Dette er en SmartCMS kopi af den originale Mogens Kasler-Journal, som blev lukket 16. marts 2011

beret01aintro1html                                                                                                                                                                                                                                                                      kasler-journal.dk
Page Down

 

De parlamentariske Kommissioners Beretninger

1945 - 1956

vedrørende den tyske Besættelse

1940 - 1945

 

INTRODUKTION

til

en periodes aparte Danmarkshistorie

- med endnu værre eftervirkning

 

 

 

Indholdsfortegnelse:

 

 

1

Forord

 

2

Regeringer under besættelsen

 

3

Medlemmer af Rigsdagen

1939 - 1943 - maj 1945 - oktober 1945 - 1947

 

4

Kommentar

 

 5  

Diskretionspligt

 

6

Statsminister Stauning krigsminister

 

7

Besættelsestidens Fakta - uddrag af

 

8

Udenrigsminister P. Munchs efterladte papirer

 

9

Myte eller realitet - en lektor på afveje

 

10

Kommentar

 

11

Jon Galster: "Den 9. april - en sand myte"

 

12

Jagten på kilden vedr. P. Munchs søn, Ebbe Munch

 

13

Rigsarkivets undersøgelse  

 

14

Rigsarkivets brev til Jon Galster

 

15

Kollektiv erindring

 

16

Kildernes troværdighed

 

17

Hvem var A.P. Møller?

 

18

Statens Serum Institut og kz-lejren Buchenwald

 

19

Katyn-massakren  og Retsmedicinsk Institut

 

20

Ole Wivel, Ole Høst og "Ringen"

 

21

- et par kendgerninger . . .

før det ved lov gøres strafbart

 

22

Opgør om fortid

 

23

Indenrigsministeriet og kommunisterne

 

24

Indenrigsminister Knud Kristensen

 

25

Professor dr. jur. & phil. Ditlev Tamm:  
- "Men et galehus var det ikke"

 

26

Kommentar

 

27

Historisk møde på Sønderborg Slot

 

.......................................................

 

1

Forord

 

Gengivelsen på internettet af Danmarkshistoriens største bogværk, in extenso, af de for 60 år siden udsendte 14 beretninger med tilhørende 14 sæt bilag, plus 1 register, alt fordelt i 42 tykke og tynde bøger på ialt cirka 14.000 sider, må synes at være en uoverkommelig opgave for Kasler Journal, og især for læserne.

Men vil man kende besættelsestidens officielle historie, er der ingen vej uden om.

Til gengæld vil læserne formentlig dele sig i grupper, rækkende fra dem som mener at det er et pragtværk, som fortæller sandheden. Derfra via en gradueret vifte frem til dem som mener, at kommissionerne fremlagde et eklatant makværk, som mere forvirrer, end just beviser.

Sært nok har begge parter ret.

Men hvad kommissionerne komplet fortav, vil jeg påvise i kommentarer jvf. de pågældende afsnit.

 

Mange kokke er ingen garanti for et godt resultat. Gode råd, som kommis-sionens medlemmer og tilknyttede embedsmænd kunne fremføre, virkede ikke altid befordrende, f. eks. det store antal gentagelser i varierede mængder med ikke just nødvendige detaljer i forsøg på at belyse en sag fra alle sider.

Dertil præget af skiftende embedsmænds forskellige ortografi, sprog og stil.

 

Beretningerne består af kommissionernes undersøgelser 1 - 14, betegnet med romertal "Betænkning I" - "Beretning II - XIV", plus den til hvert bind hørende dokumentation: Bilag til Beretning, Aktstykker, Stenografiske Referater. 

 

Læseren må derfor være forberedt på, at der venter en tung opgave. Pro-blemet er redigeringen af undersøgelsens resuméer som en lang fortælling, med hundredvis af henvisninger til Beretningernes Aktstykker og Stenografiske Referater - som måtte blive et kluntet, tidsrøvende og bureaukratisk projekt.

Det logiske havde været, at lade en sag, et emne, et tema, blive fulgt fortløbende op fra start til slut. Derefter kunne man have samlet de gennem årene indgåede nye oplysninger i særudgave: "Afsluttende Supplement til de parlamentariske Kommissioners hidtil udsendte Beretninger I - XIV".

 

Betænkning 1 (husk den efterfølgende ændring til Beretning 2) udkom den 14. oktober 1945, et hastværksarbejde, kun 7 dage før rigsdagsvalget den 21. Årsagen var:

Den i maj 1945 tiltrådte regering var ikke et forretningsministerium indtil valget til Rigsdagen kunne gennemføres, men en 18-mands lovgivnings-maskine, de facto en juntaregering bestående af 9 modstandsfolk og 9 politikere med statsminister Buhl, den samme statsminister Vilhelm Buhl, som i 1942 - efter statsminister Th. Staunings død i maj s.å. - i september i en radiotale udtalte: "Angiv sabotørerne til myndighederne".

 

Rigsdagens medlemmer, som med få undtagelser alle var indvalgt i 1939 og 1943 og havde stemt for samtlige love i tysk favør, vedtog lydigt juntarege-ringens lovforslag, herunder 1. juni den skærpede straffelov med tilbagevir-kende kraft, inklusiv dødsstraf - og 15. juni nedsættelsen af Den Parla-mentariske Kommission.

Rigsdagspartierne var nervøse for, at en undersøgelse af deres egne forhold kunne dømme dem selv. Men lystrede de ikke, ville det måske kunne fremkalde revolte - jvf. flere små forsøg - hos de 5.000 aktive modstandsfolk, samt den pr. 4 - 5. maj pludseligt aktive, bevæbnede 35.000 mands reserve af kommunister, socialister og nationalister, plus et antal frit svævende lokale grupper. Under navn af Frihedsbevægelsen og Frihedskæmpere ytrede de ved protester  deres mishag med det af modstandsbevægelsen - efter forhandlinger i marts-april indgåede forlig med Vilhelm Buhl - om den nye regering.

Regeringsforhandlingerne gennemførtes af Vilhelm Buhl, og Frode Jakobsen, det eneste af Frihedsrådets medlemmer i København på fri fod. De øvrige sad arresteret. Kommunisten Børge Houmann var syg, sendte sin suppleant Alfred Jensen, den nye juntas trafikminister.

 

Hastværket medførte, at den næste kommission opgav titlen Betænkning, valgte Beretning II, som blev de efterfølgende kommissioners titel, Beretning III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV. (1 - 14). Suppleret med Tillæg, Bilag, Aktstykker, Stenografiske Referater, samt et bind Register.

Kasler Journal gengiver de eksakte beretninger I - XIV, 1 - 14, dog således, at en beretnings Bilag, Aktstykker, Stenografiske Referater i det omfang en foreløbig udvælgelse tillader, vil være anført med: Fortsættelse følger.

Denne redigeringsteknik skal fremme et foreløbigt overblik over det sær-deles omfattende materiale.

 

Retskrivningen blev undervejs ændret fra den gamle tysk-orienterede, til den nye retskrivning. Teksten er gengivet in extenso.

Den typografiske skrift i den trykte original er Times 12 pkt. - men i denne udgave - som hovedregel med undtagelser - ændret til Ariel 10 pkt. - en læsevenlig skrift til Internet.

Tilføjelser hist og her i de foreliggende tekster skyldes korrektiver, som ved særskilt farvemarkering skyldes Kasler Journal. Samme metode er anvendt ved fremhævelse af et påfaldende udtryk i pågældende tekst.

Husk til eget brug at at udskrive et tekstafsnit med bortforklarende tågesnak, modsigelser, benægtelser eller tilsvarende fænomener, som opfordrer til en kommentar.

Navne og emner i registrene vil ved vejs ende kunne søges via indsatte hyperlink.

Hermed ønsker jeg alle læserne en udholdende læselyst og god fornøjelse.

 

Mogens Kasler

journalist, forfatter, it-redaktør  

ansvarshavende udgiver af Kasler Journal

 

 

 

2

Regeringer under besættelsen

 

Beretning IV  - uddrag af

 

Side 404

N.

Medlemmer af Regeringen under Besættelsen

 

Ministeriet Stauning

Udnævnelsesdatum 30. April 1929

 

A. Indtil Rekonstruktionen den 8. Juli 1940

 

Statsminister: Th. A. M. Stauning

Udenrigsminister: P. R. Munch

Finansminister: V. Buhl

Indenrigsminister: Bertel Dahlgaard

Justitsminister: Sv. Unmack Larsen

Undervisningsminister: Jørgen P. L. Jørgensen

Kirkeminister: Johannes Th. C. Hansen

Forsvarsminister: Alsing E. Andersen

Minister for offentlige Arbejder: Axel I. Sørensen

Minister for Landbrug og Fiskeri: Kr. M. Bording

Minister for Handel, Industri og Søfart: Johannes Kjærbøl

Socialminister: Ludvig Christensen

 

10. April 1940  Ministre uden portefeuille tilknyttet:

  Krigsministeriet, Marineministeriet, Ministeriet for offentlige Arbejder:

Søren Brorsen

Udenrigsministeriet, Indenrigsministeriet:

O. C. Krag

Undervisningsministeriet, Landbrugsministeriet: 

Henrik A. R. Hauch

Justitsministeriet, Finansministeriet:

Henning Hasle

Handelsministeriet:

G. L. J. Christmas Møller

Kirkeministeriet, Socialministeriet:

K. V. K. Fibiger

 

B. Efter Rekonstruktionen den 8. Juli 1940

 

Statsminister: Th. A. M. Stauning

Udenrigsminister: Erik J. G. Scavenius

Finansminister: V. Buhl

Indenrigsminister: Knud Kristensen

Justitsminister: Harald Petersen til 9. Juli 1941, derefter E. Thune Jacobsen.

Undervisningsminister: Jørgen P. L. Jørgensen

Kirkeminister: K. V. K. Fibiger

Forsvarsminister: Søren Brorsen

Minister for offentlige Arbejder: Gunnar Larsen

Minister for Landbrug og Fiskeri: Kr. M. Bording

Minister for Handel, Industri og Søfart: C. L. J. Christmas Møller til 3. Oktober 1940, derefter Halfdan Hendriksen

Arbejds- og Socialminister: Johannes Kjærbøl.

 

Side 405

 

Ministeriet Buhl

Udnævnelsesdatum 4. Maj 1942

 

Statsminister: Vilhelm Buhl

Udenrigsminister: Erik J. C. Scavenius

Finansminister: V. Buhl til 16. Juli 1942, derefter Alsing E. Andersen

Indenrigsminister: Knud Kristensen

Justitsminister: E. Thune Jacobsen

Undervisningsminister: Jørgen P. L. Jørgensen

Kirkeminister: K. V. K. Fibiger.

Forsvarsminister: Søren Brorsen

Minister for offentlige Arbejder: Gunnar Larsen

Minister for Landbrug og Fiskeri: Kr. M. Bording

Minister for Handel, Industri og Søfart: Halfdan Hendriksen

Arbejds- og Socialminister: Johannes Kjærbøl.

 

Ministeriet Scavenius

Udnævnelsesdatum 9. November 1942

 

Stats- og Udenrigsminister: Erik J. C. Scavenius

Finansminister: K. H. Kofoed

Indenrigsminister: Jørgen P. L. Jørgensen

Justitsminister: E. Thune Jacobsen

Undervisningsminister: A. C. Højberg Christensen

Kirkeminister: V. Holbøll

Forsvarsminister: Søren Brorsen

Minister for offentlige Arbejder: Gunnar Larsen

Trafikminister: N. Elgaard

Minister for Landbrug og Fiskeri: Kr. M. Bording

Minister for Handel, Industri og Søfart: Halfdan Hendriksen

Socialminister: Laurits Hansen

Arbejdsminister: Johannes Kjærbøl

 

Ministeriet indgav 29. August 1943 sin Afskedsbegæring og ophørte samtidig at fungere. Derefter Departementschefsstyret

 

 

3 

klik til

Regeringer og Rigsdagen

1939  -  1943  -  maj 1945  -  oktober 1945  -  1947

 

4

Kommentar:

Her følger mine kommentarer til eksempler på kommissionernes trippen rundt om den varme grød med én eneste hensigt: Ved fortielser og mani-puleringer at skjule sandhedens kendsgerninger - det ubehagelige måtte være politiets opgave - vidende om, at offentligheden via en senere historieskrivning ville fælde en knusende dom, den dag sandheden blev afsløret.

 

5

"Diskretionspligt"

Kommissionernes Diskretionspligt udgør et problem. Fænomenet blev pålagt kommissionsmedlemmer og afhørte. Her et par eksempler:

Betænkning 1 1945. Kommissionsformand forhv. minister H.P. Hansen, Radi-kale Venstre.

Misbilligelse. Kjølsen brød diskretionspligten.

Citat:

- "Den al Folketinget under 15. Juni 1945 nedsatte Kommission i Henhold til Grundlovens § 45. Den 18. Juli 1945.

Meddelelse udsendt gennem Ritzaus Bureau:

Ved Kommissionens Møde i Gaar var Kommandørkaptajn, fhv. Marine-attaché ved det danske Gesandtskab i Berlin, Kjølsen til Stede for at besvare forskellige Spørgsmaal. Ved Forhandlingernes Begyndelse udtalte Kommis-sionens Formand bl.a.:

- „Inden Afhøringens Begyndelse gør jeg opmærksom paa, at der paahviler Kommissionens Medlemmer Diskretionspligt, og jeg tør gaa ud fra, at De for Deres Vedkommende vil føle Dem bundet ved den samme Diskretionspligt ogsaa vedrørende Deres egne Udtalelser".

Dette besvarede Kommandørkaptajnen med: „Ja."

Kommissionen maa derfor udtale sin Forbavselse over og Misbilligelse af, at der i københavnske Morgenblade af Dags Dato findes optaget forskellige Udtalelser af Kommandørkaptajnen, fremsat paa Kommissionens Møde i Gaar. En i denne Forbindelse i „Berlingske Tidende" optaget Meddelelse og en Vending i Indledningen af hans i Dag udkomne Bog om, at Kommandørkaptajn Kjølsen skulde have erhvervet den parlamentariske Undersøgelseskommissions Tilladelse til at meddele Offentligheden sine Oplysninger, er i Strid med Sandheden, idet Spørgsmaalet om Offentliggørelse ikke har været forelagt Kommissionen". Citat slut.

 

6

Statsminister Stauning krigsminister

Formand 1947, dommer Aage Holm, Liberale Venstre.

Bemærk: Statsminister Stauning var som fungerende krigsminister 29. juni - 8. juli 1941 ansvarlig for oprettelsen og anerkendelsen af Frikorps Danmark.

Fra Beretning VI (6). Stenografisk Referat.

Citat:

- "Torsdag den 19. Juni 1947 Kl. 10. For Kommissionen mødte fhv. Forsvars-minister Søren Brorsen.

Brorsen: . . . Her indskyder jeg den Bemærkning, for Kommissionen skal have det hele at vide, naar jeg endelig er kommet her, at Afgørelsen med Hensyn til de frivillige blev truffet paa et Tidspunkt, hvor jeg slet ikke var til Stede her paa Rigsdagen. Jeg havde den Sorg at miste min Hustru den 28. Juni efter en haard Sygdom. Jeg forlod derefter Ministeriet, det finder man vistnok naturligt, den 29. om Morgenen, idet Jordfæstelsen skulde finde Sted i Jylland i mit Fødesogn, og jeg kom ikke tilbage før den 8. Juli. I den Tid var Stats-minister Stauning fungerende Forsvarsminister. Nu kan d´Herrer sammenholde det med »Besættelsestidens Fakta« og det, Formanden allerede har oplyst. Den 29. Juni, den 1. Juli og den 3. Juli sker der noget hver eneste Dag, men da var jeg altsaa ikke til Stede. Det hele var i Virkeligheden afgjort da jeg kom herover den 8. Juli".  Citat slut.

 

Med andre ord: 

Hvilke spørgsmål undlod kommissionsmedlemmerne generelt at stille i de følgende år, efter at kommissionsformanden H.P. Hansen, Radikale Venstre, allerede den 18. juli 1945 til offentlig skræk og advarsel misbilligede en afhørt, at han havde ignoreret den pålagte "Diskretionspligt"?

Var det meningen med de givne retningslinier, at afsløringer og skandaler behændigt kunne tilsløres - eller skulle fejes ind under gulvtæppet?

Da Brorsen  i 1947 oplyser, at Stauning som fungerende krigsminister bærer ansvaret for oprettelsen af Frikorps Danmark, burde Brorsens partifælle fra Liberale Venstre, kommissionsformanden, dommer Aage Holm, omgående have pålagt Brorsen at beskrive det faktuelle forløb af Staunings forhandlinger i dagene 29. juni - 8. juli 1941 vedrørende Staunings medvirken til Frikorps Dan-marks oprettelse. Hvorefter kommissionens medlemmer frit kunne have stillet de uddybende spørgsmål, f.eks.

- "Hvorfor underskrev Brorsen og ikke Stauning krigsministeriets skrivelse af 8 juli 1941?". Det skete ikke, der fulgte ingen spørgsmål.

Dermed kan det ikke udelukkes, at der under hensyn til "Diskretionspligten" ikke er fremlagt alle relevante aktstykker, samt at der er fjernet "indiskrete" afsnit i beretningernes resuméer og stenografiske referater.

Alle kommissionsmøderne var lukkede, uden presse og offentlighed. Der-imod var retsmøderne åbne i den tilforordnede Kommissionsdomstolen, ledet af en dommer. 

Men i begge foretagender havde de afhørte ingen advokatorisk støtte, der var ingen beskikket forsvarer. Dermed var et af de mest banale, alment gældende retsprincipper sat ud af kraft. Der er grund til at spørge:

Hvorfor?

 

 

7

- uddrag af

BESÆTTELSESTIDENS  FAKTA

DOKUMENTARISK HAANDBOG

MED HENBLIK PAA

LOVENE AF 1945 OM LANDSSKADELIG VIRKSOMHED

M. V.

REDIGERET AF

NIELS ALKIL

LANDSRETSSAGFØRER
LEKTOR VED KØBENHAVNS UNIVERSITET

UDGIVET AF SAGFØRERRAADET

1945

Side 684

13-3-1941. "Fædrelandet". Artikel med Angivelse af Forskellen mellem de to tyske frivillige Standarter „Westland" og „Nordland", hvilken sidste ude-lukkende omfatter Nordboere, samt om Optagelsesbetingelser.

Standarte Westland optager Hollændere og Belgiere, mens Standarte Nordland udelukkende omfatter Nordboere. Saaledes har Norge allerede sendt over tusinde Mand, som ønsker at gøre en Indsats og være med i Kampen for det nye Europa. Derfor er det rimeligt, at vi alle er med i Kampen og gør en Indsats. Kun den slappe Del af Ungdommen holder sig tilbage, og kun de dovne vil ikke være med til at skabe et Samfund, som vil være en lykkelig og fri Ramme om vore Børns fremtidige Liv. Alle Mænd i Alderen fra 17 til 40 Aar kan være med i Opgøret. Ogsaa Danske kan melde sig, og Betingelserne er i hvert Fald bedre end at gaa her som Arbejdsløse. Hver Mand faar en daglig Betaling af 2 Kr., hans Hustru modtager 120 Kr. til Husholdningen samt 30 Kr. ekstra for hvert Barn plus Huslejen betalt hver Maaned. Bedre Vilkaar kan man ikke godt forlange.

klik til komparative Korps Westenholz

Side 685

26-6-1941. "Social Demokraten". Annonce med Opfordring om at melde sig til Regiment „Nordland".

Danske Landsmand! Meld dig til Kamp mod Verdensfjenden. Kæmp for Finlands og Danmarks Sag. Ind i Regiment "Nordland". Frivilligkontorerne giver alle Oplysninger. København: Rosenvængets Allé 32, Ø. Nykøbing F: Voldgade 2. Aarhus: Aaboulevarden 59. Aalborg: Vesterbro 63. Odense: Absalonsgade 21. Kontorerne er aabne Klokken 8 til 18. I de følgende Dage vil flere Kontorer rundt om i Provinsen blive oprettet. Regiment Nordland, København.

 

27-6-1941. "Fædrelandet". Artikel med Bebrejdelse over, at "Nationaltidende" ikke ønskede at optage førnævnte Annonce.

De fire københavnske Morgenblade „Berlingske Tidende", „Fædrelandet", „Politiken" og „Socialdemokraten" bragte i Gaar og i ensartet Udstyr en stor Annonce, der opfordrede danske Landsmænd til at melde sig til Kampen mod Verdensfjenden i Regiment „Nordland" for derigennem ogsaa at støtte Nordens Interesser. Men der manglede det femte af vore Morgenblade. „Nationaltidende" havde ikke ønsket Annoncen. Den blev afvist.

 

27-6-1941. "Fædrelandet". Artikel om, at Kaptajnløjtnant Schalburg allerede kæmper i Division „Wiking".

Flere danske Kompagnier af Regiment „Nordland" kæmper allerede mod Sovjet. Kaptajnløjtnant i den kongelige danske Livgarde C.F. von Schalburg staar med i Kampen som Stabsofficer i Division „Wiking". Der meldte sig et betydeligt Antal Frivillige paa Kontoret i Rosenvængets Allé i Gaar. Hele Danmark taler i Dag om Regiment Nordland og den store afgørende Kamp mod Verdensfjenden.

 

Side 686

3-7-1941. „Fædrelandet" om Frikorpsets Ledelse, Optagelsesbetingelser samt Opgave, der bringes med en Overskrift, i Henhold til hvilken Regeringen har godkendt Korpset.

Den kongelige danske Regering har godkendt Frikorps "Danmark". Frikorps „Danmark" kæmper for et nyt Europa og for Danmarks Sag. Hvervekontoret for Frikorps „Danmark" og „Nordland" meddeler: Oberstløjtnant C. P. Kryssing, Chef for 5. Artilleriafdeling, Holbæk, har med den kongelige danske Regerings Billigelse overtaget Kommandoen over Frikorps „Danmark", om hvis Oprettelse der allerede er udsendt Meddelelse. Stabschef i Frikorps „Danmark" er Kaptajn af Fodfolket, Thor Jørgensen. Frikorps „Danmark" kæmper for et nyt Europa og for Danmarks Sag. Korpset staar under Kommando af danske Befalingsmænd. Til Frikorps „Danmark" kan alle, der har aftjent deres Værnepligt efter 1931, melde sig. Danske Mænd, som opfylder denne Betingelse, opfordres til at melde sig.

 

Side 687

4-7-1941. "Berlingske Tidende". Meddelelse om, at Oberstløjtnant Kryssing med den danske Regerings Billigelse har overtaget Kommandoen over Frikorps „Danmark". Officiel Meddelelse om Frikorps „Danmark".

Ritzaus Bureau meddelte i Gaar: Oberstløjtnant C. P. Kryssing, Chef for 5. Artilleriafdeling, Holbæk, har med den kgl. danske Regerings Billigelse overta-get Kommandoen over Frikorps „Danmark". Stabschef i Frikorps „Danmark" er Kaptajn af Fodfolket Thor Jørgensen. Korpset staar under Kommando af danske Befalingsmænd. Til Frikorps „Danmark" kan alle, der har aftjent deres Værne-pligt efter 1931 melde sig.

 

5-7-1941. "Berlingske Tidende". Opraab fra Kryssing, hvori han paaberaaber sig, at han med Regeringens Anerkendelse har faaet overdraget Kommandoen over Frikorps „Danmark".

Kommandanten for Frikorps "Danmark" om Korpsets Opgaver. Et Opraab fra Oberstløjtnant Kryssing. Kommandanten for Frikorps „Danmark", Oberstløjtnant C. P. Kryssing, har Fredag ud-sendt følgende Opraab:

- "Danske Mænd. Med Regeringens Anerkendelse har jeg faaet overdraget Kommandoen over Frikorps „Danmark". Korpset vil blive sat ind mod den bolschevikiske Verdensfjende, som flere Gange har truet Nordens Sikkerhed og dermed ogsaa vort Fædrelands Frihed og Kultur. Danske Mænd. Jeg opfordrer Jer til at slutte op i Frikorps „Danmark"s Rækker, for at vi kan gøre en samlet Indsats mod Bolschevismen. Danske Soldater, som har aftjent eller aftjener deres Værnepligt, kan uden Hensyn til Vaabenart indrulleres i Korpset. For Danmarks Ære, for vort Lands Frihed og for vort Fædrelands Fremtid slutter vi os sammen i Vaabenbroderskab med de Nationer, der allerede er traadt an til Kamp mod Europas og dermed ogsaa mod vort Lands Fjende."

 

5-7-1941. "Fædrelandet". Artikel om Frikorpsets upolitiske Karakter.

Frikorps „Danmark" er fuldkommen upolitisk. Det kan derfor heller ikke pointeres kraftigt nok. at Frikorps „Danmark" er et nationalt dansk Korps, dannet af danske Officerer, for hvem Tanken om Danmarks Vaabenære og frie Fremtid gaar forud for alle Dagens Spørgsmaal.

 

6-7-1941. "Berlingske Tidende". Referat af Pressemøde med Kryssing.

Oberstløjtnant Kryssing om Frikorps "Danmarks" Opgaver. Korpset bliver et særligt Led af den tyske Hær i Kamp mod Bolschevismen. Chefen for Frikorps „Danmark", det Korps af tidligere danske Soldater, der skal dannes for at indgaa i den tyske Hær i Kamp mod Sovjetrusland, gav i Gaar ved et Møde paa Hotel d'Angleterre med Repræsentanter for den københavnske Presse og Provins-bladene nogle Oplysninger om Korpset og dets Opgaver. Ved Mødet bød den tyske Presseattaché, Dr. Meissner, Velkommen, og han indledede Mødet med at oplyse, at han kun kunde sige, at den tyske Rigsregering med særlig Glæde havde modtaget Meddelelsen om Dannelsen af Korpset, og at man opfattede dets Oprettelse som et Bidrag til Kampen mod Bolschevikstyret og til Dannelsen af den europæiske militære Fællesfront mod Rusland.

Jeg er, sagde han, traadt ind i Korpset af Overbevisning og ikke af Overtalelse. Jeg har ikke taget Initiativet til Korpsets Oprettelse, og jeg er ikke og har ikke været Medlem af det danske nationalsocialistiske Parti. Om jeg bliver det senere, ved jeg ikke endnu. Men jeg er Partiet taknemlig for, at det har taget Initiativet til Korpsets Dannelse.

Om Grunden til, at Oberstløjtnanten var gaaet ind i Korpset, der, som han understregede, bliver et særligt Led af den tyske Hær i Kampen mod Bol-schevismen, siger han følgende:

Siden den 9. April 1940 har det været et haardt Job for mig at være dansk Soldat i Danmark. Jeg har mistet enhver Tillid til, at det demokratiske Danmark kan vække Nationen af den Usselhed, der førte til den 9. April. Jeg tror, at danske Soldater ved at gøre en samlet Indsats mod Bolschevismen, vil kunne oprette lidt af den danske Nations Ære, og jeg tror, at vi kun paa den Maade kan blive værdige til at faa vor Frihed igen. Det er den eneste Chance, Regeringen giver os dertil. Saa maa vi iøvrigt overvinde os selv til at iføre os den tyske Hærs Uniformer m. m.

Dr. Meissner vilde gerne afrunde det Billede, Oberstløjtnant Kryssing havde givet af Oberstløjtnantens psykologiske Grundlag for Beslutningen om at indtræde i Frikorpset, og det gjorde Dr. Meissner med en Række Udtalelser om de store Problemer, der ligger for i Spørgsmaalet om den europæiske Nyordning. Ved Opbygningen af det nye Europa tilkom der ogsaa Danmark en vigtig Plads mellem Nationerne, og der tilkom i det hele taget Landet et større Arbejdsfelt. I Sovjetrusland havde man ikke alene tænkt paa og haft Hensigter med Finland. Det var Norden og Atlanterhavet, det drejede sig om for Sovjetledelsens Folk. Dr. Meissner saa i Frikorps „Danmark" et Maal for det nye Danmark og dets Fremtid. Det var betydningsfuldt, at Korpset helt igennem blev dansk, og der vilde fra tysk Side staa stor Respekt for de danske Soldater, der traadte ind i det.

Side 689

Navnet „Danmark" paa Uniformen. Oberstløjtnant Kryssing og Dr. Meissner i Forening svarede derpaa paa en Række Spørgsmaal vedrørende Korpset, der blev stillet dem.

Oberstløjtnanten sagde bl.a., at Korpsets direkte Nytte kun var en Draabe i Havet, men indirekte vilde det gavne Danmark. En Del Spørgsmaal om Korpsets Dannelse og Formering vilde blive afgjort i Berlin ved et Møde, som Oberstløjtnanten skal til en af de første Dage. Dog kunde det oplyses, at Korpsets Medlemmer vilde bære Navnet „Danmark" paa Ærmet, at Kommandoen naturligvis vilde blive dansk, at dets Medlemmer vilde gennemgaa en vis Træning i Tyskland inden Korpset formeres, at de vilde blive udstyret og formeret samt lønnet som de tyske Waffen-SS, og at det af militære Grunde ikke kan siges, hvilket Sted paa Østfronten Korpset vil blive sat ind. Korpset optager Mænd i Alderen 17—35 Aar, der har været Soldat i den danske Hær eller Flaade, ogsaa gifte. Der vil blive sørget for Familien under Tjenesten ved Østfronten. Medlemmerne skal forpligte sig til at tjene mindst 2 Aar.

 

6-7-1941. Berlingske Tidende". Oberstløjtnant Kryssings Opraab til Befalings-mændene.

Oberstløjtnant C. P. Kryssing har Lørdag udsendt følgende Opraab: Befalingsmænd i Danmarks Hær og Flaade. Kampen mod Verdensfjenden er i fuld Gang paa Østfronten. Som Soldater kan vi ikke sidde uvirksomme tilbage, mens andre ofrer Liv og Blod. Ogsaa vi maa slutte op i Korpset mod Bolschevismen. Befalingsmænd. Slut op i Kampen mod vor fælles Fjende og vær med til at sikre Europa og dermed ogsaa vort Fædreland en Fremtid, som giver vore Børn Tryghed og Fred. Med Frikorps „Danmark" træder vort Fædreland an til Kampen paa Østfronten for at yde sit Bidrag til Bevarelse af Civilisation, Kultur og Menneskelykke. Frikorps „Danmark" er ikke alene en Fortsættelse, men ogsaa en Fornyelse af den Tradition, som er Danmarks. Den heroiske Indsats for Folk og Fædreland fra Vikingetiden og fra den Dag, da under Valdemar Sejr i Korstoget mod den asiatiske Fare Dannebrog blev Danmarks Banner og til i Dag, hvor igen et Korstog mod Østens Barbarer er indledet. C. P. Kryssing, Oberstløjtnant, Kommandør for Frikorps „Danmark".

 

6-7-1941. "Berlingske Tidende". Annonce med Opraab fra Oberstløjtnant Kryssing om at melde sig til Frikorps „Danmark".

Danske Mænd. Med Regeringens Anerkendelse har jeg faaet overdraget Kommandoen over Frikorps „Danmark". Korpset vil blive sat ind mod den bolschevikiske Verdensfjende, som flere Gange har truet Nordens Sikkerhed og dermed ogsaa vort Fædrelands Frihed og Kultur. Danske Mænd. Jeg opfordrer Jer til at slutte op i Frikorps „Danmark"s Rækker, for at vi kan gøre en samlet Indsats mod Bolschevismen. Danske Soldater, som har aftjent eller aftjener deres Værnepligt, kan uden Hensyn til Vaabenart indrulleres i Korpset. For Danmarks Ære, for vort Folks Frihed og vort Fædrelands Fremtid slutter vi -

Side 690

- os sammen i Vaabenbroderskab med de Nationer, der allerede er traadt an til Kamp mod Europas og dermed ogsaa vort Lands Fjende. C. P. Kryssing, Oberstløjtnant, Kommandant for Frikorps „Danmark". Hvervekontorer over hele Landet. Hovedkontor, Rosenvængets Allé 32, København Ø. Kontoret er aabent i Dag Søndag.

 

7-7-1941.

Aide-Memoire fra Udenrigsministeriet vedrørende Frikorps „Danmark".

Aide-Memoire.

Die dänische Regierung ist bereit, denjenigen dänischen Militärpersonen, welche dies wünschen sollten, freizustellen, sich beim Freikorps „Danemark" zu melden. Was die aus dem aktiven Militärdienst entlassenen Wehrpflichtigen anbelangt, so können sich dieselben ohne besondere Genehmigung bei dem Korps zur Musterung melden. Falls die Betreffenden angenommen werden, haben sie durch ihre Militär-Unterabteilung die Genehmigung zur Reise nach dem Ausland zu beantragen. Eine solche Reise-Erlaubnis wird erteilt werden. Was Offiziere, Unteroffiziere und denselben Gleichgestellte aus der Linie oder aus der Reserve (Verstärkung) anbelangt, so werden derartige Personen in dem Umfange, wie es der Dienst gestattet, freigestellt werden. Die Betreffenden mussen durch ihre Abteilung ein Gesuch einreichen, um die Genehmigung zu erhalten, ausser Nummer zu treten und um die Ausreiseerlaubnis nach dem Ausland zu erhalten. „Ausser Nummer treten" bedeutet, dass die Betreffenden innerhalb der dänischen Wehrmacht stehen bleiben, jedoch nicht Diensttuende sind und kein Gehalt beziehen. Wenn die Dienstzeit im Freikorps vorüber ist, treten sie ihre fruhere Stellungen innerhalb der dänischen Wehrmacht wieder an und der Dienst im Freikorps wird ihnen somit hinsichtlich ihrer Stellung nicht zum Schaden sein. In dieser Verbindung glaubt man die Aufmerksamkeit darauf hinlenken zu mussen, dass Offiziere und Unteroffiziere, die ausser Nummer getreten sind, weiter dem dänischen militärischen Strafgesetz unterstehen, sowie den Dienstbestimmungen, die vom Strafgesetz (§ 63) umfasst werden. Besonders sei erwähnt, dass sie weiter ihren dänischen Oberen- und Vorgesetzten gegenüber Respektpflicht haben und in einer Offizieren würdigen Art und Weise aufzutreten haben.

Das Heer verfügt zur Zeit — neben der Mannschaft der königlichen Leib-garde — über etwa 3300 dienstleistende Wehrpflichtige (Kornetts, Korporäle, Unterkorporäle und Gemeine). Hiervon sind etwa 1100 Rekruten im Mai ds. Js. einberufen worden, eine Wachtstärke von 1100 Mann ist seit November 1940 ausgebildet und 1100 Mann sind als Hilfsmannschaft wiedereinberufen worden.

Aus Rücksicht sowohl auf die Ausbildung als auch die Ausübung des Dienstes bei Depots und Magazinen wäre es nach Ansicht der dänischen Militärbehörden nicht glücklich, diese Stärke der Mannschaft zu verringern, die gegebenenfalls durch Einberufung anderer Wehrpflichtige ergänzt werden moge. Die obenerwähnte dienstleistende Stärke soll daher nach Ansicht der dänischen Militärbehorden ausgenommen werden. Diese Begrenzung dürfte von keiner grosseren praktischen Bedeutung sein, angesichts dessen, dass die einberufene Stärke nur einen ganz geringen Teil der militärisch ausgebildeten Mannschaft ausmacht.

Die dånische Regierung wird veranlassen, dass den betreffenden militä-rischen Behörden eine Mitteilung in Ûbereinstimmung mit dem vorstehenden zugeht, sowie die Anweisung, das Eintreten in das Freikorps nicht zu er-schweren.

Kopenhagen, den 7. Juli 1941.

 

8-7-1941 Krigsministeriets Skrivelse til Hærens Afdelinger m. fl. angaaende Regeringens Tilladelse til Indtræden i Frikorpset og de nærmere Betingelser.

Jvf. foranstående Aide-Memoire fra Udenrigsministeriet.

 

9-7-1941. Oberstløjtnant C. P. Kryssings Tale i den danske Radio.

Frikorps „Danmark" er et upolitisk dansk Korps, ført af danske Befalings-mænd og oprettet med den danske Regerings Billigelse. Korpset optager alle vaabenføre og vaabenøvede Mænd uden Hensyn til Anskuelse eller Partifarve.

I Erklæringen af 26. Juni har den danske Regering givet Udtryk for Danmarks Stilling til Krigen i Øst. Det hedder deri:

„Det er en fælles europæisk Interesse i dette Opgør, hvis Resultat paa afgørende Maade vil bidrage til at bevare Europas Lande for indre Sam-fundsopløsning". Erklæringen giver Udtryk for, at det bolschevikiske Rusland er Danmarks Fjende.

For alle klartseende Danske er dette ikke noget nyt. Professor Gudmund Hatt og andre har i Skrift og Tale paavist, at den bolschevikiske Ekspansion i Østersøen tager Sigte paa de danske Bælter og Sunde, og at Storbritannien ikke vil være i Stand til at forhindre det. Bolschevismen er en dødelig Fare for Danmark. Vinterkrigen i Finland og Besættelsen af de baltiske Stater fortæller os om vor Skæbne, hvis Bolschevismen ikke bliver slaaet ned. Vi kan ikke være bekendt at lade andre kæmpe og bløde for en Sag, som ogsaa er vor, mens vi sidder hjemme og ser daadløst til. Hvis vi gør det, svigter vi vor Fortids stolte Traditioner.

Derfor er Frikorps „Danmark" oprettet, saa at enhver dansk vaabenfør og vaabenøvet Mand kan faa Lov til at gøre sin Indsats i Overensstemmelse med Regeringserklæringens Aand.

