Dette er en SmartCMS kopi af den originale Mogens Kasler-Journal, som blev lukket 16. marts 2011

Fakta03.htm                                                                                                                                                                                                                                                                          kasler-journal.dk
Page Down

 

BESÆTTELSESTIDENS FAKTA

3

 

1944 - 1945

samt Afsnit B

 


Side 118

12.-1.-44. Bekendtgørelse om udvidet Anvendelse af de dansk-tyske Særaftaler om Retshjælp i Straffesager.

Ved Noteveksling af 15. Juni 1943 mellem det danske Gesandtskab i Berlin og det tyske Udenrigsministerium er der mellem den danske Regering og den tyske Regering truffet Aftale om, at de gældende dansk-tyske Særaftaler om gensidig Udlevering af Forbrydere og anden Retshjælp i Straffesager — derunder den ved Noteveksling af 23. Juni 1931 trufne Overenskomst — bringes i Anvendelse med Hensyn til hele det tyske Riges Omraade, Protektoratet Böhmen og Mähren indbefattet.

14.-1.-44. Justitsministeriets Cirkulære til Rigspolitichefen, Politidirektøren i Køben-havn og  Politimestrene angaaende Retningslinier for det danske Politis Beføjelser overfor Medlemmer af den tyske Værnemagt og Personer, som staar i dennes Tjene-ste.

Ved Forhandlinger mellem de danske og tyske Myndigheder er der den 11. Januar 1944 truffet følgende Aftale om Retningslinier for det danske Politis Beføjelser over for Medlemmer af den tyske Værnemagt og Personer, som staar i dennes Tjeneste, hvil-ken Aftale fra og med den 20. Januar 1944 træder i Stedet for den i Justitsministeriets Cirkulære af 8. Februar 1941 omhandlede:

I. 1. Overfor en Person, der tilhører den tyske Værnemagt eller staar i dennes Tje-neste, maa det danske Politi kun skride til foreløbig Anholdelse, saafremt den paa-gældende   a) gribes eller forfølges paa fersk Gerning i Anledning af en Forbrydelse;

Side 118

b) gribes eller forfølges paa fersk Gerning i Anledning af en Forseelse og ikke legi-timerer sig ved „Soldbuch" eller paa anden Maade.

2. Anholdelse maa ikke ske, naar et Medlem af den tyske Værnemagt med Offi-cersrang, et Medlem af Feltgendarmeriet eller en militær Vagt er eller straks kan foranlediges til Stede.

3. I Forhold til nærværende Aftale anses: a) Som Forbrydelser: Mord, Manddrab, Indbrudstyveri, Røveri, Brandstiftelse, forsætlig Udsættelse af Transportmidlers Drift eller Sikkerhed for Fare, Forbrydelser mod Kønssædeligheden under Anvendelse af Vold, Utugt over for Børn under 14 Aar, Spionage, Angreb paa den tyske Værnemagts Materiel. b) Som Forseelser: Uagtsomt Manddrab, simpelt Tyveri, Hæleri, grove Tilfælde af Fornærmelser i Gerning, grove Tilfælde af Krænkelse af Husfreden, grove Tilfælde af Legemsfornærmelse.

II. 1. Naar et Medlem af den tyske Værnemagt eller en i dennes Tjeneste staaende Person paa Grund af Beruselse er fra Sans og Samling og derved udsætter den offentlige Sikkerhed for Fare eller vækker offentlig Forargelse, er det danske Politi berettiget til at føre den paagældende til et tysk Tjenestested eller, naar der ikke straks kan kan ske Henvendelse til et saadant, til en dansk Politistation.

2. Afsnit I Nr. 2 finder tilsvarende Anvendelse.

III. 1. Det danske Politi har Ret til at konstatere Personalia vedrørende et Medlem af den tyske Værnemagt eller en i dennes Tjeneste staaende Person, a) naar vedkom-mende har gjort sig skyldig i et lovstridigt Forhold,  b) naar vedkommendes Vidnes-byrd skønnes uundværligt til Opklaring af en strafbar Handling.

2. Naar et Medlem af den tyske Værnemagt med Officersrang, et Medlem af Felt-gendarmeriet eller en militær Vagt er eller straks kan foranlediges til Stede, skal det danske Politi paakalde deres Mellemkomst.

IV. 1. I alle Tilfælde, hvor Politiet i Henhold til Afsnit I—III griber ind overfor et Medlem af den tyske Værnemagt eller en i dennes Tjeneste staaende Person, skal dette ske paa taktfuld Maade, saaledes at Værnemagtens Anseelse ikke forringes, og saaledes at det navnlig saavidt muligt undgaas, at Indgrebet vækker Opsigt.

2. Naar Politiet skrider ind overfor et Medlem af den tyske Værnemagt eller en i dennes Tjeneste staaende Person, skal vedkommende Polititjenestemand paa den paagældendes Forlangende forevise sit Politiskilt med Tjenestenummer; denne Forpligtelse gælder ogsaa for uniformerede Polititjenestemænd.

3. Foreløbig Anholdelse i Overensstemmelse med Afsnit I sker, saafremt det er nødvendigt, ved Anvendelse af Magt. Det er dog under alle Omstændigheder forbudt at benytte Politistaven. Politiet maa kun i yderste Nødstilfælde, naar overhængende Fare foreligger, gøre Brug af Vaaben, nemlig kun i saadanne Tilfælde, hvor det selv eller Trediemand udsættes for retsstridige Angreb, og hvor der ingen andre tilstræk-kelige Tvangsmidler staar til Raadighed.

Side 119

4. Den anholdte skal straks overgives til nærmeste tyske Tjenestested. Det danske Politis Transport af den anholdte maa dog ikke ske offentlig. Der maa drages Omsorg for, at Medlemmer af den tyske Værnemagt eller i dennes Tjeneste staaende Perso-ner, saalænge de forvares af det danske Politi, holdes afsondret fra andre Arrestanter.

5. Bestemmelserne under Nummer 4 kommer ogsaa til Anvendelse paa Personer, som paa Grund af Beruselse er fra Sans og Samling, og som i Henhold til Afsnit II er blevet ført til en dansk Politistation. De skal dog løslades, saasnart der ikke længere er Fare for den offentlige Sikkerhed. Inden Løsladelsen skal deres Personalia konsta-teres.

6. Konstatering af Personalia i Medfør af Afsnit III vedrørende et Medlem af den tyske Værnemagt eller en i dennes Tjeneste staaende Person maa kun udstrækkes til For- og Efternavn samt Feltpostnummer. Som Legitimation for Medlemmer af den tyske Værnemagt gælder for Hærens, Flaadens og Luftvaabenets Vedkommende det første Blad (Side l og 2) i vedkommendes „Soldbuch". Som Legitimation for en i Værnemagtens Tjeneste staaende Person gælder kun den af et militært Tjenestested (inkl. Organisation Todt) udfærdigede og med Fotografi forsynede Legitimation. Medlemmer af Værnemagten og de i dennes Tjeneste staaende Personer er forpligtet til i Tilfælde, hvor de i Afsnit I—II fastsatte Forudsætninger er til Stede, paa Politiets Forlangende at opgive deres Personalia og til Gennemsyn at forevise „Soldbuch" (Side l og 2) eller den med Fotografi forsynede Legitimation. „Soldbuch" eller den med Fotografi forsynede Legitimation skal ikke udleveres til det danske Politi.

7. Ved enhver Indskriden i Overensstemmelse med Afsnit I—III skal Politiet atraks give Meddelelse til den tyske „Standortaltester" eller Værnemagtskommandant eller (saafremt en saadan ikke findes paa Stedet) til nærmeste tyske Tjenestested. Desuden skal Politiet inden 24 Timer indgive Beretning til den Øverstbefalende for de tyske Tropper i Danmark. Beretningen skal omgaaende — efter forudgaaende telefonisk Anmeldelse — skriftligt indsendes til Statsadvokaten for særlige Anliggender, Politi-gaarden, København, som videresender den til den Øverstbefalende.

V. 1. Foranstaaende Retningslinier gælder ogsaa i Forhold til civilklædte Medlem-mer af den tyske Værnemagt eller i dennes Tjeneste staaende Personer (f. Eks. Med-lemmer af Besætningen paa Skibe, der sejler under tysk Krigsflag), saafremt de paagældende paa fyldestgørende Maade (Afsnit IV Nr. 6) legitimerer sig som saa-danne.

2. Andre Forholdsregler fra det danske Politis Side end de i disse Retningslinier fastsatte er ikke tilladt overfor Medlemmer af den tyske Værnemagt eller i dennes Tjeneste staaende Personer. Undtagen herfra er dog Adgangen til at gøre den paa-gældende opmærksom paa Forhold, der er stridende mod gældende Bestemmelser.

3. De Rettigheder, som indrømmes det danske Politi overfor Medlemmer af den tyske Værnemagt eller i dennes Tjeneste staaende Personer, gælder kun for det egentlige Politi, derimod ikke for det saakaldte Hjælpepoliti (d.v.s. C. B.-Betjente). Hjælpepolitiet har at afholde sig fra enhver Indskriden overfor Medlemmer af den tyske Værnemagt eller i dennes Tjeneste staaende Personer.

4. Det danske Politi er forpligtet til i Tilfælde af Sammenstød at yde Medlemmer af den tyske Værnemagt eller i dennes Tjeneste staaende Personer Hjælp. Paa den an-den Side paahviler det ogsaa Medlemmer af den tyske Værnemagt paa Forlangende at yde det danske Politi Bistand; dette gælder dog kun, hvor det drejer sig om Forholdsregler mod andre Medlemmer af den tyske Værnemagt eller mod Personer, der staar i dennes Tjeneste.

Idet man skal anmode d'Herrer om at instruere alle under Dem hørende Politi-tjenestemænd om fremtidig nøje at følge disse Retningslinier, skal man særlig frem-hæve følgende med Hensyn til Forstaaelsen af og Gennemførelsen af den trufne Aftale:

Aftalen omfatter, som det vil ses, foruden den tyske Værnemagts Medlemmer („Wehrmachtsangehörige") tillige Personer, som staar i fast Tjenesteforhold til den tyske Værnemagt,

Side 120

og som i den Anledning af denne er udrustet med en med Fotografi forsynet Legiti-mation, hvori den paagældende udtrykkeligt betegnes som hørende til „Wehrmachts-gefolge". Som Følge heraf har det danske Politi ogsaa for disse sidstes Vedkommen-de alene de Beføjelser med Hensyn til Anholdelse og Konstatering af Personalia, som følger af Aftalen.

ad Afsnit II. Afgørelsen af, om Indskriden kan ske, maa bero paa, om det efter den paagældendes abnorme Handlemaade maa antages, at han er fra Sans og Samling, og Anholdelse kan i saadanne Tilfælde ske, uanset om det først ved en efterfølgende Undersøgelse kan konstateres, om Aarsagen hertil er Beruselse eller f. Eks. Sinds-sygdom eller lignende Tilstande.

ad Afsnit IV 6. Bestemmelserne om, hvad der gælder som Legitimation for den tyske Værnemagts Medlemmer, svarer til de hidtil gældende. De i Værnemagtens Tjeneste værende Personer („Wehrmachtsfolge") skal være forsynet med en med Fotografi udstyret Legitimation. Fra tysk Side har man erklæret sig enig i, at Fore-visning af „Soldbuch" eller anden Form for Legitimation i alle Tilfælde, hvor Afkræv-ning af Personaliaoplysninger efter Afsnit I—III kan ske, skal foregaa paa en saadan Maade, at Politiet faar Lejlighed til at opnotere vedkommendes Navn, Feltpost-nummer samt for „Wehrmachtsfolge"s Vedkommende tillige, hvilken tysk Myndighed der har udstedt Legitimationen. Vægrer den paagældende sig ved at forevise Legitimation paa en saadan Maade, at Nedskrivning kan ske, vil han foreløbig kunne tilbageholdes, indtil hans Personalia kan blive konstateret ved Tilkaldelse af en tysk Officer, Feltgendarm eller militær Vagt.

ad Afsnit IV 7. I Overensstemmelse med den for Tiden gældende Praksis vil den foreskrevne Indberetning til den Øverstbefalende for de tyske Tropper i Danmark kun-ne undlades i Tilfælde, hvor Tilbageholdelsen ved dansk Politi kun er rent midlertidig Foranstaltning for at afvente Feltgendarmeriets eller anden tysk Myndigheds Tilstede-komst.

ad Afsnit V 4. Efter denne Bestemmelse paahviler det Politiet som hidtil at skride ind i Tilfælde af Sammenstød mellem Medlemmer af den tyske Værnemagt eller i dennes Tjeneste værende Personer og danske Civilpersoner.

18.-1.-44. Meddelelse fra Politidirektøren i København om tysk-dansk Udryknings-kommando.

Paa dertil given Foranledning er der efter Forhandling mellem de tyske Myndig-heder og det danske Justitsministerium oprettet to tysk-danske Udrykningskomman-doer, der skal forrette Tjeneste indenfor Storkøbenhavn. Hvert af de to Udryknings-kommandoer bestaar af saavel tysk Feltgendarmeri og tysk Ordenspoliti som dansk Ordenspoliti. Begge Udrykningskommandoer kører i danske Politibiler. Udryknings-kommandoerne skal tilkaldes af saavel tyske som danske Myndigheder i Tilfælde af mindre Politiuordener, hvori saavel tyske som danske Statsborgere er Deltagere.

8.-2.-44. Trafikministeriets Skrivelse til Driftsbestyrerne ved samtlige Privatbaner om Værnemagtstransporters Fortrinsret. * 1) Jfr. Skrivelse af 26.-7.-1944.

Paa Foranledning af Udenrigsministeriet skal jeg herved meddele Hr. Driftsbestyre-ren, at de tyske Myndigheder har henledt Opmærksomheden paa Nødvendigheden af, at Værnemagtstransporter, saaledes som det formentlig ogsaa hidtil har været Tilfældet, ekspederes forud for alle øvrige Transporter, naturligvis med de Begræns-ninger, som i visse Tilfælde kan nødvendiggøres af rent tekniske Grunde, f. Eks. Spørgsmaalet om Lokomotivløb, Vognfremskaffelse, Toggangsafvikling eller lignen-de. Jeg beder Dem betragte nærværende Meddelelse som fortrolig og til Deres personlige Orientering. Det er ikke Tanken, at Meddelelsen ved de enkelte Baner skal udsendes til Stationer eller Sektioner, og den skulde i det hele kun benyttes over for Banernes underordnede Personale, naar det skønnes at være en særlig Anledning hertil.

Side 121

2.-3.-44. Justitsministeriets Cirkulæreskrivelse om Forbud mod Foredrag af engelske Sange.

Det tyske Riges Befuldmægtigede i Danmark har rettet Henvendelse til Udenrigs-ministeriet i Anledning af, at der i offentlige Lokaler ofte foredrages Sange med en-gelsk Tekst, hvilket har givet Anledning til politiske Demonstrationer.

I Anledning heraf skal man anmode d'Herrer om at gøre Indehaverne af offentlige Lokaler bekendt med Henvendelsen og med, at de, hvis der i deres Lokaler fore-drages engelske Sange, udsætter sig for Indskriden fra tysk Side.

11.-3.-44. Justitsministeriets Cirkulæreskrivelse om Forbud mod Forevisning af fran-ske Film og amerikanske Kortfilm,

Fra Udenrigsministeriet har Justitsministeriet modtaget Meddelelse om, at der af det tyske Riges herværende Befuldmægtigede er fremsat Krav om, at alle Film — herunder Spillefilm, Kortfilm og Ugerevyer — hidhørende fra Lande, der er i Krig med Tyskland, fra og med 15. Marts 1944 skal forsvinde fra de danske Biografteatres Reper-toire, hvorved særlig fremhæves, at Kravet ogsaa gælder amerikanske Kortfilm af enhver Art. Der er endvidere fra tysk Side stillet tilsvarende Krav med Hensyn til fran-ske Film, der er optaget før 1. Januar 1941.

Idet man herved bringer foranstaaende til Fællesrepræsentationens Kundskab, skal man anmode om, at dennes Medlemmer straks underrettes herom, hvorhos Medlem-merne bedes gjort opmærksom paa, at de, saafremt de undlader at efterkomme Kravene, udsætter sig for, at der fra tysk Side skrides ind imod dem.

20.-3.-44. Statens civile Luftværns Cirkulæreskrivelse til samtlige Luftværnschefer om tysk Indseende med Luftværnet.

Fra „Der Höhere S.S.- und Polizeiführer in Dänemark" har man den 9. Februar modtaget følgende Skrivelse:

„An den Chef des zivilen Luftschutzes Herrn Vicepolizeichef Dahl, Kopenhagen.

Ich beauftrage den Befehlshaber der Ordnungspolizei, sich über die Einsatzbereit-schaft und Organisation der Luftschutzkräfte (C. B.-Kräfte) in Danemark zu informieren und mir hierüber zu berichten.

Ich bitte, den mit der Durchführung dieses Auftrages bestimmten Offizieren der deutschen Polizei die erforderlichen Auskünfte zu erteilen. gez. Unterschrift: S.S. Gruppenführer und Generalleutnant der Polizei."

De tyske Myndigheder har hertil oplyst, at det er paalagt Major Graf Kottulinsky ved lejlighedsvis Besøg hos Luftværnscheferne i Danmark at orientere sig om Luftværnets Organisation, hvilket herved meddeles.

29.-3.-44. Normeringslovanordning Nr. 108 for Finansaaret 1944—45. Lb. Nr. 447.

„For militære Tjenestemænd, som med Tilladelse midlertidigt er eller har været udtraadt af Hæren for at forrette fremmed Krigstjeneste, kan der ske Medregning af saavel deres tidligere Tjeneste som den Tid, i hvilken de som Følge af den nævnte Tjeneste har været udtraadt af Hæren, ved Fastsættelsen af deres Lønnings- og Pensionsanciennitet uden Efterbetaling af Pensionsbidrag."

31.-3..-44. Finanslovanordning Nr. 103 for Finansaaret fra 1. April 1944 til 31. Marts 1945.

§ 5 Tekstanmærkning Nr. 7: (Enslydende med Finanslov af 26. Marts 1943 § 5 Tekstanmærkning Nr. 8).

§ 21 Tekstanmærkning Nr. 2: „Undervisningsministeriet kan ved Fastsættelsen af Tjenestealderen for de under det kommunale Skolevæsen

Side 122

i Sønderjylland ansatte Lærere tilhørende det tyske Mindretal, medregne den Tid, i hvilken de har faaet Tilladelse til i Medfør af Lærerlønningsloven af 28. April 1931 § 7, Stk. l, at træde uden for Nummer for at gøre tysk Krigstjeneste."

31.-3.-44. Justitsministeriets Cirkulæreskrivelse om Forholdsregler overfor Militær-personer fra Lande i Krig med Tyskland.

I Cirkulæreskrivelser af 18. August 1942 og 13. August 1943 har Justitsministeriet givet Regler om Politiets Forholden over for Militærpersoner fra Lande, der befinder sig i Krig med Tyskland, og som paagribes af Politiet eller paa anden Maade kommer i dettes Varetægt, herunder særlig Flyvere fra nedskudte eller nødlandede Luftfar-tøjer.

Efter de siden disse Cirkulæreskrivelsers Udsendelse indtraadte ændrede Forhold paahviler der ikke længer Politiet Pligt til at udfolde nogen selvstændig Virksomhed for at tage saadanne fremmede Militærpersoner i Forvaring. Politiet bør derfor aldrig selv foretage eller medvirke til Eftersøgning af fremmede Militærpersoner, saafremt det ikke tilsigtes af humanitære Grunde, f. Eks. hvis det maa antages, at der har fundet Udspring Sted over Vandet, eller hvis der en Anledning til at tro, at de paa-gældende kan befinde sig i hjælpeløs Tilstand.

Derimod vil der som hidtil være at give den tyske Værnemagt omgaaende Under-retning, naar fremmede Militærpersoner kommer i Politiets Varetægt, f. Eks. ved, at de indkommer som Skibbrudne, eller naar det danske Politi kommer først til Stede ved nedskudte eller nødlandede Luftfartøjer. Afhentes de paagældende, efter at Underretning er givet den tyske Værnemagt, ikke af denne, vil de eventuelt ved Politiets Foranstaltning kunne overgives til det nærmeste tyske militære Tjenestested. — Ogsaa naar der fra Befolkningen til Politiet indgaar Meddelelse om, at fremmede Militærpersoner under de ovennævnte Omstændigheder befinder sig her i Landet, eller Politiet iøvrigt faar Kundskab herom, maa det nærmeste tyske Tjenestested som hidtil omgaaende underrettes, og de Personer, fra hvem Meddelelsen modtages, bør ikke henvises til selv at give Meddelelse til den tyske Værnemagt. Modtages Medde-lelse om, at de paagældende Militærpersoner ønsker at overgive sig som Krigsfanger, kan de afhentes af Politiet og transporteres til nærmeste tyske Tjenestested ved Poli-tiets Foranstaltning.

De paagældende Bestemmelser om Politiets Forhold overfor Militærpersoner fra Lande, der befinder sig i Krig med Tyskland, kommer ikke til Anvendelse, saafremt saadanne Militærpersoners Nærværelse maa antages at skyldes planmæssige Opera-tioner her i Landet, jfr. Justitsministeriets Cirkulæreskrivelse af 10. Juli 1943. I saadant Tilfælde paahviler der ikke Politiet nogen Virksomhed udover, hvad der maatte følge af nævnte Cirkulæreskrivelse.

4.-4.-44. Bekendtgørelse om forskellige Staters Tiltrædelse og Sveriges Opsigelse af den i Berlin den 23. Januar 1942 mellem Danmark, Finland, Sverige og Tyskland afsluttede Aftale om Nedsættelse af en dansk-finsk-svensk-tysk Kommission til fælles Behandling af Spørgsmaal om Dækning af Træbehovet i Landene i Nordsø- og Østersaomraadet.

Foruden de i Udenrigsministeriets Bekendtgørelse Nr. 3 af 20. August 1942 og Nr. 3 af 23. Juni 1943 nævnte Stater har yderligere følgende Stater tiltraadt den i Berlin den 23. Januar 1942 mellem Danmark, Finland, Sverige og Tyskland afsluttede Aftale om Nedsættelse af en dansk-finsk-svensk-tysk Kommission til fælles Behandling af Spørgs-maal om Dækning af Træbehovet i Landene i Nordsø- og Østersøomraadet: Rumæ-nien den 5. Juli 1943, Ungarn den 7. Februar 1944.

Den tyske Regering har den 17. November 1943 modtaget den svenske Regerings Opsigelse af Aftalen. Opsigelsen vil i Henhold til Bestemmelsen i Aftalens Artikel V, Stk. 2, (jfr. Udenrigsministeriets Bekendtgørelse Nr. 3 af 20. August 1942) være gyldig fra den 17. November 1944 at regne.

Side 123

4.-4.-44. Justitsministeriets Cirkulæreskrivelse om Demonstrationer 9. April 1944.

Justitsministeriet har fra de tyske Centralmyndigheder modtaget Underretning om, at de lokale tyske Myndigheder er instrueret om, at de, saafremt der skulde fore-komme Demonstrationer i Anledning af Aarsdagen for Besættelsen den 9. April, skal henvende sig til det danske Politi med Anmodning om at foranledige Demon-strationerne bragt til Ophør. Hvis denne Henvendelse ikke frugter, maa det forventes, at der vil blive skredet ind fra tysk Side.

De tyske Myndigheder er gjort bekendt med, at det er Skik her i Landet, at der Paaskedag flages paa hel Stang fra offentlige Bygninger og i udstrakt Omfang tillige af private. Man har herefter erklæret, at saadan sædvanlig Flagning i Anledning af Paaskedagen selvfølgelig ikke fra tysk Side vil blive betragtet som Demonstration.

Man skal anmode d'Herrer om at drage Omsorg for, at Politiet, saafremt der maatte komme Henvendelser fra tysk Side i Anledning af Demonstrationer eller saadanne iøvrigt maatte komme til Politiets Kundskab, gør vedkommende opmærksom paa, at der maa forventes, at der vil blive skredet ind fra tysk Side, saafremt Demonstrationen ikke straks ophører.

23.-5.-44. Handelsministeriets Bekendtgørelse om Ændring i Bekendtgørelse Nr. 337 af 25. Juni 1940 angaaende Ind- og Udførsel af Penge og Værdipapirer m. v.

I Medfør af Lov Nr. 158 af 29. Marts 1943 om erhvervsøkonomiske Foranstaltninger, Vareforsyning m. v., jfr. Lovanordning Nr. 49 af 4. Marts 1944, bestemmes herved føl-gende:

§ 1. - Til § 12 i Bekendtgørelse Nr. 337 af 25. Juni 1940 angaaende Ind- og Udførsel af Penge og Værdipapirer m. v. føjes som nyt 3. Stk.:

„Udbetaling her i Landet af danske Kroner i Mønt, Pengesedler, Veksler, Checks og lign. til ikke her hjemmhørende Personer, Firmaer eller juridiske Personer eller ifølge Anvisning fra saadanne eller for saadannes Regning maa ikke finde Sted uden Til-ladelse fra Danmarks Nationalbank. Det samme gælder Udlevering af danske eller udenlandske Værdipapirer, herunder Kuponer, til ikke her hjemmehørende Personer, Firmaer eller juridiske Personer eller ifølge Anvisning fra saadanne eller for saa-dannes Regning."

§ 2. - § 14 i Bekendtgørelse Nr. 337 af 25. Juni 1940, jfr. Bekendtgørelse Nr. 415 af 2. Oktober 1941, affattes saaledes:

„Personer, Firmaer eller juridiske Personer, der hører hjemme eller driver Virksom-hed her i Landet, maa ikke uden Tilladelse fra Danmarks Nationalbank yde Kredit til ikke her hjemmehørende Personer, Firmaer eller juridiske Personer i Form af Laan eller lignende, stille Sikkerhed (Kaution, Garanti) overfor saadanne eller til Fordel for saadanne overfor Personer, Firmaer eller juridiske Personer, der hører hjemme eller driver Virksomhed her i Landet, hvad enten Kreditten eller Sikkerheden angaar dan-ske Kroner eller fremmed Valuta, eller paatage sig Kapital- eller Betalingsforplig-telser overfor Udlandet ved Optagelse af Laan eller lignende eller ved Erhvervelse af Patentrettigheder, Filmsrettigheder, Forfatterrettigheder eller lignende.

Personer, Firmaer eller juridiske Personer, der hører hjemme eller driver Virksom-hed her i Landet, maa ikke uden Tilladelse fra Danmarks Nationalbank modtage Kapi-talindskud (Kontant, i Varer eller paa anden Maade) eller Sikkerhed (Kaution, Garanti) fra ikke her hjemmehørende Personer, Firmaer eller juridiske Personer.

Personer, Firmaer eller juridiske Personer, som hører hjemme her i Landet, maa ikke uden Samtykke fra Danmarks Nationalbank overdrage eller pantsætte danske Værdipapirer eller Patentrettigheder, Filmsrettigheder, Forfatterrettigheder eller lignende til Personer, Firmaer eller juridiske Personer, der ikke hører hjemme her i Landet. Dispositioner, der foretages i Strid med Bestemmelserne i denne Paragraf, er ugyldige."

§ 3. Denne Bekendtgørelse træder i Kraft straks.

Side 124

2.-6.-44. Handelsministeriets Cirkulæreskrivelse til Politidirektøren i København og samtlige Politimestre om Køretilladelse til Motorkøretøjer, der anvendes til Kørsel for den tyske Værnemagt.

I Forbindelse med Cirkulæreskrivelse herfra af 14. Marts 1942 vedrørende Spørgs-maalet om Udfærdigelse af Køretilladelse og Udlevering af Nummerplader til Motor-køretøjer, der anvendes til Kørsel for den tyske Værnemagt, skal man efter stedfunden Forhandling med Udenrigsministeriet anmode Politiet om fremtidig at ville paase, at Andragender om Køretilladelser (Mærkater) ved Indsendelse til Handelsministeriet indeholder Oplysninger om Motorkøretøjets Fabrikat og Type, Motorens Cylindervolu-men og Brændstoffets Art (Benzin, Brænde, Svidekoks o. L).

Endvidere bedes det paaset, at den af den tyske Værnemagt afgivne Erklæring, der medsendes som Bilag til Ansøgningen, indeholder Oplysning om Kørselens Varighed samt Bekræftelse af, at Brændstoffet stilles til Raadighed af den tyske Værnemagt.

Man skal anmode Politiet om i de Tilfælde, hvor Ansøgninger om Køretilladelse (Mærkat) i Overensstemmelse med fornævnte Cirkulæreskrivelse af 14. Marts 1942 skal forelægges Handelsministeriet til Afgørelse, at ville indsende Sagen hertil uden ufor-nødent Ophold. I Tilfælde, hvor den Person, der anholder om Køretilladelse for et Motorkøretøj, efter de for Politiet foreliggende Oplysninger har erhvervet det paa-gældende Motorkøretøj i Strid med Bestemmelserne i Handelsministeriets Bekendt-gørelse af 9. Juni 1941 om midlertidigt Forbud mod Salg og Udlevering af Motorkøre-tøjer, eller hvor der uden fornøden Tilladelse er paamonteret Generatoranlæg paa det paagældende Motorkøretøj, saaledes at der foreligger Overtrædelse af Bestem-melserne i Handelsministeriets Bekendtgørelse af 6. Juni 1942 om Tillæg til Bekendtgørelse Nr. 384 af 7. November 1939 om Rationering af Benzin m. v., vil Poli-tiet dog uden at Sagen forelægges for Handelsministeriet straks kunne meddele Afslag paa den foreliggende Ansøgning.

Samtidig skal man henlede Opmærksomheden paa, at den for Politiet i Handels-ministeriets fornævnte Cirkulæreskrivelse af 14. Marts 1942, Stk. 4, indeholdte Hjem-mel til i ganske særlige Tilfælde for et Tidsrum af 4 Uger at udlevere Nummerplader til et Motorkøretøj, der er lejet af den tyske Værnemagt, forudsætter, at Ejeren af det paagældende Motorkøretøj, saafremt Vognen ønskes anvendt i et længere Tidsrum, indsender et Andragende til Handelsministeriet om Udlevering af Mærkat til Motor-køretøjet, og at Forlængelse af den midlertidige Indregistrering derfor kun kan finde Sted, saafremt et saadant Andragende er indgivet, uden at Sagens Behandling er tilendebragt.

I denne Forbindelse skal man paa given Foranledning meddele, at Udlevering af Nummerplader til et Motorkøretøj i Medfør af den særlige i nævnte Cirkulæres 4. Stk. indeholdte Hjemmel kun kan finde Sted, naar Begæring herom fremsættes af den for Motorkøretøjet indregistrerede Ejer eller paa dennes Vegne, medens en Begæring fra en Person, som angiver at have erhvervet det paagældende Motorkøretøj, men som ikke kan dokumentere at have opnaaet Tilladelse til Købet af Direktoratet for Vare-forsyning, ikke vil kunne tages til Følge.

I det hele bør der ved Behandlingen af de heromhandlede Sager paases, at der ikke foreligger Overtrædelser af Bestemmelserne i Handelsministeriets Bekendt-gørelse af 9. Juni 1941 om midlertidigt Forbud mod Salg og Udlevering af Motor-køretøjer, og at der ikke i Strid med Bestemmelserne i Handelsministeriets Bekendt-gørelse af 6. Juni 1942 om Tillæg til Bekendtgørelse Nr. 384 af 7. November 1939 om Rationering af Benzin m. v. paamonteres Generatoranlæg paa Motorkøretøjer, der ønskes anvendt til Kørsel for den tyske Værnemagt.

Man skal endvidere anmode Politiet om i Tilfælde, hvor der foreligger Ansøgning om, at et Motorkøretøj, der anvendes til Kørsel for den tyske Værnemagt eller andre tyske Myndigheder, i enkelte Tilfælde maa foretage Kørsler udover det af Benzin-nævnet for vedkommende Motorkøretøj fastsatte Kørselsomraade, at ville søge telefo-nisk Forbindelse med Benzinnævnet (Tlf. Central 1988) med Henblik paa Spørgs-maalet, om en Dispensation i det enkelte Tilfælde vil kunne meddeles. I ganske særlige Undtagelsestilfælde,

Side 125

hvor der foreligger en af et af den tyske Værnemagts Kontorer (Dienststelle) udfær-diget Attest om, at det er af afgørende Betydning, at den paagældende Kørsel paa-begyndes saa hurtigt, at det ikke vil være muligt, forinden Kørslen skal finde Sted, at opnaa Forbindelse med Benzinnævnet, kan Politiet dog meddele den paagældende Tilladelse.

Paa given Foranledning skal man sluttelig anmode Politiet om i Tilfælde, hvor et Motorkøretøj, der kører for den tyske Værnemagt med danske Nummerplader, ikke — eller ikke længere — er berettiget til at udføre saadan Kørsel, og hvor Nummer-pladerne derfor skal tilbageleveres Politiet, at gøre Indberetning hertil, saafremt de paagældende Nummerplader af vedkommende Vognejer ikke godvillig tilbage-leveres. Indberetningen bør indeholde Angivelse af Navn og Adresse paa Ejeren af det paagældende Motorkøretøj, Motorkøretøjets Art og Nr. samt saavidt muligt Oplys-ning om for hvilken Afdeling af den tyske Værnemagt Kørsel har fundet Sted.

