Dette er en SmartCMS kopi af den originale Mogens Kasler-Journal, som blev lukket 16. marts 2011

blixen04                                                                                                                                                                                                                                                                              kasler-journal.dk
Page Down

 

-

Rekylvirkning

 

- før en bank går fallit

-

 

 

 

- hvordan man nedbringer sin bankgæld  


 

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

HOLDINGSELSKAB 

Kapitalismens spilleregler skelner ikke mellem et velkørende selskab, der mister sit grundlag under lavkonjunkturens mismod, og en selvforskyldt krise i et dårligt kørende selskab. Sådan var situationen for Landmandsbanken 1922-24, særlig for bankens direktør, Emil Glückstadt og bankens formand, admiral Andreas Richelieu, samt bankens storkunde, advokat og købmand Harald Plum og dennes 127 selskaber i et holding aktieselskab:

-

Det Transatlantiske Kompagni, 1916-21, kapital 30 mill kr. ved: Emil Glück- stadt, Kay Reinhard, Arnold Martin Abrahamson, Andreas Collstrop, A.F. Las- sen, H.P. Prior, Ove Ringberg, Karl F. Knudsen, London. Direktion: Harald Plum, Oluf Aarestrup. Eskil Yding.

31. dec. 1921 blev Transatlantisk lagt over i et nyt selskab: Externa. 

Harald Plum blev stillet over for Landmandsbankens krav om nedbringelse af bankgælden, der var stipuleret af Knud Sthyr, Transatlantisk, Carl Michel- sen, Externa, og bankens direktør Riis-Hansen. Harald Plum gav sit mandat i Transatlantisk til Externa, som skulle realisere værdierne i:

-

1. Den af Transatlantisk formue i selskaber, der 31. dec. 1921 fortsat drev virksomhed = 38 selskaber:

Aarslev Sav- & Hammerværk. The Alliance Trading Co Ltd, London. Augusti- nus & Hansen. Brandt & Co, Cairo-Alexandria. J.F. H. Brunswig & Co, G.m.b.H. A/B Continental Import. The Continental Trading Co Ltd, Stockholm. Det Dan- ske Frysnings-Compagni. Dansk-Italiensk Export Co, Genova. Dansk Staalindu- stri. A/S Dansk Staalvarefabrik. De Danske Sprængstoffabrikker. Dansk-Uden- landsk Revisionsanstalt. Deutsch Überseeische Wirtschaftsaktiengesellschaft. Poul Dons & Co. LW. Goegginger & Co. Ludvig Hjardemaal & Co. Carl Hoepf- ner, Reykjavik. Det Iberiske Handelskompagni. Internationale Handels-Kom- pagnie. Jysk Markfrøkontor. Theodor Lund & Petersen. Nordisk Kontoretable- ring. Odder Frøkontor. The Polish Oversea Trading Co Ltd. The Renlock Tra- ding Co Ltd. Russisk Asiatisk Kompagni, Omsk, Sibirien. Russisk Handelskom- pagni, Moskva. Skandinavisk Møbelværk. Svenska Fryserierne. Det Sydameri- kanske Plantageselskab, Buenos Aires. John Tofft & Co. Transmarine Co Ltd. Dansk Frøavls Kompagni og Markfrøkontoret. The White Eagle Shoe Co. Win- kel & Gedde, Kobe.

