Dette er en SmartCMS kopi af den originale Mogens Kasler-Journal, som blev lukket 16. marts 2011

beret13akom13c                                                                                                                                                                                                                                                                      kasler-journal.dk
Page Down

 

 

De parlamentariske Kommissioners Beretninger

1945 - 1956

vedrørende den tyske Besættelse

1940 - 1945

 

Besættelsen - set med tyske øjne -   3

 

 

 

Beretning XIII.  fortsat

 

 

..........................................................................................................

Bemærk:

II 30 = Beretning II Side 30

II A / a 30 = Beretning II Aktstykker Side 30

II Nr. / nr. 30 = Beretning II Aktstykke Nr. 30

II St. 30 = Beretning II Stenografiske Referater Spalte 30
  ...........................................................................................................

 

Side 81

 

9. Christmas Møllers flugt til England april 1942

Angående den tidligere handelsminister Christmas Møllers flugt til England i april 1942, 2) Se ber. IV, s. 39—41; findes følgende yderligere oplysninger i de tyske doku-menter.

14. maj indberettede Renthe-Fink til Berlin om flugten, men kunne ikke give mange oplysninger. Om Christmas Møllers motiv skriver han, at dette er uklart. „Efter at han på min foranledning var blevet fjernet fra sine politiske poster på grund af sin tyskfjendtlige holdning, havde han mistet meget af sin indflydelse. Efter alt at dømme spillede han ikke længere nogen politisk rolle og havde i og for sig intet at frygte fra vor side. Undersøgelsen vil vise, om han har haft mere på samvittigheden end hidtil antaget. Man ved med sikkerhed, at han misbilligede samarbejdspolitikken med Tyskland, og at han troede på Englands sejr. Det er i høj grad muligt, at Christmas Møller, der er umådelig ærgerrig, har forladt Danmark for at stille sig i spidsen for de såkaldte „Frie Danske". Regeringen er meget overrasket over Christmas Møllers skridt og nærer en vis bekymring for, at der vil blive oprettet en emigrantregering i lighed med den norske. Jeg har indtrængende henstillet til den danske regering at sørge for en tilbundsgående undersøgelse". 3) A. nr. 255.

Den følgende dag telefonerede Renthe-Fink til Auswärtiges Amt, at den danske regering på det skarpeste misbilligede Christmas Møllers rejse. Udenrigsminister Scavenius havde på den ene side påpeget, at Møllers flugt var et bevis for, at han ikke længere havde muligheder for at virke i Danmark, men fandt på den anden side sagen overordentlig ubehagelig, fordi han nu ville lave propaganda over den engelske radio, og med hensyn hertil oplyser Renthe-Fink: „Møller talte allerede i går over den engelske radio og rettede især heftige angreb på udenrigsminister Scavenius og hans politik. Han erklærede bl.a., at Scavenius helt beherskedes af os". I referatet af telefonsamtalen med Renthe-Fink hedder det som afslutning: „Gesandt v. Renthe-Fink tilføjede, „at der ikke kunne rettes bebrejdelse mod udenrigsminister Scavenius". 4) A. nr. 256.

Samme dag sendte Renthe-Fink et referat af en samtale med Scavenius, som „sagde til mig, at de to konservative repræsentanter i kabinettet udtrykkelig havde udtalt deres misbilligelse og erklæret, at de ikke havde noget kendskab til, at Christmas Møller havde haft i sinde at forlade Danmark. På mit spørgsmål, hvad man fra dansk side havde i sinde at gøre, svarede udenrigsministeren mig, at en regeringserklæring var under forberedelse". 5) A. nr. 257.

16. maj udarbejdede legationsråd Rademacher en notits til understatssekretær Luther, hvori han skriver, at Christmas Møller må have til hensigt at samarbejde med De frie Danske, at han altid har været udpræget anglofil og er knyttet til jødisk kapital, og han slutter med følgende bemærkninger: „Ifølge gesandtskabets tele-grafiske indberetning ...

Side 82

har den danske regering afgivet en efter min mening temmelig vag erklæring om sagen, omend det fremhæves i den, at justitsministeren har rejst anklage ... Møller-sagen viser, at Meissner i modsætning til Oberführer Kanstein har haft ret i at påpege Møllers farlighed og i at tilråde en kraftig indskriden imod ham". 1) A. nr. 258.

I de ovenfor nævnte punkter, som Renthe-Fink indsendte til Berlin som grundlag for sin første samtale med statsminister Buhl 20. maj, anfører han, at han har til hensigt at sige til statsminister Buhl, at Tyskland med tilfredshed har bemærket sig, at regeringen offentligt har stemplet den tidligere handelsminister Christmas Møllers flugt til England, „men vi må insistere på, at omstændighederne ved flugten bliver oplyst til bunds", at det udredes, hvilke hjælpere Christmas Møller havde haft i Danmark og om muligt endnu havde, „samt at det konservative parti selv utvetydigt tager afstand herfra". 2) A. nr. 236.

I rigsudenrigsminister v. Ribbentrops instruks 19. maj til Renthe-Fink skriver han med hensyn til Christmas Møller-sagen, at Renthe-Fink til statsminister Buhl skal sige, at „vi til syvende og sidst må betragte det som et resultat af denne underkendelse af virkeligheden [de ovenfor nævnte danske udtalelser om besættelsen], når danske politikere, som i disse dage Christmas Møller, beslutter sig til åbent at gå over i modstanderens lejr. Selvfølgelig har Møllers flugt i Berlin fremkaldt det allerdårligste indtryk, og man spurgte sig selv, om ikke danske regeringsinstanser havde medvirket dertil, da det dog ellers næppe var til at forstå, hvorledes Møller så let kunne gen-nemføre sit forehavende". 3) A. nr. 237.

Samme dag fik statssekretær v. Weizsäcker en instruks fra rigsudenrigsminister v. Ribbentrop om at kalde gesandt Mohr til sig og drøfte de spørgsmål med ham, som var blevet nævnt i instruksen til Renthe-Fink. „Rigsudenrigsministeren anmoder om, at De især kommer ind på tilfældet Moeller". 4) A. nr. 261. Den følgende dag fik v. Weizsäcker en ny instruks for samtalen med Mohr. „Navnlig anmoder rigsuden-rigsministeren Dem om at gøre Christmas Moellers flugt til England til genstand for Deres forestillinger. I den forbindelse må der gives udtryk for, at vi ikke kan finde os i begivenheder af denne art og om fornødent vil se os foranlediget til selv at træffe forholdsregler for at umuliggøre noget sådant". 5) A. nr. 260.

21. maj havde v. Weizsäcker derefter en samtale med minister Mohr og gentog v. Ribbentrops instruks. 6) A. nr. 262.

I sin samtale med statsminister Buhl den 20. maj udførte Renthe-Fink med hensyn til Christmas Møller-sagen den instruks, som han havde modtaget fra v. Ribbentrop, og sagde, „at Christmas Møllers åbne overgang til den fjendtlige lejr beviste, hvor rigtigt vi havde bedømt ham, og hvor berettigede de forholdsregler havde været, som vi havde krævet taget imod ham. Christmas Møllers flugt havde i Berlin fremkaldt det allerdårligste indtryk; det var vanskeligt at tænke sig, at Christmas Møller havde foretaget dette skæbnesvangre skridt uden at få støtte fra indenlandske instanser eller uden at have grund til at tro, at han kunne regne med, at de var indforstået. Hermed hentydede jeg til Christmas Møllers venner indenfor det konservative parti. I overensstemmelse med instrukserne fra Berlin ... gentog jeg, at sagen måtte opklares til bunds", og at denne måtte udvides til en undersøgelse af, hvem der havde været Christmas Møllers hjælpere og forbindelser i Danmark. Samtidig lod Renthe-Fink forstå, at han mente, at de konservative

Side 83

burde have taget skarpere afstand fra Christmas Møller. Om Buhls reaktion skriver Renthe-Fink: „Statsminister Buhl fordømte Christmas Møllers handlemåde og forsik-rede, at der ville ske en tilbundsgående efterforskning af de omstændigheder, hvor-under hans flugt var foregået". 1) A. nr. 239.

I de følgende dage sender Renthe-Fink oplysninger om resultaterne af un-dersøgelserne i København, 2) A. nr. 263 og 266; og skriver om mulighederne for at flygte fra de danske kyster: „Effektiv spærring er teknisk ikke mulig. Opgaven kan kun blive ved alle tænkeligt egnede foranstaltninger at formindske risikomomentet. Dette arbejde udføres af dansk politi og tysk marine i snævert og godt samarbejde". 3) A. nr. 264.

a) v. Ribbentrops instruks 28. maj

I en instruks til Renthe-Fink 28. maj skriver udenrigsminister v. Ribbentrop: „Jeg anmoder Dem om i Deres samtaler med den danske regering ikke længere fra Deres side at berøre emnet Christmas Møllers flugt og i hvert fald ikke besvare yderligere meddelelser fra den danske regering herom i den retning, at vi dermed anser sagen for at være afgjort. Tværtimod anmoder jeg Dem om i et sådant tilfælde overfor den danske regering at udtale, at vi må holde fast ved, at Christmas Møllers flugt er en begivenhed, som vi må betragte som et brud på vore aftaler, d.v.s. det grundlag, hvorpå det tysk-danske forhold er opbygget". 4) A. nr. 265.

