Dette er en SmartCMS kopi af den originale Mogens Kasler-Journal, som blev lukket 16. marts 2011

Fakta05                                                                                                                                                                                                                                                                                 kasler-journal.dk
Page Down

 

Besættelsestidens Fakta

 

5

 

- fortsat fra Fakta 4 - side 243

 

Side 244

April.-44. Betragtninger i Anledning af den 9. April.

Den 9. April 1944 afsluttedes Danmarks fjerde Aar under Fremmedvældet. I intet af Besættelsens tidligere Aar har vort Land maattet lide saa meget under Nazismens Voldsmetoder, Retsbrud og Vilkaarlighed som i det nu forløbne. Men alligevel passerer vi denne 9. April under lykkeligere Vilkaar end de tidligere; thi Aaret, der gik, bragte os den befriende Afklaring i vort Forhold til Besættelsesmagten, og Aaret, der kommer, vil bringe os vor Frihed tilbage.

Folkets Vilje og Evne til aktiv Kamp mod Nazismen førte til den 29. August 1943, og da den Regering, der havde sat sig som Maal at bygge Bro mellem danske og tyske Interesser, maatte ophøre at fungere, var Vejen banet for en Udvikling, der vil blive af afgørende Betydning for vort Lands Fremtid. Indadtil førte Tyskernes Overtagelse af den fulde Magtudøvelse til en enestaaende Styrkelse og Samling af de antinazistiske Kræfter i Landet, og udadtil viste Begivenhederne Danmarks sande Ansigt. Først med den 29. August blev det aabenbart for Verden, at vort Land uden Forbehold ønsker at indtage sin Plads blandt de kæmpende Demokratier.

Vi har maattet sande, at Kampen koster Ofre. Med Henrettelser, Tugthusstraffe, Deportationer og Massearrestationer har Tyskerne søgt at komme den danske Friheds-bevægelse til Livs. Ved Jødeprogromer, Gidselfængslinger, politiske Hævnattentater og provokatoriske Hærværkshandlinger har de hjemlige og fremmede Nazister villet skræmme og splitte Befolkningen. Men Hjemmefronten har ikke vaklet noget Øjeblik, og Folket har uden Tøven eller Tvivl ydet den sin Tilslutning og Støtte. Den ensrettede nazistiske Propaganda i en censureret Dagspresse og en tyskdirigeret Radio er prellet af mod Danskernes Retsind og sunde Sans. De Personer, der har ladet sig benytte som Talerør for Besættelsesmagtens Interesser, er blevet mødt med Foragt, og Befolk-ningens store Flertal har anerkendt Nødvendigheden af at uskadeliggøre betalte Angivere, der under Beskyttelse af Tyskerne arbejder for at bringe ærlige Landsmænd i Gestapos Fængsler.

Danmarks Krig mod Tyskland føres Dag for Dag ubønhørligt videre. Ikke af regulære Troppestyrker i aaben Mark, men af offervillige Mænd og Kvinder, der paa egen Haand har dannet Grupper og Organisationer. Alligevel er hver eneste Kamphandling Led i en samlet Strategi, der tilsigter og opnaar at ramme Fjenden paa følelig Vis. Uden nogen Form for militær Tvang er der skabt en Disciplin, der alene bygger paa den enkelte Gruppes, den enkelte Frihedskæmpers Dømmekraft og Retssans. Derfor er de nazistiske Attentater ikke blevet besvaret med Hævnmord, og derfor har Sabotagen ikke haft Karakter af Demonstration, men af maalbevidst Angreb paa den tyske Krigsmagts Interesser. Den Enighed og Styrke, der hidtil har kendetegnet den danske Hjemmefront, vil ogsaa præge dens Indsats i den afgørende Kamp, som alle Europas undertrykte Nationer haaber og venter staar for Døren.

Hidtil har det været Sabotagen, der var vort vigtigste Vaaben i Kampen. Men efter-som Krigsafslutningen rykker nærmere, træder andre Opgaver i Forgrunden. Allerede i Januar besluttede DANMARKS FRIHEDSRAAD indtil videre at stille Sabotagen i Bero for at samle Kræfter om den Indsats, en allieret Invasion fra Vest vil kræve af os. Hvis de allierede Tropper lander paa dansk Grund, maa Frihedsbevægelsen være beredt til at yde dem al mulig Støtte. Og skulde Tyskerne som Følge af Nederlag andetsteds blive tvunget til at trække sig tilbage fra vort Land, maa vi være i Stand til at forhindre dem i de Ødelæggelser af Virksomheder og Værdier, som de i Henhold til „den brændte Jord"s Politik har forøvet under deres øvrige Rømninger.

Effektiv Hjælp til Befrierne, virkningsfuld Svækkelse af den tyske Hærs Kampkraft og Beskyttelse af dansk Ejendom er de Opgaver, der skal løses i det endelige Opgørs Stund. Ikke alene de, der hidtil har deltaget direkte i Frihedskampen, men enhver Dansker, der af Hjertet ønsker vort Lands Frihed, vil melde sig til Tjeneste, naar der kaldes til Handling. Hvadenten Ventetiden bliver kortere eller længere, skal vore allie-rede Vaabenbrødre finde os villige og beredte til Kamp for det fælles Maal.

Side 245

Paa Tærsklen til Besættelsens 5. Aar, — Befrielsens Aar, — mindes DANMARKS FRIHEDSRAAD alle danske Frihedskæmpere, der er myrdet og henrettet af Nazisterne. Raadet sender sin Hilsen til alle de Kammerater, der lider i tyske Fængsler og Kon-centrationslejre, til alle, der har maattet drage i Landflygtighed paa Grund af deres Overbevisning og Race, til alle, der sørger efter Tabet af deres Paarørende, til de tusinde Danske, der ude i Verden kæmper for Danmarks Frihed, til vore hjemlige Medkæmpere og hele det danske Folk, der hverken har ladet sig lokke eller kue af de nazistiske Undertrykkere. Hvert Offer, der er bragt og som Fremtiden vil kræve, er med til at berede Vejen for Danmarks frie Fremtid. Danmarks Frihedsraad.

