Dette er en SmartCMS kopi af den originale Mogens Kasler-Journal, som blev lukket 16. marts 2011

beret13akom13d                                                                                                                                                                                                                                                                      kasler-journal.dk
Page Down

 

 

De parlamentariske Kommissioners Beretninger

1945 - 1956

vedrørende den tyske Besættelse

1940 - 1945

 

Besættelsen - set med tyske øjne -   4

 

 

 

 

 

Beretning XIII.  fortsat fra side 138

 

 

..........................................................................................................

Bemærk:

II 30 = Beretning II Side 30

II A / a 30 = Beretning II Aktstykker Side 30

II Nr. / nr. 30 = Beretning II Aktstykke Nr. 30

II St. 30 = Beretning II Stenografiske Referater Spalte 30
     ...........................................................................................................

 

 

Side 139

 

2. Udleveringen af dansk luftværnsskyts april 1940

a. Den tyske henvendelse 25. april 1940

22. april 1940 henvendte den tyske øverstkommanderende sig til de militære myn-digheder i Berlin og meddelte, at Aalborg den foregående nat var blevet angrebet af engelske flyvemaskiner, hvoraf to var blevet skudt ned, samt at der også var kon-stateret engelske flyvere over København. Han ønskede derfor af hensyn til forsvaret mod nye engelske luftangreb, at danskerne stillede antiluftskyts til disposition for det tyske militær. Det drejede sig om 36 tunge og 50-60 lette luftværnskanoner med ammunition, lyskastere o.s.v. Over Auswärtiges Amt henvendte OKW sig derefter til Renthe-Fink, som henviste til, at den danske regering allerede havde afgivet 24 lette luftværnskanoner til beskyttelse af Lillebælt og Storstrømmen. Han mente dog, der var en vis sandsynlighed for, at danskerne også ville gå ind på det nye krav. Den øverstkommanderende var imidlertid af den opfattelse, at det nye tyske krav var så vidtgående, at han gennem Renthe-Fink måtte give den danske regering meddelelse herom. Ifølge notitsen i Auswärtiges Amt erklærede Renthe-Fink, at han ikke havde nogen betænkelighed ved i overensstemmelse med den øverstkommanderendes ønske at forelægge dette for den danske regering, men at det dog måtte ske med Auswärtiges Amts billigelse. 1) A. nr. 611.

22. april gav rigsudenrigsminister v. Ribbentrop tilladelse til, at det foreslåede skridt kunne foretages overfor regeringen Stauning. 2) A. nr. 612.

25. april indberettede Renthe-Fink imidlertid, at værnemagten havde til hensigt foruden luftværnsartilleri „også at forlange andet dansk krigsmateriel af alle kate-gorier. Hvis tyske interesser kræver det, må dette ønske selvfølgelig efterkommes. På den anden side må man dog tage hensyn til, at ethvert indgreb i det danske folks forsvarssuverænitet dybt krænker dets æres- og nationalfølelse. Politisk er det skade-ligt, hvis der efter et opfyldt krav straks igen anmeldes et nyt. Derved rystes tilliden. Vore bestræbelser må derfor gå ud på snarest muligt at komme til en definitiv afgørelse med hensyn til vore krav". 3) A. nr. 613.

Samme dag indberettede Renthe-Fink, at den danske regering havde meddelt, at den ville opfylde de tyske ønsker og stille det forlangte luftværns-artilleri til dispo-sition. „Det har været meget vanskeligt for den danske regering at træffe denne beslutning, som først efter stærkt pres fra min side kunne gennemføres på to minis-termøder". 4) A. nr. 614.

b. Den danske regerings udtalelse 25. april 1940

Da udenrigsministeriets direktør meddelte Renthe-Fink denne beslutning, udtalte han samtidig, at det ikke var muligt for den danske regering at anerkende, at over-givelse af luftværnsskyts var i overensstemmelse med den tyske erklæring om, at de danske tropper skulle forblive i besiddelse af deres våben. Det drejede sig jo ikke om fastmonteret skyts, men om våben, som blev benyttet af de danske afdelinger. Da man fra tysk side ikke desto mindre havde opretholdt kravet, var det klart, at Dan-mark i den givne situation ikke kunne modsætte sig udleveringen. Heroverfor fastslog Renthe-Fink, at kravet om luftværnsartilleri „støtter sig på det mandat, som vi havde påtaget os om at beskytte den danske neutralitet. Desuden hørte luftværnsartilleriet til de til Danmarks forsvar nødvendige indretninger og anlæg; nr. 3 i notitsen. Det tyske krav om luftværnsartilleriet strider ikke 

Side 140

på nogen måde mod det betingede løfte om ikke at afvæbne de danske tropper. Anvendelse af luftværnsartilleriet tjener i første række danske interesser". Renthe-Fink afslutter sin indberetning med følgende betragtning: „Danskernes bestræbelser går øjensynligt ud på at holde vore muligheder for indgreb indenfor nøje forud fastlagte grænser. Bag dette kan man spore bekymringen for i praksis at miste suveræniteten og af de fjendtlige allierede magter blive behandlet som Tysklands militære forbundsfælle". 1) A. nr. 614.

c. De tyske krav 6. maj 1940

30. april indberettede Renthe-Fink derefter, at den øverstkommanderende for de tyske tropper i Danmark fra hærens overkommando havde fået ordre til fra Danmark at få overladt to batterier af de nyeste franske 10,5 cm kanoner, der var de mest moderne i den franske felthær, og som skulle udmærke sig ved en særlig god skyde-færdighed, „og om hvilke vi hidtil har savnet nøjagtige oplysninger". Da det danske militær havde erklæret, at det ikke kunne udlevere batterierne uden regeringens tilladelse, anmodede den XXXI. højere kommando om, at de nødvendige skridt blev foretaget hos den danske regering. 2) A. nr. 615; 6. maj fik Renthe-Fink derefter ordre til at rette den ønskede henvendelse. „Om en fuldstændig overdragelse af begge batterier eller blot et midlertidigt udlån eller midlertidig overladelse af enkelte stykker skyts opfylder OKHs ønsker, anmoder jeg Dem om at afgøre på stedet med den øverstkommanderende". 3) A. nr. 616.

11. maj meddelte den kommitterede for udenrigspolitiske spørgsmål, Hencke, at den danske regering var gået ind på det tyske ønske om „midlertidigt at stille to franske 10,5 cm batterier og et 15 cm batteri til rådighed for de tyske tropper i Dan-mark".

Hencke oplyser, at direktør Mohr, da han gav ham besked om regeringens beslut-ning, henviste til den erklæring, som han havde afgivet 25. april på regeringens vegne med hensyn til overdragelsen af luftværnsartilleriet. „Denne erklæring gjaldt også for de såkaldte franske batterier. Samtidig meddelte gesandt Mohr mig, at den danske regering ved at opfylde vort ønske gik ud fra, at der ikke ville blive stillet yderligere tyske krav angående udlevering af våben".

Hencke fortsætter: „I den forudgående personlige samtale havde gesandt Mohr allerede udtalt, at stadige tyske krav om udlevering af våben stærkt foruroligede herværende politiske og militære kredse og satte regeringen i en vanskelig situation. Det havde været lettere for dem, hvis disse krav straks var blevet gjort gældende i forbindelse med de tyske troppers indmarch".

Hencke svarede direktør Mohr på samme måde, som Renthe-Fink havde udtalt sig den 25. april, hvorefter Mohr anmodede ham om at gøre rigsregeringen bekendt med den danske regerings opfattelse. Hencke slutter med at meddele: „Den danske regering går ud fra, at de franske batterier forbliver i landet i forsvarsøjemed. Har derfor aftalt med den tyske øverstkommanderende, at en eventuel flytning af skytset til forsøg i Tyskland hemmeligholdes overfor danskerne". 4) A. nr. 617.

20. maj skrev statssekretær v. Weizsäcker følgende til gesandtskabet i København: „Føreren ønsker ikke, at der til den danske regering stilles yderligere krav om krigs-materiel. Den danske regering skal ikke informeres herom". 5) A. nr. 618. 

Side 141

 

3. Udleveringen af danske torpedobåde januar-februar 1941

Allerede 19. april 1940 dukkede spørgsmålet om aflevering af danske torpedobåde op. I et telegram til København, som var blevet forelagt rigskansler Hitler, meddelte statssekretær v. Weizsäcker, at den tyske marine havde til hensigt at benytte de danske torpedobåde, ubåde, minestrygere og bevogtningsfartøjer, som den danske marine var forhindret i at anvende og derfor ville oplægge, til polititjeneste. „I hvilken form dette kan ske, om ved køb eller på anden måde, vil afhænge af resul-tatet af sondering om dette spørgsmål hos den danske regering. Jeg anmoder Dem derfor om på passende venskabelig måde at drøfte sagen med den danske regering og indberette ... om resultatet". 1) A. nr. 619. Af Fuehrer Conferences side 153 fremgår, at Hitlers tilladelse til at fremsætte kravet blev givet 14. november 1940.

Under regeringskrisen omkring nytår 1941 blev spørgsmålet, som i mellemtiden øjensynlig har været drøftet mellem tyskerne og de danske embedsmænd, taget op i skarpere form af Tyskland. 10. januar 1941 sender ambassadør Ritter i Auswärtiges Amt en instruks til Renthe-Fink, hvoraf fremgår, at rigskansler Hitler nu har „bestemt, at kravet stilles til den danske regering med eftertryk og under anvendelse af det fornødne politiske tryk. Jeg anmoder derfor på rigsudenrigsministerens vegne gesandten om snarest overfor den danske udenrigsminister at stille krav om, at følgende tolv torpedobåde afstås til den tyske krigsmarine". Efter at bådenes navne er angivet, hedder det videre i instruksen, at v. Ribbentrop anmoder om, at kravet forelægges med eftertryk og „på den her omhandlede måde". Hvorvidt dette betyder, at Renthe-Fink havde været kaldt til Berlin om denne sag, fremgår ikke af akterne. Renthe-Fink skulle give udtryk for den bestemte forventning om, at den danske regering ikke skabte vanskeligheder, „som vil være formålsløse". Med hensyn til formerne for afståelsen var den tyske regering parat til at tage hensyn til danske ønsker. Den var eventuelt villig til at indrømme den danske marine tilbagekøbsret efter krigen og endvidere også til at give tilsagn om, at de afståede både under ingen omstændigheder ville blive benyttet mod Tysklands fjender. De skulle kun benyttes til skoleformål. Tyskland havde af hensyn til Danmark kun forlangt afståelse af både, som allerede var oplagt på værft, således at det kunne undgås, at det danske flag skulle stryges. „Jeg anmoder om at føre forhandlingerne således, at bådene senest midt i februar kan overføres til de tyske værfter for at blive sat i stand". Angående de politiske problemer, der var knyttet til dette krav, skriver Ritter følgende: „Med hensyn til det tidspunkt, da ovennævnte démarche skal foretages, anmoder jeg Dem om at tage hensyn til, at der efter omstændighederne meget snart kan være tale om dannelse af en ny dansk regering. Selvom det ikke kan forventes, at den gamle danske regering i dette tilfælde vil træffe en positiv afgørelse, vil det dog efter vor opfattelse være bedre at rette kravet til den gamle regering. Det vil derved blive undgået, at vi straks må henvende os til den nye regering med dette krav, og indrepolitisk kan den nye regering endelig påberåbe sig, at denne sag var en arv fra den gamle regerings tid. Vi anser det derfor for vigtigt, at kravet stilles til den gamle regering". 2) A. nr. 620.

15. januar meddelte Renthe-Fink, at han havde udført démarchen. Udenrigs-minister Scavenius fastslog, at det tyske krav var meget smerteligt for Danmark, da næsten alle danske torpedobåde og dermed størsteparten af den danske marine skulle afleveres. „Han var synlig bekymret for, hvorledes overdragelsen af de danske skibe, der ikke kunne forblive ubemærket, ville blive optaget i udlandet. Udenrigs-ministeren, hvem jeg ikke lod være i tvivl om sagens presserende karakter, vil først sætte sig i forbindelse med forsvarsministeren og derefter med regeringen". Renthe-Fink afslutter dette referat med den betragtning, 

Side 142

at det var hans indtryk, at Scavenius havde forstået, at det var nødvendigt at udlevere bådene. „Sagen vil dog sikkert fortsat støde på vanskeligheder her, navnlig hos kongen og marinen. Det må imidlertid antages, at man i sidste instans fuldtud vil efterkomme vort krav". 1) A. nr. 621.

16. januar sendte v. Weizsäcker en instruks til Renthe-Fink, der gik ud på, at han overfor Scavenius skulle give udtryk for, at den tyske regering naturligvis forstod, at de danske myndigheder måtte drøfte den tyske henvendelse. „Vi må dog med eftertryk meddele den danske regering, at en tidsmæssig forhaling af sagen ikke kan accepteres. Rigsregeringens beslutning om at stille de danske torpedobåde til rådig-hed for den tyske krigsmarine står urokkelig fast. Hvis den danske regering derfor ikke snarest godvilligt og i en for Danmark acceptabel form efterkommer det tyske krav, må rigsregeringens beslutning jo gennemføres på anden måde. Ulemperne ved en sådan af rigsregeringen ikke ønsket løsning må udelukkende bæres af Danmark", v. Weizsäcker skriver endvidere, at hvis Renthe-Fink overfor Scavenius' udenrigs-politiske betænkeligheder ikke allerede havde nævnt det præcedens, der var skabt af De Forenede Stater, som havde afstået 50 destroyers til England, skulle han gøre det og tilføje, at for Danmark lå sagen endog lettere. For det første ville de 50 ameri-kanske destroyers militært blive anvendt af England mod Tyskland, mens de danske torpedobåde ikke ville blive brugt mod England, men kun til uddannelsesformål. For det andet drejede det sig med hensyn til De Forenede Stater om et i det mindste stadigvæk formelt neutralt land, men for Danmarks vedkommende om et lille og militært besat land. 2) A. nr. 622.

17. januar meddelte Renthe-Fink til ambassadør Ritter, at det danske ministerråd havde besluttet at afstå torpedobådene. „Nu må desuden kongen bearbejdes". Renthe-Fink spurgte, om han skulle lægge et lige så skarpt tidsmæssigt pres på kongen. Det ville lette situationen, dersom man kunne få et par dage til at bearbejde ham. Ritter svarede, at efter ministerrådets beslutning mente han ikke, at kongen burde udsættes for et altfor stærkt pres, hvorfor man ville vente indtil mandag.

Under sin samtale med Renthe-Fink havde Scavenius forelagt et ønske fra den danske marine om, at Danmark blev rigeligere forsynet med skibsstål til bygning af nye skibe, end tilfældet hidtil havde været. Ritter svarede herpå, at man naturligvis ikke kunne give Scavenius et bindende tilsagn. „Jeg var dog så godt som sikker på, at den tyske krigsmarine, som jo har et betydningsfuldt ord at sige ved fordelingen af skibsplader, vil være velvilligt indstillet overfor et sådant dansk ønske, hvis torpedo-bådsspørgsmålet ordnes på en imødekommende måde". 3) A. nr. 623.

18. januar henvendte den danske marinechef sig til den tyske admiral for gennem ham at gøre et forsøg på at få den tyske marineledelse til at opgive kravet om torpedobådenes aflevering. Den tyske admiral meddelte dog, at den tyske beslutning var urokkelig. Renthe-Fink indberetter om dette, at det af den danske admirals oplys-ninger fremgik, at officerskorpset var meget deprimeret, hvilket Scavenius havde bekræftet overfor ham den samme dag.