10.-6.-44. Indenrigsministeriets Bestemmelse om Forretningsgangen i Sager vedrø-rende Erstatning for Træ paa Roden beslaglagt af den tyske Værnemagt.

1. Værnemagten fremskaffer Beslaglæggelsesordre fra „Rüstungsstab" i Køben-havn, som med Genpart sendes Stiftamtmand Herschends Kontor i Silkeborg.

2. Den lokale Afdeling af Værnemagten udsteder ved Træets Modtagelse i Skov eller Plantage Kvittering paa Antal Stammer med Angivelse af omtrentlig Dimension (Diameter i Brysthøjde eller paa Midte samt Længde og Oplysning om, hvorvidt det er afkortet eller uafkortet Træ) eller godkender Ejerens Opmaaling.

3. Den af den lokale Afdeling af Værnemagten udstedte Kvittering indsendes for de private Skove af Skovejeren til Statens Tilsynsførende med de private Skove i det paagældende Amt tilligemed 2 Eksemplarer af a) en specificeret Fortegnelse, under-skrevet paa Tro og Love, over den stedfundne Opmaaling med Angivelse af, hvem der har foretaget den, og b) Opgørelse af den Skovejeren tilkommende Betaling.

4. Kan Statens Tilsynsførende godkende Opgørelsen, og overstiger dennes Beløb i Forbindelse med evt. tidligere Erstatninger ikke 5000 Kr., giver han „Rüstungsstab" Meddelelse om Betalingens Størrelse, idet han samtidig anmoder „Rüstungsstab" om at tilstille Skovejeren Beløbet i Check paa Nationalbanken. I alle andre Tilfælde ind-stiller han Sagen til Afgørelse af Udvalget for ekstraordinære Industriarbejder m. v. Adr. Kontoret for Ejendomssager, Østergade 4.

5. Samtidig med at Statens Tilsynsførende giver „Rüstungsstab" den i Punkt 4, 1. Stk. nævnte Meddelelse, sender den Tilsynsførende Skovejeren en kort Meddelelse om Godkendelse af den indsendte Opgørelse. Denne Meddelelse indsendes af Skov-ejeren til Nationalbanken sammen med den fra „Rüstungsstab" modtagne Check, hvorefter Beløbet udbetales.

6. For Statsskovbrugets og Sorø Akademis Skovvæsens Vedkommende gælder tilsvarende, dog saaledes, at Godtgørelsen skal godkendes af henholdsvis Direktoratet for Statsskovbruget eller Overinspektionen. For Klitvæsenets Vedkommende udøves tilsvarende Funktioner af Klitinspektøren.

7. Ovenstaaende Regler vedrører ikke Spørgsmaal om Skader udover Tabet af Træ-værdien.

24.-6.-44. Indenrigsministeriets Skrivelse til Udenrigsministeriet om „Zeitfreiwillige"s Fritagelse for C.B.-Tjeneste.

I Skrivelse af 23. Maj 1944 (P. J. I. J. Nr. 84. F. 26. b) har Udenrigsministeriet udbedt sig en Udtalelse i Anledning af et fra den tyske Folkegruppes Kontor under Stats-ministeriet modtaget Andragende om, at de af Folkegruppens Medlemmer, der forret-ter Tjeneste som „Zeitfreiwillige" i den tyske Værnemagt, maa blive fritaget for Civil-beskyttelsestjeneste.

I denne Anledning skal man efter Brevveksling med Statens civile Luftværn med-dele,

Side 126

at Indenrigsministeriet under Dags Dato har anmodet Luftværnet om at fritage de paagældende for den nævnte Tjeneste.

26.-7.-44. Trafikministeriets Skrivelse til Driftsbestyrerne ved samtlige Privatbaner om Værnemagtstransporters Fortrinsret.

Ved under Henvisning til Skrivelse herfra af 8. Februar d. A. at meddele, at de tyske Myndigheder paa ny har henvendt sig i Udenrigsministeriet angaaende Behandling af de tyske Værnemagtstransporter, skal man paa dettes Foranledning anmode Hr. Driftsbestyreren om gennem et Cirkulære at instruere Stationer m. v. saaledes:

Paa Foranledning fra tysk Side indskærpes herved den hidtil fulgte Praksis, hvor-efter Transporter af Personer, Rejsegods og Gods, der foranlediges af den tyske Transportkommandantur, og som vedrører den tyske Værnemagt, har Fortrinsret frem-for danske Transporter inden for tilsvarende Befordringsgruppe.

23.-8.-44. Udenrigsministeriets Skrivelse til Assurandør Societetet, Fællesrepræsen-tationen for dansk Haandværk og Industri, Grosserer-Societetets Komité og Industri-raadet om Forsikring af Industriarbejder m. v.

Udenrigsministeriet meddeler, at der mellem Udenrigsministeriet og vedkommende tyske Myndigheder er truffet Aftale om følgende Regler vedrørende Forsikring i For-bindelse med ekstraordinære Industriarbejder, Reparationsarbejder, m. v. for tysk Regning,

1. Ved alle ekstraordinære Industriarbejder samt Reparationsarbejder, herunder Skibsreparationer, der for tysk Regning udføres paa Virksomheder i Danmark, holder Ordretageren den til enhver Tid paaløbne Arbejdsværdi (beregnet i Henhold til det for disse Leverancer og Reparationer tilladte Kalkulationsgrundlag) brand- og dermed krigsforsikret. Paa samme Maade forsikrer Ordremodtageren alle til Ordrens Udførelse af egne Beholdninger anvendte eller for egen Regning indkøbte Materialer uanset om han har erhvervet disse paa Grundlag af særlig Anvisning eller om han leverer Materialerne forud og først senere kan skaffe sig Kompensation paa Grundlag af Anvisning.

Saadan Forsikring kan enten tegnes særskilt for hver Leverance eller dækkes ved Virksomhedens generelle Forsikring af Værdier for fremmed Regning.

2. Nedennævnte Genstande kan ikke holdes brandforsikret eller transportforsikret hos Forsikringsselskaber i Danmark:

a) Materialer, Halvfabrikata og færdige Dele, der in natura sendes til Virksomheder i Danmark for at indgaa i ekstraordinære Industriarbejder, Reparationer o.l.   b) Skibe, Automobiler, Maskiner og andre Genstande, der undergaar Reparation i Virksom-heder i Danmark, c) den færdige Leverance eller ikke benyttede Materialer og Halvfabrikata under Forsendelse fra Ordretageren til Bestemmelsesstedet.

3. Forsikringsskadeserstatninger til tyske Ordregivere hidrørende fra de under l nævnte Forsikringer skal under Medvirken af den danske Betalingskontrol for Industri-arbejder for tysk Regning m. v. indgaa i Afregningsforholdet mellem Ordregiver og Ordretager for den paagældende Leverance eller Reparation, saaledes at Beløb kun kan anvendes paa følgende Maader: a) til Betaling af allerede udført, men ødelagt Arbejde eller b) til Arbejdets Udførelse paany eller c) til Overførsel over dansk-tysk Clearing til Ordregiveren.

4. De for det saakaldte „Hansa"-Skibsbygningsprogram fastsatte Forsikringsregler berøres ikke af nærværende Aftale.

Disse Regler træder i Kraft den 1. September 1944.

24.-8.-44. Indenrigsministeriets Cirkulæreskrivelse til samtlige fælleskommunale Udvalg, Byraad og Sogneraad i Luftbeskyttelsesomraaderne vedrørende nogle fra tysk Side over for Luftværnet fremsatte Krav om Ophævelse af CB-Politiet m. v.

Side 127

25.-8.-44. Justitsministeriets Cirkulæreskrivelse i Anledning af Aarsdagen for den 29. Aug. 1943.

I Anledning af den kommende Aarsdag for Begivenhederne den 29. August 1943 verserer der forskellige Rygter om, at der planlægges Strejker eller andre Demon-strationer paa denne Dag. Efter de for Justitsministeriet foreliggende Oplysninger maa det antages, at disse Rygter ikke har noget paa sig, og at organiseret Strejke eller lignende Demonstrationer ikke er planlagt; udsendte Opraab, underskrevet „Dan-marks Frihedsraad", med Opfordring til Strejke maa anses som et Falsum. Det maa antages, at den altovervejende Del af Befolkningen ønsker, at Aarsdagen skal forløbe roligt og værdigt, saaledes at man mindes de den 29. August 1943 faldne, f. Eks. ved Udsmykning af Gravene (uden Forsamlinger eller Demonstrationer ved disse) eller paa anden fredelig og værdig Maade, ligesom det maa paaregnes, at den udsendte Opfordring til 2 Minutters Stilhed Kl. 12 vil blive fulgt i stor Udstrækning, medens Strejker og Demonstrationer, der kan give Anledning til Uroligheder, undgaas.

Der kan dog ikke ses bort fra den Mulighed, at professionelle Urostiftere, yderlig-gaaende Elementer eller Provokatører vil benytte Dagen til at skabe Uro. Saadanne spredte Uroligheder kan, hvis de ikke straks bringes til Ophør, have de alvorligste Konsekvenser for den danske Befolkning, i Særdeleshed da det fra tysk Side er meddelt Udenrigsministeriet, at man ikke vil kunne finde sig i Arbejdsnedlæggelse, Uroligheder eller Demonstrationer mod Besættelsesmagten i Anledning af Aarsdagen for den 29. August 1943 og vil skride skarpt ind, hvis saadanne forekommer.

Justitsministeriet skal derfor efter Forhandling med Politiets Ledelse og Repræ-sentanter for Ordens- og Kriminalpolitiet anmode D'Herrer om at følge nedenstaaende Retningslinier:

Politiet bør fra Døgnets Begyndelse den 29. August være i stærk Beredskab.

Patrouilleringen bør udvides, og Patrouillerne bør instrueres om, naar der er Tegn til Uro, at opfordre Folk til at forholde sig rolige og efterkomme Politiets Anvisninger, idet det maa fremhæves, at det vil kunne faa de alvorligste Følger, hvis Roen ikke bevares, og tysk Militær eller Politi sættes ind. Hjælper disse Opfordringer ikke, eller maa de efter Situationen paa Forhaand anses unyttige, bør Forstærkning straks tilkaldes, og der bør skrides ind mod Urostifterne, om fornødent under Brug af Sta-vene eller Skydevaaben i Overensstemmelse med de gældende Instrukser.

I Tilfælde af, at tysk Militær eller Politi sættes ind, bør det danske Politi dog i Overensstemmelse med de hidtil fulgte Regler trække sig tilbage fra Stedet. De cen-trale tyske Myndigheder vil blive gjort bekendt med disse Retningslinier. Om even-tuelt forekommende Uroligheder bedes Rigspolitichefen omgaaende underrettet.

7.-10.-44. Indenrigsministeriets Cirkulæreskrivelse til Borgmestre og Sogneraad om Luftværnets Organisation.

Efter at det danske Politi og CB-Organisationerne med Undtagelse af CBU den 19. September 1944 er blevet opløst, kan den i Luftbeskyttelsesomraaderne opbyggede Luftværnsorganisation ikke længere virke paa den i de godkendte Planer forudsatte Maade, idet Overledelsen, der var henlagt til Politiet, saavel som de til Brug for alle Tjenestegrenene uddannede CB-Hjælpestyrker er sat ud af Funktion.

I Tilfælde af Luftangreb eller andre Krigshandlinger mod dansk Territorium er de enkelte Grene af den danske Hjælpetjeneste (Brandvæsen, Sanitetsvæsen o. s. v.) saaledes nu, da Overledelsen mangler, henvist til at fungere uden den Kontakt med de øvrige Tjenestegrene, som den tidligere Luftværnsorganisation havde etableret, og som er nødvendig for at sikre den størst mulige Effektivitet af Hjælpetjenesten.

Indenrigsministeriet anser det imidlertid for absolut nødvendigt, at der i videst muligt Omfang genopbygges en effektiv Luftværnsorganisation, og hertil kræves først og fremmest en lokal Overledelse. Ministeriet skal derfor anmode Hr. Sogne-raadsformanden om at ville overtage Hvervet som Luftværnschef for .... Luftbeskyttel-sesomraade og i denne Egenskab drage Omsorg for, at der snarest muligt sker en Genoprettelse af Omraadets Luftværnsberedskab.

Side 128

Til at bistaa Dem i Deres Hverv som Luftværnschef bemyndiger man Dem til som daglig Leder af Omraadets Luftværnsforretninger at antage en af Tjenestegrens-cheferne eller en anden egnet Person. Endvidere vil Luftvæmskontoret, saafremt et saadant er oprettet i Luftbeskyttelsesomraadet, staa til Deres Disposition, ligesom yderligere fornødent Personale vil kunne antages efter nærmere Aftale med Statens civile Luftværn. Udgifterne til Luftvæmschefens Medhjælp og Kontorhold vil i Over-ensstemmelse med de hidtil gældende Regler blive endeligt afholdt af Staten.

Den hidtidige CB-Organisation som et Politimesteren underlagt samlet Korps er ophævet ved tysk Dekret, men der er fra tysk Side intet til Hinder for, at det hidtidige CB-Mandskab, hvis Forpligtelser over for Luftværnsmyndighederne i Henhold til den danske Lovgivning fortsat bestaar, indkaldes til Tjeneste — herunder ogsaa i et af Statens civile Luftværn nærmere fastsat Omfang til fast Tjeneste — under de enkelte Tjenestegrene, hvor de er uddannet. Under Tjenesten vil de hidtidige Uniformer kunne anvendes efter Fjernelsen af de til Uniformerne hørende CB-Tegn.

Idet Indenrigsministeriet herved meddeler Dem den for Deres Funktion som Luft-værnschef fornødne Bemyndigelse, skal man tilføje, at der fra Statens civile Luftværn vil blive tilsendt Dem Vejledning og nærmere Retningslinier vedrørende Genoprettel-sen af Luftværnsberedskabet.

18.-10.-44. Undervisningsministeriets Skrivelse til Skoledirektionen for Tander Amt om Nægtelse af Orlov for Lærere fra tysksprogede Skoler.

Ved hoslagt at tilbagesende de med Direktionens Skrivelse af 19. f. M. (J. Nr. 41/45 — 44) hertil indsendte Andragender, i hvilke flere af de ved de tysksprogede Folke-skoler i Tønder Amt ansatte Lærere andrager om Orlov i nogle Uger for at deltage i et af den tyske Værnemagt iværksat Befæstningsarbejde i Sønderjylland, skal man herved meddele Direktionen til Efterretning og videre Bekendtgørelse, at Ministeriet ikke kan bifalde, at danske Tjenestemænd paa den anførte Maade fritages for deres Embedsgerning for at deltage i det paagældende Arbejde.

7.-11.-44. Bkg. og Cirk. fra Justitsministeriet om Oprettelse af Kredskontorer.

9.-11.-44. Skrivelse fra Indenrigsministeriets Departementschef til Amtmanden i .... Amt om Sogneraadenes Stilling overfor tyske Indkvarteringskrav, bekendtgjort for de øvrige Amtmænd d. 6.-12.-1944.

I Besvarelse af Deres Brev af 17. Oktober 1944 vedrørende Spørgsmaalet om Sog-neraadenes Stilling overfor tyske Indkvarteringskrav skal jeg meddele, at vi her lige saa vel som i Silkeborg principielt holder paa, at danske Myndigheder ikke kan befatte sig med at yde Tyskerne Bistand. Der kan derfor ikke under de nuværende Forhold være Tale om, at de lokale Myndigheder, saaledes som det tidligere var Tilfældet, modtager tyske Meddelelser om, at der skal indkvarteres saa og saa stor en Styrke i Sognet, og derefter udligner denne Indkvarteringsbyrde paa Befolkningen. Det er nærmest dette, jeg har tænkt paa, naar jeg i mit Brev af 14. Oktober 1944 udtaler, at vi ikke agerer positivt i disse Spørgsmaal.

Paa den anden Side ser jeg, at man forskellige Steder her i Landet, herunder ogsaa fra Stiftamtmand Herschends Side, til en vis Grad søger at forhandle sig tilrette med Tyskerne, hvor der er Mulighed for at opnaa et Resultat, hvorved Indkvarteringen søges begrænset til offentlige Bygninger, Forsamlingshuse o. lign., idet enhver Løsning, hvorved man undgaar Indkvartering hos de enkelte private Borgere, maa betragtes som fordelagtig. Derimod indlader man sig aldrig paa at bringe private Ejendomme i Forslag. Og endelig følger man naturligvis ogsaa Tyskernes egne Handlinger paa Indkvarteringsomraadet med Opmærksomhed, saaledes at man søger at gribe ind, hvor man har Indtryk af, at disse Handlinger i ganske særlig Grad kommer i Strid med danske Interesser, f. Eks. hvor der er Tale om Bygninger, der anvendes til ganske særligt Formaal, er af historisk Værdi eller lignende, eller hvor den paatænkte Indkvarterings Gennemførelse er egnet til at udelukke en fra dansk Side for en Krisesituation paatænkt Benyttelse, f. Eks. som Reservehospital o. l.

Side 129

Det er vanskeligt at give nærmere Direktiver i Betragtning af, at de Forhold, der kan opstaa, i Virkeligheden er saa mangeartede, men i det store og hele er vor Med-virken dog nærmest af negativ Karakter, idet vi altsaa saa vidt muligt søger at hindre Indkvartering hos Private og anden Indkvartering, der kommer i Strid med vore egne Interesser. Jeg er klar over, at man under visse Forhold ikke kommer uden om at komme med Forslag i positiv Retning for at undgaa det, som man ønsker undgaaet, men dette er næppe uforeneligt med, at det som det principielle Udgangspunkt fastholdes, at vi ikke medvirker positivt ved tysk Indkvartering.

23.-12.-44. Trafikministeriets Skrivelse til de koncessionelle Telefonselskaber om Indførelse af tysk Telefonkontrol.

Ifølge en fra Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des S.D. in Dänemark til Udenrigsministeriet afgiven Meddelelse, hvorom man er blevet underrettet gennem Ministeriet for offentlige Arbejder, vil der af de tyske Myndigheder for at hindre Aflytning af den tyske Telefontrafik blive iværksat Kontrol med de danske Telegraf- og Telefoncentraler ved Hjælp af tyske Fagfolk. * 1) Skrivelsen var af 8.-12.-1944 og lød saaledes:

Nachdem festgestellt worden ist, dass illegale Kreise in grossem Unfange den Fernmeldeverkehr abhören und sich Kräfte der staatslichen und vor allen Dingen der privat staatlioh konzessionierten Telefongesellschaften zu illegalen Handlungen zum Schaden der deutschen Belange hergegehen haben, bin ich gezwungen, von dem mir aufgrund der Ziffer 6 des dorthin gerichteten Schreibens der ehemaligen Abwehrstelle Dänemark vom 21.-2.-1944 Br. B. Nr. 330/44 III N g, angenommen durch die Erklärung des Beauftragten des Königlichen Ministeriums am 8.-6.-1944, zugestandenen Rechten Gebrauch zu machen. Ich werde daher die dänischen Fernmeldeanlagen von jetz ab durch deutsche Fachkräfte überwachen lassen.

Die für die Uberwachung eingesetzten Kräfte werden von mir mit einem Ausweis nach beigefügten Muster versehen sein. Der Ausweis tragt auf der Rückseite die Ubersetzung des Wortlautes in dänischer Sprache.

Ich bitte Vorkehrungen zu treffen, dass die in Betrach kommenden Stellen des Post- und Telegrafenwesens sowie die Organe der staatlich konzessionierten Telefongesellschaften angewiesen werden, den Kontrolpersonen auf Anfordern zu allen Anlagen Zutritt zu gewähren, ihnen erforderlichenfalls sachkundiges Begleitpersonal beizuordnen und auf Befragen Auskunft zu erteilen. Auch sind Ihnen auf Anfordern die Leitungs- und Schaltunterlager zur Einsicht-nahme vorzulegen. Die Kontrollkräfte sind angewiesen, im übrigen nicht in den Dienstbetrieb einzugreifen.

Foreløbig vil der fra Tyskland ankomme 3 Teknikere, der fra Tid til anden uanmeldt vil aflægge Kontrolbesøg paa Centralerne.

Hvilket herved meddeles med Tilføjende, at der samtidig fra tysk Side er rettet An-modning om, at der af de koncessionerede Telefonselskaber gives det paagældende Kontrolpersonale, der vil være forsynet med et Pas, hvoraf en Genpart vedlægges, Adgang til alle Anlæg og stilles sagkyndig Ledsagelse til Raadighed, der i paa-kommende Tilfælde kan give ønskede Oplysninger. Det er i Forbindelse hermed bemærket, at ogsaa Planer m. v. vil blive krævet stillet til den tyske Kontrols Dispo-sition, hvorimod Kontrollen oplyses at ville faa Ordre til ikke i øvrigt at indgribe i Selskabernes Drift.

29.-12.-44. Cirkulære fra Industriraadet til Virksomheder, der udfører ekstraordinære Industrileverancer for tysk Regning om Hensættelser til Imødegaaelse af Krav om Tilbagebetaling af for meget indvunden Fortjeneste ved Arbejder og Leverancer for tysk Regning.

Efter Henstilling fra Udenrigsministeriets Kommitterede i Industrisager tillader Indu-striraadet sig herved at gøre de interesserede Virksomheder bekendt med Ordlyden af en fra Kommitterede modtagen Skrivelse vedrørende en særlig Hensættelsesordning, som er etableret af Statens Ligningsdirektorat efter Forhandling med Udenrigsmini-steriets Kommitterede i Industrisager, og hvis Enkeltheder har været drøftet med Industriraadet:

„Efter Forhandling med Statens Ligningsdirektorat skal man med Henblik paa den forestaaende Regnskabsopgørelse for Aaret 1944 henlede Opmærksomheden paa følgende: De skattelignende Myndigheder tillader normalt kun Fradrag for Tilbage-betaling af for meget indvunden Fortjeneste

Side 130

i Indkomsten for det Regnskabsaar, i hvilket Kravet om Tilbagebetaling er fremsat og Størrelsen heraf fastsat.

De skattelignende Myndigheder er dog sindet fremtidig at ville godkende en efter Omstændighederne rimelig Hensættelse til Imødegaaelse af den Tilbagebetaling af for meget indvunden Fortjeneste, som til sin Tid vil være at erlægge, efter at den behørigt indsendte Efterkalkulation (eventuelt foreløbig Mellemkalkulation) er god-kendt, under Forudsætning af at følgende Betingelser opfyldes:

1) at Hensættelsen er sket i Henhold til en foreløbig Opgørelse over den for meget indvundne Fortjeneste, 2) at Hensættelsen fremgaar som en særlig Post i Status, og 3) at der forelægges Dokumentation for, at et Beløb svarende til Hensættelsen inden Selvangivelsens Indsendelse er indbetalt til Danmarks Nationalbank paa en Spærrekonto (benævnt „Hensættelse vedrørende Avanceregulering for særlige Arbejder"), hvorover der kun kan disponeres med Tilladelse af Udenrigsministeriets Kommitterede i Industrisager, som frigiver Kontoen med nærmere Overførsels-Direk-tiver, naar de paagældende Efterkalkulationer er endelig opgjort.

Hensættelsen bliver først endelig anerkendt af de skattelignende Myndigheder, naar Tilbagebetalingsbeløbet er blevet fastsat af den Kommitterede.

Hvis Hensættelsen viser sig at have været for stor, vil der af de skattelignende Myndigheder blive foretaget en Regulering af Skatteansættelsen for det paagældende Skatteaar. Hvis Hensættelsen viser sig at have været for lille, vil de skattelignende Myndigheder herefter kun i særlige Tilfælde tillade en Efterregulering af den foretagne Skatteansættelse.

Samtidig henledes Opmærksomheden paa, at for ekstraordinære Industrileveran-cer skal Færdigfakturerings-Meddelelse indsendes omgaaende, og Efterkalkulation (eventuelt en foreløbig Efterkalkulation) indsendes senest 2 Maaneder efter, at Leve-rancens Hovedbeløb er færdigfaktureret, jfr. Industriraadets Cirkulære af 15.-4.-1942."

1945

13.-1.-45. Skrivelse fra Indenrigsministeriets Departementschef til Amtmanden i ... Amt om danske Myndigheders Optræden ved tysk Indkvartering, bekendtgjort for de øvrige Amtmænd den 15.-1.-1945.

I Skrivelse af 28. November 1944 (S.I/44-147) har De rejst Spørgsmaal om, hvilke Myndigheder der efter Politiets Opløsning skal yde Bistand ved Gennemførelsen af Indkvartering af tyske Tropper paa Landet, idet De navnlig har henvist til det uheldige og upraktiske i, at denne Indkvartering ifølge § 5, jfr. § 6 i Justitsministeriets Bekendt-gørelse af 7. November 1944 om midlertidig Videreførelse af de til Politiet henlagte Forretninger af civil og administrativ Beskaffenhed synes at være henlagt til Amternes Kredskontorer.

Jeg vil i denne Anledning gerne bemærke, at de danske Myndigheder efter 29. August 1943 principielt har taget det Standpunkt, at de ikke kunde give sig af med tysk Indkvartering her i Landet. Man har derfor anset Indenrigsministeriets fortrolige Bestemmelser af 14. Juni 1941 som bortfaldet, idet man dog af praktiske Grunde fortsat har regnet med de deri angivne Satser for Indkvarteringsgodtgørelse. Ved Politiets Opløsning den 19. September 1944 skete der derfor ingen egentlig Kursæn-dring, men man kan maaske sige, at den Smule Indflydelse, som de danske Myndig-heder gennem Politimestrene udøvede paa Tyskernes egne Foranstaltninger, blev yderligere forringet, idet man nu paa Landet maa klare sig saa godt, man kan, derved at Sogneraadsformanden — eventuelt under Amtets Ledelse — tager sig af disse Sager, forsaavidt der overhovedet er Tale om, at man fra dansk Side skal beskæftige sig dermed. Herom vil jeg gerne henvise til min Skrivelse af 9. November 1944 til Amtmand ... som De jo kender.

Da saa Spørgsmaalet om Oprettelse af Kredskontorer kom frem, havde man oprin-delig tænkt sig at henlægge Indkvarteringsmyndigheden paa Landet til Sogneraads-formændene — i Byerne er den jo i Forvejen hos Borgmesteren. Men da man jo ikke saa godt kunde skrive i Bekendtgørelsen, at dette kun gjaldt dansk Indkvartering,

Side 131

vilde der ved en saadan Bestemmelse nemt kunne blive fremkaldt det Indtryk, at Sogneraadsformændene fremtidig skulde have positive Opgaver med den tyske Indkvartering, og noget saadant kunde der naturligvis ikke være Tale om. Det drejede sig jo alene om at fordele de Politimesteropgaver, som ikke allerede var bortfaldet inden Politiets Opløsning. Spørgsmaalet om dansk Indkvartering havde paa den anden Side ikke saa stor Interesse under de nuværende Forhold, hvor der alene kan blive Tale om Indkvartering af Geodætisk Instituts Personale. Man valgte derfor den Udvej slet ikke at omtale Indkvarteringsforholdene i Bekendtgørelsen af 7. November 1944 og i Stedet for at udsende en særlig Skrivelse af 22. November 1944 til Amtmæn-dene paa Øerne, bortset fra Bornholm, idet Geodætisk Institut kun arbejder indenfor disse Amtmænds Omraader.

Jeg er klar over, at man ved en Gennemgang af Bekendtgørelsen af 7. November 1944 faar det Indtryk, at Indkvarteringsmyndigheden paa Landet er henlagt til Kreds-kontoret, da den ikke er specielt nævnt som værende henlagt til en anden Myndig-hed. Men da der er truffet en Særordning for Geodætisk Institut, og der for Tiden iøvrigt ikke er Tale om andre Indkvarteringsopgaver, har vi ment at kunne gaa let hen over dette Spørgsmaal, der jo ikke egner sig til nærmere Uddybning i en offentlig Bekendtgørelse.

Jeg forstaar meget vel de Bemærkninger, som De i Skrivelse af 9. December 1944 har knyttet til mit fornævnte Brev til Amtmand ... men jeg maa dog fremdeles mene, at meget vægtige Hensyn kræver, at de danske Myndigheder principielt ikke kan befatte sig med at yde Tyskerne Bistand i disse Sager, samt at de lokale Myndig-heders Medvirken derfor ikke bør gaa ud over det i Brevet til Amtmand ... anførte.

3.-2.-45. Trafikministeriets Skrivelse til de koncessionerede Telefonselskaber om Foranstaltninger vedr. den tyske Telefonkontrol.

Med den i Afskrift hosfølgende Skrivelse af 1. d. M. fra Der Befehlshaber der Sicher-heitspolizei und des SD in Dänemark - * 1) Skrivelsen lød saaledes:

Nachdem festgestellt worden ist, dass durch Monteure der K T. A. S. illegale Verbindungen im Kreuzfeld des Fernsprechamtes in Helsingor znm Zwecke des Abhorens deutscher Wehrmachtsleitungen hergestellt worden sind, bin ich genötigt, die Herstellung von Verzeichnisen für jedes Kreuzfeld der Fernsprechamter aller Gesellschaften zu beanspruchen, aus denen die freien Klemmen übersichtlich zu ersehen sind.

Dieses Verzeichnis wäre am Kreuzfeld auszuhängen, so dass es jederzeit von den von mir entsandten Beamten eingesehen werden kann.

- angaaende visse Foranstaltninger, der ønskes truffet i Telefoncentralernes Kryds-felter, har man ikke villet undlade at gøre Selskabet bekendt, idet tilføjes, at en Væg-ring ved at imødekomme det fremsatte Ønske sandsynligvis vil kunne medføre alvor-lige Konsekvenser.

Marts -45. Oste-Eksportudvalgets Meddelelse om Regler for Salg af Ost til den tyske Værnemagt.

Leverancer af Ost til Afdelinger af den tyske Værnemagt maa kun foretages af en af Landbrugsministeriet autoriseret Leverandør (Eksportør eller Grossist) eller direkte fra et Mejeri. Der skal af Værnemagten afleveres en Rekvisitionsseddel i 2 Eksemplarer, svarende til en af vedlagte Prøveformularer, med Angivelse af Kvantum, Ostesort og Fedtindhold. Afregningen foregaar gennem Oste-Eksportudvalget, hvortil Leverandø-ren skal indsende Faktura udregnet paa Grundlag af nedenstaaende Priser og bilagt med det ene Eksemplar af Rekvisitionssedlen. Det andet Eksemplar opbevares hos Leverandøren som Kontrolforanstaltning.

Mejeriet afregnes med Øre pr. kg. Skummetmælksost 130. Haard Ost 10% 155. Haard Ost 20 % 180. Eksportøren (Grossisten) afregnes med Øre pr. kg. Skummet-mælksost 140. Haard Ost 10% 165. Haard Ost 20 % 190.

Side 132

Disse Priser gælder for 4 Uger gammel Ost af prima Handelskvalitet. Ved Levering af lagret Ost godtgøres det sædvanlige Lagringstillæg, og ved Levering af paraf-finerede Oste godtgøres det sædvanlige Paraffintillæg. Ved eventuel Forsendelse med Bane bedes Leverandøren foretage Udlæg til Fragten til Bestemmelsesstationen, og ved hele Vognladningsforsendelser bedes Leverandøren foranledige, at en Efter-tælling foretages af Afsendelsesstationen. Gebyret herfor samt ovennævnte Fragt-udlæg godtgøres af Udvalget mod Indsendelse af originale Kvitteringer. Derimod godtgøres eventuel Emballage samt andre med Forsendelsen forbundne Omkost-ninger ikke.

Leverancer af Smelteost afregnes i Overensstemmelse med de af Priskontrolraadet den 29. August 1944 fastsatte Priser og Avancer for Ost.

I Henhold til en fra de respektive tyske Myndigheder modtaget Meddelelse maa Leverancer af Ost til den tyske Værnemagts Afdelinger her i Landet i intet Tilfælde omfatte Ost med et højere Fedtindhold i Tørstoffet end gældende for Type 4 (20 pCt.s Ost). I Henhold hertil vil Leverancer af Ost med et højere Fedtindhold ikke kunne forventes afregnet gennem Oste-Eksportudvalget.

Salg af Ost til tyske Kantiner er ikke underkastet særlige Bestemmelser udover, at hver enkelt Leverance kun maa omfatte Ost til en Værdi af indtil Kr. 200.00. Afregningen skal ske kontant, og det er Leverandøren forbudt at modtage Betaling i Checks.

Salg af Ost til enkelte Medlemmer af den tyske Værnemagt til disses personlige Behov kan ligeledes ske udenom Oste-Eksportudvalget mod kontant Afregning.

2.-3.-45. Underhaandsskrivelse fra Indenrigsministeriets Departementschef til samtli-ge Amtmænd om „Schutzbereiche".

