Dette er en SmartCMS kopi af den originale Mogens Kasler-Journal, som blev lukket 16. marts 2011

beret15asyst1
 

 kasler-journal .dk

Page Down

 

 

 

 

OVERSIGT OVER OG

REGISTRE TIL DE PARLAMENTARISKE

KOMMISSIONERS BERETNINGER

OG BILAG I -XIV

1958

 

 

 

INDHOLDSFORTEGNELSE:

 

Oversigt over de parlamentariske kommissioners

beretninger og bilag I - XIV     Side IV 

 

Systemregistre:

1. Sagsregister vedrørende 9. april 1940 m.v. 

Spalte 1-2. Denne side, sidste afsnit.

 

2. Navneregister.  

Spalte 69-70.  / hyperlink denne side nederst.

 

3. Sagsregister vedrørende besættelsestiden.

Spalte 533-534 / klik til index denne side nederst.

 

Side IV / 4

Betænkning I / 1

Undersøgelse af samtlige politiske og militære forhold, som kan tjene til bedømmelse af, hvorvidt der er grundlag for at gøre ansvar gældende over for ministre eller andre særlig ansvarlige i forbindelse med Danmarks besættelse af tyske tropper den 9. april 1940, afgivet af den af tinget under 15. juni 1945 nedsatte kommission.

Statsministeriet april 1940.

Udenrigsminister P. Munch og udenrigsministeriet april 1940.

Forsvarsminister Alsing Andersen og krigs- og marineministeriet april 1940. Hæren, herunder uddrag af generalkommandoens beretning. Søværnet, herunder uddrag af generalrapport for søværnet.

Forsvarsminister Alsing Andersen og de militære dispositioner, truffet før 1. april 1940, hans stilling til erklæringen af 19. januar 1940 og beslutningen af 9. april 1940.

Partiformandsmødet med stats-, udenrigs-, forsvars- og finansministeren mandag den 8. april kl. 20.00.

Bilag til beretning I: Aktstykker. Stenografiske referater

 

Beretning II/ 2

Supplement til de ved den under 15. juni 1945 nedsatte parlamentariske kommission tilvejebragte oplysninger vedrørende forholdene ved Danmarks besættelse den 9. april 1940.

Udenrigsministeriet, april 1940.

Krigs- og marineministeriet, april 1940. Hæren. Søværnet.

Statens civile luftværn, april 1940.

Bilag til beretning II: Aktstykker. Stenografiske referater.

 

Side V / 5

Beretning III / 3

Supplement til de ved de under henholdsvis 15. juni 1945 og 19. december s. å. nedsatte parlamentariske kommissioner tilvejebragte oplysninger vedrø-rende forholdene ved Danmarks besættelse den 9. april 1940.

Udenrigsminister P. Munch og udenrigsministeriet april 1940.

Krigs- og marineministerierne: Hæren. Søværnet.

Forsvarsminister Alsing Andersen og de militære dispositioner truffet før den 1. april 1940 m.v.

Statens civile luftværn april 1940.

Andre forhold.

Bilag til beretning III: Aktstykker. Stenografiske referater.

 

Beretning III A / 3 A

Supplement til de under 15. juni 1945 og 19. december 1945 nedsatte parlamentariske kommissioners tilvejebragte oplysninger vedrørende forholdene ved Danmarks besættelse den 9. april 1940.

Kommissionens undersøgelser vedrørende den 9. April

Beretning III B og III C vedrørende Rostockmødet

Bilag til beretningerne III: Aktstykker. Stenografiske referater

 

Tillæg til Beretningerne III / 3

Supplement til de ved de under henholdsvis 15. juni 1945 og 19. december s.å. nedsatte parlamentariske kommissioner tilvejebragte oplysninger vedrørende forholdene ved Danmarks besættelse den 9. april 1940.

Afhøring af Jon Galster, Johannes Hohlenberg, Johs. Schmidt og A. Olesen.

Bilag til beretning III: Indberetning og stenografiske referater.

Kommissionsdomstolen.

 

Side VI / 6

Beretning IV / 4

Regering og rigsdag under besættelsen. Afgivet på grundlag af foreliggende danske dokumenter.

A) Dannelsen af samlingsregeringen 10. april 1940.

B) Perioden 10. april - 7. juli 1940.

C) Omdannelsen af ministeriet 8. juli 1940.

D) Tilblivelsen og Offentliggørelsen af 8. juli erklæringen 1940.

E) Gesandt v. Renthe-Finks démarche, julen 1940.

F) Christmas Møllers afgang som minister og senere udtræden af samarbejds-udvalget og fratræden af politiske hverv. Christmas Møllers afrejse til England.

G) Justitsminister Harald Petersens fratræden fra ministerstillingen.

H) De tyske krav i vinteren 1941 om Hedtoft-Hansens og H.C. Hansens ned-læggelse af deres folketingsmandater og fratræden af politiske tillidshverv.

J) Perioden maj-november 1942.

K) Regeringsomdannelsen november 1942, telegramkrisen.

L) Forhandlinger med de tyske myndigheder, august 1943.

M) Den militære undtagelsestilstand i Danmark, 29. august til 5. oktober 1943 og oprettelsen af departementschefstyret.

Bilag til beretning IV: Aktstykker. Stenografiske referater.

 

Beretning V / 5

Udenrigsministeriet under besættelsen. Afgivet på grundlag af foreliggende danske dokumenter.

A) Presse, radio, økonomi og handelsaftaler.

B) Afbrydelsen af den diplomatiske forbindelse med en række stater.

C) Forholdet til gesandterne i den frie verden.

D) Gesandtskabet i Washington. Grønlandsoverenskomsten.

E) Forholdet til Sovjetunionen.

F) Forhandlingerne med Tyskland i juli-august 1940 angående afslutningen af en told- og møntunion.

G) Kronehævningen.

H) Østrumsudvalget.

Bilag til beretning V: Aktstykker. Stenografiske referater.

 

Side VII  /  7

Beretning VI / 6

Krigsministeriet og marineministeriet under besættelsen. Afgivet på grundlag af foreliggende danske dokumenter.

A) Generallojtnant W.W. Priors forslag om oprettelse af et forsvarsråd.

B) Viceadmiral H. Rechnitzers afgang fra søværnet.

C) Udleveringen af dansk Iuftværnsskyts til tyskerne umiddelbart efter den 9. april 1940.

D) Udleveringen af danske torpedobåde til tyskerne i januar-februar 1941.

E) Dansk bevogtning af visse industrielle anlæg samt generalløjtnant Priors afsked i sommeren 1941.

F) Spørgsmålene om troppekontingent til Finland, oprettelsen og anerken-delsen af ,,Frikorps Danmark" og krigsministeriets skrivelse af 1. juni 1943 til hærens afdelinger.

I) Troppekontingent til Finland m.m.

II) Oprettelsen og anerkendelsen af ,,Frikorps Danmark" og anden hvervning til tysk militærtjeneste.

III) Krigsministeriets skrivelse af 1. juni 1943 til hærens afdelinger om tjeneste-mandsforhold for danske befalingsmænd i tysk krigstjeneste.

G) Udleveringen af dele af den danske hærs våben m.v. til tyskerne i efteråret 1941.

H) Hæren og søværnet den 29. august 1943.

 I) Hæren.

II) Søværnet.

J) De ifølge Gunnar Larsen af marineattaché i Berlin, kommandørkaptajn Kjøl-sen i efteråret 1940 førte samtaler om Danmarks fremtidige stilling til visse mili-tærspørgsmål.

Bilag til beretning VI: Aktstykker. Stenografiske referater.

 

Beretning VII / 7

Justitsministeriet og retshåndhævelsen under besættelsen. Afgivet på grundlag af foreliggende danske dokumenter.

 

A.  Den 9. april 1940 og begivenhederne i umiddelbar forbindelse hermed.

1) Tyske noter ved besættelsens begyndelse og justitsministerielle skrivelser m. v. i tilknytning hertil.

2) Interneringen af allierede statsborgere.

3) De af tyskerne den 9. april 1940 eller i tiden umiddelbart derefter foretagne anholdelser af danske statsborgere.

4) Tilintetgørelse af dokumenter i rigspolitiets arkiv i april 1940.

 

B.  Almindelige redegørelser retsforholdene i hele besættelsestiden.

5) Almindelige redegørelser afgivet af fhv, justitsminister Thune Jacobsen.

6) Folkeretlige spørgsmål.

7) Almindelig redegørelse fra justitsministeriet for statsadvokaturen for særlige anliggender.

 

Side VIII / 8

C.  De i foråret 1940 opståede spørgsmål og deres videre udvikling.

8)  Oprettelsen af statsadvokaturen for særlige anliggender.

9)  Spørgsmål vedrørende forholdet mellem dansk og tysk jurisdiktion.

10) Forholdet mellem dansk politi og de tyske myndigheder.

11) Dansk politis indberetninger til tyske myndigheder.

12) Det af justitsministeriet den 12. april 1940 udstedte mødeforbud.

13) Danske udtalelser om ro og orden m.v.

 

D. Spørgsmål opstået i tiden fra sommeren 1940 til den tysk-russiske krigs ud-brud i 1941.

14) Befolkningens holdning over for besættelsesmagten, sabotagen m.v.