Renthe-Fink foreslog, at man for at berolige det danske officerskorps skulle fremhæve, at bådene ville blive givet tilbage ved krigens afslutning, at den tyske venskabelige indstilling til den danske marine og dens højagtelse for dets officers-korps var den samme som tidligere og endelig, at den danske marines fremtid på ingen måde ville blive præjudiceret ved overgivelsen af torpedobådene. 

Side 143

 „Det forekommer mig i særdeleshed ønskeligt, at marinens øverstkommande- rende afgiver en sådan garanti, fordi den danske marinechef henholdt sig til stor-admiralens brev af maj d. å. til admiral Rechnitzer, i hvilket det blev lovet, at det danske officerskorps ære ville blive skånet. Ikke mindst vil en sådan gestus også virke gunstig på kongens indstilling som øverstkommanderende". 1) A. nr. 624.

22. januar meddelte derefter Renthe-Fink, at „sagen danske torpedobåde er i orden". „Da sagen er kendt af det danske søofficerskorps, kan den næppe holdes hemmelig i længere tid. Anser derfor en snarlig overdragelse af bådene og en snarest mulig ordning af de herfor nødvendige tekniske enkeltheder for ønskelig". 2) A. nr. 625 og 626. Med hensyn til den tekniske ordning af overdragelsen af torpedobådene indeholdes en række oplysninger i A. nr. 627—32. Angående de overvejelser i Berlin, som en diskussion i den svenske presse om afleveringen af torpedobådene medførte, se A. nr. 633.

 

4. Spørgsmålene ang. et troppekontingent til Finland og

 oprettelsen og anerkendelsen af Frikorps Danmark

a. Finlands frivillige efter 22. juni 1941

Angående disse spørgsmål, 3) Se ber. VI, s. 19-26; kan følgende oplyses fra de tyske dokumenter.

24. juni 1941 indberettede Renthe-Fink, at der både hos den øverstkommanderen-de for de tyske tropper, i gesandtskabet og hos føreren for de danske national-socialister havde meldt sig danskere med en forespørgsel om, og på hvilken måde de kunne komme til Finland for at kæmpe mod Sovjetunionen. Det drejede sig om frivillige, der ikke ønskede at gå ind i SS-Standarte "Nordland", men ville slutte sig direkte til de finske tropper. Blandt dem var et antal uddannede officerer og soldater. Endvidere havde meldt sig frivillige, som ønskede at gøre tjeneste i oprømnings-afdelinger. Renthe-Fink knytter hertil følgende kommentar: „Det forekommer mig at være politisk vigtigt, at man udnytter denne villighed til at gøre en indsats og i størst muligt omfang imødekommer de frivilliges ønsker". 4) A. nr. 635; 27. juni meddeler han i et telegram, at rigsføreren for SS er indforstået med, at danske officerer, under-officerer og menige sammenfattes i en bataillon på 800—1 000 mand og inden for SS-Division Vikings rammer indsættes mod Sovjetunionen. Disse danske frivillige skulle have egne officerer og underofficerer, men udstyres i Tyskland med SS-uniformer og udrustes med tyske våben. Samtidig oplyser han, at den finske gesandt i København først havde meddelt, at den finske regering på grund af mangel på levnedsmidler, uniformer og våben ikke modtog frivillige i Finland. Derimod ville man gerne ansætte ca. 20 danske læger i den finske hær. Senere, skriver Renthe-Fink, havde den finske gesandt imidlertid fået instruks om, at de finske militærmyndigheder var parat til at indrullere danske, uddannede frivillige i finsk militærtjeneste. Det var dog ikke hensigten at opstille danske formationer, men at optage de frivillige i de regu-lære svensk-talende finske formationer. Renthe-Fink knytter hertil følgende kommen-tarer: „Det forekommer mig politisk vigtigt, at danskere i kampen mod Sovjetunionen hovedsagelig deltager på vor side. Af en dansk indsats mod Sovjetunionen på vor side venter jeg mig gunstige virkninger med hensyn til en forbedring af det tysk-danske forhold og styrkelse af den tysk-nordiske fællesskabstanke". Han foreslår derfor, at der optages forhandlinger med den finske regering. 5) A. nr. 636; ang. danske frivillige til Finland se endvidere A. nr. 638, 648, 649 og 653. -

Side 144

b. Oprettelsen af Frikorps Danmark

29. juni indberettede Renthe-Fink til Berlin, at Frikorps Danmark var blevet dannet „med det formål at yde en indsats i kampen mod kommunismen". Han nævner, at det kun optager militært uddannede medlemmer og står under ledelse af oberstløjtnant C.P. Kryssing. 1) A. nr. 637; i A. nr. 651 aftrykkes „Retningslinier for anvendelsen af uden-landske frivillige i kampen mod Sovjetunionen", som indeholder bestemmelserne med hensyn til opstilling af frivillige korps og de strafferetlige og disciplinærstrafferetlige bestemmelser m. m., som skulle gælde for disse frivillige.

2. juli telegraferede statssekretær v. Weizsäcker, at rigsregeringen hilste opstillin-gen af et særligt dansk frivilligkorps velkommen, at det organisatorisk skulle tilhøre Waffen-SS, men dog ikke indlemmes i SS-Standarte Nordland.

Med hensyn til spørgsmålet om danske Finlandsfrivillige meddelte v. Weizsäcker, at gesandtskabet i Helsingfors havde fået instruks om at meddele den finske rege-ring, at „vi betragter den optagelse af det størst mulige antal danske frivillige i tyske hærenheder, der allerede er i gang, som meget velkommen. Vi er bekendt med, at danske frivillige også har meldt sig til den finske hær. Herimod har vi intet at indvende. Vi vil dog være taknemlige, hvis danske frivillige, der melder sig hos finske myndigheder, såvidt muligt bliver gjort opmærksom på muligheden for at blive optaget også i tyske troppeenheder". 2) A. nr. 638.

17. juli kom SS-Guppenführer Berger til København for at orientere sig om Frikorps Danmark. Den første bataillon af frikorpset, meddelte gesandtskabet denne dag, ville afgå om eftermiddagen til Hamborg. 3) A. nr. 639.

Den øverstkommanderende for de tyske tropper i Danmark anså bestemmelsen om, at de danske frivillige skulle optages i SS, for forfejlet. I en skrivelse til hærens overkommando udtalte han, at hvervningen af frivillige havde ringe udsigter. Årsagen hertil fandt han forklaret i en udtalelse af en dansk forbindelsesofficer, som på spørgsmålet, hvorfor så få frivillige hidtil havde meldt sig til frikorpset, havde svaret: „De frivillige skal være SS-folk, og det vil de færreste. Hvis hvervningen skete til den tyske værnemagt, ville der melde sig væsentlig flere frivillige". 4) A. nr. 643.

c. Forhandlingerne om forøgelse af den danske hær.

December 1940—august 1941

Angående den danske generalkommandos anmodning om tilladelse til at øge den danske hærs styrke og de tyske ønsker, der blev rejst i den forbindelse, om opstilling af et særligt dansk troppekontingent til kampen mod Sovjetunionen, oplyser de tyske akter, at generalstabens chef, generalmajor Gørtz, på foranledning af generalløjtnant Prior, 19. december 1940 havde forelagt den tyske øverstkommanderende en anmod-ning om tilladelse til at forøge den danske hær. 5) A. nr. 646.

I januar 1941 blev spørgsmålet atter taget op, og i juli henvendte den danske generalkommando sig til den tyske militærattaché i København og anmodede nu om en forøgelse på ca. 2.000 mand. Den øverstkommanderende for den tyske reservehær var af den opfattelse, at dette ønske kunne opfyldes, men at man burde knytte den fordring hertil, at der skulle opstilles et regiment frivillige fra den danske hær „indenfor den tyske hærs rammer i kampen mod bolsjevismen". 6) A. nr. 640; OKW anmodede om Auswärtiges Amts mening, og

Side 145

23. juli udtalte ambassadør Ritter, at man burde gå med til det danske ønske under den forudsætning, at der ved siden af det danske frivillige korps (d.v.s. Frikorps Danmark) deltog en sluttet afdeling af den danske hær på ca. 1 regiment i kampen mod Rusland. 30. juli blev Ritters notits forelagt rigskansler Hitler, som erklærede sig indforstået med forslaget. „Han tænker i den forbindelse også på den lettelse, som vor hær senere kan få ved at gøre brug af fremmede enheder ved besættelsen". 1) A. nr. 641 og 642.

5. august gav den øverstkommanderende for de tyske tropper den danske generalstabschef meddelelse herom. Denne svarede, at han i øjeblikket ikke kunne tage stilling til spørgsmålet, fordi regeringen først måtte spørges. Det danske militær havde ikke forelagt regeringen anmodningen om en forøgelse af den danske hær. „Hvad angår generalstabschefen selv, syntes reaktionen foreløbig positiv, men det er klart, at tyngdepunktet ligger hos de politiske instanser", skrev Renthe-Fink til Berlin 5. august og fortsætter: „Selvom det endnu ikke kan overses, hvorledes den danske regering vil stille sig, forekommer det mig dog vigtigt fra begyndelsen at sørge for, at Frikorps Danmark ikke føler sig tilsidesat. Har også overfor den øverstkomman-derende givet udtryk herfor". 2) A. nr. 645; 11. august meddelte imidlertid oberst Ramsing, chefen for den danske generalstab, til den øverstkommanderende for de tyske tropper i Danmark, at da spørgsmålet om hærens forøgelse var blevet rejst i december 1940 af generalløjtnant Prior, så skete dette, fordi han ønskede at orien-tere sig om den tyske øverstkommanderendes stilling til dette spørgsmål, men uden at regeringen var blevet forelagt sagen. „Efter at krigsministeriet er blevet gjort bekendt med de betingelser, som fra tysk side opstilles for opfyldelsen af ovennævnte ønske, gives der afkald på dette". 3) A. nr. 646.

I en samtale, som den tyske øverstkommanderende havde med general Gørtz 8. august, forklarede denne årsagen til regeringens afvisning af det tyske forslag, idet han sagde, at hele spørgsmålet jo gik langt ud over de militære rammer og var udenrigspolitisk af afgørende betydning. Det havde givet anledning til bevægede diskussioner, og regeringen havde valgt den udvej at svare, at der ikke var finan-sielle midler til dækning af denne forøgelse af hæren, hvorfor man gav afkald derpå. 4) A. nr. 646.

d. Frikorps Danmark forhandlingerne. September 1941

Med hensyn til Frikorps Danmark rejste dets chef, oberstløjtnant Kryssing, i septem-ber 1941 ønsket om, at frikorpset blev motoriseret. 5) A. nr. 647; 11. oktober kunne Renthe-Fink meddele, at den danske regering på grund af udenrigsministerens personlige intervention havde besluttet sig til at opfylde det tyske ønske om de nødvendige 1000 lastbiler. „Scavenius betonede overfor mig, at for den danske afgø-relse havde ønsket om yderligere at yde et bidrag til bekæmpelse af bolsjevismen været bestemmende". 6) A. nr. 650; 2. februar 1942 indberettede Renthe-Fink, at komman-doafdelingen indenfor Waffen-SS i Berlin — Wilmersdorf anså det for nødvendigt at skifte ledelse af Frikorps Danmark af militære grunde, da Kryssing hverken taktisk eller som leder var i stand til at bygge frikorpset rigtigt op og lede det i kamp. Renthe-Fink havde deroverfor udtalt, at det politisk var uønsket at opløse frikorpset og indlemme de frivillige i Waffen-SS samt at udskifte Kryssing som fører. A. nr. 652. 

Side 146

 

5. Udleveringen af den danske hærs våben, november 1942

a. Værnemagtens krav februar 1942

Med hensyn til de i beretning VI, side 26—-28, førte forhandlinger i efteråret 1942 om udlevering af den danske hærs våben m.v. oplyser de tyske dokumenter, at allerede i februar 1942 ønskede værnemagtens overkommando at få overladt det i Danmark opmagasinerede danske krigsmateriel: 77.000 karabiner, 3.000 pistoler, 56 mill. skud karabinammunition og 221.000 skud pistolammunition, til det tyske luftvåben. I en instruks af 2. februar blev Renthe-Fink anmodet om en udtalelse om, hvorvidt et sådant skridt efter hans opfattelse overfor den danske regering ville give resultater, og endvidere om man skulle tilbyde den danske regering at købe våbnene eller foreslå erstatning med nye våben på et senere tidspunkt. 1) A. nr. 654.

7. februar tog Renthe-Fink stilling til denne forespørgsel. Han gik ud fra punkt 3 i „Aufzeichnung" i det tyske memorandum af 9. april 1940 og gjorde opmærksom på de synspunkter, som den danske regering ved tidligere forhandlinger om udlevering af våben havde anlagt, og de tyske standpunkter. Renthe-Fink konkluderer således: „Danskerne vil også denne gang påberåbe sig memorandummet, og det vil være adskilligt vanskeligere end før at sætte overdragelsen af våben og ammunition i forbindelse med, at vi har overtaget beskyttelsen af Danmark. Der kan ikke være tvivl om, at fjernelsen af våben og ammunition i høj grad vil forbitre danskerne. Både udenrigsminister Scavenius og statsminister Stauning vil sikkert være kloge nok til at gå ind for opfyldelse af de tyske ønsker, men ministeriets flertal vil næppe frivilligt gå med til at udlevere krigsmateriel. Også fra andre politiske faktorer og fra militære og konservative kredse, hvor man i det sidste år har arbejdet særlig stærkt med den nationale forsvarssag, kan der ventes stærk modstand. Yderligere vanskeligheder volder bekymringen for engelske repressalier. Sagen vil derfor ikke kunne gen-nemføres uden ultimativt pres eller simpel beslaglæggelse. Behøver man disse våben og ammunition, kan dette ikke spille nogen rolle i det tyske folks øjeblikkelige eksistenskamp, men foreligger der ikke tvingende militære grunde, bør et sådant alvorligt indgreb ubetinget undgås". 2) A. nr. 655.

b. De tyske krav i oktober 1942

Dermed blev sagen foreløbig stillet i bero af OKW, men 23. oktober fik den nye øverstkommanderende for de tyske tropper i Danmark, general v. Hanneken, af OKW-Wehrmachtführungsstab ordre til at forlange udleveret de danske våben m.m., som var oplagret i Jylland og på Als. 3) A. nr. 657.

Det synes, som om chefen for den tyske reservehær derefter blandede sig i sagen. Det viste sig, at låsene til geværerne i Jylland lå i København, og for at undgå en beslaglæggelse fandt v. Hanneken på, at der skulle stilles krav om samtlige våben. 4) A. nr. 656 og 659; Ifølge de danske dokumenter blev dette krav 18. november meddelt chefen for generalstaben, general Rolsted. 20. november førtes så drøftelsen mellem udenrigsminister Scavenius, general v. Hanneken og dr. Best, som på grund af sagens politiske betydning havde anmodet Scavenius om en samtale sammen med den tyske general. Ifølge dr. Bests indberetning til Berlin 21. november gentog v. Hanneken her kravet om udlevering af alle våben, køretøjer, heste o.s.v., 

Side 147

men stillede samtidig et løfte om en tysk modydelse i udsigt. „Statsminister v. Scavenius udtalte i begyndelsen, at denne fordring dybt krænkede den danske hærs følelser og ville fremkalde alvorlige vanskeligheder for hans regering. Han ville forsøge at få sin regering til at gå ind på en frivillig aftale. Hvis dette ikke lykkes for ham, anbefalede han at beslaglægge våbnene o.s.v. under form af et politisk krav fra riget eller ad ren militær vej, for at han kunne give efter under tvang og undgå, at hans regering blev splittet". Man blev enig om, at Scavenius for at få regeringen med til en frivillig overenskomst skulle have frist indtil slutningen af den følgende uge. Dr. Best afslutter denne indberetning med at anmode om en instruks, „om jeg — hvis statsminister von Scavenius ikke kan fremkomme med et tilbud om en frivillig overenskomst — skal fremsætte kravet om afståelse af våbnene o.s.v. som et politisk krav til den danske regering, eller om gennemførelsen af denne forholdsregel skal overlades til den øverstkommanderende for de tyske tropper i Danmark som en rent militær forholdsregel". 1) A. nr. 656; Hitler bestemte, at det var et militært spørgsmål, samt at Auswärtiges Amt og dermed også Best skulle holde sig i baggrunden og overlade forhandlingerne til de militære.