2S.-4.-44. Aabent Brev til det tyske Riges befuldmægtigede, Dr. Werner Best.

Hr. Dr. Best,

I Deres Henvendelse til den danske Befolkning den 25. April har De proklameret en skærpet tysk Undertrykkelse af vort Land. Efter nazistisk Sædvane begrunder De ikke aabent og ærligt dette Skridt med, at Tyskland føler sine Interesser truet af den danske Modstandsbevægelse, men udsmykker i Stedet Deres Trusler med hykleriske Forkla-ringer og usandfærdige Paastande.

De vover at hævde, at de tyske Myndigheder „med Beklagelse" er Vidne til „Volds-handlinger", „Ødelæggelser" og „Blodorgier af Mord paa Danske".

Men De ved lige saavel som vi, at Tysklands uprovokerede Overfald paa vort Land den 9. April 1940 er den Voldshandling, der aabnede Vejen til de nuværende lovløse Tilstande i Landet.

De ved, at det er nazistiske Bander, der i blind Hævnfølelse har foranstaltet Øde-læggelser af Sportslokaler, Studenterbygninger, Filmateliers, Biografer og Restau-ranter, og som kaster Bomber mod overfyldte Sporvogne.

De ved, at Mordene paa Kaj Munk, Dr. Vigholdt, Lektor Ibsen, Redaktør Thomsen, Dr. Stefan Jørgensen o. fl. er foranstaltet af Gestapo og deres betalte Haandlangere. Disse Mænd blev udelukkende myrdet, fordi de tænkte og talte som Danske.

De ved ogsaa, at den danske Frihedsbevægelse hverken har begaaet meningsløse Ødelæggelser eller myrdet Folk paa Grund af deres Sindelag. De Fabrikker, som Sabotagen har bragt til Standsning, bidrog alle til at forhale Nazismens Nederlag ved at producere Krigsmateriel til Tyskland. De Personer, Frihedskæmperne har uskade-liggjort, var alle Stikkere, som for høj Betaling udleverede deres ærlige Landsmænd til vore Fjender.

Naar De taler om „Underverdenens Elementer", der arbejder paa „udenlandsk Or-dre", saa rammer denne Karakteristik ene og alene de danske Nazister og Penge-jægere, som De og Deres har taget i Sold. Men de unge danske Mænd, som De nu Dag for Dag lader henrette som Gidsler — ikke som Straf for deres egne antityske Hand-linger, men for deres fri Kammeraters — disse unge Danske er sunde, retsindige og idealistiske Mennesker, der har kæmpet for vort Lands Befrielse.

Ogsaa dette ved De. Hvert Ord, De siger, er i Strid med Sandheden, og hver Terror-handling, De gennemfører, er Brud paa Humanitet og Ret.

Formaalet med Deres Henvendelse er at drive en Kile ind i det danske Folk og derved svække vor Modstand. Men det skal ikke lykkes Dem. Igennem Aarhundreder har vi Danske i Frihed grundlagt vort Syn paa Menneskerettigheder og Sandhed, et Syn diametralt modsat det, der behersker Nazismen.

De kan lade brænde, hærge og myrde. De kan fængsle og henrette. De kan lokke eller true. Men De kan aldrig knække vor Vilje og vor Evne til at bekæmpe den Magt, der har styrtet Verden ud i Krig og berøvet Danmark dets Frihed. Danmarks Friheds-raad.

Side 246

Maj.-44. Redegørelse for Frihedsbevægelsen og Frihedsraadets Arbejde og Opga-ver.

FRIHEDSKAMP OG FRIHEDSRAAD

Nu, da den Tid nærmer sig, da Krigens Afgørelse skal falde i Europa og muligvis ogsaa Danmark kan blive Krigsskueplads, er det af Betydning, at der skabes Klarhed om Frihedsbevægelsens Maal og Midler. Selvom den frie Presse har naaet en anselig Udbredelse, kommer den dog ikke ud til hver eneste Borger i vort Land, og navnlig i afsides Egne raader der endnu megen Ukendskab til det kæmpende Danmarks Hen-sigter og Veje. DANMARKS FEIHEDSRAAD, der staar som samlende Organ i Kampen mod Besættelsesmagten, ønsker derfor at give det danske Folk saa mange Oplysninger om hele Modstandsbevægelsens Arbejde, som det overhovedet er muligt under Hensyntagen til de nødvendige Fortielser af Navne og visse Kendsgerninger.

Hvorledes blev Frihedsbevægelsen til?

Naar et Land bliver besat af fremmede Tropper og ikke alene dets Selvstændighed, men ogsaa dets rodfæstede Retsbegreber og Samfundskarakter undertrykkes, vil hele den oprigtigt nationalsindede Del af Befolkningen vende sig imod det fremmede Tyranni. Saaledes er det gaaet overalt i Europa, hvor Nazismen har erobret Magten, og saaledes er det ogsaa gaaet i Danmark. Tryk avler Modtryk. Men der er lang Vej fra Modstandsvilje til Frihedsbevægelse. Selvom hver eneste ærlig Dansker er fast beslut-tet paa ikke at lade sig sine Frihedsrettigheder berøve, er det dog kun et Mindretal, som formaar at yde en aktiv Indsats for Landets Befrielse. Og først langsomt finder de offervillige sammen i Organisationer, der maalbevidst kan iværksætte Kampen.

