Dette er en SmartCMS kopi af den originale Mogens Kasler-Journal, som blev lukket 16. marts 2011

besynderlig                                                                                                                                                                                                                                     

.kasler-journal.dk

Page Down
                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

Niels Bohr og Heisenberg

 

med dokumenterne fra Niels Bohrs Arkiv

 

 

 

En grå eminences

medskyld i en

besynderlig historie

 

 

 

Den besynderlige historie om Niels Bohr og Heisenberg - især om deres be-rømte-berygtede møde i 1941, som mange kilder mystificerer med stor energi, begynder i 1924, da den 32-årige friherre Ernst von Weizsäcker, diplomat, ansat i det tyske udenrigsministerium, har ophold i København til 1927 som gesandt-skabssekretær. Med sig har han familien, kone og børn.

Den 12-årige søn, Carl Friedrich von Weizsäcker, er senere en af hovedper-sonerne i den tyske atomforskning, dvs. kollega til Werner Heisenberg.

 

 

1. 

1939  Ernst von Weizsäcker og den russiske ambassadør

 

- "Den 15. marts 1939 brød Hitler Münchenaftalen, og den tyske molok satte sig i bevægelse og invaderede resterne af Tjekkoslovakiet. Den 23. marts tog Hitler Memel-området og i den politiske forvirring benyttede Mussolini lejlig-heden til at invadere Albanien 7. april. Storbritannien og Frankrig kunne afmægtigt følge, hvordan kontinentet blev spillet dem af hænde. Chamberlains apeasementpolitik et traumatisk endeligt. Storbritannien og Frankrigs svar blev sikkerhedsgarantier først til Polen og senere Grækenland og Rumænien. Hvis Tyskland invaderede Polen ville det betyde krig.

I midten af april startede forhandlinger mellem Sovjet, Storbritannien og Frankrig, målet var en fælles politik til inddæmning af Hitler. Stalin holdt dog bagdøren åben. Den 17. april 1939 i Berlin mødtes USSR’s ambassadør Alexei Merekalov og departementschef i det tyske udenrigsministerium Weizäcker.

Ifølge Weizsäcker var mødet det første efter Merekalov´s udnævnelse. Merekalov startede med at nævne et område, der havde hans specielle interesse, nemlig gennemførelsen af leverancer fra Skoda-fabrikkerne. Weizsäcker må have været forbløffet over denne tilsyneladende banale henvendelse. Weizsäcker bemærkede, at Merekalov selv nævnede det ubetydelige i henvendelsen. Russerne benyttede i det første møde kontrakten til at påvise, om tyskerne eventuelt var villige til at forbedre de økonomiske relationer de to lande imellem og i hvilken retning det tysk-sovjetiske forhold bevægede sig. Det er utænkeligt at Merekalov som nyudnævnt Berlin-am-bassadør handlede egenrådigt. Mødet blev af Stalin benyttet til at vurdere klimaet i det tyske udenrigsministerium. Weizsäcker tog bolden op. I slutningen af samtalen sagde han henkastet, at selv om Tyskland viste sig fra sin bedste side, så var atmosfæren ikke just til at levere materiale af krigsmæssig vigtighed til Sovjet.

. . . Weizsäcker´s reaktion på udviklingen var forbløffelse. Han noterede den 20. August: "Sie laden uns damit zum angriff auf Polen ein und fürchten sich wohl nicht vor einem neuen 1812". Weizsäcker indikerede, at tyskerne allerede på dette tidspunkt havde operation Barberossa (kodenavn for angrebet på Sovjet) i baghovedet. I så fald var indgåelsen af pagten lidt af en genistreg. Sovjet blev pacificeret og samtidig kunne Tyskland planlægge angrebet på Sovjet med den taktiske fordel det er at kunne angribe direkte over en fælles grænse. Konklusionen er under alle omstændigheder, at Weizsäcker var profetisk i sin udtalelse om at Sovjet bevægede sig i retning af et nyt 1812, men retrospektivt så gjorde tyskerne det også.  

Kilde: Djævlepagten. http://www.arkaisk.dk/Djaevlestart.htm

 

 

 2.

Ernst von Weizsäcker. Biografi.

 

Ernst von Weizsäcker, 1882-1951, tysk diplomat. Weizsäcker begyndte sin karriere som ambassadesekretær i København 1924-27; i 1936-43 leder af det tyske udenrigsministeriums politiske afdeling, herunder vedr. Danmark. 1943-45 ambassadør ved Vatikanet.

General i SS, Obersturmbannfürer, en yderst pligtopfyldende embedsmand med medansvar for deportation af jøderne fra flere lande; havde kontakt til den konservative modstand; advarede i 1938 briterne om et forestående angreb på Tjekkoslovakiet.

Weizsäcker idømtes i 1949 syv års fængsel for forbrydelser mod menne-skeheden, løsladt året efter.  Flere kilder

 

 

3.

En nødvendig reportage

 

Politiken 5. Maj 1941

 

Storstilet Indvielse af det

tyske Videnskabs-Institut

 

En stilfuld Højtidelighed i Nationalmuseets Festsal med stor Repræsentation af danske og tyske Kultur-Personligheder. En Række danske og tyske Talere under-stregede Betydningen af et godt og frugtbart kulturelt Samarbejde

 

Det tyske Videnskabs-Institut indviedes i Gaar Eftermiddags ved en storstilet Højtidelighed i Nationalmuseets Festsal, der dannede en smuk Ramme om den store og udsøgte Repræsentation af dansk og tysk Aandsliv. Kongen, der havde tilsagt sin Tilstedeværelse, maatte kort forinden melde Afbud paa Grund af et pludseligt Ildebefindende, men i hans Sted kom Prins Harald.

Indvielseshøjtideligheden blev transmitteret i Radioen.

Den store og repræsentative Forsamling

Blandt de tyske Deltagere var Minister von Renthe-Fink og Frue; det tyske Udenrigsministeriums Repræsentant Gesandt von Twardowski; som Repræsen-tanter for det tyske Undervisningsministerium Statssekretær Ziegklutsch, Mini-sterialdirektør Hahlfelder og Overregeringsraad Skorla; som Repræsentant for det tyske Akademi Ministerialpræsident Siebert; som Repræsentant for den tyske akademiske Udvekslingstjeneste Generalløjtnant uden for Tjeneste von Massow, og det nye tyske Instituts Chef Professor Otto Scheel.

Grupperet for sig i højryggede Stole sad de fem indbudte Rektorer fra Uni-versiteterne i Berlin, Greifswald, Rostock, Hamborg og Kiel, i guldbroderede sorte og lilla Kapper med gyldne Doktor-Halskæder og med Baretter paa Hove-det. Paa den første Række saas den italienske Minister Giuseppe Sapuppo.

Fra dansk Side deltog Statsminister Stauning, Undervisningsminister Jørgen Jørgensen, Universitetets Rektor Prof. Bloch, Trafikminister Gunnar Larsen, Direktør Mohr fra Udenrigsministeriet og alle dette Ministeriums Afdelings-chefer, hvorimod Udenrigsminister Scavenius var forhindret paa Grund af Sygdom. Endvidere fhv. Udenrigsminister Moltesen, Overpræsident Bülow, Teaterchef Hegermann-Lindencrone og Frue, Radiodirektør F.E. Jensen, Gene-raldirektør Knutzen, Rigspolitichef Thune Jacobsen og Politidirektør Stamm. Professor Hakon Lund, Aarhus Universitet. Departementscheferne Graae, Barfoed og Andreas Møller. Professorerne Niels Bohr, Nørlund og Bjerrum. Radioraadets Formand Bomholdt. Prof. Johs. Pedersen, Prof., Overlæge Meu-lengracht, Dr. med. Erik Jacobsen, Professor Sparck, Professor Knud Berlin, Chefredaktørerne H.P. Sørensen, Sv. Aage Lund, Aage Schoch og Niels Has-ager, Dr. phil. Fr. Schyberg, Professor Vinding Kruse, Skuespillerforbundets Formand Olav Fønss. Professorerne Grønbech, Chr. Møller, Gudmund Hatt, Arthur Christensen og Lundbye. Professor Utzon Franck, Biblioteksdirektør Døs-sing, Professor Steen Eiler Rasmussen, Forlagsdirektør Frk. Ingeborg Andersen, Profesorerne Strömgren, Roos og Wilh. Wancher. Forfatteren Svend Borberg, Dr. Louis Bobé, Magister Henning Kehler og Frue, Chefen for Udenrigsmini-steriets Pressebureau K. Eskelund, Forlagsboghandlerne Halfdan Jespersen og Hagerup, Borgmester Bindslev og Overretssagfører Gjedde-Olsen.

Mozart-Kvartetten, der skulde have spillet før og efter Talerne, var blevet forhindret, og i Stedet indledte den tyske Skuespiller Heinrich George med at fremsige et Digt om Aandens fængende ild.

En udstrakt hånd som vi maa modtage med Tak

. . . Universitetets Rektor, Professor Dr. med. C. Bloch var den næste Taler og sagde:

- Da Københavns Universitet for 463 Aar siden blev oprettet, var det det gamle Kölner-Universitet, der var vort Forbillede. Ved Reformationen hundrede Aar senere var det Professorer fra Wittenberg, der omdannede vort Universitet og indførte Lutherdommen i Danmark. I de Aarhundreder, der siden er gaaet, har der altid været Forbindelse mellem det danske og de tyske Universiteter, og særlig i de Aar og paa de Omraader, hvor tysk Videnskab har været førende, har vi i Danmark altid søgt til Tyskland, hvor vi altid er blevet modtaget med aabne Arme, og det er vi taknemmelige for.

Jeg har selv, for snart 40 Aar siden, studeret et Semester ved Berlins Uni-versitet. Den Uddannelse og den Lærdom, jeg derved fik, har faaet Betydning for min senere Virksomhed og det Fag, som jeg har indført her ved vort Universitet. Paa Videnskabens Omraade har vi altid støttet os til og faaet Hjælp fra Tyskland, og det lidet, vi har kunnet yde, har vi søgt at yde Tyskland. Men hvad har ikke tysk Digtning og tysk Musik betydet for os? Naar der nu fra tysk Side bliver oprettet et Institut her i København, for tysk sprog og kultur, saa maa vi Danske betragte det som en udstrakt Haand, og vi må modtage den med Tak."

Højtideligheden afsluttedes med, at Heinrich George reciterede Schillers Digt "Die Worte des Glaubens", hvori det hedder, at vi er frie Mennesker, og selv om Mennesket var blevet født i Lænker, vilde det frigøre sig.

Kilde: Dagbladet Politiken, 5. maj 1941

 

 

4.1

Niels Bohr  Biografi

Niels Bohr, 1885-1962, dansk fysiker, professor i fysik ved Københavns Univer-sitet 1916-56. gift 1912 med Margrethe Nørlund; 4 sønner: Hans Henrik Bohr, Erik Bohr, Aage Bohr, Ernest Bohr. Niels Bohr fremsatte 1913 en teori, der kunne forklare brints spektrum (se Bohrs atommodel). Teorien havde stor betydning for kvantemekanikkens udvikling, som Bohr prægede afgørende. For sin teori for grundstoffernes periodiske system modtog han nobelprisen 1922. Bohr var meget optaget af de erkendelsesmæssige konsekvenser af kvantemekanikken og udviklede begrebet komplementaritet. I 1930'erne og frem forskede han bl.a. i atomkernens struktur. Han flygtede under 2. Verdenskrig til USA og var efter krigen en ivrig fortaler for åbenhed mellem supermagterne. Bohr var fra dets grundlæggelse 1921 leder af Institut for Teoretisk Fysik (fra 1965 Niels Bohr Institutet), som han gjorde til et af verdens førende.

Niels Bohr var en af naturvidenskabens største personligheder. Bohr var dansk af femte generation og tilhørte en familie med en lang akademisk tradition. Bohrs far var den fremragende fysiolog Christian Bohr. Bohrs mor, Ellen, født Adler, kom fra en velstående jødisk familie.

I 1907 modtog Bohr Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskabs guldmedalje for en prisopgave om væskestrålers svingninger. I 1911 erhvervede han doktorgraden (dr. phil.) for en afhandling med titlen Studier over Metallernes Elektronteori. Senere i 1911 rejste Bohr til Cambridge for at fortsætte sine studier hos den kendte engelske fysiker J.J. Thomson. I perioden marts-juli 1912 var Bohr i Manchester hos Ernest Rutherford, den fysiker, der skulle blive hans forbillede som videnskabsmand og som menneske.

I 1911 havde Rutherford offentliggjort en ny atommodel, der beskrev atomet som en lille tung kerne i centrum, omkredset af lette elektroner. Efter den tids fysiske teorier ville Rutherfords atommodel imidlertid være ustabil, idet elektronerne ville falde ind mod kernen. Det var Bohrs store fortjeneste at forene nye begreber fra kvanteteorien (fremsat 1900) med Rutherfords atom-model, og han påviste, at Rutherfords atom dermed ville blive stabilt. Bohrs første, men ufuldstændige arbejde i denne retning foregik allerede under hans korte ophold i Manchester, hvorefter han vendte tilbage til Danmark.

I april 1913 fuldendte Bohr i tre artikler til Philosophical Magazine sit livs vigtigste videnskabelige arbejde, som gjorde ham verdensberømt. Her redegjorde han for sin teori om det enkleste atom, brintatomet. Teorien bygger på den hypotese, at kun visse udvalgte elektronbaner forekommer i naturen, modsat den tids antagelse, at elektronbanerne udgør en kontinuert mængde. I 1913 var det en yderst fræk påstand, at kun adskilte "kvantebaner" kunne eksistere i atomet. Selvom Bohrs antagelse syntes at være i konflikt med logikken, måtte den være rigtig, eftersom den førte til vellykkede kvantitative forudsigelser, som billedet med kontinuerte baner ikke kunne lede til. Ydermere lykkedes det ham at knytte en forbindelse mellem kvanteteorien og den klassiske fysik, en forbindelse, han selv kaldte korrespondens (se atom og korrespondensprincippet). Bohrs succes førte til en hurtig akademisk karriere: docent i København (1913), lektor i Manchester (1914) og sluttelig professor i København (1916) med kontor på Polyteknisk Læreanstalt, eftersom univer-sitetet dengang ikke rådede over et institut eller et laboratorium for fysik.

Det blev Bohr selv, der i 1917 tog initiativet til at skabe et sådant institut. Han overvågede byggeriet og dets senere udvidelser, ligesom han søgte og fik støtte til instituttets arbejde fra fonde, først i Danmark, senere også i USA. Bohr blev instituttets første bestyrer og den, som naturligt nok ledede såvel de teoretiske som de eksperimentelle, videnskabelige undersøgelser. Indvielsen af Universitetets Institut for Teoretisk Fysik på Blegdamsvej i København fandt sted i 1921. I 1965 blev det omdøbt til Niels Bohr Institutet. Ved indvielsen udtalte Bohr, at instituttet skulle varetage den opgave "at føre et stadig forøget antal unge mennesker ind i videnskabens resultater og metoder" — og ikke kun danskere, men yngre forskere fra alle egne af verden.

Det var, hvad der faktisk kom til at ske i dramatisk målestok. Mellem 1921 og 1961 tilbragte 444 fysikere fra 35 lande mindst en måned ved instituttet i København. Bohr var en af sin tids mest inspirerende læremestre og altid oplagt til at tale med gæsterne om deres arbejde. Nogle af de yngre forskere blev siden toneangivende fysikere, blandt dem Paul A.M. Dirac, Werner Heisenberg — der skrev sin artikel om ubestemthedsrelationerne på Bohrs institut — og Wolfgang Pauli.

Bohr tog endvidere initiativ til at afholde tilbagevendende møder i Køben-havn, som samlede førende fysikere fra hele verden; disse møder, der begyndte i 1929, gjorde instituttets auditorium A til stedet for denne periodes mest inspirerende diskussioner om fysik.

I Bohrs tid blev der offentliggjort ca. 1200 videnskabelige artikler fra insti-tuttet; ca. 200 af disse kom fra Bohrs egen hånd. Trods mange andre forpligtelser afbrød han aldrig sit videnskabelige virke. Blandt hans tidlige arbejder skal især nævnes fremstillingen (1920-22) af den teoretiske baggrund for grundstoffernes periodiske system, som gjorde ham til kvantekemiens grundlægger. Dette arbejde førte også til opdagelsen af et nyt grundstof, der fik navnet hafnium (efter Københavns latinske navn Hafnia), fordi opdagelsen af grundstoffet skete på instituttet i København.

Bohr var således ikke blot en kreativ videnskabsmand, men også grund-lægger, administrator og intellektuel leder af det institut, som gennem 1920' erne og 1930'erne var verdens mest betydningsfulde center for teoretisk fysik.

Som nævnt var forudsætningerne for Bohrs tidlige arbejder ikke logisk sammenhængende, en omstændighed, Bohr selv var ganske klar over. Løs-ningen kom med fremsættelsen af kvantemekanikken, en ny teori, som fjernede alle de foregående paradokser. Denne revolutionerende udvikling skete i to trin. I første trin (1925-26) blev der opstillet nye ligninger (matrixligninger og bølgeligninger), som på en logisk sammenhængende måde førte til de samme resultater, som Bohr og andre havde opnået tidligere. Andet trin blev indledt med en artikel af Bohr fra 1927, som i simple vendinger stillede spørgsmålet: De nye ligninger er øjensynligt rigtige, men hvad betyder de? Bohr besvarede selv spørgsmålet inden for rammerne af en ny logik, en ny filosofi, som han kaldte komplementaritet, og som Bohr selv anså for at være sit vigtigste bidrag til videnskaben. I de flg. år fortsatte Bohr med at forfine komplementa-ritetsprincippet, ikke mindst stimuleret af indvendinger fra Einstein, som — til uheld for denne — ikke kunne acceptere denne ny logik (se også Københavnerfortolkningen). Deres videnskabelige uenighed rokkede dog aldrig ved den gensidige respekt og hengivenhed, der bestod imellem dem.

Det næste vigtige år er 1931, hvor familien Bohr flyttede ind i Carlsberg Bryggeriernes æresbolig. Bohr gjorde dette år et (mislykket) forsøg på at benytte komplementaritetsprincippet i biologien, og sammen med sin trofaste assistent Léon Rosenfeld kastede han sig ud i at anvende denne tankegang inden for kvanteteorien for det elektromagnetiske felt. Samme år skete der eksperimentelle opdagelser andetsteds. Ikke mindst vigtig var opdagelsen af neutronen, en opdagelse, som skabte grundlaget for den teoretiske kernefysik.

Den nazistiske magtovertagelse i 1933 fik mange til at flygte fra Tyskland. Bohr var medlem af bestyrelsen for den danske komité for hjælp til intellektuelle flygtninge og gjorde et stort stykke arbejde med at skaffe fonds-midler, der muliggjorde flere gæsteophold ved instituttet. Blandt dem, der kom, var ungareren Georg de Hevesy, der i 1935 som den første anvendte radioaktive isotoper i biologien. Hevesy grundlagde derved en ny videnskab: nuklear-medicinen. Samme år opnåede Bohr fondsstøtte til at bygge partikel-acceleratorer, der kunne anvendes i fysikken og biologien; i 1938 blev en højspændingsmaskine taget i brug på instituttet, og denne accelerator blev snart fulgt af en af Europas først opførte cyklotroner.

Inden da, i årene 1936-37, havde Bohr ydet et vigtigt bidrag til teorien om atomkernen ved studiet af de fænomener, der optræder, når atomkerner beskydes med neutroner. Bohr udarbejdede en model for sådanne fænomener med udgangspunkt i billedet af en væskedråbe, som vibrerer, når den forstyrres (se compoundkerne). Denne teori skulle vise sig at kunne forklare mange af de fænomener, der senere blev studeret i Los Alamos bombelaboratoriet (se Manhattanprojektet).

I begyndelsen af 1939 blev det rapporteret fra Berlin, at beskydning af uran-kerner med neutroner fremkaldte en voldsom spaltningsproces i urankernerne. På få uger blev der udarbejdet en teori for denne proces, baseret på Bohrs væskedråbemodel, en teori, der blev offentliggjort både fra instituttet i Køben-havn (Otto Frisch) og fra et institut i Stockholm (Lise Meitner). Benævnelsen fission blev foreslået af en af Hevesys medarbejdere i analogi med delingen af en biologisk celle. Bohr bragte personligt nyheden til USA, hvor han også gjorde den grundlæggende opdagelse, at fission med langsomme neutroner i uran kun kunne finde sted i den sjældne isotop uran-235.

Efter den tyske besættelse af Danmark i 1940 fortsatte Bohr som instituttets leder, indtil han i september 1943 måtte flygte til England. Senere rejste han til USA og blev rådgiver for det angloamerikanske atomvåbenprogram.

Bohr var imidlertid mindre optaget af selve den militære indsats end af de omvæltninger, det nye våben ville kunne udløse i efterkrigstidens verden. Bohr understregede, at man kun kunne undgå et kapløb med Sovjetunionen på dette område, hvis man straks informerede russerne om de vestallieredes projekt og tilbød dem et omfattende samarbejde i fremtiden. I 1944 forsøgte Bohr ved personlige møder at appellere til Churchill og Roosevelt om at forfølge denne strategi, men forgæves. Hans møde i 1948 med den amerikanske udenrigs-minister George Marshall førte heller ikke til noget. I 1950 og i 1956 gentog han sine forslag i åbne breve til De Forenede Nationer, stadig uden held; tiden var endnu ikke moden for Bohrs fremsynede tanker.

Fra 1939 og til sin død var Bohr præsident for Det Kgl. Danske Viden-skabernes Selskab, som han havde været medlem af siden 1917; formand for Den Danske Atomenergikommission, formand for bestyrelsen for NORDITA (Nordisk Institut for Teoretisk Atomfysik) og primus motor i etableringen af Atomenergikommissionens Forsøgsanlæg Risø. Bohrs samlede værker (Col-lected Works, planlagt til 11 bind) har siden 1972 været under udgivelse i Amsterdam; hans videnskabelige korrespondance m.m. opbevares på Niels Bohr Arkivet i København. Bohr fik tildelt nobelprisen i 1922 og som den første prisen Atoms for Peace i 1957.

Kilde:  http://www.gyldendalsleksikon.dk/leksikon/leksikon.htm  Niels Bohr

 

 

5.1

Niels Bohr Archive

Kilde: www.nbi.dk/NBA

 

Release of documents relating to 1941 Bohr-Heisenberg meeting

DOCUMENTS RELEASED 6 FEBRUARY 2002

The family of Niels Bohr has decided to release all documents deposited at the Niels Bohr Archive, either written or dictated by Niels Bohr, pertaining specifically to the meeting between Bohr and Heisenberg in September 1941. There are in all eleven documents. The decision has been made in order to avoid possible misunderstandings regarding the contents of the documents.

The documents supplement and confirm previously published statements of Bohr's recollections of the meeting, especially those of his son, Aage Bohr.

The documents have now been organised, transcribed and translated into English at the Niels Bohr Archive. Because of the overwhelming interest in the material, it has been decided that the material should be published in full instead of being made available to scholars upon individual application, as is normal practice at the Niels Bohr Archive.

This has been done by placing facsimiles, transcriptions and translations on this website here

Release of documents relating to 1941 Bohr-Heisenberg meeting.

INTRODUCTORY COMMENTS

A visit by the German physicist Werner Heisenberg to Niels Bohr in Nazi-occupied Denmark in September 1941 has recently become the subject of keen interest, not only among historians but also in the public domain. The interest has been spurred in particular by the drama "Copenhagen," written by British playwright Michael Frayn, which takes the meeting between Bohr and Heisenberg as its point of departure. In particular, the play has renewed and strengthened an already intense debate among historians of science about why Heisenberg came to Copenhagen and what transpired at the meeting. In the course of this debate, reference has been made to a draft of a letter to Heisenberg about the meeting that Bohr never sent.

This draft is one of eleven documents deposited by the Bohr family at the Niels Bohr Archive a few years ago. The deposit comprises documents either dictated or written by Niels Bohr referring to the 1941 meeting. Apart from a letter received from Heisenberg, they are all draft letters or private notes never leading to a final product in the form of a letter that was sent or a any sort of publication. For this reason the documents were deposited with the clause that they would only be released in 2012, fifty years after Niels Bohr’s death. Until now, the only available discussion of the 1941 meeting stemming from the Bohr family has consisted of the article, The War Years and the Prospects Raised by the Atomic Weapons by Niels Bohr’s son, Aage Bohr, first published in 1964.

In order to accommodate the present interest and to avoid undue speculation about the contents of the draft letter, the family has now decided to remove the fifty-years clause for the deposit. The material, covering the period from 1957 to 1962, is presented on this website in high-resolution black-and-white facsimile reproductions of the original documents, original-language transcriptions and English translations. By making the documents accessible on the Internet we forgo the normal archival practice of making material available to scholars on application. This decision has been motivated by the high level of interest as well as the wish of the Bohr family to present the material as a whole, in order to avoid further misunderstanding about its contents. However, the release is subject to normal copyright rules, which means that permission to publish quotations from the material must be obtained in writing from the Niels Bohr Archive.

The Bohr family’s decision to release documents originally covered by the fifty-years clause is not unprecedented. In 1998 the family decided to make available parts of the family correspondence as well as the Bohr Political Papers documenting Bohr’s efforts during and after World War Two towards establishing what he termed an "open world" between nations. The latter collection includes a document, dated 21 March 1954, in which Bohr gives a brief description of his 1941 meeting with Heisenberg.

The first document in the current release is the draft letter mentioned at the outset. It would appear to be a direct reaction to a letter from Heisenberg to the journalist and author Robert Jungk, in which Heisenberg describes his 1941 meeting with Bohr. Jungk published an extract of Heisenberg’s letter in later editions of his book Brighter than a Thousand Suns, which was originally published in German in 1956. The draft letter was found some years after Bohr’s death in his personal copy of the Danish edition of the book from 1957, where the extract of Heisenberg’s letter to the author was published for the first time.

The released documents can be roughly divided into four categories. The first category consists of a single document (Document 1), namely the one that was found in Jungk’s book. It stems from late 1957 or early 1958. The second category, consisting of Bohr’s drafts of letters (and one letter from Heisenberg) in connection with Heisenberg’s 60th birthday on 5 December 1961, refers only peripherally to the 1941 meeting. There are four documents in this category: two drafts of congratulatory letters (Documents 2 and 3), Heisenberg’s response (Document 4) and a draft of a thank-you letter to Heisenberg’s response (Document 5). Incidentally, the Niels Bohr Scientific Correspondence (BSC), which has been open to scholars since the 1960s, includes another draft letter congratulating Heisenberg on his birthday quite similar to those in the current release. The BSC furthermore contains a telegram written for the same occasion. Dated 4 December 1961, it seems to be the only one of Bohr’s greetings that was actually sent, and hence the one that Heisenberg responded to. The remaining two categories consist of handwritten notes (Documents 6, 8 and 9) and draft letters to Heisenberg (Documents 7, 10 and 11), all seemingly from the last two years of Bohr’s life and all addressing the 1941 meeting in some detail.

Our attempt at a chronological presentation of the documents is not quite certain. Moreover, the contents of the material should be viewed with caution. All documents were written sixteen years or more after the event they seek to describe. Furthermore, as already noted, all of the ten documents created by Bohr were drafts and notes, which makes them difficult to interpret. Finally, even though the documents show a genuine concern on the part of Bohr to formulate his own recollection of what transpired in 1941, most – if not all – of them were written as reactions to the writings or questions of others and do not reflect Bohr’s main interests and activities at the time. The repeated misdating of the meeting testifies to this.

Full transcriptions and translations have been provided for all the original material, even in the two cases (Documents 5 and 11) where a document exists in two or three separate but quite similar versions. Passages struck out in the original documents have not been transcribed or translated; they can be consulted in the facsimiles. Both in the transcriptions and the translations, handwritten insertions in typewritten text and additions to handwritten text in a different handwriting are indicated by enclosing them in angular brackets, "<>." In a few cases, additional words or passages have been added for meaning; these are enclosed in square brackets, "[]." A minor number of misspellings have been corrected, notably the name "Weizsäcker."

The translations have been carried out by Felicity Pors and Finn Aaserud at the Niels Bohr Archive in collaboration with Andrew D. Jackson and Karen Jelved. As with any translation, the precise choice of corresponding words and phrases has been difficult, a difficulty which is enhanced by the documents being unfinished notes and drafts. Therefore, although all possible care has been exercised in providing faithful translations, close attention to the original documents is strongly recommended.

Finn Aaserud February 2002

 

 

5.2

Offentliggørelser af dokumenter vedrørende

Bohr-Heisenberg-mødet i 1941

 

Frigivne dokumenter relateret til Bohrs og Heisenbergs møde 1941. Doku-menter frigivet 6. februar 2002. Indledende kommentarer af Finn Aaserud.

- "Niels Bohrs familie har besluttet at frigive alle dokumenter henlagt i Niels Bohr Arkivet, enten skrevet eller dikteret af Niels Bohr, specielt omhandlende mødet mellem Bohr og Heisenberg i september 1941. Det drejer sig om i alt 11 dokumenter. Afgørelsen er truffet i den hensigt at undgå mulige misforståelser vedrørende indholdet af disse dokumenter. Dokumenterne supplerer og bekræfter tidligere offentliggjorte udtalelser om Bohrs erindringer om mødet, særligt fra sønnen Aage Bohr.