Efter 20. november begyndte forhandlingerne indenfor regeringen, om hvilke Best udtalte i en indberetning til Auswärtiges Amt den 4. december, da en overenskomst var blevet afsluttet, at takket være hans beroligende indflydelse lykkedes det at få den danske regering til at fremsætte et tilbud til de tyske militære myndigheder, samtidig med at regeringens fald blev forhindret. 2) A. nr. 665.

I mellemtiden foregik imidlertid forskellige drøftelser mellem de tyske myndig-heder. 23. november fik v. Hanneken en ordre fra Wehrmachtführungsstab, som gik ud på, at han skulle foreslå, hvilke modydelser man kunne stille danskerne i udsigt, og endvidere en indberetning om, hvilke våben og hvilken udrustning der var blevet forlangt udover de krav, der var blevet formuleret 23. oktober. 3) A. nr. 657; 24. november blev v. Hanneken derefter ringet op af chefen for reservehæren, som spurgte, hvorfor han ikke havde beslaglagt de danske våben. Endvidere oplyser dr. Best i en indberetning den samme dag til Auswärtiges Amt, at han fortroligt havde erfaret, at den tyske øverstkommanderendes krav havde vakt stor bevægelse i danske kredse. „Man taler om muligheden for, at regeringen træder tilbage, og denne mulighed kan ikke afvises, da det i mellemtiden er blevet bekendt, at en del af partierne, navnlig det konservative parti, har fortrudt, at de indlod sig på at gå med til denne regering, og at de gerne vil sprænge regeringen med en national gestus og unddrage sig videre ansvar. Statsminister Scavenius forsøger at formå regeringen til et tilbud, som dog kun vil strække sig til en del af de forhånden-værende våben o.s.v. (sandsynligvis 1/3), hvilket omtrent svarer til de i Jylland efter-ladte våben)". 4) A. nr. 659.

I Berlin førte denne sag også til diskussioner mellem Auswärtiges Amt og værne-magtens overkommando, idet gesandt Schnurre 25. november havde en samtale med ministerialråd v. Fritsch i Wehrmachtführungsstab, hvorunder han anmodede OKW om i forvejen at underrette Auswärtiges Amt, dersom der blev givet yderligere ordrer til den øverstkommanderende i Danmark, som gik ud over kravene om beslaglæggelse af våbnene i Jylland og på Als. „Vi havde ikke til hensigt på nogen måde at holde OKW tilbage, hvis den ønskede disse våben. Men vi måtte i betragt-ning af de politiske konsekvenser i hvert fald forinden have lejlighed til at undersøge spørgsmålet udfra et politisk synspunkt. Vi havde instrueret den rigsbefuldmægtigede om

Side 148

at være tilbageholdende i sagen, da det drejede sig om et militært anliggende". Ministerialråd v. Fritsch beklagede, at spørgsmålet om kravene til Danmark på grund af chefen for reservehærens indblanding var kommet ind på et andet spor, end Wehr-machtführungsstab havde haft til hensigt. 1) A. nr. 660. Se endvidere en kompetence-diskussion mellem dr. Best og v. Hanneken (A. nr. 661).

28. november meddelte ministerialråd v. Fritsch til Auswärtiges Amt, at danskerne havde stillet et forslag i udsigt, som gik ud på en købekontrakt, og forespurgte, om Auswärtiges Amt havde noget imod en sådan ordning. Schnurre svarede, at Aus-wärtiges Amt ikke ville indvende noget imod en købekontrakt, dersom den blev af-sluttet mellem den øverstkommanderende og intendanturen for den danske hær. „Vi går dog ud fra, at der ikke føres yderligere samtaler med statsminister Scavenius". 2) A. nr. 662, 663 og 664.

4. december indberettede dr. Best til Auswärtiges Amt om den aftale, som var blevet afsluttet mellem v. Hanneken og general Holsted. Han konstaterer tilsidst, „at den heldigt gennemførte våbensag fra begyndelsen havde en politisk karakter og uden min indgriben ville have fået alvorlige politiske følger ... Den aftale, der nu er truffet mellem de militære repræsentanter, turde forsåvidt have politiske virkninger for fremtiden, da løftet om erstatning med nyere våben o.s.v. fra dansk side kan betragtes som et løfte om den danske hærs fortsatte beståen efter krigen. Betyd-ningen af dette løfte om erstatning har statsminister von Scavenius allerede frem-hævet under drøftelsen med general von Hanneken og mig den 20. november". 3) A. nr. 665. Angående de samtidige tyske rekvisitioner af uldtæpper se A. nr. 658 og 662.

c. Tysk krav om opstilling af en flakmilits

22. februar 1943 indberettede dr. Best angående en ordre fra rigskansler Hitler om, at der i alle besatte områder skulle oprettes et hjemmeværn mod luftangreb i form af en milits, bestående af statsborgere fra det besatte land: „Denne ordre gælder også for Danmark. Luftvåbnet behøver i Danmark 750 mand, der som medlemmer af den tyske værnemagt skal indlemmes i luft-våbnet og anvendes på Sjælland og i Jylland. Samtlige forpligtelser med hensyn til lønning ... overtager luftvåbnet. For Danmark er der endvidere truffet den ordning, at de frivillige, som skal hverves til luftværns-militsen, skal tages blandt dem, som har meldt sig til optagelse i Waffen-SS, men ikke er egnet dertil. Hvervningen sker gennem SS-Ersatzkommando Dänemark, som efter tilmeldelsen ordner overførelsen til luftvåbnet. Opstillingen er endnu ikke afslut-tet". 4) A. nr. 666.

 

6. Hæren og søværnet 28. august 1943 m. m.
5) se ber. VI, s. 28—56.

Med hensyn til general v. Hannekens ønske i januar 1943 om opløsning af den danske hær henvises til oplysningerne i afsnit A. nr. 11 c.

Angående begivenhederne den 29. august 1943 henvises endvidere dels til den fremstilling af overhærarkivar Goes, der er aftrykt som A. nr. 416, hvori der gøres rede for begivenhederne den 29. august og de følgende dage med hensyn til den danske hærs og marines afvæbning, og dels til A. nr. 417—437.

Side 149

a. Diskussionen om ejendomsretten til hærens og flådens materiel

Af oplysninger om den følgende periode findes følgende vedrørende den tyske opfattelse af retten til den danske hærs og marines materiel. 15. september 1943 meddelte general v. Hanneken den kommanderende tyske admiral, at han ikke kunne acceptere hans standpunkt, der gik ud på, at danske krigsskibe forblev dansk ejendom, idet de kun blev benyttet af den tyske marine, v. Hanneken hævdede, at våben og udrustning af enhver art ikke længere var den danske stats ejendom, men var bytte, „da Danmark ikke er et venskabeligt, men et overfor os fjendtligt indstillet land", hvorfor Haagerlandkrigsreglementets artikler 42—46 finder anvendelse. „Af ovennævnte grunde kan der heller ikke gives det tyske riges befuldmægtigede i Danmark medhold i hans opfattelse, hvorefter alt i Danmark forhåndenværende krigsmateriel kun må tages i brug til fordel for Tyskland, indtil der efter krigen sker en endelig regulering med den danske stat." Hertil føjer dr. Best følgende betragt-ninger: „Jeg anser det dog nu — i særdeleshed med henblik på Danmarks kommende politiske og administrative behandling — for nødvendigt, at det prin-cipielt afgøres, om det tyske rige befinder sig i krig med Danmark, da dette „ikke er et venskabeligt, men et overfor os fjendtligt indstillet land", således at den danske hærs og marines våben og udrustning kan betegnes som krigsbytte. Efter min opfattelse ligger det i tysk interesse, at det politiske og retlige forhold mellem riget og Danmark bevidst holdes svævende, og at enhver præcisering i den ene eller anden retning omhyggeligt undgås. Derfor har jeg overfor den kommanderende Admiral Dänemark foreslået den formel, at alt i Danmark overtaget krigsmateriel skal anvendes til fordel for den tyske krigsførelse, og at en endelig regulering skal udsættes til efter krigen". 1) A. nr. 667.

b. Orlogsværftet efter 29. august 1943

29. november 1943 indberettede dr. Best, at der var truffet en ordning med hensyn til orlogsværftet, der var blevet beslaglagt den 29. august. Mellem rigsministeriet for rustning og krigsproduktion og Howaldt-Werke AG. i Hamburg var der blevet afsluttet en overenskomst, hvorefter dette selskab skulle føre værftet videre „treuhänderisch". Dr. Best oplyser endvidere, at det med det danske udenrigsministerium var blevet aftalt, at orlogsværftet efter istandsættelse skulle anvendes til nybygning af handels-skibe, og at danske skibe skulle have fortrinsret. Under ingen omstændigheder måtte der bygges, ombygges eller repareres tyske eller danske krigsskibe. Orlogsværftet måtte hverken deltage i bjærgning af eller i reparationer på de sænkede danske krigsskibe. Endvidere indeholdt aftalen bestemmelser om strejkeforbud, værftsle-delse, Howaldt-Werkes benyttelsesret o.s.v. „Efter det danske udenrigsministeriums ønske skal aftalen underskrives af mig. Jeg anmoder om, at det, efter at der er søgt føling med rigsministeren for rustning og krigsproduktion, meddeles mig, om jeg kan underskrive overenskomsten i denne form ... Sagen er presserende, fordi det kan befrygtes, at personalet søger anden beskæftigelse, hvis værftets igangsættelse udskydes længere. 2) A. nr. 668 med den dansk-tyske aftales tekst.

c. De danske krigsskibe efter 29. august 1943

I en skrivelse 28. marts 1944 fra krigsmarinens overkommando til Auswärtiges Amt oplyses, at der nu er truffet afgørelse med hensyn til de danske krigsskibe. De kan benyttes, sålænge krigen varer, af den tyske krigsmarine, og en ordning med den danske regering 

Side 150

skal udsættes indtil krigens afslutning. Endvidere er det blevet afgjort, hvilke danske skibe der skal ophugges, og i den forbindelse oplyses, at det er bedst, de bringes til Tyskland, „for at ikke de danske myndigheders opmærksomhed henledes på sagen. Det kan så afventes, om den danske regering muligvis skulle henvende sig til os angående erstatning for ophugningsværdien". 1) A. nr. 669.

 

7. Kommandørkaptajn Kjølsens forhandlinger

i Berlin i efteråret 1940

Angående det i beretning VI, side 56—59, meddelte om daværende marineatta-ché, kommandørkaptajn Kjølsens forhandlinger i Berlin i efteråret 1940 forelægges to tyske dokumenter, som omhandler denne sag. 15. oktober indberetter Renthe-Fink, at den danske marineattaché samme dag vender tilbage til Berlin, hvor han vil give meddelelse om det danske marineministeriums samtykke til, at han modtager en tysk betænkning angående den danske marines fremtidige opgaver og materielle udrustning, som er stillet ham i udsigt af stabschefen ved marinens overkommando.

„En samtale med vedkommende afdelingschef i marineministeriet bekræftede den herværende opfattelse, at danskernes beredvillighed foreløbig kun tager sigte på tiden efter krigens afslutning og ikke på en udvidet dansk medvirken ved de nuvæ-rende krigsopgaver. M.h.t. dette nærer de nu som tidligere ... betænkeligheder. Har påny udtrykkeligt gjort danskerne opmærksom på vort ønske om deres overtagelse af yderligere forsvarsopgaver på dansk område, specielt aktiv bekæmpelse af fjendtlige flyvere, og jeg har i overensstemmelse med min instruks understreget, at vi m.h.t. dette venter et dansk initiativ". 2) A. nr. 670.

Samme dag refererer Renthe-Fink en samtale med udenrigsminister Scavenius. Denne nævnte overfor ham den samtale, som marineattaché Kjølsen havde haft med stabschefen ved den tyske marines overkommando. Scavenius „bemærkede, at den danske militærattachés meddelelser har "vakt levende interesse i herværende kred-se, kongen indbefattet. Anser det for særdeles nyttigt at spinde videre på denne tråd for at berede jorden for en kommende ordning. Villighed til samarbejde med Tyskland vil i mange kredse blive stærkt fremmet, når man ser, at Danmark bevarer eget forsvar under kongens overkommando, dog må naturligvis vor indflydelse sikres på alle områder. Efter min opfattelse bør man imidlertid ved en fortsættelse af samtalerne klart give udtryk for, at forudsætningen for vor imødekommenhed i dette spørgsmål er en dansk regering, til hvis loyalitet og vilje til snævert og aktivt samarbejde vi kan have absolut tillid. M.h.t. hvilken politik vi her skal følge, rejser det spørgsmål sig, om man ikke i denne forbindelse bør antyde, at vi kun vil kunne have tillid til en regering ledet af de danske nationalsocialister". 3) A. nr. 671.

Side 151

 

D. Justitsministeriet og retshåndhævelsen under besættelsen

Som supplement til den systematiske fremstilling af forholdene vedrørende justits-ministeriet og retshåndhævelsen meddeles i det følgende et materiale til belysning af visse punkter i ovennævnte beretning.

1. Interneringen af allierede statsborgere

Angående de i ber. VII side 17—19 omtalte forhold angående interneringen af allierede statsborgere oplyser de tyske dokumenter følgende:

13. april henvendte den amerikanske gesandt i København, der repræsenterede beskyttelsesmagten for de engelske og franske interesser i Danmark, sig til Renthe-Fink og udtalte håbet om, at den tyske regering ville tillade, at de fjendtlige stats-borgere i Danmark kunne rejse hjem over Tyskland. Han henviste til, at Danmark ifølge de tyske erklæringer var et neutralt land, hvorfor en internering ikke kunne komme på tale. Renthe-Fink svarede, at Tyskland havde ret til at gøre de personer, der udgjorde en fare for værnemagten, uskadelige. løvrigt var Tyskland ikke forpligtet til at lade fjendtlige privatpersoner forlade Danmark, da det kontrollerede alle land- og søgrænser. „Hvis der i England og Frankrig forelå ønske om at repa-triere de fjendtlige statsborgere, kunne vi til gengæld for en imødekommenhed fra vor side også vente en imødekommenhed fra de fjendtlige magters side". 1) A. nr. 672.

20. april sendte rigsudenrigsminister v. Ribbentrop en instruks om denne sag, hvor-af fremgår, at Tyskland ikke ville gå med til hjemsendelse af fjendtlige statsborgere fra Danmark, hvis ikke Frankrig og England viste imødekommenhed i spørgsmålet om hjemsendelse af tyske internerede. „Navnlig må vi forvente, at den britiske regering anvender sin indflydelse på den ægyptiske regering med henblik på frigivelse og udrejse af tyske civilinternerede fra Ægypten". 2) A. nr. 674.