Det kan være sket paa den Maade, at to gode Venner engang i 1940 eller 41 blev enige om, at „der maatte gøres noget". I eet Tilfælde var hermed Spiren lagt til et underjordisk Frihedsblad, i et andet til en Sabotagegruppe, i et tredie til en Gruppe, der fik Forbindelse med England og modtog Faldskærmsfolk og Sprængstoffer. Efter-haanden voksede disse Grupper, der udskiltes Undergrupper og skabtes Kontakt til andre, som arbejdede for de samme Maal. Ophævelsen af Grundlovens Frihedsret-tigheder efter tysk Krav gjorde det umuligt at Frihedsbevægelsen kunde opstaa som Foreninger og Institutioner, der arbejdede som vi er vant til herhjemme under Folkestyret. Der kunde ikke være Tale om Møder med almindelige Diskussioner og Valg af „Bestyrelse", men ganske naturligt udsorteredes under Arbejdet de bedst egnede som Ledere. I andre Tilfælde kom Initiativet fra en større, samlet Organisation, som kunde bygge paa de Tillidsmænd, man kendte fra tidligere Virksomheder paa andre Omraader. Dette gjaldt saaledes Danmarks kommunistiske Parti, efter at det var blevet forbudt.

Mange af de første Forsøg paa at gennemføre en Modstand mod den tyske Besæt-telsesmagt var beskedne og yderst amatørmæssige, men efterhaanden er adskillige af de underjordiske Foretagender naaet frem til at arbejde med samme Dygtighed og Effektivitet som store „overjordiske" Virksomheder. Sabotagegrupperne staar ikke tilbage for regulære militære Enheder i Slagkraft og Disciplin. Underjordiske Tryk-kerier, Bogbinderier, Forlag og Boghandlere arbejder med sammen faglige Dygtighed som de „legale" Firmaer, og Nyhedsfordelingen til den frie Presse foregaar med samme Præcision som hos Ritzaus Bureau.

Naar dette store underjordiske Organisationsarbejde har kunnet gennemføres, skyl-des det ikke alene Dygtighed og Mod hos de aktive Deltagere, men ogsaa den Forstaa-else og Hjælpsomhed, Arbejdet stadig har mødt fra den største Del af Befolkningen.

Frihedsbevægelsen er opstaaet paa Grund af det tyske Tyranni. Den har maattet indrette sine Arbejdsmetoder paa saa vidt muligt at undgaa at blive ramt af Gestapos Forfølgelser. Naar den trods alle Vanskeligheder har naaet saa mange af sine Maal, er det fordi den har handlet i dyb Overensstemmelse med det altovervejende Flertal af det danske Folk.

Hvad Frihedsbevægelsen har udrettet:

Hvis alt her i Landet var gaaet efter Tyskernes Ønske, havde vi fromt bøjet

Side 247

os for ethvert af deres Krav. Vi havde uden Protest ladet os berøve alle vor aarhun-dredgamle Frihedsrettigheder. Vi havde fundet os i kun at høre de Nyheder fra Hjem- og Udland, som Tyskerne ansaa det for rigtigt at bringe, og som var tilskaaret efter deres eensidige Propaganda. Og vi havde af alle Kræfter bestræbt os for at støtte Aksemagtemes Krigsførelse ved at eksportere vore Landbrugs- og Industriprodukter og lade vor Jord omdanne til tysk Krigsbasis. Resultatet vilde være blevet, at vi bidrog til at øge Mulighederne for en nazistisk Sejr eller i hvert Fald til at forlænge Krigen, og den store frie Verden, hvis demokratiske Idealer vi af hele vort Hjerte tilslutter os, vilde med fuld Ret have opfattet os som Hitlers villige og lydige Forbundsfælle.

Nu har Frihedsbevægelsen naturligvis ikke kunnet hindre, at vort Land under Tvang kom til at yde Tyskland Hjælp i dets Krig. Men den har for det første virkelig formaaet at dæmme op for den nazistiske Udnyttelse af vort Lands Hjælpemidler. For det andet har den klart bevist overfor Verden og Fremtiden, at det danske Folk ikke lader sig kue, men er villigt til at kæmpe for sin Frihed, selvom det koster Ofre. Det er Friheds-bevægelsens Fortjeneste, at Danmark nu overalt — ogsaa i Tyskland — regnes til Nazismens svorne Fjender.

Den Sabotage, der er øvet herhjemme, har trods alt, hvad Nazismens Talsmænd siger i Radioen, paa virkningsfuld Maade svækket den tyske Krigsproduktion og lagt Hindringer i Vejen for Besættelsestroppernes Udbygning af Landet til en Fæstning. Hvis dette ikke var Tilfældet, vilde Tyskerne aldrig have sat saa meget ind paa at komme Sabotørerne til Livs. Det er da ogsaa mange Gange fastslaaet i den demokratiske Verden, at Sabotagen er en direkte Krigsindsats paa de allieredes Side. Sidst fandt dette Udtryk i den smukke Tale, hvori den britiske Udenrigsminister Eden i Januar 1944 hyldede den danske Hjemmefront.

Gennem den frie Presse, som efterhaanden udsendes i op mod 300.000 Eksem-plarer, har store Dele af Befolkningen faaet Adgang til sandfærdige Oplysninger om, hvad Tyskerne og de hjemlige Nazister bedriver her i Landet, og om Begivenhederne ude i Verden. Og de underjordiske Blade har stadig anvist de Maader, hvorpaa man kunde modvirke det nazistiske Tryk, og har saaledes baade retledt og stimuleret Modstandsviljen. Ingen, der anerkender det frie Ords Betydning for et sundt og folkeligt Samfundsliv, vil undervurdere den Betydning, den saakaldte „illegale" Presse har haft.