15) Udbredelse af flyveblade.

16) Forbud mod visse demonstrationer, allierede farver m.v.

17) Haderslevmødet den 8. december 1940.

18) Ørum-loven.

19) Rigspolitichef Thune Jacobsens møde med Himmler i 1941.

20) Dansk politis beføjelser over for personer i besættelsesmagtens tjeneste, Wehrmachtsgefolge m.v.

21) Sikkerhedspolitiet og spørgsmål dette vedrørende.

a) Sikkerhedspolitiets organisation,

b) Politiets indhentning af oplysninger,

c) Politiets telefonaflytninger m.v.,

d) Louis von Kohl,

e) Rudolf Christiansen (,,Hestetyven").

 

E. Begivenhederne den 22. juni 1941 og foranstaltningerne imod kommunister-ne.

22) Arrestationen af kommunister den 22. juni 1941.

23) Kommunistloven. 24) Behandlingen af de internerede kommunister.

25) Folketingsmand Aksel Larsens arrestation den 5. november 1942.

26) Horserødlejren den 28. og 29. august 1943.

 

F. De øvrige i tiden mellem den 22. juni 1941 og den 29. august 1943 behandle-de og rejste spørgsmål og disses videre udvikling.

27) Faldskærmsagenter, allierede flyvere m.v.

28) Særlige sikkerhedsforanstaltninger over for fanger i danske fængsler m.v.

29) Udkast til undtagelseslovgivning.

30) Schleswigsche Kameradschaft.

31) Sagen mod dr. la Cour.

32) Frikorps Danmarks orlov og den derved opståede uro.

33) Landsretssagfører Reitzel-Nielsen.

34) Sthyr-sagen.

35) Statsadvokat Kjalkes fjernelse i august 1942.

36) Frits Clausens åbne brev af 8. september 1942 til justitsministeren.

37) Det danske politis overtagelse af bevogtningsopgaver af særlig interesse for den tyske værnemagtvagt ved broer, jernbaner, kyster o. lign.

38) Urolighederne i juli-august 1943.

 

G.  De almindelige forhold i tiden fra den 29. august 1943 til september 1944 og de i denne periode rejste spørgsmål.

39) Den militære undtagelsestilstand.

40) Arrestation af andre end kommunister den 29. august 1943.

41) Tyskernes behandling af danske fanger, henrettelser m. v. og det danske ar-bejde til fordel for de fængslede.

42) "Sverigesrejsen".

43) Sabotagebevogtningen.

Side IX / 9

44) Justitsministeriets forbud af 17. november 1943 mod fabrikation og forhand-ling af rammeantenner.

45) Lovanordning nr. 488 af 20. november 1943 om visse ægtevielser.

46) Folkestrejken i København i juni-juli 1944.

47) Tysk mistillid til politiet, politiets fjernelse m.v.

 

H.  Forhold fra tiden efter politiets fjernelse den 19. september 1944.

48) Politikontorernes genåbning efter 19. september 1944.

49) Oprettelsen af vagtværn.

 

J. Tillæg:

50) Nedsættelse af en særlig kommissionsdomstol.

51) Justitsministeriets kommissionsdomstole af 6. august 1948 og 23. september s.å.

52. Supplerende aktstykker.

Bilag til Beretning VII: Aktstykker. Stenografiske referater.

 

Beretning VIII / 8

Arbejds- og socialministerierne, ministeriet for handel, industri og søfart, inden-rigsministeriet og ministeriet for landbrug og fiskeri under besættelsen samt spørgsmålet om danske entreprenørers udførelse af arbejder for besættel-sesmagten.

I) Arbejds- og socialministerierne under besættelsen.

A) Arbejds- og socialministeriernes forhold til Tysklandsarbejderne, herunder foranstaltninger vedrørende arbejdsløsheds- og fortsættelseskasserne samt den sociale forsorg.

B) Understøttelsen til de internerede kommunisters familier.

C) Fhv, socialminister Laurits Hansen.

II) Ministeriet for handel, industri og søfart under besættelsen. Tyske krav om bevæbning af danske handelsskibe.

III) Indenrigsministeriet under besættelsen. Spørgsmålet om internerede kommunisters adgang til at afgive stemme ved rigsdagsvalgene i marts og april 1943.

IV) Ministeriet for landbrug og fiskeri under besættelsen. Spørgsmålet, om der fra tysk side blev stillet krav vedrørende ansættelse af priser på landbrugs-produkter på hjemmemarkedet i sommeren 1940. Kornloven.

V) Danske entreprenørers udførelse af arbejder for besættelsesmagten.

Bilag til Beretning VIII: Aktstykker. Stenografiske referater.

 

Side X / 10

Beretning IX / 9

Undersøgelser vedrørende politisk virksomhed under besættelsen, der skønnes at indeholde anslag mod folkestyret og den hidtidige statsretlige praksis.

I) Danmarkskredsen.

II) Højgaardgruppen.

III) Højesteretspræsident Troels G. Jørgensens henvendelse i september 1947 til kronprinsen og til kongen.

Bilag til Beretning IX: Aktstykker. Stenografiske referater.

 

Beretning X / 10

Ministeriet for offentlige arbejder og trafikministeriet under besættelsen.

A) Telegrafcensuren og telefonaflytningen.

B) Postcensuren.

C) Postvæsenets standsning af illegale masseforsendelser.

D) Danmarks stilling til deltagelsen i dannelsen af en europæisk post-forening.

E) Tyske krav om bevæbning af danske færger.

F) Minister for offentlige arbejder Gunnar Larsen:

I) A/S Hans Olsens børstefabrik.

II) Økonomisk støtte til dagbladet Fædrelandet.

III) Økonomisk støtte til Christian Marius Rudolf Christiansen, kaldet Hestetyven.

IV) Økonomisk støtte til ugebladet Arbejderavisen og til Foreningen af danske Arbejdere i Udlandet, P.M. Asmussen og Robert Hansen.

Den konservative generalkorrespondances angreb på direktør Sthyr, Udenrigs-ministeriet, august 1948.

V) Økonomisk støtte til redaktør Axel Høyer.

VI) Økonomisk støtte til Finlandsfrivillige.

VII) Økonomisk støtte til presseorganet Europa-Kabel.

VIII) Økonomisk støtte til nationalsocialisten Wilfred Petersen.

IX) Gunnar Larsen og forhandlingerne om en told- og møntunion med Tyskland.

X) Gunnar Larsen og Østrumsudvalget.

XI) Gunnar Larsen og de af ham som minister iværksatte offentlige arbejder.

XII) Andre forhold, udsendelse af en mand til Grønland, Gunnar Larsens rejser og taler.

XIII) Gunnar Larsens forhold til England og til sabotagen.

Bilag til Beretning X: Aktstykker. Stenografiske referater.

 

Side XI

Beretning XI / 11

Supplement til de ved de under henholdsvis 15. juni 1945, 19. december s. å. og 8. januar 1948 nedsatte parlamentariske kommissioner tilvejebragte oplys-ninger vedrørende forholdene under Danmarks besættelse.

Supplement vedrørende nævnte kommissionens beretninger: IV - V - VI - VII - VIII - IX.

Bilag til Beretning XI: Danske dokumenter.

 

Beretning XII / 12

Supplement til de tidligere afgivne beretninger I - III vedrørende forholde-ne ved Danmarks besættelse 9. april 1940. Tyske dokumenter.

I) Beslutningen.

II) Forberedelsen.

III) Udførelsen.

Bilag til beretning XII: Tyske dokumenter, med dansk oversættelse.

 

Beretning XIII / 13

Supplement til de tidligere afgivne beretninger IV-XI vedrørende regering og rigsdag samt forskellige ministerier under besættelsen. Afgivet på grundlag af tyske dokumenter med dansk oversættelse.

 

A) Regering og rigsdag under besættelsen.

1) Retningslinjer for besættelsen og forhold vedrørende det tyske gesandtskab.

2) Perioden 10. april - 7. juli 1940.

3) Omdannelsen af ministeriet Stauning 8. juli 1940.

4) Erklæringen af 8. juli1940 og forhandlingerne om en mønt- og toldunion 1940.

5) Udvikling af det dansk-tyske forhold efter 8. juli 1940 og gesandt von Renthe-Finks démarche julen 1940.

Side XII / 12

6) De tyske krav angaaende handelsminister Christmas Møller og folketings-mand Hedtoft-Hansen oktober 1940 - januar 1941.

7) Det dansk-tyske forhold marts-august 1941.

8) Det dansk-tyske forhold august 1941-august 1942.

9) Christmas Møllers flugt til England april 1942.

10) Regeringsomdannelsen november 1942, telegramkrisen.

11) Regeringen Scavenius 9. november 1942-29. august 1943.

12) Den militære undtagelses-tilstand 29. august 1943 og tiden indtil 5. maj 1945.

 

B) Udenrigsministeriet under besættelsen.

1) Presse, handelsaftaler og gesandtskabet i Berlin.

2) Afbrydelsen af den diplomatiske forbindelse med en række stater.

3) Forholdet til gesandterne i den frie verden.

