører Staten, behandles som privat Ejendom. Enhver Beslaglæggelse, forsætlig Ødelæggelse eller Forringelse af saadanne Etablissementer, af historiske Mindesmærker, af Kunstens eller af Videnskabens Værker er forbudt og skal forfølges.

forordnes med øjeblikkelig Virkning følgende for Kongeriget Danmarks Omraade:

§ 1. Alle danske Firmaer, Industri- og Handelsvirksomheder samt Detailhandlere er forpligtet til paa Forlangende af vedkommende tyske Myndigheder („Bedarfsstellen") (jfr. § 3) mod en passende Godtgørelse at modtage og uden Opsættelse udføre Bestillinger paa Leverancer til eller Arbejder for den tyske Værnemagt i Danmark, herunder de denne tilsluttede Institutioner, Organisation Todt (O.T.) og „Rüstungsstab Danemark" i saa vid Udstrækning, som der foreligger Arbejds- og Leveringsmulighed.

Opsigelse af Arbejdsforhold til Firmaer, til hvilke vedkommende tyske Myndigheder („Bedarfsstellen") har afgivet Bestillinger eller givet Meddelelse om, at Bestillinger vil blive afgivet, kan kun gives og antages i sædvanligt Omfang.

Bekendtgørelse Nr. 639 af 11. December 1940 fra Ministeriet for Handel, Industri og Søfart om Salg af Varer til den tyske Værnemagt og dennes enkelte Medlemmer berøres ikke af foranstaaende. Ligeledes forbliver de bestaaende Bestemmelser an-gaaende Anmeldelses- og Priskontrolordningen i Kraft."

Som det fremgaar af Bestemmelsens Ordlyd, medfører den alle danske Firmaer, Industri- og Handelsvirksomheder samt Detailhandlere saaledes fra tysk Side paalagte Leveringspligt ikke nogen Ændring i de bestaaende danske Regler, hvorefter de

Side 109

danske Myndigheders Tilladelse til Leverancer til Værnemagten udkræves. Foruden Handelsministeriets Bekendtgørelse Nr. 639 af 11. December 1940 om Salg af Varer til den tyske Værnemagt bestaar saaledes fortsat samme Ministeriums Bekendt-gørelse Nr. 57 af 4. November 1940 vedrørende Salg til tyske Aftagere af Varer inde-holdende Jern, Staal, andre Metaller eller Kautschuk og Nr. 553 af 23. December 1941 angaaende Priskontrol med visse Entreprenør- og Byggearbejder for den tyske Værnemagt her i Landet, og naar det i den Øverstbefalendes Forordning § l, Stk. l, siges, at Leverancerne skal udføres „uden Opsættelse", betyder dette ikke, at de skal ske, forinden Leverings-tilladelse foreligger, men blot at Ordrens Behandling skal fremmes mest muligt. Skulde enkelte underordnede tyske militære Instanser eller andre tyske Ordregivere til Trods herfor kræve Leverancerne paabegyndt, før de danske Myndigheders Tilladelse foreligger, bør vedkommende Firma derfor omgaa-ende sætte sig i Forbindelse med den danske Myndighed, under hvis Forretnings-omraade den paagældende Leverance henhører.

Leveringspligten omfatter ifølge de tyske Myndigheders Udtalelse saavel Leveran-cer til Værnemagten i Danmark (B-Ordrer og Varesalg), som ekstraordinære Industri-leverancer til Tyskland (A- og C-Ordrer). Den med Hensyn til sidstnævnte Leverancer gældende Priskontrol og Materialekompensationsordning forbliver i Kraft.

§ 2. „Saafremt danske Firmaer, Industri- og Handelsvirksomheder og Detailhand-lere undlader at indhente den foreskrevne Salgstilladelse hos det danske Udenrigs-ministerium eller ikke gør Brug af den meddelte Tilladelse, kan vedkommende tyske Myndigheder („Bedarfsstellen") foranledige Beslaglæggelse imod en passende Erstat-ning."

Bestemmelsen tager Sigte paa saadanne Virksomheder, som nægter at indgive Andragender til de danske Myndigheder om Tilladelse til Effektuering af tyske Ordrer eller at gøre Brug af en dem fra de danske Myndigheder tilstillet Leveringstilladelse.

Beslaglæggelse kan, som det vil ses, kun foretages af „Bedarfsstellen". Det vil ifølge § 3 sige „Intendant beim Befehlshaber der deutschen Truppen in Dänemark", Nyboder Skole, Kbh. Ø., og „Rüstungsstab Dänemark", Vesterport, Trommesalen 2, Kbh. V. Underordnede tyske militære Instanser er saaledes ikke berettiget til paa egen Haand at foretage Beslaglæggelse, og saafremt Forsøg herpaa alligevel skulde blive gjort, bør de paagældende danske Firmaer omgaaende sætte sig i Forbindelse med den danske Myndighed, under hvis Forretningsomraade den paagældende Leve-rance henhører.

§ 3. „Bedarfsstellen" er: a) Intendanten hos den Øverstbefalende for de tyske Trop-per i Danmark, b) „Rüstungsstab Danemark".