Ved Siden af den frie Presse har den frie Udgivervirksomhed været meget værdi-fuld. Selv den standhaftigste Afsky for alt, hvad Nazismen betyder af Vold og Løgnag-tighed, kan i det lange Løb undergraves, hvis man kun har Adgang til at høre og læse, hvad Nazisterne selv siger. Ved Udsendelsen af Bøger, som den tyske Censur har forbudt, har vi herhjemme kunnet opretholde Kontakten med den frie Verdens Aands-liv: vi har erfaret, hvad der tænkes og skrives om Tidens Problemer i Lande, hvis Ytringsfrihed ikke er undertrykt.

Den danske Frihedsbevægelse har ikke alene været et Udslag af den Harme og det Had, som ethvert Tyranni vækker til Live. Men den har ogsaa haft en praktisk og aandelig Betydning, som engang i Historiens Lys vil blive vurderet højt.

Frihedsbevægelsens Mænd og Maal.

Det ligger i Sagens Natur, at det underjordiske Arbejde udføres af et mindre Antal Personer. De tælles i Tusinder snarere end Hundredtusinder. Derfor har mange Men-nesker her i Landet aldrig haft personlig Berøring med den aktive Modstandsbevæ-gelse, men kender den kun gennem dens Resultater. Man kan vistnok sige, at mange endnu har helt forkerte Forestillinger om Frihedskæmperne; ofte hører man, at det maa være unge, eventyrlystne Mennesker med Hang til Lovløshed og Gangstervæsen. Disse Kritikere har ikke formaaet at skelne mellem de Aktioner, der iværksættes af Frihedsbevægelsen, og de Attentater, Røverier og Ødelæggelser, som forbryderiske Elementer i de berygtede „Frikorps" foretager i Ly af vort Retsvæsens „Mørkelæggel-se" eller som maalbevidst udføres efter Gestapos Ordre for at skabe almindelig For-virring og Utryghed. Kritikerne vil blive meget forbavsede, naar de engang efter Krigen faar at se, at Frihedskæmperne var ganske almindelige saglige og nøgterne

Side 248

Medborgere, der blot har en saa levende Retfærdighedssans og Kampvilje, en saa oprigtig Kærlighed til Folkestyret, at de ikke har kunnet forholde sig passivt overfor den tyske Undertrykkelse.

Man vil da opdage, at mange af de Personer, der har holdt store nationale Foredrag om Offervilje og Sammenhold, aldrig har deltaget i den virkelige Kamp, men at denne for en stor Del er ført af Mennesker, der ikke tidligere har gjort sig særlig bemærket, endsige offentlig kendt, men som blot i al Stilfærdighed har passet deres daglige Dont.

I Virkeligheden burde det allerede nå staa enhver klart, at Frihedskæmperne er solide, retsindige Folk: Det fremgaar af hele den Aand, hvori de har udført deres Arbejde, at det er Respekten for Frihed, Ret og Folkestyre, der driver dem. Det er ikke ansvarsløse Røverbander, der saa maalbevidst har kunnet gennemføre det ene Slag efter det andet mod de tyske Produktionsinteresser, og som derunder har taget vidt-gaaende Hensyn til dansk Liv og Ejendom, selvom deres egen Risiko blev forøget derved. Og det er ikke blinde Sensationsmagere, som har tolket dansk Retsfølelse og Aand i den frie Presse og ikke skyet nogen Anstrengelse for at bringe ærlig Oplysning om alt, hvad Censuren søgte at undertrykke.

Frihedsbevægelsen har stedse vidst at føre Krigen mod Besættelsesmagten med virksomme og hensigtsmæssige Midler, og har ikke ladet sig forlede til at tage Mod-standerens urene Vaaben i Brug.

Aktiv Kampindsats overfor Fjenden og Loyalitet overfor Lov og Ret, vel at mærke dansk Lov og Ret, har været Frihedskæmpernes Motto

I denne Aand har Frihedskæmperne ogsaa taget Stilling til de Problemer, der rejser sig, naar deres Maal er naaet, det vil sige, naar Tyskerne er drevet ud af Landet, og Folkestyret atter kan udfolde sig i Danmark. Det er ikke Hævntanker overfor den 5. Kolonne eller overfor de Mænd, der har begunstiget Fjendens Undertrykkelse af vor Frihed, som dikterer Frihedskæmpernes Syn, saaledes som det er fremsat i Friheds-raadets Pjece: Naar Danmark atter er frit. Nej, det er Bevidstheden om, at et Opgør er en Nødvendighed for at opretholde Folkets Forstaaelse af, hvad der er Ret, Bevidst-heden om, at Slaphed og Overbærenhed vilde virke som en Godkendelse af For-brydelser, endnu farligere for Folkets moralske Sundhed end Forbrydelserne selv. Det er Bevidstheden om, at Demokratiets Genoprettelse og Udvikling maa sikres med alle Midler, og Ønsket om en saa fredelig Overgang til normale Forhold som overhovedet muligt, uden at Lov og Retsbegreber krænkes.

Muligvis vil det overraske nogle, at denne Opfattelse deles af alle Deltagere i Fri-hedsbevægelsen, ogsaa af Kommunisterne, men trods alle de Anstrengelser Nazis-mens Talsmænd gør sig i Presse og Radio for at splitte det danske Folk, staar det urok-keligt fast, at Frihedsbevægelsen er sammensvejset og enig baade om sine Midler og om sine Maal. De, der sætter Livet i Vove i den underjordiske Kamp, er ganske natur-ligt interesseret i, at det Samfundssystem, der kommer til at herske i Danmark efter Befrielsen, ikke paa nogen Maade er besmittet af det Diktatur, de bekæmper.

Hvorledes er der bragt Enhed i Arbejdet?