4) Gesandtskabet i Washington. Grønlands-overenskomsten.

5) Forholdet til Sovjetunionen.

6) Kronehævningen.

7) Østrumsudvalget m.m.

 

C. Krigsministeriet og marineministeriet under besættelsen.

1) Viceadmiral H. Rechnitzers afgang fra søværnet m.m.

2) Udleveringen af dansk luftværnsskyts april 1940.

3) Udleveringen af danske torpedobåde januar-februar 1941.

4) Spørgsmålene angående et troppekontingent til Finland og oprettelsen og anerkendelsen af Frikorps Danmark.

5) Udleveringen af den danske hærs våben m.v. i november 1942.

6) Hæren og søværnet 28. august 1943 m.m.

7) Kommandørkaptajn Kjølsens forhandlinger i Berlin i efteråret 1940.

 

D. Justitsministeriet og retshåndhævelsen under besættelsen.

1) Interneringen af allierede statsborgere.

2) Spørgsmål vedrørende forholdet mellem dansk og tysk juris-diktion.

3) Forhandlinger vedrørende en dansk-tysk overenskomst om værne-magtsskader.

4) Arrestation af kommunister.

5) Faldskærmsagenter.

6) Særlige sikkerhedsforanstaltninger over for fanger i danske fængsler.

7) Frikorps Danmarks orlov og den derved opståede uro.

8) Spørgsmål i forbindelse med den militære undtagelsestilstand 29. august 1943 og den følgende periode.

9) Det danske arbejde til fordel for de af tyskerne fængslede.

10) Sabotage og Schalburgtage.

11) Tysk mistillid til politiet og dettes fjernelse 19. september 1944.

 

E. Arbejds- og socialministeriet under besættelsen. Tysklandsarbejderne.

 

F. Ministeriet for handel, industri og søfart under besættelsen.

1) Danske skibe i udenlandske havne.

2) Tysk krav om bevæbning af danske handelsskibe.

3) Tysk beslaglæggelse af danske skibe.

Bilag til beretning XIII: Tyske og danske dokumenter. Dansk oversæt-telse.

 

Side XIII / 13

Beretning XIV / 14

Det tyske mindretal under besættelsen. Tyske og danske dokumenter.

A) Almindelige forhold.

1) Før 9. april 1940.

2) Fra 9. april til 28. juni 1940.

3) Problemerne omkring 28. juni.

4) Fra 29. juni 1940 til 28. august 1943.

5) Efter 29. august 1943.

B) Det tyske kontor.

C) Nordschleswigsche Zeitung.

D) Kirkelige forhold.

 

E) Skoleforhold.

1) Almindelige skoleforhold.

2) Tysk skolebyggeri.

3) Overflytning af rigstyske børn fra danske til tyske skoler.

 

F) Finansiel understøttelse.

G) Jordkampen.

H) Den økonomiske udnyttelse af besættelsen. Deutsche Berufsgruppen in Nord-schleswig og Liefergemeinschaft.

J) Forskellige arbejder for besættelsesmagten.

 

K) Hvervning.

1) Før januar 1942.

2) Fra januar 1942 til 1. januar 1945.

3) Thorius’ aktion.

4) De frivilliges statsborgerforhold.

 

L) Skansearbejde.

M) Zeitfreiwillige.

N) Sehleswigsche Kameradsohaft, SK.

O) Selbstschutz.

P) Angiveri og spionage.

Bilag til beretning XIV: Danske dokumenter og oversættelser af tyske doku-menter. Tyske dokumenter.

 

Side XIV / 14

REGISTER-VEJLEDNING

Nærværende registerbind, der omfatter de af de parlamentariske kommis-sioner udsendte beretninger med bilag, er af praktiske grunde blevet delt i 3 afdelinger.

Første afdeling omfatter den systematiske registrering af oplysninger i alle bind vedrørende begivenhederne 9. april 1940 og deres forhistorie.

Anden afdeling er et navneregister, som rummer personer omtalt i samtlige beretninger og bilag.

Tredie afdeling er et sagsregister omfattende besættelsesperioden.

 

Ved benyttelsen at dette register bør følgende erindres:

a) Danske offentlige institutioner søges under deres officielle navn.

b) Danske militære myndigheder, afdelinger og skibe søges under stikordet: Hæren henholdsvis søværnet.

c) Danske gesandtskaber og konsulater søges under gesandtskaber og konsu-later, da.

d) Organer, der hører under rigsdagen, søges under stikordet: rigsdagen.

e) Danske love og anordninger m. m. søges under stikordet: love og anord-ninger.

f) Retssager søges under stikordet: domstolene.

g) Politiets enkelte afdelinger søges under stikordet: politiet.

h) Udenlandske officielle institutioner søges under det pågældende land.

j) Tyske myndigheder i Danmark søges under stikordet: ty. myndigheder i Dan-mark.

III 10 betyder f. eks. beretning III, side 10. III a 10 betyder aktstykker til beretning III, side 10. III st 10 betyder de stenografiske referater til beretning III.

 

Udarbejdelsen al registrene er foretaget af cand. mag. Ole Barfod, mag. art. Svend Ellehøj, cand. mag. Thomas Hatt Olsen, stud. mag. Grethe Madsen, stud. mag. Bente Pedersen og mag. art. Niels Petersen under ledelse af professor Sven Henningsen.

Ved arbejdet har også Folketingets korrektører og i særdeleshed Ebbe Thers-Jørgensen medvirket.

 

Side XV / 15

REGISTRE

til de parlamentariske kommissioners beretninger

og bilag I - XIV


                           .................................................................................

Bemærk:

I 30  =  Beretning I Side 30

I Nr. / nr. 30  =  Beretning I Aktstykke Nr. 30

I A / a 30  =  Beretning I Aktstykker Side 30

 I St. / I sp. 30  =  Beretning I Stenografiske Referater Spalte 30 

 Alle beretninger   I - XIV  = 1 - 14

Bilag til Beretninger (I - XIV): Aktstykker  

Bilag til Beretninger (I - XIV): Stenografiske Referater

......................................................................................

 

 

 

SYSTEM-REGISTER 1

 

Sagsregister

vedrørende begivenhederne 9. april 1940

og deres forhistorie

samt det såkaldte Rostock-møde

 

 Bemærk:

 9.10.39   =   9.10.1939

 9.4.40     =   9.4.1940

157 ff       =   157 og flere sider

Tillæg 8   =   Beretning III Tillæg side 8

Beretningerne er nævnt i rækkefølge:  I -  II -  III -  IV - V - o.s.v.

(De ][ kantede paranteser ][ skyldes Kasler Journal)

 

 

* Fra side 17 er original-siden delt op i 2 spalter

 

Spalte

1-2  

Abwehr, se Tyskland

Advarsler til Danmark fra England, s.d. ][ Holland, s.d. ][ Sverige, s.d. ][ se endvidere Canaris-gruppen.

Aftenposten (no. dagblad) 4.4.40, telegram om tyske forberedelser III a 9, 15, 17, 20.

Alarmering af hærens afdelinger 9.4.40 m.v. se Krigsministeriet.

Algemeen Handelsblad (holl, dagblad) 28.5.47. III 22.

Altmark-affæren 17.2.40. I 70, a 50, 181, St. 150, 164, 263, 644. II St. 22, 175. III a 138, 287, 291, St. 375. XII 15, a 9 (332), 22 (344), 257 (542), 270 (554), 279 (563), 282 (567), 294 (578), 301 (585), 313 (597), 315 (599).

Ankenævnet, nævnt i forbindelse med ,,Rostock-mødet", III St. 417, Tillæg 9, 46, 57.

Arbeiderbladet (no. dagblad), III a 27.

Arkiver, tyske dokumenter til rådighed for kommissionen, III 80, 85; a 558, 645, 652 (658), 660, 664; St. 648; Tillæg 18, XII 9, 14, se endv. Fraukfurter allgemeine Zeitung.

Assens, se Militære begivenheder 9.4.40.

Attachéer, militære, se Krigsministeriet, militærattachéerne ][ Marinemini-steriet, marineattachéen i Berlin, Gesandtskabet i Berlin, indberetninger fra marineattachéen (sp. 11).

Atterdag (tidsskr). III - tillæg 34.

Aussenpolitik (ty. tidsskr). III tillæg 65.

Aussenpolitisches Amt, Rosenbergs kontor, se Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei.

Äuswärtiges Amt se Tyskland.

Belgien, tyske invasionsplaner se Holland.

