Dette er en SmartCMS kopi af den originale Mogens Kasler-Journal, som blev lukket 16. marts 2011

Fakta04.htm                                                                                                                                                                                                                                                                         kasler-journal.dk
Page Down

 

Besættelsestidens Fakta

 

4

 

 

 

Side 182

12.-4.-41. Meddelelse fra Udenrigsministeriet om Minister Kauffmanns Hjemkaldel-se.

I Telegrammer fra Washington meddeles, at Amerikas forenede Stater efter Udvi-delsen af den tyske Krigszone til grønlandske Farvande har besluttet at overtage Be-skyttelsen af Grønland og oprette Flaade- og Luftbaser der. Herom er der ifølge tele-grafisk Indberetning fra det danske Gesandtskab i Washington oprettet en Overens-komst, undertegnet af den amerikanske Udenrigsminister og Gesandten, Hr. von Kauff-mann.

Den saaledes afsluttede Overenskomst har selvsagt ingen folkeretslig Gyldighed, da den er bleven til, uden at Kongen eller den af ham udnævnte lovlige danske Regering har medvirket eller overhovedet haft noget som helst Kendskab dertil.

Udenrigsministeren har ved Note af Dags Dato overfor den herværende ameri-kanske Chargé d'Affaires protesteret mod, at den amerikanske Regering i et Spørgs-maal om Udøvelsen af Danmarks suveræne Rettigheder over Grønland har forhandlet og sluttet Overenskomst med Gesandten i Washington, uden at denne i Kraft af sin Stilling eller særlige Bemyndigelse har været beføjet til at handle paa Regeringens Vegne.

Udenrigsministeren har ved samme Note paa Forhaand protesteret mod, at U.S.A.s Regering realiserer de i Overenskomsten tilkendegivne Planer om Oprettelse af mili-tære Støttepunkter paa Grønland med videre.

Det fremhæves endelig i Noten, at den afsluttede Overenskomst er uden bindende Virkning for Danmark.

Minister Kauffmann er i Anledning af sin Optræden i denne Sag ved kongelig Reso-lution af Dags Dato tilbagekaldt fra Posten som dansk Gesandt i Washington, hvorefter han er blevet beordret til at begive sig til København og overdrage Gesandtskabets Ledelse til Legationsraad Blechingberg som Chargé d'Affaires. (Cit. Berl. Morg. 13.-4.-1941).

16.-4.-41. Meddelelse fra Udenrigsministeriet om Minister Kauffmanns Afskedigelse.

Som tidligere meddelt blev den danske Gesandt i Washington, Minister Henrik Kauffmann, ved kongelig Resolution af 12. d. M. tilbagekaldt fra sin Post, hvorefter han af Udenrigsministeren under samme Dato telegrafisk blev beordret til straks at begive sig til København og overdrage Gesandtskabets Ledelse til Legationsraad Ble-chingtterg som Chargé d'Affaires.

Som Svar paa den ovennævnte telegrafiske Instruktion har Minister Kauffmann i Telegram af 14. d. M. meddelt Udenrigsministeren, at han i en Note til den amerikanske Statssekretær af 13. d. M. har indtaget det Standpunkt, at han betragter den ham givne Hjemkaldelsesordre som ugyldig, og at han agter at forblive i Embedet som Danmarks Gesandt i Washington. Hr. Kauffmann tilføjer i sit Telegram til Udenrigsministeren, at den amerikanske Statssekretær ved en Svarnote af 14. d. M. har erklæret, at den amerikanske Regering vedblivende anerkender ham som behørig bemyndiget Gesandt for Danmark i Washington.

Ved paa egen Haand — uden at Hans Majestæt Kongen eller den af ham udnævnte lovlige danske Regering har medvirket eller overhovedet haft noget Kendskab dertil — at afslutte Overenskomsten om Amerikas Forenede Staters Overtagelse af Ansvaret for Grønlands Forsvar, har Minister Kauffmann misbrugt Kongens Navn og beredt den danske Regering alvorlige Vanskeligheder. Han har ved sin Handling tilsigtet Etablering af en Tilstand, hvorefter Grønland eller Dele deraf kan komme under fremmed Herredømme og uden visse Konstellationer blive Udgangspunkt for Aktioner i Forbindelse med Krigsoperationer. Ved sin Optræden i denne Sag har han saaledes ikke blot gjort sig skyldig i grov Tilsidesættelse af sine Pligter som Tjenestemand, men tillige i en Forbrydelse mod Statens Selvstændighed og Sikkerhed, og Reaktionen fra Statsmagtens Side maa derfor være, dels at Hr. Kauffmann afskediges fra Udenrigstjenesten i Henhold til Tjenestemandsloven, dels at der indledes strafferetlig Undersøgelse mod ham.

Ved kongelig Resolution af Dags Dato er Minister Kauffmann afskediget fra Uden-rigstjenesten

Side 183

i Henhold til Tjenestemandsloven. Samtidig har Regeringen foranlediget, at der er indledet strafferetlig Undersøgelse mod ham for Overtrædelse af Straffelovens Paragraf 98 eller Paragraf 99, 2. Stk. (Landsforræderi) samt for Overtrædelse af Straffe-lovens Paragraf 103, 1. Stk., Nr. 3, hvori hjemles Straf for den, som handler mod Sta-tens Tarv under Varetagelsen af et ham overdraget statsligt Hverv. Undersøgelsen tager endvidere Sigte paa Overtrædelse af Paragraf 3, Nr. 3 i Lov Nr. 14 af 18. Januar 1941 om midlertidigt Tillæg til borgerlig Straffelov. (Cit. Berl. Morg. 17.-4.-1941).

19.-4.-41. Kirkeminister Fibiger paa konservativt Møde i Aabenraa om Samarbejdet med Besættelsesmagten.

Det er blevet fremhævet, at vi er kommet igennem dette Aar bedre, end vi havde kunnet ventet det. Det er klart, at begge Myndigheder — baade det besatte Lands og det besættende Lands — staar overfor store Vanskeligheder i det Samarbejde, som skal foregaa. Regeringen har i sin Erklæring ikke lagt Skjul paa de Føleiser, som en ærekær Nation maa være opfyldt af i Kraft af Besættelsen — og ingen Nation kan vel bedre end den tyske forstaa dette — men vi understregede ogsaa, at man fra alle Sider havde bestræbt sig for at faa Forholdene til at forløbe saa gnidningsløst som muligt — og det Løfte, som laa heri, vil blive holdt. (Cit. Berl. Morg. 20.-4.-1941).

20.-4.-41. Statsminister Stauning paa sin 12-Aarsdag som Ministerchef om Besættel-sestidens Tryk.

Den 9. April gav selvfølgelig en ubehagelig Overraskelse. Den blev modtaget, saaledes som det var naturligt i Danmark, og Folket har forlængst erkendt, at Afgø-relsen var den eneste mulige og naturlige.

Dagen er fulgt af forskellige Ubehageligheder, men vi maa erkende, at Besæt-telsen i Almindelighed er udøvet paa loyal og hensynsfuld Maade. Men naturligvis er Besættelsen et Tryk paa Landet og dets Befolkning, og den medfører en Række Indskrænkninger i vor Bevægelsesfrihed, og dette føles naturligvis som noget ube-hageligt. Vi ved imidlertid, at Krigen vil ende engang; vi har Tilsagn om, at dermed ophører Besættelsen, og vi vil søge at komme igennem denne Tid og frem til en lysere Tid, baade for vor og for andre Befolkninger.

Tiden i dette sidst forløbne Aar har fremkaldt forskellige Ændringer i de politiske Forhold og har nødvendiggjort ekstraordinære Love og Foranstaltninger, som ikke alle er lige behagelige. Vi har omdannet Ministeriet til en Samlingsregering, og om der end er Vanskeligheder derved, saa gaar det dog, og betydningsfulde Foran-staltninger er ogsaa gennemført.

Særlig betydningsfuld er den gennemførte Beskæftigelseslovgivning. Jeg haaber, at de første 60.000, som er kommet i Arbejde, vil blive efterfulgt af mange Tusinde, saa-ledes at der ogsaa kan blive noget Lys i de mange Hjem, der har lidt under Arbejdsløsheden. (Cit. Ekstrabl. 1.-5.-1941).

1.-5.-41. Statsminister Stauning ved Majfest i Idrætshuset om Samarbejdet med Tys-kerne.

Der ligger ikke i Samlingen af de store politiske Partier om danske Opgaver nogen Tendens til at være isoleret. Tværtimod: dansk Arbejderbevægelse har bestandig været af den Opfattelse, at et fredeligt Samarbejde mellem alle Nationer var det, der skulde tilstræbes, og saaledes bør det fremdeles være.

For Danmark som Stat er dette Synspunkt ganske afgørende. Vi er et lille Led i Europa, og alle i dette Land er i Virkeligheden enige om at følge det fredelige Samar-bejdes Princip. Men saa er det ogsaa Tegn paa ond Hensigt, naar visse Bevægelser paastaar, at det er bestemte Kredse eller Personer, der alene repræsenterer Viljen til økonomisk Samarbejde med Tyskland.

Side 184

Det socialdemokratiske Parti og hele den danske Arbejderbevægelse har bestandig været Talsmand for et fredeligt og godt Naboforhold til Tyskland, og dette vil ogsaa være Standpunktet i kommende Tid.

Der har været og er fremdeles Forskelligheder i Statsformen og i politisk System, saaledes som det udvikler sig i de forskellige Lande med forskellig Historie og Udvikling. Men dette har ikke forhindret det naturlige Samarbejde og vil heller ikke gøre det i Fremtiden. Danmark er for sin Del henvist til Samarbejde med vor store sydlige Nabo, vi tager kun det Forbehold, at det skal være et frit Samarbejde mellem frie og selvstændige Nationer. (Cit. Soc. Dem. 2.-5.-1941).

1.-5.-41. Statsminister Stauning i Radioen bl. a. om Samarbejdet med Tyskland.

Det maa iøvrigt nævnes med Anerkendelse, at Tyskland, som nu er vor Hoved-leverandør, anstrenger sig stærkt for at efterkomme Kravene om Brændsel og Raa-stoffer, men det er en Selvfølge, at dette ene Land, som selv er Krigsdeltager, van-skeligt kan overkomme den stillede Opgave, som altsaa kræver Erstatning for Vare-mængder, der tidligere leveredes fra forskellige Lande.

Der vil vel sagtens blive Tale om visse Ændringer baade i Staternes og i de enkelte Borgeres Liv, men ogsaa dertil maa vi indstille os og være klar til at virke under de forandrede Vilkaar, som Tiden kan medføre. Det gælder blot om at faa Banen fri, saaledes at der igen kan blive Plads for Vareomsætning, og dertil kræves Produktion, og Produktionen giver Beskæftigelse.

Den nuværende Tilstand tynger Landet og Landets Befolkning, men vi skal bære Byrden og være tilfredse med den loyale Adfærd, som vises af Besættelsens Myndigheder og Mandskab, og saa haaber vi paa en lykkelig Udgang af denne Tid. — Naar Danmark atter staar frit og selvstændigt, vil Nationen være rede til Samvirke med det tyske Folk, som er vor Nabo, ligesom vi overhovedet regner med Samvirken med vore nordiske Brødrefolk som med andre Befolkninger. (Cit. Berl. Morg. 2.-5.-1941).

15.-5.-41. Meddelelse fra Udenrigsministeriet om Afskedigelse af Generalkonsuler-ne i New York, Chicago og San Francisco.

Den 16. April d. A. udsendte Udenrigsministeriet gennem Ritzau's Bureau Medde-lelse om, at den allerede tidligere tilbagekaldte danske Gesandt i Washington, Minis-ter Henrik Kauffmann, var blevet afskediget fra Statstjenesten som Følge af, at han paa egen Haand havde afsluttet en Overenskomst med Amerikas Forenede Staters Rege-ring om Grønlands Forsvar og havde nægtet at efterkomme den Hjemkaldelsesordre, der i Henhold til kongelig Resolution var blevet givet ham af Udenrigsministeriet, da Minister Kauffmann i sine telegrafiske Indberetninger til Udenrigsministeriet havde oplyst, at de øvrige til U.S.A. udsendte danske diplomatiske og konsulære Tjeneste-mænd principielt havde sluttet sig til hans Standpunkt (selv om Grønlands-overenskomsten efter det foreliggende ene og alene staar for Hr. Kauffmanns egen Regning), fandt Udenrigsministeriet det nødvendigt at paalægge disse Tjenestemænd at afbryde enhver tjenstlig Forbindelse med Hr. Kauffmann, samt afgive Erklæring om loyalt at ville efterleve den danske Regerings Instruktioner.

Generalkonsulerne Georg Bech i New York, Reimund Baumann i Chicago og Axel Gaspar Frederik Sporon-Fiedler i San Francisco har imidlertid vægret sig ved at efterkomme denne Ordre og har endvidere nægtet at efterkomme en Ordre om at rejse til København til tjenstligt Forhør ifølge Tjenestemandsloven.

Udenrigsministeriet har under disse Omstændigheder indstillet de tre ovennævnte Tjenestemænd til Afskedigelse i Henhold til Tjenestemandslovens Paragraf 8, Stk. 2, jfr. Paragraf 61. Ved kongelig Resolution af 13. d. M. er denne Indstilling bifaldet. (Cit. Berl. Morg. 16.-6.-1941).

Side 185

19.-5.-41. Meddelelse fra Udenrigsministeriet om Bilkørsel for den tyske Værne-magt.

Da der synes at have hersket nogen Uklarhed med Hensyn til Reglerne for Bilkørsel, som her i Landet af danske Bilejere udføres for den tyske Værnemagt, skal Udenrigsministeriet i Forstaaelse med Værnemagten henlede Opmærksomheden paa, at al saadan Kørsel i færdselspolitimæssig Henseende — saaledes f. Eks. med Hensyn til Indregistrering, Vognens Indretning, Bremser, Mærkattildeling, Hastighedsbegræns-ning, Passage over Grænsen — er underkastet de almindelige her i Landet gældende Love og Bestemmelser om Kørsel med Biler, hvorfor det i Tilfælde af Overtrædelse af disse Love og Bestemmelser maa paaregnes, at der fra Myndighedernes Side vil blive skredet ind mod de Paagældende paa normal Maade. (Cit. Pol. 20.-5.-1941).

15.-6.-41. Handelsminister Halfdan Hendriksen paa et Møde i Idrætshuset om Efter-levelse af Kongens Bud.

Jeg er klar over, at det danske Folkestyre, det, der er vor Fædrenearv, og som har fundet Udtryk i vor Grundlov, skal bevares. Der vil ogsaa i den ny Tid, der kommer, og som vi alle maa indstille os paa, være Rum for vore gamle Frihedsideer, de Friheds-ideer, som vi Danske betragter som umistelige Klenodier. Det gælder om at bevare det af det gamle, der er godt og værdifuldt, og supplere med de af de nye Tanker og Ideer, der passer vort Land og passer for dansk Mentalitet. Jeg har en urokkelig Tro paa det danske Folks Sundhed og Kraft. Ikke et Øjeblik tvivler jeg paa, at vi vil komme igennem det alt sammen. Alle Vanskeligheder, alle Prøvelser, af hvad Art nævnes kan, vil vi kunne overvinde, naar vi vil det, og naar vi staar fast og slutter sammen.

Vi Danske har vist Evne til Samling i en haard og ond Tid, og vi vil ogsaa vide at finde de rette og for vort Samfund bedste Former for Fremtidens politiske Samarbejde, uden at dette gaar ud over den enkeltes individuelle Ret til frit at kæmpe for sine særlige Idealer og Tanker. Netop vor stærke Fædrelandskærlighed paalægger os alle en Pligt, en uafviselig Pligt til i vor Adfærd, vor Tale og vor Holdning at være vor Konges Bud efterrettelig. Kongen har paalagt os, at det gælder os alle, under disse for vort Fædreland saa alvorlige Forhold at vise en fuldt ud korrekt og værdig Optræden, fordi enhver uoverlagt Handling og Ytring kan have de alvorligste Følger, ikke alene for den enkelte, men for hele Landet. (Cit. R. B.).

21.-6.-41. Meddelelse fra Justitsministeriet om Statsadvokat Eivind Larsens Udnæv-nelse til Departementschef for det under Justitsministeriet oprettede særlige Departe-ment til Behandling af visse Politivæsenet vedrørende Sager. (Berl. Morg. 22.-6.-1941).

24.-6.-41. Meddelelse fra Udenrigsministeriet om Hjemkaldelse af det danske Ge-sandtskab i Moskva.

I den foreliggende Situation har Regeringen skønnet det rigtigst at hjemkalde Ge-sandten i Moskva og det derværende danske Gesandtskabspersonale. Som Følge heraf er der tilgaaet Gesandtskabet Ordre til at afrejse til Danmark. (Cit. Berl. Morg. 25.-6-1941)

25.-6.-41. Regeringserklæring i Anledning af Krigen mellem Tyskland og Sovjetuni-onen.

Ved den Krig, som nu er brudt ud mellem Tyskland og Sovjetunionen, er det store Vaabenopgør i Europa indtraadt i en ny Fase, som maa paakalde vor Opmærksomhed i en ganske særlig Grad, thi Tyskland har nu vendt sine Vaaben mod Øst i en Kamp mod en Magt, som gennem en Aarrække har betydet en Trusel mod nordiske Staters Velfærd og Trivsel. At Frygten i Norden for Faren fra Øst ikke var ubegrundet, viste det Angreb,

Side 186

som Sovjetunionen i Slutningen af 1939 foretog paa Finland, hvis heltemodige For-svar i en ulige Kamp her i Landet fremkaldte en Bølge af Sympati for vore kæmpende Brødre i Nord. Det danske Folk bevæges af de samme Følelser nu, da Kampen er genoptaget efter Ruslands fornyede Angreb paa Finland. Men denne Gang fører Finland ikke sin Kamp alene, men sammen med andre europæiske Lande kæmper det under Tysklands Førerskab for at bevare en Samfundsorden i Overensstemmelse med europæisk Kultur.

Der er en fælles europæisk Interesse i dette Opgør, hvis Resultat paa afgørende Maade vil kunne bidrage til at bevare Europas Lande for indre Samfundsopløsning.

Nu som tidligere deltager Danmark ikke i dette krigerske Opgør, men ud fra denne fælles europæiske Interesse kan Udviklingen ikke være ligegyldig for Danmark. Erken-delsen heraf har fundet Udtryk deri, at det danske Gesandtskab er blevet kaldt tilbage, hvorefter Forbindelsen mellem Danmark og Sovjetunionen er afbrudt. (Cit. Berl. Morg. 27.-6.-1941).

3.-7.-41. Meddelelse fra Udenrigsministeriet om U.S.A.s konsulære Tjenestemænd i Danmark.

Da Krigens Udvikling har nødvendiggjort stadig mere indgaaende Samarbejde mel-lem de europæiske Stater, bl. a. for at imødegaa Handelsafspærringens haarde, øko-nomiske Tryk, har den danske Regering maattet tage den herværende amerikanske konsulære Repræsentations Stilling op til Overvejelse, idet den samtidig under disse Overvejelser ikke har kunnet se bort fra, at den amerikanske Regering har gjort det umuligt for de af den danske Regering anerkendte konsulære Tjenestemænd i De forenede Stater der at fortsætte deres Virksomhed.

Under Hensyn til disse Forhold har den danske Regering i Lighed med andre euro-pæiske Landes Regeringer anmodet den amerikanske Regering om at foranledige, at de herværende amerikanske konsulære Tjenestemænd hjemrejser. (Cit. Berl. Morg. 4.-7.-1941).

8.-7.-41. Thune Jacobsen afløser Harald Petersen som Justitsminister.

8.-7.-41. Statsminister Stauning i Radioen i Anledning af Ministerskiftet.

Jeg har ønsket at sige nogle Ord til Befolkningen i Anledning af det Justitsminis-terskifte, som i Dag finder Sted.

Justitsminister Harald Petersen har under de foreliggende Forhold, efter et Aars Tjeneste, ønsket at fratræde og har begæret sin Afsked. Harald Petersen hørte ikke til noget af de politiske Partier, men indtraadte som staaende udenfor Partierne. Han har røgtet sin Opgave paa en god Maade og efterlader sig gode Minder.

Som hans Efterfølger er udnævnt Rigspolitichefen Thune Jacobsen, der har en lang Embedsvirksomhed bag sig, hvorimod han, ligesom Forgængeren, ikke tilhører noget politisk Parti. Den nye Justitsminister har ved sin Gerning indenfor Politiet erhvervet sig almindelig Anerkendelse, og jeg haaber, denne Anerkendelse vil følge ham ind i hans nye Gerning.

Ved at udnævne Thune Jacobsen til Justitsminister, og ved de Ændringer, der er indført for Politiet, saaledes at dette direkte er rykket op i Justitsministeriet, har man søgt at tilkendegive, at Politiet indtager en betydningsfuld Plads, og at Opretholdelse af Ro og Orden i Samfundet er en vigtig Betingelse for at komme igennem denne Tid. Den nye Justitsminister har i sine Stillinger i Politietaten handlet ud fra redelige og upartiske Hensyn, og det er hans Mening at følge samme Linie som hidtil.

Jeg anmoder Befolkningen om at møde ham med Tillid og yde ham Støtte, hvis saadan kræves. Det er en vanskelig og alvorlig Post, der betros ham.

Da jeg nu har en Lejlighed til at sige nogle Ord, vil jeg endnu tilføje noget, som for saa vidt har Sammenhæng med den nævnte Begivenhed. Der er i den senere Tid forefaldet nogle beklagelige Episoder, som har vist en mangelfuld Forstaaelse, og som jeg beder alle om at medvirke til, at vi undgaar i Fremtiden. Ro og Orden i Samfundets

Side 187

daglige Liv er en af Betingelserne for at komme gennem Tiden under de herskende Vilkaar. Det er forkasteligt, at der er danske Borgere, som ypper Klammeri med Medlemmer af den tyske Værnemagt, og det kan ikke tolereres, at der vises Mangel paa Høflighed overfor dem, der er her i Landet paa den tyske Nations Vegne. En Adfærd som den, vi har set Eksempler paa, tjener ikke noget nyttigt Formaal, men forvolder Skade baade for de paagældende og for vort Land. En rolig, behersket og besindig Optræden er ved enhver Lejlighed det rette, og jeg benytter Lejligheden til at anmode alle danske Kvinder og Mænd om at udvise saadan Adfærd, saa enhver Art af Uro undgaas. Det er i Folkets og Landets Interesse, at disse Ord siges, og jeg venter, man tager Hensyn til det, der her er sagt. (Cit. Berl. Morg. 9.-7.-1941).

22.-7.-41. Justitsminister Thune Jacobsen byder ved en Sammenkomst paa Chris-tiansborg paa den danske Regerings Vegne tyske Politiofficerer Velkommen til Dan-mark og takker Præsident Kannstein og hans Medarbejdere for godt Samarbejde.

Hvis det er rigtigt, at Tvedragt og Ufred kom ind mellem Folkene, da de byggede Babelstaarnet, og Herren i sin Vrede herover blandede Folkenes Tungemaal, saa den ene ikke forstod den andens Sprog, kan jeg idag — hvor jeg har den Ære at byde højtstaaende Politiofficerer fra vort store Naboland Tyskland Velkommen til Danmark — kun glæde mig over, at vi tyske og danske Politimænd taler det samme Sprog: vi taler nemlig Fagmandens Sprog.

Vi har saaledes alle naturlige Betingelser for at forstaa hinanden — og tysk og dansk Politi har gennem mange Aar vidst at udnytte disse Forudsætninger paa frugtbar Maade gennem en bestandig saglig og faglig Forbindelse i det tjenstlige Arbejde. Vi har fra dansk Politi Grund til at takke for mangen Haandsrækning, og vi har heldigvis haft Lejlighed til af og til at gøre Gengæld.

Idag vil vi i første Række sige Tak for det gode Udbytte og den kammeratlige Venlighed, som vore Udsendige nød, da vi for kort Tid siden efter venlig Indbydelse sendte en Række danske Politimænd til Tyskland. Alle er enige om, at vore Deltagere blev modtaget med saa stor Opmærksomhed og Imødekommenhed, og at Besøget var tilrettelagt saa dygtigt, at det ikke vil blive let for os at gøre Gengæld paa rette Maade.

D'Herrer kommer her i Danmark til mindre Forhold end Deres egne. Men vi skal gøre, hvad vi kan for at vise Dem, hvad der dog maaske kan have Interesse for Dem: et lille Værksted kan nemlig ogsaa præstere europæisk Kvalitetsarbejde. Det er i hvert Fald under denne Synsvinkel, vi udfører vort Politiarbejde overalt her i Danmark.

Lille i Udstrækning er vort Land, men gennem Tiderne har vi følt os saa nær forbundne med vort sydlige og vore nordiske Nabolande, at vi derigennem har kunnet opnaa ligesom en Udvidelse af vore Grænser. Der har gennem Tiderne bestaaet et meget nøje Samarbejde mellem Danmark og disse Lande, et Samarbejde, der bl. a. har fundet Udtryk i hyppige Besøg og Konferencer, hvor der er knyttet saglige og personlige Baand af den allerstørste Betydning.

Det er os en selvfølgelig Ting, at det mest udstrakte Samarbejde med vore Naboer gennemføres og vedligeholdes.

Og med denne Indstilling er dansk Politi som paa alle andre Omraader i nøje Overensstemmelse med det danske Folk, som vi skal tjene og vejlede. Jeg kan da med Sandhed sige, naar jeg idag har den Glæde at byde Dem Velkommen paa den danske Regerings Vegne, at De i den Kreds af Politimænd, De vil faa Berøring med under Deres Besøg hos os, tillige vil møde et lille Udsnit af det danske Folk. Vi er nær beslægtede med Tyskerne — det vil De hurtigt se — men vi er alligevel ikke paa alle Punkter indstillede paa samme Maade. Forskellighederne vil De selv faa Øje paa, men jeg haaber, at De netop deri maa finde en Del af det Udbytte, vi ønsker at medgive Dem, naar De atter forlader os. Saaledes er det altid gaaet os selv paa vore nordiske Konferencer, at Ligheden og Slægtskabet mellem os nordiske Folk blev det solide Grundlag, hvorpaa de stadige Forbindelser hviler, men Forskellene blev en Fortryl-lelse, som har medført, at vi aldrig blev trætte af hinanden.

Side 188

Under de nuværende, særlige Forhold har iøvrigt jeg — og mange Politimænd med mig — haft Lejlighed til et indgaaende og altid udmærket Samarbejde med de tyske Politimænd, som siden April 1940 har haft Ophold her. Præsident Kannstein og hans Medarbejdere har forstaaet at gennemføre de Opgaver, som paahviler dem, paa en saadan Maade, at det danske Politi omfatter ogsaa disse tyske Kolleger med Respekt, Agtelse og kammeratlige Følelser; og naar jeg nu i Aften — med et hjerteligt følt Velkommen til vore tyske Kolleger — hæver mit Glas, da vil jeg gerne drikke paa vore Gæsters Velgaaende og paa hele det tyske Politis Vel og Fremgang. (Cit. „Politiet" 1.-8.-1941).

11.-8.-41. Meddelelse fra Udenrigsministeriet om Regeringens Anerkendelse af Kro-atien. (Berl. Morg. 12.-8.-1941).

17.-8.-41. Statsminister Stauning til svensk „Aftonbladet" om Forholdet mellem Dan-skere og Tyskere.

Med Hensyn til Forholdet mellem Danskerne og Tyskerne udtalte Statsministeren, at der naturligvis nu og da kunde indtræffe ubehagelige Episoder, men Forholdet var i det store og hele meget godt. Efter at Tyskerne havde rettet Vaabnene mod Bolsche-vismen, kunde der fastslaas et Omsving i den danske Opinion i Forholdet til Tyskerne og til Tyskland. Statsministeren betonede endvidere, at man i Danmark var fuldstæn-dig klar over, at der vilde indtræde nye Forhold i Europa, og de Forandringer, det for vort Vedkommende betinger, vil ske. Men sukcessivt i den Takt og paa den Maade, som passer Danmark og Danskerne. Tyskland er saavel i Øjeblikket som ogsaa i Frem-tiden at betragte som den centrale Magt i Europa.

20.-8.-41. Meddelelse fra Udenrigsministeriet om Regeringens Anerkendelse af Na-tionalregeringerne i Manchukuo og Nanking. (Berl. Morg. 21.-8.-1941).

20.-8.-41. Justitsminister Thune Jacobsen i Folketinget om de danske Kommunister.

Da der den 22. Juni 1941 udbrød Krig mellem Tyskland og Sovjetunionen, medførte dette for Danmark, at det kommunistiske Parti og den kommunistiske Virksomhed i det hele taget blev en særlig Fare for Statens Sikkerhed. Det er almindelig bekendt, at det kommunistiske Parti har nær Tilknytning til en fremmed Magt, og et Eksempel herpaa havde da allerede i nogen Tid været under Undersøgelse i Politiet. Det drejede sig om en Sag angaaende Sabotagehandlinger og navnlig Skibsattentater. Sagen afsluttedes ved Københavns Byrets Dom af 7. Juli 1941, og ved denne Dom blev 7 Personer idømt Straf af Fængsel fra 2½ til 16 Aar for Foretagelse af Skibsat-tentater. Det er i Sagen oplyst, at der under Ledelse af en tidligere tysk kommunistisk Rigsdagsmand bestod en international Terrororganisation, hvis Formaal var at foretage Sabotagehandlinger og Attentater, navnlig paa Skibe, der sejlede for Magter, som var Sovjetunionen fjendtlig sindede. Af Dommen fremgaar videre, at det i det hele var Terrorgruppens Hensigt at hjælpe Sovjetunionen og dens Idéer, særlig med Henblik paa en kommende Krig. Terrorgruppen har her i Landet foretaget Attentat 2 Gange paa den polske Passagerdamper „Batory" og een Gang paa den italienske Damper „Felce". Endvidere har samme Gruppe foretaget Sprængstof-attentater paa 2 spanske Trawlere i Frederiks-havn, en Forbrydelse, der tidligere er opklaret og paadømt i 1938.

Det er endvidere under den nævnte Sag oplyst, at en Række Personer, der var Medlemmer eller Tilhængere af det kommunistiske Parti, havde ydet Terrorgruppen Bistand paa forskellig Maade, bl.a. ved at yde dem Logi, skaffe dem Lokaler til Møder, modtage Breve for dem o.s.v. De paagældende Personer var under Sagen tiltalt for Meddelagtighed, men blev frifundet, da det ikke kunde anses bevist, at de havde Kendskab til Terrorgruppens ulovlige Formaal. De hævdede selv, at de havde troet, at det kun drejede sig om almindelig kommunistisk Virksomhed. Disse Personers

Side 189

Forhold viser dog, at der er den særlige Fare ved kommunistiske Terrororganisa-tioner, at de overalt hos Medlemmer af det kommunistiske Parti kan paaregne Hjælp til Fremme af kommunistisk Virksomhed, uden at der først spørges om, hvad denne Virksomhed gaar ud paa, om den er lovlig, eller om det drejer sig om Forbrydelser mod Landets Lov.