Naar nu de mange Former for Modstandsarbejde er opstaaet af sig selv rundt om i Landet hos Grupper, som ikke har kendt hinanden og naar det i Kampen mod Fjenden er lykkedes at skabe en meget stor Effektivitet, spørger mange uvilkaarligt: Hvordan har det kunnet lade sig gøre at samle alle Kræfter i een Kampenhed?

Hvis man nu tror, at alt Frihedsarbejde efterhaanden er blevet samlet i een stor Organisation, er dette dog ikke rigtigt. Det har ikke været muligt og vilde vel heller ikke være ønskeligt. Naar mange forskellige Organisationer er i Gang, betyder det for det første en langt større Rigdom i Synspunkter og Arbejdsindsats. For det andet vilde der være den Risiko forbundet med at samle det hele til een stor Organisation, at denne let kunde lammes ved at forholdsvis faa Mennesker blev opdaget og arresteret. Som det nu er, kan der ske Uheld hist og her, men selv ved Pinsler kan de enkelte Gruppers Folk ikke røbe alle de andre Ledere, ganske simpelt fordi de ikke kender dem.

Som Nordmanden Carsten Frogner skriver i sin Bog om det underjordiske Arbejde i Norge,

Side 249

kan Tyskerne ikke forstaa, at det hele ikke er samlet under eet Førerskab, som man kan finde og uskadeliggøre — men dette er netop en Styrke.

Enheden er derfor fremkommet paa mange andre Maader, ved Kontaktsystemer og Ledersammenkomster i mindre Omfang, saaledes at der alligevel gaar skjulte Veje fra den ene Gruppe til den anden.

Frihedsraadets Oprettelse og Opgaver.

Sommeren 1943 blev det imidlertid klart, at det vilde være værdifuldt at have et Or-gan, der i videst mulig Udstrækning samlede de spredte Frihedsorganisationer, baade for at kunne aftale fælles Aktioner og for at tage nye Initiativer. Naturligvis kunde der lige saa lidt vælges Repræsentanter til dette Raad, som der kunde vælges Ledere i de enkelte Organisationer. Danmarks Frihedsraad opstod da paa den Maade, at nogle af de ledende Folk i de største underjordiske Grupper fandt sammen og indkaldte andre, der ogsaa kunde siges at være „Nøglepersoner". Saaledes konstituerede Raadet sig. Dets Medlemstal maatte naturligvis være begrænset, men det skaffede sig paa for-skellig Vis Kontakt til de flest mulige Kredse, saaledes at det i Dag fremtræder som Talerør for den altovervejende Del af danske Frihedsorganisationer, hvadenten det drejer sig om Bladudgivere, Forlæggere, Sabotagegrupper eller Sammenslutninger med andet Formaal i Frihedskampen.

I den Tid, Raadet har arbejdet, har det opnaaet meget tilfredsstillende Resultater, og for dets Medlemmer har det været en stor Oplevelse at se, hvorledes den store fælles Opgave: Kamp mod Fjenden for Danmarks Befrielse, har samlet Deltagerne til en langt større og fastere Enighed, end vi er vant til under Fredsforhold. I det hele taget har man i alle Instanser af Frihedsarbejdet oplevet et Fællesskab og et Kammeratskab, som giver store Løfter for Fremtiden. Den, der har deltaget i dette Arbejde er selv om Frihedskæmperne iøvrigt har forskellige politiske Anskuelser — ikke i Tvivl om, at der her grundlægges et Fællesskab, der vil bære Frugt ogsaa i den Tid, der kommer.

De Opgaver, Frihedsraadet har taget op, lader sig naturligvis paa nuværende Tidspunkt kun ufuldstændigt omtale. Men gennem dets officielle Udtalelser, der er fremkommet i den frie Presse og i selvstændige Skrifter, har det baade principielt og overfor bestemte Spørgsmaal frit kunnet tolke dansk Friheds- og Retssyn. Gennem sine talrige Forbindelser og de Grupper, det repræsenterer, har det formaaet at holde sig i saa nær Berøring med Befolkningen, at dets Ord til Stadighed vil være i Overens-stemmelse med de fremherskende Synspunkter i det danske Folk.

Hvad Raadet har gjort i Retning af Organisation af den aktive Modstand, lader sig naturligvis ikke paa nuværende Tidspunkt lægge offentligt frem. Ud over Landets Grænser har det oprettet Forbindelse med de frie Danske, der i den frie Verden arbej-der for Danmarks Interesser, og med de Allieredes Krigsmagt, hvis Indsats er Betin-gelsen for, at ogsaa vort Land kan afkaste det nazistiske Aag.

Naar Raadet har paataget sig denne Myndighed uden at være valgt af Folket paa parlamentarisk Vis, skyldes det ene og alene, at Besættelsesmagten udelukker enhver Mulighed for paa denne Maade at skabe Folkerepræsentationer som uden Indgriben kunde lede den Modstandskamp, det store Flertal af Befolkningen giver sin Tilslutning. Det afgørende er ikke, hvilke Personer det er, som udfører Arbejdet, men at de handler udfra Danmarks Interesser paa langt Sigt. Folkets umiskendelige Tilslutning til deres Virksomhed giver dem deres Mandat. Raadets Medlemmer er sig fuldt ud det Ansvar bevidst, som de særlige Forhold, hvorunder det er opstaaet, paalægger dem. De vil til enhver Tid dæmme op for Metoder og Paroler, som strider mod dansk Retssyn, men paa den anden Side føre Kampen for Landets Frihed ubønhørligt igennem.