Beredskab, militært, da. før krigsudbruddet 1939. I -14, 67, 88; a 53, 176; St. 100, 123, 464, 495, 577-89, 613-22. II - a 148. III - 12, 38-41, a 74, 285-91, 441; St. a 6-28 ][ beredskabsstyrken sept. 39 - april 40, hæren I - 14, 42, 48, 54, 89; a 103-06; St. 100-05, 310, 313, 424, 451, 464, 615-22, 670. II - 38; a 29, 151. III - 12, 38-41, 86; a 74, 285-91, 441; St. 6-25. ][ se endv. hæren, generalkommandoen, krav om øget beredskab, St. 15. ][ søværnet I 67, 70, 82; a 50, 105 f, 131-37, 164-71, 177-82, 203; St. 139, 187, 351, 358, 624, 708. II a 95-100, 134-38, 143; St. 49-55, 144-53, 199, 207, 216. ][ alarmberedskab 8.1.40. I 58, 90; St. 300, 395, 494, 551, 706, 711. III a 358, 439, 446. ][ drøftelse af evt, mobilisering. I 38, 92; a 49, 104, 136, 164; St. 44, 49, 52, 80, 92, 117, 175, 196, 210, 252, 359, 370, 411, 425, 435, 452, 491, 519, 532, 540, 619, 656, 691, 701. II 20, 29; a 48, 131; St. 13, 18, 20, 23f, 37, 41, 122, 137, 288, 333. III 39, 51; a 285, 359, 362, 377, 379, 381, 440, 444, 448, 454, 476, St.18, 259. ][ drøftelse af evt, indkaldelse af fuld sikringsstyrke. I 38-42, 45, 77; a 44, 49, 56, 59, 111, 136, 138, 164, 188, St. 79, 92, 104, 117, 175, 201, 207, 209, 215, 221, 237, 240,

Spalte 3-4

242, 257, 288, 381, 411, 415, 421, 423, 425, 430, 435, 438, 451, 491, 527, 531, 535, 599, 606, 662, 665, 673, 684, 687, 691, 695, 701. II a 46, 152, 160; St. 95, 97, 99 ff, 332. III 39; a 288, 360, 362, 367; St. 12-28. ][ andre militære forholdsregler før 8.4.40. I - 36, 42, 71, 75, 89, a 10, 43, 136, 183; St. 26, 30, 92-97, 156f, 165, 240, 411, 480, 603, 647, 658, 684. II - 32-35; St. 343. III - 26, 87; St. a 5-10. XII a 145 f (447f). ][ forholdsregler ved hæren 8.4.40. I 25-28, 31, 39-45, 48 f, 52, 54 ff, 58, 60, 65, 77, 81, 94 ff; a 7, 12 ff, 21, 44 f, 47, 51, 56-60, 78 f, 81, 87, 90-111 f, 138 f; St. 93, 95 ff, 104 ff, 107ff, 111, 189, 196, 200f, 213, 216, 221, 225, 235-38, 240-45, 248 ff, 252 ff, 257 f, 264-69, 288-92, 301, 307, 312, 315-19, 322-26, 354 f, 369 f, 381, 383, 394-99, 420-23, 427-40, 445 f, 462, 483, 486-90, 495f, 511-15, 519ff, 525-43, 551-57, 567, 662-78, 686-705, 711. II 30; a 46ff, 333ff, 351ff, 359. III 27ff, 47; a 30, 35-41, 287, 341, 343 f, 352 ff, 358 f, 360, 365 ff, 445, 447 f, 506; St. b 246, 249 f, tillæg 8, IV a 56 ff. IX a 141 ff, 187, 189. X a 226. XIII a 357 (204), 425, 430. ][ forholdsregler ved søværnet 8.4.40. I 25, 39 f, 45, 77-84, 94; a 7, 12 ff, 21, 44, 51, 56f, 111f, 138 f, 147-50, 187-91. 195; St. 187-204, 207-25, 235-38, 240-45, 248 ff, 252 ff, 261, 264-77, 288-92, 295 f, 354 ff, 364, 369-76, 379-84, 415f, 419-22, 431. II 41; a 44-49, 53; St. 47, 66, 183 ff, 189 f, 295ff, 307ff, 333f. III a 145, 151, 506; St. b 240; tillæg s.8. ][ se endv. Søværnskomman-doen: hvorvidt der 8.4.40 var beordret alarmberedskab for søværnet, (St. 50).

Berlingske Aftenavis vedr. kommissionens virksomhed, I a 215. II a 21. III a 157 f, 162, 303, 305 ][ dagene før 9.4.40, II 30 f, a 18, nr. 44 A og C ][ 27.10.45 og 9.11.45, polemik ml. general With og Alsing Andersen, III 39 f; a 285-91, St. a 11 f, 14, 22

Berlingske Tidende vedr, kommissionens virksomhed, I a 211; St. 7S. II St. 256, 280 ff. III a 74, 614 ][ 4.3.36 rygter om ty. invasionsplaner mod Danmark og Lithauen, III 24, a 71 ][ dagene før 9.4.40. I a 481, 666. II 29f; a 17 f ][ 6.7.45 interview m. general Kaupisch, III 34; a 205-09 ][ vedr. "Rostock-mødet". III a 107; tillæg s.17 ff

Brevduer se Hæren, brevduevæsenet, (sp. 17).

Brevdueforeninger, de danske. III St. b 392.

Bondepartiet vedr. ,,Rostock.mødet". III a 612, 711 f, 715; St. b 87, 100, 103 f, 486 f, 502.

Bornholm se Militære begivenheder 9.4.1940. se Tyskland, forberedelser til det skandinaviske felttog, operationsmål, (St. 56).

Bornholms Socialdemokrat vedr. ,,Rostock-mødet", III St. b 638.

B.T. 30.3.50 og 1.4.50, vedr, begivenhederne i Gedser 9.4.40, III 44f, a 326f, 338, 340.

Canaris-gruppen. I 16 f, 21, 24, 74; a 9 f, 23ff, 27, 38, 183; St. 21, 37, 155, J69, 602, 609, 637 f, 650. II 18; a 18; St. 114. III 22; a 54, 65 f; St. b 139 f, 259, 467.

C.B.-tjenesten se Statens civile luftværn.

Civilforsvarsstyrelsen, erklæring om C.B.politiøvelse 14.3.1940. III 41; a 293. se endv. Statens civile luftværn.

Dagens Nyheter (sv. dagblad). Dagene før 9.4.40. III a 59. ][ 9.4.46 Interview med fhv, udenrigsminister Günther. II 10, 28, 31; a 21, nr. 41; St. 344f. III 17; a 27f.

Daily Telegraph (eng. dagblad), 3.4.40, telegram om ty. forberedelser, I a 183, II 28 f; a 17 f, nr. 44 A, III a 15, 20.

Spalte 5-6

Danmarks-kredsen vedr. Rostockmødet. III a 99, 600; St. b 103, 484 f, 497 f, 513.

Danmarks Öde, da. overs. Danmarks Skæbne ved Aage Heinberg (Niels Ebbesen). III a 159.

Danmark öppnar porterna, Jørgen Sehested. III a 709, St. b 201, 207, 340 f, 412, 492, 611, 613f, 644.

Dansk Luftværnsforening se Statens civile luftværn.

Dansk Samling, pol. parti; påstand om forbindelse med ty. myndigheder. III a 601.

DDL se Luftfartsselskab, Det danske.

Demokraten, vedr. ,,Rostock-mødet". III a 616.

Departementet for told- og forbrugsafgifter, se Finansministeriet.

Det stod ikke i Avisen, udg. af Aalborg Stiftstidende. II a 87 f.

Deutsches Nachrichtenbüro. III a 45. XII a 191 (484).

Deyhles (ty. major) dagbog. XII 14; a 6f (303f).

Dienststelle Ribbentrop II 36; a 7.

Diskretionspligt m.h.t. kommissionens afhøringer. I a 211; St. 77, 233. II St. 128 f. III a 550, 617; St. a 34, St. b 561 ff, 631 f; till. 20 f.

DNSAP se Nationalsocialistiske Arbejderparti, Danmarks.

Doberan-mødet = ,,Rostock-mødet", s. d.

DSB se Statsbaner, De danske.

E 13 - affæren, aug. 1915. I St. 262, 527 ff. II a 137.

Efterretningsvæsen, da. se hæren, generalstabens efterretningssektionen, St. 15. politiets efterretningstjeneste. 8.-9.4.40. søværnet, efterretningstjenesten, St. 50.

Ekstrabladet 14.4.51, vedr. Kommissionsdomstolen. III a 614.

England, mulighed for at komme Danmark til hjælp 114, 66; a 204f, 207ff; St. 363f, 579f, 680f. ][ evt. da.-eng. ikke-angrebstraktat, se Ikke-angrebs-traktat. ][ handelsforbindelse m. Danmark efter sept. 1939. I a 9. II 37; a 9, 11 f. XII a 141f (444f). ][ operationsplaner mod Skandinavien før 9.4.1940. I 21, 23, 71; a 25, 31 f, 42, 173, 199; St. 7. II a nr. 44 b, III a 41, 45, 68, 505, 576, 620f. XII 11 ff, 16, 28, 42; a 4 f (328 f), 12 (335), 14 (337), 22 (344), 29 (347 f), 52 f (366 f), 108 ff (417 ff), 201 (493), 258 (544), 269ff (554 ff), 280 (565), 283 (568), 294 f (578 f), 297 (581), 301 f (585 f), 304ff (588 ff), 308 (592), 313 (597 f), 315 ff (599 ff), 320 (603). XIII 6, a 5 (5), 42f (39 ff). Eng. og fr. noter til Sverige og Norge 5.4.1940. I 22, 29, 37 f, 76, 94; a 6, 11, 20, 27 f, 43, 55, 111, 136, 185, 213; St. 244, 507, 517 f, 525 f, 599, 643 f. II a nr. 4-40, D-E-F. III a 59. XII 36. ][ eng.-fr. mineudlægning i no. farvande 8.4.40. I 25 ff, 29, 38, 77, 93; a 7, 12 f, 21, 28, 31, 43, 122, 138 f, 186, 188 f; St. 25, 164, 200, 236, 243 ff, 251, 517-22, 303, 652, 659, 682. II 30, 32; a 29ff, 157, nr. 44 G. St. 93 ff, 120, 175, 318. III a 5, 30, 69, 206. XII 37, 42; a 13 (336), 172 (469 f), 175 (472 f), 242 (528), 288 (573), 308 (592), 313 (597), 315 (599). advarsel til Danmark I 20, 36, 73, 95; a 184; St. 85 f, 156, 161, 170, 180, 240, 256, 611, 636. ][ gesandtskab i København, aug. 9.4.40, se Tyskland, be-handling af fjendtlige landes dipl. missioner i Danm. under besættelsesak-tionen, (St. 61). ][ indberetning om den ty. besættelse. XII a 244 f (530 f). ][ da. protest mod torpedering på da. område 24.3.1940. I a 6; St.142.