-

2. Selskaber, der fortsatte med andre ejere = 43 selskaber:

The Industrial Trading Co Ltd. Oswald Jensen. Due Petersen & Krüger. Ele- mentfabriken Toga. a/s Leif. a/s Dameta. Marius Mulvad. Nyt Dansk Taxa-meter Co. Toga, Göteborg. Tvermoes & Abrahamson. Landbrugs-Maskin-kompagniet. Jern- og Staal Import Kompagniet. Buddinge Værk, Electro Staal. United Wine Import. Georg Bestle. Riis & Dreyer. Ejendomsselskabet af 1918. A/S The Crown Butter Export Co. The United Danish Butter Preserving Co. The Scandinavien Preserved Butter Co. P.F. Esbensen. Mælke-Export. The Danish Medical Export Co. Det Ostindiske Handelsselskab, Soerabaya. Maatschaappij vor Handel, Industrie en Culturen. The Danish-Philippine Trading Co. Th. Andresen & Co. The Continental & Oversea Trading Co Ltd, Paris. Dansk Rekylriffel Syndikat.  Grønlandsk Grafit. Hammerich & Co. Köllner Handelsgesellschaft. Kontorsteknik. W. P.Lepins Eftf. Lützh|ft & Co. Matr. nr. 1044 U.K.K. Nordisk Oversøisk Handelsselskab. Nordisk Pakhus-Kompagni. Russian Forest Industry Ltd, Kristiania. S. Seidelin. Swansom & Sehested. Det Udenlandske Skovindustriselskab, Petrograd. Charles Weiss & Co.

-

3. Selskaber i likvidation, eller i det væsentlige ophørt = 29 selskaber:

Aarhus Benkogeri. Animalia. Bech, van Siclen & Co, New York. I.C. Becher & Co. Boye & Co, Sao Paulo. Dansk Lægterkompagni. De Danske Fodermel-Fabrikker, Det Transatlantiske Kompagni. The East-Siberian Trading & Pac-king Co, Vladivostock. The Esthonian Trading Co Ltd. Fr.Gagliardi & Co, Sidney. Rederiet Havmaagen. Have- og Markfrøkontoret. Hude- og Garve-stofkompagniet. A Iversen & Co. Jennow, Maage & Co. A.J. Larsen & Co, Merida, Yucatan, Mexico. Nordisk Konservesfabrik. Aug. Petersen & Co, Guayaquil. Revoltia.  Fabrikken Russoco. Skandinavisk Kontormontering. Det Spansk-Transatlantiske Kompagni, Barcelona. The United Export Co. Havfiskeriselskabet Tordenskjold. Trifolium, Holten & Bondarzewski. Union Trading Co. Vils, Johnson & Co, Rio de Janeiro. David Warholm.

-

4. Hævede selskaber = 17 selskaber:

Casa Armarinho. Continental Skrivemaskinekompagni. Fabriksanlæg. Finsk Handel & Industri. Gransøe & Co, Porto Alegre. Emil Hansen & Co The Inter- national Clearing House Ltd. Japansk Kinesisk Import Co. Karborundumfabrik- ken Karbo. Nederlandsk Import- og Export Co. Svovlsyre- og Superfosfatkom- pagniet Rusland. Scandinavian Trading Co. F.C. Sievers & Co Ltd, Valparaiso. Schlodtmann & Co.  Skandinavisk Metalcap Co. Skandinavisk Papir-Import. Asbjørn Thon, Kristiania.

-

Dermed havde Harald Plum, tvunget af lavkonjunktur, overdraget 127 aktive virksomheder tilknyttet holdingselskabet Det Transatlantiske Kompagni ved kontrakt og/eller kapital, til Externa/Landmandsbanken. 

Det ses foran, at hovedparten af selskaber kunne fortsætte, de resterende selskaber lukkede eller fortsatte under andre vilkår. 

-

Externa, stiftet 8. juni 1922 ved Emil Glückstadt, Kay Reinhard, Andreas Coll- strop, H. P.Prior.

Externas formål: "Erhvervsvirksomhed af hvilken som helst art, bestyrelsen måtte bestemme". Intet om at Transatlantisk skulle destrueres, men det blev det. Externa´s bestyrelse 1923, grosserer Ernst Sally Meyer / tidligere direktør for Dansk Sojakagefabrik, Carl Michaelsen / Knud Sthyr, Transatlantisk. Aktie- kapital 12 mill, udvidet til 30 mill kr.

Valget af Carl Michaelsen illustrerer kapitalismens tilfældigheder, in casu det komplicerede spil omkring Landmandsbankens sammenbrud.