Enhver dansk Mand skal vide, at han ved at gøre sin Indsats er med til at hævde Danmarks Ære. Ligegyldig, hvad Indstilling vi ellers har, ønsker vi alle sammen, at Bolschevismen og dens Trusel mod Norden maa blive knust. Som Mænd maa vi tage Konsekvensen af dette Ønske og gribe aktivt ind i Kampen.

Vi har alle sammen dyb Sympati for Finlands Kamp for en tryggere Fremtid. Vi ved, at Finlands Kamp er Nordens og Danmarks Kamp. Hvor end Frikorpset bliver sat ind, vil det støtte Finland — og støtte det langt mere, end Penge og Materiel kan gøre det: med den trygge Vished, at de nordiske Brødre ogsaa sætter Livet ind for den fælles Fremtid, og at det nordiske Fosterbroderskab var mere end en smuk Frase.

Det er rigtigt, at Frikorps „Danmark" ikke vil være afgørende for Krigens Udfald. Men dets symbolske og moralske Indsats vil være af meget stor Rækkevidde. Frankrig, Norge, Holland, Spanien og Kroatien opstiller ogsaa Frikorps. Frontsoldaterne kæmper med Bevidstheden om, at hele Europa er med dem,.

Krigen mod Bolschevismen er et Korstog. Europas Korstog mod Gudløs-hedens Fædreland, mod den moderne asiatiske Fare, hvis knugende Tryk vi alle har følt siden Vinteren 39—40.

Jeg opfordrer alle vaabenføre danske Mænd til at være med i dette Korstog. Frikorpset kommer til at rumme Danmarks bedste Ungdom — slut op om Frikorps „Danmark" og vær med til paa Slagmarkerne at sikre vort Lands Fremtid, saa at vi kan give et frit og stolt Danmark i Arv til de kommende Slægter.

Vi Danske har et Sind, som rækker langt, naar det gælder om at vise Taalmodighed, og vi tager mange alvorlige Tilskikkelser med det sunde Humør, som altid har kendetegnet vort Folk, men naar Ransmænd forsøger at trænge ind, saa hæver vi vor Haand til Slag.

Bolschevikerne har gennem mange Aar truet vore Naboer, baade Finland og Tyskland, og stod nu parate til at foretage et nyt røverisk Overfald, og dermed blev -

Side 692

- ogsaa vort Fædrelands Sikkerhed og Frihed truet. Derfor gaar Frikorps „Danmark" til Kamp mod Verdensfjenden i Forvisning om, at — der gives Værdier i Verden, som er værd at slaas for, og for hvis fortsatte Bevarelse vi gerne ofrer Liv og Blod.

Det gælder nu: Vort Folks Frihed — vort Fædrelands Fremtid — ja, det gælder vort gamle Danmarks Ære.

For mere end syv Hundrede Aar siden fik vi vort Korsbanner, det Flag som i Dag er mit og dit, skænket af en usynlig Haand, da vi ligesom nu var i Kamp med Barbarer, som truede Sikkerheden. Og nu som dengang drager vi danske Mænd paa Korstog mod Øst, fordi vi ikke under nogen Form vil tillade, at Bolschevikerne faar Lov til at ødelægge den Kultur, som skal være Grundlag for vore Børns Eksistens og Fremtid.

Jeg opfordrer derfor atter alle danske Soldater, saavel Befalingsmænd som Menige, til at melde sig til Frikorps „Danmark", saa vi kan staa sammen i en fælles Gerning og gennem den sikre vort Fædreland den Plads, som tilkommer det i det europæiske Genopbygningsarbejde.

Frikorps „Danmark" er en helt igennem dansk Militærformation. Dannebrog vil vaje over os paa vort Opholdssted. Der vil blive kommanderet paa Dansk. Alle Frikorpsets Medlemmer bliver forsynet med et Armbind, paa hvilket der staar Ordet „Danmark".

Frikorpset er saaledes Hundrede Procent dansk, og som dansk vil det forsøge at gøre en Indsats som et Led i Vaaben-SS, hvor det saa end bliver sat ind paa Østfronten i Kampen mod Bolschevikerne.

Vi skal bruge mange Mænd. Ingen behøver at holde sig tilbage, og rundt om paa Hvervekontorer kan enhver, der maatte ønske det, faa nøjagtige Oplysninger om de Vilkaar, der bydes den danske Soldat i Frikorps „Danmark".

Jeg skal her kortelig nævne, at en gift Soldat faar følgende kontante Midler stillet til Raadighed. Hver Maaned udbetales der hans Kone 120 Kroner samt 30 Kroner for hvert Barn under 16 Aar. For de københavnske Kommuners Vedkommende kommer der hertil et Dyrtidstillæg paa 20 Kroner. Endvidere betales efter nærmere Betingelser: Husleje, Skat m.m., saaledes at Soldaten i Felten ikke behøver at gøre sig Tanker om sin Families Underhold og Sikkerhed, mens han er borte. Ingen Hustru vil være i Trang, og ingen Børn vil lide Nød i den Tid, deres Far er borte. Der vil blive sørget for, at hvert eneste Hjem opretholdes og staar parat til engang at modtage den hjemvendte Soldat.

Mange holder sig maaske tilbage af Frygt for, at Hjemmet bliver slaaet i Stykker økonomisk, hvis Manden drager i Felten. Men De vil af det, jeg har sagt her, forstaa, at om noget saadant bliver der ikke Tale. Henvend Dem til Hvervekontoret i Deres By og bed om at faa alle Oplysninger. Det vil da staa Dem klart, at De roligt kan overlade Deres Hjem og Familie til de Myndigheder, der har paataget sig Omsorg og Ansvar for dem.

For Soldaten i Felten og for Hjemmefronten er der sørget paa fuldt forsvarlig Maade. Derfor kan jeg trygt opfordre mine Landsmænd til at melde sig til Frikorps „Danmark", for dér at gøre den Indsats, som har været Mandens lige siden Verdens allerførste Dage, den Indsats, som hedder: Værn af Hjem, Kvinde og Barn samt af Fædrelandets Jord. Ogsaa Danmark har ladet sin Stemme høre i det store Opgør, hvis endelige Maal er Kommunismens totale Udslettelse. Vi kender vore Evners Begrænsning, og vi véd, at den Indsats, vi yder, vel ikke direkte betyder saa meget, men det er heller ikke det afgørende. Værdien for os ligger i, at vi som Nation og som et frit Folk har sluttet os sammen i Vaabenbroderskab med de Nationer, der er traadt an til Kampen mod Europas og dermed ogsaa mod vort Lands Fjende. Det er Viljen til Livet, der kendetegner et Folk og bærer det gennem alle Vanskeligheder — for evigt sande er de Ord i Sangen, som lyder: „Vi véd: et Fjeld kan sprænges, og tvinges kan en Elv, men aldrig kan det Folk forgaa, som ikke vil det selv."

Vi vil ikke forgaa, hverken som Folk eller Nation. Vi vil leve vort frie nordiske Liv i Enighed og fælles Fred med vore Naboer, men denne Fred kan ikke opretholdes, naar vore Naboer hver Dag møder den knyttede bolschevikiske Haand, og naar hver Time er en Trusel paa Livet. Saa maa Fredsforstyrreren engang for alle bringes til -

Side 693

- Tavshed, og det er det, som nu er ved at fuldbyrdes. Vi hjælper vor stærke Nabo mod Syd. Han har med Tak modtaget vort danske Tilbud om et Frikorps, formeret af danske Mænd fra Hær og Flaade. Med Frikorpset „Danmark" har vi stillet de største Krav, Fædrelandet kan stille sine Sønner, men for dette Fædreland, vore Forfædres gamle Danmark, ofrer vi os gerne, blot det kan leve videre, naar vi er døde. Danske Mænd! Danske Soldater! Meld jer til Frikorps „Danmark". Vær med i Kampen for vort Fædrelands Fremtid og vær med til at sikre Roen i Europa. Vær med i Geleddet. Slut op i Rækkerne! Med Frikorps „Danmark" marcherer vi Fremtiden i Møde i en urokkelig Tro paa vort Fædrelands evige Bestaaen. Mottoet for Frikorpset er: „For Danmark".

 

17-7-1941."Politiken". Meddelelse om, at Tilmeldingen til Frikorpset er gæl-dende, indtil Kampen mod Bolschevismen er ført til Ende.

I Tilfælde af andet Ønske kan Overførsel ske til Regiment „Nordland", eller Hjemsendelse finde Sted. Hovedkontoret for Frikorps „Danmark" anmoder Onsdag Ritzaus Bureau om at meddele følgende: Tilmelding til Korpset kan ikke ske for bestemte Tidsrum, men gælder indtil Kampen mod Bolschevismen er ført til Ende. Medlemmer af Frikorps „Danmark" kan derpaa, saafremt de ønsker det, overføres til Regiment „Nordland". I modsat Fald hjemsendes de til Danmark.

 

19.-7-1941. "Berlingske Tidende". Ledende Artikel om Løfter paa et Hverve-møde om Besættelsestroppernes Bortrejse.

Af et Foredrag, som en Rejsesekretær Jobs. Haavard har holdt paa et Hver-vemøde for Frikorps „Danmark" og Regiment „Nordland", bringer „Holstebro Dagblad" et udførligt og, som det synes, omhyggeligt Referat:

- Men hvornaar trækkes Besættelsestropperne tilbage? Naar Krigen er forbi? Nej, ikke før Ungdommen har meldt sig frivilligt og taget sin Tjeneste. For hver Bataillon af Regiment „Nordland" eller Frikorps „Danmark", der vender tilbage, rejser et Regiment af Besættelsestropperne, og naar der er rejst en Hær herhjemme, drager de sidste Besættelsestropper af.

Hr. Haavards Iver for sin Sag maa være løbet af med ham. Men en saadan Forløbelse bør ikke lades upaatalt i Tider, hvor Klarhed og Vederhæftighed mere end nogensinde maa kræves af dem, der træder offentligt frem.

 

20-7-1941. "Berlingske Tidende". Artikel om militær Appel ved Frikorpsets Afrejse.

Første Kontigent af Frikorps "Danmark" rejst til Tyskland.

Med den Styrke, der var afgaaet forinden, er der nu en Bataillon. Den første samlede større Styrke af Frivillige, der har meldt sig til Frikorps „Danmark", rejste i Gaar til Tyskland, hvor Korp-sets Uddannelse vil blive paabegyndt.

Inden Afrejsen fra Hellerup Banegaard samledes Korpsets Medlemmer i Ingeniør-kasernen, hvor dets Chef, Oberstløjtnant Kryssing, talte til de Frivillige i Overværelse af en Række Repræsentanter for danske og tyske Myndigheder. -

Side 694

- Krigsministeriet var repræsenteret ved Oberst Utke Ramsing og Udenrigsministeriet ved Kontorchef Mørch. Mellem Tyskerne var den stedfor-trædende Befuldmægtigede for det tyske Rige, Gesandt von Kotze, Oberst-løjtnant, Greve von Brandenstein-Zeppelin, Oberstløjtnant Meyer, SS-Overfører, Regeringsvicepræsident Kanstein, Marineattaché, Kommandør Henning.

Oberstløjtnant Kryssing bragte alle en Tak for deres Tilslutning til Korpset, og han takkede den danske Regering for Anerkendelsen af Frikorpset. Han rettede ogsaa en Tak til Tyskland, fordi det uden Tysklands Tilladelse ikke vilde have været muligt at komme i Kampen mod Bolschevismen.

- "Tak, fordi vi maa medføre Dannebrog og bruge dansk Kommondosprog. Vor Opgave er at kæmpe for det nye Danmark og Danmarks Sag mod Kommunismen. Vi vil ikke være bekendt, at den danske Nation sidder hjemme og kun ser raadløst til, mens iøvrigt hele Europa kæmper for en Sag, der ogsaa er vor. Derfor drager vi ud. Med Styrken her, og den, vi allerede har sendt af Sted, er vi i Dag en Bataillon og om kort Tid et Regiment. Til Slut en Tak til alle, der her er mødt."

Fra Kasernen drog Korpset med et tysk Musikkorps i Spidsen til Hellerup Station, hvor der var samlet en mægtig Menneskemængde. Mange flere end der var Plads til paa Perronerne og indenfor Stationens Enemærker i det hele taget. Musikkorpset spillede en Række nordiske og tyske Sange, og inden Toget gled ud, sluttedes der med Kong Kristian og de to tyske Nationalsange. De Frivillige bar hver et lille Dannebrog og et lille Hagekorsflag, og alle havde Blom-sterbuketter med. De blev hilst med levende Bifald og med Sang, da Toget satte sig i Gang.

 

 

8

 Fhv. udenrigsminister P. Munchs efterladte papirer

Side 2

Beretning til statsministeren fra

udvalget til gennemgang af afdøde udenrigsminister

dr. phil. P. Munchs efterladte

i rigsarkivet opbevarede papirer

1959

 

Side 3

Ved skrivelse af 25. april 1958 nedsatte statsminister H.C. Hansen efter forudgående forhandling med cand. polit. Ebbe Munch et udvalg med den opgave at gennemgå afdøde udenrigsminister dr. phil. Peter Munchs efterladte i rigsarkivet opbevarede papirer og til statsministeren afgive beretning om, hvorvidt der måtte findes oplysninger om eller holdepunkter for at antage, at der har bestået en forhåndsaftale mellem danske og tyske myndigheder om en tysk besættelse af Danmark den 9. april 1940. Udvalget kom til at bestå af følgende medlemmer:

Højesteretsdommer A. Lorenzen, formand, rigsarkivar Sv. Aakjær, biskop H. Øllgaard, samt som tilforordnet: underarkivar i udenrigsministeriet V. Sjøqvist

 

Papirernes aflevering til rigsarkivet, deres tilstand, ordning og registrering.

Den 7. december 1945 føjede dr. Munch følgende bestemmelser til sit testamente:

- „Med Hensyn til mine Papirer ønsker jeg, at disse henlægges i Rigsarkivet, De skal anbringes der med den Bestemmelse, at de stedse skal være til Raadighed for min Søn Ebbe Munch til Benyttelse ogsaa udenfor Arkivet, delvis Udgivelse alt efter hans Bestemmelse. Efter hans Død kan der paa tilsvarende Maade raades over dem af Højesteretsdommer Jesper Simonsen og derefter af tidligere Indenrigsminister Bertel Dahlgaard. Efter deres Død overgaar Bestem-melsesretten til Rigsarkivaren.

Papirerne omfatter en Række Optegnelser af nærmest dagbogsmæssig Karaktør nedskrevet kortere Tid efter Begivenhederne, dernæst en samlet Fremstilling, der dog nærmest er en Samling af Stoffet, som kræver nærmere Bearbejdelse. Den omfatter Tiden fra min Skoletid til 1916 og Aarene 1929-39, hvorimod jeg ikke hidtil har opnaaet at give en tilsvarende Fremstilling af Tiden 1917-29; endvidere findes der en Række spredte Optegnelser, saaledes om Delegationsrejsen til Paris i 1919, Referater fra Ministermøderne 1916-18 stenograferede af Povlsen, Optegnelser om Rask-Ørsted-fondets Oprettelse o.s.v. Der findes en omfattende Samling af Breve fra Skoletiden indtil nu, ordnet efter Aar i Papiromslag".

Derefter omtaltes, hvor de forskellige papirer fandtes, samt at anbringelsen i rigsarkivet også gjaldt hans hustrus papirer.

 

Efter dr. Munchs død den 12. januar 1948 havde daværende rigsarkivar Axel Linvald den 25. februar s. å. lejlighed til i dr. Munchs hjem og i overværelse af hr. Ebbe Munch og højesteretsdommer Jesper Simonsen at gennemgå, ordne og summarisk registrere samlingen af erindringer og dagbøger, ialt 12 pakker. Disse blev samme dag forseglet og derefter afgivet til rigsarkivet. Nogle dage senere blev den øvrige del af papirerne afleveret.

I rigsarkivet lå dr. Munchs papirer i den tilstand, hvori de befandt sig ved afleveringen, indtil efteråret 1956, da en nyordning blev indledet. I 1957 lånte hr. Ebbe Munch 3 af de forseglede pakker. De blev leveret tilbage og atter forseglet.

Ved udvalgets nedsættelse i april 1958 var nyordningen ikke nået ret langt, men derefter blev der sat mere fart i arbejdet, idet to arkivarer påbegyndte en systematisk omordning og nyregistrering af papirerne. -

Side 4

- De 12 forseglede pakker blev dog kun i ringe grad berørt af ordnings-arbejdet. Efter at seglene var brudt, blev de blot pakkot om på normal vis og forsynet med skilte.

Den øvrige del af privatarkivet bestod af 187 uforseglede, nummererede pakker, der var ordnet i 3 rækker med blå, røde og grønne mærkater. Deres indhold var angivet i to meget summariske afleveringslister. Noget spor af en systematisk opstilling kunne ikke konstateres i disse lister. Arkivets materielle tilstand var ved ordningens påbegyndelse meget dårlig, men der ses ikke at være sket tab efter afleveringen, thi ved gennemgangen manglede ingen af de på listerne opførte pakker.

Ordningsarbejdet blev indledet med en gennemgang af arkivet pakke for pakke. Indholdet blev registreret på sedler. Sager, der ikke havde karakter af arkivalier, blev udskilt og pakkerne delt, hvor det var nødvendigt. Indenfor de enkelte pakker foretoges en grovsortering af indholdet. Hvor der blev truffet spor af en tidligere ordning af materialet, blev denne bibeholdt. Sager, der var henlagt efter emne, bibeholdtes under den oprindelige betegnelse, medmindre den var utilstrækkelig eller misvisende. Uspecificerede sager sorteredes efter passende fagbetegnelse. Breve uden tilknytning til specielle sagforhold sorteredes foreløbig efter årgang. Fra det egentlige arkiv udskiltes en række pakker, 18 ialt. der indeholdt trykt og stencileret materiale. som var påtruffet ved gennemgangen, forsåvidr det ikke skønnedes at have tilknytning til det egentlige arkiv som bilag eller ved at bære håndskrevne tilføjelser. Blandt materialet fandtes desuden er stort antal inden- og udenlandske aviser. En del af disse blev gennemgået og referater at Munchs taler samt artikler m. v. af og om Mnnch blev udklippet og henlagt i arkivet.

Efter denne gennemgang foretoges en gruppevis udsortering og en foreløbig systematisk registratur blev udarbejdet.

 

Dr. P. Muncb's privatarkiv består nu af følgende grupper:

Dagbøger og erindringer.   12 pakker.

Vigtige breve og optegnelser.   2

Breve 1890-1947 og udaterede.   41

Sager vedr. Danmarks Besættelse 9. april 1940.   1

Sager vedr. Folkeforbundet.   16

Sager vedr. Den interparlamentariske Union.   2

Udenrigspolitiske sager 1902-46.   12

Handelspolitiske sager 1925-40.   15

Forsvarspolitiske sager 1903-40.   9

Indenrigspolitiske sager 1908-47.   12

Sager vedr. Instituttet for Historie og Samfundsøkonomi.   4

Sager vedr. Rask - Ørstedfondet 1917-44.   1

Sager vedr. Det radikale Venstre 1903-47.   8

Sager vedr. „Det nye Aarhundrede".   2

Sager vedr. Sønderjylland 1879-1946.   2

Notater og udkast.   10

Lommebøger 1916-46.   3

Manuskripter, samt 1 pk. fotografier.   17

Sager vedr. Studenterforeningen 1889-1920.   3

Sager vedr. dr. Munchs historiske forfatterskab.   1

Sager vedr. dr. Munchs foredragsvirksomhed.   1

Sager vedr. dr. Munchs undervisningsvirksomhed.   1

Sager vedr. den internationale fredsbevægelse.   1

Sager vedr. internationale kongresser.   1

Udenlandske valgplakater og valgbrochurer.   1

Diverse sager 1883-1947.   7

 

Tilrettelæggelsen af udvalgets arbejde.

Arbejdet har været tilrettelagt på den måde. at alle udvalgsmedlemmer har gennemlæst dr. Munchs dagbøger, erindringer og breve for årene 1935-1947, 2 pakker ..vigtige breve og optegnelser". ..notater og udkast 1938-1947", „sager vedr. Danmarks besættelse 9. april 1940" samt diverse lommebøger 1916-1946. Den øvrige del at arkivet er blevet delt op mellem udvalgets medlemmer, der hver har gennemgået deres del for at konstatere, om der her skulle findes bilag af interesse for udvalgets arbejde. Der har været afholdt ialt 5 udvalgsmøder.

Gennemgangen af de enkelte sagsgrnpper.

Under gennemlæsningen af dr. Munchs dagbøger og erindringer er udvalget blevet opmærksom på omtalen af en række forhold, der bar relation til det spørgsmål, -

Side 5

- udvalget har haft til opgave at undersøge. Man har fundet det rigtigst i så stort omfang som muligt at bringe direkte citater fra de pågældende steder.

 

A. Dagbøger.

Der findes optegnelser af dagbogsmæssig karakter for to perioder. Den ene går med adskillige lakuner fra 31. maj 1913 til 1. januar 1935. Disse optegnelser hat ikke givet udvalget anledning til bemærkninger.

Den anden gruppe af dagbøger omfatter tiden fra 9. april 1940 til 21. december 1947. Nedskrivningen har i flere tilfælde fundet sted adskillige uger efter begivenhederne. Skildringen af begivenhederne mellem 9. april og 20. september 1940 er således nedskrevet mellem den 11. juli og 21. september 1940, og omtalen af udviklingen fra slutningen af september 1940 til begyndelsen af april 1941 er først indført i dagene 23. februar til 6. april 1941 efter dr. Munchs hjemkomst fra rejsen til Østen. Derefter er optegnelserne nogenlunde samtidige med begivenhederne.

I dr. Munchs privatarkiv er der ikke fundet dagbøger for tidsrummet 2. januar 1935 til 8. april 1940.

 

Under omtalen af tiden efter den 9. april kom dr. Munch ind på rygterne om en aftale med tyskerne vedrørende en besættelse af Danmark.

I dagene 22. til 24. juli 1940 skrev han følgende:

 

- „Straks efter den 9. April opstod der en Sværm af Rygter om Begiven-hederne. Den første Dag syntes næsten alle klare over, at den trufne Beslutning var den eneste mulige, men Officererne følte bittert, at der var blevet saa lidt Kamp, og deres Stemning bredte sig til de sædvanlige Kredse. Resultatet var bl. a. det haardnakkede Rygte, at vi i Forvejen havde aftalt med Tyskerne, at de skulde komme her. Særlig Forbavselse vakte det. at et Skib kunde sejle ind til Langelinje uden at blive angrebet. Da H. Zahle kom her ca. 14 Dage senere, var han ogsaa meget optaget deraf; han understregede meget, at han havde advaret, og da jeg nævnede, at han efter den første Beretning havde dæmpet det hele stærkt ned i de følgende Beretninger, syntes han ikke at være helt klar derover. Jeg spurgte ham, om hans Opfattelse var, at vi som Følge af den første Advarsel skulde have indkaldt Soldater; han svarede, at det var ingenlunde hans Mening; det han havde tænkt sig var, at man kunde have forhandlet og derved undgaaet Begivenheder af den Art som Langelinje. idet det hele da kunde være gaaet ordentlig til. Jeg spurgte ham. hvorledes han havde tænkt sig en Forhandling, han havde jo allerede om Fredagen sagt. at han ikke kunde henvende sig til Wøiszäcker. Det syntes han at have glemt.

 

En Dag kom Jefsen Christensen til mig for at spørge, om det var rigtigt, at der forelaa en Forhaandsaftale. Jeg sagde ham. at der ikke var Tale derom, at det allerede af den Grund var udelukket, at vi overhovedet ikke havde mindste Grundlag for at tage en Forhandling: Tyskerne havde ingen Bebrejdelser gjort os og ingen Henvendelser rettet til os, før Soldaterne begyndte Indmarchen. Han svarede, at det var han forsaavidt ked af, som det hele havde været sikrere, Tilsagnene værdifuldere, hvis det havde været aftalt i Forvejen.

I det konservative Parti var der aabenbart et voldsomt Røre. Navnlig syntes Amby og Raft. fra først af vist ogsaa Kraft, at have været dybt bevægede. Det bevirkede, at Christmas Møller en Aften kom ud til mig med et Brev, han havde skrevet, og hvori han anmodede om Oplysning om en Mængde Spørgsmaal. De angik aldeles overvejende Alsing Andersen. De enkelte Ting. der vedrørte mig. svarede jeg hurtigt paa, og det samme gjaldt følgende Breve, han sendte mig. Derimod mente Alsing Andersen det nødvendigt først at faa Redegørelse fra de to Overkommandoer. Ogsaa Venstre var i Bevægelse. Efter Krags Forklaringer var det to, Rytter og Himmelstrup, der var de ivrige. Krag fik af mig Indbe-retningerne den 4. April og følgende. Han var vel tilfreds dermed, sagde kun. at det kunde jo altid diskuteres, hvor meget Vægt man burde lægge derpaa.

 

Det trak længe ud med den første af Redegørelserne: Marinens. Den viste, at den Alarmberedskabsordre der var givet Alsing Andersen efter Samtalen Mandag Formiddag mellem Kongen, Stauning. Alsing Andersen og mig ikke havde medført Ændringer for Flaadens Vedkommende. Der var for denne 3 Grader af Beredskab; den laveste af disse, -

Side 6

-  der anvendtes hele Tiden under Indkaldelserne, var bevaret efter Ordren. Alsing Andersen havde intet vidst derom, men formentlig har Rechnitzer ment, at Flaaden jo var udrustet og beredt, saa der ikke trængtes til mere.

 

Jeg havde nu lavet en Fremstilling af Begivenhederne den 4.- 9. April. Denne oplæste jeg i Ministeriet, og hvert af Partierne fik et Eksemplar, samtidig oplæste jeg de forskellige Indberetninger. Jeg har selv lavet en lidt udførligere Fremstilling -

* 1) I aktpakken "Sager vedrørende Danmarks besættelse den 9. april 1940" findes forskellige fremstillinger angående begivenhederne omkring den 9. april. De har en lidt afvigende udformning, men indeholder intet væsentligt nyt med undtagelse af en fremstilling dateret den 2. maj 1940, der synes delvis at have dannet forlæg for den beretning, der er nedskrevet den 6.-11. oktober 1943, hvoraf flere uddrag citeres i det efterfølgende. Det kan ikke med sikkerhed afgøres, om det er fremstillingen af 2. maj 1940, der hentydes til.

- med Oplysning om Kongens og Kronprinsens Udtalelser og lignende, men jeg mente ikke, at det tilkom mig at fremlægge disse for Ministeriet. Efter Oplæsningen sagde Hasle, at det ikke var rigtigt, at han og Halfdan Henriksen havde undladt at stille Krav om Indkaldelser i Mødet Mandag Aften. Buhl, Alsing Andersen sagde som jeg, at vi intetsomhelst havde hørt om saadant Krav. Hasle sagde videre, at han vilde vise mig de to's Optegnelser, men han kom aldrig tilbage dertil. Krag sagde rent ud, at han efter at have hørt den tyske Gesandts Udtalelse havde fraraadet Indkaldelser.

Først langt senere kom Hærens Beretning. Den viste, at der om Mandagen var givet Ordre til højeste Alarmberedskab i Overensstemmelse med Alsing Andersens Besked, men at Overkommandoen senere paa Dagen havde stillet det frit med det Resultat, at det opretholdtes for Jylland-Fyen, medens Overkommandoen gik ned til næste Beredskabsgrad for Sjælland m. m.

Mandskabet var følgelig i Seng, og Følgen blev, at det efter de opgivne Tider overalt paa Sjælland tog lang Tid at komme paa Benene: det gjaldt saaledes ogsaa for de Gardister, der sendtes fra deres Kaserne til Amalienborg. Forklaringen paa Begivenhederne paa Sjælland er aabenbart den, at Overkommandoen overhovedet ikke havde tænkt sig den Mulighed, at der kunde ske noget her. Overkommandoen giver selv som Grund for Nedsættelsen af Beredskabet, at den ønskede at give Mandskabet Hvile,

Men ganske bortset herfra gælder det. at ved overraskende Landgang iscenesat af en Hærmagt som den tyske er det paa Forhaand udelukket, at en Hær eller Fiaade kan yde virkelig Modstand. Den manglende Forstaaelse af denne Kendsgerning har været en Hovedaarsag til, at baade Officerer og adskillige andre har følt sig skuffede ved Begivenhederne den 9. April. Kongen sagde i den følgende Tid flere Gange til mig, at, saaledes kunde det ikke være gaaet under den forrige Krig. I Virkeligheden var det. at Begivenhederne under E 13 Affæren saa nogenlunde havde samme Karakter. Men det er jo rigtigt, at der den Gang var et helt andet Vagthold i København, som var Fæstning, og hvor den langt overvejende Del af Hæren var samlet. Overraskende Landgang udenfor København vilde den Gang have virket omtrent som nu, og ved Kongeaagrænsen, hvor der selv da Sikringsstyrken var talrigst, kun var Smaastyrker, vilde Modstand den Gang være blevet særdeles svag.

Det var i Ministeriet Hensigten, al vi skulle have haft en samlet Diskussion om Begivenhederne den 9. April. Det blev dog aldrig til noget. Desværre, fordi det vilde have bidraget til at give de 6 Ministre større Forstaaelse af Begiven-hederne. Kun Dr. Krag havde en saadan. Men i Virkeligheden døde Interessen hen hos de Konservative og Venstres Repræsentanter".

 

I april 1942, juli 1943 og juli 1944 omtaler dr. Munch atter rygterne omkring 9. april, dog uden at fremkomme med nye oplysninger. Blandt dagbøgerne findes imidlertid et manuskript kaldet "Bemærkninger til Kjølsens Redegørelse og Blaabogen (kaldet Hvidbogen)".

Det er skrevet i dagene 6. til 11. oktober 1943 og indeholder en skildring af begivenhederne i april 1940, der på visse punkter afviger noget fra den beretning, der er offentliggjort i den parlamentariske kommissions betænkning bd. l, bilag s. 9-16. Om begivenhederne den 8. april hedder det:

.,Mandag den 8. om Morgenen -

Side 7

- forelaa Meddelelse om Mineudlægningen ved Norge. Desuden havde Forsvarsministeren nu Besked om Trawlere og Torpedobaade i Kattegat og ved Læsø, Kampskibe gennem Storebælt i Bevægelse mod Nord. Endvidere meddeltes det. at en Division, altsaa ca. 20.000 Mand var i Bevægelse til Flens-borg. Senere paa Dagen oplystes det. at der var bestilt Kvarter til 8 - 9.000 Mand i Flensborg. Det opfattedes almindeligt saaledes, at Skibene var paa Vej til Norge, at Soldaterne ved Flensborg var beregnede til Sikring af Flyvepladserne Syd for Grænsen, men det var klart, at et saadant Tog mod Norge kunde bringe Fare for Benyttelse af Dele af dansk Sø- eller Landterritorium. Man tænkte her nærmest paa Kattegatsøer og i anden Række paa Terrain i Nordjylland. Der var danske Marineskibe ved Frederikshavn. Vi drøftede alt dette i et Ministermøde Mandag Morgen Kl. 10. Her aftaltes det. at Alsing Andersen skulde tage med til Kongen, hvor efter Aftale Stauning og jeg skulde komme Kl. 11½.

Hos Kongen ved Mødet Kl. 11½ meddelte Alsing Andersen, at han havde haft Forhandling med Overkommandoen. Det var mig ikke klart, hvormeget han havde sagt om dennes Ønske om større Indkaldelser. Jeg havde jo ikke talt med ham efter Mødet, hvor Forslag derom var fremkommet. Mit Indtryk er, at det ikke kom til at foreligge som noget, hvorom der skulde tages Beslutning. Der faldt nogle Bemærkninger om. at det kunde være tvivlsomt, om det var rigtigt i Øjeblikket at foretage betydelige Indkaldelser. Jeg deltog ikke i Diskussionen, men Resultatet af Samtalen blev, at Alsing Andersen foreslog, at der skulde erklæres højeste Alarmberedskab og foretages Indkaldelser til „Niels Juel". Jeg gik ud fra, at Alarmberedskabet gjaldt baade Hær og Flaade, baade i Jylland og paa Øerne.

 

Det var paa Forhaand klart for mig. at der ikke i vort Parti var nogen Vanske-lighed ved Indkaldelser ud fra vor Militæropfattelse. Jeg havde foretaget saadanne i 1914, og vi havde været med til Indkaldelserne ved Krigens Begyn-delse. Den senere Indskrænkning kom ikke paa Forslag fra os, men som et Forslag fra Forsvarsministeren, der ikke synes at have vakt Modstand i Overkommandoen, og som heller ikke mødte Indvendinger i Oppositionspar-tierne. Spørgsmaalet nu maatte da afgøres ud fra, hvad der i den givne Situation syntes hensigtsmæssigt ... Jeg fik ingen Grund til at blande mig deri, da jeg ikke kunde se noget betænkeligt i Forsvarsministerens Forslag. Han har sagt mig, at han straks efter Mødet hos Kongen gav Besked om Alarmberedskab og om Indkaldelser til „Niels Juel'' ... Kl. 3 havde jeg i Rigsdagen en Samtale med Christmas Møller, hvem jeg gav Besked om de forskellige Forhold, der vakte Bekymring. Kl. 3,30 kom Renthe-Fink til mig. Vi vekslede Ord om Mineudlægningen. Han frygtede, at Følgerne vilde blive store for Norge og at de ogsaa kunde berøre Danmark, Han udtalte det Haab, at vi i saa Fald vilde vise Forstaaelse over for det. der kunde ske. Han understregede stærkt, at det var rent personlige Bekymringer. Han havde ingen som helst Instruks eller Meddelelse. Jeg sagde, at jeg umuligt kunde sige noget om dette, det maatte jo afhænge af, hvad det var. Jeg forstod ikke, at der kunde være Grund til nogen Art af Neutralitetskrænkelse; skulde en saadan ske, da vidste han jo, at de militære Styrker havde Ordre til at modsætte sig Neutralitetskrænkelser; der havde allerede tidligere været Planer om en Prøveindkaldelse af nogle Aargange: Sporgsmaalet om at iværksætte den vilde vel nu melde sig. Han sagde dertil, at det vilde under den nuværende Situation være det værste Vanvid. Af den Maade. hvorpaa han sagde det, maatte jeg faa det Indtryk, at han mente, at det vilde vække en Mistanke i Berlin, der kunde medføre kraftige Skridt. Jeg lovede at meddele Statsministeren hans Udtalelser og sagde, at han, hvis han ønskede det, sikkert næste Dag kunde faa Lejlighed til at tale med Stauning. Efter Samtalen med mig havde han en Samtale med Mohr, i hvilken han udtalte sig paa lignende Maade. Han erkendte, at han ikke kunde vente mere Svar fra mig overfor saa ubestemte Bemærkninger, som han havde fremført ... Paa Grund af Mineudlægningen havde vi opgivet Mohrs Rejse. Renthe-Fink lod falde en Bemærkning til ham om, at under disse Forhold var hans Plads her ... Jeg kom hjem fra Ministeriet henad Kl. 7 og skulde til Mode med Partiformændene Kl, 8. Medens jeg var hjemme, telefonerede Mohr, at baade Renthe-Fink og Krüger var optagne af, om de kunde faa en eller anden beroligende Udtalelse om Danmarks Holdning,-

Side 8

-  navnlig Indkaldelsesspørgsmaalet. Renthe-Fink havde gjort en Bemærk-ning om. at han med en saadan maaske kunde gøre Nytte hjemme. Jeg sagde, at Mohr vel kunde sige, at hvis der opstod Vanskeligheder, vilde vi altid søge at løse dem gennem Forhandling, mere var det umuligt at sige. Efter Formands-mødet Kl. 8 kom Mohr over i Rigsdagen, hvor Stauning, Alsing Andersen, Buhl og jeg var blevet tilbage efter Mødet. Vi blev enige om, at han kunde sige, at vi i Kraft af det bestaaende gode Forhold gjorde Regning paa, at Danmarks Neutralitet ikke paa nogen Maade blev krænket, og at vi, hvis Vanskeligheder opstod, vilde søge at løse dem gennem Forhandling."

 

Den fortsatte skildring af hændelserne om aftenen den 8. april afviger ikke væsentlig fra den offentliggjorte beretning. Under omtalen af tiden efter den 9. april kommer dr. Munch også ind på Det konservative Folkepartis anmodning om nærmere oplysning vedrørende begivenhederne umiddelbart før besættelsen og hr. Christmas Møllers brev af 14. april til dr. Munch. Trykt i den parlamentariske kommissions beretning, bind IX, bilag spalte 140 f. Dr. Munchs svar af 16. april lyder således i koncept:

„Hr. Minister Christmas Møller.

Jeg takker for Deres Brev af 14/4 1940, hvori De giver mig Besked om forskellige Meddelelser og Spørgsmaal, De har modtaget.

Da de uforudselige Begivenheder kom, gjaldt for Hær og Flaade de alminde-lige Direktiver om Modstand med alle til Raadighed staaende Midler; Direk-tiverne var i deres Karakter helt i Overensstemmelse med Rigsdagsbeslut-ningen af 19. Januar. De paagældende Myndigheder var ligesom Parti-formændene underrettede om de sidste Dages foruroligende Meddelelser. Det fremgaar da ogsaa af det Brev. Deres Partifælle har rettet til Dem, at han er paa det rene dermed.