22. april meddelte v. Ribbentrop videre, at man af militære sikkerhedsgrunde måtte forlange, at alle mandlige britiske, franske og ægyptiske borgere fra 17 til 60 år blev overført til Tyskland. Samtidig fik Renthe-Fink ordre til at rejse spørgsmålet overfor den danske regering og i forståelse med værnemagten sørge for, at vedkom-mende englændere og franskmænd straks blev arresteret og deres overførsel til Tyskland forberedt. „Ved pågribelse og varetægt bør unødvendig hårdhed undgås". 3) A. nr. 675.

29. april indberettede Renthe-Fink, at den danske regering anså overførelsen af fjendtlige statsborgere til Tyskland for uforenelig med sin suverænitet og neutralitet. Den foretrak derfor at internere dem i en dansk lejr. Endvidere ville den danske regering i 

Side 152

London og Paris undersøge, om der fandtes udvekslingsmuligheder. 1) A. ur. 676; Imidlertid meddelte det danske udenrigsministerium 30. april, at det havde opgivet dette forsøg. 2) A. nr. 677.

30. april gentog v. Ribbentrop kravet om overførelse af alle værnepligtige britiske, franske og ægyptiske borgere til Tyskland. Han bad Renthe-Fink betone overfor den danske regering, at en dansk internering ville belaste Danmark med et ansvar, samt at udvekslingsforhandlingerne naturligvis kun kunne føres fra Tyskland og ikke af den danske regering. 3) A. nr. 678; 7. maj rejste den danske gesandt i Berlin spørgsmålet overfor statssekretær v. Weizsäcker. Han fremhævede, at den danske regering lagde den allerstørste vægt på, at interneringen kunne ske i Danmark, at den var villig til at garantere, at de blev fuldstændig isoleret, samt endvidere træffe alle andre nød-vendige forholdsregler, v. Weizsäcker svarede herpå, at fra tysk side ønskede man kun at overføre engelske og franske borgere fra Danmark til Tyskland, forsåvidt de var værnepligtige. 4) A. nr. 681. Ang. enkeltheder om de fremmede statsborgere, der af Tyskland forlangtes interneret, og interneringens gennemførelse se A. nr. 673, 676, 679, 683, 684 og 685. Et særligt spørgsmål var den engelske diplomat John Buckley, som 9. april strandede i Danmark. I sagen intervenerede kongen personlig overfor Renthe-Fink, se A. nr. 680, 682 og 686. Ang. interneringen af amerikanske statsborgere se A. nr. 687.

2. Spørgsmål vedrørende forholdet mellem dansk og tysk jurisdiktion

a. Særdomstole

Angående de forhandlinger, der resulterede i lov af 18. januar 1941, oplyser de tyske dokumenter følgende: 20. april 1940 indberettede Renthe-Fink, at kongen og regeringen overfor ham havde givet udtryk for forventningen om, at danske stats-borgere ikke ville blive stillet for tysk krigsret. „Den danske regering er parat til at oprette danske særdomstole og tilpasse sig den særlige tyske krigsstrafferet". Renthe-Fink fortsætter: „Selvom også danskerne er overbevist om, at den danske befolkning vil afholde sig fra fjendtlige handlinger mod den tyske værnemagt, spiller ordningen af dette spørgsmål dog alene på grund af dets principielle betydning psykologisk og politisk en afgørende rolle. Vor holdning i dette spørgsmål betragtes som en prøve på, om det planlagte samarbejde fra vor side virkelig er loyalt ment, og om vi vil lade den danske suverænitet uantastet. I overensstemmelse med den øverstkomman-derende vil jeg anse det for politisk ønskeligt, hvis der kan findes en løsning, som svarer til de danske forventninger ... Naturligvis kan det danske ønske kun imøde-kommes fra vor side, hvis det ubetinget garanteres, at vore militære interesser ikke lider skade. Efter mit skøn vil disse interesser være garanteret, hvis der findes visse klausuler, f. eks. at udøvelse af benådningsretten kun kan finde sted med den øverstkommanderendes godkendelse, muligheder for at øve indflydelse på domsto-lenes personelle sammensætning, ingen stadfæstelse af dommen uden den øverst-kommanderendes godkendelse, afhøring af værnemagtsmedlemmer o.s.v. og hvis ordningen yderligere til enhver tid kan tilbagekaldes af den øverstkommanderende". 5) A. nr. 688.

23. april gav rigsudenrigsminister v. Ribbentrop bemyndigelse til at ordne spørgs-målet om danske særdomstole og opstillede en række punkter, som skulle opfyldes i den danske lovgivning herom. v. Ribbentrop skriver endvidere: „Foruden ovenstå-ende punkter, 

Side 153

der må fastlægges enten i de danske forskrifter, der skal udstedes, eller også i skriftlige tysk-danske aftaler, må det også sikres, at vi underhånden får afgørende indflydelse på de danske embeders personelle sammensætning". 1) A. nr. 689. A. nr. 690 indeholder eksempel på arresterede danskere, som blev overgivet til det danske politi, hvortil Renthe-Fink bemærker: „Udlevering til danskerne vil give lejlighed til at prøve det danske retsvæsens holdning".

26. maj udtaler Renthe-Fink på en forespørgsel fra Berlin, at han ikke anser det for uønsket, hvis en dansker blev dømt ved en tysk krigsret, „fordi begivenheden ville være egnet til at foreholde danskerne, der arbejder langsommeligt, nødvendigheden af, at der hurtigt opnås enighed med os om særjurisdiktion". 2) A. nr. 691.

Endelig omtaler Renthe-Fink i en indberetning 29. maj de vanskeligheder, der var opstået for en tysk-dansk overenskomst på grund af de særkrav, som værnemagten havde opstillet, nemlig at ordningen kun skulle omfatte danske og ikke andre statsborgere, og at den tyske krigsret skulle behandle spørgsmål som landsforræderi, friskarer o. s. v. 3) A. nr. 692. Ang. gennemførelsen af loven af 18. januar 1941 se A. nr. 693 og 694.

b. Dobbelt statsborgerret

Fra september 1941 til februar 1942 førtes forhandlinger mellem de danske og tyske myndigheder ang. de tyske værnepligtsproblemer, der opstod i forbindelse med personer, der havde dobbelt statsborgerret. Angående detailler henvises til aktstyk-kerne. 4) A. nr. 696—703.

c. Dansk og fransk retstilstand

Endelig er i A. nr. 704 aftrykt en beretning, udarbejdet af dr. Best i juni 1943, hvori han dels giver en oversigt over retstilstanden i Danmark og dels sammenligner den med forholdene i det besatte Frankrig.

3. Forhandlinger vedr. en dansk-tysk overenskomst om værnemagtsskader

Fra besættelsens første dage opstod problemer i forbindelse med afgørelsen af og erstatningen for trafikulykker og andre krav, som rejstes dels af den danske befolk-ning overfor værnemagten og dels fra værnemagten overfor danskere. Disse spørgs-mål var blevet reguleret ved to forordninger fra værnemagtens overkommando af 22. februar 1941 og 12. august 1941. Disse virkede dog ikke efter deres hensigt, fordi de andre værnemagtsgrene, marinen og luftvåbnet, ikke fulgte dem. I oktober 1942 udtryktes fra værnemagtens overkommando ønsket om, at de danske myndigheder blev draget ind i ordningen af disse sager, og som resultat heraf udarbejdedes et udkast til en dansk-tysk overenskomst om afgørelse af skader, som tilføjedes danskere af den tyske værnemagt, og om skader, som tilføjedes den tyske værne-magt på dansk statsområde. 5) Om disse forhandlinger se A. nr. 705—15. 20

4. Arrestation af kommunister

Om arrestationen af danske kommunister 2. november 1942 oplyser dr. Best i en indberetning 6. november, at ialt blev 166 kommunister arresteret. 17 ledere blev overgivet i tysk varetægt. „Mod disse er der rejst tiltale ved den under den øverst-kommanderende for de tyske tropper sorterende krigsret.

Side 154

Afhøringerne, der foretages af det tyske politi, er indtil nu resulteret i afsløring af en kommunistisk radioforbindelse med Rusland og en tilhørende dechifreringscen-tral, som stod i umiddelbar forbindelse med lederen af det illegale danske kommu-nistparti, den tidligere rigsdagsmand Aksel Larsen, hvorfor der holdtes fast vagt i denne lejlighed. Her indtraf i går aftes foruden andre personer Aksel Larsen selv og blev arresteret. Dermed turde det illegale danske kommunistpartis net i det væsent-lige være slået i stykker. Undersøgelserne videreføres under medvirken af det danske politi, med hvilket der har været et fortrinligt samarbejde ... I begyndelsen af næste uge har man desuden planlagt at arrestere en større kreds af danske Spaniens-frivillige". 1) A. nr. 716—717.

23. februar 1943 havde gesandt Mohr en samtale med statssekretær v. Weizsäcker, hvorunder han omtalte, at seks danske kommunister, som fra den spanske borgerkrig var øvet i sprængstofattentater, kort tid forinden var blevet afsløret af en dansk politimand. Tre blev arresteret, mens tre andre undslap. General v. Hanneken havde imidlertid udtalt, „at han ville sikre sig gidsler, hvis man ikke fik fat på de 3 mang-lende kommunister. Hr. Mohr så med bekymring på sagen, da man i virkeligheden ikke kunne vide, om de pågældende ville blive pågrebet til trods for, at de forenede tyske og danske politistyrker gjorde sig de største anstrengelser". 2) A. nr. 718.

5. Faldskærmsagenter

Angående faldskærmsagenter indberettede dr. Best den 10. december 1942, at det danske politi havde tilfangetaget tre engelske faldskærmsagenter, der var danske statsborgere, da de gjorde forsøg på at flygte til Sverige i en robåd. De blev på grund af rigskansler Hitlers særlige ordre om behandling af faldskærmsagenter overgivet til det hemmelige statspoliti. „Det drejer sig om de sidste faldskærmsagenter, hvis land-sættelse var blevet konstateret, og som endnu opholdt sig i landet". Best oplyser, at arrestationen og identificeringen af dem var sket uden tysk medvirken og udeluk-kende foretaget af det danske politi. Han omtaler derefter en aftale med den danske regering, der var blevet truffet, førend Hitlers ordre blev udsendt, og som gik ud på, at danske faldskærmsagenter, som blev arresteret på initiativ af det danske politi, ikke skulle idømmes dødsstraf. Embedsmændene i det danske justitsministerium og det danske politi havde underrettet de politifolk, der var beskæftiget med at efter-spore faldskærmsagenter, om denne aftale. „De forsikrede dem om, at der nu ikke var nogen fare for, at danske statsborgere, de afslørede som agenter, ville lide døden, og at de derfor som danske ikke behøvede at nære betænkelighed ved forfølgelsen af agenterne". Denne aftale havde ifølge dr. Best virkelig haft den ønskede virkning. „Det danske politi har med energi taget sig af forfølgelsen af faldskærmsagenter". Han nævner derefter et tilfælde, hvor en dansk politimand var blevet skudt af en faldskærmsjæger, som umiddelbart derefter begik selvmord. I et andet tilfælde skød en dansk politimand en faldskærmsjæger. Den danske regering var klar over, at den nævnte aftale ikke kunne fortsætte. På den anden side ville en ophævelse deraf svække de danske politifolks vilje til at samarbejde med tyskerne. Tre højere embedsmænd havde truet med at fratræde deres stillinger af denne grund. Dr. Best foreslår derfor, at man i dette tilfælde ser bort fra den ordre, som Hitler havde givet. 3) A. nr. 719. I en notits 24. december oplyser understatssekretær Luther, at han havde haft en samtale med Gruppenführer Muller, som meddelte,

Side 155

at de tre danske faldskærmsjægere ikke ville blive henrettet, før rigsføreren for SS, Heinrich Himmler, havde fået Hitlers personlige ordre dertil. Luther anmodede Muller om at forhandle med rigsudenrigsminister v. Ribbentrop, dersom Himmler mente, at Auswärtiges Amts ansøgning, der fulgte dr. Bests forslag, ikke kunne følges. 1) A. nr. 720.

6. Særlige sikkerhedsforanstaltninger overfor fanger i danske fængsler

I en indberetning 6. april 1943 oplyser dr. Best, at der på tysk opfordring ved kon-gelig anordning af 5. april 1943 var blevet oprettet en særlig afdeling i det danske statsfængsel i Horsens til afsoning af tugthusstraffe. „Afsoningen af tugthusstraf er ordnet på samme måde som i Tyskland. Der skal derved skabes mulighed for, at tugthusstraffe, som i Danmark af de tyske krigsretter ikendes danske statsborgere, kan afsones i landet selv. Der er endnu ikke sket nogen ændring i den danske straffelov, der kun kender til idømmelse af fængselsstraf og ikke af tugthus". 2) A. nr. 721.

7. Frikorps Danmarks orlov og den derved opståede uro

I en indberetning 28. februar 1942 meddelte Renthe-Fink, at den danske regering som følge af tyske klager over overgreb mod danske frivillige og deres familier havde truffet en række beslutninger, som bl.a. gik ud på, at justitsministeriet skulle henlede politimestrenes opmærksomhed på spørgsmålets betydning, give ordre om indskriden ved episoder og opfordre politiembedsmændene til „at påvirke befolk-ningen samt udbrede forståelse for, at de frivillige handler udfra en stor idé, sætter deres liv ind for den og har krav på agtelse". Toldvæsenet havde fået ordre til at behandle de frivillige hensynsfuldt og undgå episoder ved toldklarering; social-ministeriet havde udstedt de fornødne direktiver om behandling af de frivilliges familie; indenrigsministeriet havde foranlediget, at Københavns sporveje og direktoratet for folkeregisteret havde udstedt et regulativ om behandling af frivillige. Undervisningsministeriet havde til skoleledere over hele landet givet oplysninger og anvisninger med hensyn til frivilligespørgsmålet, og også krigsministeriet og general-direktoratet for de danske statsbaner såvel som pressen var blevet foranlediget til at gøre en indsats. Dr. Best oplyste endvidere, at regeringen havde til hensigt at tage videre skridt med henblik på befolkningens opdragelse, „både hvad angår spørgs-målet om de frivillige og med hensyn til den almindelige stemning". Således skulle der i hver politikreds afholdes lukkede møder, hvor amtmændene skulle stå som initiativtagere og politimestrene være ledere. Amtmændene og politimestrene skulle på grundlag af et budskab fra regeringen sørge for, at tilhørerne i almindelighed og i særdeleshed med hensyn til frivilligespørgsmålet påvirkedes i den rigtige retning. Embedsmænd fra udenrigs-ministeriet var beordret til i forvejen at drøfte proble-merne med amtmændene og politimestrene og forberede møderne. Intet referat ville blive offentliggjort i pressen. Renthe-Fink slutter således: „Jeg tror, at de forholds-regler, der er truffet af den danske regering, hvis de gennemføres med eftertryk, vil få en vis virkning, men man må dog afvente det praktiske resultat deraf". 3) A. nr. 722.

I A. nr. 725 af 20. august 1942 oplyses, at den øverstkommanderende efter samtale med Renthe-Fink havde erklæret sig parat til at betale sold og andre ydelser til de medlemmer af Frikorps Danmark, som var på orlov i Danmark. 