Det siger sig selv, at Danmark, efter Krigsudbrudet den 22. Juni 1941 ikke paa nogen Maade kunde udsætte sig for, at der her i Landet blev drevet nogen Virksomhed til Støtte for en fremmed Magt. Det blev derfor uomgængelig nødvendigt, at der allerede den 22. Juni og Dagene umiddelbart derefter blev grebet ind over for Lederne af det kommunistiske Parti, saaledes at de ledende Kommunister blev taget i Forvaring af Politiet. Til denne Forvaringstagelse var der ikke udtrykkelig Lovhjem-mel i dansk Ret, men det er almindelig anerkendt i den statsretlige Teori, at Regeringen, naar der foreligger en Nødssituation, som udsætter Statens Sikkerhed og Velfærd for Fare, er berettiget til at træffe de Foranstaltninger, som er nødvendiggjort ved en Nødssitua-tion. Der er derfor efter min Mening i Nødretsgrundsætningen fuld Hjemmel til, hvad der da skete. (Cit. Rigsdagstidende).

22.-8-41. Statsminister Stauning i Folketinget om den amerikanske Besættelse af Is-land. (Rigsdagstidende).

1.-9.-41. Gesandt A. Hencke, der har været tilknyttet det herværende tyske Gesandt-skab, er efter længere Tids Tjeneste blevet forflyttet til Virksomhed andet Sted. Ved sin Fratræden er Gesandt Hencke udnævnt til Kommandør af Dannebrog af 1. Grad. (Cit. R.B.).

1.-9.-41. Justitsminister Thune Jacobsen: Meddelelse til Pressen om Internering af 269 Kommunister, hvoraf 153 senere var løsladt. (R.B.)

3.-9.-41. Folketingets Samtykke iflg. Grundlovens § 56 til, at tre kommunistiske Folke-tingsmænd interneres i Medfør af Lov af 22. August 1941. (Rigsdagstidende).

14.-9.-41. Minister for offentlige Arbejder Gunnar Larsen ved Paabegyndelsen af Ar-bejdet paa Rødby—Femern-Ruten.

Naar vi nu i Dag endelig gaar i Gang, er det saaledes Fortidens Tanker, vi bygger paa — men det er for Fremtidens Generationer, vi arbejder, og vi maa derfor ogsaa tænke paa de kommende Generationers Behov. Verden er midt i en rivende Udvikling, hvor Landevejens Motortrafik i vid Udstrækning afløser Jernbanerne, og det er indlysende, at vi ved et Bygværk som dette maa være fremskuende og tage Hensyn til denne Udvikling. Tyskland har gennem et Net af Autostradaer forstaaet helt at omskabe Kommunikationsforholdene i Centraleuropa. Det er da helt i Tidens Aand, naar vi nu samtidig med den længe ønskede Jernbanelinie paabegynder Udbygningen af en Hovedfærdselsaare for den hurtiggaaende Motorfjerntrafik, som vi maa vente vil komme til at spille en stor Rolle i Samkvemmet mellem Landene i kommende Aartier. I denne Forbindelse værdsætter vi, at man fra tysk Side har sat tilsvarende Arbejder i Gang paa Femern, saa vor nye Vej bliver sat i naturlig Forbindelse med hele det centraleuropæiske System af Autostradaer.

Naar Krigen forhaabentlig inden længe er afsluttet, kan vi vente, at denne Danmarks første store Bilvej vil blive befærdet af Tusinder og atter Tusinder af Motorvogne — den bliver da ikke blot Forbindelsesledet mellem Danmark og Tyskland — hele Skandinaviens Automobiltrafik vil her faa sin naturlige Udfaldsport mod det europæiske Kontinent. Det Værk, som danske Arbejdere her paabegynder, er den naturlige Konsekvens af vort Lands geografiske Beliggenhed og en logisk Følge af den moderne Tekniks stadige Fremadskriden.

Idet jeg nu udfører det første Spadestik paa den nye Motorvej, udtrykker jeg Haabet og Forvisningen om, at denne Vej vil komme til at udfylde sin naturlige Mission baade ved direkte og indirekte at danne Bro og være Led i det fremtidige Samarbejde mellem Europas Lande. (Cit. Berl. Morg. 15.-9-1841).

Side 190

7.-10.-41. Statsminister Stauning ved Rigsdagens Aabning om fordrageligt Samliv med andre Nationer.

Danmarks Interesse vil i Fremtiden som hidtil være at medvirke til et fordrageligt og forstaaende Samliv med andre Nationer og i Særdeleshed med vore Naboer, hvorfor man ogsaa forbereder den Tilpasning til nye Former for Samvirken, som Fremtiden vil kræve. Den Tid, vi er inde i, stiller sine Krav om Samarbejde imellem alle Danske. Den Opgave, som først og fremmest foreligger, nemlig Sikringen af Danmarks Selv-stændighed, stiller ogsaa sine Krav til alle om loyal Optræden under den Tilstand, som raader i vort Land. Og saadan Loyalitet er en vigtig Betingelse for at komme til Maalet og for at sikre det danske Folk Frihed og Selvstyre. (Cit. Rigsdagstidende).

30.-10.-41. Statsminister Stauning i Folketinget om Besættelsen og „det nye Euro-pa".

Det ærede Medlem Hr. Ole Bjørn Kraft talte sluttelig i sin Tale om Besættelsens Tryk paa Danmark. Naturligvis hviler Besættelsen som et Tryk paa Danmark. Jeg ser imidlertid Besættelsen som et Led i det mægtige Opgør, hvori Tyskland befinder sig for at skabe nye Tilstande i Europa. Man maa ikke forglemme Baggrunden for denne Tilstand ved Bedømmelsen af Situationen. Den danske Regering har, som man ved, en positiv Indstilling til Tidens Problemer og har i den Udstrækning, disse har meldt sig, hidtil medvirket til at løse dem, saa godt som Forholdene tillod det, og vi har med Rigsdagen skabt et Samarbejde, som utvivlsomt vil være en betydelig Fordel, efterhaanden som Udviklingen skrider videre frem. Det ærede Medlem Hr. Jens Møller fremsatte nogle Udtalelser, som var særdeles beroligende. Jeg er enig med ham i, at Ro og Orden er et vigtigt Led i Bestræbelserne for at komme godt igennem denne Tid, og jeg anerkender i høj Grad det ærede Medlems Udtalelser, som viser, at det tyske Mindretal vil indtage en loyal Holdning og medvirke til Sikring af Ro i Danmark.

Det ærede Medlem sluttede sin Tale med en Udsigt over Fremtiden og sagde, at det nye Europa vilde jo blive dannet eventuelt ogsaa uden Danmarks Medvirken. Ja, det er jo tænkeligt. Hvordan det vil arte sig, faar vi at se til sin Tid. Men de Ændringer, der skal komme i Europa, vil næppe møde egentlig Modstand herfra. Hvis Gennemførelsen her i Landet overlades til det danske Folk, saa den kan ske efter dansk Skik, nærer jeg ikke Tvivl om, at den Stilling, Folket vil indtage, vil blive forstandig og forstaaende, saa at Sagen kan forløbe i Fred og Fordragelighed, saaledes som det er gaaet med saa mange andre. (Cit. Rigsdagstidende).

1.-11.-41. Kongen i Studenterforeningen.

Modtag en hjertelig Tak for de Velkomstord, der blev rettet til mig. Jeg har set efter i mine Dagbøger, før jeg gik hjemmefra, og det viste sig, at jeg virkelig ikke har været her siden 18. Juli 1939. Dengang laa Fremtiden lys for os, og vi kunde hengive os til Øjeblikkets Glæder. Det er en anden Tid nu, og ingen ved, hvordan dette her vil ende. Jeg er dog sikker paa, at hvis enhver yder sin bedste Indsats, gavner han sit Land bedst. En Tak for alle gode Minder og Tak for den Adresse og de Blomster, jeg modtog fra Studenterne og Skolerne i København og nærmeste Omegn, det glemmer jeg Dem ikke. Jeg tager det som et godt Varsel om, at Fremtiden vil gøre sit til, at vi bliver gode Borgere i et frit Land. Mit højeste Ønske er at kunne overgive til min Søn vort Land frit, som jeg og vor Generation modtog det, og som han og hans Generation skal tage det i Arv. Maatte det ske paa den Maade, at De ikke dømmer os for haardt, og at man til den Tid bedre vil kunne se, hvordan Forholdene udviklede sig.

I er unge nu, og Fremtiden ligger aaben for Jer. Gid I maa faa samme gode Minder herfra, som vi Ældre har haft. Den Indsats, Studenterne øver, er større, end

Side 191

de maaske ved af. Muligvis staar der Embedsstillinger og venter paa Jer, Stillinger, der kræver en Indsats, Jeg ønsker, at Livet her maa gaa sin rolige Gang som hidtil. Vi er kun et Led i Samfundet, men i det store og hele forenes vi som Danske. Jeg beder Studenterne med mig udbringe et Leve for Danmark. (Cit. Pol. 2.-11.-1941).

17.-11. Trafikminister Gunnar Larsen i Dansk-Tysk Forening om sin Rejse i Tysk-land.

Tyskland anvender i Øjeblikket af fremmed Arbejdskraft ud over Krigsfangerne mellem 1 og 2 Millioner Mand fordelt paa næsten alle Kontinentets Lande. Jeg fik, dels ved at tale med forskellige offentlige Myndigheder og Arbejdsgivere og dels ved Samtale med de danske Konsuler, jeg kom i Berøring med, det Indtryk, at man i Tyskland nu var særdeles glad for den danske Arbejdskraft. Man fremhævede, at man egentlig var gladest for den danske og den franske Arbejder, selv om der i Begyndelsen havde været nogle Vanskeligheder med de danske Arbejdere, Vanskeligheder, der maaske nok var foraarsaget af begge Parter. Fra dansk Side havde man til at begynde med haft lidt vanskeligt ved at indordne sig under den tyske Disciplin og den tyske Levestandard, medens man fra tysk Side havde lidt svært ved at forstaa den danske Arbejders Psyke og var tilbøjelig til at finde deres Krav for urimelige i Forhold til de Krav, der stilledes af andre Landes Arbejdere. Nu, hvor man havde lært at forstaa hinanden, syntes Forholdet imidlertid at være kommet i en for begge Parter tilfredsstillende Gænge.

I alle Kredse i Tyskland er man stærkt optaget af det russiske Feltttog. Tyskerne regner som en Selvfølgelighed med, at det kun er et Tidsspørgsmaal, naar alle de Egne i Rusland, som Tyskland maatte have Interesse i, er erobret, hvorefter man tænker sig disse rige Egnes Raastoffer og Produktionsmuligheder nyttiggjort til Fordel ikke alene for Tyskland, men ogsaa for de andre Lande paa Kontinentet.

Det er i Tyskland en almindelig Opfattelse, at de Arbejdsopgaver, som kommer til at foreligge ved Genopbygningen af Balticum og andre af de russiske Omraader, vil blive saa kolossale, at der vil blive tilstrækkeligt med Arbejdsmuligheder ikke alene for Tyskland, men ogsaa for de øvrige Lande i Europa. I øvrigt ser man paa det russiske Spørgsmaal saaledes, at man nu er blevet klar over, hvilken kolossal Fare Kommu-nismen har været, ligesom man regner med, at man ved at knuse Rusland har frelst det europæiske Kontinent for en virkelig stor Kommunistfare. (Cit. R. B.).

20.-11.-41. Meddelelse fra Udenrigsministeriet om Afskedigelse af den danske Char-gé d'Affaires i Teheran og Bagdad, Legationsraad A.C. Fensmark.

Den danske Chargé d'Affaires i Teheran og Bagdad, Legationsraad A,C. Fensmark, har i et Telegram af 16. d. M. underrettet Udenrigsministeriet om, at han ved Noter til den iranske og den irakiske Regering har meddelt, at han ikke længer betragter sig som Repræsentant for den danske Regering. Han har samtidig over for de to nævnte Regeringer foretaget Skridt, der tilsigter at opretholde en officiel Position for ham i Teheran og Bagdad, og fører herved en selvstændig Politik, som er uforenelig med den danske Regerings.

Da Hr. Fensmark ved denne ansvarsløse Handlemaade har gjort sig skyldig i en grov Embedsforbrydelse, er han ved kgl. Resolution af Dags Dato blevet afskediget af Statstjenesten uden Varsel i Henhold til Tjenestemandslovens Regler. Justitsministeriet er anmodet om at ville indlede en Undersøgelse med Henblik paa de strafferetslige Følger af hans Handlemaade. (Cit. Pol. 21.-11.-1941).

25.-11.-41. Udenrigsminister Scavenius' Tale i Berlin i Forbindelse med Danmarks Tiltrædelse af Antikomintern-Pagten.

Da Krigen mellem Tyskland og Sovjetunionen brød ud den 22. Juni i Aar, traadte det store Vaabenopgør ind i en ny Fase, som i særlig Grad maatte paakalde mit Lands Opmærksomhed. Tyskland maatte nu vende sine Vaaben mod en Magt,

Side 192

der i en Aarrække har betydet en Trusel mod nordiske Stater. Denne Frygt viste sig ikke at være ubegrundet. Finland blev i Slutningen af 1939 angrebet af Sovjetunionen. I Danmark fulgtes med den største Sympati Finlands tapre Kamp mod de grundløse Angreb, der rettedes mod dette nordiske Land. I Kampen mod den overmægtige Fjende præsterede Finland et heltemodigt Forsvar, der fremkaldte Beundring i hele Verden. I den Krig, der nu foregaar, staar Finland ikke alene, det kæmper sammen med europæiske Magter under Tysklands Førerskab for at bevare en Samfundsordning i Overensstemmelse med europæisk Kultur. Store Ofre er bragt af disse Magter.

Danmark hører til de ikke-krigsførende Lande, men Krigens Udfald kan ikke være Danmark ligegyldigt. Dens Udfald vil paa afgørende Maade bidrage til at bevare Europas Lande mod indre Opløsning. Staar Danmark saaledes uden for det krigeriske Opgør, har den danske Regering dog i Erkendelse af den Fare, Kommunismen betyder for hele vor Kultur, straks efter Udbrudet af Krigen mod Sovjetunionen afbrudt Forbindelsen mellem Danmark og dette Land ved Tilbagekaldelsen af det danske Gesandtskab i Moskva. Regeringen har taget Initiativet til Gennemførelse af Forholdsregler over for Kommunismen. Kommunistiske Foreninger og kommunistisk Virksomhed overhovedet er nu forbudt i Danmark. Som en naturlig Konsekvens af den politiske Linie, der saaledes allerede er blevet fulgt i Danmark, har den danske Regering anset det for rigtigt at efterkomme den tyske Rigsregerings Indbydelse til i Dag ved denne højtidelige Statsakt i det stortyske Riges Hovedstad at erklære Danmarks Tiltræden til Antikominternpagten og at deltage i den fælles Bekæmpelse af Kommunismen. (Cit. Berl. Morg. 26.-11.-1941).

25.-11.-41. Meddelelse fra Udenrigsministeriet om Danmarks Tiltrædelse af Anti-kominternpagten.

I Henhold til Artikel 2 i den mellem Tyskland, Italien og Japan afsluttede Overens-komst til Bekæmpelse af Kommunismen, den saakaldte Antikominternpagt, har denne Magts Signatarmagter indbudt den danske Regering til at tiltræde Pagten, hvis første 5-aarige Gyldighedsperiode udløber Tirsdag den 25. November 1941, og som nu for-længes for et Tidsrum af yderligere 5 Aar.

I Erkendelse af den Fare, Kommunismen indebærer for hele vor Kultur og Samfunds-orden, har den danske Regering, som bekendt, allerede sidste Sommer taget Initiativet til Gennemførelse af Loven af 22. August 1941 om Forbud mod kom-munistiske Foreninger og mod kommunistisk Virksomhed, efter at den tidligere ved Tilbagekaldelse af det danske Gesandtskab i Moskva havde afbrudt Forbindelsen mellem Danmark og Sovjetunionen.

Som en naturlig Konsekvens af den politiske Linie, som her i Landet i dette Spørgs-maal er blevet fulgt siden Udbruddet af Krigen mellem Tyskland og Rusland, har Regeringen skønnet det betimeligt at efterkomme den ovennævnte Indbydelse, hvorfor Udenrigsministeren efter den tyske Regerings Indbydelse har begivet sig til Berlin for Tirsdag den 25. November 1941 at tilkendegive Danmarks Tiltrædelse af Pagten sam-tidig med, at denne forlænges for et Tidsrum af 5 Aar mellem de oprindelige Parter og de Lande — Spanien, Ungarn, Manchukuo — der senere har sluttet sig til den, og yderligere tiltrædes af Finland, Bulgarien, Rumænien, Kroatien, Slovakiet og Kina.

Pagten gaar ud paa, at de kontraherende Stater gensidigt vil underrette hverandre om den kommunistiske Internationales Virksomhed, raadføre sig med hverandre om de nødvendige Afværgelsesforanstaltninger til Medvirken af saadan Virksomhed samt gennemføre disse Foranstaltninger i snævert Samarbejde. Derudover indeholder Pagten ingen politiske eller andre Forpligtelser. Heller ikke berører den Danmarks Stilling som ikke-krigsførende Magt. Pagten befatter sig derimod paa den offentlige Sikkerheds-Omraade med de kontraherende Parters Samvirken mod den kommunisti-ske Internationales Opløsningsarbejde. Pagten tilsigter en Sammenfatning og Koordi-nation af de Afværgelsesforanstaltninger mod Kommunismen, som hver af de delta-gende Stater skal foretage paa eget Territorium. (Cit. Berl. Morg. 26.-11.-1941).

Side 193

27.-11.-41. Udenrigsminister Scavenius modtages af Hitler. (Berl. Morg, 27.-11.1940).

13.-12.-41. Kongens Reskript til Udenrigsministeren om Pligterne for Tjenestemænd i Udenrigstjenesten. Offentliggjort den 8. Januar 1942.

31.-12.-41. Statsministeren Stauning advarer i Nytaarstale i Radioen mod hensigts-løse Demonstrationer.

Vi er saa lykkelige at være uden for Krigen, men vi føler dog Krigen her i Landet og har nu i snart 2 Aar levet under en fremmed Krigsmagts Besættelse. Det er godt, at denne Besættelse udøves paa en hensynsfuld Maade, men selvfølgelig virker den dog som en Byrde, der tynger hele det danske Folk, en Byrde, som vi alle ønsker at blive fritaget for.

Men det er ikke nok, at Besættelsesmagten viser en hensynsfuld Optræden. Det er ogsaa nødvendigt, at man bøjer sig loyalt for denne Magt og undgaar Udfordringer og Konflikter. Landets Regering og Rigsdag bestaar og varetager Befolkningens Interesser paa bedst mulig Maade, men naturligvis medfører den Tilstand, hvorunder vi lever, at politiske Skridt kan blive fornødne, selv om de er af en anden Karakter end det sædvanlige, men saadanne bør ikke føre til ganske hensigtsløse Demon-strationer, saaledes som det skete for et Par Maaneder siden, da 3—400 unge Menne-sker, aabenbart uden at vide, hvad der var foregaaet, demonstrerede i Gaderne. Det danske Folk er vel udviklet, modent, ogsaa i politisk Henseende, og derfor virker Demonstrationer kun som Udtryk for mangelfuld national Disciplin. Og hertil kan føjes, at den Udbredelse af Rygter, som formentlig hidrører fra udenlandske Radiou-dsendelser eller kommunistisk Propaganda, er forkastelig og burde undgaas.

Det danske Folk har andet og nyttigere Stof at beskæftige sig med i Tider som de nuværende. En stor og betydningsfuld Opgave paahviler den danske Nation, men skal vi atter opnaa den tilsagte Frihed og Selvstændighed, saa er Sammenhold og Disciplin nødvendig og anden Adfærd kun til Skade. (Cit. Berl. Tid. 1.-1.-1942).

1942.

1.-1.-42. Kongen i Radioen.

Atter er et Aar henrunden under den mørkeste Tid i vort Fædrelands Historie, og som griber Sindene med dyb Bekymring. Vi længes mod den Dag, hvor vort Flag atter kan vaje over et frit Danmark. Sæt ikke Lid til Rygter, men ved indbyrdes Sammenhold er det, hvormed vi bedst kan tjene vort Land. Den Tillid, der paa saa mange Maader er vist mig i denne tunge Tid, har været for mig til stor Opmuntring, og som jeg af Hjertet siger Tak for. Det skal fremdeles være mine Bestræbelser ikke at svigte denne Tillid.

Dronningen forener sig med mig i Ønsket om et godt Nytaar for alle Landsmænd, saavel herhjemme som for alle dem, der færdes i det fjerne. Gud velsigne hvert eneste Hjem og vort fælles Fædreland Danmark. (Cit. Nationaltid. 2.-1.-1942).

1.-1.-42. Kirkeminister Fibiger i Radioen i Anledning af Aarsskiftet.

Det vilde være urigtigt at skjule, at Besættelsen og Verdenskrigen er et Tryk over Sind og Sjæl af enormt Omfang. Hver den Nation, som trods Lidelser og Kampe er fri og selv alene har Ret til at styre sine egne Anliggender, vil forstaa, hvad den nuværende Tilstand betyder, og hvor stærkt vi længes tilbage til vor Frihed. Det vil ogsaa være urigtigt ikke at fremhæve, at Aaret har været rigt paa Vanskeligheder, at Beslutninger har maattet træffes, som var dybt forskellige fra, hvad vi vel tidligere kunde have tænkt os, men hele Verden er i Støbeskeen, hvorfor skulde vi saa gaa fri? Ingen vil bestride, at vor lille Plet paa Kloden i uendelig mange

Side 194

Henseender har haft det bedre end de fleste andre, og at mange Vanskeligheder er ordnede ved, at der er vist Forstaaelse for vore Forhold, vor Egenart og vor særlige Stilling. (Cit. Berl. Morg. 2.-1.-1942).

7.-1.-42. Regerings-Erklæring i Anledning af Minister Kauffmanns Tilslutning til Was-hington-Udtalelsen af 1.-1.-1942. Regeringen meddeler:

Danmarks tidligere Gesandt i Washington, Hr. Henrik Kauffmann, der i April 1941 blev afskediget af Statstjenesten, efter at han ved Misbrug af Kongens Navn egen-mægtigt havde afsluttet en Overenskomst med Amerikas Forenede Staters Regering om Oprettelse af amerikanske Baser paa Grønland, har i den siden da forløbne Tid paa forskellig Maade været virksom for at skabe Splittelse mellem Danske samt for, ved selv at etablere sig som et med den lovlige danske Regering konkurrerende Organ, at berede denne Vanskeligheder i dens Stræben efter at føre Landet frelst gennem Krigens vanskelige Aar og befæste dets Selvstændighed og Uafhængighed i Fremtiden.

Senest har Hr. Kauffmann ifølge de Meddelelser, der foreligger gennem Radio og udenlandsk Presse, den 3. ds. overrakt den amerikanske Regering en Erklæring i Til-slutning til den Solidaritetserklæring, som den 1. Januar 1942 i Washington blev under-tegnet af en Række Stater, der befinder sig i Krig med Tyskland og Italien.

Hr. Kauffmanns Erklæring har, saaledes som den er gengivet i de nævnte Medde-lelser, følgende Ordlyd:

„Da den danske Regering i det besatte Danmark, hvorfra den ikke havde nogen Mulighed for at undslippe, befinder sig under tysk Tvang og saaledes ikke er frit stillet til at underskrive de forenede Landes Erklæring af 1. Januar 1942, ønsker jeg, Henrik Kauffmann, Danmarks Minister i De Forenede Stater, at erklære, at den danske Nation — skønt underkuet — nu mere end nogensinde tror paa Principperne i og Formaalet med det atlantiske Frihedsbrev af 14. August 1941. Danskere i den frie Verden føler sig forpligtet til at yde deres bedste i den fælles Kamp mod Hitlers Nazisme, og slutter sig derfor til de Principper, der er indeholdt i Erklæringen af 1. Januar 1942, som om Erklæringen var blevet underskrevet af en fri dansk Regering".

I en Kommentar i London Radios danske Udsendelse hedder det:

„I en Erklæring fra den danske Legation udtrykker Henrik Kauffmann det Ønske, at denne Erklæring skulde indgaa i den fælles Erklæring, som de 26 forenede Lande har underskrevet. Saaledes har det frie Danmark sluttet sig til Erklæringen, det frie Dan-mark, som nu er det 27. Land, der har sluttet sig til den store Alliance mod Hitlers Tyskland".

Hr. Kauffmanns ovenfor citerede Erklæring er et nyt Bevis paa hans ansvarsløse Holdning i en for vort Fædreland skæbnesvanger Tid og et Vidnesbyrd om hans fuld-stændige Mangel paa Vilje til Forstaaelse af Forholdene her i Landet.

Han insinuerer, at Regeringen den 9. April 1940 kun tvungent af de ydre Omstæn-digheder forblev paa sin Post i Stedet for at flygte ud af Landet. Heroverfor er det tilstrækkeligt at henvise til Kongens Opraab til det danske Folk af 9. April 1940, hvori udtaltes, at den danske Regering havde „besluttet at ordne Landets Forhold under Hensyn til den Besættelse, som har fundet Sted", og hvori det endvidere hedder, at den danske Regering vilde „forsøge at sikre det danske Folk og vort Land imod de af Krigsforhold følgende Ulykker, og opfordrer derfor Befolkningen til rolig og behersket Holdning overfor de Forhold, som nu er opstaaet".

Det turde være overflødigt nærmere at paavise, at det Standpunkt, som fandt Udtryk i Regeringens Vedtagelse den 9. April 1940, bundede i Ønsket om at sikre Landet mod det Kaos, der vilde være opstaaet, dersom Regeringen havde svigtet, og altsaa netop var Udtryk for Regeringens Vilje til det modsatte af det, Hr. Kauffmann vil give det Udseende af.

Videre antyder Hr. Kauffmann, at den danske Regering i Tilfælde af, at Danmark ikke havde været besat, vilde have været rede til at undertegne Solidaritetserklæ-ringen af 1. Januar 1942, og at kun „den tyske Tvang" har forhindret Regeringen heri.

Side 195

Dette kan ikke betegnes som andet end en bevidst Tilsnigelse, udelukkende bereg-net paa at virke i Agitationens Tjeneste, da Hr. Kauffmann maa vide, at der heller ikke, i Fald Danmark i Dag havde været et af fremmede Tropper ubesat Land, kunde have været Tale om en Tiltrædelse fra dansk Side af den omtalte Erklæring, da noget saadant vilde have været direkte i Strid med vor traditionelle Politik under sted-findende Stormagtskonflikter.

Ved sin Erklæring, hvori Hr. Kauffmann gør sig selv til Talsmand for den danske Nation, forfølger han aabenbart det ovenfor omtalte dobbelte Formaal: at saa Split-telse mellem Danske og at etablere sig selv som en Slags dansk Eksilregering, skønt enhver begrundet Forudsætning herfor mangler.

Hr. Kauffmann og andre med ham opererer med et fingeret Begreb, som de kalder det „frie Danmark", forskelligt fra det virkelige, af Konge, Regering og Rigsdag styrede Kongerige. Vel er vort Land besat af tyske Tropper, og vel medfører denne Besættelse visse Indskrænkninger i vor Handlefrihed, men dette rokker ikke ved det fundamentale i Statsbegrebet. Danmark er Danmark under de Kaar, der til enhver Tid er os beskaa-ret, og ethvert Forsøg paa at opstille Fiktioner, der kun kan have til Formaal at virke splittende og modvirke Kongens saa ofte udtalte Formaninger om Enighed, Sammen-hold og besindig Optræden, maa stemples som ansvarsløs Gerning.

Regeringen maa i denne Forbindelse ønske, at Landets Befolkning bliver bekendt med et Reskript, som Hans Majestæt Kongen den 13. December 1941 har tilstillet Uden-rigsministeren.

Det lyder som følger: - „Allerhøjest Reskript til Udenrigsministeren om Pligterne for Tjenestemænd i Udenrigstjenesten. Vi, CHRISTIAN DEN TIENDE, af Guds Naade Konge til Danmark og Island, de Venders og Gothers, Hertug til Slesvig-Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg.

Til vor Udenrigsminister. I denne for Vort Land saa alvorlige Tid volder det Os dyb Bekymring, at Tjenestemænd i Vor Udenrigstjeneste, med hvilken Vi har betroet Dig Tilsynet, har vist svigtende Forstaaelse af deres Opgaver og Pligter. Ifølge Dine derom aflagte Beretninger har disse Tjenestemænd gjort sig til Talsmænd for den Opfattelse, at de har et Danmark at repræsentere, forskelligt fra det Danmark, der styres af Os og Vor Regering. Disse Tjenestemænd har dog samtidig erklæret deres Troskab overfor Os i Vor Egenskab af Landets Konge.

I denne Anledning vil Vi allernaadigst have Dig paalagt at underrette de i Udlandet tjenestegørende Embedsmænd indenfor Vor Udenrigstjeneste om, at Tilværelsen af noget andet Danmark end det, som styres af Os og Vor Regering ingenlunde kan anerkendes, og at Vi følgelig ikke har kunnet modtage og ej heller i Fremtiden vil kunne modtage nogen Troskabserklæring, der ikke samtidig er Udtryk for Pligttroskab overfor den af Os udnævnte og derfor eneste lovlige Regering.

Det er Vort højeste Maal at sikre Danmarks Selvstændighed og Frihed. Vor Stræben mod dette Maal gør det nødvendigt for Os at kunne paaregne alle Vore Undersaatters og først og fremmest Statens Tjenestemænds Medhjælp i Enighed og Troskab. Vore udsendte Repræsentanter i fremmede Lande har i denne Tid en særlig ansvarsfuld Opgave, og det bør være Dig magtpaaliggende at foreholde dem alle, at de kun kan løse denne Opgave paa en Maade, som er i Fædrelandets sande Interesse, naar de i Troskab og overensstemmende med deres Embedsed følger de af Os og Vor Regering anviste Retningslinier.

Befalende Dig Gud. Skrevet paa Amalienborg, den 13. December 1941. Under vor kongelige Haand og Segl. (sign.) CHRISTIAN R. (sign.) Th. Stauning." (Cit. Berl. Morg. 8.-1.-1942).

Side 196

8.-1.-42. Indenrigsminister Knud Kristensen paa Folkemøde i Aalborg om det poli-tiske Samarbejde.

Dette Samarbejde har sit Formaal ikke alene i Løsningen af de aktuelle Opgaver, men i Opretholdelsen af Folkestyret, hvortil saa mange af Livets store Værdier er knyttet: Trykkefrihed, Trosfrihed, Forsamlingsfrihed, Næringsfrihed o.s.v. Det er de Værdier, som kun kan rummes i et folkestyret Samfund. Det vigtigste Maal for den politiske Samling er imidlertid i Fællesskab at bevare mest muligt af det, som er saa stærkt truet, værne om vor nationale Ære og Selvhævdelse. Her har enhver sit store Medansvar, her ligger Betingelsen for, at Landets fulde Frihed kan genvindes, naar Tiden dertil er inde. Jeg mener, at der ligger en stor Værdi i dette Sammenhold, men om det kan holde i det lange Løb, tør jeg ikke svare paa i Dag. Dog kan jeg sige, at der ikke kan opstaa økonomiske Problemer, som medfører, at det brydes, men med Hensyn til Vurderingen af de Veje, som skal vælges for at betrygge Landets Fremtid, kan der opstaa et Brud. Man maa nemlig som ærlig Mand sige Stop, hvis man synes, at den Vej, der betrædes, fører til lige det stik modsatte af det, der skulde opnaas, og saa maa man bryde fremfor at være med til at føre vort Land til Afgrundens Rand. (Cit. Aalborg Stiftstid. 9.-1.-1942)

14.-1.-42. Rigsdagens Nytaarshilsen til Kongen og Kongens Tak.