Emil Glückstadt påregnede H.N. Andersens loyalitet for Landmandsbanken, i kraft af deres mangeårige samarbejde. Men om Glückstadt opfattede Ander- sens jalousi er tvivlsomt. Andersen var distanceret af Glückstadts kvalifikatio- ner i udenrigsøkonomi, og Andersen ønskede Transatlantisk kvalt.

Ove Ringberg, meddirektør i banken, havde daglig kontakt med Andersen vedrørende omsætningen af spekulationspapirer, og Andersen var sur på kon- kurrenten Harald Plum.

Det er gådefuldt, hvorfor Carl Michaelsen kom til Externa, når han kort forin- den var afskediget i Dansk Sojakagefabrik af H.N Andersen. 

Sojakagen, et af datterselskaberne i ØK ved: Emil Glückstadt / dir. i Vacuum Oil, Ernst Michaelsen / ØK-direktør, kaptajn Schmigelow / ØK-direktør J. Mad- sen-Mygdal / ØK-hovedkasserer M. Christensen / Direktion: Carl J. Michaelsen.

Det har passet H.N.Andersen ganske storartet, nøje at kunne følge udviklin- gen i Externa/Transatlantisk Kompagni, og den betænkelige virkning på Landmandsbanken. En anden kilde til Andersens information om Harald Plum, kunne være ingeniør Thomas Frederik Westenholz, i bestyrelsen for ØK.s Baltic Cotton Co.

Sagen sluttede forbløffende: Harald Plum betalte sin gæld til Landmands- banken med et restgældsbrev på 400.000 kr.

-

Havde Harald Plum jongleret med tallene? Som han påstodes at have jong- leret med sine helt, halvt, kvart, eller tiendedels ejede, eller ved kontrakt dis- ponible, til Externa overdragne 127 virksomheder? Bortset fra en bagatel, var regnskaberne i orden. Men varepriserne faldet 50-60 pct, og hovedparten af Transatlantisk midler indefrosset i Rusland, dels havde "oprydderne" alt for travlt med at fremvise resultater. 

På Transatlatisk Kompagnis generalforsamling 10. juni 1922, da selskabet blev likvideret, blev aktierne nedskrevet til 15 pct og overdraget til Externa. Et konfus behandling af de firmaer, der kørte med overskud før realisationen, dvs. med held kunne have afdraget gælden til banken.

Hvordan det faktisk gik Externas selskaber i 1921-22 ses i eksempler om år-sagen til Landmandsbankens sammenbrud, når kaptajn og styrmand stran-guleres. Velkørende virksomheder blev revet omkuld i panik. Det var forhold, der ikke kun beroede hos Transatlantisk, men i højere grad på Land-mandsbankens ekstremt dårlige likviditet, ved køb af egne aktier, der var ramt af vedvarende kursfald. Og dertil rygterne, der fik indskyderne til at hæve eller minimere deres konti i banken.

-

Eksterna, eksempler på tab, mio kr: Bech, van Siclen & Co: 7,5 / Continental and Oversea Trading Co: 3,6 / Nordisk Oversøisk Handels Co: 18,9 / Boye & Co: 9,4 / Gagliardi & Co: 1,6 / Russisk Handels Kompagni, inkl. erstatningskrav på Rusland: 31 / Spansk Transatlantisk Co: 2,6 / Det Udenlandske Skovindustrisel- skab, inkl. tab i Rusland: 2,5 / Union Trading Co: 4,9 / Jennow, Maage & Co: 1. På alene disse 10 firmaer var tabet 87 mill kr., plus omkostninger ved likvidation. Man tør vel påstå, at Externas direktion, Riis-Hansen, Sthyr og Michaelsen, to forhenværende statstjenestemænd og en bortvist direktør fra Sojakagen, havde gjort deres arbejde fortræffeligt.

-

-

5:  Bankkommissionens hemmelige rapport

-

-

-

 

 kasler-journal.dk

Page Up


Copied from the original Mogens Kasler-Journal by SmartCMS ® 2011