Da Renthe-Fink derfor 14. juni havde en ny samtale med Scavenius om Christmas Møller-sagen, udtalte han sig i overensstemmelse med Ribbentrops instruks. „Jeg gav i den forbindelse udtryk for det synspunkt, at Christmas Moeller ikke ville være flygtet, hvis han ikke havde været sikker på, at ledende personer indenfor hans parti i det mindste ville give deres stiltiende samtykke. Heller ikke regeringen kunne forsåvidt fritages for ansvar, som den havde ladet det mangle på den rigtige åndelige vejledning og ledelse af offentligheden. Udenrigsministeren var synligt forskrækket", skriver Renthe-Fink videre, „han mente, at vi overvurderede tilfældet Christmas Moeller; Christmas Moeller havde forladt Danmark, fordi han her ikke længere havde haft virkemuligheder for sin grænseløse ærgerrighed og ingen subsistensmidler, efter at han på vor foranledning havde mistet sine indtægter af politisk virksomhed. Supernationalister havde ganske vist først forsøgt at fremstille hans flugt som en heltedåd, men de konservative havde snart fået „tømmermænd", fordi Christmas Moellers flugt og hans hetz i den engelske radio havde skadet dem meget hos besindige elementer i landet. Udenrigsministeren sagde, at han, i tilfælde af at konservative ministre blev fjernet fra regeringen, frygtede, at heller ikke venstre (bondepartiet) ville forblive i regeringen, og at der ville danne sig en stærk opposition, som ville bringe den samarbejdets politik, som dog i praksis havde stået sin prøve, i fare, man ville kun spille englændernes spil, hvis politik umiskendeligt tog sigte på at sabotere samarbejdet og på at skabe uro i landet.

Jeg svarede hertil, at regeringen ikke måtte tro, at hensynet til samarbejdet kunne hindre os i at skride ind, hvis regeringen ikke gjorde sin pligt". 5) A. nr. 267. Med hensyn til de oplysninger og henvendelser, som den tyske regering foretog overfor den svenske regering i anledning af Christmas Møller-sagen, henvises til A. nr. 259 og 268. 

Side 84

 

10. Regeringsomdannelsen november 1942

Telegramkrisen

I tiden efter Christmas Møllers flugt til England skærpes forholdet mellem den danske regering og Tyskland, og en voksende tysk kritik af udviklingen i Danmark og af den danske regering munder ud i den såkaldte telegramkrise i september-novem-ber 1942. 1) Vedr. denne se ber. IV, s. 47—59.

Til belysning af Hitlers indstilling til kong Christian X og det danske spørgsmål kan meddeles følgende som baggrund for krisen fra de notater, som på foranledning af Hitlers sekretær, Martin Bormann, blev foretaget direkte af en partiembedsmand, Heinrich Heim, af Hitlers udtalelser i den snævre kreds i førerhovedkvarteret „Wolfschanze" i Østpreussen eller „Werwolf" ved Vinnitza i Ukraine. Disse notater, „Bormann-Vermerke", blev udgivet på engelsk i 1953 af H.E. Trevor-Roper under titlen „Hitler's Table Talk", mens en begrænset udgave blev foretaget i 1951 af Henry Picker, der til tider trådte i stedet for Heinrich Heim. Denne udgave, „Hitlers Tischgesprache", supplerer eller afviger på sine punkter fra „Bormann-Vermerke", da Picker har indføjet personlige optegnelser.

27. februar 1942 kom Hitler ind på de nazistiske bevægelser og deres førere i de besatte lande og udtalte: „Der er i Holland, Danmark og Norge bevægelser, hvis førere har foretrukket at nære en ambition om en dag, takket være os, hellere at blive konsejlspræsidenter end uden os blot at være pensionerede majorer eller noget lignende". Samme aften udviklede Hitler sin grænseløse foragt for konger og fyrster. „Med hensyn til monarker er de mest plagsomme dem, der er blevet gamle i gårde... Hvis danskeren fortsætter som den gamle svensker, der ikke bestiller andet end at samle kræfter ved at spille tennis, bliver han lige så gammel som Metusalem ... Det er på grund af, at de intet bestiller, at disse marionetter bliver uforskammet gamle. I Danmark har vi allerede efterfølgeren. Det er Clausen." Hitler karakteriserede derefter de tre nazistiske „førere" i Danmark, Holland og Belgien på følgende måde: „Når vi har nået det punkt (d.v.s. når de nazistiske partier i disse lande skal overtage magten), har vi tre mænd, der har syndet så meget, at de vil være nødsaget til at forblive allieret med os, hvad der så end sker. Vi kan regne med Clausen og også med Mussert. 2) Hitler's Table Talk s. 344—45.

28. marts udtalte han angående Danmark: „Med hensyn til Danmark må der før eller senere findes en løsning i Clausens person, så meget mere som støtten til Mussert i Holland og Quisling i Norge har vist sig at være rigtig. 3) Hitlers Tischge-språche s. 57.

Endelig diskuterede Hitler 8. juni betydningen af at knytte forbindelse med ungdommen i andre lande og dermed vinde den for Tyskland. „Selv i Danmark kan de ældre generationers opposition ikke forhindre ungdommen i at acceptere den tyske tænkemåde i stadig voksende antal, for de føler, at de har den samme race-mæssige oprindelse. Ved metodisk at støtte denne bevægelses udvikling tager jeg grunden væk under fødderne på den gamle konge af Danmark og trækker hans folk væk fra ham på nøjagtig samme måde, som det dengang lykkedes mig langsomt, men sikkert at gøre det østrigske folk fremmed for Dollfuss-Schuschnigg regimet". 4) Hitler's Table Talk s. 522.

Disse citater synes at vise, at Hitler på dette tidspunkt var indstillet på at benytte lejligheden, hvis den viste sig, til at fjerne kongen og overdrage magten til Frits Clausen. 

Side 85

a) Optakten til telegramkrisen

28. juli modtog gesandt v. Grundherr en „stemningsberetning" fra København. Det hedder heri, at „Danmarks politiske ansigt i dag præges af en syndflod af kommu-nistisk agitation. Jøderne, som behersker den offentlige mening i Danmark ... har skubbet den forsigtighed til side, som de hidtil har pålagt sig. Gennem en fantastisk organiseret hviskepropaganda går en bølge af hetz, ledsaget af stadig voksende provokationer, over landet. Ganske åbent driver man nu propaganda for bolsje-vismen. Overalt fortælles vidunderæventyr om sovjetparadiset. Danmarks mest ud-bredte avis er i dag den illegale kommunistiske avis „Land og Folk"." Embedsmænd, officerer og præster bekender sig til kommunismen, hvorom man kun hører godt i Danmark. „Det er intet under, at ingen i Danmark kan unddrage sig virkningen af denne atmosfære". Endog personer i de tyske kontorer falder for den, og forfatteren af denne indberetning nævner som eksempel, at forfatteren Th. Knudsen, hvis bog „Rusland og Europa" viser, at han er påvirket af jødisk-russisk litteratur, støttes af gesandtskabet.

„Fra dansk side bærer regeringen ansvaret for, at denne kommunistiske pro-paganda muntert kan udfolde sig", fortsætter indberetteren og opstiller det spørgs-mål, hvorledes det kan gå til, at kommunisten Aksel Larsen endnu ikke er blevet arresteret, og at Christmas Møller uhindret kunne flygte til England. Modsætningerne i det danske samfund skærpes fra dag til dag bl.a. på grund af den usikkerhed, som jøderne skaber. „Det er derfor ikke omsonst, når Christmas Møller i den engelske radio taler om en fremtidig dansk revolution".

„Således bliver jorden langsomt forberedt til en kommende revolte". For et halvt år siden var den brede befolkning passiv, men nu er den urolig. „Folket er i opbrud. Stemningen gærer og syder. Forbundet mellem kommunisterne og de konservative er siden Christmas Møllers flugt blevet beseglet. I dag følger socialdemokratiet stadig tøvende de kommunistiske paroler, men man arbejder på en sammenslutning af 2. og 3. Internationale", slutter denne indberetning. 1) A. nr. 271.

En skrivelse, som general Lüdke 5. august sendte til den kommitterede for den indre forvaltning, Kanstein, synes påvirket af ovenstående indberetning. Lüdke skriver, at sabotagen i Danmark er taget til i de sidste uger, og nævner eksempler. „Medens den kommunistiske propaganda, der jo ofte har opfordret til sabotage, hidtil ikke har haft nævneværdige resultater, synes den nu at arbejde i forstærket grad. Det ser ud, som om en bestemt organisation beskæftiger sig med denne brandsabotage. Det er heller ikke udelukket, at stærkt nationalt dansk indstillede kredse står bag disse aktioner".