Ved Aabningen af Folketingets første Møde i det nye Aar udtalte Formanden: Efter Sædvane havde Rigsdagens Formænd paa Aarets første Dag Lejlighed til at overbringe Hs. Maj. Kongen en Nytaarshilsen fra Rigsdagen. Vi gav samtidig Udtryk for Rigsdagens Paaskønnelse og Taknemmelighed over for Kongen, fordi han i det svundne Aar paa en saa værdifuld Maade havde bidraget til den Samling i det danske Folk, som vi ikke kan vurdere højt nok. Vi udtalte Ønsket om, at Kongen længe vilde kunne være i Stand til at røgte sin ansvarsfulde Gerning til Rigets Tarv.

Hs. Majestæt bad os bringe Rigsdagen sin bedste Tak for denne Hilsen. Kongen udtalte derhos, at det, ikke mindst i disse Alvorstider, havde været en Styrke for ham at erfare, at han stedse havde Rigsdagen og Befolkningen enig bag sig i Bestræbelserne for at gavne vort Fædreland. Kongen udtalte Haabet om Lykke for Rigsdagen til det forestaaende Lovgivningsarbejde. (Cit. R. B.).

19.-1.-42. Redegørelse fra Justitsministeriet i Anledning af en Betjents Drab af Voldsmand om Politiets Brug af Skydevaaben.

I Anledning af denne alvorlige Sag med dens ulykkelige Følger for den Flygtende skal Justitsministeriet indtrængende henstille til Befolkningen ubetinget og ufortøvet at standse op, naar det paabydes af Politiet. De ekstraordinære Forhold for Tiden har medført, at Politiet har maattet bevæbnes med Skydevaaben, der i paakommende Tilfælde kan ventes benyttet, selv om det, som det fremgaar af Reglementet, kun maa ske i grove Tilfælde, og naar andre Midler ikke strækker til. (Cit. Pol. 20.-1.-1942)

31.-1.-42. Meddelelse fra Udenrigsministeriet om Afskedigelse af Minister Fin Lund, Buenos Aires, og Chargé d'affaires C. C. Jørgensen, Mexico.

Den danske Gesandt i Buenos Aires, Fin Lund, der tillige er akkrediteret i Monte-video, Santiago og La Paz, har afslaaet at efterkomme Udenrigsministeriets Instruk-tioner og har forsøgt at opretholde en officiel Position som dansk Gesandt i de Lande, hvor han i sin Tid blev akkrediteret. Da Minister Lund ved denne Handlemaade har gjort sig skyldig i grov Insubordination og Tilsidesættelse af sine Pligter som Tjeneste-mand, er han ved kgl. Resolution af 24. f. M. blevet afskediget af Statstjenesten uden Varsel i Henhold til Tjenestemandslovens Regler. Spørgsmaalet om de strafferetlige Følger af hans Handlemaade er forelagt de vedkommende Myndigheder.

Side 197

Med den argentinske Regerings Indforstaaelse er Gesandtskabets Ledelse indtil videre overgivet til den ved Gesandtskabet ansatte Hr. C. Carbel som Chargé d'affaires. Den danske Chargé d'affaires i Mexico, Legationssekretær C. C. Jørgensen, er under 22. ds. afskediget af tilsvarende Grunde. (Cit. Berl. Morg. 1.-2.-1942).

Marts og April -42. Meddelelse fra Regeringen angaaende Forholdet mellem Be-folkningen og Medlemmer af Frikorps Danmark. Oplæst - som Regel af Politimestrene - paa ikke-offentlige Møder, der afholdtes i hver enkelt Politikreds, og hvortil blev indbudt Repræsentanter fra Befolkningens forskellige Kredse:

Snart er der forløbet to Aar siden den i Danmarks Historie skæbnetunge Dag, da Landet blev besat af tyske Tropper. Medens Besættelsen fuldbyrdedes Landet over, traf den danske Konge og Regering i alvorsfulde Morgentimer Beslutning om at ordne Landets Forhold under Hensyn til de Begivenheder, der var indtruffet. Kongen og Regeringen havde herved for Øje at tilrettelægge Landets Styrelse paa en saadan Maade, at det danske Folk kunde gennemleve Besættelsestiden med de mindst mulige Indgreb i vort normale Samfundsliv.

Det er med Tilfredshed, at Regeringen efter disse to Aars Forløb er i Stand til at konstatere, at dens Bestræbelser har mødt Forstaaelse og Samklang indenfor alle Kredse af vort Folk, saaledes at det med Sandhed kan siges, at der — med faa og uvæsentlige Undtagelser — har hersket Ro, Orden og Sammenhold i Landet. Dette er ogsaa iagttaget og anerkendt udenfor Landets Grænser. Saaledes udtalte nylig en svensk Røst af stor Vægt, at Danmarks Folk under tunge Begivenheders Tryk har oplevet en Samling uden Lige af alle Nationens Kræfter i enig Kærlighed til Fædrelandet og dets Frihed.

Naar Regeringen nu med Hans Majestæt Kongens Bifald har ønsket at rette en Henvendelse til ansvarsbevidste Mænd og Kvinder i Folket, skyldes det, at alting tyder paa, at vi i de næste Maaneder vil komme til at staa overfor en afgørende Udvikling af Krigsbegivenhederne. Det vil da være dobbelt vigtigt, at Befolkningen i Danmark indtager en besindig og værdig Holdning. Der har vist sig enkelte Tegn til, at den Ro og Orden, som hersker i Landet, af nogle opfattes saaledes, at man kan tage sig visse Friheder, være sig Ytringsfriheder eller andre Friheder, være sig i det daglige Liv eller ved særlige Lejligheder. Det kan dreje sig om rene Smaating saasom smaa Uvenligheder, eller det kan dreje sig om Demonstrationer af mere vidtrækkende og opsigtvækkende Art. De, der tillader sig saadanne „Friheder", har vel oftest ingen Forestilling om, at der herved kan ske en større Skade. De tænker ikke paa, at den rolige Tilstand i Landet, som vi alle nyder godt af, ikke kommer ganske af sig selv. De tænker ikke paa, at Regeringsmyndighederne til Stadighed maa foretage Under-søgelser af Episoder, som har fremkaldt Klager, ligesom Regeringen stadig gennem Forhandlinger maa søge at opnaa og bevare de Fordele, som er mulige under Besættelsens Vilkaar. De har sikkert intet Ønske om at berede Vanskeligheder for Regeringen i dette Arbejde, men de overskuer ikke Konsekvenserne af deres Hand-linger, og det er Regeringens Pligt at gøre opmærksom paa, at saadanne Handlinger netop kan have uoverskuelige Konsekvenser.

Fra den tyske Værnemagts Side lægges der megen Vægt paa at udvise en hensynsfuld og korrekt Optræden her i Landet, og enhver objektiv Iagttager vil anerkende den eksemplariske Disciplin, der har præget de tyske Troppers Optræden, og disses oprigtige Bestræbelser for at opretholde et godt og hensynsfuldt Forhold til Befolkningen. Der er da saa meget mere Grund til ogsaa fra dansk Side at udvise en korrekt og hensynsfuld Holdning, og dette gælder ikke alene, naar man staar overfor den uniformerede Militærperson, men ogsaa naar man staar overfor andre, være sig fremmede eller Danske, som deler eller føler sig beslægtet med hans Tankegang.

Regeringen ønsker ved denne Lejlighed særlig at advare mod nogle Stemnings-udslag, som paa et enkelt Omraade har vist sig spredtvis rundt om i Landet. Det drejer sig om Forholdet til de danske Statsborgere, som frivilligt har meldt sig til Tjeneste paa den tyske Østfront. Regeringen er underrettet om, at disse Frivillige og deres Familie

Side 198

og Paarørende har været Genstand for Forulempelser og Chikanerier under deres daglige Færden. Der foreligger saaledes Klager over, at Chikanerier har fundet Sted i Skolerne, hvor Børn af de Frivillige er blevet generet ved Tilraab og undertiden endog pryglet; i Butikkerne, hvor man har vist Uvilje imod at ekspedere de Frivillige eller endog deres Hustruer og Slægtninge; paa Restauranter, hvor man har vægret sig ved at servere for dem; endvidere i Tog og Sporvogne. Det skal endog være sket, at man paa offentlige Kontorer har udvist en ukorrekt Optræden overfor disse Frivillige og deres Paarørende, f. Eks. ved at lade dem vente urimeligt længe.

Regeringen er ikke ubekendt med, at der blandt de Frivillige er forekommet mindre heldige Elementer, som selv ved deres Optræden har fremkaldt Angreb og Fornær-melser, men dette kan ikke undskylde almindelige Chikanerier af den nævnte Art.

Frivillig Deltagelse i Krige, hvori den danske Stat ikke tager Del, er tilladt efter dansk Ret og Tradition saavel som efter Folkeretten; saaledes var det under den sidste Verdenskrig, og saaledes er det ogsaa under den nuværende. Vi plejer her i Landet at regne os det til Ære som Udtryk for vor Kultur og vort Frisind, at vi respekterer andres Meninger og Opfattelse, og det maa ikke glemmes, at de Frivillige handler ud fra en Idé, som bunder saa dybt i deres Overbevisning, at de sætter deres Liv ind derpaa. Det er altid Respekt værd, at en Mand viser sig rede til at sætte Livet ind for sin Over-bevisning. At chikanere ham eller hans Paarørende af denne Grund er ikke værdigt og ikke stemmende med god dansk Tankegang. Det maa desuden erindres, at den, der krænker en Frivillig i den tyske Hær, samtidig krænker den tyske Værnemagt, og enhver ansvarsbevidst dansk Mand og Kvinde vil forstaa, at saadanne Krænkelser nødvendigvis maa undgaas.

Regeringen henleder endvidere Opmærksomheden paa Børnenes Forhold blandt deres Kammerater. Desværre har det vist sig, at en forholdsvis stor Del af de Klager, der er indkommet, vedrører Skolebørnenes Forhold. Regeringen maa lægge Hjem og Skole deres Ansvar for Børnenes Optræden alvorligt paa Sinde. Det kan ikke forlanges, at Børn skal iagttage en „værdig" Optræden, men det kan godt forlanges, at de skal være korrekte, og ethvert Hjem og enhver Lærer har en Opgave i at paavirke Børnene hertil. Regeringen beder nu de Mænd og Kvinder, som er indbudt ti] at modtage denne Meddelelse, om at de hver især under Ansvar overfor Danmarks Fremtid vil overveje, hvad de hver i sin Kreds maatte kunne udrette til, at Forulempelser, Chikanerier, Drillerier eller andre uheldige Stemningsudslag i Frem-tiden undgaas, saaledes at der fra alle Sider i enhver Henseende vises en korrekt og værdig Optræden.

Maatte Sammenholdet i det danske Folk blive bekræftet ogsaa i den kommende Tid. Maatte alle Danske forstaa, at kun ved at følge Kongens Bud om Ro, Orden og værdig Optræden tjener de Landets sande Vel og støtter Regeringen i dens plan-mæssige Arbejde, hvis Formaal fra Dag til Dag er ikke at forspilde nogen Mulighed for at sikre vort Fædrelands Frihed og Selvstændighed. København i Marts 1942.

7.-3.-42. Meddelelse fra Udenrigsministeriet om den danske Gesandt og Legations-raad i London.

I December 1941 modtog Udenrigsministeriet fra den danske Gesandt i London, Grev Eduard Reventlow, Meddelelse om, at Greven indtog et Standpunkt, der ikke var foreneligt med den danske Regerings Politik. Som Følge deraf blev Greven ved kgl. Resolution tilbagekaldt fra sin Post som dansk Gesandt i London, en Ordre, som dog paa Grund af Forholdene kun fik formel Betydning.

Der er i disse Dage i udenlandsk Presse og Radio fremkommet Meddelelser gaa-ende ud paa, at Grev Reventlow har erklæret sig villig til at overtage Stillingen som Ærespræsident for „Sammenslutningen af frie Danske i Storbritannien og Nordirland", der indtager en uneutral Holdning, og at den ved Gesandtskabet i London ansatte Legationsraad Gustav Rasmussen ligeledes har stillet sig til Raadighed for nævnte Sammenslutning ved at indtræde i dens Arbejdsudvalg.

Side 199

Saafremt Rigtigheden af disse Meddelelser maatte blive bekræftet, vil de to nævnte Embedsmænds Forbliven i Statstjenesten være umuliggjort. (Cit. Berl. Morg. 8.-3.-1942).

13.-3.-42. Meddelelse om Kongens Modtagelse af Rigsdagens Formænd i Anledning af Rigsdagsarbejdets Afslutning.

Hans Majestæt Kongen modtog i Formiddag Kl. 11½ Rigsdagens Formænd i Anled-ning af Afslutningen af Rigsdagsarbejdet. Kongen, der gjorde Indtryk af at være i glædelig Fremgang med Hensyn til Helbredelse, ønskede at takke Formændene for deres Gerning i den nu tilendebragte Rigsdagsperiode. Kongen udtalte sin Glæde over de offentliggjorte Valgopraab, som bar Vidnesbyrd om værdifuld Samling og Samar-bejde i det politiske Liv. (Cit. Pol. 14.-3.-1942).

24.-3.-42. Meddelelse fra Udenrigsministeriet om Afskedigelse af Medlemmerne af det danske Gesandtskab i London.

For nogen Tid siden offentliggjordes i den udenlandske Presse og Radio en Meddelelse om, at Grev Eduard Reventlow, der i December 1941 tilbagekaldtes fra sin Post som dansk Gesandt i London, havde paataget sig Hvervet som Ærespræsident for en Organisation, der kalder sig „Sammenslutningen af frie Danske i Storbritannien og Nordirland", og at Legationsraad Gustav Rasmussen var indtraadt i denne Sammen-slutnings Arbejdsudvalg.

Fra Udenrigsministeriet udsendtes i den Anledning en Meddelelse om, at saafremt Rigtigheden heraf blev bekræftet, vilde de to nævnte Embedsmænds Forbliven i Stats-tjenesten ikke mere være mulig.

Der foreligger nu en Bekræftelse af, at Grev Reventlow og Legationsraad Gustav Rasmussen er indtraadt i den nævnte Sammenslutning med de anførte Hverv. Da den-ne Sammenslutning ved sin uneutrale Holdning er til Skade for Danmarks Interesse, er det en Selvfølge, at Deltagelse i dens Virksomhed er uforenelig med Stillingen som dansk Tjenestemand. Som Følge heraf er Grev Eduard Reventlow og Legationsraad Gustav Rasmussen afskediget af den danske Stats Tjeneste ved kongelig Resolution af 20. d. M.

Samtidig er de til London iøvrigt udsendte Tjenestemænd i Udenrigstjenesten, der har sluttet sig til det af Greven og Legationsraaden indtagne Standpunkt og erklæret ikke at ville følge Regeringens Instruktioner, nemlig Generalkonsul C.M. Rottbøll, Pres-seattaché C.E. Aagaard, Legationssekretær, Greve Eggert Knuth og Vicekonsul Niels Stenderup, ligeledes afskediget af Statens Tjeneste. Spørgsmaalet om yder-ligere Konsekvenser er for samtlige de ovennævntes Vedkommende forelagt Justits-ministeriet. (Cit. Berl. Morg. 25.-3.-1942).

25.-4.-42. Kirkeminister Fibiger ved det konservative Folkepartis Repræsentants-kabsmøde om Besættelsens Tryk og Indgreb.

Det er understreget saa mange Gange, at det Folk, som selv er stærkt nationalt og elsker sit eget, naturligvis til Fulde kan forstaa, hvilket uhyre stærkt Tryk Besættelse er. Fra mange Sider er der udvist store og paaskønnelsesværdige Anstrengelser for at lette dette Tryk, men Trykket er der, og nægtes kan det ej heller, at mange er ufor-staaende over for dette eller hint Indgreb. Jeg udtaler Haabet om, at man fra alle Sider vil forstaa, at lige som vi alle følger vor Konges Bud, saa er vi et friheds-elskende Folk, som selv kan styre sine egne Anliggender og selv kan forstaa at tage Hensyn, som Situationen byder os. (Cit. R.B)

Side 200

1.-5.-42. Finansminister V. Buhl ved Møde i K. B. Hallen om værdig Optræden.

Opgaven over alle andre er at betrygge vort Lands Stilling under Krigens Tilskik-kelser, og vi sætter vor Lid til, at gensidig Hensyntagen og Forstaaelse vil jævne Vejen frem til den Dag, da den fulde Frihed igen er givet Danmark tilbage. Hver enkelt Dansker har her et Ansvar og maa føle det som sin Pligt i hele sin Færd at vise en rolig og værdig Holdning. (Cit. Berl. Morg. 2.-5.-1942).

3.-5.-42. Statsminister Stauning afgaar ved Døden.

4.-5.-42. Finansminister V. Buhl udnævnes til Statsminister.

4.-5.-42. Regeringserklæring i Anledning af Statsministerskiftet.

Det er Regeringens Agt paa Grundlag af det bestaaende politiske Samarbejde at fortsætte den hidtil af Ministeriet Stauning førte Politik. Denne Politik har fundet Ud-tryk først og fremmest i Kongens og Regeringens Opraab til det danske Folk af 9. April 1940, og dernæst i forskellige senere Tilkendegivelser og Beslutninger, saaledes Udenrigsministerens Erklæring af 8. Juli 1940, samt Regeringens Udtalelser af 26. Juni 1941 og 25. November 1941.

Det vil derfor stadig være Regeringens første Opgave at sikre Opretholdelse af Ro og Orden i Landet og at virke for Befolkningens korrekte, værdige og loyale Optræden over for alle, som har en Myndighed at udøve. En heldig Gennemførelse af denne Opgave er af fundamental og afgørende Betydning for, at det skal kunne lykkes at føre Danmark frelst gennem disse Ufredstider og bevare vore nationale Værdier. Men dette kan kun opnaas ved et godt og nabovenligt Forhold til den tyske Nation. At fremme og udvikle Samarbejdet til gensidig Gavn og Nytte vil vedblivende være den danske Regering magtpaaliggende.

Ønsket om at holde Danmark uden for de store Staters Kampe har gennem Men-neskealdre været bestemmende for vor Politik. Denne vor traditionelle Politik lykke-des det os at gennemføre under Verdenskrigen 1914—19, og heller ikke i det nuvæ-rende store Vaabenopgør staar vi som Deltager.

Vi kan dog ikke forholde os ligegyldige over for dette, thi i Kampen mod Kom-munismen drejer det sig om en fælles europæisk Interesse, der berører alle Lande paa Kontinentet. For saavidt angaar Forholdsregler mod Kommunismen paa vort eget Territorium er den politiske Linie fastlagt ved Loven af 22. August 1941 og Danmarks Tiltræden af Anti-Kominternpagten. Den Linie vil fortsat blive fulgt.

Paa det økonomiske Omraade er det positive Maal for den Udvikling, Europas Lan-de nu er inde i, at opnaa en fornuftig Samvirken mellem Landene under Hensyn til de enkelte Staters økonomiske Forhold.

Tyskland indtager her den centrale Stilling. Danmark har vist sin Villighed til at medvirke til Løsning af de praktiske Opgaver, der her melder sig, og er fremdeles rede til at deltage i et loyalt og positivt Samarbejde paa dette Omraade.

Takket være dels Besættelsesmagtens hensynsfulde Optræden, dels Befolkningens Besindighed og Forstaaelse af Tidens Vanskeligheder, er det hidtil lykkedes at gen-nemføre denne Linie, som blev lagt fast den 9. April 1940, og at komme igennem de to Aar under Forhold, der har været gunstigere, end det paa Forhaand var at vente. Og selv om Vanskelighederne i den kommende Tid skærpes, er vi berettigede til i Tillid til det tyske Riges Løfter om Bevarelse af Danmarks Integritet og politiske Uafhængighed at nære Haabet om en for vort Fædreland fortsat lykkelig Udgang. (Cit. Berl. Morg. 5.-5.-1942).

6.-5.-42. Statsminister Buhl i Folketinget om Fortsættelse af Staunings Politik.

Efter Statsminister Staunings Død er det ved kgl. Resolution af 4. Maj overdraget mig at beklæde Posten som Statsminister. Der er ikke derudover sket nogen

Side 201

Ændring i Ministeriets Sammensætning og Statsministerskiftet vil hverken udadtil eller indadtil medføre nogen Ændring i den hidtil førte Politik. Hvad den indre Politik angaar, vil Maalet fortsat være at samle Nationens Kræfter om den Indsats, som paa saa mange Omraader kræves for at modstaa Tidens Vanskeligheder. Den første Betin-gelse for, at dette fremdeles skal lykkes, er den, at Ro og Orden opretholdes, og at der fra alle Sider vises en besindig og loyal Optræden. (Cit. Rigsdagstidende).

7.-5.-42. Meddelelse fra Udenrigsministeriet om Trafikminister Gunnar Larsens Rejse til Balticum.

I Dagene 18. April til 2. Maj d. A. har Trafikminister Gunnar Larsen efter Indbydelse fra Rigsminister Rosenberg foretaget en Rejse til Balticum og ved denne Lejlighed med de paagældende Myndigheder undersøgt Mulighederne for Genoptagelse af de økonomiske Forbindelser med Danmark. Under Samtalerne drøftedes ogsaa Forud-sætningerne for forskellige Erhvervsvirksomheders Retablering i Balticum. (Cit. Berl. Morg. 8.-5.-1942).

13.-5.-42. Meddelelse fra Udenrigsministeriet om Afskedigelse af Danmarks udsendte konsulære Repræsentanter i de britiske oversøiske Lande.

Danmarks udsendte konsulære Repræsentanter i de britiske oversøiske Lande, Generalkonsul Georg Brandi Holler og Vicekonsul Johannes Rechendorff i Montreal, Generalkonsul, Greve Erik Hans Schack og Vicekonsul Erik Fischer i Sydney samt Konsul Th. Schultz i Johannesburg har telegrafisk meddelt Udenrigsministeriet, at de i Tilslutning til det af Danmarks tidligere Gesandt i London, Grev Eduard Reventlow, indtagne Standpunkt, ikke i Fremtiden vil kunne underordne sig den danske Rege-ring. De er som Følge heraf afskediget af den danske Statstjeneste. (Cit. Berl. Morg. 14.-5.-1942).

15.-5.-42. Kongen fra Balkonen paa Amalienborg i Anledning af sit 30-Aars Rege-ringsjubilæum.

Hjertelig Tak fra os begge for den Hyldest, I bringer os, og Tak for den Tillid, I i 30 Aar har vist mig. Enhver, der har gjort en Indsats her i Landet, hvadenten det gælder dem, der staar som mine Raadgivere, eller dem, som virker i Haandværk og Industri, Arbejderkredse, hver god Indsats siger jeg Tak for i Dag. Lyse Øjeblikke har vi oplevet sammen, men aldrig har saa tunge Tider hvilet over Landet som nu. Ved indbyrdes Sammenhold og ikke ved utidig Stemningstilkendegivelse opnaar vi noget her-hjemme. Der er et gammelt Ord, der siger: Han, som har hjulpet hidentil, han hjælper ogsaa fremdeles. Idet jeg gentager vor hjerteligste Tak for den Hyldest, I har vist os — og jeg kan tilføje, lige fra i Morges, da jeg red — saa forener vi os i et Leve vort gamle og evigtunge Fædreland. Danmark leve! (Cit. Berl. Morg. 16.-5.-1942).

15.-5.-42. Regeringserklæring om Christmas Møller.

Onsdag den 13. ds. modtog Justitsministeren et fra København afsendt og den 12. ds. her poststemplet Brev fra fhv. Handelsminister og fhv. Folketingsmand Christmas Møller, indeholdende Meddelelse om, at Hr. Christmas Møller for nogle Dage siden sammen med sin Hustru og Søn havde forladt Landet. Torsdag den 14. ds. holdt Hr. Christmas Møller i den engelske Radio en Tale, hvoraf fremgik, at han har begivet sig til England for at gøre fælles Sag med de „Frie Danske", der i Strid med den danske Regerings Politik har stillet sig til Raadighed for og udfoldet forskellig Virksomhed til Fordel for den ene af de krigsførende Parter.

Regeringen har tidligere givet Udtryk for, at der kun findes een dansk Politik, nem-lig den, der føres af Landets ansvarlige Regering i Overensstemmelse med Landets

Side 202

Rigsdag, og at det er enhver Borgers Pligt at indordne sig under denne Politik, idet anden Handlemaade kan volde Landet Vanskeligheder. Regeringen maa derfor beklage, at et tidligere Medlem af Regeringen og den danske Rigsdag uden Tilladelse har forladt Landet og stillet sig til Raadighed for Kræfter, der ikke følger de Retnings-linier, som af de ansvarlige danske Myndigheder paa Grundlag af disses Kendskab til alle i Betragtning kommende Forhold er fastlagt som den for Landets Vel rigtige Politik. Der er af Justitsministeren rejst Sag i Henhold til Bestemmelserne i Straffelovstillæget af 18. Januar 1941. (Cit. Berl. Morg. 16.-5.-1942).

29.-5.-42. Undervisningsminister Jørgen Jørgensen ved „Folk og Værn"s Møde paa Frederiksberg Slot om Militæret.

Det er et godt dansk Karaktertræk at vise Respekt for andres Meninger, og det vil der være Brug for, naar det gælder et saa omstridt Omraade, som vort Militærvæsen hidtil har været. Det staar mig fuldkommen klart, at der i enhver sund og levedygtig Nation maa være Vilje til at bringe Ofre for sit Land. Saa kan der være forskellige Meninger om, hvor Kræfterne skal sættes ind. Nogle vil mene, at et stærkt udbygget Militærvæsen er det, vi bør samle Kræfterne om, andre vil anse det for mere afgørende at gøre Folket stærkt gennem et aandeligt, folkeligt og socialt Oplysningsarbejde. Og det maa ogsaa erkendes, at Udviklingen i Verden bestemmes ikke alene af Vaabnenes Styrke paa Slagmarken. Historien lærer os, at der er andre Vaaben i Livets Kamp, i Nationernes Liv, end Kanoner og Tanks, og at disse Vaaben, de aandelige Vaaben, naar alt kommer til alt, alligevel bliver det afgørende.

Der er mellem Danske fuld Enighed om, at vi vil værne vore fælles folkelige og nationale Værdier, ogsaa med Livet som Indsats, hvor det tjener Land og Folk. Men der er forskelligt Syn paa, hvor vi stærkest skal sætte Kræfterne ind. Der vindes efter min Mening intet ved at tilsløre dette Forhold. (Cit. Pol. 30.-5.-1942).

1.-6.-42. Meddelelse fra Justitsministeriet om Christmas Møllers Flugt.

Forinden sin hemmelige Bortrejse fra Danmark havde fhv. Handelsminister Christ-mas Møller skrevet dels Breve til forskellige ham nærstaaende Personer, dels et til Justitsministeren, som denne modtog den 13. Maj 1942. I dette Brev udtales bl. a.: - „Jeg ønsker samtidig at meddele Dem, at ingen her i Landet bosiddende hverken dansk eller fremmed Statsborger har været mig behjælpelig med denne Handling, og at Ansvaret for det foretagne Skridt alene kan lægges paa mig, og at ingen her i Landet boende har været eller er indviet i mine Planer".

Ved den Undersøgelse Politiet blev beordret til at iværksætte for at faa oplyst de nærmere Omstændigheder ved Christmas Møllers Rejse, viste det sig imidlertid, at denne Paastand var usandfærdig, idet han og hans Familie den 30. April 1942 et afsides Sted udenfor Havn var gaaet om Bord i en af en herboende dansk Skipper ejet og ført Motorgalease og med denne ført til Sverige. Skipperen og hans Bedste-mand har aflagt Tilstaaelse herom og er fængslede. Motorgaleasen er beslaglagt.

Endvidere har Skipperen forklaret, at Tilrettelæggelsen af Planen i Enkeltheder er foretaget af Forretningsføreren i „Dansk Sejlskibsrederiforening for mindre Skibe", Nyhavn 44, København, cand. polit. Eigil Sophus Lorenz Borch Johansen, med hvem han som Medlem af nævnte Forening stod i nær Forbindelse. Borch Johansen blev derefter fængslet.

Lørdag den 30. Maj 1942 fremsatte Borch Johansen Anmodning om at faa Lejlighed til at opholde sig nogle Timer paa den nævnte Rederiforenings Kontor for at afvikle presserende Forretninger og instruere sit Personale. Under Hensyn til den Betydning, dette vilde have for Rederiforeningen, efterkom Politiet Anmodningen, men

Side 203

denne Imødekommenhed benyttede Johansen til at undvige, da den ledsagende Politimands Opmærksomhed et Øjeblik var bortledt. For de Oplysninger, der kan føre til den paagældendes Paagribelse, udloves en Dusør paa indtil 5000 Kr., der udbeta-les efter Justitsministeriets nærmere Bestemmelse. Meddelelser kan afgives til Central 1448, Lokal 207, eller til nærmeste Politi-myndighed. (Cit. Berl. Morg. 2.-6.-1942).

5.-6.-42. Kirkeminister Fibiger i Radioen om Besættelsen.

Gør man sig først rigtig klart, hvad der skete med vort Land den 9. April 1940 — . gør man sig dernæst klart, hvilke Følelser det maa fremkalde hos et ærekært Folk at være besat af fremmede Tropper — og husker man endelig bestandig paa, at vi, uden selv at være Parthavere i Krigen, dog er inddraget i Krigsbegivenhederne, saa synes jeg, man maa fastslaa, at den hidtil forløbne Del af Besættelsesperioden er forløbet vær-digt, og at det danske Folk ogsaa i sit Forhold til Besættelsesmagten har aflagt Bevis paa en Ansvarsbevidsthed og Forstaaelse af Situationens Alvor, som man har Lov at kræve anerkendt, og som ikke bliver mindre, fordi enkelte uansvarlige Kredse og Personer nu og da har sat sig ud over Kongens Bud og den lovlige Regerings Bestemmelser. Men det er paa sin Plads ogsaa ved denne Lejlighed at mane til Ansvarsbevidsthed, til Ro og Orden og til Sammenhold, saadan som vor Konge senest gjorde det i sin Tale paa Amalienborg Slotsplads den 15. Maj i Aar. Om Danmarks Stilling udadtil er der sidst talt i den Erklæring, som blev udsendt i Anledning af Statsministerskiftet, og det blev her fastslaaet, at den Linie, som hidtil er fulgt, fremdeles vil være bestemmende for Regeringens Politik.

De højtideligt afgivne tyske Forsikringer om, at vi, naar Krigen er forbi, skal have vor fulde Frihed og Selvstændighed tilbage, betragter vi med fuld Ret som et Tilsagn, hvorpaa vi kan bygge. Men jeg vil gerne have dette Tilsagn opfattet ogsaa som en Forpligtelse for os selv, — en Forpligtelse for os til, mens Uvejret raser, at styre vore Sager saaledes, at Respekten for vor Styreform bevares. (Cit. Berl. Morg. 6.-6.-1942).

17.-6.42. Meddelelse fra Undervisningsministeriet om, at der ved kgl. Resolution af 16. Juni 1942 i Henhold til Statstjenestemandsloven § 18, jfr. § 61, er blevet meddelt Lektor ved Birkerød Statsskole, Dr. phil. Vilhelm la Cour Afsked fra nævnte Embede. (Cit. Berl. Morg. 18.-6.-1942).

18.-6.-42. Statsminister Buhl, Udenrigsminister Scavenius og Forsvarsminister Brorsen samt Afdelingscheferne fra Udenrigsministeriet overværer den af Gesandt von Renthe-Fink og General Lüdke i Odd-Fellow Palæet foranstaltede Mindehøjtidelighed for C. F. von Schalburg. (Cit. Pol. 19.-6.-1942).* 1) Se under Afsnit M.

20.-6.-42. Statsminister Buhl ved Møde paa Falster om Folkets Sammenhold under Tidens Vilkaar.