Den Dag, Tyskerne er ude af Landet, saa Kongen atter kan udøve sine forfat-ningsmæssige Beføjelser, og Folket frit vælge sine Ledere, er Raadets Maal naaet, og det vil ophøre at eksistere. De Bevægelser, der nu slutter op omkring Raadet, vil til den Tid hver for sig udfolde deres politiske Virksomhed paa forfatningsmæssigt Grundlag paa Linje med alle andre demokratiske Kredse i vort Folk. Det ligger i Folkets Haand at afgøre,

Side 250

om det efter Befrielsen vil gennemføre de Forslag til Ordenens Opretholdelse og Demokratiets Befæstelse, som Frihedsraadet har fremsat.

Hvad Fremtiden kan bringe.

Ingen kan vide, om 1944 vil bringe Afgørelsen paa Krigen i Europa, men vi venter alle, at de Allierede inden længe vil foretage den Invasion paa det europæiske Kon-tinent, som i Forbindelse med den russiske Hærs Kampindsats mod Øst skal føre til Tysklands og Nazismens Nederlag.

Det er muligt, maaske endog sandsynligt, at Danmark vil blive direkte berørt af de kommende Krigshandlinger. Vi ved alle, at det vil betyde store materielle Øde-læggelser i vort Land og ogsaa Tab af Menneskeliv. Men disse Ofre maa vi være villige til at bringe. De er nødvendige for at det Haab, vi Danske nærer lige saa brændende som alle andre undertrykte Folkeslag, skal gaa i Opfyldelse. Enhver oprigtig Dansker og Tilhænger af Folkestyret vil ved nærmere Eftertanke forstaa, at der ikke er den mindste Grund til, at vi ene af alle skulde skaanes. I lige saa høj Grad som Englæn-derne, Sovjetrusserne, Amerikanerne og Folkene i Norge, Holland, Jugoslavien og andre besatte Lande maa vi betale vor Andel i Blod, Liv og materielle Værdier for at naa det fælles Maal: Frihed og Demokrati.

Hvis de Allierede skulde gaa i Land i Danmark er det ikke nok, at vi blot som passive Tilskuere er Vidne til deres Styrkeprøve med de tyske Tropper. Vi maa vise vor Vilje og Evne til at støtte dem, der kommer for at befri os. Kun paa den Maade kan vi omsætte vort antinazistiske Sindelag til Gerning og samtidig bidrage til at afkorte den Tid, Krigsbegivenhederne hærger vor Jord.

Der er da heller ingen Tvivl om, at et meget stort Antal baade unge og ældre Danskere er opfyldt af den ærligste Vilje til at deltage i Landets Frihedskamp ved at hjælpe de Allierede og skade Tyskerne. Men der er ingen Grund til at løbe Risiko for sit Liv, uden at man derved yder en virkelig Indsats, og det vil atter være svært for den enkelte at afgøre, hvor og hvornaar hans Hjælp er paakrævet. Har Befrielsestropperne først besat den Egn, man bor i, er der ingen Tvivl: man skal saa blot rette sig efter de Anvisninger, de Allierede giver og hjælpe, hvor det ønskes.

Men store Dele af Landet vil i kortere eller længere Tid forblive under tysk Herredømme, og her maa Modstandsbevægelsen ske efter en bestemt Plan, som er i Overensstemmelse med de Allieredes strategiske Hensigter.

Danmarks Frihedsraad har udsendt en Vejledning til Befolkningen om, hvorledes den bør forholde sig, hvis Invasionen kommer. Det er meget paakrævet, at enhver indprenter sig de Raad, der heri gives. Bliver Invasionen her i Landet til Virkelighed,, gælder det om, at ingen følger sit eget Hoved, men at alle retter sig efter en fælles Ledelse. Paa det Tidspunkt vil Konge, Regering og Rigsdag endnu ikke kunne fungere frit, og Administrationen vil være tvunget til enten at tie eller modstræbende at følge tyske Ordrer. Det bliver da Danmarks Frihedsraad, der som det eneste frie Organ maa tale og handle paa det danske Folks Vegne og i nøje Kontakt med Befrielsestrop-pernes Ledelse.

Er man virkelig beredt til at gøre en aktiv og modig Indsats for at paaskynde Nazis-mens Nederlag og vort Lands Befrielse, skal man derfor følge de Anvisninger, som Danmarks Frihedsraad udsteder. De skal nok naa ud. Vi har den store frie Presse til vor Raadighed og skal ogsaa nok finde andre Midler til at komme i hurtig Forbindelse med Befolkningen. Ogsaa gennem Londonradioens danske Udsendelser vil man kunne faa Besked om, hvorledes man skal forholde sig.

Jo mere effektivt Danmarks Frihedsraads Opfordringer bliver fulgt, og jo flere der slutter op i Frihedskampens Rækker, des hurtigere vil Maalet: Danmarks Frihed, blive naaet, og Raadet og Frihedsbevægelsen kunne afslutte sin Virksomhed.

Udsendt af DANMARKS FRIHEDSRAAD. Denne Publikation bør naa enhver Lands-mand. Sørg for, at den ogsaa kommer Beboerne i afsides Egne i Hænde.

Side 251

17.-5.-44. Udtalelse om Gidselhenrettelserne.

I Anledning af de ved den tyske Krigsret den 12. ds. afsagte Domme udtaler Dan-marks Frihedsraad:

De sidste Dødsdommes Karakter af Gidselrepressalier har udløst meget stor Harme i Befolkningen, og i vide Kredse er der opstaaet et Ønske om, at Frihedsbevægelsen skulde svare med samme Mønt og tage Gidsler ud af Fjendens Rækker. Hvor for-staaeligt det end er, at de nazistiske Voldshandlinger udløser en saadan Reaktion, maa Danmarks Frihedsraad dog bestemt advare mod, at vi — som bekæmper Nazis-men — lader os provokere til at bruge dens Metoder.