Lüdke skriver derefter, at man venter, at det danske politi i løbet af kort tid opklarer disse tilfælde. „Skulle det danske politi ikke opnå noget resultat, må det overvejes, hvilke foranstaltninger der må tages fra tysk side for at opklare tilfældene". Han giver instruks om, at den danske regering „i alvorlig form" skal gøres opmærksom på, at sabotagen tager til, og at den må gribe energisk og hurtigt ind. Endelig giver han ordre til, at der i virksomheder, som arbejder for de tyske tropper i Danmark og for den tyske krigsøkonomi, opstilles vagter, som skal have ansvaret for, at der ikke sker sabotage. 2) A. nr. 272.

De militære problemers betydning for den tyske indstilling til Danmark i 1942 belyses af forskellige drøftelser, som Hitler havde med officererne på „fører-konferencerne". 12. januar 1942 diskuteres den tyske eskadre, som lå i Brests havn, og dens eventuelle tilbagetrækning til tyske havne. I den forbindelse gav Hitler udtryk for bekymring m.h.t.

Side 86

en allieret offensiv i Norge. 1) Fuehrer Conferences s. 256. 10 dage efter vendte han tilbage til den formodning, at England og USA planlagde angreb på Norge med eventuel støtte fra Sverige, „Føreren er overbevist om, at Norge er „skæbnezonen" i denne krig", og gav ordre til at forstærke styrkerne i Norge. 2) Fuehrer Conferences s. 259—60.

Endelig 15. juni diskuterede han situationen i Jylland med admiral Raeder. „Flådens øverstkommanderende fremhæver, at det nordlige Jylland er særlig sårbart m.h.t. fjendtlig landgang på grund af dets flade kyst og den gigantiske luftbase ved Aalborg. Hvis fjenden går i land med stærke styrker, vil han være i stand til at erobre 38 cm batteriet, og Limfjorden vil give ham et stærkt bolværk mod syd. Tropperne, der er stationeret i det nordlige Jylland, skulle derfor være tilstrækkeligt stærke til at være i stand til at hindre en invaderende fjende i at grave sig ned. Føreren såvel som rigsmarskallen er af samme mening". 3) Fuehrer Conferences s. 285.

Allerede på dette tidspunkt havde Renthe-Fink henvendt sig til det danske udenrigsministerium om sabotagen. 25. juli havde han en samtale med Scavenius om politiets svigtende indsats med hensyn til Christmas Møllers hjælper Borch-Johansen og Aksel Larsen. „Selvom kommunisterne endnu ikke havde begået nogen sabotagehandling eller direkte anstiftet oprør, ville det let kunne ske en skønne dag, når kommunisterne fandt tidspunktet gunstigt. I hvert fald søgte de at træffe forberedelser dertil. Derfor måtte der gribes ind overfor dem med største energi, men i så henseende savnede vi tilfredsstillende resultater fra det danske politis side". Renthe-Fink overrakte derefter Scavenius et dokument med 6 punkter vedrørende styrkelse af politiets organisation. End-videre havde Renthe-Fink og Kanstein for-handlinger med justitsminister Thune Jacobsen om dette spørgsmål. 4) A. nr. 781. Se iøvrigt afsnit D. om justitsministeriet under besættelsen.

10. august havde Renthe-Fink en samtale om de samme problemer med direktør Svenningsen i udenrigsministeriet, da Scavenius var bortrejst. Renthe-Fink indledte med at sige, at man fra tysk side havde bemærket, at sabotagen var taget til. Efter de erfaringer, der var høstet i andre besatte lande, anså man det ikke for udelukket, at det drejede sig om systematisk arbejde. Der kunne ikke herske tvivl om, at den engelske efterretningstjeneste i den sidste tid havde været energisk med hensyn til at landsætte faldskærmsagenter. Man vidste, at der i England fandtes en skole, hvor danske blev uddannet i spionage og sabotage. De hidtidige danske straffe for disse forseelser virkede ikke afskrækkende. Uden trusel om dødsstraf ville man i det lange løb ingen vegne komme. „I hvert fald ville den øverstkommandende, såvidt jeg havde forstået ham, i fremtiden indbringe sådanne tilfælde for den tyske krigsret. Den danske regering havde således valget mellem selv at indføre dødsstraffen og derved skabe forudsætningen for, at den kunne bevare pådømmelsen af sagerne i sin egen hånd, eller at måtte overlade sagerne til den tyske krigsret."

Renthe-Fink gik derefter over til den kommunistiske propaganda, som i den sidste tid var vokset overordentlig meget. Dens presse måtte på grund af de oplysninger, den kunne bringe, have forbindelser i embedsmands- og parlamentariske kredse. „Her måtte der ske mere".

„Den danske regerings holdning var desværre utilfredsstillende", fortsatte Renthe-Fink. „Den lod det mangle på vejledning og ledelse af den offentlige mening. Det var umiskendeligt, at tjenestemænd og befolkning derved blev mere usikre. Det var påfaldende, at den danske presse afholdt sig fra enhver aktiv understøttelse af den i regeringserklæringen fastlagte politik. 

Side 87

Jeg rettede i så henseende en bebrejdelse særligt mod statsministeren som den ansvarlige regeringschef og mod de parlamentariske ministre", og da Svenningsen anmodede om eksempler, svarede Renthe-Fink, „at det ikke så meget drejede sig om enkeltheder som om den almindelige holdning. For eksempel havde statsministeren og de parlamentariske ministre hidtil på ingen måde imødegået den engelske radiopropaganda og den kommunistiske henh. chauvinistiske hetz. De foretog sig først noget, når jeg havde gjort forestillinger overfor udenrigsministeren". Derefter skyndte propagandaen sig at fremhæve, at det var sket efter tysk ønske, hvorefter det mistede al virkning. Renthe-Fink nævnte, at rygtet ville vide, at Christmas Møller havde tilhængere i regeringen. „Jeg ville ikke komme ind på, om dette var rigtigt eller ikke rigtigt; den kendsgerning, at man troede på noget sådant, virkede overordentlig skadeligt og lod vide kredse få den opfattelse, at regeringserklæringen kun var en skueret. Til slut nævnte jeg, at vurderingen af den nuværende danske regerings kurs i Berlin havde nået et absolut lavpunkt". Da Svennirgsen forsøgte at afsvække Renthe-Finks udtalelser, svarede denne, „at situationen ikke kunne tages alvorligt nok". 1) A. nr. 273.

Den næste dag sendte Renthe-Fink en indberetning til Berlin om denne samtale. 2) A. nr. 274; 11. august lod rigsudenrigsminister v. Ribbentrop forespørge, om „fald-skærmsagenterne" også blev stillet for danske domstole. Han „mener, at dette i bed-ste tilfælde er muligt for danske faldskærmsagenters vedkommende, men ikke for engelske". (A. nr. 277).

Også Frits Clausen deltog i kritikken af den danske regering. 19. august sendte han et brev til v. Grundherr, der på dette tidspunkt opholdt sig i København, og som han havde truffet på Lindenborg. Clausen henviste til deres samtale her, hvor han havde sagt, at Tyskland „en skønne dag ville se sig stillet overfor en stemning i Danmark, der for år ud i fremtiden ville umuliggøre det ønskede og nødvendige samarbejde mellem de to lande. Jeg foreslog dengang i denne forbindelse, at man i tide udskif-tede de nedbrydende elementer, og pegede allerede dengang især på Christmas Møller, Hedtoft Hansen, la Cour".

Umiddelbart efter 9. april kunne Tyskland bestemme, uden at der skete rystelser. „I dag derimod forårsager udskillelsen af selv nok så få tyskfjendtlige elementer gnidninger, som klart belyser, hvor uholdbar tilstanden i mellem-tiden er blevet". Clausen afviser den tyske påstand om, at krigsbegivenhederne vil afgøre Danmarks indstilling, og skriver, at regeringen i sine erklæringer ganske vist har tilsagt samarbejde og bekæmpelse af kommunismen, men i det stille gør den det modsatte. Med dens vidende føres en systematisk hadkam-pagne mod Tyskland, „som en skønne dag ubetinget vil gøre en tilsvarende tysk modpolitik påkrævet".

Clausen skildrer derefter sine partimedlemmers skuffelse over dette. Han gennem-går minutiøst jødernes indflydelse i Danmark og konkluderer med følgende: „Det er ganske selvfølgeligt, at jøderne i Danmark under iagttagelse af visse forskriftsfor-anstaltninger slet ikke kan andet end fuldt og aktivt sætte deres magt ind mod Tyskland. Følgelig er dette spørgsmål ikke så meget et spørgsmål for de danske nationalsocialister som for det tyske rige selv".