Dokumenterne er nu blevet ordnet, udskrevet og oversat til engelsk på Niels Bohr Instituttet. På grund af den overvældende interesse for materialet er det blevet besluttet, at materialet skal offentliggøres i sin fulde udstrækning i stedet for at blive stillet til rådighed for forskere efter individuel ansøgning, som det ellers er normalt for Niels Bohr Arkivet.

Dette er gjort ved at anbringe faksimiler, udskrifter og oversættelser på den-ne webside.

Et besøg af den tyske fysiker Werner Heisenberg til Niels Bohr i det nazi-besatte Danmark i september 1941 er for nylig blevet genstand for stærk inte-resse, ikke blot blandt historikere, men også i offentligheden. Interessen er særligt fremmet af skuespillet "Copenhagen" skrevet af den britiske dramatiker Michael Frayn, som udgår fra mødet mellem Bohr og Heisenberg. Stuespillet har særlig fornyet og forstærket en allerede intens debat blandt viden-skabshistorikere om, hvorfor Heisenberg kom til København, og hvad der skete ved mødet. I denne debat er der sket henvisninger til en kladde til et brev til Heisenberg om mødet, som Bohr aldrig afsendte.

Denne kladde er et ud af 11 dokumenter, som Bohr-familien deponerede i Niels Bohr Arkivet for et par år siden. Deponeringen omfatter dokumenter enten dikteret eller skrevet af Niels Bohr omhandlende 1941 mødet. Bortset fra et brev fra Heisenberg er det alle kladder til breve eller private notater, der aldrig resulterede i breve eller førte til nogen form for offentliggørelse. Af denne grund blev dokumenterne deponeret med den klausuI, at de først skulle frigives i 2012, 50 år efter Bohrs død. Indtil nu har den eneste tilgængelige diskussion om 1941-mødet stammende fra Niels Bohr familien bestået af artiklen "Krigs-årene og udsigterne efter atomvåben" af Niels Bohs søn, Aage Bohr, første gang udgivet i 1964.

For at imødekomme interessen for tiden og for at undgå spekulation om indholdet af kladden har familien nu besluttet at fjerne 50 års klausulen for deponeringen. Materialet, der dækker perioden fra 1957 til 1962 præsenteres på denne webside i high-resolution sort og hvid faksimile reproduktion af de oprindelige dokumenter, transkriptioner på originalsproget og oversættelse til engelsk. Ved at gøre disse dokumenter tilgængelige på internettet giver vi afkald på den normale praksis i arkiver at gøre materiale tilgængeligt til forskere efter ansøgning. Denne afgørelse er motiveret af den store interesse såvel som Borh familiens ønske om at præsentere materialet som en helhed for at undgå yderligere mistolkninger vedrørende dets indhold. Frigivelsen er imidlertid under de normal copyright regler, hvad der betyder, at tilladelse til at offentliggøre citater fra materialet må skaffes skriftligt fra Niels Bohr Arkivet.

Familien Bohrs beslutning om at frigive dokumenterne, der oprindeligt hørte ind under 50 års klausulen er ikke uden fortilfælde. I 1998 besluttede familien at frigive dele af familiekorrespondancen såvel som Bohrs Politiske Papirer, der dokumenterede Bohrs bestræbelser under og efter den Anden Verdenskrig for at danne hvad han kaldte en "Åben verden" mellem nationer. Denne sidstnævnte samling indbefatter et dokument dateret d. 21. marts 1954, hvori Bohr giver en kort beskrivelse af sit møde i 1941 med Heisenberg.

Det første dokument i den nye frigivelse er den kladde til et brev nævnt i starten. Det synes at være en direkte reaktion på et brev fra Heisenberg til journalist og forfatter Robert Jungk, hvori Heisenberg beskriver sit møde i 1941 med Bohr. Jungk offentliggjorde et uddrag af Heisenbergs brev i senere udgaver af sin bog "Klarere end tusinde sole", som oprindeligt blev udgivet på tysk i 1956. Kladden til brevet blev fundet nogle år efter Bohrs død i hans personlige eksemplar af den danske udgave af bogen fra 1957, hvor uddraget af Heisenbergs brev til forfatteren blev offentliggjort for første gang.

De frigivne dokumenter kan groft opdeles i fire kategorier. Den første består af et enkelt dokument (Dokument 1) nemlig det, der blev fundet i Jungks bog. Det stammer fra sidst i 1957 eller først i 1958. Den anden kategori består af Bohrs kladder til breve (og eet brev fra Heisenberg) i forbindelse med Heisenbergs 60 års fødselsdag d. 5. december 1961 og hentyder kun perifert til mødet i 1941. Der er fire dokumenter i denne kategori: to kladder til lykønskningsbreve (dokumenter 2 og 3), Heisenbergs svar (dokument 4) og en kladde til et takkebrev til Heisenbergs svar (dokument 5). Tilfældigvis inkluderer Niels Bohrs Videnskabelige Korrespondance (BSC), som har været tilgængelig for forskere siden 1960'erne, endnu en kladde til et lykønsk-ningsbrev til Heisenberg ganske lignende det, der findes i den nye frigivelse. BSC indeholder desuden et telegram skrevet til samme lejlighed. Det er dateret d. 4. december 1961 og synes at være den eneste af Bohrs lykønskninger, der blev sendt, og følgelig er det den eneste, Heisenberg har besvaret. De sidste to kategorier består af håndskrevne notater (dokument 6, 8 og 9) og kladder til breve til Heisenberg (dokumenter 7, 10 og 11), alle tilsyneladende fra Bohrs to sidste leveår og alle omhandlende 1941 mødet med nogle detaljer.

Vores forsøg på en kronologisk præsentation af dokumenterne er ikke helt sikker. Desuden bør indholdet af materialet betragtes med forsigtighed. Alle dokumenterne er skrevet 16 år eller mere efter den begivenhed, de søger at beskrive.  Endelig, som tidligere nævnt, er alle dokumenter skrevet af Bohr kladder og notater, hvad der gør det vanskeligt at fortolke dem. Endelig - selvom dokumenterne viser en ægte omsorg hos Bohr for at formulere sin egen erindring om hvad der skete i 1941 - så er de fleste - hvis ikke alle - skrevet som en reaktion på andres skriverier eller spørgsmål og afspejler ikke Bohrs hoved-interesser og aktiviteter på affattelsestidspunktet. De gentagne fejltagelser vedrørende datoen for mødet er vidnesbyrd om dette.

Fulde transkriptioner og oversættelser er skaffet for hele materialet, selvom i de to tilfælde (dokumenter 5 og 11) hvor et dokument eksisterer i to eller tre separate, men ganske enslydende versioner. Overstregede dele i de originale dokumenter er ikke blevet transkriberet eller oversat, de kan ses i facsimilerne. Både i transkriptionerne og oversættelserne er håndskrevne tilføjelser til en maskinskrevet tekst i forskellige håndskrifter angivet ved at indramme dem i kantede parenteser "<>". I nogle få tilfælde er ord eller passager tilføjet for at give mening; de er angivet i parenteser [ ]. Et mindre antal stavefejl er rettet, særligt navnet "Weizsäcker".

Oversættelsen er udarbejdet af Felicity Pors og Finn Aaserud på Niels Bohr Arkivet sammen med Andrew D. Jackson og Karen Jelved. Som ved enhver oversættelse har valget mellem ord og vendinger været vanskeligt, en vanskelighed, som er forøget ved, at dokumenterne er uafsluttede notater og kladder.  Selvom al mulig omhu er blevet udvist i udarbejdelsen af en korrekt oversættelse, anbefales det derfor stærkt, at man nøje henholder sig til de originale dokumenter.

Finn Aaserud. Februar 2001."

 

6.1

Document 1.

Draft of letter from Bohr to Heisenberg, never sent. In the handwriting of Niels Bohr's assistant, Aage Petersen. Undated, but written after the first publication, in 1957, of the Danish translation of Robert Jungk, Heller als Tau-send Sonnen, the first edition of Jungk's book to contain Heisenberg's letter. Three numbered pages.

 

Dokument 1.

Kladde til brev fra Bohr til Heisenberg, aldrig afsendt, skrevet med Bohrs assistent Aage Petersens håndskrift. Udateret, skrevet efter første udgivelse i 1957 af den danske oversættelse af Robert Jungk: "Klarere end tusinde sole", 1. udgave, der indeholder Heisenbergs brev. Tre nummererede sider.

 

Original text 1.

Side 1

- "Kære Heisenberg,

Jeg har set en bog "Stærkere end tusind sole" af Robert Jungk, der for nylig er udkommet på dansk, og jeg synes jeg skylder dig at sige, at det har forbavset mig meget at se, hvor stærkt din hukommelse har svigtet dig i dit brev til bogens forfatter, der i uddrag er aftrykt i den danske udgave.

Jeg husker selv hvert ord af vore samtaler, der jo fandt sted på en baggrund af yderste sorg og spænding for os heroppe i Danmark. Især gjorde det et stort indtryk både på Margrethe og mig og på alle på Instituttet, som I talte med, at du og Weizsäcker gav udtryk for jeres bestemte overbevisning at Tyskland vilde sejre og at det derfor var ganske tåbeligt af os andre at opretholde håbet om en anden udgang af krigen og stille os tilbageholdende overfor alle tyske tilbud om samarbejde. Jeg husker også ganske nøje vor samtale i min stue på Instituttet, hvor Du i vage vendinger talte på en måde der måtte give mig det bestemte indtryk, at man i Tyskland under din ledelse gjorde alt for at udvikle atomvåben og at du sagde at vi ikke behøvede at tale om enkeltheder, fordi du var så nøje inde deri og i de sidste to år væsentlig kun havde beskæftiget dig med sådanne forberedelser. Jeg hørte på det uden at sige noget, idet det drejede sig om [en] stor menneskelig sag, hvori vi trods vores personlige venskab måtte opfattes som repræsentanter for to på liv og død kæmpende -

Side 2

- sider. At min tavshed og alvor, som du skriver i brevet, kunde opfattes som forskrækkelse over dine meddelelser om at man kunde lave atombomben, er en helt ejendommelig misforståelse, der må skyldes den store spænding i dit eget sind. Fra den dag tre år før, hvor jeg blev klar over at langsomme neutroner kun kunde frembringe fission i Uran 235 og ikke 238 var det jo indlysende for mig, at man ved at skille uranerne vilde have en bombe med sikker virkning. Jeg havde endda i Juni 1939 i Birmingham holdt et offentligt foredrag om uranspaltningen, hvor jeg talte om en sådan bombes virkninger, men naturligvis tilføjede, at de tekniske forberedelser vilde være så store at man ikke vidste hvor hurtigt de kunde overkommes. Hvis noget i min opførsel kunde tyde på forskrækkelse lå det derfor ikke i sådanne meddelelser, men i efterretningen om at man, så vidt jeg måtte forstå, i Tyskland så energisk deltog i et kapløb om at komme først med atomvåben.

I øvrigt vidste jeg dengang intet om hvor langt man allerede var kommet i England og Amerika hvad jeg jo først fik at vide da det året efter lykkedes mig at komme til England efter meddelelse om at den tyske besættelsesmagt i Danmark havde truffet forberedelse til min arrestation.

Alt dette er jo kun en gengivelse af, hvad jeg klart husker fra vore samtaler og som i den næstfølgende tid naturligvis var genstand for indgående drøftelse på Instituttet og med andre fortrolige venner i Danmark. En ganske anden sag er at jeg dengang og siden altid har haft det bestemte indtryk at du og Weizsäcker -

Side 3 

- havde arrangeret symposiet i det tyske Institut, hvori jeg af principmæssige grunde ikke selv deltog, og besøget hos os for at forsikre jer om, at vi ikke led overlast og prøve på enhver måde at hjælpe os i vor farlige situation.

Dette brev er jo for så vidt kun mellem os, men på grund af det røre, som bogen allerede har vakt i danske aviser, har jeg ment det rigtigt i fortrolighed at meddele brevets indhold til direktøren for det danske udenrigsministerium og ambassadør Duckwitz."

 

6.2

Document 2.

First draft of congratulatory letter for Heisenberg's 60th birthday (5 December 1961), never sent. In Margrethe Bohr's handwriting. Undated. Two pages.

 

Dokument 2.

Første kladde til lykønskningsbrev til Heisenbergs 60 års fødselsdag (5. december 1961), aldrig afsendt. Med Margrethe Bohrs håndskrift. Udateret. To sider

 

Original text 2.

- "Kære Heisenberg

Margrethe og jeg sender Dig mange hjertelige Lykønskninger til Din Fødselsdag, hvor Du kan se tilbage paa saa rigt et Livsværk i den fysiske Videnskabs Tjeneste. Jeg tænker især paa alt hvad Du udrettede i de Aar vi havde den store Glæde af Dit Medarbejderskab paa Instituttet i København og jeg har jo i det Festskrift som Du modtager paa Fødselsdagen skrevet lidt om Minderne fra den Tid, det betyder jo ikke at jeg glemmer alt, hvad der siden er sket hvori Du stedse tog saa ledende Del. Vi følger alle med Spænding Dine Arbejder i de sidste Aar og glæder os til at lære mere derom, naar som Du fortalte mig i Brüssel Du til Foraaret kommer til Besøg i København, til den Tid haaber jeg ogsaa at vi kan faa Lejlighed til at tale nærmere sammen om hvad der skete under Krigen og hvorom jeg er blevet adspurgt fra saa mange interesserede Sider/Kredse hvor der netop i de begivenhedsrige Tider opstaar -

Side 2

- saa stor historisk Interesse.

Med Ønsket om endnu mange frugtbare Arbejdsaar sender vi Dig og Elisabeth og Børnene de venligste Hilsner."

 

6.3

Document 3.

Second draft of congratulatory letter for Heisenberg's 60th birthday, never sent. Typewritten. One page.

 

Dokument 3.

Andet udkast til lykønskningsbrev til Heisenbergs 60 års fødselsdag, aldrig afsendt. Maskinskrevet. En side

 

Original text 3.

- "30.11.61. Kære Heisenberg,

Til din 60 års fødselsdag, hvor du kan se tilbage på et livsværk, der i så rigt mål har bidraget til udviklingen af den fysiske videnskab i vor tid, sender vi dig alle her fra København de hjerteligste lykønskninger. Især må jeg tænke på alt, hvad du udrettede i de år, vi havde den store glæde af dit medarbejderskab på Instituttet, og i det festskrift, som du modtager på fødselsdagen, har jeg forsøgt at fremkalde nogle af minderne fra den tid, men det betyder jo ikke, at jeg glemmer alt hvad der siden er sket, og hvori du har taget en så ledende del. Vi følger alle med spænding dine dristige tanker i de sidste år og glæder os til at høre mere om dem, når, som du fortalte mig i Bryssel, du til foråret kommer på besøg i København.

I disse år er jeg kommet til at beskæftige mig mere og mere med historiske spørgsmål, og som jeg vist fortalte har jeg som en første begyndelse netop afsluttet en fremstilling af mine minder om Rutherford og den udvikling, som hans opdagelse af atomkernen medførte, og som jeg glæder mig til snart at kunne sende dig.

Når vi mødes igen, håber jeg, at vi også kan finde lejlighed til at tale lidt om vore oplevelser i de mange år, ikke mindst fra krigens tid, hvor den lange adskillelse mellem landene gav anledning til forskellige opfattelser af begivenheder og bestræbelser.

Margrethe og jeg sender Elisabeth og dig og jeres børn vore venligste hilsner og varmeste ønsker for mange lykkelige år. Din hengivne"

 

6.4

Document 4.

Heisenberg's response to Bohr's greeting, by telegram (in BSC) on his 60th birthday. Handwritten, on Heisenberg's personal letterhead. There is also a typed version, created upon receipt. Two pages (front and back of one sheet).

 

Dokument 4.

Heisenbergs svar på Bohrs hilsen, pr. telegram til hans 60 års fødselsdag. Håndskrevet på Heisenbergs eget personlige brevpapir. To sider (forside og bagside af et ark)

 

Original text 4. 

- "WERNER HEISENBERG, München 23. Rheinlandstrasse 1. 22.12.61. 

Lieber Bohr!

Hab den herzlichsten Dank für Deinen Glückwunsch und den Aufsatz über die Entstehung der Quantenmechanik, der mich so lebendig an die schöne Zeit in Deinem Institut erinnert hat und an all das, was ich von Dir lernen konnte. Wie anders ist die Physik seit dieser Zeit geworden! Es kommt mir beinahe merkwürdig vor, jetzt wieder wie neulich in Brüssel an dem Kampf der Meinungen teilzunehmen und die verschiedenen widersprechenden Argumente auf die Goldwage zu legen so wie wir es vor 30 Jahren in Kopenhagen getan haben. Die jungen Physiker schauen dabei etwas verwundert zu, weil sie sich vielleicht an die Vorstellung gewöhnt haben, dass man schliesslich nur hinreichend viele Physiker an hinreichend grosse Maschinen stellen müsste, dann kommt schliesslich alles von selbst in Ordnung. Aber dies soll kein elegischer Brief sein; ich habe im Gegenteil die Diskussionen in Brüssel sehr genossen, und ganz besonders noch deshalb, weil Du auch wieder dabei warst. Übrigens hatte ich seitdem noch eine besondere Freude: die relative Parität von Sigma- und Lambda-Teilchen, über die ich mit Salam und anderen in Aix en Provence und Brüssel verschiedener Meinung war, ist inzwischen in Kalifornien gemessen worden und kommt ungerade heraus, so wie es aus den Rechnungen von Dürr u. mir sich ergeben hatte. Man fängt also doch an, das komplizierte Spektrum der Elementarteilchen zu verstehen.

Ich hoffe, dass es Dir gesundheitlich gut geht und dass Ihr Euch zum Jahreswechsel an den Besuchen der grossen Familie, Kindern und Enkeln, freuen könnt.

Mit vielen herzlichen Grüssen, auch von Elisabeth u. den Kindern. Dein Werner

 

Ad. Original tekst 4:

- "Kære Bohr! Hjertelig tak for din lykønskning og artiklen om kvante-mekanikkens opståen, som så levende har mindet mig om den dejlige tid på dit institut og alt, hvad jeg kunne lære af dig. Hvor er fysikken blevet anderledes siden denne tid! Det forekommer mig næsten mærkværdigt nu igen som for nylig i Bruxelles at deltage i meningsstridigheder og at lægge de forskellige modstridende argumenter på guldvægt således som vi gjorde det for 30 år siden i København. De unge fysikere ser noget forundret til, fordi de måske har vænnet sig til den forestilling, at man bare skal stille tilstrækkeligt mange fysikere ved tilstrækkeligt mange store maskiner, så går til slut alt i orden af sig selv. Men dette skal ikke være noget sørgebrev, tværtimod nød jeg diskussionerne i Bruxelles meget og ganske særligt, fordi du også igen var med. For øvrigt har jeg siden da haft endnu en særlig glæde: den relative paritet af sigma- og lambdapartikler, som jeg var uenig med Salam og andre i Aix en Provence om, er i mellemtiden blevet målt i Californien og er opdaget ulige, således som det er fremgået af von Dürrs og mine udregninger. Man begynder altså dog at forstå det komplicerede spektrum af elementærpartikler.

Jeg håber, at det går jer helbredsmæssigt godt og at I til nytår kan glæde jer til besøg af den store familie, børn og børnebørn.

Med mange hjertelige hilsener, også fra Elsebeth og børnene. Din Werner."

 

6.5

Document 5a.

Draft of letter from Bohr to Heisenberg, never sent. Carbon copy of Document 5b, without handwritten corrections. One page.

 

Dokument 5a.

Udkast til brev fra Bohr til Heisenberg, aldrig afsendt. Gennemslagskopi af dokument 5b, uden håndskrevne rettelser. En side.

 

Original text 5a.

- "27.12.61. Kære Heisenberg,

Tak for dit rare brev. Det var en glæde for mig i mit lille bidrag til festskriftet på din 60 års fødselsdag at forsøge at fremkalde nogle af minderne fra de gamle dage. I min alder er det vel naturligt, at jeg dvæler mere og mere i tankerne om det store eventyr, som vi alle oplevede, og som jeg fortalte i Brüssel har jeg i en Rutherford Lecture, hvoraf jeg håber snart at kunne sende dig et særtryk, beskrevet nogle af mine minder både om Rutherford selv og om den udvikling, som opdagelsen af atomkernen skulle føre til.

For tiden er jeg også optaget med en fra mange sider ønsket udredning af atomkernefysikkens rolle i de mørke tider, som vi alle måtte gennemleve under den sidste krig, og jeg har derved ligesom ved enhver anden historisk undersøgelse følt, hvor svært det er at danne sig en rigtig forestilling om begivenheder, hvori mange har taget del. Jeg håber, at vi skal få lejlighed til at tale nærmere om sådanne spørgsmål og få opklaret forskellige misforståelser, navnlig i forbindelse med dit og Weizsäckers besøg i København i 1942(?), om hvis baggrund og formål jeg stadig bliver udspurgt fra mange sider.

Vi var alle meget interesserede i at høre om den bekræftelse, som de seneste forsøg har givet på dine slutninger om en del elementarpartiklers symmetriproblemer, og vi glæder os til at høre nærmere derom, når du til foråret kommer til København.

Margrethe sender med mig de varmeste ønsker om et lykkeligt nytår for dig og hele din familie. Din hengivne"

 

6.6

Document 5b.

Draft of letter from Bohr to Heisenberg, never sent. Identical to Document 5a except for handwritten additions (<>) and deletions. The document includes an addition on a separate page in Niels Bohr's assistant, Jørgen Kalckar's, handwriting. Two pages.

 

Dokument 5b.

Udkast til brev fra Bohr til Heisenberg, aldrig afsendt. Identisk med dokument 5a bortset fra håndskrevne rettelser og udstregninger. Dokumentet inkluderer en tilføjelse og en særlig side med Bohrs assistent, Jørgen Kalckars håndskrift. To sider.

 

Original text 5b.

Side 1

- "27.12.61. Kære Heisenberg,

Tak for dit rare brev. Det var en glæde for mig i mit lille bidrag til festskriftet på din 60 års fødselsdag at forsøge at fremkalde nogle af minderne fra de gamle dage. <(1)–(2)> I min alder er det vel naturligt, at jeg dvæler mere og mere i tankerne om det store eventyr, som vi alle oplevede, og som jeg fortalte i Brüssel har jeg i en Rutherford Lecture, hvoraf jeg håber snart at kunne sende dig et særtryk, beskrevet nogle af mine minder både om Rutherford selv og om den udvikling, som opdagelsen af atomkernen skulle føre til.

For tiden er jeg også optaget med en fra mange sider ønsket udredning af atomkernefysikkens rolle i de mørke tider, som vi alle måtte gennemleve under den sidste krig, og jeg har derved ligesom ved enhver anden historisk undersøgelse følt, hvor svært det er at danne sig en rigtig forestilling om begivenheder, hvori mange har taget del. Jeg håber, at vi <snart> skal få lejlighed til at tale nærmere om sådanne spørgsmål, navnlig i forbindelse med dit og Weizsäckers besøg i København i 194<1>, om hvis baggrund og formål jeg stadig bliver spurgt.

Margrethe sender med mig de varmeste ønsker om et lykkeligt nytår for dig og hele din familie. Din hengivne

Side 2

Dine bemærkninger om forholdet imellem diskussionerne dengang og sådanne som vi overværede i efteråret ved Solvay-mødet i Brüssel morede mig, men jeg er også enig i, at forskellen ikke er så stor, og vi er alle dybt interesseret i at høre om den bekræftelse, som de seneste forsøg har givet på dine slutninger vedrørende den relative paritet af / og / partiklerne. Vi glæder os til at høre nærmere om dine almindelige synspunkter, når du til foråret kommer til København."

 

6.7

Document 6.

Draft document in Margrethe Bohr's handwriting. Undated. Two pages.

 

Dokument 6.

Udkast i Margrethe Bohrs håndskrift. Udateret. To sider

 

Original text 6.

Side 1

- "Samtalerne med tyske Fysikere i Efteråret 1942. 

Heisenberg og Weizsäcker havde gennem de tyske Myndigheder arrangeret en fysisk Kongres paa det af Besættelsesmagten indrettede tyske Institut i København. I denne Kongres tog kun faa danske og deriblandt ingen af de ledende Fysikere ved Universitetets Institut for teoretisk Fysik [del]. I de Dage aflagde imidlertid Heisenberg og Weizsäcker Besøg paa dette Institut og havde Samtaler saavel med Chr. Møller som med Bohr. 

Under en Samtale med Bohr meddelte Heisenberg at han beskæftigede sig med Frigørelse af Atomenergi og udtalte som sin Overbevisning at Krigen, dersom den ikke endte med en tysk Sejr, vilde blive afgjort ved saadanne Hjælpemidler. Heisenberg sagde udtrykkelig at han ikke ønskede at gaa ind paa tekn. Detaljer men at Bohr maatte forstaa, at han vidste hvad han talte om, da han i 2 Aar udelukkende havde beskæftiget sig med dette Spørgsmaal.

Bohr afholdt sig fra enhver Bemærkning men forstod at det var en vigtig Oplysning som det maatte være hans Pligt at forsøge at bringe til engelsk Kendskab.

Under Samtaler med Møller søgte Heisenberg og Weizsäcker at forklare hvor urimelig og uforsvarlig den danske Befolknings og specielt de danske Fysikeres Stilling til Tyskland var idet jo en tysk Sejr allerede var sikret og at enhver Modstand mod -

Side 2

Samarbejde kun kunne bringe Ulykker over Danmark. I en Samtale med Møller udtalte Weizsäcker endvidere hvor lykkeligt det var at Heisenbergs Arbejde vilde betyde saa meget for Krigen idet dette vilde betyde, at Nazisterne efter den store Sejr der ventedes vilde stille sig mere forstaaende overfor tyske videnskabelige Bestræbelser.

 

6.8

Document 7.

Incomplete draft of letter(s) from Bohr to Heisenberg, never sent. In the handwriting of Margrethe Bohr, with corrections by Niels Bohr, added in Aage Bohr's handwriting (<>). Last page may be continuation of Document 8. Undated. Three pages.

 

Dokument 7.

Ufuldstændigt udkast til brev(e) fra Bohr til Heisenberg, aldrig sendt. Med Margrethe Bohrs håndskrift, med rettelser af Niels Bohr tilføjet i Aage Bohrs håndskrift (<>) Sidste side muligvis fortsættelse af dokument 8. Udateret. Tre sider

 

Original text 7. 

Side 1

- "Kære Heisenberg

I de senere Aar har jeg fra mange Sider faaet mange Henvendelser om Oplysninger vedrørende mine Oplevelser. Saaledes har jeg som mange andre modtaget Indbydelse til at medvirke ved de Bestræbelser for at fremskaffe og bevare Materiale til Belysning af Fysikkens Udvikling i vor Tid til hvis Gennemførelse Akademiet i Washington har valgt en særlig Komission. Ligeledes har jeg [fået forespørgsler] fra Komiteer, der i flere Lande er nedsat til at undersøge alt Arkivmateriale, der kan belyse Forberedelsen til og Drøftelsen af Anvendelsen af Atomfysikkens Resultater for militært Øjemed, og især er jeg fra mange Sider blevet udspurgt om, hvorledes det forholder sig med Dit og Weizsäckers Besøg i Kbh i 1941.

Side 2 

Hvorvidt saadan Redegørelse kan publiceres i nær Fremtid er en helt anden Sag. I denne Forbindelse bliver jeg stadig spurgt om hvad Baggrunden og Hensigten var med Dit og Weizsäckers Besøg i København i 1941, her er det meget vanskeligt for mig at give et Svar fordi som Du ved af vores Samtaler i Tisvilde baade kort efter Krigen og under Dit og Din Families Sommerophold i Liseleje fik [jeg] en helt anden Opfattelse af Besøget end den som Du har beskrevet i Jungks Bog. Jeg husker meget bestemt hvordan Samtalerne forløb under hvilke jeg naturligt indtog en meget tilbageholdende Stilling, da Du <uden forberedelse, straks> meddelte mig at det var Din Overbevisning at Krigen, hvis det varede tilstrækkelig længe vilde blive afgjort ved Atomvaaben, og <jeg fik> ikke saa meget som en Antydning <af> at Du og Dine Venner bestræbte Jer i anden Retning. Jeg var dengang fuldstændig afskaaret fra Forbindelse med England og U.S.A. og havde ikke nogen Anelse om de store Bestræbelser som der allerede var paabegyndt og havde før jeg selv flygtede fra Danmark ikke nogen Anelse om de store Bestræbelser, der der var paabegyndt.

Side 3

Hvordan alt dette egentlig hænger sammen, det er jo klart at et saa klogt Menneske, som Du selv under Krigens Gang gradvis maatte tabe Troen paa en tysk Sejr og ende med Overbevisningen om Nederlag og jeg kan derfor forstaa, at Du maaske til Slut ikke kunde huske hvad Du mente og Du sagde under Krigens første Aar, men under et saa dristigt arrangeret Møde, som det i 1941, kan jeg ikke tænke at Du skulde have glemt hvad Arrangement der i den Forbindelse var truffet med de tyske Regeringsmyndigheder og det er paa dette Punkt at hele Interessen fra andre Regeringers Side samler sig. Jeg haaber derfor meget, at Du ved at fortælle mig lidt derom kan bidrage til Opklaringen af den for os alle saa pinlige Sag. <hele denne sag>

 

6.9

Document 8.

Handwritten notes. First and last few words, as well as some words overwritten for clarification, in Margrethe Bohr's handwriting (<>); the remainder in Niels Bohr's handwriting. Undated. "(1)-(2)" is in Aage Bohr's handwriting; it may mean that the passage at the end of document 9 should be inserted here. Last page of Document 7 may be the continuation. One page.