Indenrigsministeriet har i senere Tid fra forskellige Amter modtaget Forespørgsler vedrørende de saakaldte „Schutzbereiche" her i Landet, og jeg finder det derfor rettest, at der gennem medfølgende, her i Ministeriet udarbejdede Memorandum gives d'Herrer Amtmænd en almindelig Orientering om hele denne Sags Forhistorie og seneste Udvikling. - * 1) se senere

Efter det i ovennævnte Memorandum anførte, maa Indenrigsministeriet anse det for udelukket, at der vil kunne opnaas en principiel Ændring af den ensidigt gennemførte tyske Ordning. Man har derfor overvejet, om man ikke under Hensyn til den Stilling, der i de tyske Bestemmelser gives de danske Myndigheder, samt til at Priskontrol-spørgsmaalet ordnes i Strid med dansk Lovgivning, burde tage det Standpunkt, at man ikke paa dette Omraade kan samarbejde med de tyske Myndigheder. Gennem Indberetninger fra forskellige Amtmænd har man imidlertid faaet det Indtryk, at det synes muligt ved lokal Forhandling at opnaa en Ordning, der i et vist Omfang tilfredsstiller ogsaa danske Hensyn. Dette Indtryk bunder bl. a. i, at der er sket et Personskifte i „Schutzbereichamt"s Ledelse, og at de nye Kræfter synes at være stærkere stemt for Tanken om dansk Indflydelse paa visse Forhold. Naar man fra central tysk Side ikke ønsker at ændre Bestemmelserne, bunder dette muligvis i Prestigehensyn, men man er herfra dog tilbøjelig til at mene, at det ikke vil volde uovervindelige Vanskeligheder at faa de værste Anstødssten i Bestemmelserne fjernet i Praksis.

Ved Overvejelserne har vi især været opmærksom paa de Vanskeligheder, som Befolkningen udsættes for, naar den paa Grund af de danske Myndigheders afvisende Holdning hindres i at faa Kundskab om de tyske Raadighedsindskrænkninger og hindres i ad Dispensationsvejen at opnaa Lempelser. Dertil kommer, at Passivitet fra dansk Side kan medføre, at Befolkningen enten slet ingen Erstatning faar for de Indgreb, der her er Tale om, eller nærmest tvinges til at handle i Strid med dansk Lovgivning ved at modtage de fra tysk Side ensidigt fastsatte Erstatningsbeløb.

Saafremt Forholdet ved lokale Drøftelser vil vise sig at være dette, at de tyske Myndigheder faktisk retter sig efter de af de danske priskontrollerende Organer (som første Instans: Udvalget angaaende ekstraordinære Industriarbejder m. v. eller i mindre Sager Amterne paa dettes Vegne, som Appelinstans: Vurderingsnævnet) truf-ne Afgørelser, bør man derfor næppe af principielle Hensyn modsætte sig en saadan Ordning, selv om Erstatningerne formelt fremtræder som fastsat af „Schutz-bereichamt". Derimod er en Ordning, hvorefter „Schutzbereichamt" i Realiteten selv fastsætter Erstatningerne, ikke acceptabel, selv om „Schutzbereichamt" mener at være i Stand til at anvende de danske Priskontrolbestemmelser. Herved bemærkes, at det efter Ministeriets Opfattelse ikke er tilstrækkeligt, at „Schutzbereichamt"s Vurderinger foretages i Forstaaelse med de danske sagkyndige eller de danske Vur-deringskommissioner, idet disse Organer ikke har nogen Beføjelse til selvstændigt at træffe Afgørelser, men kun har en Indstillingsret henholdsvis overfor Amterne (Sager indtil 2.000 Kr.) eller overfor Udvalget angaaende ekstraordinære Industriarbejder m. v. Den Omstændighed, at „Schutzbereichamt" maatte blive gjort bekendt med de Regler og Retningslinier, der lægges til Grund for de danske Erstatningsfastsættelser, indeholder efter Indenrigsministeriets Formening ingen betryggende Garanti for, at disse Regler m. v. ogsaa fortolkes og anvendes i Overensstemmelser med den fra dansk Side fulgte Praksis.

Ogsaa i Spørgsmaalet om de danske Myndigheders, specielt Amternes, Medvirken ved „Schutzbereichamfs Foranstaltninger synes Hensynet til Befolkningen at tale for, at man i nogen Grad bortser fra de principielle Grunde, der kunde medføre, at man fra dansk Side nægtede enhver Medvirken. Gennem mundtlige og skriftlige Henvendelser fra flere Amtmænd har Ministeriet faaet det Indtryk, at det ikke paa Forhaand kan anses for udelukket at opnaa lokale Ordninger, hvorefter egentlige Bekendtgørelser o. L, rettet til Almenheden, foretages af „Schutzbereichamt" selv og i eget Navn, saaledes at Befolkningen henvises til hos Kommunalbestyrelsen at indhente nærmere Oplysninger. I disse Tilfælde, hvor Amterne saaledes ikke udadtil formelt skal agere efter Schutzbereichamt"s Ordrer, synes der ikke at være noget til Hinder for, at Amterne paa deres Side underretter de paagældende Kommunal-bestyrelser eller disses Formænd om det nærmere Indhold af de fra tysk Side paabudte Begrænsninger i Raadigheden over fast Ejendom. Befolkningen vil da fra tysk Side være gjort opmærksom paa, at der gælder visse Begrænsninger, og det synes ikke unaturligt, at den saa hos de danske Myndigheder faar nærmere Oplysning om, hvilke Ejendomme, Begrænsningerne omfatter, og hvad disse Begrænsninger gaar ud paa. Ogsaa med Hensyn til Ekspeditionen af Dispensationsandragender fra Befolkningen til „Schutzbereichamt" og af dettes Afgørelser til Andragerne synes Hensynet til Befolkningen at tale for Imødekommenhed. Befolkningen er jo gennem Aarene blevet vant til at paakalde de danske Myndigheders Bistand overfor Besæt-telsesmagten, og det synes derfor ikke urimeligt, at de danske Myndigheder ogsaa her yder Hjælp og agerer som Mellemmand. Derimod er det klart, at Amternes Hjælp maa indskrænke sig til de Tilfælde, hvor den ydes i Befolkningens Interesse, og ikke kan gaa ud paa at bistaa „Schutzbereichamt".

Indenrigsministeriet har ved sine Overvejelser af hele det her omhandlede Spørgs-maal ønsket at hævde de danske Myndigheders Uafhængighed af de tyske Organer og har ogsaa haft Opmærksomheden henvendt paa det uheldige i, at Befolkningen skulde faa det urigtige Indtryk, at danske Myndigheder handlede efter tyske Direk-tiver. Endvidere har man af Hensyn til den meget store økonomiske Interesse i Kontrollen med de fra tysk Side ydede, men med danske Midler financierede Erstatningsbeløb forsøgt at holde Erstatningerne fra „Schutzbereichamt" indenfor de Kontrolforanstaltninger, der med Hjemmel i dansk Lovgivning er foreskrevet som bindende for Befolkningen. Disse Forsøg har som anført ikke givet det herfra ønskede Resultat. Da man paa den anden Side af Hensyn til Befolkningen ikke anser det for opportunt at stille Sagen paa Spidsen, vil man formene, at en Ordning, hvorved det danske Priskontrolapparat rent faktisk indskydes, selv om det formelt ikke anerkendes fra tysk Side, og hvorved de danske Myndigheder rent faktisk yder Befolkningen Bistand vil være egnet til at tjene som et praktikabelt Kompromis mellem de fore-liggende modsatte Standpunkter.

Ministeriet vil herefter mene, at en Ordning som den omhandlede bør søges efterlevet i de for Amtet forekommende Sager af denne Art.

* 1) Dette Memorandum lød saaledes:

- I Foraaret 1943 blev man i Indenrigsministeriet bekendt med, at man fra tysk Side ønskede at etablere »Schutzbereiche« under Ledelse af »Schutzbereichämter«. Forhandlinger om Sagen blev fra dansk Side ført ud fra den Forudsætning, at den saakaldte »Revolverlov« af 19. Juli 1943 skulde bringes til Anvendelse ogsaa her. Den 29. August 1943 havde man endnu ikke naaet noget Resultat; men ogsaa efter denne Dag blev der fra tysk Side stadig presset paa, og efter forudgaaende Aftale med Udenrigsministeriet og den daværende Chef for »Festungspionierstab«, Oberst August, der var den drivende Kraft i Sagen, udsendte Indenrigsministeriet den 9. Oktober 1943 en Skrivelse til samtlige Amtmænd og Borgmestre, hvori der gjordes Rede for Ordningen, saaledes som den var paatænkt fra tysk Side. Samtidig blev Oberst August gjort bekendt med Skrivelsen, og der blev ikke fra tysk Side reageret overfor dens Indhold. I November 1943 førtes der en Forhandling med Oberst August om den nærmere Fremgangsmaade, og det var herefter Meningen, at de danske Myndigheder kunde paatage sig at underrette Befolkningen i de enkelte Tilfælde, naar de fornødne Bestemmelser var offentliggjort af de tyske Myndigheder, og idet det iøvrigt forud-sattes, at Fastsættelsen af de eventuelle Erstatningsbeløb skulde ske efter danske Regler og ved danske Myndigheder. Sagens Videreførelse fra dansk Side beroede herefter paa, at der fra tysk Side skulde fremkomme et Forslag om den nærmere Gen-nemførelse af den saaledes ændrede Ordning.

Et saadant tysk Forslag blev imidlertid ikke fremsat, men Tyskerne udsendte deri-mod den 8. December 1943 til en Række jyske Amter en Meddelelse om, at der var indrettet »Schutzbereich« og anmodede Amterne om at bringe dette Forhold til Befolkningens Kundskab med Underretning om de Retsfølger, eom Befolkningen udsatte sig for ved at overtræde de tyske Bestemmelser. Flere Amter svarede »Schutz-bereichamt«, at Bekendtgørelse for Befolkningen ifølge Indenrigsministeriets Skrivel-se skulde ske ved tysk Foranstaltning, hvorfor Amterne ikke agtede at foretage nogen Bekendtgørelse. Indenrigsministeriet tog heraf Anledning til paany at optage Sagen overfor de tyske Myndigheder, idet man den 21. Januar 1944 meddelte Oberst August, at man fra dansk Side afventede Underretning om, hvorledes Ordningen agtedes iværksat. Samtidig meddeltes det, at de for de danske Myndigheder gældende Retningslinier var indeholdt i Ministeriets Skrivelse af 9. Oktober 1943. Den 2. Februar 1944 besvarede Oberst August Skrivelsen, idet han fremførte forskellige Bemærknin-ger og anmodede om en fornyet Forhandling.

En saadan Forhandling fandt Sted den 11. Februar 1944 mellem Repræsentanter for Uden- og Indenrigsministerierne samt Stiftsamtmand Herschends Kontor i Silkeborg fra dansk Side og Oberst August, tysk Ministerialrat, Dr. Wendt, Berlin, og Chefen for »Schutzbereichamt Dänemark«, Major Adamek. Ved dette Møde stilledes der en Forordning fra det tyske Riges Befuldmægtigede i Udsigt, idet man var enig i, at Forordningen af 4. September 1943 fra »Wehrmachtbefehlshaber Dänemark« ikke

Side 133

kunde komme til Anvendelse. Man var endvidere enig om, at Udkast til den paatænkte Forordning burde forevises de danske Myndigheder, inden den blev udstedt. Fra tysk Side anerkendtes det fuldt ud, at Spørgsmaalet om, hvorvidt og i hvilket Omfang der skulde ydes Erstatning, skulde afgøres efter dansk Rets Regler, men det blev fastholdt, at der ogsaa skulde ske en Vurdering fra tysk Side, Hvor de danske og de tyske Vurderingssagkyndige var uenige, skulde Sagen forelægges de danske højere Myndigheder. Ganske vist kunde man i en eventuel tysk Forordning ikke godt udtale, at de danske Myndigheders Afgørelser skulde være forbindende for Værnemagten, men disse Afgørelser vilde sikkert rent faktisk blive respekteret ogsaa af Værnemagten.

Herefter skete der intet yderligere i Sagen, bortset fra at man gentagne Gange erindrede de tyske Myndigheder om Udkast til en saadan Forordning, indtil Dr. Bests Repræsentant i Silkeborg, Landrat, Dr. Casper, den 1.4. Juli 1944 i en Samtale med Fuldmægtig Lundsteen tilfældig kom til at omtale, at den tyske Forordning om »Schutzbereich« nu var blevet offentliggjort i »Verordnungsblatt des Reichbevoll-mächtigten«. Det viste sig, at Forordningen var udfærdiget allerede 27. Juni og traadt i Kraft samme Dag.

Udenrigsministeriet henvendte sig derefter den 2. August 1944 officielt til Dr. Best om hele Spørgsmaalet, idet man som de væsentligste Ankepunkter fremdrog, at Forordningen ikke blot var afvigende fra »Revolverloven«s Regler om Priskontrol, men ogsaa gav de danske Amtmænd, Borgmestre og sagkyndige en saadan Stilling indenfor Forordningens System, at de maatte opfattes som staaende i et Under-ordnelsesforhold til tyske Myndigheder, Denne Skrivelse blev den 15. August 1944 besvaret af Dr. Best, der om de danske Embedsmænds Stilling til de tyske Myndig-heder udtalte, at der ikke ved Forordningen paatænktes paalagt danske Myndigheder nye Pligter, idet Forordningen paa dette Punkt alene maatte forstaas som et Referat af det faktiske Forhold, hvorefter Henvendelser til danske Borgere i vidt Omfang skete gennem de danske Myndigheder. Med Hensyn til Spørgsmaalet om den danske Priskontrol anførtes det, at det var et udtrykkeligt Krav fra Værnemagtens Side, at Sagerne blev unddraget denne Kontrol; men hvis man fra dansk Side havde særlige Betænkeligheder ved Forordningens Bestemmelse herom, foresloges det, at man undlod at offentliggøre denne Passus i Bekendtgørelsen.

Fra Indenrigsministeriets Side kunde der imidlertid ikke medvirkes ved en Ordning, som, hvorledes man end fra tysk Side agtede at udføre den i Praksis, dog hjemlede Muligheden af, at tyske Myndigheder kunde paalægge Amtmænd m. fl, at udføre denne eller hin Opgave, ligesom man allerede af Hensyn til Befolkningen ikke kunde anerkende en Ordning, der kunde kompromittere de danske Myndigheders Stilling. Hertil kom den betydelige økonomiske Interesse, som paa Grund af den danske Statsfinanciering laa i sædvanlig dansk Priskontrol.

Den 15. August 1944 udtalte Landrat, Dr. Casper i Silkeborg bl. a., at der ikke vilde kunne foretages Ændringer i Forordningen. Senere blev der fra tysk Side overfor Udenrigsministeriet mundtlig fremsat Beklagelse over, at Samarbejdet mellem de lokale danske Myndigheder og »Schutzbereichamt« skulde være gaaet i Staa efter et i Fredericia den 25. Juli 1944 afholdt Amtmandsmøde. Heroverfor blev det fra Udenrigsministeriets Side anført, at dette maatte bero paa en Misforstaaelse, idet der ikke fra de danske Myndigheders Side var sket nogen Ændring i Behandlingen af disse Sager, forsaavidt angik Priskontrollen, idet denne var det eneste Punkt, hvor der hidtil havde været Samarbejde. Imidlertid modtog Indenrigsministeriet fra Stiftamt-mand Herschend en Skrivelse af 13. September 1944, hvori det paa Grundlag af en Række konkrete Sager blev paavist, at det ikke alene formelt var berettiget, at man fra dansk Side havde afvist den tyske Forordning, men at dette ogsaa reelt var begrundet i de Vanskeligheder, der maatte forventes at opstaa, og som ogsaa faktisk i vidt Omfang var opstaaet som Følge af Forordningens Formulering. Idet Indenrigs-ministeriet gjorde Udenrigsministeriet bekendt med Stiftamtmand Herschends Skrivel-se, fremhævedes det, at de dokumenterede Eksempler viste, at »Schutzbereichamt« til Trods for det fra tysk Side fremførte ved at følge Forordningens Bestemmelser faktisk behandlede de danske Myndigheder, som om de stod i Tjenesteforhold til »Schutzbereichamt«. Endvidere blev det betonet, at »Schutzbereichamt«s Afgørelser i Erstatningsspørgsmaal materielt set var lidet betryggende, bl. a. fordi dette Organ savnede Materiale til Belysning af Ejendommenes Værdi, hvilket i alle Tilfælde medfører en betydelig Uensartethed ved Erstatningernes Fastsættelse. Man fremhæ-vede ogsaa, at den Begrundelse, der fra tysk Side var fremført til Gunst for at lade Sagerne afgøre af tyske Myndigheder alene, nemlig Hensynet til Hemmeligholdelse af visse militære Anlægs Art, og Placering, næppe kunde være afgørende, da de danske Centralmyndigheder som Regel kun fik opgivet Matrikelsbetegnelser til Identifikation af Ejendommene, og da der paa den anden Side praktisk talt aldrig var Tale om effektive Afspærringer eller om Foranstaltninger, der iøvrigt hindrede store og ret inkontrollable Persongrupper i at faa Kendskab til, hvad der foregik paa Stedet. Indenrigsministeriets Skrivelse sluttede med at rekapitulere det danske Standpunkt saaledes: Da vore Indvendinger saaledes reelt som formelt havde vist sig at være velbegrundede, og da de danske Myndigheders eventuelle Bistand ved Gennemførel-sen af de Dele af Forordningen, der ikke vedrører Erstatningsfastsættelsen, er næsten umuliggjort ved Politiets Opløsning, maatte Indenrigsministeriet anmode om, at det tyske Riges Befuldmægtigede blev underrettet om, at man fortsat ikke kunde anerkende den tyske Schutzbereichamtverordnung af 27. Juni 1944, at man ikke om Forordningen kunde udfærdige noget til Offentligheden rettet Henvendelse der ikke svarer til de Regler, der vil blive fulgt af de tyske Myndigheder, og at de danske Myndigheder ikke vilde kunne medvirke ved Forordningens Gennemførelse.

Efter at Udenrigsministeriet paany havde rettet Henvendelse til det tyske Riges Befuldmægtigede,

Side 134

indhentede denne en Erklæring fra »Schutzbereichamt Dänemark Nord«, i hvilken det udtales, at der ikke ved Gennemførelsen af »Schutzbereichamtverordnung« af 27. Juni 1944 skulde være sket Ændringer med Hensyn til den praktiske Gennemførelse af Erstatningssager, forsaavidt angaar de danske Amtmænds og de danske sagkyndiges Deltagelse. I de af »Wehrmachtbefehlshaber« udfærdigede Bestemmelser om Forord-ningens Gennemførelse var man endda gaaet saa vidt som til at foreskrive, at Repræ-sentanter for de danske Amter og danske sagkyndige ogsaa skulde høres inden Erstat-ningernes Fastsættelse i saadanne Tilfælde, hvor det ikke var gørligt at lade dem deltage i selve Besigtigelserne. »Schutzbereichamt« fremhæver endvidere, at det altid har lagt de danske Prisbestemmelser til Grund for Erstatningerne, forsaavidt disse Bestemmelser af de danske Myndigheder er blevet gjort tilgængelige for »Schutzbereichamt«. Allerede i Efteraaret 1'943 har »Schutzbereichamt« været virk-som for fra officiel dansk Side at faa Oplysning om Priserne paa Landbrugets Pro-dukter og Produktionsmidler, men Bestræbelserne i saa Henseende var strandede på dansk Modstand.

Under Henvisning til denne Erklæring fra »Schutzbereichamt«, der iøvrigt kommer nærmere ind paa forskellige af de herfra fremdragne, konkrete Tilfælde, udtaler den Rigsbefuldmægtigede derefter, at en Ændring af »Schutzbereich«-Bestemmelserne af 7. Juni 1944 ikke er mulig, men at man indenfor disse Bestemmelsers Rammer fra tysk Side vil gøre alt, hvad der kan sikre et gnidningsløst Samarbejde med de danske Myndigheder til Fordel for den danske Befolkning. Skrivelsen slutter med en Udtalelse om, at man gerne ser, at Samarbejdet, der har til Formaal saa vidt muligt at formindske de nødvendige Foranstaltningers Følger for den enkelte dansk« Borger, ogsaa fremmes fra dansk Side.

Side 135

27.-3.-45. Finanslovanordning Nr. 166 for Finansaaret fra 1. April 1945 til 31. Marts 1946.

§ 5 Tekstanmærkning Nr. 7: (Enslydende med Finanslovanordning af 26. Marts 1943 § 5 Tekstanmærkning Nr. 8, se ovenfor under denne Dato.)

28.-3.-45. Indenrigsministeriets Cirkulæreskrivelse til samtlige Amtmænd om Syge-behandling af tyske Flygtninge.

Efter at Spørgsmaalet om Indlæggelse af tyske Flygtninge paa danske Sygehuse har været drøftet mellem Sundhedsstyrelsen og Lægernes Organisationer, skal Inden-rigsministeriet til Underretning for d'Herrer Amtmænd og til videre fornøden Bekendt-gørelse for Sygehusbestyrelserne herved meddele følgende:

Eventuelle Patienter blandt de tyske Flygtninge bør afvises fra de danske Syge-huse, medmindre særlige Forhold, navnlig Sygdommens Karakter, maatte gøre det nødvendigt, at de paagældende behandles paa dansk Sygehus. De tyske Myndig-heder har erklæret; at Patienter blandt Flygtninge som absolut Hovedregel vil blive henvist til Indlæggelse paa de tyske Lazaretter, og at der saaledes kun ganske und-tagelsesvis vil blive Spørgsmaal om Indlæggelse paa dansk Sygehus.

Til Vejledning for Sygehusbestyrelserne med Hensyn til, i hvilke Tilfælde det maa anses for nødvendigt at modtage Patienter blandt Flygtninge, skal fremhæves, at Patienter, der lider af Tyfus, Paratyfus, Dysenteri og Plettyfus, bør modtages paa Sygehusene for at sikre Sygdommens Bekæmpelse eller i hvert Fald muliggøre, at Udbredelse af Smitte hindres. Patienter lidende af Difteri og Scarlatina bør derimod kun undtagelsesvis modtages,

Side 136

idet de paagældende som Regel uden Fare for Udbredelse af Smitte vil kunne iso-leres paa Opholdsstedet i Overensstemmelse med Epidemilovens Regler.

I Tilfælde, hvor øjeblikkelig Lægehjælp er paakrævet for at afværge overhængen-de Livsfare, bør Patienten modtages til i hvert Fald foreløbig Behandling.

I Tilslutning til foranstaaende skal man udtale, at Ministeriet — saafremt Henvis-ningen ikke sker fra en dansk Læge — vil anse det for rigtigt, at der som Betingelse for Indlæggelse kræves afgivet en skriftlig Erklæring fra vedkommende henvisende tyske Læge om det paagældende Sygdomstilfældes Art (Diagnosen) og i Tilfælde, hvor øjeblikkelig Lægehjælp er paakrævet, tillige om, at saavel Behandling af Patien-ten paa Stedet som Transport til nærmeste tyske Lazaret vil medføre overhængende Livsfare for Patienten.

Saafremt saadan Erklæring efter Sygehuslægens Skøn maatte vise sig i væsentlig Grad urigtig, bør der snarest fremsættes Besværing i denne Anledning overfor de tyske Myndigheder, eventuelt gennem Sundhedsstyrelsen eller for Jyllands Vedkom-mende gennem Stiftamtmand Herschends Kontor i Silkeborg.

30.-4—45. Bekendtgørelse Nr. 208 om Tillæg til Bekendtgørelse Nr. 337 af 25. Juni 1940 angaaende Ind- og Udførsel af Penge og Værdipapirer m. v.

I Medfør af Lov Nr. 158 af 29. Marts 1943 om erhvervsøkonomiske Foranstaltninger, Vareforsyning m. v., jfr. Lovanordning Nr. 91 af 9. Marts 1945, fastsættes herved føl-gende :

§ 1. Personer, Firmaer eller juridiske Personer, der hører hjemme eller driver Virk-somhed her i Landet, maa ikke modtage Betalinger af nogen Art i danske Kroner (Mønt, Pengesedler, Checks eller lign.) fra den tyske Værnemagt her i Landet eller fra denne tilsluttede Organisationer eller fra andre tyske Myndigheder her i Landet, med mindre Betalingen udgør Vederlag for Ydelser, der er hjemlet ved Bekendtgørelse Nr. 639 af 11. December 1940 vedrørende Salg af Varer til den tyske Værnemagt og til dennes enkelte Medlemmer, jfr. Bekendtgørelse Nr. 459 af 31. Oktober 1941, eller Betalingen paa anden Maade har Hjemmel i Bestemmelser eller Tilladelser fra dan-ske Myndigheder.

§ 2. Overtrædelse af Bestemmelserne i denne Bekendtgørelse straffes efter Reg-lerne i Lov Nr. 158 af 29. Marts 1943 om erhvervsøkonomiske Foranstaltninger, Vare-forsyning m. v., jfr. Lovanordning Nr. 91 af 9. Marts 1945.

§ 3. Denne Bekendtgørelse træder i Kraft straks.

30.-5.-45. Bekendtgørelse om den i Washington den 9. April 1941 undertegnede Overenskomst mellem Danmark og Amerikas Forenede Stater om Grønlands Forsvar.

Ved kgl. Resolution af 23. Maj 1945 godkendtes omstaaende under 9. April 1941 i Washington undertegnede Overenskomst om Grønlands Forsvar, til hvilken Overens-komst Rigsdagen under 16. Maj 1945 havde givet sit Samtykke. Forinden Overens-komstens Undertegnelse fandt den ligeledes omstaaende Noteveksling Sted.

OVERENSKOMST OM GRØNLANDS FORSVAR.

Eftersom: Et. Efter at fremmede militære Styrker var trængt ind i og havde besat Danmark den 9. April 1940, vedtog de samlede grønlandske Landsraad paa deres Møde ved Godhavn den 3. Maj 1940 paa det grønlandske Folks Vegne en Resolution, højtidelig gentagende deres Troskabsløfte til Kong Christian X af Danmark, og udtalte det Haab, at de Amerikanske Forenede Staters Regering, saalænge Grønland er afskaaret fra Moderlandet, vedvarende vil erindre den udsatte Stilling, hvori det danske Flag i Grønland, den grønlandske og den danske Befolkning i Grønland og den der herskende Retsorden befinder sig;

To. Alle amerikanske Republikers Regeringer har erklæret sig enige i, at de

Side 137

europæiske Magter tilhørende, i den vestlige Hemisfære beliggende Omraaders Status er et Spørgsmaal af alvorlig Betydning for de amerikanske Nationer, og at Udviklingen af de militære Begivenheder i Europa og deraf følgende Forandringer vil kunne medføre den alvorlige Fare, at de europæiske territoriale Besiddelser i Amerika forvandles til strategiske Udgangspunkter for Angreb imod det amerikanske Kontinents Nationer;

Tre. Grønlands Forsvar imod Angreb fra Ikke-amerikanske Magters Side er af afgø-rende Vigtighed for Bevarelsen af det amerikanske Kontinents Fred og Sikkerhed og er et Anliggende af vital Betydning saavel for Amerikas Forenede Stater som for Kongeriget Danmark;

Fire. Uanset at Danmarks Suverænitet over Grønland er fuldtud anerkendt, forhin-drer de nuværende Forhold for Tiden Regeringen i Danmark i at udøve sin Myndighed;

Hvorfor: De undertegnede, nemlig Cordell Hull, de Amerikanske Forenede Staters Statssekretær, handlende paa de Amerikanske Forenede Staters Regerings Vegne, og Henrik Kauffmann, Hans Majestæt Kongen af Danmarks overordentlige Gesandt og befuldmægtigede Minister i Washington, handlende paa Hans Majestæt Kongen af Danmarks Vegne i dennes Egenskab af Suveræn over Grønland, og med Indforstaa-else af dennes Myndigheder i Grønland, er blevet enige om følgende:

Artikel I. De Amerikanske Forenede Staters Regering bekræfter paany, at den anerkender og respekterer Kongeriget Danmarks Suverænitet over Grønland. I Erkendelse af, at der som Følge af den nuværende europæiske Krig er Fare for, at Grønland kan forvandles til et Udgangspunkt for Angreb imod det amerikanske Kontinents Nationer, og under Hensyntagen til de Forpligtelser, som paahviler de Amerikanske Forenede Staters Regering ifølge „The Act of Habana", underskrevet 30. Juli 1940, paatager de Amerikanske Forenede Staters Regering sig Ansvaret for at yde Grønland Bistand til Opretholdelse af dets nuværende Status.

Artikel II. Der er opnaaet Enighed om, at Amerikas Forenede Staters Regering skal have Ret til at anlægge, opretholde og operere saadanne Landingspladser, Anlæg for Hydroplaner, Radiostationer og meteorologiske Installationer, som maatte være nødvendige for Opnaaelse af de i Artikel I angivne Formaal.

Artikel III. De i Artikel II indrømmede Rettigheder skal ogsaa omfatte Ret til at forbedre og uddybe Havne og Ankerpladser og Anløb dertil, til at installere Naviga-tions-Hjælpemidler for Sejlads og Luftfart og til at bygge Veje, Kommunikations-anlæg, Befæstninger, Værksteder og Depoter, Boliger for Personel, og i al Alminde-lighed Ret til at træffe en hvilkensomhelst Foranstaltning, som er nødvendig til Sikring af en effektiv Drift, Opretholdelse og Beskyttelse af saadanne Forsvarsanlæg, som maatte blive etablerede.

Artikel IV. De Landingspladser, Anlæg for Hydroplaner, Havne- og andre Forsvars-anlæg, som de Amerikanske Forenede Staters Regering maatte anlægge og operere i Henhold til Artiklerne II og III, vil, for Formaal, der staar i Forbindelse med det fælles Forsvar af den vestlige Hemisfære, blive stillet til Disposition for alle amerikanske Nationers Flyvemaskiner og Skibe.

Artikel V. Der er opnaaet Enighed om, at de Amerikanske Forenede Staters Regering, for det Tidsrum nærværende Overenskomst maatte være i Kraft, skal have Ret til at leje saadanne Land- og Sø-Omraader, som maatte være nødvendige for Anlæg, Drift og Beskyttelse af de i Artiklerne II og III opregnede Forsvarsanlæg. Ved Valget af de ovennævnte Forsvarsomraaders Beliggenhed skal der tages videst mulige Hensyn,

Side 138

forenelig med militær Nødvendighed, til Grønlands indfødte Befolknings Velfærd, Sundhed og økonomiske Erhvervsinteresser. Man er imidlertid blevet enige om, at eftersom det tilstræbte Hovedformaal er den snarlige Tilvejebringelse af fyldest-gørende Forsvarsanlæg i Grønland, skal Benyttelsen af et hvilketsomhelst Omraade, som de Amerikanske Forenede Staters Regering maatte anse for nødvendigt til dette Formaal, ikke udsættes, indtil man er blevet enige om Lejemaalets nøjagtige Betin-gelser. En Beskrivelse af de paagældende Omraaders nøjagtige Afgrænsning og en Erklæring om det Formaal, for hvilket de er nødvendige, skal, saa snart som gørligt, i hvert enkelt Tilfælde meddeles de danske Myndigheder i Grønland, og Forhandlinger om et formelt Lejemaal skal finde Sted inden rimelig Tid derefter.

Artikel VI. Kongeriget Danmark bevarer Suveræniteten over de i de foregaaende Artikler nævnte Forsvarsomraader. Saalænge denne Overenskomst forbliver i Kraft, skal de Amerikanske Forenede Staters Regering have udelukkende Jurisdiktion over et hvilketsomhelst saadant Forsvarsomraade i Grønland og over de Amerikanske Forenede Staters militære og civile Personel og deres Familier, saavelsom over alle andre Personer indenfor saadanne Omraader, undtagen danske Statsborgere og indfødte Grønlændere, idet det dog er underforstaaet, at de Amerikanske Forenede Staters Regering kan overlevere en hvilketsomhelst Person, som begaar en Forseelse indenfor et Forsvarsomraade, til de danske Myndigheder i Grønland til Paadømmelse og Afstraffelse, saafremt de Amerikanske Forenede Staters Regering beslutter sig til ikke at udøve Jurisdiktion i det paagældende Tilfælde. De danske Myndigheder i Grønland vil træffe passende Forholdsregler til at sikre Retsforfølgning, og Afstraffelse i Tilfælde af Domfældelse, af alle danske Statsborgere, indfødte Grønlændere og andre Personer, som maatte blive overleveret til dem af de Amerikanske Forenede Staters Myndigheder for Forseelser, begaaet indenfor de nævnte Forsvarsomraader.

Artikel VIL Der er opnaaet Enighed om, at de Amerikanske Forenede Staters Regering, til udelukkende Anvendelse for de Amerikanske Forenede Staters militære og civile Personel og deres Familier, som opholder sig i Grønland i Forbindelse med de grønlandske Forsvarsanlæg, skal have Ret til at oprette og opretholde Post-besørgelse og Intendantur-Udsalgssteder. Saafremt de danske Myndigheder i Grøn-land maatte anmode derom, skal der træffes Foranstaltninger til, at ogsaa andre end de forannævnte Personer kan købe nødvendige Forsyninger i de Intendantur-Ud-salgssteder, som maatte blive oprettede.