Esbjerg II a 124ff; St. 358. se Tyskland, forberedelser til det skandinaviske felttog, operationsmål, (St. 56).

Fagforeninger se Samvirkende danske Fagforbund, De

Spalte 7-8

Falster se Militære begivenheder 9.4.40, (St. 26).

Finansministeriet departementet for told- og forbrugsafgifter, I 64f, a 116-19. II 56; a 67f. ][ grænsegendarmeriets stilling ved fjendtlig invasion. I 10, 64f; a 58, 79, 116ff; St. 435ff, 91f, 691 ff. III a 464; St. b 250, 311. ][ korrespondance med kommissionen. I a 116. 11a67. III a 337.

Finland, vinterkrigen 1939-40. I 15, 23, 37, 70 f; a 6, 9, 11, 26, 42, 55, 134, 182, 199; St. 6, 51, 71, 147 f, 154, 525, 596. II 63; a 110, nr. 44 0, D; St. 363 f. III 19; a 42 f, 45, 47, 55, 87, 286, 291, 367, 620; St. a 13, 19. XII 13, 28; a 4 ff (328 ff), 11 (334), 53 (366), 201 (493), 242 (528), 256 (541), 269 (554), 301 (585), 306 (590), 313 (597), 318 (602).

Flåden (da) se Søværnet.

Flyveblade, nedkastet over Danmark 9.4.40 se Tyskland.

Flyverkommandoen vedr. ,,Rostock-mødet". III 86; a 566.

Folketinget se Rigsdagen.

Foreningen danske Flyvere III a 281.

Forholdsordrer se Hæren, generalkommandoen, forholdsordre af 6.9.39, St. 15. ][ Politiet, forholdsordre ang. modstand, St. 35. ][ Statens civile luftværn, forholdsordre, St. 45. ][ Søværnet, alm. forholdsordrer, St. 49.

Forræderi evt, begået af danske i ansvarlige stillinger, I 10. III tillæg s.7, 18, 29, 33 ff, 62 f, 68. ][ Straffelovens § 101, stk. 2, hvorvidt civile myndigheders undladelse af at indberette militære myndigheder om tysk invasion omfattes heraf, III 48, 52, 54, 58; a 344, 346, 349, 355, 381 f, 386, 430, 436, 460, 462. ][ hvorvidt i Danmark bosiddende tyske statsborgeres bistand til tysk besættelse omfattes heraf. III a 212, 226—31.

Forsvarsministeriet vedr. ,,Rostock-mødet". III 77, 86; a 524, 548 f, 566

Forsvarsordningen af 1937. I 88; St. 582f, 678f.

Forsvarsspørgsmål, rigsdagsudvalg vedr. se Rigsdagen.

Frankfurter allgemeine Zeitung (ty. dagblad) 2.7.1952, vedr, kommissionens udgivelse af tyske dokumenter. III till. 65.

Frankrig noter til Sverige og Norge 5.4.40. se England. Mineudlægning i no. farvande, se England.

Fra utrykte kilder, Rostockmødet og Danmarks besættelse, udg. at A. Olesen, III 71-87, a 576, 615 f, 704ff, St. a 33, 78; St. b 26, 102, 110, 123, 170f, 174, 194, 198ff, 211, 219ff, 229, 235, 259, 269, 280 f, 288, 291, 296, 322, 356 f, 362, 367 f, 409, 416 ff, 455 f, 462, 467, 506, 581, 587, 592, 595ff, 602, 604, 611, 613, 615, 620 f, 623, 630 f, 635 f, 641, 643, 649; tillæg 21, 54ff, 62ff, 67.

Fredericia se Militære begivenheder 9.4.40.

Frederikshavn, II a 126, St. 358. ][ se Tyskland, forberedelser til det skan-dinaviske felttog, operationsmål, (St. 56).

Fyen Sejlskibsselskab A/S, korrespondance med kommissionen. II a 81 f.

Fyn, se Tyskland, forberedelser til det skandinaviske felttog, operations-mål, (St. 56).

Fyns Venstreblad 14.8.39, vedr. generalernes medansvar for regeringens forsvarspolitik. III a 365.

Fyrdirektoratet, vedr. torpederet S/S ,,Hugo Stinnes" III 32 f; a 168 f, 173.

Fyr og fyrskibe se Søværnet, (St. 50). Gedser fyr (St. 9).

Fædrelandet da. dagblad. II a 6, III St. b 507.

Fængselsvæsenet, direktoratet for, III a 111.

Færøerne, I St. 165. XII a 31 (348), 35 (352), 40 (356), 48 (363), 51 (365), 53 (367), 123 f (428), 130 (434), 290 (574).

Förspelet till det tyske angreppet på Danmark och Norge 9.4.1940, se Sverige St. 48

Spalte 9-10

Gedser. Indstilling af vejarbejder umiddelbart før 9.4.40. IX 29; St. 333 f, 347, 352. ][ se Militære begivenheder 9.4.40, St. 26. ][ Tyskland, forbere-delser til det skandinaviske felttog, operationsmål, (St. 56).

Gedser fyr. III 44, 51; a 320 f, 322 ff, 329-37, 359, 377.

Gedser-Warnemünde færgerute, ty. Operationsplaner, se Tyskland, forbe-redelser til det skandinaviske felttog, operationsmål, St. 56, ][ 9.4.40: III 45 ff; a 129-34, 297-303, 307-13, 316f, 323, 338. XII 41; a 197f (490f), ][ vedr. "Rostockmødet" III 79; a 516; St. b 43.

Gelb (operation), kodeord for ty. angrebsplan mod Vesteuropa. XII 12, 14, 19; a 10 f (333 f), 12 (335), 44 (360), 109 (417), 242 (527), 320 (603).

Generalauditoren ang. oberst Bennikes overgang til Sverige 9.4.40. I St. 448 f. ][ statsbanernes og politiets forhold til militære myndigheder, Harrel-sagen, III 48, 50f, 56-63; a 349 ff, 355, 374ff, 380 f, 397, 407—09, 429—33, 436, 438, 441, 457 f, 462 ff, 477-80, 483 ff, 488-92, 502 f; St. b 237.

Genève-Konventionen. XII a 317 (600).

Germanische Leitstelle. III a 533, 586; St. b 19, 650.