 

Dokument 8.

Håndskrevne notater. De første og sidste ord, så vel som nogle ord overskrevet for at tydeliggøre, med Margrethe Bohrs håndskrift (<>), resten med Niels Bohrs håndskrift. Udateret. "(1)-(2)" er med Aage Bohrs håndskrift, det betyder måske, at passagen i slutningen af dokument 9 skal indsættes her. Sidste side af dokument 7 kan måske være fortsættelsen. En side.

 

Original text 8.

- "<Foranlediget af meget indtrængende Spørgsmaal har jeg imidlertid undret mig over fra hvilken> officiel politimæssig Side Tilladelse var givet til at tale til mig om et Spørgsmaal der omgaves med saa stor Hemmelighedsfuldhed og rummede saa store Farer. (1)–(2) Langt senere da Krigen havde taget saa forskelligt et Forløb fra det Du og Weizsäcker denne [gang] udtrykte saa stærk Overbevisning om kom jo Jensen [ved] sommertid[?] igennem København, kort førend min Flugt, og talte til mig [om] Bestræbelser paa at forøge tungt Vands Fremstillingen i Norge og kom i denne Forbindelse med Antydning af at de tyske Fysikere kun tænkte paa almindelig teknisk Energiudvikling. Ogsaa paa dette Tidspunkt var jeg meget <tilbageholdende> i mine Udtalelser, dels paa Baggrund af de stadig stærkere fra tysk side stammende Rygter om nye Vaaben, dels paa Grund af den meget farlige Stilling hvor jeg selv befandt mig som Følge af den stadige <Udspionering> fra Gestapos Side og Følelsen af en snarlig Arres<tation fra> hvilken jeg dog <undslap i sidste Øjeblik. Problemet er derfor for mig>"

 

6.10

Document 9.

Notes dictated by Niels Bohr in the handwriting of Aage Bohr. Undated. Last sentence clearly intended to be inserted at end of first paragraph on second page ("(1)-(2)"). Three pages.

 

Dokument 9.

Notater dikteret af Niels Bohr i Aage Bohrs håndskrift. Udateret. Den sidste sætning har tydeligvis skullet indsættes i slutningen af første paragraf på anden side ("(1)-(2)"). Tre sider.

 

Original text 9.

Side 1 

- "Noter til Heisenberg.

Så snart jeg kom til England og lærte om de store amerikansk engelske forberedelser måtte jeg naturligvis 

Da jeg kom til England i 1943 og blev sat ind i de store amerikansk–engelske forberedelser var naturligvis spørgsmålet om hvor langt man var nået i Tyskland et af største alvor, både for fysikerne og regeringsmyndighederne. Jeg fik lejlighed til at drøfte dette spørgsmål indgående både med den engelske efterretningstjeneste og med medlemmer af den engelske regering, og berettede naturligvis om alle vore erfaringer, og herunder specielt om det indtryk jeg fik såvel under dit og Weizsäckers besøg i København som under Jensens.

Efterhånden som krigen nærmede sig sin afslutning og Tysklands stilling blev stadig vanskeligere, mindskedes naturligvis frygten for at det skulle lykkedes der at fremstille atomvåben, og anvendelse i krig mod Tyskland kom jo heller ikke på tale. -

Side 2

- Man har i denne forbindelse også spurgt mig om hvordan din rejse til København blev arrangeret, og hvilken bemyndigelse du havde fået til at tale med mig om et spørgsmål, der omgaves med så stor hemmelighedsfuldhed og rummede så store politiske problemer. (1)–(2) 

Med hensyn til Jensens besøg i København i 1943, havde krigen jo allerede på det tidspunkt taget et forløb ganske forskelligt fra hvad du og Weizsäcker i 1941 udtrykte som jeres overbevisning. Jensen omtalte bestræbelserne på at forøge fremstillingen af tungt vand i Norge og nævnte i denne forbindelse, at det for ham og andre tyske fysikere kun drejede sig om industriel anvendelse af atomenergi. På dette tidspunkt måtte jeg imidlertid være meget tilbageholdende og skeptisk, dels på baggrund af rygter om nye tyske våben, dels på grund af min egen vanskelige stilling under det tyske politis stadige udspionering.

Det som har bragt den hele forbindelse under krigen så stærkt frem i den offentlige interesse, er jo din i Jungk’s bog optagne fremstilling

Når jeg, især efter fremkomsten af Jungk’s bog, som jeg ikke alene er blevet udspurgt om af kolleger i de mest forskellige lande, men særligt som følge af de indgående undersøgelser af arkiver, som man fra -

Side 3

- Jeg husker at du i den forbindelse sagde, at du ikke vidste hvad jeg tænkte, men at du selv havde beskæftiget dig så nøje med det, at (1) (På grund af den store erfaring som jeg i de efterfølgende år fik ved forbindelse med det hemmelige efterretningsvæsens kontraspionage forstår jeg så godt anlednin-gen til sådanne spørgsmål) (2)

 

6.11

Document 10.

Incomplete draft of letter from Bohr to Heisenberg, never sent. In the hand-writing of Margrethe Bohr. Undated, but written after Bohr had received reprints of his Rutherford Lecture on 15 March 1962. Five pages.

 

Dokument 10.

Ufuldstændigt udkast til brev fra Bohr til Heisenberg, aldrig afsendt. I Mar-grethe Bohrs håndskrift. Udateret, men skrevet efter at Bohr havde modtaget særtryk af sin Rutherford Forelæsning d. 15. marts 1962. Fem sider

 

Original text 10.

Side 1

- "Kære Heisenberg

Jeg sender hermed et Særtryk af en Rutherford Forelæsning, hvor jeg har forsøgt at fortælle lidt om mine Minder om den Udvikling som Atomkernens Opdagelse startede. Det som Du har set af den lille Artikel jeg skrev til Din 60 Aars Fødselsdag og af mit Foredrag ved Indledningen til Solvay 50 Aarsmødet har jeg i disse Aar beskæftiget mig meget med historisk fysiske Studier som i øvrigt nu er taget op af en amerikansk Komite nedsat af Washington Akademiet og Carnegie Foundation og det er Meningen at Kuhn der bliver Leder af Foretagendet vil i de kommende Aar faa fast Sted i København til Sekretariat og Arkiv.

Ved Beskæftigelsen med saadanne Sager har jeg naturligvis mange Gange følt Vanskeligheden ved at give en rigtig Fremstilling af Udviklingen hvori mange forskellige Mennesker har taget Del og allerstærkest har jeg følt dette i den Udredning af hvad der skete under Krigen i Forbindelse med Atomenergiprojekterne. I den sidste Sag er man meget stærkt interesseret fra forskellig Side og man har endda i flere Landes Regeringer paabegyndt Undersøgelser med Benyttelse af de forhaandenværende Arkiver. -

Side 2 

- Ligeledes har man i forskellige Lande nedsat Komiteer til Belysning af de Drøftelser og Forberedelser der under Krigen gik forud for Anvendelsen af Atomfysikkens Resultater for militært Øjemed og jeg er fra mange Sider især blevet udspurgt om hvorledes det forholder sig med Arrangementet for og Formaalet med Dit og Weizsäckers Besøg i Kbh. i 1941.

Dette har det været meget svært for mig at svare paa da jeg jo, som Du ved, af vore Samtaler efter Krigen, har en helt anden Opfattelse af hvad der foregik under Besøget end den Du har givet Udtryk for i Dit Bidrag til Jungk’s Bog.

For os i København, der befandt os i en saa vanskelig og farefuld Stilling under den tyske Besættelse var Besøget en Begivenhed, der maatte gøre et ganske overordentligt Indtryk paa os alle og jeg mærkede mig derfor nøje hvert Ord, der faldt under vor Samtale under hvilken jeg stadig truet, som vi var, af det tyske Politis Udspionering, maatte indtage en meget tilbageholdende Stilling. Jeg tænker ikke alene paa den stærke Overbevisning om tysk Sejr som Du og Weizsäcker gav Udtryk for og som ikke svarede til vores -

Side 3 

- Forhaabninger men mere paa hvordan under Krigens Forløb Jeres Overbevisning maatte blive mindre stærk og til Slut ende med Visheden om Tysklands Nederlag, derfor vil det jo ikke være uforstaaeligt at det maaske er svært for Jer at holde Rede paa, hvordan Udtalelser fra tysk Side fra Aar til Aar ændredes under den skiftende Baggrund. Jeg husker derimod ganske nøje hvad Indtryk det gjorde paa mig, da Du i Begyndelsen af Samtalen uden nogen Forberedelse meddelte mig at Du var sikker paa, at Krigen, om den varede længe nok dertil, vilde blive afgjort med Atomvaaben. Jeg svarede jo slet ikke derpaa men da Du muligvis opfattede dette som Tvivl, fortalte Du hvordan Du i de sidste Aar næsten udelukkende havde beskæftiget Dig med Spørgsmålet og var ganske sikker paa, at det kunde gøres, -

Side 4

- men Du lod ikke nogen Antydning falde om Bestræbelser fra tyske Videnskabsmænds Side for at hindre en saadan Udvikling.

Det er rigtigt at Jensen under sine Besøg i Kbh i 1943 paa sine Rejser til Norge for at medvirke ved Forøgelsen af tungt Vands Fremstilling fremkom med Antydninger i saadan Retning, men paa Grund af hans eget Ærinde og de stadig voksende Rygter om nye tyske Vaaben maatte jeg nødvendigvis være meget skeptisk og yderst tilbageholdende i min stedse mere farlige Tilværelse. Det var først, da jeg nogle Maaneder senere for at undgaa umiddelbar forestaaende Arrestation af det tyske Politi, flygtede til Sverige og ankom til England at jeg hørte om, de store Forberedelser man der og i U.S.A. havde iværksat og hvor vidt man var kommen. Spørgsmaalet om hvor langt man var naaet i Tyskland optog ikke alene Fysikerne, men især Rege- 

Side 5

- ringen og den hemmelige Efterretningstjeneste og jeg maatte naturligvis over for dette og nogle Medlemmer af Regeringen berette om alle Oplevelser vi havde haft i København og især om Dit og Weizsäckers og Jensens Besøg der gav Anledning til indgaaende Drøftelser om hvad Slutninger, der kunde drages om Oplysninger, der blev givet under Samtalerne og deres Sammenligning med alle Underretningsvæsnet havde kunnet fremskaffe. Det Punkt, som under disse Drøftelser blev fremdraget og som især alle senere Forespørgsler har drejet sig om var om hvorledes Besøget var arrangeret og hvad Formaal, der laa bag idet man især har undret sig over, hvorledes og med hvilken Bemyndigelse saa farlig en Sag af saa stor politisk Betydning kunde berøres overfor nogen i et besat og fjendtligt indstillet Land.

 

6.12

Document 11a.

Incomplete draft of letter from Bohr to Heisenberg, never sent. First of three versions: draft in Aage Bohr's handwriting. Undated. Five numbered pages.

 

Dokument 11a.

Ufuldstændigt udkast til brev fra Bohr til Heisenberg, aldrig sendt. Den første af tre versioner, udkast skrevet med Aage Bohrs håndskrift. Udateret. Fem nummererede sider.

 

Original text 11a. 

Side 1

- "Kære Heisenberg.

Jeg har længe tænkt at skrive til dig om en sag, om hvilken jeg stadig bliver spurgt fra så mange forskellige sider. Det drejer sig om dit og Weizsäcker’s besøg i København i efteråret 1941. Som du ved af vore samtaler i de første år efter krigen, fik vi jo her en helt anden opfattelse af hvad der hændte under dette besøg, end den som du i Jungk’s bog har givet udtryk for. Når jeg skriver til dig er det især fordi hele spørgsmålet om atomenergiprojekterne under krigen er gjort til genstand for grundige studier i England baseret på adgang til regeringsarkiver, derunder også efterretningsvæsenets opbevarede materiale. I denne forbindelse har jeg haft indgående samtaler om min tilknytning til hele projektet; herunder er også spørgsmål vedrørende dit besøg i 1941 blevet fremdraget, og jeg har derfor syntes at det var rigtigst, at prøve at give dig et så nøjagtigt indtryk som muligt af hvordan vi her opfattede besøget. -

Side 2

- Selv om vi var klare over at der bag besøget lå et ønske om at se hvordan vi havde det i København i den farefulde stilling under den tyske besættelse og prøve hvad råd I kunne give os, forstod du vel også at det bragte os, der kun levede på forhåbningen om et nederlag for den tyske nazisme, i en vanskelig situation at mødes og tale med nogen, der så stærkt som du og Weizsäcker udtrykte jeres sikre overbevisning om en tysk sejr og tillid til hvad den vilde bringe. Naturligvis forstår vi godt, at det måske er svært for jer at holde rede på hvordan I tænkte og udtalte jer på de forskellige tidspunkter under krigen, hvis forløb jo efterhånden ændredes således at overbevisningen om tysk sejr gradvis måtte svækkes for til slut at ende med vished om nederlaget. -

Side 3

- Det jeg imidlertid særlig tænker på er den samtale vi havde i mit kontor på instituttet, og hvor jeg på grund af det emne du bragte op, nøje indprentede mig hvert ord der faldt. Det måtte jo gøre et meget stærkt indtryk på mig, at du straks til at begynde med udtalte, at du følte dig sikker på, at krigen, hvis den varede tilstrækkelig længe ville blive afgjort ved atomvåben. Jeg havde jo på det tidspunkt intet som helst kendskab til de forberedelser, der var i gang i England og Amerika. Du tilføjede, da jeg måske så tvivlende ud, at jeg måtte forstå at du i de sidste år næsten udelukkende havde beskæftiget dig med dette spørgsmål, og ikke tvivlede på, at det kunne lade sig gøre. Det er mig derfor ganske ubegribeligt, at du skulle mene, at have antydet for mig, at de tyske fysikere ville gøre hvad de kunne for at hindre en sådan udnyttelse af atomvidenskaben. Under samtalen, der jo kun blev meget kort, var jeg naturligvis meget tilbageholdende, men tænkte ikke desto mindre meget over dens indhold, og min forskrækkelse blev jo ikke mindre ved at høre fra de andre på instituttet, at Weizsäcker havde udtalt hvor lykkeligt det ville være for videnskabens stilling i Tyskland efter sejren, at du kunne hjælpe så væsentligt dertil. -

Side 4

- I dit brev til Jungk kommer du også ind på Jensens besøg i København i 1943 under sine rejser til Norge for at medvirke ved bestræbelserne på at forøge produktionen af tungt vand. Det er rigtigt, at Jensen over for os understregede at dette arbejde kun tog sigte på energifrembringelse til industrielle formål, men selv om vi var tilbøjelige til at nære tillid til hans oprigtighed, følte vi os på ingen måde sikre på hvormeget han selv vidste om hele arbejdet i Tyskland. Der fremkom jo også i de år fra tysk side ofte bebudelser af nye afgørende våben. Ved møderne med Jensen var jeg ligeledes yderst tilbageholden som følge af den stadig voksende spionering fra det tyske politis side. 

Da jeg, for at undgå en umiddelbart forestående arrestation, måtte flygte til Sverige i efteråret 1943 og derfra kom til England, lærte jeg for første gang om det da allerede vidt fremskredne amerikansk–engelske atomprojekt. Spørgsmålet om, hvor langt man var kommet i Tyskland, optog ikke alene fysikerne, men også regeringerne og efterretningstjenesten, og jeg blev inddraget i drøftelserne derom. Jeg fortalte om alle vore oplevelser i København, i hvilken forbindelse også spørgsmålet blev rejst hvad bemyndigelse der fra den tyske regerings side måtte være givet dig til at berøre et så farligt spørgsmål, med så store politisk konsekvenser over for nogen i et besat og fjendtligt indstillet land. Drøftelserne fik dog ikke nogen afgørende betydning, hverken i den ene eller anden retning, idet -

Side 5

- det, på basis af efterretningstjenestens oplysninger, allerede da var ret klart, at der ikke i Tyskland var mulighed for at gennemføre et så stort foretagende førend krigens afslutning.

Jeg har skrevet så udførligt for så godt jeg kan at belyse hele sagen over for dig, og håber, at vi ved lejlighed kan tale nærmere sammen derom.

 

6.13

Document 11b.

Incomplete draft of letter from Bohr to Heisenberg, never sent. Second of three versions: carbon copy of Document 11c, without the handwritten correc-tions. The text is practically identical to Document 11a. Underlined heading in Aage Bohr's handwriting. Three numbered pages.

 

Dokument 11b.

Ufuldstændigt udkast til brev fra Bohr til Heisenberg, aldrig sendt. Den anden af tre versioner: gennemslag af dokument 11c, uden de håndskrevne rettelser. Teksten er praktisk talt identisk med dokument 11a. Understreget overskrift i Aage Bohrs håndskrift. Tre nummererede sider.

 

Original text 11b.

Side 1

- "26.3.1962. Kære Heisenberg.

Jeg har længe tænkt at skrive til dig om en sag, om hvilken jeg stadig bliver spurgt fra så mange forskellige sider. Det drejer sig om dit og Weizsäckers besøg i København i efteråret 1941. Som du ved af vore samtaler i de første år efter krigen, fik vi jo her en helt anden opfattelse af, hvad der hændte under dette besøg, end den som du i Jungk’s bog har givet udtryk for. Når jeg skriver til dig, er det især fordi hele spørgsmålet om atomenergiprojekterne under krigen er gjort til genstand for grundige studier i England, baseret på adgang til regeringsarkiver, derunder også efterretningsvæsenets opbevarede materiale. I denne forbindelse har jeg haft indgående samtaler om min tilknytning til hele projektet, <og> herunder er også spørgsmål vedrørende dit besøg i 1941 blevet fremdraget. Jeg har derfor syntes, at det var rigtigst at prøve at give dig et så nøjagtigt indtryk som muligt af, hvordan vi her opfattede besøget.

Selv om vi var klare over, at der bag besøget lå et ønske om at se, hvordan vi havde det i København i den farefulde stilling under den tyske besættelse og prøve, hvad råd I kunne give os, forstod du vel også, at det bragte os, der kun levede på forhåbningen om et nederlag for den tyske nazisme, i en vanskelig situation at mødes og tale med nogen, der så stærkt som du og Weizsäcker udtrykte jeres sikre overbevisning om en tysk sejr og tillid til, hvad den ville bringe. Naturligvis forstår vi godt, at det måske er svært for jer at holde rede på, hvordan I tænkte og udtalte jer på de forskellige tidspunkter under krigen, hvis forløb jo efterhånden ændredes således, at over- 

Side 2 

- bevisningen om tysk sejr gradvis måtte svækkes for til slut at ende med vished om nederlaget.

Det jeg imidlertid særligt tænker på, er den samtale vi havde i mit kontor på Instituttet, og hvor jeg på grund af det emne, du bragte op, nøje indprentede mig hvert ord der faldt. Det måtte jo gøre et meget stærkt indtryk på mig, at du straks til at begynde med udtalte, at du følte dig sikker på, at krigen, hvis den varede tilstrækkeligt længe, ville blive afgjort ved atomvåben. Jeg havde jo på det tidspunkt intet som helst kendskab til de forberedelser, der var i gang i England og Amerika. Du tilføjede, da jeg måske så tvivlende ud, at jeg måtte forstå, at du i de sidste år næsten udelukkende havde beskæftiget dig med dette spørgsmål og ikke tvivlede på, at det kunne lade sig gøre. Det er mig derfor ganske ubegribeligt, at du skulle mene at have antydet for mig, at de tyske fysikere ville gøre hvad de kunne for at hindre en sådan udnyttelse af atomvidenskaben. Under samtalen, der jo kun blev meget kort, var jeg naturligvis meget tilbageholdende, men tænkte ikke desto mindre meget over dens indhold, og min forskrækkelse blev jo ikke mindre ved at høre fra de andre på Instituttet, at Weizsäcker havde udtalt, hvor lykkeligt det ville være for videnskabens stilling i Tyskland efter sejren, at du kunne hjælpe så væsentligt dertil.

I dit brev til Jungk kommer du også ind på Jensens besøg i København i 1943 under hans rejser til Norge for at medvirke ved bestræbelserne på at forøge produktionen af tungt vand. Det er rigtigt, at Jensen over for os understregede, at dette arbejde kun tog sigte på energifrembringelse til industrielle formål, men selv om vi var tilbøjelige til at nære tillid til hans oprigtighed, følte vi os på ingen måde sikre på, hvor meget han selv vidste om hele arbejdet i Tyskland. -

Side 3

- Der fremkom jo også i de år fra tysk side ofte bebudelser af nye afgørende våben. Ved møderne med Jensen var jeg ligeledes yderst tilbageholden som følge af den stadig voksende spionering fra det tyske politis side.

Da jeg, for at undgå en umiddelbart forestående arrestation, måtte flygte til Sverige i efteråret 1943 og derfra kom til England, lærte jeg for første gang om det da allerede vidt fremskredne amerikansk–engelske atomprojekt. Spørgsmålet om, hvor langt man var kommet i Tyskland, optog ikke alene fysikerne, men også regeringerne og efterretningstjenesten, og jeg blev inddraget i drøftelserne derom. Jeg fortalte om alle vore oplevelser i København, i hvilken forbindelse også spørgsmålet blev rejst, hvad bemyndigelse der fra den tyske regerings side måtte være givet dig til at berøre et så farligt spørgsmål, med så store politiske konsekvenser, over for nogen i et besat og fjendtligt indstillet land. Drøftelserne fik dog ikke nogen afgørende betydning, hverken i den ene eller anden retning, idet det, på basis af efterretningstjenestens oplysninger, allerede da var ret klart, at der ikke i Tyskland var mulighed for at gennemføre et så stort foretagende førend krigens afslutning.

Jeg har skrevet så udførligt for, så godt jeg kan, at belyse hele sagen over for dig, og håber, at vi ved lejlighed kan tale nærmere sammen derom."

 

6.14

Document 11c.

Incomplete draft of letter from Bohr to Heisenberg, never sent. Third of three versions: typed letter, with additions (<>) and deletions in Margrethe Bohr's handwriting. Underlined heading in Aage Bohr's handwriting. Three numbered pages.

 

Original text 11c.  

Udkast, aldrig færdiggjort. NB besluttede ikke at skrive.

Side 1

- "26.3.1962. Kære Heisenberg.

Jeg har længe tænkt at skrive til dig om en sag, om hvilken jeg stadig bliver spurgt fra mange forskellige sider. Det drejer sig om dit og Weizsäckers besøg i København i efteråret 1941. Som du ved af vore samtaler i de første år efter krigen, fik vi jo her en helt anden opfattelse af, hvad der hændte under dette besøg, end den som du i Jungk’s bog har givet udtryk for. Når jeg skriver til dig, er det især fordi hele spørgsmålet om atomenergiprojekterne under krigen er gjort til genstand for grundige studier i England, baseret på adgang til regeringsarkiver, derunder også efterretningsvæsenets opbevarede materiale. I denne forbindelse har jeg haft indgående samtaler om min tilknytning til hele projektet, <og> herunder er også spørgsmål vedrørende dit besøg i 1941 blevet fremdraget, jeg har derfor syntes, at det var rigtigst at prøve at give dig et så nøjagtigt indtryk som muligt af, hvordan vi her opfattede besøget.

Selv om vi var klare over, at der bag besøget lå et ønske om at se, hvordan vi havde det i København <og prøve at hjælpe os> i <vor> farefulde stilling under den tyske besættelse, <for os,> der kun levede på forhåbningen om et nederlag for den tyske nazisme, <var det dog> en <meget> vanskelig situation at mødes og tale med nogen, der så stærkt som du og Weizsäcker udtrykte jeres sikre overbevisning om en tysk sejr og tillid til, hvad den ville bringe, <og derfor saa indstændigt fraraadede os at opretholde vor afvisende Holdning til Samarbejde med de tyske Myndigheder>. Naturligvis forstår vi <alle> godt, at det måske er svært for jer at holde rede på, hvordan I tænkte og udtalte jer på de forskellige tidspunkter under krigen, hvis forløb jo efterhånden ændredes således, at over-

Side 2 

- bevisningen om tysk sejr gradvis måtte svækkes for til slut at ende med vished om nederlaget.

Det jeg imidlertid særligt tænker på, er den samtale vi havde i mit kontor på Instituttet, og hvor jeg på grund af det emne, du bragte op, nøje indprentede mig hvert ord der faldt. Det måtte jo gøre et meget stærkt indtryk på mig, at du straks til at begynde med udtalte, at du følte dig sikker på, at krigen, hvis den varede tilstrækkeligt længe, ville blive afgjort ved atomvåben. På det tidspunkt <havde jeg> intet som helst kendskab til de forberedelser, der var i gang i England og Amerika, <og> da jeg <ikke svarede og> måske så tvivlende ud, <fortalte Du> at jeg måtte forstå, at du i de sidste år næsten udelukkende havde beskæftiget dig med dette spørgsmål og <var sikker> på, at det kunne lade sig gøre. <Der fremkom derimod ikke fra Din Side nogen Antydning om at der blandt tyske Fysikere var Bestræbelser for at> hindre en sådan udnyttelse af atomvidenskaben. Under samtalen, der <paa Grund af min tilbageholdende Stilling kun blev kort,> tænkte [jeg] ikke desto mindre meget over dens indhold, og min forskrækkelse blev jo ikke mindre ved at høre fra de andre på Instituttet, at Weizsäcker havde udtalt, hvor lykkeligt det ville være for videnskabens stilling i Tyskland efter sejren, at du kunne hjælpe så væsentligt dertil.

I dit brev til Jungk kommer du også ind på Jensens besøg i København i 1943 under hans rejser til Norge for at medvirke ved bestræbelserne på at forøge produktionen af tungt vand. Det er rigtigt, at Jensen over for os understregede, at dette arbejde kun tog sigte på energifrembringelse til industrielle formål, men selv om vi var tilbøjelige til at nære tillid til hans oprigtighed, følte vi os på ingen måde sikre på, hvor meget han selv vidste om hele arbejdet i Tyskland. -

Side 3

- Der fremkom jo også i de år fra tysk side ofte bebudelser af nye afgørende våben. Ved møderne med Jensen var jeg ligeledes yderst tilbageholden som følge af den stadig voksende spionering fra det tyske politis side.

Da jeg, for at undgå en umiddelbart forestående arrestation, måtte flygte til Sverige i efteråret 1943 og derfra kom til England, lærte jeg for første gang om det da allerede vidt fremskredne amerikansk–engelske atomprojekt. Spørgs-målet om, hvor langt man var kommet i Tyskland, optog ikke alene fysikerne, men også regeringerne og efterretningstjenesten, og jeg blev inddraget i drøftelserne derom. Jeg fortalte om alle vore oplevelser i København, i hvilken forbindelse spørgsmålet blev rejst, hvad bemyndigelse der fra den tyske regerings side måtte være givet dig til, over for nogen i et besat og fjendtligt indstillet land, at berøre <en> så farligt <Sag>, med så store politiske konsekvenser. Drøftelserne fik dog ikke nogen afgørende betydning, hverken i den ene eller anden retning, idet det, på basis af efterretningstjenestens oplysninger, allerede da var ret klart, at der ikke i Tyskland var mulighed for at gennemføre et så stort foretagende førend krigens afslutning.

Jeg har skrevet så udførligt for, så godt jeg kan, at belyse hele sagen over for dig, og håber, at vi ved lejlighed kan tale nærmere sammen derom."

Kilde: www.nbi.dk/NBA

 

 

7.1

1939. Paul L. Rose:

"Heisenberg and the Nazi Atomic Bomb Project", 1998

 

... "Before coming to Copenhagen, Weizsäcker had written two urgent let-ters, one to the Army Weapons Research Office, the other to Reichsminister Rust, head of the Education Ministry which had controlled the earlier Reich Research Council [22] uranium project of 1939. Weizsäcker wrote to alert offi-cials to a report in a Stockholm newspaper that experiments were being made in the United States in connection with a new kind of bomb:

- "The material used in the bomb is uranium, and if the energy contained in this element were released, explosions of heretofore-undreamt-of power could be achieved. Thus, a five-kilogram bomb could create a crater 1 kilometer deep and 40 kilometers in radius. All buildings within a range of 150 kilometers would be demolished."

Weizsäcker had learned in July of the Swedish report through the press office of the Foreign Ministry, in which his father was the senior permanent official. He had then sought an interview with Rust to warn him of the reported American advantage and as a result written up a report that he now submitted with his letter of 5 September. It seems plausible that Weizsäcker had asked his father in July to see to it that the German Academic Exchange Service imme-diately arrange a conference in Copenhagen as a pretext to cover the Heisen-berg visit". 

Kilde:                                         

http://www2.skivegym.dk/glfp/gl-fag/Historie/Heisenberg/Heisenberg%20i%20Kbh.html# 18.Paul L.Rose

 

 

7.2

1939. Paul L. Rose:

"Heisenberg og det nazistiske atombombeprojekt", 1998

 

- "Før Weizsäcker kom til København, havde han skrevet to hastebreve, det ene til Hærens Våbenforskningskontor, det andet til undervisningsminister Rust, som havde kontrolleret det tidligere Rigsforskningsråds uraniumprojekt af 1939. Weizsäcker skrev for at gøre embedsmænd opmærksomme på en rapport i en stockholmeravis om, at der i USA blev foretaget eksperimenter i forbindelse med en ny type bombe:

- "Materialet brugt i denne bombe er uranium, og hvis energi i dette stof blev sluppet løs, så kunne der opnås eksplosioner af en hidtil ukendt kraft. En fem-kilograms-bombe ville således kunne danne et krater en kilometer dybt og 40 km i radius. Alle bygninger indenfor en afstand af 150 km ville blive ødelagt".