Clausen ender med at anbefale, at den nuværende regering afløses af et forret-ningsministerium under ledelse af generaldirektør Knutzen eller direktør Kraft. 3) A. nr. 276.

b) Statssekretær Stuckarts besøg i august 1942

22. juni anmodede statssekretæren i rigsindenrigsministeriet, dr. Stuckart, gesandt-skabet i København om en redegørelse for dets erfaringer med hensyn til, hvorledes det danske forvaltningssystem

Side 88

havde fungeret under besættelsen. Anledningen hertil var et ønske om at forenkle forvaltningen i de besatte lande på grund af krigens krav, og dr. Stuckart opstillede to hovedproblemer: om Tyskland i disse lande nu og i fremtiden skulle oprette egne forvaltningsorganer eller betjene sig af de lokale organer og nøjes med at besætte visse nøglestillinger. 1) A. nr. 270; I slutningen af august kom Stuckart og SS-Briga-deführer Ohlendorf selv til København og forhandlede med Renthe-Fink og general Lüdke om de forholdsregler, der kunne træffes med et fjendtligt angreb for øje.

Resultatet af dette besøg blev dels det tidligere omtalte memorandum fra Renthe-Fink om hans hidtidige erfaringer med hensyn til samarbejdet med de danske myndigheder og en plan for Tysklands fremtidige indflydelse i Dan-mark, 2) se A. nr. 282; og dels en række forholdsregler, der skulle træffes i tilfælde af et fjendtligt angreb. 3) Se herom A. nr. 279. Se endvidere s. 84.

Foruden de tidligere gennemgåede synspunkter, som Renthe-Fink anlagde i dette memorandum, kom han også ind på danskernes holdning til Tyskland i fremtiden. „Danskernes grundindstilling, som må tages i betragtning ved den endelige regu-lering af det tysk-danske forhold", skriver Renthe-Fink, „er langt mindre følelses-betonet og i første række realitetsbestemt. Danskeren vil som realist ved krigens afslutning, om ikke i begyndelsen med indre begejstring, så dog p.gr. af praktisk forståelse og bedømmelse af situationen være parat til at drage konsekvenserne af den endelige tyske sejr, som han i øjeblikket ikke tror på, og anerkende Europas nyordning under rigets førerskab. En praktisk løsning, hvis ubehageligheder han indser er nødvendige, og som iøvrigt sikrer ham de materielle fordele, som han, netop på grund af sin realistiske indstilling, tør håbe på som en af juniorpartnerne i det nye Europa, vil over-bevise ham". Men danskeren reagerer langsomt, selvom resultatet på den anden side bliver mere pålideligt.

Renthe-Fink analyserer derefter den danske indstilling til, hvad han kalder det ideologiske problem. Danskeren afviser ikke alene DNSAP, fordi han ikke finder noget godt indenfor dets rækker og føler sig frastødt af dets indre afhængighed af tysk ånd og ydre afhængighed af tyske penge, men først og fremmest fordi „danske-ren overhovedet ikke anerkender en ideologi som sådan". En ideologi må præstere praktiske resultater, hvis den skal appellere til ham. „På grund af sine historisk betingede politisk-ideologiske skuffelser har danskeren trukket sig tilbage til det materielles isolation; han har indrettet sig hyggeligt i denne isolation og skaffet sig en rolig tilværelse i en vis velstand, og han ønsker sig ikke gerne tilbage til de politiske ideologiers usikre område".

Et forsøg på at løse det danske problem med magtmidler vil derfor være „van-vittigt" og kæntre, selvom DNSAP havde bedre folk. DNSAPs øjeblikkelige mål: „den snarest mulige magtovertagelse i Danmark ved hjælp af en nationalsocialistisk regering, er derfor også forkert". Det vil medføre et kaos, hvor ikke alene Danmark, men også Tyskland bliver taberen. „Kun en behændig og tålmodig ledelse kan bane vej for en organisk udvikling".

Renthe-Fink analyserer derefter det danske ønske om at bevare selvstændigheden og konkluderer: „Jo mere det vil være muligt, også ved den endelige ordning af det tysk-danske forhold, at tage hensyn til dette — der udspringer af germansk vurdering og af den grund i særdeleshed er forståelig for tysk opfattelse — ubestemmelige forhold, desto varigere vil det praktiske resultat blive som der kan opnås med denne ordning".

Renthe-Fink går endelig over til de tyske krav, der må stilles ved en endelig tysk-dansk ordning. Danmark må inddrages under Tysklands militære beskyttelsessystem, men han indlader sig ikke

Side 89

på en diskussion i enkeltheder om, hvorledes det skal udformes. Tyskland må have midler til at forme den danske indrepolitiske udvikling, således at danskerne gradvis vindes for nationalsocialismen. Danmark må glide ind i den økonomiske nyordning af Europa.

Tilsidst ridser han op, hvorledes den tyske repræsentation under denne fremtidige ordning bør organiseres. I denne forbindelse anlægger han den betragtning, at en nationalsocialistisk magtovertagelse efter krigen måske vil skabe større vanske-ligheder for Tyskland end et regime som det nuværende. løvrigt er hans hovedsyns-punkt, at den fremtidige tyske indflydelse i det store og hele kan foregå på samme måde som hidtil. 1) A. nr. 282.

Under Stuckarts besøg førtes også politiske drøftelser om den øjeblikkelige situa-tion, som foreligger i Meissners referat fra 22. august.

Stærk kritik var blevet rejst mod den jødiske indflydelse på det økonomiske liv, pressens passivitet og tilbageholdende indstilling og den tiltagende uro i form af sabotage, „dalende stemning" og kommunistisk hetz. Særlig Brigadeführer Ohlendorf syntes at have været aggressiv. Han havde været i Jylland, hvor direktør Juncker under en samtale fortalte ham, at den danske handelsminister havde udtalt sig negativt om Østrumsudvalget, hvilket foranledigede Ohlendorf til at forlange ham fjernet. Det samme krævede han med hensyn til chefen for udenrigsministeriet, fordi „Jyllandsposten" havde bragt den tyske militære bulletin på side 3 og Churchills besøg i Moskva på side 1. Stuckart udtalte, at indførelse af dødsstraf og en anven-delse deraf så hurtigt som muligt ville resultere i en bedre stemning i befolkningen. Hvis ikke danskerne ville indføre den, burde det gøres af den tyske krigsret.

Meissner oplyser, at Ohlendorf havde været sammen med Frits Clausen og andre danske nationalsocialister. Til Frits Clausen havde han udtalt, at adskilligt snart ville blive anderledes i Danmark, og da Clausen svarede, at det afventede han med interesse, svarede Ohlendorf: „Tror De mig ikke, eller har De nogensinde oplevet, at det, som jeg har sagt, ikke virkelig er sket i praksis".

Meissner går derefter over til nogle betragtninger over DNSAP, der naturligvis benytter alle tyske besøg til at beklage sig over sin stilling. Han skriver, at partiet virkelig forfølges, og det er også rigtigt, når man taler om den dalende stemning i Danmark. Årsagen hertil er måske skuffelsen over, at de tyske leverancer ikke er så store som ventet, men først og fremmest skyldes den dog, „at den danske sam-lingsregering er sammensat udfra 4 demokratiske partiers interesser". De ønsker at holde ud til krigens afslutning og redde demokratiet i Danmark. I praktiske spørgsmål går man med til samarbejde med Tyskland, men derudover vil de ikke følge med. I kraft af deres organisationer kan partierne holde befolkningen fast ved demokratiske forestillinger. Indenfor dem holder de hadet til Tyskland vedlige, og mens de forfølger nationalsocialisterne, tillader de den øgede kommunistiske propaganda, sålænge den kun har betydning for forholdet til Tyskland.

På denne baggrund, skriver Meissner, „opstår det spørgsmål, om der i det lange løb vil være nogen mening i, at man fra tysk side gør forsøg på at kvæle eller omforme den synkende stemning". Man kan endvidere spørge, om ikke de tyskvenlige partier først vil få mulighed for at udfolde sig, „når man på den ene eller anden måde politisk afvæbner de hidtidige partier. Dette kan eventuelt ske ved indsættelse af et forretningsministerium, som ganske uafhængigt af partierne indleder sin virksomhed på basis af de hidtidige regeringserklæringer". 

Side 90

Meissner går derefter ind på den tanke, at SS måske vil forsøge at skaffe sig direkte indflydelse på dansk politik, og følgerne heraf for DNSAP. Hidtil har de danske nationalsocialister haft fordel af, at de danske spørgsmål gik gennem Auswärtiges Amt, idet dette betød en stiltiende anerkendelse af den danske suverænitet. Med norske eller hollandske tilstande vil DNSAP fuldstændig miste den basis, som det hidtil har haft, partiet vil opløses, idet nogle vil blive på den tyske side, mens andre vil gå over i den nationale opposition.