Gesandtskabet i Berlin. I 16 ff, 20-24, 28 ff, 37, 62, 68, 74 f; a 9-12, 14, 18, 23-30, 32 f, 36, 38 f, 182 f, 185; St. 5-54 ][afhøring af Kjølsen, 130-39, 146, 359 f, 367, 561-74, 591-95, 599, 633, 654, 657, 671. II 10, 15-29, 35 f; a 14, 17, 19, 101, 156 f; St. 5-44. ][ afhøring af Steensen-Leth, 80 ff, 105-40 ][ afhøring af Schøn, 275-94 ][ afhøring af Kronika, 3 11-34 () 343, 371-74. III 11, 14, 20 ff; a 1-8, 31, 51, 60, 63, 65, 72, 120 f, 123, 291, 519, 521, 527 f, 580. XII 29; a 191 (484). ][ indberetningerne fra gesandten april 1940. I 13 f, 36, 62, 94; a 13, 18 f, 34 f; St. 5-9, 20, 23-27, 31 f, 35-52, 68, 70, 78, 81-86, 99, 159, 184, 235, 239, 254—58, 275, 333, 338, 347, 379 f, 527 f, 531, 561-74, 591 ff, 604, 633, 645, 649 f, 652 ff, 657 f, 663, 682-85, 704. II 10, 14 f, 27 f, 61; a 14, 155f; St. 5-44, 72-91, 314-17, 331 f, 343, 354, 366 f. III 14, 18, 26; a 28, 194, 207, 286. IV 14; a 1, 11 f. V 18; a 183 f. IX a 187. XI a 22, 45. XII 29; a 189 (4.82). XIII a 937 (640). ][ privat brev fra gesandten til udenrigsministeren 1.4.1940. I 15f, 34; a 9, 23, 134, 182; St. 6-9, 46, 51, 78, 139, 142, 145 ff, 205 f, 256, 339, 406, 410, 594, 596 ff, 604, 629 f, 632. II 10, 16; St. 12 f, 22, 29, 42, 108. III 19. ][ indberetning fra gesandten 4.4.40. I 16ff, 35, 37, 74 f; a 6, 9 f, 20, 22, 231, 38, 42, 55, 111, 134, 136f, 183, 186; St. 8f, 17, 20, 23-27, 32 f, 35, 39 ff, 44-47, 57, 84, 155 f, 158, 162 f, 169, 172, 181, 239 f, 247, 275, 338 ff, 362 f, 406 ff, 410, 420, 425, 481f, 503-07, 510, 530, 547, 591, 594, 599-602, 604, 606-09, 636 ff, 643, 656f, 661f, 682-85. II 10, 17-21, 25, 45; a 34-37, 39, 49, 152 ff; St. 7 f, 10, 12, 14, 18, 21, 24-28, 31, 38, 42, 72-76, 108-14, 121-25, 318, 332, 347 f, 354, 371-74. III 11,14-16, 20 f, 22 ff; a 3 ff, 11 f, 16-23, 70. ][ telefonsamtale med udenrigsministeriets direktør 5.4.1940. I 19; a 10, 20, 23. II 22 ff; a 154 f; St. 9, 80ff, 86, 119, 332. III 24; a 12f, 72. ][ indberetning fra gesandten 5.4.40. I21f, 36f; a 6, lOf, 20, 23, 24f, 43, 136f, 184, 186; St. 13 f, 30, 35, 37, 40, 45, 47, 155, 164, 414, 481 f, 507, 510, 599, 607 ff, 636 ff, 646, 655 f. II 23-26; a 154 f; St. 8 f, 15, 20 f, 38, 87 f, 91, 110 f, 312, 332, 354. III 24; a 4, 72. ][ indberetning fra gesandten 6.4.40. 122ff, 38; ali, 20, 25/, 136f, 18Sf; St. 31, 33, 37 f, 40, 44, 50 ff, 414, 483, 507, 599. II 23, 26f; a 156f; St.7f, 15, 80f, 89, 91, 112. ][ chiffertelegram 7.4.40. I 24, 76; a 11 f, 20, 27, 43, 137; St. 21, 67 f, 98 f, 182 ff, 337, 342 ff, 414, 483, 507, 648, 682. II 29; a 157; St. 93, 136. III a 5. ][ indberetning fra gesandten 8.4.40. I 28-31, 45; a 14f, 21, 27f, 136f, 186;

Spalte 11-12

St. 16 f, 33, 341, ~508, 624, 659—62, 666, 668, 683 ff, 705. II 10, 35 f; a 160 f; St. 89, 102 ff, 325, 329 f. III 21. ][ indberetning fra gesandten 9.4.1940: I 32; a 29f. ][ indberetning fra gesandten 11.4.40. I 32; a 32f. ][ indberetninger fra marineattachéen 8.1. og 13.2.40. I 15, 34, 68; a 133, 181, 216 f; St. 10 f, 18, 52 f, 78, 124-29, 132, 135, 154, 331 ff, 339, 406, 475 f, 590 ff, 594 f, 629-33, 657. II 10, 15-20, 27; St. 11, 19, 107, 115 f, 328. III a 291. ][ indberetning fra marineattachéen 5.4.40. I 20, 36 f, 49, 68f, 74 ff; a 36 f, 38 f, 43, 111, 135, 137, 184, 216 f; St. 12-16, 18, 22 f, 25 f, 30, 45, 52 f, 63 f, 81-86, 99, 166, 170 ff, 174-78,180, 228, 240, 247, 331 f, 360 f, 410, 414, 477, 47.9, 507, 530, 590 f, 638, 656. II 10, 18, 26; St. 311, 313-18. III 22; a 207, 291. ][ evt. forespørgsel i Auswärtiges Amt om formaalet med ty. forberedelser i Østersøhavnene. I 17ff, 23; a 9ff, 20, 23ff, 111, 183, 185; St. 50 f, 169. II 20-23; a 152, 154, 157; St. 74, 80, 91. III 16; a 11, 16, 21, 23. ][ samarbejde med danske pressekorrespondenter I 16, 21, 24, 30, 77; a 11, 30, 56, 111, 138, 188; St. 8, 19 f, 25-29, 31, 34 ff, 41, 43, 49 f. II 10, 15, 17, 28 ff; a 14; St. 6, 9, 14, 17, 21 f, 29, 31, 33 f, 39, 93, 121, 130 ff, 275-94, 348. XII a 189 (482). ][ da. militære myndigheders kendskab til dets indberetninger. 114 f, 34f, 37f, 49, 69; a109, 111, 134,136f, 181, 184, 186; St. 57, 68, 81-86, 98 f, 124- 28, 135, 159, 162 f, 169, 181-84, 333, 337-44, 347, 362 f, 406-10, 414, 420, 425, 481 f, 503-08, 510, 547, 587, 601, 604, 609, 641, 643 f, 662. II 21, 24, 45; a 34-37, 39, 49, 152, 154 f; St.73, 77, 83-86. III a 70. ][ vedr. ,,Rostock-mødet". III 72ff, 77; St. b 47, 111. ][ indberetninger, nævnt i forbindelse med ,,Rostock-mødet". III a 84, 88; St. b 223, 295, 344, 374, 378, 404, 568; till. 8, 33, 66.

Gesandtskabet i Bonn se Mission i Bonn, da.

Gesandtskabet i London indberetning 3.2.40 om udtalelser af Churchill, I St. 680 f.

Goslarsche Zeitung, (ty. dagblad), dr. Wäsche vedr. ,,Rostock-mødet", III St. b 218, 427, 441.

Grænsegendarmeriet. I 10, 42, 49, 64ff; a 58 f, 61, 79, 81, 86, 100, 112, 116-19, 126; St. 104, 117 f, 394, 435-40, 491 f, 551, 690-95. III a 446, 464, 476, 506; St. b 250, 252, 305, 309 f; tillæg s. 66. IX a 189. XII 27; a 101 (410)

Grænsekampen, se Sønderjylland.

Grænsespærring se Tyskland, forberedelser til det skandinaviske felttog, civile forholdsregler efter besættelsesdagen, (St. 58).

Grønland, ty. krav vedr. Danmarks forbindelse med, XIII a 31 (348), 35 (352), 40 (356), 48 (363), 51 (365), 123 (428), 130 (434), 290 (574).

Göteborg Handels- och Sjöfartstidning, sv. dagblad. III a 59, 71.

Haagerkonventionen af 1907, landkrigsreglement. III.a 226-30. XII a 41 (357)51(365), 63 (376), 65 f (377 ff), 130 (434), 293 (577), 317 (600).

Haderslev, se Hæren, styrkerne ved Haderslev, St. 18. Militære begivenheder 9.4.40, Sønderjylland, St. 28. Tyskland, forberedelser til det skandinaviske felttog, operationsmàl, St. 56.

Hamburger Fremdenblatt, (ty. dagblad), 11.4.40, artikel om landgangen i Korsør 9.4.40. I a 19.

Handelsministeriet. II a 135. III a 121, 163. ][ korrespondance med kom-missionen. II 11, 41; a 35, 41.

Hansestadt Danzig S/S ty. invasionsfartøj i Kbhvn. 9.4.40. I 87 f; a 151 f, 157, 159, 193 f; St. 279. II a 89; St. 253. XII 24, 40; a 46 (361), 96 (405), 218 ff (508 ff), 232 (518), 252 (538), 261 (547).

Harrel-sagen se Generalauditøren. Hæren, generalkommandoen, St. 15. Hæren, generalstaben, St. 16. ][ sjællandske division, St. 17. Krigsministe-riet. Marineministeriet.

Spalte 13-14

Heckscher & Søn, firma. III a 168.

Hejmdal, da. dagblad, III St. b 639. ][ 31.8.50. Pastor Schmidt som vidne til ,,Rostock-mødet", III 75 f; a 5071, 513; et. b 175, 207, 584.

Het Dagblad (holl, dagblad), 26.3.47, udtalelser af tidl, holl. militærattaché i Berlin, III 22; a 65.

Hillerström Otto, A/B, Hälsingborg. III a 164, 167.

Himmlers dagbøger, se Reichsführer SS, persönlicher Stabs dagbøger.

Himmlers personlige stab se Reichsführer SS, persönlicher Stab.

Hirtshals se Tyskland, forberedelser til det skandinaviske felttog, opera-tionsmål, (St. 56).

Holland, advarsel til Danmark gennem legationen i København, I 20, 36, 73, 95; St. 57, 63 f, 65, 68, 70, 86 f, 164, 240, 247, 256, 340 f 348, 408, 480 f, 530f, 611, 636. II St. 372. ][ advarsel til Danmark gennem militærattachéen i Berlin. I 17, 24, 28, 71, 74; a 9, 14, 24, 27, 38, 42; St. 14, 21 ff, 64, 155, 235, 482, 525 f, 638. II 18, 26; St. 114, 318, 372. III 11, 22; a 10, 65f. ][ neutralitetsregler. II a 137. ][ Holland og Belgien, tyske invasionsplaner, I 16 f, 69 f, 74, 76; a 9, 20, 23 f, 38, 42, 133 f, 183; St. 11, 14, 21, 24, 125, 154, 164, 169, 172, 235, 244, 5251, 594, 663. II 15, 29; a 155; St. 16 f, 85, 106. III 20; a 3, 10, 1Sf, 24, 39, 51ff, 59, 62, 206. XII a 6 (330), 30 (348), 189 (483), 280 (565), 282 (567), 284 (568 f), 320 (603). se tillige Gelb.