Med hensyn til Enkelthederne i Deres Partifælles Brev sidder jeg ikke inde med Oplysninger, men jeg ved, at det er Forsvarsministerens Hensigt at tilvejebringe Oplysninger derom i størst muligt Omfang."

 

Den 20. april fik dr. Munch fra Christmas Møller et nyt brev. der ikke er fundet under gennemgangen af papirerne. Men konceptet til dr. Munchs svar af 22. april er bevaret, og lyder sådan:

..Hr. Minister Christmas Møller!

Blandt de Spørgsmaal, jeg har modtaget med Deres Brev af 20. da. er der enkelte, som henhører under det Omraade, hvorom jeg sidder inde med Oplysninger, og jeg skal her besvare disse Spørgsmaal.

Med Hensyn til Hr. Ydes Besøg i Begyndelsen af April i Haderslev gjaldt dette Forhandlinger med nogle Slagterier vedrørende disses Interesser i Hamburg. Han telefonerede til Ministeriet nogle almindelige Bemærkninger om Stem-ningen i Tyskland,

Med Hensyn til Hr. Scbøns Rejse hertil den 4. April kan jeg svare. at han bragte Meddelelser, der er omtalt i mit Brev til Dem af 16. April og som omtaltes af Statsministeren i hans Redegørelse overfor Partiformændene Mandag Aften. Meddelelserne forelagdes, saasnart jeg havde modtaget dem, for Stats-ministeren og Kongen og derefter for det samlede Ministerium. Forsvars-ministeren gav de militære Myndigheder Besked derom.

Skibsansamlingerne i Østersøen har flere Gange været omtalt allerede under den finsk-russiske Krig: de bevaredes vistnok efter denne, men med skiftende Omfang. Marineattaché Kjølsens Besøg her var lige ved Begyndelsen af April.

Der har i Krigstiden været fælles Møder mellem de militære Myndigheder og Udenrigsministeriet, naar der forelaa Spørgsmaal, som gav Anledning dertil. De ovrige Spørgsmaal henhører under Forsvarsministeren. Deres hengivne P. Munch."

 

l dagbøgerne fra maj 1945 til august 1946 omtales dr. Munchs beretning til den parlamentariske kommission, hans forklaringer for denne i september 1945 og august 1946 samt hans samtaler med forskellige personer om begiven-hederne i april 1940. men ingen hidtil ukendte oplysninger nævnes.

Kun ganske særlig interesse har til gengæld dagbogsnotatet af 9. oktober 1946, hvori dr. Munch omtaler rygterne angående „Rostock-mødet" den 17. marts 1940:

 

,.I Gaar, Tirsdag d. 8. Oktober, telefoneredes der til mig fra Rigsdagens Bureau, om jeg samme Dag kunne komme ind i Rigsdagen til en Samtale med Formand og -

Side 9

- Næstformand i den parlamentariske Kommission Kl. 14. Jeg tog da derind, og vi havde Møde i Rigsdagens Bureau hos Bureauchefen. Denne var til Stede med Holm og Rasmus Hansen. Holm viste mig en Skrivelse fra Hartel, som Justitsministeriet havde oversendt til Kommissionen. Den gik ud paa. at jeg den 17. Marts 1940 skulde have haft et Møde i Rostock med Himmler. Det skulde, forstod jeg, have gaaet ud paa med Paaberaabelse af Ikke-Angrebstraktaten at undgaa, at Danmark berørtes af det forestaaende Angreb paa Norge, som jeg da forudsattes al have været underrettet om. I Mødet skulde have deltaget Kammerherre Zahle og Ritmester Lunding samt tre af Himmlers Adjudanter, hvis Navne angaves. Hartel paastod, at det skulde være Grund til. at han den 20. Maj 1940 havde henvendt sig til Stauning med Opfordring til Ministeriets Afgang. Jeg kunde jo om det hele sige, at jeg intet somhelst kendte til alt dette; jeg havde aldrig talt med Himmler. havde ikke været i Rostock. havde overhovedet ikke været uden for Danmark i Foraaret 1940. Jeg anede intet om de tre Adjudanter; kendte for øvrigt heller ikke Ritmester Lunding. Under den videre Samtale nævnede jeg mit Besøg hos Ribbentrop i Juni 1939. Holm og Rasmus Hansen sagde, at Skrivelsen var meddelt den parlamentariske Kommission. Her var alle paa det rene med. at det var Opspind. Man havde ikke villet bede mig komme til Møde i Kommissionen, da det hele jo saa vilde gaa ind i det stenografiske Referat, og man ønskede ikke, at det kom ud til Offentligheden; i Danmark kunde det vel ingen Skade gøre, men man vidste aldrig om en eller anden i Udlandet kunde falde paa at lave Sensation derom. Kom Hartels Historie alligevel ud, vilde Kommissionen udsende en Ritzau-meddelelse om, at man havde faaet oplyst, at det var Opspind. Det var Meningen at faa en Erklæring af Ritmester Lunding. Vi vekslede iøvrigt nogle Ord om, hvor fantastisk det hele var, og om det uforstaaelige i, at Hartel kunde opfinde en saadan Historie. Rasmus Hansen spurgte, om jeg havde ført en Dagbog, der kunde vise. hvor jeg var den Dag: jeg sagde, at det havde jeg ikke; jeg havde kun den lille Rigsdagsalmanak. hvor jeg af og til noterede de Møder, jeg skulde til. Bureauchefen saa efter, om der havde været Møde i Rigsdagen den Dag, men det viste sig, at det var en Søndag . . . Jeg har nu set efter i Afskriften af Ministeriets Protokol, om der var Ministermøde om Mandagen. Det var der Kl. 10 Morgen; der har jeg formodentlig været''.

 

Endelig kan nævnes, at dr. Munch den 8. december 1946 noterede følgende i dagbogen:

..Samme Dag Onsdag d. 4. dec. havde jeg fra Christmas Møller faaet et Brev, der var sendt ham af en, der kaldte sig Ello B. Stegager Simonsen; det fortalte om et Møde i Rostock, hvor Himmler var med, hvor enten jeg eller en General-stabsofficer havde deltaget, om at jeg havde været i det tyske Gesandtskab den 9, April om Morgenen, om Forbindelse mellem Stauning og Ribbentrop i 1935: desuden nogle fantastiske Historier om Børge Outze og Mogens Fog. Jeg havde vist om Fredagen talt i Telefon med Christmas Møller og spurgt ham, om han havde noget imod, at jeg sagde til Holm. at han havde faaet et saadant Brev; det havde han ikke."

 

B. Erindringer.

l slutningen af september og begyndelsen af oktober 1940, udarbejdede dr, Munch en "Oversigt af foreløbig Karakter skrevet efter Hukommelsen i de groveste Ilovedlinier, der vil kunne benyttes, hvis der bliver Mulighed for at skrive Erindringer." Denne oversigt omhandlede tiden fra hans skolegang til 1939. Under opholdet i Peking i november 1940 suppleredes den med en meget summarisk skildring af tiden fra august 1939 til april 1940.

Den egentlige udarbejdelse af erindringerne begyndte i marts 1941, en måned efter hjemkomsten til København, og dr. Munch arbejdede på dem lige til sin død. Det lå dr. Munch stærkt på sinde at få dem gjort færdige. Derfor skrev han ved to lejligheder — under hospitalsopholdet i sommeren 1942 og i oktober 1943 da han frygtede, at han Ikke skulle få dem fuldført, et par ret udførlige og stærkt personligt prægede redegørelser for de perioder, der endnu stod tilbage at skildre. Redegørelsen fra 1913 benævnes "Afsluttende Betragtninger".

Erindringerne er ikke udarbejdet i streng kronologisk orden. Skoleårene og tiden indtil 1914 er skrevet mellem den 9. marts 1941 -

Side 10

- og 1. august 1942. Derefter har han skildret tiden fra april 1929, da han blev udenrigsminister, og indtil 1. september 1939.

Denne skildring er skrevet mellem den 4. august 1942 og 17. april 1944. Redegørelsen for den mellemliggende periode fra august 1914 til foråret 1929 begyndte han først at udarbejde i midten af september 1941. Ved sin død var dr. Munch nået frem til slutningen af december 1927. Der er saaledes en lakune i de mere udførligt udarbejdede erindringer fra omkring nytår 1928 til foråret 1929.

I december 1943 påbegyndte dr. Munch en fremstilling af besættelsestiden. Fremstillingen, der tager sit udgangspunkt i marts 1938 og når frem til oktober 1944, betegnes som rent kladdemæssig og er åbenbart benyttet vod udar-bejdelsen af manuskriptet til dr. Munchs fremstilling: ..Dansk Politik under Krig og Besættelse 1939-45" i ..Danmark under Verdenskrig og Besættelse", udgivet af professor Aage Friis, Odense 1946-47. hvortil der henvises.

Under gennemlæsningen af erindringerne har udvalget især haft opmærk-somheden henvendt på de steder, hvor dr. Munch i årene fra 1935 til 1939 omtaler forhandlinger, han har ført med forskellige ledende tyske person-ligheder. I begyndelsen af august 1935 opholdt den tyske rigsværnsminister og general Werner von Blomberg sig i København, hvor han havde en samtale med dr. Munch, der i et formentlig samtidigt referat skildrede besøget således:

 

- ..Lørdag den 3. August 1935 var v. Blomberg her til Frokost sammen med Stauning. Richthofen. Mohr. Stemann. Rechnitzer. Jeg havde forudset, at han ikke vilde komme ind paa nogen Art af politiske Betragtninger, men bad efter Frokosten Stauning veksle nogle Ord med ham. Lidt efter kom Stauning tilbage til mig og sagde, at Blomberg ønskede at gøre nogle Bemærkninger til os. Jeg gik da hen til ham sammen med Stauning. Blomberg sagde nu. at ..Føreren" havde paalagf ham at bringe en Hilsen og sige. at man i Tyskland havde været overordentlig taknemmelig for vor Holdning ved Raadsmødet i April. Jeg sagde, at vi mente jo. at have taget det rette Standpunkt dernede; Frankrig havde vel ikke været tilfreds, men jeg troede, at Englænderne forstod vor Holdning. Han sagde da. at med Englænderne stod Tyskland jo paa en god Fod, med Frankrig var det vanskeligere; jeg spurgte, om de da ikke gjorde Regning paa at kunne komme til en Forstaaelse med Frankrig; han svarede ja afgjort. ..Føreren" lagde stor Vægt derpaa; derfor havde han uden Nødvendighed erklæret, at Elsass ikke var et aabent Spørgsmaal mellem de to Lande; men Vanskeligheden var, at de stadig skiftede Regering i Frankrig; med Daladier havde man ventet at kunne naa Forstaaelse, men saa var han faldet. Jeg sagde, at det var jo rigtigt. at Daladier vilde være egnet dertil, men jeg troede ikke, at Laval var uvillig; dertil sagde han. at det troede man heller ikke i tyske Regeringskredse, mon hvor længe holdt Laval? Poncet sagde, at det gik vel til November. Jeg sagde, at en rigtig fast Regering vel kun kunde skabes, hvis Daladier. Leon Blum og Laval kunde samvirke. Han spurgte: men er Leon Blum ikke for kommunistisk. Stauning sagde bestemt Nej hertil; Vanske-ligheden var kun hans Doktrinarisme. Blomberg fortsatte med en Bemærkning om. at det man frygtede i Tyskland var Sovjet. Jeg sagde, at Rusland dog nu saa lidt som tidligere var egnet til at optræde som Angriber; nej, sagde han. men det var ikke til at forudse, hvor farligt det kunde blive i Fremtiden.

Han udviklede dernæst med megen Iver, hvor godt han befandt sig i Danmark, fremsatte sine Synspunkter med Hensyn til Menneskenes Paavirke-lighed af Naturen; Danmark lignede Sydengland, vel ogsaa Dele af Nord-tyskland; jeg gjorde en Bemærkning om Ligheden mellem Jylland og Holsten, men føjede dertil, at der var jo stadig en Del Brydninger i Grænseegnene i Slesvig, skønt der kun var smaa Mindretal af ikke meget forskelligt Tal paa de to Sider Grænsen; han sagde, at ..Føreren" tydelig havde tilkendegivet, at han ønskede absolut Ro i Slesvig: det var jo et meget begrænset Spørgsmaal, som der ingen Grund var til at beskæftige sig med; der stod jo saa mange store og svære Spørgsmaal paa Dagsordenen. Endvidere gjorde han nogle Bemærk-ninger om, at Danmark havde jo erhvervsgeografisk en meget interessant Stilling ved Indgangen til Østersøen. men han vilde gerne sige, at Tyskland ikke havde den Interesse, som det ved Krigens Begyndelse i 1914 havde vist for Spærring af Bælterne. Det ønskede nu kun, at de maatte blive aabne. -

Side 11

- Det svarede til en Bemærkning Richthofen for kort Tid inden gjorde til mig, da der i Anledning af de tyske Flaaderustninger var den sædvanlige Diskussion i vore Aviser: jeg havde da svaret, at det kunde jeg jo nok tænke mig; men vi kunde jo ikke paa Forhaand fastlægge noget i saa Henseende: det maatte afhænge af Situationen.

Jeg bad ham med Tilslutning af Stauning takke for Hitlers Hilsen og hilse igen, ligesom at bringe en Hilsen til Neurath. Han fremhævede dennes Kend-skab til Danmark, omtalte ogsaa med megen Varme v. Hassell. De forskellige Bemærkninger her er gengivet faldt spredt i Samtalens Løb, bortset fra Takken fra April, havde de altsaa en mere tilfældig Karakter, men det syntes dog at være ham magtpaaliggende at faa fremført disse Bemærkninger. Blandt disse er ogsaa en Bemærkning om, at engelske Militære med Hensyn til de italienske Angrebsplaner i Abessinien havde sagt. at det var første Gang man søgte at føre Kolonisering med store Hærmasser; de tvivlede om Muligheden deraf." („udenrigspolitiske sager 1935").

 

Den 12. februar 1936 udtalte folketingsmand Aksel Larsen under forhand-lingerne i folketinget om handelsoverenskomsten med Tyskland, ar denne havde til forudsætning, at der var truffet aftaler, der gav Tyskland ret til at blande sig i Danmarks indre forhold. Dr. Munch tilbageviste på det bestemteste denne påstand. En artikel i ..Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning" den 2. marts 1936. hvori det hævdedes, at Göring havde udarbejdet planer om en tysk besættelse af Danmark i tilfælde af krig, gav dr. Munch anledning til i Borups Højskole at udtale, at sådanne rygter ikke ville finde tiltro i Danmark. Under folketingsdebatten den I. februar 1937 svarede dr. Munch på en forespørgsel fra Aksel Larsen, at der ikke var ført forhandlinger med stormagterne i anledning af militærforslaget.

Den 4. juni 1937 havde dr. Munch i den danske gesandt, kammerherre Zahles hjem i Berlin lejlighed til at træffe rigsøkonomiminister, dr. Hjalmar Schacht. Samtalen drejede sig hovedsageligt om Tysklands koloniproblemer, og da dr. Munch nævnte devisespørgsmålet, svarede Schacht. at han matte have fremmed valuta, netop fordi Tyskland ikke havde kolonier.

Dagen efter besøgte dr. Munch den tyske rigsudenrigsminister v. Neurath, med hvem han havde en længere samtale om Tysklands stilling til Folke-forbundet og den internationale situation i almindelighed.

 

Neurath ..sagde dernæst, at det var jo rigtigt, at vi vekslede nogle Bemærk-ninger om vort gensidige Forhold; det var regelmæssigt uden Vanskeligheder. Han forstod, at Handelsforholdet udviklede sig tilfredsstillende. Jeg sagde, at det var rigtigt, at der var nogen Fremgang i Omsætningen, men der var jo et vanskeligt Forhold; det tyske Krav om et Handelsforhold. der skulde give Tyskland et vist kontant Beløb; det var jo nedsat i Aar, og man kunde paastaa, at Beløbet ikke var meget stort, men det virkede meget stærkt paa den offentlige Mening i Danmark; jeg sagde, at jeg havde nævnt det for Schacht: ja. sagde han (Neurath), at han forstod jo nok, at det voldte Kritik, men hvad skulde Schacht gøre; han skulde jo skaffe Penge, og Vanskelighederne derved var store. Han sagde iøvrigt. at der taltes jo meget om Selvforsyning med Landbrugsvarer, men der var ingen Udsigt dertil; Landbrugsproduktionen var drevet til det yderste, den syntes ikke at kunne bringes videre.

Med Hensyn til Forholdene ved Grænsen var vi enige om, at Mindretallene paa begge Sider med betydelige Rettigheder paa begge Sider af Grænsen, og at der ikke forelaa store Spørgsmaal. Der var imidlertid noget med Privatskolerne, sagde han. Det gjaldt Højskolen i Tinglev, hvor de ikke kunde faa Lov til at have tyske Elever. Jeg sagde, at vi havde drøftet Spørgsmaalet med Justitsministeriet; dette hævdede imidlertid, at disse Elevers Ophold ikke var foreneligt med de Regler, de fulgte med Hensyn til Opholds- og Arbejds-tilladelse, og man maatte erkende, at der var noget urimeligt i den Udvikling, der var foregaaet; medens Eleverne tidligere havde været danske Statsborgere, var nu 2/3 af dem tyske unge Piger, fra Sydtyskland især, der ingen Tilknytning havde til Sønderjylland; han sagde, at han ikke forstod, hvad Justitsministeriet havde med det at gore; jeg sagde, at Spørgsmaalet om Opholds- og Arbejds-tilladelse hørte under det. at det maatte følge visse Regler for ikke under de nuværende Forhold at faa for mange Fremmede ind i Landet; -

Side 12

- vi havde jo et ret betydeligt Antal Emigranter fra Tyskland; ja, de var snart for mange, sagde han; jeg svarede, at det fortrinsvis var Jøder og Social-demokrater, meget faa Kommunister; for Socialdemokraterne havde det et naturligt Grundlag i den tidligere personlige Forbindelse med danske og tyske Socialdemokrater; han erkendte dette. Tinglev, sagde han. var jo en lille Sag, men han havde lovet Renthe-Fink at rejse Spørgsmaalet i denne Samtale, og han kunde ikke forstaa, hvilken Betænkelighed de unge Pigers Besøg kunde volde; jeg understregede. at det var et mindre Spørgsmaal og sagde, at jeg gerne skulde spørge Justitsministeren igen, om der ikke kunde findes en Løsning, men jeg tvivlede om, at han kunde bringe det i Overensstemmelse med sine Regler. Til Slut takkede han for Besøget og sagde, at han haabede, at jeg ved Lejlighed vilde gentage det". (Citeret efter et formentlig samtidigt referat, der findes blandt „udenrigspolitiske sager 1937").

 

Det fremgår ikke af dr. Munchs papirer, at han skulle have været bekendt med de samtaler, statsminister Stauning i 1937 førte med Renthe-Fink om indgåelse af en dansk-tysk ikke-angrebspagt.

I august 1937 skrev nordmanden Johan Vogt i det norske „Arbejderbladet" nogle artikler, der gik ud på, at der skulle være truffet aftaler af politisk karakter mellem den tyske regering og det danske udenrigsministerium i forbindelse med de dansk-tyske forhandlinger i 1936. Dr. Munch dementerede bestemt disse påstande, og i en nytårsartikel i „Politiken" den 2. januar 1938 skrev han: „Rygter om at vi i al Hemmelighed har sluttet os til en af Magtgrupperne ... er uden mindste Berøring med Virkeligheden." I folketinget den 12. april 1938 dementerede han påny rygter om danske forhandlinger i Berlin angående en militærordning og grænseregulering.

Foråret 1938 forhandlede de nordiske lande om vedtagelsen af nye neutralitetsregler, l denne forbindelse skrev dr. Munch: „Vi havde et vanskeligt Spørgsmaal; Tyskland havde henvendt sig baade i Stockholm og København for at hævde, at det havde Ret til at lade Flyvemaskiner overflyve Bælterne; man hævdede, at naar Krigsskibe, ogsaa Hangarskibe, kunde passere Bælterne, maatte Flyvemaskiner ogsaa kunne det; de hørte nu ligesom med til en Flaade. Allerede i Baron Ricthofens Tid havde man ladet os vide, at Tyskland ikke som i 1914 interesserede sig for. at Bælterne spærredes, men tværtimod for fri Adgang gennem disse. General Blomberg havde gentaget dette under sit Besøg ... Tyskland var imidlertid ivrigt for, at Overflyvningsretten skulde gælde alle Bælter; vi var standset ved at gaa ind derpaa, ogsaa fordi vi vilde staa svagt i en Diskussion, naar Sverige gav Adgang i sin Del af Øresund."

Under Påskekrisen i april 1939, da Italien besatte Albanien og det polske spørgsmål var ved at blive akut, konciperede dr. Munch den 9. april følgende brev til den danske gesandt i Berlin, kammerherre Zahle (cit. efter originalen, der findes i pk. „notater og udkast 1938-45"):

 

..Der er her i disse Dage en Forestilling om, at det ikke er helt udelukket, at Begivenhederne i det polske Spørgsmaal kan komme til at rulle meget hurtigt og faa meget stor Rækkevidde. Jeg vilde derfor gerne henstille til Deres Overvejelse om det, hvis det afgørende synes at dreje i den Retning, ikke vilde være rigtigt, at De søgte Orientering ved direkte Henvendelse til Weiszäcker, eventuelt Ribbentrop, eller hvem De ellers maatte anse for den rette.

Det maatte vel ske under Form af Spørgsmaal om, hvorledes han vurderede Situationen. Men under Samtalen kunde det siges ham. at vi paa Grundlag af den for os selvfølgelige Neutralitet, gik ud fra, at vor Samhandel kunde opret-holdes, selv hvis Tyskland og England kom i Konflikt, paa det ved Handels-aftalen givne Grundlag; de praktiske Muligheder for varige Leveringer, vilde jo, ligesom under Verdenskrigen være afhængig af, at vi vedblivende kunde indføre Gødning og Foderstoffer, og dette forudsatte, at vi ogsaa med England opretholdt vor Handel paa det i Handelsaftalen fastlagte Grundlag.

Det vilde formentlig være betimeligt at benytte Lejligheden til en konversationsmæssig Bemærkning om, at vi jo af Samtalerne om Neutralitets-reglerne fra sidste Aar ved. at man fra tysk Side er interesseret i, at Bælterne staar aabne, og at dette jo er den i Reglerne optagne Bestemmelse, samt at vi i Danmark anser det for aldeles udelukket, at man fra engelsk Side skulde forsøge en Indtrængen i Østersøen eller gøre -

Side 13

- nogetsomhelst Forsøg paa at benytte nogen Del af dansk Territorium.

Jeg skriver ud fra lignende Synspunkter til Grev Reventlow. Da Begiven-hedernes Gang jo i hvert Fald endnu i Aften er meget vanskelig at forudse, og det hele maaske kan falde til Ro igen for nogen Tid, beder jeg Dem, hvis det ikke udvikler sig saaledes, at der ikke bliver Tid dertil, telefonere, før De foretager en saadan Henvendelse. Den er vel ikke ønskelig, hvis der bliver helt Ro foreløbig. Det er muligt, at Renthe-Fink henvender sig til mig ved Gesandt-modtagelsen Tirsdag, og jeg maa vel da udtale mig i lignende Retning som her angivet, men dette har formentlig mindre Vægt end en Samtale mellem Dem og Weiszäcker, og han kan jo ikke ventes at bringe tilsvarende Oplysning om Opfattelsen i det tyske Udenrigsministerium.

„Nationaltidende" har fra sin Korrespondent faaet en Meddelelse om, at „en højtstaaende tysk Embedsmand" ved den Sammenkomst, hvor Dr. Frick udtalte sig om Mindretallene, til vedkommende Korrespondent skulde have sagt, at forudsat at Krigen kom, vilde det blive nødvendigt at besætte dansk Terri-torium, eller, efter en af de Gengivelser, der er i Omløb, Danmark. Ville det være muligt for Dem at faa oplyst, hvilken Embedsmand det er, eller andet til Vurdering af Udtalelsens Betydning?"

 

Brevet til den danske gesandt i London, grev Reventlow, var skrevet ud fra de samme retningslinjer. Om situationen ved de danske stræder hed det:

„Endvidere vilde det formentlig være betimeligt at benytte Lejligheden til en konversationsmæssig Bemærkning om, at de nye Neutralitetsregler fra 1938 jo gaar ud paa, »t Bælterne er aabne for begge Parter i en eventuel Krig, men at det vel maa antages at være saaledes, at Tyskland ikke blot gennem Flaade, men ogsaa ved Kystskyts, Miner, Flyvemaskiner o.s.v. vil være overordentlig stærk i Østersøen, ikke mindst i den vestlige Del, der er saa snæver, at den i væsentlig Grad beherskes af Anlæg ved de tyske Kyster".

Det fremgår af dr. Munchs erindringer, at begge breve blev godkendt i et ministermøde den 10. april og afsendt samme dag. Kammerherre Zahle modtog beroligende forsikringer af Weiszäcker, medens grev Revenlow ikke foretog nogen henvendelse i det engelske udenrigsministerium, da han fandt, at man burde være forsigtig med at spørge i London og foreløbig undlade det.

 

Efter afslutningen af den dansk-tyske ikke-angrebspagt af 31. maj 1939 havde dr. Munch den 24. juni lejlighed til at aflægge rigsudenrigsminister von Rib-bentrop et besøg. Dette var planlagt til den 23. juni, men da Ribbentrop den dag blev kaldt til Berchtesgaden, foreslog han dr. Munch at møde ham der. Dette ønskede dr. Munch ikke, da han nødigt ville træffe Hitler. Mødet blev da udsat til næste dag. Herom fortæller dr. Munch:

 

„Sammenkomsten med Ribbentrop fandt da Sted den 24. under Form af en Frokost hos Ribbentrop paa hans Gods et godt Stykke fra Berlin. Kammerherre Zahle ledsagede mig. I Frokosten deltog desuden Weiszäcker og et Par andre Embedsmænd fra det tyske Udenrigsministerium.

Før selve Frokosten foreslog Ribbentrop mig en personlig Samtale uden andres Tilstedeværelse. Den varede henved en Time. Han udtalte straks sin meget store Glæde over, at Danmark var gaaet ind paa Tanken om en Ikke-Angrebspagt, der betryggede Forholdet mellem de to Lande. Han beklagede meget, at de andre nordiske Lande ikke var gaaet med. Det skyldtes Sandler, der lagde Planer mod Tyskland sammen med England og Frankrig. Jeg sagde, at denne Opfattelse var urigtig. De Grunde, der var anført i Sverige var af formel juridisk Karakter. Betragtninger stemmende med svenske Traditioner med Hensyn til Aftaler. Sandler førte en rent neutral Politik. Han svarede, at det var jo godt nok, men det havde ikke været den virkelige Grund, der laa i Sandlers antityske Planer, han havde sikre Efterretninger om disse. Jeg svarede, at disse Efterretninger maatte være urigtige. Jeg kendte Sandler saa godt og havde forhandlet saa meget med ham ogsaa om denne Sag, at jeg var sikker paa, at det var helt udelukket, at han nærede saadanne Planer. Men han paaberaabte sig atter sine Efterretninger. Han sagde dernæst, som to Aar før Neurath, at han i Anledning af mit Besøg havde faaet Redegørelser fra sine Kontorer om Forholdene i Grænselandet og om Handelsforbindelsen, og det udviklede sig jo altsammen tilfredsstillende. Han -

Side 14

- haabede, at vi vilde behandle den tyske Højskole i Tinglev højsindet. Jeg henviste til Indrømmelser, der var gjort Mindretallet med Hensyn til Folke-skolen. Handelsaftalerne vilde han sætte Pris paa at faa fastlagt for noget længere Tid. Det var jo forøvrigt noget, vi havde været interesserede i, men hidtil var det ikke lykkedes. Han spurgte mig, om vi ikke snart kunde benaade Pflugh-Hartung, der havde været oppe i noget Spioneri, som ikke var rettet mod Danmark.

Han bladede lidt i Papirerne, men lagde dem saa bort. Det var aabenbart intet deri, der interesserede ham. I Stedet gik han over til en Udvikling af de Farer, der knyttede sig til den engelske Politik. Derom talte han længe og ivrigt. Hitler havde det stærkeste Ønske om Fredens Bevarelse. Han havde gjort England det ene Tilbud efter det andet for at komme ud over Modsætningerne; han gennemgik disse, der alle var kendte. Med Frankrig kunde man maaske endda komme til Rette, men England vilde indkredse Tyskland og nægte det Opfyldelsen af dets naturlige Ønsker. Med Polen kunde det ordnes ved at Tyskland fik Danzig med Handelsrettigheder for Polen, og en Autostrada og Jernbane gennem Korridoren under tysk Højhed; det tyske Mindretals Stilling i Polen kunde vel ogsaa ordnes, men England opmuntrede Polen til at hindre en Løsning.

Jeg gjorde en Bemærkning om, at det maatte dog være hans Opgave at finde en Udvej, saa Tyskland kom til Forstaaelse med England; jeg havde efter mit Kendskab til de engelske Politikere, det Indtryk, at de paa ingen Maade ønskede Krig. En Krig vilde jo med den nuværende tekniske Udvikling og begge Parters Styrke blive et hidtil ukendt Ødelæggelsesværk. Han sagde, at dette var rigtigt. Der var intet Hitler og han hellere vilde end en fredelig Løsning, men ban frygtede, at den vilde strande paa Englands Vilje til at stække Tyskland. Jeg sagde, at det var triste Muligheder han saaledes frem-malede. Han sagde, at det var rigtigt. Han haabede jo ogsaa, at det skulde lykkes at afværge dem, men Englands Holdning gjorde, at dette hans Haab ikke var stærkt. Pludselig slog han om og sagde, at han troede, at Freden kunde bevares.

Da Samtalen var ved at slutte vendte jeg tilbage til Sandlers Stilling og gentog, at hans Efterretninger derom nødvendigvis maatte være urigtige, men jeg havde ikke det Indtryk, at han lod sig overbevise, selv om han tilsidst indrømmende sagde, at han haabede; jeg havde Ret."

 

Endelig skal der fra „Afsluttende Betragtninger", skrevet i oktober 1943. citeres følgende:

„Da de første Rygter om tysk besættelse naaede os, kunde det ... have været naturligt at foretage nogle Indkaldelser. Jeg var nærmest stemt derfor, men fandt ikke Tilslutning, og jeg maatte erkende, at stærke Grunde kunde anføres derimod." Endvidere hedder det om tiden umiddelbart efter den 9. april 1940, at „der hurtigt spredtes Rygter om. at jeg havde været underrettet i Forvejen, at der var truffet hemmelige Aftaler med Tyskerne. Man lod sig ikke overbevise om. at alt dette var grebet ud af Luften, og at alle de Efterretninger om Krigens Udvikling, der var naaet til mig, øjeblikkelig var meddelt Konge, Ministerium og de militære Myndigheder."

 

C. Andre Saggrupper.

De andre grupper i dr. Munchs privatarkiv indeholder - bortset fra det allerede citerede — kun lidt til belysning af spørgsmaalet om den tyske besættelse af Danmark. Aktpakken „Sager vedrørende Danmarks besættelse den 9. april 1940" består hovedsagelig af forskellige papirer, dr. Munch har benyttet i forbindelse med den parlamentariske kommissions undersøgelser. Blandt papirerne findes en afskrift, som dr. Munch har taget af folketingsmand A. M. Hansens beretning om begivenhederne omkring den 9. april. l referatet af mødet med partiformændene den 8. april om aftenen hedder det:

,.Dr. Munch havde overfor den tyske Gesandt hævdet den Opfattelse, at det maatte betragtes som værende vor Pligt at sætte os til Modværge. Anser det dog for udelukket, at vi kommer i Krig paa tysk Side." (Jvf. den parlamentariske kommissions beretning bd. I bilag sp. 246).

 

I „Sager vedrorende Det radikale Venstre 1941" ligger et notat til en tale, dr. Munch formentlig har holdt den 22. juni 1941. Det hedder heri: -

Side 15

- „9. April forandrede alle Vilkaar. Der opstod Tro paa, at det var aftalt. Enhver kan sige sig selv, at denne Forestilling er uden blot svageste Tilknytning til Virkeligheden. Finder sin Forklaring vel i, at man ikke rigtig kunne forstaa Overrumplingens Gennemførelse. Lettere at forstaa efter Norge, Holland, Bel-gien. — Stærke Stemninger tilbage. Ydmygelse. Besættelsen ikke Grundlag i nogen Art Bebrejdelse rettet mod Danmarks Holdning. Ingen Klage derover fra nogen Side. Heller ikke bagefter begrundet dermed. Udelukkende militære Hensyn i Forbindelse med Kampen om Norge."

Blandt de „udenrigspolitiske sager 1939" findes en række lapidariske notater skrevet af dr. Munch og omhandlende gesandtmodtagelser i tiden fra den 2. januar 1939 til den 17. juni 1940. Notatet fra mandag den 18. marts 1940 er bevaret, men der findes intet fra den 8. april 1940.

 

l brevsamlingen ligger en skrivelse af 16. marts 1940 fra handelsministeriet, hvori dr. Munch tilsiges til møde den 18. marts kl. 15,30 i folketingets minister-værelse. I samlingen af lommebøger findes et eksemplar fra 1940, der dog ikke indeholder nogen notater. Der findes ingen rigsdagskalender for samlingen 1939-1940.

 

Konklusion

En gennemgang af de papirer, der ifølge fhv. udenrigsminister, dr. phil. P. Munchs testamentariske bestemmelser er afleveret til Rigsarkivet, har vist, at dr. Munch såvel i sine dagbogsmæssige optegnelser som andetsteds har taget bestemt afstand fra de allerede kort efter 9. april 1940 verserende rygter om en forhåndsaftale med tyske myndigheder om en besættelse af Danmark. Der findes derhos efter udvalgets skøn intet i de afleverede papirer, der kan afsvække rigtigheden af dr. Munchs udtalelse af 8. oktober 1946 til formanden og næstformanden i den parlamentariske kommission om, at han ikke havde været uden for Danmark i foråret 1940; det forefundne notat fra gesandt-modtagelsen den 18. marts 1940 godtgør, at dr. Munch den nævnte dag har været i København, og det må allerede som følge heraf anses højst usandsynligt, at han den 17. marts s. å. skulle have været i Rostock, i særdeleshed når trafikforholdene på det pågældende tidspunkt tages i betragtning. Endvidere er der intet fundet, der tyder på, at man under forhand-lingerne i 1935 med von Blomberg, i 1937 med von Neurath og i 1939 med von Ribbentrop eller under andre forhandlinger med tyske myndigheder har været inde på spørgsmålet om en eventuel besættelse af Danmark i en krigssituation. Endelig kan det bemærkes, at en forhåndsaftale om besættelse af Danmark synes vanskelig forenelig med dr. Munchs udtalelse til Renthe-Fink den 8. april 1940 om, at han jo vidste, at de militære styrker havde ordre til at modsætte sig neutralitetskrænkelser, jfr. også brevet af 16. april 1940 til Christmas Møller: „Da de uforudseelige Begivenheder kom, gjaldt for Hær og Flaade de almindelige Direktiver om Modstand med alle til Raadighed staaende Midler".

Om det i dagene fra den 1. til den 8. april 1940 passerede findes efter udval-gets skøn intet, der på afgørende måde afviger fra de allerede offentliggjorte beretninger.

Udvalget er herefter kommet til det resultat. at der ikke i de nævnte papirer findes oplysninger om eller holdepunkter for at antage, at der har bestået en forhåndsaftale mellem danske og tyske myndigheder om en tysk besættelse af Danmark den 9. april 1940."

København, den 23. april 1959

Svend Aakjær, formand.   A. Lorenzen   V. Sjøqvist, tilforordnet   H. Øllgaard

 

9
Myte eller realitet - en lektor på afveje

Samme Rostocktema, fra en kritisabel vinkel, af en seminarielektor som underviser læreraspiranter, men forhåbentlig ikke i formel logik, historie og kildekritik.

Citat:

MYTE ELLER REALITET?

af Jens Kolmos, seminarielektor / Fyens Stiftstidende, 6. oktober 1996

- Kommissioner og kommissionsdomstole til at udrede politisk prekære emner er ikke noget moderne fænomen. Efter befrielsen i 1945 nedsatte Folke-tinget en parlamentarisk kommission valgt af tinget selv til at undersøge forholdene omkring den tyske besættelse 1940-1945, herunder også forspillet til 9. april.

1946: Udenrigsministeren anklages for landsforræderi

I september 1946 modtog kommissionen via justitsminister Elmquist et brev fra et tidligere medlem af Folketinget indtil 1943, kendt for at være nazivenlig. Han hed A. Hartel, og sad på det tidspunkt fængslet på Sundholm for lands-forræderisk virksomhed. I brevet skriver han blandt andet, at han 'nødes til' at fremdrage forhold, der stiller den danske regerings politik i ugerne før besæt-telsen i et lidet flatterende lys.

"Jeg sigter her til denne af mig hidtil fortiede og for offentligheden ukendte sensationelle oplysning, at vor daværende udenrigsminister, dr. Peter Munch, mødtes med SS-rigsfører Himmler i Rostock den 17. marts 1940."

Tre uger før den tyske besættelse skulle udenrigsministeren, sammen med flere navngivne personer, i realiteten have aftalt den danske kapitulation. Ryg-terne om dansk-tyske forhåndsaftaler havde gode vilkår i fængsler og interne-ringslejre for forrædere, og nu blev de konkretiseret over for det officielle Danmark med brevet fra Sundholm.