Artikel VIII. Alt Materiel, Forraad og Udstyr til Anlæg, Benyttelse og Drift af For-svarsanlæggene og til Amerikas Forenede Staters militære og civile Personel og deres Familiers personlige Behov skal tillades indført i Grønland fri for Told, Akcise eller andre Afgifter, og nævnte Personel og deres Familier skal ligeledes være fritaget for enhver Form for Beskatning, Paaligninger og andre Udskrivninger foretaget af de danske Myndigheder i Grønland.

Artikel IX. De Amerikanske Forenede Staters Regering vil respektere alle legitime Interesser i Grønland, saavelsom alle Love, Regulativer og Sædvaner med Hensyn til den indfødte Befolkning og til Administrationen i Grønland. Under Udøvelsen af Rettigheder, hidrørende fra nærværende Overenskomst, vil Amerikas Forenede Staters Regering velvilligt overveje enhver Forestilling, som de danske Myndigheder i Grønland maatte gøre med Hensyn til Grønlands Beboeres Velfærd.

Artikel X. Nærværende Overenskomst skal forblive i Kraft, indtil der er Enighed om, at de nuværende Farer for det amerikanske Kontinents Fred og Sikkerhed er ophørt. Til den Tid vil Overenskomstens Ændring eller Ophør blive Genstand for Konference mellem de Amerikanske Forenede Staters Regering og Danmarks Regering. Enhver af

Side 139

Parterne skal have Ret til, efter at passende Konference har fundet Sted, at til-kendegive den anden Part sin Hensigt om at bringe Overenskomsten til Ophør, og det er herved aftalt, at den skal ophøre at være i Kraft ved Udløbet af 12 Maaneder efter, at den paagældende Tilkendegivelse er blevet modtaget af en af Parterne fra den anden. Underskrevet i Washington i to Eksemplarer i det engelske og danske Sprog, saaledes at begge Tekster har samme Gyldighed, den niende Dag af April, Nitten Hundrede og En og Fyrre.

Noteveksling mellem Statssekretæren og den danske Gesandt i Washington

DEPARTEMENT OF STATE WASHINGTON D. C.

7. April 1941. Sir, Jeg har den Ære at henvise til de Underhaandssamtaler, som De har haft med Embedsmænd i Departement of State, hvorunder der blev givet Udtryk for De Forenede Staters Regerings Bekymring i Anledning af den Virkning, som nylig stedfundne militære Begivenheder, navnlig berørende Grønland, har paa Oprethol-delsen af Freden og Sikkerheden for De Forenede Stater og det øvrige amerikanske Kontinent.

De Forenede Staters Regerings Interesse i usvækket at opretholde Grønlands Sikkerhed og Danmarks Suverænitet over denne Ø er Dem ligeledes bekendt. Min Regering har til Stadighed været opmærksom paa det af de forenede grønlandske Landsraad paa deres Møde i Godhavn den 3. Maj 1940 udtrykte Ønske om, at Ame-rikas Forenede Staters Regering fortsat vilde have Opmærksomheden henvendt paa den udsatte Stilling, hvori det danske Flag i Grønland og den indfødte grønlandske og danske Befolkning paa Øen befandt sig.

Min Regering har taget til Efterretning, i hvilken usædvanlig Stilling Grønland nu befinder sig. Kongeriget Danmark er for Øjeblikket under Besættelse af en fremmed Hær. De Forenede Staters Regering har fordømt denne Invasion som en Krænkelse af danske Suverænitetsrettigheder og har gentagne Gange udtrykt sin venligsindede Deltagelse og sit inderligste Haab om en fuldstændig og snarlig Befrielse af Danmark. Skønt De Forenede Staters Regering tilfulde anerkender Kongeriget Danmarks Suverænitet over Grønland, er det ulykkeligvis klart, at Regeringen i Danmark ikke er i Stand til at udøve Suverænitetsret over Grønland, saalænge den nuværende militæ-re Besættelse varer.

Grønland er indenfor det Omraade, der omfattes af Monroe-Doktrinen og Havana-Akten, som er Dem bekendt, og dets Forsvar mod Angreb af en ikke-amerikansk Magt er klart af væsentlig Betydning for Bevarelsen af Fred og Sikkerhed paa det ameri-kanske Fastland og for denne Regerings traditionelle Politik med Hensyn til den vestlige Hemisfære.

Min Regering har som Følge heraf for det hensigtsmæssige Forsvar af Grønland foreslaaet Forholdsregler, som er forenelige med De Forenede Staters Forpligtelser i Henhold til den den 30. Juli 1940 undertegnede Havana-Akt. Idet den gør dette, er den besjælet af Følelser af den mest fuldkomne Venligsindethed over for Danmark og formener, at den ved at tage disse Skridt beskytter den kommende Genoptagelse af den normale Forbindelse mellem Grønland og Kongeriget Danmark.

Jeg har den Ære at vedlægge et Udkast til den foreslaaede Overenskomst vedrø-rende Grønlands Forsvar, hvilket Udkast jeg formener indeholder de Tanker, som vi blev enige om i Løbet af vore forskellige Samtaler.

Modtag, Sir, fornyede Forsikringer om min højeste Agtelse. Cordell Hull.

Side 140

KGL. DANSK GESANDTSKAB, WASHINGTON, D. C.,

9. April 1941. Sir, Jeg har modtaget Deres Note af 7. dennes vedrørende Grønlands Forsvar tilligemed et Udkast til en foreslaaet Overenskomst angaaende samme Emne.

Med Tilfredshed har jeg bemærket Deres fornyede Forsikring om, at skønt de nuværende Omstændigheder for Tiden forhindrer Regeringen i Danmark i at udøve sine Rettigheder med Hensyn til Grønland, anerkender Deres Regering tilfulde Kongeriget Danmarks Suverænitet over Øen. Samtidig ønsker jeg at bevidne Dem mine Følelser af Taknemlighed for Deres Regerings venligsindede Deltagelse og dens inderlige Haab om Danmarks fuldstændige og snarlige Befrielse.

Jeg deler Deres Opfattelse, at den foreslaaede Overenskomst, som er kommet i Stand efter en aaben og venligsindet Meningsudveksling, under de særdeles usæd-vanlige Omstændigheder er det bedste Skridt til at sikre baade Grønlands nuværende Sikkerhed og Øens Fremtid under dansk Suverænitet.

Yderligere er jeg af den Opfattelse, at Overenskomstens Vilkaar i videst muligt Om-fang beskytter den indfødte grønlandske Befolknings Interesser, hvis Velfærd traditio-nelt har været den danske Grønlandspolitiks fornemste Maal.

Jeg vil derfor godkende og undertegne den foreslaaede Overenskomst, idet jeg handler paa Hans Majestæt Kongen af Danmarks Vegne i Hans Egenskab af Grøn-lands Statsoverhoved, hvis Myndigheder i Grønland har samtykket heri.

Jeg benytter denne Lejlighed til overfor Dem, Hr. Statssekretær, at forny Forsik-ringen om min højeste Agtelse. Henrik Kauffmann.

 

Tillæg. 19.-8.-41. Handelsministeriets Bekendtgørelse angaaende Godkendelse af visse Entreprenør- og Byggearbejder.

I Medfør af Bestemmelserne i Lov Nr. 406 af 3. August 1940 om erhvervsøkonomiske Foranstaltninger, Vareforsyning m. v., jfr. Lov Nr. 133 af 29. Marts 1941, fastsættes herved følgende:

§ 1. Her i Landet hjemmehørende Virksomheder, der ønsker at overtage Udførelsen af Entreprenør- eller Byggearbejder i Udlandet, for hvilke Betaling helt eller delvis skal overføres over dansk-tysk Clearing, skal, forinden Kontrakt afsluttes, indhente Tilladelse hertil fra Udenrigsministeriet.

Tilbud paa Udførelse af saadanne Arbejder skal indeholde Bemærkning om, at de afgives under Forbehold af fornøden Tilladelse.

§ 2. Ansøgning om Tilladelse, der skal rettes til Udenrigsministeriets Kommitterede i Industrisager, Adr. Vester Boulevard 20, skal indsendes tidligst muligt og senest samtidig med, at Tilbud paa Arbejdet afgives.

Ansøgningen indsendes gennem Dansk Arbejdsgiverforening i to Eksemplarer og skal indeholde Oplysning om:

a) Ordregiverens Navn og Adresse, b) Arbejdets Art og Omfang, c) den samlede Entreprisesum og om den Del heraf, der ønskes overført over dansktysk Clearing, d) Tidspunktet for Modtagelsen af Forespørgslen.

Side 141

De paagældende Ansøgninger behandles af et Udvalg bestaaende af Repræsen-tanter for Udenrigsministeriet, Ministeriet for Handel, Industri og Søfart, Finansmini-steriet, Danmarks Nationalbank og Direktoratet for Vareforsyning.

Samtidig med, at Tilladelse til Udførelse af Arbejdet gives, skal der gives Ansøge-ren Meddelelse om, i hvilket Omfang Betalinger i Henhold til Kontrakten vil kunne overføres over dansk-tysk Clearing.

§ 3. Betalinger for Arbejder som i § 1 nævnt, til hvilke der ikke er givet Tilladelse fra Udenrigsministeriet, kan ikke afregnes over dansk-tysk Clearing.

§ 4. Overtrædelse af foranstaaende Bestemmelser medfører Straf i Overensstem-melse med Reglerne i Lov Nr. 406 af 3. August 1940 om erhvervsøkonomiske For-anstaltninger, Vareforsyning m. v., jfr. Lov Nr. 133 af 29. Marts 1941.

§ 5. Denne Bekendtgørelse træder i Kraft straks.

22.-10.-41. Handelsministeriets Bekendtgørelse om Tillæg til Bekendtgørelse af 19. August 1941 angaaende Godkendelse af visse Entreprenør- og Byggearbejder.

I Medfør af Bestemmelserne i Lov Nr. 406 af 3. August 1940 om erhvervsøkonomiske Foranstaltninger, Vareforsyning m. v., jfr. Lov Nr. 133 af 29. Marts 1941, fastsættes her-ved følgende:

Her i Landet hjemmehørende Virksomheder, der før Handelsministeriets Bekendt-gørelse af 19. August 1941 angaaende Godkendelse af visse Entreprenør- og Bygge-arbejder har overtaget Udførelsen af Entreprenør- eller Byggearbejder i Udlandet, for hvilke Betaling helt eller delvis ønskes overført over dansk-tysk Clearing, skal senest den 1. November d. A. foretage Anmeldelse af de afsluttede Kontrakter til Udenrigs-ministeriet.

Anmeldelse skal indgives til Udenrigsministeriets Kommitterede i Industrisager, Adresse Vester Boulevard 20, og skal indeholde Oplysning om:

a) Ordregiverens Navn og Adresse, b) Arbejdets Art og Omfang, c) den samlede Entreprisesum og om den Del heraf, der ønskes overført over dansktysk Clearing.

Snarest muligt efter indgiven Anmeldelse vil der tilgaa vedkommende Virksomhed Meddelelse om, i hvilket Omfang Betalinger i Henhold til de afsluttede Kontrakter vil kunne overføres over dansk-tysk Clearing.

§ 2. Undladelse af at foretage Anmeldelse indenfor den i Bekendtgørelsens § l nævnte Frist medfører, at Betalinger ikke kan afregnes over dansk-tysk Clearing.

§ 3. Overtrædelse af foranstaaende Bestemmelser medfører Straf i Overensstem-melse med Reglerne i Lov Nr. 406 af 3. August 1940 om erhvervsøkonomiske Foran-staltninger, Vareforsyning m. v., jfr. Lov Nr. 133 af 29. Marts 1941.

§ 4. Denne Bekendtgørelse træder i Kraft straks.

 

AFSNIT B

DE SKIFTENDE REGERINGER SAMT REGERINGSUDTALELSER M. V.

DE SKIFTENDE REGERINGER I TIDEN 9.-4.-1940 TIL 12.-5.-1945

SAMT UDTALELSER ELLER HANDLINGER FRA

KONGENS, REGERINGENS ELLER REGERINGSMEDLEMMERNES

SIDE OG UDTALELSER FRA MINISTERIERNES SIDE

BORTSET FRA AFSNIT A.

 

I. De skiftende Regeringer i Tiden fra 9.-4.-1940 til 12.-5.-45.

 

9.-4.-40. I. Den 9. April 1940.

1) Statsminister: TH. STAUNING.

2) Udenrigsminister: P. MUNCH.

3) Forsvarsminister: ALSING ANDERSEN.

4) Finansminister: VILHELM BUHL.

5) Justitsminister: S. UNMACK LARSEN.

6) Indenrigsminister: BERTEL DAHLGAARD.

7) Socialminister: LUDVIG CHRISTENSEN.

8) Handelsminister: JOHS. KJÆRBØL.

9) Minister for offentlige Arbejder: AXEL SØRENSEN.

10) Landbrugsminister: KRISTEN BORDING.

11) Kirkeminister: JOHS. HANSEN.

12) Undervisningsminister: JØRGEN JØRGENSEN.

 

10-4-40. II. Efter Regeringsudvidelsen den 10. April 1940.

De under I nævnte Fagministre samt følgende 6 Ministre uden Portefeuille, der fra den 11.-4.-1940 er konsultative Ministre m. H. t.

a) Krigsministeriet, Marineministeriet, Ministeriet for offentlige Arbejder: SØREN BRORSEN.

b) Udenrigsministeriet, Indenrigsministeriet: OLUF KRAG.

c) Undervisningsministeriet, Landbrugsministeriet: H. HAUCH.

d) Justitsministeriet, Finansministeriet: HENNING HASLE.

e) Handelsministeriet: J. CHRISTMAS MØLLER.

f) Kirkeministeriet, Socialministeriet: V. FIBIGER.

 

8.-7.-40. III. Efter Rekonstruktionen den 8. Juli 1940.

1) Statsminister: TH. STAUNING.

2) Udenrigsminister: ERIK SCAVENIUS.

3) Forsvarsminister: SØREN BRORSEN.

4) Finansminister: VILHELM BUHL.

5) Justitsminister: HARALD PETERSEN.

6) Indenrigsminister: KNUD KRISTENSEN.

7) Arbejds- og Socialminister: JOHS. KJÆRBØL.

8) Handelsminister: J. CHRISTMAS MØLLER.

9) Minister for offentlige Arbejder: GUNNAR LARSEN.

10) Landbrugsminister: KRISTEN BORDING.

11) Kirkeminister: V. FIBIGER.

12) Undervisningsminister: JØRGEN JØRGENSEN.

 

2.-10.-40. IV. Den 2. Oktober 1940.

ad 8) HALFDAN HENDRIKSEN træder i J. CHRISTMAS MØLLERS Sted som Handelsminister.

8.-7.-41. V. Den 8. Juli 1941.

ad 5) E. THUNE JACOBSEN afløser HARALD PETERSEN som Justitsminister.

Side 146

4.-5.-42. VI. Den 4. Maj 1942 (Dagen efter Staunings Død).

ad 1) og 4) VILHELM BUHL bliver Statsminister og fortsætter som Finansminister.

16.-7.-42. VII. Den 16. Juli 1942.

ad 4) ALSING ANDERSEN afløser VILHELM BUHL som Finansminister.

 

9.-11.-42. VIII. Den 9. November 1942.

1) Stats- og Udenrigsminister: ERIK SCAVENIUS.

2) Forsvarsminister: SØREN BRORSEN.

3) Finansminister: K. H. KOFOED.

4) Justitsminister: E. THUNE JACOBSEN.

5) Indenrigsminister: JØRGEN JØRGENSEN.

6) Arbejdsminister: JOHS. KJÆRBØL.

7) Socialminister: LAURITS HANSEN.

8) Handelsminister: HALFDAN HENDRIKSEN.

9) Minister for offentlige Arbejder: GUNNAR LARSEN.

10) Trafikminister: NIELS ELGAARD.

11) Landbrugsminister: KRISTEN BORDING.

12) Kirkeminister: VALD. HOLBØLL.

13) Undervisningsminister: A. C. HØJBERG CHRISTENSEN.

29.-8.-43. IX. Den 29. August 1943.

Ministeriet SCAVENIUS indgiver sin Demissionsbegæring og ophører med at fungere, jfr. Erklæring af 30.-8.-1943 nedenfor.

 

Maj 1945. X. Ministeriet efter Befrielsen, jfr. Statsministeriets Skrivelser af 5.-5., 9.-5. og 12.-5.-1945.

1) Statsminister: VILHELM BUHL.

2) Udenrigsminister: J. CHRISTMAS MØLLER.

3) Forsvarsminister: OLE BJØRN KRAFT.

4) Finansminister: H. C. HANSEN.

5) Justitsminister: N. C. BUSCH-JENSEN.

6) Indenrigsminister: KNUD KRISTENSEN.

7) Arbejds- og Socialminister: H. C. HEDTOFT HANSEN.

8) Minister for Handel, Industri og Søfart: V. FIBIGER.

9) Minister for offentlige Arbejder: CARL PETERSEN.

10) Trafikminister: ALFRED JENSEN.

11) Minister for Landbrug og Fiskeri: ERIK ERIKSEN.

12) Kirkeminister: ARNE SØRENSEN.

13) Undervisningsminister: A. M. HANSEN.

14) Minister for særlige Anliggender: MOGENS FOG.

15) Minister uden Portefeuille: FRODE JAKOBSEN.

16) Minister uden Portefeuille: KRISTEN JUUL CHRISTENSEN.

17) Minister uden Portefeuille: AKSEL LARSEN.

18) Minister uden Portefeuille: H. L. v. KAUFFMANN.

Side 147

II. Udtalelser eller Handlinger fra

Kongens, Regeringens eller Regeringsmedlemmernes Side

samt Udtalelser fra Ministeriernes Side

bortset fra Afsnit A * )

* 1) Samtlige Citater under Afsnit B er i mere eller mindre udførlig Form udsendt gennem Ritzaus Bureau med Undtagelse af de under følgende Datoer optagne Meddelelser:

1940: 3.-4. 13.-4. 3.-5. 21.-7. 3.-8. 6.-9. 7.-9. 20.-11. 1941: 15.-1. 30.-4. 19.-5. 22.-7. 17.-8, 30.-10. 1942: 8.-1. Marts og April, 6.-5. 3.-9. 20.-11, 15.-12. 1943: 7.-2. 4.-8.

 

9-4.-40. Regeringens og Kongens Proklamationer.

TIL DET DANSKE FOLK!

Tyske Tropper har i Nat overskredet den danske Grænse og har gjort Landgang forskellige Steder. Den danske Regering har under Protest besluttet at ordne Landets Forhold under Hensyn til den Besættelse, som har fundet Sted, og i Henhold hertil kundgøres følgende:

De tyske Tropper, der nu befinder sig her i Landet, træder i Forbindelse med den danske Værnemagt, og det er Befolkningens Pligt at afholde sig fra enhver Modstand overfor disse Tropper. Den danske Regering vil forsøge at sikre det danske Folk og vort Land imod de af Krigsforhold følgende Ulykker og opfordrer derfor Befolkningen til rolig og behersket Holdning overfor de Forhold, som nu er opstaaet. Ro og Orden maa præge Landet, og loyal Optræden maa udvises overfor alle, som har en Myn-dighed at udøve.

København, den 9. April 1940. CHRISTIAN R. / Th. Stauning.

Under disse for vort Fædreland saa alvorlige Forhold opfordrer jeg alle i By og paa Land til at vise en fuldtud korrekt og værdig Optræden, da enhver uoverlagt Handling eller Ytring kan have de alvorligste Følger. Gud bevare Dem alle. Gud bevare Dan-mark. Amalienborg, den 9. April 1940. CHRISTIAN R.

9.-4.-40. Statsministeren (Stauning) paa Fællesmøde i Rigsdagen. (Cit. Berl. Morg. 10.-4.-1940):

Det var med smertelig Sorg, at Befolkningen i Morges erfarede om de Begiven-heder, der var i Udvikling.

Vi regnede med, at den Politik, Danmark har ført, kunde have holdt os uden for alvorlige Forviklinger, men Tryghedsfølelsen blev afbrudt, da der i Nat blev forebragt Udenrigsministeren en Meddelelse om, at den tysk-danske Grænse var overskredet af tyske Tropper, og at Landgang foregik forskellige Steder i Landet. Under Indtrykket af disse alvorlige, uvarslede Begivenheder og af en Viden om, at Bombardementsma-skiner overfløj Landets Hovedstad, maatte Kongen og Medlemmerne af

Side 148

Ministeriet i Morges Kl. 5—5½ tage Standpunkt til den foreliggende Tilstand og til Meldingen om, at den tyske Regering besatte Landet med tysk Militær.

Vi valgte at søge Landets Forhold ordnet under denne Besættelse i Tillid til Forsik-ringen om, at Tyskland ikke har den Hensigt igennem de iværksatte Foranstaltninger at antaste Danmarks territoriale Integritet og politiske Uafhængighed.

Vi valgte denne Vej for at skaane Landet og Folket for en Krigstilstands Følger — men vi maa dybt beklage Tabet af gode danske Sønner i denne Morgens første Timer, og at mange er blevet Invalider.

Der er straks nedlagt Protest over for Tysklands Gesandt i Anledning af den skete Besættelse, og jeg er sikker paa, at den danske Rigsdag staar sammen med Regerin-gen om de Følelser, denne Begivenhed maa fremkalde.

Den nuværende Regering har Ansvaret for den Afgørelse, der blev truffet i denne Dags Morgen, og vi føler, at vi har handlet ud fra en ærlig Overbevisning om, at vi ved Afgørelsen fritog Land og Folk for en tungere Skæbne.

Det er Regeringens Ønske, at den Besættelse, som er foregaaet, maa blive ledet med Forstaaelse og human Følelse over for en gammel, nordisk Nation, der ærligt har gennemført en upartisk Neutralitetspolitik i Forventning om derved at kunne bevare sit nationale Liv i fredelig Udvikling.

Forholdene er blevet anderledes, end vi haabede; men vi vil fremdeles søge at sikre Land og Folk imod Krigens Ulykker, og vi stoler paa Folkets Medvirken. Jeg henviser til den af Kongen og Ministeriet i Dag udstedte Proklamation til det danske Folk og gentager:

Lad Ro og Orden præge Landet, og lad os vente en forstandig og loyal Holdning af alle Landets Borgere. Vort fælles Ønske er Fred mellem Folkene, og med dette Ønske slutter jeg ogsaa denne Redegørelse. (Cit. Rigsdagstidende).

10.-4.-40. Meddelelse fra Statsministeriet om Kongens Udnævnelse af 6 konsultative Ministre uden Portefølje.

De konsultative Ministre uden Portefølje er nu udnævnt af Kongen. Det er for Ven-stre fhv. Minister, Folketingsmand Brorsen og fhv. Minister, Folketingsmand Dr. Krag og Landstingsmand Hauch, samt for det konservative Folkeparti, Folketingsmand, Konsul Hasle, Folketingsmand Christmas Møller og Folketingsmand Vilhelm Fibiger. (Cit. Berl. Morg. 11.-4.-1940).

10.-4.-40. Kongen modtager Gesandterne fra England, Frankrig og Polen i Afskeds-audiens. (Berl. Aften 10.-4.-1940).

11.-4.-40. Forsvarsministeren (Alsing Andersen) udsender officiel Redegørelse an-gaaende de danske Troppers Holdning og Tab ved Kampene den 9. April.

I Henhold til de af Regeringen udstedte almindelige Direktiver ydede de danske Tropper Modstand mod de tyske Troppers Indmarch Tirsdag Morgen den 9. April om-kring Kl. 4,30.

Der udspandt sig derved Kampe i Sønderjylland, ved Søgaard, Aabenraa, Tønder og Haderslev og i Hovedstaden ved Amalienborg Plads. Værløse Flyveplads blev beskudt fra Luften, og en dansk Flyvemaskine skudt ned.

Efter at det ved Konference paa Amalienborg ca. Kl. seks var besluttet, at Mod-standen skulde ophøre, udsendtes Ordre til at indstille Kampene, hvorefter disse brag-tes til Afslutning, efterhaanden som Ordrerne naaede frem.

De danske Troppers Tab ved disse Kampe er foreløbig opgjort til 12 Døde og 29 Saarede. De endelige Tab vil sikkert ikke afvige væsentligt fra denne Opgørelse.

De Paagældendes Familier er underrettet. Navnene paa de Døde vil blive offentlig-gjort, saa snart de endelige Tab er konstateret. (Cit. Pol. 12.-4.-1940).

Side 149

12.-4.-40. Meddelelse fra Statsminister Stauning om Bebrejdelser mod den danske Militærmagt.

Der er forebragt flere Klager fra danske Militærpersoner — baade Befalingsmænd og Menige — over, at de er blevet generet med Tilraab fra Civilpersoner, idet disse synes at formode, at Militæret har svigtet sin Pligt, da de tyske Tropper rykkede ind i Landet. Der er ikke i den Henseende Grund til Bebrejdelser over for den danske Militærmagt. Den Afgørelse, der blev truffet afvigte Tirsdag Morgen, er truffet af Kongen og Medlemmer af Ministeriet. De Tropper, der besatte Landet, blev, efter de gældende Direktiver, mødt med Modstand af de militære Styrker, indtil man under Forhandlingerne paa Amalienborg blev enig om at aflyse Modstanden og at indordne Landets Forhold under Hensyn til den skete Besættelse. (Cit.Berl. Mor g. 13.-4.-1940).

12.-4.-40. England besætter Færøerne.

13.-4.40. Meddelelse fra Udenrigsministeriet om, at Kongen og Udenrigsministeren over for Islands Gesandt har anerkendt de af Altinget vedrørende Islands Styrelse m. v. trufne Beslutninger. (Berl, Aften 13.-4.-1940).

13.-4.-40. Amtmanden over Færøerne modtager Bemyndigelse til at handle efter Konduite. * 1) Se Hof- og Statskalenderen.

15.-4.-40. Statsministeren (Stauning) om Befolkningens Pligter.

Den Tilstand, som er tilvejebragt i vort Land ved tyske Troppers Besættelse, har skabt hidtil ukendte Forhold for Befolkningen og Pligter, som nu maa opfyldes. Det er nødvendigt, at hver enkelt Borger bevarer Tavshed angaaende den tyske Værnemagt. Hvis nogen faar Oplysninger eller hører Rygter om dens Dispositioner eller Bevæ-gelser, saa er Tavshed den rigtige Optræden. Hvis der handles anderledes, kan det medføre Fare og Skade baade for den, der taler, og for andre i Landet.

I øvrigt gælder det om dette og om mange andre Forhold, at der verserer talrige Rygter, som oftest savner Bund i Virkeligheden. Alle bør afholde sig fra at bringe Ryg-ter videre.

Tiden nødvendiggør forskellige Paabud, Anordninger og Anvisninger, givne af kompetente Myndigheder. Det maa tilraades enhver at rette sig efter givne Anvis-ninger. Det letter Forholdene for alle, naar Villighed dertil udvises, og det modsatte kan faa alvorlige Følger.

Det gælder saavel i Handling som i Forstaaelse, at alle Landets Borgere maa indordne sig under de Krav og Vilkaar, der nu foreligger. Overfor de fremmede Tropper, som befinder sig her, bør der udvises korrekt Optræden, lige langt fra Ud-æskning og dens Modsætning. Rolig og værdig Optræden er, hvad Tiden kræver. Den nærmeste Tid vil kræve Omlægninger i de tilvante Livsforhold, baade i Arbejde, i Forsyning og i Næringsliv. Alt skal tilpasses de stærkt ændrede Vilkaar, og her maa der kunne regnes med hele Befolkningens Forstaaelse og Hjælp.

Regeringen vil stræbe efter at tilrettelægge alt saa godt, som Forholdene tillader det, og stoler til Gengæld paa Borgernes Hjælp og Bistand. Det gælder Landets Vel og Folkets Fremtid. (Cit. Berl. Marg. 16.-4.-1940).

15.-4.-40. Justitsminister Unmack Larsen i Pressens Radioavis i Tilslutning til Stats-ministerens Udtalelse.

Der er af alle Landets Politimestre udstedt Forbud mod Afholdelse af offentlige Møder samt mod offentlige Optog og Demonstrationer af enhver Art og mod enhver Form for Sammenstimlen. Disse Forbud vil jeg indtrængende opfordre alle til nøje at rette sig efter, og navnlig vil jeg fremhæve, at Sammenstimlen ubetinget skal undgaas, ikke blot for den enkelte Deltagers Skyld, men ogsaa af Hensyn til Landet som Helhed. Paa Gader og Veje maa Folk bevæge sig roligt og passe deres eget, og nysgerrig Sammenstimlen om tyske Motorkøretøjer eller om de tyske Tropper

Side 150

maa under alle Omstændigheder absolut undgaas. Der vil fra Politiets Side blive skredet haardt og øjeblikkeligt ind mod enhver Overtrædelse af disse Forbud. Overfor de tyske Besættelsestropper maa der optrædes høfligt og loyalt, men nysgerrig Paatrængenhed for at stifte Bekendtskab med dem eller faa noget at vide er kun af det onde og kan have ubehagelige Følger.

I disse for vort Land saa alvorlige Tider er det i det hele enhver Borgers Pligt at vise en korrekt og værdig Optræden. Denne Pligt gælder for os alle, saavel Gamle som Unge — selv for Børnene. Alt, hvad der kan virke til at skabe Uro og Gnidninger maa undgaas. Den letsindige Snakken paa Gader og Veje, i Sporvogne eller lignende om de Rygter, man har hørt, kan give Anledning til Forviklinger og Ubehageligheder, og enhver maa være klar over det Ansvar overfor sig selv og sit Land, som han herved kan paadrage sig. Det samme gælder enhver Art af udæskende Udtalelser og enhver Art af Udspreden af skadelige Rygter. Jeg advarer stærkt imod at give Oplysninger om, hvad man ser, til ubekendte Personer eller mod under nogen som helst Form at medvirke til Handlinger, der kan skade vort Land. Hele Landets Velfærd kan blive paavirket af, hvad den enkelte siger eller gør.

Forbudet mod Salg og Udskænkning af almindelige Ølsorter er nu ophævet. Restauratører og Tjenere har derfor i disse Tider en ganske særlig Pligt til at passe paa. I den gamle Beværterlov var der et Forbud mod Udskænkning for kendelig berusede Personer. I den nye Beværterlov, som nu er gældende, er det forbudt at servere Spiritus for Gæster, som maa antages at være berusede. Dette Forhold vil blive kontrolleret.

Det danske Politi gør i Dag sin Gerning under de vanskeligste Forhold, men enhver Politimand, hvilken Stilling han end beklæder, udfører sit Arbejde med Energi og Beslutsomhed, fordi han ved, at han er i første Linie i det Arbejde, vi nu alle samles om for vort Fædreland, og fordi han ved, at Borgerne fuldt og fast stoler paa ham. Men Politimanden beder saa ogsaa Borgerne om Hjælp og Støtte, saaledes at de Vanskeligheder, der kommer paa Politiets Omraade, derved lettere kan overvindes til
Gavn for Borgerne selv.
(Cit. Berl. Morg. 16.-4.-1940).

17.-4.-40. Meddelelse fra Krigsministeriet og Marineministeriet angaaende Hjem-sendelser i Hæren og Flaaden.

De ved Hæren hidtil værende Styrker er nu hjemsendt. Til Tjeneste er forblevet en mindre Styrke til Ordens- og Vagttjeneste m. m. samt de Menige, der skal uddannes til værnepligtige Befalingsmænd. Uddannelsen paa Underofficersskolerne og paa Offi-cersskolen fortsættes. For Søværnets Vedkommende finder Hjemsendelser Sted, efter-haanden som Skibsmateriel oplægges. Indkaldelse af Rekrutter til Uddannelse er bortfaldet indtil videre for begge Værnene. (Cit. Berl. Morg. 18.-4.-1940).

3.-5.-40 Det grønlandske Landsraad overtager den danske Regerings Beføjelser og erklærer sin Troskab overfor Kongen. * 1) Meddelt i Statsminister Steunings Redegørelse i Folketinget den 4.-7.-1940.

10.-5.-40. Dementi af Rygter om Kongen og Statsministeren.

Et af Tidens mange Rygter, som er udspredt i Udlandet, gaar ud paa, at Stats-ministeren i Danmark den 9. April forelagde Kongen en Mobiliseringsordre til Under-skrift. Kongen nægtede at underskrive, idet han henviste til Ønsker om Oprustning, som han skulde have næret gennem 20 Aar. — Nu vilde Kongen ikke have, at danske Mænd skulde udgyde deres Blod. Derefter vilde Statsministeren indgive Demissions-begæring, men den nægtede Kongen ogsaa at modtage, fordi han vilde fastholde Statsministeren Følgerne af den førte Politik.

Side 151

Dette Rygte er som adskillige andre ganske grundløst. Fra bedste Kilde oplyses, at der hverken har været Forhandlinger om Mobilisering eller Demission. (Cit. Pol, 11.-15.-1940).