Side156

„Der gives ikke danskerne meddelelse herom". I A. nr. 723 er aftrykt akterne vedrø-rende et sammenstød mellem danskere og tyskere samt den tyske opfattelse af det danske politis optræden.

I A. nr. 724 er aftrykt et tilfælde angående dansk politis arrestation af 2 medlemmer af Frikorps Danmark 10. august 1942, hvilket i den øverstkommanderende for de tyske troppers skrivelse til den kommitterede for spørgsmål vedr. den indre forvaltning karakteriseres således: „Ved det danske politis provokerende optræden er værne-magtens anseelse blevet skadet mere end af de tilsyneladende berusede medlem-mer af Frikorps Danmark". 1) A. nr. 724 og 726.

 

8. Spørgsmål i forbindelse med den militære undtagelsestilstand

29. august 1943 og den følgende periode

a. Arrestationen af de danske jøder

Angående arrestationen 2. oktober af de danske jøder og deres deportation til Tyskland oplyser de tyske dokumenter følgende:

Allerede i juli 1940 begyndte man i Berlin at interessere sig for det danske jøde-spørgsmål og anmodede gesandtskabet i København om at udarbejde en oversigt over jødernes udbredelse i Danmark. 2) A. nr. 727. Den 20. januar 1942 indsendte Renthe-Fink et stort manuskript, udarbejdet af en dansk nationalsocialist. 6. januar 1942 indberettede Renthe-Fink, at der i de sidste dage på grund af et telegram i „Chicago Daily News" var begyndt at cirkulere rygter om, at kongen på grund af et tysk krav om indførelse af antisemitisk lovgivning havde truet med at abdicere. Under en samtale, som Renthe-Fink i den anledning havde med udenrigsminister Scavenius, føjede denne til, „at han afgjort ikke ville skjule, at således som situationen nu lå, ville en rejsning af jødespørgsmålet fra tysk side umuliggøre en fortsættelse af hans politik, der gik ud på dansk orientering mod Tyskland. Heroverfor henviste jeg ligesom under tidligere samtaler udtrykkelig til, at det ville være klogt, hvis Danmark i rette tid indstillede sig på, at der senest ved krigens afslutning vil ske en europæisk ordning af jødespørgsmålet". 3) A. nr. 728.

Formodentlig foranlediget af dette udfærdigede understatssekretær Luther 15. januar en notits, hvori han skriver, at ingen havde givet det tyske gesandtskab i København ordre til at rulle jødespørgsmålet op. Derimod havde legationsråd Rade-macher, under hvem dette problem sorterede, flere gange mundtligt anmodet Renthe-Fink om, „ved passende lejlighed i samtaleform at gøre opmærksom på, at ifølge Førerens ord vil jødespørgsmålet i Europa blive definitivt løst, hvorfor det ville være klogt, hvis Danmark af sig selv indstillede sig derpå i god tid. Løsningen af jødespørgsmålet vil teknisk blive lettere, hvis der også i Danmark blev indført jødelove efter tysk mønster". 4) A. nr. 729.

24. september 1942 sendte understatssekretær Luther en notits til statssekretær v. Weizsäcker, hvoraf fremgik, at rigsudenrigsminister v. Ribbentrop den følgende dag havde givet Luther ordre til at fremskynde evakueringen af jøderne fra de forskellige lande i Europa, „da det er en kendsgerning, at jøderne overalt ophidser stemningen mod os og må gøres ansvarlige for sabotagehandlinger og attentater", v. Ribbentrop havde bestemt, 

Side 157

at man ikke alene skulle henvende sig til den bulgarske og den ungarske regering, men også til den danske „om at påbegynde evakuering af jøder fra disse lande". 1) A. nr. 730.

1. marts sendte dr. Best et eksemplar af den gældende jødelovgivning i Frankrig, som han havde samlet under sit arbejde ved den militære overkommandos forval-tningsstab, til v. Weizsäcker. 2) A. nr. 731. 5. marts takker v. Weizsäcker ham for tilsen-delsen. A. nr. 732 og 733.

19. april 1943 blev dr. Best forespurgt, hvorvidt man „uden at bringe ministeriet Scavenius i alvorlige vanskeligheder kan rejse bestemte krav m.h.t. jødespørgsmålet overfor den danske regering". 3) A. nr. 734.

8. september 1943 indberettede han, at en konsekvent gennemførelse af den nye kurs i Danmark efter hans opfattelse også måtte medføre en løsning af jøde- og frimurerspørgsmålet. „De foranstaltninger, som dette indebærer, må træffes, inden den nuværende undtagelsestilstand ophører, fordi de på et senere stadium vil fremkalde en reaktion i landet, der vil føre til ny undtagelsestilstand, sandsynligvis under ugunstigere betingelser end i øjeblikket. Især vil de, hvad jeg er informeret om fra mange sider, medføre, at en eventuel fungerende forfatningsmæssig regering vil træde tilbage, ligesom konge og rigsdag vil indstille al yderligere medvirken ved landets styrelse. Desuden bør der vel regnes med muligheden af en generalstrejke, fordi fagforeningerne vil indstille deres virksomhed og dermed også deres modererende indflydelse på arbejderne". Dr. Best skriver videre, at dersom aktionen mod jøderne gennemføres under den herskende undtagelsestilstand, ,,er det på den anden side muligt, at der ikke mere vil kunne dannes en forfatningsmæssig regering, således at der må oprettes et forvaltningsudvalg under min ledelse, medens den lovgivende magt udøves af mig gennem forordninger". 4) A. nr. 735; 18. september afsendtes fra hovedkvarteret et telegram til Auswärtiges Amt med følgende ordlyd: „Føreren har bestemt, at deportationen af jøder fra Danmark skal gennemføres. Rigsudenrigsministeren anmoder ministerialdirektør dr. Best om at fremsætte forslag om transportens udførelse". 5) A. nr. 736.

18. september meddeler dr. Best derefter, hvor stor en politistyrke han behøver for at gennemføre aktionen, og slutter således: „Politisk vil fjernelsen af jøderne uden tvivl skærpe situationen i Danmark overordentligt. Der kan ikke længere regnes med dannelse af en legal regering. Det kan komme til uroligheder og i givet fald til generalstrejke i landet. Derfor anmoder jeg om, at man sørger for, at de til aktionens gennemførelse af kommanderede polititjenestemænd også efter aktionen forbliver til min rådighed for at overvinde eventuelle vanskeligheder". 6) A. nr. 737; Bests medar-bejder, gesandt Barandon, var derimod betænkelig ved planens gennemførelse og skriver 20. september: „Deportationens følger forekommer mig betænkelige. Det danske embeds- og politiapparats samarbejde vil derefter ikke mere kunne forventes. Leverancer af levnedsmidler meget tvivlsomme. Rustningsindustriens villighed til at levere vil formindskes. Større uroligheder, der kræver indsats af militær, må for-ventes". 7) A. nr. 738.

21. september fremgår det også af en notits, skrevet af v. Grundherr, at den øverstkommanderende for sikkerhedspolitiet og SD i Danmark, Standartenführer dr. Mildner, som få dage forinden var ankommet til København, 

Side 158

frarådede borttransporten af jøderne og derfor havde henvendt sig til rigsføreren for SS, Heinrich Himmler, om sagen. 1) A. nr. 739. Ang. afhøringerne ved militærdom-stolen i Nürnberg af Joachim v. Ribbentrop, Ernst Kaltenbrummer, Alfred Jodl, Werner Best, Karl Heinz Hoffmann samt indlæg af Jodls forsvarer, dr. Franz Exner, se A. nr. 749—757.

22. september foreligger en ordre, underskrevet af general Jodl, som blev sendt til den øverstkommanderende for de tyske tropper i Danmark og Auswärtiges Amt, om for det første, at Hitler havde bestemt, at rigsføreren for SS Heinrich Himmler „har godkendelse til at hverve frivillige og sende indtil 4.000 mand af de yngste årgange af medlemmerne af den tidligere danske hær, som skal hjemsendes, til SS-lejre i riget". For det andet, at jødedeportationen skal gennemføres af SS-rigsføreren, og for det tredie at den militære undtagelsestilstand i det mindste skal fortsætte, indtil disse to aktioner er blevet gennemført. 2) A. nr. 740. Denne plan blev dog opgivet, jfr. A. nr. 750.

29. september indberetter dr. Best „følgende i og for sig interessante bidrag til bedømmelse af spørgsmålet om de internerede medlemmer af den danske hær". Han oplyser, at direktøren for det danske Røde Kors, Helmer Rosting, den samme dag havde opsøgt ham og fortalt, at han havde besøgt samtlige lejre med internerede danske soldater, og at den meddelelse, de havde fået, om at de snart skulle sendes hjem, havde vakt stor glæde. „Så meget større vil imidlertid skuffelsen og senere forbitrelsen blive, når det nu bliver meddelt, at frigivelsen bliver udsat på grund af sabotagehandlinger, for hvilke i hvert fald de internerede på ingen måde kan gøres ansvarlige". Til sidst stillede Rosting et forslag, „der er karakteristisk for opfattelsen i nationalsocialistiske kredse i Danmark". Man skulle løslade de danske soldater, og i de lejre, som derved blev frigjort, indespærre alle jøder. „Dette vil fuldtud blive forstået af den brede befolkning i Danmark — især bønderne — eftersom Tyskland ligger i krig med jøderne, men ikke med Danmark. Man skal imidlertid ikke deportere de indespærrede jøder med det samme og ikke på een gang, men bekendtgøre, at for hver ny sabotagehandling vil 50 eller 100 jøder blive deporteret". 3) A. nr. 741.

Til belysning af motiveringen for borttransporten af jøderne forelægges et telegram fra dr. Best 18. oktober. Han skriver, at jøderne siden besættelsen har været meget tilbageholdende, fordi de stadig levede i angst for en aktion som den, der fandt sted den 1.-2. oktober. „Da man den 2.10.1943", skriver han, „som forklaring på deportationen af jøderne offentliggjorde en meddelelse om, at jøderne moralsk og materielt havde understøttet sabotagen i Danmark, så skete dette alene i formålets interesse, uden at der var nogen konkret baggrund derfor". 4) A. nr. 742.

I november 1943 henvendte Rosting sig atter til dr. Best og anmodede ham om at opfylde en anmodning fra det danske Røde Kors, som gik ud på, om udsendinge fra det danske Røde Kors kunne besøge deporterede jøder og kommunister. Dr. Best oplyser, at også det danske udenrigsministerium har henvendt sig til ham og forespurgt, om afdelingschef Hvass kunne få tilladelse til at aflægge besøg på de danske jøders og kommunisters nuværende opholdssted. „Gennemførelsen af disse besøg, der kunne kombineres, vil virke meget beroligende i Danmark". 5) A. nr. 743.

Angående det samme spørgsmål henvendte gesandt Mohr sig 6. december 1943 i Auswärtiges Amt og meddelte, at af „de i sin tid borttransporterede danske jøder var de, som fejlagtigt var borttransporteret, endnu ikke blevet hjemsendt til Danmark. Det drejede sig om personer, 

Side 159

på hvem de af den rigsbefuldmægtigede meddelte kriterier for „jøder" ikke passe-de. Man havde i sin tid stillet det danske gesandtskab en undersøgelse og en imøde-kommende behandling med hensyn til tilbagetransporten i udsigt. Han anmodede om oplysning om sagens stilling. Endvidere var de lister over de borttransporterede jøder, som den danske regering havde anmodet om, endnu ikke stillet til rådighed". 1) A. nr. 744; i A. nr. 745 omtales kontorchef Hvass' besøg i Theresienstadt.

b. Dr. Bests forordninger i tiden efter 29. august 1943

Angående oplysninger i det tyske materiale om dr. Bests forordninger efter undta-gelsestilstandens ophævelse henvises til A. nr. 746—748.

9. Det danske arbejde til fordel for de af tyskerne fængslede

Angående det af udenrigsministeriets embedsmænd udførte arbejde for at hjælpe de danskere, som var hensat i tyske koncentrationslejre, oplyser de tyske dokumen-ter, foruden det i det foregående nævnte angående de deporterede jøder, følgende:

5. januar 1944 havde gesandt Mohr en samtale med gesandt Hencke i Auswärtiges Amt og bragte spørgsmålet om de kommunister, som sad i tyske koncentrationslejre, på bane. Mohr nævnte, at de under deres internering i Danmark daglig havde fået udbetalt 1,50 kr. til små indkøb i lejrkantinen. De danske embedsmænd, men dog først og fremmest de deporteredes slægtninge, var interesseret i, om de også i de tyske koncentrationslejre kunne få et lignende beløb, som kunne stilles til disposition fra Danmark. „Hr. Mohr bemærkede hertil, at han personlig stærkt betvivlede, at der var mulighed herfor. Fremfor alt vidste han heller ikke, om der overhovedet var mulighed for, at koncentrationslejrfanger kunne købe noget i lejrene".

Samtidig overrakte Mohr et dansk memorandum om deportationen af danske borgere til tyske koncentrationslejre og forelagde samtidig Hencke en note, som det danske udenrigsministerium havde tilstillet dr. Best, og hvori der protesteredes mod borttransporten af danske borgere. I gesandtskabets memorandum hed det, at 23. november 1943 blev 31 danske borgere overført til en koncentrationslejr i Tyskland af tyske myndigheder i Danmark. 19 af dem blev anklaget for illegalt kommunistisk arbejde, mens de øvrige 12 blev sigtet for oprørsk virksomhed. 19. december 1943 blev yderligere 60 danske borgere overført til koncentrationslejr. Disse blev sigtet for rigsfjendtlig kommunistisk virksomhed. Det danske gesandtskab anmodede indtræn-gende Auswärtiges Amt om, at de deporterede personer snarest blev ført tilbage til Danmark. Endvidere oplyste memorandummet, at udenrigsministeriet gennem Røde Kors havde bragt i erfaring, at af de den 23. november 1943 deporterede 31 personer var mændene blevet ført til koncentrationslejren Sachsenhausen og kvinderne til koncentrationslejren Ravensbrück. Endelig udbad man sig oplysning om, hvor de den 19. december deporterede 60 personer var blevet anbragt, og, hvad samtlige depor-terede angik, oplysning om, hvilke konkrete strafbare handlinger hver enkelt havde begået. 2) A. nr. 758.

Under den samme samtale rejste gesandt Mohr spørgsmålene om den fængslede oberstløjtnant Lunding og hjemførelsen af de ved en fejl til Tyskland deporterede jødiske såkaldte „Mischlinge", hvortil gesandt Hencke svarede, at undersøgelsen af deres sag var blevet vanskeliggjort, da akterne var brændt. Endvidere oplyste Hen-cke, at en rekonstruktion af den liste, 

Side 160

som Mohr tidligere havde anmodet om, var overordentlig vanskelig. Endelig udtalte han, at pakkeforsendelser til de internerede jøder ikke kunne tillades. De danske jøder, som befandt sig i Theresienstadt, fik samme forplejning som den tyske befolkning, og de trængte derfor ikke til hjælp. løvrigt var det også af disciplinære grunde umuligt at stille de danske jøder bedre end de øvrige internerede.

Gesandt Mohr fremførte også muligheden af at aflægge besøg hos Aksel Larsen og de øvrige danske kommunister, og endelig vendte han tilbage til ønsket om, at danske embedsmænd kunne få mulighed for at besøge de til Tyskland transporterede danske borgere. „Han ventede sig også en gunstig psykologisk virkning heraf". Det danske udenrigsministerium planlagde, hvis det blev tilladt, at sende lederen af den politiske afdeling, Hvass, og en Røde Kors-søster til Tyskland. Hencke svarede, at han for sit vedkommende ikke kunne forestille sig, at et sådant ønske kunne opfyldes. 1) A. nr. 759.