§ 4. „Overtrædelser af denne Forordning er strafbare og paadømmes af den tyske Standret."

21.-9.-43. Justitsministeriets Cirkulæreskrivelse om Forbud mod Afholdelse af For-samlinger.

I Bekendtgørelse af 29. August 1943 fra den Øverstbefalende for de tyske Tropper i Danmark er det fastsat, at alle Forsamlinger, ogsaa de ikke-offentlige er forbudt.

Afgrænsningen af, hvad der forstaas ved Forsamlinger, kan i en Række Tilfælde volde Tvivl. Justitsministeriet er ikke for Tiden i Stand til at give nogen almindelig, for hele Landet gældende Rettesnor for Bestemmelsens Forstaaelse, men maa have d'Herrer henvist til herom at optage Forhandlinger med den stedlige tyske Kommandant. Til Vejledning ved disse Forhandlinger skal man meddele følgende Oplysninger:

I. Udenrigsministeriet har overfor vedkommende tyske Myndigheder fremhævet føl-gende, mod hvilket der ikke fra tysk Side er fremsat Indsigelse:

Udenrigsministeriet har, da det vilde stride mod Formaalet med Undtagelses-tilstanden, at haandhæve Forsamligsforbudet saaledes, at den rolige Videreførelse af nødvendige Samfundsfunktioner forhindres eller modvirkes, forstaaet Forsamlings-forbudet

Side 110

med det Forbehold, at Forsamlinger, som er nødvendige for at videreføre Sam-fundslivet, stadig kan finde Sted. Dette gælder i første Række:

a) Møder, som afholdes af offentlige Institutioner, f. Eks. Domstole, Forligskommis-sioner, Statsmyndigheder, Kommunalbestyrelser, Udvalg o.s.v.

b) Møder, saavel inden for Erhvervsorganisationer (Landbrugsraadet, Industriraa-det, Grosserer Societetets Komite, Provinshandelskammeret o.s v.) og disses Udvalg (Eksportudvalg o.s.v.) som indenfor enkelte Erhvervsvirksomheder (Bestyrelsesmøder, Generalforsamlinger, o. lign.).

c) Møder indenfor Arbejdsgivernes og Arbejdernes faglige Organisationer og Vold-giftsretter, forsaavidt disse under de nuværende Forhold er nødvendige til Regulering af Arbejdsforhold, Bilæggelse af Arbejdsstridigheder o.s.v.

d) Kirkelige Handlinger, Undervisning i Skoler og Kursus o. lign. For andre Forsam-lingers Vedkommende har Udenrigsministeriet fremhævet følgende Punkter som Kriterier for, om Forsamlingen kan afholdes:

1. Om Forsamlingen er nødvendig for en Samfundsfunktions normale Videreførel-se, og om Videreførelse af denne Samfundsfunktion ogsaa for Tiden er nødvendig.

2. Om det kan befrygtes, at Forsamlingens Afholdelse i det enkelte Tilfælde kan medføre Uro.

3. Om Forsamlingen, selv om den i det lange Løb er nødvendig, for Tiden lader sig udsætte.

II. Københavns Politi følger efter Aftale med Kommandanten i Storkøbenhavn føl-gende Praksis:

1) Forsamlinger af politisk Karakter er absolut forbudt.

2) Generalforsamlinger, Bestyrelsesmøder og Foredrag er tilladt, naar saglige eller faglige Formaal foreligger.

Deltagerne maa ikke gaa samlet fra eller til, og der maa absolut ikke foregaa Selskabelighed bagefter.

3) Danseskoler er tilladt som Undervisning, men ikke som Opvisning. Alle Forsam-linger af nævnte Art skal holde op l Time før Færdselsforbudet.

2S.-9.-43. Trafikministeriets Skrivelse til de koncessionerede Telefonselskaber om Telefonaflytning.

Hoslagt skal man tilstille ...... Genpart af Skrivelse af 20. d. M. fra den øverstbefa-lende over de tyske Tropper i Danmark. * 1) Denne Skrivelse lød saaledes:

Die Abwehrstelle wird ermächtigt, in den staatlichen und konzessionierten Fernsprech-anlagen im Bereiche das dånischen Staates Uberwachungsanlagen einrichten zu lassen.

Gleichzeitig erhalt sie die Genehmigung, zu dieser Verordnung Ausfuhrungsbestimmungen zu erlassen.

samt af Skrivelse af 22. s. M. fra Abwehrstelle Danemark angaaende Aflytning af Telefonsamtaler. * 2) Denne Skrivelse lød saaledes:

Im Vervolg der Verordnung des Befehlshabers der deutschen Truppen in Danemark Ic/Ast. Nr. 04313/43 III N v 20.-9.-1943 erlasse ich folgende Ausführungsbestimmungen:

1. die Abhörstellen werden dem Leiter der dänischen Telegrafenzensur, Herrn Kontorchef Gredsted, unterstellt, dem von mir entspreohende Vollmachtsanweisnung erteilt worden ist. Sie sind Teile der dänischen Telegrafenzencur und werden als solche nach den von mir erlassenen Ausführungsbestimmungen und der genehmigten Dientsordnung für die dänische Telegrafenzensur betrieben. Das Abhörpersonal wird durch die dänische Telegrafenzensur gestellt.