17.-5.-40. Meddelelse fra Ritzau's Bureau om dansk Protest mod den engelske Be-sættelse af Færoerne. * 1) Ved Telegram af 17. Maj 1940 blev det danske Gesandtskab i Bern instrueret om at anmode det derværende britiske Gesandtskab om at meddele den britiske Regering den danske Regerings Indsigelse imod britiske Troppers Besættelse af Færøerne. Den 18. Maj 1940 indberettede Gesandtskabet i Bern, at den beordrede Henven-delse til det britiske Gesandtskab var blevet udført. Den 24.s.M. telegraferede Gesandtskabet i Bern, at den derværende britiske Gesandt efter Ordre havde meddelt, at han nægtede at modtage nogen Meddelelse fra det danske Gesandtskab, da den britiske Regering ingen Forbindelse havde med den danske Regering. Efter hvad Ritzau's Bureau erfarer, vil der nu, da der foreligger Bekræftelse paa, at britiske Tropper har besat Færøerne, fra dansk Side blive nedlagt Indsigelse overfor den britiske Regering herimod. (Cit. Pol. 18.-5.-1940).

21.-5.-40. Statsminister Stauning i Folketinget om politisk Samling.

Det synes at tage Tid, før den danske Befolkning helt forstaar, i hvilken Situation Land og Folk befinder sig, men det maa vel gaa op for Befolkningen, at foruden Ro og Orden kræves der ogsaa Samarbejde og god Vilje til i Fællesskab at overvinde forhaandenværende Vanskeligheder. Alle, der ønsker at bevare vort Land og at føre det igennem Ufredstiden, deltager i Samlingen. Skulde nogen ønske at være uden for denne Samling, kan det ikke være danske Interesser, der leder dem. Vi maa ind i den nødvendige Tilpasning og maa derfor fortsat underkaste os en indsnævret Frihed. (Cit. Rigsdagstidende).

23.-5..40. Statsministeren (Stauning): Kort Udtalelse i Folketinget om danske Arbejdere til Tyskland. * 2) Se under Afsnit M. (Cit. Rigsdagstidende).

28.-5.-40. Statsminister Stauning paa De samvirkende Fagforbunds Generalforsam-ling om Begivenhederne den 9. April.

Et Kapitel for sig er den tyske Militærmagts Besættelse af Danmark den 9. April. Dermed er Danmark og det danske Folk kommet med under Krigens Tryk og Vilkaar stærkere end før, og det vil ogsaa blive følt af Arbejderne. Meddelelse om Besæt-telsen indløb om Natten til den 9. April. Samtidig gik den tyske Hær over Grænsen, og visse Afdelinger gjorde Landgang forskellige Steder, medens en Sværm af Bombardementsmaskiner fløj over Hovedstaden. Vi modtog i det tyske Memorandum Løftet om, at Danmarks Uafhængighed og Integritet ikke vilde blive antastet, og vi besluttede at ordne Forholdene i Landet under Besættelsen saa godt, som det er muligt. Jeg vil aldrig fortryde det Standpunkt, jeg tog, thi jeg føler mig sikker paa, at Land og Folk blev skaanet for det, der var værre.

Alle Rygter om Aftale angaaende Besættelsen eller om vor Viden derom paa Forhaand er i Strid med Virkeligheden. Tiden er ikke til politiske Skænderier, men til Samling af dem, der vil bidrage til Bevarelse af Landets Uafhængighed og Frihed. Dagens Krav melder sig med ubønhørlig Magt, og Tiden rejser store, alvorsfulde Pro-blemer. Meget, som er mindre, maa vige. Det maa være Hovedsagen, at Danmarks Folk bevarer Selvstændigheden og Uafhængigheden og Friheden til at styre Landets Sager. Det kan være trist og ubehageligt at have Modgang, at skulle miste nogle af de materielle Goder,

Side 152

man har opnaaet, men der er noget, som er større og vigtigere, og det er det store, det vigtigste, som nu kræver Ofre, Sammenhold, Ro og Orden i Samfundet. (Cit. Berl. Morg. 29.-5.-1940).

1.-6.-40. Advarsel fra Justitsministeriet til Befolkningen i Anledning af Meddelelse fra det tyske Gesandtskab. * 1) Se Afsnit F.

Selv om der her i Landet hersker fredelige Tilstande, og Livet i det store og hele gaar sin sædvanlige Gang, maa det ikke glemmes, at Tyskland og dermed ogsaa den tyske Værnemagts Styrker her i Landet befinder sig i Krigstilstand. Denne Omstændighed medfører, som det er Tilfældet overalt under Krig, at strafbare Hand-linger, der retter sig mod Værnemagten, dens Personel og Materiel maa anses for langt alvorligere, end hvis de var forøvede i Fredstid, og saadanne Handlinger kan derfor have de mest skæbnesvangre Følger for Udøveren. Dette gælder ogsaa Handlinger, som i normale Fredstider vilde være af ringe Strafværdighed saasom Beskadigelse af Telefonledninger, der benyttes af Værnemagten, eller Bortfjernelse eller Beskadigelse af Genstande, der hører til Værnemagtens Udrustning, eller Undladelse af at respektere militære Afspærringer. Undskyldninger, som at der er handlet af Kaadhed eller Ubetænksomhed, kan der ikke tillægges Vægt.

Ministeriet skal derfor paa det alvorligste advare Befolkningen mod alle Hand-linger af denne Art og naturligvis i endnu højere Grad mod de grove Forulempelser af Værnemagten, Spionage, Sabotage o.l. Saadanne Handlinger rummer en meget alvorlig Risiko for Gerningsmanden selv, og de kan desuden bringe Forstyrrelse i det gode og korrekte Forhold mellem den danske Befolkning og den tyske Værnemagt, som er af indgribende Betydning saavel for Samfundet som Helhed som for de enkel-te Borgere. (Cit. Berl. Morg, 2.-6.-1940).

5.-6.-40. Kongen overfor Grundlovsdeputation om de alvorlige Tider.

For den til mig rettede Henvendelse udtaler jeg min varmeste Tak. Det har glædet mig paa denne Grundlovsdag at se Repræsentanter for Regering og Rigsdag samt fra vore Erhverv og større Sammenslutninger forenede i dette fælles Fremmøde, ligesom jeg ogsaa takker for de mange Beviser for Forstaaelse, der fra alle Samfundslag er vist mig i disse tunge Tider. Tiderne er alvorlige som aldrig før og maner til Sammen-hold, thi ingen kan sige, hvor længe den nuværende Tilstand varer, men jeg tror, at ved et værdigt Sammenhold vil vi gavne vort Land bedst, saavel indad som udadtil, thi et Sammenhold giver Styrke. Gud signe vort fælles Hjem Danmark. (Cit. Berl. Morg. 6.-6.-1940).

5.-6.-40. Minister Christmas Møller i Radioen ved Statsradiofoniens Grundlovsfest.

National Uafhængighed er og bliver jo dog den eneste menneskeværdige Tilstand, vi kan tænke os. Men ogsaa paa Grundlovsdagen bevirker Tidens Tynge og Tidens Krav, at Tankerne samles om de nærmeste Opgaver. Det kan da ikke stærkt nok understreges, at hvad der er sket i Fortiden, og hvor forskellige end Synspunkterne er med Hensyn til denne fjernere og nærmere og ganske nære Fortids Beslutninger og Afgørelser, saa maa al Evne og alt Arbejde koncentreres omkring Opgaverne i Dag, og vi haaber, den Tid snart maa komme, da vi kan gøre vort indbyrdes Regnskab op i Frihed. Men nu har vi alene at holde os til de nærmeste Krav. Frihed under Ansvar, det er, hvad Grundloven af 1849 og Grundloven af 1915 gav det danske Folk. Tiden har beskaaret Friheden og gjort Ansvaret større. Der synes at være visse Kredse i vort Folk, som ikke fuldtud forstaar dette, og som søger at fremkalde Forhold, som kun kan have ulykkelige Virkninger. Saa indtrængende, som jeg kan det, siger jeg, at alle maa forstaa, at hvis Landets

Side 153

Borgere ikke frivilligt vil underkaste sig de Retningslinier, som er nødvendige i denne Tid, saa maa Regering og Rigsdag tvinge dem dertil. Udenom Rigsdag og udenom Landets lovlige Regering skal og maa der ikke handles i Danmark. Orden, Plan og System skal der være, og den, som ikke frivilligt vil bøje sig herfor, maa tvinges dertil. Det Parti, som jeg er Medlem af, har særligt med Hensyn til Spørgs-maal, som vedrører Landets øjeblikkelige Stilling, staaet Rigsdagens Flertal haardt imod, men dette kan ikke bevirke, at vi ikke i enhver Henseende vil gøre, hvad vi kan, for i Fællesskab at løse den Opgave, som ligger for. Og dertil svarer vort Modkrav til anden Side. Om Formen for Samarbejde kan der diskuteres, men ikke om, at Sam-arbejde skal der til, og hver den, som ikke er med, er imod. (Cit. Berl. Morg. 6.-6.-1940).

5.-6..40. Kongen modtager i Audiens Chefen for den tyske Marinegruppe Øst, Admi-ral Carls. (R. B.).

6.-6.-40. Kongen modtager i Audiens den Øverstkommanderende for de tyske Trop-per i Danmark Generalløjtnant Lüdke og Divisionskommandant, Generalløjtnant v. Hammerstem. (Berl. Morg. 7.-6.-1940).

2.-7.-40. Redegørelse fra Udenrigsministeriet om det handelspolitiske Udvalg og dets Virksomhed, herunder om Direktør K.S. Styhr og Ingeniør Klem. (Berl. Morg. 3.-7.-1940).

4.-7.-40. Statsministeren (Stauning) i Folketinget om Forholdet til Tyskland.

For Danmark har der nu i næsten tre Maaneder raadet ekstraordinære Forhold som Følge af den Besættelse, som Landet blev udsat for den 9. April.

Vi har Grund til, naar Besættelsen var uundgaaelig, at være tilfredse med det For-hold, der bestaar mellem Besættelsesmyndigheder og -tropper paa den ene Side, og danske Myndigheder og dansk Befolkning paa den anden Side. Hertil bidrager den Forstaaelse og Sympati, der bestaar over for vort Naboland Tyskland — og vi har Grund til at haabe, at denne Følelse vil kunne bevares frem igennem Tiderne.

Det danske Folk, som har udviklet sig som selvstændig Nation igennem Aarhun-dreder, og som ikke før har oplevet en Tilstand som den nuværende, føler sig beroliget ved det Tilsagn, der paa bindende Maade blev givet os den 9. April, Tilsag-net om, at Danmark skal genvinde sin Uafhængighed, og at Landets Integritet ikke skal blive antastet. Vi stoler paa dette Tilsagn, og dets Opfyldelse vil befæste Tillids-forholdet mellem Tyskland og Danmark og sikre Gennemførelsen af det Samarbejde, som er saa ubetinget naturligt.

Det lille danske Folk har igennem lange Tider indrettet sig paa at bevare Fred og Neutralitet over for andre Nationer, og denne Fredens Aand besjæler stadig Folket, og dette vil derfor ogsaa fremdeles indrette sig paa at øve Fredens Gerning. Det er et naturligt Ønske i Folket, at der maa blive Arbejdsmuligheder og Virksomhed for alle, og til Opnaaelse af dette Maal stoler vi paa det økonomiske Samarbejde med vor Nabonation, som i øvrigt har bestaaet i mange Aar under de skiftende Forhold.

Uanset Begivenhederne den 9. April vil det være en dansk Bestræbelse at fortsætte den Politik i Grænselandet, der ogsaa har vundet Anerkendelse fra tysk Side, som det i øvrigt, saaledes som det stemmer med dansk Følelse og Mentalitet, vil være vort Ønske at udvikle et godt og venskabeligt Forhold til vor Nabonation, til Tyskland og det tyske Folk. Den Tid, der forestaar, vil sikkert stille vort Folk, som andre Folk, over for betydelige Opgaver, og jeg har ønsket at benytte Lejligheden til at fremhæve dette, fordi man næppe helt har forsonet sig med det, der er under Udvikling.

Naar vi imidlertid anlægger Livet paa Forstaaelse og Samarbejde med Nationerne uden for vort lille Lands Grænser og paa intensivt Arbejde fra alle arbejdsdygtige i

Side 154

Folket, saa har vi Udsigt til at komme igennem Tiden og forhaabentlig frem til lysere Tider. Men for det Arbejde, der skal udføres, for den Tilpasning, som er fornøden, vil det være af afgørende Vigtighed, at vi fastholder Forvisningen om, at vi skal vedblive at være en selvstændig, dansk Nation, knyttet sammen ved Baand, der er lagt igennem svundne Aarhundreder. Vi er et højst ensartet nationalt Samfund, som ønsker at leve i Fred med Verden, i Venskab med vore Naboer, men i øvrigt vort selvstændige Liv i Overensstemmelse med vor Tænkemaade og vore nationale Følel-ser. (Cit. Rigsdagstidende).

4.-7.-40. Statsminister Stauning i Folketinget om Island, Færøerne og Grønland. (Rigsdagstidende).

8.-7.-40. Ministeriet Stauning rekonstrueres.

8.-7.-40. Statsminister Stauning i Pressens Radioavis om det nye Ministeriums Op-gaver.

Ministeriet er i Dag rekonstrueret. Det bestaar nu af Medlemmer fra de fire største Partier paa Rigsdagen — det konservative Folkeparti, Det radikale Venstre, Partiet Venstre og Det socialdemokratiske Parti samt af Repræsentanter hidkaldt fra Livet udenfor de politiske Partier.

Det er en Ændring i de tilvante Forhold, et Brud med mange Aars Sædvane, frem-kaldt af de ekstraordinære Tilstande, som Krigsforholdene har paaført vort Land.

Vort Land, dets Erhvervsliv og dets Arbejdere er afskaaret fra de sædvanlige For-bindelser med Omverdenen, og en Tillæmpning maa finde Sted, afpasset efter den Tid og de Vilkaar, som nu forefindes.

Siden den 9. April er vort Land besat af en Nabostats Militær, men dette Forhold vil ophøre, naar Krigens Tid er forbi. Der er givet Danmark Tilsagn om igen at opnaa Uafhængighed og sagt os, at Landets Integritet ikke skal antastes. Det nye Ministerium er altsaa fremgaaet af et Samarbejde mellem Partierne og af en For-staaelse med Hensyn til Supplering ved Folk uden for det politiske Liv.

Dette Ministerium har en betydelig politisk Styrke og raader forhaabentlig ogsaa over fornøden saglig Kraft og over Viljen til at handle, som Tiden kræver det, men det maa ikke glemmes, at der stilles store Krav under særdeles alvorlige og vanskelige Forhold. Jeg er imidlertid overbevist om, at Ministeriet møder med den bedste Vilje, men mange Vanskeligheder skal overvindes, for at man kan komme frem til Maalene.

Det vil fremdeles være paa Fredens og Forstaaelsens Grund, at Arbejdet skal udfø-res, og det er alles Haab, at vi ogsaa maa finde god Vilje til Samarbejde hos de Nationer, med hvilke Samarbejde er muligt under de herskende ændrede Forhold. Der vil blive ændret ved Folkets Liv som Følge af det ændrede Billede af Europas Forhold, som maa ventes at foreligge, naar Krigen ender, men det vil være muligt at komme over disse Tidens Krav, naar det danske Folk viser Vilje til at deltage i den fornødne Omstilling. Det kan maaske blive strengt nok, men alle i Samfundet maa yde deres Bistand og Bidrag i Haabet om, at Modgangstider vil blive fulgt af lysere Tider.

For det omdannede Ministerium foreligger baade de nye Tiders Krav og Kravet om at foretage de fornødne Indgreb med den Humanitet, som er en almindelig og aner-kendt Regel i det danske Samfund, men dernæst er Opgaven for Ministeriet at føre Danmark igennem disse Ufredstider i loyalt Samarbejde med vor Nabonation og med de Myndigheder, som i Øjeblikket er placeret med fremmede Tropper her i Landet.

Det danske Folk med sin Aarhundreder lange Historie har sine stærke nationale Følelser, som samler sig om Danskhedens Bevarelse, om Frihed og Uafhængighed, men det danske Folk staar ogsaa med Sympati og god Vilje til at opretholde det gode og venskabelige Forhold

Side 155

 til andre Nationer og først og fremmest den tyske Nation, med hvilken Samar-bejdet er den naturligste Sag.

Der er netop forløbet tre Maaneder, siden Danmark for første Gang oplever en fremmed Magts Besættelse. Det danske Folk har i disse Maaneder bekræftet den Forvisning, som næredes, om Loyalitet, Ro og Orden. Saaledes maa der fortsættes; thi kun derved sikres Muligheden for at bevare Retten til Selvstyre. Retten til at leve videre paa Grundlag af dansk Forfatningsskik og Retten til at opretholde det danske Samfund frit og selvstændigt ud i Fremtiden. Jeg præsenterer herved Landets omdannede Ministerium, og jeg ønsker, at det maa kunne udføre en god dansk Gerning i Samarbejde med alle gode Kræfter i vort Land. (Cit. Berl. Morg. 9.-7.-1940).

8.-7.-40. Udtalelse fremsat af Udenrigsminister Scavenius og tiltraadt af den sam-lede Regering.

Ved min Overtagelse af Udenrigsministeriet vil det findes naturligt, at jeg frem-sætter nogle Bemærkninger om Danmarks Udenrigspolitik. Jeg vil herved drage en Parallel mellem Forholdene under Verdenskrigen og nu.

Det har været den lille Stats Opgave at føre en Politik, der holdt Landet udenfor de store Staters Kamp. Opgaven maatte nærmere forstaas saaledes, at Danmark under ingen Omstændigheder maatte komme i Strid med sin store Nabo mod Syd. Denne Politik har fundet Tysklands Forstaaelse og Støtte saavel under Verdenskrigen som under den nuværende Krig — med den Forskel, der følger af de forandrede Muligheder for Krigsførelsen.

Med denne Forskel taget i Betragtning kan man sammenstille Begivenhederne i August 1914 og i April i Aar. I begge Tilfælde var det den tyske Politiks Maal at holde Danmark udenfor Krigsbegivenhederne, idet Landet ved sin Beliggenhed dækker Østersø-Fronten i Forhold til England. Som Følge af de ændrede Vilkaar for Krigsførelsen maatte Opgaven denne Gang væsentlig tilfalde de tyske Land- og Luftstridskræfter, medens den under Verdenskrigen alene løstes af den tyske Flaade. Det maa bemærkes, at denne Omstændighed — de tyske Stridskræfters Tilstedeværelse i Landet selv, hvor friktionsløst den end lykkeligvis udløber — ganske naturligt har gjort Forstaaelsen sværere for det danske Folk. Under Verdenskrigen udelukkede den tyske Flaades Eksistens, at England kunde forsøge at forcere Adgangen til Østersøen og at skaffe Tyskland en 3. Kampfront. Herved bevaredes Danmarks Neutralitet, og dette vil altid blive erindret med Taknemlighed i Danmark.

Under den afsluttede Folkeforbunds-Periode fastholdtes den danske Politiks Linie. Danmark nægtede at deltage i Forbundets mod Tyskland rettede Politik.

Ved de store tyske Sejre, der har slaaet Verden med Forbavselse og Beundring, er en ny Tid oprundet i Europa, der vil medføre en Nyordning i politisk og økonomisk Henseende under Tysklands Førerskab. Det vil være Danmarks Opgave herunder at finde sin Plads i et nødvendigt og gensidigt aktivt Samarbejde med Stortyskland. Det danske Folk stoler paa, at det i den nye europæiske Ordning vil kunne bevare sin Selvstændighed, og det haaber at finde Forstaaelse for sin Egenart og for sin tradi-tionelle fredelige, politiske og sociale Udvikling. (Cit. Berl. Morg. 9.-7.-1940).

8.-7.-40. Erklæring fra Ministeren for offentlige Arbejder, Gunnar Larsen, om Aarsagen til hans Indtræden i Regeringen.

Naar jeg som Ikke-Politiker har indvilget i at efterkomme Opfordringen til at ind-træde i den rekonstruerede Samlingsregering, skyldes det, at jeg alene ud fra natio-nale Synspunkter har anset det som min Pligt at yde min Medvirken til at gennemføre den Omstilling i Danmarks økonomiske og sociale Liv, som er nødvendig som Følge af de ændrede Vilkaar, hvorunder det danske Folk paa Grund af den nye Tilstand i Europa i Fremtiden vil komme til at arbejde og leve. (Cit. Berl. Morg. 9.-7.-1940).

Side 156

12.-7.-40. Udtalelse i Anledning af Meddelelser i den engelske Radio.

I Anledning af, at der i den senere Tid i den engelske Radio i Forbindelse med Omtalen af danske indrepolitiske Spørgsmaal, særlig Regeringens Omdannelse, er fremkommet Udtalelser, som bestrider, at den danske Regering har bevaret sin Selvstændighed, har Radioavisen orienteret sig paa kompetent Sted og derved bragt i Erfaring, at den danske Regering, som i Danmarks Interesse ønsker et forstaa-elsesfuldt Samarbejde med den tyske Regerings Repræsentanter, har Ledelsen af alle Forhold her i Landet og saaledes har bevaret sin Handlefrihed. Saa vidt Hensynet til de tyske Troppers Sikkerhed under deres Ophold her i Landet kræver det, er der selvsagt blevet truffet Særaftaler med de tyske Myndigheder, men dette er sket paa en Maade, hvorved Danmarks Stilling som selvstændig Stat er blevet respekteret fra tysk Side.

I denne Tid, da Forholdene i Europa er under Omdannelse, er det den danske Re-gering magtpaaliggende i Overensstemmelse med den Linie, der blev fastlagt i Kon-gens og Regeringens Proklamation den 9. April d. A., at bestræbe sig af al Evne for at skabe bedst mulige Forhold for Danmark og det danske Folk. Ensidige og urigtige Fremstillinger af Forholdene her i Landet kan kun virke skadeligt for disse Bestræ-belser. (Cit. Berl. Morg. 13.-7.-1940).

16.-7.-40. Gesandtskaberne i Bryssel, Haag og Oslo tilbagekaldes. (R.B.).* 1) Se Af-snit G.

18.-7. Meddelelse fra Udenrigsministeriet om Danmarks Repræsentation ved Folke-forbundet.

Da Begivenhederne efterhaanden har medført, at Folkeforbundet ikke længer kan anses for at have nogen reel Eksistens, har den danske Regering besluttet at hjem-kalde sin Repræsentation ved Forbundet og at ophøre med at yde økonomisk Støtte til dette. (Cit. Pol. 19.-7.-1940).

21.-7.-40. Ministeren for offentlige Arbejder (Gunnar Larsen) under Besøg paa Valby Maskinfabrik og Jernstøberis Feriehjem „Olsbæk", bl. a. om Samarbejdet med Tysk-land.

Som Situationen har udviklet sig, er det jo en given Ting, at der nødvendigvis maa ske store Ændringer indenfor vort Samfund, bl. a. af økonomisk Art. At en Omlægning her er nødvendig turde være hævet over enhver Tvivl og erkendes jo ogsaa fra alle Sider.

Det maa jo være klart for alle, hvor vanskelig en Situation de store Industri-Eks-portfirmaer er kommet i, dels fordi de for Tiden er afskaaret fra meget store Dele af deres naturlige Markeder, dels fordi de Penge, som de har tilgode ude omkring i Verden, mange Steder nu er blokeret og derfor ikke kan hjemtages i Øjeblikket, rent bortset fra den Risiko, der er ved Kurstab o.s.v. paa disse Fordringer, og endeligt fordi det jo er meget vanskeligt at fremskaffe de nødvendige Raamaterialer til Virksom-hedernes Drift.

Det er en given Ting, at under en Krigssituation er det vanskeligt for et krigs-førende Land at afse Raamaterialer, navnlig saadanne, som maatte være livsvigtige for Landet selv. Som Følge heraf, og som Følge af, at der er visse Raastoffer, der overhovedet ikke kan fremskaffes, maa vi desværre regne med, at der paa Trods af al god Vilje fra Tysklands Side dog vil opstaa forøget Arbejdsløshed indenfor Industrien i den nærmest kommende Tid.

Jeg har faaet overdraget et overordentligt stort Ansvar, idet det er klart, at der inden for Ministeriet for offentlige Arbejder er Mulighed for at skaffe Beskæftigelse af forskellig Art, herunder ogsaa paa en Række Omraader, hvortil der enten kræves en meget ringe Mængde udenlandske Raamaterialer, eller hvortil Raamaterialerne kan fremskaffes fra Tyskland. Paa dette Punkt er Vanskelighederne imidlertid meget store, da det er begrænset, i hvor vid Udstrækning Staten kan financiere saadanne Arbej-der, hvis de skal udføres og financieres paa normal Basis, men her kan vi maaske ogsaa lære noget af Tyskland.

Det er saaledes store og vanskelige Problemer, Regeringen har at gøre med paa

Side 157

disse Punkter i den øjeblikkelige Situation, og de kan kun løses, hvis der fra alle Sider vises Forstaaelse for Vanskelighederne.

Hvis vi skal prøve paa at skue lidt ud i Fremtiden, saa er det jo klart, at der gennem det Samarbejde, der nu etableres med Tyskland, vil opstaa store Muligheder og bedre Betingelser for visse Grene af vort økonomiske Liv.

Jeg tænker naturligvis her først og fremmest paa Landbruget, og af den Grund er det sikkert ønskeligt og rigtigt, at vi her arbejder hen imod Planer af den ene eller den anden Art, der har til Hensigt dels at standse Flytningen af Arbejdskraft fra Landet til Byerne og dels at vende Strømmen den anden Vej. Betingelserne for at gennem-føre noget saadant skulde være til Stede paa Grund af de bedre økonomiske Kaar, som Landbruget i Fremtiden vil komme til at arbejde under.

Med Hensyn til Fremtidsudsigterne for den danske Industri er det meget vanskeligt at sige noget bestemt i Øjeblikket, og det er muligt, at der her som Følge af det nærmere økonomiske Samarbejde med et saa stærkt udbygget Industriland som Tysk-land maa finde visse Omlægninger Sted.

Paa den anden Side er der jo mange Industrier, som allerede i Forvejen har været vant til at arbejde paa store Felter i aaben Konkurrence baade hjemme og ude, og som har vist deres Levedygtighed og Værdi i saa Henseende, og saadanne Industrier skulde sikkert ogsaa inden for den Nyordning, der kommer, have blivende Værdi, og for en Del af dem vil der maaske endog blive større Muligheder, end Tilfældet har været hidtil.

I det hele taget føler jeg mig overbevist om, at der ogsaa, hvad den danske Industri angaar, vil blive taget vidtgaaende Hensyn fra tysk Side, netop fordi man sikkert vil respektere det høje Stade, hvorpaa de danske Industriarbejdere staar, hvilket igen vil sige, at de danske Arbejderes Præstationer maa karakteriseres som værende af stor Værdi, baade hvad angaar det kvalitative og kvantitative.

Men under alle Omstændigheder er det givet, at en Omlægning maa finde Sted inden for Erhvervslivet, og det vil sikkert ogsaa blive nødvendigt paa anden Maade at tilpasse vore sociale og politiske Forhold paa en saadan Maade, at det bedst mulige Samarbejde kan etableres med Tyskland ud i Fremtiden.

Hvis vi paa en fornuftig Maade indstiller vort økonomiske og sociale Liv, føler jeg mig overbevist om, at der fra tysk Side vil blive taget alle mulige rimelige Hensyn, saaledes at de nye Forhold, hvorunder vi kommer til at leve og arbejde, kan blive tilfredsstillende ikke alene for os, men ogsaa for de andre Nationer, som vi maatte komme i nærmere Samarbejde med.

Jeg haaber en Gang igen at komme tilbage til mit tidligere Virkefelt, som jeg med Sorg har forladt, og selv om de ydre Forhold da maatte være noget anderledes, føler jeg mig overbevist om, at det gode Forhold fortsat vil bestaa og kunne benyttes som Grundlag f or et fortsat godt Samarbejde til Gavn for os alle og til Gavn for vort Land.

Til Slut vil jeg gerne udtale Ønsket om, at vi alle maa staa sammen i den nær meste Tid, der kommer, nemlig selve Omstillings-Perioden, idet denne sikkert bliver den vanskeligste, saaledes at vi kan se frem til en ny Tid med den størst mulige Arbejdsglæde og Lykke for vort Land. (Cit. Berl. Morg. 22.-7.-1940).

29.-7.-40. Dementi af Meddelelser i den engelske Radio om tyske Opkøb.

Den engelske Radio har i en Omtale af Forholdene i Danmark hævdet, at de tyske Tropper i Danmark udsuger Landet for Varer. Hertil oplyses fra kompetent Side, at de tyske Besættelsestroppers Forbrug i Danmark principielt og navnlig, for saa vidt angaar alle Varer, som Danmark ikke selv producerer, dækkes ved Tilførsler fra Tyskland.

I den Udstrækning, hvori Besættelsestropperne gør Indkøb i Danmark, sker dette i Forstaaelse med den danske Regering. Ogsaa Betalingen for disse Indkøb foregaar efter Aftale med danske Myndigheder. De tyske Besættelsestropper foretager ikke Rekvisitioner af Varer.

Side 158

Den engelske Radios Meddelelse er saaledes egnet til at give et vildledende Indtryk af de faktiske Forhold. (Cit. Berl. Morg. 30.-7.-1940).

29.-7.-40. Handelsministeren Christmas Møller i Pressens Radioavis om Rationering og Priser.

Under Statsministerens personlige Ledelse arbejder Regeringen med hele Beskæf-tigelsesproblemet, og fra mange Sider er modtaget Planer og Raad om, hvorledes ny Produktion og ny Beskæftigelse skal sættes i Gang. Det er Regeringens Hensigt at udføre hele dette Arbejde i det snævreste Samarbejde med Erhvervslivet, og skal Vanskelighederne kunne klares, vil der jo ogsaa blive kaldt paa det private Initiativ som ingensinde tidligere.

Jeg har igennem disse Ord og Bemærkninger gerne villet understrege Tidens Alvor og har ikke villet lægge Skjul paa de store Vanskeligheder, der vil komme. Men dette kan ikke føre til, at vi lægger Hænderne i Skødet og giver op. Det er blevet vor Opgave under de vanskeligste og mest ekstraordinære Forhold at bevise, at vi er en Nation, som vil holde sammen, som vil gøre Tidens Gerning, for at Nationens Liv kan opretholdes, og dette kan kun ske ved, at vi alle forstaar først og fremmest de Pligter, vi har, og forstaar, at Vanskelighederne kun er til for at blive løst. (Cit. R. B.).

1.-8.-40. Handelsministeren Christmas Møller ved Aabningen af Købestævnet i Fre-dericia om den kommende Genopbygning.

Lad os være enige om i denne trange og haarde Tid at være med til at bygge vort Land op, klare Tidens Vanskeligheder, komme igennem dens Savn og Lidelser, saa-ledes at vi har et stærkt Grundlag at bygge videre paa, den Dag vi atter i fuld Frihed kan føre vort Samfund frem ad de Baner, som Folket selv vil det. (Cit. R. B.).

3.-8.-40. Udenrigsministeren Erik Scavenius i „Berliner Börsenzeitung" om Dan-marks Stilling. Udenrigsministeren minder i sit Bidrag om sine Udtalelser, da han tiltraadte som Udenrigsminister. Om disse Udtalelser skriver han:

De er Udtryk for mit Lands Vilje til og Ønske om — inden for de Rammer, som Dan-marks økonomiske og kulturelle Muligheder afstikker — at yde det mest positive og loyale Samarbejde i den Nyskabelse af det kontinentale Europa under Tysklands Førerskab, som det sidste Aars Tids politiske Begivenheder og de sidste ti Maaneders militære Udvikling har skabt Grundlaget for.

Der er næppe noget af det europæiske Fastlands Folk, for hvem Opbygningen af det nye Europa rejser relativt større og vanskeligere Opgaver af økonomisk og social Karakter end for det danske Folk. En dybtgaaende Omstilling af hele dets økonomiske Liv, en total Omplacering af dets Markedsmuligheder, baade for Eksport og Import, er den klare Konsekvens af den Opbygning af et kontinentalt europæisk Storrum, som allerede er i fuld Gang, og som forhaabentlig allerede i de nærmeste Aar vil bringes til økonomisk Blomstring. Men en saadan Omlægning af et Erhvervsliv, der gennem Menneskealdre har ligget i et fast Leje — knyttet til bestemte Markeder, som nu forsvinder eller i hvert Fald mister en væsentlig Del af deres Betydning, indrettet med stor teknisk Kunnen og et højt udviklet økonomisk System paa en bestemt Produktion, skabt paa en lang Række Forudsætninger, som nu alle eller næsten alle radikalt ændres — kræver hos den Befolkning, hvor den skal foregaa, en klar og bevidst Vilje til ikke alene at tilpasse sig, men at yde det mest positive og beredvillige Medarbejde. Hos Regeringen og hos Folkets ledende Personligheder kræver det baade Viljen og Evnen til med fast Haand at tage fat paa Problemerne, skære igennem Vanske-lighederne, skyde alt det uvæsentlige til Side og give alt det væsentlige, alt det positive og for Fremtidens Udvikling nødvendige Livets og Fremtidens Ret.

I den følgende Del af sin Artikel behandler Udenrigsministeren specielt Nødven-digheden

Side 159

af det danske Landbrugs Tilpasning efter det nye Europas Behov og berører ligeledes Erhvervsproblemerne for Industrien. Ministeren skriver, at det vil være Op-gaven ved offentlige Arbejder at sikre, at enhver, der kan og vil arbejde, faar Lejlighed dertil. Siden sin Tiltræden har den nye Regering med alle de Midler, der staar til dens Raadighed, forberedt dette Skema. Det vil naturligvis omfatte Bestræ-belser for at udnytte alle Landets naturlige Rigdoms- og Forsyningskilder, ikke alene til Dækning af dets virkelige Behov og Tilvejebringelse af Erstatningsvarer for de Forsyninger udefra, som for Tiden udebliver, men ogsaa for at forberede den stærkest muligt udbyggede „Wirtschaftspotential" med Fremtiden for Øje.