8. januar 1944 indsendte dr. Best den skrivelse, som direktør Svenningsen 20. december 1943 havde sendt ham angående deportationerne. 2) A. nr. 760.

6. februar 1945 havde gesandt Mohr en samtale med statssekretær Steengracht, hvori han anmodede om, at de danskere, der sad i Neuengamme, fik mulighed for at bo alene. „Han troede, at dette af hensyn til hygiejnen og undgåelse af sygdomme også turde være i tysk interesse". Steengracht svarede, at dette ønskes gennem-førelse sandsynligvis ville støde på tekniske vanskeligheder. Mohr nævnte dernæst, at man fra Danmark havde sendt medicin til de syge danskere. Den var dog ikke alene blevet anvendt på danskerne, men også på de ca. 70.000 andre internerede. Under disse omstændigheder var hjælpen for danskerne blevet overordentlig ringe. Mohr bad derfor om, at medicin, som var specielt bestemt for danskerne, udeluk-kende kom disse til gavn. „Herudover var der vel mulighed for, at man fra dansk side også fremskaffede medikamenter til de øvrige. Den danske regering var parat til at skaffe de syge danskere egne sygebarakker og til også at lade disse opstille på stedet". Endelig gjorde gesandt Mohr opmærksom på, at der i koncentrationslejren Stutthof, som skulle flyttes, befandt sig 145 danskere, og at han i en note af 5. februar havde anmodet om, at disse kunne arbejde i den danske virksomhed „Amada" i Danzig. De stedlige myndigheder var indforstået hermed. 3) A. nr. 762.

18. februar overrakte gesandt Mohr en notits, hvori han anmodede om hjem-sendelse af syge danskere, som befandt sig i koncentrationslejren Stutthof eller, hvor det drejede sig om kvinder, i lejren Ravensbrück. Endvidere gentog han sin anmod-ning om at få opgivet, hvilke strafbare handlinger de danskere, der var overført til Tyskland, havde gjort sig skyldige i, og endelig også, om et medlem af det danske gesandtskab kunne besøge de internerede danskere, og om det kommunistiske rigsdagsmedlem Aksel Larsen, der befandt sig i Sachsenhausen, kunne få besøg af sin hustru. 4) A. nr. 761. Ang. afhøringen ved militærdomstolen i Nürnberg af Karl Heinz Hoff-mann om de tyske forhørsmetoder se A. nr. 763.

10. Sabotage og schalburtage

Fra det tyske materiale angående sabotagen og de tyske foranstaltninger mod denne er udvalgt følgende, indeholdende principielle tyske synspunkter.

20. november 1943 indsendte Best en indberetning, som han anmodede om ufor-tøvet at få forelagt rigsudenrigsminister v. Ribbentrop. Anledningen var en henven-delse fra den højere SS- og politifører, SS-Gruppenführer Pancke, 

Side 161

1) En indberetning fra Best 11. december 1943 oplyser, at Panoke officielt begyndte sit arbejde 6. december 1943. S.d. udstedte Hitler en anordning, hvori det hedder: „Jeg bestem-mer, at der oprettes en kommandoinstans som højere SS- og politifører i Danmark. Den høje-re SS- og politifører er tilforordnet rigets befuldmægtigede og arbejder i snævreste forståelse med denne". A. nr. 765; til rigsføreren for SS, Heinrich Himmler. Han oplyste heri, at general v. Hanneken fra Wehrmachtführungsstab havde fået påbud om at „træffe „soningsforanstaltninger" for alle fremtidige sabotagehandlinger og attentater på medlemmer af værnemagten i Danmark". Derefter dekreteredes undtagelsestilstand i Aarhus på grund af jernbanesabotage, og i København skulle, fordi to medlemmer af værnemagten var blevet såret, 24 sabotører uden hensyn til formildende omstæn-digheder stilles for krigsretten og henrettes.

Pancke knytter hertil den kommentar, at skyldige personer allerede er genstand for politimæssig behandling. At rette „soningsforanstaltninger" mod personer, der er uskyldige, og mod en befolkning, som ikke er ansvarlig, vil ikke forhindre sabotage. Sabotørerne tager ikke hensyn til de kredse, der vil blive ramt af „soningsforan-staltninger", men „betragter de forholdsregler, vi træffer, som et resultat af deres virksomhed". Befolkningen, hvis indsats er nødvendig af hensyn til værnemagts-arbejder og leverancer af levnedsmidler, vil derimod ved sådanne forholdsregler blive drevet over i modstandsbevægelsen.

„Det er indlysende, at sabotagehandlingerne og attentaterne i Danmark er en del af den fjendtlige krigsførelse mod os. Overfor dette er sagligt begrundede modfor-holdsregler påkrævede; ikke kollektive „soningsforanstaltninger", der kun rammer uskyldige".

Pancke skriver videre, at sålænge Sjællands 150 km lange østkyst er ubeskyttet, kan ingen tysk eller dansk myndighed gøres ansvarlig for sabotagen. Det eneste middel mod denne underjordiske kampmetode er at sætte SS og sikkerhedstjene-sten ind, men det tyske sikkerhedspoliti har kun arbejdet i Danmark i 8 uger. Pancke meddeler, at v. Hanneken og dr. Best deler hans anskuelser, og anmoder om, at dette spørgsmål afgøres af Hitler.

Best slutter sig i sin indberetning til Panckes synspunkter. I alle besatte områder, skriver han, har „soningsforanstaltninger" vist sig at være ineffektive. Det eneste virksomme middel mod sabotagen er sikkerhedspolitiets arbejde, hvorved sabotø-rerne og „terroristerne" uskadeliggøres gruppe for gruppe. Best anmoder derfor om, at ordren om „soningsforanstaltninger" bliver tilbagekaldt. 2) A. nr. 764.

2. april 1944 indberettede han, at angrebene på biografer og erhvervsvirksom-heder i de sidste dage var modterrorforanstaltninger, „der går ud over det af mig godkendte omfang. Har foranlediget det fornødne". 3) A. nr. 766.

2. juli indberettede han om den tyske jurisdiktion i Danmark og gennemgik, på hvilke punkter den fungerede. 28. august 1943 var den første dødsdom på grund af sabotage blevet afsagt ved værnemagtsdomstolen. Siden april 1944 havde SS- og politiretsdomstole fungeret, og fra begyndelsen af 1944 „er sabotage og mord energisk blevet bekæmpet med modterror ... For hver sabotage mod tyske interesser øves modsabotage mod tilsvarende objekter af interesse for modstanderen". Endelig oplyser Best, at Pancke 15. juni fra rigsføreren for SS fik følgende ordre: „Efter den store sabotage mod skibsværftet i Svendborg venter Føreren den mest hensynsløse og brutale indskriden. Jeg er i høj grad bange for, at undladelse af strenge modfor-holdsregler, der ubarmhjertigt kan kvæle nye sabotagehandlinger, vil få Førerens tålmodighed til at briste". 4) A. nr. 767. 

Side 162

Årsager til Bests indberetning 2. juli var en diskussion i Berlin, formodentlig i anledning af folkestrejken i København, om effektiviteten af hans politik i Danmark. Samme dag sender han efter en telefonopringning en redegørelse, hvori han skriver, at der ved samtalen med Hitler 30. december 1943 „på ingen måde var tale om, at der i Danmark ikke måtte anvendes tyske domstole til bekæmpelse af sabotage etc. Den øverstkommanderende for værnemagten i Danmark, general af infanteriet von Hanneken, og den højere SS- og politifører, SS-Obergruppenführer Pancke, har netop overfor mig bekræftet, at der kun var tale om forbud mod at henrette uskyldige gidsler. Derimod blev det anbefalet at behandle dømte sabotører som gidsler, benåde dem under rolige forhold og henrette dem i tilfælde af nye attentater. Des-uden blev det pålagt at optage modterror som ny forholdsregel".

Best forklarer derefter, at han i årevis har haft den opfattelse, at modstandernes guerilla kun kan bekæmpes på den måde, at tysk politi indsættes mod sabotørerne, og at disse for at afskrække andre bliver behandlet efter krigsretsreglerne. „Alle andre forholdsregler fremkalder kun tilsyneladende virkninger og resulterer til syvende og sidst i skadelige reaktioner. F. eks. har politiforholdsreglerne (spærretid) og modsabotagen i København nu ført til strejke". Da der stadig af højere myndig-heder kræves hensynsløs optræden, anmoder Best om en klar afgørelse af, om udelukkende sikkerhedsorganerne skal sættes ind mod fjendens redskaber", eller om der skal træffes forholdsregler mod andre personer og objekter. I hvert tilfælde, slutter Best, må de ansvarlige beskyttes imod, at de ustandselig får „ordre til „hårde modforholdsregler", for hvis udførelse de senere bliver genstand for bebrejdelser". 1) A. nr. 768. Ang. mødet hos Hitler 30. december 1943 se vidneudsagn af Alfred Jodl ved mili-tærdomstolen i Nürnberg, A. nr. 780.

Den næste dag fik Best imidlertid en instruks fra v. Ribbentrop, der gik ud på, at forordningen om tysk strafferetlig forfølgelse af civilpersoner, som ikke tilhører værnemagten, omgående skulle ændres, således at SS- og politiretten i Københavns kompetence overførtes til den rigsbefuldmægtigedes særdomstol. Endvidere må der drages omsorg for, skriver v. Ribbentrop, at særkrigsretten „ikke træder i virksomhed uden min forudgående udtrykkelige godkendelse. løvrigt skal enhver fuldbyrdelse af domme over danske statsborgere udsættes". 2) A. nr. 769.

Samme dag fik Best en ny forespørgsel fra v. Ribbentrop: „Jeg udbeder mig omgående meddelelse om, hvorfor De ikke, før dødsdommene over de 8 sabotører blev fuldbyrdet, rettede forespørgsel hertil og indhentede min instruks, inden De traf disse forholdsregler". 3) A. nr. 770.

Samtidig sendte v. Ribbentrop ham et længere telegram, hvori det hedder: „På grundlag af Deres indberetninger om situationen i Danmark har Føreren rettet en meget skarp kritik mod Deres hidtidige politik overfor danskerne." Det hedder videre, at Hitler havde udtalt, at indførelsen af domstole i Danmark var skyld i udviklingen. Til meddelelsen om henrettelsen af de 8 sabotører havde Hitler sagt, at dette var en helt igennem psykologisk forkert forholdsregel. Man burde have undgået at skabe martyrer. „Hvis man i stedet for henrettelserne kun havde bekæmpet sabotagehand-lingerne ved modterror, ville den nuværende udvikling ikke være sket. Den rigtige fremgangsmåde er i tilfælde af en sabotagehandling straks at organisere en mod-terror". Hitler havde endvidere udtalt, at dette havde han sagt til Best under en tidligere samtale. „Imidlertid har De nu alligevel ladet sabotører dømme og henrette. Jeg udbeder mig omgående en udførlig indberetning, specielt m. h. t. -

Side 163

- hvorfor De stik imod Førerens instruks ikke blot har bekæmpet sabotagevirksom-heden med modterror, men også ad rettens vej". 1) A. nr. 771. Se herom Fuehrer Conferences side 399: Hitler udtalte 1. juli „den opfattelse, at terror kun kan bekæmpes med terror. En krigsret skaber kun martyrer. Historien viser, at hele verden taler om disse legalt dømte, mens ingen omtale sker af de mange tusinde, som uden krigsret mister livet af lignen-de grunde".

15. november svarede Best med en længere udredning om den danske sabotage. Den blev ikke, skrev han, udført af den lokale befolkning eller de i virksomhederne ansatte, men var et led i den fjendtlige „guerillakrigsførelse" og udførtes af sabotør-grupper, som organiseredes af faldskærmsfolk fra England under ledelse af major Flemming Muus. Som beskyttelse mod dem fandtes kun to metoder: a) den størst mulige afsløring og uskadeliggørelse af sabotørgrupperne og b) tilstrækkelig beskyt-telse af de truede objekter.

Best forklarer derefter, at for at opnå det første punkt må der sættes mere og bedre tysk politi ind i Danmark, og endelig gennemgår han en række forholdsregler, som er blevet bragt i forslag til forebyggelse af skibssabotagen. 2) A. nr. 772.

23. november vendte Best tilbage til emnet i en ny indberetning og kritiserer især repressalier mod befolkningen, idet de kun vil have til følge, at Tysklands økono-miske interesser vil lide skade, samt at befolkningen går over til strejker, uro o. lign. 3) A. nr. 773.

1. december går Best til angreb på en ordre fra general Keitel til den øverstkom-manderende, som gik ud på, at der skulle udstedes en forordning, hvorefter de ansatte og eventuelt deres familie kunne gøres ansvarlige for sabotage indenfor den virksomhed, hvor de var beskæftiget. Best bemærker hertil, at det er den sikreste vej til på kortest mulig tid at standse alle danske værfter. Dermed vil fjenden også opnå sit mål: at standse arbejderne på skibsværfterne. Der er intet andet at gøre, slutter han, end at bekæmpe sabotagegrupperne og beskytte virksomhederne. 4) A. nr. 774.

9. december svarede rigsudenrigsminister v. Ribbentrop på Bests betragtninger af 23. november. Han skriver først, at Hitler ikke deler Bests og Panckes synspunkter på spørgsmålet om anvendelse af repressalier mod civilbefolkningen. „Også jeg er af den mening, at sabotagen ikke udelukkende udføres af kampgrupper, der er landsat af fjenden, men at også den danske befolkning direkte eller indirekte tager del i sabotagehandlingerne. Det omfang, sabotagen har i Danmark, og den måde, den udføres på, viser utvivlsomt, at den danske befolkning ikke blot nægter enhver medvirken til bekæmpelse og pågribelse af de fjendtlige sabotører, men desuden i betydeligt omfang yder de fjendtlige sabotører aktiv støtte". Han anmoder derfor Best om at gennemføre en forordning efter de retningslinier, som Keitel havde givet ordre til. 5) A. nr. 775.

1. januar 1945 meddelte Best, at han kun ville udstede en sådan forordning efter ordre, og afviste at tage ansvaret for den. 6) A. nr. 776. Ang. admiral Mewis' synspunkter på disse problemer se A. nr. 777. Ang. afhøringerne vedr. sabotagen ved militærdomstolen i Nürnberg af Joachim v. Ribbentrop og Karl Dönitz se A. nr. 778 og 779.

Side 164

11. Tysk mistillid til politiet og dettes fjernelse 19. september 1944

a. Renthe-Finks henvendelse i juli 1942

Indtil omkring midten af 1942 synes tyskerne at have været tilfredse med det danske politi. I juli måned fremførte imidlertid både Kanstein og Renthe-Fink visse klager overfor henholdsvis justitsministeren og udenrigsminister Scavenius. I en notits fra 26. juli refererer Renthe-Fink sin samtale med Scavenius: „Jeg omtalte ... at der i den sidste tid var forekommet en række tilfælde, hvor det danske politi med et mildt udtryk havde vist en beklagelig mangel på fornøden omtanke og effektivitet". Renthe-Fink nævnte Christmas Møllers hjælper Borch Johansens og kommunisters flugt, samt at to af deres rigsdagsmænd endnu var på fri fod. „Efter vor mening skyldtes det i høj grad det danske politis metoder og mentalitet, som endnu ikke helt havde tilpasset sig de nuværende alvorlige forhold og det store ansvar". Renthe-Fink gik derefter over til kommunisternes voksende aktivitet. De var måske ikke en fare for den danske stat, men de var det for de tyske troppers sikkerhed og for forholdet mellem dem og den danske befolkning. Endnu havde de ikke lavet sabotage, men de forberedte den. „Derfor måtte der gribes ind overfor dem med største energi, men i så henseende savnede vi tilfredsstillende resultater fra det danske politis side".