Holstebro, se Tyskland, forberedelser til det skandinaviske felttog, opera-tionsmål, (St. 56).

Hugo Stinnes S/S I 70; a 6, 50, 124, 182, 198; St. 142, 150. II St. 201. III 32; a 168-73.

Hvidbøger, se Sverige, "hvidbog", ][ Tyskland, hvidbog om Norge, St. 62.

Hæren, I 33-66. a 42-51 ][ beretning af Alsing Andersen, 55-101. ][ generalkommandoens beretning, 103-06 ][ alm. forholdsordrer, 107f. ][ beretning om chefen for generalkommandoens deltagelse i rådslagningen hos kongen den 9. april 1940, 109. ][ skrivelse fra generalløjtnant Prior 26.6.45, 110-14. ][ kortfattet oversigt over begivenhederne 6.- 9. april 1940; St. 55-74. ][ afhøring af chefen for hærens efterretningstjeneste, oberst-løjtnant E.M. Nordentoft, 77-118. ][ afhøring af fhv. direktør for krigs-ministeriet, generalmajor J.D. von Stemann, 297-326. ][ afhøring af fhv. chef for 5. regiment, oberst V.D. Harrel, 385-90. ][ afhøring af fhv, chef f. jyske division, generalmajor F.O. Essemann, 391-402. ][ afhøring af stabschef ved jyske division, oberstløjtnant O.E. Busch, 405-70. ][ afhøring al generalløjt-nant W.W. Prior, 473-98. ][ afhøring af generalløjtnant E. Gørtz, 511-16. ][ afhøring af chefen for hærens flyvertropper, oberst O. Førslev, jfr. afhøring af fhv, forsvarsminister Alsing Andersen. II 38 ff; a 144-5l. ][ beredskabet i Sønderjylland, III 12, 26-29, 38-41, 41-63; a 135-41. ][ hærens flyvertropper, 285-91. ][ polemik mellem fhv, forsvarsminister Alsing Andersen og general-løjtnant Erik With, 341-504. ][ Harrel-sagen, herunder begivenhederne på Falster 9.4.40; St. 5-10. ][ afhøring af fhv. direktør for krigsministeriet, generalmajor Stemann, 11-28. ][ afhøring af generalløjtnant E. With. ][ se også Beredskab, militært, da. ][ generalkommandoen I a 53 f, 102, 109 f; St. 79 ff, 87, 91-98, 110ff, 416f, 494, 631. II a 47, 144 f. III St. a 6, 8; St. b 282. ][ se desuden Regeringen, forhandlinger med de militære chefer, (St. 37). ][ begivenhederne 9.4.40. I 46-50, 52; a 60-65, 77-80; St. 228, 442-55. II 39; a 151; St. 58, 195. IV a 56, 411. IX a 141. ][ se iøvrigt Militære begivenheder 9.4.40. ][ beretning om begivenhederne ved hæren 6.- 9.4.40. I 11, 33, 37-66, 69, 88 f; a 53 f, 55-108, 114; St. 95, 100, 103, 314ff, 318, 323, 383 f, 405-64, 452, 460, 486, 492, 513, 536 f, 553, 601, 689. II a 46 f, 49. III 38 f, 56, 86 f; a 405, 448, 450, 549.

Spalte 15-16

][ generalkommandoen, beretning om chefens deltagelse i rådslagning hos kongen 9. 4.40. I 46; a 62, 102, 1071; St. 442. ][ forholdsordre af 6.9.39. I 26, 50, 54, 94, 96; a 14, 22, 60, 102, 103-06, 114, 146; St. 115, 37 f, 245, 300 f, 304 f, 441 i, 452, 541, 665, 669. II 32; St. 344. III 56; a 352, 354, 356, 368, 370, 405 f, 437, 454. ][ forholdsregler 8.4.40. I 41-45, 95; a 56-60, 90; St. 396-99, 428-33, 488 ff, 551-55, 567 f, 688 f. III 27 f; a 140. se iøvrigt Beredskab, militært, da. ][ grænsegendarmeriets opgave ved fjendtlig græn-seoverskridelse. I 64 ff; a 118; St. 435-40, 690-95. ][ Harrel-sagen I 52-54; St. 297-426, 455-60, 498. III 47-56, 59 f; a 308 f, 341-77. ][ i hvilket omfang fortrolige efterretninger videregaves til jyske division. I 58 f; St. 112 f, 298 f, 388, 391-94, 400 ff, 414, 427, 449f. ][ kendskab til indberetninger fra gesandtskabet i Berlin etc. I 14f, 35, 49, 69; a 55, 109, 111, 181; St. 84 f, 113 f, 128, 143, 163, 206 f, 379 f, 406-10, 414, 420, 483, 641 f, 686. ][ krav om øget beredskab. I 14, 88 ff; a 61; St. 100-06, 411ff, 424 f, 464, 577 ff, 581, 589, 614-18, 625-28. II 38 f; a 148 f. III 38 ff; a 285-91; St. a 11-28. se iøvrigt Beredskab, militært, da., samt Regeringen, forhandlinger med de militære chefer. ][ ordre om flyveropklaring 9.4.40. I 81; a 60, 77, 142; St. 201. ][ vedr. det civile luftværn II 62; a 105, 117; St. 352. ][ generalstaben I 25, 33f, 52, 54f, 59, 76; a 43, 112f, 139, 184 f, 189; st. 41, 60 f, 74, 143, 163 f, 182, 285, 308, 314, 316 ff, 388, 414, 442, 451, 457, 473-98, 493, 525, 686. III 47 ff, 52, 87; a 88, 290, 308 f, 341, 343 f, 353, 358 f, 364 f, 367 f, 389, 390, 401, 403, 409, 439, 442, 445, 448, 453, 455, 458, 702; St. a 24; et. b 246 ff, 435, 450, 463, 516. ][ efterretningssektionen I 33 f, 49; St. 55-74. ][ afhøring af oberstløjtnant Nordentoft, 87, 299, 318, 330 f, 407ff, 416f, 453f. III St. b 245-62. ][ afhøring af oberstløjtnant Lunding, 277. ][ forbindelse med L.B. Agard og O.L. Guldberg III a 82, 86 f, 90, 99, 124, 505; St. b 23, 26, 29, 31, 122f, 254f, 449f, 468f, 514, 516, 518f. ][ kendskab til indberetninger fra gesandterne etc. I 69, 73; St. 57, 63ff, 68ff, 338ff, 47Sf, 480 f. ][ oberst Harrels kritik III 50; a 344, 346, 359, 364, 367, 369, 371 f, 375, 401, 403, 405, 430 f, 440, 444, 448. ][ meldinger til jyske division. I 58 f; st. 387 f, 392, 400 f, 414, 449 f, 485. III a 343, 358. ][ samarbejde med no. og sv. efterretningsvæsen III 22 f; a 67-70. se iøvrigt Sverige, advarsel til Danmark fra den sv. forsvarsstab, samt Norge, udveksling af politiske og militære efterretninger med Danmark. ][ samarbejde med politiet. 166; a 122-27; St. 65f, 349. III a 492 f. ][ meldinger om tyske troppebevægelser før 9.4.40. I 25, 38 f; a 7, 12, 43, 188; St. 55-62, 66-74, 88, 144, 407-10, 422, 480 f, 630, 633, 648. II 39 f; a 144-47. III 28; a 137, 140, 360; St. b 248-52. ][ meldinger om ty. troppebevægelser 9.4.40, I 46f; a 45, 62, 70,77, 80, 112; St. 228, 302, 305, 345, 348 f, 492. III St. b 252 f. ][ rapportbog. III a 524; St. b 46. ][ Jyske division, I 39, 41 f, 44, 47, 49, 55-61, 63, 65; a 53, 56-60, 62 f, 78-98, 103 f, 112, 114; St.112, 117, 298, 385-402, 414 f, 427, 429, 432, 435, 437, 485, 488 f, 550-55, 557, 567, 631, 689, 691, 695. II 39; a 117, 151. III a 140, 343, 358 f; St. b 249 f, 253. ][ vedr. modtagelse af fortrolige efterretninger, se Hæren, generalkommandoen og generalstaben, efterretningssektionen. ][ Sjællandske division I 41, 44, 49, 51-55; a 56, 62, 64-77, 98, 103 f; St.115, 301, 311, 316, 319, 324, 326, 400, 427, 433, 441, 446-60. III a 343, 353, 360.