"Det rene opspind" mente kommissionen

Hvordan skulle kommissionen håndtere brevet? De 23 medlemmer opfattede nemlig Hartels anklage som det rene opspind og fældede derved jo faktisk en frifindelsesdom over P. Munch uden at have hørt så meget som et ord fra hans mund. På den anden side kunne man ikke så godt lade som ingenting, så man vedtog at lade kommissionens formand, Eigil Holm, sammen med næst-formanden og sekretæren, Eigil Olsen, tage et møde med Munch nærmest for en ordens skyld, virker det.

Denne fremgangsmåde blev valgt, fordi Munchs indkaldelse for hele kom-missionen ville betyde, at hans udsagn så ville indgå i et stenografisk referat, og man "ønskede ikke, at det kom til offentligheden", fortalte tremands-gruppen Munch. Man føjede oven i købet til, at hvis Hartels historie alligevel kom ud, ville kommissionen udsende en Ritzau-meddelelse om, at man havde fået oplyst, underforstået: af P. Munch, at det var opspind. Der lå heri et hemmelighedskræmmeri kombineret med en form for politisk sammenspisthed, som ikke var eller er pynteligt for demokratiet. Uvildigheden må siges at være røget sig en gevaldig tur.

I 1951 fortalte Eigil Holm en kommissionsdomstol, at den procedure, man fulgte, også var blevet valgt, fordi Munch var en svagelig mand (76 år) og derfor skulle spares for "et højtideligt møde i kommissionen".

Det mindre højtidelige og korte møde fandt sted i Rigsdagens bureau den 8. oktober 1946, hvor Munch, forelagt Hartel-brevet, ifølge sit eget referat måtte svare, at han aldrig havde talt med Himmler, at han ikke havde været i Rostock på det omtalte tidspunkt, og at han i det hele taget ikke havde været uden for Danmarks grænser i foråret 1940.

Indholdsmæssigt siges omtrent det samme i et notat nedfældet af Eigil Olsen og dateret 'September 1946'(!). Munch blev spurgt, om han havde ført dagbog. Det havde han ikke. I sine optegnelser fra 9. oktober 1946 fortæller Munch, at han efter samtalen med de tre kommissionsmedlemmer dagen før havde fundet ud af, at der havde været ministermøde mandag den 18. marts 1940 klokken 10 morgen. Dagbogsoptegnelsen, der er nedskrevet med henblik på offentlig-gørelse i en eller anden form, slutter med ordene:

'Dér har jeg formentlig været til stede'. Så kan enhver vel fatte, at jeg ikke kan have været i Rostock 17. marts - kunne han have føjet til.

Desværre indeholder ministermødeprotokollen, ifølge oplysninger fra Stats-ministeriet i august i år, ikke i sit kortfattede referat noget, der kan be- eller afkræfte Munchs formodning om sin tilstedeværelse.

 

Pastor Johs. Schmidt Vodder, det nordslesvigske tyske mindretals repræ-sentant i Folketinget i 1920-39, har noget helt andet at melde end Munch. Han påstod i begyndelsen af 1950'erne, da Rostock-rygterne igen huserede, - P. Munch døde i 1948, - at han omkring den 17. marts 1940 i Rostock havde set, ja endda vekslet ord med P. Munch, der havde virket noget forlegen og sagt, at han var på weekend i byen.

Forskellige forhold viser, at Schmidt vitterligt var i Nordtyskland på det tidspunkt. Pastor Schmidt blev indgående afhørt af Den Parlamentariske Kommission, og hans svar var noget skiftende og upræcise med hensyn til det nøjagtige tidspunkt og den nøjagtige lokalitet for samtalen. Schmidt var over 80 år, da kommissionens afhøringer fandt sted, og hans alder kan vel et stykke ad vejen forklare hans usikkerhed omkring begivenhederne godt en halv snes år før. Men han betonede stærkt også senere under vidneansvar at det var 'helt umuligt for mig at benægte, hvad mine øjne har set'.

Beviset for, at Munch opholdt sig i Rostock, afhænger helt af troværdigheden af Schmidts beretning. Men den forekommer mig unægtelig ganske svær at komme udenom. Ministeren kan have været i Rostock. På den anden side afhænger beviset for Munchs tilstedeværelse i Danmark meget af trovær-digheden af hans egne optegnelser. Forsøger man nemlig ad andre veje at pejle sig ind på Munchs opholdssted den 16.-18. marts 1940, kniber det med at få krystalklare kendsgerninger frem i lyset.

Udenrigsministeriets daværende direktør mente i 1950, altså 10 år efter at Munch ’såvidt erindres' var i Udenrigsministeriet mandag den 18. marts klokken 10 formiddag. Ifølge direktøren havde Munch lørdag den 16. marts om formid-dagen telefonisk meldt afbud til et møde i udenrigspolitisk nævn samme dags eftermiddag, angiveligt på grund af forkølelse.

 

Kan forkølelsen mon have muliggjort en rejse til Rostock? Der afgik en Lufthansa-maskine fra Kastrup til Berlin klokken 13.05, og der ankom Lufthansa-maskiner til Kastrup den 17. marts klokken 17.34 og den 18. marts klokken 11.26 og 16.10.

Gik Munch mon om bord i en maskine udstyret med et 'inkognitopas' udstedt af den tyske legation i København, som nogle påstår, under navnet 'Overlærer Pedersen'? Der er konstrueret adskillige historier af denne hat-og-blå-briller-type. Under alle omstændigheder: Trafikalt er der intet til hinder for, at han har kunnet tage væk fra København i weekenden omkring den 17. marts.

Hvis så Himmler havde ført dagbog, som havde kunnet sige noget om et eventuelt møde. Men en sådan er i hvert tilfælde ikke fundet. Trafikalt er der heller ikke for Himmlers vedkommende noget til hinder for, at han pr. fly har kunnet være i Rostock 17. marts. Hans chauffør har nemlig fortalt, at han kørte alene fra Berlin til Rostock for at stå til rådighed for Himmler dér, hvis ellers chaufførens udsagn står til troende.

1981: Godsejer hævder at der var et privat motiv

Forskellige kilder og forskellige forfattere angiver, at det skulle have været et såkaldt privat anliggende, som drev P. Munch til et møde med Himmler. Den konservative Ole Bjørn Kraft skal have sagt: 'Jeg ved, at hans uheldige søn var det officielle emne'.

Dette private anliggende er blevet mest konkret beskrevet af godsejer og tidligere SS-løjtnant C. Teisen i et brev 1981 til Rostockmyte-tilhængeren, forfatteren Jon Galster. Teisen fortæller, hvad han så langt tilbage som i 1943 fik at vide om motivet til Munchs rejseoplysninger, som i sidste instans blev tillagt den kendte socialdemokrat, tidligere justitsminister K.K. Steincke.

Teisen fortæller om Hamburg-politiets anholdelse af udenrigsminister P. Munchs søn Ebbe under en razzia på en bøsserestaurant i Hansestaden i februar 1940. Homoseksualitet var efter Reichstrafgesetzbuch paragraf 175 strafbar. Ebbe Munchs homoseksualitet var også kendt i Danmark.

Da Hamburg-politiet blev klar over, at 'storvildt' var gået i fælden, lod det besked gå til Reichssicherheitsamt i Berlin. Amt 6 foretog en nærmere undersøgelse og sendte resultatet til Himmler, som i almindelighed var meget rigoristisk med hensyn til paragraf 175. Men i dette tilfælde skulle han være indstillet på at se igennem fingre med Ebbe Munchs 'kriminelle handling' mod, at den danske udenrigsminister ville mødes med ham. Måske håbede Himmler til gengæld at få en eller anden form for politisk gevinst med hjem til Berlin under den anspændte situation omkring Norden i foråret 1940.

Ad ukendte kanaler, siger Teisen, kom Himmlers tilbud om eventuel løs-ladelse til familien Munchs kendskab. Elna Munch (som Peter Munch giftede sig med i 1902 uden at have orienteret familien) pressede på hos sin mand for at få ham til at tage af sted, og det skal han så nølende have gjort. Hele denne ret detaljerede historie havde ikke Galsters store interesse. Han havde skrevet til Teisen for at få forræderiafsløringer, men Teisen brugte megen energi på at give denne motivforklaring, der i hvert fald ikke peger i retning af et politisk møde.

Ministerens privatliv et tabuemne

Deroverfor står stadig Munchs totale benægtelse i 1946 af et Rostock-møde. Men måske kunne benægtelsen forklares som fortrængning, underbygget af 1930'ernes og 40'ernes seksualmoralske normsæt, ifølge hvilken homosek-sualitet nærmest var en strafbar menneskelig 'fejlkonstruktion' og derfor et tys-tys-område. Dette kan imidlertid også have ført til en bevidst fornægtelse af hans eneste barns seksuelle adfærd.

Skamfølelsen kan hos Munch have været umådelig dyb. Han var kendt for i almindelighed at holde folk på mange skridts afstand fra sin privatsfære (jævnfør giftermålet). Hans biograf, dr. phil. Viggo Sjøquist, har beskrevet den næsten abnorme lukkethed, der var omkring Munchs familieliv.

I et ungdomsbrev har P. Munch skrevet om et alvorligt psykisk knæk, han havde fået, uden at gå nærmere ind på karakteren af det. Konsekvenserne af knækket er det derfor svært at sige noget om, men meget kunne tyde på en vis sammenhæng mellem knækket og tavsheden omkring familiens liv. Sjøquist mener, at der efterhånden fandt en sjælelig stivnen sted hos Munch.

I gymnasietiden i Viborg var lærere opmærksomme på, at når Munch fik en tilrettevisning, kunne der let danne sig et smil om hans mund, også til rektor Lefoliis irritation. I 1930'erne bemærkede generalløjtnant With efter en samtale med udenrigsminister Munch, at der var 'et Mona Lisa-smil og en uberørthed, der gjorde enhver diskussion forgæves'. Munchs smil kunne indebære åndelig overlegenhed og bedreviden, men var måske også udtryk for indre spænding i sindet, siger Sjøquist.

Jeg er uden yderligere kendskab til Munchs psykiske struktur og baggrunden for hans smil, men det forekommer mig alligevel påfaldende, at Munchs samtalepartnere fra den 8. oktober 1946 overfor en kommissionsdomstol fem år efter erindrede, at Munch den efterårsdag havde svaret med et smil. De sagde dette uden at være direkte spurgt.

Domstolens formand, Hans Hækkerup, konkluderede udtrykkeligt: 'Jeg forstår, at dr. Munch med et smil afviste det' (det vil sige mødet med Himmler). Munch havde tydeligt markeret, at man godt kunne stoppe al videre snak om emnet, såvel smilet som indholdet af optegnelserne supplerer hinanden særdeles fint: hermetisk tillukning.

1996: Rostockmødet en realitet uden myte

Det er på sæt og vis vanskeligt at forklare en politikers adfærd og handlinger ud fra individpsykologiske forhold. Ikke desto mindre, og på baggrund af hvad der ovenfor er fremført, vil jeg vove et øje og påstå, at dr. Munch den 8. oktober ikke fortalte sandheden om sin færden i tiden omkring Rostock-mødet godt seks år forinden.

Jeg tror, at Teisen har ret i sin beskrivelse af Munchs motiv til at mødes med Himmler. Mødet har sandsynligvis udelukkende drejet sig om sønnens udleve-ring. Denne tog derefter som forretningsmand til Kina. Men det kan godt være, at Munch  til gengæld for sønnens frigivelse eller i samtalens løb er kommet med nogle generelle, i virkeligheden uforpligtende udtalelser til Himmler med hensyn til Danmarks stilling i forbindelse med en eventuel udvidelse af krigen i Norden.

At kalde dette for landsforræderi fra Munchs side ville være helt ved siden af. Der var nogle kiksere i det danske forsvar selve den 9. april 1940, men set i sammenhæng med hovedlinierne i dansk udenrigs- og forsvarspolitik de sidste år før besættelsen er der ikke meget, der kan overraske omkring Danmarks hurtige given op over for en knusende overmagt. Det er en nærmest absurd tanke, at Munch efter et Rostock-møde skulle have afveget fra eller havde kunnet ændre flere års politik. Rostock-myten kan intet have på sig, men et Rostock-møde med mere privat indhold er mere end sandsynligt.

Havde P. Munch her i 1990'erne skullet forklare sig, er der ingen grund til at tro, at han trods en friere almindelig seksualmoralsk opfattelse ville have lindet på låget. Men en ihærdig presse ville givetvis have været i haserne på udenrigsministerfamilien, og den kunne have bragt enkeltheder frem i lyset, som i efterkrigstidens Danmark ikke blev undersøgt. Disse enkeltheder kunne måske endda have dæmpet anklagerne for landsforræderi mod P. Munch (der i øvrigt slet ikke var alene om at være genstand for denne anklage), selv om Rostock-mytefanatikere som Jon Galster (senest 1990) og Hans Ole Jensen (1993) nok ikke ville have været til at rokke en tøddel.

Den politiske verden har ofte en meget kompleks karakter med individuelle forhold, der kan indvirke på et hændelsesforløb. Hvad enten det drejer sig om for eksempel en Tamilsag eller en Rostock-mødesag, må samfundet ofre store summer i forsøg på at få afdækket sammenhænge i den slags tvivlsomme anliggender. Men det fremmer ikke sagernes opklaring, hvis undersøgelses-apparatet arbejder med politisk indforståethed eller enøjethed og forsøgsvis undlader at gå nærmere ind på involverede personers private forhold. Den Parlamentariske Kommission begik i 1946 desværre begge fejl."

Jens Kolmos´artikel slut.

 

10

Kommentar

Der er i høj grad anledning til en kommentar til Jens Kolmos’ ovenstående artikel: "Myte eller realitet?"

Overskriften fanger, teksten ser besnærende ud, men er opkog af gammelt stof. Dernæst lider den af en meget alvorlig fejl: Der er ingen troværdige kilde-henvisninger, endsige det fjerneste tilløb til kildekritik.

Jeg ser bort fra et par fejl: Kommissionsformanden "Eigil" Holm, hedder ikke Eigil, men Aage Holm, dommer, m.a. liberale Venstre.

"Domstolens formand, Hans Hækkerup" er forkert. Kommissionsdomstolens formand var landsdommer Olrik.

Kontorchef i Justitsministeriet, Hans Hækkerup, var kommissionsdomstolens anklager, beskikket af - Justitsministeriet.

 

At nævne Jon Galster og godsejer, tidligere SS-løjtnant C. Teisen - uden at gøre forsøg på kildekritik - hvorfor, hvordan, hvorfra - kilden har sit udspring, burde ikke være ukendt land for den akademisk trænede lektor Kolmos. Men herom mæler han ikke en stavelse.

Hvorfra havde godsejer, SS-løjtnant C. Teisen sin viden?

 

 

11

Jon Galster: "Den 9. april 1940 - en sand myte".

1990: Dansk Historisk Håndbogsforlag, 2800 Lyngby

Side 179

TREDIE DEL

Akter

 

Erklæring fra godsejer C. Teisen, Vognserup:

1. Ebbe Munchs tilfangetagelse i Hamborg m.m.

2. Kaj Munks død. (Afsnit 2 gengives ikke her)

 

Vognserup Gods                                                               30. maj 1981

Under henvisning til Deres opringning d.d. skal jeg oplyse følgende:

1) Forhistorien til den tyske besættelse af Danmark den 9. april 1940.

 

Der har i forbindelse med denne verseret en mængde rygter, som går på, at den parlamentariske undersøgelseskommission undlod at indhente relevante oplysninger for at skåne en række højtstående politikere og embedsmænd.

Det kan oplyses, at afdøde universitetslektor dr. jur. Carl Popp-Madsen, ( * a) som stod i nært venskabeligt forhold til forhenværende justitsminister K. K. Steincke, i efteråret fortalte mig, hvad der egentlig var gået forud for den 9. april 1940, og grunden til min nysgerrighed var, at jeg under mit arbejde som tilforordnet den tyske rigsbefuldmægtigede i Danmark, dr. Werner Best, ofte stødte på forblommede vendinger om danske politikeres moralske forpligtelser overfor det tyske rige, og jeg forstod egentlig ikke rigtig, hvad han sigtede til.

Selvom jeg som SS-officer egentlig ikke kunne tillade mig at drøfte tjenstlige anliggende med en udenforstående som dr. Carl Popp-Madsen, -

Side 180

- men da Popp-Madsen i meget udstrakt grad nød tillid hos tyske politikere og embedsmænd her i landet, stillede jeg på grundlag af et ganske bestemt som »Geheime Reichssache« stemplet dokument en forespørgsel til dr. Popp-Madsen, der lød således:

- "Hvad ved De om baggrunden for den tyske besættelse af Danmark den 9. april 1940?"

Popp-Madsen oplyste herpå, at han af daværende justitsminister K.K. Stein-cke havde fået den oplysning, at en søn af udenrigsminister P. Munch havde homoseksuelle tilbøjeligheder, hvilket havde pådraget familien Munch mange ubehageligheder og trusler om pengeafpresning. I januar-februar 1940 befandt unge Munch sig som journalist i Hamburg, hvor han frekventerede et lokale, der var bekendt for at være mødested for mandspersoner med homoseksuelle tilbøjeligheder. Ifølge den tyske straffelov § 175 var homoseksualitet krimi-naliseret, og derfor foretog det tyske ordenspoliti nu og da razziaer i restau-ranter og andre lokaler, som man havde mistanke om var mødested for homo-seksuelle personer.

Under en sådan razzia blev Munch junior arresteret og ført til Hamburg-politiets »Revier«, hvor han måtte gennemgå et forhør. Forhørslederen, som var en almindelig Hauptmann i ordenspolitiet, blev klar over, at han ved et mær-keligt tilfælde havde fået »storvildt« i fælden, hvorfor han ringede til Berlin RSHA (Reichssicherheitshauptamt), hvor han udbad sig nærmere instrukser. Disse fik han, og de lød således, at han skulle holde den unge Munch under arrest, men under bekvemme former, og at han iøvrigt ikke skulle foretage sig andet end at afvente to SD-officerers ankomst fra Berlin, som ville afhente Munch junior, hvorefter de nærmere undersøgelser skulle foretages i Reichs-sicherheitshauptamt's Amt 6 (afdelingen for udenlandsk spionage).

Lederen af denne afdeling, Brigadeführer Schellenberg, meddelte omgå-ende Himmler, at man havde den danske udenrigsministers søn som fange på grund af overtrædelse af den tyske straffelovs § 175. Himmler havde for så vidt ikke noget kendskab til den planlagte aktion mod Skandinavien, »Weserü-bung«, men fik dog en fornemmelse af, at der på grund af de engelske forsøg på blokade af malmtransporterne fra Narvik til den tyske rustningsindustri, hvorfor det før eller senere måtte komme til et tysk militært initiativ for at sikre den fortsatte tilførsel af svensk malm til den tyske rustningsindustri. Derfor lod han ad ukendte kanaler en meddelelse tilgå den danske gesandt i Berlin, kammerherre Zahle, om at Munch junior befandt sig i tysk fangenskab, og han lod tilkendegive, at man fra tysk side ikke var utilbøjelig til at se igennem fingre med § 175-overtrædelsen mod, -

Side 181

- at udenrigsminister P. Munch indfandt sig på et ikke nærmere angivet mødested i Nordtyskland, hvor Himmler ville tage en drøftelse med den danske udenrigsminister. Munchs første indskydelse var at undlade en reaktion på den tyske uofficielle henvendelse, men P. Munchs frue, fru Gerda Munch, havde en meget betydelig indflydelse på sin mand og havde en meget stor kærlighed til den søn, som voldte ægteparret Munch så mange fortrædeligheder, hvorfor hun på det kraftigste bearbejdede sin ægtefælle derhen, at han skulle benytte sin stilling som udenrigsminister til at redde sønnen ud af den pinlige affære. På grund af fru Munchs stærke påvirkning tog P. Munch derfor den 17. marts 1940 til Nordtyskland, hvor han i den Mecklenburgske by Doberan mødtes med Reichsführer SS Heinrich Himmler. Himmlers chefadjudant dr. Brandt var ikke til stede under Munchs og Himmlers samtale, og intet nulevende vidne kan berette noget om denne samtale, men Himmler har ved en senere lejlighed udtalt, at hans tilstedeværelse i Doberan 17. marts 1940, havde sparet meget germansk blod."

* 1) Himmlers datokalender, som ikke er ført med hans egen hånd, viser, at han ikke har været på Hovedkvarter Wevelsburg 17. marts og at der er sendt bud efter et par specialister i nordiske forhold. Kalenderen befinder sig i det amerikanske Nationalarkiv i Washington, hvor jeg selv har haft adgang til at se den. Jon Galster.

 

"Efter hjemkomsten underrettede Munch general Stemann, admiral Rech-nitzer, statsminister Stauning og forsvarsminister Alsing Andersen om, at der forestod en tysk militær aktion mod Skandinavien, og at man fra tysk side forventede, at Danmark undlod at gøre modstand, og at man fra tysk side som genydelse herfor ville respektere den danske selvstændighed, opretholdelse af selvstændig dansk regering og endog tillade opretholdelse af en mindre dansk militærmagt og i videst mulig udstrækning ville undlade forholdsregler, som ville gøre indgreb i Danmarks integritet og suverænitet, idet Danmark for Tyskland primært kun havde interesse som gennemgangsled for aktionen mod Norge. Det var endvidere en tysk betingelse, at de oplysninger, som Munch havde fået af Heinrich Himmler blev bevaret som strengt fortrolige, idet det for Tyskland ville være en katastrofe, hvis englænderne fik nys om den forestående meget hasarderede Weserübung.

Den lille ganske snævre danske stab, bestående af statsministeren, udenrigs-ministeren og forsvarsministeren samt general Stemann og admiral Rechnitzer forpligtede sig til fuldkommen tavshed, og de måtte end ikke drøfte sagen med ligestillede kolleger, ligesom det var af stor vigtighed, at kong Christian X blev holdt i uvidenhed så længe som muligt. -

Side 182

- Tyskerne var derfor meget overraskede over, at de i Sønderjylland den 9. april 1940 stødte på en svagere dansk militær modstand, og dette skyldtes kun en eller anden fejl i befalingsformidlingen.

Den 9. april 1940 blev derfor afviklet på en måde, som set fra et realpolitisk synspunkt var det eneste rigtige; men selvfølgelig var det et hårdt slag for mange af de ældre officerer, som endnu havde visse nationale æresbegreber.

Dokumenterne dette forhold vedrørende befinder sig nu i USA sammen med en lang række andre tyske dokumenter, som er båndlagt indtil år 2015, og det samme er tilfældet med P. Munchs dagbøger, som befinder sig i Rigsarkivet. Disse må heller ikke offentliggøres før efter år 2000.

Med venlig hilsen C. Teisen"

(Citat slut)

a) Carl Popp-Madsen, dr. jur. ekspeditionssekretær i Justitsministeriet 1939-45; medstifter af Schalburgkorpset, dømt 1947 ved Højesteret til 12 års fængsel, benådet og løsladt jvf. loven af 1950.

 

Forlydender, sladder, trediehånds-beretninger er uden værdi når det gælder kildekritik med henblik på kildens faktuelle udspring

 

12

Kasler Journal fortsætter jagten på de oprindelige kilder vedrørende udenrigsminister Munchs søn, Ebbe Munch:

 

Stormen

Wilfred Petersens Kampblad

Maanedsblad for "Dansk-Socialistisk Parti"

Juni 1936

Kommunisten, Ministersønnen

Ebbe Munch

arresteret for uhyggelig

Sædeligheds-Forbrydelse

 

For tre Maaneder siden blev Udenrigsministerens Søn, den berygtede Salon-kommunist og Redaktør Ebbe Munch anmeldt for en saa haarrejsende Sæde-lighedsforbrydelse, at kun Sovjetrusland vilde tolerere den.

Han har for de Penge, hans radikale Ministerfader og halvkommunistiske Kvindesags-Moder forstrakte ham med, købt unge Mennesker til at tilfredsstille sin hæslige Perversitet. Ikke i ét, men i Hundreder af Tilfælde har dette mod-bydelige Svin af en Kommunist ødelagt unge Mennesker i den allervanskeligste Alder og givet dem et uopretteligt Knæk. Han tog ikke Hensyn til, hvor gamle hans Ofre var. Masser af Småbørn er ødelagt af dette forbandede Dyrs forbryderiske homoseksuelle Tilbøjeligheder.

Og hvad gør Systemets Mænd? Dækker ham paa alle mulige Maader.

Ikke et ord mæler Systemets Blade - fra Arbejderbladet til Berlingeren - om denne ualmindelig beskidte Forbrydelse. Kun har man særlig hyppigt i den sidste Tid set de samme Blade advare Forældrene mod at sende deres Børn ud uden Tilsyn, mens Sædelighedsforbryderen par excellence optræder som agtet Medarbejder i deres Spalter.

Paa det Tidspunkt, da dette skrives, ligger Ebbe Munch paa Rigshospitalets Nerveafdeling og faar - som den "Stakkel" han er - en ganske glimrende Be-handling.

Man behøver ikke at undersøge, om Dyret fejler noget aandeligt, det har han selv tilstrækkeligt tydeligt dokumenteret. Han Plads er ikke paa Nerveafdelin-gen, men paa den kirurgiske Afdeling i Horsens Tugthus. Vi ved, at vi har hele Befolkningen bag os, naar vi kræver denne Sag trukket frem for Offentligheden, og naar vi forlanger denne lystne Forbryder straffet paa det haardeste. Vi er sikre paa, at hele Befolkningen vil give os Medhold i, at Forbryderen selv efter at have afsonet flere Aars Tugthusstraf ikke bør løslades, før han er blevet kastreret. Selv en Udenrigsministers Søn maa aldrig nogensinde faa Lejlighed til at genoptage en saadan uhyggelig Trafik.

Vi ved, at flere interesserede højtstaaende Personer har prøvet på at faa sendt Ebbe Munch ud af Landet uden Straf. Denne Banditstreg maa ikke lykkes for dem. Ganske vist kan Forbrydelser som de omhandlende ikke sones, men det maa kræves, at Retfærdigheden sker Fyldest, og derfor skal Sædeligheds-forbryderen Ebbe Munch ogsaa have sin Straf.

 

August 1936

Munch-sagen

i rivende Udvikling !

 

I sidste nummer af "Stormen" omtalte vi den uhyggelige Affære, i hvilken Udenrigsminister Munchs Søn er Hovedperson. Vor Omtale af denne, den mest uhyggelige Sædelighedsforbrydelse, vort Land har set, har naturligvis vakt den største Opsigt Landet over, ikke mindst fordi Systemets Presse ikke har omtalt Affæren med et Ord.

Vort Efterretningsvæsen meddeler, at Politiet allerede før "Stormen" udkom havde lugtet, at vi vilde bringe en Kæmpesensation.

Naar vi har omtalt denne Sag med den perverse Ministersøn, Redaktør Ebbe Munch, saa er det selvfølgelig ikke for at snage i Forbrydelsens Art, men for at hindre, at den Slags Folk fortsætter deres modbydelige Forbrydelser, blot fordi de hører til Systemet. Og under vort Arbejde med at opklare Sagen er vi kommet i Besiddelse af Oplysninger om den dyriske Sædelighedsforbryders Indflydelse paa vort Samfund, af hvilke det fremgaar, at Forbryderen Ebbe Munch var et ledende Medlem af den herværende Sovjetspionrede, Kommu-nistisk Parti, og som saadan har han informeret Moskva om vore militære Midler og Planer. Vi må jo huske paa, at hans Fader er Udenrigsminister Munch, Forsvarsminister under Krigen, som har været under Indflydelse af sin Søn i mangt og meget. Det mærkelige Forhold, at han har ladet sin Søn, Sæde-lighedsforbryderen, beklæde en Stilling i Genéve, at han ustraffet har kunnet fordærve unge Mennesker, at han har kunnet hindre, at Loven sker Fyldest overfor en saa uappetitlig Forbryder, alt dette er tilstrækkeligt til at motivere Udenrigsministerens Afgang, og det helst lidt hurtigt.

En Minister, der ikke hindrer, at hans egen Søn fordærver unge Mennesker, og som ser roligt paa, at denne Søn er ivrig Forkynder af den kommunistiske Pest, kan ikke tolereres her i Landet. Vi har ganske vist været udsat for meget fra Udenrigsminister Munchs Side, men det sidste overgaar dog langt, hvad vi tidligere har oplevet. En saadan Minister er en Fare for vort land. Han og hans Fæller, der har dækket Ebbe Munch, Kommunisten og Sædelighedsforbry-deren, maa tage Konsekvenserne. Ellers maa det danske Folk selv tage sig af d´ Herrer og anbringe dem der, hvor de med Rette hører hjemme."

 

Kildejagten fortsættes i næste udgave af Kasler Journal

 

 

Nu tilbage til Jon Galsters bog fra 1990:

Side 185

Citat:

"1. Brev fra Hofjægermester Jørgen Sehested. 14-10-1973   (* a)

Fra von Thun og Hartel har jeg omtrent samstemmende beretning, at de i forening henvendte sig til Hillerød ret og forlangte udskrift af anmeldelsen mod Ebbe, men man blev henvist til Helsingør ret, og her sagde man i strid med sandheden, at der intet var i protokollerne.

Så drog Hartel sagen frem i folketinget i få ord, men så kom Kjærbøl til ham og bad indtrængende på hr. og fru Munchs vegne, at han ikke ville foretage mere, hvad han så heller ikke gjorde . . .

2. Beretning til statsministeren fra udvalget til gennemgang af afdøde uden-rigsminister P. Munchs efterladte i Rigsarkivet opbevarede papirer.

I 1957 lånte hr. Ebbe Munch 3 af de forseglede pakker. De blev senere leve-ret tilbage og atter forseglet. (* b)

 

* 1) 1990 lykkedes det mig at få adgang til P. Munchs papirer. Det viste sig da, at nu var der kun to pakker, endda uforseglede. Og mens der ifølge udvalgets beretning kun manglede årgangene 1935-40 plus 100 dage af 1940, så manglede nu alt fra 1919 op til 7. juni 1940. Det er ikke lykkedes at opklare, hvem der har været på spil. Endnu. Jon Galster. " Citat slut.

 

a) Lensgreve Jørgen Sehested, Broholm - tiltalt for forsøg på omstyrtelse af den danske regering med tysk hjælp - blev i juni 1948 idømt 8 års fængsel og fortabelse af halvdelen af sin formue.

b) Se det pågældende afsnit foran i "Beretning til statsministeren".

 

 

13
RIGSARKIVET

Side 1

3. august 1990

 

NOTAT af arkivar Erik Gøbel

 

TIL:   Vagn Dybdahl + MHG + PO

ANG:   P. Munchs privatarkiv i Kongelige Bibliotek, Rigsarkivet m.v.

 

Foranlediget af Jon Galsters henvendelse har Jeg kontaktet Det Kongelige Bibliotek for at høre, om man dér skulle ligge inde med PMs dagbøger 1925-1940. - Privatarkivet har jo skiftevis været opbevaret i RA og KB.

 

KBs håndskriftafdeling (ved Carl Erik Bay og Svend Gissel) har derpå med-delt følgende.

Hverken i KBs eksterne eller interne kataloger er noteret noget om, at man opbevarer noget af PMs privatarkiv.

Ikke desto mindre viser det sig ved mit fremprovokerede nærmere eftersyn, at der i fjernmagasin i Vasbygade henstår skønsmæssigt 30 hyldemeter af privatarkivet. Den ene halvdel består af tryksager, den anden halvdel af arkivalier i æsker af Rigsarkivets model; disse sidste er påsat blå skilte med teksten "Kassation".

 

Jeg gætter på, at der er tale om materiale, som er udskilt med henblik på kassation ved et af de ordningsarbejder, privatarkivet har været underkastet siden 1950'erne. - Der kunne således meget vel være tale om det materiale, som nævnes i Niels Petersens 4-siders notat "Bemærkninger vedrørende den påbegyndte ordning af P. Munch's privatarkiv" af 30.10. 1958, (som findes i 4. afdelings sag j. nr. M 43). -

Side 2

- Hermed er der åbnet mulighed for at konstatere, hvad der er tænkt kasseret i privatarkivet efter dettes aflevering.

 

I "Beretning til statsministeren fra udvalget til gennemgang af ... P. Munchs efterladte l Rigsarkivet opbevarede papirer" af 18.04.1959 nævnes følgende på side 2 (l Arkivvæsenets arkiv pakke 704; desuden findes trykt udgave fra 1959):

 

"Efter dr. Munchs død 12. Januar 1948 havde daværende rigsarkivar Axel Llnvald den 25. februar s. å. lejlighed til i dr. Munchs hjem og i overværelse af hr. Ebbe Munch og højesteretsdommer Jesper Simonsen at gennemgå, ordne og summarisk registrere samlingen af erindringer og dagbøger, l alt 12 pakker. Disse blev samme dag forseglet og derefter afgivet til Rigsarkivet. Nogle dage senere blev den øvrige del af papirerne afleveret. I Rigsarkivet lå dr. Munchs papirer i den tilstand, hvori de befandt sig ved afleveringen, indtil efteråret 1956, da en nyordning blev indledet ... I 1957 lånte hr. Ebbe Munch 3 af de forseglede pakker. De blev senere leveret tilbage og atter forseglet."

 

Om dagbøgerne for perioden 1919-1940 i sin tid overhovedet er blevet afleveret, kan ikke vides på grundlag af 4. afdelings sag (J.nr. M 43):

I sin "Tilføjelse til Testamente" af 07.12.1945 nævner PM ikke noget om, at der skulle være et hul i dagbogsrækken.

l den overenskomst, som blev indgået i marts 1965 mellem Ebbe Munch, DNH, KB og RA, lyder § 4 som følger: -

Side 3

- "Med hensyn til ordningen af papirerne må Rigsarkivets principper for registrering og arkivering være afgørende. Ebbe Munch er enig i, at der, når de private papirer <i.e. privat korrespondance> er udskilt, ikke må kasseres noget af det øvrige materiale. Ebbe Munch har i overensstemmelse med P. Munchs "Tilføjelse til Testamente" ret til, når arkivet er ordnet og registreret, at låne materialet til benyttelse også uden for Det Kongelige Bibliotek, idet han dog i så fald må garantere, at materialet opbevares i brandsikker boks."

 

Ved tilbageførslen af privatarkivet til Rigsarkivet i 1975 indgik EM, KB og RA en ny aftale. Heri lyder den tilsvarende § 2 imidlertid som følger:

"Ebbe Munch skal fortsat, sålænge han lever, have fri og uhindret adgang til benyttelse af samtlige papirer og til at arbejde med disse på Rigsarkivet, medens han fremtidig ikke skal kunne bringe dem ud af huset, være sig til eget brug, til udlån til andre eller med andet formål."

En passus man næppe ville have sørget for at få med, hvis ikke der har været særlig grund dertil.

 

Ud fra Rigsarkivets ind- og udlånsjournal samt udlånsbog (i arkivvæsenets arkiv) kan ses, at Ebbe Munch fra 1948 til 1961, i hvert fald i forbindelse med regulære lånesager, er noteret for følgende lån fra de forseglede pakker.

Side 4

344/1958: "32 hft. udtaget af fors. pakker nr. l og 2, jfr. indlagte fortegnelse"

509/1958: "Tidl. forseglet pk. nr. 12"

385/1958: "Tidl. fors. pk. nr. 3a-d og 4a-c" ( = 7 pk.)

19/1959:   "Fors. pk. nr. 9"

127/1959: "Tidl. fors. pk. nr. 2b og nr. 8"

193/1959: "Tidl. fors. pk. nr. 5a-b" ( = 2 pk.)

464/1959: "Fors. pk. 6a-b, 7a-b, 8, 9, lOa-b og 11" ( = 9 pk.)

Der er tilsyneladende tale om, at EM efterhånden har hjemlånt alle de for-seglede pakker.

 

I udlånsjournalen under nr. 69/1960 19.01.1960 findes følgende indførsel:

" Rigsarkivet anmoder cand.polit. Ebbe Munch om bekræftelse af, at han er i besiddelse af de under <diverse datoer i 1958 og 1959 opregnes> til ham udlånte arkivalier". Og 05.02.1960 noteres: "Rigsarkivet anmoder atter om bekræftelse". - Det ses ikke, at en sådan bekræftelse nogen sinde er modtaget.

 

Ved nr. 203/1961 slutter fremvisningen i udlånsjournalen.

Kun på sidstnævnte lånejournalsag ligger der noget, nemlig een seddel med teksten: "Cand.polit. Ebbe Munchs lånejournalsager /60 og 203/1961 er anbragt i pk.: "1948-61 Ang. P. Munchs papirer", som befinder sig i rigsarkivarens kontor".

Der er tale om pk. 705 i arkivvæsenets arkiv: Ang. P. Munchs papirer 1948-1961. I denne findes dog ingen af lånesagerne.

 

Derimod indeholder pakken en fortegnelse over de 12 forseglede pakker. Se vedlagte kopi. Fortegnelsen er udateret, men efter skrivemaskinen at dømme fra perioden kort efter 1948. - Desuden findes en særlig udspecificeret registratur over pk. 1-2.

Side 5

Ydermere ligger der Axel Linvalds notat af 25.02.1948, som ganske klart forudser de mange problemer, der med tiden opstod mellem EM og Rigsarkivet.