Renthe-Fink gennemgik derefter 6 punkter, som Kanstein allerede havde overgivet justitsministeren. De gik ud på følgende:

1: En udvidelse og en klarere organisation af det politiske politi. 2: Politiet måtte gribe skarpere og mere energisk ind overfor kommunisme, flyveskriftpropaganda, tidsskrifter og mødevirksomhed. 3: Politi og domstole måtte indstille sig på, at en formel behandling ikke var tilstrækkelig i politiske straffesager. 4: Fornøden instruk-tion til de strafferetlige myndigheder og embedernes hensigtsmæssige besættelse. 5: Udvidet fuldmagt til de strafferetlige myndigheder. Et tillæg til kommunistloven, således at fristen for fremstilling for dommeren forlænges fra 24 timer til 14 dage. 6: Tyske myndigheders inddragelse i forundersøgelsen mod kommunister og bedre udnyttelse af de tyske embedsmænds erfaringer.

Med hensyn til punkt 3 udtalte Renthe-Fink, at politi og domstole måtte være klar over, at de havde en videregående og større opgave end den formelle, „nemlig i enhver retning, især ved forudseenhed og forebyggende foranstaltninger, at sørge for opfyldelsen af den forpligtelse, der påhviler deres land til at drage omsorg for de tyske troppers sikkerhed og opretholde det gode forhold mellem disse og den danske befolkning".

Efter at Scavenius havde nævnt grundlovens bestemmelse om grundlovsforhør inden 24 timer, sagde han, at det danske politi efter hans egne iagttagelser endnu var lidt for „fornemt" og havde afvist hjælp fra visse personer, fordi „politiet ikke kunne indlade sig med tvivlsomme elementer". 1) A. nr. 781.

Justitsminister Thune Jacobsen meddelte få dage efter til Kanstein, at kriminal-politiet ville blive udvidet med 150 mand, som i første række skulle bekæmpe „den illegale kommunisme i Danmark". Ordenspolitiet skulle udvides med 1300 mand. Endvidere var bestemmelserne om fængslede kommunisters behandling blevet skær-pet, og „i det hele taget vil ministeren drage omsorg for en skarpere kurs indenfor det danske politi". 2) A. nr. 782.

Side 165

b. Politiets arrestation 19. september 1944

Angående politiets arrestation 19. september 1944 oplyser Best i en indberetning til rigsudenrigsminister v. Ribbentrop samme dag, at den var sket uden hans vidende og på Panckes forslag til rigsføreren for SS. Best meddeler om generalstrejken i Køben-havn, som Pancke havde erklæret at han ville gribe ind overfor med deportationer: „dette har jeg nedlagt protest imod under henvisning til den afgørelse, der for kort tid siden blev truffet af rigsudenrigsministeren". Best beklager tilsidst, at Pancke fortol-ker den førerordre, hvorefter han blev tilforordnet Best, som om han er fuldtud selvstændig. 1) A. nr. 783.

Efter politiets deportation førtes en række forhandlinger mellem de tyske myndig-heder om, hvorledes det skulle behandles og anbringes på længere sigt. Fra 7. oktober 1944 foreligger en instruks fra v. Ribbentrop, hvori han på grundlag af en indberetning fra København om direktør Svenningsens skrivelse af 5. oktober anmo-der om at få undersøgt hos SS, om det er muligt at flytte det danske politi fra koncentrationslejren til en civil interneringslejr? 2) A. nr. 784.

Af et telegram til dr. Best i oktober fremgår det, at ved forhandlingen med SS-Obergruppenführer Kaltenbrunner herom blev det oplyst, at det havde været menin-gen, at de danske politifolk skulle behandles som krigsfanger, men at de var blevet anbragt i Buchenwalde på grund af indkvarteringsvanskeligheder. „Obergruppen-führer Kaltenbrunner har instrueret sine underordnede instanser om, at de i denne sag skal imødekomme Auswärtiges Amts ønsker i videst muligt omfang". 3) A. nr. 785. 2. november havde gesandt Mohr en samtale med rigsudenrigsminister v. Ribbentrop, som han havde fremkaldt på grund af deportationen af politiet. Se herom A. nr. 786. Ang. afhørin-gerne vedr. politiet ved militærdomstolen i Nürnberg af v. Steengracht og Karl Heinz Hoffmann se A. nr. 787—789.

 

E. Arbejds- og socialministeriet under besættelsen

1. Tysklandsarbejderne

Af det omfattende materiale, som foreligger i de tyske dokumenter om de danske Tysklandsarbejdere, og hvoraf det væsentligste findes i A. nr. 790—832, hvortil henvises med hensyn til enkeltheder, skal hovedtrækkene gengives.

Straks efter besættelsens gennemførelse begyndte man i Berlin at forberede et fremstød for at hverve dansk arbejdskraft til tyske virksomheder og offentlige arbej-der. De indledende forhandlinger førtes i de to regeringsudvalg 11. maj. Derefter kom en repræsentant for rigsarbejdsministeriet til København, hvor han 15. maj havde en forhandling med kontorcheferne Vestbirk og Wærum i udenrigsministeriet. Særlig Wærum var ifølge Renthe-Finks referat afvisende. Han betegnede planen som uønsket på grund af for store forskelle i arbejdsforhold, dårlige erfaringer fra forrige år og frygt for yderligere belastning af clearingen. Renthe-Fink intervenerede imid-lertid hos direktør Mohr, som lovede at „under-søge" sagen. 22. maj afholdtes et møde i Berlin, hvori deltog repræsentanter for SS, Auswärtiges Amt, OKW samt rigsarbejdsministeriet, som meddelte, at der skulle hverves 5.000 mand i Danmark. I forbindelse med forhandlingerne om kul- og koksleverancer gik den danske regering med til at lade hverve 6.000 mand. I juni sluttedes en aftale herom mellem rigsar-bejdsministeriets kommitterede i Danmark, overregeringsråd Siepmann, og socialmi-nisteriet. I København oprettedes et tysk arbejdsformidlingskontor, som begyndte at fungere 24. maj 1940, og snart efter oprettedes afdelinger i de større provinsbyer. Med danske myndigheder som f. eks. statens udvandringskontor optoges kontakt og samarbejde. 1. juni afrejste de første 600 mand, og på grundlag af de tyske opgivelser kan fastslås følgende tal for Tysklandsarbejdets omfang indtil 31. oktober 1942. 1) Størsteparten arbejdede i Tyskland, selvom nogle også blev beskæftiget i Norge.

Indtil 22. juni 1940 var hvervet 6.547 - heraf 4.963 rejst. Pr. 31. december 1940: 35.127 - 26.290 rejst. Pr. 31. maj 1941: 60.077 - 48.852 rejst. Pr. 30. juni 1941: 64. 664 - 52.370 rejst. Indtil 30. juni 1941: 64.664 - 52.370 rejst. Pr. 31. juli 1941: 68.260 - heraf 55.142 rejst. Pr. 31. august 1941: 73.415 - 59.356 rejst. Pr. 30. september 1941: 78.867 - 63.786 rejst. Pr. 31. oktober 1941: 84.511 - 68.256 rejst. Pr. 31. januar 1942: 96.166 - 77.361 rejst. Pr. 31. marts 1942: 105.524 - 84.261 rejst. Pr. 31. maj 1942: 113.523 - 90.029 rejst. Pr. 31. juli 1942: 121.265 - 95.264 rejst. Pr. 30. september 1942: 132.879 - 103.174 rejst. Pr. 31. oktober 1942 var hvervet 137.794 - heraf 106.592 rejst. 

Side 167

Hvervningen, 1) Ang. den alm. tyske organisation heraf se A. nr. 815. Ang. afhøringen af Alfred Jodl om tvangsarbejde ved den internationale militærdomstol i Nürnberg se A. nr. 832; var naturligvis i høj grad influeret af de økonomisk-sociale forhold i Danmark, hvor en høj arbejdsløshed i de første år begunstigede den tyske indsats, mens beskæf-tigelsesplanerne i de senere år holdt arbejderne tilbage. Medvirkende hertil var også forholdene i Tyskland, efterhånden som bombningen gjorde sig mere og mere gældende. Fra 1943 begynder i hvert tilfælde klagerne over manglende tilgang og forhindringer, som den danske rigsdag og myndighederne lægger i vejen for hverv-ningen. Da Fritz Sauckel blev chef for arbejdstjenesten, forsøgte han også at drive det danske kontingent i vejret ved krav om indførelse af tvungen tjeneste; men i en indberetning 11. august 1944 fastslog Best, at Danmark i 4½ år økonomisk havde ydet Tyskland det maksimale af, hvad det evnede. Ethvert indgreb i den danske økonomi ville katastrofalt begrænse den danske totalydelse, uden at den enkeltindsats, som tilstræbtes, ville være sikker. „Selv ved et opbud af tyske tvangs- og kontrolorganer, som under de nuværende personaleforhold er umuligt, kan der blot opnås de samme produktionsresultater, som den danske økonomi for tiden præsterer for Tyskland ad frivillighedens vej. Kun når den ejendommelige svævende tilstand mellem selv-stændighed og afhængighed, som er blevet skabt ved den tyske politik overfor Dan-mark lige siden 1940, opretholdes, og når endvidere den danske produktion ledes videre med de samme indarbejdede metoder som hidtil, kan de danske ydelser til riget, som relativt ligger over alle andre besatte områders ydelser, opretholdes. Til at gennemtvinge de samme ydelser med magt, efter at frivilligheden er blevet ophævet, savner vi nu og indtil videre simpelthen kræfter". 2) A. nr. 829.

Fra begyndelsen mødte hvervningen, der for Danmarks vedkommende var frivillig og foregik på individuel kontraktbasis for et bestemt antal måneder, en vis passiv dansk modstand. At en af årsagerne, frygten for nazistisk påvirkning af Tysklands-arbejderne, ikke var ubegrundet, viser en konference i København i juli 1942 om, hvorledes den politiske påvirkning af de hvervede arbejdere kunne fremmes. 3) A. nr. 819.

Med hensyn til de praktiske problemer, som Tysklandshvervningen stødte på med hensyn til overførsel af lønninger til Danmark, økonomiske vanskeligheder for de hjemmeblevne familier, tilsendelse af mad og klæder til arbejderne o. s. v., henvises til aktstykkerne.

Side 168

F. Ministeriet for handel, industri og søfart under besættelsen

1. Danske skibe i udenlandske havne

a. Ordrerne til skibsfarten efter 9. april 1940

En for dansk udenrigspolitik vigtig opgave efter 9. april 1940 var den bedst mulige beskyttelse af de store værdier, som den danske handelsflåde, der befandt sig i uden-rigsfart, repræsenterede. Handelsflåden var samtidig et problem, som skabte adskil-lige vanskelige situationer med tyskerne, der principielt ønskede at sikre sig, at intet dansk skib kunne komme deres fjender tilgode.

Straks efter 9. april 1940 udsendte udenrigsministeriet et cirkulæretelegram til alle gesandtskaber, hvorefter danske skibe, der lå i neutrale havne, skulle forblive dér, samt at de kun måtte ændre opholdshavn efter den danske regerings anvisninger. Endvidere gennemførtes forbud mod salg og chartring uden regeringens tilladelse.

Mens de tyske muligheder for at influere på de danske skibe, som befandt sig i England, var minimale, 1) Se samtale mellem Renthe-Fink og Scavenius 16. februar 1941 ang. rygterne om en dansk organisation i London, som iflg. disse skulle udøve de danske rederes rettigheder, A. nr. 838. Ang. tysk tilbageholdelse af danske skibe se Renthe-Finks indberetning 22. april 1940, A. nr. 834; søgte tyskerne til gengæld at hindre, at de danske skibe, som lå på den vestlige halvkugle, atter kom i fart. Dette gælder især de skibe, som befandt sig i amerikanske havne. På grundlag af meddelelser fra USA fik Renthe-Fink i april 1940 instruks om at advare både udenrigsministeriet og de danske redere mod at overføre eller chartre danske skibe til amerikanerne. Rederne udtalte, at chartring af enkelte skibe kunne blive nødvendig af økonomiske grunde, men heroverfor fastholdt Renthe-Fink det tyske standpunkt. 2) A. nr. 833, jfr. Renthe-Finks indberetning 26. april om A.P.Møller, som 9. april overdrog Isbrandtsen-linien i New York dis-positionsretten over sine skibe i amerikanske havne. A. nr. 835; Spørgsmålet om disse skibe i amerikanske havne fik tyskerne til i forbindelse med Grønlandssagen at rette deres opmærksomhed mod gesandt Kauffmann. 3) 19. april 1940 indberettede den tyske chargé d'affaires i Washington, at Kauffmann syntes at udføre sin regerings instrukser ang. de danske skibe. A. nr. 508.

14. februar 1941 protesterede Renthe-Fink mod, at to danske tankskibe, Det Danske Petroleums Aktieselskabs „Chr. Holm" og „Scandia", var løbet ud fra St. Thomas og derefter blev opbragt af englænderne. Da rederiet erklærede, at det antagelig skyldtes det amerikanske selskab Standard Oil's ordrer, udtalte Renthe-Fink, at det var „et alvorligt overgreb mod dansk ejendom ... På mit forlangende har det danske udenrigsministerium foranlediget, at Det Danske Petroleums Aktieselskab kræver Standard Oil til regnskab for dets handlemåde". 4) A. nr. 836.

b. Cirkulæretelegrammet i februar 1941

Efter tysk ønske udsendte udenrigsministeriet i februar 1941 et cirkulæretelegram til gesandtskaberne i USA, Argentina, Brasilien, Chile og Portugal, hvori gesandterne fik instruks om at meddele 

Side 169

disse landes regeringer, at ingen person eller institution udenfor Danmark var berettiget til forhandling om at sætte oplagt dansk tonnage i fart. 1) A. nr. 837 og 841; Mens Chile og Peru derefter i begyndelsen af marts foretog tvangsmæssig beslag-læggelse af de danske skibe, 2) A. nr. 839 og 161; søgte Argentina ved forhandling med danskerne at få en overenskomst om, at de danske skibe i argentinske havne atter blev sat i fart. 10. marts erklærede Renthe-Fink imidlertid — efter ordre fra Berlin — overfor Scavenius og den argentinske gesandt, at Tyskland ikke kunne ændre sin principielle holdning og måtte afvise de dansk-argentinske ønsker. 3) A. nr. 840. 3. maj tog den argentinske ambassadør i Berlin spørgsmålet om køb af de danske skibe op overfor v. Weizsäcker, som imidlertid henviste til det tyske synspunkt, at hver eneste ton, som sejlede, gavnede Tysklands fjender (A. nr. 854). Overfor Scavenius udtalte gesandt Hencke 22. marts, at gennem støtte til de argentinske ønsker skabte Danmark psykologisk baggrund for amerikanske overgreb mod danske skibe. A. nr. 842.

c. De tyske krav 13. marts 1941

For yderligere at vanskeliggøre, at de danske skibe i USA og Sydamerika kunne blive anvendt mod Tysklands interesser, fik gesandtskabet 13. marts ordre til at stille følgende krav til den danske regering: den skulle udstede en lov, der 1) forbød at sælge, chartre eller ifartsætte danske skibe, der var oplagt i udlandet; 2) fratog enhver person udenfor Danmark dispositionsret over disse skibe og forbød dem at føre forhandlinger, der havde til hensigt at sælge, chartre eller ifartsætte disse; 3) forbød forhandlinger, hvis disse skibe blev beslaglagt eller ubeføjet ifartsat, samt at kaptajner, officerer og mandskaber blev ombord; 4) bestemte, at ethvert brud på disse bestemmelser ville blive straffet med tab af borgerrettigheder og beslag-læggelse af formue. 4) A. nr. 843.