Vi nærmer os nu Udgangen af det tredie Krigsaar, og endnu staar det usikkert hen, hvornaar den Kamp, hvori største Delen af Jordens Folkeslag er indviklet, vil finde sin Afslutning. Det maa bevæge os alle dybt at tænke paa, hvilke Lidelser dette mægtige Verdensopgør paalægger dem, der er Stridens Parter, hvilke Ofre af Liv og Velfærd, hvilken Anspændelse af Ydeevne og Nerver, der her kræves. Dette bør vi Danske ogsaa have i Tankerne, naar vi bedømmer vor egen Stilling. Norden blev denne Gang i Modsætning til forrige Verdenskrig et af Kampens Brænd-punkter, men som Begivenhederne formede sig, er Danmark ikke blevet inddraget i Striden som Krigsomraade. For hele vor Tilværelse i disse Aar har det været af afgørende Betyd-ning.

Side 204

Det kunde ikke være anderledes, end at det maatte føles som et haardt Slag for det danske Folk, da vort ældgamle, frie Land maatte bøje sig ind under Krigens ubøn-hørlige Lov, men ser vi nu tilbage paa den Tid, der er gaaet under Besættelsen, er der Ting at fremhæve, som giver Styrke og Tro paa Fremtiden, og frem for alt da dette, at den indre Kraft i vort Folk har vist sig at være stærk nok til, at vi i trofast Sammenhold har kunnet tage Tidens Vilkaar og gøre den Gerning, som Forholdenes Udvikling kræver. I Alvorens Time gav Viljen til Samarbejde sig da ogsaa uden Tøven til Kende paa Rigsdagen, og bag Rigsdagen stod og staar den Dag i Dag den alt overvejende Del af Befolkningen.

Ogsaa med Tyskland har vi fra de ældste Tider haft en Forbindelse, som har sat sine dybe Spor i vor økonomiske og kulturelle Udvikling. Den fælles Landgrænse og den lette Adgang til Søs har ført til et nært Samkvem mellem de to Folk, og Stillingen til Tyskland er af dybtgaaende Betydning for vort Land. I Aarhundredernes Løb har For-holdet mellem Tyskland og Danmark svinget mellem fredeligt Samvirke og krigeriske Sammenstød, men nu har en naturlig national Grænseudjævning lagt Grunden til en varig Fredstilstand. Det er dette Forhold, vi i denne Tid først og fremmest maa holde os for Øje, naar der tales om vor Stilling til det tyske Rige.

Tyskland og Danmark er henvist til at leve Side om Side, og det er vort Lands historiske Opgave at søge det nære og fredelige Samarbejde fæstnet og sikret nu og i Fremtiden ad de Veje, som gensidig Hensyntagen og Forstaaelse giver Anvisning paa. Tyskland vil altid paa det europæiske Fastland indtage en central Stilling, og der vil blive store praktiske Opgaver at løse, naar efter Krigen et frugtbart Samvirke mellem Landene skal bringes til Udfoldelse.

Hvad den nuværende Tilstand angaar, da er det en Velfærdssag for os, at Ro og Orden opretholdes i Landet, og de Krav, som Løsningen af denne Opgave stiller, maa alle bøje sig for. Den tyske Værnemagt har ved sin korrekte og hensynsfulde Holdning lettet os Opgaven, og det maa ikke komme dertil, at selvraadig eller tankeløs Optræ-den skal bringe vor Ret til selv at holde Justits i Fare. Vi har nylig set, hvad ungdom-melig Letsind har kunnet medføre af Fortræd, og det maner til alvorlig Eftertanke, og da ikke mindst hos dem, der som Lærere og Vejledere har faaet en Gerning blandt Ungdommen betroet. Lad os alle være enige om, at der skal være Ro i Danmarks Hus. Og lad mig føje til: det er et Krav, som maa stilles til alle Sider.

Alle maa vi dele Tidens Vilkaar, og selv om Vanskelighederne i det daglige er store og vil blive endnu større i den kommende Tid, nærer vi den Fortrøstning, at det skal lykkes os at klare Skærene. Af Regering og Rigsdag, af alle Led i den offentlige Administration og de dertil knyttede Raad og Udvalg har et vidt forgrenet organi-satorisk Arbejde maattet planlægges og gennemføres, og selv om der har været og stadig er Gnidninger at overvinde, maa det erkendes, at det fremtrædende Træk inden for alle Samfundskredse har været en forstaaende Indordning under de givne Forhold. (Cit. Berl. Morg. 21.-6.-1942).

16.-7.-42. Alsing Andersen afløser Buhl som Finansminister.

30.-7.-42. Handelsminister Halfdan Hendriksen ved Aabningen af Købestævnet i Fre-dericia om Aarsagen til Rationering af Cement.

Senest har det været nødvendigt at træffe regulerende Foranstaltninger med Hen-syn til Cementen, saaledes at det sikres, at denne vigtige Vare bliver undergivet den Anvendelse, der under de givne Forhold maa anses for at være af størst Betydning, herunder i første Række Boligbyggeriet. Naar det er fundet nødvendigt at lave en sær-lig Produktionsordning for Cement, skyldes dette den vanskelige Brændselssituation. (Cit. R. B.).

Side 205

12.-9.-42. Statsminister Buhl i Radioen om Sabotagen.

Det er ved forskellige Lejligheder blevet sagt, at den danske Befolkning i det store og hele loyalt har efterlevet Kongens og Regeringens Opfordringer til at undlade enhver Handling og enhver Udtalelse, som kunde være egnet til at vanskeliggøre de Bestræbelser, der saavel fra officielt Hold som fra ansvarsbevidst privat Side udfoldes for vedblivende at sikre Opretholdelsen af Ro og Orden her i Landet.

Dette er sagt med Rette. Langt den overvejende Del af Befolkningen har indset, at det for det danske Samfundsliv under Besættelsen og for Bevarelsen af vore folkelige og nationale Værdier er af fundamental Betydning at undgaa ethvert Uromoment. Og Befolkningens gennemgaaende korrekte Holdning har da ogsaa været den afgørende Forudsætning for, at Forholdene her i Landet har kunnet faa Lov til at udvikle sig efter den Linie, der blev lagt fast den 9. April 1940, og som har sit Udgangspunkt i de dengang fra tysk Side givne Tilsagn.

Der er imidlertid forekommet Undtagelsestilfælde, hvor Danske i Uforstand har foretaget sig Handlinger eller i Ord og Skrift er fremkommet med Udtalelser, som er i Strid med den Politik, Regeringen fører, og de Anskuelser, der af det besindige Flertal af Befolkningen næres med Hensyn til den Holdning, vi bør indtage under de herskende Forhold. Til Trods for, at der i adskillige saadanne Tilfælde er grebet alvorligt ind fra Statsmagtens Side, forekommer det dog stadig, at ubesindige Elementer er paa Færde og foretager sig Handlinger, som er egnede til at forstyrre Ro og Orden og dermed volde Landet Vanskeligheder.

Der er navnlig i den senere Tid forekommet nogle Tilfælde af Sabotage overfor den tyske Værnemagt her i Landet, og det er disse beklagelige Tilfælde, som giver mig Anledning til her at sige nogle alvorlige Ord til Eftertanke.

Sabotage i den Forstand, der her er Tale om, er Ødelæggelse eller Beskadigelse af Værdier, som direkte eller indirekte er af krigsmæssig Betydning for en krigsførende Part. Til Sabotage henregnes derfor ikke blot Ødelæggelse eller Beskadigelse af egentligt Krigsmateriel, men ogsaa ulovlige Handlinger, som tilsigter en Forstyrrelse af Trafikmidler og af Forsyningerne fra de offentlige Værker og lignende, eller som gaar ud paa en Forringelse af det civile Livs Produktionsmidler eller Tilintetgørelse af samfundsvigtige Frembringelser inden for en krigsførende Parts Interesseomraade. Sabotage er en af de alvorligste Forbrydelser, der kan begaas mod et krigsførende Land, og i Almindelighed kendes der for saadanne Forbrydelser i de krigsførende Lande kun een Straf, nemlig Dødsstraf.

Det vil sikkert være almindeligt bekendt, at selv Handlinger, der tilsyneladende er forholdsvis uskyldige, og som, hvis de forekom i Fredstid, kun vilde blive belagt med en ringe Straf som Tingsbeskadigelse, under Krigstid i de krigsførende Lande bliver betragtet ud fra Synspunktet Sabotage og som Følge deraf for Gerningsmanden medfører den ubønhørlige Konsekvens, at han maa bøde med Livet.

Danmark er ikke et krigsførende Land, og vi har med Hensyn til Retsplejen i Sager om Forbrydelser mod den tyske Værnemagt hidtil kunnet opretholde den Ordning, at disse Sager paadømmes ved dansk Domstol, uanset at vor nugældende Lovgivning ikke hjemler Straf af samme Strenghed som tysk militær Straffelov. Men det maa ikke glemmes, at Danmark med den geografiske Beliggenhed, vort Land nu engang har, og den Stilling, vi for Tiden befinder os i, af Tyskland maa betragtes som et Forbin-delsesled i den tyske Front mod Vest, og at Tysklands Interesse i Bekæmpelsen af Forbrydelser mod Værnemagten derfor principielt bliver den samme her i Landet som i de øvrige Lande og Omraader, der er under tysk militær Kontrol. Og endvidere maa det ikke glemmes, at det først og fremmest er en dansk Stats-interesse at undgaa Sabotagehandlinger, det være sig mod Trafikmidler, offentlige Forsyningsindret-ninger etc. eller mod den tyske Værnemagts Materiel. Direkte eller indirekte er det vort eget Land, der kommer til at lide mest under Følgerne af saa-danne Handlinger.

Den danske Regering føler derfor et stort Ansvar med Hensyn til Bekæmpelsen af Sabotage og lignende Forbrydelser, og ud fra dette Ansvar vilde det med Rette

Side 206

kunne bebrejdes mig, dersom jeg ikke talte ganske aabent om det her omhandlede meget alvorlige Spørgsmaal.

Det siger sig selv, at Regeringen stadig med yderste Strenghed vil forfølge Sabotage og anden Forbrydelse mod den tyske Værnemagt med de i vor Lovgivning hjemlede Midler, og der vil fra Politiets Side blive sat ind med al Kraft paa Løsningen af de Opgaver, disse Sager frembyder. Thi Opretholdelse af Ro og Orden maa for Regeringen staa som den første Pligt under Varetagelsen af vort Lands Interesser i denne Situation.

Men Regering og Politi formaar ikke alene at skabe den Ro og Sikkerhed, som er en Betingelse for, at Forholdene ogsaa fremefter kan udvikle sig som hidtil. Hertil kræves Medarbejde af alle gode Kræfter i vort Folk, af alle dem, der har Indsigt og Indflydelse paa andre, af alle, hvem et Lederhverv er betroet.

Jeg appellerer derfor til alle danske Kvinder og Mænd og vil saa indtrængende, som det er mig muligt, lægge hver enkelt paa Sinde at være virksom for, at Besindighedens Aand stadig kommer til at raade i vort Folk. Og jeg vil navnlig gerne rette denne Appel til Ungdommens Ledere i Skoler, Foreninger og Sammenslutninger af enhver Art, idet jeg beder hver enkelt om at gøre sit bedste for at forhindre, at ungdommelige Elementer i Ubesindighed og Uforstand lader sig forlede til at begaa Handlinger, der under de nuværende Forhold maa betegnes som intet mindre end dødsensalvorlige.

Vær med til at gøre det klart for alle, og navnlig for de Unge, at den, som begaar Sabotage eller hjælper med dertil eller overfor Myndighederne tilbageholder Viden om Sabotageplaner eller undlader at medvirke til Opklaring af Sabotage, handler mod sit Fædrelands Interesse.

Fra dem, hvis Maal det er at undergrave et godt Forhold mellem Tyskland og Danmark, hvilende paa gensidig Hensyntagen og Forstaaelse, mangler det ikke paa Tilskyndelser til at søge en Konfliktsituation bragt til Veje her i Landet, og i Propagandaen herfor blander sig ogsaa Røster af Danske i Udlandet. Tænk paa, hvor skæbnesvangert det vilde være at give efter for saadanne Opfordringer, skæbnesvangert, ikke blot for den enkelte, men for Land og Folk. Lad ikke de faa ubesindige og hensynsløse faa Lov til at drive deres Spil og ødelægge den rolige Tilstand, som alle besindige Danske vil værne om. Men vær med til at fastholde dette selvfølgelige Krav: At Borgere i et af Tyskland besat ikke-krigsførende Land maa undlade at foretage Handlinger, der direkte eller indirekte gaar ud paa at ramme den tyske Værnemagt. Handlinger, som i alle Tilfælde først og fremmest vil komme vort eget Land til Skade.

Det er mit Haab, at vi ved fælles Hjælp paa det gældende Lovgivningsgrundlag kan komme dette Onde, som hedder Sabotage mod den tyske Værnemagt, til Livs, saaledes at man ikke kommer til at staa overfor den Situation, at der rejses Spørgs-maal om Tilstrækkeligheden af vor nugældende Straffelovgivning eller overhovedet om vor Adgang til selv at holde Justits paa dette Omraade. Lad mig til Slut sammen-fatte det, jeg har sagt, i en Henvisning til de Ord, Kongen personlig føjede til Rege-ringens Opraab af 9. April 1940: „Under disse for vort Fædreland saa alvorlige Forhold, opfordrer jeg alle i By og paa Land til at vise en fuldtud korrekt og værdig Optræden, da enhver uoverlagt Handling eller Ytring kan have de alvorligste Følger." Disse Ord maa enhver, der vil vort Fædrelands Vel, lægge sig dybt paa Sinde. (Cit. Berl. Morg. 3.-9.-1942).

3.-9.-42. Statsminister Buhl i Interview til „Stockholms Tidningen" om Forholdet mellem Danmark og Tyskland.

Hvad vor Stilling udadtil angaar, har den danske Regering anset det for magtpaa-liggende at opretholde og befæste et godt Forhold til det tyske Rige, hvilende paa gensidig Hensyntagen og Forstaaelse. Nu som før staar det for alle besindige Danske som en Opgave af vidtstrakt historisk

Side 207

Betydning at søge videreført og fremmet paa et sundt og nabovenligt Grundlag Forbindelsen mellem de to Lande. (Cit. Berl. Morg. 4.-9.-1942).

14.-9.-42. Erklæring fra Justitsminister Thune Jacobsen om D.N.S.A.P.s Forbindelse med Sabotagen.

Den 9. ds. har Folketingsmand Frits Clausen i Forbindelse med Udtalelser, der er fremsat af Formanden for den konservative Rigsdagsgruppe paa den konservative Ungdoms Landsraadsmøde i Odense den 6. ds., og Rygter vedrørende visse Hand-linger i den sidste Halvdel af August Maaned d. A., rettet et aabent Brev til mig.

Uden at tage Stilling til Spørgsmaalet om, hvorvidt ovennævnte Udtalelser virkelig kunde fremkalde det Indtryk, at D.N.S.A.P. har gjort sig skyldig i Sabotagehandlinger mod den fremmede Værnemagts Ejendom, har jeg, da Sagen er bragt frem som nu sket, intet imod at meddele, at Justitsministeriet eller Politiet ikke har nogen Viden om, at D.N.S.A.P. skulde have gjort sig skyldig i Sabotagehandlinger mod den tyske Værnemagts Ejendom eller paa den ene eller anden Maade have forbrudt sig i politisk eller militær Henseende mod Tysklands Interesse her i Landet. Hvad angaar Rygter om, at Medlemmer af D.N.S.A.P. skulde staa i Forbindelse med Handlinger, der i det ovennævnte Tidsrum er rettet mod Ejendom tilhørende det national-socialistiske Parti eller det nationalsocialistiske Partis Medlemmer, skal jeg udtale, at der ikke for Politiet eller Justitsministeriet foreligger Bevis herfor. (Cit. Berl. Morg. 15.-9.-1942).

24.-9.-42. Arbejds- og Socialminister Kjærbøl rejser til Berlin for efter Indbydelse af Nordische Verbindungsstelle at holde Foredrag om Danmarks Sociallovgivning. (Berl. Morg. 24.-9.-1942).

26.-9.-42. Kongen fra Balkonen paa Amalienborg Slotsplads.

Tak for den Hyldest, som I bringer os i Dag. En Tak ogsaa for den Deltagelse, jeg har været Genstand for fra hele Landet, mens jeg var syg. Det er tunge Tider, vi i Fællesskab gennemlever. Vi har Haab og Tillid til, at Fremtiden skal lysne for os til Ære for vort gamle og evigt unge Fædreland. Danmark leve! (Cit. R.B.).

26.-9.-42. Statsminister Buhl i Studenterforeningen og i Radioen om Kongen i An-ledning af dennes Fødselsdag.

Det var i en Tid, hvor Skyerne trak sammen over Europas Lande, og Kampen om en ny Grundlov stod paa herhjemme, at Kronprins Christian blev Danmarks Konge. Den 15. Maj 1912 fandt Proklamationen Sted, og til de tætte Skarer, som da var samlet paa Amalienborg Slotsplads, gav Kongen det Løfte, han siden med redelig Vilje har holdt: Danmarks Lykke, Danmarks Frihed og Selvstændighed skal være mit Maal. De Ord har i Dag en endnu dybere Klang, end dengang de blev udtalt.

Det var usikre Tider, der fulgte efter den første Verdenskrig, store økonomiske Problemer meldte sig, og mange Vanskeligheder skulde overvindes. Men ser vi nu tilbage paa denne Fredens Tid, tegner sig for os en stærk og dybtgaaende folkelig Udvikling, der viser Styrken i vor Statsskik, som Konge og Folk er enige om at holde i Hævd. Og øget Fremgang var i Sigte, da den nye Krig brød ud. Da under Krigens Gang Loddet skulde kastes i den Vægtskaal, der vejede Krig mod Fred i vort Land, traf Kongen sammen med sine ansvarlige Raadgivere rolig og fattet sin Afgørelse, saadan som hans Pligtfølelse og Kærlighed til sit Folk bød ham. Vort Land blev skaanet for Krigens Gru, og i de halvtredje Aar, der siden er gaaet, har Konge og Folk staaet inderligt sammen om den historiske Gerning at føre vort Land frelst gennem Krigstidens Brænding.

Vi kender alle Kongens indtrængende Ord om at vise en korrekt og værdig Optræden,

Side 208

og lad mig sige det, først og fremmest til jer Unge, at vil I handle i Trofasthed mod Kongen, da lader I hans Ord være jer en Rettesnor. Et let bevægeligt Sind hører Ungdommen til, og vi Ældre glæder os mangen Gang derover, men denne Tid er saa fuld af knugende Alvor, at besindig og rolig Optræden under alle Forhold maa være en Lov for hver og en, Unge som Gamle. Under Krigen har vor Konge følt det som sin Pligt at blive her i sin Hovedstad for nøje at følge med i alt, hvad der foregaar af Vigtighed for vort Land, og for altid at være rede, naar afgørende Beslutninger skal træffes. (Cit. Pol. 27.-9.-1942).

6.-10.-42. Statsminister Buhl ved Rigsdagens Aabning om Samarbejdet med Tysk-land.

Danmarks Stilling som ikke-krigsførende Land vil fortsat blive opretholdt. Vor Poli-tik ligger fast, saaledes som den nu har fundet Udtryk i Regeringens Opraab af 9. April 1940 og senere Regeringserklæringer og Beslutninger. Naar Tiden for Genopbygning er inde, vil vi i forstaaende Samvirke med andre Nationer efter Evne yde vor Med-virken til Løsningen af de store fælles Opgaver, og vi ønsker et nært og godt Samarbejde mellem Danmark og Tyskland i det kommende nye Europa. Tiden er skæbnetung for vort Land. Sikringen af Danmarks Selvstændighed og. Bevarelsen af Folkets Frihed er det Maal, vi fremfor alt maa holde os for Øje. Med dette Maal er et Ansvar forbundet, som har Bud til alle Danske. Landets Vel kræver, at der handles i Samfølelsens og Besindighedens Aand, og at rolige og ordnede Tilstande er raa-dende overalt. (Cit. Rigsdagstidende).

27.-10.-42. Regeringens Førelse overdrages til Kronprinsen under Kongens Syg-dom.

31.-10.-42. Statsminister Buhl ved Tillidsmandssammenkomst i „Arbejdernes Fæl-lesorganisations Brændselsforretning" i K. B.-Hallen om den danske Politik.

Da det for Alvor gjaldt, viste der sig et Sammenhold i vort Land, som fremfor noget har baaret Folket oppe i denne farefulde Tid og givet os Mulighed for en rolig og besindig Varetagelse af Nationens livsvigtige Interesser. Det er denne Samling, hvortil ogsaa den danske Arbejderbevægelse med ærlig og redelig Villie har sluttet sig. Det er en Velfærdssag for os, at rolige og ordnede Tilstande raader i Landet, og den tyske Værnemagt har ved sin korrekte og hensynsfulde Holdning lettet os Opgaven.

Den Provokation og de Tilløb til Sabotage, der har vist sig, rummer den største Fare ikke blot for dem, der paa denne Maade forbryder sig, men for vort Lands hele Stilling. Det er Nutidens Pligt at bevare de Værdier, som to Slægtleds Arbejder-bevægelse har skabt — og vi vil bevare dem. Samarbejde mellem Fagbevægelse og Parti, Sammenhold og Fodslag er en Livsbetingelse for den demokratiske Udvikling i vort Land. Det store Maal er at føre det danske Folk uskadt gennem Tidens Trængsler, og vi ser med Længsel hen til den Tid, da Livets sunde Kræfter igen kan udfolde sig. Lad os samle vore Ønsker for vort Lands Fremtid i et Leve for et frit og selvstændigt Danmark. (Cit. Soc.-Dem. 1.-11.-1942).

9.-11.-42. Scavenius danner Regering.

10.-11.-42. Erklæring fra den nye Regering.

Som meddelt den 9. ds. har Forholdene udviklet sig saaledes, at et Regeringsskifte har været nødvendigt. Dette Regeringsskifte har fundet Sted i en for Landet alvorlig Situation. Den nydannede Regering, som nu har overtaget sine Funktioner, vil indadtil fortsætte den hidtil førte Politik, idet den vil have sin Opmærksomhed rettet mod alle Foreteelser paa det økonomiske, finansielle og beskæftigelsesmæssige Omraade her i

Side 209

Landet og paa disse Omraader arbejde for en sund og for Land og Folk gavnlig Udvikling. Udadtil vil Regeringen se det som sin vigtigste Opgave at virke for en Styr-kelse og Befæstelse af det gode og nabovenlige Forhold mellem Danmark og Tyskland og at fremme et gensidigt tillidsfuldt Samarbejde i Ønsket om at skabe fortsatte Udviklings-muligheder for den befrugtende Vekselvirkning mellem dansk og tysk, der gennem Tiderne har haft saa stor Betydning. I Erkendelse af det europæiske Skæbnefællesskab er Regeringen sig det Ansvar bevidst, som ogsaa et lille Land som Danmark har med Hensyn til Opbygningen af det kommende nye Europa, og den vil efter Evne yde sin Medvirken til Løsningen af saadanne Opgaver, som i denne Forbindelse naturligt vil tilfalde vort Land.

Regeringen vil sikre Opretholdelsen af Ro og Orden i Landet. Den vil ikke taale Sabotage og anden Forbrydelse, der direkte eller indirekte retter sig mod Besættel-sestropperne. Regeringens Standpunkt overfor Kommunismen er klart. Siden Vedta-gelsen af Loven af 22. August 1941 er kommunistisk Virksomhed her i Landet ulovlig. Dette fandt sin Bekræftelse ved Danmarks Tiltræden af Anti-Komintern-Pagten, ifølge hvilken den danske Regering er forpligtet til paa dansk Omraade at bekæmpe den kommunistiske Internationales opløsende og nedbrydende Virksomhed. (Cit. National-tid. 11.-11.-1942).

11.-11.-42. Stats- og Udenrigsminister Scavenius i Folketinget om Regeringens Poli-tik.

Ved Ministeriet Buhls Tilbagetræden er det af Kongen blevet mig overdraget at danne et nyt Ministerium, og dette Ministerium er nu tiltraadt med fuld Tilslutning fra de Partier, der ydede min Forgænger deres Støtte. Angaaende den Politik, som dette Ministerium vil føre, skal jeg tillade mig at henvise til den i Gaar offentliggjorte Erklæring fra den samlede Regering, en Erklæring, der viderefører den Linie, som er trukket op i de tidligere Regeringers Erklæringer, og som har fundet Udtryk i den Erklæring, jeg som Udenrigsminister den 8. Juli 1940 afgav med det samlede Ministeriums Tilslutning. Jeg skal ikke her gentage de Ord, der udtales i den i Gaar offentliggjorte Erklæring. De er Udtryk for et enigt Ønske i den samlede Regering, som jeg er forvisset om deles af det danske Folk, nemlig om, at der i dette Land maa føres en Politik, som er i Overensstemmelse med hvad Landets politiske og økonomiske Vilkaar byder saavel paa Historiens Baggrund som under fuld Hensyntagen til disse Aars verdens-bevægende Begivenheder paa det europæiske Kontinent, og som tillige er bedst egnet til at føre Danmark igennem Nutidens vanskelige Kaar og betrygge vor fortsatte Bestaaen som frit og selvstændigt Folk.

Det nye Ministerium paabegynder sin Gerning i en Tid, der er svær og alvorstung ogsaa for vort Land. Vi staar paa Tærskelen til en fjerde Krigsvinter, og Besættelsen har nu varet i mere end halvtredie Aar. Der er Grund til at understrege, at Danmark er kommet gennem denne Tid, ikke uden Vanskeligheder, men bedre end man paa Forhaand havde turdet haabe paa. Den korrekte og hensynsfulde Holdning, som Besættelsestropperne i de forløbne godt halvtredie Aar har indtaget, har i væsentlig Grad bidraget dertil. (Cit. Rigsdagstidende).

20.-11.-42. Minister for offentlige Arbejder Gunnar Larsen i Folketinget om danske Arbejdere i Tyskland.

En af de Maader, hvorpaa Arbejdsløshedstallet nedbringes saa stærkt, er jo Enga-geringen af mange Tusinde danske Arbejdere i Tyskland, hvor de er beskæftigede dels i Industrien, dels ved store Arbejdsprojekter dernede. Dette har naturligvis sin fulde Berettigelse, naar vi ikke er i Stand til at skaffe tilstrækkelige Arbejdsobjekter her-hjemme. Jeg tror imidlertid, at det ærede Medlem og sikkert alle vil være enig med mig i, at Idealet vilde være, at vi igen herhjemme i Danmark skaffede Arbejds-projekter

Side 210

til saa mange ledige Hænder som muligt, og netop denne Opgave, forekommer det mig, berettiger fuldt ud Teknisk Centrals Eksistens og Indsats. (Cit. Rigsdagslidende).

1.-12.-42. Justitsminister Thune Jacobsen i Folketinget under Behandlingen af For-slag til Lov om Sikkerhedsforanstaltninger indenfor Erhvervsvirksomhed m. v,

Formaalet med denne Lov er at søge at sikre Landets Værdier i Form af Vare-beholdninger, Produktions- og Driftsanlæg imod Ødelæggelse paa forskellig Maade. Jeg behøver ikke nærmere at paavise over for det høje Ting, at den nuværende Situ-ation kræver, at mindst muligt af Samfundets Værdier gaar til Spilde. Foruden dette skal ogsaa fremhæves, at de urolige Tider har medført, at man ogsaa herhjemme maa regne med Muligheden af, at Brandstiftelser og andre Sabotagehandlinger udø-ves fra saadanne Kredse, som har til Formaal at skabe Uro i Landet. (Cit. Rigsdags-tidende).

10.-12.-42. Officiel Meddelelse udsendt gennem Udenrigsministeriets Pressebureau om illegale kommunistiske Grupper og om Professor Ole Chievitz Arrestation.

Den i de sidste Maaneder tiltagende Aktivitet af illegale kommunistiske Grupper i Danmark, deres Opfordringer til Sabotagehandlinger og den Kendsgerning, at enkelte Voldshandlinger er kommet til Udførelse, har nødvendigvis medført en skærpet Bekæmpelse af denne Bevægelse. I Begyndelsen af November blev den kommu-nistiske Partisekretær Axel Larsen samt et Antal andre i kommunistisk Arbejde virk-somme Personer anholdt. Disse havde fremfor alt deltaget i Udgivelsen af illegale Skrifter, blandt andet Bladet „Frit Danmark", der udadtil fremtræder som politisk neutralt. Dette Blad har indeholdt en Række Opfordringer til Sabotage.

I Sammenhæng hermed har der fundet Anholdelser Sted dels af nogle Kommu-nister, dels af nogle ikke kommunistisk indstillede Personer, der havde sluttet sig sammen med det Formaal at sætte vide Kredse af den danske Befolkning op mod Regeringen. Disse Personer har forsøgt at naa dette Formaal ved Understøttelse af den Bevægelse, der bl. a. har fundet Udtryk i Bladet „Frit Danmark". Blandt de anholdte er Professor Ole Chievitz, der over for det danske Politi har afgivet en Forklaring om sit Forhold til nævnte Bevægelse. Det fremgaar af denne Forklaring, at Professoren — skønt han ikke er Kommunist — for at modarbejde Regeringens Politik — bevidst har samarbejdet med den illegale Kommunisme her i Landet, hvis Formaal, som det ogsaa fremgaar af Bladet „Frit Danmark", er at organisere Modstand mod de tyske Besættelsestropper. Professor Chievitz har under dette Arbejde haft Sammenkomster — ogsaa i sit Hjem — med ovennævnte Axel Larsen, forhenværende Folketingsmand Christmas Møller og andre, og efter Aftale med disse været virksom for at skaffe den omhandlede illegale Virksomhed Pengemidler. Ved sin Virksomhed til Støtte for denne Bevægelse har Professor Chievitz direkte gjort sig skyldig i grov Overtrædelse af gældende Lov og vil nu ved Rettergang ved dansk Domstol blive draget til Ansvar herfor. (Cit. R.B.).

15.-12.-42. Stats- og Udenrigsminister Scavenius i Folketinget om „den private U-denrigspolitik".

Der er danske Stemmer i Æteren og andetsteds, som ansvarsløst eller letsindigt sø-ger at vildlede dem, der vil høre paa dem, og lokke dem til ved Sabotage eller anden uansvarlig eller forbryderisk Gerning, at handle mod det danske Folks Ønsker og mod Danmarks Interesser. Lykkeligvis er de kun faa, som lader sig friste af disse Op-fordringer til at forøve Handlinger af skadelig og farlig Karakter, Det danske Folk vil — jeg tager Ordførernes Taler som et klart og beslutsomt Udtryk herfor — ikke vide af dette, og det er, som allerede fremhævet fra Regeringens Side, dens Agt at ville bekæmpe slig „privat Udenrigspolitik", som det ærede Medlem Hr. Knud Kristensen saa rigtigt har døbt det, med al mulig Kraft. De Kredse her i Landet, der kan være Tale om at rette denne Advarsel til, er talmæssigt set forsvindende, det er jeg overbevist om,

Side 211

men det ulykkelige og farlige er jo netop, at der ikke skal mange Ubesindigheder til for at bringe Ulykker ind over Landet og over hele den overvældende Del af Befolkningen, som deler det Synspunkt, Partiernes Ordførere her har givet Udtryk for. (Cit. Rigsdagstidende).

1943

1.-1.-43. Kongens Nytaarstale i Radioen.