2. Künftig dürfen Abhörungen nur durch die dänische Telegrafenzensur durchgeführt werden, die wegen Leitungsschaltungen unmittelbare Anforderungen an stellt. Allen Anforderungen von anderen Stellen diirfen die Fernsprechanstalten kiinftig keine Folge geben. Alle bisher erteilten An-weisungen von anderen Stellen gelten von sofort ab als erloschen.

3. Den beiteiligten staatlichen und konzessionierten Fernsprechanstalten wolle auferlegt werden, die Anlagen auf Anfordern des Leiters der Zensur in dem gewünschten Umfange, sowie die für den Abhördienst erforderlichen Raume bereitzustellen.

Für die Durchführung der Massnahmen bitte ich ausserdem dem Leiter der dänischen Telegrafenzensur durch alle beteiligten Fernsprechanstalten baldmöglichst mitteilen zu lassen, ob und welche Abhörstellten zur Zeit bestehen.

Man vil vende tilbage til Sagen, naar visse for Tiden stedfindende Forhandlinger om de i bemeldte Skrivelser omhandlede Spørgsmaal er tilendebragt.

Side 111

24.-9.-43. Industriraadets Cirkulære til Medlemmerne af Industriraadsorganisationen vedr. Leverancer til og Arbejder for den tyske Værnemagt.

Efter Aftale med Udenrigsministeriet tillader Industriraadet sig hoslagt at frem-sende en af Udenrigsministeriets Kontor for særlige Handelssager udfærdiget Vejledning til den af Den Øverstbefalende for de tyske Tropper i Danmark under 4. ds. udsendte Forordning vedrørende Leverancer til og Arbejder for den tyske Værnemagt i Danmark.

Idet der iøvrigt henvises til Indholdet af Udenrigsministeriets Vejledning, tillader Raadet sig herved til Orientering for Medlemmerne at resumere Indholdet af de danske Bestemmelser, som stadig er gældende vedrørende Leverancer til den tyske Værnemagt:

1) Iflg. Handelsministeriets Bekendtgørelse af 11. December 1940 kræves der forudgaaende Salgstilladelse til alle Arter af Varesalg til den tyske Værnemagt her i Landet, naar Værdien udgør Kr. 200.— og derover. 200 Kr.-Grænsen gælder dog kun ved Leverancer i enkeltstaaende Tilfælde, idet Salgstilladelse i Gentagelsestilfælde skal indhentes, selvom Værdien af den enkelte Leverance ikke overskrider Kr. 200.—. For Regningsbeløb, der overstiger Kr. 200.—, er danske Leverandører kun berettiget til at modtage Betaling i Check fra Værnemagten.

2) Iflg. Handelsministeriets Bekendtgørelse af 4. November 1940 kræves der forudgaaende Tilladelse til Levering til tyske Aftagere af Varer indeholdende Jern, Staal eller andre Metaller af en samlet Vægt paa over 50 kg eller Kautschuk. Bekendtgørelsen finder Anvendelse ikke alene ved Salg til Værnemagten her i Landet, men ogsaa ved Salg til Eksport mod Betaling over dansk-tysk Clearing. Til Leverancer, hvortil der medgaar under 50 kg Jern og Metal, men hvis Værdi overskrider Kr. 200,—, kræves Tilladelse efter Bekendtgørelsen af 11. December 1940 — jfr. Pkt. 1 ovenfor. For Leverancer af Varer indeholdende Jern, Staal eller andre Metaller af en samlet Vægt paa over 50 kg eller Kautschuk til den tyske Værnemagt her i Landet skal der foreligge B-Listenummer fra „Rüstungsstab" („B-Ordrer"), medens der for Leverancer indeholdende Jern, Staal eller andre Metaller eller Kautschuk til Eksport mod Betaling over dansk-tysk Clearing skal foreligge A- eller C-Listenummer fra „Rüstungsstab" („A-og C-Ordrer").

3) Iflg. Handelsministeriets Bekendtgørelse af 23. December 1941 har Udenrigs-ministeriets Kommitterede i Industrisager Beføjelse til i Forstaaelse med den tyske Værnemagt her i Landet at kontrollere og ændre de Priser, som her i Landet arbej-dende Virksomheder betinger sig for Udførelsen af Entreprenør- og Byggearbejder for den tyske Værnemagt her i Landet.