Dette krav, som den kommitterede for udenrigspolitiske spørgsmål, Hencke, overbragte 22. marts, blev begrundet med, at den danske regering og rederne ganske vist i overensstemmelse med de tyske ønsker „og med sande danske interesser" havde udsendt advarsler og ordrer til deres repræsentanter i udlandet, men at dette ikke var tilstrækkeligt. Der indløb meddelelser om forhandlinger, således at der var en fare for, at udlandet ikke tog de danske advarsler og protester alvorligt og blev fristet til at tage skridt i lighed med Chiles. Tyskland ville derfor gøre rederne ansvarlige for yderligere beslaglæggelser, hvis de ikke kunne bevise, at de og deres udenlandske agenter, repræsentanter og ansatte havde gjort alt, hvad der stod i deres magt for at forhindre beslaglæggelserne. 5) A. nr. 843; Hencke forlangte endvidere, da han overbragte udenrigsminister Scavenius disse krav, at han i løbet af så kort tid som muligt fik forelagt et udkast til den omhandlede lov. Han anmodede endvidere Scavenius om straks og med eftertryk at gøre de danske redere opmærk-som på den tyske erklæring samt lade dem vide, at rigsregeringen ville gøre alt for at få beslaglagte og ifartsatte danske skibe over på tysk hånd.

Scavenius lovede at anbefale regeringen gennemførelse af den forlangte lov, men gav samtidig udtryk for den betænkelighed, at den amerikanske regering ville benyt-te den til hensynsløst at beslaglægge de danske skibe, „hvad der kunne have til følge, at de blev indsat direkte i handelskrigsførelsen mod Tyskland". Hidtil havde hensynet til de danske rederes private interesser afholdt amerikanerne fra direkte tvangsforanstaltninger. Hvis Tyskland fandt sig i forhandlinger, var der også mulighed for, at den forventede betingelsesløse beslaglæggelse kunne ske i en form, der var mindre uacceptabel for Tyskland, f. eks. frivillig sejlads i neutral fart. 

Side 170

Renthe-Fink svarede imidlertid hertil, at hans regering havde overvejet alle sider af sagen og ønskede en løsning uden kompromisser. 1) A. nr. 843.

Da sagen blev forelagt regeringen, fremkom visse betænkeligheder mod den forlangte lov: dansk lov kendte ikke sådanne straffebestemmelser. Rederne, med hvem både de danske myndigheder forhandlede, og som det tyske gesandtskab uofficielt henvendte sig til, var — ifølge de tyske referater — bestyrtede over de forlangte straffebestemmelser og fremsatte det synspunkt, at deres egen interesse i, at skibene forblev oplagt, var den bedste garanti for, at de ikke ville forsøge at gå mod de tyske interesser.

I slutningen af marts rykkede Hencke imidlertid Scavenius for udkastet til loven. Denne henviste til, at hvis loven indeholdt de forlangte straffebestemmelser, ville ingen tro på, at den var blevet udstedt med regeringens frie vilje. Han anbefalede et møde med de danske redere, hvor den tyske skibsfartssagkyndige var tilstede.

Dette fandt sted 26. marts. Rederne fremsatte de ovenfor nævnte synspunkter og udtalte, at virkningerne i Danmark af sådanne straffebestemmelser ville blive, „at de danske rederes hidtidige udmærkede samarbejde på venskabelig basis — især i Østersøen — med de tyske myndigheder ville blive forstyrret". De var også bekymret for, hvilken skæbne de besætninger, der befandt sig i USA, ville få, og var derfor parat til at give enhver personlig garanti, som den tyske regering ønskede, men anmodede om, at den frafaldt kravet om de nævnte straffebestemmelser. Et forslag om, at direktør Kørbing skulle rejse til Berlin og forelægge redernes synspunkter for rigsregeringen, blev anbefalet af Scavenius.

Den tyske søfartssagkyndige, Duckwitz, lovede at forelægge dette i Berlin, mens Hencke til Scavenius udtalte, at han ikke ventede, at en dansk henvendelse i Berlin ville opnå resultater. Helt uacceptabelt for Tyskland var forslaget om, at danske besætninger skulle have lov til at blive ombord på skibene, da dette ville gøre det lettere at sætte dem i fart igen. Han anmodede derfor Scavenius om at fremskynde udarbejdelsen af loven, og denne indrømmede, at „den danske regering måtte føje sig efter det tyske tryk. Han bad dog om, at det tyske udenrigsministerium i det mindste endnu en gang ville lytte til de danske ønsker, for at hans stilling overfor rederne kunne lettes, også med hensyn til fremtidige spørgsmål". 2) A. nr. 844.

Resultatet blev forhandlinger i Berlin med repræsentanter for rederne. Herunder blev man enig om, at den forlangte lov skulle færdigudarbejdes, men foreløbig stilles i bero, mod at den danske regering og rederne forpligtede sig til ved frivillige forholdsregler at gennemføre de tyske ønsker, nemlig at forhindre, at oplagte danske skibe blev sat i fart, at danske søfolk forblev på skibe, som blev sat i fart, eller lod sig hyre på andre skibe; at den danske regering og rederne skulle protestere mod even-tuel ifartsættelse og give mandskaberne instrukser om at forlade skibene forinden; at det principielt blev dem forbudt at tage hyre på ikke-danske skibe, selvom man i enkelttilfælde ville gøre undtagelser; at mandskab og kaptajner skulle straffes for overtrædelser. 3) A. nr. 855.

d. USAs regerings ordre 31. marts 1941

31. marts tog den amerikanske regering de danske skibe i forvaring. Kauffmann telegraferede, at denne forholdsregel ikke var det samme som beslaglæggelse, men at dette dog før eller senere ville komme. Han advarede mod at protestere, men fik ordre hertil. I sin indberetning herom skriver Renthe-Fink: „Erklæringen fra den tyske ambassade i Washington om, 

Side 171

at Tyskland kun kan protestere på egne vegne og ikke for det suveræne Danmark, har virket stærkt beroligende her og må betragtes som et behændigt træk". 1) A. nr. 845.

Da Renthe-Fink meddelte Scavenius, at præsident Roosevelt 8. april havde udtalt på en pressekonference, at den danske gesandt havde erklæret sig indforstået med et amerikansk køb af de i amerikanske havne oplagte danske skibe, blev der sendt Kauffmann instruks om at indberette herom, og udenrigsministeriet gjorde ham opmærksom på, at disse skibe ikke kunne sælges eller chartres uden regeringens tilladelse. 2) A nr. 846; Renthe-Fink indberetter, at han under den forudgående sam-tale med Scavenius „ikke har ladet den danske regering være i tvivl om, at vi vil kræve Kauffmanns tilbagekaldelse, hvis det viser sig, at han ikke utvetydigt og med fuldt eftertryk har repræsenteret den danske regerings og de danske rederes stand-punkt". 3) A. nr. 847. Ang. regeringens offentliggjorte erklæring se A. nr. 848 og Kaufimanns indberetning, A. nr. 853.

I det ultimatum, som fra tysk side blev stillet efter gesandt Kauffmanns under-skrivelse af Grønlandstraktaten 9. april, optoges et krav om øjeblikkelig gen-nem-førelse af en lov, hvorved søfolk, der tog hyre på beslaglagte skibe, ville miste deres statsborgerret og få deres ejendom konfiskeret. 4) A. nr. 851; Under forhandlingerne om ultimatummets gennemførelse gik Renthe-Fink dog på grund af det tidligere afgivne løfte om, at denne lov midlertidigt skulle henlægges, med til, at den gennem-førtes uafhængigt af kravene angående Kauffmann m.m. 5) A. nr. 850.

11. april diskuteredes imidlertid udkastet til den ovenfor nævnte lov mellem Renthe-Fink, Scavenius og rederne. „Lovforslaget bliver nu underkastet den behø-rige behandling af de kompetente danske ministerier. Vi har lagt pres på for at frem-skynde sagen". Rederne fremsatte dog stadig deres tidligere synspunkter, „at de ville gøre alt, hvad der var dem muligt, for at nå det af os ønskede mål, som også var deres, uden at en offentliggørelse af den foreslåede lov med alle de af den forven-tede uheldige følger bliver nødvendig". 6) A. nr. 849; I den telefoniske indberetning, som Renthe-Fink gav herom, fremhævede han, at loven ville indeholde bestem-melser om tab af statsborgerret og konfiskation af formue for de søfolk, som tog tjeneste på beslaglagte skibe. 7) A. nr. 850; om redernes tilbagekaldelse af besætningerne i USA se A. nr. 852, og om tysk frygt for de danske konsulers holdning hertil se A. nr. 565 og 865.

Endelig førtes i august 1941 forhandlinger mellem det tyske gesandtskab, udenrigsministeriet og rederne om den fremgangsmåde, der skulle følges med hensyn til de danske skibsinteresser i USA, danske skibes chartring til Spanien og Schweiz og om de danske skibe, der lå i franske havne. 8) A. nr. 857. Om disse spørgs-måls videre udvikling se A. nr. 858—863.

2. Tysk krav om bevæbning af danske handelsskibe

Angående de i beretning VIII, side 29—37, omtalte forhandlinger med tyskerne om bevæbning af danske handelsskibe findes i de tyske dokumenter følgende: 3. sep-tember forelagde Renthe-Fink det tyske krav for udenrigsminister Scavenius og påpege „nødvendigheden af luftskytsbevæbning — i første række også i speciel dansk interesse for at bevare skib, ladning og besætning 

Side 172

mod ødelæggelse ved fjendtlige luftangreb på konvojer". I sine kommentarer til samtalen med Scavenius skriver han: „Selvom udenrigsministeren selv har vist sig forstående, så er der dog efter de tidligere erfaringer mulighed for vanskeligheder på grund af frygt for, at Danmark ved de forlangte forholdsregler skulle blive trukket med ind i krigen mod England. Thi den ledende tanke i den herværende politik er vel at samarbejde med os, men at undlade alt, hvad England kan udlægge som krigsdeltagelse, og som kan føre til modforholdsregler". 1) A. nr. 864.

27. september overraktes derefter det danske svar til Renthe-Fink, hvori man efter hans vurdering ikke principielt afslog bevæbningen, men dog ikke anså gennem-førelsen for mulig på grund af manglende materiel og uddannet personale. 2) A. nr. 865.

Det næste tyske dokument er fra 16. august 1942, hvor Renthe-Fink indberetter, at danskerne ikke har opgivet deres modstand, og at bevæbningen kun kan gennem-føres med tvang, „hvis mulige virkninger på det politiske og erhvervsmæssige område ikke kan lades ude af betragtning. Danskerne vil hårdnakket stå fast på deres standpunkt, fordi de frygter, at de, hvis de affinder sig med tysk bevæbning af deres skibe, ikke mere af England og USA vil blive betragtet som ikkekrigsførende stat ... Er vor militære interesse i luftskytsbevæbning af danske skibe så krigsvigtig, at alle andre synspunkter må træde tilbage, så bør vor fordring naturligvis gennemføres. Men hvis det ikke er tilfældet, så bør vi foreløbig ikke yderligere forlange kravet gennemført". 3) A. nr. 866.

I september havde gesandt Mohr derefter en samtale med ambassadør Ritter i det tyske udenrigsministerium. Han kom fra hovedkvarteret og havde talt „meget alvor-ligt og indtrængende" med Mohr og gjort ham det klart, at bevæbningen fra tysk side blev tillagt en så principiel betydning, „at man i tilfælde af vægring fra rederne og søfolkene måtte regne med meget alvorlige tyske forholdsregler". 22. september havde Scavenius derefter en samtale med Renthe-Fink på dette grundlag. Han sagde, at henvendelsen til Mohr ikke var ham ubelejlig, fordi de danske instanser nu kunne se, „at han ikke med urette havde understreget alvoren i det tyske krav og havde rådet til ikke at modsætte sig det". Scavenius anså endvidere tidspunktet til at genoptage sagen for uegnet, fordi han nylig med det største besvær havde fået rederne til at sætte deres skibe i Middelhavet ind i trafikken på Sortehavet med danske besætninger og under dansk flag. Renthe-Fink henviste dog atter til, hvor alvorligt ment det tyske krav var, og anmodede Scavenius om at forklare rederne dette. 4) A. nr. 867; 1. oktober sendte Schnurre en instruks til København, hvori han oplyser, at Mohr i slutningen af ugen i København vil forhandle om spørgsmålet vedrørende luftskytsbevæbning af danske skibe, men anmoder om, at man undlader en ny henvendelse til udenrigsminister Scavenius i øjeblikket. 5) A. nr. 868.

3. Tysk beslaglæggelse af danske skibe

Vedrørende dette spørgsmål findes følgende to dokumenter i det tyske materiale. 28. november 1943 indberettede dr. Best, at rigskommissæren i Norge, Terboven, uden at oplyse ham derom havde opholdt sig i København 16.—19. oktober. Derefter havde han klaget over, at den danske handelsskibstonnage ikke blev udnyttet til-strækkeligt, og stillet krav om aflevering 

Side 173

 af isbrydere og slæbebåde. Ved konferencer i Hamborg og København var dog urigtigheden i Terbovens påstande blevet påvist. „Jeg konstaterer altså", skriver Best, „at rigskommissær Terboven uden nogen som helst anledning og uden nogen som helst berettigelse har blandet sig i ledelsen af de danske tonnageforhold, og at den af ham udøvede kritik har vist sig at være fuldstændig forkert ... Da rigskom-missær Terboven iøvrigt fra den 24. til den 25. november igen har opholdt sig inkog-nito i København uden at give mig meddelelse herom, har jeg nu skriftligt bedt ham om fremtidig — af hensyn til hans personlige sikkerhed — i rette tid at meddele mig ethvert påtænkt besøg i Danmark". 1) A. nr. 869.

Det andet telegram er fra 25. november 1944, og heri meddeler Best, at han har ladet en række danske skibe, hvis navne opgives, beslaglægge. 2) A. nr. 870.

 

 

Christiansborg, den 27. marts 1953

 

 

Kristen Amby    Buch-Jensen    Bøgholm    Holger Eriksen, formand

Niels Eriksen    Jørgen Gram    Victor Gram    Poul Hansen (Grenaa)

Rasmus Hansen    Hans Hækkerup    Arnth Jensen, næstformand

Thisted Knudsen    Holger Larsen    M. Larsen    Lindberg

Harald Nielsen    Karl Olsen    Oluf Pedersen    Th. Poulsen    Rager  

Rasting    Viggo Starcke    Steen     /     Eigil Olsen

 

 

Aktstykker og Stenografiske Referater til Beretning XIII
følger i næste udgave af Kasler Journal

 

 

klik til Beretning XIV 

 

klik til index

 

 

 kasler-journal.dk
Page Up


Copied from the original Mogens Kasler-Journal by SmartCMS ® 2011