Atter er der hengaaet et alvorligt Aar for vort Land. Jeg deler vort fælles Ønske om, at 1943 maa bringe lyse Tider for os alle. Jeg føler Deltagelse for dem, der har mistet Slægtninge under alvorlige Begivenheder til Lands og Vands, og jeg udtaler en dybfølt Tak til alle, der med Blomster, Breve og Gaver glædede mig under min Sygdom, ligesom jeg ogsaa retter en Tak til Læger og Sygeplejersker, som i Opofrelse plejede mig under mit Sygeleje, og jeg haaber, at det ikke vil vare saa længe, før jeg har overvundet Følgerne af mit Uheld og igen kan genoptage mit vanlige Liv. Jeg ønsker Velsignelse over alle Hjem og sender alle Landsmænd min hjerteligste Hilsen. (Cit. Pol. 2.-1.-1943).

1.-2.-43. Landbrugsminister Bording i Radioen i Anledning af Aarsskiftet.

Vi maa inderlig ønske og haabe, at det skal lykkes Statsminister Scavenius at klare Skærene i Aaret 1943 og fremefter, udenrigspolitisk at fortsætte den Politik, der er ført i de sidste vanskelige Aar under hans Ledelse, og indrepolitisk at fortsætte efter den af Stauning skabte og af Buhl videreførte Linie i Samarbejde med Rigsdagen og Befolk-ningen, saaledes som bebudet af Scavenius ved hans Regerings Tiltræden og i dennes første Møde med Rigsdagen. (Cit. Berl. Morg. 2.-1.-1943).

1.-2.-43. Officiel Meddelelse udsendt gennem Udenrigsministeriets Pressebureau om Organisationen „Frit Danmark" og Deltagerne i dennes Arbejde.

Som det blev oplyst i den officielle Meddelelse af 11. December 1942, * 1) Se ovenfor under 10.-12. er der skredet ind over for en illegal Organisation „Frit Danmark". Denne Organisation var stiftet fra kommunistisk Side og tilstræbte gennem det illegale Blad „Frit Danmark" at vinde Befolkningen for ulovlige Formaal. Dette Blad indeholdt saaledes bl. a. en Række Opfordringer til Sabotage. Udgifterne til Bladets Fremstilling og Forsendelse blev fortrinsvis afholdt fra kommunistisk Side, men for at faa saa store Kredse som muligt af Befolkningen i Tale, var Bladet holdt i en Form, der tilsynela-dende ikke var kommunistisk præget, og paa samme Maade havde Ledelsen forstaaet at faa Personer, der ikke er kommunistisk indstillet, til at interessere sig for Bladet og til i Samarbejde med Kommunisterne at deltage i det illegale Arbejde.

Foruden Professor Ole Chievitz, om hvis Anholdelse og Forklaring over for det danske Politi der blev givet Oplysning i den ovennævnte Meddelelse, blev ogsaa Biblioteksdirektør Thomas Marius Døssing og Landsretssagfører Rud. Prytz anholdt i Forbindelse med denne Sag. De befinder sig nu i dansk Varetægtsarrest og vil, ligesom de øvrige i Sagen implicerede, blive draget til Ansvar ved dansk Domstol. De har ved Forklaring, afgivet over for dansk Myndighed, tilstaaet at have deltaget i Drøftelser angaaende Bladet, Prytz tillige selv at have skrevet Artikler i dette. Endvi-dere var i Sagen anholdt to andre Personer, der i Mellemtiden atter er blevet løsladt.

Den iværksatte Undersøgelse har yderligere godtgjort, at Professor Mogens Fog og Redaktør Ole Kiilerich paa betydende Maade har deltaget i „Frit Danmark"s illegale Arbejde og i intim Forbindelse med Danmarks illegale kommunistiske Parti har fremmet „Frit Danmark"s Formaal. Professor Mogens Fog og Redaktør Ole Kiilerich har ved at flygte unddraget sig Ansvaret. For Oplysninger, der kan føre til Paa-gribelsen af de to sidstnævnte Personer, udsættes en Belønning paa 5000 Kr. for hver. Meddelelse kan gives til Statsadvokaten for særlige Anliggender paa Politigaarden eller til nærmeste Politimyndighed.

Side 212

Professor Mogens Ludolf Fog, født paa Frederiksberg den 9.-6.-1904 signaleres saa-ledes: Ca. 173 cm høj, slank, markeret Ansigt, sort Haar, iført graameleret Jakkesæt, sort Overfrakke, grøn, blød Hat, brune Handsker, svære brune Sko.

Redaktør Ole Gerhard Kiilerich Svendsen, født i København 10.-6.-1907, signaleres saaledes: 176—178 cm høj, alm. Bygning, glat lyst Haar med Skilning, iført brunt, svært Tweedjakkesæt, blød Hat. (Cit. R.B.).

6.-2.-43. Kronprinsen modtager Stats- og Udenrigsminister Scavenius sammen med Dr. Werner Best i Residenspalæet paa Amalienborg. (Cit. Pol. 7.-2.-1943).

24.-2.-43. Officiel Meddelelse udsendt gennem Udenrigsministeriets Pressebureau om Faldskærmsagenter og disses Medhjælpere, om Bladet „De frie Danske" og dettes Medarbejdere samt herunder om Københavns Byrets Domme af 18. Januar og 11. Februar 1943. * 1) Se Afsnit D.

Som det vil erindres, blev en Overbetjent i Københavns Opdagelsespoliti i Sep-tember Maaned forrige Aar dræbt ved Revolverskud under Ransagning i en Huskarré i Vanløse. Drabsmanden befandt sig i den Lejlighed, hvor man fandt den eftersøgte illegale Radiosender, der var benyttet til at sende Meddelelser til en fremmed Stat. Han havde, inden han blev paagrebet, taget Gift og døde kort efter. Nogen Tid senere blev en anden Person, der var eftersøgt i Forbindelse med sam-me Sag, antruffet i en Lejlighed paa Østerbro. Han affyrede Revolverskud mod de Politimænd, der skulde anholde ham og saarede en af dem. Politimændene besva-rede Ilden, hvorved han blev dræbt.

Ved de Undersøgelser, som det danske Politi har foretaget i denne Sag, er det fastslaaet, at de nævnte Personer var i en fremmed Stats Tjeneste. I det Øjemed at forsyne dets Efterretningsvæsen med Oplysninger om Forhold her i Landet var de bragt hertil med Flyvemaskine og derfra med Faldskærm sprunget ud paa et ubeboet Sted. De var af den Stat, i hvis Krigstjeneste de stod, forsynet med Vaaben, Penge og Radiosendere. En tredie saadan Faldskærmsagent vides at være flygtet ud af Landet.

Den af disse Personer udøvede Virksomhed i et fremmed militært Efterretnings-væsens Tjeneste vilde naturligvis ogsaa i Fredstid være strafbar. Den er selvsagt i langt højere Grad til Skade for Danmarks Interesser i Krigstid og under de nuværende Forhold, hvor en krigsførende Magts Tropper befinder sig her i Landet. Den sædvanlige Straf for Spionage under Krigsforhold er i krigsførende Lande Døden. Ved § 3 i midlertidigt Straffelovtillæg af 18. Januar 1941 er der for den, der i Forhold til disse udenlandske militære Styrker træder i Modstanderes Krigstjeneste eller yder Modstanderne en Bistand, der er egnet til at udsætte disse Styrkers Sikkerhed for Fare, eller som i øvrigt foretager Handinger af lignende Karakter, som er egnede til alvorligt at skade Danmarks Interesser i Forhold til Udlandet fastsat Straf af Fængsel paa Livstid, i mindre alvorlige Tilfælde tidsbestemt Fængsel ikke under eet Aar.

Det vil naturligvis være overordentlig vanskeligt for Spioner, der som „Faldskærms-agenter" eller paa anden Maade kommer illegalt ind i Landet, at udøve deres Virksomhed eller holde sig skjult for Politiet, hvis de ikke har eller faar Forbindelse med Personer, der er villige til at yde dem Bistand paa forskellig Maade, f. Eks. ved at huse dem, stille Lokale til Raadighed for Radiosending og i øvrigt yde dem Støtte til at fremskaffe og viderebringe Oplysninger. Under Sagen er det oplyst, at der er ydet de paagældende Faldskærmsagenter Bistand af en Kreds af herboende Personer. Endvidere, at fhv. Folketingsmand Christmas Møller har haft Forbindelse med Fald-skærmsagenterne og, kort før han i Maj Maaned 1942 selv flygtede ud af Landet, har formaaet en Bekendt, der nu er idømt Fængselsstraf derfor, til at skaffe dem Logi, uagtet den Risiko, der for den paagældende var forbundet dermed, maatte staa ham klart. De andre Faldskærmsagenter har opsøgt Slægt eller Venner og har, uden over for dem at lægge Skjul paa deres Mission, formaaet dem til at yde sig Støtte.

At yde saadan Bistand vilde ogsaa i Fredstid være strafbart. Paragraf 105 i Borgerlig Straffelov

Side 213

af 15. April 1940 bestemmer: „Den, der foretager noget, hvorved en fremmed Stats Efterretningsvæsen sættes i Stand til eller hjælpes til umiddelbart eller middelbart at virke inden for den danske Stats Omraade, straffes med Fængsel indtil 6 Aar eller under formildende Omstændigheder med Hæfte."

Imidlertid er det klart, at ogsaa saadan Bistandsydelse under de forhaanden-værende Forhold kan faa langt mere skæbnesvangre Følger for Landet end under normale Forhold. Det er derfor ved ovennævnte Lov af 18. Januar 1941 § 2 bestemt, at Straffen, saafremt det drejer sig om Efterretninger vedrørende militære Anliggender, er Fængsel paa Livstid, dog at der i mindre grove Tilfælde kan anvendes tidsbestemt Fængsel ikke under et Aar. Endvidere vil Bistandsydelsen i sig selv være en Handling, der er egnet til alvorligt at skade Danmarks Interesser i Forhold til Udlandet, og derfor kunne straffes efter den ovenfor omtalte Bestemmelse i samme Lovs § 3.

Af de Personer, der ved at yde Faldskærmsagenterne Bistand har overtraadt de nævnte Bestemmelser, har ti den 18. Januar d. A. faaet Dom ved Københavns Byret. To Personer var tillige tiltalt for at have deltaget i, til dels forestaaet Udgivelsen og Fordelingen af det illegale Blad „De frie Danske", som de sammen med flere andre havde grundlagt. De er ved Københavns Byrets Dom af 11. Februar dømt for begge Forseelser. Ved de nævnte Domme idømtes:

1. stud. jur. Erik Christian Winsløv Olsen - Fængsel i 1 Aar 3 Mdr.

2. stud. jur. Bent Kongslev Paludan-Muller - Fængsel i 3 Aar.

3. stud. jur. Kaj Aksel Conradsen - Fængsel i 3 Aar.

4. Reservelæge Dr. med. Esther Ammundsen - Fængsel i 1 Aar 6 Mdr.

5. Sekretær cand. polit. Johannes Ammundsen - Fængsel i 3 Aar.

6. Ekspedient Johan Balslev - Fængsel i 2 Aar.

7. stud. jur. Erik Andreas Vilhelm Møller Eegholm - Fængsel i 2 Aar.

8. Radiotekniker Valgard Haakon Olaf Christensen - Fængsel i 4 Aar 10 Mdr.

9. Radiotekniker Aksel Emil Lund - Fængsel i 4 Aar 6 Mdr.

Underdirektør Herluf Hofman Hansen - Fængsel i 10 Aar.

Malersvend Gilbert Nielsen - Fængsel i 8 Aar.

Hovmester Cajus Marentius Henrik Johansen - Fængsel i 6 Aar.

Stud. jur. Winsløv Olsen har skaffet den senere flygtede Faldskærmsagent Husly vidende om, at han var her i Mission for en fremmed Stats Efterretningsvæsen. Straf-fen er fastsat under Hensyn til hans nære Slægtskabsforhold til Faldskærmagenten.

Stud. jur. Paludan-Muller, stud. jur. Conradsen, Sekretær Ammundsen, Ekspedient Balslev og stud. jur. Eegholm har i kortere eller længere Perioder huset Faldskærms-agenter, med hvis Tilknytning til et fremmed Lands Efterretningstjeneste de var be-kendt, eller stillet Lejlighed til Raadighed for Radiosending.

Reservelæge Dr. Esther Ammundsen har efter Opfordring af fhv. Folketingsmand Christmas Møller skaffet en Faldskærmsagent Logi først hos sin Broder, Sekretær Ammundsen, og senere hos sin Fætter, Ekspedient Balslev. Hun har forklaret, at Christmas Møller spurgte hende, om hun kunde skaffe Logi til en ung Mand, som han sagde god for, men som af forskellige politiske Grunde ikke selv kunde skaffe sig Logi. Hun har hævdet, at hun nok hele Tiden har været klar over, at der var noget fordægtigt ved denne Person, men at hun ikke har vidst, at det var en Fald-skærmsagent. Ekspedient Balslev har imidlertid forklaret, at Dr. Esther Ammundsen spurgte ham, om en Person, der kaldtes „Rasmussen", som ikke maatte tilmeldes Folkeregistret, men som iøvrigt stod i „engelsk Tjeneste", kunde bo hos ham, og at han tillod det paa Betingelse af, at der ikke maatte „sendes" fra Lejligheden.

Efter de af Ekspedient Balslev og Sekretær Ammundsen afgivne Forklaringer og under Hensyntagen til Usikkerheden i Dr. Esther Ammundsens egen Forklaring, har Retten anset det for bevist, at hun har været klar over, at vedkommende Person var kommet her til Landet paa ulovlig Maade for at virke for en fremmed Stats Efterret-ningsvæsen. Straffen er, som det udtales i Dommen, fastsat under Hensyntagen til hendes vaklende Helbred.

Radiotekniker Christensen har paa Foranledning af Malersvend Gilbert Nielsen og

Side 214

Hovmester Cajus Johansen formaaet Radiotekniker Lund til at bygge en Radio-sender til en af Faldskærmsagenteme, hvis Sendeapparat var gaaet tabt. De har alle fire været vidende om, hvad Apparatet skulde bruges til. Radiotekniker Christensen og Lund har endvidere stillet Lejlighed til Raadighed for Sending, og Christensen har tilladt, at Apparatet opbevaredes i et Rum i en Ejendom, hvor han var Vicevært.

Endelig har Underdirektør Hofman Hansen foruden at yde Husly til Faldskærms-agenter meddelt en af dem Oplysninger om militære Stillinger og forsøgt at vide-regive Oplysninger om Skibspositioner til ham.

Det er meget alvorlige Straffe, der saaledes er idømt, og disse Straffe er endda for nogle af de Dømtes Vedkommende, som det udtales i Dommen, fastsat under Hensyn til deres aabenbare barnlige Uforstand og tillige fuldstændige Mangel paa Ansvars-bevidsthed og Forstaaelse af Handlingernes betydelige Strafværdighed. Det maa haabes, at disse Domfældelser kan virke som tilstrækkelig Advarsel over for Unge og over for letsindige Mennesker, der ikke forstaar, i hvor høj Grad Faldskærms-agenternes Virksomhed i Øjeblikket er egnet til at skade deres Lands Interesser, og som maaske drages af den Spænding og „Romantik", der kan synes forbundet dermed, og derfor kunde føle sig fristet til i fremtidige lignende Tilfælde at yde en Bistand, som, selv om den i sig selv synes mindre betydelig, dog muliggør den fremmede Efterretningstjenestes Virksomhed her i Landet, og derfor kan medføre saa skæbnesvangre Følger baade for dem selv og for andre, som de maatte have draget med ind deri.

To af de ovenomtalte, Malersvend Gilbert Nielsen og Hovmester Cajus Johansen, blev som nævnt dømt senere end de øvrige domfældte — ved Dom af 11. Februar 1943 — idet de tillige havde deltaget i og tildels forestaaet Udgivelsen og Fordelingen af det illegale Blad „De frie Danske". Dette Blad, hvis første Numre udkom i Slutningen af 1941, havde, skønt de kun udsendtes duplikeret, faaet en ikke helt ringe Udbredelse. Skriftets Indhold har i høj Grad været egnet til at skade Danmarks Interesser i Forhold til Udlandet. Det har forfulgt det Formaal at vanskeliggøre den danske Regerings Bestræbelser for at oprethode Ro og Orden, idet det bl.a. har gengivet Opfordringer til Sabotage. Af den Kreds af Personer, der har været delagtige i dette Blads Fremkomst ved Meddelelse af Stof, Deltagelse i Duplikering og Fordeling, ved at have indsamlet Pengebidrag til Bladets Udgivelse, stillet Lokale til Raadighed for Duplikering eller for Opbevaring af Materiale eller paa anden Maade, er foruden Gilbert Nielsen og Cajus Johansen følgende Personer ved Københavns Byrets Dom af 11. Februar 1943 i Medfør af § l i Lov Nr. 388 af 22. Juli 1940, tildels jfr. Lov Nr. 206 af 9 Maj 1942 § 2, idømt de nedenfor angivne Straffe:

Repræsentant Edvin Carl Louis Petersen - Fængsel i 2 Aar.

Drejer Poul Pedersen - Fængsel i 1 Aar 3 Mdr.

Værkfører Osvald Lembke Jensen - Fængsel i 1 Aar 6 Mdr.

Træskærer Jens Peder Helmuth Christian Ottesen - Fængsel i 4 Mdr.

Korrespondent Ib dement Brendstrup - Fængsel i 8 Mdr.

Fabrikant Henning Levin Rønneberg - Fængsel i 1 Aar.

Journalist Bent Henning Demer - Fængsel i 3 Mdr.

Direktør Aage Brydesen - Fængsel i 6 Mdr.

Indehaver af Budcentral Niels Erland Nicolai Dalholt - Fængsel i 3 Mdr.

Politibetjent Johannes Madsen Lindvang - Fængsel i 1 Aar.

Fuldmægtig i Overformynderiet Frode Gabrielsen - Fængsel i 60 Dage.

Cigarhandler Thorvald Herman Rasmus Jensen - Fængsel i 3 Mdr.

Lindvang, der har deltaget i Møder angaaende Skriftets Indhold, har sammen med Edvin Petersen forhandlet med Tandlæge Johs. Konnild om Forberedelse og Tilrette-læggelse af de i Forbindelse med Sagen eftersøgte Personers ulovlige Udrejse her fra Landet. Lindvang og Petersen er derfor tillige dømt for Overtrædelse af Fremmed-loven, Lov Nr. 123 af 30. Marts 1942 § 3, medens Konnild for sin Deltagelse er dømt til Fængsel i 3 Maaneder efter samme Lov.

Ved Dommen er endvidere for Overtrædelse af Straffelovtillæg af 18. Januar 1941 § 3, Nr. 3

Side 215

Mekaniker Egon Svend Aage André Olsen - idømt Fængsel i 1 Aar.

stud. polyt. Peder Eggert Bremer - idømt Fængsel i 1 Aar.

cand. polyt. Preben Christian Wistisen - idømt Fængsel i 2½ Aar.

Disse tre har ikke deltaget i Bladets Udgivelse eller Fordeling, men det er i Forbin-delse med Undersøgelsen blevet oplyst, at Wistisen i Form af Mikrofotografier havde overladt Bremer en af ham foretagen krigsteknisk Opfindelse i den Hensigt, at den skulde tilgaa en fremmed Stat i Krig med Tyskland. Bremer har gennem André Olsen videregivet Mikrofotografierne til Gilbert Nielsen, der havde Forbindelse med Fald-skærmsagenterne. Der er endnu ikke truffet Bestemmelse om, i hvilket Omfang Dom-men af 11. Februar vil blive paaanket af Anklagemyndigheden med Paastand om Strafskærpelse. (Cit. R.B.).

9.-3.-43. Meddelelse fra Statsministeriet om Oprettelsen af et særligt Kontor for den tyske Folkegruppe.

Da den tyske Folkegruppe paa Grund af de særlige Forhold ikke agter at deltage i de forestaaende Rigsdagsvalg, og da Regeringen maa tillægge det Vægt, at der stadig opretholdes Adgang for Folkegruppen til at bevare Forbindelsen med Rege-ringen, har man besluttet at oprette en Stilling under Statsministeriet, der under disse Forhold giver Folkegruppen Adgang til overfor Regeringen at forebringe Spørgsmaal, der berører dens Interesser. Der stilles ved Bevilling paa Finansloven de nødvendige Midler til Raadighed for Udgifter til Aflønning og Kontorhold. (Cit. Berl. Morg. 10.-3.-1943)

12.-5.-43. Kongen modtager Dr. Werner Best paa Amalienborg. (Berl. Morg. 13.-5.-1943).

15.-5.-43. Kongen overtager paany Regeringens Førelse.

15.-5.-43. Kongen i Radioen om Betydningen af Ro og Orden.

Efter at jeg atter har overtaget Regeringens Førelse, føler jeg Trang til at sige Dem alle min varmeste Tak for de utallige Beviser paa Hengivenhed og Trofasthed, som jeg har modtaget under min lange Sygdomsperiode. Tak for al Forbøn og for alle gode Ønsker for min Helbredelse. Men dernæst har jeg i Dag ønsket at tale til alle Danske under Hensyn til den senere Tids alvorlige Begivenheder rundt om i Landet.

Fra den første Dag, da den tyske Besættelse af Danmark fandt Sted, har jeg opfordret alle i By og paa Land til at vise en fuldt ud korrekt og værdig Optræden. De forløbne 3 Aar har da ogsaa vist, at det danske Folk som Helhed har forstaaet, at det under de alvorlige Forhold, vi gennemlever, er af afgørende Betydning, at Ro og Orden hersker i Landet. Visse Begivenheder i den senere Tid viser imidlertid, at der findes Personer, som ved Udøvelsen af forkastelige Handlinger tilsidesætter de Hensyn, som ansvarsbevidste Danske skylder deres Fædreland, om vi skal komme gennem disse alvorlige Tider efter de Linier, som Regering og Rigsdag i fuld Enighed har fastlagt. Disse Handlinger af ansvarsløse Personer kan have de alvorligste Følger for saavel Enkeltpersoner som for Samfundet som Helhed.

Vanskelige og alvorlige Tider har vi gennemlevet, siden den store Krigs Virkninger brød ind over vort Fædreland, vanskelige for vort Lands ledende Mænd saavel som for den enkelte Borger. Maaske har vi dog den vanskeligste Tid tilbage. Jeg opfordrer da alle, gamle som unge, hver paa sin Plads i Samfundet, til at betænke det Ansvar, enhver Dansk har, og til at være med i Arbejdet for at føre vort Land gennem den kommende Tids Vanskeligheder. (Cit. Berl. Morg. 16.-5.-1943).

4.-8.-43. Forsvarsminister Borson til „Aarhus Stiftstidende" om Vanskeligheder efter Krigens Slutning.

Forsvarsminister S. Brorson udtaler i en Samtale med „Aarhus Stiftstidende" som

Side 216

sin Opfattelse, at nye og store Vanskeligheder vil melde sig, naar Krigen slutter, og han siger:

„For det første maa der befrygtes Uroligheder, og det vil være Regeringens Pligt med alle til Raadighed staaende Midler at opretholde Roen i videst muligt Omfang, selv om det vel næppe helt vil kunne undgaas, at der opstaar beklagelige Episoder. Det maa forudses, at Politiet ikke altid vil være i Stand til at hævde Respekten for de lovlige Myndigheder. Hvis Danmark ikke til den Tid har en handlekraftig Regering med Folkets Tillid, maa vi befrygte Kaos og deraf følgende Ulykker, som vi lykkeligvis hidtil har undgaaet. Regeringens Maal er derfor fremfor alt at bevare Roen i de første van-skelige Maaneder, men netop derved skabes der ogsaa Muligheder for en fri Menings-dannelse om den fremtidige Politik i Danmark, saaledes at der gennem Valgene skabes en Rigsdag og en Regering, som Befolkningen vil have den." (Cit. Pol. 5.-8.-1943).

14.-8.-43. Erklæring fra Minister for offentlige Arbejder Gunnar Larsen i Anledning af Meddelelse i et illegalt Blad.

Et illegalt Blad har bragt Meddelelse om, at jeg skulde have sendt følgende haandskrevne Brev til Chefen for „Wehrwirtschaftstab" i København: „Mein lieber Herr Kapitän. Zufällig håbe ich erfahren, dass der Wehrwirtschaftstab eine Anzahl Flug-zeugmotoren bei der Firma X bestellt hat. Darf ich mir gestatten Ihnen auf Grund meiner grösseren Lokalkenntnisse den Rat zu geben, bei künftigen ähnlichen Bestellungen die Firma „Dansk Aero" zu berücksichtigen ....

Mit Hinblick auf die Beschäftigung würde die dänische Regierung vorziehen, dass diese Firma Ihre Aufträge bekommt. Dazu kommt, dass die Leitung von „Dansk Aero" sehr deutsch-freundlich ist, und es immer war ....",

oversat:

Kære Hr. Kaptajn. Tilfældigvis har jeg erfaret, at Wehrwirtschaftstab har bestilt et Antal Flyvemaskinemotorer hos Firmaet X. Maa jeg tillade mig ud fra mit større lokale Kendskab at give Dem det Raad ved fremtidige, lignende Bestillinger at tage Firmaet „Dansk Aero" i Betragtning .... Med Henblik paa Beskæftigelsen vilde den danske Regering foretrække, at dette Firma faar Deres Ordrer. Dertil kommer, at Ledelsen af „Dansk Aero" er og altid har været meget tyskvenlig ,...".

Da jeg aldrig har skrevet et saadant Brev, foreligger der et Falskneri. Hverken overfor mig eller nogen dansk Myndighed eller overfor selve Fabrikken har det nogen Sinde været paa Tale, at den paagældende Fabrik skulde levere Flyvemaskinemoto-rer. Det skal yderligere oplyses, at den paagældende Virksomhed ikke er i Stand til og aldrig har paatænkt at fremstille Flyvemaskinemotorer. (Cit. Berl. Morg. 15.-8.-1943).

21.-8.-43. Opraab fra Regeringen m. fl. til det danske Folk.

I Statsraadet Lørdag forelagde Statsministeren følgende Opraab, som Regeringen og Rigsdagens Samarbejdsudvalg med Tilslutning af de samarbejdende Partiers Rigs-dagsgrupper retter til det danske Folk. Hans Majestæt Kongen bifaldt Udsendelsen af dette Opraab:

„Under den tyske Besættelse, der nu varer paa fjerde Aar, har det været uund-gaaeligt, at der af og til er opstaaet visse Gnidninger. Selve Besættelsens Langvarig-hed fremkalder en større Modtagelighed overfor formodede Fornærmelser og stigen-de Utaalmodighed og Irritation i Befolkningen. I den sidste Tid er der indtraadt Begi-venheder af faretruende Karakter. Sabotage er øvet i stigende Omfang, Demon-strationer er forekommet forskellige Steder, og der er gjort Forsøg paa at bringe Jernbaner og offentlige Værker til Standsning. En Fortsættelse af saadanne Tilstande vil være af ødelæggende Virkning for danske Samfundsforhold.

Side 217

Tilførsler af Levnedsmidler og Brændsel vil blive hemmet, og der vil opstaa alvor-lige Forstyrrelser af den ordnede Produktion til Skade for hele Befolkningen.

For den danske Regering har det stedse været Opgaven at fjerne opstaaede Vanskeligheder og paa det bedste varetage den danske Befolknings Interesser overfor de tyske Myndigheder. Dette vil ogsaa blive Tilfældet overfor de senest indtrufne Begivenheder. Skal det lykkes at føre dansk Folkestyre og Samfundsliv frelst gennem Krigens Ulykker og Farer, er Befolkningens Medvirken hertil nødvendig. Med denne dybt alvorlige Situation for Øje retter Regeringen og Samarbejdsudvalget med Tilslutning af de samarbejdende Partiers Rigsdagsgrupper en indtrængende Opfor-dring til den danske Befolkning om ikke paa nogen Maade at udæske til eller lade sig udæske til uoverlagte Handlinger, men bevare Ro, Besindighed og Sammenhold. Enhver, der ønsker, at dansk Styre i Landet skal bevares, maa føle det som sin Pligt i alle Forhold at bidrage til, at lovordnede Tilstande fortsat kan opret-holdes. Ingen maa tage sig selv til Rette. Det er de lovlige Myndigheder og de ansvarlige Ledere, der maa foretage de Skridt, som er nødvendige til Beskyttelse af danske Interesser." (Cit. Nationaltid. 22.-8.-1943).

30.-8.-43. Officiel Meddelelse om Ministeriet Scavenius´ Demissionsbegæring m. v.

Ministeriet Scavenius har den 29. August til Kongen indgivet sin Demissionsbegæ-ring og er straks ophørt at fungere. Administrationen i Ministerierne og Generaldirek-toraterne ledes indtil videre af vedkommende Departementschef, Generaldirektør eller Direktør. Forinden Ministeriet traadte tilbage, har det afgivet følgende Udtalelse: I denne for vort Land saa alvorlige Time ønsker vi paany at opfordre Befolkningen til at udvise Ro og Besindighed. Særligt er det os magtpaaliggende at udtale, at vi for-venter, at alle Statens Tjenestemænd i den forhaabentlig korte Tid, Undtagelses-tilstanden vil vare, forbliver paa deres Post og under deres Ansvar som Tjeneste-mænd fortsætter deres Gerning til Bedste for Land og Folk, saaledes at det søges undgaaet, at der opstaar Gnidninger mellem Statens Organer og de tyske Autoriteter, der i Kraft af Krigens Love og den erklærede Undtagelsestilstand midlertidig har en særlig Myndighed at udøve. (Cit. Berl. Morg. 31.-8.-1943).

 

 

AFSNIT C

DANMARKS FRIHEDSRAAD

 

DE VIGTIGSTE DATA OG OPLYSNINGER VEDR. FRIHEDSRAADET

SAMT DETS PROKLAMATIONER

I. Frihedsraadets Historie

Godkendt af Raadets oprindelige Medlemmer

 

Oprettelse og Medlemmer.

Danmarks Frihedsraad blev dannet i Sommeren 1943. Det bestod af cand. mag. Frode Jakobsen (Ringen), Redaktør Børge Houmann (Danmarks kommunistiske Parti), Professor Mogens Fog (Frit Danmark), Professor Arne Noe-Nygaard (Dansk Samling) , Major Flemming Muus (Leder af danske „Faldskærmsagenter", Repræsentant for de frie danske i Udlandet), Chefredaktør Aage Schoch og Civilingeniør Erling Foss. I December 1943 afløstes Professor Noe-Nygaard af Dansk Samlings Formand Arne Sørensen. I Februar 1944 maatte Civilingeniør Erling Foss forlade Landet og afløstes af Professor Ole Chievitz; Foss forblev Medlem af Raadet og repræsenterede derefter dette i Sverige i Forbindelse med Redaktør Ebbe Munck, der var udpeget som Repræsentant i December 1943. Den 1. September 1944 blev Redaktør Schoch arreste-ret; kort efter indtraadte Biskop Øllgaard, Odense, i Raadet. Den 14. Oktober 1944 blev Professor Mogens Fog arresteret. Han afløstes af Professor C. A. Bodelsen som Repræsentant for Frit Danmark. I Januar 1945 blev Redaktør Houmann paa Grund af Sygdom afløst af Næstformand for Danmarks kommunistiske Parti Alfred Jensen. I April 1945 genindtraadte Houmann, Schoch og Fog i Raadet, der samtidig supple-redes med Professor Erik Husfeldt (Ringen) og Kontorchef N. S. Banke (Dansk Sam-ling).