4) Om den i Vejledningen nævnte Priskontrol- og Materialekompensationsordning, der forbliver i Kraft, henvises til Industriraadets Cirkulærer af 26. September 1941, 15. April og 26. August 1942. Heri er nævnt de gældende Regler for den af Udenrigsministeriets Kommitterede i Industrisager udøvede Pris- og Avancekontrol med ekstraordinære Industrileverancer til Tyskland, der betales over dansk-tysk Clearingkonto, og som afgives gennem „Rüstungsstab" som „A- og C-Listeordrer", idet der skal foreligge A- eller C-Listenummer for enhver Leverance uanset Art, som betales over dansk-tysk Clearingkonto. I de paagældende Cirkulærer er ligeledes nævnt Reglerne for Materialekompensation dels for Varer indeholdende Jern, Staal eller andre Metaller eller Kautschuk til tyske Aftagere i Ind- og Udland („B-, A- og C-Listeordrer" — jfr. Pkt. 2 ovenfor), dels for ekstraordinære Industrileverancer af anden Art („A- og C-Listeordrer") til tyske Aftagere i Udlandet.

Ansøgning om Tilladelse til at effektuere og faa betalt ekstraordinære Industri-leverancer („B-, A- og C-Listeordrer") skal indsendes til Industriraadet, som formidler Sagernes Behandling. løvrigt staar Industriraadet til Raadighed med Vejledning i de paagældende Bestemmelser,

2S.-9.-43. Trafikministeriets Skrivelse til de koncessionerede Telefonselskaber om Telefonaflytning.

I Henhold til Forordning af 20. d. M. fra den øverstbefalende for de tyske Tropper i Danmark

Side 112

og senere Bestemmelse af Abwehrstelle Dänemark, jfr. Skrivelse herfra af 23. d. M., er den under 22. April 1938 udfærdigede Instruks for de koncessionerede Telefon-selskaber vedrørende Telefonhemmeligheden ophævet fra den 22. d. M. at regne, for saa vidt angaar Afsnittene II, III og IV, idet der samtidig er fastsat følgende Regler for Selskabernes Forpligtelse til at udlevere Oplysninger om eller give Adgang til Efterlytning af Telefonsamtaler.

Aflytning af Telefonsamtaler kan fremtidig kun foretages af Telegrafcensuren, hvis Leder, Kontorchef M. Gredsted, er forsynet med den fornødne Fuldmagt, og den af Telegrafcensuren etablerede Efterlytning udføres i Overensstemmelse med de derom fastsatte Bestemmelser og den for Censuren gældende Tjenesteordning af Telegraf-censurens Personale.

Telegrafcensuren retter direkte til de enkelte Telefonselskaber Henvendelse om Oprettelse af saadanne Ledningsforbindelser m. v., som er nødvendige for Telegraf-censurens Arbejde.

Der kan ikke til nogen anden Myndighed end Telegrafcensuren udleveres Oplys-ninger om Telefonsamtaler, ligesom allerede etablerede Lyttemuligheder for andre Myndigheder straks maa sættes ud af Funktion.

Det paahviler de koncessionerede Telefonselskaber efter Anmodning fra Lederen af Telegrafcensuren at stille saavel Telefonanlæggene som de for Censurens Lytte-tjeneste fornødne Lokaler til Raadighed.

Ved at meddele foranstaaende skal man med Bemærkning, at de i Skrivelse herfra af 23. d. M. ommeldte Forhandlinger endnu ikke er afsluttet, anmode Selskabet om under Iagttagelse af de anførte Bestemmelser at efterkomme de Anmodninger, der i Henhold til Bestemmelserne af Telegrafcensuren maatte blive rettet til Selskabet, samt om snarest muligt til Censuren at indberette, om der for Tiden findes etableret Aflytningsanordninger ved Selskabets Anlæg og i bekræftende Fald hvilke.

26.-10.-43. Industriraadets Cirkulære til Medlemmerne af Industriraadsorganisatio-nen om Tillæg til Industriraadets Cirkulærer af 26. September 1941, 15. April og 26. August 1942 vedrørende ekstraordinære Industrileverancer mod Betaling over dansk-tysk Clearingkonto.

Vedr. Afskrivningssatser, der finder Anvendelse ved den Omkostningsberegning, som ligger til Grund for de foreskrevne For- og Efterkalkulationer til Udenrigsmini-steriets Kommitterede i Industrisager.

I Industriraadets Cirkulærer af 26. September 1941 (Side 3, Afsnit c) og 26. August 1942 (Side 3, Afsnit a) er det fastsat, at der i For- og Efterkalkulationer for ekstraordinære Industrileverancer godkendes indkalkuleret de af Skattevæsenet tilladte Afskrivningssatser anvendt paa de nuværende Assuranceværdier, der forudsættes ikke at overskride en rimelig Vurdering paa Grundlag af Nutidsprisen med Fradrag for Ælde og Slitage (Brugsværdien). Da Erfaringen har vist, at de af Skattevæsenet tilladte Afskrivningssatser ikke i Henseende til Kalkulationerne for de ekstraordinære Industrileverancer sikrer Virksomhederne en ligelig Behandling ved den af Udenrigsministeriets Kommitterede i Industrisager udøvede Pris- og Avancekontrol, er der mellem Kommitterede og Industriraadet truffet Aftale om Fastsættelse af ensartede Afskrivningssatser til Brug for Omkostningsberegningen ved de ekstraordinære Industrileverancer. Idet det bemærkes, at der af Kommitterede ved Forhandling med Industriraadet og de enkelte Virksomheder paa dette Omraade allerede har fæstnet sig en vis Praksis med Hensyn til Godkendelse af ensartede Afskrivningssatser, tillader Industriraadet sig herved efter Aftale med Kommitterede at gøre alle Industriraadsorganisationens Medlemmer opmærksom paa de saaledes vedtagne, ensartede Satser, der ved de ekstraordinære Industrileverancer er traadt i Stedet for de af Skattevæsenet overfor de enkelte Virksomheder i beskatningsmæssig Henseende tilladte Afskrivningssatser.