Videre fremme i Artiklen hedder det, at nærmest paa Dagsordenen staar Gennem-førelsen af Storbroer og Jernbaneforbindelser, der trafikalt bringer Danmark nærmere til den store Nabo mod Syd og til det svenske Broderfolk. Under Overvejelse er saaledes Rødby—Femern-Rutens Etablering som en virkelig kontinental Hurtigrute og forhaabentlig ogsaa en Øresundsbro med dertil knyttede Vejanlæg, der bringer Danmarks Trafikmuligheder op paa Højde med Tysklands moderne Autostrada-Trafik.

Udenrigsministeren slutter: Som Baggrund for sit Arbejde har den nye danske Regering hele det danske Folks Vilje til at gaa ind i et frugtbart og positivt Medarbej-derskab indenfor det kontinentalt-europæiske Storrum. Et saadant beredvilligt Medar-bejderskab vil være, og derom findes der ikke to Meninger i dette Land, anvist Dan-mark ved de senere Aars verdenspolitiske og verdensomvæltende Begivenheder. Det er Forudsætningen for det danske Folks egne Fremtidsmuligheder, men tillige er de europæiske Folks Beredvillighed til at gaa ind i dette Samarbejde Forudsætningen for det nye og lykkeligere Europa, som er alle europæiske Folks Drøm. (Cit. Berl, Morg. 3.-8.-1940).

5.-8.-40. Dansk Regeringsdelegation til Berlin.

Ritzau's Bureau erfarer i Udenrigsministeriet, at en dansk Regeringsdelegation i Dag vil afrejse til Berlin for med den tyske Regering at drøfte Erhvervsspørgsmaal. (Cit. Berl. Morg. 5.-8.-1940).

14.-8.-40. Justitsminister Harald Petersen om Forholdet til de tyske Soldater. Udta-lelse fremsat i Anledning af Københavns Byrets Dom af s. D. * 1) Se Afsnit D.

Det er i allerhøjeste Grad beklageligt, at disse unge Mennesker ikke har forstaaet, at de tyske Soldater under deres Ophold i Danmark skal kunne færdes aldeles roligt og uantastet blandt den danske Befolkning, og at Affærer af denne Art i høj Grad er egnet til at bringe alvorlige Forstyrrelser i Forholdet mellem den tyske Værnemagt og vort Lands Befolkning.

Disse Betragtninger finder Udtryk i den afsagte Dom. Den vil ved de alvorlige Straf-fe, den indeholder, forhaabentlig være de paagældende selv en alvorlig Lære og samtidig formaa alle andre til at tænke paa de Hensyn, der skyldes de tyske Besæt-telsestropper og de Pligter, enhver dansk Borger har baade overfor sig selv og overfor sit Land.

I denne Forbindelse er der Grund til at komme ind paa et andet Forhold. Mange Steder i Landet er der af den tyske Værnemagt trukket Telefonkabler langs Veje og igennem Skove og Marker. Desværre har der været en Del Tilfælde, hvor disse Led-ninger ikke har faaet Lov til at være i Fred, idet unge Mennesker eller berusede Per-soner i Kaadhed og Ubetænksomhed har ødelagt dem.

Disse Ledninger staar naturligvis ogsaa under det danske Politis Beskyttelse, og Forholdet er det, at næsten alle de skete Ødelæggelser er opklaret. Adskillige Per-soner afsoner i Øjeblikket alvorlige Fængselsstraffe, fordi de har forgrebet sig paa Ledningerne, og i disse Dage er der yderligere faldet Domme, ved hvilket ialt 5 Personer har faaet Fængsel i fra 5 til 8 Maaneder.

Ogsaa for den danske Befolknings egen Sikkerhed er disse Kommunikationsmidler af den største Betydning,

Side 160

og jeg maa meget stærkt advare imod enhver Forstyrrelse af dem.

Der har ogsaa været Tilfælde, hvor Børn under Leg og i Uvidenhed om den For-træd, der forvoldes, har ødelagt saadanne Ledninger. Det vil derfor være af stor Betydning, at Forældre meget indtrængende formaner deres Børn til ubetinget og under alle Forhold at holde sig fra disse Ledninger. (Cit. Berl. Morg. 15.-8.-1940).

15.-8.-40. Statsminister Stauning i Radioen om loyal Optræden over for den tyske Værnemagt.

Vi oplever en mørk og urolig Tid, mange føler sig utrygge, og hos mange frem-kaldes Stemninger, som er lidet heldige. Sandheden er dog, at Danmark fremdeles er lykkeligere end mange andre Lande, og at det danske Folk har mindre Grund til Klage end mange andre Folk.

Men Tiden stiller sine Krav ogsaa til det danske Folk, og der forestaar sikkert Æn-dringer i det danske Samfunds Forhold, som yderligere vil gøre Omstilling fornøden.

Der er nu forløbet mere end fire Maaneder, siden Landet den 9. April blev udsat for Besættelse af Tropper fra den tyske Værnemagt. Denne Begivenhed gjorde selv-følgelig Indtryk paa det danske Folk, og selv om Besættelsen ikke forvolder Befolk-ningen større Ulemper, bør den fremdeles vise Forstaaelse for den Situation, som skabtes ved denne.

I Kongens og Regeringens Proklamation den 9. April opfordredes Landets Borgere til at vise rolig og behersket Optræden. Ro og Orden maa præge Landet, og loyal Optræden maa udvises over for alle, som har Myndighed at udøve. Saaledes hed det i Henvendelsen til Folket, og den gælder fremdeles. I stor Udstrækning er Opfordringen efterlevet, og i Almindelighed gælder det, at Mandskabet i de tyske Tropper har udvist en korrekt, ja, en mønsterværdig Holdning over for Landets egen Befolkning.

Naar jeg imidlertid i Aften er gaaet til Mikrofonen, er det for at udtrykke en Bekla-gelse af de Brud paa den gode Orden, som trods alt har fundet Sted. I den sidste Tid er der forefaldet Optrin og Episoder paa dansk Foranledning, som absolut maa for-dømmes, og som medfører alvorlige Følger for de ansvarlige.

I Gaar afsagdes en Dom, hvorefter en Række unge Mænd faar langvarige Fæng-selstraffe for Haandgribeligheder over for tyske Soldater. Andre er dømt for Vold imod de af den tyske Værnemagt anlagte Telefonledninger, hvilket er lige forkasteligt, en-ten Overskæring af Ledningerne udøves i Kaadhed eller i Ondskab.

Det er fremdeles en Pligt for den danske Befolkning at afholde sig fra uvenlige Handlinger og derunder ogsaa fra Rygtesmeden og Forsøg paa at tilvejebringe fjendt-lige Stemninger imod Tyskland og det tyske Folk, ligesom enhver Form for Angreb imod de fremmede Troppedele, enten det saa er i skriftlig eller i korporlig Form, absolut maa undlades.

Den Udvikling, som Begivenhederne fra den sidste Tid tyder paa, maa fordømmes. Den er upassende for et Kulturfolk og den rummer Fare for alvorlige Følger, først for de Personer, der udøver de forkastelige Handlinger, men dernæst for den øvrige Del af Befolkningen igennem den Forstyrrelse af Forholdet mellem Tyskland og Danmark, som maa befrygtes.

De tyske Soldater siges fremdeles at vise en forekommende og korrekt Opførsel. Disse Soldater repræsenterer en anden Nation, men den er ikke i Krig mod Danmark. Vi er nær beslægtet med denne Nation, og vi bør tilstræbe et fortsat venskabeligt Naboforhold over for den tyske Nation. At stifte Ufred med de tyske Soldater, at inddrage dem i politiske Stridigheder eller at søge tilvejebragt en fjendtlig Stemning over for Nabonationen tjener intet godt Formaal, men kan tværtimod virke skæbne-tungt baade nu og i Fremtiden.

De forefaldne Begivenheder giver mig Anledning til en alvorlig Henstilling til alle Danske,

Side 161

en Henstilling om at følge Proklamationen af 9. April. Vis Loyalitet og hold Ro og Orden inden for vore Grænser, ogsaa i Forholdet til fremmede, som for Tiden lever her. (Cit. Berl. Morg. 16.-8.-1940).

19.-8.-40. Meddelelse fra Krigsministeriet om Indkaldelse af Rekrutter.

Uddannelsen af Rekrutter ved Hæren vil blive genoptaget den 2. November 1940. Den 2. November 1940 vil største Parten af de nu ved Hæren tjenestegørende Menige saavel af Vaabnene som af Garnisons- og Hjælpetropper blive hjemsendt. Til Erstatning herfor vil der den 28.—29. Oktober 1940 blive genindkaldt et til svarende Antal hjemsendte Værnepligtige, hovedsagelig af Vinterholdet af Aargang 1939 til Tjeneste i ca. ½ Aar. Cit. Pol. 20.-8.-1940).

20.-8.-40. Meddelelse fra Udenrigsministeriet om Regeringens Anerkendelse af Slo-vakiet. (Pol. 21.-8.-1940).

2S.-8.-40. Handelsminister Christmas Møller ved Dansk Textil-Unions 25 Aars Jubi-læum om Regeringens Samarbejde med Erhvervene.

Der er efter min Opfattelse ikke Tvivl om, at naar vor Tids Historie engang skal skrives, vil Organisationerne indtage en fremtrædende Plads, og det er fuldkommen givet, at Statsmagten, som paa Grund af Forholdenes Udvikling i den sidste halve Snes Aar over Valutacentral og Varedirektorat har maattet gribe ind overfor det frie Erhverv, ofte med meget snærende Baand, ikke havde kunnet løse sin Opgave saa relativt godt, som det dog sikkert kan siges at være sket, hvis Landets Erhvervsliv og faglige Organisationer og deres ledende Mænd, ikke havde ydet deres store betyd-ningsfulde Medvirkning.

Jeg tror, som man vil vide det, at vort Land gaar ind i en Periode, hvor Van-skelighederne Maaned for Maaned, Uge for Uge vil blive større. Der har ikke alle Steder været Tilfredshed med den Maade, paa hvilken Samarbejdet i den allersidste Tid er etableret, mellem Stat og Erhverv, i Raad og Nævn. Jeg tror dog at turde hæv-de, at det Løfte, som ved den nye Vareforsyningslovs Behandling blev afgivet i Rigsdagen, om at alle Foranstaltninger Erhvervslivet vedrørende skal blive truffet i det nøjeste Samarbejde med Erhvervslivet, er blevet holdt og i Fremtiden vil blive det. (Cit. R. B.).

6.-9.-40. Handelsministeren (Christmas Møller) i Studenterforeningen (Rustale) om at holde den danske Front.

De har haft Deres Barndom og Skoletid i et dejligt Samfund i Sammenligning med det, De gaar ind til i Deres Studentertid og Deres Arbejdstid. De skal se tilbage til dette Samfund som noget, De og vi i Fællesskab skal vinde tilbage. Jeg siger dette, fordi det er blevet moderne fra forskelligt Hold at forklejne det Samfund, vi havde, skabt af dansk Samvirke. (Cit. Berl. Morg. 7.-9.-1940).

7.-9.-40. Undervisningsminister Jørgen Jørgensen i Studenterforeningen om Ung-dommens Opdragelse.

Ethvert Forsøg paa at kopiere fremmede Metoder i vor Opdragergerning er dræ-bende for vor Kultur og Folkeejendommelighed. En tusindaarig Udvikling har givet vort Folk et Særpræg, som ikke kan fraviges, uden at det mest værdifulde i vort Folkeliv gaar tabt. Dette Særpræg bestaar først og fremmest deri, at vi lægger Vægt paa det personlige, paa at udvikle den enkeltes særlige Evner og Anlæg. Det er en Karakteregenskab, at vi har imod al Tvang i aandelige Spørgsmaal. Den stærkeste og dygtigste Talsmand for Personlighedens Ret var Grundtvig, det 19. Aarhundredes Aandshøvding i Danmark, hvis Retningslinier har Gyldighed i Dag i hele vor Skole-undervisning.

Side 162

Denne Tanke, at en tvungen Arbejdstjeneste kan bygges op paa Højskolens Idé, kan kun fremsættes af Mennesker, der ikke fatter, hvad det egentlige i Højskolen er. Arbejdstjenesten bygger paa en national Idé, et Grundlag, jeg ingenlunde vil under-kende. Men jeg tror ikke, den passer til danske Forhold. At fremføre den som et særligt virksomt Middel mod Arbejdsløshed er en Fejltagelse. Man maa træffe sit Valg. Højskolen eller den tvungne Arbejdstjeneste. Man kan ikke vælge begge Dele. Jeg siger Dem derfor, at den, der i Dag møder med den tvungne Arbejdstjeneste i Højskolens Navn, vil blive afvist af alle, der forstaar, hvad Højskolens inderste og dybeste Mening er. (Cit. Berl. Morg. 8.-9.-1&40).

19.-9.-40. Meddelelse fra Udenrigsministeriet om Afslutning af en dansk-russisk Handelstraktat.

Efter forudgaaende Delegations-Forhandlinger er der den 18. ds. i Moskva blevet undertegnet en Overenskomst mellem Danmark og de socialistiske Sovjetrepublikkers Union vedrørende Vareomsætning og Betalinger. Herved tilrettelægges de to Landes Samhandel, der fremtidig skal ske paa Clearings-Basis. (Cit. Berl. Morg. 20.-9.-1940).

21.-9.-40. Statsminister Stauning paa Socialdemokratiets Hovedbestyrelsesmøde paa Christiansborg om Forholdet til Tyskland.

Den Tilstand, vi og Europa oplever, er et Resultat af en Udvikling, der begyndte med den forrige Krig og med den Fredstraktat, hvormed Krigen blev sluttet. En Politik blev flere Steder ført imod Folkenes sande Ønsker. Krigstruslen blev opretholdt, og det Samarbejde, der maaske kunde have hindret den nye Krig, kom ikke i Stand. En Revision af Versailles-Traktaten havde været naturlig.

Det danske Folk har, bortset fra en Tid efter 1864, udviklet et venskabeligt Nabo-forhold til og føler sig i høj Grad beslægtet med det tyske Folk. Ved Afslutningen af den forrige store Krig var der baade ude og hjemme Kræfter i Bevægelse, som søgte at faa Danmark til at kræve rigeligt ind fra det besejrede Tyskland. Det lykkedes at afværge en saadan utiltalende Politik. Det tysk-danske Grænse-Mellemværende blev ordnet i Overensstemmelse med den Folkevilje, der kom til Udtryk ved en Afstemning. Grænsen blev derfor meget nøje i Overensstemmelse med Sproggrænsen, og derfor er der ikke Grundlag for Strid derom.

Fra dansk Side har man, da Grænsen var draget, bestræbt sig for at udvikle et fredeligt og venskabeligt Forhold til det Mindretal, der kom til at leve indenfor Danmarks Grænser. Der er ikke lagt Baand paa tysk Bevægelse, men givet fuld Frihed til Bevarelse af tysk Kultur hos Mindretallet. Sprogets Bevarelse er tilladt. Skole og Kirke er indrettet for den tysktalende Befolkningsdel, og helt igennem har Frisind og Humanitet været raadende.

Den tyske Førers Udtalelser om det dansk-tyske Grænseforhold har vakt stor Til-fredshed her i Landet, og vi glæder os over, at her er et Omraade, hvor man kan være fri for Stridigheder. Det gode Forhold mellem Tyskland og Danmark maa imidlertid kunne føres videre. Igennem mange Aar har en betydelig Handelsforbindelse imellem de to Lande været til Stede, og paa kulturelle Omraader er Forbindelsen tilvejebragt, hvilket kan udbygges videre.

Nu, da Ændringer i det europæiske Forhold synes at indtræde, vil det være nær-liggende for Danmark at fortsætte sin Orientering over for vor sydlige Nabo og at bygge videre paa handelsmæssigt og kulturelt Samliv.

Der er selvfølgelig Forskelligheder i tysk og dansk Folkeliv og Samfund, men de udelukker ikke Forstaaelse og Samarbejde. Vi har bygget saaledes, som det stemmer med dansk Aand og Følelse, og vi har ingen Grund til andre Forandringer end dem, som Udviklingen maatte kræve. Herom er det danske Folk enigt, og de, der udkaster Planer om Nedbrydning af Aars Arbejde, taler ikke paa det danske Folks Vegne.

Side 163

Der er en lille Kreds, endda rummende mange forskellige Meninger, som tror at kunne samle omkring Begrebet Genrejsning. Hvad mon det er, der trænger til Gen-rejsning? Der er Sundhed i det danske Samfund, og vi har ikke en Nedbryd-ningsperiode bag os, som nødvendiggør Genrejsning. Det danske Samfund har under-gaaet en fremadskridende Udvikling igennem de sidste 50 Aar. Frit har Folket levet, og det har selv bestemt Udviklingens Retning, saalænge der ikke kom Forstyrrelser udefra. Her tiltrænges ikke Genrejsning, men her tiltrænges Ro og Fred til fortsat sam-fundsnyttig Gerning paa vor Nations solide Grundvold. Ikke en Gerning, der isolerer det danske Folk, men en Gerning, der bygger paa Forstaaelse og Samarbejde med andre, først og fremmest de Nationer, der ligger os nærmest baade i geografisk og aandelig Forstand.

Man kan roligt tage Genrejsningen af Programmet. Det danske Folk kender Gen-rejsere og deres sande Maal. Flere af de saakaldte nye Mænd er velkendte — de fris-ter ikke til nærmere Bekendtskab. Men vi kender Maalet og har længe mærket Tendensen i Genrejsningsarbejdet. Man tror, at der aabner sig Mulighed for at sætte Foden paa Arbejdernes Nakke. Modstandere af social Lovgivning, Løntrykkere og Kværulanter, rykker frem i Fylking. De er ikke ret mange, men de raaber højt. De larmer og slaar om sig med store Ord, og saa lover de Genrejsning, hvis nogen vil være naiv nok til at betro dem en Gerning.

Naar Tiden er inde til det, vil Vælgerne i Landet holde Opgør med de selv-bestaltede Genrejsere. (Cit. Berl. Morg. 22.-9.-1940).

26.-9.40. Kongen taler paa sin Fødselsdag.

Hjertelig Tak for den Hyldest, der er bleven mig til Del, Tak for den Trofasthed og Kærlighed, som jeg har følt slaa mig i Møde. Tak for den enestaaende Gave af smaa og store Bidrag, jeg i Dag har modtaget, og som jeg haaber maa blive til Gavn for vort Samfund. Det er en tung Tid, vi i Fællesskab gennemlever, men jeg er sikker paa, at naar vi i værdigt Sammenhold staar denne Tid igennem, saa hævder vi der-ved bedst vor Nation. Jeg vil nævne den gamle Verslinie: End er der en Gud foroven, der raader for Danmarks Sag. Lad os i Fællesskab udbringe et Leve for vort gamle, evigt unge Fædreland. Danmark Leve. (Cit. Berl. Aften 26.-9.-1940).

27.-9.-40. Opraab fra Statsministeren til det danske Folk udsendt af Justitsmini-steriets Propagandaudvalg. Kongens Opraab til det danske Folk.

I sit Opraab til det danske Folk den 9. April 1940 i Anledning af de ved Landets Besættelse skabte Forhold udtalte Hans Majestæt Kongen følgende: Under disse for vort Fædreland saa alvorlige Forhold opfordrer jeg alle i By og paa Land til at vise en fuldtud korrekt og værdig Optræden, da enhver uoverlagt Handling eller Ytring kan have de alvorligste Følger. Gud bevare Dem alle. Gud bevare Danmark. Christian R.   

Forskellige Begivenheder i den senere Tid har bevirket, at Regeringen føler sig foranlediget til at minde Befolkningen om disse Kongens Ord, der for os alle stadig maa være den afgørende Retningslinie for hele vor Færden. Lad Ro og Orden præge Landet. Vis loyal Optræden overfor alle, som har en Myndighed at udøve. Th. Stau-ning. (Cit. Berl. Aften 27.-9.-1940).

1.-10.-40. Statsminister Stauning ved Rigsdagens Aabning om den kommende Tids Politik.

Danmarks Maal vil være en Politik, der holder den danske Nation samlet om de na-tionale Opgaver, som er det fornemste for Folket, men dernæst vil det være naturligt,

Side 164

at Nationen har Opmærksomheden henvendt paa den Udvikling i Europa, der vil følge efter Krigen.

Danmark vil fremdeles have Interesse i et fordrageligt Samliv med andre Nationer og i høj Grad med vore Naboer, hvorfor det ogsaa vil være en Opgave at forberede den Tilpasning, der melder sig som en uafviselig Fordring i kommende Tid. Det maa forudses, at den Pællesfølelse, der lever i det danske Folk, fremdeles vil give sig Udslag i et Samarbejde mellem de Partier, der ønsker at bygge videre paa Landets forfatningsmæssige Grundlag, og det ligger derfor som en Opgave for disse at bestemme angaaende den politiske Udvikling i den forestaaende Periode.

Den Tid, vi er inde i, kalder imidlertid paa Samarbejdet imellem alle Danske. Der er een Opgave, som først og fremmest foreligger, nemlig Sikringen af Danmarks Selvstændighed og Bevarelse af Folkets Frihed, og til Samling derom vil Rigsdagen nu øve sin Gerning. (Cit. Rigsdagstidende).

3.-10.-40. Meddelelse fra Statsminister Stauning om Christmas Møllers Afsked.

Handelsminister Christmas Møller har Onsdag d. 2. Oktober tilskrevet mig saaledes:

Jeg tillader mig herved at anmode Hr. Statsministeren om, at Statsministeren vil foranledige, at jeg bliver fritaget for mit Embede som Handelsminister, da jeg ikke samtidig med, at jeg beklæder denne Post, kan deltage i det Arbejde, jeg har indenfor mit Partis Organisation, paa denne Maade, som jeg maa anse for nødvendig.

Jeg har derefter indstillet Hr. Christmas Møller til Afskedigelse og har indstillet Halfdan Henriksen til Minister for Handel, Industri og Søfart. (Cit. Berl. Morg. 4.-10.-1940)

3.-10.-40. Statsminister Stauning i Radioen bl. a. om Samhandelen med Tyskland og om dansk-tysk Forening.

Den Vanskelighed, der karakteriserede Tiden umiddelbart før 9. April, var den uheldige Prisudvikling, der var foregaaet, en overordentlig stærk Stigning i Priserne paa vore Importvarer, uden at vore Hovedeksportvarer — Landbrugsvarerne — var steget tilnærmelsesvis i samme Forhold.

Efter den 9. April indtraadte der nye Forhold. Samtidig med at Mulighederne for at eksportere til England faldt bort, erklærede Tyskland sig rede til at aftage vor Land-brugsproduktion og til at forhandle om en vis Regulering af Priserne. Der vistes fra tysk Side stor Forstaaelse af vore Vanskeligheder, blandt andet har den seneste Forhøjelse af Smørprisen været til megen Gavn for vort Landbrug. Ogsaa for Fiskeri og Industri er Tyskland blevet det store Aftagerland.

Der er vist almindelig Enighed om, at der her i Landet er Grund til Tilfredshed med de Former, under hvilke vore Forhandlinger med Tyskland om vore økonomiske Forhold finder Sted. Det har bidraget til at lette Forhandlingerne, at det Profitjageri, der vist maa siges at være karakteristisk for den sidste Krig, er ukendt i Dag. Fra Regering og Erhverv ønskes kun Opretholdelse af sunde Erhvervsforhold her i Landet.

Desuagtet bestaar der Bekymringer paa det økonomiske Omraade. Disse knytter sig for Tiden særlig til Varetilførslerne. Ogsaa her er Danmark i Hovedsagen henvist til Tyskland, og ogsaa her har Danmark i Forhandlinger med Tyskland mødt en udpræ-get Beredvillighed til at bringe Landet over Forsyningsvanskelighederne.

Krigssituationen sætter nødvendigvis paa adskillige Omraader ret snævre Grænser for, hvad Tyskland for Tiden kan levere, men paa andre Omraader er Tyskland traadt til som Leverandør i et saadant Omfang, at vort daglige Liv har kunnet fortsættes uden katastrofale Indskrænkninger. Et meget vigtigt Omraade er Brændsel, hvor vi dog endnu ikke er tilfredsstillet.

Vor Import fra Tyskland kan for Tiden ikke dække Værdien af vor Eksport, og der er derfor opstaaet betydelige danske Tilgodehavender paa den dansk-tyske Clearing, der efterhaanden skal afvikles ved Vareleverancer fra Tyskland. Maalt med den tyske Normalproduktion er disse Vareleverancer

Side 165

ikke overvældende. De vil, naar fredelige Forhold indtræder, ikke betyde meget for Tyskland som Leverandørland. I denne Forbindelse maa det ogsaa erindres, at vor Landbrugseksport i den kommende Tid vil falde betydeligt paa Grund af manglende Foderstoffer, og der vil da blive Brug for opsparede Betalingsmidler.

Jeg vil her indskyde, at de danske Tilgodehavender i Tyskland af og til har været gjort til Genstand for Omtale i Udlandet. I nogle Tilfælde har Udlandets Bedømmelse svaret til vor egen — jeg tænker her bl. a. paa en Artikel i svenske Blade af en fremtrædende svensk Nationaløkonom — i andre Tilfælde har Sagen været fremstillet saaledes, at Danmark uden Betaling har maattet aflevere sine Varer, saaledes at der ikke er tilstrækkeligt til den danske Befolkning. Dette maa skyldes Ukendskab til de faktiske Forhold. Jeg behøver ikke overfor danske Lyttere at gaa nærmere ind paa Sagen. Forholdet er jo det, at vi her i Landet foreløbig kun har behøvet at indføre Rationering af ganske enkelte Varer; naar Brød er blandt disse Varer, skyldes det, at Danmark altid har haft en betydelig Indførsel af oversøisk Korn, som nu er blevet umuliggjort ved Krigsbegivenhederne.

Kan vi her i Landet holde sammen om at bringe de fornødne Ofre i Samfundets Interesse, er der ingen Grund til at tro, at vi ikke i fortsat godt Samarbejde med Tysk-land skal kunne gaa de nuværende vanskelige Forhold igennem som en økonomisk sund Nation. Jeg vil i denne Forbindelse fremhæve, at Dannelsen af den tysk-danske Forening maa anses for at være en heldig Foranstaltning, da Samarbejdet kan frem-mes der igennem. (Cit. Berl. Morg. 4.-10.-1940).

5.-10.-40. Radioavisen om Forsyningerne til Værnemagten.

Der har i den senere Tid her i Landet været en Del Rygter i Omløb gaaende ud paa, at tyske Soldater og tyske Børn og Kvinder i stort Antal bliver sendt til Danmark paa Rekreationsophold. Radioavisen erfarer fra autoritativ Side, at disse Rygter, der ogsaa har fundet Vej til Udlandet, savner ethvert Grundlag. De nævnte Rygter er videre blevet udformet, saaledes at Opholdet her af tyske Tropper skulde have bragt de danske Ernæringsforhold i Fare. Heller ikke dette er rigtigt, idet Tropperne her i Landet i alt væsentligt forsynes fra Tyskland. Kun forsaavidt angaar saadanne Lev-nedsmidler som Smør, Flæsk og Æg, der herfra i stort Omfang eksporteres til Tysk-land, er der truffet den Ordning, at disse Levnedsmidler leveres Tropperne her mod Betaling over den dansk-tyske Clearing, for derved at undgaa unødvendig Transport frem og tilbage. Naar Regeringen har maattet indføre Rationering af Brødforbruget, skyldes det, at de oversøiske Tilførsler af Korn er standset, og at den nye danske Korn-høst er under Middel. (Cit. R. B.).

27.-10.-40. Statsminister Stauning paa Socialdemokratisk Forbunds Efteraarsmøde i Forum og Tivolis Koncertsal bl. a. om Regeringens Holdning den 9. April.

Vi valgte en anden Holdning end Norge, Holland og Belgien, vi har altid vidst, at Danmark ikke skulde klare sig ved Krig, og vi skaanede Land og Folk for store Tab og Lidelser og indrettede os under Besættelsens Vilkaar. Der skal nok være nogle faa Medborgere, som mener, at vi burde ladet Krigen dræbe nogle Tusinde, at vi skulde ladet danske Borgere i Tusindtal lide som Invalider, og at vi skulde ladet Bomberne regne ned over vor By og vort Land, med saadanne Virkninger, som vi kender fra andre Steder. Jeg er lykkelig over at have medvirket til Afværgelse af denne Øde-læggelse, og hvordan det end skal gaa vort Land, saa vil dette bestandig være en Fordel for Danmark.

Alle faar at mærke Følgerne af Krig og Besættelse, om det end er en langt mildere Lære end den, andre har faaet. Lad os tænke paa de smaa Lande, Norge, Holland og Belgien, og paa den Skæbne, som Hundredtusinder af Mennesker har maattet lide.

Side 166

Hvorledes det gaar disse Lande, har vi erfaret, vi ser Følgerne af deres Modstand, medens vi har højtideligt Tilsagn om, at Besættelsen en Gang skal ophøre, og at Dan-marks Frihed og Selvstændighed skal genoprettes. For at se Løfterne opfyldt har vi imidlertid den Pligt at sikre Ro og Orden i Landet, loyal og korrekt Optræden overfor de Troppedele, der lever her.

Enhver udfordrende Handling, ethvert fornærmeligt Ord kan forvolde stor Skade for Landet og for hele Folket. Vi lever under Besættelsens Vilkaar, men ikke i Krigs-tilstand overfor Tyskland. Vi bør indrette os paa et godt Naboforhold, ogsaa naar denne Tid er forbi.

Vi Socialdemokrater har baade under den forrige Krig og ved Afslutningen og ved Fredens Fastlæggelse staaet i venskabeligt Forhold til det tyske Folk, og vi vil frem-deles have et godt Forhold til Naboerne som Maal, og vi vil virke for fortsat Samvir-ken, Samhandel og Forstaaelse imellem Tyskland og Danmark — selv om Landene styres efter forskellige Principer for Samfundsliv.

Og saa er der som bekendt en anden Gruppe, Frits Clausen og hans Hjælpere. Fra den Kant forsøger man at bilde Folket ind, at Flokken er vokset saa uhyre, og for at faa Folk til at tro det, udspredes der stadig Rygter. Der fastsættes hver 8. eller 14. Dag en Dato for Magtens Overtagelse, for Rigsdagens Besættelse, for Politigaardens Erobring. Der publiceres fuldkommen opdigtede Historier om Kongens Afgang, om min Afgang, om Ministeriets Fald og om Frits Clausens Overtagelse af Styret.

Hvis disse Historier er Udtryk for noget, maa de være Udtryk for Tanken om Anven-delse af Vold. Paa lovlig og retmæssig Maade kan Historierne nemlig ikke blive virkeliggjort, og det er ellers Vejen her i vort lovordnede, parlamentarisk styrede Land. Frits Clausen kan arbejde for sine Metoder paa Lovens Grund, og kan han faa Flertal, saa faar han ogsaa Bud om at gøre Flertallets Gerning — men der er en god March tilbage, før han kommer saa vidt. Det er ikke nok at have Penge til Raadighed til Blade og Plakater, der skal ogsaa være Evne og Vilje til ansvarsbevidst Gerning. (Cit. Soc. Dem. og Berl. Morg. 28.-10.-1940).

3.-11.-40. Statsminister Stauning paa socialdemokratisk Møde i Aarhus om For-holdet til Tyskland.

I mere end et Aar har vi levet under europæisk Krigstilstand. Vi har oplevet Ulykker og store Ændringer i Verden. Vi har troet, at vort Land som ubetinget neutral Stat skulde være forskaanet for Inddragelse i Krigen, men vi led vor Skuffelse, da vi kom inden for Krigens Omraade. Vi har ganske vist ikke oplevet, hvad andre har maattet opleve, vi har det forholdsvis fredeligt, men dog er vi stillet Ansigt til Ansigt med Krigen og løber hver Dag Risikoen for Krigens Følger.

Danmark er siden den 9. April besat af Tropper fra en fremmed Militærmagt, som har ønsket sig at sikre sig imod, at Danmarks Neutralitet fra anden Side blev krænket, og som derved ogsaa sikrede sig imod, at Danmark blev Udfaldsport imod Tyskland.

Det var en dybt alvorlig Oplevelse, da den tyske Udsending om Morgenen Klokken 4 meldte sig, med Meddelelse om, at Tropper nu marcherede ind i Landet og med Opfordring til at lade dem passere. Der var kun Minutter levnet til Overvejelse, og Overvejelsen endte, som man ved med en Beslutning om, at vi maatte indrette os under Besættelsens Vilkaar og undgaa det, der ellers var blevet Følgen.

Og nu har vi altsaa i mere end et ½ Aar levet under denne Besættelse, uvidende om, hvornaar det ender, men rig paa Erfaring om, hvordan Situationen har udviklet sig for en Række andre Lande.