Fra Marts 1945 deltog Major Lund (Ole Lippmann) som Repræsentant for Special Forces i Raadets Møder, idet Flemming Muus i December 1944 havde maattet forlade Landet. Fra Efteraaret 1944 var det aftalt med Christmas Møller, at han, saafremt han vendte hjem til Danmark, umiddelbart vilde indtræde i Raadet. Dette skete imidlertid som bekendt først efter Kapitulationen.

Raadets Virksomhed.

Frihedsraadet valgte ikke nogen Formand, men Medlemmerne skiftedes til at diri-gere Møderne, efter at Erling Foss havde ledet dem i Efteraaret 1943; der afholdtes normalt et Møde ugentlig. Frihedsraadet virkede udadtil ved Udsendelse af offentlige Proklamationer og Bekendtgørelser. Meddelelsen om Raadets Stiftelse og Formaal udsendtes i September 1943. Alle Raadets Proklamationer er iøvrigt samlet omstaa-ende. Indadtil saa Raadet det som sin Opgave at samle og koordinere de forskellige Organer inden for den danske Modstandsbevægelse. Denne Virksomhed belyses igennem de Udvalg, som Raadet oprettede:

1) M-Udvalget.

Fra November 1943 stillede Størsteparten af Hærens og Flaadens Befalingsmænd sig under Frihedsraadets Ledelse. Dette skete gennem Forhandlinger mellem Frode Jakobsen som Repræsentant for Raadet og Hærens og Flaadens illegale Stabe, hvor-ved Frihedsraadet af Hæren og Flaaden anerkendtes under Formlen: Ledelsen af Danmarks Kamp mod Tyskerne, indtil Kongen frit kunde Udnævne en Regering.

I Januar 1944 nedsattes et Udvalg med den Opgave at organisere væbnede Styrker til Brug ved eventuelle Krigshandlinger paa dansk Jord. I dette Udvalg indtraadte

Side 222

Redaktør Stig Jensen (Forbindelsesled til „Faldskærmsagenterne" Special Forces), Kaptajn Aa. Højland Christensen, senere afløst af Kaptajn Ahnfeldt-Mollerup (Hæren), Orlogskaptajn Erik Rasmussen (Flaaden), Jørgen Staffeldt (Dansk Samling), Arbejds-mand Svend Wagner (det kommunistiske Parti); senere indtraadte ogsaa Kaptajn Ole Geisler (Special Forces) og Mogens Fog som Repræsentant for Raadet. Ved dette Udvalgs Foranstaltning og efter Forhandling med de allieredes Hovedkvarter inddeltes Landet i 6 Distrikter hver med selvstændige Ledelser, ligesom der i Køben-havn og Provinsen oprettedes Amts- og Byledelser. Disse Organer blev overalt sam-mensat af Repræsentanter for de forskellige aktive Modstandsorganisationer, suppleret med Befalingsmænd. Distriktsledelserne stod ved Kurerer i Forbindelse med M-Udvalget, senere Kommandoudvalget, og havde direkte Radioforbindelse med de allieredes Hovedkvarter. For Jylland oprettedes en fælles Jyllandsledelse til Koordinering af de 3 jydske Regioner.

2) Kommandoudvalget.

Da Opbygningen af Apparatet i Juli 1944 var gennemført, afløstes M-Udvalget af et Kommandoiudvalg. Kommandoudvalget udøvede derefter Modstandsstyrkernes øver-ste Myndighed og bestod af Frode Jakobsen og Mogens Fog (som Repræsentanter for Raadet, efter Fogs Arrestation var Frode Jakobsen Enerepræsentant og blev udnævnt til Leder af Udvalget, desuden Kaptajn C.V. Hjalf (Stabschef i Hærens illegale Orga-nisation), Kommandørkaptajn K. Lundsteen (Stabschef i Flaadens illegale Organisa-tion), Major Flemming Muus (Special Forces) og efter 19. September 1944 Politiin-spektør S.A.Holten (Politiets illegale Organisation). Som Forbindelsesofficerer i Di-strikterne deltog Svend Wagner og Ahnfeldt-Mollerup i Udvalgsarbejdet henholdsvis for København—Sjælland og Jylland—Fyn. Kommandoudvalget foretog Fordelingen af de Vaaben, der udefra tilførtes Landet.

I Oktober 1944 blev det aftalt med de Allieredes Hovedkvarter, at saafremt de Allie-rede i Tilfælde af Krigshandlinger paa dansk Jord skulde ønske udnævnt en militær øverstbefalende, vilde dette blive Generalløjtnant E. Gørtz. Denne skulde i saa Tilfæl-de træde i Funktion i det Øjeblik, det proklameredes fra de Allieredes Hovedkvarter.

3) Bladudvalget.

Flere Blade var direkte repræsenteret i Raadet, men Flertallet af de illegale Blade udsendtes af særlige Grupper, og for at koordinere samtlige Blades Virksomhed blev der truffet følgende Ordning: De illegale Blade sluttede sig sammen i en Række Grupper hver med sit Udvalg, der mødtes ugentlig. Fra hver af Grupperne sendtes en Repræsentant til Frihedsraadets Bladudvalg, der traadte sammen i Marts 1944. Det bestod af Redaktør Niels Jørgensen, Redaktør Peter de Hemmer Gudme, stud. jur. Bent Jørgensen, Redaktør Børge Outze samt Arne Sørensen og Mogens Fog som Repræsentanter for Raadet. Paa dette Udvalgs ugentlige Møder drøftede man de politiske Retningslinier, fremsatte Ønsker og Forslag fra Bladene til Raadet og behandlede Raadets interne og officielle Retningslinier. Efter Arrestationer m. v. blev Bladudvalget omdannet og bestod i Foraaret 1945 af Arne Sørensen (Raadet), cand. jur. Per Markussen, stud. jur. Otto Borch, stud. jur. Bent Brier og Antikvarboghandler Kaaber.

4) Kontaktudvalget.

I Juli 1944 var der opnaaet Mulighed for et Samarbejde med Repræsentanter for visse politiske Partier, og der blev da nedsat et Kontaktudvalg, som drøftede alle Spørgsmaal af fælles Interesse for Frihedsbevægelsen og Politikerne. Udvalget be-stod af Chefredaktør Schoch og Redaktør Børge Houmann (Raadet), Folketingsmand H.C. Hansen (det socialdemokratiske Parti), Folketingsmand Axel Møller (det konser-vative Parti). Efter Redaktør Schochs Arrestation indtraadte Frode Jakobsen i Udval-get, og

Side 223

under Houmanns Sygdom Folketingsmand Alfred Jensen. Ved større Begivenheder og under Drøftelse af Regeringens Dannelse og Straffeloven optoges Forhandlinger af en bredere Repræsentation af Raadet og Politikerne, især Vilhelm Buhl, Ole Bjørn Kraft og Hedtoft Hansen.

5) Juridiske Udvalg.

Fra Sommeren 1944 lod Raadet udarbejde en Række Lovforslag med Henblik paa Opfyldelse af Frihedsbevægelsens Krav efter Befrielsen. Det drejede sig om et Straffelovstillæg, et Tillæg til Retsplejeloven, et Forslag til Konfiskation af Værnema-gergevinster og et Forslag til Ydelse af Erstatninger m. v. til dem, der havde lidt Tab som Følge af Deltagelse i Frihedskampen. I dette Arbejde deltog Overretssagfører Busch-Jensen, Landsretssagfører Carl Madsen, Højesteretsssagfører Ejvind Møller, Fuldmægtig Kjeld Lundgren, Kontorchef Banke og Direktør Ebbe Groes. Udkast til Straffelovstillægget blev i Foraaret 1945 gjort til Genstand for Drøftelse dels med Repræsentanter for politiske Partier og dels med Jurister, udpeget af disse.

6) Arrestationsudvalg.

I Efteraaret 1944 nedsatte Raadet et Udvalg, der skulde gennemgaa og fremskaffe Materiale vedrørende Personer, der med Føje kunde sigtes for landskadelig Virksomhed, og som det af Hensyn til Retssikkerheden efter Besættelsen vilde være nødvendigt at internere til nærmere Undersøgelse. Dette Raad bestod af Frode Jakobsen som Formand (Raadet), Landsretssagfører Carl Madsen (som Jurist), Politi-inspektør Holten (Politiet, der efter den 19. September 1944 havde stillet sig under Frihedsraadets Ledelse under samme Forhold som tidligere Hæren), Vognmand Nørup, senere afløst af Prokurist V. Villadsen (de væbnede Styrker) samt Professor Carsten Høeg og Kriminalassistent H. C. Andersen. Arrestationsudvalget gennemgik ialt 40.000 Personers Forhold og oprettede Kartotek over de Personer, der skulde interneres. En Genpart af Kartotekkortene blev tilstillet særlige Arrestationsgrupper inden for hvert af Landets 6 Militærdistrikter.

7) Lokalkomitéer.

I August 1944 udtaltes fra allieret Side et Ønske om, at der i Provinsbyerne blev oprettet et Organ, som gav samlet Udtryk for Modstandsbevægelsen paa Stedet. Der oprettedes derefter Lokalkomiteer overalt i Landet bestaaende af Repræsentanter for de større Modstandsgrupper og Organisationsgrupper suppleret med en Repræsentant for den stedlige Bestyrelse. Det var Lokalkomiteernes Opgave at give Udtryk for Modstandsbevægelsens lokale Interesser, lede Gennemførelsen af Frihedsraadets Retningslinier paa Stedet, tage Stilling til og lede eventuelle Strejkebevægelser, indsamle Materiale til Arrestationsudvalget og i det hele repræsentere Raadet.

8) Sabotage.

Sabotageorganisationerne var som Frihedsbevægelsens øvrige Organisationer op-staaet spontant. Efter Frihedsraadets Oprettelse holdt det stadig Kontakt med de større Sabotagegrupper, specielt Holger Danske og Bopa, og gav disse Meddelelse om de Retningslinier, hvorefter Sabotagen til enhver Tid burde udøves, ligesom Uddelingen af Sprængstoffer blev systematiseret ved Raadets Foranstaltning i Forbindelse med Ledelsen af „Faldskærmsagenterne". Fra Begyndelsen af 1944 deltog Raadet lige-ledes i Udvælgelsen af Objekter, men iøvrigt gennemførte de forskellige Grupper selv Undersøgelse og Aktion mod de enkelte Maal. Jernbanesabotagen i Jylland 1944—45 gennemførtes i nøje Samarbejde med Ledelsen af Militærdistrikterne.

Virksomhed iøvrigt.

Foruden de offentlige Udtalelser og det Arbejde, der var henlagt under Udvalgene, førte Raadet Forhandlinger med Repræsentanter for de frie danske i Udlandet, de allierede og talrige danske Enkeltpersoner, Institutioner og Myndigheder og søgte

Side 224

herved at influere paa den Holdning, Landet som Helhed indtog over for Besættel-sesmagten, i stigende Grad blev Raadets Afgørelser bestemmende herfor.

I Foraaret 1944 indledte Raadet de Forhandlinger, der afsluttedes med Afsendelsen af Biblioteksdirektør Th. Døssing til Sovjetunionen som Repræsentant for det kæm-pende Danmark. Ligeledes forberedte Raadet Danmarks Optagelse blandt de allie-rede Nationer sidst ved en Henvendelse af Januar 1945, som fremsendtes af Raadet og de politiske Partier i Forening. Det vil ikke være muligt iøvrigt paa dette Sted at give en fuldstændig Oversigt over Raadets Virksomhed.

Økonomi.

Under hele Frihedskampen har det været overladt de enkelte Organisationer og Modstandsgrupper selv at opretholde deres Økonomi gennem Indsamlinger og lign. Efter Oprettelsen af de væbnede Styrker blev det imidlertid nødvendigt for Raadet at skabe en selvstændig Økonomi. I Maj 1944 paatog Dr. techn. Chr. Ostenfeld sig den Opgave at fungere som Kasserer for Raadet, og han iværksatte en privat Indsamling fra Erhvervsorganisationerne o.s.v. Samtidig ydedes der fra engelsk Side gennem Special Forces' herværende Repræsentanter betydelige Tilskud til Arbejdet. Disse Beløb betragtes efter den nuværende danske Regerings Ønske som Laan til den danske Stat. I August 1944 tilbød de politiske Partiers Repræsentanter gennem Kon-taktudvalget at yde Tilskud til Organisation og Bevæbning af Styrkerne af Statens Midler, og Udgifterne er siden væsentligt afholdt ad denne Vej.

Raadet havde vedtaget at opløse sig, saa snart Forfatningen ved Landets Befrielse kunde træde i Kraft; men paa Grund af Forholdene maatte dette fungere videre indtil Sagen vedrørende de internerede og de væbnede Styrker kunde henlægges under ansvarlige Ministre. Den 8. Juni 1945 modtog Hans Majestæt Kongen Raadet i Afskeds-audiens.

Side 225

 

Sept. -43. Proklamation om Frihedsraadets Dannelse og dets Program.

 

II. Frihedsraadets Proklamationer 1)

*1) Samlingen, der bl.a. har været forelagt to af Frihedsraadets Medlemmer, er komplet, saavidt det i den begrænsede Tid har kunnet konstateres.

 

Den nationale Folkefront mod Nazismen er nu en Kendsgerning

MEDDELELSE OM DANNELSE AF DANMARKS FRIHEDSRAAD

 

Fra den Dag, de tyske Tropper i 1940 besatte vort Land, har Viljen til at yde Mod-stand mod Nazisternes voldelige Angreb paa vor nationale Selvstændighed og Sam-fundsorden været levende i det danske Folk. Efterhaanden som den tyske Indflydelse paa Landets Styre tiltog, og Værnemagten i stadig højere Grad søgte at udnytte vore Hjælpemidler i sin Krigsførelses Tjeneste, opstod der i Danmark en Række Bevæ-gelser og Blade, der gav Udtryk for Folkets Modstandsvilje og organiserede den danske Frihedskamp. Denne Virksomhed maatte paa Grund af vore Regeringers og vor Rigsdags Eftergivenhed føres i Strid med Undtagelseslovgivningen, som de frem-mede har gennemtvunget.

De Organer, der saaledes har ført an i Kampen mod Tyskerne, har i Arbejdet for det fælles Maal støttet hinanden, naar Lejlighed gaves, men de har ikke — som det er Tilfældet i andre undertrykte Lande — haft nogen fælles Ledelse. Efter den 29. August 1943 er imidlertid Ønskeligheden af et saadant Organ blevet aabenbar, dels fordi vort Folk under de skærpede tyske Forholdsregler ønsker den aktive Kamp ført med endnu større Kraft end hidtil, dels fordi Kampens Vilkaar er blevet saaledes strammet, at den mest effektive Organisation er paakrævet.

I Forstaaelse heraf er DANMARKS FRIHEDSRAAD blevet oprettet og har vedtaget følgende:

1) Danmarks Frihedsraad er dannet af Repræsentanter for de danske Bevægelser der i Fællesskab og i Overensstemmelse med Folkets Ønsker aktivt vil bekæmpe den tyske Besættelsesmagt, indtil Danmark igen er et frit og uafhængigt Land. 2) Raadet har optaget en Repræsentant for De frie Danske i Udlandet, hvis betydningsfulde Ar-bejde for Danmarks Sag vi i høj Grad anerkender. 3) Raadets Medlemmer afgiver højtideligt Løfte om i Arbejdet for Danmarks Frihed at sætte dette Maal over ethvert Partihensyn og enhver Særinteresse. 4) Raadet vil henvende sig til Folket gennem den frie Presse, hvis Opgave det er at vise de Veje, der fører til Friheden, og — trods vanskelige Arbejdsvilkaar, at bringe Befolkningen den ærlige Oplysning, som Tysker-ne hindrer Presse og Radio i at udbrede. 5) Raadet arbejder for de demokratiske Ide-aler og vil bekæmpe ikke alene de ydre Fjender, men ogsaa de danske Nazister, Overløbere og Kapitulanter. 6) Raadets Opgave er at organisere Modstanden mod Tyskerne paa alle Omraader og med alle Midler, der staar til Folkets Raadighed.

September 1943. Danmarks Frihedsraad.

Side 226

Nov.-43. Plan for den første Periode efter Besættelsens Ophør. (Trykt som Piece.)

Hvis vi vil vinde Freden, maa vi forberede den under Krigen

NAAR DANMARK ATTER ER FRIT

DANMARKS FRIHEDSRAAD

fremsætter en Plan for den første Periode efter Besættelsens Ophør

Vi opfordrer til Afskrift, Mangfoldiggørelse og Udbredelse uden Udeladelser eller Ændringer

INDLEDNING

Spørgsmaalet om, hvad der skal ske i Danmark, naar Tyskland er besejret, og Be-sættelsen hæves, drøftes med stor Alvor og Interesse i hele det danske Folk. En aaben Debat om dette for vort Land livsvigtige Fremtidsproblem er udelukket under de her-skende Forhold, men det er nødvendigt, at man ikke staar uforberedt den Dag, vi selv skal styre vore egne Sager.

For nogle Maaneder siden traadte Repræsentanter for de frie Bevægelser, der in-denfor Landets Grænser bekæmper Tyskerne, sammen og dannede DANMARKS FRI-HEDSRAAD. Udover det aktuelle Arbejde er det naturligt, at Raadet maatte gaa i Gang med Drøftelser af Retningslinier for Tiden efter Krigen, idet det her gerne vilde samle hele den Indflydelse, det raader over, til en Indsats i Tide. Raadet mener sig forpligtet til at fremlægge Resultatet af sine Overvejelser, fordi det er det eneste autoritative Organ, der for Tiden aabenlyst kan give Udtryk for sin Mening, og berettiget til at gøre det, fordi Raadet repræsenterer den store Del af Befolkningen, der fører en aktiv Kamp mod Besættelsesmagt og Nazisme og derved gør en reel Indsats for Danmarks Befrielse.

Der vil være almindelig Enighed mellem alle retsindige Danske om, at de For-holdsregler, der bør træffes i direkte Tilslutning til Generhvervelsen af vort Selvstyre, skal opfylde 3 Hovedformaal:

1) Demokratiet skal ufortøvet og uindskrænket genindføres, og dets Fremtid sikres.

2) De, der er skyldige i eller medansvarlige for, at vort Selvstyre og vort Retsgrundlag blev krænket under Besættelsen, og de, som har draget personlig Fordel af Landets Ufrihed, bør staa til Ansvar for deres Handlinger.

3) Enhver Straffeforanstaltning, der maatte blive iværksat overfor saadanne Personer, skal være i Overensstemmelse med rodfæstet dansk Retsbevidsthed og gennemføres ad lovlig Vej, saaledes at man undgaar en Selvjustits.

Ad 1) Det er næppe nødvendigt, at begrunde det første af disse Punkter nærmere. Kun en meget lille Del af Befolkningen har sluttet sig til Nazismen og derigennem ta-get Standpunkt imod Folkeflertallets udtrykkelige Ønske om Demokratiets Genind-førelse og Videreudvikling.

Den Regering, der træder til umiddelbart efter Besættelsens Ophør, faar til Opgave at genindsætte det danske Folk i dets demokratiske Rettigheder, saaledes som det nærmere skal præciseres i næste Afsnit. Et af de nødvendige Skridt i denne Retning vil være at udskrive Valg til en ny Rigsdag. Den Rigsdag, der blev valgt den 23. Marts 1943, opfylder ikke Fordringerne til en demokratisk Folkerepræsentation. Den er ikke valgt ved et frit Valg, idet alle, hvis Anskuelser om Landets Kurs afveg væsentligt fra Regeringens, var afskaaret fra eller i høj Grad hæmmet i at give dette Udtryk, foruden at et af Partierne direkte var forbudt. Endelig er de Problemer, som Rigsdagen af Væl-gerne har faaet Mandat til at løse, af ganske anden Karakter end de, der ved Krigens Afslutning vil foreligge.

Den første Regering skal udføre de Handlinger, der nødvendigvis maa udføres straks, mens andre Opgaver, der ikke kræver hurtig Indgriben, bør henskydes til efter et demokratisk Valg.

Side 227

Ad 2) Ved Talen om, hvem der er skyldig i eller medansvarlig for Krænkelsen af Landets Selvstyre og Retsgrundlag, tænkes ikke paa „Krigsforbrydere", det vil sige Folk, der har forbrudt sig mod de internationale Regler for Krigsførelse og Optræden i besatte Lande (Haagerkonventionen etc.) Efter de allierede Nationers Beslutning vil disse blive dømt ved særlige Domstole i de enkelte Lande.

Derimod hersker der en utvivlsom og uomgængelig Vilje i vort Folk til, at Landet selv skal gøre op med de Landsmænd, der har været Tyskerne behjælpelige med de-res Nedbrydning af vort normale Samfundsliv paa det politiske, retslige og øko-nomiske Omraade. Det vilde være en Krænkelse af Retsbevidstheden og derfor skadeligt for en sund Fremtid, om de ikke blev draget til Ansvar for deres Gerninger.

Imidlertid raader der megen Uklarhed om, hvor Grænsen for Skyld og Medansvar skal drages, og hvilke Straffeforanstaltninger der skal bringes i Anvendelse. Efter Raa-dets Mening kan Spørgsmaalet om Skyld og Medansvarlighed rejses overfor følgende Grupper:

I. Medlemmer af Regeringer og Folkerepræsentationer (specielt Rigsdagen), som ved deres Holdning før og under Besættelsen har medvirket til at bringe Landet under tysk Styre og Tvang.

II. Embeds- og Tjenestemænd, som ved direkte unational Optræden eller ved Slap-hed og Eftergivenhed har begunstiget Fjenden,

III. Personer indenfor Presse, Kunst, Undervisningsvirksomhed, Radio og Organisa-tionsliv, som har ydet Besættelsesmagten og Nazismen aandelig Støtte.

IV. Erhvervsdrivende, der har udnyttet Landets Nødstilstand til privatøkonomisk Vinding.

V. Nazister og deres Medløbere, som har ladet sig hverve til fremmed Krigstjeneste, som har samarbejdet med Tyskerne før og efter 9. April, har modtaget Pengeydelser fra tysk Side til antidemokratiske Virksomhed, har optraadt som Angiver eller har deltaget i Vold, Trusler og Frihedsberøvelse overfor danske Statsborgene.

Ad 3) Medens der for de første 4 Gruppers Vedkommende næppe bestaar nogen større Fare for, at Folket ved Krigsafslutningen skulde tage sig selv til Rette, viser en Række Begivenheder i Sommeren 1943, at Udsigten til Selvjustits overfor dem, der falder ind under Gruppe V, er nærliggende. Hvor forstaaelig en saadan spontan Reak-tion end maatte være, er den dog i saa høj Grad stridende mod dansk Retsopfattelse, at alle besindige Borgere maa være enige om at søge denne Situation undgaaet.

Men dette kan kun ske, hvis Befolkningen paa Forhaand har Sikkerhed for, at Anklage mod de paagældende vil blive rejst, og at de ufortøvet bliver hindret i at udøve den Terror, de gennem deres nazistiske Oplæring er indstillet paa at bringe i Anvendelse, og som ganske utilsløret forberedes af de hvervede Korps.

For at undgaa blodige Revolter og Opgør indenfor Landets Grænser, men ogsaa for at sikre Gennemførelsen af de to andre Hovedopgaver, vil det være nødvendigt, at der straks efter Krigsafslutningen paa forfatningsmæssigt Grundlag skabes et Regerings-organ, der i Overensstemmelse med Folkets Ønsker handlekraftigt kan og vil gennem-føre de Forholdsregler, der er nødvendige for hurtigt at føre Landet frem til en normal Tilværelse.

Vi skal i det følgende nærmere udforme de Opgaver, der forestaar i den første Tid efter Besættelsens Ophør og begrunde vor Opfattelse af, hvorledes de bør løses. Der vil blive lagt Vægt paa at skelne mellem saadanne Forholdsregler, der af Hensyn til Landets Sikkerhed maa træffes straks, og saadanne, som ikke haster, og som derfor kan underkastes en regulær demokratisk Behandling af en nyvalgt Rigsdag.

Det er vort Haab gennem dette Arbejde at bidrage til et retfærdigt Opgør med de landsskadelige Kræfter, som Besættelsen har udløst, og til en hurtig og sikker Genop-rettelse af vort normale Samfundsliv paa demokratisk Grund.

228

FORANSTALTNINGER TIL DEMOKRATIETS GENINDFØRELSE

OG BEFÆSTELSE

I Tiden fra 9.-4.-1940 til 28.-8.-1943 blev der under tysk Pres, men paa vore Rege-ringers Foranstaltning og med Rigsdagens Tilslutning gennemført en Lovgivning i vort Land, som var i afgørende Modstrid med dansk Retssædvane og Retsbevidsthed, og som tillige i flere Henseender brød med Grundlovens Aand og Bogstav. Samtidig udfærdigedes en Række Anordninger og Bestemmelser, til Dels i Ly af Rigsdagens Bemyndigelse til Ministeriet, der havde samme Karakter.

Saadanne Undtagelseslove, Anordninger m.v. maa ophæves med øjeblikkelig Virk-ning, hvilket kan ske ved kongelig Anordning. Det drejer sig særlig om følgende Love med tilhørende Bestemmelser:

Lov 219, 1.-5.-1940 om skærpet Straf for visse Overtrædelser af Straffeloven.

- 388, 22.-7.-1940, 536, 22.-12.-1941, 206, 9.-5.-1942, samt

- 14, 18.-1.-1941 og 206, 9.-5.-1942, der alle indeholder Skærpelser og Tilføjelser til den borgerlige Straffelov af 1930.

- 562, 31.-10.-1940 om politimæssige Bestemmelser vedrørende militære Forhold.

- 349, 22.-8.-1941 om Forbud mod kommunistisk Forening og Virksomhed, samt Be-stemmelsen om Danmarks Tiltræden til Antikominternpagten.

- 452, 11.-11.-1942, Bemyndigelseslov til Opretholdelse af Ro, Orden og Sikkerhed.

- 362, 19.-7.-1943 om Aflevering af Skydevaaben og Motorkøretøjer til Politiet.

Men desuden er der paa tysk Paabud indført forskellige Særordninger, derunder specielt en „frivillig" Pressecensur, som ligeledes straks maa afskaffes.

I Henhold til denne Undtagelseslovgivning, som først og fremmest tjener Besæt-telsesmagtens Interesser, er talrige danske Statsborgere dømt i Besættelsens Aar. Alle, der af denne Grund ved Krigsafslutningen endnu afsoner Straffe i Henhold til disse Love, skal øjeblikkelig sættes paa fri Fod.

Men yderligere maa der skabes Mulighed for at yde fuld Erstatning til enhver, der har lidt Tab ved at blive indsat i Arrest, anklaget eller straffet i Henhold til Undtagelseslovgivningen. Da denne er gennemført af Statens lovlige Myndigheder, vil det være Staten, der er forpligtet til at honorere Erstatningskravene efter Regler, der fastsættes af den nye Rigsdag. Med samme moralske Ret vil enhver Dansker, der efter den 29. August arresteres og straffes for tysk Ret paa Grund af nationale Handlinger have Krav paa Erstatning, der evt. ydes de Efterladte, og ogsaa disse Byrder skal bæres af Staten. Yderligere kan lignende Betragtninger gøres gældende overfor de Mennesker, der har sat Liv og Førlighed til under antitysk Kampvirksomhed indenfor Landets Grænser, f. Eks. ved Sabotagehandlinger.

Det er den nye Rigsdag, der skal tage Stilling til Erstatningsspørgsmaalet, men hvor det er paakrævet, maa den første Regering yde en foreløbig Hjælp.

Alle Afskedigelser, der er foretaget under tysk Pres eller paa Grund af national Virk-somhed, skal annulleres, saafremt den afskedigede ønsker at genindtræde i sin tidligere Stilling. Lovmæssige Bestemmelser herom kan naturligvis kun træffes for dem, der var ansat af det offentlige, men det maa antages, at saadanne For-holdsregler vil øve en moralsk Indflydelse paa Ledere af private Virksomheder, saa ogsaa de vil føle sig forpligtet til at søge den Uret gjort god, der er forvoldt retsindige og ærlige Danske. Hvor berettigede Erstatningskrav i Anledning af saadanne Afske-digelser ikke kan fyldestgøres paa anden Maade, bør det offentlige træde til.

Frigivelse af politiske Fanger, Erstatningsydelse og Annullering af Afskedigelser er simple Retfærdighedshandlinger overfor dem, der har lidt under den ydre og indre Tvang. At yde Oprejsning er et Led i Demokratiets Genindførelse.

Vender man sig herefter til Spørgsmaalet om Demokratiets Befæstelse, vil Mulig-heden af Forbud mod nazistiske Organisationer og Blade være nærliggende. Efter alt at dømme vil Flertallet af deres Medlemmer og Medarbejdere falde ind under de Strafregler, der senere skal omtales, men det vil efter Raadets Mening være meget betænkeligt at forbyde nogen politisk Organisation, idet dette er i Strid med Grund-loven.

Side 229

Anderledes stiller Forholdet sig med Hensyn til de nazistiske Korps, der dels ud-dannes direkte med indenlandsk Virksomhed for Øje, dels kan forventes hjemsendt fra Fronterne. Den Mulighed foreligger, at de, naar Besættelsen hæves, vil udøve indi-viduel Terror og forsøge at modsætte sig Genindførelsen af demokratiske og ordnede Tilstande ved Vaabenmagt. Derved frembyder Korpsene en saadan Fare for Statens Sikkerhed, at de ikke alene maa forbydes, men afvæbnes og uskadeliggøres, straks efter at Tyskerne har forladt Landet. Medlemmernes videre Skæbne vil saa afhænge af de Straffeforanstaltninger, der skal fastsættes bl.a. for Deltagelse i fremmed Krigs-tjeneste for fjendtlig Magt, og som omtales i det følgende Afsnit.

— Endelig er det som omtalt den første Regerings Opgave at udskrive Nyvalg til Rigsdagen, saaledes at den yderligere Udbygning af Demokratiet ligger i Folkets Haand. Der vil under en offentlig og fri Valgkamp blive Lejlighed for Partierne til at tage Stilling til de Opgaver, som vi tillægger den nye Rigsdag, samt til andre fore-liggende Spørgsmaal, herunder Beskæftigelsesproblemet, som vi iøvrigt ikke her skal komme ind paa.

FORANSTALTNINGER OVERFOR SKYLDIGE

OG MEDANSVARLIGE

Naar Raadet lægger megen Vægt paa et Opgør med Hensyn til de Forsyndelser, der er begaaet overfor Land og Borgere under Besættelsens Tvangssituation, skyldes det ikke noget hadsk Ønske om Repressalier, men en fast Overbevisning om, at det for Danmarks frie Fremtid er af afgørende Betydning at udskyde de Elementer af Sam-fundslivet, som har svigtet eller direkte angrebet vort Demokrati og vor Retsorden.

Som anført i Indledningen maa der herunder skelnes mellem 5 Grupper, hvis For-hold nu skal behandles særskilt.

I. Medlemmer af Regeringer og Folkerepræsentationer (specielt Rigsdagen), som ved deres Holdning før og under Besættelsen har medvirket til at bringe Landet under tysk Styre og Tvang.

Raadet anser det for ubetimeligt paa nuværende Tidspunkt at rejse nogen Diskus-sion om Ansvaret for, at Danmark kapitulerede uden Forsøg paa Forsvar den 9. April. De Forhold, der førte til Beslutningen om ikke at gøre Modstand, har deres Grund i he-le vor mangeaarige Forsvarspolitik, der var ført med Befolkningens Tilslutning, og det kan derfor ikke være berettiget at rejse nogen almindelig Anklage mod den Regering, som deltog i Beslutningen om Overgivelse. Derimod kan det komme paa Tale at rejse Anklage mod Enkeltpersoner indenfor Ministeriet, som har undladt at lade Oplys-ninger om det forestaaende Angreb gaa videre til andre Ministre og til Rigsdagen og derved har hindret en klar Forhaandsafgørelse af, om vi skulde forsvare os eller ikke.