Meissner slutter med at fastslå, at det under alle omstændigheder må undersøges, om den hidtidige „afventende politik" skal fortsættes, eller om der må ske „en prin-cipiel ændring af den tyske politik i Danmark ved, at der skabes et overgangs-ministerium". 1) A. m. 278.

Endelig udarbejdede Stuckart efter sin hjemkomst til Berlin en rapport om sine indtryk i Danmark, som han 1. september tilsendte statssekretær v. Weizsäcker.

Han fastslår i indledningen, at stemningen i Danmark er afventende og ideerne om det nye Europa blot har slået rod i meget små grupper som DNSAP. Flertallet ønsker Danmarks suverænitet genoprettet.

Endvidere er der aktivistiske grupper, som ganske vist ikke hidtil har haft større indflydelse, men de viser, at „der også i Danmark findes spirer til en beslutsom modstandsbevægelse".

Den danske presse forholder sig afventende overfor Tyskland. „En stærkere tysk indflydelse ... er nødvendig. Dette må imidlertid ske på en sådan måde, at den danske befolknings interesse for og tillid til pressen ikke skades".

„En afgørende årsag til det danske folks lidet positive holdning overfor Tyskland er den danske regerings holdning". Fra den udgår ingen positiv impuls, og dette styrker befolkningens afventende holdning. De tre „tyskvenlige" ministre formår ikke at hævde sig overfor socialdemokraterne og venstre. Derefter karakteriseres de tre „tyskvenlige" ministre: Scavenius, Thune Jacobsen og Gunnar Larsen.

Politiets holdning har dels været loyal, dels utilfredsstillende. Det mangler først og fremmest erfaring med hensyn til bekæmpelse af modstandsbevægelser.

Tilsidst opstiller Stuckart 4 krav, som må rejses overfor den danske regering. Den må slå ind på en skarpere kurs, og det bør kræves af den, at der indledes en tyskvenlig pressepolitik. De tyskfjendtlige grupper må bekæmpes skarpere. I tilfælde af sabotage og farlig kommunistisk propaganda må indføres dødsstraf, og endelig må behandlingen af DNSAP være velvillig.

Angående dette parti slutter Stuckart med den betragtning, at medlemmerne betragtes som landsforrædere, og dets muligheder for „selv med det bedste fører-skab at vinde det danske folk for Europa og for Tyskland er i betragtning af denne psykologiske situation stærkt begrænset". 2) A. nr. 283.

c. Renthe-Finks samtale med Scavenius 24. august

„Samtalen i dag med udenrigsministeren indledte jeg med en bemærkning om, at jeg i Berlin havde mødt en meget kritisk indstilling overfor Danmark", indleder Renthe-Fink en indberetning 24. august om en drøftelse af situationen med udenrigs-minister Scavenius. Han gennemgik de ovenfor nævnte forskellige klage- og synspunkter og kom desuden ind på kongens holdning og motiverede dette med en henvisning til et telegram, som kongen havde sendt til redaktøren af „Aalholm Avis". Renthe-Fink udtalte, at kongens telegram „blev naturligvis kolporteret videre, og befolkningen fik den opfattelse,

Side 91

at kongen godkendte stemningspropagandaen mod os. Jeg nævnte, at vi allerede tidligere gentagne gange havde haft grund til at beklage os over, at kongens omgivelser lod det mangle på den nødvendige forsigtighed og den nødvendige ansvarsfølelse".

Hvis ikke regeringens indstilling ændredes, men tværtimod nye Christmas Møller-tilfælde eller flere sabotager forekom, kunne bægeret flyde over. Der var allerede i Tyskland flere, som i lang tid havde advaret og hævdet, at en tyskfjendtlig mod-standsbevægelse var under udvikling i Danmark.

„Udenrigsministeren afbrød mig her og spurgte mig bestemt, hvad formålet var med den kritik, som fra tysk side blev rettet mod regeringen. Jeg svarede skarpt, at vi ville forebygge, at der opstod en situation, der gjorde et samarbejde umuligt. Ganske vist var der hidtil endnu ikke sket noget, som var alvorligt og ulægeligt, men hvis man ikke straks ved de første symptomer på en faretruende udvikling greb energisk ind, kunne det meget hurtigt blive for sent".

Renthe-Fink nævnte derefter nødvendigheden af indgreb mod sabotage og fald-skærmsagenter, endvidere en intensiv bekæmpelse af kommunismen, afpolitisering af embedsmændene, sålænge krigen varede, Renthe-Fink henviste til lærere og præster som brøndforgiftere, en mere positiv holdning fra pressens side, nødven-digheden af større beskyttelse af de tyskvenlige kredse og fjernelse af jøder fra nøglestillinger. Dette sidste, svarede Scavenius, ville kun kunne gennemføres på direkte tysk krav. Han kom derefter ind på de punkter, som Renthe-Fink havde rejst, og sagde, at Englandsbegejstringen var ved at afløses af en vis træthed. Hoved-opgaven i dag var at bevare ro og orden og undgå udskejelser. „Hvis den danske regering gik så vidt, som jeg (Renthe-Fink) i dag havde henstillet, ville man derved ikke opnå en forbedring, men det modsatte ... Scavenius var overbevist om, at danskerne villigt ville indordne sig i det nye Europa og overtage alle dermed forbundne forpligtelser, hvis man iøvrigt overlod danskerne til sig selv. Med tiden ville da alt andet komme af sig selv. Hr. von S. gentog, at forholdsregler mod jøderne i Danmark for tiden ikke kunne gennemføres, fordi danskerne deri ville se en fornægtelse af deres idealer ... tilføjede, at vi kun skærpede stemningen imod os, hvis danskere på grund af vort tryk blev fjernet fra deres stillinger ... En regering, der ikke blev båret af partierne, ville ikke have nogen autoritet overfor folket".

Renthe-Fink svarede herpå, at enhver måtte tage hensyn til omverdenen, og han kunne ikke tænke sig, at Danmark kunne blive liggende som en lille demokratisk ø. 1) A. nr. 280.

Disse dage umiddelbart før telegramkrisens begyndelse afsluttes derefter med en indberetning af Kanstein 27. august om den voksende sabotage og hans advarsler i justitsministeriet, 2) A. nr. 281; statsminister Buhls tale mod sabotagen, „foranlediget af mine forestillinger", indberetter Renthe-Fink 2. september, 3) A. nr. 284; Frikorps Danmarks hjemkomst 9. september, 4) A. nr. 286; og endelig en „stemningsberetning" af Meissner 22. september, hvori han vender tilbage til den tidligere formulerede tanke om at svække de 4 regeringspartier og fremme de tyskvenlige grupper. 5) A. nr. 288; om attentatet mod den jødiske synagoge i København se A. nr. 285 og 287, om frikorp-sets afrejse fra København se A. nr. 333. 

Side 92

d. Telegramkrisens første fase

26. september afsendte kongen et takketelegram til Hitler i anledning af dennes fødselsdagstelegram, der havde formuleringen: „Udtaler min bedste tak". 1) A. nr. 305; ang. danske og tyske takketelegrammer er tidligere nævnt eksempler; se endvidere A. nr. 269 med den danske kondolence i anl. af rigsminister Fritz Todts død; De tyske doku-menter indeholder nedenstående oplysninger til belysning af den følgende krise.

28. september sendte rigsudenrigsminister v. Ribbentrop fra sit „særtog" en instruks til Renthe-Fink, som gik ud på, at han „mundtligt ... med betonet skarphed" skulle give den danske udenrigsminister og anmode ham om straks at bringe til kongens kundskab den meddelelse, der mundede ud i, at den tyske gesandt i København var blevet tilbagekaldt, og at den danske gesandt i Berlin ligeledes skulle forlade sin post. 2) A. nr. 289; se tekst ber. IV, A. 215; Samtidig fik v. Weizsäcker ordre til at give gesandt Mohr den samme meddelelse. 3) A. nr. 290: Kl. 11 havde Weizsäcker en samtale med chargé d'affaires Steensen-Leth, som spurgte, om det betød, at det danske gesandtskab skulle lukkes, hvortil Weizsäcker svarede nej, det skulle have samme stilling som det tyske gesandtskab i København, hvor forretningerne blev videreført af en chargé d'affaires. 4) A. nr. 291. Ang. gesandt Mohrs afrejse fra Bsrlin se A. nr. 296.