For det danske Socialdemokrati er det kun naturligt, at der etableres en intim Forbindelse med det tyske Folk, saaledes som vi har haft den i mange Aar — i de Aar,

Side 167

hvor nogle af de samme Personer, der nu agerer Genrejsere, var ivrige efter at tilrive saa meget som muligt fra Tyskland, da Grænsen skulde fastlægges.

Det er muligt, at Danmarks Forbindelse med Verden i Fremtiden bliver mindre omfattende end før, og at Tyskland bliver den nærmeste og mest betydende For-bindelse. Det er vel ogsaa sandsynligt, at en nærmere økonomisk Forbindelse vil blive etableret med Tyskland, maaske efter særlige Aftaler, og det kan ske, at saadan-ne Aftaler ogsaa kan kræve Ofre fra dansk Side, men det er da for saa vidt under-ordnet, naar blot de givne Løfter ved Besættelsen af Danmark bliver anerkendt og respekteret af Tyskland.

Jeg nærer ingen Tvivl herom, men alligevel er naturligvis den nuværende Tilstand en Byrde for Landet og Folket, maaske med Undtagelse af de Personer, der virker for Indførelse af udenlandske Statssystemer. Vi føler Krigens Nærhed, vi faar Del i dens Følger. Vor Handel og Skibsfart er standset ved den Afspærring, som Krigen har med-ført, og stigende Arbejdsløshed maa blive den naturlige Følge, ligesom Prisstigning og høje Skatter.

Ingen kan unddrage sig Krigens alvorlige Lære, og ingen kan unddrage sig visse Byrder, men dog er det foreløbig en Trøst, at det kunde være blevet meget værre. Vi har undgaaet forskellige Ulykker, som vi har set komme over andre.

Naar vi imidlertid nu stoler paa de givne Tilsagn om Besættelsens Ophør, om Genoprettelse af Danmarks Selvstændighed og Uafhængighed, saa skylder Folket ogsaa at tage Hensyn til de Raad, der gives. Det er en Forudsætning, at Befolkningen viser loyal og korrekt Optræden overfor de fremmede her er i Landet, og at der fortsat sikres Ro og Orden, saaledes at fremmedes Indgreb forbliver udelukkede.

Hertil kan enhver Dansk bidrage. Det maa forstaas, at udfordrende Handlinger og fornærmelige Ord kan volde Fortræd og Skade for Folket og Landet, og derfor er det god dansk Gerning at vise Ro og korrekt Optræden. (Cit. Berl. Morg. 4.-11.-1940).

8.-11.-40. Undervisningsminister Jørgen Jørgensen ved Aabningen af den tyske Bogudstilling, om Særprægene ved dansk og tysk Aandsliv.

Forskellige var disse Aandslivets Førstemænd, men fælles for dem alle var, at deres Digtning, deres Tænkning, deres Idealer var præget af det Land, de var opvok-set i, af det Folk, de med hele deres Sjæl tilhørte, og som de hver for sig følte sig uløseligt knyttet til og forpligtet overfor. Og netop derved, at hver gav Udtryk for sit Folks Egenart og Særpræg, blev de i Stand til at yde noget stort og betydningsfuldt for større Kredse ogsaa uden for Hjemlandets Omraade.

Dette kulturelle Samarbejde mellem to særprægede selvstændige Nationer, hvor hver møder med sit selvstændige Bidrag, har nu bestaaet i mere end 1000 Aar mellem det tyske og det danske Folk, og jeg vil arbejde for, at dette Samarbejde kan fortsætte paa samme Grundlag fremefter og derigennem bidrage til at fremme en Udvikling til Gavn for begge Folk.

Jeg udtaler da Ønsket om, at denne Udstilling maa faa Betydning derved, at der skabes Interesse og Forstaaelse for alt det, som har Værdi i dansk og tysk Aandsliv. (Cit. R. B.).

8.-11.-40. Meddelelse fra Udenrigsministeriet om de tyske Troppers Forsyning.

Som meddelt ved forskellige tidligere Lejligheder bliver de tyske Tropper her i Landet væsentligt forsynet fra Tyskland, idet Undtagelsen i Almindelighed kun gøres for saadanne Levnedsmidler som Smør, Kød og Æg, der herfra i stort Omfang eks-porteres til Tyskland. For saadanne Varer er der truffet den Ordning, at de leveres de tyske Tropper her i Landet, saaledes at unødvendig Transport frem og tilbage und-gaas.

Paa given Foranledning henledes Opmærksomheden specielt paa, at de tyske Tropper efter de trufne Aftaler ikke her i Landet foretager Indkøb af Kartofler, saa lidt

Side 168

som af Hø og Halm. Disse Varer bør derfor ikke af danske Producenter og Hand-lende tilbydes Værnemagten, hvis forskellige Afdelinger i givet Fald ikke vil reflektere paa eventuelle Tilbud der maatte fremkomme i Strid med den her angivne Retnings-linie. (Cit. Berl. Mor g. 9.-11.-1940).

15.-11.-40. Statsministeren (Stauning) under Finanslovdebatten i Folketinget om Regeringsdannelse udenom Rigsdagen og om Paastande og Rygter i Preben Wenck's Pjece: „Den fulde Sandhed om Landsforræderiet og Mordene paa de danske Soldater den 9. April".

De Taler, der er holdt af de samarbejdende Partiers Ordførere, giver mig ikke An-ledning til Bemærkninger, thi disse Taler holdt sig, trods visse Uoverensstemmelser, meget nøje til det, der i Øjeblikket overskygger alt smaat, Bestræbelserne for at holde dem samlede, der urokkeligt staar paa Forfatningens Grund og ønsker at fastholde den parlamentariske Ordning, som har været anerkendt i mange Aar her i Landet.

Fra anden Side har Tonerne været anderledes, men det var ikke overraskende og vækker ikke Uro, navnlig da en af de optrædende Ordførere har bekendt sig som Til-hænger af en Mindretalsregering.

Der har i nogen Tid været udspredt Rygter om Dannelse af en ny Regering, og der-til var der intet at sige, hvis man tænkte paa en Omdannelse efter lovlige Linier. Man synes imidlertid ganske at se bort fra den Tilstand, der baade ved Lov og ved Praksis er fastlagt.

Jeg benytter derfor Anledningen til at udtale, at hele Regeringen staar paa par-lamentarisk Grund. Rigsdagen kan ikke lukkes ude fra Deltagelse i Dannelsen af Mini-sterium, og der er ingen i den samlede Regering — heller ikke Landets Konge —, som nærer noget Ønske om at handle uden om Rigsdagen. Der findes i Øjeblikket en lovlig Regering, og skal den ændres, maa det ske paa lovmæssig Maade, følgende dansk parlamentarisk Statsskik.

Som det ærede Medlem Hr. Ole Bjørn Kraft har udtalt, er det Kongen, Regeringen og Folkerepræsentationen, der giver Treklangen i vor Forfatning. Disse tre Elementer maa virke sammen, og naar det sker, staar man paa Forfatningens Grund. Forfat-ningen, som Rigsdagens Medlemmer har lovet at holde, kan ikke tilsidesættes, men den kan ændres. En Ændring kræver imidlertid ikke blot Folkerepræsentationens, men ogsaa Folkets Tilslutning, og der forefindes ikke nogen anden lovlig Vej for dem, der ønsker nye Former for den danske Stats Liv. Danmark er et lovordnet Samfund, hvor vi plejer at holde os paa Lovens og Rettens Grund, og der er ikke Tvivl om, at dette fremdeles er, hvad det danske Folk ønsker.

I denne Sammenhæng vil jeg nævne et Ønske, som i Gaar blev nævnt, Ønsket om et Valg. Det er i og for sig en særdeles tiltalende Tanke, men som et æret Medlem i Gaar sagde: Det er en stor Ulejlighed at paalægge Befolkningen, fordi det ærede Medlem Hr. Frits Clausen fremsætter den Tanke, som mange andre ogsaa har syslet med. Vi havde Valg for 1½ Aar siden, og det nuværende Folketing er valgt for en Fireaarsperiode. Om man skal skride til Afholdelse af Valg, maa afgøres efter andre Hensyn end dem, der hidtil er nævnt, thi der bestaar altsaa en lovlig Rigsdag med den Sammensætning, som Vælgerne har ønsket.

Medens jeg er ved Tidens Rygtesmeden, maa jeg med et Par Ord beskæftige mig med det sidste Udslag. Der spredes i Dag en politisk Pjece, der særlig beskæftiger sig med Begivenhederne den 9. April. Pjecen er i det væsentligste en Gentagelse af visse Avisartikler og tidligere udsendte Pjecers Indhold, men udmærker sig ved en Vold-somhed i Udtrykkene og Forsøg paa Ophidselse, som maaske kan gøre det rigtigt at sige et Par Ord. De Formodninger, Rygter og Paastande, som Pjecen bestaar af, og som er det eneste, Pjecens Forfattere kan operere med, forandrer intet i de faktiske Forhold.

Naar man bebrejder de ansvarlige fra 9. April, at de for sent tog Beslutningen om at opgive Modstanden, maa jeg bemærke, at det ikke havde været muligt for nogen

Side 169

neutral Regering at tage den nævnte Beslutning om Modstandens Opgivelse tid-ligere, end det skete, og Meddelelse herom vilde ogsaa have været fremme i rette Tid, hvis ikke tekniske Omstændigheder havde hindret detteOmstændigheder, som vi ikke var Herre over. Selvfølgelig beklager jeg, at danske Soldater mistede Livet under Udøvelsen af deres Pligt, og jeg afviser absolut de grove Trusler, som Pjecen indeholder.

Den samme Pjece fremfører dernæst et Krav om, at den danske Regering ikke skulde have ført Neutralitetspolitik, men i Tide sluttet sig til den ene krigsførende Magt. Jeg tror ikke, at der er nogen politisk kyndig, der vil mene, at en saadan Politik havde været mulig for den danske Regering, hvad enten man stiller sig den ydre eller den indre Situation for Øje, og en saadan Politik er da heller ikke før den 9. April blevet forlangt eller blot antydet fra nogen Side.

Jeg skal indskrænke mig til disse Bemærkninger over for den Pjece, som nu skal udløse visse Stemninger. (Cit. Rigsdagstidende).

15.-11.-40. Udenrigsminister Scavenius i Folketinget om Vareudvekslingen med Tyskland m. v.

For de store Mængder Landbrugsprodukter, der tidligere afsattes vestpaa, maatte der efter den 9. April findes et andet Afsætningsmarked, og der kunde, saa længe det drejede sig om de store Mængder, kun blive Tale om Tyskland. Jeg kunde tænke mig, at man ikke i alle Kredse har gjort sig klart, at det for Danmark var et Held, at dets sydlige Kunde var i Besiddelse af en saadan Organisation, at det uden Tøven straks kunde aftage de store Mængder let fordærvelige Varer, som udgør Hovedmængden af vor Landbrugsproduktion. Det stod fra første Færd klart, at Tyskland ikke kunde betale vore saaledes forøgede Leverancer med Varer, for hvilke vi havde Brug.

Om Tilførslerne her til Landet fra Tyskland føres der kontinuerlige Forhandlinger, og der er ogsaa paa en Række Omraader opnaaet stærkt forøgede Leverancer. Dette gælder i første Række for Brændselsstoffer, hvor Tyskland faktisk har maattet overtage Forsyningen af Danmark. Af andre Varer vil jeg nævne Benzin og Olier — navnlig ogsaa til Opretholdelse af Fiskeriet.

Vanskelighederne set fra dansk Side er unægtelig blevet væsentlig forøget deri-gennem, at en stor Del af vor Eksport har maattet leveres paa Kredit. Statsministeren har tidligere udtalt sig om vore Tilgodehavender i Tyskland, men jeg vil gerne gen-tage, at det er Regeringens Opfattelse, at der senere vil blive god Brug for disse op-sparede Tilgodehavender.

Det vil ikke give et klart Billede af Forholdene, hvis jeg ikke i denne Forbindelse nævner, at et Tilgodehavende ogsaa er opstaaet i Forbindelse med den tyske Besæt-telseshær. Der bestaar i mange Kredse den fuldkommen urigtige Opfattelse, at Besæt-telseshæren forsyner sig her i Landet. Jeg vil gerne slaa fast, at Besættelseshæren faar praktisk talt alle andre Fornødenheder sendt op fra Tyskland end netop de Landbrugsprodukter, som vi selv eksporterer til Tyskland, altsaa Smør, Flæsk, Kød og Æg. At de enkelte Soldater for deres Løn køber Genstande her i Landet, er rigtigt, men de overdrevne Forestillinger, der hersker herom, vil jeg gerne ramme en Pæl igennem. (Cit. Rigsdagstidende).

20.-11.-40. Justitsministeren (Harald Petersen) udtaler paa Forespørgsel fra Poli-tiken i Anledning af de danske Nazisters Demonstrationstog den 17. November, at der ikke oftere vil blive givet Dispensation fra Forbudet mod Demonstrationer. (Pol. 20.-11.-1940).

22.-11.-40. Ministeren for offentlige Arbejder, Gunnar Larsen, i Folketinget om Rød-by—Femern Ruten.

Naar jeg i Dag har den Ære for det høje Ting at fremsætte Forslag til Lov om Tilve-jebringelse af en Jernbane- og Automobilfærgefart over Femern Bælt, udgaaende

Side 170

fra Rødby Havn, med tilhørende Jernbaneforbindelse, er det maaske værd at min-de om, at det ikke er en ny Tanke, her føres frem. Det vilde unægtelig ogsaa være mærkeligt, om dette var Tilfældet, da selv et Barn med et Atlas foran sig sikkert vilde vælge Ruten over Rødby, hvis man spurgte det, hvilken Vej det vilde rejse fra Køben-havn til Hamburg eller for den Sags Skyld til hele Vesteuropa.

Samtidig vil jeg henlede Opmærksomheden paa, at naar Planen ikke tidligere har kunnet gennemføres, skyldes det ogsaa i stor Udstrækning, at der ikke tidligere har kunnet skabes den Forstaaelse med Tyskland om en samtidig Udførelse af de tilsvarende Arbejder paa tysk Side, som maa være en nødvendig Forudsætning for, at Ruten skal have nogen Værdi. Dette Punkt ligger imidlertid i Dag ganske anderledes, idet Tyskland har sine Planer fuldt færdige og i Realiteten kun venter paa Signalet fra
os om, at vi gaar i Gang med vor Del af Opgaven.
(Cit. Rigsdagstidende).

8.-12.-40. Statsminister Stauning paa Arbejdernes Fællesorganisations Møde i K. B. Hallen om Danmark og Krigen.

Krigen, som har staaet paa i mere end 15 Maaneder, har grebet stærkt ind i Befolkningens Liv, og Danmark er ikke skaanet, endskønt vort Land forholdt sig neu-tralt. Under Krigen 1914—18 kunde denne Neutralitetspolitik gennemføres, men denne Gang har Krigens Udvikling været anderledes. Den Tid, der er forløbet, har fremkaldt en død Tilstand i en Række andre Lande, og ogsaa vi har naturligvis følelige Virk-ninger af Krigsblokade og Afspærring og maa som alle Lande regne med at skulle overvinde store Vanskeligheder, hvis den nu herskende Tilstand fortsættes i kort eller lang Tid. Naar vi taler om disse Forhold, skal vi imidlertid have i Erindring, at vore Vanskeligheder ikke alene beror paa Krigens Udvikling fra det Øjeblik, den begyndte. I Forhold til vor øjeblikkelige Stilling er der Grund til at huske de særlige Vanske-ligheder, der fulgte af den engelske Prispolitik og Kontingentering. Staten maatte hjælpe Landbruget med betydelige Tilskud, for at det kunde klare sig igennem disse Vanskeligheder, og dette er vi nu fritaget for.

Endvidere maa det understreges, at Danmark blev skaanet for Bombardement og Ødelæggelse, saaledes som det har ramt andre smaa Lande som Norge, Holland og Belgien, og vi kan med Sikkerhed se hen til Besættelsens Midlertidighed, Genop-rettelse af Landets Frihed og Selvstændighed. Dertil kan føjes, at trods alle Vanske-ligheder er Danmark et af de lykkeligste Lande i Europa. Vi har Produktion af Føde-varer og har kunnet sikre Rationer af Fornødenheder, der er rigeligere end andre kan opnaa.

Hvordan det ser ud i Fremtiden, om tre, seks eller tolv Maaneder, det aner vi uden rigtig at turde tænke paa det, og det ved vi, at det er en haard Tid for Arbej-derklassen, og det vil blive det fremdeles, hvis Krigen skal vedvare, men trods alt gælder det for Arbejderklassen om ikke at tabe Troen og ikke miste Haabet. Det gælder om at holde sammen om vore Organisationer og om, at disse opretholder deres Virksomhed til Støtte for Arbejderne, og det gælder i politisk Henseende om at fastholde det Sammenhold i Folket, der er en nødvendig Forudsætning for at komme frem i den Selvstændighed for Landet, som er vort vigtigste Maal. Vi valgte at lade Landet indrette sig under Besættelsens Vilkaar den April-Morgen, da Valget skulde træffes, og vi undgik at se Landet blive skudt i Grus. Dermed er ogsaa Muligheden bevaret for Fremskridt, naar Fredstid igen følger efter Krig. Og navnlig vil Nutidens Ungdom faa den store Opgave at genoptage Arbejdet for Fremskridtene, at gennem-føre den Genrejsning, der bliver fornøden, naar denne alvorlige Tid er tilende. (Cit. Berl. Morg. 9.-12.-1940).

15.-12.-40. Statsminister Stauning advarer paa socialdemokratisk Møde i Roskilde mod Clausenister i Fagforeningerne.

Det nye fremtidige Europa fremstaar i en ny Skikkelse. Dette er maaske ikke nogen Ulykke, naar blot Danmark selv faar Lov at bestemme, hvordan Danmark skal

Side 171

tilpasse sig de nye Forhold. Vi har altid haft Samarbejde med Tyskland, og det vil vi fortsætte i Fremtiden. Det danske Samfund er lille, og et vidtspændende Sam-arbejde maa føres med andre Nationer. Danmark skal ikke være en Ø i Europa, thi det vilde være en Ulykke. Vi maa bevare Forbindelsen med Tyskland saavel som med de nordiske Brodernationer.

Arbejderne vil afvise de Forsøg, som Spadekompagniet fra Haderslev gør paa at trænge ind i Fagforeningerne. Det er en Skændsel, hvis vore Arbejdere gaar ind i denne svindelagtige Virksomhed. Vore Arbejdere har deres prøvede Fagforeninger, og de behøver ikke at gaa andre Steder hen. (Cit. Soc Dem. og Pol. 16.-12.-1940).

31.-12.-40. Statsminister Staunings Nytaarstale i Radioen.

Vi har oplevet Krigens Stemninger, og vi har fornemmet Krigens Virkninger, men Landet som Helhed staar dog nu ved Aarsskiftet som et Land, der har Freden og Fredens Lykke i Behold. Vi gik ind i Aaret 1940 med vore Forventninger. Vi havde set, at der var Fremgang og Opgang i 1939, og selv om der var Ufred visse Steder, nærede vi dog det Haab, at Danmark skulde undgaa at blive blandet ind i Stridigheder, thi det danske Folk ønskede Freden og vilde øve Fredens Gerning. Vi ønskede at bygge videre paa det Fredens Samfund, som Folket mente var det bedste for vort lille Land, og vi nærede ikke uvenlige Følelser over for noget andet Folk.

Men Tiden gav ikke Fred. Der var Gæring og Uro, berettiget Misfornøjelse med tidligere Tiders Omlægninger i Verden og Trang til at ændre, hvad der een Gang var fastlagt, og begrænsede Stridigheder førte til det store Opgør, og nu ser vi allerede til-bage over mange Maaneder, hvor Krigen har været det alt andet beherskende Emne.

Vi oplevede, at fremmede Tropper rykkede ind i Landet for at sikre det imod andre Magters Indgreb, og vi lever nu som det besatte Land, men bestandig som Landet, der ikke er krigsførende, Landet, der venter og haaber paa Freden.

Haab er gaaet under i Aaret, der svandt, haarde Skuffelser er kommet over Folket, men det Haab, ja, den Overbevisning har vi i Behold, at Danmark skal bestaa og leve, at det danske Folk skal genvinde sin Frihed, at det lille Rige, med tusind Aars Selv-stændighed og Kultur, skal genvinde Retten til Livet og Retten til fortsat Udvikling. Med denne Overbevisning i Behold gaar vi nu ind i et nyt Aar.

Jeg har faaet overdraget den Pligt at varetage store Opgaver paa det danske Folks Vegne, og jeg beder Folket om at holde sammen om vort Land, om Sprog og Flag, og i Haab om, at dette sker, ønsker jeg hele Folket et godt, et lykkeligt Nytaar. (Cit. Berl. Morg. 1.-1.-1941).

1941.

1.-1.-41. Kongen i Radioen.

Det Aar, som er udløbet, er et Aar, der aldrig vil glemmes. I denne Stund gaar mine Tanker til dem, som i det forløbne Aar har mistet deres Kære, som satte deres Liv til i Fædrelandets Tjeneste, det være sig til Lands som til Vands. I dyb Ærbødighed ærer jeg deres Minde, og den Indsats, disse Mænd har gjort, vil til fjerne Tider minde om, at de ofrede deres Liv som Fædrelandets værdige Sønner.

Tiderne er alvorlige og tunge, og kun ved fælles Hjælp, ved ubetinget Sam-drægtighed vil det lykkes os at komme igennem Trængslerne. For den Kærlighed, der er strømmet Dronningen og mig i Møde i det forløbne Aar, og ikke mindst for al den Hyldest, som blev mig til Del hin Septemberdag, takker jeg af hele mit Hjerte. Den Tillid der vises mig, giver mig Kraft og Styrke til at virke videre til Landets Vel.

Mine Tanker gaar ogsaa til Island, Færøerne og Grønland, med hvem vi nu ere uden Forbindelse, og jeg takker ogsaa dem for deres Trofasthed imod mig i det forløbne Aar.

Side 172

Fremtiden kender ingen af os, men vi have Lov til at tro og haabe paa lysere Tider for os alle. Jeg er overbevist om, at alle forstaar Øjeblikkets Alvor, og det gælder nu mere end nogen Sinde, at alle optræder fuldt ud korrekt under de Forhold, hvorunder vi befinder os, og idet jeg ønsker alle et godt Nytaar, beder jeg Gud vel signe Danmark, Island, Færøerne og Grønland. (Cit. Pol. 2.-1.-1941).

1.-1.-41. Indenrigsminister Knud Kristensen i Radioen:

Danmarks Sorger, Bekymringer og Vanskeligheder i Aaret 1940 falder let i Øjnene. Det smerteligste Tab, vi har lidt, er den Indskrænkning i vor folkelige Frihed og nationale Selvbestemmelsesret, som Besættelsen af vort Land har ført med sig. Ethvert Folk — det være sig stort og mægtigt eller lille og svagt i ydre Henseende, der elsker sit Land, dets Frihed, Selvstændighed og nationale Uafhængighed — vil forstaa, hvilken Smerte det maa forvolde os Danske, at vort Land for første Gang i sin tusindaarige Historie har maattet give Afkald paa Udøvelsen af sin fulde nationale Selvstændighed, selv om det under Begivenhedernes Tryk er sket efter Overenskomst og i Henhold til de trufne Aftaler kun gælder for en begrænset Tid.

Indenrigsministeren omtalte derefter de store erhvervsøkonomiske Vanskeligheder, som Krigssituationen har skabt for vort Land. Herunder omtalte han, at det maa være en Hovedopgave for Danmark, inden for Rammerne af vor nationale Uafhængighed og med Bibeholdelse af vor frie Selvbestemmelsesret, at yde sit Bidrag til Fremme af den økonomiske Udvikling mellem os og de Lande, som har fælles Interesse i Opret-holdelsen af den størst mulige indbyrdes Samhandel med det Formaal at udnytte Samfundets værdiskabende Kræfter paa den mest effektive Maade. Han omtalte Ra-tioneringen, Prisstigningerne og en Række andre af Øjeblikkets brændende Proble-mer og fortsatte:

— I Samdrægtighedens Aand maa alle disse nutidige og fremtidige Problemer løses af os selv. Det vil være til dansk Folkestyres Ære, at det sker — ja, det er netop i vanskelige Tider, Folkestyret skal staa sin Prøve.

Hr. Knud Kristensen mindede om „Aanden fra -48" . Med en let Omskrivning af et gammelt politisk Fyndord kunde jeg ønske, at Mottoet for dansk politisk Gerning maatte blive dette: „Ingen Klasse over den anden, ingen Klasse under den anden, men alle Klasser Side om Side i et enigt og samfundsbetonet Arbejde for Fædre-landets Velfærd". Saadan har vort Folk kunnet leve og handle i svundne Tider. Om dette Folk var det, Digteren i 1848 formede disse magtfulde Ord: Til et Folk de alle høre, som sig regne med dertil, har for Modersmaalet Øre, har for Fædrelandet Ild. Resten selv som Dragedukker, sig fra Folket udelukker, lyser selv sig ud af Æt, nægter selv sig Indfødsret. (Cit. Berl. Morg. 2.-1.-1941).

5.-1.-41. Indenrigsministeren (Knud Kristensen) ved Mede i Vejen om Folkestyret og Forholdet til Tyskerne.

Vi har tidligere kun drøftet, hvad vi var uenige om, idet det, vi var enige om, blev taget som en Selvfølge, men vi er nu inde i en Situation, hvor det, som var en Selv-følge, kan mistes, og vi har nu alle en fælles Opgave og et fælles Hovedformaal, nemlig Bevarelsen af vort Folk og Fædreland frit og selvstændigt. Vi har indrettet os saaledes, at Folket har Del i Styrelsen, og netop denne Form har Værdi for os.

Dette Styre kan begaa Fejl eller Misbrug, men Styreformen passer os og tiltaler os mere end noget andet, og vi har benyttet denne Form paa en saadan Maade, at vi har naaet en Udvikling og et Fremskridt som aldrig før i nogen Periode af vor Historie.

Side 173

Der har fundet en rig Udvikling Sted baade folkeligt, økonomisk og kulturelt, som ingen anden Styreform har kunnet byde os. Spørgsmaalet er herefter, hvorledes vi skal optræde og virkeliggøre vore Maal. Det er ikke nok at tale og synge om det. Der maa ogsaa gøres en positiv Indsats. Der ligger i Dag et meget stort Ansvar, baade paa de Mennesker, der sidder paa de højeste Poster, og paa os alle, der vælger dem. Det farligste for en Mand eller et Folk, er ikke Modstandernes, men Vennernes Fejl, og det understreger vort Ansvar og maner til ikke at undergrave noget ved Ubetænksomhed eller tankeløs Kritik.

Det gælder bl. a. om at vise en Fordragelighed, en korrekt og en værdig Optræden overfor de fremmede. Vi maa ikke optræde udæskende eller provokerende, ligesom vi maa holde vore Aftaler med dem og tage de Hensyn til dem, som vor Værdighed og Hensyn som Folk gør det muligt. Vi maa forhandle os til Rette under Hensyn hertil, men kan ikke forhandle om vor Forhandlingsret, thi dermed forhandler vi vor Frihed bort. Smaatingene maa vi lade ligge og blive enige om de store Ting. Der kan være forskellige Opfattelser, men under de nuværende Forhold maa vi strække os vidt. Selv om Enighed og Samdrægtighed er vigtig, saa er det ikke uden Betydning, hvad vi enes om, og derfor maa ethvert Standpunkt nøje overvejes. (Cit. Social-Demokraten 6.-1.-1941).

6.-1.-41. Forsvarsminister Brorsen ved et politisk Møde i Esbjerg om et Europa i fredeligt Samarbejde.

Vi er først og fremmest danske, men samtidig et nordisk Folk, der har været og fremdeles ønsker at være i kulturelt Samarbejde med de andre nordiske Nationer. Vi ønsker ogsaa handelsmæssigt og kulturelt Forbindelse med saavel det tyske som andre Folk, og vi vil bestræbe os for at faa Samarbejdet med de tyske Repræ-sentanter til at gaa saa godt som muligt. Det, vi lidenskabeligt ønsker, er et Europa, der dyrker Fredens Sysler i bedst muligt Samarbejde. Vi vil her i Landet sætte Ryg imod Ryg, vise Sammenhold og herved tilkendegive, at vi er eet Folk, der har Ret til at leve sit frie selvstændige Liv. (Cit. R. B.)

15.-1.-41. Folketingets Formand om Kongens Nytaarshilsen til Rigsdagen.

Paa det nye Aars første Dag havde Rigsdagens Formænd Lejlighed til at over-bringe Landets Konge en Nytaarshilsen fra Rigsdagen med Tak for værdifuld Konge-gerning i 1940 og med Ønske om et godt Nytaar for Nationen og Riget. Kongen bad os takke Rigsdagen for denne Hilsen, hvorhos Hans Majestæt gav Udtryk for sin Glæde og Tilfredshed over det Sammenhold og den Ro og Besindighed, der havde været til Stede i Befolkningen, hvilket var en Betingelse for, at vi kunde komme gennem de herskende Vanskeligheder. (Cit. Rigsdagstidende).

16.-1.-41. Justitsminister Harald Petersen i Folketinget under Forelæggelsen af For-slag til Lov om Tillæg til Borgerlig Straffelov.

Lovforslagets Bestemmelser er alle begrundede i den foreliggende særlige Situ-ation her i Landet under Besættelsen af fremmede militære Styrker. For den danske Stat og det danske Samfund er det selvfølgelig af den allerstørste Interesse, at der gennemføres saadanne Forholdsregler, at det paa saa effektiv Maade som muligt forebygges, at uansvarlige Personer ved beklagelige Handlinger søger at ødelægge det bestaaende gode Forhold til den tyske Værnemagt og de herværende tyske Myn-digheder i øvrigt.

Under de nuværende Forhold er det jo endvidere klart, at det maa anses for en meget alvorlig Forbrydelse — en Forbrydelse, der i højeste Grad kan skade danske Interesser —, at danske Statsborgere træder i Krigstjeneste hos Modstanderne af de

Side 174

Besættelsestropper, som efter Overenskomst med den danske Regering opholder sig her i Landet. Lige saa alvorlige er Forbrydelser som Sabotage og Hærværk mod Krigsmateriel og Indretninger, der tjener disse Styrkers Formaal. Saadanne Forbry-delser maa selvfølgelig bedømmes langt strengere, end man under normale, frede-lige Forhold bedømmer Forbrydelser som Hvervning til fremmed Tjeneste og Hær-værk. (Cit. Rigsdag slidende).

17.-1.-41. Statsminister Stauning ved Dansk-Islandsk Samfunds 25 Aars Jubilæum om Tilpasning.

Efter hvad man har erfaret, virker de engelske Besættelsestropper loyalt og korrekt i Island, saaledes som Tilfældet ogsaa er med de tyske Tropper i Danmark, men alligevel giver saadan Besættelse et Tryk paa Befolkningen af en helt anden Art end almindeligt Gæstebesøg. Og derfor er der heller ingen, som misforstaar det, naar det baade i Island og Danmark siges, at vi haaber snart at opleve Frigørelsen og dermed Fredens Indtog i Verden.

Det er i Brydningernes og Nydannelsernes Tid, at dette Jubilæum fejres. Europas Kort undergaar Foraudringer, og der vil ogsaa indtræde Ændringer i tilvante Handels-og Produktionsforhold. Baade Island og Danmark maa vise Forstaaelse og Tilpas-ningsevne for at faa Plads til sin Virksomhed og Afsætning for de Produkter, vore Folk kan præstere, og med god Vilje kommer man langt. (Cit. R. B.).

18.-1.-41. Redegørelse fra Justitsministeriet om Lov Nr. 14 af 18. Januar 1941 om midlertidigt Tillæg til Borgerlig Straffelov.

Lov af 18. Januar 1941 om midlertidigt Tillæg til Straffeloven, som straks træder i Kraft, indeholder forskellige Straffebestemmelser, der alle er begrundet ved den foreliggende særlige Situation for Landet, og som indskærper de Krav til de enkelte Borgere, som under disse Forhold nødvendigvis maa stilles af Hensyn til Landet som Helhed.

Lovens Paragraf 1 fastsætter saaledes, at Udbredelse af Rygter, som er egnede til at skade Landets Interesser i Forhold til Udlandet, straffes med Bøde, Hæfte eller med Fængsel indtil 1 Aar. I Henhold til en Lov af 22. Juli 1941 har der hidtil været fastsat Straf for den, der offentlig fremkommer med Meddelelser, der er egnede til at skade Landets Interesser i Forhold til Udlandet.

Denne Bestemmelse har imidlertid vist sig ikke at være tilstrækkelig. Rygter af lige-saa skadelig som taabelig Karakter har været i Omløb i Befolkningen og faaet betydelig Udbredelse.

For at modvirke dette for Landet skadelige Uvæsen er det nu gjort strafbart at ud-brede Rygter, som er egnede til at skade Landets Interesser i Forhold til Udlandet, selv om Udbredelsen ikke sker offentligt, men kun under private Former fra Mand til Mand.