Spalte 17- 18

][ Harrel-sagen I 52ff; St. 301, 311, 316, 319, 324, 326, 400, 449-60. III 48, 51, 60; a 343, 353, 355, 357, 360, 401 f, 404, 439, 445, 451, 459 ff, 463, 476.  ][ Enkelte afdelinger: Kommandanten i København I 50 f; a 63 f, 103 f, et. 428, 444. II 59; a 116f, 120. III a 353. ][ 1. regiment (København). I 51; 63, 67 f; et. 445. ][ 2. regiment (Haderslev). I 60; a 53, 80, 84ff; St. 111, 394, 549 f. ][ 3. regiment (Viborg m. m). I 63; a 95 f; St. 111. ][ 4. regiment (Roskilde, Holbæk m. m). I 51 f; a 65, 68ff, 74; St.109 f, 448 f. ][ vedr. oberst Bennikes overgang til Sverige, se Militære begivenheder 9.4.40. ][ 5. regiment (Vor-dingborg, Slagelse m.m). I 52 f; a 69-73, 76 f, 99, 114; St. 300-318, 326, 449-60. III 47, 49, 55 f, 60; a 341, 343 f, 346 f, 351, 367 f, 375, 399, 403, 405, 409 f, 412 f, 418 f, 428 f, 431 f, 437 f, 453, 457, 473. XII a 198 (490). ][ vedr. Harrel-sagen, se Krigsministeriet. ][ 6. regiment (Odense). I 63; a 83, 96f. III St. b 126, 257, 430, 449, 469, 515 f. XII a 210f (502f). ][ 7. regiment (Fredericia m.m). I 61, 63; a 80, 84f, 92ff, 102; St.111. ][ 1. feltartilleri-regiment (København). 155; a73f. ][ 2. feltartilleriregiment (Holbæk, Ring-sted m.m). I 55; a 74f. ][ 3. feltartilleriregiment (Aarhus m.m). I 63; a 97. ][ 14. artilleriafdeling (sydlige Jylland). I 63; a 79f, 90ff. ][ befalingsmands-skolerne. I 55, 63; a 69, 77, 87 ff, St. 452. ][ Bornholms Værn. I 63; a 98, 103f. ][ brevduevæsenet. III St. b 259, 278. ][ gardehusarregimentet (Køben-havn m. m) 155; a 64f, 67, 71ff, 99; St. 306, 460. III 49 f; a 308 f, 437. ][ flyvertropper. I 45, 47, 55 f; a 57, 60, 62, 77 f, 102 f, 107, 113 f; St. 58, 110 f, 451, 455, 460-63, 492, 494 f, 511-15, 615. III 12, 27 ff; a 135-141, 566; till. 8. IV a 56. IX a 141. XII 30 (348). ][ lægekorps I a 53. ][ tekniske korps. I a 53, 103; St.111. II a 105. ][ ingeniørregimentet. I 55, 63; a 56, 76, 98, 103. ][ jyske dragonregiment (Randers, Aarhus). I 63; a 97. ][ livgarden. I 47, 51; a 64ff, 99, St. 452. XII 39; a 177 (474), 199 (492 f). ][ luftforsvar, se Luftforsvar, Københavns. ][ luftværnsregimentet. I 41, 49, 55; a 56 f, 61, 103. III 28; a 140. ][ placering af luftværnsbatterier. I 42 f; a 58 f, 79, 90, 112; St. 236, 244 f, 397, 527, 621 f. III a 359 f, 506. se tillige Hæren, 14. artilleriafdeling og Rømø. ][ styrkerne ved Haderslev. I 60f; a 63, 79, 85ff, 102. ][ styrkerne ved Søgaard. I 60; a 63, 80-85, 102. ][ styrkerne ved Sønderborg. I 63; a 79, 89f. ][ styrkerne ved Tønder. I 63; a 87 f. ][ trainafdelingen. I 41; a 57, 103. ][ ty. beregning af mulig da. modstand se Tyskland, forberedelser til det skandinaviske felttog, (St. 56). ][ ty. planer om den da. hærs stilling efter besættelsen, se Tyskland, Forberedelser til det skandinav. felttog, (St. 54). ][ forhold til statsbanerne, se disse.

Hæren og søværnet, forholdet mellem, I 34, 41, 45, 49, 67 f, 83; a 59 f, 105 f, 109, 142,167, 196; st. 56 f, 194, 215, 223, 253, 267 f, 284, 330 f, 347 f, 352, 365, 406, 419, 422, 424, 445, 480, 495. III a 375.

Højesteret. III a 606, 612; till. 16.

Spalte 19-20

Højesterets kæremålsudvalg, påkæring af kommissionsdomstolens ken-delser. III St. b 133, 155, 193; tillæg 7, 16 f, 23, 25 f, 35, 39, 42.

Højforræderi se Forræderi.

Højgaard-kredsen. vedr. ,,Rostock-mødet". III a 600; st. b 103, 145, 329, 388.

Ikke-angrebstraktat, rygter om da.-eng. 1937-38, II 36-38, a 7 f, 10-11 f. ][ da.-ty. af 31.5. 39. I 23 f, 92, a 11, 25, 47, 135, 176, 189, 198; St. 50 f, 246, 357. II 36-38; a 6 f, 10 f, 12, 23; St. 23 f, 106, 283. III a 2, 72, 205. XII a 189 (483), 214 (504), 317 (601). ][ nævnt i forbindelse m. ,,Rostock-mødet". III 72; a 77, 82, 86, 90 f, 99, 117, 568, 710; st. b 32 f, 119, 130, 132, 238, 260, 341,412, 568.

Indenrigsministeriet statens civile luftværn. II 57-63; a 104, 106, 109 f, 115 f, 117, 120 f, 124, 126 f, 130, 132; St. 351, 368. III 41; a 149, 294, 492. se iøvrigt Statens civile luftværn. ][ korrespondance med kommissionen. III 41; a 292ff.

"Information" da. dagblad, nævnt i: II a 66. III 22; a 497. ][ ang. begiven-hederne på Falster 9.4.40. III 43; a 125 f, 132, 307, 310. ][ begivenhederne på Langelinie 9.4.40. III 31, 33; a 155 f, 158 ff, 162 f, 174-86, 234. ][ begi-venhederne på Middelgrundsfortet 9.4.40. II St. 172, 234, 251, 254. III a 144, 147, 150. ][ ,,Rostock-mødet". III 75; a 97, 10Sf, 507f, 510, 599, 615; St. b 68, 108, 175, 207, 584; ff. 12 f, 15 f, 62. ][ Rygter om fortrolige ordrer til da. officerer før 9.4.40. (25.4.46). II St. 204. III St. b 235.

Innstilling fra Undersøkelseskommisjonen se Norge.

Interallied military study commissions rapport af 11.3.1940 vedr. planer om landgang ved Narvik. XII a 302 (586), ][ se i øvrigt England, opera-tionsplaner mod Skandinavien før 9.4.40.

Isbrydere se Søværnet, (St. 51).

Isbrydnings- og ismeldingstjeneste se Statens isbrvdnings- og ismeldings-tjeneste.

Isbrydningsrådet møde 5.4.40. II a 37, 39, 49.

Island. I a 173f; St. 165. XII a 31 (348), 35 (352), 40 (356), 48 (363), 51 (365)123 (428)130 (434), 186 (497), 290 (574).

Isvestija, russisk dagblad, 11.4.40. XII a 201 (494).

Jensen, Albert A/S, skibsmægler- & rederifirma. III 32 f; a 159-69, 173.

Jernbanen Slesvig-Skagen, se Tyskland, forberedelser til det skandinaviske felttog, operationsmål, (St. 56).

Jernbaner, danske se Statsbaner, De danske. ][ Tyskland, forberedelser til det skandinaviske felttog, civile forholdsregler, (St. 58).

Jernmalm, svensk, se Malmtilførsler fra Sverige.

Jodls dagbog, ty. general. III St. b 621, 626. XII 15 f, 19, 28 f; a 9-13 (332-36). 254 (569), 300 (584), 301 (585), 303 (587), 313 (597), 318 (602), 321 (604).

Justitsministeriet. III a 211, 604f, 611, 614; St. b 432; tillæg 14, 23 ff. X II 9. ][ politiet 8.- 9.4.1940. I a 53, 120, 122, 124, 127. III 12, 60 ff; a 462, 464, 466-70, 478-83, 493, 501 f. se iøvrigt Politiet. ][ politiundersøgelser på foranledning af kommis-sionen II 11, 36, 53; a 26 ff, 83 f. III 33, 42; a 116, 128 f, 156 f, 234, 295 f, 328 f, 545, 567, 579, 590. se iøvrigt Politiet. ][ Korrespondance med kommissionen II a 26 f, 83. III 33, 42, 72 f; a 76, 78, 81, 89, 93, 96, 110, 114 ff, 125f, 156f, 210, 233f, 29Sf, 328f, 480-83, 501 f, 545, 567. XII 27.

Jydske Tidende, I St. 551, ][ vedr. "Rostock-mødet", III a 514, 617, st. b 208, 584, 639.

Spalte 21-22

 

Fortsættes i næste udgave af Kasler Journal 

 

 klik til Navneregister                                    klik til index

 

 

 kasler-journal .dk

Page Up

 


Copied from the original Mogens Kasler-Journal by SmartCMS ® 2011