Det maa blive den nye Rigsdags Opgave at nedsætte en parlamentarisk Kommis-sion i Henhold til Grundlovens Prg. 45, som kan klarlægge Skyldsspørgsmaalene i denne Henseende, hvorefter man maa træffe Beslutning om, hvorvidt der skal rejses Rigsretsanklage.

Under Besættelsen indtil den 28. August 1943 var det 3 danske Regeringer og 2 Rigsdagsforsamlinger, der gennemførte Samarbejde med Tyskerne. Der blev i denne Periode foretaget afgørende Indgreb i dansk Retsorden gennem de Love, Anord-ninger og Bestemmelser, som er anført i foregaaende Afsnit. Og samtidig ydedes der Tys-kerne en Række Indrømmelser paa det økonomiske Omraade, som svækkede Landets finansielle Stilling. Befolkningen var afskaaret fra at give sin Mening til Kende overfor den Samarbejds- og Indrømmelsespolitik, som Regering og Rigsdag førte, fordi enhver offentlig Kritik blev opfattet som krænkende for tyske Interesser og derfor forbudt, og fordi man ved Valget i Marts 1943 udtrykkelig meddelte Vælgerne, at de ikke ved Afstemningen skulde eller kunde tage Stilling til Regeringens Politik. Der skal ikke paa dette Sted gøres nærmere Rede for Frihedsraadets Standpunkt til de Ledendes Op-træden, men det skal kort slaas fast, at Samarbejdsperioden efter Raadets Mening har været til stor Skade for vort Land, fordi det var Danske, der selv nedbrød vor

Side 230

Retsorden og undergravede vor Økonomi, og fordi det blev Danske, der deltog i Bekæmpelsen af den aktive Modstand mod Besættelsesmagten. Officielt blev Danmark en frivillig Hjælper paa Frontens tyske Side, medens andre besatte Lande aabenlyst satte sig til Modværge. Og det fritager ikke nogen af de styrende for Ansvar, at de handlede under tysk Tvang, thi baade Rigsdag og Ministerium som Helhed og de enkelte Medlemmer kunde have svaret Nej til tyske Krav og taget de deraf følgende Konsekvenser. Men det er efter Frihedsraadets Mening det danske Folk, der skal afgøre, om det anser den førte Politik for forsvarlig eller endog berettiget, og om det med Henblik paa Fremtidens Opgaver vil give de Personer sin Tillid, som under Henvisning til „det mindre Onde" prisgav vore demokratiske Privilegier under Besættelsen. Det Opgør, der bør finde Sted mellem disse Aars Politikere og Befolk-ningen, er med andre Ord efter Raadets Opfattelse ikke af juridisk, men af politisk Art. Den Ændring af Forholdene, der fandt Sted ved den tyske Magtovertagelse, vil ikke kunne udviske Indtrykket af, hvad Samarbejdsaarenes Mænd bærer Ansvaret for, og det er ganske nødvendigt for Befæstelsen og Videreførelsen af den demokratiske Linie i Danmarks Fremtid, at der tages en klar Stilling til deres Handlinger. Dette kan ske gennem Valget til den nye Rigsdag efter en forudgaaende offentlig Drøftelse af Besættelsestidens Politik.

Den nye Rigsdag vil faa til Opgave at afgøre, om der skal nedsættes en parla-mentarisk Kommission til Undersøgelse af, om Enkeltpersoner indenfor Regeringer og Rigsdag i strafværdig Grad har svigtet deres Opgave som Repræsentanter for danske Interesser til Fordel for den fjendtlige Magt. Skulde Kommissionen finde, at dette har været Tilfældet for nogles Vedkommende, vil Rigsretssag kunne rejses mod dem.

II. Embeds- og Tjenestemænd, som ved direkte unational Optræden eller ved Slaphed og Eftergivenhed har begunstiget Fjenden.

Et stort Antal af de offentlig ansatte har under Besættelsen udvist en udmærket national Holdning, idet de har søgt at forvalte tyskvenlige Love m. v. paa en saadan Maade, at det mindst muligt kom til at gaa ud over deres Landsmænd. Men enkelte Embeds- og Tjenestemænd baade i Centraladministration, Politi, Domstole og andre Myndigheder har i Tjenesteiver eller direkte Nazisympati hensynsløst udnyttet de foreliggende Muligheder til Skade for danske Interesser og Enkeltpersoner. Denne Handlemaade er i Strid med almindelig national Moral og Retsfølelse, og det vil være betænkeligt at lade Folk, der saa tydeligt har afsløret antidemokratiske Tilbøjelig-heder, fortsætte deres Embedsgerning under Landets Genrejsning. Det fritager ikke for Ansvar, at der er handlet i formel Overensstemmelse med Undtagelseslovgiv-ningen eller efter tyske Ordrer, idet den enkelte i samme Grad som andre har haft Mulighed for at lade de paatvungne Forskrifter slumre eller nægte at adlyde Ordre.

Det vil være den første Regerings Opgave at suspendere saadanne offentligt an-satte, hvadenten de er erklærede Nazister eller blot holdningsløse Medløbere. Deres Forhold kan da tages op til nærmere Undersøgelse i Henhold til den nye Rigsdags Bestemmelse. De vil ikke kunne drages til Ansvar efter den nugældende Tjeneste-mandslov, fordi den Situation, Landet kom i i April 1940, ikke var forudset ved Lovens Vedtagelse. Der maa derfor skabes ny Lovhjemmel, hvorefter de kan tiltales. — Vi skal senere i dette Afsnit behandle det almindelige Spørgsmaal om Tiltale efter Love med tilbagevirkende Kraft.

III. Personer indenfor Presse, Kunst, Undervisningsvirksomhed, Radio og Organisa-tionsliv, som har ydet Besættelsesmagten og Nazismen aandelig Støtte.

I Ly af den eensidige Ytringsfrihed, som Besættelsesaarene bød Danmark, har ad-skillige Mennesker udfoldet en Paavirkning af Offentligheden i nazistisk og tyskvenlig Retning, som ikke kunde finde sin naturlige Modvægt, da det var udelukket at tage til Genmæle. Denne Propaganda tilsigtede at undergrave den nationale Modstandsvilje og den demokratiske Samfundsfølelse, men den prellede af paa Danskernes sunde Instinkter og Dømmekraft. Det kan forudses, at adskillige af de Folk, der mest aaben-mundet har taget de øjeblikkelige Magthaveres Parti, vil følge deres Overløbernatur og søge tilbage i Demokratiets Rækker, men der er al Grund til at vente, at de

Side 231

ikke vil formaa at aftvætte det Stempel, de selv har paatrykket sig, og alene den almindelige Fordømmelse af deres Adfærd og Foragt for deres Holdningsløshed vil være tilstrækkelig til at hindre dem i at gøre sig offentligt gældende for Fremtiden. Nogen Form for direkte Straffeforanstaltninger vil derfor i Reglen ikke være paa-krævet, undtagen hvor det drejer sig om Tjenestemænd; for deres Vedkommende gælder det, at man ikke med Tryghed kan lade dem deltage i Genopbygningen og Forvaltningen af Demokratiet, hvorfor en lignende Behandling som for de under Gruppe II omtalte Embeds- og Tjenestemænd vil føles retfærdig.

IV. Erhvervsdrivende, der har udnyttet Landets Nødstilstand til privatøkonomisk Vinding.

Betydende Dele af Erhvervslivet har, medens Landet som Helhed forarmedes, taget et stærkt Opsving under Krigen som Følge af Leverancer til Tyskland og dets For-bundsfæller. Det drejer sig her navnlig om visse Fabrikanter, Aktieselskaber, Entre-prenører, Handlende m. fl., der har udnyttet den foreliggende Situation til at skaffe sig ekstraordinære Indtægter paa det øvrige Samfunds Bekostning. I Modsætning til, hvad der var Tilfældet under Verdenskrigen 1914—18, er Krigsindkomsterne nemlig denne Gang ikke fremkommet ved Betaling fra de Lande, der har modtaget Varerne, men ved at Nationalbanken paa det danske Samfunds Vegne har betalt Sælgerne de Købesummer, som Tyskland stadig skylder os.

Det er værd at understrege, at der i hvert Fald ikke før den 29. August var Tale om nogen egentlig Tvang for Industridrivende, Entreprenører og Grossister til at produ-cere eller levere Varer til Tyskland, ligesom der for Detailhandel kun var Pligt til Salg af personlige Fornødenheder til Medlemmer af den tyske Værnemagt og paa almindelige Betingelser. Mange har forsøgt at give det Udseende af, at der forelaa en saadan Tvang. Det kan slaas fast, at dette ikke er rigtigt, men Undskyldninger frem-kaldt af daarlig Samvittighed. Det fritager heller ikke for Ansvar, at Leverancerne i adskillige Tilfælde har fundet Sted efter Forhandling med de danske Myndigheder. Det kan kun paaføre disse et Medansvar. At en konsekvent national Holdning var mulig, fremgaar deraf, at en Række Erhvervsdrivende faktisk har formaaet at undgaa Leverancer til Tyskland.

Endvidere maa den Indvending afvises, at Krigsleverancerne skulde være dikteret af Ønsket om at opretholde Beskæftigelsen. De Summer, vi har anvendt til de uden-landske Kreditter, har ikke blot „opretholdt Beskæftigelsen", men forarmet Landet ved, at vore Beholdninger af Varer og Materialer er unddraget det hjemlige Forbrug og sendt ud af Landet uden Betaling.

De Fortjenester, der er udbetalt af Nationalbanken for Leverancer til Tyskland, er kun kommet en lille Del af Befolkningen til Gavn, og da ingen venter, at Tyskland efter sit Nederlag vil være i Stand til at betale de Beløb, det skylder, vil det ikke alene under Krigen, men ogsaa i Fremtiden, være det samlede danske Samfund, der skal bære Byrderne ved, at enkelte har lukreret stort. Gennem særlige Skattelove har Staten søgt at reducere Krigsfortjenesterne, men Beskatningen har under Besæt-telsens Tryk ikke kunnet faa den Karakter af Konfiskation, som maa synes rimelig i Betragtning af, at Fortjenesterne er opnaaet paa Bekostning af den øvrige Befolkning.

I naturlig Overensstemmelse med demokratisk Retsfølelse paa det økonomiske Omraade bør da under Efterkrigens frie Forhold uden Hensyn til de Følger, det kan have for den enkelte, foretages en Konfiskation af disse Krigsgevinster til Afdrag paa Nationalbankens tyske Tilgodehavende og saaledes til Formindskelse af det danske Samfunds Tab. Under Valgdebatten maa man drøfte de Retningslinier, der herunder skal følges, hvorefter det bliver den nye Rigsdags Opgave at føre Foranstaltningerne ud i Livet.

En Konfiskation af denne Art, der virker som Fordømmelse og Straf, tænkes natur-ligvis ikke vendt mod den almindelige Indtægtsfremgang, der karakteriserer hele Erhverv som Følge af Prisstigninger paa deres Produkter, og som den enkelte uden selv at have tilstræbt det har deltaget i. De Personer, man ønsker at ramme, er dem, der for økonomisk Vindings Skyld ikke har vist tilbørlig Tilbageholdenhed med Hensyn

Side 232

til at stille deres Arbejdskraft og Produktionsanlæg til vore Fjenders Disposition. At en mere indgribende Skattelovgivning end den nugældende om nødvendigt efter Krigen maa bøde paa de Misforhold mellem forskellige Samfundsklassers økonomi-ske Stilling, som Krigstidens uheldige Indtægtsfordeling har medført, er en anden Sag og falder uden for denne Redegørelses Rammer.

V. Nazister og deres Medløbere, som har ladet sig hverve til fremmed Krigstjeneste, som har samarbejdet med Tyskerne før og efter 9. April, har modtaget Pengeydelser fra tysk Side til antidemokratisk Virksomhed, har optraadt som Angivere eller har deltaget i Vold, Trusler og Frihedsberøvelse overfor danske Statsborgere.

Det er overfor Personer af denne Art, at det vil være nødvendigt at tage øjeblik-kelige Forholdsregler, dels for at hindre dem i at skabe Uroligheder, dels for dermed at opfylde Folkets naturlige Krav om retfærdig Straf over Landsforræderne.

Det har for Raadet været en tungtvejende Begrundelse for overhovedet at gaa i Lag med den umiddelbare Efterkrigstids Problemer, at det herved kan yde et positivt Bidrag til Afgørelsen af, hvorledes Straffen skal ramme de skyldige af denne Art, og samtidig kan anvise den eneste Udvej for, at Danmark undgaar at styrtes ud i en Periode af individuel Terror og personlige Repressalier, naar Besættelsen hæves. Raadet har i Kraft af sin Sammensætning et meget nøje Kendskab til de Følelser og Forsætter, der besjæler den aktive Del af Befolkningen uanset den politiske Opfattelse iøvrigt, og det er vor faste Overbevisning, at talrige Landsmænd forestiller sig et direkte Opgør med Forræderne, saafremt disse ikke øjeblikkeligt drages til Ansvar af Landets lovlige Myndigheder.

Raadets Overvejelser over, hvorledes dette kan ske, fører os ind paa en nøjere Ud-redning vedrørende

LOVGIVNING OG DOMSTOLE I OVERGANGSTIDEN

Vor Fremstilling har til Hensigt at foreholde Landets Regeringsmagt ved Krigsaf-slutningen dens Ansvar for Opretholdelsen af ordnede Tilstande i Landet og samtidig at vise Befolkningen den værdigste Maade, hvorpaa Opgøret kan finde Sted.

Det første Skridt maa være at uskadeliggøre alle Nazister, Korpsfolk og andre, der mistænkes eller anmeldes for at have øvet Forbrydelser af den i Overskriften nævnte Art. Det næste Skridt vil være at sætte dem under Anklage efter Love, der tager særlig Sigte paa disse Forbrydelser.

Det vil være uomgængelig nødvendigt for visse Forbrydelser at skabe nye Love og for andre at skærpe Straffen i eksisterende Lovbestemmelser med tilbagevirkende Kraft. Dette strider ikke mod Grundloven, idet det ved alle Grundlovsforslag siden 1849 bevidst er undladt at indføre Bestemmelser, der hindrer, at en Lov kan gives med tilbagevirkende Kraft. Muligheden heraf er holdt aaben netop med Henblik paa unormale Forhold. Naar en Lov normalt ikke maa have tilbagevirkende Kraft, er det Udtryk for, at den enkelte ikke skal være udsat for Vilkaarlighed ved, at efterfølgende Bestemmelser straffer ham for en Handling, som Retsordenen ikke fordømte paa Handlingens Tid; men denne Sætning skal ikke holdes fast med den Følge, at Sam-fundet kommer til at staa værgeløst overfor dem, der handler forkasteligt, naar Sam-fundet er i Nød.

Enhver Lovgivning har sin sidste Begrundelse i Retsfølelsen, men den Straffelov, vi havde den 9. April 1940, har ikke udtømmende kunnet afgrænse det strafbares Omraa-de ogsaa under Forhold, som Loven ikke kunde forudse. Og Lovgivningsmagten var ved Besættelsesmagtens Tilstedeværelse hindret i at ændre Straffeloven af 1930 til ogsaa at omfatte de landsforræderiske og antidemokratiske Handlinger, som Besæt-telsestiden medførte, og som i aller højeste Grad stred mod den almindelige Rets-bevidsthed. Det vilde være mere krænkende for denne, om saadanne alment for-dømte Gerninger ikke medfører Følger, end om ny Lovhjemmel gives med tilbage-virkende Kraft.

Side 233

Men det maa paa Forhaand fastslaas, at der ved Idømmelse af Straf ikke kan blive Tale om at gaa uden for de Strafarter, som gældende Straffelov hjemler, med Fæng-sel paa Livstid som den højeste Straf. Os ligeledes maa det staa fast, at enhver Sag behandles i den lovlige Strafferetsplejes Former, med offentlig Tiltale og med samme Adgang til Forsvar for Domstolen som i enhver anden Sag.

Saadanne Sager, som efter Grundloven og gældende Retsplejelov er Nævninge-sager, skal afgøres ved Nævningeret. Men efter Raadets Mening kan man ikke lade Sagerne paadømme ved de bestaaende Domstole, fordi disse har været medvirkende til at gennemføre de tyskpaatvungne Straffeforanstaltninger, og fordi det maa forud-ses, at Tiltale vil kunne ramme Dommere og andre af Retsvæsenets Embedsmænd. Det vil derfor være rettest, at der til Behandling af disse Sager oprettes særlige Domstole, hvis juridiske Element bestaar af Personer, som opfylder Lovens Forskrifter for at kunne være Dommere, men at Valget ikke er bundet til de fastansatte Dom-meres Kreds.

Det vil være rimeligt, at de her omhandlede Særlove først vedtages af den nye Rigsdag. De, der skal straffes efter disse Love, vil kunne fængsles straks paa Grundlag af deres Overtrædelse af gældende Lov, f. Eks. Straffelovens Prg. 261 om Friheds-berøvelse, og Forundersøgelsen imod dem kan gennemføres, medens den nye Lov-givning forberedes, saa at ingen kommer til at udstaa unødig lang Varetægtsarrest, fordi Domfældelsen maa afvente Lovgivningsmagtens Beslutning om Straffens Stør-relse.

Efter Frihedsraadets Mening vil der være Brug for følgende Ændringer og Tilfø-jelser til Straffeloven:

Bestemmelserne om Forbrydelser mod Statens Selvstændighed og Sikkerhed i den borgerlige Straffelovs Kapitel 12 maa revideres og skærpes, saaledes at ingen Straf bliver mindre end Fængsel i 4 Aar. Tyskland vil være at betragte som fjendtlig Magt under hele Besættelsestiden.

Bestemmelserne i Kapitel 25 om Forbrydelser mod Liv og Legeme og i Kapitel 26 om Forbrydelser mod den personlige Frihed maa revideres og skærpes saaledes, at ingen Straf bliver mindre end Fængsel i 4 Aar.

Bestemmelserne i Kapitel 27 om Freds- og Æreskrænkelser revideres og skærpes med Henblik paa de Krænkelser af Privatlivets Fred (Pgr. 264) og Forfølgelser paa Grund af Tro og Afstamning (Pgr. 266), der har fundet Sted. Mindste Straf bør være Fængsel i 4 Aar.

Paragraf 128 i Kapitel 14 om Hvervning til fremmed Krigstjeneste ændres saaledes, at det ikke alene gøres strafbart at hverve, men ogsaa at lade sig hverve til fremmed (fjendtlig) Krigstjeneste, med mindste Straf ansat til Fængsel i 4 Aar.

Lov 149, 2.-8.-1914, om Forbud mod fra dansk Territorium at støtte fremmed Krigs-magt, maa ændres saaledes, at der bliver Fængselsstraf ikke under 4 Aar for Del-tagelse i tysk Krigstjeneste, og at Straffen kommer til Anvendelse uanset, at Rege-ringen ikke har kunnet udstede noget Forbud mod saadan Tjeneste.

Endelig maa der indføres en Bestemmelse om Straf for Angiveri, der af Raadet foreslaas affattet saaledes:

„Den, som ved Anmeldelse eller paa anden Maade har medvirket til, at nogen er blevet undergivet tysk Politi eller tysk Militærs Magt eller er blevet fængslet eller straffet i Henhold til midlertidige Undtagelsesbestemmelser, straffes med Fængsel fra 4 Aar indtil paa Livstid. Har Handlingen medført, at nogen har lidt Skade paa Legeme eller Helbred eller har mistet Livet, kan Straffen ikke blive ringere end for forsætlig Tilføjelse af saadan Skade."

Det er Raadets faste Overbevisning, at en øjeblikkelig Fængsling af alle nazistiske Elementer og en hurtig Anklage og Domfældelse efter Regler som de her foreslaaede vil være i fuld Overensstemmelse med Folkets Retsfølelse, og at en energisk Gennemførelse af disse Foranstaltninger, ja, alene Udsigten dertil, vil kunne hindre tøjlesløse og blodige Repressalier uden Lov og Dom.

 

OM DEN FØRSTE REGERING EFTER BESÆTTELSENS OPHØR

Efter Frihedsraadets Opfattelse er der ved Valget af den første Regerings Medlem-mer et Hensyn, der maa veje tungere end alle andre: Det skal være Mænd, der

Side 234

nyder Befolkningens fulde Tillid, saa de virkelig med Autoritet kan gennemføre de Opgaver, vi ovenfor har opridset.

Løsningen af disse Opgaver — ikke de Personer, der skal løse dem — er det, der i første Række ligger Frihedsraadet og hele Frihedsbevægelsen paa Sinde. Det er ikke i Dag muligt at pege paa de Personligheder, som ved Krigens Afslutning vil have gjort sig fortjent til Befolkningens Tillid, og som vil have Evne til med Kraft og Myndighed at føre Landet frem til normale, demokratiske Tilstande. Men allerede nu kan fremhæves, at det bør være Mænd, der ikke paa nogen Maade er kompromitteret ved deres Optræden under Besættelsestiden.

Den første Regerings Funktionstid vil blive kort, idet den formentlig vil blive afløst efter Rigsdagsvalget, men dens Virksomhed vil blive yderst ansvarsfuld, fordi den fal-der i en urolig og farlig Overgangstid.

 

OVERSIGT OVER DE AF „DANMARKS FRIHEDSRAAD" FORESLAAEDE FORANSTALTNINGER

I DEN FØRSTE EFTERKRIGSTID

Den nye Regering, som paa forfatningsmæssigt Grundlag udnævnes af Kongen u-middelbart ved Besættelsens Ophør, har følgende Opgaver:

1. Øjeblikkelig Fængsling af alle nazistiske Elementer.

2. Forbud mod de hvervede Korps, Afvæbning og Fængsling af deres Medlemmer.

3. Suspension af Embeds- og Tjenestemænd, der har begunstiget Fjenden.

4. Ophævelse af alle Undtagelseslove og Bestemmelser, der er gennemført efter tysk Ordre eller Ønske eller i tysk Interesse.

5. Frigivelse af alle politiske og andre Fanger, der er dømt efter Undtagelseslovgiv-ningen for Udøvelse af national Virksomhed.

6. Ophævelse af Afskedigelser indenfor det offentlige; der er foretaget efter tysk Ordre eller Ønske eller i tysk Interesse.

7. Snarlig Udskrivning af frie Valg til Rigsdagen, senest 1/2 Aar efter at Besættelsen er ophørt.

Den derefter valgte Rigsdag og den Regering, der fremgaar heraf, skal foruden de øvrige almindelige Samfundsproblemer, herunder Beskæftigelsesproblemet, tage Stilling til:

1. Nedsættelse af en parlamentarisk Kommission til Undersøgelse af, om Enkelt-personer indenfor Ministerium og Administration har gjort sig skyldige i strafbare Und-ladelser og Fortielser af Betydning for Landets Forsvarsforanstaltninger i Dagene om-kring 9. April 1940.

2. Nedsættelse af en parlamentarisk Kommission til Undersøgelse af, om Enkelt-personer indenfor Besættelsestidens Regeringer og Rigsdagsforsamlinger i strafværdig Grad har svigtet danske Interesser til Fordel for Tyskland.

3. Indførelse af Lovbestemmelser mod Embeds- og Tjenestemænd, som paa Grund af Nazisympatier eller Eftergivenhed og Slaphed har vist sig uegnede til at deltage i et demokratisk Samfunds Forvaltning.

4. Fastsættelse af Erstatningsregler for Personer, der ifølge deres nationale Holdning har lidt økonomisk Tab i Besættelsestiden ved Forfølgelser, Afskedigelser eller Fængsling.

5. Fastsættelse af Regler, hvorefter Krigsgevinster kan konfiskeres til Gavn for det danske Samfund.

6. Gennemførelse af en særlig Lovgivning om nazistisk og antidemokratisk Virk-somhed i Besættelsestiden.

7. Nedsættelse af særlige Domstole til Behandling af Sager i Henhold til 6.

DANMARKS FRIHEDSRAAD anmoder Dem om nøje at gennemtænke den herved fremsatte Plan, og - hvis De er enig deri - udbrede og virke for de fremsatte Syns-punkter. En vidtstrakt, omend nødvendigvis stilfærdig Drøftelse vil udøve Indflydelse paa hele Befolkningens og derigennem paa ledende politiske Kredses Stilling,

Side 235

hvilket vil bidrage til at opfylde Raadets Hensigt: En Forberedelse til Tiden efter Besættelsens Ophør, saa der saa hurtigt, saa ublodigt og saa gnidningsløst som muligt kan blive normale, frie Tilstande i Danmark.

 

Okt.-43. Fordømmelse af Jødeprogromer og Opfordring til at støtte Jøderne.

DANMARKS FEIHEDSRAAD udtaler sin skarpeste Fordømmelse af de Progromer, Tyskerne har iværksat overfor Jøderne i vort Land. I det danske Folk danner Jøderne ikke nogen Særklasse, men er Landsmænd i fuldt ud samme Forstand som alle andre Danske. Ved Iværksættelse af Jødeprogromer har Tyskerne fuldbyrdet deres systema-tiske Nedbrydning af dansk Retsorden; dermed maa enhver Forbindelse mellem dansk og tysk Gerning være afbrudt. I Konsekvens heraf opfordrer vi ethvert Medlem af dansk Administration og Politi til at afvise alt Samarbejde med Tyskerne og enhver dansk Erhvervsdrivende til at nægte, forsinke eller forringe alle Leverancer til Besæt-telsesmagten.

Raadet konstaterer, at Tyskerne efter Sædvane har beskyldt Jøderne for at være Sabotagens og Urolighedernes Bagmænd, men ikke har formaaet at føre et eneste Bevis for denne Paastands Rigtighed. Vi danske ved, at hele Befolkningen staar bag Modstanden mod de tyske Undertrykkere.

Raadet opfordrer den danske Befolkning til paa alle Maader at støtte de jødiske Medborgere, der endnu ikke maatte være undsluppet til Udlandet. Enhver Dansker, der er Tyskerne behjælpelig i deres Menneskejagt, er en Landsforræder og vil blive straffet som saadan, naar Tyskland er besejret. Oktober 1943. Danmarks Frihedsraad.

29.-10.-43. Opfordring til organiseret og maalbevidst Sabotage.

Saalænge Besættelsen har varet, har Væmemagtssoldater og Frikorpsfolk øvet Vold og Overfald paa sagesløse danske Borgere. Under tysk Beskyttelse har de trygt kunnet sætte sig ud over enhver Retsorden og endog forøve Mord og private Hæv-nakter uden at behøve at frygte Straf. Hvis de blev anholdt af dansk Politi, krævede Tyskerne dem udleveret og satte dem derefter paa fri Fod. Samtidig risikerer enhver god Dansker vilkaarligt at blive fængslet og stillet for tysk Standret uden Skygge af berettiget Anklage.

Denne retsløse Tilstand har ganske naturligt vakt en voldsom Harme i det danske Folk, og i flere Tilfælde er de brutale Udæskninger blevet besvaret med Angreb paa „danske" og tyske Medlemmer af Værnemagten. Imidlertid er ikke alle saadanne Angreb forøvet af danske Frihedskæmpere, det drejer sig i flere Tilfælde bevisligt om nazistiske Provokationer eller om indbyrdes blodige Opgør mellem konkurrerende nazistiske Bander og Personer. — Hvadenten dette aabenlyst er Tilfældet, eller der foreligger Gerninger udført af ærlige Danske, bliver Svaret fra v. Hannekens Side u-vægerligt kollektive Straffeforanstaltninger, der i Strid med Haagerkonventionen ram-mer uskyldige Borgere i stort Antal.

Danmarks Frihedsraad forstaar fuldtud de Følelser, der kan bevæge retsindige Landsmænd til at handle udfra Sætningen: Øje for Øje og Tand for Tand. Alligevel maa Frihedsraadet advare mod at bekæmpe Tyskerne ad denne Vej, baade fordi det ikke tjener sit Formaal, og fordi en stor Del af Befolkningen trods sit Had til Nazismen ikke kan gaa ind for saadanne Handlinger. — Hvor Kampen mod Tyskerne kræver Afstraffelse af Enkeltpersoner, skal denne bevidst rettes mod ansvarlige og ikke mod tilfældige Medlemmer af Værnemagt og Frikorps. Men Modstanden mod Tyskerne skal for Øjeblikket først og fremmest føres paa to andre Omraader. For det første skal en-hver af os maalbevidst og utrætteligt lægge Hindringer i Vejen for den tyske Indblan-ding og Udbytning af vort Land ved at nægte eller forsinke og forringe ethvert Arbejde og enhver Leverance til Besættelsesmagten, ved at sabotere enhver Opgave, Tyskerne paatvinger os indenfor Administration, Politivirksomhed, Vagttjeneste, Er-hvervs- og Organisationsliv, og ved at lægge dem Hindringer i Vejen

Side 236

ved deres Menneskejagt. Og for det andet skal de, der har Mod og Midler, rette de-res Angreb mod Punkter af vital Betydning for Besættelsesmagten, saaledes Krigspro-duktionen, Forbindelsesveje og Transporter. De tyske Repressalier, saadanne maal-bevidste Handlinger kan medføre, vil det danske Folk bære i Forstaaelse og med Stolthed. Vi beder enhver dansk Frihedskæmper lægge sig dette paa Sinde til Gavn for det fælles Maal. Danmarks Frihedsraad,

Dec.-43. Aabent Brev til Den øverstbefalende for de tyske Tropper i Danmark.

Efter at danske Frihedskæmpere er blevet dømt til Døden ved tysk Krigsret, og Dommene er blevet fuldbyrdet, ønsker vi at gøre opmærksom paa de Følger, som Fortsættelsen af en saadan Politik vil faa for Udviklingen af Forholdet mellem Dan-mark og Besættelsesmagten. I sin Udtalelse til den danske Offentlighed gav det tyske Riges Befuldmægtigede, Dr. Best, Udtryk for sin Forvisning om, at Dødsdommene havde gjort „et dybt Indtryk paa den danske Befolkning". Og heri har Dr. Best Ret, kun tager han fejl med Hensyn til den Reaktion, som vil følge paa dette Indtryk. Den tyske Krigsmagts Anvendelse af „den yderste Skarphed og Konsekvens i Afværgelsen af Angreb" skræmmer os ikke.

Overalt i de besatte Lande har Udviklingen været den samme, og Danmark vil ikke danne en Undtagelse: jo stærkere Pres, Fjenden øver mod det undertrykte Folk, jo mere haardt bliver Modtrykket. Erfaringer fra de mange europæiske Stater, hvor Tyskerne under denne Krig har gjort sig til Herrer, burde have lært dem dette. Vi, der kæmper for vort Lands Befrielse, kan ikke ved nogen Form for Trusel eller Vold tvinges til Passivitet overfor Fjenden — vi vil derfor ikke paa det nuværende Tidspunkt undlade at gøre de tyske Troppers Øverstbefalende bekendt med de danske Frihedskæmperes urokkelige Beslutning om at skærpe vore Kampmidler i samme For-hold, som man fra tysk Side skærper sine. Vort Svar paa Tyskernes Forkyndelse af den skaanselsløse Kamp er — Skaanselsløs Kamp. Danmarks Frihedsraad.

Dec.-43. Brochure til Forsvar for Sabotagen: „Er De Nazist?" (Trykt som Pjece.) ER DE NAZIST ?