Weizsäcker havde i juli hørt om den svenske rapport gennem udenrigs-ministeriets pressekontor, hvor hans fader var ældste fastansatte. Han havde så søgt at få et interview med Rust for at advare ham om det rapporterede amerikanske fremskridt, og som resultat skrevet en rapport, som han nu indleverede sammen med sit brev af 5. september. Det forekommer sandsynligt, at Weizsäcker i juli havde bedt sin fader sørge for, at den Tyske Akademiske Udvekslings Service arrangerede en konference i København som et påskud for at dække Heisenbergs besøg."

 

8.

Carl Friedrich von Weizsäcker. Biografi.

 

Carl Friedrich von Weizsäcker, f. 1912, tysk atomfysiker, søn af E. von Weiz-säcker, bror til R. von Weizsäcker; professor i fysik, Göttingen 1946-57, i filosofi i Hamburg 1957-69, direktør for Max-Planck Instituttet i Starnberg 1969-80. Weizsäcker gav i 1930'erne vigtige bidrag til atomkernens fysik og foreslog i 1938 en teori for stjerners energiudvikling ud fra kerneprocesser og en tidlig version af Big Bang-kosmologien. I 1943 foreslog han en teori for Solsystemets dannelse. Under 2. Verdenskrig arbejdede han i det tyske projekt til udnyttelse af kerneenergi. Siden 1950'erne har han helliget sig filosofiske spørgsmål og søgt en syntese mellem fysik og filosofi; besøgte Niels Bohr i 1941 sammen med Werner Heisenberg.                                                                                          

Kilde: Gyldendal leksikon online

 

 

Weizsäcker afviser Bohrs forklaring

Niels Bohrs udlægning af sine samtaler i 1941 med Heisenberg, blev i 2002 modsagt af den 89-årige Weizsacker, som i 1941-42 var med til at opgive udvik-lingen af atomvåben i Tyskland, men fortsat ville fremme forsøgene til en ker-nereaktor til el-kraft.

- "Vi var glade for den beslutning, fordi vi indtil da havde frygtet, at vi skulle udvikle en atombombe til et uhyre som Hitler. Det var Heisenbergs hensigt at få Niels Bohr til at advare USA og Storbritannien, således at udviklingen af atom-bomber blev indstillet. Det ville Bohr ikke, han afbrød meget brysk samtalen med Heisenberg".                                                                                   Flere kilder

 

9.

Richard von Weizsäcker. Biografi.

 

Richard von Weizsäcker, f. 1920, tysk politiker; søn af E. von Weizsäcker, bror til C.F. Weizsäcker. Han var medlem af Forbundsdagen for CDU 1969-81, regerende borgmester i Vestberlin 1981-84 og 1984-94 forbundspræsident. Med flere bemærkelsesværdige taler om Tysklands historie og kollektive ansvar og senere om fremmedhadet gav von Weizsäcker præsidentembedet stor moralsk autoritet i den tyske offentlighed. Gyldendal online

 

 

10.

Werner Heisenberg. Biografi 1.

 

Werner Heisenberg, 15.12.1901 - 1.2.1976, tysk fysiker, som har haft afgørende betydning for kvantemekanikkens udvikling i 1920'erne. Efter studier i München hos Arnold Sommerfeld og i Göttingen hos Max Born blev Heisenberg i 1924 stipendiat ved Institut for Teoretisk Fysik ved Københavns Universitet, hvor han beskæftigede sig med lysets spredning på atomer. Både resultatet af dette arbejde og en ny teori for Zeeman-effekten, som han tidligere havde publiceret, viste, at der var alvorlige problemer med Niels Bohrs og Sommerfelds kvanteteori for atomerne. Det lykkedes Heisenberg i 1925 at formulere grundlaget for en ny teori, som han i samarbejde med Max Born og Pascual Jordan udarbejdede til en fuldtudviklet kvantemekanik, den såkaldte matrix-mekanik. Året efter fik matrixmekanikken en rival i Erwin Schrödingers nye bølgemekanik, men konflikten løstes dog hurtigt ved Schrödingers bevis for, at de to teorier var matematisk ækvivalente. Heisenbergs arbejde belønnedes med nobelprisen i fysik i 1932.

Heisenberg var i 1926 blevet lektor ved instituttet, hvor han kastede sig ud i intense diskussioner med Bohr om fortolkningen af den nye kvantemekanik. Diskussionerne førte til formuleringen af Heisenbergs ubestemthedsrelation, som han publicerede i 1927, samt til Bohrs komplementaritetsprincip. Det sidstnævnte var bl.a. inspireret af, at Heisenberg efter Bohrs opfattelse ikke var nået dybt nok i sin analyse af den nye teoris erkendelsesmæssige problemer. På trods af disse forskelle er deres synspunkter ofte blevet omtalt under ét som Københavnerfortolkningen. Fysikkens filosofiske aspekter optog Heisenberg livet igennem.

Efter sin udnævnelse til professor i Leipzig i 1927 blev Heisenberg leder af en gruppe unge fysikere, der tog fat på at anvende kvantemekanikken på hidtil uløste problemer bl.a. vedrørende faststoffysik og den kemiske binding. Samtidig formulerede han sammen med Wolfgang Pauli en kvantefeltteori, der forenede kvantemekanik og relativitetsteori. I 1932 offentliggjorde han den første model af atomkernen som bestående af protoner og de nyopdagede neutroner. I 1936 viste han, at det nye felt, som Enrico Fermi havde indført i sin teori for betahenfald, indeholdt en fundamental mindsteafstand, som kunne benyttes til at forklare de byger af partikler, som var iagttaget i den kosmiske stråling. Selvom teorien ikke vandt megen genklang, opgav han aldrig sit syn på denne mindsteafstand som et fundamentalt element for forståelsen af elementarpartikler. Heisenbergs S-matrix-teori, udviklet i 1942, kom senere til at spille en betydningsfuld rolle i netop elementarpartikelfysikken.

Skønt Heisenberg ikke var nazist, valgte han at forblive i Tyskland efter Hitlers magtovertagelse, og han afslog adskillige tilbud om stillinger i udlandet, senest under en forelæsningsturné i USA i sommeren 1939. Heisenberg blev udsat for hårde angreb i den nazistiske presse, og i en artikel i 1937 i SS-organet Das schwarze Korps blev han og andre teoretiske fysikere betegnet som "hvide jøder", der burde udrenses. Efter personlig indgriben fra Heinrich Himmler og undersøgelse og forhør hos SS blev Heisenberg dog erklæret for "uskadelig".

Efter krigsudbruddet i 1939 blev han mobiliseret som medlem af en gruppe videnskabsmænd, der skulle undersøge de tekniske og militære muligheder for udnyttelse af den nyopdagede fissionsproces. Han avancerede i 1941 til leder af det tyske atomenergiprojekt og blev direktør for Kejser Wilhelm Instituttet i Berlin. Pga. utilstrækkelige resurser og de allieredes bombninger nåede det tyske projekt ikke at få konstrueret en kritisk reaktor og var derfor langt fra at kunne fremstille en atombombe. Under et besøg i København i 1941 forsøgte Heisenberg at diskutere atomvåben-problematikken med Bohr. Da den tyske besættelsesmagt i 1944 efter Bohrs flugt til USA havde beslaglagt Institut for Teoretisk Fysik, medvirkede Heisenberg under et nyt besøg til, at det blev frigivet uden overlast.

Efter krigen blev Heisenberg en ledende figur i arbejdet med at genetablere fysikforskningen i Tyskland. Han var en stærk forkæmper for indførelsen af kernekraftværker og en lige så stærk modstander af Konrad Adenauers ønske om, at det nye Vesttyskland skulle udstyres med kernevåben.

Heiselbergs besøg i 1941 hos Niels Bohr har påkaldt sig betydelig opmærksomhed, senest blandt det almindelige publikum gennem den britiske forfatter M. Frayns teaterstykke Copenhagen (1998) — en verdenssucces, der tager udgangspunkt i dette møde. Hvad der faktisk blev sagt af de to fysikere ved mødet, er der modstridende beretninger om af Heisenberg (1957 og 1969) og af Niels Bohrs søn Aage Bohr (1964).

På grund af den store interesse for sagen frigav Bohr-familien i 2002 ti dokumenter forfattet af Niels Bohr selv, der beskriver mødet. Det drejer sig om udkast til breve stilet til Heisenberg samt private notater skrevet i forbindelse med samtaler med andre. Dokumenterne blev til over en periode på 4-5 år som en reaktion på Heisenbergs beskrivelse af mødet, publiceret i 1957.

Dokumenterne bekræfter Aage Bohrs version, der hævder, at Heisenberg ikke forelagde en plan om en international overenskomst blandt fysikere for at hindre udviklingen af atomvåben, men derimod efterlod det indtryk, at tyske myndigheder, ham selv indbefattet, tillagde atomenergien stor militær betyd-ning. De frigivne dokumenter er skrevet med en styrke og overbevisning, der ikke burde lade nogen i tvivl om, at de repræsenterer Bohrs erindring om mødet, 16 år efter at det fandt sted.                                                                

Kilde:  http://www.gyldendalsleksikon.dk/leksikon/leksikon.htm   Werner Heisenberg

 

 

11.

Werner Heisenberg. Biografi 2.

 

Politiken 29.5.1994. "Heisenberg's War"

Biografi over den tyske fysiker Werner Heisenberg af Thomas Powers. Alfred A. Knopf, New York 1993, anmeldt af Palle Lauring.

- "Hitler fik ikke bomben

Stefan Rozentals bog om Niels Bohr er lige kommet i ny udgave. Rozental er vel omtrent den sidste af Bohrs venner og medarbejdere fra de store dage, da atomfysikken var ung og uskyldig. Der var to profeter, Einstein og Bohr, og så - verden over - et i videnskabens historie enestående broderskab. De læste og kritiserede hinanden og rejste fra universitet til universitet. De søgte talrigt til København, og det var ikke kostbart videnskabeligt udstyr, der trak, det var Niels Bohr.

Jeg er ikke atomkyndig, men bjergtaget af de mennesker, for de var ikke kun sterile og ensporede, de havde mange facetter. Stadig vender bog efter bog tilbage til de klassiske dage, og stadig tegnes Niels Bohr som enestående, selv om meget af hans værk nu er ældet. De holdt af ham som menneske.

Til ham kom i foråret 1924 en ung tysker på 23 år, Werner Heisenberg . Han skriver i sin bog Del og Helhed (dansk 1971), at Bohr tog venligt imod ham. Heisenberg blev slået af den utyske form. De unge mennesker talte mange sprog, de var belæste og spillede musik og diskuterede. Men formen var fri, uden autoritet. Bohr tog sig af ham. Heisenberg var levende, elskede 'vandringer' i naturen, og musik, og var vågen. Det blev trods aldersforskellen (Bohr var 39) til venskab.

"Hvid jøde"

I Tyskland tog Hitler magten i 1933, forbød straks jøder at sidde i offentlige stillinger, og universiteterne skulle renses. Heisenberg var hjemme igen og blev stemplet som 'hvid jøde', fordi han støttede Einsteins og Bohrs tanker. Heisenbergs mor greb ind. Hendes far havde været ven med Himmlers far. Via Himmlers mor blev Heisenberg sparet for SS-forfølgelser, men ikke straks.

Før krigen skal han have sagt, at hvis atombomben blev skabt, ville det være en forbrydelse at lade Hitler få den. Højt sagde han det selvfølgelig ikke, og det er et af de dunkle punkter. Tusinder af jøder flygtede fra Tyskland, også fysike-re, og blandt andet gennem Niels Bohr fik de stillinger i den frie verden. Heisenberg blev i Tyskland. Han var ikke nazist, men tysk national af hele sin sjæl, og når Hitlers vanvid brød sammen, skulle tysk videnskab bygges op igen.

Så kom krigen og Danmarks besættelse. Niels Bohr flygtede ikke - straks. I Tyskland diskuterede de resterende fysikere atombomben, som Hitler ikke var så interesseret i, 'fordi den var jødisk'. Hærcheferne havde hørt om mulig-hederne og spurgte. Heisenberg var Tysklands førende fysiker. Ingen vidste endnu, om bomben kunne laves, men man anede noget. Tyskland havde nu Norsk Hydro, der lavede 'tungt vand'. Frankrigs beholdning var blevet lynsmuglet til USA, da tyskerne kom, men tyskerne havde tusinder af tons uran i Bøhmen og Belgien. Politikere og generaler samledes til møde om atom-bombens muligheder, men Heisenberg talte så lærd og fablede om en fantasi-bombe på et ton uran (200 gange Hiroshima), at alt var uklart. Albert Speer: 'Hvor mange penge skal fysikerne bruge?'. '40.000 mark.' Speer og general Milch så på hinanden, de lærde levede ikke i denne verden. 'Hvornår?' 'Måske 1948.' Planerne blegnede hen. De tyske fysikere arbejdede. Men på hvad? I 1941 rejste Heisenberg til Niels Bohr.

Samtalen var navnkundig, men uklar. Måske ville han have Bohr til at bremse engelsk-amerikanske bombeplaner, hvis Tyskland gjorde det samme. Det var naivt. Han og Bohr havde lige svært ved at udtrykke sig. Heisenberg kludrede sig ud i en valen 'forklaring' på de tyske massemyrderier østpå. Samtale slut.

De allierede bombede Norsk Hydro, der lavede tungt vand. Så usikker var bombetaktikken endnu, at af ca. 1000 bomber gik kun 6 (seks) i mål. Resten af norsk tungt vand blev saboteret tilbunds i Tinnsjøn.

"En verden"

Niels Bohr flygtede til London. Tysk SS skulle myrde ham, men tyske fysikere fik dem fra tanken. Bohr arbejdede desperat på at bevise, at bomben ikke kunne laves. Han var fortvivlet over, at den smukke kernefysik skulle ende i uhørte rædsler. Hans venner sagde: 'Du er sådan et godt menneske. Som forsker ved du, at den kan laves.' Bohr kom til USA. Han chokerede med sin ide om 'en verden'. Nu var russerne allierede, og så måtte de være med. På den måde kunne bombens brug tøjles. Men i politik og administration er der ingen idealister. Bohr fik ikke meget med bomben at gøre. 'I kan jo uden mig'.

Hvor stod Heisenberg? Den hollandske fysiker Samuel Goudsmit var sluppet til USA, men hans forældre slap ikke med. Ad de mulige veje bad han Heisenberg om hjælp. Heisenberg svarede, at det var svært, men han skrev et 'bønskrift' til nazimyndighederne. Han vidste ikke, at fire dage før han skrev, blev Goudsmits forældre myrdet i Auschwitz. Det tilgav Goudsmit aldrig Heisenberg, og det var med i alle mistanke-historierne mod ham.

I England og Amerika var der nerver på: Lavede Tyskland bomben? Amerika gik i gang. Fysikeren J. Robert Oppenheimer blev førende - igen en af de mangfoldige. Han holdt pause for at læse Dante på italiensk, og for at digte. Fysikeren Paul Dirac bremsede ham: 'I videnskaben meddeler vi noget, som ingen ved, på en måde så folk kan forstå det. Poeterne derimod siger det som alle ved, på en måde, så ingen kan forstå det.' Han var så høflig ikke at sige slutningen højt. Chef blev general Leslie Grove, der intet anede om fysik, men var en benhård og dygtig mand, der havde organiseret den amerikanske hærs center (Pentagon). Han havde en menneskelig last (chokoladefrøer), og hvis han nogensinde har sagt noget venligt, 'er det ikke noteret'. Han organiserede fysikerne og gav ordrer til at bombe alle tyske kendte fysiklaboratorier. Og så skulle Heisenberg enten kidnappes eller skydes. Træning af et helt korps, men manden blev Morris Berg, sproggeni, en jøde, der mest hadede nazisterne på grund af bogbrændingerne.

18. december 1944 holdt Heisenberg gæsteforelæsning i Zürich. Henved 20 tilhørere, mellem dem Berg med en pistol. Han skulle skyde Heisenberg - men gjorde det ikke. Tysk sammenbrud, Heisenbergs laboratorium er flyttet på landet, og mens hans familie går i kælderen på grund af de amerikanske bombemaskiner, går han op i en lille gotisk kirke og spiller Bach. Som fange i England oplever han Hiroshima.

En bog på 498 sider tekst kan ikke refereres. Den er levende skrevet, på let læst engelsk, og der er ikke mere fysik, end læserne kan klare. Den er enestående ved, at Powers standser op ved de mange særprægede mennesker og giver os deres biografi og portræt. Den er et vandret snit gennem krigens historie, som blotter et hidtil unævnt lag, en for 'os' ukendt verden. Kerne-fysikken mistede sin uskyld, men hvor var det dog en fantastisk verdensklub af mennesker, som er værd at få lov til at opleve. Læs den - men De må ikke diagonallæse, så snyder De i sandhed Dem selv.

Heisenberg gav ikke Hitler bomben, men usikkerheden er, at han røbede det aldrig klart. For han var vel tysk landsforræder. Det kan vi ikke takke ham nok for."

Kilde: Anmeldelse af Palle Lauring / Politiken 29-5-1994

 

 

12.

Kilde: NB Erindringer om Niels Bohr

Uddrag fra Stefan Rozentals bog

Gyldendal 1985

Side 28

. . . "Venner blev bedt om at komme og læse det, der allerede var skrevet. Deres bemærkninger gav anledning til ændringer, men også til udvidelser og tilføjelser af hele nye afsnit. Omsider gik artiklen, der kom til at fylde 9 sider, i trykken, men var først helt færdig efter syv korrekturer, hvoraf den sidste var så omfattende, at det var nemmest at sætte hele teksten på ny. -

Side 29

- Alle udkast og kladder blev gemt. De var forsynet med dato og kunne have dannet grundlag for et interessant studium af udviklingen af NBs tanker fra den spæde begyndelse til den endelige form, men ved en yderst beklagelig fejl-tagelse forsvandt hele materialet ved en oprydning på instituttet.

Når man tænker på den omhu, som NB viste i udformningen af teksterne, kan man forstå, at han ikke var tilbøjelig til at udtale sig til pressen. Han vidste, at journalisterne ville bruge deres egen udtryksform og forenkle hans udtalelser. Det var af lignende grunde, at han havde hæmninger ved at underskrive fælles opråb eller deklarationer, hvis formulering han ikke havde haft indflydelse på. En enkelt gang - det var efter krigen - blev det alligevel til et interview i Politiken. Mange vildledende omtaler af NBs komplementaritetssynspunkt var anledningen til ønsket om at informere bladets læsere på autoritativ måde om begrebets egentlige betydning. Harald Bohr pegede da på Merete Bonnesen som en journalist, man kunne stole på. Hun var datter af Harald Bohrs kollega og ven og selv en ven af familien. Hun forstod fuldt ud NBs betænkeligheder og ville ikke skrive noget, han ikke var helt indforstået med.

Hun kom ud på Carlsberg, men den første samtaledag blev alt andet end vellykket. Hun stillede spørgsmål som repræsentant for et publikum, der ikke kendte noget til emnet, og disse spørgsmål indeholdt straks så mange misforståelser, at et præcist svar først kunne gives, når spørgsmålet var blevet formuleret på en anden måde. Efter flere timers forløb besluttede man at udsætte fortsættelsen af samtalerne til næste dag. NB fik da den idé, at sagen kunne tilrettelægges på forhånd ved hjælp af en trådoptager. Han forfattede og indtalte både spørgsmålene og svarene, og indledte dem ved at sige henholdsvis MB for Merete Bonnesen, og NB for Niels Bohr. Optagerens dårlige kvalitet gjorde det imidlertid faktisk umuligt at skelne mellem de to navne. Da Merete den efterfølgende morgen blev præsenteret for det gode forslag, sagde hun blankt nej: NB måtte naturligvis udtale sig, -

Side 30

- som han ønskede, men hun lod sig ikke diktere, hvad hun skulle sige. I sådanne situationer var der kun én udvej: at tilkalde Harald Bohr, og også i dette tilfælde lykkedes det ham at løse knuden ved at foreslå formuleringer, der var acceptable for begge parter. Merete Bonnesen har senere beskrevet sine oplevelser på denne dag, bl. a. en scene, som jeg selv endnu ser levende for mine øjne:

NB med håndfladen og ansigtet trykket mod en dørstolpe og sukkende:

- „Harald, Harald, du er så tydelig".

Efter alle disse kvaler blev det til sidst alligevel til et udmærket interview.

...

Side 35

. . . Selv om man ved, at NB var et enestående fænomen i videnskabens historie, er det svært at forstå, hvordan det var muligt for et enkelt menneske at udrette så meget, som han gjorde, navnlig i betragtning af den tilsyneladende langsommelighed og omstændelighed med hvilken han arbejdede sig frem til et resultat. For mig er der ingen tvivl om, at han hentede megen styrke i det rige familieliv, som dannede den faste grundvold i hans tilværelse. Når man sad i det lille rum bag ved Pompeji-hallen, -

Side 36

- kunne han pludselig undskylde sig og forsvinde med ordene: jeg må lige sige noget til min kone. Man kunne have sine tvivl om, hvorvidt det virkelig var noget, der hastede, snarere trængte han til at hente opmuntring og inspiration.

Noget lignende kunne også hænde, når man var inde på UITF. Der skulle han pludselig forlade stuen for at „tale med min bror". Matematisk Institut, som Harald Bohr var leder af, dannede en fløj af hele UITF komplekset, så de behøvede kun at gå nogle skridt over gården, når de ville tale sammen. De to brødre stod hinanden meget nær. Med deres forskellige naturel supplerede de hinanden på en harmonisk måde og havde ubegrænset tillid til hinanden. Harald var hurtig, og navnlig i spørgsmål af taktisk karakter kunne han skære igennem og finde en anvendelig løsning, hvor det ville have kostet Niels lange overvejelser. Harald blev derfor tilkaldt, når en situation, som f.eks. ved Merete Bonnesens interview, var gået i hårdknude. Når det drejede sig om funda-mentale politiske og etiske spørgsmål, var de fuldstændig enige. De havde således begge en uforsonlig holdning til nazismen og gik aktivt ind i arbejdet for at hjælpe dens ofre.

...

Side 37

Efter USAs indtræden i krigen blev de praktiske vanskeligheder ved at opretholde det normale arbejde endnu større end forud. Bl. a. udeblev på grund af de afbrudte forbindelser den økonomiske støtte fra Rockefellerfondet, og NB måtte skaffe erstatning i form af et lån fra Carlsbergfondet, som indvilligede i at lægge bidragene ud, indtil slutningen af krigen, da de blev tilbagebetalt af det amerikanske fond.

Side 44

I juni 1941 startede Hitler krigen mod Sovjetunionen, og hans tropper trængte hurtigt frem i landet. Det så ud til, at det kun var et spørgsmål om ganske kort tid, inden russerne måtte kapitulere og Hitler fik ryggen fri til at rette det afgørende angreb mod Vest. Og midt i denne situation, i efteråret 1941, fik UITF et uventet besøg af to tyske fysikere, Werner Heisenberg og C. F. von Weiz-säcker. Som tidligere nævnt, havde Heisenberg i 1920'rne opholdt sig ved UITF og også fungeret som lektor. Weizsäcker havde som dreng gået i den tyske skole i København, hvor hans far havde været medlem af det tyske gesandtskabsstab. Begge talte de godt dansk og kendte både NB og andre folk på UITF. Nu var de kommet til København for at deltage i et internt møde af tyske videnskabsmænd på Det tyske Kulturinstitut.

Dette institut, der set fra UITF var placeret på den anden side af Fælled-parken, var oprettet under besættelsen, formodentlig med tanke på at forbedre danskernes forhold til Tyskland. Der blev f.eks. arrangeret foredrag af tyske videnskabsmænd. Dertil inviterede man danske gæster, men sådanne foranstaltninger blev i vid udstrækning boykottet. Direktøren var en dr. Dornes, vistnok tidligere tysk lektor ved universitetet i Århus.

Der var forskellige gisninger, men ingen sikre oplysninger om, hvorfor dette møde skulle finde sted netop i København. Det blev imidlertid også udnyttet til at arrangere to foredrag på kulturinstituttet, af henholdsvis Heisenberg og Weizsäcker, hvortil man inviterede en række danske fysikere. Også disse foredrag blev boykottet, og for at være venlig indbød NB Weizsacker til at holde et kollokvium på UITF. -

Side 45

- Dertil havde Weizsäcker på egen hånd indbudt Dornes og endda ført ham ind til NB, til trods for at han kendte til boykotten af kulturinstituttet. I den uge, mødet varede, kom Heisenberg flere gange til frokost på UITF. Ved bordet drøftede man naturligvis krigssituationen. Man forstod på ham, at også han mente, at en tysk sejr var sikker.

 

Hovedbegivenheden i denne uge var imidlertid den meget omtalte samtale, som NB og Heisenberg førte på tomandshånd, og hvis indhold de senere ikke kunne blive enige om. Hvad jeg selv kan huske er, at NB kom meget oprevet fra denne samtale, fordi han af Heisenbergs ord havde forstået, at tyskerne var i færd med at konstruere en atombombe. Denne opfattelse er bekræftet i en artikel af Aage Bohr. Forkert er i hvert fald en fremstilling, der er blevet lanceret forskellige steder, og som går ud på, at Heisenberg ville have NB til at formidle en slags gentleman's agreement mellem tyske og allierede fysikere om at afholde sig fra arbejdet med fremstilling af kernevåben. Heisenberg selv har i en samtale med mig efter krigen givet udtryk for, at en sådan plan jo ville have været helt absurd. For i givet fald måtte Heisenberg naturligvis have informeret sine tyske kolleger, og så ville han inden længe være blevet hen-rettet som forræder.

Med dette besøg fik overvejelserne angående mulighederne for at fremstille et atomvåben fornyet aktualitet. NB brugte meget af sin tid til at spekulere over problemet og fyldte den sorte tavle med mange beregninger. Han skiftede mellem den ene og den anden opfattelse, men var hele tiden opskræmt af samtalen med Heisenberg.

Godt og vel et år efter Heisenbergs besøg kom en anden tysk fysiker til København. Det var Hans J(ohannes) Jensen fra Hamburg; til trods for det danske navn var han tysk. På vej til Norge gjorde han en uges ophold i København. Han præsenterede sig som en overbevist modstander af Hitler og var i den grad åbenmundet, både med hensyn til sine anskuelser og til sit arbejde, at vi drøftede længe, om han ikke var en Gestapo-agent. Men til sidst kom vi til den opfattelse, at han var ærlig nok, og NB tog imod ham til en personlig samtale. -

Side 46

- NB fortalte efter krigen, at han i 1943 i England af den britiske efter-retningstjeneste havde fået oplysninger om Jensen, der bekræftede dette indtryk. Endnu engang dukkede Jensen op i København i sommeren 1943, igen på vej til Norge. Dette besøg kunne have kostet ham livet, fordi han nogle måneder senere blev angivet til Gestapo for at have advaret NB om dennes forestående arrestation og således tilskyndet ham til flugten, en anklage, der var grebet ud af luften. Som ved et mirakel blev Jensen reddet, bl. a. gennem intervention fra Heisenbergs side.

Side 47

En morgen midt i september 1943, da jeg var kommet ud på Carlsberg, fortalte NB mig, at han fra to kilder havde fået at vide, at jeg var i fare og måtte se at komme væk. Åbenbart forberedte tyskerne en aktion mod „uønskede udlændinge", dvs. navnlig tyske emigranter men også polakker og czekere. NB havde også fået adressen på en modstandsgruppe, der kunne hjælpe med flugten til Sverige.

Da jeg havde talt med gruppen og kom igen for at berette, at der var aftalt en transport, havde NB hentet penge i banken for det tilfælde, jeg havde brug for dem. Han gav mig også manuskriptet til den store afhandling om partiklernes gennemgang gennem materie, der havde været under udarbejdelse de seneste år, for at det kunne komme i sikkerhed. Han var naturligvis meget bevæget og holdt en lille tale, der gik ud på, at nu kunne det ikke vare længere end et halvt år, inden krigen var forbi og vi sås igen. Det var det han sagde, men efter krigen indrømmede han, at han kun havde gjort det for at berolige mig, i virkeligheden ventede han at blive arresteret af tyskerne på et eller andet tidspunkt.

Flugten fandt sted den 25. september og foregik om natten i en robåd til fire fra Vedbæk. I vor båd sad foruden Hanna og mig en dansk styrmand og en fra tysk fangenskab flygtet franskmand. Afsejlingen skulle foregå meget hurtigt, og i forvirringen glemte en af dem, der ledsagede os, at lægge min mappe op i båden. Mappen der bl.a. indeholdt NBs manuskript, blev liggende på stranden. Næste dag, da nogle folk fra gruppen kom for at slette sporene, fandt de mappen og sendte den over med en anden flygtningetransport. Men til trods for en omfattende efterforskning foretaget af Flygtningekontoret i Sverige, kom mappen aldrig frem. Den blev åbenbart stjålet, fordi den også indeholdt nogle dengang sjældne beklædningsgenstande, som en regnfrakke og varme vanter.