Den danske Frihedsbevægelse fører ikke sin Kamp ved Hjælp af Sindelagsmord, Hævnattentater eller Gidselhenrettelser, men med rene Vaaben. Sabotagen vil fortsat blive rettet mod krigsvigtige Virksomheder og Anlæg, og kun de Personer, der som Stikkere betyder en øjeblikkelig Fare for Frihedskampen, vil blive uskadeliggjort. Naar Retten atter frit kan udøves i Danmark, vil Krigsforbryderne alle faa deres Dom og retfærdige Straf. Danmarks Frihedsraad.

7.-6.-44. Opraab til Modstandsbevægelsen og Befolkningen i Anledning af de Allie-redes Invasion i Frankrig. * 1) (Cit. Information Nr. 201, Nordisk Nyhedstjeneste Nr. 164, 17.-6.-1944).

DANMARKS FRIHEDSRAAD udtaler i Anledning af Invasionen:

Krigen er traadt ind i sit sidste, afgørende Stadium. Paa Sydfronten er Tyskerne paa Flugt op gennem Italien, mod Øst staar den røde Armé rede til at rette et nyt knusende Angreb paa Hitlers Hære, og Invasionen i Frankrig danner Indledningen til det afgørende Slag fra Vest. I Danmark, som i alle andre, undertrykte Lande, føler vi med usigelig Lettelse, at Befrielsens Time er nær. Ingen tvivler om, at Nazismen vil lide Nederlag, og enhver ærlig Dansker ønsker at give sit Bidrag til Demokratiernes hurtige og fuldstændige Sejr. Men vi ved, at der endnu forestaar meget haarde Kampe, og at den Hjælp, vi kan og skal yde de allierede Styrker, kun kan blive af Værdi, hvis den kommer paa det rette Tidspunkt. Derfor opfordrer DANMARKS FRIHEDSRAAD den danske Befolkning og den danske Modstandsbevægelse til ikke at lade sig lokke eller udæske til forhastede Handlinger. Afvent Ordrer og Anvisninger fra den allierede Over-kommando og Danmarks Frihedsraad.

Aflyt regelmæssigt BBC's og General Eisenhowers danske Udsendelser fra London. Dan Lyttergrupper med et uanmeldt Radioapparat; de anmeldte kan blive konfiskeret. Undgaa al Snak, der kan bringe Landsmænd i Fare. Slæk ikke en Tøddel paa Forsig-tigheden; Gestapo gør alt for paa Forhaand at komme Modstanden til Livs. Naar Tiden er inde, vil der blive Brug for enhver af os. Da skal vi vise vor Evne og vor Vilje til en hensynsløs Indsats for Danmarks Fremtid i Frihed og Demokrati. Danmarks Frihedsraad.

Juni.-44. Opraab til Modstandsbevægelsen og Befolkningen i Anledning af de Allie-redes Invasion i Frankrig. * 2) (Cit. Nyt fra Danmark, Juni 1944).

INVASIONSOPRAAB FRA FRIHEDSRAADET

Danmarks Frihedsraad har i Anledning af Invasionen udsendt følgende:

Krigen er traadt ind i sit sidste, afgørende Stadium. Paa Sydfronten er Tyskerne paa Flugt op gennem Italien, mod Øst staar den røde Arme rede til at rette et nyt knusende Angreb paa Hitlers Hære, og Invasionen i Frankrig danner Indledningen til det afgø-rende Slag fra Vest.

I denne Stund, da Befrielsens Time er nær, har de allierede givet vort Land den Stilling i de kæmpende Demokratiers Rækker, som vi altid har ønsket og tilstræbt. Med dyb Tilfredshed modtager vi danske den officielle Bekræftelse paa det faktiske

Side 252

Forhold, at vi kæmper Side om Side med de andre undertrykte Nationer for at frem-skynde Nazismens Nederlag. De allieredes Erklæring betyder et Løfte om, at Danmark vil gaa ind i Freden under samme Vilkaar som alle andre kæmpende demokratiske Lande. Men den betyder samtidig en kraftig Opfordring og Opmuntring til i Krigens Slutfase at gøre den størst mulige Indsats for Demokratiets hurtige og fuldstændige Sejr.

Vi ved, at der endnu forestaar meget haarde Kampe, og at den Hjælp, vi kan og skal yde de allierede Styrker, kun kan blive af Værdi, hvis den kommer paa rette Tidspunkt. Derfor opfordrer DANMARKS FRIHEDSRAAD den danske Befolkning og den danske Modstandsbevægelse til ikke at lade sig lokke eller udæske til forhastede Handlinger.

NAAR TIDEN ER INDE, VIL DER BLIVE BRUG FOR ENHVER AF OS. DA SKAL VI VISE VOR EVNE OG VOR VILJE TIL EN HENSYNSLØS INDSATS FOR DANMARKS FREMTID I FRIHED OG DEMOKRATI.

15.-6.-44. Anerkendelse af Sabotørernes Dygtighed og Mod. HILSEN TIL DANSKE SABOTØRER FRA DANMARKS FRIHEDSRAAD OG DE ALLIEREDES OVERKOMMANDO

Paa Invasionsdagen den 6. Juni gik en Skare danske Sabotører, ca. 4 i Tallet, (Be-mærk: Ret fejl i tallet 4 til 40) til Angreb paa den af Tyskerne overtagne og ledede Fabrik Globus i Glostrup, som fremstillede Højderor, Sideror m. v. til Flyvemaskiner. Fabriken var befæstet med 5 Bunkerstillinger, og Bevogtningen varetoges af 30 udsøgte Sabo-tagevagter af Kaptajn Sommers berygtede Korps, som alle har gjort Tjeneste paa Østfronten, før de faar tildelt Vagt paa de livsvigtige tyske Krigsindustrier her i Landet. Patrioternes Angreb paa Fabriken gennemførtes med stor Dygtighed, Beslutsomhed og Mod. Efter at Bunkerstillingerne var nedkæmpet i aaben Ildkamp, som endte med, at de ellers saa udfordrende, brutale Sabotagevagter hejste det hvide Flag og tryglede om Naade, ødelagdes Virksomheden totalt.