Ved Udarbejdelsen af de foreskrevne For- og Efterkalkulationer for ekstraordinære Industrileverancer godkendes herefter følgende, ensartede Afskrivningssatser:

Side 113

Grundmurede Bygninger 2 %. Bygninger af Træ 5 %. Bygninger af delvis Træ og delvis Sten 3,5 %. Centralvarmeanlæg 4 %. Sporanlæg 2 %. Bevogtnings-Anlæg og -Materiel 50 %. Luftværns-Anlæg og -Materiel 50 %. Maskiner, Elektriske Anlæg, Kraner, Inventar og Værktøj (aktiverede Del heraf), Virksomheder, hvis Arbejdstid er 8 Timer daglig 7 %. Virksomheder, hvis Arbejdstid hyppigt er 8—16 Timer daglig 8,5 %. Virk-somheder, hvis Arbejdstid hyppigt er 16—24 Timer daglig 10 %. Gasgeneratoranlæg, 1. Aar 50 %. derefter 20 %. Lastautomobiler 20 %. Personautomobiler (forsaavidt de er i Drift og ikke „opklodsede") 15 %. Nyanskaffede Maskiner m. v.: I Overensstemmelse med Skattedepartementets Cirkulære af 21.-11.-1942. Specialværktøjer, Modeller: Efter særlig Aftale.

Disse Satser vil kunne anvendes paa Anlæggenes nuværende Assuranceværdier, der forudsættes ikke at overskride en rimelig Vurdering paa Grundlag af Nutidsprisen med Fradrag for Ælde og Slitage. I Tilfælde, hvor en Virksomhed ikke mener at kunne acceptere den Maskin- og Inventarvurdering, som Kommitterede ved en Gennemgang af de foreliggende Oplysninger har kunnet godkende som Grundlag for Beregningen af Afskrivningsbeløbene, er Kommitterede — som tidligere meddelt de interesserede Virksomheder — villig til at lade en af Industriraadet og Kommitterede i Forening udpeget uvildig sagkyndig foretage en afgørende og endelig Vurdering.

29.-10.-43. Handelsministeriets Bekendtgørelse om Ændring i Bekendtgørelse Nr. 443 af 25. Oktober 1941 angaaende Levering af Skibsudstyr og Skibsproviant til Skibe i danske Havne samt om Reparation af fremmede Skibe.

I Medfør af Lov Nr. 158 af 29. Marts 1943 om erhvervsøkonomiske Foranstaltninger, Vareforsyning m. v. fastsættes herved følgende:

§1. / § 3 i Bekendtgørelse Nr. 443 af 25. Oktober 1941 angaaende Levering af Skibs-udstyr og Skibsproviant til Skibe i danske Havne samt om Reparation af fremmede Skibe affattes saaledes:

„Levering til fremmede Skibe af rationerede Nærings- og Nydelsesmidler — bortset fra Brød, Mel, Gryn og Smør — samt Vin og Spirituosa, Krydderier (herunder dog ikke Salt), Tobaksvarer, Honning og Kunsthonning, er forbudt. Direktoratet for Varefor-syning (Fordelingskontoret) kan dog, naar ganske særlige Omstændigheder skønnes at foreligge, tillade Levering af Varer af ovennævnte Art.

Andre Næringsmidler — herunder Brød, Mel, Gryn og Smør — maa kun leveres i et Omfang, der under rimelig Hensyntagen til tilstedeværende Beholdninger af de paagældende Varer svarer til Forbruget til den næste Havn, som vedkommende Skib skal anløbe. Medbragte Beholdninger i Redningsbaade medregnes ikke. Forbruget pr. Uge pr. Mand af nedennævnte Varer ansættes herved saaledes:

Hvedemel — 250 g, eller Hvedebrød 300 g. Rugsigtemel — 200 g, eller Rugsigte-brød 250 g. Groft Rugmel — 2250 g, eller groft Rugbrød 3000 g. Havre- eller Byggryn (Bygsigtemel) 750 g. Kød og Flæsk eller Konserves heraf 2000 g. Smør eller Fedt 500 g. Friske Grøntsager eller Konserves heraf 3000 g.

Side 114

Kartofler 7000 g. Tørrede Ærter og Bønner tilsammen 500 g. Mælk eller Fløde ½ l Mælk eller 0,35 l Fløde. Æg 2—3 Stk. Marmelade 100 g.

For den Tid et fremmed Skib henligger i dansk Havn, maa rationerede Varer udle-veres i et Omfang, svarende til det for den danske Befolkning gældende.