 

I samme pakke, i udskrift af dombogen for Vestre Landsret 03.01.1956, findes også citeret højesteretssagfører Jesper Simonsens erklæring af 09.11.-1955; han var åbenbart familien Munchs advokat:

"Mig bekendt førte Dr. Munch ikke dagbog med opnotering af, hvad der pas-serede dag for dag. De efterladte papirer er i væsentligt omfang <en> omfat-tende materialesamling til senere bearbejdelse af historiske emner og perioder. De er deponerede, som de forefandtes, uden registrering af de enkelte bestanddele i pakkerne. Der er ingen særskilt registrering af optegnelser, som forekommer af materialet. Dr. Munch havde udarbejdet historisk beskrivelse af begivenheder under hans deltagelse i det politiske liv, men arbejdet hermed blev afbrudt ved hans død, og jeg ved ikke, om han var nået til året 1940. Beskrivelserne hører også til det deponerede."

 

Rigsarkivarens <ikke afsendte?> brev af 23.11.1955 til Justitsministeriet i for-bindelse med Galster-sagen, fortjener at blive delvis citeret:

"Jeg har indtrykket af, at man i almindelighed forestiller sig, at P. Munch har efterladt sig "dagbøger", ført nogenlunde regelmæssigt fra dag til dag. Selv-følgelig kan jeg ikke afvise muligheden af, at der for større eller mindre tidsrum foreligger sådanne "dagbøger". Af alt hvad jeg har set og hørt ved besøget i dr. Munchs hjem og senere, er det dog mit indtryk, at de forseglede pakker så langt overvejende indeholder hæfter med fremstillinger, mere eller mindre udarbejdet, men dog fortløbende, ikke knyttet til bestemte dage, men samlede om de større begivenheder og vigtigere forhold.

Side 6

Mit kendskab til indholdet begrænser sig til, hvad jeg har kunnet slutte af den foreliggende summariske fortegnelse, og hvad Jeg har iagttaget ved forseglingen af pakkerne, som fandt sted i min nærværelse."

 

l pakke 705 findes også skrivelse af 08.05.1959 fra Kåre Olsen (KB) til rigs-arkivaren. Heri siges blandt andet, at KB har "indvilliget i - efter indtrængende anmodning af hr. cand. polit. Ebbe Munch - at modtage til opbevaring og eks-pedition til hans medarbejdere hans faders, dr. phil. P. Munchs dagbøger. Foreløbig har biblioteket modtaget hæfterne 1-3 og 8-23 ... Biblioteket er kun ugerne gået med til dette arrangement, men da valget stod imellem, at hr. Ebbe Munch enten beholdt dagbøgerne hjemme hos sig selv eller fik dem opbevaret her, anså man det for hensigtsmæssigst at imødekomme hr. Ebbe Munchs anmodning ... Det allerede modtagne er således ikke indført i håndskriftafdelingens accessionsprotokol, ligesålidt som det, der senere måtte blive indleveret, vil blive det. Det behandles på enhver måde som ethvert andet lån fra Rigsarkivet".

 

Seneste interessante dokument i pakken er Svend Aakjærs brev af 13.01. 1960 til Lis Jacobsen (DNH). Dette lyder:

"Efter en samtale, Jeg havde forleden med cand.polit. Ebbe Munch, anser Jeg det for nødvendigt at gøre Dem opmærksom på, at den erklæring af februar 1948 af Axel Linvald, som De i sin tid har modtaget en afskrift af, på væsentlige punkter imødegås af Ebbe Munch. Denne fastholder nemlig, at Rigsarkivet senere har modtaget det meste af det, som Linvald opfører som ikke-afleveret. Personligt har Jeg ikke haft lejlighed til at bese det tilbageblevne på Østre Allé". Jeg er ikke stødt på Linvalds omtale af ikke-afleveret materiale.

Side 7

Et eftersyn i selve P. Munchs privatarkiv pk. 146, Dagbøger 1913ff I-XII, i Rigs-arkivets magasin viser endelig, at dagbøgerne er ført i 12 små stilehæfter. Af disse er de elleve første skrevet helt ud fra første til sidste side; det tolvte er derimod kun beskrevet l starten, medens den resterende hovedpart af dette hæfte er ubeskrevet. Sidste indførsel er fra 1925, hvor indførslerne l øvrigt tynder kraftigt ud inden da. - Materialet ligger endnu i en KBs håndskrift-afdelings karakteristiske kapsler med bibliotekets navn påtrykt.

 

I næste pakke dagbøger (nr. 175) findes tilsvarende stilehæfter, som begynder med begivenhederne om morgenen den 9. april 1940.

Der er tydeligvis tale om to rækker, idet 1913-1925 er nummereret med romertal, medens rækken 1940ff har fået arabertalsnumre, vist nok allerede af PM selv.

For en ordens skyld skal sluttelig anføres, at de kyndige udgivere af P. Munchs "Erindringer VI 1933-1939" (København 1966) side 5 anfører, "at det ikke er lykkedes udgiverne at finde "dagbogs"optegnelser fra den i dette bind be-handlede periode blandt dr. Munchs efterladte papirer".

Side 8

K o n k l u s i o n

• Egentlige dagbøger for perioden op til 1940 er næppe blevet afleveret, hverken til Det Kongelige Bibliotek eller Rigsarkivet. Ja, de har måske aldrig eksisteret.

• Vi bør nu sørge for, at det materiale, som Det Kongelige Bibliotek ligger inde med fra privatarkivet, bliver overført til Rigsarkivet og opstillet sammen med resten af arkivet. Subsidiært må Det Kongelige Biblioteks materiale gennemgåes og registreres af en af vore folk.

• Der kan utvivlsomt graves dybere i denne spændende sag; men jeg stopper hér indtil videre.

Erik Gøbel

03.08.1990

 

14

Rigsarkivets brev til Jon Galster

Side 1

Rigsarkivet

07.08.1990

611-957

EG-VD

 

Jon Galster,

Anemonevej 44,

4470 Svebølle.

 

Som svar på Deres henvendelse af 27.06.1990 vedrørende P. Munchs dag-bøger kan man meddele, at Rigsarkivet har gennemført en omfattende under-søgelse af forholdene omkring dagbøgerne. Tidsforbruget, der er medgået, har bevirket, at man først nu kan svare som følger.

 

Tilsyneladende er P. Munchs dagbøger for perioden fra 1925 til 9. april 1940 aldrig blevet afleveret til Rigsarkivet.

I dag findes (i P. Munchs privatarkivs pakke 146) dagbøger 1913-1925 I-XII i tolv små stilehæfter. Af disse er de elleve første skrevet helt ud fra første til sidste side; det tolvte er derimod kun beskrevet i starten, medens den resterende hovedpart af dette hæfte er ubeskrevet. Sidste indførsel er fra 1925, hvor indførslerne i øvrigt tynder kraftigt ud inden da.

I næste pakke dagbøger (nr. 175) findes tilsvarende stilehæfter, som begyn-der med begivenhederne om morgenen den 9. april 1940.

Der er tydeligvis tale om to rækker, idet 1913-1925 er nummereret med romertal, medens rækken 1940ff har fået arabertalsnumre, vist nok allerede af P. Munch selv.

Den ældste registratur, man har fundet, over indholdet af de tolv forseglede arkivpakker indicerer da heller ikke, at der skulle være afleveret dagbøger vedrørende tiden op mod 9. april 1940. Desværre fremgår det ikke, hvornår registraturen er udarbejdet. -

Side 2

- Til Deres orientering vedlægges kopi af den gamle registratur over de forseglede pakker samt den aktuelle registratur over hele P. Munchs privatarkiv.

 

For en ordens skyld skal lige nævnes, at de særdeles kyndige udgivere af P. Munchs Erindringer VI 1933-1939 (København, 1966) på side 5 anfører, "at det ikke er lykkedes udgiverne at finde "dagbogs"optegnelser fra den i dette bind behandlede periode blandt dr. Munchs efterladte papirer".

 

For så vidt angår Ebbe Munchs hjemlån af materiale fra faderens privatarkiv, kan man meddele, at det allerede i en tilføjelse af 07.12.1945 til P. Munchs testamente var sat som et vilkår for aflevering af arkivet, at Ebbe Munch skulle have ret til at hjemlåne materiale derfra.

Denne ret benyttede Ebbe Munch sig af i udstrakt grad i 1950'erne.

 

Hvem af Rigsarkivets personale, der i sin tid har udleveret materiale til Ebbe Munch, som døde i 1976, kan ikke fastslås i dag. Det fremgår imidlertid klart, at de skiftende rigsarkivarer personlig har haft indseende med sagen. Det drejer sig om Axel Linvald (rigsarkivar 1934-1956, død 1965), Svend Aakjær (rigsarkivar 1956-1963, død 1963) og Johan Hvidtfeldt (rigsarkivar 1963-1978, død 1979).

 

Hvad angår tilgængelighedsfristen, er denne 80 år lige som for de fleste an-dre privatarkivers vedkommende. Så vidt vides har P. Munchs arkiv altid været underkastet den til enhver tid gældende almindelige tilgængelighedsfrist.

Eneste undtagelser i dette privatarkiv vedrører de særlige sager fra Uden-rigsministeriets arkiv og fra Udenrigspolitisk Nævn. Jævnfør den vedlagte regi-stratur. Ganske det samme er tilfældet med tilsvarende materiale i andre privatarkiver. -

Side 3

- Såfremt De måtte ønske yderligere information, er De velkommen til at henvende Dem på ny.

 

Med venlig hilsen

p. r. v.

Erik Gøbel

arkivar

 

 

14

Kollektiv erindring

 

Det forbavser mig, at historikerne Claus Bryld og Anette Warring sluger lektor Jens Kolmos´artikel råt. Det sker i deres kendte værk: "Besættelsen som kollektiv erindring. Historie og traditionsforvaltning af krig og besættelse 1945 - 1977".

Side 107

Citat:

- "Myten om Rostock-mødet

Rygterne opstod i tilknytning til retssagen mod Sehested, Hartel og K. Aa. Mortensen, den såkaldte L.S.-gruppe, i 1946-47. Hovedkilderne var fhv. MF Axel Hartel og en Ove Leif Guldberg, der også var fængslet og tiltalt for landsskade-lig virksomhed. Revision - et blad fra Landsforeningen af 6. Maj 1945 -

Side 108

- rapporterede første gang herom d. 1. marts 1948, hvor det med et citat fra et skrift af Guldberg hed:

 

"Den 17. marts 1940 mødtes danske og tyske forhandlere i hemmelighed på badestedet Doberan ved Rostock for der at træffe endelige aftaler om besæt-telsen af Danmark, da Generalstaben (den tyske) overfor Hitler havde erklæret, at det lykkelige udfald af invasion i Norge var betinget af, at Danmark ikke gjorde modstand."

"Hitler sendte derfor sin mest betroede mand, SS-Rigsfører H. Himmler, ledsaget af fire adjudanter, Dr. Brandt, Dr. Grotman, Dr. Riedweg og Dr. Jacob-sen til Doberan for at træffe endelig aftale med den danske udenrigsminister, Dr. P. Munch, den danske gesandt i Berlin, kammerherre Zahle, den danske marineattaché i Berlin Kjølsen, direktøren for krigsministeriet von Stemann, ritmester Lunding fra generalstabens efterretningssektion, samt endnu en eller to herrer. Mødet fandt sted og aftalerne blev truffet om et dansk skinforsvar, for at sikre Danmark mod et omgående bombardement af det engelske luftvåben."

 

Det var myten om Rostock-mødet, der serveredes her. Og denne kontante myte kom til at spille en stor rolle i Revisions og andre avisers spalter, især i første halvdel af 1950'erne, men tidvis også senere. Rygterne om et møde mellem P. Munch og Heinrich Himmler, hvorunder besættelsen af Danmark skulle være blevet aftalt, var i første omgang blevet behandlet meget lemfældigt af Den parlamentariske Kommission, som på dette grundlag pure afviste dem. Munch blev således ikke indkaldt til afhøring af kommissionen, men kun forsigtigt tilspurgt i en nærmest privat sammenhæng d. 8. oktober 1946 af kommissionens formand, Venstremanden Eigil Holm [læs: Aage Holm] og sekretæren, Eigil Olsen. Munch afviste hele historien, inklusive en rejse til Rostock. Men fremgangsmåden for 'afhøringen' af ham, der i første omgang ikke kom til at indgå i kommissionens referater, fordi man "ikke ønskede, at det kom til offentligheden", samt en senere kritik fra Eigil Holms [læs: Aage Holm] side af hele den måde, kommissionen havde arbejdet på, blev en tændsats for rygtedannelsen, fordi det ikke kunne undgås, at rygterne og omstændighederne ved kommissionens undersøgelse af dem før eller senere kom frem. Også forholdene omkring P. Munchs efterladte arkiv kom til at bidrage til mistanker om, at noget var blevet stukket under stolen. Hans eneste søn fik lov at udtage dele af arkivet -

Side109

- kort før en ekspertgruppe skulle gennemgå det. Endelig har det aldrig kunnet rekonstrueres, hvad P. Munch foretog sig netop denne dag, d. 17. marts 1940. I begyndelsen af 1950'erne dukkede et par tilsyneladende troværdige vidner op, som hævdede at have set Munch i Rostock den pågældende dag, bl.a. tidligere rigsdagsmedlem, pastor Johs. Schmidt, Vodder. Når man hertil lægger det tilsyneladende besynderlige militære forløb d. 9. april 1940, hvor tyskerne frit kunne sejle ind i Københavns Havn, indtage Kastellet osv., uden at et skud blev løsnet, så havde man alle ingredienserne til en sammensværgel-sesteori om Danmarks besættelse.

Fra slutningen af 1970'erne har en mere jordnær teori om den gådefulde historie tilsyneladende vundet en vis tilslutning. Den går ud på - med forskellige andenhåndsvidner som kilder - at P. Munch faktisk foretog en rejse til Rostock omkring d. 17. marts 1940, men at motivet var rent privat. Hans søn skulle i februar måned være blevet arresteret af det tyske politi for homoseksuel adfærd, og homoseksualitet betragtedes i det nazistiske Tyskland som en alvorlig forbrydelse. Munch skulle altså være rejst til Rostock for at få sønnen løsladt og efter visse versioner af teorien i samme (private) forbindelse have haft et møde med chefen for det tyske politi, Himmler.

 

Historikeren Jens Kolmos konkluderede i en artikel herom i 1996:

... på baggrund af, hvad der ovenfor er fremført, vil jeg vove et øje og påstå, at dr. Munch den 8. oktober ikke fortalte sandheden om sin færden i tiden omkring Rostock-mødet godt seks år forinden... At kalde dette for landsfor-ræderi - et møde med Himmler om sønnens løsladelse - fra Munchs side ville være helt ved siden af. Der var nogle kiksere i det danske forsvar selve den 9. april 1940, men set i sammenhæng med hovedlinierne i dansk udenrigs- og forsvarspolitik de sidste år før besættelsen er der ikke meget, der kan overraske omkring Danmarks hurtige given op over for en knusende overmagt. Det er en nærmest absurd tanke, at Munch efter et Rostock-møde skulle have afveget fra eller havde kunnet ændre flere års politik. Rostock-myten kan intet have på sig, men et Rostock-møde med mere privat indhold er mere end sandsynligt.

 

Det kan undre, at Kolmos mener, at Himmler skulle have været til stede under Munchs evt. ophold i Rostock - det kan heller ikke dokumenteres -

Side 110

- men under alle omstændigheder er teorien om Munchs ophold i Rostock og formålet hermed relativt sandsynlig. Og sammenlagt med de i sig selv bemær-kelsesværdige militære forhold omkring det danske forsvar d. 9. april 1940 kunne det i hvert fald udgøre jordbunden for en vildtvoksende og sejlivet mytedannelse, der har varet lige til nutiden.

Det var ikke kun Revision, der kolporterede rygterne om en aftalt besættelse. 1957 førte rigsadvokaten ligefrem sag mod lektor, cand. mag. Jon Galster, der på skrift og i tale hævdede det samme. Galster og hans sag - han blev af Højesteret idømt fængselsstraf for injurier og mistede sin gymnasielærerstilling - vakte stor opsigt i 1950'erne, og også efter hans afsoning vedblev både han og andre at fremstille Rostock-mødet og den aftalte besættelse som en kends-gerning. For mange i den nu ældre generation har denne bizarre debat om Danmarks besættelse været den mest vedholdende problemstilling omkring besættelsestiden i det hele taget, hvilket endnu engang bekræfter den natio-nalistiske ramme, perioden typisk er blevet indsat i. Og forestillinger om natio-nalt svig og hemmelige studehandeler mellem danske og tyske myndigheder spiller utvivlsomt fortsat en rolle i dele af befolkningen, bl.a. - men ikke kun - på grund af den måde, rygterne blev behandlet på af Den parlamentariske Kommission og de politisk ansvarlige efter besættelsen."

Citat slut.

 

16

Kildernes troværdighed

Fortiende og/eller forvrængende manipulationer med den faktuelle viden om besættelsestiden 1940 - 1945 har nået et krisepunkt af forløjethed.

Her nogle eksempler:

Misbrug af "Frit Danmark"

På den ekstreme højrefløj er dannet en "forening" med det frihedselskende navn "Frit Danmark", en frihed opnået ved hjælp af skydeklare våben.

En forening med et højrepopulistisk formål kalder til bevæbnet modstand mod - ja, netop, mod hvad og hvem? Det kunne ligne naiv politisk svindel, men formålet med skydevåben er afslørende for en camoufleret nyfascisme, in casu åbenlys nynazisme. Måske utilfredse tidligere tilhængere af charmetrolden Pia Kjærsgaards Dansk Folkeparti?

Under besættelsen 1940-45 dannede sværmere for den nationalsocialistiske idé mange småpartier.

I Rigsdagen i 1943 sad et par af dem under navn af Dansk Folkeparti og Nationalt Folkeparti.

Ophavsretten til "Frit Danmark"

tilkommer en af besættelsestidens modigste organisationer fra 1942, med bladdrift og sabotage.

Deltagerne var bl.a. Aksel Larsen, Christmas Møller, Ole Kiilerich, Mogens Fog, Elias Bredsdorff, Kate Fleron og Børge Houmann.

Kate Fleron redigerede "Frit Danmark" fra 1945 til 1982. Blandt medarbejder-ne var bl.a. Peter P. Rohde.

 

17

Hvem var A. P. Møller?

Ifølge Gads Leksikon, 2005: "Hvem Var Hvem 1940 - 1945", er A. P. Møller identisk med den her - i citat - nævnte person:

- "Møller, Arnold Peter. 2.10.1876 - 12.6.1965, skibsreder.

A.P. Møller stiftede i 1905 og 1912 dampskibsselskaberne Svendborg og Dampskibsselskabet af 1912. I 1918 stiftede han Odense Stålskibsværft. I 1928 gik han ind i tankredervirksomhed og linjefart på oversøiske områder, som snart blev den dominerende del af virksomheden.

I 1940 bestod rederiernes flåde af 46 skibe, hvoraf 36 i udeflåden udgjorde næsten 90 % af den samlede Mærsk-flådes tonnage. Som skibsrederi var firmaet stærkt berørt af krigsbegivenhederne. For at undgå beslaglæggelser af skibe havde A.P. Møller den 8. april givet telegrafisk meddelelse til udeflådens fartøjer, at de i tilfælde af Danmarks besættelse skulle søge neutral havn. Dispositionsretten over udeflåden fjernedes samtidig fra København til New York for at undgå et eventuelt tysk pres. 32 af udeflådens skibe var dog allerede i løbet af 1940-41 underlagt allieret kontrol. Hjemmeflåden bestod herefter alene af 10 skibe, hvoraf kun 7 var under rederiets kontrol. Krigsårene var meget vanskelige for rederierne. En række af skibene forliste. Det dannede Fællesrederi gik med underskud, og erstatningsforholdene for de beslaglagte skibe var først klarlagt i maj 1958.

Med tyskernes behov for skibe og fragtfart var de danske skibsværfter i centrum for deres interesse. Skibsværfterne blev udsat for beslaglæggelser af skibe og krav om nybygninger og ombygninger af skibe. I april 1940 var der 9 skibe under bygning - eller kontraherede - på Odense Stålskibsværft, heraf 5 store motorskibe til Mærsk. For at undgå tysk beslaglæggelse blev de 5 Mærsk-skibe bugseret til oplægning i danske fjorde - ventende på færdiggørelse til efter krigen. Af de 4 skibe under bygning for fremmed regning blev 3 beslaglagt af tyskerne til ombygning. Dette accepteredes først af værftet efter pres fra Udenrigsministeriet og under protest, - et 4. skib blev først færdiggjort efter besættelsen. I oktober 1942 fremtvang tyskerne ved forhandlinger med Udenrigsministeriet igangsættelsen af det såkaldte Hansa-program. Herved skulle danske skibsværfter bygge 19 skibe for tysk regning på 103.000 tons dødvægt, heraf 6 på Odense Stålskibsværft. Tyskerne fik ikke megen glæde af dette program. Af de 6 fra Odense blev 2 stærkt forsinkede ved sabotage. Af de 4 øvrige blev ingen færdige før efter besættelsens ophør.

I marts 1941 forlangte tyskerne udlevering af 3 tankskibsnybygninger til Mærsk-flåden. A.P. Møller afviste først salg. Han gik derefter ind i forhandlinger om sagen efter pres fra Udenrigsministeriet og efter at have forlangt bekræftelse fra ministeriet på, at dette skete under tysk tvang. Hermed begyndte en langvarig kamp fra 1941-1944 - tidvis under tyske trusler - mellem A.P. Møller og de tyske militære myndigheder om færdiggørelse af disse skibe. Det viste sig, at tyskerne ikke kunne opfylde kontraktens ordlyd om at levere de til bygningen nødvendige kvanta stål. Det lykkedes på dette grundlag at sikre, at kun eet af skibene færdigbyggedes for tysk regning, og at kun en tredjedel af udgifterne til dette ene skib blev betalt over clearingkontoen. Staten, som hæftede for beløbet over clearingkontoen, sparede herved flere hundrede millioner kroner i nutidsmønt. De hjemmeværende Mærsk-skibe gennemførte knap 750 farter i ballast og godt 820 med last under besættelsen. 680 heraf eller mere end 80 % bestod af brændselstransporter med kul til Danmark. De resterende var fragt af korn, salpeter og træprodukter, mens den af tyskerne forlangte deltagelse i malmtransporten Sverige-Tyskland udgjorde en meget beskeden del af skibenes rejser.

A.P. Møller anså den førte sikkerhedspolitik og Scavenius' tilpasningspolitik som katastrofal og deltog i Højgaardkredsens henvendelse til kongen i novem-ber 1940 om at få indsat en ikke-parlamentarisk regering. Rederiforeningen deltog aktivt i erhvervsorganisationernes modstand mod den dansk-tyske told- og møntunion og nægtede med støtte fra A.P. Møller at deltage i forberedelse af videre forhandlinger om en dansk indpasning i det tyske Grosswirt-schaftsraum. A.P. Møller afviste medlemskab af Det tyske Handelskammer og af Dansk-Tysk Forening.

På foranledning af Vilhelm Buhl rejste A.P. Møller i marts 1944 ved en selvskyldnerkaution på 2 mio. svenske kroner et lån fra Jacob Wallenberg i Stockholm til brug ved køb af 3000 maskinpistoler, der i løbet af efteråret 1944 overførtes til Danmark til brug for modstandsbevægelsen.

Skibsrederen blev ikke så lidt fortørnet over, at hans virksomheder i henhold til lovgivningen efter krigen blev pålagt tilbagebetalinger for aftaler, som alle var truffet i forståelse med Udenrigsministeriet. Revisionsudvalget måtte imidlertid henholde sig til revisionslovgivningen og se bort fra tidligere henstillinger. Rederierne blev herved pålagt 2,2 mio. kr. og Odense Stål-skibsværft 459.086 kr. i efterbetaling - som følge af leverancer, der skyldtes de tyske beslaglæggelser af skibe og de aftaler om nybygning af skibe, som regeringen havde indgået under Hansaprogrammet. BNT

Kilder: Revisionsudvalget for tyske Betalinger, skibssager j.nr. 144 A.P. Møller, RÅ. DBL (Henrik Fode). PK. Ove Hornby: "Ved rettidig Omhu". Skibsreder A.P. Møller 1876-1965, 1988. Christian Jensen, Tomas Kristiansen og Karl Erik Nielsen: Krigens Købmænd, 2000. Berlingske Tidende 4.9.1999, Jyllands-Posten 24.11.2000, Berlingske Tidende, 24.10.2000, Birgit Nüchel Thomsen, utrykt manuskript.

 

Artiklen er skrevet af BNT = Birgit Nüchel Thomsen, en af de 49 medarbej-dere under ledelse af redaktionen, de velkendte besættelsestidshistorikere: Hans Kirchhoff, John T. Lauridsen, Aage Trommer.

Jamen, så skulle alt være fint og flot og betryggende i Gads leksikon "hvem var hvem 1940-1945", udsendt år 2005.

Der er blot den mangel ved artiklen, at den fortier omtale af våbenværne-mageren A. P. Møller og end ikke henviser til den mest nærliggende kilde: "Gads leksikon om dansk besættelsestid 1940 - 1945", år 2002.

Som korrekt nævner A. P. Møller, Dansk Industrisyndikat DIS. Dansk Rekyl Riffel Syndikat, Riffelsyndikatet.

klik til Rekyler og Karen Blixens familie

 

 

18

klik til Efterpletter 

sagen om Statens Serum Instituts vaccine mod plettyfus

samarbejde med kz-lejren Buchenwald

 

19

Katyn-massakren

Dansk læge med til afsløringen i 1943 på regeringens opfordring

 

Hvorfor blev "Efterpletter" og Katyn-massakren

2 verdenshistoriske begivenheder

fortiet af De parlamentariske Kommissioner ?

 

Tramsen, Helge Andreas Boysen. Født 30. august 1910 i København. Død 1. april 1979. Forældre tømmerhandler Andreas Eefsen Tramsen og kommune-lærer Helga Henriksen. Gift 27. november 1971 med sekretær Alice Lind født 31. juli 1925 i Kalundborg. Student 1929, Vester Borgerdydskole.

Kandidat sommeren 1936. Juli 1936 reservelæge i Søværnet. Januar 1937 tur-nus Rigshospitalet afdelingen B og D. Januar 1938 vikar for kandidat samme-steds afdeling D. August-oktober 1938 Ortopædisk Hospital. December 1938 kan-didat Sct. Josephs Hospital ortopædisk afdeling. Juni 1939 Finseninstituttets kirurgiske afdeling. December 1939 - august 1944 reservelæge Søværnet. Juni 1940 - april 1941 fast kandidat Sundby Hospital kirurgisk afdeling. Juni 1940 - april 1941 kandidat Ortopædisk Hospital kirurgisk afdeling. Juli 1941 Ortopædisk Hospital kirurgisk afdeling. December 1941 videnskabelig assistent og prosektor, Københavns Universitets Retsmedicinske institut. December 1941 vikar for reservekirurg, assistent og prosektor samme sted. Medlem af inter-national videnskabelig komite til undersøgelse af Katyn-drabene 1943. April 1944 reservekirurg Militærhospitalet kirurgisk afdeling. Juni 1944 -j uni 1945 første assistent Københavns Kommunehospital kirurgisk poliklinik. Januar 1946 - august 1947 reservekirurg Militærhospitalets kirurgiske afdeling. Fra 1947 praktiserende læge i København.

Lærer Danmarks Højskole for legemsøvelser 1941. Overlæge II Søværnet marts 1947- oktober 1951. Overlæge Forsvarets Lægekorps november 1951. Tillige chef for Hospitalsskibet Jutlandia februar-oktober 1953. Korpslæge Køben-havns Brand-væsen marts 1953. Stabslæge II Søværnet fra 1957. Personalelæge Aktieselskabet Forenede Vagtselskaber 1968. Censorsuppleant Den Almindelige Danske Lægeforenings massagekursus 1941.

Studierejse USA 1963. Forfatter af: Ungdommens første Hjælp 1940 (fjerde ud-gave 1956). Medredaktør af: Arbejderbeskyttelse og samaritergerningen i Dan-mark I-II. 1951-52 tidsskriftartikler.

Tillidslæge Arbejdernes Samariterforbund. Repræsentant Foreningen af Yng-re Læger 1936-1946. Formand for Organisationen af Danske Militærlæger 1952. Organisationen af Danske Industrilæger 1955. Medlem af bestyrelsen Militær-medicinsk Selskab 1963. Medlem af Dansk Røde Kors førstehjælpskursus 1954.

Ridder af Dannebrog 1962. Ridder af første grad 1970, HTH 1968, FNTM, FMMA 3, KWSM.

 

Vidnet

 

Af POUL PILGAARD JOHNSEN

Weekend-avisen nr. 41, 13. - 19. oktober 2006

 

TORSDAG den 21. september skete der noget usædvanligt på Retsmedicinsk Institut i København. Efter at have ligget gemt og glemt på instituttet i mere end 60 år blev et kranium udleveret til en polsk delegation, der talte både repræ-sentanter for diplomatiet og en polsk minister. De fik hovedet udleveret i en lille, hvid, forseglet kasse og tog det med hjem til Polen.

Kraniet er et afkogt hoved af en polsk officer. Med sine tomme øjenhuler og to små cirkelrunde huller taler kraniet sit eget tavse sprog om en af det 20. århundredes største massakrer. Det kom til København under krigen på grund af storpolitik, og det er af samme grund, at kraniet blev hentet igen for tre uger siden.

»Det skal bruges politisk. Den polske stat har besluttet, at kraniet skal begra-ves i Katyn i Rusland ved en ceremoni,« siger journalisten Lisbeth Jessen fra Danmarks Radio. Sidste år fandt hun kraniet på Retsmedicinsk Institut, mens hun var i gang med at lave en udsendelse om den danske retsmediciner Helge Tramsen. Det var ham, der tog det med hjem fra Katyn til København under krigen.

»Fra at være en lille, privat historie om en polsk officer og hans efterkommere blev mit arbejde med udsendelsen undervejs pludselig også til storpolitik,« fortæller Lisbeth Jessen.

For det er en gammel historie, der trækker spor helt frem til i dag. Sidste år gav det polske parlament, Sejm, ny næring til en igangværende strid mellem Rusland og Polen, da parlamentarikerne vedtog en resolution, der opfordrer Rusland til at anerkende Katyn-massakren som et folkemord og åbne arkiverne.

Massakren, der blandt andet fandt sted i 1940 i Katyn-skoven ikke langt fra Smolensk, kostede over 15.000 polske officerer livet. Først i 1993, efter Murens fald, anerkendte Moskva – og resten af klodens kommunister – officielt Ruslands ansvar for massemordet, efter at have givet nazisterne skylden i et halvt århundrede. Men Rusland nægter fortsat at anerkende massakren som et folkemord, der ikke har nogen retlig forældelsesfrist, og forrige år lukkede den russiske anklagemyndighed en mere end ti år lang undersøgelse af massakren ved at konkludere, at der var tale om en krigsforbrydelse, hvor forældelsesfristen for længst er overskredet.

Polakkerne derimod ønsker stadig at retsforfølge de endnu levende af de flere end 2.000 russiske gerningsmænd, som man mener deltog i massemordet. I den forbindelse er en officiel begravelse af kraniet fra København i Katyn af stor symbolværdi.

 

Et af de russiske gerningsmænds 15.000 ofre var Ludwig Szymanski. Det er hans hoved, der indtil for nylig lå på Retsmedicinsk Institut, hvor Helge Tramsen indleverede det i afkogt tilstand efter krigen.

Han var en af de 12 europæiske retsmedicinere fra en lang række tyskbesatte lande, som af den tyske propagandaminister Joseph Goebbels blev hentet til området 1943 for at undersøge massegravene og deres indhold. Under-søgelserne pegede tydeligt på, at massakren var foretaget af sovjetiske styrker, og idéen fra Goebbels’ side var da også et propagandafremstød mod Sovjet-unionen.

Baggrunden for Tramsens rejse begyndte med tyskernes indmarch i Polen den 1. september 1939 og Sovjetunionens efterfølgende angreb fra øst i sep-tember samme år, hvor op mod 200.000 polakker blev taget til fange. 15.000 af dem var officerer. Fra efteråret 1939 til foråret 1940 hørte man med jævne mellemrum fra fangerne, men fra april 1940 hørte alle livstegn op, og pårø-rende, som sendte post til fangelejrene, fik brevene retur i maj 1940.

I juni 1941 erobrede tyskerne området omkring Katynskoven, og den 13. april 1943 meddelte den tyske radio, at man havde fundet massegrave i Katynskoven. Tyskerne var overbevist om, at der var tale om ligene af de polske officerer, og at disse måtte være blevet henrettet af russerne, dengang Katynskoven var i russisk besiddelse. Allerede to dage efter kom der svar på beskyldningerne. Sovjetunionens ledelse udsendte en meddelelse igennem telegrambureauet TASS, som lød: »Dette er tysk propaganda. Det er tyskerne selv, der har likvideret de polske fanger, da de besatte Smolenskområdet ved Katynskoven i sommeren 1941.«

Kort tid efter at kommissionen med de tolv læger havde underskrevet slut-protokollatet i Katyn i 1943, rykkede Sovjet ind i området ved Smolensk, og nu foranstaltede Sovjet-Rusland selv en kommission med en undersøgelse, hvor Sovjet hævdede, at det var nazisterne, der havde myrdet de polske officerer.

Og det var som en tysk krigsforbrydelse, at Sovjet prøvede at rejse Katyn-massakren ved krigsforbryderdomstolen i Nürnberg i 1946. Som vidne førte Sovjet blandt andet en af de retsmedicinere, der havde været i Katyn sammen med Helge Tramsen, nemlig doktor Markov fra Bulgarien. Han havde ændret forklaring. I Nürnberg sagde han, at det var under nazistisk pres, han havde skrevet under på slutprotokollatet i 1943. Også en anden af de 12 retsmedicinere ændrede forklaring, men de var begge fra Sovjet-besatte lande, og russerne kunne ikke sandsynliggøre, at der var tale om en tysk forbrydelse.

Sagen blev henlagt, og først et halvt århundrede senere indrømmede Sovjetunionen, at ugerningen var deres værk.

Inden da havde Helge Tramsen i et interview med en eksileret polsk journalist fortalt, hvad han havde oplevet:

»Det, jeg så i Katyn, var en skrækindjagende og forfærdelig oplevelse. Jeg så med mine egne øjne tusinder af lig klædt i polske uniformer i de åbnede grave, myrdede med nakkeskud og med hænderne bundet på ryggen og lagt på række og geled med stor præcision. Jeg så syv massegrave. Det har ikke været en nem opgave at myrde så stort et antal mennesker.«

Den 4. marts 1962 sendte den vestlige station Radio Free Europe udsendelsen ind over Polen. For første gang kunne polakkerne, der levede bag det sovjet-russiske jerntæppe, med egne ører høre den sande beretning om Katyn-massakren.

 

Det er denne radioudsendelse, der mere end 40 år senere er med til at hvirvle Lisbeth Jessen ind i et uventet politisk og personligt spil, da hun arbejder med sin udsendelse om Helge Tramsen og kraniet fra Katyn.

Af Tramsens obduktionserklæring fremgår det, at han har fundet et polsk pas i ligets højre jakkelomme, hvor der står »Szymanski, Ludwig fra Krakow, Kaptajn af reserven«.

I Polen finder Lisbeth Jessen ud af, at der efter kommunismens sammenbrud er udformet lister over alle de polske officerer, som blev myrdet i Katyn. På listen finder hun Ludwig Szymanski, læge og officer af reserven i den polske hær. Han havde to børn, en datter og en søn. Datteren lever ikke mere, men det gør sønnen. Han hedder Jerzy Szymanski og bor i Melbourne Australien, hvor han har været oliearbejder. Her finder Lisbeth Jessen ham. Han har ikke set sin far siden 1939.

Men undervejs har en anden efterkommer efter et af ofrene fra Katyn meldt sig. Hun hedder Maria Sieminski, bor i Krakow, og hun mener, det var hendes far, Helge Tramsen obducerede i Katyn. For det var det navn, hendes broder hørte i radioen i 1962.

Hendes far blev også myrdet i Katyn, og hans fornavn var også Ludwig. Navnet Szymanski og navnet Sieminski er to vidt forskellige navne på polsk, men for en ikke-polak er der ikke den store forskel. Det forkerte navn, Sieminski, stammer fra radiointerviewet, hvor Tramsen fejlagtigt siger Sieminski. Siden da har familien Sieminski været overbevist om, at det var deres far, der blev talt om på Radio Free Europe.

Selvom navnet Sieminski skyldes en fejludtale fra Helge Tramsens side øn-sker de polske myndigheder nu, at der skal laves en undersøgelse, før kraniet på Retsmedicinsk Institut i København kan blive udleveret til en pårørende.

På instituttet er man parat til at lave en dna-undersøgelse, hvis de polske myndigheder kræver det, men i første omgang sammenligner man kraniet med gamle familiefotos af Sieminski og Szymanski. Og hos de danske retsme-dicinere er der ingen tvivl: Det er Jerzy Szymanskis far, Ludwig Szymanskis, kranium. Men uden den polske stats accept kan man ikke uden videre udlevere det.

Efter Lisbeth Jessens henvendelse er Jerzy Szymanski ellers begyndt at plan-lægge rejsen til Danmark for at hente sin fars kranium og bringe det til Polen. Han ringer til den polske ambassade i København for at få at vide, hvad der skal ske med det, men det trækker ud med svaret.