Fra Landskrona, hvortil vi var ankommet om morgenen, blev tre af os dagen efter sendt - med politieskorte - til Stockholm, og der boede vi til at begynde med hos venner. Jeg kontaktede omgående Oskar Klein, der jo var en nær ven af NB og i sine unge dage havde været en af hans personlige medarbejdere og lektor ved UITF. I København havde han fundet sin danske kone, og nu boede hele familien lidt uden for byen i Stocksund. -

Side 48

- En lille uge efter blev jeg en tidlig morgen, mens jeg endnu sov og hvilede mig efter flugtens strabadser, ringet op af Klein, der bad mig komme ud til sig hurtigst muligt. Han sagde ikke, hvad det drejede sig om. På grund af den omfattende spionage kunne man aldrig vide, om telefonsamtalen ikke blev aflyttet af uvedkommende, men jeg forstod, at det måtte dreje sig om noget vigtigt. Klein tog imod mig ved den lille banes trinbræt og sagde: Bohr er her. I modsætning til os, havde han og Margrethe Bohr kun haft ganske kort tid fra de var blevet advaret, til de skulle af sted. Han blev omgående bragt til Stockholm, medens hun i Sydsverige afventede sønnernes ankomst. Længst tid tog det for Aage, og vi var meget nervøse, indtil han dukkede op.

. . . Da vi kom til det Kleinske hus, ikke langt fra stationen, sad NB dér, bevogtet af svensk politi med bil og radio. Han spurgte straks til manuskriptet, og jeg måtte fortælle ham, at det desværre var gået tabt, og det blev han naturligvis ked af."

 

13.

Werner Heisenberg. "Del og Helhed". 1969.

Dansk udgave 1971

(Side ?)

- "Hen imod slutningen af 1941 var de fysiske grundlag for den tekniske udnyttelse af atomenergien i alt væsentligt afklaret for vor "uranforening". Vi vidste, at man af naturligt uran og tungt vand kan bygge en atomreaktor, der leverer energi, og at der i en sådan reaktor nødvendigvis må opstå et produkt i form af uran-239, der ligesom uran-235 egner sig til sprængstof i atombomber.

. . . Til udvinding af uran-235 kendte vi dengang ingen metode, der ville have kunnet give nævneværdige mængder af stoffet med en teknisk gennemførlig indsats i Tyskland under krigens forhold. Da også udvindingen af atom-sprængstoffet i reaktorer åbenbart kun kunne ske ved årelang drift af gigantiske miler, var vi i hvert fald klar over, at produktionen af atombomber kun ville være mulig med en enorm teknisk indsats. Man kan derfor sammenfattende sige: Vi vidste på dette tidspunkt, at man principielt kan fremstille atombomber, og kendte en anvendelig metode, men anså den dertil nødvendige tekniske indsats for endnu større end den, der faktisk ville kræves. Vi var følgelig i den lykkelige situation fuldstændig ærligt at kunne indberette til vor regering, hvordan landet lå, og samtidig med sikkerhed at vide, at der ikke ville blive befalet noget seriøst forsøg på konstruktion af atombomber i Tyskland, da en så stor teknisk indsats for et mål, der lå ude i en fjern, usikker fremtid, i betragt-ning af den anspændte krigssituation næppe var acceptabel for den tyske politiske og militære ledelse.

Ikke desto mindre havde vi følelse af at medvirke ved en meget farlig viden-skabelig-teknisk udvikling, og det var navnlig Carl Friedrich von Weizsäcker, Karl Wirtz, Johannes Jensen og F. Houtermans, med hvem jeg lejlighedsvis drøftede også det spørgsmål, om det var tilladeligt at handle sådan, som vi havde sat os for at gøre. Jeg husker en samtale, jeg førte på mit værelse i Kai-ser-Wilhelm-Instituttet for Fysik, kort efter at Jensen havde forladt os. Carl Frie-drich kan tænkes at være begyndt med følgende konstatering:

"Med hensyn til atombomberne er vi foreløbig ikke for alvor i farezonen, for den nødvendige tekniske indsats synes at være alt for stor til, at man virkelig ville indlade sig derpå. Men også dette vil kunne ændre sig i tidens løb. Bærer vi os følgelig rigtig ad, når vi arbejder videre her? Og hvad vil vore bekendte i Amerika gøre? Vil de med fuld kraft styre i retning af fremstilling af atombom-ber?"

Jeg forsøgte at tænke mig ind i deres situation:

"Den psykologiske situation for fysikerne i Amerika, navnlig for de fra Tysk-land emigrerede, er totalt forskellig fra vores. De vil derovre være overbevist om, at de kæmper for den gode og mod den slette sag, og netop emigranterne vil, fordi de er blevet gæstfrit modtaget af Amerika, med rette føle sig forpligtet til at sætte alle kræfter ind for Amerikas gode sag. Men er en atombombe, med hvilken måske hundredtusind civile kan dræbes på et øjeblik, et våben som alle andre? Har man lov til på dette våben at anvende den gamle, men problematiske regel: "For den gode sag må man kæmpe med alle midler, for den slette ikke"? Må man følgelig lave atombomber for den gode sag, men ikke for den slette? Og hvis man bekender sig til denne opfattelse, der jo desværre altid har vundet overhånd i verdenshistorien, hvem skal så afgøre, hvilken sag der er god, og hvilken der er slet? Her vil det jo være let nok at fastslå, at Hitlers og nationalsocialisternes sag er slet. Men er den amerikanske god i enhver henseende? Gælder ikke også her den sætning, at man først ud fra valget af midlerne kan se, om en sag er god eller dårlig? Jovist, næsten enhver kamp må føres også med dårlige midler, men er der alligevel ikke en gradsforskel, der retfærdiggør visse dårlige midler, men ikke andre? Man har jo i det sidste århundrede ved konventioner forsøgt at sætte grænser for anvendelsen af visse dårlige midler, men disse grænser respekteres i den nuværende krig hverken af Hitler eller hans modstandere. Alligevel ville jeg formode, at heller ikke i Amerika vil fysikerne være alt for ivrige efter at producere atombomber, men de kan naturligvis blive drevet af angst for, at vi gør det."

"Det ville være godt, hvis du engang kunne tale med Niels om alt dette i København", svarede Carl Friedrich. "Det ville betyde meget for mig, hvis for eksempel Niels nåede til den opfattelse, at vi bærer os forkert ad her, og at vi hellere burde opgive disse uranarbejder."

I efteråret 1941, i hvilket vi allerede mente at have et nogenlunde klart billede af den mulige tekniske udvikling, aftalte vi følgelig, at jeg efter indbydelse af den tyske legation i København skulle holde et videnskabeligt foredrag i den danske hovedstad. Jeg ville så benytte lejligheden til at tale med Niels om uranproblemet. Hvis jeg husker rigtigt, fandt rejsen sted i oktober 1941.

Jeg besøgte Niels i hans bolig på Carlsberg, men anslog først det farlige tema på en spadseretur, vi foretog om aftenen i nærheden af hans hus. Da jeg måtte frygte, at Niels blev udspioneret fra tysk side, talte jeg med den yderste forsigtighed, for at ikke en eller anden bestemt udtalelse skulle kompromittere os. Jeg forsøgte at antyde over for ham, at man principielt var i stand til at fremstille atombomber, at en gigantisk teknisk indsats var nødvendig dertil, og at man som fysiker vel måtte spørge sig selv, om man havde lov til at arbejde med dette problem.

Desværre blev Niels efter mine første antydninger af den principielle mulighed af at konstruere atombomber så forfærdet, at han ikke klart opfattede den del af mine oplysninger, som forekom mig vigtigst, nemlig at et enormt teknisk opbud ville være nødvendigt til løsning af en sådan opgave.

Det forekom mig yderst vigtigt, at denne faktiske situation til en vis grad gav fysikerne muligheden for at afgøre, om man skulle forsøge på at fremstille atombomber eller ej, for de kunne med rette over for deres regeringer argumentere, at atombomberne sandsynligvis ikke ville kunne nå at blive færdige, mens krigen varede, men de kunne også argumentere, at det med de yderste anstrengelser måske alligevel ville være muligt at få dem med i krigsførelsen. Begge anskuelser kunne forfægtes med god samvittighed, og faktisk viste jo også krigens forløb, at selv i Amerika, hvor de ydre forud-sætninger for forsøget var langt, langt gunstigere end hos os, blev atom-bomberne ikke færdige før efter afslutningen af krigen med Tyskland.

Niels opfattede imidlertid i sin forfærdelse over den principielle mulighed af at fremstille atombomber ikke den her antydede tankegang, og måske hindrede den berettigede bitterhed over hans lands voldelige besættelse af tyske tropper ham også i overhovedet at overveje en forståelse mellem fysikerne tværs over landegrænserne. Det var for mig meget smerteligt at se, hvor total den isolation var, som vor politik havde ført os tyskere ud i, og at erkende, at krigens virkelighed også formår at afbryde gamle menneskelige relationer, i det mindste for en tid.

Trods min Københavner-missions fiasko var situationen for os, d.v.s. med-lemmerne af "uranforeningen" i Tyskland, i grunden ret enkel. I juni 1942 besluttede regeringen, at arbejderne på reaktorprojektet kun skulle videreføres i beskeden ramme.

Kilde: http://www2.skivegym.dk/glfp/gl-fag/Historie/Heisenberg/Heisenberg%20i%20Kbh.html# 17 Werner Heisenberg

 

 

14.

Werner Heisenberg til Elisabeth Heisenberg

September 1941

 

- "København, tirsdag aften. (d. 2.? - 9.? - 16.? - 23.? - 30.?)

Min kære Li! Så er jeg igen i den by, jeg er så fortrolig med og som siden hin tid for femten år siden har haft en særlig plads i mit hjerte. Da jeg for første gang igen hørte rådhusklokkerne lige uden for vinduet i mit hotelværelse, blev jeg helt overvældet, og alt her er i den grad uforandret, som om intet var hændt ude i den store verden. Det er underligt, at når man pludseligt genoplever en del af sin ungdom, er det som at møde sig selv. Også rejsen hertil er bekommet mig vel: i Berlin var det øsende regnvejr, over Neustrelitz storm og byger, i Rostock klarede det op, fra Warnemünde med høj, næsten skyfri himmel, men stadig en skarp nordenvind; sådan fortsatte det hertil. Sidst på aftenen gik jeg under den stjerneklare himmel gennem den mørklagte by til Bohr.

Bohr og hans familie går det godt, han selv er blevet noget ældre, alle hans sønner er nu voksne. Samtalen kom hurtigt ind på de menneskelige problemer og ulykker i vor tid; om de menneskelige spørgsmål er der uden videre enighed, m.h.t. de politiske er det svært for mig at forstå, at det selv for en mand som Bohr er vanskeligt at skille tanke, følelse og had fra hinanden. Men sandsynligvis skal man heller ikke skille dem ad. Også fru Bohr havde det godt, hun forhørte sig særligt om dig og børnene, specielt Maria. Billederne viser jeg hende i morgen aften; af Maria har jeg et i stor størrelse, som jeg fik lavet til mor. Senere sad jeg længe alene med Bohr; først efter midnat fulgte han mig til sporvognen sammen med Hans. (Niels Bohrs søn)

Torsdag aften. Dette brev vil jeg imidlertid tage med til Tyskland og sende derfra. Efter alt, hvad jeg hører, ville censuren også forsinke udbringningen med flere dage, derfor ser jeg ingen grund til at en censor skulle læse dette brev. Desværre må du så vente næsten en uge på mit brev. Omvendt har jeg heller ikke modtaget post her.

I går var jeg igen hos Bohr hele aftenen; foruden fru Bohr og børnene var der også en ung englænderinde, som Bohrs har optaget i familien, fordi hun ikke kan komme tilbage til England. Det er ganske mærkeligt at tale med en englænder i den nuværende situation. De politiske diskussioner, hvor det naturligt faldt i mit lod at forsvare vort system, holdt hun sig fra at deltage i, hvilket jeg fandt overordentlig taktfuldt af hende.

I morges var jeg med Weizsäcker på kajen, du ved, langs havnen, der hvor Langelinie ligger. Der ligger nu tyske krigsskibe fortøjet, torpedobåde, hjælpekrydsere og lign. Det var den første varme dag, havnen og himlen derover lå badet i et skarpt blåt lys. På den yderste mole ved fyret betragtede vi længe livet i havnen. To store fragtbåde sejlede i retning mod Helsingør, et kulskib kom ind, formentlig fra Tyskland, to sejlskibe, et af dem lige så stort, som det vi sejlede med her engang, forlod havnen, tilsyneladende for at drage på en eftermiddagsudflugt. Vi spiste på Langeliniepavillonen, rundt om os var der kun glade fornøjede mennesker, sådan opfattede vi det i hvert fald. Folk her ser i det hele taget meget lykkelige ud. Om aftenen ser man på gaden masser af strålende unge, lykkelige par, der åbenbart skal ud at danse, og ikke ser ud til at tænke på andet. Noget mere forskelligt end gadebilledet her og i Leipzig kan man næppe forestille sig.

 

På Bohrs institut havde vi nogle videnskabelige diskussioner, men Københavnerne ved imidlertid ikke meget mere end os. I morgen begynder foredragene i Det tyske videnskabelige Institut; det første officielle foredrag bliver mit i morgen aften. Desværre kommer medlemmerne af det Bohr’ske institut ikke af politiske grunde. Det er mærkeligt, selv om danskerne jo kan leve fuldstændig uforstyrret og har det fremragende, har de alligevel formået at skabe så meget had eller angst, at en forståelse selv på det kulturelle område – der tidligere var en selvfølgelighed – nu næsten er blevet en umulighed.

På Bohrs institut holdt jeg et lille foredrag på dansk, det var naturligvis helt som før (folkene på Det tyske videnskabelige Institut havde udtrykkeligt givet deres samtykke hertil), men på det tyske institut vil man af principielle grunde ikke komme, fordi der ved indvielsen blev holdt en række smarte taler om nyordningen i Europa. Med Kienle og Biermann talte jeg kort, det meste af tiden var de imidlertid optaget af arbejdet i observatoriet.

 

Lørdag aften. Nu er der kun én nat tilbage i Købehavn. Hvordan mon verden ser ud når jeg engang igen kommer tilbage hertil? At alting går videre her indtil da, klokkerne i rådhustårnet slår hver time og spiller den lille melodi kl. 12 og ved midnat, forekommer mig utroligt. Hvis jeg kommer tilbage, vil folk dog være ældre, hver enkelts skæbne være forandret, og jeg ved ikke, hvordan det vil gå mig selv. I går aftes holdt jeg mit foredrag, derved gjorde jeg et rart bekendtskab. Merck, arkitekten, som har bygget Reichssportfeld i Berlin, skal bygge en ny tysk skole her i København. Han kom til mit foredrag. Vi talte godt med hinanden på en sporvognstur. Jeg glæder mig altid over folk, som er særligt gode til et eller andet.

I dag til middag var der stor sammenkomst på det tyske gesandtskab, hvor maden dog var den største oplevelse. Gesandten underholdt sig ivrigt på engelsk med sin borddame, den amerikanske ambassadørfrue. Ved afskeden mener jeg, at jeg hørte hende sige: Vi ses igen, senest ved juletid, hvis der ikke kommer noget helt uforudset i vejen. Man bør tage sådanne diplomatsam-menkomster fra den humoristiske side.

Her til aften var jeg igen sammen med Weizsäcker hos Bohrs. Det var på mange måder hyggeligt, størstedelen af aftenen drejede samtalen sig om rent menneskelige problemer; Bohr læste op, jeg spillede en Mozart-Sonate (A-dur). På hjemvejen var der igen stjerneklar himmel – I øvrigt var der i forgårs aftes et vidunderligt nordlys at se, himlen var helt dækket af et hastigt skiftende grønligt slør.

Den er nu kvart i et og jeg er grundigt træt. I morgen lægger jeg brevet i postkassen i Berlin, så har du det på mandag. Om en uge er jeg atter hos dig og kan fortælle om alt hvad jeg har oplevet. Og så vil vi tilbringe vinteren sammen i Leipzig.

God nat for i aften.  Din Werner"

Kilde: http://www2.skivegym.dk/glfp/gl-fag/Historie/Heisenberg/Heisenberg%20i%20Kbh.html# 1.Brev fra Werner Heisenberg

 

 

15,1

Den østrigske journalist og forfatter Robert Jungk, 1956

"Stærkere en tusind sole"

Dansk udgave 1957

 

(Side ?)

- "Heisenberg hørte ifølge Weizsäcker til de folk, - "der følte nationalsocialis-mens rædsler og den kynisme, hvormed krigen var blevet begyndt, så stærkt, at de på den ene side ikke kunne ønske en tysk sejr, men på den anden side lige så lidt kunne ønske et tysk nederlag med alle dets frygtelige konsekvenser".

Selv om Heisenberg ikke længselsfuldt ventede på det tyske sammenbrud, var han dog rent forstandsmæssigt overbevist om, at Tyskland måtte tabe, fordi, som han senere i samtaler ytrede sig, "krigen stod for Tyskland som et skak-slutspil, hvor Tyskland havde et tårn mindre end modstanderen. At denne krig måtte tabes, var lige så sikkert som udgangen på et sådant slutspil".

Hvad kunne man gøre for at mildne sammenbruddet og gøre krigens slutfase mindre skrækkelig for Tyskland? Det må vel have været det samvittigheds-spørgsmål, som Heisenberg stillede sig selv, da han besluttede at tale med en indflydelsesrig udenlandsk ven om atombomben. Ved at give den "negative hemmelighed" videre, at tyskerne ikke havde i sinde at bygge en atombombe, kunne man måske forhindre, at der blev bygget en engelsk eller amerikansk atombombe – ifald den allerede var planlagt til denne krig – og dermed bevare sit hjemland for et atombombardements rædsler. Det må være den slags overvejelser, der i 1941 førte til en lidet bekendt fredsføler, der skulle forhindre fremstillingen af dette moralsk forkastelige våben gennem en stiltiende overenskomst mellem de tyske og de allierede atomforskere.

Heisenberg var dengang blevet inviteret til et foredrag i det besatte København. Selvfølgelig opsøgte han ved denne lejlighed sin gamle lærer og ven Niels Bohr. Bohr var, skønt som halvjøde i fare, blevet i den danske hovedstad, fordi han vidste, at hans forbliven var den eneste beskyttelse for de "ikke-ariske" medarbejdere ved hans institut . . .

 

Desværre stod den vigtige Københavner-samtale mellem Heisenberg og Bohr lige fra begyndelsen under en uheldig stjerne. Det var nemlig blevet Bohr fortalt, at Heisenberg ved en reception, som man kort forinden havde givet til ære for ham, havde forsvaret det tyske angreb på Polen. Faktisk plejede Heisenberg af forsigtighed at udtale sig ganske anderledes i selskab end under fire øjne, især i udlandet. Men et sådant dobbeltspil kunne og ville den fanatisk sandhedssøgende Niels Bohr ikke anerkende. Derfor var han, da Heisenberg opsøgte ham, fra begyndelsen af yderst tilbageholdende, ja kølig overfor sin tidligere yndlingselev.

Lidt efter lidt førte Heisenberg, der først havde bedt om forståelse for de tyske fysikeres tvangssituation under det totalitære styre, forsigtigt samtalen ind på atombomben. Desværre sagde han ikke åbent, at han og hans gruppe ville gøre alt for at forhindre bygningen af et sådant våben, hvis modparten ville handle på samme måde. De to mænd følte sig forsigtigt for uden at komme til fortrolighed. På Heisenbergs spørgsmål, om Bohr regnede det for sandsynligt, at der ville blive bygget en atombombe, svarede denne, der siden Danmarks besættelse ikke havde hørt noget om atomforskningens hemmeligholdte fremskridt i England og Amerika, overbevist: "Nej". Nu prøvede Heisenberg med mange ord at forsikre ham om, at han vidste, at et sådant våben absolut kunne fremstilles, og hvis man brugte megen energi til det, endda i nærmeste fremtid. *)

Disse betragtninger gjorde dybt indtryk på Bohr. De optog ham så meget, at han ikke lagde synderligt vægt på Heisenbergs følgende bemærkninger om et sådant våbens moralske tvivlsomhed.

Da Heisenberg forlod læreren, havde han det – som det senere skulle vise sig – rigtige indtryk, at han snarest havde forværret situationen ved denne samtale. Bohrs mistro til de fysikere, der var blevet i Hitler-Tyskland var ikke blevet ringere ved hans elevs besøg. Tværtimod: nu var han overbevist om, at de arbejdede intensivt og med godt resultat på en uranbombe.

For at korrigere dette forkerte indtryk rejste en anden tysk atomfysiker senere til København. Men Bohrs mistro var i mellemtiden blevet så stærk, at han anså den unge fysiker J, (Johannes Jensen, fysiker, nobelpris 1963) der åbent udtalte hvad Heisenberg alt for forsigtigt havde antydet, for en "agent provocateur". . .

 

*) Jungks note.

I et brev til forfatteren giver Heisenberg selv en udførlig version af sin sam-tale med Bohr. Deri hedder det:

 - "I min erindring, der naturligvis også kan narre mig efter så lang tid, forløb samtalen nogenlunde således: Mit besøg i København var i efteråret 1941, jeg mener at huske, at det var sidst i oktober. På det tidspunkt var vi i "uran-foreningen" efter vore eksperimenter med uran og tungt vand kommet til følgende mening: det vil sikkert være muligt at bygge en reaktor af uran og tungt vand, der leverer energi. I denne reaktor vil der (ifølge et teoretisk arbej-de af v. Weizsäcker opstå et følgeprodukt af uran 239, egnet til sprængstof til atombomber. Vi kendte ikke dengang nogen fremgangsmåde, der var teknisk realisabel under krigen i Tyskland, til at udvinde uran 235 i nævneværdig mængde. Da også udvindingen af atomsprængstoffet fra reaktorer åbenbart kun kunne realiseres ved årelang drift af kæmpemæssige reaktorer, var vi i al fald klare over, at fremstillingen af atombomber kun var mulig med et uhyre teknisk opbud. Vi vidste altså, at man principielt kunne lave atom-bomber, men regnede det tekniske apparat for større end det faktisk var.

Denne situation forekom os at være en særlig gunstig forudsætning for, at fysikerne kunne få indflydelse på de kommende begivenheder. For havde fremstillingen af atombomber være umulig, så var problemet slet ikke opstået, men havde fremstillingen været nem, så havde fysikerne sikkert ikke kunnet forhindre produktionen. Men den faktisk foreliggende situation tilstod fysikerne en afgørende indflydelse på det videre forløb, da de kunne argumentere overfor deres regeringer, at atombomberne sandsynligvis ikke ville komme med i spillet i løbet af krigen, eller også kunne argumentere, at det måske dog, ved uhyre anstrengelser, kunne være muligt at få dem med. At begge disse argumentationer var fuldt berettigede, har jo den videre udvikling vist; for faktisk har heller ikke amerikanerne kunnet sætte atombomben ind mod Tyskland.

 

I denne situation mente vi, at en samtale med Bohr kunne være gavnlig. Denne samtale fandt sted under en aften-spadseretur i kvarteret i nærheden af Ny-Carlsberg. Da jeg vidste, at Bohr blev overvåget af tyske politiske myndig-heder, og at Bohrs udtalelser om mig højst sandsynligt ville blive meldt til Tyskland, forsøgte jeg at holde samtalen i så vage vendinger, at jeg ikke bragte mig selv i livsfare på grund af den. Samtalen begyndte vist med, at jeg noget en passant stillede det spørgsmål, om det egentlig var rigtigt, at fysikerne nu under krigen beskæftigede sig med uranproblemet, da man dog måtte regne med den mulighed, at udviklingen på dette område kunne føre til meget tungtvejende konsekvenser i krigsteknikken. Bohr forstod straks betydningen af dette spørgsmål, hvad jeg mærkede på hans noget forskrækkede reaktion.

Efter hvad jeg husker, svarede han med modspørgsmålet: "Tror du da virkelig, at man kan udnytte uranspaltningen til konstruktion af våben?" Dertil svarede jeg sådan noget som: "Jeg ved, at dette er muligt i princippet, men der skulle vel et så uhyre stort teknisk apparat til, at man kan håbe på, det ikke kan præsteres i denne krig". Bohr blev åbenbart så forskrækket over dette svar, fordi han troede, jeg dermed ville sige ham, at Tyskland havde gjorde store fremskridt i retning af konstruktion af atomvåben. I mit nu påfølgende forsøg på at korrigere denne forkerte reaktion, lykkedes det mig nok ikke helt at vinde Bohrs tillid, især da jeg stadig kun vovede at tale i ganske forsigtige antydninger (hvad der sikkert var en fejl af mig) af angst for senere at kunne blive hængt op på en eller anden udtalelse. Jeg selv var meget ulykkelig over resultatet af denne samtale".

Dertil gør Heisenberg den indskrænkning, at han i dag sikkert ikke kan gen-give ordlyden af de enkelte udtalelser helt rigtigt. Hvis man skulle gengive samtalens virkelige indhold med de rigtige psykologiske schatteringer, vil det komme an på meget fine nuancer. Men da ingen af de to, der har ført sam-talen, har et stenografisk nøjagtigt referat af den, er Heisenbergs erindrings-optegnelse med alle sine forbehold den bedste forhåndenværende kilde.

Kilde: http://www2.skivegym.dk/glfp/gl-fag/Historie/Heisenberg/Heisenberg%20i%20Kbh.html# 6. Robert Jungk

 

15.2

Uddrag fra samme kilde

I 1957, mens Robert Jungk arbejdede på sin bog "Lysere end tusinde sole", skrev Heisenberg til Jungk og forklarede, hvorfor han havde været i København for at forklare Bohr, at videnskabsmænd på begge sider burde afholde sig fra at hjælpe til med at udvikle atombomben, at de tyske forsøg udelukkende drejede sig om energiproduktion, og at Heisenbergs kreds af kolleger forsøgte at fort-sætte på denne måde.  Heisenberg indrømmede dog, at hans dunkle måde at nærme sig spørgsmålet havde forskrækket Bohr så meget, at diskussionen mislykkedes. Heisenberg nuancerede dog sine udtalelser og undgik at antyde, at hans kolleger med vilje havde modarbejdet arbejdet med bomben.

Denne nuance gik dog tabt i Jungks oprindelige fremstilling i hans bog, som stærkt antydede, at Heisenberg med forsæt havde gjort det tyske atombombe-projekt dødfødt.

Da Bohr så denne fejlagtige fremstilling i den danske oversættelse af Jungks bog, var han dybt uenig.  Han sagde, at mens Heisenberg ganske rigtigt havde drøftet emnet om kærnevåben i København, havde han aldrig hentydet til det faktum, at Heisenberg kunne modarbejde forsøg på at udvikle sådanne våben. Han affærdigede ideen om en pagt som en sen efterkonstruktion. Han skrev udkast til adskillige breve for at fortælle dette, men sendte aldrig nogen af dem.

 

15.3

Robert Jungk. Biografi.

 

Robert Jungk, 1913-1994, tysk-østrigsk forfatter og samfundskritisk frem-tidsforsker, i 1933 emigreret til Paris, siden til USA; østrigsk statsborger fra 1967. Jungk har især været stærkt kritisk over for atomforskning og den tilhørende teknik. Som en metode til græsrodsarbejde har han introduceret fremtids-værksted,  en gruppearbejdsmetode. Hans bøger var meget udbredte, fx Die Zukunft hat schon begonnen (1952, Fremtiden er allerede begyndt 1953), Heller als tausend Sonnen (1956, Stærkere end tusind sole 1957), Die Atom-Maschine (1966, Atommaskinen 1968) og Der Atom-Staat (1977, Atomstaten 1978).

Kilde: http://www.gyldendalsleksikon.dk/leksikon/leksikon.htm  Robert Jungk

 

 

16.1

Michael Frayns skuespil "Copenhagen"

fik international succes, vist i København, beskriver Frayns idé om, hvad der kunne være sagt på mødet i 1941 mellem Bohr, Heisenberg og Margrethe Bohr. Weizsäcker medvirker ikke.

 

16.2

Finn Aaserud

Til internationalt symposium 9.-10. oktober 2000 i forbindelse med teaterstyk-ket "København", der handler om mødet mellem fysikerne Niels Bohr og Wer-ner Heisenberg i det tyskbesatte Danmark i 1941 . . . . .  60.000 kr.

Kilde:  http://www.folketinget.dk/Samling/20012/udvbilag/FIU/PGF19_Aktstk149_bilag10.htm

 

 

16.3

Teateranmeldelse af Børge Visby

 

Information 6. marts 1999

Radioaktivt teater

- "København 1941: Højspændt dialog mellem vennerne Niels Bohr og Wer-ner Heisenberg, mens den første atomkaprustning er på fosterstadiet

PARIS - Kernefysik, atomspaltning, kvantemekanik på de skrå brædder. At-mosfæren er højspændt, luften ladet med neutroner, partikler, bølger, stråler. Dialogen udspiller sig på baggrund af den Anden Verdenskrig og - selvfølgelig - atombomben. Personerne: Niels Bohr, Margrethe Bohr og Werner Heisenberg.

At behandle sådanne materier i form at et teaterstykke er et vovestykke. Det er den engelske journalist, romanforfatter og dramatiker Michael Frayn, der har begået stykket, og det spilles for tiden i sin franske version, Copenhague, på Théâtre Montparnasse i Paris. Det er blevet en publikumssucces udover, hvad man normalt kan forvente af et stykke som dette, der nærmest må henregnes til genren kammerspil.

Stykket er centreret om et møde mellem Bohr og Heisenberg i København i 1941, men titlen hentyder også til den rolle, København spillede i den fysiske forskning på verdensplan fra 1920'rne og fremefter - takket være Niels Bohr.