Det er De næppe. Intet Menneske med normale Instinkter og sund Fornuft er Nazist. Men hvorfor støtter DE da Nazismens Sag ved at fordømme Sabotagen? VED DE, at en enkelt dansk Fabrik - Riffelsyndikatet - under Besættelsen har fremstillet og repareret Maskinkanoner for ca. 80 Millioner Kr. til Tyskerne? Det er for 65,000 Kr. gennem-snitlig om Dagen. Forestil Dem, hvor mange Menneskers Død og Lemlæstelse blot een Dags Produktion fra denne ene Fabrik foraarsager. Men der er i Hundredevis af mindre Fabrikker, der fremstiller Dele til Krigsmateriel. Paa Nørrebro i København arbejder ca. 260 Virksomheder for Værnemagten. De blev alle standset, da Transfor-matoren i Lygten sprængtes. Mange Menneskeliv spares, blot den elektriske Strøm standser Fabrikationen een Time, eller blot een Maskine ødelægges.

Opvejer det ikke rigeligt DERES Besværligheder i samme Anledning?

Hver Dag, Krigen varer, koster ca. 10,000 Mennesker Liv og Førlighed. Leverancer af Maskinkanoner, Geværer, Flyvemaskindele, Biler, men ogsaa af Uniformer, Beklæd-ningsgenstande, Skotøj, Fødevarer, Frøkorn, og ogsaa Troppetransporter, Befæst-ningsværker, Beslaglæggelser af Bygninger forhaler Tyskernes Nederlag. Hver Bombe, hver Brand har sin Hensigt.

Tænk paa det, hver Gang De vil kalde en Sabotagehandling „meningsløs".

Om saa Sabotagen i Danmark kun forkorter Krigen een Time, redder den dog Hun-dreder Menneskeliv. Modstandsbevægelsens Indsats i Danmark betyder mere end l Times Forkortning af Krigen, ja, mere end 1 Dag. Den skaaner i Tusindvis af Menne-sker for Død og Lemlæstelse.

"Husk det, næste Gang De vil sige: „Det nytter ikke noget".

Side 237

HVAD KOSTER Sabotagen os selv? Mange Mennesker stiller sig bekymret det Spørgsmaal. Ved De, at der af Krigsforsikringen indtil nu kun er udbetalt 25 Millioner Kroner i Erstatning for Beskadigelse paa Bygninger og Inventar? Og heri er ikke alene Følger af Sabotage, men ogsaa af Bombenedslag o.l. medregnet. Selv om Skaden med endnu uafgjorte Sager beløber sig til det dobbelte, svarer denne Sum dog kun til, hvad Tyskerne stjæler fra os i Løbet af 1 Uge — vore direkte og indirekte Udgifter ved Besættelsen er nu ca. 7 Millioner Kr. om Dagen. Og hver Gang vi selv leverer Mate-rialet til Eksportartikler, berøves vi yderligere Stoffer, vi selv har haardt Brug for.

Men drager De nu den Slutning, at Sabotagen ikke kan betyde ret meget, naar den er saa „billig", saa er det fordi De glemmer, at hver Maskine, hver Transformator, hvert Skib, hvert elektrisk Sporskifte, hver Jernbanevogn og Skinne i Krigstid yder en Indsats, der flerdobbelt opvejer Værdien.

Forkorter Modstandsbevægelsen blot Krigen nogle faa Dage, har vi indtjent vore Tab af Produktionsmidler og samtidig gjort os værdige til at faa Andel i den Hjælp med Maskiner og Mad, som de Allierede har lovet alle kæmpende Demokratier efter Krigen.

Glem ikke disse rent materielle Betragtninger, næste Gang De vil beklage

„Tab af danske Værdier".

MEN SELV OM det kostede os mangefold mere, maatte vi alligevel bekæmpe Nazisme og Besættelsesmagt. Vi vil Fred, Frihed og Demokrati — hvorfor skulde vi faa alt det gratis, som andre undertrykte Nationer i Europa betaler med Blod, Taarer og Ruiner? Gør Frihedens Sag til Deres. Tro ikke Nazismens uværdige Talsmænd i Radio og Pjecer — trods alle „fædrelandskærlige" Fraser er det Nazismens Sag, de taler. Ellers fik de ikke Ordet i et Land, der er underkastet nazistisk Censur. Vil De en kortere Krig, en hurtigere Afslutning af Besættelsen og Nazismens Nederlag, da skal De støtte — ikke modvirke — Frihedsbevægelsen i Ord og Handling.

Disse Ord er ikke til den, der har forstaaet Frihedskampens Betydning, men til den, der uden at ville det, støtter Nazismens Sag. Spred denne Redegørelse overalt, hvor der udspredes Mistillid og Misfornøjelse over for Sabotage og Modstand mod Nazisterne — MEN VÆR FORSIGTIG! Danmarks Frihedsraad.

 

1944

Jan.-44. Nytaarshilsen til det kæmpende danske Folk: Nazisternes Terror skal mø-des med aktiv Indsats paa alle Frihedsfrontens Afsnit.

Danmarks Frihedsraad sender ved Nytaarsskiftet en Hilsen til det kæmpende danske Folk. Ved intet tidligere Aarsskifte har vort Land været underkastet saa haarde Vilkaar som ved dette, hvor de nazistiske Voldsmetoder rammer os med hele deres Vægt. Længe taalte vi Danske Besættelsesmagtens og Frikorpsenes Overgreb mod Samfund og Borgere, uden at sætte os kraftigt til Modværge, men i 1943 blev Trykket saa uudholdeligt, at hele det danske Folk maatte reagere, og Modstanden blev alvorligt skærpet gennem øget Sabotage, Obstruktion og Folkestrejke; Svaret herpaa var den tyske Magtovertagelse og dermed det endelige og fuldstændige Brud med al Lov og Ret i Landet.

Ved en energisk Propaganda i den tyskdirigerede Radio og Presse, ved Depor-tationen af Jøder, Kommunister og tilfældigt udvalgte anti-nazistiske Danskere, ved Massearrestationer og Henrettelser søgte de fremmede og hjemlige Nazister at skræmme os fra at fortsætte Kampen for Friheden, men da den tværtimod udvidedes og styrkedes, greb vore Undertrykkere og deres lokale Hjælpere til deres afskyelige Vaaben: politiske Hævnmord. Ved deres Attentater tilsigter de at ombringe en Række fremtrædende Personligheder, blot fordi de — som Kaj Munk — tænker og taler som ærlige Danske.

De fem samarbejdende politiske Partier har i en Udtalelse paa det skarpeste for-dømt denne Attentatvirksomhed og forkastet Voldsmetoder som politisk Kampmiddel. Danmarks Frihedsraad kan fuldt ud slutte sig hertil og har forøvrigt forlængst givet

Side 238

Udtryk for dette Standpunkt. Men naar det i Partiernes Erklæring hedder, at „man paa Grund af modstridende Indstilling og Anskuelser stræber hverandre efter Livet", maa vi bestemt afvise, at der fra dansk Side, af den danske Frihedsbevægelse, er blevet anvendt Midler af denne Art. Ingen af Besættelsesmagtens Ledelses Repræ-sentanter og ingen fremtrædende Nazist er blevet hverken overfaldet eller dræbt. De nazistisksindede Mennesker, der i den senere Tid har fundet Døden eller er blevet saaret, er ikke angrebet paa Grund af deres Overbevisning, men alene fordi de mod høj Betaling havde paataget sig at efterspore Landsmænd, der er aktive i Friheds-kampen, og udlevere dem til Gestapo. Disse Stikkere er ikke uskadeliggjort som Straf, men fordi de har foraarsaget talrige Menneskers Fængsling og fleres Henrettelse, og udelukkende for at forebygge, at de ved fortsat Angivervirksomhed skal bringe endnu flere i Livsfare.

Det er Besættelsesmagtens voldelige Omstyrtning af vor Retsorden, af Begrebet „Lighed for Loven", der alene nødvendiggør og berettiger denne Fremgangsmaade. Den kan ikke sidestilles med de nazistiske Hævnmord.

1944 vil bringe vort Land dets Uafhængighed tilbage, hvis vi selv kæmper derfor. Hver ny Terrorhandling fra Nazisternes Side vil kun hærde vor Evne og vor Vilje til at føre denne Kamp, ikke ved Hævnmord, Vold og Repressalier, men ved aktiv Indsats paa alle Frihedsfrontens Afsnit, ved en enig og ubrydelig Folkebevægelse vil vi genvinde Frihed og Fred i Danmark. Danmarks Frihedsraad.

Febr.-44. Advarsel mod Provokationer, falske illegale Blade o. l.

Som et Led i Forsøget paa at splitte og bryde den danske Modstand har Nazisterne i den senere Tid iværksat en Række Provokationer, som DANMARKS FRIHEDSRAAD herved skal advare Befolkningen imod.

Et større Antal norske Mænd og Kvinder, tilhørende Quislingpartiet, er kommet til København, hvor de søger at lokke Folk til at hjælpe sig til Sverige, under Paaskud af, at de føler sig forfulgt af Gestapo. Samtidig er baade i København og Provinsen danske Nazister begyndt at udgive sig for „engelske Faldskærmsagenter", paa hvilken Konto de anmoder tilfældige Mennesker om økonomisk og anden Bistand. Andre Nazister foretager Indsamlinger til fingerede illegale Blade, og da de kun anmoder om Smaabeløb, har de haft Held til at narre adskillige godtroende Landsmænd. I alle de nævnte Tilfælde betyder enhver Hjælp til Provokatørerne, at man straks efter bliver arresteret af det tyske Politi. I en enkelt Provinsby er paa denne Maade en Snes Personer blevet sat fast, hvoraf enkelte siden er deporteret til Tyskland.

DANMARKS FRIHEDSRAAD skal derfor indtrængende advare mod at yde nogen Form for Hjælp til Personer, der ikke er een forud bekendt eller kan legitimere sig paa fuldt ud betryggende Maade. Provokationerne vil ikke kunne bringe den organi-serede Modstandsbevægelse i Fare, men vil gaa ud over retsindige Mennesker, der ikke forud har deltaget i Frihedskampen. Det er derfor vigtigt, at Advarslen naar saa vide Kredse som muligt.

En anden Form for Provokationer tilsigter at gøre Modstandsbevægelsen eller Dele deraf upopulær i Befolkningen. Dette er saaledes Hensigten med de meningsløse Ødelæggelser af særlig Studenter- og Sportsinstitutioner og med de mange Attentater paa gode danske Borgere, som planløst udses som Ofre. Oprindelig havde disse Handlinger Præget af rene Hævnaktioner, men det er i den sidste Tid blevet aabenlyst, at man fra nazistisk Side vil søge at faa Folk til at tro, de forøves af Kom-munister. Derved haaber man at splitte ikke alene Befolkningen, men ogsaa den Samling af Modstan-den, der blandt andet har fundet Udtryk i FRIHEDSRAADET.

For at opnaa dette har Nazisterne udsendt et falsk „illegalt" Blad, der bærer sam-me Navn som det kommunistiske Partis Organ „Land og Folk". Dette Falsum, der baade i Form og Indhold er let gennemskueligt, lader Kommunisterne tage Ansvaret for Terror-handlingerne, bl.a. for Attentatet paa Ole Bjørn Kraft, og det var næppe udkommet, før det blev gjort til Genstand for Omtale af den nazistiske Kommentator i Radioavisen. Den 3.-2. har to nazistiske Rigsdagsmænd udsendt en offentlig Erklæ-ring, hvori de yderligere søger

Side 239

at underbygge Indtrykket af, at det ikke er Nazisterne, men Kommunisterne, der krænker Retsordenen i Landet. Som saa ofte før i Nazis-mens Historie afslører Provo-kationernes Ophavsmand sig ved den Iver, hvormed de prøver at udnytte deres Falsk-neri. Samtidig med at FRIHEDSRAADET afslører disse Anslag mod den antinazistiske Bevægelse, ønsker Raadet at tage Afstand fra Forsøg paa at sætte andre danske Kredse i Modsætningsforhold til det nationale Sammenhold, saaledes som det er sket i et andet illegalt Blad, betitlet „Frit Land".

Det er en Lykke for vort Land, at ikke alene Befolkningens alt overvejende Flertal har taget skarpt Afstand fra Nazismen, men at ogsaa den aktive Modstands Kræfter har kunnet finde sammen i fælles Handling og fælles Planer for Genindførelsen af Demokratiet i Danmark. Dette sunde Sammenhold skal ikke kunne bringes i Fare, fordi Nazisterne nu her som andetsteds forsøger, om Provokationer kan bryde den Modstand, som Løftebrud, Angiveri og Terror kun formaaede at skærpe. Danmarks Fri-hedsraad.

Febr.-44. Raad med Hensyn til illegalt Arbejde. (Trykt som Pjece).

VÆR FORSIGTIG

Nogle Raad og Vink for illegalt Arbejde udsendt af Danmarks Frihedsraad.

Ukendskab til de mest elementære Forholdsregler vedrørende illegalt Arbejde, ofte parret med Letsindighed og Tankeløshed, har bragt talrige danske Frihedskæmpere i Gestapos Vold. Ikke alene har Ulykken ramt dem, der begik Uforsigtigheden eller var tankeløse, men som oftest har den enes Arrestation trukket en Kæde af nye Arre-stationer efter sig. Et saadant Mandefald betyder Afbræk i Arbejdet, og det betyder Sorg og Ulykke i mange Hjem. Helt kan det vel ikke undgaas, at Frihedskæmpere arresteres af Gestapo. Det er enhver klar over. Vi kender Kampen og dens Betin-gelser. Men det maa i størst mulig Udstrækning undgaas, at Gestapo vinder Terræn som Følge af udygtigt Arbejde fra Frihedsbevægelsens Side.

Efterhaanden som Krigens Afslutning rykker nærmere, kan det forventes, at Ge-stapo yderligere vil forstærke sine Anstrengelser for at komme den danske Friheds-bevægelse til Livs. Paa Grund af den varme Sympati, hvormed en Del af Befolk-ningen, som ikke aktivt er med i Kampen, følger Frihedskæmperne, har Gestapo kun to Muligheder for at ramme de kæmpende Patrioter: ved Hjælp af Stikkere eller ved Overrumpling af Frihedskæmpere under Udøvelsen af det daglige Arbejde. En Del Stikkere er allerede udryddet. Andre vil komme til at dele deres Skæbne. Men det vil være umuligt helt at komme Stikkerne til Livs. Arbejdet skal imidlertid udføres, og DANMARKS FRIHEDSRAAD har derfor ment det paa sin Plads nedenstaaende at bringe en Række Raad og praktiske Vink for Udøvelsen af illegalt Arbejde. Nogen udtømmende Vejledning kan det ikke blive, bl. a. fordi vi selvfølgelig ikke kan være interesseret i at aflevere alle „Fiduser" til Gestapo. Vi kan her kun opregne en Række ele-mentære Forholdsregler. Afgørende vil det stedse være, at den enkelte er vaagen og opmærksom og forstaar at ændre og tilpasse sine Arbejdsmetoder efter de stadigt skiftende Forhold.

ALMINDELIG OPTRÆDEN

Alt for mange har hidtil optraadt med en Sorgløshed, der ofte virkede baade blæn-dende og smittende paa Omgivelserne, men som bestandig viste sig at være meget farlig og har afstedkommet mangfoldige Arrestationer. Gør Ende paa Sorgløsheden, Nonchalancen, Ligegyldigheden og Uforsigtigheden. Forstaa, at det er dødsens Alvor!

Benyt aldrig Telefon til at aftale Møder eller andre Forhold vedrørende det illegale Arbejde. Telefoner aflyttes i stort Antal.

Drøft ikke Arbejdet hverken som Helhed eller i Enkeltheder i Sporvogne, Tog, paa Restauranter eller andre offentlige Steder, hvor uvedkommende kan opfange Samta-len. Stikkerne er paa Færde overalt.

Side 240

Vær maadeholden i Nydelsen af Spiritus. Den, der har drukket lidt for meget, har Tilbøjelighed til at snakke lidt for meget. Et enkelt uforsigtigt Ord kan faa uover-skuelige Følger.

Vær ikke tillidsfuld indladende overfor Mennesker, De ikke kender. Det kan være fristende — og det er menneskeligt forstaaeligt — at ville betro sig til andre om sine store og gode Gerninger. Men det kan være livsfarligt. Ikke alene for Dem selv, ogsaa for Deres Omgivelser. Det maa ikke ske.

Hvadenten De bor legalt eller illegalt, saa lad ikke illegalt Materiale ligge og flyde fremme i Deres Hjem. Dels er Materialet skabt til at cirkulere mest muligt, dels kan det frembyde Farer ved en eventuel Razzia — men i saa Fald har De selvfølgelig faaet det sendt pr. Post af Dem ubekendte Personer.

Træn Deres Hukommelse. Intet er saa farligt som en Lommebog fuld af Adresser, Telefonnumre og Notater. Gør det til en ufravigelig Regel aldrig at nedskrive Træf-festeder, Mødetider o.l. Heller ikke i Kode. Bliver De arresteret og har Kodeskrift i Deres Lommebog, vil De faa store Vanskeligheder med Gestapo. Hvad De har i Hukommelsen, kan ingen opdage.

Husk, der er Naboer i Huset, og Lydisolationen er ikke alle Steder lige god. Afpas Deres Stemme med Hensyn hertil, naar De drøfter illegale Forhold.

Fald ikke i den anden Grøft. Bandlys al forloren Røverromantik med fantastiske Ud-klædninger og al for megen Hemmelighedsfuldhed i det daglige Liv. Det vækker unø-dig Opsigt. Har Forholdene tvunget Dem „under Jorden", saa optræd som et ganske almindeligt Menneske. Lad være med at betro alle og enhver, at De er illegal. Jo færre der ved det, des bedre. Enhver illegal bør føle det som sin Pligt at bistaa og raade „Begyndere".

ANGAAENDE ILLEGALT ARBEJDE

Slap aldrig af paa Forsigtighedsforanstaltningerne, uanset hvor godt det tilsynela-dende gaar. Gestapo kan være lige i Hælene paa Dem, uden at De aner det. Ofte skygges en Person gennem Uger, før der slaas til.

Ingen utidig Nysgerrighed. De skal kun interessere Dem for de Spørgsmaal, Sager eller Personer, som De i Medfør af Deres specielle Arbejde har til Opgave at inte-ressere Dem for. Hvad De ikke har Brug for at vide, vedkommer ikke Dem, og De skal ikke gøre Forsøg paa at faa det at vide.

Ingen overflødig Snak. En Meddelelse eller Oplysning skal kun gives videre til den, Meddelelsen vedkommer. Betro aldrig Medarbejdere uvedkommende Ting under Op-fattelsen af, at de er „gode nok". At give uvedkommende Oplysning om Produktions-steder, Transportveje, Bopæle o. lign. rangerer med simpelt Angiveriuanset hvor „god" den paagældende er. Kort sagt: Ti stille. — Tal ikke om, hvad De ved! Husk, at uoverlagte Ytringer eller Handlinger kan blive skæbnesvangre, ikke alene for Dem selv, men ogsaa for Deres Medkæmpere.

Benyt altid Dæknavn, og sørg for, at Deres virkelige Navn kendes af saa faa som muligt. Arbejder De indenfor flere Grene af den illegale Bevægelse, benyt da forskel-lige Navne. Bliver nogen, der kender Deres Dæknavn, arresteret, da skift omgaaende Navn. Hvor De bor vedkommer ingen, end ikke Deres nærmeste Medarbejdere eller Deres Familie.

Fordelingen af Arbejdet bør foretages saaledes, at den enkelte kender mindst muligt. Det er f. Eks ikke nødvendigt, at samtlige Medlemmer af en Gruppe ved, hvor et Blad fremstilles, eller hvem der fremstiller det. Ligesom det ikke vedkommer Dem, hvad andre laver, vedkommer det heller ikke andre, hvad De laver! Alle Forbindelser bør fortrinsvis gaa udad, ikke indad mod Centrum.

Side 241

Vær paapasselig og pligtopfyldende. Frihedskæmperne udgør en Hær. Instrukser skal følges. Paataget Arbejde skal udføres omhyggeligt og til Tiden.

Møder maa arrangeres med største Forsigtighed og kun paa absolut sikre Steder, d.v.s. hos Familier, der ikke er impliceret i andet illegalt Arbejde. Skift saa vidt muligt Mødested for hvert Møde. Sørg altid for, at et Kendetegn i Vindue eller andet Steds tilkendegiver for Mødedeltagerne, at der er klar Bane. Ved første Sammenkomst maa Deltagerne kunne legitimere sig ved Hjælp, af et „Kendeord". Naar De gaar til Mødet, pas paa, at De ikke er skygget. De kan bedst forvisse Dem herom ved at gaa gennem flere paa hinanden følgende Smaagader med ringe Færdsel. Træk ikke Mødet ud med unødig Snak. Vær ikke højrøstede. Forlad Mødestedet enkeltvis og i forskellige Ret-ninger. Undgaa Møder med for mange Deltagere.

Pas paa Spioner og Provokatører. De anvendes i udstrakt Grad og i mange For-klædninger. Det sikreste Middel mod dem er at tie stille, uanset hvor fristende det kunde være at indlade sig paa Drøftelser af Enkeltheder, som man tilfældigvis har Kendskab til. Pas ogsaa paa „Lokkeduer". Det hænder, at Gestapo løslader Folk for at skygge dem og saaledes finde frem. Anvend derfor aldrig Personer, som har siddet arresteret, før efter længere Tids Karantæne. Dette behøver ikke at være et Mistillids-votum til de paagældende. Det er en simpel Forsigtighedsforanstaltning.

Enhver Advarsel fra legal eller illegal Side om forestaaende Arrestationer, Raz-ziaer el. lign. maa behandles med største Diskretion af dem, der modtager Advarslen, for ikke at afsløre den advarende eller hans Hjemmelsmand. Adskillige Familiemed-lemmer har forsyndet sig groft mod denne Regel og derigennem forhindret, at andre blev advaret i Tide.

Sker det, trods al Forsigtighed, at et Sted, Mødested, Poststed, Produktionssted el. lign. opdages af Gestapo, saa kap omgaaende alle Forbindelser. Hellere ligge stille 8—14 Dage, til nye Forbindelser kan etableres, end give Gestapo Mulighed for at trevle hele Apparatet op. Her gælder det igen: Forsigtighed — ikke Sorgløshed, ikke tillidsfuld Laden-staa-til. Og lad saa være med at diskutere de arresteredes Arbejde og Muligheder for „at klare den". Det er desværre i Øjeblikket en meget almindelig Foreteelse. Den tjener intet fornuftigt Formaal. I værste Fald faar Gestapo ved Hjælp af sine Spioner derigennem Oplysninger, som kan blive belastende for den arre-sterede. Endnu en Gang: TI STILLE!

Bliver De arresteret saa hold i alt Fald tæt saalænge, at Deres Medarbejdere kan faa bragt sig selv og Materialer i Sikkerhed. Lad hele Tiden Gestapo spille ud. Deri-gennem kan De muligvis faa et Begreb om, hvilke „Anklager" man har imod Dem og indrette Deres Forsvar herefter. Forlang altid Tolk, hvor Afhøringerne ikke foretages af „danske". Husk, at Gestapo altid søger at bluffe, bl.a. ved at forelægge Dem „Til-staaelser" fra Medarbejdere, som angives at være arresterede. Ligegyldigt hvor over-bevisende Gestapos Argumentation kan tage sig ud, saa hav aldrig Tillid til den. Selv om det skulde være rigtigt, at andre har gjort visse Tilstaaelser, forpligter det Dem ikke til at gøre det samme. Der vil sandsynligvis blive lovet Dem Frihed og meget andet, dersom De vil tale, men Løfterne er ikke mere værd end Naziløfter i Almindelighed. Der vil blive truet med Repressalier overfor Deres Familie, men De skader kun Deres egen Stilling, dersom De for at skaane Deres Familie giver Nazisterne det Bevismateriale mod Dem, som De søger. Og De har ingen som helst Garanti for, at Deres Familie af den Grund gaar fri. Nazisterne kan der ikke stoles paa i noget som helst Forhold. Hvad De end udsættes for, og hvad man end truer Dem med, tænk først og sidst paa, at det ikke er Deres Person, det gælder. Det er Danmark, De kæmper for, det er Danmarks Sag, De skader, dersom De røber Deres Viden for Gestapo! Danmarks Frihedsraad.

Side 242

Feb.-44. Anvisninger til Borgerne under allieret Invasion i Danmark. (Trykt som Pje-ce).

HVIS INVASIONEN KOMMER

Hvis der kommer Invasion i Danmark, vil hele Landets Befolkning hilse de allierede Tropper velkommen i Forstaaelse af, at det er Befrielsens Time, der slaar for vort Land. Talrige Mennesker ønsker at yde de allierede al mulig Hjælp for derigennem at gøre en Indsats for Danmarks Frihed. Imidlertid ønsker Danmarks Frihedsraad paa Forhaand at advare imod overilede og tankeløse Handlinger.

Vær paa Vagt over for falsk Alarm! Den Mulighed foreligger, at Tyskerne ved at give falsk Alarm vil søge at afsløre de Kræfter, der er beredt til at hjælpe Invasionstropper-ne. Det kan ogsaa ske, at der i Rekognoserings- eller Afledningsøjemed foretages Landsætning af mindre allierede Styrker paa dansk Territorium — saakaldte „com-mandoraids" — der ikke er Led i nogen Invasion. I begge Tilfælde er det ikke blot unyttigt, men direkte skadeligt at iværksætte Modstandshandlinger fra Befolkningens Side. Derfor opfordrer Frihedsraadet indstændigt enhver Landsmand til ikke paa egen Haand at paabegynde nogen Aktion, men afvente det Signal, der vil blive givet af Frihedsraadet eller gennem Londonradioen.

Daarlig Hjælp er værre en Passivitet! Det er svært for den enkelte og for isolerede Smaagrupper at afgøre, hvad der kan hjælpe Befrierne, og hvad der vil skade dem. Afbrydelse af en Jernbanelinje, Ødelæggelser af Sporskifter, Kabelbrønde, Veje, Overklipning af Telefontraade, Sprængning af Kraftværker — alt dette kan betyde en Støtte i Kampen mod Fjenden, men kan ogsaa være til Skade for Invasionstropperne, hvis det udføres paa forkert Tid og Sted.

Derfor opfordrer Frihedsraadet enhyer til at følge de Opfordringer og Vejledninger, som Raadet bl. a. gennem den frie Presse vil udsende over hele Landet, naar Tiden er inde. Ligeledes tilraades det indstændigt at aflytte de Henvendelser, der vil ske til Befolkningen over Londonradioen.

Hvad enhver kan udføre er at yde direkte og indirekte Hjælp til Invasionstropperne, hvor de trænger frem.

FØLG DERFOR DE ANVISNINGER, FRIHEDSRAADET

OG LONDON RADIO UDSENDER!

Meget vigtigt er det under ingen Omstændigheder at flygte. Folkemængder paa Ve-jene vil hindre de allierede Luftstyrker i deres Angreb paa tyske Kommunikations-linjer og risikerer iøvrigt hensynsløs Beskydning fra tysk Side.

Bliv i Deres Hjem! Søg under Kamphandlinger Dækning i Kældrene eller grav forud smalle, dybe Zig-zag-Grave i Haven eller paa Marken, overdækket med et splint-sikkert, 50 cm tykt jorddækket Tag. Det vil beskytte mod Granatsplinter, Infanteri- og Maskingeværild.

Stil Dem iøvrigt til Raadighed for Invasionstropperne med Vejvisning og Oplysnin-ger. Hold Dem derfor saavidt muligt underrettet om tyske Troppebevægelser, Befæst-ningsanlæg og Vejspærringer paa Deres Egn.

Vildledende Oplysninger til de tyske Tropper er ogsaa nyttige; de skal ikke kunne stole paa nogen Dansk!

Tyske Modforanstaltninger. Tyskerne vil naturligvis paa enhver Maade søge at kom-me den danske Hjælp til de allierede til Livs.

Side 243

Et af de Midler, man kan vente bragt i Anvendelse, er Fængsling af Gidsler, særlig blandt fremtrædende Embedsmænd, Politikere, Erhvervsdri-vende og Organisationsle-dere i de forskellige Byer. Derfor opfordrer Frihedsraadet enhver, der kan vente at blive taget som Gidsel, til i Tide at sørge for hemmeligt Logis til sig og sin Familie, saa man kan søge Skjul, naar Invasionen er en Kendsgerning. Det tjener intet For-maal at lade sig tage som Gidsel, — som fri Mand kan man gøre en Indsats.

Enhver Dansker ønsker at give sit Bidrag til Befrielsen af vort Land; det bør ske efter moden Overvejelse og i Overensstemmelse med Befriernes strategiske Planer.

Udsendt af DANMARKS FRIHEDSRAAD. Denne Meddelelse bør naa enhver Lands-mand. Sørg for, at den ogsaa kammer Beboerne i afsides Egne i Hænde.

7.-4.-44. Appel til Finland om at slutte Fred.

Til det finske Folk.

Det danske Folk har altid taget levende Del i Finlands Skæbne. Ogsaa nu, da det finske Folk staar overfor en skæbnesvanger Afgørelse, spørger man i Danmark i Spænding og Ængstelse, hvilken Vej Finland vil vælge.

Da de Organer, som normalt giver Udtryk for dansk Opinion, i Dag er bundne af de fremmede Undertrykkere, vil Danmarks Frihedsraad, der er den patriotiske Friheds-bevægelses Ledelse hjemme, derfor gøre sig til Tolk for de Synspunkter og Følelser, som i Øjeblikket behersker det danske Folk i dette Spørgsmaal.

Det danske Folk, der staar samlet paa Frihedens Grund mod den tyske Voldsmagt, sympatiserer med den Holdning som Sverige og det frie Norge har indtaget overfor Finland i denne Situation. Vi ved alle, at Tyskland taber denne Krig og fortjener at tabe den. Nemesis rammer Tyskland, fordi det har forsøgt at paatvinge Verdens højest staaende Kulturnationer Slaveri, Løgn og Tortur.

Ingen har Ret til at paastaa, at Finlands Ære skulde lide under at slutte Fred nu, da Tyskerne er blevet advaret og har faaet Tid til at redde sine Soldater ud af Landet. Finland har aabent overfor Verden erklæret, at det kæmpede sin egen Krig og har derfor ogsaa Ret til at slutte sin egen Fred. Hitler, derimod, har altid selv anvendt Løftebrud og Svig som Vaaben lige fra den 9. April overfor Danmark og Norge til fornylig overfor Ungarn.

Det danske Folk ved fra 1864, hvor smerteligt det er at afstaa egen Jord. Det forstaar fuldtud, hvor tunge og haarde de Ofre maa føles, som Finlands Folk maa bære for at komme ud af denne Krig. Men vi føler det ikke desto mindre som vor Pligt at raade det finske Folk til at bringe dette Offer nu frem for at følge Hitler til den endelige ube-tingede Kapitulation og naadesløse Straf.

Saavel de nordiske Brødrefolk som De forenede Nationer har altid regnet det finske Folk blandt de demokratiske Nationer og har derfor dobbelt beklaget, at Finland blev det tyske Barbaris Kampfælle. Men hvis Finland nu slutter Fred og gør sig løs fra Tyskland, vil det ikke blive ladt i Stikken. Den Solidaritet mellem de demo-kratiske Folk, der har vokset sig stærk under denne Krig, vil ogsaa komme til at omfatte Finland. Danmarks Frihedsraad.

 

Fortsættes side 244                         klik til Fakta05

 

klik til index

 

 

 kasler-journal.dk
Page
Up


Copied from the original Mogens Kasler-Journal by SmartCMS ® 2011