Og nu tyder intet på, at Jerzy Szymanski får lov til selv at begrave sin far. I hvert fald ikke alene. For et par uger siden kom den polske delegation til Danmark for at hente kraniet, og til næste forår vil det blive begravet ved en ceremoni i Katyn, som stadig ikke har så lidt med storpolitik at gøre.

Lisbeth Jessens dokumentarfilm, Kraniet fra Katyn, 2 afsnit

DR2 15.10.2006 kl. 21.50 og 22.10.2006 kl. 21.50

 

 

- set i tv:

Katyn

Politiken 21.10.2006

Af Thomas Bredsdorff

 

Jeg skulle egentlig have skrevet om fredag aftens underholdning. Men et program fra tidligere på ugen bliver ved at trænge sig på, ’Kraniet fra Katyn’, sendt første gang i søndags. Et mønstereksempel på, hvad tv-dokumentarister stadig kan præstere på deres bedste dage.

De første ofre for massakren i Katyn var 15.000 polske officerer, henrettet ved nakkeskud. Næste offer var sandheden – ville jeg gerne have sagt, for sådan er jo den kliché, vi elsker at bruge om krig og kærlighed. Men Katynhistorien er, ligesom virkeligheden, mere kompliceret. Det første, der derefter skete, var nemlig ikke, at sandheden faldt, men at den kom frem. Det var bare de forkerte, der sagde den. Og derfor sejrede løgnen meget længe. En sær og egenrådig dansker røg med i turbulensen.

 Helge Tramsen var en retsmediciner, som dels var med i modstands-bevægelsen, dels modtog en opfordring fra de nazistiske myndigheder i 1943 til sammen med ti andre læger fra besatte lande plus en tolvte fra Schweiz at obducere og verificere ligene i Katyn-skovene. Alle tretten skrev under på, at de havde set massegraven, at de havde undersøgt tilfældigt udvalgte lig og fundet samme dødsårsag, nakkeskud. Samt at det måtte være sket senest april 1940. Det sidste betød, at det måtte være den sovjetiske besættelsesmagt, der havde udført udåden.

Den kendelse passede jo i nazisternes kram. Og da de som bekendt tabte krigen, blev den officielle historie lavet om til, at massakren på de polske patrioter havde fundet sted senere og var udført af nazisterne. Lægerne, der havde sagt det, som passede nazisterne, og som tilfældigvis var sandt, blev betragtet som landsforrædere. For Helge Tramsen betød det, at han ikke kunne få sit job igen på Retsmedicinsk efter krigen.

Hans egen historie, videregivet af hans nevø i programmet, var, at han havde skåret et hoved af et af ligene i Katyn , stoppet det i sin kuffert og brugt det til at skjule nogle kort af vital betydning for englændernes bombetogter, som han smuglede for modstandsbevægelsen fra Berlin til København – under flyveturen som nazisternes 'æresgæst'. Senere skal han have ’afkogt’ hovedet hjemme i lejligheden på Østerbro. Og taget det frem lejlighedsvis til at chokere medicinske studenter med.

Sikken historie. Sikke liv, den giver glimt af. I al sin snirklede uoverskue-lighed fortæller ’Kraniet fra Katyn’ en hel del mere om verdenshistoriens skæve gang end de friserede og autoriserede beslutninger om, hvordan besættelses-tiden var."

 

20

Peter Tramsen, Ole Wivel, Ole Høst og "Ringen"

 

Peter Tramsen 1

 

klik til Den tyske forbindelse

DR radiomontage 23. oktober 2004 kl. 16:00 på P1

Tilrettelæggelse: Lisbeth Jessen. Produktion: Erling Kristensen

 

En af de unge mænd, der var med i "Ringen" sammen med Ole Wivel og Knud W. Jensen hed Peter Tramsen - en ung blond tysker, der flyttede til København i 1930.

Ringens medlemmer er alle døde, men gennem Peters breve, krigsdagbog og udsagn fra hans familie i Berlin skildres tiden i København, dengang han og de andre kammerater drømte om at blive åndsfyrster i et senere Storger-manien.

Det er lykkedes for Lisbeth Jessen fra DR's montagegruppe at finde frem til Peter Tramsen, som var det tyske medlem af "Ringen".

Peter Tramsen døde i 1962, men hans 94-årige søster bor i Berlin, og gennem hende fik Lisbeth Jessen adgang til Peters breve og krigsdagbog.

Marianne Tramsen var meget tæt på sin bror. Ingen af dem levede et almin-deligt familieliv. Peter elskede mænd - og søsteren kvinder.

Peter kom til København i 1930, og her opholdt søsteren sig også fra 1935 - 1938.

I montagen medvirker foruden Marianne andre af Peters pårørende. Ole Wivel nævner flere gange Peter Tramsen i det selvbiografiske værk "Romance for valdhorn".

Og i Hansaage Bøggilds nyudkomne bog "Ringen omkring Ole", der handler om maleren Ole Høst, der meldte sig frivilligt til Waffen SS og døde på Østfron-ten i 1943, omtales Peter Tramsen også.

Men hvem var han?

Hvorfor kom han til Danmark? Og hvorfor blev han en del af "Ringen"? 

"Ringen", som den lille udvalgte skare af unge mænd er blevet kaldt, havde et åndeligt centrum, nemlig den østrigske, karismatiske, homofile Fritz Wasch-nitius. Ideologien var det åndsfyrstelige, det storgermanske.

Man drømte om senere at blive åndsfyrster i et nazisitisk Storgermanien, og der blev læst Hölderlin, Stefan George og Nietzsche. Og diskussionen har siden 2000 gået på, hvorvidt Ole Wivel og Knud W. Jensen aktivt medvirkede til, at den unge maler Ole Høst meldte sig til Waffen SS og faldt.

I følge Ole Wivels værk "Romance for Valdhorn" tog Peter Tramsen tilbage til Tyskland straks efter 9. april 1940, fordi han da følte sig unerwünscht - uønsket, og på den måde får Ole Wivel belejligt skrevet ham ud af sin selvbiografi lige ved krigens begyndelse.

Men sådan var virkeligheden ikke. Helt hen i juni 1942 befandt Peter Tramsen sig i København; han var overhovedet ikke taget hjem,  men betragtede sig selv som civil Wehrmachtsoldat.

De unge mænd med de sværmeriske tanker holder heller ikke op med at se hinanden straks ved krigens begyndelse. Tværtimod. De har kontakt med hin-anden langt hen i krigen.

I sin biografi gør Ole Wivel meget ud af at forklejne det politiske aspekt ved "Ringen", og det stemmer ikke helt overens med sandheden.

Peter Tramsen tog langt senere afsted til fronten - et tidspunkt mellem som-meren 1942 og efteråret 1943. I "Romance for valdhorn" bliver den unge maler Ole Høst overhovedet ikke nævnt.

Det ser ud som om Ole Wivel ikke kender til Ole Høsts engagement i Waffen SS eller hans tragiske død. Men af Peter Tramsens krigsdagbog fra Rusland fremgår noget helt andet.

Det er først efter Ole Høsts død i august 1943 samtidigt med at den danske samarbejdspolitk ophører, og den danske regering går af, at medlemmerne af Ringen vender sig bort fra Fritz Waschnitius.

Peter Tramsen overlevede krigen - og tog bagefter til Flensborg, hvor han var født. Han vedblev at være homofil - "adopterede" en yngre mand, som han elskede. I 1969 begik han selvmord, da den unge mand havde været ham utro."

 

 

Peter Tramsen 2

Uddrag fra Hansaage Bøggilds

"Ringen omkring maleren Ole Wiedemann Høst"

Bornholms Tidendes Forlag 2004. 2. oplag

 

Peter Tramsen er nævnt:

 

s. 35: - samt en idealistisk indstillet tysk kontorist i et københavnsk papirfirma, Peter Tramsen, der alene i kraft af sin afstamning ikke har kunnet undgå at have forbindelse til besættelsesmagten og under alle omstændigheder var i en alder, hvor han stod til tjeneste i den tyske værnemagt.  . . .

s. 37: - Det forekommer, at Peter Tramsen var den mest realistiske i hele flok-ken. Fra sit hjem i Flensborg var han fortrolig med den tyske litteratur. Han befandt sig godt med sit arbejde og sine studier og nød kammeratskabet, men da den tyske besættelse den 9. april var en kendsgerning, følte han, at de glade dage i Danmark var forbi. Han var sikker på, han ikke mere ville være velkommen i Danmark og indstillede sig på at vende hjem til Flensborg, men han var noget længe om at finde ud af det. Først et årstid efter var han hjemme i Flensborg, hvorfra han gjorde resten af krigen med som værnemagtssoldat på mere vestlige fronter. Derfra var han vedblivende i brevkontakt med Ole Wivel og meget periferisk Ole Høst og Erik Johansen.  . . .

s. 50: - Fra hans ( Fritz Waschnitius ) tid i det tyske er der et brev, Peter Tramsen skrev til Erik Johansen på Christiansø den 3. juli 1941. Han og Knud W. Jensen havde fået et langt brev fra Fritz - fra Rumænien, "hvori han skriver, at han efter grundig Overvejelse har besluttet sig til at tage tilbage til Kjøbenhavn, saasnart han fik Mulighed for det".  . .

s. 57: - Den tyskregistrede østriger Waschnitius endsige Peter Tramsen, kan heller ikke i længden have været typer, Havsteen fandt det mest interessant at have blandt sine venner. Han var på vagt overfor et hvert litterært udtryk, der kunne tages til indtægt af nazismen, og da vennerne skiltes den 8. april 1940 efter en en lang dag med forlagsdrøftelser hos Havsteen-Mikkelsen, var de enige om, at arbejdet skulle fortsættes næste dag, men Havsteen var urolig, og i døren lød hans sidste replik ifølge dagbogen: - "På gensyn i morgen - hvis ikke Danmark er besat".

Peter Tramsen fandt, det var en barsk bemærkning, og da han fulgtes hjemad med Ole Høst, og alt omkring dem forekom roligt, trøstede de sig med, at det nok bare var Havsteens fantasi, der løb af med ham. Hvad skulle tyskerne i Danmark?

Men næste morgen fyldtes himlen af sorte skygger fra Luftwaffes maskiner, og flyveblade flagrede gennem luften. Tyskerne var i fuld gang med at indtage Danmark. De nazistiske horder brød alle normer ved om morgenen den 9. april at overfalde Danmark, der hurtigt kapitulerede og i timerne efter blev besat.

Da kunne han (Peter Tramsen) ikke klare mere. Nu måtte han samle sig om sit eget arbejde, og det blev lige omkring den tid, han gennemførte bruddet med både Ole Høst og Fritz Waschnitius. Ole var rystet over Havsteens reaktion og talte om, hvad de nu skulle sige til hans far.  . . .

s. 69: - Siden orienterede Bo Elbrønd-Bek mig om sit arbejde med, hvad der fra hans side lægger op til en afhandling om Ole Wivel. Den har jeg ikke læst, da den ikke er publiceret endnu, men ifølge et uddrag, jeg har fået tilsendt, standser han op ved Peter Tramsens brev fra den 3. juli 1941 til Erik Johansen, idet han noterer, at det indledningsvis fremgår af brevet, at krigsudviklingen ikke havde fremkaldt nogen opløsning af kredsen, men tværtimod - "blot bekræfter deltagerne i deres nationalsocialistiske anskuelse", hvorefter han når frem til, at "ligesom Knud W. Jensen siden hen finansierer Wivels Forlag, finansierer han også kredsens forskellige aktiviteter, hvilket skaber den ubodelige skyldfølelse, som bliver en central drivkraft i hans mæcen-virksomhed som kultur- og kunstformidler".  . . .

s. 70: - Ole Høst, Arne Madsen og Erik Johansen var på Christiansø, da Peter Tramsen i brevet den 3. juli 1941 underrettede dem - eller i hvert fald Erik - om en aften hos ham med Ole Wivel og dennes ældre bror, Per Wivel, samt Holger Nielsen, Knud W. Jensen og Helge Bertram til et par flasker rødvin, -

- "og vi aftalte, at vi nu paa Lørdag og Søndag vil mødes i Glumsø i Midt-sjælland, for der at holde vor noget forsinkede Midsommerfest. Helge kommer ikke med, og saa bliver der kun os fem. Men vil vil jo nok komme til at savne dig og sikkert snakke baade om dig og om Fritz og ønske, at I var til Stede.

Maaske bliver vi saa Natten over ude i Skoven og ved Søen og lægger os saa næste Morgen til at sove i Solen. Men det afhænger af Vejret. I hvert Fald glæder jeg mig meget til den lille Tur, hvor vi er ganske uafhængige af de respektive Familier. Mon Knud har sendt Ost og Penge? Jeg har bedt ham om det i sidste Uge og skrevet det op paa en Seddel til ham sammen med din Adresse. Jeg er bange for, naar jeg spørger ham i Morgen, at han har glemt det alligevel. Men saa skal han nok faa en alvorlig Paamindelse."

Hvad Elbrønd-Bek har fundet det vigtigt at notere, må endnu engang føre mig til erindringen om ophængningen af billederne på Oluf Høst Museet de sidste dage før åbningen fredag den 12. juni 1998. Knud W. Jensen havde selvfølgelig andet at tænke på end fortiden - ikke mindst hvad angik museets forhold til familien - men hvor var han afslappet, da vi havde fået billederne på plads. Knud rettede sig op, som havde han lige sat en tung kasse fra sig, så ud over værket og udbrød:

- "Nu er der ingen af os, der skylder Oluf Høst mere".

Var det en tilfældig bemærkning? Jeg kunne ikke spørge. Blot lade ordene i dette spontane udbrud fæstne sig i en undrende eftertanke.  . . .

s. 75: "Det umulige samvær"

- Da tiden efter inddrog Ole Wivel i andre engagementer, var der ikke plads til en Waschnitius, men mødtes de siden? Efter tilbagevenden fra sin amerikanske odyssé i Wien, fik Waschnitius sin gang på forlag i København, og oversætteren og Gyldendal-direktøren undgik ikke at mødes, men han kom - "ikke så meget på mit kontor, som i udenlandsk afdeling, og han fik vist rettigheder til tyske oversættelser af danske forfattere placeret via Gyldendal. Det var meget få gange vi mødtes, og jeg tog ikke noget opgør med ham efter besættelsen, men under den. Han måtte bort fra Danmark, som Peter Tramsen rejste allerede kort efter 9. april. Fritz var bohéme, musik og kunstnerisk dybt engageret og kyndig, og jeg forsøgte at være loyal over for ham indtil han blev censor ved Danmarks Radio. Så var samvær umuliggjort."

Det havde på trods været engagerede ungdomsår, men Wivel måtte sande, at unge menneskers vildfarelser kan koste dyrt.  . . .

s. 111: - De kunne søge det forholdsvis nye parti Dansk Samling og mod-standsbevægelsen, som Havsteen gjorde det, men for den unge flok fra gode, velbjærgede kredse drejede det sig om en omvæltning, der gik over grænserne, hvor modstandsbevægelsen var at opfatte som en national frase med det sigte først og fremmest at være samfundsbevarende - få tyskerne ud af landet og vende tilbage til, hvad det havde været.

Skulle den rensende storm rejse sig over Europa, var de tyske idéer det ideelle for mange og det blev det altså også også for denne kreds via klas-sikerne - og Waschnitius, tilsat Ole Wivel, som det mere end anes i hans første digte. Vist tog de afstand - mere eller mindre udadtil - efterhånden som det gik op for dem, hvad der var på vej, men sket var sket, og det kan bagefter være svært at forestille sig, at under andre påvirkninger, var de måske blevet en gruppe under modstandsbevægelsen. Kun de tilbagestående realiteter taler for sig selv, Wivel-brevene ikke mindst. Danmark har stadig svært ved at tilgive sådanne kraftige udsagn, og Erik Johansen var i en situation, hvor det var umuligt for ham at følge Ole Høst som lovet, endsige leve op til Ole Wivels forventninger. Men hvad med Wivel selv?

Med mobilisering af en slags god vilje mener jeg, man kan læse de to Wivel-breve som meget lette at bortforklare. De kan udlægges - alt efter hvem der gør det - som Wivels respekt for kammeraternes konsekvente holdning, pro et contra, til begivenhederne, enten det havde været modstandsbevægelsen eller tyskerne - som det altså var, men tesen holder ikke. Den hunosøske analyse melder sig med tyngde, efterladende en skarp fornemmelse af, at Ole Wivel var længere om det, end han egentlig giver udtryk for, og ideligt opfordrede Erik Johansen til at skrive til Peter Tramsen samt så sent som efter krigen stadig kunne mødes med Fritz Waschnitius på Hotel d´Angleterre og Café Kronborg, men slutter Hunosøes historie så med det?

Eller er den først nu, den begynder? . . .

 

 

21

- et par kendsgerninger . . .

før det ved lov gøres strafbart for kunstneren

at fornægte et ungdomsværk i

arkitektur, billedkunst, dramatik, musik, litteratur

som det skete for Ole Wivel
 

Nordica, teksthistorie & æstetik, bind 17, år 2000.

Jørgen Hunosøe: - "Om Ole Wivels tidlige digtsamlinger sat i relation til hans selvbiografiske værk".

Stop.

Hvis Jørgen Hunosøe har læst Kai Friis Møllers anmeldelse i Ekstrabladet, 4.1. 1944: - "Man kan undre sig ved at se den udsendte femte digtsamling betegnet som Første Samling", burde Hunosøe have trådt meget varsomt.

Det gør han ikke, uagtet Wivels udsagn til Ekstrabladet 9.12.1943:

- "Den samling som udkommer nu, er en omstart. De foregående må af de mennesker, der var så elskværdige at vise dem en smule interesse, betragtes som skitsebøger".

Men, nej, Wivel havde sagt til Berlingske Aftenavis, 6.5.1944: - "En digter skal være vederhæftig".

Hunosøe slap katten ud af sækken:

- "Hvordan går det til, at et kritisk, begavet ungt menneske lader sig forføre af en tankegang, der i sit udspring mere eller mindre har bund og grund fælles med nazismen? Det er besvarelsen af dette spørgsmål, der legitimerer beskæftigelsen med de fem digtsamlinger, som Ole Wivel ellers stort set har ønsket slettet af forfatterskabet".

Dermed var bolden på banen: Afsløringen af ’nazidigte’ og en ungdomsklike med Wivel og hans ’nazivenner’.

 

Ekstrabladet 9. december 2000, blikfang: - "Ole Wivel flirtede med nazismen. Gyldendaldirektøren har forsøgt at skjule sine halvfascistiske ungdomsdigte, mener litterat".

John Chr. Jørgensens artikel, uddrag:

- "Ole Wivel sætter sin officielle debut som digter til 1948, da han udgav 'I Fiskens Tegn'. Litteraturvidenskabsmanden Jørgen Hunosøe afslører nu, at der gik en hel håndfuld digtsamlinger forud for 'debuten', og at de to tidligste, 'Digte' fra 1940 og 'Udvalgte Digte' fra 1942, indeholdt 'en dyrkelse af overmennesket' og 'en førerkult, der minder om fascismen'. Den unge Wivel var kryptofascist, mener Hunosøe, som også påviser, hvordan Wivel i sine erindringer prøver at fortrænge og fornægte sine ungdommelige vildfarelser, ja, at skjule ungdomsdigtenes eksistens. -

- Wivel var ikke den eneste blandt tidens intellektuelle, der flirtede med nazismen. Når Hunosøes afsløring forekommer sensationel, er det, fordi man af Wivels erindringer kunne forledes til at tro, at han trådte frem som digter samtidig med Morten Nielsen og i det hele taget befandt sig i omegnen af de unge modstandsfolk".

Stop.

Wivels erindringer er klar tale. Men hvem er 'man', bortset fra John Chr. Jørgensen?

 

Politiken 27. juni 2004, blikfang: - "Faldet for Stortyskland. Nu foreligger Hans-aage Bøggilds bog ’Ringen omkring Ole’. Den hjælper til at forstå de tidstypiske nazistiske sværmerier i et københavnsk bohèmemiljø omkring bl.a. Knud W. Jensen og Ole Wivel".

Hans Hertels artikel, samme sted, uddrag:

- 'Gefallen für Grossdeutschland' stod der i et officielt brev fra Berlin, som i 1943 meddelte ægteparret Hedvig og Oluf Høst, at deres søn var faldet på Østfronten. Og faldet for Stortyskland, det var Ole Høst. I flere betydninger. Det samme gjaldt det bohèmemiljø, han udgik fra, og som nu igen er kommet i søgelyset, fordi det også rummede de siden så kendte navne Knud W. Jensen og Ole Wivel.

Ole Høst var den i gruppen, der tog de nazistiske sværmerier mest alvorligt - og den eneste, der døde af det. Men alle faldt de for charmeoffensiven sydfra. Det er emnet for den bornholmske journalist Hansaage Bøggilds bog, der i den sidste uge er blevet forhåndsskrællet af pressen og falbudt i sensationslunser til både det kødædende og det konfektspisende publikum. -

- Men Ole Høsts vigtigste og mest fatale mentor blev den tilrejsende østriger Fritz Waschnitius, der bl.a. levede af at formidle dansk kunst til udlandet. Det gav ham kendte beskyttere og bragte ham ind i det livlige kunstnermiljø i Gudhjem. Waschnitius var særlig glad for unge mænd, som han læste høj-spændte tyske lyrikere og Nietzsches filosofi med. Omkring den charmerende skønånd med den wienerske accent opstod et bohèmemiljø, der blev farvet af helteidealer à la digteren Stefan Georges Männerbund, nazistisk tintet ove-rmenneskefilosofi, førerkult og demokratiskepsis. 'Ringen', som de meget tysk kaldte sig, rummede også Vedbæk-drengene Knud W. Jensen og Ole Wivel og malerspiren Erik Johansen. -

- Især Ole Høst sang med på hans melodi om, at "det europæiske menneske skal frelse verden fra den kommunistiske fare", men også andre i kredsen havde en skrårem af huden. I 1941 tog Ole Høst og Erik Johansen arbejde i en kulmine ved München for sagens skyld. De meldte sig til Waffen-SS.

Erik Johansen slap hjem - han skulle giftes. -

Stop.

Hvorfor slap han hjem? Se senere.

- Historiens skurk er naturligvis Fritz Waschnitius. Men faktisk forholder Bøggild sig lige så kritisk til Ole Wivel. I 1998 tog han Wivel på ordet, da denne i et brev udlagde Ole Høsts tilslutning til Waffen-SS som afsporet idealisme og en ulykkelig tilfældighed. -

- Bøggilds ændrede syn på Wivels udlægning efter afsløringen i 2001, da Wivel angreb en litteraturforsker med en usand pjece"  -

Stop.

Usand pjece? Nonsens. Wivel ytrer sig arrigt i "Den ondskabsfulde Klods-major".

- "som provokerede Jyllands-Posten til at publicere stærkt belastende tekster, et digt og nogle breve, fra 1941-42. -

- Fra Knud W. Jensen kendes ikke så belastende udsagn. Han omtaler ikke kredsens sympatier i sine erindringer, men han vedgik dem: "Det er et mørkt punkt i min fortid, som jeg er meget lidt stolt af, men jeg vil fortælle dig ærligt om det og vise dig de breve, jeg har", sagde han flot, da vi diskuterede det i 1995. Det nåede han nu aldrig før sin død i 2000". -

Stop.

Hvorfor fulgte Hertel ikke sagen op? Et forsinket opstød 9 år senere er ikke relevant. Med mindre Hertel havde tilføjet, om en del af Jensens formue hidrørte fra en værnemagergevinst. Plus ekspansion 1945–51 til købet af Gyldendal i 1952. Dernæst de 10 mio kr. ved salget til Kraft Foods i 1956 for - "ikke at dyste med andelsbevægelsen på den ene side, og en af verdens største fødevare-koncerner på den anden". Et lidt ejendommeligt spark til andels-bevægelsen, som kun havde 1/3 af markedet.

 

Hertel: - "Det handler også om noget uhyre tidstypisk for 1930'erne og 40'erne: den totalitære fascination, diktaturets fristelse, som den fandtes på både højre og venstre fløj. Bøggild overser en vigtig inspirator for vennekredsen: tyskpro-fessoren Carl Roos, der blev Hitler-beundrer, tog imod Det Tredje Riges medaljer og messede om "det ensomme, høje heltesværd". Roos blev især Wivels mentor, bro til "den store reaktionær" Stefan Georges idé om digternes åndelige førerskab "mod demokrati og materialisme", som Roos sagde. Roos skulle efter planen være den faglige garant, når Ringens Forlag - med officiel adresse i Wivels morfars ejendom Vesterbrogade 9B - skulle sprede tysk højromantisk litteratur. -

- Det begyndte i sværmerisk idealisme og fantasteri, men når fjenden står i landet og man støtter den, så hedder det kulturel kollaboration. Medmindre man foretrækker at henregne det under tåbeparagraffen".

Stop.

Det er under tåbeparagraffen, at Hertel lader hånt om den europæiske påvirk-ning af tysk kultur, især vor egen påvirkning, før nazismen, in casu kolbøtten i 1933. Det er, hvad sagen drejer sig om.

 

Jyllands-Posten 7.3.2001, blikfang: - Ole Wivel og "den vidunderlige krig''

Marianne Juhls artikel, 1, uddrag:

- "I sin erindringsbog "Romance for Valdhorn" går Ole Wivel som katten om den varme grød, når han fortæller om sine "romantisk-heroiske vildfarelser". Ordene dækker over et levende engagement i fascistiske idealer. "Hvad er for resten nazisme?" spørger Ole Wivel i sit 24 sider lange skrift "En ondskabsfuld Klodsmajor", som udkom i sidste uge"-

Stop.

Det er citatfusk. M.J. bringer ikke fortsættelsen, Wivels svar, polen for hans livsværk, kilometer fra nazisme.

- "Skriftet er et svar på artiklen om Ole Wivels tidlige digtsamlinger set i rela-tion til hans selvbiografiske værk, skrevet af mag.art. Jørgen Hunosøe i tids-skriftet "Nordica". -

- Ole Wivel afviser Hunosøes analyser som "sygelige forestillinger" og henviser til sine "udførlige biografiske oplysninger" i sin erindringsbog "Romance for Valdhorn" fra 1972. Hunosøe manipulerer med erindringsbogen, mener Wivel. -

- I "Romance for Valdhorn" skriver Ole Wivel om Fritz Waschnitius: "Han blev min lærer og vejleder på godt og ondt denne vinter 1939-40". Kredsen udviklede "et dybt, sygeligt hadforhold til vor egen tid« og opsøgte "den heroiske livsanskuelse". Ole Wivel oplevede en "dyb følelse af fællesskab. Kun alt for villigt drev også jeg kult med mysteriet, den romantiske idealisme og suspenderede gradvis den realitetssans, som tiden snart skulle sætte ubønhørligt på prøve." -

- Hvad Ole Wivel ikke nævner i sine erindringer er, hvem der betalte en dyr pris. Det var bl.a. to af kredsens medlemmer: de unge malere Erik Johansen og Ole Høst - søn af Oluf Høst. Ole Høst er overhovedet ikke nævnt i Wivels bog. -

Stop.

Marianne Juhl vil ikke forstå Wivels erindringers klarhed og diskretion. Hun har en anden hensigt:

- Den 28. juni 1941 skriver Ole Wivel et brev til vennen Erik Johansen. I brevets slutning står følgende:

"Det som virkelig giver mig styrke er bevidstheden om den store linje, om at jeg nu har begyndt den kamp som skal ledes ind i det højeste statslige plan. I fulde drag inddrikker jeg sommerens frodighed i det skønne sydsjælland. Mange nye toner klinger frem, og jeg har tro til fremtiden. Maaske har de sidste dages vidunderlige og ufattelige krigshændelser faaet nyt blod til at strømme i det store germanske legeme, og ogsaa vi har ret til at knytte haab ved drømmene om et nyt Europa."

De vidunderlige krigshændelser, Ole Wivel omtaler, må være Tysklands invasion af Sovjetunionen den 22. juni 1941. Brevet fortsætter:

"Erik: mange opgaver venter os, som har alvor og mod til at bekræfte skæbnens og livets love. Lad ingen time gaa unyttet hen, ingen dag hvor vi ikke søger en større renhed. Og lad de maal, som sættes da vor lille ring blev sluttet, ved de nye Guders gunst og ved vor brændende vilje endelig naas. - Din ven Ole."

I et brev fra 1. februar 1942 skriver Ole Wivel igen til sin ven Erik Johansen. Men denne gang er tonen en ganske anden. Ole Wivel har erfaret, at Erik Johansen er vendt tilbage til Danmark efter sit ophold i den tyske træningslejr, og han udtrykker stor skuffelse over vennen:

"Da du tog beslutningen om at gaa i krig, rystede du med fuld ret enhver forpligtelse af dig. Den som vil døden vinder livet. Jeg nærede ærbødighed for dig og min tro paa dig fornyedes.(...) At du vilde staa fast til trods for denne sidste prøvelse var saa dybt befæstet i mit hjerte, at jeg frydede mig over at kunne triumfere, fordi du - min ven - bekræftede den heroiske holdning, der har baaret alt det vi var og er. Dit nederlag er uigenkaldeligt. I dette fald, du veed det, river du alt det med dig, som hidtil har været imellem os. Min foragt for dig er stor, og jeg er utrøstelig. (...) Det bliver mig tungt at skulle se dig i øjnene igen, men jeg vil gøre det fordi min kærlighed til dig ikke er blevet mindre."

 

7.3.2001, blikfang: "Forfatter dyrkede fascismen". Marianne Juhl, 2, uddrag:

- "Forfatteren Ole Wivel var som ung langt mere involveret i en kreds, som dyrkede fascistiske ideer, end han vil være ved. Det viser hidtil hemmeligholdte breve og et digt. I meget skarpe vendinger afviste forfatteren Ole Wivel, for 14 dage siden, at han som ung var optaget af fascistiske idealer. Jyllands-Posten har imidlertid fået adgang til nogle breve og digte, skrevet af Ole Wivel i 1941 og 1942, som viser det modsatte". -

 

17. juni 2004. Marianne Juhl, 3, uddrag:

- "Louisianas stifter, Knud W. Jensen, flirtede med nazisme; han bar siden besættelsestiden på en tung skyldfølelse over for billedkunstneren Oluf Høst. Det fremgår af bogen "Ringen om Ole", som udkommer om kort tid. Bogen fortæller historien om Oluf Høsts søn, Ole Høst, som meldte sig til Waffen SS og blev dræbt under krigstjeneste på Østfronten i 1943. -

- Men et andet medlem af ringen blev ved med at minde Knud W. Jensen og Ole Wivel om deres fælles fortid. Det var den nu afdøde Erik Johansen, der også drømte om at blive kunstner. I et brev fra 1992 opfordrer han Knud W. Jensen til at melde ud om sin ungdoms vildfarelser. Ellers vil han afsløre sagen om "landsforræderikomplottet Ringen med femtekolonnemanden Frits Wasch-nitius, Ole Wivel og dig selv som de førende figurer," som han skriver i brevet".

Stop.

Hvem er kilderne til Marianne Vaaben Juhls hemmelige brevsamling? En kilde kan være litteraten Henning Fengers hustru, kusine til Ole Wiedemann Høst. Andre kilder hemmelige agenter, som har overdraget Marianne Vaaben Juhl de famøse breve.

MVJ.s mor, Inger Larsen, født Vaaben.

Som ikke må forveksles med et andet slægtsvåben, en vis cand. mag. Ejnar Vaaben, som var en emsig nazist i Dansk Folkefællesskab og leder af Schalburg-korpsets "Skoling og politiske Verdensanskuelse".

 

Aarhuus Stiftstidende, 9. dec. 1979, Henning Fenger - som har skrevet om brødrene Waschnitius - om gæster hos Oluf Høst, der fortalte om Oles død:

- "De mange sandhedsvidner, der helt op til slutningen af 1950´erne meldte sig hos Oluf Høst, havde hver deres version. At den gerne skulle honoreres med en form for vederlag, enten penge eller logi, siger næsten sig selv".

 

Hansaage Bøggilds "Ringen omkring Ole", side 3:

- "Maleren Ole Wiedemann Høst brød i protest med hjemmet på Norresan i Gudhjem og valgte nazi-kammerater der plejede ekstreme mandsidealer i håb om en bedre verden. I 1943 faldt han som Waffen SS-frivillig på den tyske øst-front".

H. Bøggilds ærinde fremhæves ved en ensidig kritik af skurkene Waschnitius, Erik Johansen, Ole Wivel og Knud W. Jensen.

Det sentimentale, i hånd med provinsiel mistro, dækker over fejl, ex. at Johansens pige var gravid, og årsag til, at han vendte hjem. Forkert. Kun ved i Hamborg at nægte at aflægge troskabsed til Hitler, fik Johansen chancen til at undgå at blive krigsfrivillig. Dernæst kender Bøggild ikke den københavnske fristelse, Kronborg, et i datiden velmeriteret spisested i Johansen-familiens eje.

Knud W. Jensens firma, Peter Jensen, var genbo til Cafe & Restaurant Kron-borg, samlingssted for ungdomskliken.

H. Bøggilds note 99 henviser til Ekstrabladet, 30. dec. 2002. Skal være 2000. Der er andre fejl. Og uden støtte fra Jørgen Hunosøe var "Ringen omkring Ole" næppe udkommet.

På bogens bagklap skriver Hunosøe:

- "Kunst og nazisme. Om Ole Høst og kredsen omkring ham" - "der tilskyn-dede ham til at tage den fatale beslutning".

* Protest. Tilskyndede? Den påstand kræver bevis.

Den 25-årige Ole Høst traf selv sin beslutning ved at gå med fra Frikorps Danmark til SS-Wiking. Han kunne, som Erik Johansen, i Hamborg have sagt fra i sidste øjeblik.

H. Bøggild involverer Jørgen Nash. Det må da være tilladt at gøre opmærk-som på, at forskellen på brødrene Asger Jorn og Jørgen Nash er evident. Jorn argumenterede i sit sprog og i sin kunst. Jørgen Nash postulerede.

 

Ekstrabladet 30. december 2000, et indlæg fra Jørgen Nash, uddrag:

- "I midten af 50'erne spurgte Informations kulturredaktør, om jeg ikke kunne tænke mig at tage til Gudhjem og skrive en større ting om Oluf Høst i anledning af hans kommende retrospektive udstilling i Rønne Kunstmuseum som han havde skænket en ny malerisal. Det sagde jeg naturligvis ja til og skrev til den store mester i Gudhjem, om han ikke kunne skaffe mig, kone og to børn en sommerlejlighed, så jeg kunne tage mig god tid til at skrive om han livsværk.

Stop.

Ole Sarvig var kunstanmelder ved Information, suppleret med Peter P. Rohde.

- Oluf Høst og hans søde kone Hedvig inviterede os til at bo gratis en hel måned på den i dansk malerkunst så berømte gård Bovnemark ved Gudhjem, hvor Høst i sin tid blev født.

- Det første jeg gav mig i kast med, var at læse digteren Otto Gelsteds fremragende bog om Oluf Høst i serien "Dansk Kunst".

I beskrivelsen af de mange malerier, hvor ildebrande var det næsten evige motiv, og oliebillederne af Bovnemarks udødelige ladeport med himlens og havets lys morgen, middag og aften, sammenligner Gelsted Høst med lysets geniale mester Rembrandt. / Jeg kaldte anmeldelsen "Rembrandt i Rønne". Det blev han og Hedvig så glade for at læse, så de forlængede vort sommerophold på den sagnomspundne Bovnemark gård en måned til.

Men en dag, vi var til fin middag i deres smukke hus i Gudhjem, trak de os til side og sagde, at der var noget meget sørgeligt, som de ville vise os. Det var sønnens kammer, som de havde indrettet til et mindeværelse med alle hans bøger, billeder, ting og sager. Som frivillig i Frikorps Danmark var han faldet i 1943 på Østfronten i kampen mod kommunisme og senere hyldet ved en æresparade i København som en af nazismens helte.

Han var deres eneste søn og skylden for hans skæbne, vildfarelse og pludselige død lagde mor Hedvig og fatter Oluf helt over på Ole Wivel. Han havde lokket sønnen med i en lille vennekreds i Hellerup, som kaldte sig Den Gotiske Klub. Her dyrkede man ikke bare Tysklands store genier Goethe og Schiller, Bach, Beethoven, Mozart og alle de gamle drenge, men også Hitler, Nietzsche og Heidegger". -

Stop.

Hedvig og Oluf Høst havde 2 sønner, den yngste: Niels.

- "Jeg ville gerne tage et fotografi af dette makabre mindeværelse, hvor der under sønnens foto i tysk uniform lå en bred livrem med bronzespænde, prydet med hagekors og inskriptionen: GOTT MIT UNS. Men en sådan tilladelse fik jeg aldrig".

 

Til Kraks Blå Bog skriver Nash: - "Arbejdsdreng som 14-årig, derefter handel og cirkus. Medlem af elevrådet på Silkeborg Seminarium 1940-41; arbejder og straffefange i tysk flyindustri 1941-42; arresteret af Gestapo 1941, af dansk politi 1943; flygtning i Sverige 1944-45"

I 1940-41 var Johansen & Høst tysklandsarbejdere i 12 mdr. i en kulmine ved München. Enhver tysklandsarbejder, som Jørgen Nash, var ansat på kontrakt, han/hun blev ikke arresteret af Gestapo, men af Kriminalpolitiet, og såfremt den pågældende var skyldig i tyveri, bedrageri, arbejdssky adfærd, etcetera, dømt og sat til afsoning i et fængsel.