Det er fiktion i en autentisk historisk og videnskabelig sammenhæng. At de to nobelpristagere - venner og kolleger siden 20'rne - mødtes i København i 1941, vides med sikkerhed, og det er næsten sikkert, at Heisenberg - som i stykket - var til middag hos ægteparret Bohr en aften. Hvad de sagde til hinanden, ved man derimod ikke, men det har været genstand for mange gisninger. Frayn har sit eget bud på det, og temaet udvides med et nyt møde mellem de to i 1947 og - med endnu større distance, tilbageblik og overblik - et møde efter døden ...

De mødes, de omfavner hinanden, de diskuterer og de skilles den aften i 1941 - med Margrethe i en diskret og subtil rolle i et forhold, der er ladet med spænding, venskab, konkurrence. De to er mere eller mindre engageret - eller på vej til at blive det - på hver sin side i et forsknings-rustningskapløb, hvis frygtelige perspektiver de selv - men herudover kun et fåtal af personer i verden - er klar over. Men det er en dyster bivirkning af et strålende eventyr, en af de frugtbareste perioder verden har kendt i udforskningen af materiens inderste hemmeligheder, det uendeligt små. Den periode, hvis centrale navn er Einstein.

Stykkets dramatiske pointe bunder i en hypotese omkring den enigmatiske, (gådefulde) omstridte Heisenberg og hans tvetydige rolle. Han var leder af Nazi-tysklands vigtigste forskningslaboratorium, men han tabte kapløbet om atom-bomben. Var det med vilje - fordi han ikke ville skaffe Hitler sejren? I så fald kunne han påberåbe sig stor humanistisk fortjeneste, men han ville nødig fremtræde som forræder over sit fædreland.

Eller var det fordi han var mindre dygtig end sine konkurrenter? I så fald var han altså inkompetent, og det var en utålelig tanke for den ambitiøse Hei-senberg. Et dilemma. Men 'sandheden', som vi møder den her, er, at han tabte, fordi han tog fejl på et afgørende punkt i forskningen vedrørende 'den kritiske masse' ...

Det mindste, man kan sige om den slags stof, er, at det ikke er født teater. På forhånd ville man spørge, om det overhovedet kan komme op at stå. Det lykkes tildels i kraft af en nøgtern iscenesættelse (baseret på Michael Blakemores mise en scéne på Royal National Theatre i London) og en asketisk dekoration, såle-des at der fokuseres skarpt på personerne. Men dialogen er hårdt pumpet, og man kan næppe få det fulde udbytte uden at læse stykket - før eller efter teateroplevelsen.

Først og fremmest bæres forestillingen af tre skuespillerpræstationer i topklasse - Pierre Vaneck som Niels Bohr, Maïa Simon som Margrethe Bohr og Niels Arestrup som Werner Heisenberg. De fængsler fra først til sidst.

Niels Arestrup (søn af en dansk indvandrer i Frankrig og en fransk mor) er en af Frankrigs ansete karakterskuespillere med talent for det nervøse og psykologisk komplicerede. Han er fascinerende, gribende i rollen som den stolte, men sårbare Heisenberg, en næsten wagnersk figur, umiskendelig tysk.

Den samme autentiske kvalitet har Pierre Vaneck som Bohr, men i et andet register, mere harmonisk, suveræn, en venlig autoritet. Det er næppe for meget sagt, at stykkets portrættering er en hyldest til Niels Bohr, ikke blot hans fantastiske hjerne og usædvanlige talent for syntese, men hans inspirerende personlighed og sans for venskab, hans evne til at kommunikere, hans smitsomme kreativitet. En person med udstråling - man er lige ved at sige radioaktiv.

Det er bemærkelsesværdigt, at et privat teater i Paris har vovet at satse på et så 'vanskeligt' stykke. Kritikken er overvejende positiv, i nogle tilfælde begejstret, særlig når det drejer sig om fortolkningen af rollerne. Der må være gode chancer for, at Michael Frayns stykke finder vej til et dansk teater i en dansk version, efter at det har vakt opsigt i London og Paris."

Kilde:  Børge Visby. Information 6. marts 1999

 

 

16.4

Teateranmeldelse af Bettina Heltberg

 

Politiken. 2. okt. 1999

"Michael Frayn, "København", Betty Nansen Teatret

- Nu kan jeg pludselig se, at Søren Pilmark er fremragende, sagde tilskueren foran mig, efter at hun havde skiftet plads i pausen. Indtil pausen havde hun siddet til venstre for scenen (til højre for mig) i midten, hvor Søren Pilmark som Werner Heisenberg mest vendte ryggen til, og hun mente derfor, at Henning Moritzsen (Niels Bohr) spillede mest formidabelt. Men efter pausen havde hun byttet plads og fået et nyt indtryk - af den samme sandhed. Eller af en anden? Med disse kryptiske komplementaritetsbegreber rammer hun plet. Michael Frayn fortæller i sit skuespil København, at sandheden kan tolkes frit i de forskellige perspektiver, som tilbydes af alternative formodninger og iagtta-gelser. Publikums iagttagelser er også en del af sandheden.

Den bohrske sandhed, at verden er komplementær, bruger Frayn tre timer til at demonstrere for os, og skønt det er meget længe at blive belært om den kvantefysik, vi kun forstår det kvarte af, er stykket langtfra kedeligt. Tre skuespillere i fremragende udfoldelse, tre virkeligt udfordrende roller uden facile hvilepunkter, bliver til underholdende skuespillerteater. Det er Peter Langdals største og fornemste fortjeneste som instruktør. Når scenografien er komplementær, er det selvfølgelig bevidst. Tre begavede mennesker i en flydende, tidløs samtale om, hvordan verden udviklede sig fra Anden Verdenskrigs begyndelse, vendes rundt i en ubestemthed, som kun iagttageren, Margrethe Bohr, afviser. Hendes mening om Werner Heisenberg står fast: han kom til København i september 1941 som repræsentant for den tyske værne-magt, og han havde forvandlet sig fra ven til fjende. Han kom for at vigte sig, og for at spille helt. Niels Bohr er mere i tvivl, men afviser efter en kort spadseretur i Fælledparken den gamle ven og samarbejdspartner. Niels Bohr har - situationsbestemt! - den opfattelse, at Heisenberg vil aflokke ham vidnes-byrd om de allieredes atomprogram. Det ville Heisenberg måske, og måske ikke. Måske er rollerne omvendt fordelt? Måske var den generte matematiker Heisenberg indstillet på at afværge katastrofen og bede om, at teoretisk fysik både i Nazityskland og på allieret side skulle forblive teoretisk. Eller måske ville han simpelt hen bare tale med sin gamle ven igen, paven fra Niels Bohr Institutet? Eller måske er den væsentlige sandhed om hans besøg, at formålet fordrejes, da han ser Niels Bohrs ansigt ved indgangsportalen? Eller måske er den allervæsentligste sandhed om mødet, at ægteparret Bohr begræder den ældste søn Christians druknedød? At rorpinden slår over, og det mørke vand opsluger barnet, igen og igen.

Hvis man som dramatiker støder på en historisk gåde - og mødet mellem Bohr og Heisenberg i 1941 er en af disse evige gåder - er den mest almindelige løsning, at dramatikeren foreslår en løsning på gåden: dette var sandheden, sådan var det. Frayn foreslår i sit drama, at gåden ikke kan løses, fordi dens årsager fortaber sig i hele menneskets uudgrundelige motiver. Bohr kunne have brugt sin virkelige pistol og skudt repræsentanten fra værnemagten, der besøgte ham med et formål, han ikke kunne acceptere. Er Bohr af den grund en væsentlig forbryder? Eller har hans komplementaritet forstyrret Heisenbergs usikkerhedsrelation så meget, at Heisenberg som et atom, der er tilført energi, skifter bane i et kvantespring? Lommefilosofi!

I vore dage er det ikke atomfysikken, men genetikken der kalder på de stør-ste hjerner - det var imidlertid anderledes i den første halvdel af århundredet, og stykket er historisk, fyldt med oplysninger og teorier, som har interesse. Den levende tid - det er til gengæld mellemtiden mellem død og død. Og man kan vel undre sig over, at mellemtiden ikke fylder mere - at Frayn er så fast for-ankret i sin personlige usikkerhedsrelation, at han forfølger den helt ind i næsten hver eneste sætning. Som teater er København derfor en ubegribelig succes. Men den er en succes også her - og det skyldes en fremragende indsats af Henning Moritzen, der ikke kender Niels Bohrs tanker og gør det passive geni til en rørende og defensiv karakter, en mimet Bohr. Søren Pilmark er ikke min-dre fremragende, måske den eneste unge skuespiller med et fanatisk intellekt, der fungerer så presto, at man tror fuldt og fast på hans usikre skikkelse. Og Margrethe Bohr, spillet af en kolossalt myndig Lily Weiding, er på en måde den sprødeste og mest bevidst afdøde i selskabet. På en mærkelig måde trans-cenderer hun skuespillets eneste faste, mørke filosofi: Vi er støv."

Kilde: Bettina Heltberg. Politiken. 2. okt. 1999

 

Se 21: David Favrholt / afsnit vedr. Michael Frayn

 

 

17.1

Aage Bohr: "Krigens år og atomvåbnenes perspektiver"

s. 184–206 i "Niels Bohr: Hans liv og virke fortalt af en kreds af venner og medar-bejdere". (København: Schultz, 1964), on pp. 185–186.

 

- "Efter krigens udbrud og især efter Danmarks besættelse var man jo i København helt afskåret fra at følge de bestræbelser, der udfoldedes i de krigsførende lande på atomenergiens område. Forskellige rygter nåede dog hertil om de tyske bestræbelser, og indtrykket af, at man i Tyskland tillagde disse muligheder stor militær betydning, styrkedes ved besøg i København i efteråret 1941 af Werner Heisenberg og C.F. von Weizsäcker, der havde et nært personligt forhold til far fra deres tidligere deltagelse i det videnskabelige arbejde på Instituttet. De var i København i andet anliggende, men i en per-sonlig samtale med far bragte Heisenberg problemet på tale. Far var meget tilbageholdende og gav udtryk for skepsis på grund af de store tekniske van-skeligheder, der måtte overvindes, men han fik det indtryk, at Heisenberg mente, at de nye muligheder kunne komme til at afgøre krigen, hvis denne trak ud.* 

* I sin bog "Stærkere end Tusind Sole" fortæller Robert Jungk, at far under besættelsen skulle have fået forelagt en hemmelig plan fra tyske fysikere gående ud på, at man gennem en gensidig overenskomst med kolleger i de allierede lande skulle søge at hindre udviklingen af atomvåben. Det bør fastslås, at denne beretning savner ethvert grundlag i de faktiske begivenheder, idet der hverken under Heisenbergs eller ved et senere – ligeledes af Jungk omtalt – besøg i København af den tyske fysiker Hans (Johannes) Jensen var nogensomhelst tale om en sådan plan. Tværtimod bidrog, som allerede nævnt, den iøvrigt meget sparsomme kontakt med tyske fysikere under besættelsen til at styrke indtrykket af, at man fra de tyske myndigheders side tillagde atom-energiproblemerne stor militær betydning.

Kilde: http://www.nbi.dk/NBA/papers/rozental.htm

 

17.2

Aage Bohr. Biografi

 

Aage Niels Bohr, født 19. juni 1922 i København, dansk fysiker; søn af Niels Bohr. Professor ved Københavns Universitet 1956-92; bestyrer af Niels Bohr Institutet 1963-70; direktør for NORDITA, Nordisk Institut for Teoretisk Fysik, 1975- 81.

Har især arbejdet med tilstande i atomkernerne, hvor energien er fordelt på mange nukleoner (kollektive tilstande). H.C. Ørsted-medaljen 1970, Nobelprisen i fysik i 1975 og Ole Rømer-Medaillen i 1976, de to sidste sammen med Ben Roy Mottelson. De to forskeres hovedværk er Nuclear Structure 1-2 (1969 og 1975).

Kilde: http://www.gyldendalsleksikon.dk/leksikon/leksikon.htm  Aage Bohr

 

 

18.1

Notes in Erik Bohr’s handwriting, 1954

 

Transcription from "Notat om begivenhederne 1939-1943," journal no. 1.6, Bohr Political Papers, NBA.

I Sommeren 1940 [last digit later corrected to "1", with the note "øjensynlig 41!" added in the margin] Besøg af Heisenberg og Weizsäcker i forbindelse med en atomfysisk Konferens på det tyske Institut på Nørre Alle hvori ingen fra U.I.T.F. deltog. Fortrolig meddelelse fra Heisenberg om den tyske forberedelse af Atomvaaben som B strax forsøgte over Sverige at lade gå videre til England. (Hvad der dog som B senere erfarede i England var gjort upraktisk af svenske Venner saaledes at meddelelsen ikke blev forstaaet i London.)

Kilde:  http://www.nba.nbi.dk/papers/notat.htm

 

 

18.2

Erik Bohr, håndskrevet note, 1954

fra "Notat om begivenhederne 1939-1943", journal no. 1.6, Bohr Political Pa-pers, NBA. 

- "I Sommeren 1941 Besøg af Heisenberg og Weizsäcker i forbindelse med en atomfysisk Konference på det tyske Institut på Nørre Alle hvori ingen fra U.I.T.F. deltog. Fortrolig meddelelse fra Heisenberg om den tyske forberedelse af Atomvaaben som Bohr strax forsøgte over Sverige at lade gå videre til England. Hvad der dog som Bohr senere erfarede i England var gjort upraktisk af svenske Venner saaledes at meddelelsen ikke blev forstaaet i London".

 

                                                                                               

19.1

Lise Meitner. Biografi

 

Lise Meitner, 1878-1968, østrigsk-svensk fysiker; tilknyttet O. Hahns institut for radiokemi i Berlin. Som jøde flygtede hun 1938 fra Tyskland til Sverige. Via Holland og Danmark kom hun til Sverige, hvor hun fik statsborgerskab i 1949. Hahn fortsatte deres eksperimenter med neutronbestrålet uran, og Meitner kunne kort tid efter s.m. sin nevø O. Frisch give den korrekte fortolkning af Hahns og F. Strassmanns resultater: Urankernen kan splittes i to (fissionere) ved bestrålingen. Derved skabtes grundlaget for udviklingen af atombomben og den senere fredelige udnyttelse af fissionsenergien.

Lise Meitner var en af mellemkrigstidens mest betydningsfulde fysikere og en hyppig gæst på Niels Bohr Institutet i København. Som den første kvinde modtog hun i 1966 Fermi-medaljen fra den amerikanske regering som aner-kendelse for sin indsats i kernefysikken.                                                     

Kilde:  http://www.gyldendalsleksikon.dk/leksikon/leksikon.htm  Lise Meitner

 

 

19.2

Fission

 

Fission, spaltning af atomkerner. Processen kan udløses ved, at en tung atomkerne, fx uran-235 eller plutonium-239, absorberer en neutron. Ved fissionen spaltes kernen i to næsten lige store dele, og samtidig frigøres der store mængder energi og 2-3 neutroner. De frigjorte neutroner kan udløse nye fissioner og dermed holde en kædereaktion i gang. Kun nogle isotoper er fissile; uran-238 danner fx blot uran-239 (der henfalder til plutonium-239) ved absorption af en neutron. Fission blev opdaget i uran af de tyske kemikere Otto Hahn og Fritz Strassmann 1938 og fortolket straks efter af O. Frisch og Lise Meitner. Niels Bohr gav s.m. den amerikanske fysiker John A. Wheeler den første teori for fission, bygget på en dråbemodel af kernen. Fission er grund-laget for atombomben og for kernereaktorer.                       

Kilde:  http://www.gyldendalsleksikon.dk/leksikon/leksikon.htm  Fission

 

 

19.3

Lise Meitner, 20.4.1942. Sverige

Uddrag af 2 breve oversat fra tysk. (Christian Møller, atomteori. Niels Bohrs Institut)

- "Kære hr. v. Laue.

En aften besøgte dr. Møller mig, og det glædede mig. Han fortalte meget om Niels og Instituttet, og det meste var glædeligt og tilfredsstillende. Halvt mor-somt og halvt bedrøveligt var hans beretning om et besøg fra Werner Hei-senberg og Carl F. Weizsäcker. C.F. synes foruden andre mærkværdigheder at gå sine egne meget ejendommelige tankeveje for at kunne tro på særlige "kon-stellationer", men jeg beder Dem om, at behandle dette fortroligt. Jeg var trist til mode over det, jeg hørte, for jeg satte engang pris på dem begge som mennesker. Det var en fejl" …   

                                                                         

19.4

Max von Laue, 26.4.42. Berlin

- "Kære frk. Meitner!

. . . "Jeg har også selv på det seneste ofte undret mig over Heisenbergs og Weizsäckers anskuelser. Jeg tror, jeg kan forstå deres psykologi. Mange men-nesker, især yngre, kan ikke affinde sig med tilværelsens store irrationalitet, og de bygger derfor i deres tankeverden, luftkasteller. At en ting, man ikke kan afskaffe, kan man dog i det mindste ved en voldsom stræben alligevel finde nogle gode sider ved. Deri står de ikke alene" . . .                          

Kilde: http://www2.skivegym.dk/glfp/gl-fag/Historie/Heisenberg/Heisenberg%20i%20Kbh.html# 2.Brev-veksling   Lise Meitner   /   Max von Laue

 

 

20.

Uddrag af artikel af professor Bent Sørensen

Kilde:  Google online

Roskilde Universitetscenter. Tekst nr. 392. Institut 2. Institut for studiet af matematik og fysik. Januar 2001. Physics Revealed. The methods and subject matter of Physics an introduction to pedestrians, (but not excluding cyclists). Part III: Physics in philoso-phical context

 

- "Mange store fysikere har skrevet om deres eget liv, f.eks. Einstein og Hei-senberg. Hvorfor skrev Niels Bohr aldrig en selvbiografi? Var det fordi han havde så svært ved at udtrykke sig skriftligt? Næppe, for han skrev jo utrætteligt om mange andre ting. Det er så meget mere ærgerligt, at vi ikke har Bohr's bidrag, som der findes en række uafklarede episoder - ikke mindst i forbindelse med atombombeprojektet under 2. Verdenskrig, som de andre parter har givet deres versioner af, men hvor troværdigheden er under mistanke.

Lad mig fremdrage et meget omdiskuteret eksempel af denne skuffe, nemlig den samtale, som Bohr og Heisenberg havde i København i efteråret 1941. Heisenberg's version, som findes i et brev til videnskabsjournalisten Robert Jungk (1956) og igen i Heisenberg's selvbiografi (1969) angiver at formålet med at opsøge Bohr var at lufte den tanke, at atomforskere på begge sider i krigen måske kunne enes om at forhale atombombeprojektet, så ingen bomber blev færdige så længe krigen varede. Dette formål nåede han dog ifølge sin beretning aldrig at fortælle Bohr, fordi Heisenberg's første bemærkninger om bombeprojektet (som var bevidst vagt formulerede fordi Heisenberg mente at de to blev overvåget af Gestapo) blev misforstået af Bohr, der ifølge Hei-senberg's beretning fortolkede dem som en meddelelse om at tyskerne var langt fremme med bombeprojektet.

 

Ifølge journalisten Ruth Moore (1966), som interviewede Niels Bohr til sin bog om ham, fortalte Bohr straks om indholdet af sin samtale med Heisenberg, til sin familie og til Stefan Rozental. Sønnen Aage Bohr fortæller om begi-venheden (i mindebogen om Niels Bohr; Bohr, 1964), at Heisenberg mente at atombomben kunne afgøre krigen, ifald den trak ud. Bemærkelsesværdig er en fodnote, hvor Aage Bohr frasiger Robert Jungk's version af historien, og i særdeleshed at Heisenberg skulle have forelagt Bohr et forslag om en aftale mellem fysikerne om at sinke udviklingen af atombomben, "ethvert grundlag i de faktiske begivenheder". For det første er Jungk's version jo ordret Heisen-bergs, og for det andet skriver disse jo begge, at Heisenberg aldrig nåede så vidt som til at bringe et sådant forslag på bane.

Rozental giver ikke nye oplysninger om samtalen i 1941, men oplyser (1985), at Heisenberg efter krigen skulle have afvist, at fysikerne kunne have drøftet at sinke atombombeprojektet, for det ville jo have været landsforrædderi og kunne have fået dem alle hængt! Alligevel er det altså Heisenberg selv, som har luftet denne fortolkning i sin erindringsbog "Del og Helhed".

Det er klart, at der er noget galt med Heisenberg's erindringer og hans brev til Jungk, som ligger til grund for dennes beretning. Heisenberg hævder ikke at huske samtalen ret godt, og alle hans udsagn om den er formuleret i vendinger som "Samtalen kan have begyndt med at jeg sagde..." og "her kan jeg have svaret noget i retning af...". Ingen andre afsnit af Heisenberg's erindringer er formuleret på denne måde. Samtaler længere tilbage i tiden, såvel som andre samtaler fra samme tidsperiode som den med Bohr, er alle formuleret i klare citater af typen "jeg sagde sådan og sådan".

Man må altså dels slutte, at Aage Bohr ikke selv havde læst Jungk's bog fra 1956 ("Stærkere end tusind sole"), men har fået den forkert refereret, og dels at Niels Bohr's version af historien, fortalt til familien, har været væsentlig forskel-lig fra Heisenbergs, omend det altså ikke afsløres præcist hvordan.

 

Mit gæt har i mange år været, at Heisenberg snarere forsøgte at fritte Bohr for oplysninger om, hvor langt de Allierede var med deres atombombeprojekt, eller måske endog søgte Bohr's råd på områder, hvor tyskerne var gået istå med deres atomprojekt (som også antydet af Wilhelm Christmas-Møller; 1985). Niels Bohr's ophidsede reaktion såvel i 1941, som da de to mødtes igen efter krigen (Heisenberg, 1969), er hermed let at forstå, men også Bohr's uvilje mod at fortælle hvad der virkelig skete falder på plads, når man betænker, hvor stor vægt han lagde på de store fysikeres renommé i historiebøgerne. Heisenberg er sammen med Bohr kvanteteoriens vigtigste ophavsmand, og Bohr kan simpelthen have villet undgå at sætte en meget alvorlig plet på Heisenbergs rygte, ved at undlade at videregive alle detaljerne i den famøse samtale, og i konsekvens heraf ved ikke at skrive sine egne erindringer, som næppe kunne have forbigået denne vigtige episode. Aage Bohr og Stefan Rozental respek-terer naturligvis dette ønske om tavshed.

 

Stærk støtte til min opfattelse af samtalens mulige forløb er fornylig kommet fra den fysiker, C. F. von Weiszåcker, der sammen med Heisenberg stod for det tyske atombombeprojekt. Weiszåcker fortæller i sin seneste bog (1988), at han gennem den sovjetiske fysiker Jefgenij Feinberg har fået Bohrs version af samtalen i 1941, fortalt til Feinberg under Bohr's besøg i Moskva i 1950erne (hvilke omstændigheder, der her skulle have formået Bohr til at bryde sin tavshed kan vi kun gisne om). Weiszäcker var selv i København i 1941, men deltog ikke i samtalen med Bohr. Til gengæld husker han, at Heisenberg i denne periode skal have sagt, at Europa ville lide mindre under tysk herre-dømme end under russisk, og at Heisenberg - der ved krigens start troede at Hitler ville tabe - i 1941 anså det for sandsynligt at Hitler ville vinde. Feinberg fortalte at Heisenberg hin efterårsdag i 1941 skulle have forsøgt at overtale Bohr til at samarbejde med tyskerne, i første omgang med den tyske besættelses-magt i Danmark, og Bohr havde fortalt Feinberg, at det var hans opfattelse at Heisenberg ville bevæge ham til konkret medvirken i det tyske atombom-beprojekt.

At Bohr afslog al videre drøftelse ved vi. Også at han intet røbede om de Allieredes bombeprojekt, og at hans bekymring over det tyske atombombe-projekts mulige fremgang blev videregivet til de Allierede.

Tilbage står ønsket om at holde hånden over Heisenberg, for så vidt angår det historiske kildemateriale. Det forekommer af mange træk klart, at Bohr lagde overordentlig stor vægt på de store videnskabsmænds fremtræden i verdenshistorien, og ganske plausibelt, at han så et problem i at den netop for hans hjertensbarn - kvanteteorien - så centrale person Werner Heisenberg skulle fremstå for eftertiden som "nazist-kollaboratøren der også bidrog med matriksmekanikken og ubestemtheds-relationerne". Hvis dette var Bohr's be-væggrund for at tilbageholde oplysninger der kunne belaste Heisenberg, så er jeg imidlertid uenig med ham.

 

I mine øjne er det ikke sundt at sætte de fysikere, som er heldige og dygtige nok til at bibringe naturforståelsen vigtige landvindinger, op på en piedestal som en slags overmennesker. Tværtimod ser jeg det som nyttigt og rigtigt at fremhæve, at de "store fysikere" også er ganske almindelige mennesker, der somme tider kludrer i det og foretager sig moralsk angribelige ting. At angsten for represalier fik mange tyskere til under krigen at opføre sig mere Hitler-ven-ligt end de bagefter vil indrømme, er forståeligt. At Heisenberg ikke var noget overmenneske på dette punkt, finder jeg er vigtigt at få med i billedet af ham. Uanset hvor gode motiver vi måtte have for at retouchere portrætterne til brug for historiebøgerne, så er det forkert at ville forsøge noget sådant - det er at bevæge sig ind på et skråplan, som i sidste ende ikke er til at skelne fra f.eks. Stalintidens forsøg på historieforfalskning.

Selv har jeg kun en enkelt gang oplevet Werner Heisenberg forelæse, men i gymnasietiden slugte jeg hans bøger, hvori han argumenterer for sin filosofiske position: at problemerne ved at fatte komplementariteten har at gøre med vor tænknings grundlæggende binding til dagligsproget."                      

 

 

21.

David Favrholdt:

"En spaltet verden"

 

Professor ved Syddansk Universitet, Odense

Weekend-avisen nr. 11. 17. - 23. 3. 2006.

 

- "DET er nu 60 år siden, at USA kastede atombomben over Hiroshima og få dage senere endnu en atombombe over Nagasaki og dermed bragte krigen med Japan til afslutning. Alle historikere er enige om, at de to begivenheder hører til blandt de mest rystende i menneskehedens historie, men der er delte meninger om nødvendigheden af, at USA tog disse drastiske skridt mod et Japan, som allerede var slået, men som nægtede at overgive sig. Og der er også uenighed om, hvorvidt det var moralsk rigtigt af de mange involverede forskere at arbejde på udviklingen af atombomber - vel vidende, at man her forærede militær og politikere midler, som måske kunne føre til en varig fred på verdensplan, men som lige så vel i værste fald kunne åbne for en ny verdenskrig med hele menneskehedens udslettelse som resultat.

Men hvad mange historikere ikke er klar over er, at den dybere begrundelse for udviklingen af atomvåben var en formodning hos de amerikanske forskere og politikere om, at man i Tyskland arbejdede ihærdigt på at lave atomvåben, og at man frygtede for, at tyskerne ville komme først i kapløbet og dermed vinde krigen og verdensherredømmet. Der var mange gode grunde til at nære denne frygt. Først da krigen var endt kunne man se, at efter 1943 var der ikke grund til at være bange - men hvem kunne vide det dengang. Det amerikanske atomvåben-projekt var primært vendt imod Tyskland og bomberne over Hiroshima og Nagasaki var tiltænkt Berlin.

 

ET afgørende skridt i den fysiske forskning frem imod frigørelsen af kerneenergi var James Chadwicks opdagelse af neutronen i 1932. På det tidspunkt havde man nogenlunde hold på de 92 naturlige grundstoffer, som man havde ordnet efter kerneladning. Det simpleste er brint, hvor kernen er en proton, en positivt ladet partikel, der omkredses af en elektron, en negativt ladet partikel. Næste grundstof i rækken er helium. Her består atomkernen af 2 protoner og 2 neutroner. Næste grundstof igen er lithium, hvor kernen har 3 protoner og 4 neutroner. Protonerne udgør kerneladningen, som dermed også angiver, hvilket nummer grundstoffet har i rækken fra 1 til 92. Men efterhånden som vi kommer frem i rækken, hvor antallet af protoner hele tiden forøges med 1, ser vi, at antallet af neutroner stiger efter en anden skala. Når vi når frem til uran, det sidste grundstof i rækken, ser vi at kernen normalt består af 92 protoner og 146 neutroner.

I Italien begyndte fysikeren Enrico Fermi at bombardere de forskellige grundstoffer fra en ende af med neutroner. Det viste sig, at man i nogle tilfælde med held kunne slå protoner ud af kernerne, og det kunne betyde, at man måske kunne forvandle kviksølv til guld ved blot at slå en proton ud af kviksølvkernen. Da Fermi nåede frem til at bombardere uran med neutroner, var forsøgsresultaterne uklare. Han offentliggjorde sine forsøgsresultater, men kunne ikke se, om han havde slået få eller mange protoner ud af kernen. I 1934 kritiserede den tyske kemiker Ida Noddack i en artikel hans teorier og forklarede hans forsøgsresultater med, at urankernerne nok var blevet spaltet - gået midt over - i hans forsøg. Det havde hun ret i, men ingen troede på hende, måske fordi hun var kvinde - og i så fald var det måske den eneste gang i verdenshistorien, at kønsdiskrimineringen har ført til noget godt, for havde man lyttet til hende, havde Hitler nok fået atomvåben før alle andre!