I indberetningen 29. september skildrede Renthe-Fink sin samtale med Scavenius, der var „bestyrtet". Scavenius henviste til kongens alder, at hans telegram ikke var ment som en fornærmelse, og at det forhåbentlig ville være muligt at ordne dette spørgsmål. Renthe-Fink svarede, at det ikke var en undskyldning, at kongen ikke havde haft til hensigt at fornærme Føreren. Han havde totalt misforstået situationen. Føreren havde sparet Danmark for at blive krigsskueplads og beskyttede det nu mod bolsjevismen. „Udenrigsministeren forsøgte af mig at få et fingerpeg om, hvad man ventede fra tysk side. Jeg henviste heroverfor til, at sproget i den af mig afgivne erklæring ikke kunne misforstås og ikke efterlod nogen tvivl om situationens alvor. Det var tydeligt, at udenrigsministeren derefter overvejede tanken om kongens abdikation, selvom dette ord ikke faldt mellem os". Renthe-Fink henviste endvidere til en række tilfælde, hvor kongen havde vist en uvenlig holdning overfor Tyskland, deriblandt en henvendelse i 1941 i anledning af kongens svar på fødselsdags-telegrammet. „Jeg har ved at nævne alle disse tilfælde villet lade udenrigs-ministeren forstå, at man fra dansk side ikke kan undskylde sig med, at det drejer sig om en blot og bar lapsus fra kongens side, men at kongens grundindstilling kom for dagen ved den måde, på hvilken kongen svarede Føreren". 5) A. nr. 292, 294, 298 og 299: Renthe-Fink overgav forretningernes førelse til gesandt Barandon og under-rettede den kommanderende general inden sin afrejse. „Han har... truffet fore-byggende sikkerhedsforanstaltninger". (A. nr. 295 og 303).

Om de følgende dages begivenheder findes følgende i de tyske dokumenter. 30. september modtog v. Weizsäcker den danske chargé d'affaires, som overbragte den i ber. IV, A. 217 anførte meddelelse, v. Weizsäcker skriver herom: „Jeg har ikke taget noget som helst standpunkt til denne erklæring". 6) A. nr. 297 og 300.

Til de tyske missioner i andre lande sendte v. Weizsäcker en fortrolig information og anmodede dem om ved forespørgsler at henvise til, at sagen drejede sig om et protokollarisk spørgsmål. 7) A. nr. 301. ang. andre landes interesse for „telegramkrisen" se A. nr. 324 og 341. 

Side 93

1. oktober gav den øverstkommanderende i København på gesandt Barandons anmodning ordre til særlige vagtforanstaltninger ved Helsingør „for at forhindre, at medlemmer af det kongelige hus i den nuværende situation forlader landet". 1) A. nr. 302; se endvidere A. nr. 320 og 325; Samme dag indberettede han, at den befuld-mægtigedes afrejse og de tyske soldaters forsvinden fra gaden på grund af udgangs-forbud havde startet uro og rygter, og han anbefalede derfor, at der blev givet en vis orientering om krisen i et kort communiqué. 2) A. nr. 304; om Frits Glansens dags-befaling 2. september til partimedlemmerne om ikke at deltage i rygtesmeden se A. nr. 307.

e. v. Hannekens instruks

2. oktober ankom den nye øverstkommanderende, general v. Hanneken, til Køben-havn og meddelte Barandon den mundtlige instruks, rigskansler Hitler havde givet ham 1. oktober, og som belyser Hitlers planer ved krisens begyndelse: aftalerne 9. april var på grund af den sidste tids begivenheder bortfaldet. „For fremtiden var det umuligt, at der i et under tysk ledelse nyordnet Europa bestod en stat med demokratisk regering og under et kongehus, som hidtil ikke havde vist andet end dårlig vilje. Med hensyn til fremtiden var det fuldkommen udelukket, at han, Føreren, ville lade Danmark genopstå i omtrent dets tidligere stilling (hermed mentes, at de tyske tropper igen ville forlade Danmark), tværtimod, han behøvede Danmark, fordi han behøvede Norge for at holde England i skak, og af den grund var besiddelsen af Danmark absolut nødvendig. Danmark måtte blive en tysk provins ... Som befuld-mægtiget ville der komme en nationalsocialist med en hård hånd, og den militære øverstkommanderende samt værnemagten befandt sig ikke i et venligsindet land, men i fjendeland". Han havde forbudt v. Hanneken at aflægge kongen besøg. Hvis kongen ville tale med ham eller opsøge ham, skulle han afvises. Hvad angik rege-ringen, „så måtte målet være snarest muligt at indsætte en regering under ledelse af de danske nationalsocialister". Om Frits Clausen var egnet hertil var ligegyldigt, „Føreren behøvede i Danmark en marionetregering, der udførte alt, hvad han forlangte af den. Også englænderne havde indsat marionetregeringer i Iran og Iraq. Chefen for denne regering måtte stedse være klar over, at han efter de tyske troppers eventuelle bortmarch ville blive hængt i den nærmeste lygtepæl. Føreren ville i denne henseende forsyne den nye befuldmægtigede, som skulle udnævnes, med de fornødne instrukser". Enhver modstand skulle slås ned, og hvis det danske politi ikke var tilstrækkeligt eller ikke ville følge de tyske anvisninger, kunne der trækkes flere tropper til eller SS.

„Med hensyn til kongens undskyldning havde Føreren endelig udtalt, at han kun ville meddele den danske regering, at han havde taget undskyldningen til efterret-ning. 3) jfr. A. nr. 321; hvoraf fremgår, at Hitler ikke havde til hensigt at svare kongen: Et besøg af kronprinsen ville der ikke blive tale om. Om kongehuset havde Føreren endelig tilføjet, at kongens abdikation for tiden ikke ville være ham belejlig". 4) A. nr. 308. Om v. Hannekens ordre til afbrydelse af selskabelig forbindelse med danskerne se A. nr. 311. Ang. forudsætningen for Hitlers holdning se s. 84.

4. oktober meddelte Barandon til Berlin, at v. Hanneken agtede af aflægge uden-rigsminister Scavenius et besøg. v. Grundherr havde dog sat igennem, at det blev udsat, indtil Auswärtiges Amts billigelse forelå, v. Weizsåcker var betænkelig. „Til et høflighedsbesøg synes der mig ikke at foreligge nogen grund ... En politisk samtale mellem den

Side 94

øverstkommanderende og den danske udenrigsminister forekommer mig endnu mindre ønskelig". 1) A. nr. 310: 6. oktober bestemte v. Ribbentrop, at der intet besøg skulle aflægges. 2) A. nr. 312 og 317.

6. oktober indsendte Barandon en beretning om udenrigsminister Scavenius' rede-gørelse til den danske presse samt meddelelse om statsminister Buhls tale ved rigs-dagens åbning. „Den i det store og hele ret farveløse tale indeholder sammenlignet med tidligere erklæringer ingen nye momenter og undgår bevidst enhver vending, hvoraf man kunne slutte sig til muligheden af en omdannelse af regeringen". 3) A. nr. 314 og 315; Samme dag gav v. Weizsäcker ham instruks om, at det tyske commu-niqué, som han havde foreslået 1. oktober, ikke skulle udsendes: „Vore hidtidige foranstaltninger har uden tvivl gjort et stærkt indtryk på den danske regering. Det er tilrådeligt foreløbig fremdeles at lade disse kendsgerninger gøre deres virkning", v. Weizsäcker gav samtidig ordre til, at politiske taler som den, SS-Oberführer Cerff havde holdt 4. oktober, ikke måtte finde sted. 4) A. nr. 318; om Cerffs tale se A. nr. 311 og 316.

„Nervøsiteten i danske officielle kredse tiltager som følge af vedvarende usikker-hed", indberettede Barandon 15. oktober. Man havde forsøgt gennem mellemmænd at finde ud af, hvad der påtænktes fra tysk side. „Der foreligger her det indtryk, at den danske regering kun venter på meddelelse om de tyske ønsker for at lade et kabinetskifte finde sted". Fra dansk side tænkte man sig ikke, at Clausen skulle lede dette eller deltage heri, og Barandon og v. Hanneken anså „ikke øjeblikket for Fritz Clausens og hans folks magtovertagelse for kommet". Fra dansk side tænkte man sig en regering med partiløse, uafhængige personer, „der har vor tillid". 5) A. nr. 335; ang. Barandons indberetninger om stemningen i Danmark se også A. nr. 327.

11. oktober overrakte Frits Clausen et memorandum til Barandon og bad ham om, at det „snarest muligt blev de ledende instanser i riget bekendt". Barandon videre-sendte det samme dag i forkortet form.

Frits Clausen skriver, at hvis rygterne om et rigskommissariat eller en sammen-lægning af Danmark og Norge under Terboven er rigtige, vil det bevirke, at hans parti lider fuldstændigt skibbrud. Han giver udtryk for den opfattelse, at „såvel blandt arbejderne som blandt bønderne fandtes der vidt udbredte tyske sympatier", og har den faste overbevisning, at det overvejende flertal af det danske folk kan bringes til at acceptere Tysklands førerskab i det nye Europa. Et forretningsministerium afviser han, fordi de personer, der er tale om, længe har båret kappen på begge skuldre. Clausens betragtninger munder ud i, at hvis man fra tysk side stadig tænker sig et samarbejde med bevarelse af den danske suverænitet, bør man give „de danske nationalsocialister chancen for at føre deres folk ind på den rette vej". 6) A. nr. 328; ang. et andet og mere uskyldigt forsøg på at løse krisen se ingeniør Wests henvendelse til v. Weizsäcker A. nr. 313, 323, 331 og 336.

v. Weizsacker skrev i sin notits hertil: „Jeg er ... af den opfattelse, at spørgsmålet om Clausens magtovertagelse for tiden slet ikke er aktuelt. Jeg betragter magtover-tagelse som forhastet og en fejl". 7) A. nr. 329.

f. Afgørelsen forberedes

På dette tidspunkt var overvejelserne i Berlin og i Hitlers hovedkvarter om den fremtidige ordning af det danske spørgsmål i gang. De tyske dokumenter oplyser ikke alle faser heri, men visse hovedtræk kan fremdrages. 