Nash skriver til H. Bøggild, s. 160, uddrag:

- "I 1940 boede jeg og den legendariske Victor Andreasen" / "På grund af min store interesse for filosofi fulgte jeg forelæsningerne på Københavns Universitet. Her traf vi digteren Morten Nielsen, og vi så også et glimt af Ole Wivel. En dag Morten besøgte os, sagde han: - "I skal tage jer i agt for denne såkaldte poet Ole Wivel. Han har nazisympatier".

Morten Nielsen, 1922, kan ikke svare for sig, omkom ved eget vådeskud i 1944.

Wivels Forlag udsendte i 1952 Morten Nielsens efterladte breve. Ole Wivel med i Morten Nielsens Mindelegat.

 

Klaus Rifbjerg, Politikens kronik 15. august, "Den frygtelige sandhed", med illustration, Døden, læs: Tiden går, siddende på et plankeværk, ser på over-skifterne: "Hor, Vold, Mord, De Var Nazister" – følger Rifbjergs filosofiske indlæg mod vore skrækkelige aviser.

Men det viser sig, at årsagen er et forsvar for Ole Wivel og Knud W. Jensen, som, hvis de har været nazister, skal vægtes med deres senere bedrifter.

Og så er det, der mangler kød på den faktuelle historie. Et svar på, hvorfor de kom i vridemaskinen? Hvis de har været fuldblods nazister, er den historiske sandhed mere vigtig, end undvigelser.

- "Ole Wivels og Knud W. Jensens handlinger for mere end tres år siden havde konsekvenser for en håndfuld personer, der dengang stod dem nær".

Hvilke konsekvenser? Men, nej, vi får intet at vide. Her mangler det journalistiske scoop. Til gengæld spises vi af med moraliseren: - "Det er ikke usædvanligt i et menneskeliv, at ens handlinger griber ind i andres skæbne".

Vores nysgerrighed spændes til bristepunktet. Men det bliver værre:

- "Sammen med Tage Skou-Hansen har jeg lokket for Wivel for at få ham til at fortælle om det sorte, men det ville han ikke. Nu er han til gengæld malet sort helt op i himlen, og offentligheden sidder tilbage med en række ubesva-rede spørgsmål".

 

Hvad afholdt Ole Wivel i at afsløre sit ’nazistiske fejltrin’, hvis han overhovedet kunne genkende sin handling som en fejl? Her er det et problem, at Wivel må have opfattet Hansen & Rifbjerg som pløk naive: At Rifbjerg ikke havde alderen, at han de pågældende år gik i sin uskylds 9. til 14. år. Og ham, Hansen, havde vistnok været sabotør, eller vistnok noget der lignede, i egen, eller vistnok i andres indbildning.

Det skænker Rifbjerg ikke en tanke. Det læses i næste spalte:

- "Det er sandt, at Jensen & Wivel ville have sparet sig selv for meget, hvis de var trådt frem og havde sagt sandheden".

Men jo ældre Wivel & Jensen blev, desto umuligere blev det at indrømme en fejl, Wivels & Jensens lyksaligheder i erindring. Det vil sige: Såfremt Wivels beundring for tyske digtere, og Oste-Jensens eksport af fødevarer til det krigs-førende naziland, partout skal påduttes som "fejl".

Dermed overskrider Rifbjergs angreb på aviserne, grænsen til hykleri.

Klaus Rifbjerg ved bedre end mange, at aviserne stod på ryggen af hinanden for at hylde det rette borgersind - før, under og efter besættelsen. - i beundring for nazi-olympiaden 1936 - under samarbejdets tyske vinger i besættelsestiden - og efter nazismens kollaps, i jagten på borgere, som blev udskreget som landsforrædere. Den risiko kunne have ramt Wivel & Jensen, - hvis de var nazister.

 

Politiken, kronik, 22. august "Rif, raf, ruf", et opkog af Jacob Ludvigsen:

- "Rifbjerg fremstiller det, som om sagen kun har to medvirkende, og glemmer Ole Høsts død på slagmarken og forbigår den livsvarige sorg, som Oluf og Hedvig Høst og deres efterkommere led, fordi sønnen havde ladet sig forlokke i Frikorps Danmark. Fritz, i fuld uniform, vinkede farvel på Københavns Hovedbanegård. -

- I fortsættelsen af brevet fra 1942, skriver Wivel til Erik Johansen: - "Det bliver mig tungt at skulle se dig i øjnene igen, men jeg vil gøre det fordi min kærlighed til dig ikke er blevet mindre".

"Fritz i uniform" er en sjusket og unødvendig infamitet. Waschnitius mødte ikke frem i Frikorps Danmarks uniform, men som indkaldt til Wehrmacht.

Også det ved Klaus Rifbjerg.

Hvorfor lamenterer han så ikke mod magister Marianne Vaaben Juhls over-greb i Jyllands-Posten af 7. og 17. marts 2001?

Ludvigsen:

- "Fritz Waschnitius (1901-81), østrigsk/tysk statsborger, fra 1928 bosiddende i Danmark, skribent, oversætter, kurator for dansk kunst i udlandet, god ven til familien Oluf Høst i Gudhjem, hvor han traf Knud. W. Jensen og dermed Ole Wivel. 1940-43 tysk censor ved Statsradiofonien. 1958 bosat i Danmark, oversætter af dansk litteratur, dansk statsborger 1976. Victor Waschnitius (1887-1979), docent, dr. phil. Som broderen født i Prag, østrigsk statsborger. 1919 sproglærer i Danmark. 1933 dansk indfødsret. 1940-43 tolk ved den tyske stab i København. 1946 to års fængsel, udvist, flyttede tilbage til Danmark."

Stop.

Litterære foredrag i Statsradiofonien:

Fritz W: - 3 i 1941-42, - 4 / 1943.

Victor W: - 3 i 1940. - 12 / 1942.

Og en vis magister Frode Jakobsen, Frihedsrådet: - 1 / 1941.

 

 

22

Opgør om fortid

Mogens Kaslers indlæg i dagbladet Information

4. september 2004

 

Ungdomskliken Fritz Waschnitzius / Ole Wivel / Knud W. Jensen / Erik Johansen / Ole Wiedemann Høst, har intet ansvar for, at Ole Høst meldte sig til Frikorps Danmark og SS. Ansvaret er den opdragelse, negativ-/positiv, han fik af sine forældre, Hedvig Wiedemann og Oluf Høst.

Erik Johansen havde meldt sig, men slap fri, fordi han på kasernen i Hamborg nægtede at sværge troskab til Hitler. I brev af 1. februar 1942 til Johansen, bed Wivel i gulvtæppet af raseri: "Min foragt for dig er stor, og jeg er utrøstelig".

Der var andre kunstnerbørn blandt de krigsfrivillige: En søn af Valdemar Rørdam og Karl Bjarnhofs ældste søn.

 

Julius Tafdrups Konfektionsfabrik bag Vesterbrogade 9 B blev 2. december 1942 brandhærget af Bopa. Ved næste aktion, 6. februar 1945, blev maskinerne ødelagt med mukkertslag..

Ole Wivel boede hos sine forældre på 4. etage, morfar Tafdrup på 3. Efter branden flyttede familierne til Vedbæk. De tomme lejligheder blev senere, med hjælp af Ole Wivel, anvendt af Tage Fischer Holst, SOE, til illegal radiotjeneste.

Ole Wivels - og en vis magister Frode Jakobsens – lærer, professor Carl Roos, blev i 1945 stemplet som nazist. Påstanden, og en tjenestemands-sag, afvist. Tog Frode Jakobsen sin lærer i forsvar? Nej.

I 1940 skrev Carl Roos forord til Wivels oversættelse af Hölderlins Hyperion, som ikke udkom.

 

Wivel i "Tranedans": "Carl Roos var dansk-tysk af ånd og dannelse, en besværlig, belastende blanding, som gjorde ham upopulær og kontroversiel. Hvem havde han af læsere ud over sine taknemmelige elever? Jeg var en af dem".

Roos havde i 1937 i sit værk "Nietzsche" advaret mod Nietzsches periodevise sindssyge, samt mod, at Nietzsches søster, Elisabeth, havde uhindret adgang til Nietzsches manuskripter. I 1962 blev Elisabeth afsløret som rabiat antisemit og forfalsker af Nietzsche, for at tækkes Hitler og finansloven under nazismen.

April 1940 udsendte magister Frode Jakobsen "Nietzsches kamp med den kristelige moral", med forord af Carl Roos. Som ironisk tog afstand fra Jakobsens tese om Nietzsche, med Luther som garant, som redelig, modsat Roos.

Victor Klemperer: "Jeg vil aflægge vidnesbyrd til det sidste", notat 21. februar 1934:

- "På skolen måtte Johannes Köhler indsamle underskrifter til købet af en 'Lutherrose' med omskriften: Med Luther og Hitler".

 

Nietsche var en af nazismens afguder, og Frode Jakobsens. I 1941 holdt Jakobsen et foredrag i Statsradiofonien: "Nietzsche og Søren Kierkegaard". Heri hedder det: "Spænding, stimulans forlanger Kierkegaards sind såvel som Nietzsches. Derfor også Nietzsches overmenneske".

I genudgivelsen 1972 af Jakobsens bog, findes intet forord af Carl Roos.

Jakobsen erklærede i 1995 til Ninka, Politiken: "Jeg var Frihedsrådets stærkeste mand. Om mit liv kan jeg sige: Jeg har intet at skjule".

 

Konklusionen må blive, at det had, blandet med hykleri, som synkront er bob-let frem i Ole Wivels & Knud W. Jensens eftermæle, afslører, at sladder erstatter et historiesyn uden komparativ grundviden, og naturligvis uden kildekritik.

Dernæst negligeres, at under besættelsen kunne enhver, inden for de givne rammer, tro, tænke, tale, som de ville, legalt - eller illegalt.

Dén film knækkede den 5. maj. Den næste film blev en af de endeløse: Det store praleri- og fortrængningscirkus.

 

13. september 2004

Nationalistisk hykleri

Tak til Mogens Kasler for indlægget den 4.-5. september om ungdommelige nazivildfarelser.

Endelig et menneske med noget, der ligner orden i papirerne, som prøver at give et mere sandfærdigt billede af den besættelsestid, sene efterkommere ikke synes at kunne blive færdige med.Uanset sym- og antipatier og hvem, der gjorde og sagde hvad, har diskus-sionen om denne fjerne tid taget udgangspunkt i helt urimeligt forenklede forestillinger. Som om modstandsbevægelsen fra starten var en organiseret enhed med central styring og planlægning - sådan en slags skarpladt hjemme-værn - og som om frihedskæmperne var målbevidste, nationale helte, der vidste, hvad de gjorde.

Selv husker jeg de nationale - Dansk Samling, KU'er og hærens folk - som potentielle og ofte aktive modstandere, der bl.a. lagde beslag på mængder af våben for at kunne bruge dem mod politiske modstandere efter befrielsen. Brigaden i Sverige var oprettet med samme formål.

Ingen af mine gode venner fra den tid optrådte efter 4. maj 1945 med stålhjelm og armbind - de forblev anonyme og nægtede at deltage i hele det nationale illusionsnummer, som en for første gang enig befolkning gennemførte under anførsel af - den farligste illegale klike - Buhl, Hedtoft & Co.

Tiden taget i betragtning var det måske forståeligt. Men det er uanstændigt at rode op i afdøde kulturpersoners ungdommelige vildfarelser, når f.eks. over 30 af de nazistiske mordere og brandstiftere fra dengang aldrig blev retsforfulgt i Danmark, og når man den dag i dag forsvarer en figur som Kaj Munk.

Man glemmer bekvemt de mange, for hvem det var rene tilfældigheder, som afgjorde, om de kom til at stå på den rigtige eller den forkerte side, da krigen var vundet helt andre steder end i Danmark.

Hele det nationalistiske hykleri synes at skulle retfærdiggøre, at en dansk regering igen har underkastet sig en fremmed magt, der har som mål at omskabe verden i sit eget billede.

Tørk Haxthausen

forfatter

 

...............................................................................

 

 

23

Hvilke dokumenter findes i Indenrigsministeriet

og Udenrigsministeriet om dr. Tramsens deltagelse

i den tyske undersøgelse i 1943 af russiske drab

på polske officerer i Katyn i 1940-41
?

Hvilke dokumenter findes i Indenrigsministeriet

og Udenrigsministeriet om Statens Serum Instituts

levering af plettyfus-vaccine til kz-lejren Buchenwald
?

 

Indenrigsministeriet og kommunisterne

 

Det viser sig, at de parlamentariske kommissioner kun ønskede at stille ét spørgsmål - gentager ét spørgsmål - til indenrigsministeriets handlinger under besættelsen, om, hvorfor internerede kommunister ikke måtte afgive deres stemmer ved valgene i 1943 til Folketinget, Landstinget - og Kommunerne.

 

Se Beretning VIII

III.

Indenrigsministeriet

Spørgsmålet om internerede kommunisters adgang til at afgive stemme ved rigsdagsvalgene i marts og april 1943

 

Fra fhv. minister, folketingsmand Jørgen Jørgensen, der var indenrigs-minister fra 9. november 1942 indtil besættelsens ophør - ministeriet ophørte at fungere den 29. august 1943, da det indgav sin demissionsbegæring til kongen - har kommissionen udbedt sig en redegørelse for, med hvilken motivering man i marts 1943 nægtede de da internerede kommunister ret til at afgive deres stemme ved valget, samt om hvorvidt alle regeringens medlem-mer var enige i nødvendigheden af at forhindre kommunisternes stemme-afgivning.

I fhv. indenrigsminister Jørgen Jørgensens redegørelse (A. nr. 26) oplyses det, at motiveringen for det standpunkt, regeringen indtog, var, at valgloven ikke hjemlede adgang for de internerede til at afgive stemme. I indenrigs-ministeriets skrivelse af 19. marts 1943 til Ludvig Hansen, Svend Wagner og Heinrich Davidsen, der på daværende tidspunkt hensad som internerede i Vestre fængsel (A. 178), anføres følgende:

„I et hertil indsendt andragende af 9. marts 1943 har De anholdt om, at der må blive draget omsorg for, at personer, der for tiden hensidder i Vestre fængsel som internerede i henhold til lov nr. 349 af 22. august 1941, får adgang til at afgive stemme ved de forestående valg til rigsdagen.

I denne anledning skal man meddele, at den i rigsdagsvalglovens §§ 102 ff, hjemlede adgang til at afgive stemme ved indsendelse af stemmeseddel kun omfatter personer, der på grund af kontrakt- eller arbejdsforhold eller som følge af varetagelsen af offentligt hverv er forhindret i at komme til stede på afstemningsstedet, og at indenrigsministeriet derfor ikke har været i stand til at imødekomme Deres andragende."

Det oplyses i redegørelsen, at spørgsmålet blev forelagt i et ministermøde, hvor det samlede ministerium gav tilslutning til det ovenfor refererede standpunkt. Efter valgenes afholdelse rettede en kreds af de internerede til folketingets formand (Hans Rasmussen) en henvendelse, hvori rejstes indsigelse mod valgenes gyldighed under henvisning til, at der ikke var blevet draget omsorg for, at de internerede fik adgang til at afgive stemme. Henvendelsen blev oversendt til indenrigsministeren, der i en skrivelse af 15. maj 1943 (A. 179) udtalte sig på linie med det ovenfor anførte svar til Ludvig Hansen, Svend Wagner og Heinrich Davidsen. Det oplyses yderligere i denne skrivelse, at justitsministeriet overfor indenrigsministeriet havde udtalt, at det ikke ville kunne tillades, at de pågældende blev ført til et valglokale for at afgive deres stemme.

Side 39

Kommissionen har ikke gjort andre enkeltspørgsmål henhørende under indenrigsministeriet under besættelsen til genstand for undersøgelse.

De af daværende indenrigsminister Knud Kristensen til amtmændene ud-sendte cirkulæreskrivelser af 29. august 1940 og 30. september 1940 om samkvem med de tyske myndigheder er optrykt i bilagene (A. nr. 28 og nr. 29). Vedrørende statens civile luftværn forud for og i april 1940 henvises til ber. II s. 57—63, A. nr. 28—30.

 

 

24

Indenrigsminister Knud Kristensen

 

Fra professor Ditlev Tamm´s

"Retsopgøret efter besættelsen"

2. udgave

1985

Side 508

Citat:

- "Hensigten fra Udenrigsministeriets side var klar - amtsgårdene skulle gøres til lokale „dansk-tyske foreninger", hvor tyske myndigheder kunne møde andre danske end nazisterne, og dermed få et mere dækkende indtryk af holdningen i danske kredse end den, som omgangen med kollaboratører kunne give. Indenrigsministeriet kendte bedre amtmændene, og vidste fra de bekymrede forespørgsler, når tyske indbydelser var i farvandet, at amtmændene næppe ville indlade sig på at spille den rolle, som Udenrigsministeriet havde tiltænkt dem. I sin endelige skikkelse kom cirkulæret til at lyde således:

 

„Forholdene har efterhånden udviklet sig således, at det efter regeringens formening vil være naturligt, at danske embedsmænd landet over, i første række amtmændene, kommer i kontakt med den tyske værnemagts officerer såvel som med de civile tyske embedsmænd på en måde, der lader disse forstå, at man fra dansk side gerne vil have nogen forbindelse med dem udover de rent tjenstlige forretningsmæssige forhandlinger om indkvarterings-spørgsmål, forplejning, politisager etc. En sådan kontakt turde være et velegnet middel til opnåelse af det gode forhold mellem befolkningen og værnemagten, der tilstræbes såvel fra dansk som fra tysk side.

Det vil derfor være naturligt, ikke blot at visitter, der aflægges af tyske officerer eller civile embedsmænd i chefstillinger, besvares med genvisitter af vedkommende danske embedsmænd uanset den tyske embedsmands højere eller lavere grad, men også at der i et vist omfang tilstræbes selskabelig omgang mellem danske og tyske embedsmænd. Det henstilles derfor, at eventuelle indbydelser fra tysk side modtages, medmindre der måtte foreligge gyldig forfaldsgrund, som i givet fald bør meddeles de -

Side 509

indbydende. Dette gælder såvel indbydelser til selskabelige sammenkomster som til militære parader og koncerter. I hvilket omfang indbydelser fra tysk side bør modtages, bør imidlertid afhænge af et skøn, og det kan i den forbindelse bemærkes, at man fra tysk side utvivlsomt vil kunne forstå, om danske embedsmænd ikke måtte ønske at modtage indbydelser til foranstaltninger af sekundær betydning, som f.eks. sportsopvisninger o. lign.

Da tanken med nærværende opfordring til at søge selskabelig kontakt med de tyske repræsentanter er at udbygge de gode dansk-tyske relationer, er det klart at danske embedsmænd ikke må føle sig forpligtet til at modtage indbydelser til rent selskabelige sammenkomster, hvis formål er at fejre tyske mindedage, tyske militære sejre m.v.

Ligesom det ønskes, at danske embedsmænd i et vist omfang modtager indbydelser fra tysk side, vil det også være rimeligt, at amtmændene i beskedent omfang er værter i samvær med tyske officerer og civile embedsmænd, idet det vil være ønskeligt at føre tyske sammen med danske, således at værnemagtens officerer og civile embedsmænd samt borgmestre kommer i forbindelse med hinanden.

For så vidt sådanne arrangementer overskrider de til rådighed værende beløb, vil man med velvilje bedømme ønsker om midlertidig forhøjelse af repræsentationstillæggene.

Såfremt det ved de pågældende lejligheder måtte være påkrævet at udveksle taler, vil der ikke herfra kunne gives noget almindeligt direktiv i så henseende, men man vil finde det rimeligt, at sådanne taler holdes indenfor de rammer, hvori den fra tysk side holdte tale er fremført eller en eventuel svartale kan forventes at ville blive fremført.

Endelig skal man bemærke, at man må have det overladt til de herrer amtmænds eget skøn, hvorvidt de ved militære parader o.lign. måtte ønske at anvende civil påklædning eller uniform."

 

Men selv i denne i forhold til Svenningsens udkast mere afsvækkede form, hvori cirkulæret udsendtes den 29.8.1940, var man gået videre, end amtmæn-dene kunne kapere. Den 17.september kl. 14 afholdtes i Indenrigsministeriet et møde, hvor statsminister Stauning præsiderede. Samtlige amtmænd var indkaldt og fra regeringen deltog yderligere indenrigsminister Knud Kristensen og udenrigsminister Erik Scavenius. Det fortrolige referat af mødet kaster et skarpt lys over forskellene i indstillingen til samkvem med tyskerne hos politikerne og hos embedsmændene. Det var Stauning, der bød velkommen, og han understregede i sin velkomsttale, at man måtte se at komme igennem den ekstraordinære situation, der var opstået, ved forhandling. Vi er naboer til Tyskland, sagde han, og vi må indrette os med fremtiden for øje så forstandigt som muligt under hensyntagen til Danmarks fremtid. Han sagde også, at vi måtte indrette os på at undgå rivninger, og at det derfor var nødvendigt, at „gæsterne" - det var det ord Stauning ifølge referatet benyttede -

Side 510

- opmuntredes til at behandle os så fredeligt som muligt. Cirkulæret af 29.8. 1940 var, sagde Stauning, kun en henstilling, men det, der søgtes opnået, var en kontakt udover den rent tjenstlige forbindelse. Det var nødvendigt med samkvem og samarbejde, men der var frihed ved udførelsen, og synspunktet måtte være, hvad der tjente landet.

 

Den første, der tog ordet efter denne appel til at slutte op om regeringens politik, var amtmand Saxild fra Holbæk, der fortalte, at cirkulæret havde vakt megen uro og givet anledning til store betænkeligheder hos amtmændene, der var bange for at komme til at stå i et meget uheldigt lys i befolkningens øjne, hvis de fulgte cirkulærets henstilling. De ville derfor meget nødigt følge cirkulæret, medmindre de ligefrem fik en ordre til at gøre det, men de hen-stillede, at der kun blev tale om et rent tjenstligt samkvem. Efter at også stift-amtmand Hvidt havde sluttet sig til dette synspunkt, tog indenrigsminister Knud Kristensen ordet. Han forklarede, hvorledes cirkulæret var blevet udstedt på foranledning af amtmændene selv, der havde spurgt i Indenrigsministeriet, hvordan de skulle forholde sig til besættelsesmagten. Hans retningslinie til amtmændene var den, at man måtte se at komme bedst muligt gennem de nuværende forhold, også selv om der måtte ydes personlige ofre, når blot landet kunne lempe sig igennem. Hvis ikke amtmændene ville søge omgang med tyskerne, ville tyskerne kun få kontakt med folk med en fjendtlig indstilling overfor regeringen. Det var ikke bindende regler, han havde udstedt, sagde han, men det var ønskeligt med direktiver, og en vis forbindelse var nødvendig. Det var bedre, end at tyskerne fik indtryk af, at vi var uvenlige og modvillige.

Amtmændene lod sig imidlertid ikke rokke. Efter at yderligere seks amtmænd havde givet udtryk for de samme synspunkter som Saxild og Hvidt, tog Knud Kristensen igen ordet for at understrege, at der ikke var aftalt noget med tyskerne, og at det ville være uheldigt at tyskerne som omgangskreds alene havde dem, der ville nedbryde styret her i landet. Nu var det Scavenius' tur til at gøre politikernes synspunkter gældende. Han kunne godt, sagde han, se amtmændenes vanskeligheder, men det var praktisk med kontakt. Amtmæn-dene var egnede til opgaven. Der skulle ikke vises for stor iver, men ofte kunne man ved selskabelige sammenkomster få kendskab til underliggende syns-punkter af betydning. Det var ikke „uværdigt" men „praktisk" at søge at påvirke tyskerne mod vildledning fra „fjendtlige" elementer. Det selskabelige var et „symbol" overfor befolkningen for at vise, hvordan forholdene var.

 

Mødet var nu ved at nærme sig afslutningen. Stauning konkluderede, at indenrigsministeren måtte overveje sagen nærmere under hensyntagen til de faldne udtalelser, og Knud Kristensen ilede med at tilføje, at der måtte finde nye overvejelser sted i det samlede ministerium. Klokken 15.30 gik man hver til sit. -

Side 511

- Resultatet af mødet fremkom i form af et nyt cirkulære den 30.9.1940. Det blev her understreget, at cirkulæret af 29.8 kun havde været „af vejledende art". Det blev overladt til embedsmænd, der mente, at de „ved alene at opretholde et tjenstligt samkvem med de pågældende tyske embedsmænd vil kunne opnå den af regeringen tilsigtede nødvendige forståelse og imøde-kommenhed" at indskrænke sig hertil efter deres eget „frie skøn". Det var en indrømmelse til amtmændene, men samtidig understregedes det, at Inden-rigsministeriet fortsat mente, at retningslinierne af 29.8.1940 var „de rette".

 

Cirkulæret af 29.8.1940 havde en meget fortrolig karakter. Det udsendtes til amtmændene, og også Justitsministeriet fik et eksemplar til sig selv, som man måtte tage afskrift af til rigspolitichefen. De enkelte politimestre har formentlig kun kendt cirkulæret gennem referat fra rigspolitichefen, og andre embeds-mænd har ikke modtaget det, men kan naturligvis ad anden vej have faet kendskab til det.

Forarbejderne til de to cirkulærer af 29.8. og 30.9.1940 viser, at det var embedsmændene - her amtmændene - der var tilbageholdende, mens politi-kerne ønskede at fremme en samarbejdskurs, der gik ud over det tjenstlige. I forhold til tjenestemændene var der ikke megen forskel på holdningen hos Stauning, Knud Kristensen og Scavenius. De talte alle tre for et udstrakt samkvem, mens alle amtmændene var imod.

Knud Kristensen har senere søgt at lægge afstand mellem sig og amtmands-cirkulæret. Det var, skrev han i 1954, „udenrigspolitiske synspunkter, der var afgørende, og derfor var det udenrigsministeren, der var initiativtager og den drivende kraft". Det var jo for så vidt rigtigt nok, men på den måde var jo ethvert forhold til tyskerne „udenrigspolitisk", og han måtte også erkende, at Indenrigsministeriet havde været dybt impliceret i forhandlingerne om cirkulæret. Knud Kristensen fortsætter: „Når det var mit navn, som kom til at stå under skrivelserne, så var grunden alene den, at amtmændene rent fagligt sorterede under Indenrigsministeriet. I øvrigt behandledes den sag, uden at de sædvanlige modsætninger kom stærkt frem" ...

Det var jo rigtigt, men Knud Kristensen forbigår her modsætningen mellem amtmændene og politikerne og sin egen rolle som en af dem, der ivrigst søgte at overtale amtmændene til at følge regeringens kurs. Men der var i så henseende ingen modsætning mellem ham og Scavenius. I øvrigt viste det sig, som Knud Kristensen tilføjede, „at amtmændene nok skulle vide at holde den rette balance" ...

Ingen amtmænd blev indbragt for den ekstraordinære tjenestemands-domstol, der oprettedes til at afgøre, om tjenestemænd havde udvist unational adfærd. Knud Kristensen sluttede sine bemærkninger om amtmandscirkulæret med at sige, at det er „muligt, at cirkulæret har haft en indirekte virkning ... som man dengang ikke har været tilstrækkelig opmærksom på".

Side 512

Som nævnt var cirkulæret fortroligt, men det kan naturligvis ikke udelukkes, at andre tjenestemænd har kendt det. Det gjorde i hvert fald de ledende tjenestemænd i politiet og formentlig også andre. Under alle omstændigheder afspejlede cirkulæret regeringens holdning, der stod i modsætning til de fleste tjenestemænds ønske om at bevare et godt forhold til befolkningen. Denne modsætning mellem tjenestemændene og politikerne på et tidspunkt, da et første vigtigt skridt blev taget i retning af at opfordre tjenestemændene til samkvem med besættelsesmagten udover det tjenstlige, interesserede ikke den parlamentariske kommission. Da man her i slutningen af 1940-rne nåede til Indenrigsministeriet havde man for længst afsluttet det tjenestemandsopgør, der skal omtales i det følgende."

 

 

25

Ditlev Tamm: - "Men et galehus var det ikke"

 

Noget om - mangel på -

retsopgørets legitimitet efter besættelsen

 

År 2005 udsendte CEPOS, som er "en uafhængig tænketank af erhvervsfolk, tænkere og kulturpersonligheder", alment omtalt den småborgerlige tænke-tank, et værk: "20 begivenheder der skabte Danmark".

Heri med 4 kapitler af professor, dr. jur. & phil. Ditlev Tamm.

 

Uddrag fra kapitel 15:    

Et juridisk galehus?

Bemærk spørgsmålstegn, som handler om retsopgøret efter besættelsen, et af den bredt favnende videnskabsmand Ditlev Tamms mange specialiteter.

I nedenstående citerede afsnit hedder det:

Side 294

 … "Nogle var kendte, de fleste ukendte, og en af de mindre kendte, men dog heller ikke helt ukendte, var højesteretssagfører Geo K. Schjørring, som i 1940-41 havde sat penge i en virksomhed, der leverede flyvemaskindele med henblik på eksport til Tyskland. Det kan jo godt i dag lyde underligt, at en fremtrædende jurist i et besat land mente, at hans penge var velanbragt i en virksomhed, der støttede besættelsesmagtens krigsførelse, men ordrer og priser var godkendt af Udenrigsministeriet, og så kunne man jo tro, at det måtte være i orden. Men det var det altså ikke mere, end at højesteretssagføreren efter krigen blev sat under tiltale for økonomisk samarbejde med besættelses-magten; det man kaldte værnemageri. Hans forsvarer var den dengang navnkundige højesteretssagfører C. B. Henriques (1870-1957), der ved den lejlighed fik sagt de bevingede ord: »Vi lever i et juridisk galehus«, og det han mente var, at man straffede eller ville straffe mennesker for handlinger, der var lovlige, da de blev udført.

Schjørring blev frifundet i byretten, men dømt i Landsretten, så ikke blot var det, hvis man mener det, et galehus, der var også elementer af cirkus.

Landsretten mente ikke, at det var i orden, at en højesteretssagfører under de omstændigheder skød penge i en virksomhed af en art, som lå uden for hans normale virke, og det blev udslaggivende, selvom det er let nok at pege også på moralske grunde til at tage afstand fra Schjørrings adfærd." ...

Side 297

… "Man kan betone det ekstraordinære med særlige domstole, eller man kan søge i så høj grad som muligt at anvende det bestående apparat. Er det intakt, som det var i Danmark, er det jo det enkleste, men også problematisk, hvis opgøret skal rette sig mod ikke blot enkeltpersoner, men også apparatet selv.

Og her kommer jo et andet af det danske retsopgørs dilemmaer ind i billedet. Hvem skulle der gøres op med? Jo mere normalitet, man accepterede, og jo mere danske myndigheder var impliceret, jo fjernere kom man et opgør med systemet og måtte acceptere, at opgøret netop blev et opgør med enkelt-personer og dermed fik en langt mindre principiel karakter end det ville have haft, hvis man havde holdt sig til parolen "udrensning til tops og til bunds",

Side 298

som mange troede var det, som det hele handlede om. Det var det bare ikke.

Det danske retsopgør fik et hjemmelavet præg. Det blev ikke et konsekvent og systematisk opgør, allerede fordi man ikke vidste, hvem et sådant systematisk og konsekvent opgør skulle rettes imod. Og selvom nogle vel nok havde deres mening om det, så var det ikke politisk muligt, sådan som det gik i 1945, da besættelsen var forbi.

Årsagerne er velkendte. Kredse af modstandsbevægelsen foretrak en rege-ringsdannelse sammen med gamle politikere frem for en ren modstands-regering. Dermed var der sat en grænse for omfanget af det politiske ansvar og også en grænse for opgøret med besættelsestidens politik, der jo var blevet til i et samvirke mellem regering og Rigsdag med danske domstole som loyale medspillere. Ingen dansk dommer trådte under besættelsen tilbage, fordi han kunne komme i den situation at frihedsberøve en kommunist eller at dømme en modstandsmand for aktiviteter vendt mod besættelsesmagten.

Og jo mere man i disse år i historieskrivningen betoner samarbejdspolitikken under besættelsen som den eneste realistiske mulighed, jo mere legitimeres jo også regeringsdannelsen efter besættelsen og de konsekvenser, det måtte få for mulighederne for et opgør med fortiden. På den måde kom politikken under og efter besættelsen til at hænge sammen.

Var der i store dele af befolkningen konsensus om samarbejdspolitikken, var det naturligvis også på de præmisser, at et opgør efter besættelsen måtte finde sted. Men helt så enkelt blev det jo alligevel ikke. Opgøret rejste ind imellem nogle slemme moralske spørgsmål, som domstolene så vidt muligt så bort fra. Både i juraen og i historien kan det være svært at finde sandheden, men konsekvenserne er forskellige. For ved domstolene kan man blive idømt fæng-sel og undertiden det, der er værre, mens historiens dom ofte er en mindre håndgribelig størrelse.

Retsopgørets legitimitet

Et naturligt sted at begynde i en nutidig bedømmelse af retsopgøret er dets legitimitet, altså spørgsmålet, om det foregik på en betryggende måde og på et grundlag, man kunne stå ved. Foregik det ved uafhængige domstole efter be-tryggende retsplejegrundsætninger, eller var der tale om et summarisk opgør med et på forhånd givent resultat? Var det sejrherrens justits eller et alvorligt forsøg på at komme overens med fortiden? Et helt entydigt svar kan ikke gives. Modstandsbevægelsen ønskede særdomstole særlig udpeget til lejligheden, fordi man ikke havde tillid til de almindelige domstole. Det endte med, at det blev de almindelige domstole." …

Side 305

... "Mere kompliceret var spørgsmålet, om nogen skulle straffes for at have handlet med tyskerne. Det var den statsadvokat, som stod for opgøret med de såkaldte værnemagere, ikke i tvivl om. Han hed Carl Madsen og var en overbevist kommunist. Han repræsenterede den del af den danske modstands-bevægelse, for hvem retsopgøret skulle være et opgør med hele det danske system, som havde samarbejdet med besættelsesmagten. Han ville helst have dømt hele Højesteret, som havde godkendt frihedsberøvelsen af danske kom-munister, og kunne det ikke lade sig gøre, så i hvert fald dansk erhvervslivs top.

Han prøvede forgæves at få en sag gennemført mod Danmarks største entreprenørvirksomhed, Wright, Thomsen og Kjær, som havde udført fæstnings- og lufthavnsbyggerier, men forgæves. Regeringen havde jo billiget byggeriet, ja, nærmest, viste det sig, opfordret til det. Det lagde man i hvert fald til grund med det resultat, at det mest blev mindre virksomheder, som udvidede under besættelsen, der kom i søgelyset. De store havde som regel en god undskyld-ning.

Men nogle blev dømt. Som sagen mod højesteretssagfører Schjørring, der havde sat penge i en fabrik, der fremstillede flyvemaskinemotorer, viste, gik grænsen et eller andet sted, hvor der nok var sket godkendelse af leveringen, men ikke var opfordret til den. Rent profitbegær fik - undertiden - sin straf, selvom det kunne være svært at se den konsekvente linje." ...

Side 308

... "Det hele hænger sammen. Med en samarbejdspolitik, som man på en gang udråbte som den eneste mulige, men alligevel ikke var helt stolt af i 1945, måtte opgøret få et ikke helt konsekvent forløb. Det gik ud over nogle grupper af krigsfrivillige og vagter, som alligevel var marginaliseret, så det var til at leve med. Opgøret afspejlede ikke en historisk refleksion over samarbejds-politikken og de konsekvenser, den måtte medføre for et strafferetligt opgør. Lovene med tilbagevirkende kraft var vedtaget den 1. juni 1945, umiddelbart efter besættelsen, og den opfattelse, som her blev slået fast, af, hvad der var rigtigt og forkert, blev også domstolenes, som ikke viste sig modtagelige for forsvarernes argumenter.

Spørgsmålet 60 år efter er naturligvis, om det også i dag er den måde, vi vurderer besættelsen på? Eller sagt med andre ord: Retsopgøret bliver ved med at spøge, fordi der ikke er et færdigt svar. Det var et opgør, som afslørede nogle svagheder, manglende mod til at tage ansvar og en embedsmandsmæssig følgagtighed, der gør det svært at se domstolene som en tredje statsmagt. Nogle blev dømt for strengt, færre for mildt, og nogle burde ikke have været dømt. Det kan vi se i dag, og det kunne man såmænd også have set dengang, hvis man ville, men det ville man ikke. For opgøret handlede om så ubesværet som muligt at komme tilbage til normale tilstande. Og så kan det knibe med den konkrete retfærdighed. Men et galehus var det ikke. Dertil kom det hele til at passe alt for godt til de bestående interesser. Magt og ret hører nu en gang sammen, og kun blåøjede idealister tror på, at alt, hvad der foregår under et opgør, er ret. Selvom man kalder det et retsopgør".  Citater slut.

 

 

26 A

Kommentar

 

Min generelle kritik til foranstående er:

1. Retsopgøret efter besættelsen var uden det mindste tilløb til demokratisk legitimitet.

2. Regeringen 10. maj 1945 var ikke folkevalgt.

3. Det var en  Junta-regering med 9 modstandsfolk og 9 anløbne politikere.

4. Anløbne, fordi de vidste alt om risikoen ved juntaens lovgivningsmaski-neri, jvf. deres forhandlinger med juntaen før 5. maj 1945.

5. De nye love blev tiltrådt 1. juni af rigsdagen, hvis medlemmer - med få undtagelser -  alle var indvalgt i 1939 og 1943 og havde bifaldet al lovgivning i tysk favør.