Til Skibe, der gaar i regelmæssig Passagertrafik mellem danske og udenlandske. Havne, kan foruden til Brug for Mandskabet leveres Proviant i rimeligt Omfang til Brug i Skibets Restauration for Passagerer.

Ved Levering af Brød, Mel, Gryn og Smør eller eventuelt andre tilladte, ratio-nerede Varer skal Leverandøren forlange særskilt Kvittering af Skibets Fører eller 1ste Styrmand for det leverede Kvantum. Kvitteringerne skal straks efter Modtagelsen indsendes til Direktoratet for Vareforsyning, Fordelingskontoret, hvorfra der vil blive tilstillet Leverandørerne Rationeringsmærker, svarende til de solgte Kvanta. Blanketter til de ovennævnte Kvitteringer kan rekvireres hos Direktoratet for Vareforsyning, Fordelingskontoret".

§ 2. Bekendtgørelse Nr. l af 6. Januar 1943 om Ændring i Bekendtgørelse Nr. 443 af 25. Oktober 1941 angaaende Levering af Skibsudstyr og Skibsproviant til Skibe i danske Havne samt om Reparation af fremmede Skibe ophæves. Denne Bekendt-gørelse træder i Kraft straks.

8.-11.-43. Undervisningsministeriets Cirkulæreskrivelse til Rektorerne for de kom-munale og private Gymnasieskoler om Oplysninger til tyske Politimyndigheder.

Ministeriet har under Dags Dato tilskrevet Rektorerne for Statens højere Almen-skoler og Sorø Akademis Skole saaledes:

„Paa given Foranledning skal Ministeriet herved meddele følgende Direktiver for, hvorledes Rektorerne (eller deres Stedfortrædere) bør forholde sig, saafremt der sker Henvendelse til Skolerne fra tysk Politimyndighed:

1. Saafremt en tysk Politimyndighed anmoder Skolen om at give en Meddelelse til en navngiven Elev, bør Rektor tilkendegive vedkommende Politimyndighed, at Meddelelsen omgaaende vil blive tilstillet Elevens Hjem, og derefter ufortøvet gøre dette bekendt med den paagældende Politimyndigheds Anmodning, idet Rektor over for Hjemmet indskrænker sig til at give denne Meddelelse.

2. Enhver faktisk Oplysning angaaende en navngiven Elev, der fremgaar af Skolens Protokoller eller lignende officielt Materiale, maa paa Forlangende gives.

3. Saafremt en tysk Politimyndighed begærer Rektors Tilladelse til at foretage Efterforskning eller lignende paa selve Skolen, bør dette af Hensyn til Skolens Arbejde saavidt muligt søges undgaaet ved Forhandling med vedkommende Politi-myndighed. Lykkes dette ikke, bør Rektor anmode om Lejlighed til at forelægge Sagen for overordnet Myndighed (Undervisningsministeriet eller Statsadvokaten for særlige Anliggender, Telefon Central 1448), og hvis dette nægtes, maa Rektor tilken-degive, at Gennemførelsen af de nævnte Foranstaltninger sker uden Tilslutning fra hans Side.

4. Om ethvert Skridt fra tysk Politimyndighed over for Skolen bør snarest muligt Indberetning ske til Undervisningsministeriet og i alvorligere Tilfælde tillige til Stats-advokaten for særlige Anliggender.

5. Ministeriet finder Anledning til at anmode Rektor om over for Lærere og Elever at ville indskærpe Overholdelsen af Ministeriets Cirkulærer af 29. Oktober 1941, 12. December 1942, 18. Juni 1941, 27. Januar 1943 og 23. Februar 1943, hvoraf Eksemplarer vedlægges, samt af de iøvrigt gældende Bestemmelser, herunder bl. a. Forbudet mod Handlinger, der er egnede til at skade Danmarks Interesser i Forhold til Udlandet, ligesom man forudsætter, at Rektor stadig i det Omfang, hvori det er muligt, fører Kontrol med, at Eleverne overholder de nævnte Bestemmelser,

Side 115

saaledes at Elevernes Forhold ikke giver Anledning til Henvendelse fra tysk Politi-myndighed. Rektor bør f. Eks. ved med Mellemrum gentagen Efterforskning i Klasser-ne sikre sig, at der ikke forefindes illegalt Stof paa Skolen."

Hvilket herved meddeles, idet man vedlægger l Eksemplar af de foran nævnte Cirkulærer.

11.-11.-43. Justitsministeriets Cirkulæreskrivelse om en ekstraordinær Repræsentant for Centraladministrationen i Jylland. * 1) Et omtrent ligelydende Cirkulære udsendtes s. D. af Indenrigsministeriet til Amtmændene.