 

MEN i Berlin begyndte man at eftergøre Fermis forsøg. Her var de førende forskere Otto Hahn, som var kemiker og Lise Meitner, som var teoretisk fysiker. De havde samarbejdet med stor succes igennem 20 år. Lise Meitner var østriger og jøde. Efter Hitlers magtovertagelse i 1933 var hun i nazisternes søgelys, men kunne ikke røres på grund af sit østrigske statsborgerskab. Men efter Østrigs indlemmelse i Tyskland i 1938, var hun nødt til at flygte. Med Niels Bohrs hjælp endte hun i Stockholm.

På Bohrs institut arbejdede hendes nevø Otto Frisch. Han plejede at holde jul sammen med Lise Meitner, og de aftalte at mødes på et lille hotel i Kungälv nord for Göteborg i julen 1938. Og her kom et af de store ryk i verdenshistorien. Lise Meitner havde fået et brev fra Otto Hahn, hvori han beskrev nogle nye forsøg med bombardement af uran med neutroner. Han kunne simpelthen ikke forstå forsøgenes udfald og bad nu sin kære Lise om at se, om hun kunne finde en forklaring på resultaterne. Otto Frisch ville ud at stå på ski, og Lise Meitner tog med og småløb ved siden af ham med brevet i hånden. På et vist tidspunkt satte de sig på en træstamme og diskuterede det igennem. Lise Meitner kunne alle de relevante formler udenad, så pludselig forstod hun det hele: Otto Hahns forsøg var simpelthen kernespaltning. Hans uran var blevet spaltet op i barium og ruthenium - og Lise Meitner kunne straks beregne den helt uhyggeligt store energi, der derved blev frigjort.

Men hvordan forstå kernespaltningen rent fysisk? Her kunne Otto Frisch hjælpe hende. Hvis vi nu forestiller os urankernen som bestående af 92 protoner og 146 neutroner, så er det klart, at protonerne potentielt må frastøde hinanden. Positive ladninger frastøder positive, negative ladninger frastøder negative, og positive og negative tiltrækker hinanden. Men de 92 protoner i urankernen bliver holdt sammen af en uhyre stærk kernebindingsenergi. Dens rækkevidde er dog meget kort. Og det, Otto Frisch kunne fortælle, var, at Niels Bohr havde udviklet en dråbemodel for atomkerner. Ud fra den kunne man forestille sig, at kernen, når den blev ramt af en neutron, kom i svingninger og ændrede facon hele tiden. Og blev den meget langstrakt, ville kernebindingsenergien blive overvundet af frastødningen mellem protonerne og hele kernen ville gå i stykker.

 

TILBAGE i København gik Frisch i gang med at gentage Otto Hahns forsøg, så Blegdamsvej 17 blev det sted i verden, hvor man foretog den første gennemkontrollerede kernespaltning. Det viste sig imidlertid, at der ved spaltningen bliver frigjort 2 til 3 neutroner. Frisch og Lise Meitner diskuterede den ting med dr. Christian Møller, medarbejder hos Bohr, som straks indså, at det kunne betyde en kædereaktion: de frigjorte neutroner kunne jo spalte andre atomkerner - og pludselig indså man, at man kunne lave bomber, der var 10 til 20 tusinde gange kraftigere end almindelige bomber. Det var dog ikke helt ligetil. Naturligt forekommende uran er en blanding af tre slags uran, tre uran-isotoper. Der findes uran 238 (der udgør 99,3 pct.), uran 235 (0,7 pct.) og uran 234 (0,008 pct.). Niels Bohr fandt ud af, at man kun kan lave en kædereaktion i rendyrket uran 235. Det resultat offentliggjorde han i en artikel, som han skrev sammen med John Wheeler og som så dagens lys den 1. september 1939 - den selv samme dag, hvor Hitlers tropper gik til angreb på Polen og dermed startede Anden Verdenskrig.

Da Hitler kom til magten i 1933 blev alle jødiske forskere fyret fra universiteterne og det medførte en forskerflugt til England og USA, men tilbage i Tyskland var der en hel del fysikere og kemikere af første rang. Udover Otto Hahn var der især to, som kom til at spille hovedrollerne i det videre forløb, Werner Heisenberg og Carl Friedrich von Weizsäcker. De var ikke nazister, men de valgte at blive i Tyskland. Tyskland var for dem kulturens højborg, de var indædte nationalister og de ønskede, at Tyskland skulle vinde krigen. Derfor stillede de sig allerede ved krigens begyndelse til rådighed for Heereswaffenamt, administrationen af den tyske våbenindustri. I Berlin dannedes en gruppe Uranverein (uranforeningen), som på landsplan talte ca. 80 forskere, med det formål at udvikle atomvåben. Heisenberg avancerede efter nogen tid til at blive chef for hele projektet, og indtil 1943 var både han og von Weizsäcker overbevist om, at det kunne lykkes dem at lave atomvåben.

Men to ting stillede sig i vejen. Man formåede ikke at udvikle en teknik, der var god nok til at separere uran 235 fra uran 238 i større mængder, og man kom efterhånden til at mangle de nødvendige mængder af tungt vand, som man brugte til at bringe neutroner ned på den mest effektive hastighed ved kædereaktioner. Og Heisenberg begik to fejl: For det første skønnede han - uden at regne efter - at det var nødvendigt at rendyrke flere tons uran 235, og ikke bare de 10 til 50 kilo, som man regnede sig frem til i England. For det andet satsede han alene på tungt vand som moderator, hvor ren grafit ville være lige så god og nemmere at fremskaffe. Så i 1943 måtte han meddele den tyske rustningsminister Albert Speer, at der ville gå flere år før Uranverein kunne lave en atombombe. Hele projektet blev derfor nedprioriteret til fordel for de tyske V1- og V2-raketter.

Heisenberg fik dog fortsat en stor bevilling til at udvikle en atomreaktor. Efter krigen forklarede han, at han fik moralske skrupler ved at arbejde på våbenprojektet og derfor satsede på at udvikle en reaktor til brug for fredelige formål. Men dette er ikke sandheden. For det første er en reaktor en vej til at udvikle plutonium, og det vidste han og von Weizsäcker godt - bomben over Nagasaki var faktisk en plutoniumbombe. For det andet vidste man jo i 1943 ikke alting om kernekraft. Alene den forskning, der skulle til for at bygge en reaktor, kunne jo - dengang - tænkes at åbne for nye veje til atomvåben.

I USA var emigrant-fysikerne fra Tyskland allerede før krigens start klar over, at de fysikere, der var blevet i Tyskland ikke ville tøve med at hjælpe Hitler til atomvåben. Einstein, som under Første Verdenskrig havde været glødende pacifist, indså, at Hitler ikke kunne tales til fornuft, så allerede den 2. august 1939 skrev han til præsident Roosevelt, at man burde satse på udviklingen af en atombombe. I sit brev nævner han, at et tysk kerneforskningsprojekt formentlig vil nyde fremme, eftersom von Weizsäcker er søn af chefen for det tyske udenrigsministerium. Roosevelt reagerede positivt, et projekt blev omgående etableret, og allerede den 2. november 1942 fik man sat en kædereaktion i gang i en reaktor i Chicago.

Efterhånden var over 100.000 forskere, konstruktører m.m. involveret i projektet. De fleste vidste ikke, hvad det var de arbejdede på. De fik bevillinger til at løse del-opgaver, men kunne ikke vide, hvilken helhed de arbejdede indenfor. Man ville for enhver pris komme tyskerne i forkøbet. Det blev et ejendommeligt våbenkapløb: jo mere man fandt ud af i USA, des simplere fremstod løsningerne på problemerne, og derfor frygtede man, at tyskerne var foran. I Tyskland derimod var man langt bagud, problemerne forekom meget vanskelige, og derfor var man sikker på, at amerikanerne ikke kunne være nået ret langt - og den tyske selvbevidsthed narrede derfor tyskerne til at tro, at de førte løbet.

 

EFTER bomben over Hiroshima kunne man konstatere, at verden altså er sådan indrettet, at atomkerner rummer så meget energi, at en enkelt bombe kan udslette en storby - hvilket for nogle er en anledning til religiøs eftertanke. Man anslår, at 80.000 mennesker blev dræbt, og at omkring 80.000 blev såret. Og man kunne så yderligere konstatere, at politikere og generaler ikke viger tilbage for at bruge et så frygteligt våben for at opnå deres mål. Så naturligt nok har bombningen af Hiroshima ført til megen selvransagelse og etisk debat. Mange mener, at den var nødvendig for at få japanerne til at overgive sig. Et par måneder forinden var Tokyo blevet tæppebombet. Her omkom der rundt regnet 75.000 mennesker, men det førte ikke til nogen overgivelse, og selv efter Hiroshima ville næsten alle japanere, at man skulle kæmpe videre til sidste mand.

Den japanske ledelse søgte - uden at befolkningen vidste det - at få gennemført fredsforhandlinger via Sovjet med hvem Japan havde en ikke-angrebspagt. Men Sovjet ville ikke medvirke. USA og Sovjet var allerede dengang kommet på kant med hinanden på grund af Sovjets overtrædelse af aftaler om Polens stilling efter krigen, så Hiroshima-bomben indgik måske også som et led og som en demonstration i den begyndende splid mellem USA og Sovjet?

Hvad med forskernes ansvar? Her er svaret efter min mening, at lederne iblandt dem virkelig følte sig overbevist om, at det tyske atomvåbenprojekt var langt fremme, og at det gjaldt om at komme Hitler i forkøbet. Med hensyn til bombningen af Hiroshima var et flertal af dem imod, at bomben blev brugt. De foretrak i stedet en demonstration af uhyret på en ubeboet ø i Stillehavet, men beslutningen var uden for deres rækkevidde.

Men her 60 år efter er den etiske debat stadig ikke afsluttet. Et eksempel har vi i den diskussion, der er opstået i kølvandet på Michael Frayns skuespil Copenhagen. Frayns udgangspunkt er et besøg som Heisenberg og von Weizsäcker aflagde i København i september 1941. Her optrådte de to med stor selvsikkerhed. De var overbevist om, at Tyskland ville vinde krigen - angrebet på Sovjet var en stor succes, og man havde ikke grund til at tro, at USA ville blande sig. Og de ville øjensynlig prale lidt over for Niels Bohr, deres store læremester, som de beundrede - og måske få ham til at deltage i deres forskning, når krigen var forbi.

Men efter krigen opfandt de en myte. Den blev første gang lanceret i Robert Jungks bog Stærkere end tusind sole (dansk udg.1957). Myten går ud på, at de fik moralske skrupler over deres arbejde for Hitler og derfor ville spørge Niels Bohr til råds. Endvidere at de håbede på, at man via Bohr kunne orientere forskere i hele verden om, at tyskerne i hvert fald ikke lavede en bombe, og at alle derfor burde nægte at arbejde for militære instanser. Og siden er myten blevet udarbejdet til, at de bevidst lavede fejl i deres arbejde for at forsinke, ja ligefrem sabotere det tyske våbenprojekt. Myten er videreført i Thomas Powers’ bog Heisenberg’s War fra 1993. Desværre er Frayns fremstilling af Heisenberg i skuespillet baseret på netop Jungk og Powers - og det til trods for, at Jungk på grund af senere afsløringer nu går stik imod sin tidligere opfattelse.

 

FRAYNS fremstilling i Copenhagen medførte, at Niels Bohrs familie frigav nogle ikke-afsendte breve fra Bohr til Heisenberg, hvoraf det tydeligt fremgår, at Heisenbergs og von Weizsäckers fremstilling af mødet i København i alle henseender er ukorrekt. Man skulle tro, at det ville medføre et holdningsskift hos de mange, Frayn inklusive, som har købt den tyske myte, men det er ikke tilfældet. Heisenbergs sønner, hans mangeårige medarbejder Hans-Peder Dürr, direktøren for Heisenberg-arkiverne Helmut Rechenberg, von Weizsäcker og mange andre fastholder, at Heisenberg og Weizsäcker enten kun på skrømt arbejdede for Hitler eller også bevidst lavede regnefejl for at sylte det tyske atomvåbenprojekt, og at de i øvrigt fik moralske skrupler og derfor opgav projektet.

Som de fleste ved, måtte Niels Bohr i 1943 flygte fra Danmark. Han kom til USA og havde en smule at gøre med udviklingen af atombomben i Los Alamos. Og bomben byggede jo til dels på nogle af hans opdagelser - blandt hundredvis af andre opdagelser og teorier. Det værste ved den tyske reaktion efter Frayns skuespil og offentliggørelsen af Bohrs breve er, at man ikke blot frikender Heisenberg og andre for at have gået Hitlers ærinde, men tilmed moralsk fordømmer de forskere, der i USA skabte bomben - og altså også Bohr. Forskerne i USA burde have sagt fra over for Roosevelt - mener man. Men det gjorde de ikke. De gjorde det beskidte arbejde, som tyskerne heldigvis følte sig for gode til.

Efter offentliggørelsen af Bohrs breve blev Michael Frayn spurgt, om han ville skrive noget om i sin Copenhagen. Det ville han ikke. Han fastholder, at Heisenberg havde sin opfattelse af det hele, og at Bohr havde sin - og så er der ikke mere at sige om det. Desværre tilføjer Frayn i et interview i New York Times den 9. februar, 2002: »Heisenberg slog faktisk aldrig nogen ihjel,« men Bohr »bidrog faktisk til mange menneskers død.« At Heisenberg arbejdede for et styre, der blandt andet myrdede fem millioner uskyldige jøder, ja, det synes Michael Frayn at have glemt. Men når jeg her omtaler denne sag, er det, fordi jeg hos mange danske intellektuelle har været ude for lignende etiske vurderinger.

Det er mit indtryk, at det store flertal mener, at det var bedst om atombom-ben aldrig var blevet »opfundet« og fremstillet - sådan set i verdenshistorisk perspektiv og med en placering af hovedansvaret hos forskerne. Men pudsigt nok har den nyeste forskning vist, at vi fremover får god brug for atomare våben. Først for nylig har man haft midler til at spore, at mange asteroider truer vores eksistens, og at der både i forhistorisk og historisk tid er forekommet katastrofer forårsaget af såvel asteroider som kometer. Den eneste mulighed for at undgå sådanne katastrofer nu og fremover er at pulverisere asteroiderne, før de rammer Jorden - og her kan kun kernevåben hjælpe os. Så måske burde man vente lidt med at klandre atomfysikerne for, hvad de gjorde under Anden Verdenskrig."

kilde: http://www.weekendavisen.dk/apps/pbcs.dll/article?AID=/20050805/KULTUR/508040310/-1/kultur

 

 

22.1

Englænderne internerede 10 tyske videnskabsfolk

i Farm Hall, Cambridge

Wikipedia online

 

Werner Heisenberg,

Max von Laue, 1879-1960, nobelpris i fysik, røntgenstråling.

Otto Hahn, 1879-1968, kemiker, Kejser Wilhelm Instituttet, Berlin. 1938 første eksperimenter der spaltede uran, 1945 nobelpris i kemi 1944.

Walther Gerlach, 1889-1979, fysiker, professor i München.

Paul Harteck, 1902-85, kemiker / fysiker, Kejser Wilhelm Instituttet, Berlin.

Kurt Diebner, fysiker, Uranverein.

Carl von Weizsäcker,

Karl Wirtz, fysiker.

Erich Bagge, 1912, fysiker.

Horst Korsching, fysiker, Kejser Wilhelm Instituttet, Berlin.

 

6. august 1945 meddelte BBC, at amerikanerne havde kastet en atombombe over Hiroshima; her en afskrift af den oversatte aflytning under samtalen ved aftensbordet.

 

Hahn: They can only have done that if they have uranium isotope sepa-ration. 

Wirtz: They have it too.

Harteck: That’s not absolutely necessary. If they let a uranium engine run, they separate "93".

Hahn: For that they must have an engine which can make sufficient quantities of "93" to be weighed.

Gerlach: If they want to get that, they must use a whole ton.

Hahn: An extremely complicated business, for "93" they must have an engine which will run for a long time. If the Americans have a uranium bomb then you’re all second-raters. Poor old Heisenberg.

Laue: The innocent!

Hesenberg: Did they use the word uranium in connection with this atomic bomb?

All: No.

Heisenberg: Then it’s got nothing to do with atoms, but the equivalent of 20,000 tons of high explosive is terrific.

Gerlach: Would it be possible that they have got an engine running fairly well, that they have had it long enough to separate "93".

Hahn: I don’t believe it.

Heisenberg: All I can suggest is that some dilettante in America who knows very little about it has bluffed them in saying "If you drop this it has the equivalent of 20,000 tons of high explosive" and in reality doesn’t work at all.

Hahn: At any rate Heisenberg you’re just second-raters and you may as well pack up.

Heisenberg: I quite agree.

Hahn: They are fifty years further advanced than we.

Heisenberg: I don’t believe a word of the whole thing. They must have spent the whole of their £ 500,000,000 in separating isotopes; and then it’s possible.

Weizsäcker: If it’s easy and the Allies know it’s easy, then they know that we will soon find out how to do it if we go on working.

Hahn: I didn’t think it would be possible for another twenty years.

Weizsäcker: I don’t think it has anything to do with uranium.

Hahn: It must have been a comparatively small atomic bomb — a hand one.

Heisenberg: I am willing to believe that it is a high pressure bomb and I don’t believe that it has anything to do with uranium but that it is a chemical thing where they have enormously increased the speed of the reaction and enormously increased the whole explosion.

Gerlach: They have got "93" and have been separating it for two years.

Hahn: But you need the engine for that.

Diebner: We always thought we would need two years for one bomb.

Hahn: If they have really got it, they have been very clever in keeping it secret.

Wirtz: I’m glad we didn’t have it.

Weizsäcker: That’s another matter. . . . I think it’s dreadful of the Americans to have done it. I think it is madness on their part.

Heisenberg: One can’t say that. One could equally well say "That’s the quickest way of ending the war".

Hahn: That’s what consoles me.

Heisenberg: I still don’t believe a word about the bomb but I may be wrong. I consider it perfectly possible that they have about ten tons of enriched uranium, but not that they can have ten tons of pure U. 235.

Hahn: I thought that one needed only very little 235.

Heisenberg: If they only enrich it slightly, they can build an engine which will go but with that they can’t make an explosive which will -

Hahn: But if they have, let us say, 30 kilogrammes of pure 235, couldn’t they make a bomb with it?

Heisenberg: But it still wouldn’t go off, as the main free path is still too big.

Hahn: But tell me why you used to tell me that one needed 50 kilogrammes of 235 in order to do anything. Now you say one needs two tons.

Heisenberg: I wouldn’t like to commit myself for the moment, but it is certainly a fact that the main free paths are pretty big.

Weizsäcker: I would say that, at the rate we were going, we would not have succeeded during this war.

Hahn: Yes.

Weizsäcker: It is very cold comfort to think that one is personally in a position to do hat other people would be able to do one day.

Heisenberg: If it has been done with uranium 235 then we should be able to work it out properly. It just depends upon whether it is done with 50, 500 or 5000 kilogrammes and we don’t know the order of magnitude. We can assume that they have some method of separating isotopes of which we have no idea.

Wirtz: We only had one man working on it and they may have had ten thousand.

Weizsäcker: Do you think it is impossible that they were able to get element "93" or "94" out of one or more running engines?

Wirtz: I don’t think that is very likely.

Weizsäcker: I think the separation of isotopes is more likely because of the interest which they showed in it to us and the little interest they showed for other things.

Hahn: Well, I think we’ll bet on Heisenberg’s suggestion that it is a bluff.

Heisenberg: There is a great difference between discoveries and inventions. With discoveries one can always be sceptical and many surprises can take place. In the case of inventions, surprises can really only occur for people who have not had anything to do with it. It’s a bit odd after we have been working on it for five years.

Korschhing: That shows at any rate that the Americans are capable of real cooperation on a tremendous scale. That would have been impossible in Germany. Each one said that the other was unimportant.

Gerlach: You really can’t say that as far as the uranium group [8] is concerned. You can’t imagine any greater cooperation and trust than there was in that group. You can’t say that any one of them said that the other was unimportant.

Korsching: Not officially of course.

Gerlach: (Shouting). Not unofficially either. Don’t contradict me. There are far too many other people here who know.

Hahn: Of course we were unable to work on that scale.

Heisenberg: One can say that the first time large funds were made available in Germany was in the spring of 1942 after that meeting with RUST when we convinced him that we had absolutely definite proof that it could be done.

Bagge: It wasn’t much earlier here either.

Heisenberg: On the other hand, the whole heavy water business which I did everything I could to further cannot produce an explosive.

Harteck: Not until the engine is running.

Hahn: They seem to have made an explosive before making the engine and now they say: "in future we will build engines".

Weizsäcker: How many people were working on V 1 and V 2?

Diebner: Thousands worked on that.

Heisenberg: We wouldn’t have had the moral courage to recommend to the Government in the spring of 1942 that they should employ 120.000 men just for building the thing up.

Weizsäcker: I believe the reason we didn’t do it was because all the physicists didn’t want to do it, on principle. If we had all wanted Germany to win the war we would have succeeded.

Hahn: I don’t believe that but I am thankful we didn’t succeed.

Korsching: The Americans could do it better than we could, that’s clear.

Heisenberg: The point is that the whole structure of the relationship between the scientist and the state in Germany was such that although we were not 100% anxious to do it, on the other hand we were so little trusted by the state that even if we had wanted to do it, it would not have been easy to get it through.

Diebner: Because the official people were only interested in immediate results. They didn’t want to work on a long-term policy as America did.

Weizsäcker: Even if we had got everything that we wanted, it is by no means certain whether we would have got as far as the Americans and the English have now. It is not a question that we were very nearly as far as they were but it is a fact that we were all convinced that the thing could not be completed during this war.

Heisenberg: Well that’s not quite right. I would say that I was absolutely convinced of the possibility of our making an uranium engine but I never thought that we would make a bomb and at the bottom of my heart I was really glad that it was to be an engine and not a bomb. I must admit that.

Weizsäcker: If you had wanted to make a bomb we would probably have concentrated more on the separation of isotopes and less on heavy water . . . If we had started this business soon enough we could have got somewhere. If they were able to complete it in the summer of 1945, we might have had the luck to complete it in the winter 1944/45.

Wirtz: The result would have been that we would have obliterated London but would still not have conquered the world, and then they would have dropped them on us.

Weizsäcker: I don’t think we ought to make excuses now because we did not succeed, but we must admit that we didn’t want to succeed. If we had put the same energy into it as the Americans and had wanted it as they did, it is quite certain that we would not have succeeded as they would have smashed up the factories.                                                                                     

 

22.2

Hahn: De kan kun have gjort det, hvis de har uran isotop seperation.

Wirtz: Det har de også.

Harteck: Det er ikke absolut nødvendigt. Hvis de lader en uran maskine køre, så separerer de "93".

Hahn: For dét må de have en maskine, der kan fremstille tilstrækkelige mængder af "93" til at blive vejet.

Gerlach: Hvis de vil have det, må de bruge en hel ton.

Hahn: En yderst kompliceret sag, til "93" må de have en maskine, der kan køre meget længe. Hvis amerikanerne har en uranbombe, så er I alle anden klasses. Stak-kels Heisenberg.

Laue: Den uskyldige!

Heisenberg: Har de brugt ordet uran i forbindelse med denne atombombe?

Alle: Nej!

Heisenberg: Så har det ikke noget at gøre med atomer, men det, der svarer til 20.000 tons højeksplosivt, er fantastisk.

Gerlach: Kan det tænkes, at de har en maskine, der kører rimeligt godt, at de har haft den længe nok til at separere "93"?

Hahn: Det tror jeg ikke.

Heisenberg: Hvad jeg kan tænke mig er, at en eller anden dilettant i Ame-rika, som kender meget lidt til det, har bluffet dem ved at sige: "Hvis I kaster dette her, så svarer det til 20.000 tons højeksplosivt", og at det i virkeligheden slet ikke fungerer.

Hahn: I hvert fald, Heisenberg, så er I bare anden klasses folk og kan lige så godt pakke sammen.

Heisenberg: Jeg er ganske enig.

Hahn: De er 50 år foran os.

Heisenberg: Jeg tror ikke et ord af det hele. De må have brugt alle deres 500. 000.000 £ på at separere isotoper; og så kan det lade sig gøre.

Weizsäcker: Hvis det er let, og de Allierede ved det er let, så ved de, at vi snart vil finde ud af, hvordan det skal gøres, hvis vi bliver ved at arbejde på det.

Hahn: Jeg havde ikke troet, det ville blive muligt inden for de næste tyve år.

Weizsäcker. Jeg tror ikke, det har noget at gøre med uran.

Hahn: Det må have været en forholdsvis lille atombombe - i håndstørrelse.

Heisenberg: Jeg er villig til at tro, at det er en højtryksbombe, og jeg tror ikke, den har noget at gøre med uran, men at det er noget kemisk, hvor de har forøget reaktionshastigheden enormt og forøget hele eksplosionen.

Gerlach: De har "93" og har separeret det i to år.

Hahn: Men det skal man have en maskine til.

Dibner: Vi har altid ment, at vi måtte have to år for at lave en bombe.

Hahn: Hvis de virkelig har den, så har de været meget snedige for at holde den hemmelig.

Wirtz: Jeg er glad for, at vi ikke havde den.

Weizsäcker: Det er en anden sag . . . Jeg synes, det er frygteligt af amerikanerne at have gjort det. Jeg mener det er vanvittigt af dem.

Heisenberg: Det kan man ikke sige. Man kan lige så godt sige "Det er den hurtigste måde at få en ende på krigen".

Hahn: Det er hvad der trøster mig.

Heisenberg: Jeg tror stadig ikke et ord om bomben, men jeg kan jo tage fejl. Jeg vil anse det for fuldstændig muligt, at de har omkring ti tons beriget uran, men ikke at de kan have ti tons rent U 235.

Hahn: Jeg troede, at de kun behøvede meget lidt 235.

Heisenberg: Hvis de bare beriger det en smule, kan de fremstille en maskine, som kan fungere, men med den kan de ikke fremstille eksplosiver, som vil -

Hahn: Men hvis de har f. eks. 30 kg rent 235, kan de så ikke fremstille en bombe med det?

Heisenberg: Men den vil stadig ikke eksplodere, for den "frie vej" er for stor.

Hahn: Men sig mig, hvorfor I plejede at sige til mig, at man behøvede 50 kg 235 for at gøre noget som helst. Nu siger I, at man må have to tons.

Heisenberg: Jeg vil ikke sige noget med sikkerhed, men det er sikkert, at den "frie vej" er temmelig stor.

Weizsäcker: Jeg ville sige, at med den fart, vi arbejdede med, så ville det ikke være lykkedes for os under krigen.

Hahn: Ja.

Weizsäcker: Det er en sølle trøst at tænke på, at man personligt kunne gøre, hvad andre en dag ville være i stand til.

Heisenberg: Hvis det er gjort med uran 235, så skulle vi have kunnet gøre det. Det afhænger blot af, om det er gjort med 50, 500 eller 5000 kg, og vi kender ikke størrelsesordenen. Vi kan gætte på, at de har en metode til at separere isotoper, som vi ikke kender til.

Wirtz: Vi havde kun een mand til at arbejde med det, og de har måske haft 10.000.

Weizsäcker: Tror I det er umuligt, at de kunne få element "93" eller "94" ud af en eller flere fungerende maskiner?

Wirtz: Det tror jeg ikke er meget sandsynligt.

Weizsäcker: Jeg tror. at separation af isotoper er mere sandsynlig på grund af den interesse, de har udvist for det, og den ringe interesse, de har vist for andre ting.

Hahn: Vel, jeg tror, jeg er enig i Heisenbergs ide, at det er bluff.

Heisenberg: Der er stor forskel på opdagelser og opfindelser. Over for opdagelser kan man altid være skeptisk, og der kan komme mange overraskelser. Når det drejer sig om opfindelser, kan der egentlig kun ske overraskelser for folk, der ikke har haft noget at gøre med dem. Det er en smule underligt, efter at vi har arbejdet med det i fem år.

Korsching: Det viser i hvert fald, at amerikanerne magter virkelig samarbejde i stor stil. Det ville have været umuligt i Tyskland. Hver eneste sagde, at den anden var uden betydning.

Gerlach: Det kan du virkelig ikke sige, når det drejer sig om urangruppen. Du kan ikke forestille dig bedre samarbejde og tillid, end der var i den gruppe. Du kan ikke sige, at nogen af dem sagde, at den anden var uden betydning.

Korsching: Ikke officielt, naturligvis.

Gerlach, råbende: Heller ikke uofficielt. Sig mig nu ikke imod. Der er alt for mange her, som ved besked.

Hahn: Naturligvis var vi ude af stand til at arbejde i den målestok.

Heisenberg: Man kan sige, at første gang der blev stillet store beløb til rådighed i Tyskland, var i foråret 1942 efter det møde med Rust, hvor vi overbeviste ham om, at vi havde helt afgørende beviser for, at det kunne gøres.

Bagge: Det var heller ikke meget tidligere her.

Heisenberg: På den anden side - alt det med det tunge vand, som jeg gjorde alt hvad jeg kunne for at fremme, kan ikke fremstille noget eksplosivt.

Harteck: Ikke før maskinen fungerer.

Hahn: Det ser ud til, at de har fremstillet eksplosiverne, før de fremstillede maskinen, og nu siger de: "I fremtiden bygger vi maskiner".

Weizsäcker: Hvor mange arbejdede på V 1 og V 2?

Diebner: Tusindvis arbejdede på det.

Heisenberg: Vi ville ikke have haft det moralske mod til at anbefale regeringen i foråret 1942, at de skulle bruge 120.000 mand bare for at bygge dette her op.