6. Juntaregeringen var ikke et forretningsministerium indtil et opklarende rigsdagsvalg kunne afholdes, og dermed sikre den kommende regering fuld demokratisk legitimitet.

7. Glem ikke, at alle forbrydelser kunne være straffet efter den ordinære straffelov.

8. Det store vælgerskred i oktober 1945 påviste klar utilfredshed med junta-regeringens metoder. Det danske folk var opdraget til demokrati. Derfor var retsopgøret en katastrofe, som lovgav med et taskenspillertrick, der havde tilbagevirkende kraft, for at gøre det, der tidligere var lovligt, ulovligt.

9. Det eneste konkrete bevis på befolkningens syn på - besættelsen, - politi-kere, - regeringer, - antikominternpagt, - støtte til tysk krigsførelse, - rigsdagens genindtræden uden valg og rigsdagens accept af junta-regeringen 10. maj 1945, - retsopgør, - dødsstraf,  - versus en bevæbnet modstandsbevægelse, - er de frie valg  til folketinget 1943: 23. marts, landstinget: 6. april, kommunerne: 6. maj. Rigsdagens genindtræden maj - 45, og valgene til folketinget i oktober 1945 og 1947.

 

Folketingsmandater: 1939, 1943, maj - 45, okt. - 45, 1947

 

1939

1941-42

1943

  maj -45

  okt.-45

1947

mandater ialt

148

 

149

146

148

148

Socialdemokratiet

64

 

66

66

48

57

Kommunister

3

 

       -

3

18

9

Venstre

30

 

28

*28

*38

*49

Konservative

26

 

31

31

26

17

Radikale

14

 

13

13

11

10

Retsforbundet

3

 

2

2

3

6

Dansk Samling

 

3

3

4

Bondepartiet

4

 

2

*DNSAP

3

     

3

*Dansk Folkeparti

      1

1

*Nationalt Folkeparti

   

      1

     

DNSAP-Nordslesvig

1

 

1

"socialister"

67

 

66

69

66

66

"borgerlige"

81

 

83

77

82

82

 

Trods vælgervandringer er bevægelserne mellem de "socialistiske" og "bor-gerlige" partier ikke påvirket. Forsteningen 66 / 82 udtrykker vælgernes grund-holdning.

Dermed blev besættelsestidens klassekamp usynlig, domineret af Venstres reaktionære krav, i mindre grad de konservatives.

Ligeledes usynlig er kampen mellem engelsk sprog og snobbekultur og de konservatives beundring for englændernes vidtstrakte imperialisme, versus landbrugets og arbejderklassens i landsby- og folkeskole indterpede velvilje for tysk sprog og kultur.  

Vælgervandringen udtrykte ingen chokbølge efter afsløringen af hitlerismens dødslejre. Tværtimod fik Venstre opbakning ved valgene i okt. 1945 og 1947. Til gengæld forstærkedes retsopgørets virkning, jvf. juntaregeringen maj-okt. 1945, konfirmeret af den samme rigsdag, som indvalgtes i 1939 og 1943.  Venstre agiterede for en mildere kurs, som gav pote ved valgene i oktober 1945 og især i 1947. Heraf kom 7- 8 mandater fra den hjemløse, yderste højre fløj.

 

10: - "Et naturligt sted at begynde en nutidig bedømmelse af retsopgøret er dets legitimitet, altså spørgsmålet, om det foregik på en betryggende måde og på et grundlag, man kunne stå ved."

Stop.

Den fraværende legitimitet gjorde metoden og grundlaget til en  pervers parade af sejrherrens primitive, udemokratiske hævnmotiver. Straks efter lovens ikrafttræden 1. juni 1945 stilledes "landsforræderne" for retten.

Krigsfrivillig Erik Kam blev frifundet i underretten. Det fremkaldte et hysterisk anfald hos junta-justitsministeren. Som med direkte trusler offentligt krævede dommen omstødt, og fik det.

Erik Kam dømt i landsret og højesteret.

En marinevægter med astma, kærlig familie og børn, idømt 4 års fængsel og livsvarig fortabelse af de borgerlige rettigheder, den almene tillid.

Denne skikkelige mand, kronisk lungesyg, kunne aldrig forstå, hvorfor medi-er, offentlighed og domstol fandt en dansk vagt ved en tysk marinebåd til reparation, måtte være virkelig suspekt.

Så suspekt, at marinevægtere og sabotagevagter, trods de var tilskyndet af regering og/eller arbejdsanvisning, blev  snigmyrdet ved likvidering.

Klik til "de private krige - uden ret til at dræbe"  

http://www.kasler-journal.dk/privatkrig01.html

 

11: - "Det gik ud over nogle grupper af krigsfrivillige og vagter, som alligevel var marginaliseret, så det var til at leve med."

Stop.

Citatet bekræfter Ditlev Tamms småborgerligt konservative grundsyn. Besæt-telsen og retsopgøret var - foruden et orgie i drab - også klassekamp, så det bragede.

12: - "Højesteretssagfører Schjørring, der havde sat penge i en fabrik, der fremstillede flyvemaskinemotorer " …

Stop.

Firmaet leverede  flyvemaskindele. Ved beskrivelsen af Schjørrings meriter må Ditlev Tamm være ramt af den hjernevask, som tilslører faktuel viden om besættelsestiden og det såkaldte retsopgør. Véd Ditlev Tamm, om Schjørring finansierede komplette motorer, eller et supplement flyvemaskindele? Retfær-dighedsanalytiker Tamms uheldige tilsløring på dette punkt taler for sig selv.

13: - "For opgøret handlede om så ubesværet som muligt at komme tilbage til normale tilstande. Og så kan det knibe med den konkrete retfærdighed. Men et galehus var det ikke."

Ser man det? Lad os mindes advokaternes nestor i 1945-57, hrs. C. B. Henri-ques, formand for Mosaisk Trossamfund, og se bort fra, at Ditlev Tamm tankeløst pisser på hans mindetavle. Ét står fast: Når Henriques om retsopgøret sagde: "Vi lever i et juridisk galehus", så mente han det, og var en så erfaren jurist, at han havde ret.

 

26 B

Har den gode Ditlev Tamm fuldstændig glemt

hvad han skrev i 1985?

 

Først et citat fra disputatsen, side 738.

Junta-regeringens justitsminister Busch-Jensen, februar 1946:

- „Om der skal gives en straffelov med tilbagevirkende kraft, er overhovedet ikke noget juridisk spørgsmål, det er et politisk spørgsmål, og ud fra rigtige politiske overvejelser er der overhovedet ikke tvivl om, at straffelovstillægget skulle have tilbagevirkende kraft, og skulle have det, ikke blot til den 29.august 1943, men til den 9. april 1940. Afgørelsen træffes ud fra en betragtning, som vender både bagud og fremad. Skal landet, når det kommer i nød, kommer i fjendevold, stå værgeløst over for forrædere og mordere, fordi lovgivningen da er lammet og ingen i fredens tid har tænkt sig så grove forbrydelser?

Vi har altså ikke givet straffelovstillægget tilbagevirkende kraft, fordi vi synes, det er et nyt princip, som det er godt at indføre i vor ret. Vi har gjort det, fordi der ikke var andet at gøre, vi har gjort det med fuldt kendskab til, at vor grundfæstede retsopfattelse i almindelighed må vende sig mod love med tilbagevirkende kraft. De af os, der er jurister, har gjort det med klar forståelse af, at vi stod ikke over for et juridisk spørgsmål, men over for et politisk spørgsmål, som den almindelige juridiske rutine ikke har kompetence til at snakke med om. Vi har altså ikke den opfattelse, at vi under et pres af tiden, i en snæver vending, har handlet uret, har brudt en hellig retsgrundsætning. Vi har handlet, som vi gjorde, fordi vi ikke nærede nogen tvivl om, at vi handlede ret og rigtigt, på samme måde som de handlede ret og rigtigt, der gav os grundloven i stedet for kongeloven, skønt deres gerning efter gældende lov var højforræderi og hjemfalden til hård straf. Jeg kan også udtrykke det sådan, at retten bryder heldigvis en gang imellem frem som et nyt kildespring, der skyller gammelt papirjuristeri bort."

 

Side 743 Ditlev Tamms konklusion i 1985:

- Tilsidesættelsen af princippet om forbud mod love med tilbagevirkende kraft var forudsat af Frihedsrådet, godkendtes af den strafferetlige sagkundskab - Hurwitz og Krabbe for tiden efter den 29.8.1943 - og accepteredes af såvel lovgivningsmagten som de retsanvendende myndigheder og den folkelige opinion. Under de givne omstændigheder i maj 1945 havde princippet ingen slagkraft. Tværtimod syntes ønsket om at pacificere folkestemningen - en form for nødretsbetragtning - snarere at tale for, at der fra myndighedernes side blev slået på, at der var forberedt en streng lovgivning med tilbagevirkende kraft. Princippet måtte derfor vige netop i en situation, hvor det skulle vise sin styrke. Om det var rigtigt eller forkert i en situation som den, der forelå i sommeren 1945, at lovgive med tilbagevirkende kraft blev, som justitsministeren udtrykte det, et "politisk" spørgsmål.

Princippets eksistens får særlig betydning for accepten af en retsafgørelse, der straffer ikke klart landsforræderiske handlinger. Straf for personer, der inden den 29.8. 1943 til dansk politi anmeldte f.eks. sabotagehandlinger eller illegale trykkerier, eller for dem, der i 1941 og 1942 meldte sig til tysk krigstjeneste, er eksempler på en udstrækning af principper, der på mange - også denne bogs forfatter - virker meget vidtgående. En afstandtagen fra sådanne retsafgørelser hænger sammen med bedømmelsen af regeringens tvetydige holdning i besættelsens første år. Diskussionen, om det var korrekt at lovgive med tilbagevirkende kraft, kan ikke adskilles fra vurderingen af den danske regerings holdning under og efter besættelsen. Det er ingen tilfældighed, at spørgsmålet om rimeligheden af at straffe med tilbagevirkende kraft først og fremmest blev drøftet i relation til frontkæmpere i Frikorps Danmark, Her var misforholdet mellem regeringens udtalelser og ønsker på handlingstidspunktet og den senere strafferetlige bedømmelse evident. Her havde princippet mening, men blev tilsidesat af lovgiver. Ansvaret for besættelsestidens politik ønskede politikerne ikke at vedgå. Derved kom anvendelse af straffelove med tilbagevirkende kraft til at virke endnu grellere."

 

Bemærk dernæst:

Af retsopgørets ca. 14.000 dømte udgjorde medlemmer af det tyske mindretal ca. 3.500. Heraf var hovedparten krigsfrivillige.

Det tyske mindretals problemer omtaler Ditlev Tamm ikke, uagtet medlem-mer af mindretallet udgjorde 25 % af samtlige dømte.

Dyrlæge Jens Møller, højt dekoreret for tapperhed i 1. verdenskrig, m.a. Folketinget 1939-43, formand for det nordslesvigske nationalsocialistiske parti, ved landsretten idømt 12 års fængsel.

Peter Larsen, krigsinvalid, højt dekoreret for tapperhed i 1. verdenskrig, organisator for flere af partiet arbejdsgrupper, ved landsretten idømt 13 års fængsel.

Ved benådningsloven i 1950 blev de løsladt.

Benådningsloven viser, at det såkaldte retsopgør hverken var logisk eller nødvendigt, men en kynisk asocial junta-affære, som fra start til slut var en uhåndterlig juridisk fiasko.

Det forsøger Ditlev Tamm at klarlægge i kapitel 15, anno 2005, men er som påvist politiserende og selvmodsigende - jvf. Tamms disputats i 1985 - og afslører dermed et  nyt problem:

Professoren er en omvandrende miljøskade, som mindre vægter jura frem for det politisk korrekte? Som just professoren advarede imod 20 år tidligere.

............................................................................

 

Det må dertil erindres, at hævn og retsopgør fandt sted i en periode, hvor der fremkom rædselsberetninger om de nazistiske forbrydelser i de makabre udryddelseslejre.

Dernæst, at et ejendommeligt uheld blandt de skydeglade amatører forøgede råheden i de bevægede maj-dage i 1945:

Nemlig at interneringslisterne med de 40.000 navne fra Frihedsrådets Cen-tralkartotek ikke blev anvendt. Listerne blev den 5. maj transporteret til Howitzvej politistation i København, og derfra bragt videre til arrestations- og opsamlingsstederne.

Her samlede de støv.

Med det resultat, at de lokale grupper anvendte deres egne lister, ofte mod forkerte personer og/eller med bizarre påstande, netop det Centralkartoteket havde forsøgt at undgå. (Kilde: "Interneringskartoteket", Om Carsten Høeg og hans gruppe under besættelsen. Eli Fischer-Jørgensen & Jens Ege. Museum Tusculanums Forlag 2005)

Og at retsopgøret fandt sted under en ofte gentaget påstået trussel om en nær forestående kommunistisk magtovertagelse. Som medførte en usikker, morbid bivirkning til opgøret, en skjult parallel: At give kommunister og andre revolutionære et vink med en vognstang: - Hold jer i ro.

 

 

27

Historisk møde på Sønderborg Slot, tirsdag d. 27. februar 2007

Tema: Retsopgøret.

 

Referater i dansk oversættelse fra den tysksprogede "Der Nordschleswiger", Åbenrå, og fra den danske "Flensborg Avis", Flensborg.

 

Der Nordschleswiger, 1. marts 2007:

Det danske Retsopgør i årene 1945 til 1949 spiller undertiden også i dag en rolle - som historisk tema. Der er stor interesse herfor. Det viste den tre timer varende debateftermiddag, der fandt sted tirsdag på museet Sønderborg Slot indtil de tidlige aftentimer, og som Historisk Samfund for Sønderjylland havde inviteret til. Medarrangør var Bund Deutscher Nord-Schleswiger. Mindst 250 tilhørere var til stede,

Museumsinspektør Henrik Skov Kristensen fra Frøslevlejrens Museum, Fårhus, pastor emeritus Dr. Günter Weitling, Padborg, arkivar Dr. Hans Schultz Hansen fra Landsarkivet i Åbenrå og chefredaktør for Der Nordschleswiger Siegfried Matlok, Åbenrå, belyste Retsopgørets problematik, hvortil også kom love med tilbagevirkende kraft. Skov Kristensen gav først en længere indføring i den komplekse sag.

På grund af denne vigtige, men i tid noget for lange indledning, måtte de følgende tre indledere fatte sig i nogen korthed, og tiden til spørgsmål fra salen var lige nok til et dusin forespørgsler.

Også på trods af den tidsmæssige ubalance kan der slås fast: Det er meget værdifuldt, at det i dag er muligt at behandle temaet Retsopgøret i en åben dialog mellem tyske nordslesvigere og danske sønderjyder uden harme og anklage. Det ville være ønskeligt, at denne dialog kunne føres videre til enkelte omstridte emner. Begge parter kunne have gavn heraf, uden at det straks kommer til en konfrontation mellem dansk flertal og tysk mindretal, især da "mange medlemmer af den tyske folkegruppe blev ramt af Retsopgøret efter den tyske besættelse af Danmark" som BDN formand Heinrich Jürgensen tydeligt sagde allerede i sine indledende ord.

3200 internerede og 3000 dømte

Henrik Skov Kristensen fremstillede i sit indledningsforedrag forløbet af Retsopgøret. Under de givne omstændigheder var Retsopgøret fra 1945 til 1949 mod de tyske nordslesvigere forsvarligt. Den tyske befolkningsgruppe havde d. 9. april begejstret hilst den i Danmark indmarcherende værnemagt velkommen. Samtidig blev den i 1939 påbegyndte hvervning til tyske krigstjeneste forstærket.

Omkring 1500 unge mennesker fra Mindretallet meldte sig til Waffen-SS, omkring 500 til Værnemagten. Godt 700 faldt. For mindretallet, der dengang beløb sig til 25.000 - 30.000 var det "et meget stort og smerteligt tab", betonede Kristensen.

Til den i 1943 startede tidsfrivilligtjeneste, en slags uniformeret hjemmeværn til støtte for tyske tropper, meldte sig omkring 1600. Til det i 1944 oprettede Selbstschutz, som skulle beskytte hjemmetyske institutioner, kom 450 folk, mest rekrutteret fra SK, Schleswigschen Kameradschaft.

Straks efter den tyske kapitulation d. 5. maj 1945 blev internerede anbragt i Frøslevlejren. Indtil 17. maj steg deres antal til omkring 2000, i juni var der omkring 3200. Internerede fra politikredsen Sønderborg kom til slottet, senere til Frøslev. På foranledning af Modstandsbevægelsen fik interneringslejren Frøslev 1. juni 1945 navneændring til Fårhuslejren, hvor der sad internerede og fængslede. Vagtpersonalet bestod af danske modstandsfolk, hvoraf mange under den tyske besættelse havde siddet i Frøslev. 5. august overtog fængsels-væsenet det nu som Fårhuslejren betegnede kompleks, med næsten 2000 fængslede og omkring 600 internerede.

Næsten 3000 medlemmer af det tyske mindretal blev dømt ved Retsopgøret - for 2100 fulgte en dom på grund af tysk krigstjeneste - og omkring 500 var en tid interneret uden dom, sagde Kristensen. Vel alle hjemmetyske familier blev ved Retsopgøret direkte berørt. I hele landet blev godt 13.000 dømt som lands-forrædere; således tilhørte omkring 25 % af alle dømte mindretallet.

Af de dømte var 500 krigsfrivillige, overvejende fra Waffen-SS, godt 1100 dømte var tidsfrivillige og 128 medlemmer af Selbscschutz. 52 tyske nordsles-vigere blev dømt for tysk polititjeneste, 31 for stikkeri af danske medborgere til den tyske besættelsesmagt.

For lederne af det tyske mindretal med deres NSDAP-N leder Dr. Jens Møller i spidsen beløb straffene sig til mellem 5 og 12 års fængsel. Medarbejdere ved tysk spionagetjeneste fik op til 18 års fængsel. Gennemsnitsstraffen for front-frivillige beløb sig til et år, for tidsfrivillige 1½ år, for Selbstschutz-folk 2 ½ års fængsel.

Lovene, hvorefter der blev dømt, havde den danske rigsdag vedtaget 1. juni 1945. De gjaldt med tilbagevirkende kraft.

Det tyske mindretal anså Retsopgøret for uretfærdigt. Danmark havde ud fra deres synspunkt ikke taget tilstrækkeligt hensyn til loyalitetskonflikten mellem bopælsland og fædreland. Dertil kom yderligere bestemmelser i kirke- og skoleområdet, som ramte befolkningsgruppen uforholdsmæssigt stærkt i sammenligning med andre danske statsborgere.

Skov Kristensen erindrede om sprængningerne af mindesmærkerne på Dyb-bøl og Arnkiel, på Knivsbjerg og bombeangrebene på "Nordschleswigsche Zeitung" og tyske forretninger. Under de givne omstændigheder var Retsopgøret forsvarligt, om end i enkelttilfælde uforholdsmæssigt hårdt. - "Mindretallet blev ikke dømt kollektivt eller fordrevet til andre steder. Hvis en gruppe måske blev straffet for hårdt, så var det de frontfrivillige. Deres tjeneste havde ikke været rettet mod de danske medborgere. Efter min mening er der ingen grund til officielle undskyldninger, som der har været tale om."

BDN i pragmatisk spagat

Pastor emer. Dr. Günter Weitling, Padborg, udtalte, at principperne for retsopgøret med love med tilbagevirkende kraft imod det tyske mindretal i første række var politisk motiveret, og på beslutningstidspunktet begrundet i massive folkelige krav. De første forberedelser fandt sted allerede i 1943.

Den statslige centralforvaltning vurderede løbende folkestemningen, inddrog befolkningens retsbevidsthed og nødvendigheden af at forhindre ukontrollerbare repressalier, såvel som den manglende mulighed for under krigen at skaffe retsgrundlag.

Kritikken fra medlemmer af det tyske mindretal har rettet sig imod de love, der kriminaliserede de unge mennesker, som havde meldt sig til krigstjeneste - på et retligt grundlag, som på tidspunktet for tilmeldingen ikke var imod gæl-dende ret.

Endnu er meget uklart, konstaterede Weitling, for eksempel hvilke kompo-nenter i NS-ideologien i NSDAP-N, der var grundlag for mindretallets medier og forskellige hjemmetyske kredse. Der mangler også en undersøgelse af de krigsfrivilliges motiver.

Mindretallet med BDN som talerør kan ikke bebrejdes, at de har unddraget sig et medansvar for NS-periodern, betonede Weitling, og nævnede loyalitets-erklæringen ved BDN grundlæggelsen i november 1945, som beror på Haderslev erklæringen af 1943.

Allerede under krigen talte pastor Carl Beuck, Åbenrå, kraftigt imod nazismen og talte om nødvendige straffe.

Mindretallet har erkendt sin historie og overtaget medansvaret for den mørke nazi-periode. Ved Retsopgøret blev der vist tilbageholdenhed, og BDN var bestemt ikke advokat for den negative og aggressive Fårhusmentalitet. Det er snarere gået i spaget mellem ubetinget loyalitet og aversion mod love med tilbagevirkende kraft.

Straffeloven af 1930 ville have været tilstrækkelig

Arkivar Dr. Hans Schultz Hansen, Åbenrå:

- "Domfældelserne efter love med tilbagevirkende kraft indtil 9. april 1940 er problematiske. De tidsfrivillige og medlemmer af selvbeskyttelsen mod atten-tater og sabotage havde man også kunnet dømme efter straffeloven af 1930, og det samme gælder agitatorer for krigstjeneste i den tyske Værnemagt eller Waffen-SS. Det var imidlertid efter loven ikke forbudt at lade sig hverve. Derfor havde lovene med tilbagevirkende kraft i første række ramt de front-frivillige. Dette punkt er det, der ved Retsopgøret med det tyske mindretal er vanskeligst at forsvare.

Den tyske besættelse af Danmark d. 9. april 1940 var en voldshandling, det viste kampene mod den indrykkende tyske værnemagt i Nordslesvig. Mange steder viste medlemmer af mindretallet vej for Værnemagten, fjernede vejspær-ringer eller bevogtede danske soldater.

Mindretallet jublede over besættelsen og forsøgte efter bedste evne at vinde fordele fra den tyske overmagt over den danske statsmagt. De ringeagtede uniformsforbudet for SK Schleswigsche Kameradschaft, udvidede deres privat-skolesystem, udførte økonomisk samarbejde osv. Og de gjorde tjeneste i tysk uniform. Alt dette tilsammen var en krænkelse af den loyalitet, som et nationalt mindretal skylder sit værtsland, uafhængigt af om handlingen var strafbar eller ikke.

Schultz Hansen bemærkede, at mindretallet var uskyldig i jødeforfølgelserne i oktober 1943, deportationen af Grænsegendarmeriet og politiet til tyske koncen-trationslejre i september 1944, den tyske terror mod den danske civilbefolkning, clearingmordene osv.

Gengældelsestimen efter den tyske kapitulation i maj 1945 har derfor ramt Mindretallet så hårdt, fordi det i starten solidariserede sig med besæt-telsesmagten. Til alt held for mindretallet og for os alle blev dets fald ikke så dybt som i andre lande, hvor tyske mindretal blev udsat for vold, mord og massefordrivelser. For at rense luften og genfinde ligevægten var Retsopgøret imidlertid nødvendigt.

Ingen kollektiv skyld, men kollektiv skamfølelse

Chefredaktør Siegfried Matlok:

- "Man har gjort den store fejl ikke at skelne mellem ansvarlige nazister og medløberne, og heller ikke at anerkende de ideelle motiver hos den tyske ungdom, udtalte Ingeborg Refslund Thomsen om retsopgøret og straffene til de frontfrivillige. Den tidligere KZ fange, læge Jørgen Kieler, har derimod betegnet de tyske nordslesvigeres forhold som "forrædderi mod Danmark som ikke skyld-tes loyalitet mod Tyskland, men mod Hitler".

Således citerede Siegfried Matlok to danske holdninger over for retsopgøret, og fortsatte:

- "Tre medlemmer af det tyske mindretal blev i 1948 og 1949 henrettet. Et andet eksempel er den i Renz fødte Anton Peter Callesen, der havde været vikarierende leder af KZ-udposten Langberg ved Wolfsburg, og blev for for-brydelser mod menneskeheden først dødsdømt i Danmark i 1950, så benådet til livsvarigt fængsel og allerede i 1951 løsladt. I den tyske befolkningsgruppe fandtes der også det andet mindretal", sagde Matlok og nævnede som eksempel professor Jens Jessen, som havde været meddelagtig i forberedelserne til attentatet på Hitler d. 20. juli, og som d. 30. november 1944 blev henrettet.

Mindretallets fejl under den tyske besættelse af Danmark var - uden at det skal undskyldes - at man kun på grund af afvisning af Versailles-freden fra 1919 nægtede at forstå den tysk-danske grænse fra 1920, samt kravet om en grænse-revision - Heim ins Reich.

Endnu længe efter 1945 har der i befolkningsgruppen hersket den opfattelse, at man var blevet uskyldigt forfulgt og næsten intet ondt havde gjort. I ledelsen af mindretallet er der også begået svære fejl. Mange gamle nazister rykkede igen op på ledende poster. Der fulgte kun en ganske utilstrækkelig overvindelse af fortiden.

Der findes ikke i det tyske mindretal nogen kolletiv skyld. Skyld er altid noget individuelt. Men der findes en kollektiv skamfølelse over enkelte handlinger, hvor vi ikke må forveksle årsag og virkning.

Ved det danske regentpars besøg i Tinglev i 1986 talte den senere formand for BDN Gerhard Scmidt om det tyske mindretalts medansvar over for historien, noget vi som tyske også fremtidig vil vedgå. Også formand for BDN Hans Heinrich Hansen repræsenterede denne linie i sin tale ved jubilæet for Nord-slesvigs 75-årige tilhørsforhold til Danmark i juli 1975 på Dybbøl. Statsminister Anders Fogh Rasmussen har talt om et moralsk svigt i den danske samar-bejdspolitik med den tyske besættelsesmagt. Denne mening deler jeg ikke. Foghs ytringer er ikke nogen undskyldning for mindretallets handlinger. Dog blev dets frontfrivillige behandlet uretfærdigt efter 1945. De små fisk blev i Retsopgøret straffet forholdsvis hårdere end de store fisk.

Heller ikke undervisningsminister Bertel Haarders meget positive udtalelser ved det danske årsmøde i Flensborg og Egernførde i juni 2006, at efter 1945 blev der en kort tid begået uret over for medlemmer af det tyske mindretal, er nogen kollektiv frifindelse.

"Vores nabo derhjemme var en hædersmand. Ikke han, men hans kone var nazist", kunne Haarder huske fra sin ungdom.

Vi meldte os for at kæmpe mod bolschevismen

- "Vi meldte os til tysk krigstjeneste for at kæmpe mod Bolschevismen", sagde Adreas Fleischer, Åbenrå, formand for Nordslesvigs Kammeratskabsfor-bund, i den efterfølgende spørgerunde fra publikum, hvor omkring et dusin tilhørere fik ordet. De tyske nordslesvigere blev straffet for det i 1945. Hvorfor blev de danske, som i Finland i Vinterkrigen 1939/40 kæmpede mod den Røde Arme, ikke senere straffet?"

"Der var en forskel med den Finske Brigade", svarede Schultz Hansen, "Et lil-le land måtte hjælpes".

Tidligere folketingsmedlem Inger Harms (SF), Åbenrå, spurgte om erstat-ninger for beslaglagte tysk-nordslesvigske bondegårde efter 1945. Det havde hun aldrig hørt noget om. Schultz Hansen: "Det drejede sig om bedrifter, der år i forvejen var gået konkurs, der havde været under tilsyn fra gårdforvaltnings-selskabet, dels fra den fra tyske statsmidler støttede kreditanstalt Vogelgesang. Ingen privatpersoner var blevet ramt af beslaglæggelser."

Tidligere formand for BDN Leif Nielsen, Störtum, gav et eksempel på følge-virkninger efter Retsopgøret. I hans tid som dansk værnepligtig i 1952 til 1954 var ingen værnepligtige fra den tyske folkegruppe blevet indkaldt til de daværende danske besættelsesstyrker i Tyskland i Itzehohe og Aurich.

Tidligere byrådsmedlem Christian Kier, Jeising, afsluttede rækken. Hans bror havde i 1940 som dansk soldat sammen med to kammerater på åben mark ved Bredevad fået befaling til at skyde med maskingevær mod den fremrykkende tyske Værnemagt. Der havde været tid nok til at gå i dækning. Det skete ikke. "Top faldt, min bror overlevede". Da hans bror havde råbt "Skyd ikke", havde en tysk officer svaret: "Det sagde man også i Polen i 1939", og bemærkede, at de tyske tropper kort før starten på indmarchen i Danmark var blevet meddelt, at der ikke ville ske militær modstand.

 

Flensborg Avis. Torsdag 1. marts 2007

Et sår fra 1945 er ved at blive lukket

Retsopgør. For første gang siden 1945 diskuterede danske historikere og det tyske mindretal tiden efter befrielsen

Retsopgøret mod medlemmer af det tyske mindretal i Sønderjylland har siden befrielsen i 1945 slået høje bølger. Utilfredsheden har ulmet blandt hjemme-tyskerne, indtil undervisningsminister Bertel Haarder (V) på de danske årsmøder i Sydslesvig i fjor medgav, at tiden er inde for en undskyldning. Det er nu taget op som krav, da hjemmetyskere og danske historikere mødtes på Sønderborg Slot.

Det var det første møde om retsopgøret mellem de to parter siden 1945. Lederen af Frøslevlejrens Museum og historiker, Henrik Skov Kristensen, frem-hævede, at de hjemmetyske frontfrivillige fik hårde domme, men:

- I international målestok fik mindretallet en mild behandling, fastslog Kris-tensen, uden at blive modsagt af de hjemmetyske repræsentanter.

Mindretallets kritik mod retsopgøret og domfældelsen mod omkring 3200 tysk-sindede sønderjyder skal ses på baggrund af, at langt de fleste blev dømt efter en lovgivning med tilbagevirkende kraft.

Den hjemmetyske fhv. præst Günther Weitling sagde på mødet, at lovgiv-ningen var politisk motiveret og havde sit udspring i et folkeligt krav.

Og Weitling medgav, at der heller ikke fandtes mulighed for at skabe et lovgrundlag under den tyske besættelse.

- En rehabilitering og en undskyldning burde undersøges, understregede Weitling.

Retsopgøret er en uendelig historie

Diskussion på Sønderborg Slot var et tilløbsstykke. Det tyske mindretals position er ved at bløde op. Dansk historiker: Forholdsvis mild behandling efter befrielsen.

Det tyske mindretal har forladt den hårde linie, hvor ledelsen, men også de almindelige medlemmer, ikke kun var fornærmet, men også skuffet over fler-talsbefolkningens reaktion efter kapitulationen den 5. maj 1945. Nu ses rets-opgøret i kølvandet af mindretallets støtte til det Tredje Rige og den tyske besættelsesmagt i et mere nuanceret lys, om end utilfredsheden stadigvæk ulmer.

Det viste en debataften på Sønderborg Slot, som mindretallet og Historisk Samfund for Sønderjylland havde inviteret til. Næsten 300 mødte op.

Arrangementet blev holdt, efter at undervisningsminister Bertel Haarder (V) på de danske årsmøder i fjor sagde, at det tyske mindretal i Sønderjylland blev behandlet uretfærdigt efter besættelsen, og at tiden er inde til at sige undskyld. Haarder tilføjede, at retsopgøret straffede mange hjemmetyskere for hårdt.

En oprejsning

- For mange er det en oprejsning når et regeringsmedlem indrømmer, at der skete uret, sagde mindretallets formand, Hinrich Jürgensen, ved åbningen af mødet, som var det første direkte sammentræf mellem danske historikere og det tyske mindretal om emnet efter 1945.

Retsopgøret har været et alvorligt emne for det tyske mindretal i årtier. I dagene efter den 5. maj blev flere tusinde tysksindede sønderjyder arresteret af modstandsbevægel-sen og ført til Sønderborg Slot og Frøslevlejren. Den blev omdøbt til Fårhuslejren den 1. juni 1945 for ikke at sammenligne den med interneringsstedet Frøslevlejren.

Som den nuværende leder af Frøslevlejrens Museum, historikeren Henrik Skov Kristensen beskrev, var der 3200 tysksindede fanger i juni 1945. De var ikke interneret, men i første omgang taget som fanger. Først den 13. maj trådte politiet til. Men loven om, at anholdte skal fremstilles for en dommer inder for 24 timer, kunne ikke anvendes, da der ikke kunne skaffes personale og plads til de mange fremstillinger.

Fårhuslejren blev lukket i 1949. Inden da blev ifølge Henrik Skov Kristensen ca. 3000 tysksindede sønderjyder dømt for frivillig krigsdeltagelse på den tyske side, for at være medlem af hjemmetyske nazi-organisationer, der støttede den tyske besættelsesmagt, og for værnemageri. Dommene faldt på grundlag af den straffelovgivning, som blev vedtaget efter kapitulationen, men med tilbage-virkende kraft. Netop det skabte stor utilfredshed blandt mindretallets top, samt de dømte og deres familier. De stod foran det problem, at mindretallet havde lovet loyalitet over for den danske stat i 1945, og selvsamme stat så dømte tysksindede sønderjyder med en lov, som endda danske jurister og politikere satte spørgsmålstegn ved. Specielt de frontfrivillige følte nag. De havde som tysksindede med dansk pas meldt sig under den tyske fane uden at bryde gældende dansk lovgivning.

- Mindretallets kritik var juridisk begrundet. Særloven med tilbagevirkende kraft var en anstødssten for de berørte, sagde den hjemmetyske fhv. præst Günther Weitling.

- Lovgivningen var først og fremmest politisk motiveret. Der fandtes et folkeligt krav og retsbevidsthed. Men der var også frygt for overgreb, og der var ikke mulighed for at skabe et juridisk grundlag under krigen, sagde Weitling, men slog samtidig fast, at dommene var rimelige.

Kun toppen

- Det var ikke et retsopgør mod mindretallet. Kun toppen blev stillet for retten som gruppe, men de blev dømt hver for sig, sagde Günther Weitling.

Henrik Skov Kristensen mindede i sit oplæg om, at retsopgøret skal ses i tidens lys. Han henviste bl.a. til, at det tyske mindretal var gennemnazificeret senest siden 1938. Mindretallet satsede på en grænserevision, "Hitler mach uns freie". Allerede i 1939 begyndte ifølge Kristensen den skjulte hvervning af SS-frivillige blandt mindretallet. Og da Tyskland overfaldt Danmark den 9. april 1940, støttede mindretalsmedlemmerne besættelsesmagten.

- Denne synlige og demonstrative støtte førte til spændinger med flertals-befolkningen, konstaterede Kristensen. Han medgav, at de hjemmetyske front-frivillige fik hårde domme, fordi deres virke ikke var rettet mod Danmark, men fastholdt ellers:

Mild behandling

- I international målestok fik mindretallet en mild behandling. Der fandtes ingen kollektiv dom eller udvisning. Kun handlinger blev straffet - om end med en lov med tilbagevirkende kraft. Danmark kan være retsopgøret bekendt.

Men det er ikke kun den ældre generation hjemmetyskere, der døjer med retsopgøret. Også efterkrigsgenerationen stiller spørgsmål til Danmark på bag-grund af forældrenes uforståenhed over for den behandling, der har fået efter krigen. Günther Weitling så stadigvæk åbne spørgsmål.

- En rehabilitering og en undskyldning burde undersøges, krævede han.

Også Der Nordschleswigers chefredaktør, Siegfried Matlok, så flere emner, som burde undersøges nærmere, og henviste til antinazister i mindretallets rækker, eksempelvis Jens Jessen fra Tinglev. Jessen blev som modstandsmand henrettet i Berlin i 1944. Og Matlok nævnte den besindige holdning, som blandt andre amtmand Kresten Refslund Thomsen og andre indtog efter befrielsen.

Værnemageri

Matlok medgav, at det tyske mindretal ikke har gjort tilstrækkeligt op med tiden 1933-1945. Han nævnte blandt andet det tyske mindretals mangeårige generalsekretær, Rudolf Stehr, som efter hans opfattelse har forhindret en integration i det danske samfund. Stehr var indtil 1945 leder af det tyske kontor i København, blev dømt til mange års fængsel, løsladt i 1950 og i 1953 udnævnt til BdN-generalsekretær.

Matlok nævnte også, at tyske håndværkere og købmænd blev dømt for værne-mageri, mens opgøret mod store, danske virksomheder blev holdt bag lukkede døre.

- Arkiverne burde lukkes op. Hvem sprængte Knivsbjerg-statuen og dagbladet Der Nordschleswiger, spurgte Matlok.

Forskningsleder og arkivar Hans Schulz Hansen afviste prompte, at arkiverne er lukkede.

- Det er en myte. Kun personlige og strafferetlige sager er lukket i 75 år. Der kan søges om dispensation til forskning og familiemedlemmer, sagde Hansen og oplyste, at han har modtaget mange ansøgninger fra mindretallet medlem-mer.

I løbet af mødet sagde Günther Weitling, at den danske og den tyske side i de sidste år til nu har talt forbi hinanden.

Det skete ikke under mødet på Sønderborg Slot.

Citater slut.

...........................................................................

 

 

 

klik til Rigsdag og regeringer 1940 - 1945      

 

klik til index

 kasler-journal. dk

Page Up

 


Copied from the original Mogens Kasler-Journal by SmartCMS ® 2011