For alle Eventualiteters Skyld er det blevet paabudt, at de tyske Tropper i Jylland indtil videre skal være i højeste Alarmberedskab, og at der hurtigst muligt skal træffes Foranstaltninger til et effektivt Forsvar af Halvøen. De tyske Troppestyrker i Danmark vil i den Anledning i den nærmeste Tid blive stærkt forøget. Arbejdet paa de militære Forsvarsanlæg i Jylland vil blive fremskyndet. Den Øverstbefalende for de tyske Tropper i Danmark, General der Infanterie von Hanneken, har med sin Stab indtil videre taget Hovedkvarter i Silkeborg. Regierungsdirektor Dr. Stalmann vil tage Ophold i Silkeborg for dér som Repræsentant for den tyske Rigsbefuldmægtigede i Danmark, Dr. Werner Best, at være til Disposition for Generalen som Raadgiver i civile Sager.

Der vil ikke som Følge af de omtalte Forsvarsforberedelser blive indført militær Undtagelsestilstand i Jylland, medmindre Forholdene maatte udvikle sig paa en saadan Maade, at noget saadant af de tyske Myndigheder maatte skønnes absolut paakrævet. Man vil søge at komme igennem med Foranstaltninger af mindre indgribende Art, men det siger sig selv, at den særlige Tilstand, der kan betegnes som en i en aktuel militær Nødvendighed bundende, forbigaaende Forsvarstilstand vil kunne begrunde Krav over for danske Myndigheder og Befolkningen, der gaar ud over, hvad der hidtil er blevet forlangt.

Fra tysk Side har man lagt Vægt paa at fremhæve, dels at det drejer sig om en rent militær Foranstaltning, dels at den ekstraordinære Forsvarstilstand ikke forventes at blive af lang Varighed.

Det vil forstaas, at det, saalænge den omhandlede ekstraordinære Situation ved-varer, er en Nødvendighed, at tyske Krav, der udspringer af det militære Behov, som hidtil maa imødekomme«, selv om Forøgelsen af Troppernes Antal selvsagt vil kunne bevirke, at forskellige Byrder, saasom Indkvartering og Forplejning, faktisk bliver mere tyngende end tidligere. For at de Foranstaltninger, der maatte blive Tale om at træffe, kan blive iværksat paa en for Befolkningen saa lidet generende Maade som muligt, er det af største Betydning, at alle danske Myndigheder under Forhandlinger med de tyske Ortskommandanter eller andre tyske befalingshavende Militærpersoner bestræber sig for at naa et Resultat og søger at undgaa, at der opstaar Gnidninger. Forretningsgangen mellem de danske Myndigheder og den tyske Værnemagt vil i Princippet forblive den samme som hidtil, og danske Myndigheder vil stort set vedblivende have at følge de Retningslinier, der hidtil har været afgørende for Arbejdet i Sager vedrørende den tyske Værnemagts Forhold, men det er klart, at der let vil opstaa Tilfælde, hvor man fra tysk Side i Betragtning af de særlige Opgaver, der nu er stillet Værnemagten i Jylland, og den Hast, hvormed disse Opgaver maa løses, vil se sig nødsaget til med større Kraft end ellers at insistere paa hurtig Gennemførelse af Krav af forskellig Art.

Til Bistand for danske Embedsmænd i Jylland i Sager, hvor de maatte være i Tvivl om Betimeligheden eller Nødvendigheden af paa Stedet at efterkomme tyske Krav og Ønsker, der maatte udspringe af den særlige Situation, vil Stiftamtmand Herschend som Repræsentant for Centraladministrationen tage Ophold i Silkeborg, saalænge Forsvarstilstanden varer. Stiftamtmand Herschend vil have til Opgave at virke som Raadgiver for de danske Myndigheder i Jylland, at være Formidler over for det tyske Hovedkvarter i Sager, der nødvendiggør Forhandlinger med dette, samt i det hele at fungere som Centraladministrationens midlertidige, ekstraordinære

Side 116

Repræsentant i Jylland, forsaavidt angaar allé Forhold i Forbindelse med Forsvars-tilstandéns Etablering.

For Politiets Vedkommende vil der ikke hermed være indført nogen Ændring i den hidtidige Forretningsgang. Forhold, der i Henhold til foranstaaende maa optages til Forhandling med de centrale tyske Myndigheder i Jylland, maa herefter tillige ind-berettes til Chefen for Ordenspolitikommandoen for Jylland og Fyn, der derefter i fornødent Omfang træder i Forbindelse med Stiftamtmanden.

17.-11. Bekendtgørelse Nr. 483 om Forbud mod Fabrikation og Forhandling af Ram-meantenner til Radiofonimodtagning.

I Medfør af § 2 i midlertidig Lov Nr. 219 af 1. Maj 1940 om skærpet Straf for Over-trædelse af Borgerlig Straffelov og om Ændring af Politilovgivningen fastsættes her-ved følgende: Fabrikation og Forhandling af Rammeantenner til Radiofonimodtag-ning er forbudt. Overtrædelse af Forbudet straffes med Bøde, Hæfte eller Fængsel indtil 2 Aar. Denne Bekendtgørelse træder straks i Kraft.

20.-11.-43. Lovanordning Nr. 488 om visse Ægtevielser.