I Lovens Paragraf 2 er det fastsat, at Straffen for Spionage, saafremt det drejer sig om Efterretninger vedrørende militære Anliggender, er Fængsel paa Livstid, dog at der i mindre grove Tilfælde kan anvendes tidsbestemt Fængsel ikke under l Aar.

Ved Spionage, der allerede efter hidtil gældende Ret er strafbart og kan medføre Straf af Fængsel indtil 6 Aar, forstaas Handlinger, hvorved en fremmed Stats Efterretningsvæsen sættes i Stand til eller hjælpes til umiddelbart eller middelbart at virke indenfor den danske Stats Omraade. Der fastsættes nu en alvorlig Skærpelse af den hidtil gældende Straf, naar Spionagen angaar militære Anliggender. Det maa staa klart for alle, at ethvert Forsøg paa Spionage af militær Krakter i en Tid som den nuværende er en yderst farlig Sag, som kan skade Landets Interesser paa det alvorligste. Dette har nu fundet Udtryk i, at Lovens strengeste Straf, Fængsel paa Livs-tid, rammer den, der gør sig skyldig i Spionage af denne Art.

Side 175

Lovens Paragraf 3 fastsætter Straf for den, der i Forhold til udenlandske militære Styrker, der efter Overenskomst med den danske Regering befinder sig her i Landet:

1) træder i Modstandernes Krigstjeneste eller yder Modstanderne en Bistand, der er egnet til at udsætte disse militære Styrkers Sikkerhed for Fare,

2) ødelægger, beskadiger eller bortskaffer Krigsmateriel eller Indretninger, der tjener disse Styrkers Formaal, eller paa anden. Maade hindrer eller forstyrrer saa-danne Genstandes Anvendelse eller

3) iøvrigt foretager Handlinger af lignende Karakter, som er egnede til alvorligt at skade Danmarks Interesser i Forhold til Udlandet.

Straffen for disse Handlinger er Fængsel paa Livstid, i mindre alvorlige Tilfælde tidsbestemt Fængsel, ikke under 1 Aar.

Under de nuværende Forhold kan ingen være i Tvivl om, at Handlinger af den nævnte Art er egnede til at skade danske Interesser paa det alvorligste. Enkelte uan-svarlige Personer kan ved at foretage saadanne uoverlagte Handlinger komme til at berede hele den danske Befolkning Vanskeligheder, og der maa derfor nu anlægges en langt strengere Bedømmelse af disse Handlinger end det er Tilfældet under nor-male fredelige Forhold.

Lovens Paragraf 4 foreskriver udtrykkeligt, at Loven ogsaa omfatter Handlinger, der begaas af danske Statsborgere uden for den danske Stats Omraade.

Endvidere foreskriver § 5, at saafremt der indledes Undersøgelse for Overtrædelse af Lovens Bestemmelser mod en Person, der opholder sig uden for den danske Stats Omraader eller ikke kan findes, kan Retten bestemme, at der skal lægges Beslag paa den Formue, som Sigtede maatte besidde eller erhverve her i Landet. Beslaglæg-gelsen vedvarer, indtil Sagen er endelig afgjort. Ligeledes kan Retten, saafremt Sig-tede har en Stilling eller driver en Virksomhed, hvortil offentlig Udnævnelse, Beskik-kelse, Autorisation, Bevilling, Næringsbrev eller lignende kræves, bestemme, at hans Ret til denne Stilling eller Virksomhed bringes til Ophør, saa længe Beslaglæggelsen varer.

Det maa være en Pligt for alle danske Statsborgere, hvor de end opholder sig, at afholde sig fra at begaa de i Loven angivne Handlinger, og Danske i Udlandet, der undlader at opfylde denne Pligt, skader derved alvorligt deres Land. For kraftigt at understrege denne Pligt for alle danske Statsborgere er det fastsat, at der, naar Straf-fesagen ikke kan fremmes til Dom, fordi de Skyldige ikke er her i Landet eller ikke kan findes, kan skrides ind mod dem ved midlertidig Beslaglæggelse af deres Formue her i Landet og Frakendelse af visse Rettigheder. (Cit. Berl. Morg. 19.-1.-1941).

19.-1.-41. Statsminister Stauning paa politisk Fællesmøde i Fyns Forum om Tidens Krav til det danske Folk.

Den 9. April blev Landet skaanet for Bombardement og Ødelæggelse, saaledes som det er gaaet andre Lande, og vi opnaaede et Tilsagn om Besættelsens Midler-tidighed og om Genoprettelsen af Landets Frihed og Selvstændighed. Paa dette Grundlag imødeser vi Fremtiden, men maa desuden forberede os paa at kunne indgaa i det Europa, som sikkert vil være anderledes efter Krigen end før. Nyord-ningen vil stille Krav til Danmark som til andre Lande, men deri ligger dog ingen Ulykke. Maaske skal visse Sider af Produktions- og Samfundsliv undergaa Ændringer, saaledes at Samarbejdet med andre Nationer kan foregaa uden Gnidninger. Vi skal ikke vægre os ved at drage Lære af andre, selv om Belæringen kommer fra Udlandet. Maaske kan dette endog bidrage til Samling om Nationens Interesser, og hvis det skulde udelukke ufornøden smaalig Strid, ser jeg ikke nogen Skade derved. Men det, der skal ske i Danmark, maa være Resultatet af dansk Initiativ og dansk Afgørelse. Dansk Aand, dansk Kultur har igennem Aarhundreder udviklet dansk Præg, som Befolkningen ønsker bevaret uden derfor at af vise' Samarbejde med andre.

Det er klart, at Europa vil undergaa en Udvikling, og Danmark maa som andre Nationer gaa ind i nye Baner for Samvirke og Samhandel, men dette vil næppe falde svært for Danmark, thi i svundne Tider har vi haft en betydelig Samhandel med Tyskland,

Side 176

og dertil er Erhvervsliv og Befolkning fremdeles rede. Paa den anden Side har vi nok nogle gamle Forestillinger og Fordomme, som roligt kan opgives. Man bør ikke være bange for Udvikling, men tværtimod anerkende en saadan, naar den ikke bryder sig Vej med voldsomme Midler, krænkende dansk Statsliv, som vort Folk er vokset sammen med. Det er naturligt, at Danmark er trykket af den Besættelse, der fandt Sted den 9. April, men det vil være urigtigt at lade Stemningen over for det tyske Folk paavirke deraf. En fjendtlig Stemning over for det tyske Folk er ikke paa sin Plads, og den strider mod det Tilsagn om korrekt og loyal Holdning, der blev afgivet paa den alvorsfulde Dag d. 9. April.

At Krig og Besættelse volder Ulempe, er selvfølgeligt, men dog er Danmarks Ulem-per væsentligt mindre end dem, som andre Folk er udsat for, men en haard Tid er det for mange, særlig da vi er afskaaret fra Raastoffer, der ellers er Grundlaget baade for Landbrug og Byerhverv, og vi maa under disse Forhold igen se Arbejdsløsheden voksende. For Arbejderklassen, der lider mest under Tidens Tryk, er det naturligt at fremhæve Betydningen af de gamle Organisationers Opretholdelse og af disses fort-satte Virksomhed, men til det Sammenhold i Arbejderklassen, der er en Livsbe-tingelse, maa ogsaa føjes det nationale Sammenhold, der vil være en stærk Magt, saa længe Kampen føres med Aandens Vaaben. Dette Sammenhold i Folket imellem de forskellige Partier er en betydningsfuld national Værdi, som vil hjælpe os igennem den haarde Tid frem til den Selvstændighed og Uafhængighed, der er Maalet, det Maal, vi sikkert vil naa. Der kan som sagt blive Nødvendighed for visse Ændringer i Folkets Stilling, men ikke for saadanne, der griber ind i det Statsliv, som Danmark har grundlagt. Enighed og Sammenhold vil være Værnet derimod. Bevarelsen af vor Danskhed, vort Sprog, vort Flag, vor Konge og vor Forfatning maa være det urokke-lige, og det har Interesse for alle Befolkningsdele, for alle, der elsker vort Fædreland.

Men i alt dette ligger ingen Afvisning af Deltagelse i den Nyorientering, som vil blive Følgen af den store Omvæltning, der finder Sted eller allerede har fundet Sted; der maa for et lille, flittigt, virkelystent Folk være Muligheder for Samvirken med det store tyske Folk, der er berømt for Flid og Dygtighed. I saa Henseende kan der ikke være Tvivl, naar Freden er sikret, vil et nyt virksomt Liv begynde, og det danske Folk skal nok finde og udfylde sin Plads. Det er kun nogle Hovedpunkter, jeg har fremdraget, der har foreligget mange andre, og det bliver værre, efterhaanden som Tiden gaar, som Raastofferne oparbejdes og Lagrene tømmes, og vi har kun Haabet om Fred at støtte os til. Danmark er besat, og det danske Folk har, om ikke Krig saa en Del af Krigens Vilkaar, og vi føler alle Tyngden af denne Tilstand, selv om Besæt-telsen udøves loyalt og korrekt som Tilfældet er.

Det gælder nu om at holde ud sammen i Forventning om lysere Tider, naar Krig og Besættelse igen er til Ende, og det vil være rimeligt, om vi i den Grad det er muligt, forbereder os paa den Ændring i det europæiske Forhold, som vi allerede øjner. Jeg tænker ikke paa Omstilling af den danske Stats indre Liv, men ganske sikkert kommer Erhvervslivet ind i noget forandrede Baner, og det vil være rimeligt at imødese de Ændringer, som i saa Henseende vil blive naturlige Følger af Udviklingen. Vort Lands Beskaffenhed henviser os til Samhandel med andre Nationer, hvis vi skal kunne beskæftige vor Befolkning. Vi skal ikke ønske at ligge hen uden Forbindelse, vi maa tværtimod ønske Forbindelse med Nabofolk og med andre, som er rede til Samkvem og Samhandel. At Tyskland her kommer til at være vor naturligste Forbindelse er naturligt. Og det er en Vildfarelse, hvis man tror, at det danske arbejdende Samfund har noget derimod. Jeg udtaler Haabet om fremdeles at se et samlet dansk Folk, rede til Samarbejde med andre, men med Danskheden i Behold. Leve et frit og uafhængigt Danmark. (Cit. Berl. Morg. 20.-1.-1941).

25.-1.-41. Meddelelse fra Justitsministeriet om Dommen over Oberstløjtnant T. P. A. Ørum m. fl. * 1) Se Afsnit D.

Københavns Byret har den 25. Januar 1941 afsagt Dom i en militær Straffesag,

Side 177

hvorunder der var rejst Tiltale mod Oberstløjtnant T.P.A. Ørum og Løjtnant af Re-serven A.G.K. Jessen for Overtrædelse af Straffelovstillægget af 18. Januar 1941, § 2 (Spionage) og § 3, Nr. l og 3 (Hvervning og andre Handlinger af lignende Karakter, som er egnet til alvorligt at skade Danmarks Interesser i Forhold til Udlandet), samt mod 2 Sekondløjtnanter og en værnepligtig Reservehaandværker for Overtrædelse af nævnte Lovs § 3 Nr. l og 3. Endvidere var de alle tiltalt for Overtrædelse af Militær Straffelovs § 63.

Oberstløjtnant Ørum blev anholdt af det tyske Politi under et Ophold i Berlin. De øvrige Tiltalte blev anholdt her i Landet af det danske Politi, hvorefter der af de tyske Myndigheder blev indledet Undersøgelse i Sagen ved tysk Krigsret. Samtlige i Sagen tiltalte var efter tysk Lov hjemfalden til meget streng Straf. For Spionage findes der efter tysk Lov kun een Straf, nemlig Dødsstraf. Ikke blot Ørum, der blev paagrebet paa tysk Territorium under Udførelse af Forbrydelsen, men ogsaa de øvrige tiltalte, faldt efter de for den tyske Krigsmagt gældende Regler ind under tysk Jurisdiktion.

Som et Bevis paa det gode, tillidsfulde Forhold, der hersker mellem den tyske Værnemagt og de danske Myndigheder, tilbød den øverstbefalende for de tyske Trop-per her i Landet i sin Egenskab af Rettergangschef at afgive denne Sag til Paadøm-melse ved dansk Ret paa Betingelse af, at der tilvejebragtes den fornødne Hjemmel til at ikende de tiltalte, saafremt de fandtes skyldige, Straf af en Strenghed, svarende til de af dem begaaede alvorlige Forbrydelser. I denne Anledning optoges i den oven-nævnte Lov af 18. Jan. 1941 i § 7, 2. Stk., en Bestemmelse om, at Loven finder Anvendelse paa Handlinger, med Hensyn til hvilke Undersøgelse er indledet, men Sagen ikke afsluttet ved Lovens Ikrafttræden. Denne Bestemmelse vil alene faa Betydning for den her omhandlede Sag, idet der ikke ved Lovens Ikrafttræden fandtes andre svævende Sager.

Ørum og Jessen er ved Dommen fundet skyldige i de Handlinger, som de var tiltalt for, og dømt for Overtrædelse af Lov af 18. Jan. 1941 §§ 2 og 3 samt Militær Straffelovs § 63. Byretten har i Dommen statueret, at der for Ørums Vedkommende foreligger en grov Overtrædelse af de ovennævnte Bestemmelser, og idømt ham Straf af Fængsel for Livstid. Jessen blev idømt Fængsel i 14 Aar. Endvidere er den ene Secondløjtnant og Reservehaandværkeren fundet skyldige i Overtrædelse af Lov af 18. Jan. 1941 § 3 og Militær Straffelovs § 63 og idømt Fængsel i henholdsvis 8 og 3 Aar. Den anden af de to tiltalte Secondløjtnanter blev ved Dommen frifundet.

Den her omhandlede Dom danner Afslutning paa en Sag, der var egnet til at skade Landets Interesser paa det alvorligste og berede den danske Regering store Van-skeligheder. De dømte har over for deres Fædreland handlet ansvarsløst, og deres Adfærd kan ikke fordømmes stærkt nok. De har sat sig ud over Kongens Opraab samt ethvert Hensyn, de skylder deres Landsmænd. De har gjort sig skyldige i grove Forbrydelser over for den tyske Værnemagt og derved bragt Forstyrrelse i det gode Forhold mellem denne og Landets Befolkning. De maa nu bøde for deres Gerninger og afsone de dem idømte strenge Straffe.

Dommen er et Udtryk for, at Staten paa det skarpeste tager Afstand fra og med de strengeste Retsmidler vil bekæmpe enhver Virksomhed, der tager Sigte paa Formaal som de ovenfor nævnte. Sagen bør for hele Befolkningen være en Paamindelse om Kongens Opfordring til korrekt og værdig Optræden, „da enhver uoverlagt Handling eller Ytring kan have de alvorligste Følger". (Cit. Berl. Morg. 26.-1.-1941).

27.-1.-41. Meddelelse fra Krigsministeriet om de dømtes Degradation og Afske-digelse.

Hs. Majestæt Kongen har under 27. Januar 1941 resolveret, at Oberstløjtnant uden for Nummer i Hærens Flyvertropper, T.P.A. Ørum, afskediges af Krigstjenesten og fra sin Stilling som Befalingsmand i Hæren. Forsvarsministeren har under 27. Januar 1941 bestemt, at Løjtnant af Reserven, A.G.K. Jessen, Sekondløjtnant A.S. Lannøe og Re-servehaandværker P.A.T. Born, alle ved Hærens Flyvertropper, afskediges fra deres Stilling som Befalingsmænd (Reservehaandværker) i Hæren.

Side 178

De Paagældendes Degradation og Afgang fra Hæren skyldes de Forseelser, for hvilke de Paagældende er idømt Straf ved Københavns Byrets Dom af 25. Januar 1941. (Cit. Berl. Morg. 28.-1.-1941).

15.-2.41. Meddelelse om Udsættelse af de kommunale Valg.

Ritzau's Bureau erfarer følgende: Paa Grund af den skærpede Krigssituation, der kan ventes i Foraaret, fremsatte Indenrigsministeren i Dag Forslag overfor Rigsdagens Samarbejdsudvalg om Udsættelse af de kommunale Valg. Lovforslag om Ændring af den kommunale Valglov kan derefter ventes fremsat i Rigsdagen i næste Uge, til sigtende at udskyde Valget et Aar. (Cit. Berl. Morg. 16.-2.-1941).

17.-2.-41. Kirkeminister Fibiger paa Møde, arrangeret af de konservative Vælgerfor-eninger paa Frederiksberg, om Fremtiden.

Men jeg vil gerne sige, at lige som vi Danske loyalt og korrekt har gjort vor Del af Arbejdet, adlydt vor Konges Bud og bestræbt os for at faa det af Forholdene nødvendige Samarbejde til at foregaa saa gnidningsløst som muligt, saaledes bestræber alle, som deltager i dette Arbejde, sig herpaa. Den danske Regering, som har en saa overvældende Tilslutning i vort Folk, vil altid bestræbe sig for, at det gode Forhold kan opretholdes, ogsaa over for de Fremmede med Bevarelsen af de Rettigheder, som er tilsikret den. Og saa Fremtiden. Der er kun een Ting, som staar fast: Det gamle vender aldrig tilbage. At vort Samfund og de fleste andre af Jordens Samfund i hvert Fald af Europas bliver ændrede er for mig uden for al Tvivl. Der maa bringes Ofre og ikke stilles Krav. Vi skal ikke indbilde os, at vi er enige om alle Ting, men vi skal holde fast ved den Enighed, der er om Tænke-, Tale- og Trosfrihed, som er dybt forankret i vor Grundlov. Om Forfatning og parlamentarisk Liv skal ændres, er muligt, men Drøftelsen heraf bør ikke overskygge, at det afgørende er vi enige om med Hensyn til, hvorledes vort folkelige Liv skal formes. (Cit. Berl. Morg. 1.-2.-1941).

18.-2.-41. Meddelelse fra Handelsministeriet om de til Fremstilling af et Klokkespil i Aarhus indsamlede Metaller.

Til Berigtigelse af forskellige Misforstaaelser, der er opstaaet i Forbindelse med de til Fremstilling af et Klokkespil i Aarhus indsamlede Metaller, meddeler Handelsmini-steriet, at den paagældende Beslutning er truffet paa Foranledning af det af Erhver-vene oprettede Fælleskontor for Jern og Metal, idet det ikke er fundet rigtigt at tillade en saadan Anvendelse af de paagældende Metaller paa et Tidspunkt, hvor man fra dansk Industris Side befrygter, at det ikke vil være muligt at skaffe saadanne Metaller i fornødent Omfang til Dækning af samfundsvigtige Formaal, (Cit. R. B.).

20.-2.-41. Meddelelse fra Udenrigsministeriet om Det danske Raad i London.

I Begyndelsen af Oktober 1940 blev det gennem engelsk Radio meddelt, at der i London af Medlemmer af den danske Koloni i England var dannet et dansk Raad (The Danish Council). Ifølge foreliggende Oplysninger var det Tanken, at dette Raad skulde være et Slags Centralorgan for alle Danske i England til Varetagelse af danske Stats-borgeres Interesser under de nuværende vanskelige Forhold.

Der foreligger nu i den engelske Radios skandinaviske Udsendelser publiceret Meddelelse om, at dette Raad af England skal være anerkendt som Regering. Denne Meddelelse lyder ganske meningsløs og fuldstændig fantastisk, da der i Danmark findes en af Kongen udnævnt lovlig dansk Regering, og da det ikke kan tænkes, at det nævnte Raad selv — mod Lov og Forfatning og uden Kongens Sanktion — skulde have konstitueret sig som Regering, hvilket maatte være Forudsætningen for, at der kunde blive Tale om en „Anerkendelse". Endnu mere absurd lyder det, naar det antydes, at den danske Gesandt i London, Grev Reventlow, skulde have deltaget i Drøftelserne desangaaende, da Grev Reventlow

Side 179

er sendt til London som Repræsentant for Danmarks Konge og den danske Rege-ring og selvsagt ikke kan stille sig til Disposition for nogen anden — selvbestaltet — dansk Regering. (Cit. Berl Morg. 21.-2.-1941).

24-2.-41. Kirkeminister Fibiger ved politisk Møde i Thisted om Rigsdagens Stilling og Samarbejdet mellem Partierne.

Det er almindeligt Mand og Mand imellem at høre det Arbejde, der for Tiden udføres paa Rigsdagen, dadlet, og rigtigt er det, at Forhandlingerne paa Rigsdagen har en anden Karakter, end de havde for 10 Maaneder siden. Men det er ogsaa rigtigt, at Rigsdagen tilfulde løser den ene af sine store Opgaver: at være Bindeled mellem Befolkningens enkelte Led og Landets Regering. Tiden kræver, at der tales mindre end før, men De kan være helt overbevist om, at der indenfor Partierne, i Grupperne, at der i Samarbejdsudvalget mellem Repræsentanterne for de 5 Partier foregaar et Samvirke mellem os, som er præget af dansk Sind og Aand, og det har i Virke-ligheden været intet mindre end meget opløftende at se, hvorledes Fortidens Kævl og Strid ingen Rolle spillede for den ene store Opgave at holde sammen og føre Land og Folk saa uskadt som muligt gennem Tidernes Malstrøm. (Cit. R. B.).

8.-3.-41. Statsminister Stauning i Studenterforeningen om „Tidens politiske Op-gave".

Forskellige Staters Ophævelse igennem svundne Aar og Udviklingen nu under Krigen viser, at Tyskland indtager Pladsen som den centrale Magt, og den vil ogsaa angive visse Hovedlinier baade af kulturel og økonomisk Art i Fremtiden. Dette er sagt ud fra det, der nu foreligger, og deri kan naturligvis ske Ændringer, men det er ikke til at regne med i Øjeblikket. Man gør vel i at regne med de faktiske Forhold, og disse viser os Tyskland som den Magt, der nu hersker over væsentlige Dele af Europa, Vi kan ikke vide, hvor langt denne Udvikling vil gaa, men jeg har ikke megen Tro til en Tilbagegangslinie, derimod haaber jeg naturligvis paa Genoprettelse af selvstændige Stater der, hvor der midlertidig er en Art Protektorater, men ogsaa om det er vi afskaaret fra nu at tale med fuld Sikkerhed.

Men hvordan end den nærmeste Fremtid vil forme sig, tror jeg, man bør regne med, at vi rykker ind i nye europæiske Forhold med udstrakt Vareudveksling imellem de Lande, der hører til den nævnte Central, og jeg tænker med temmelig ringe Forbindelse med den øvrige Del af Verden, i hvert Fald i den første Tid.

Det er mit Indtryk, at Tyskland har visse Planer, der ikke blot sigter efter øjeblik-kelig Nyordning, men efter en blivende europæisk Nyordning, der skal være raadende ud i Fremtiden. Denne Nyordning vil kræve et Samarbejde indenfor Europa, og Linien vil være den fra Tyskland kendte Planøkonomi, der sikkert rummer betydelige For-dele fremfor den Planløshed, som har været raadende hidtil som Bestanddel af det liberalistiske Samfund, der i udpræget Grad bygger paa Egoismen — altsaa Erhvervs- og Samfundsegoisme.

Den tyske Planøkonomi kan tænkes praktiseret igennem Overenskomster mellem de enkelte Lande og Tyskland, rimeligvis langtrækkende Overenskomster, som be-stemmer, at man aftager tyske Raastoffer og Industriprodukter imod til Gengæld at levere Landbrugsprodukter og andre Varer, som det bliver muligt for enkelte Lande at producere. Der tænkes sikkert paa en Arbejdsdeling i Europa, og for saa vidt den bliver fornuftig og hensynsfuld, er der ikke deri Anledning til Indsigelser. Meningen vil være at give Tyskland og de med Tyskland samarbejdende Lande forøgede Pro-duktions- og Omsætningsmuligheder. Arbejdsdelingen og en fornuftig ordnet Produk-tion og Omsætning vil gøre dette Europa meget stærkt over for Blokade og vil ogsaa kunne fremme en Højnelse af Levevilkaarene.

I denne Planøkonomi vil man sikkert kræve gennemført en moderne Produk-tionsordning baade i Tyskland og de samarbejdende Lande, ligesom en Ensartethed med Hensyn til Prisniveau og Valutaforhold vil blive tilstræbt, og en fælles Kredit-givning imellem Landene vil sikkert ogsaa blive etableret.

Side 180

Naturligvis kan en saadan Udvikling nødvendiggøre Ændringer i de tilvante For-hold, men det kan ikke være afgørende, og jeg ser det i hvert Fald som Opgaver, vi stilles over for, og som skal løses.

Bedst vil det være, om man roligt og villigt medvirker til den Tilpasning, jeg her har antydet, naar Tiden dertil er inde, og den vil ikke være saa afskrækkende, som nogle maaske vil synes. Det er usundt og uklogt at vende sig imod en Udvikling, som Tid og Forhold fører med sig. Tilpasningen til det nye Europa vil blive en af Tidens politiske Opgaver.

Denne Tilpasning til Livet i det nye Europa behøver ikke at berøre Landenes nationale Forhold, medens den muligvis kan nødvendiggøre visse Ændringer i de erhvervspolitiske Forhold. De enkelte Lande kan bestaa, Landenes Forfatninger kan blive bestaaende, Sprog og nationale Indretninger kan bestaa, og Folket skal ikke foretage nogen aandelig og politisk Omstilling, da dette ikke blot vil være ufornødent, men skadeligt for det Samarbejde, der vil være en Grundpille i det europæiske Samfund.

Samarbejdet imellem Tyskland og de øvrige Lande angaar de økonomiske For-hold, Produktion og Omsætning, og dertil kræves ikke en vis, bestemt politisk Over-bevisning, men der kræves god Vilje til at udnytte den Styrke, som Samarbejde og Sammenhold kan give. Maaske kræves der ogsaa Forstaaelse og Samvirken om visse, væsentlige politiske Enkeltheder, jeg tænker særlig paa Forstaaelse om Europas Udenrigspolitik, som vil være af Vigtighed for de Stater, der gaar ind i et Samarbejde om de økonomiske Retningslinier og om Produktion og Omsætning, men heller ikke Tanken herom kan være afskrækkende, thi det gælder om, at dette Frem-tidens Samarbejde kan forme sig saa godt som muligt, og at Gnidninger og Uover-ensstemmelser kan undgaas.

Med det, jeg har sagt, har jeg givet visse Vink, som jeg mener kan passe for den Udvikling, jeg imødeser. Det er ikke Anvisninger fra Tyskland, og jeg tænker ikke, man kan faa saadanne, men det bør ikke udelukke Overvejelser og Forberedelser til den Tilpasning, som kan ventes at blive fornøden, men vi maa naturligvis holde fast ved de Tilsagn, der er givet vort Land.

Naturligvis kan Krigsbegivenhederne ventes udstrakt over lang Tid endnu, og det er vel ogsaa muligt, at Krigens Forløb kan ændre det Fremtidsbillede, som jeg har dannet mig, men personlig tror jeg altsaa ikke paa store Ændringer i det Europa, som er i Færd med at danne sig.

Derimod tror jeg paa Forsikringen om Frihed og Uafhængighed for Danmark, en af Europas ældste Nationer, jeg tror paa Bevarelsen af vort Sprog, af Konge, af Flag og Forfatning. Og det vil være en Styrke i Troen herpaa, naar vi til sin Tid frit indlader os i de Forhandlinger om Overenskomst, som Tiden vil kræve.

Vi har hidtil lykkeligt undgaaet saadanne Ulykker, som andre har maattet lide under, og det gælder da om at fastholde den Politik, som kan føre os uskadt igennem Tidens Brænding ind i den nye Tid, som venter os. Vi skal desværre nok igennem en lang og haard Tid, men holder det danske Folk sammen, vil Folket ogsaa komme igennem en saadan Tid — blot vi har Udsigten til at bevare dansk Selvstændighed.

Og saa er der endnu eet at bemærke. Det gælder om at bevare Ro og Orden i Lan-det, naar fremmede Tropper har besat Landet. Det kan medføre særdeles alvorlige og ubehagelige Følger, hvis alvorlige Forstyrrelser af Ro og Orden finder Sted.

Derfor udstedte vi tidligt et Forbud mod Afholdelse af offentlige Møder. Forholdene artede sig saadan, at vi for en Tid siden ændrede og mildnede dette Forbud, men det har ikke været uden Følger. Baade her i Byen og i Provinsen er der forefaldet alvor-lige Tilløb til Uroligheder, men Politiet har gjort sin Pligt, og det blev ved Tilløbene og nogle højst utiltalende Optøjer. For den danske Befolkning vil det fremdeles være af afgørende Vigtighed, at Ro og Orden bevares.

Og saa haaber jeg iøvrigt, at vi vil komme igennem Tidens Vanskeligheder, og at vi igen oplever at se Danmark frit og selvstændigt. (Cit. Berl. Morg. 9.-3.-1941).

Side 181

2.-4.-41. Meddelelse fra Udenrigsministeriet om danske Protester over for U.S.A. og Chile i Anledning af Forholdsreglerne over for de danske Skibe.  

Udenrigsministeriet har i Gaar instrueret den danske Gesandt i Washington, om over for Amerikas forenede Staters Regering at nedlægge Protest i Anledning af de mod danske Skibe, oplagt i De forenede Stater og Philippinerne, trufne Foran-staltninger. Den danske Gesandt i Buenos Aires, der samtidig er akkrediteret hos den chilenske Regering, er efter Instruktion fra Udenrigsministeriet ad Luftrute afrejst til Santiago de Chile den 31. Marts i Anledning af den chilenske Regerings Rekvisitio-nering af tre, Rederiet J. Lauritzen tilhørende danske Skibe, mod hvilken Rekvisitio-nering den danske Regering har nedlagt Protest. Gesandten er instrueret om over for den chilenske Regering at insistere paa, at Skibene tilbagegives det danske Rederi. (Cit. Berl. Morg. 3.-4.-1941).

7.-4.-41. Regeringserklæring i Anledning af Aarsdagen for Besættelsen.

Der er nu forløbet et Aar siden den Morgen den 9. April, da Verdenskrigens Begi-venheder drog med sig, at det tyske Riges Værnemagt rykkede ind i Landet. I sit Budskab til Folket lagde Kongen enhver paa Sinde at vise rolig og behersket Holdning og loyal Optræden over for alle, som har en Myndighed at udøve. Kongen understregede i dette Budskab, at enhver uoverlagt Handling eller Ytring kan have de alvorligste Følger.

I det Aar, der er gaaet, har det danske Folk efterlevet Kongens Budskab. Det tjener intet Formaal at skjule, at Begivenhederne den 9. April har hvilet tungt paa os alle, men takket være Befolkningens værdige Holdning og den tyske Værnemagts Hensyn-tagen til danske Følelser og Stemninger er det lykkedes saavel paa det politiske som paa det økonomiske Omraade at komme igennem Aaret under gunstigere Vilkaar, end vi ved Besættelsens Begyndelse havde turdet regne med. Den hidtidige Udvikling berettiger os til at haabe, at Danmark i Tillid til det tyske Riges Tilsagn om Bevarelse af Landets Integritet og politiske Uafhængighed ogsaa fremdeles vil staa de vanske-lige Tider igennem bedre end mange andre Lande, der ligesom vort Land er blevet berørt af det store Opgør.

Naar vi oplever Aarsdagen for Landets Besættelse, lad da disse Betragtninger nedfælde sig i Sindet, og lad os alle være enige om, at Kongens Budskab og Folkets Tro paa dets Fremtid fremdeles skal være det Grundlag, hvorpaa Nationen og den en-kelte i Bevidstheden om vort store Ansvar for vort Fædreland handler i enhver Situ-ation. Lad Dagen give Anledning til Eftertanke, men lad den passere under værdig Holdning fra hver enkelts Side og uden Demonstrationer af nogen Art, saasom Flag-ning eller paa anden Maade. (Cit. Berl. Morg. 8.-4.-1941).

9.-4.-41. Meddelelse fra Udenrigsministeriet om Instruktion til den danske Gesandt i U.S.A. i Anledning af de danske Skibes Stilling.

I Anledning af de gentagne Rygter om, at de amerikanske Forenede Staters Rege-ring skulde have til Hensigt under den ene eller anden Form at overtage de i ame-rikanske Havne henliggende danske Skibe, har den danske Regering instrueret den danske Gesandt i Washington om over for den amerikanske Regering at fastslaa, at det i Henhold til dansk Lov er forbudt Rederne uden den danske Regerings Samtykke at sælge eller bortchartre Skibe under dansk Flag, at Regeringens Samtykke til Salg eller Bortchartring af de i De Forenede Stater henliggende Skibe ikke kan forventes, og at Rederne selv ikke ønsker at bortchartre eller sælge Skibene, men ønsker, at disse forblive oplagt i amerikanske Havne. Gesandten vil tilføje, at den danske Rege-ring gaar ud fra, at den amerikanske Regering ikke vil sætte sig ud over dette fra dansk Side indtagne ganske klare Standpunkt. Endvidere vil Gesandten udtale, at den danske Regering paa Forhaand maa nedlægge bestemt Protest mod et hvilket som helst Skridt fra den amerikanske Regerings Side, der mod Folkeretten tilsigter en Overtagelse eller Brug af danske Skibe. (Cit. Berl. Morg 10.-4.-1941).

 

 

klik til Fortsættelse side 182

 

klik til index

 

 

 kasler-journal. dk

Page Up


Copied from the original Mogens Kasler-Journal by SmartCMS ® 2011