Ved Bortkørselen fra Kampstedet dræbtes den 30-aarige Læge, ERIK HAGENS af Sabotagevagterne fra Fabriken Carltorp. Han var en modig og offervillig Medkæmper. Hans Død betyder et Savn i de aktivt kæmpende Patrioters Rækker.

Paa Baggrund af denne Bedrift og i Erindring om den seneste Tids mange betyd-ningsfulde Kamphandlinger mod tyskarbejdende Industrier - Kløvermarksvejens Flyver-værksteder, B. & W., Allways Radio, Svendborg Skibsværft o. m. fl. -- ønsker DAN-MARKS FRIHEDSRAAD at udtale sin Paaskønnelse af den Disciplin og Akuratesse, hvormed Sabotagen mod de krigsvigtige Industrier er gennemført, og den Omhu, der overalt er udvist for at skaane danske Borgeres Liv og Ejendom. Vi udtaler vor Beundring for det Mod og den Uforfærdethed, hvormed Patrioterne giver sig i Lag med og løser selv de vanskeligste Opgaver.

Vi ser i de danske Patrioters frygtløse Kamp en Bekræftelse paa, at den Dag, der kaldes ud til den sidste og afgørende Kamp mod vort Lands Undertrykkere, vil hele den danske Befolkning med de aktive Patrioter i Spidsen ogsaa formaa at løse de Op-gaver, Befrielseskampen stiller os.

At man ogsaa i den frie Verden agtpaagivende følger den danske Friheds-bevægelses Kamp, derom vidner nedenstaaende Telegram, som det af den allierede Overkommando er overdraget DANMARKS FRIHEDSRAAD at overbringe de Patrioter, som deltog i Kampen mod Globus: Congratulations to danish saboteurs reference wer-ner grunddahl 6. June 1944. Danmarks Frihedsraad.

30.-6.-44. Opraab til det kæmpende Danmark i Anledning af Folkestrejken. OPRAAB FRA DANMARKS FRIHEDSRAAD

I Løbet af Formiddagen den 30. Juni udbrød der Folkestrejke i København. Samtlige

Side 253

Fabriker, Virksomheder, Forretninger, private og offentlige Kontorer, Sporvogne og S-Tog, Telefon, Post og Dagspresse standsede.

Dette er den største nationale Demonstration, der nogen Sinde har fundet Sted i Danmark. Schalburgfolkenes stadige Overfald paa Liv og Ejendom og den tyske Besættelsesmagts systematiske Nedbrydning af Lov og Ret i Landet har faaet Folkets Taalmodighed til at briste. Den delvise Arbejdsstandsning i Dagene forud for Folke-strejken bragte en første Sejr: Spærretidens Udsættelse, men det tyske Tilbagetog er ikke nok og ikke tilstrækkeligt til at opfylde Folkets berettigede Krav.

Danmarks Frihedsraad opfordrer til Fortsættelse af Folkestrejken, indtil for det første Schalburgkorpset er fjernet fra Landet, og for det andet den faktiske Undtagelses-tilstand med Spærretid, Standret m. v. er ophævet.

Indtil disse Krav er opfyldt, bør Strejken fortsættes med samme Beslutsomhed og Solidaritet som hidtil. Af Hensyn til Befolkningen bør det dog tilstræbes, at Forsyningen med Elektricitet, Gas, Vand, Brød og Mælk opretholdes. —

Frihedsraadet opfordrer til at udvise Disciplin, saaledes at enhver Form for Udske-jelser undgaas. Den Kamp, der i disse Dage føres i København, er et Bevis paa, at det danske Folk den Dag, det kræves, er beredt til at sætte alt ind for vort Lands endelige Frihed og Befrielse. Danmarks Frihedsraad.

1.-7.-44. Opraab til det kæmpende Danmark i Anledning af Folkestrejken. (Cit. „De frie Danske", 2. Juli 1944).

OPRAAB TIL DET KÆMPENDE DANMARK!

I Løbet af det sidste Døgn er de tyske Overgreb i København tiltaget i Brutalitet. Tys-kerne har indført Belejringstilstand, de har spærret alle Udfaldsveje, standset samtlige Tilførsler til Byen og afbrudt Forsyningen af Vand, Gas og Elektricitet. — I Gaderne beskydes Befolkningen hensynsløst af Besættelsesmagtens Bilpatrouiller og fra Luften.

Folkets Vilje til fortsat Strejke er ubrudt. Endnu er Tidspunktet for aktiv Modstand ikke inde, men et stærkere Udslag af passiv Modstand end det vi i disse Dage har ople-vet, kan ikke naas.

Frihedsraadet understreger endnu engang, at Strejken maa fortsættes med usvæk-ket Styrke og Enighed, indtil der Ira tysk Side er stillet betryggende Garantier for Opfyl-delsen af følgende Krav:

1) Schalbugkorpset maa fjernes fra Landet. 2) Den faktiske Undtagelsestilstand, Spærretid m.v. maa ophæves. 3) Byens Tilførselsveje maa aabnes, og Forsyningen med Vand, Gas og Elektricitet maa genoptages. 4) Der maa ikke foretages Repressalier af nogen Art i Anledning af Folkestrejken. København, den 1. Juli 1944. Danmarks Frihedsraad.

1.-7.-44. Opfordring til Svenskerne vedrørende Schalburgkorpset. Afsendt pr. illegal Kurér til Stockholm.