Da det maa anses for nødvendigt, at der tillægges Vielser, der foretages af tyske Retsembedsmænd her i Landet under den nuværende tyske Besættelse, Gyldighed efter dansk Ret, bestemmer Justitsministeriet herved følgende:

§ 1. Ægtsskabsstiftende Virkning tillægges Vielser, der her i Landet er foretaget efter den 9. April 1940 eller fremtidig foretages af tyske militære Retsembedsmænd, som efter tysk Ret gyldigt kan foretage Vielser, saafremt Brudgommen paa Vielsens Tidspunkt henhører til den tyske Værnemagt eller gør Tjeneste i tyske militære Styrker.

§ 2. Denne Lovanordning træder i Kraft straks. (Justitsmin.)

11.-12.43. Trafikministeriets Skrivelse til Landsforeningen Danmarks Bilruter om tysk Overtagelse af Omnibusser.

Fra Udenrigsministeriet har man modtaget Meddelelse om, at den tyske Værnemagt gennem det tyske Riges befuldmægtigede i Danmark har fremsat Krav om, at 400 Omnibusser omgaaende stilles til Raadighed for Værnemagten saaledes, at 100 Omnibusser straks indsættes i Kørslen med Arbejdere til Organisation Todts forskellige Anlægsarbejder, medens de resterende 300 samles under tysk Kontrol til Anvendelse i paakommende Tilfælde.

Under Hensyn til, at dette Krav som sigtende til Opfyldelsen af presserende militære Foranstaltninger efter Udenrigsministeriets Opfattelse om fornødent vilde blive gennemført ved en Beslaglæggelse af de paa de koncessionerede Omnibusruter endnu i Gang værende Omnibusser, har Trafikministeriet for at søge de af en saadan Beslaglæggelse følgende overordentlige Vanskeligheder for Befolkningen afværget ment at burde indgaa paa en Forhandling om Spørgsmaalet.

Under de herefter indledte Forhandlinger er det fra dansk Side fremhævet, at en Medvirken fra danske Myndigheder overhovedet kun er tænkelig under den absolutte Forudsætning, at Sagen i Forhold til de vedkommende danske Borgere gennemføres paa Frivillighedens Grundlag.

Ved Forhandlingerne er opnaaet, at det oprindelige Krav er begrænset saaledes:

A. Til Brug for Organisation Todt stilles omgaaende 50 Stk. fuldt køreklare gene-rator-, benzin- eller oliedrevne Omnibusser til Raadighed.

B. Paa et eller flere Steder i Jylland samles i alt 150 Stk. Omnibusser til Brug i paa-kommende Tilfælde.

C. Til Brug i paakommende Tilfælde leveres endvidere 150 Stk. fuldt køreklare generator-, benzin- eller oliedrevne Omnibusser.

Side 117

Hertil skal bemærkes:

ad A: Kun Vogne fra Jylland og Fyn kommer i Betragtning. Vognenes Udlevering bør kun ske, saafremt stedfindende koncessioneret Omnibuskørsel ikke derved umu-liggøres. Vognene ønskes ved Leveringen forsynet med brugbart Gummi, der dog formentlig vil blive suppleret i nogen Grad af Organisation Todt. Vognene ønskes ikke købt, men alene lejet og muligvis kun for en kortere Periode.

ad B: Vognene bør ikke hidrøre fra den i Gang værende Vognpark. De kan leveres uden Gummi, Generator og Akkumulatorbatterier, men skal i øvrigt være driftsklare.

ad C: Om Vognene, der alle maa være i Drift i Jylland, vil der blive sluttet Kontrakt med vedkommende Ejere, der vil faa nærmere Meddelelse om Tidspunktet, til hvilket alle Vognene skal leveres. Udlevering paaregnes alene i Tilfælde af aktuel Invasions-fare.

Ved at meddele foranstaaende og idet bemærkes, at man samtidig hermed har tilskrevet Generaldirektoratet for Statsbanerne,, Danske Privatbaners Fællesrepræsen-tation og Centralorganisationen af Vognmænd i København og Omegn, skal man under Henvisning til den stedfundne foreløbige Drøftelse af Sagen anmode Landsfore-ningen om saa vidt muligt omgaaende at ville rette Henvendelse til de i Betragtning kommende, under Landsforeningens Interesseomraade hørende Vognejere om, i hvil-ket Omfang de maatte være villige til at stille Vogne til Raadighed inden for hver af de ovenfor under A, B, og C ommeldte Kategorier.

Om Resultatet af Henvendelsen forventer man snarest muligt at modtage nærmere Meddelelse, der for hver af de nævnte Kategorier maa indeholde Oplysninger om:

a) Vognejerens Navn og Bopæl, b) Vognens nuværende eller seneste Indregistre-ringsnummer, c) Fabrikat, d) Aargang, e) Pladsantal, f) Drivkraft (Generator, Benzin, Olie eller andet), g) De eventuelt paamonterede Dæks Antal, Dimension og Kvalitet, h) Eventuelle Mangler og Reparationstiden.

fortsætte side 118

 

klik til Besættelsestiden Fakta  1944

 

 

klik til index

 

 kasler-journal. dk

Page Up


Copied from the original Mogens Kasler-Journal by SmartCMS ® 2011