Side 95

Indledningsvis blev der foretaget en meget nøje undersøgelse af, hvorledes kongen tidligere havde takket Hitler og andre statsoverhoveder. 1) A. nr. 293, 305, 306, 309 og 332.

Med henblik på udnævnelsen af en ny „rigsrepræsentant" i København opstiller v. Weizsäcker 6. oktober en række organisatoriske synspunkter. Han mener, at det for Auswärtiges Amts vedkommende vil være ønskeligt at bevare den befuldmægtigedes og gesandtens funktioner hos samme person. „Den befuldmægtigedes funktioner følger af de med landets besættelse sammenhængende tyske opgaver, medens gesandtens og gesandtskabets funktioner følger af varetagelsen af de almindelige tysk-danske forbindelser". Hvis den nye repræsentant kun bliver befuldmægtiget, kan det give fjenderne og venner som f. eks. Finland stof til propaganda. „Måske kan derved også spørgsmålet om kongens abdikation rejses, hvilket vel fra vor side f.t. ikke påtænkes". Derimod mener v. Weizsäcker, at man skal undlade at søge det sædvanlige agrément til den nye repræsentant for riget. 2) A. nr. 319.

8. oktober udarbejdede Renthe-Fink en notits om den politiske situation i Danmark i slutningen af september. Heri gentages hans kendte synspunkter med hensyn til den danske indstilling til Tyskland, danskernes og kongens fastholdelse ved demokratiet og DNSAPs manglende baggrund. „Sammenfattende må det siges, at der før den tyske slutsejr ikke kan ventes et omsving i det danske folks indre holdning. Den danske regering, som under de nuværende forhold er ganske klar over faren ved et brud med Tyskland, vil også i fremtiden af sig selv gøre alt for materielt at stille os tilfreds. Den har ikke evne til at ændre stemningen i Danmark til fordel for os, og en sådan omstilling hæmmes også af landets nuværende politiske struktur". 3) A. nr. 322; 11. oktober bad v. Ribbentrop statssekretæren meddele Renthe-Fink, at „han har været meget tilfreds med hans arbejde som rigets befuldmægtigede i Danmark". 4) A. nr. 330.

21. oktober bestemmer v. Ribbentrop, at de tysk-danske regeringsudvalgsforhand-linger „skal udskydes nogen tid". 5) A. nr. 337 og 338.

23. oktober forelå derefter den første forberedelse til en ordning af det fremtidige forhold til Danmark i form af et memorandum, udarbejdet efter v. Ribbentrops ordre af Renthe-Fink, v. Grundherr og gesandt Gaus. Deres betragtninger er i høj grad påvirket af den situation, som var indtrådt som følge af kong Christian X.s rideuheld og påfølgende alvorlige sygdom, hvilken rejste spørgsmålet om et kongeskifte.

Det indledes med den betragtning, at „hvis det påtænkes at ændre regimet i Dan-mark formelt og også synligt udadtil, vil et ved den nuværende konges død indtræ-dende tronskifte i og for sig være et egnet tidspunkt hertil". 6) Om Christian X.s sygdom se iøvrigt A. nr. 339, 340, 344, 347, 348, 349 og 350; En radikal løsning i den forbindelse vil det være, hvis man overhovedet ikke lader den nye konges regeringstiltræden blive effektiv. En hindring herfor i den nuværende situation er det dog, at kronprinsen allerede har aflagt ed på forfatningen, således at han automatisk bliver konge ved sin faders død.

Man går derefter over til at diskutere de vanskeligheder, som en „så radikal tysk foranstaltning" vil få. Den vil af danskerne blive betragtet som den første forholdsregel i en udvikling, der har likvideringen af deres selvstændighed som mål. Man kan derefter hverken regne med det danske politis eller militærs pålidelighed. Flere tropper vil blive nødvendige, „men selvom disse tyske magtmidler indsættes, vil en tilbagegang af Danmarks hidtidige, ret væsentlige krigsøkonomiske ydelser næppe kunne undgås". 

Side 96

Men selvom kongen afskaffes og magten overgår til statsrådet, nytter dette ikke. „Vi har brug for en regering, som trækker på samme hammel som vi og er i stand til at sørge for, at det danske statsapparat er pålideligt. De hidtidige samlingspartier må derfor udskilles af regeringen". En nationalsocialistisk regering er det imidlertid for tidligt at indsætte. Man må også tage reaktionen i udlandet i betragtning. En suspendering af den danske tronfølge vil blive betragtet som det første skridt på vejen mod anneksion af Danmark og vække opsigt i Sverige, fremfor alt i Finland, men også i andre europæiske lande. „Vi vil derved i utide afsløre vore magtpolitiske mål og i andre dele af Europa, navnlig i de til det germanske område hørende lande, fremkalde den følelse, at den samme skæbne venter dem."

„Man kunne overveje at afsvække vore skridts radikale karakter noget" ved, at man ved kongens død fik tronfølgeren til at frasige sig sine rettigheder, sålænge krigen varede, men det vil på den anden side ikke være megen nytte til at skyde tronfølgeren ud og beholde det parlamentariske regime, „da netop dette er den største hindring for Danmarks positive medarbejde."

Således kom de til den slutning, „om det ikke er bedre roligt at lade tronfølgeren tiltræde regeringen og forbeholde den endelige afgørelse af spørgsmålet om dynastiet til et senere tidspunkt, men straks ved tronskiftet præcisere bestemte krav for danskerne": regeringsomdannelse og udstedelse af en bemyndigelseslov, tysk-venlig omformning af presse og radio, aktiv bekæmpelse af modstandsbevægelser, jødelove, tysk ret til opsyn med lovgivningen. Desuden bør der ikke søges agrément for den nye befuldmægtigede. Dernæst skal der dannes en overgangsregering, som med tiden kan blive mere nationalsocialistisk. I denne nye regering kan f. eks. Scavenius, Gunnar Larsen og Kjærbøl få sæde, endvidere nogle nationalsocialister og endelig en egnet person fra fagforeningerne.

Memorandummet ender med at fastslå, at selvom tronskiftet ikke indtræder, må der ved den nye befuldmægtigedes udnævnelse stilles de samme krav til danskerne. 1) A. nr. 342.

Den følgende dag kunne gesandt Luther meddele v. Ribbentrop på grundlag af en „stemningsberetning" fra Meissner, at man i danske regeringskredse var klar over, at samlingsfronten ikke længere kunne holde, og var indstillet på at ofre tyskfjendtlige ministre som Jørgen Jørgensen, Alsing Andersen, Fibiger og Brorsen. Gruppen omkring Scavenius tilstræbte et forretningsministerium med Gunnar Larsen som chef, mens DNSAP også havde forberedt en ministerliste. 2) A. nr. 343.

g. Afgørelsen 27. oktober

27. oktober foregik det afgørende møde hos rigskansler Hitler i førerhovedkvar-teret. Til dette var udarbejdet et memorandum, hvis original bærer v. Grundherrs og Woermanns signaturer. Det fastslår, at „den tyske politiks mål overfor Danmark er landets indre erobring med bistand fra DNSAP, uden at rigets øvrige udenrigs-politiske interesser eller krigsøkonomiske behov skades. Derfor skal der på den ene side ses bort fra en ændring af den bestående statsretlige status — afskaffelse af kongedømmet, af rigsdagen eller andre institutioner — og fra en øjeblikkelig indsæt-telse af en nationalsocialistisk regering". På den anden side skal Danmarks politiske udvikling drives stærkere frem ved udnævnelse

Side 97

af en ny befuldmægtiget, en regeringsomdannelse med protysk tendens, og den nye regering skal stærkere bindes til den befuldmægtigedes direktiver. Under over-skriften „Fremgangsmåde" opstilles derefter 4 punkter:

1. Scavenius skal indbydes til at komme til Berlin. 2. Han skal have meddelelse om, at der vil blive udnævnt en ny befuldmægtiget og ikke en gesandt hos den danske konge. 3. Han skal hurtigst muligt antage følgende forslag: a. Den nuværende regering træder tilbage for at genoprette et fortroligt forhold mellem Tyskland og Danmark. I den nye regering skal kun indtræde personer, som man fra tysk side ikke nærer nogen betænkeligheder ved. b. I fremtiden skal den danske regering gennem-føre love og forvaltning i forståelse med den befuldmægtigede. c. Gennemførelse af en bemyndigelseslov.