Weizsäcker: Jeg tror, at grunden til, at vi ikke gjorde det, var at alle fysikerne i princippet ikke ønskede at gøre det. Hvis vi alle havde ønsket, at Tyskland skulle vinde krigen, så ville det være lykkedes for os.

Hahn: Det tror jeg ikke, men jeg er taknemmelig for, at det ikke lykkedes for os.

Korsching: Amerikanerne kunne gøre det bedre end vi, det er klart.

Gerlach forlader værelset.

Heisenberg: Pointen er, at hele strukturen af forholdet mellem videnskabsmanden og staten i Tyskland var sådan, at selvom vi ikke var 100% ivrige efter at gøre det, så stolede  på den anden side staten så lidt på  os, at selv om vi havde ønsket at gøre det, så ville det ikke have været let at gennemføre.

Dibner: Fordi de officielle kun var interesseret i øjeblikkelige resultater. De ønskede ikke at arbejde på en langtidspolitik, som Amerika gjorde det.

Weizsäcker: Selv hvis vi havde fået alt. hvad vi ønskede, så er det på ingen måde sikkert, at vi ville være nået så vidt, som amerikanerne og englænderne er det nu. Det er ikke et spørgsmål om, at vi var næsten lige så langt, som de var, men det er et faktum, at vi alle var overbevist om, at sagen ikke kunne gøres færdig under denne krig.

Heisenberg: Vel, det er ikke helt rigtigt. Jeg vil sige, at jeg var absolut over-bevist om muligheden af, at vi kunne fremstille en uran maskine, men jeg troede aldrig, at vi kunne fremstille en bombe, og inderst inde var jeg virkelig glad for, at det skulle være en maskine og ikke en bombe. Det må jeg ind-rømme. 

Weizsäcker: Hvis du havde ønsket at fremstille en bombe, så ville vi sand-synligvis have koncentreret os mere om at adskille isotoper og mindre på det tunge vand.

Hahn forlader værelset.

Weizsäcker: Hvis vi var begyndt på dette her tidligt nok, så kunne vi være nået et stykke vej. Hvis de kunne blive færdige i sommeren 1945, så kunne vi have haft held til at blive færdige i vinteren 1944-45.

Wirtz: Så var resultatet blevet, at vi havde udslettet London, men stadig ikke havde erobret verden, og så ville de have kastet dem ned på os.

Weizsäcker: Jeg tror ikke, vi bør undskylde nu, at det ikke lykkedes for os, men vi må indrømme, at vi ikke ønskede det. Hvis vi havde udvist den samme energi som amerikanerne og ønsket det lige så meget som de gjorde, er det helt sikkert, at det ikke var lykkedes for os, for de ville have smadret fabrikkerne.

 

 

23.

En sikker konklusion:

 

En amerikansk senators

medskyld i den

besynderlige historie

 

I februar 2002 udsendte Niels Bohrs Arkiv en redegørelse for møderne i 1941 og 1942, da Niels Bohr fik besøg af Heisenberg og Weizsäcker.

Det påfaldende er, at ikke ét af de mange offentliggjorte udkast til et brev til Heisenberg, ikke blev renskrevet og sendt pr. post.

Hvorfor ikke?

 

Det må synes oplagt, at den irritation og ængstelse, som Bohr beskriver i de mange forlæg til et brev til Heisenberg, bl.a. skyldes frygten for efterretnings-tjenesternes interesse for hans person, uagtet hovedsigtet med brevet er bebrejdelser mod Heisenberg for hans påståede skiftende forklaringer om sin hensigt med samtalerne med Niels Bohr.

 

Hertil kommer et indtil nu ikke-fremdraget, skræmmende element, som Bohr - og familien - ikke omtaler, uagtet de mange forlæg er skrevet efter 1957 - 2 år efter Bohrs 70-års fødselsdag.

Det sidste udkast er dateret 26.3.1962. Samme år, 1962, døde Niels Bohr.

 

Ifølge Information af 17.12.2001 skulle enken Margrethe Nørlund Bohr under den følgende reception have peget i retning af Heisenberg og Weizsäcker, og sagt til den hollanske fysiker: - "Goudsmit, det besøg, de to aflagde i Danmark under krigen, var af fjendtlig natur, uanset hvad folk siger eller skriver om det."

På det tidspunkt har Margrethe Bohr utvivlsomt haft Niels Bohrs og familiens mange kladder til et brev til Heisenberg i sine tanker.

 

Ad 11. Politiken 29.5.1994. Palle Laurings anmeldelse af Thomas Power, Hei-senbergs War:

- Samuel Goudsmit var sluppet til USA, men hans forældre slap ikke med. Ad mulige veje bad han Heisenberg om hjælp, som svarede, at det var svært, men han skrev til myndighederne. Han vidste ikke, at fire dage før han skrev, blev Goudsmits forældre myrdet i Auschwitz. Det tilgav Goudsmit aldrig Heisenberg, og det var med i alle mistankehistorierne mod ham".

 

 

Så er det på tide

at vi erindre den kolde krig, antikommunismens opblussen i USA i 1947 med præsident Trumans loyalitetsordre for statsansatte, der medførte udrensninger i fagforeninger og universiteter.

Fra 1950 blev videnskabsmænd og forfattere, berømte kunstnere og presse-fotografer, film- og teaterfolk, o.m.a. anklaget i offentlige høringer i kongres-sens undersøgelsesudvalg for uamerikansk virksomhed.

 

Joseph Mc´Carthy, jurist og dommer, i 1947 valgt til senatet for det republi-kanske parti, påstod i 1950, at udenrigsministeriet var infiltreret af kommunis-ter, at han var i besiddelse af en liste med 205 navne; i 1951 anklagede han tidligere udenrigsminister George Marshall for at være involveret i den kommu-nistiske verdenssammensværgelse.

I 1953-54 var han formand for det "uamerikanske udvalg", hvor hans opførsel under tv-transmitterede afhøringer af påståede kommunister afslørede ham som en grov og hensynløs fascist. 1954 vedtog Senatet en fordømmelse af hans metoder.

 

I 1953 henrettedes det jødiske ægtepar, Julius og Ethel Rosenbaum, for spio-nage og udlevering af atomplaner til Sovjetunionen. De var kommunister. Fra 1940 udleverede de militære oplysninger til Sovjetunionen, 1944-45 vedr. atom-bomben; dem fik de fra Ethel Rosenbaums broder David Greenglass, som arbej-dede under Manhattanprojektet.

Efter anholdelsen af en medskyldig, Klaus Fuchs blev de afsløret og dømt til døden. Greenglass vidnede imod dem for at redde sin hustru. Dødsdommen vakte international kritik som udslag af mccarthyismen.

 

Kampagnen mod uamerikansk virksomhed ramte Niels Bohrs ven og kollega, den amerikanske fysiker Robert Oppenheimer, 1904-67, chef for Manhattan-projektet 1942-45 for de videnskabsmænd, der var ansvarlige for atombomben, som han - og Bohr - ønskede under international kontrol.

I 1954 anklagedes Oppenheimer for at være kommunist og en sikkerheds-risiko. Han blev frikendt, men mistede retten til adgang til hemmeligt materiale, en klausul ophævet nogle år før sin død.

Niels Bohrs skrev forordet til Julius Robert Oppenheimers "Naturvidenskab og Livsforståelse". Gyldendal 1960.

 

Niels Bohr havde i samtaler og åbne breve talt for, at undgå et atomkapløb ved at informere Sovjetunionen og tilbyde dem samarbejde.

I 1944 mødte Bohr Churchill og Roosevelt, uden resultat; ligeledes i 1948 med USA's udenrigsminister Marshall. Det er hævdet, at Bohr gjorde et så dårligt indtryk på Chrurchill, at denne ønskede Bohr holdt indespærret.

I 1950 og -56 gentog han sine forslag i åbne breve til De Forenede Nationer.

På denne baggrund kan Niels Bohr under efterretningstjenesternes afhø-ringer - datoerne er ikke oplyst - have følt sig nervøs, og mistænkt.

Hvorfor nu det?

Fordi Bohr havde haft en nevø til Margrethe Nørlund Bohr, matematikeren Ib Nørlund ansat på Bohrs Institut. Ib Nørlund blev senere medlem af det kommu-nistiske partis centralkomite, et politisk ståsted, som ikke lå kilometerfjernt fra Niels Bohrs egen hensigt med "En åben verden". Staten Israels oprettelse på socialistisk grundlag i erindring.

 

 

Den danske militære efterretningstjeneste i aktion

Uddrag af artikel: - "Niels Bohr bringes i sikkerhed"

Kilde: http://w2.djh.dk/hovedopgaver/2005e/web/dobbeltspil/bohr.htm

 

. . . "I oktober 1941 fik Niels Bohr besøg i København af en tysk kollega, Werner Heisenberg, der informerede ham om, at man i Tyskland eksperimen-terede med spaltningsprocesser. Til trods for, at Niels Bohr var af jødisk afstam-ning og nok kunne regne ud, at tyskerne ville være interesserede i hans viden, besluttede han sig for at blive i Danmark efter besættelsen den 9. april. I England var man dog mere bekymret for, at han ville blive taget af tyskerne, end han tilsyneladende selv var.

Chefen for M.I.6’s norske afdeling i England, Eric Welsh, der var involveret i den engelske atomforskning, fik den idé, at man skulle forsøge at få Niels Bohr bragt til England. Baggrunden var, at man dels gerne ville udnytte hans viden, men ikke mindst at man ville hindre tyskerne i at gøre det samme. En engelsk professor og bekendt af Niels Bohr, James Chadwick, blev af Eric Welsh overtalt til at skrive et brev til Bohr og foreslå ham at tage til England. Henvendelsen skulle gå gennem englændernes kontakt i Danmark: den danske militære efterretningstjeneste.

Den 28. februar 1943 modtog Ligaen således en meddelelse fra SOE’s chef i Stockholm, Turnbull, om, at man i nær fremtid ville modtage et nøgleknippe, hvor der i håndtaget på en af nøglerne ville være indstøbt en meddelelse fra den engelske regering til Niels Bohr. En måned senere kom det omtalte nøgleknippe så til København, hvor det blev modtaget af Jutta Graae. To af efterretningsofficererne, Volmer Gyth og Per Winkel, anskaffede sig et mikro-skop og en fil, hvormed de frigjorde meddelelsen til Niels Bohr. De to officerer havde udstyret sig med tørklæder for mund og næse for ikke at risikere at komme til at puste meddelelsen, der var på størrelse med et punktum, væk.

Gyth videreleverede meddelelsen fra Chadwick til Bohr, men der skulle gå lang tid, før fysikeren svarede tilbage til England. Først den 11. juni 1943, sendte han et svar tilbage gennem Ligaen. De havde ikke teknisk udstyr til at nedfotografere meddelelsen til punktumstørrelse, som englænderne kunne, men det lykkedes dog at få den ned i 2x3 millimeter. Niels Bohrs svar blev pakket ind i sølvpapir og anbragt under en plombe i Duus Hansens tandsæt. Han var Ligaens radiooperatør og stod netop overfor at skulle rejse til Stock-holm, hvor han kunne aflevere svaret til englænderne. Niels Bohrs svar var ikke alt for opløftende for Chadwick, fordi danskeren fastholdt, at han havde for mange opgaver her i landet til at kunne tage af sted.

En uge efter Bohrs første svar til England var blevet sendt, kontaktede han imidlertid endnu engang Ligaen for at få en ny meddelelse af sted. Han havde tidligere haft det synspunkt, at det var umuligt at producere en atombombe, men mente nu, at hvis der kunne fremskaffes tilstrækkelige mængder "tungt vand" og Uran-235, kunne det lade sig gøre." . . . (Citat slut)

Guderne må vide, om ovenstående beretning overhovedet er sandfærdig? Gå til den anførte kilde, og døm selv.

Kilde: http://w2.djh.dk/hovedopgaver/2005e/web/dobbeltspil/bohr.htm

 

 

Jamen, tænk nu

 

 - her kun formodninger - tænk nu, hvis diverse udenlandske militærfolk og polititjenester pludselig spurgte, om Niels Bohr i samtaler med atomvidenska-bens kolleger og venner i eller fra England, nazi-Tyskland, USA, Vesttyskland, Sovjetunionen og Østtyskland havde udtalt sig om atomteoretiske spørgsmål,  og uagtet der måske kun var tale om principielle, matematisk-filosofiske spørgsmål, dermed utilsigtet og mod sin hensigt havde været agent og deltaget i spionage for de nævnte nationer, in casu det næste spørgsmål, om han, da han på sin højskole, rettelig institutet, optog jødiske videnskabsfolk på flugt fra nazi-Tyskland, og havde gjort det fordi han var kommunist?

Og fremlagde en kopi af en gulnet lap papir fra en lærer, der havde under-vist drengen Niels i skriftlig dansk. Læreren erklærede:

"Trods min kærlige Tugt og Omsorg for Niels vil han ikke fravige den daar-lige Vane det er, at skrive med Kejten, den venstre Haand. At en Neurolog paa-staar, at Uvanen skyltedes en Skade i Hjernebjaelkens Saede mellem den Venstre og den Højre Hjernehalvdel for Motorick, Farve- og Ordblindhed. Ja-men, altsaa, dette fortrygte Postulat viser kun, at denne saakaldte Læge er en Kvaksalver. Reglementet for Indlæring af Skrivekunsten bestemmer, at Niels skal skrive med højre Haand".

 

Uanset formodninger og spekulationer: Vi kender ikke disse afhøringer, og absolut intet om deres emner, kun at de ifølge Niels Bohr har fundet sted.

 

Derfor må offentliggørelsen af Robert Jungks bog "Stærkere end tusind sole", 1956. dansk udgave 1957, med gengivelser af samtalerne med Heisenberg, være kommet som lidt et chok for Bohr-familien.

At den trådte i aktion ses i Dagbladet Information af 17. december 2001, Bohrs mystiske møde med Heisenberg, af Martin Burcharth, Informations korre-spondent:

CAMBRIDGE – Efter den verdensberømte danske kernefysiker Niels Bohrs død i 1963 blev der afholdt en mindehøjtidelighed i København, hvortil hans kolleger og venner var inviteret. Mange kom – heriblandt Bohrs intellektuelle adoptivsøn, Werner Heisenberg, og en anden tysk ven, Carl Friedrich von Weiz-säcker. Begge fysikere havde fortsat deres arbejde i Tyskland under Anden Verdenskrig i stedet for at flygte til USA eller Storbritannien.

Under en efterfølgende reception pegede enken Margrethe i retning af de to tyskere og udbrød: »Goudsmit! Det besøg, de to aflagde i Danmark under krigen, var af fjendtlig natur, uanset hvad folk siger eller skriver om det.«

 

Hertil kom senere Michael Frayns skuespil "København", 1998, med samme tema, som, støttet af venner, tilskyndede familien til at give tilladelse til Niels Bohrs Arkiv til offentliggørelsen af de hidtil tilbageholdte udkast og kladder til breve fra Bohr til Heisenberg.

 

Den eneste personlige kontakt mellem de mangeårige kolleger og venner i den offentliggjorte kladdesamling, ses i Bohrs lykønskningstelegram, som ikke er offentliggjort, til Heisenbergs 60-årsdag, 5. dec. 1961, og Heisenbergs hjer-telige takkebrev.

En kladde til et brev fra Bohr til fødselaren H. er skrevet, men ikke afsendt. 

Hvorfor blev det ikke sendt?

 

De mødtes i efteråret 1961 i Bryssel, skriver Bohr - Bruxelles - til en konferen-ce jvf. datering 27.12.61, text 5a og text  5b, og mødtes kort efter krigen jvf. ikke afsendt, udateret text 7:

- "bliver jeg stadig spurgt om hvad Baggrunden og Hensigten var med Dit og Weizsäckers Besøg i København i 1941, her er det meget vanskeligt for mig at give et Svar fordi som Du ved af vores Samtaler i Tisvilde baade kort efter Krigen og under Dit og Din Families Sommerophold i Liseleje fik jeg en helt anden Opfattelse af Besøget end den som Du har beskrevet i Jungks Bog."

Bohr gentog de samme temaer, Heisenbergs påståede skiften-holdning fra 1941 - 42, samtaler i Tisvilde 1947, ferieophold i Liseleje, efterretningstjene-sterne. alt komparativt med vendepunktet i 1957.

 

De talte åbenbart ikke fortroligt med hinanden, søgte en forklaring om grunden til Bohr bekymring, de mange afhøringer. Og den tilbageholdenhed kan synes påfaldende, med mindre den er aldeles uinteressant.

Det må formodes, at Bohr og Heisenberg hverken havde tid eller lyst til en nøje analyse af Bohrs bekymringer. Det forhindrede dagens aktuelle program.

Nuvel, så havde Bohr chancen til at få gjort rent bord, da han skrev kladden den 27.12.61 og få brevet maskinskrevet og afsendt pr. post. Og Bohr kunne have udnyttet postchancen i 1962 i den sidste kladde jvf. text 11c.

 

Hvorfor blev ikke ét eneste af de bekymrede breve ikke afsendt?

Kan det tænkes, rettelig - det sandsynligste er, at kladderne skyldes pression fra familien - de samme temaer - men at Niels Bohr vidste bedre:

Nemlig, at disse kladder ikke kunne være prøvestenen for noget som helst, som ikke tidligere samdrægtigt var afklaret mellem Bohr og Heisenberg, uanset hr. forfatter Jungks skriverier.

 

Se  Dokument 11c.

- "og min forskrækkelse blev jo ikke mindre ved at høre fra de andre på Instituttet, at Weizsäcker havde udtalt, hvor lykkeligt det ville være for viden-skabens stilling i Tyskland efter sejren, at du kunne hjælpe så væsentligt dertil".

- "at Weizsäcker havde udtalt" . . .

 

Carl Weizsäcker er i 1941 Heisenbergs dilemma. Da frygtede - eller troede mange - at den endegyldige tyske sejr var en kendsgerning - om få måneder.

Carl Weizsäcker er utvivlsomt nationalsocialistisk opdraget af sin far, Ernst  Weizsäcker, departementschef i udenrigsministeriet, medlem af partiet og SS-Obersturmbannfürer, dvs. general i SS.

Hvorved som naturlov Carl Weizsäcker formentlig var medlem af Hitler-Ju-gend, og senere partiet. Deraf følger ikke, at han automatisk var nazist, men formentlig national-konservativ, som tidligere var faderens holdning.

Derimod troede såvel Weizsäcker og Heisenberg i 1941, at deres land ville vinde krigen. Som det tegnede i 1941. Dog næppe ved deres genbesøg i 1942, jvf. slaget ved Stalingrad, og derfor håbede, at der snart kom en fredsslutning.

Samtidig var de givetvis plaget af en rystende logik: Deres land ville blive besejret, efter at USA havde allieret sig med England.

 

Se Dokument 6, den af Margrethe Bohr gengivne udtalelse af Heisenberg: - "udtalte som sin Overbevisning at Krigen, dersom den ikke endte med en tysk Sejr, ville blive afgjort med sådanne Hjælpemidler". D.v.s. atombomben.

Dette udsagn beviser, at Heisenberg den dag så klarest på dén sag.

Men ude i den store verden gengives Heisenbergs klarsynede udsagn som bevis på, at han mente, at Tyskland kunne og ville benytte atombomben.

 

Bohr, som intet kendte til Englands og USA's atomplaner, må formodes at vide, at hans engelske og amerikanske venner arbejdede på just den sag.

Med Bohrs ængstelse for de af tyskerne ofte varslede nye våben i erindring, svigtede Bohrs logik fatalt. Han troede, at det som Heisenberg meddelte ham ville betyde, at tyskerne kunne vinde kapløbet om den første atombombe.

Imidlertid.

2 år senere - i sommeren 1943 - sendte Bohr ifølge den danske militære efterretningstjeneste, meddelelsen til England, at hvis der kunne fremskaffes tilstrækkelige mængder tungt vand og Uran-235, kunne det lade sig gøre.

 

Spørgsmålet er da, om Bohr Arkivet ikke har gjort Niels Bohr en bjørnetjene-ste ved offentliggørelsen af kladdesamlingen?

Thi når Bohr alligevel ikke ønskede brevet til Heisenberg afsendt, uagtet de mange udkast og kladder, må der naturligvis være en dybere liggende årsag.

 

Den årsag burde Bohr Arkivets præampel til teksterne have forklaret, støttet af dokumentarisk stof, ex. hvilke efterretningstjenester, der var i spil, og dato-erne for Bohrs og Heisenbergs møder? Dernæst savnes 2 dokumentariske ind-slag med  lakonisk formulerede persondata vedrørende:

Om det vitterligt forholder sig sådan, at Niels Bohrs ældste søn, Christian, druknede for øjnene af ægteparret Bohr under flugten over Øresund i 1943?

Samt af hvem og hvorfor Werner Heisenberg i 1970 i København blev beæret med Niels Bohr-medaljen?

 

I stedet får læseren en søforklaring på engelsk, der ikke er oversat til dansk, en ejendommelig attitude når Bohr Arkivet er pæredansk, uagtet sin interna-tionale status.

 

Hvilken årsag?

Den sandsynlige forklaring må være, at det væsentligste tema i tekst 11c, den sidste i samlingen, Bohrs sidste chance til en konkret forklaring, burde have indeholdt et faktuelt eksempel på en efterretningstjenestes afhøring, og hvorfor den måtte virke foruroligende på Bohr.

Det var jo uundgåeligt.

Rygterne svirrede efter anklagen mod Oppenheimer og de mange afslørin-ger af spionage blandt kolleger og gode venners bekendtes bekendte, ude i den store verden.

Det må derfor være Niels Bohr Arkivets opgave, i et appendiks til den offent-liggjorte kladdesamling, at meddele resultatet af en undersøgelse, som konkret belyser årsagen til Niels Bohrs irritation og bekymring efter afhøringerne af diverse efterretningstjenester.

Dernæst bør det konkret kunne oplyses, hvorfor Bohr flygtede til Sverige på det senest tænkelige tidspunkt, kun få dage før den tyske aktion mod de danske jøder?

Det skyldes naturligvis frygten for, at hvis han forlod landet, ville det frem-kalde et større chok, end politikeren Christmas Møller flugt til Sverige/England.

En Bohrflugt i utide kunne have udløst en eskaleret tysk hævn mod de danske jøder.

 

 

Et bidrag til Niels Bohrs historie

fra Niels Bohrs Institut

Kopi: http://www.nbi.ku.dk/instituttet/side22851.htm

 

Niels Bohrs historie

På 80-års dagen for Niels Bohrs fødsel den 7. oktober 1965 fik Institut for Teoretisk Fysik ved Københavns Universitet det navn, som det uofficielt har haft gennem mange år: Niels Bohr Institutet.

Da Niels Bohr i 1916 blev udnævnt til et professorat ved den nyoprettede lærestol i teoretisk fysik ved Københavns Universitet, tog han hurtigt initiativ til at skabe et institut. Dette institut skulle danne ramme om en videreudvikling af den atomfysiske forskning, hvis fremtid tegnede så lovende. En grund ved Fælled-parken blev erhvervet for midler, der var stillet til rådighed af en kreds af frem-synede private, medens bygningen blev opført af staten. Instituttet stod færdigt i 1921, og Niels Bohr virkede som dets bestyrer til sin død i 1962.

 

Kvantemekanikken

Instituttets historie kredser om Niels Bohrs virke, der kulminerede i midten af tyverne med erkendelsen om kvantemekanikken. Dette store gennembrud i forstå-elsen af atomernes opbygning gjorde det muligt at nå til en dybere indsigt i stoffernes egenskaber, og nye perspektiver åbnede sig inden for vide områder af naturvidenskaben, med anvendelse inden for forskellige grene af fysikken, kemien, astronomien og biologien.

 

Rigt forskningsmiljø

Bohr lagde stor vægt på nær kontakt mellem teoretikere og eksperimentatorer, og mange udenlandske fysikere kom for at arbejde med den videre udformning af atomteorien og for at deltage i de eksperimentelle undersøgelser. En udvidelse af instituttet blev hurtigt påkrævet, og midlerne for opførelsen blev skænket af Inter-national Education Board (senere Rockefeller Foundation) i USA, mens grunden blev stillet til rådighed af Københavns Kommune.

 

Atommodellen raffineres

I perioden frem til 1939 bevægede forskningen sig fra atomernes ydre struktur til atomkernens og elementarpartiklernes egenskaber. Niels Bohr blev skænket midler til et kraftigt radiumpræparat, og Bohr og hans medarbejdere kunne nu bringe forståelsen af atomkernernes opbygning endnu et skridt videre med den såkaldte dråbemodel. Dråbemodellen var væsentlig i forståelsen af uranspaltning og desuden af fremstilling af radioaktive isotoper til brug for biologiske under-søgelser.

 

Krigsårene

Gennem krigsårene fortsatte instituttets arbejde, men flere af instituttets medar-bejdere flygtede til England og USA. Bohr selv flygtede til Sverige. Krigen blev en påmindelse om de vidtrækkende konsekvenser kernefysikken gav, og i efter-krigstiden, og lige til sin død, virkede Niels Bohr utrætteligt for at skabe forstå-else for behovet for et åbent internationalt samarbejde omkring atomenergi.

 

I stadig udvikling

Da Niels Bohr vendte hjem til Danmark i 1945, begyndte han derfor straks at planlægge en udbygning af instituttet for at muliggøre en deltagelse i den kerne-fysiske forskning. Udvidelsen blev iværksat ved hjælp af statsmidler, af Carls-bergfondet og af Thrigefondet. Igen blev instituttet præget af internationalt samar-bejde, og igen lå der en ramme for nye erkendelser inden for de naturviden-skabelige områder.

 

Niels Bohrs atomteoretiske Højskole

 

Sært nok påstår mange kilder, at Niels Bohr var halvjøde. Det er forkert. I jødiske kredse regnes moderen for det afgørende.

Bohr- og Nørlund-slægten vil ikke her være omtalt.

Niels Bohrs mormor var enke efter den jødiske bankier David Baruch Adler. Bohr-familiens bopæl var i mormors adlerske palæ Ved Stranden 14 i Køben-havn, nær Børsen til bankforretning, og Christiansborg Slot, hvor morfar havde haft sin gang som medlem af Rigsdagen.

Det ser man ikke i foranstående "Niels Bohrs Historie".

 

Citat:

- "På 80-års dagen for Niels Bohrs fødsel den 7. oktober 1965 fik Institut for Teoretisk Fysik ved Københavns Universitet det navn, som det uofficielt har haft gennem mange år: Niels Bohr Institutet.

Da Niels Bohr i 1916 blev udnævnt til et professorat ved den nyoprettede lærestol i teoretisk fysik ved Københavns Universitet, tog han hurtigt initiativ til at skabe et institut. Dette institut skulle danne ramme om en videreudvikling af den atomfysiske forskning, hvis fremtid tegnede så lovende. En grund ved Fælledparken blev erhvervet for midler, der var stillet til rådighed af en kreds af fremsynede private, medens bygningen blev opført af staten. Instituttet stod færdigt i 1921, og Niels Bohr virkede som dets bestyrer til sin død i 1962."

Citat slut

Vi får at vide, at "fremsynede private" købte grunden. Hvem var disse frem-synede private?

Ville det samme være sket. hvis NBs forældre var en håndværkerfamilie i det jødiske fattigkvarter i Adel- og Borgergade i datidens indre København?

Det gør en social og politisk forskel, som NB utvivlsomt var sig bevidst.

NB blev professor i 1916. 6 år senere stod bygningen færdig. NB havde sand-synligvis ved købet af grunden i Fælledparken og årene frem til bygningens indvielse, en pædagogisk forestilling om, at her skulle ligge Niels Bohrs atom-teoretiske Højskole, dvs. at UITF skulle drives efter dansk højskoletradition, der på det tidspunkt var i højsædet. Her kunne danske og udenlandske lærere og elever trives med matematiske vidundere og mærkværdige forsøg i praksis, i en international atmosfære.

Tilbage til det monstrøse:

Den kolde krig afslørede mange spioner, ex:

 

I 1951 blev M.I.6, Englands Military Intelligence, Section 6, kontraspionage udland, ramt af en skandale efter en stor succes. M.I.6 afslørede 3 af deres egne folk som agenter for Sovjetunionen.

Kim Philby og Gay Burgess, kommunister, studenter, Cambridge, blev hyret i 1933 til M.I.6 af Donald Maclean. Kim Philby avancerede til leder af den anti-kommunistiske kontraspionage, og var forbindelsesofficer til CIA.

5 af Cambridge-klubbens medlemmer blev afsløret, nr. 4 var dronning Elisa-beths kunstekspert, Anthony Blunt. Hvor mange medlemmer, der var i alt ken-des ikke. Kim Philby, Burgess og Maclean fik bragt sig i sikkerhed i Moskva.

 

Årsagen til Bohrs ængstelse og irritation er derfor nærliggende; han følte sig mistænkt som spion og dobbeltagent for 6 atomkapløbende nationer, og derfor ville spørge Heisenberg, om han havde haft tilsvarende oplevelser?

Et sådant brev ville blive en besynderlig historie. Især hvis Heisenberg tog tråden op i et svarbrev.

Marts 2007

 

"En besynderlig historie" opdateres i næste udgave af Kasler Journal

Send kritik og forslag til: mogens.kasler@privat.tele.dk

 

 

           klik til "Introduktion til en aparte periode i Danmarkshistorien"

 

          

klik til index

 

 

 kasler-journal.dk

Page Up


Copied from the original Mogens Kasler-Journal by SmartCMS ® 2011