Mundtligt skal det meddeles den danske udenrigsminister, at der fra tysk side ikke vil blive rejst indvendinger mod en regering bestående af:

Stats- og udenrigsminister Erik Scavenius; justitsminister Popp-Madsen; land-brugsminister C.O. Jørgensen; undervisningsminister, professor Wanscher; forsvars-minister, kaptajn Wodschow; socialminister Axel Olsen; finansminister Laurits Hansen; handelsminister Kjærbøl; indenrigsminister Thune Jacobsen; kirkeminister Helmer Rosting.

Endvidere, at blandt de forvaltningssager, som i fremtiden skal afgøres i forståelse med den befuldmægtigede, hører også personelle spørgsmål, såvidt de angår de tyske troppers sikkerhed eller det nødvendige samarbejde mellem Tyskland og Dan-mark.

Om bemyndigelsesloven skal der opnås enighed med den befuldmægtigede. 1) A. nr. 345.

I rigsminister Rosenborgs arkiv er endvidere fundet et dokument, dateret samme dag. Det hedder heri, at den befuldmægtigedes og den øverstkommanderendes hjemkaldelse er sket for tydeligt at fastslå, at den danske konges manglende agtelse for Hitler „alvorligt har påvirket det politiske forhold mellem det tyske rige og Danmark. Denne præcisering af Danmarks skyld overfor det tyske rige skal for fremtiden fastholdes for i det givne øjeblik at kunne anvendes som begrundelse for henh. retfærdiggørelse af tyske foranstaltninger overfor Danmark. Kongens opførsel slutter sig til Danmarks „ligplyndring" af det tyske rige i 1919, til den tidligere handelsminister Christmas Moellers flugt og nuværende virksomhed, til den åben-bare sympati for den norske ekskonge og til andre symptomer på Danmarks illoyale holdning overfor det tyske rige. Den indre ledetråd for den tyske politik overfor Danmark, som indtil videre må forblive skjult udadtil, skal være, at Danmark som geografisk og politisk appendiks til Tyskland og som militært uundværlig bro til den for Tyskland livsvigtige norske atlantposition aldrig igen må slippe tyskerne af hænde". 

Side 98

Endvidere hedder det i dette dokument, at DNSAP skal fremmes, men ikke mere, end at det til stadighed føler sig afhængig af tysk hjælp. Det må ikke vinde et sådant fodfæste, at det ved en regeringsovertagelse kan begynde at spille mod Tyskland, og det rosenbergske dokument afsluttes således: „Det tyske riges befuldmægtigede i Danmark skal med de midler, der til enhver tid synes egnede, stadig beholde nøglen til den indre udvikling i Danmark i sin hånd, indtil hans stilling måske en skønne dag ændres". 1) A. nr. 346.

Endelig fremgår det af en indberetning 5. maj 1943 fra den nye befuldmægtigede, dr. Best, 2) 13. august 1942 havde daværende ministerialdirektør Werner Best begyndt sit arbejde i Auswärtiges Amt. v. Weizsåcker skriver i den anledning: „Jeg ... anmodede ham om at deltage i det daglige direktørmøde og foranledigede, at han foreløbig tildeles den politiske afdeling. Jeg vil også personlig tage mig af, at Best bliver sat ind i sagerne". (A. nr. 275); som var tilstede ved forhandlingerne i førerhovedkvarteret sammen med Renthe-Fink, at den nye befuldmægtigede, „der ikke længere skal kaldes gesandt", skulle løse følgende opgaver:

Dannelse af en ny dansk regering, som er „lovlig, medgørlig og uden egentlig politisk støtte i den danske befolkning". Endvidere skal han opretholde de danske leverancer til riget, sikre orden i landet uden yderligere indsats af tyske tropper og forberede „muligheden for til sin tid varigt at ordne Danmarks forhold til riget gennem aftaler med en lovlig dansk regering". 3) A. nr. 400.

h. Scavenius' samtale med v. Ribbentrop 2. november

2. november foregik udenrigsminister Scavenius' samtale på 3 timer med v. Ribbentrop. Af denne foreligger et referat udarbejdet af tolken, dr. Schmidt. 4) Ang. Frants Hvass' referat af samtalen se ber. IV, A. 219; Ifølge dette formede samtalen sig først og fremmest som et langt foredrag af v. Ribbentrop, hvori han gennemgik Tysklands stilling i krigen mod Rusland og vestmagterne; „I de nærmeste dage ville Stalingrad definitivt falde". Tyskland vil fortsætte krigen mod Rusland og bygge en „limes", „indtil resten af Rusland måske en skønne dag smuldrede hen som nogle bonderepublikker". „Hvad amerikanerne fremstillede af materiel, var dårligt". "Tysk-land og Italien ville feje englænderne ud af Afrika".

Angående Danmark udtalte v. Ribbentrop, at forholdet til Tyskland havde udviklet sig meget dårligt, og han havde inviteret Scavenius til Berlin, fordi det ikke kunne gå videre på denne måde. Han gentog flere gange, at Tyskland havde beviser for, at Christmas Møllers flugt var foregået i forståelse med indflydelsesrige personer indenfor regeringen. Tyskland kunne ikke tolerere, at der bag dets ryg i Danmark herskede nogen som helst form for uklarhed.

v. Ribbentrop nævnte kort kongens telegram, men ville iøvrigt ikke diskutere den sag. Afgørende beslutninger med hensyn til Danmark var ikke taget, men Føreren havde overdraget ham at få skabt en ordning.

Den nuværende regering måtte gå af, og Ribbentrop angreb flere gange stats-minister Buhl for hans „ukloge" taler. Gentagne gange anmodede han Scavenius om at træde i spidsen for en regering. Denne afviste dette med forskellige motiveringer, og hovedlinien i hans betragtninger var, dels at man burde undgå dybt indgribende ændringer, da det ville fremkalde uro, dels at et praktisk samarbejde mellem Dan-mark og Tyskland var muligt, og at stemningen i Danmark var betinget af danskernes frygt for besættelsen.

Side 99

v. Ribben-trop fremhævede imidlertid, at et hurtigt svar var nødvendigt af hensyn til, at han skulle forelægge Hitler en afgørelse. Til den ministerliste, som Scavenius fik forelagt, svarede han, at det var en „fantasiregering", at den foreslåede justits-minister var en underordnet tjenestemand, der slet ikke havde nogen position og næppe kom på tale. Hvis der kom en dansk regering til roret, som ikke længere havde befolkningens tillid, ville sabotørerne, der hidtil af de fleste var blevet mødt med uvilje, vinde sympati. Scavenius afviste også decideret at optage medlemmer af DNSAP. Samtalen afsluttedes med, at Renthe-Fink, 1) ang. Renthe-Finks samtale med Scavenius se hans brev til Best. (A. nr. 353); og dr. Best blev kaldt ind, for at Best kunne blive præsenteret for Scavenius, hvorefter denne og Ribbentrop talte nogle minutter sammen under fire øjne. 2) A. nr. 352.

4. november forelå dr. Bests udnævnelse til befuldmægtiget i Danmark og kommis-sarisk leder af gesandtskabet. „I Deres egenskab af rigets befuldmægtigede vil De ligesom Deres forgænger i embedet være rigets øverste repræsentant i Danmark. De er ansvarlig for udviklingen af de politiske, økonomiske og kulturelle forbindelser mellem Tyskland og Danmark. Den militære øverstkommanderende er kompetent og ansvarlig m.h.t. militære forholdsregler i henhold til det ham pålagte hverv". 3) A. nr. 351. Ang. byretsdommen 20. september 1948 over Werner Best, Hermann v. Hanneken, Gün-ther Pancke og Otto Bovensiepen se A. nr. 64 b, Østre Landsrets dom 18. juli 1949 A. nr. 65 b og Højesterets dom 17. marts 1950 A. nr. 66 b.

Angående dannelsen af ministeriet Scavenius, 4) se ber. IV, s. 52—59; foreligger en indberetning fra dr. Best 11. november om forhandlingerne i dagene efter 5. november, da han ankom til København. Under samtalen 5. november med Scavenius afslog han først at træffe Buhl. Scavenius anmodede derefter om, at man så bort fra ham som statsminister, og begrundede dette med, at han var for gammel til i en så vanskelig situation at træde i spidsen for en regering, at han var diplomat og ikke forstod sig på indrepolitiske forhold — et argument, som Scavenius også havde benyttet overfor v. Ribbentrop — at han ikke havde nogen sangbund i rigs-dagen og blandt partierne, og hvis han blev statsminister efter tysk ønske, ville han blive betragtet som en landsforræder. løvrigt indeholder denne beretning intet udover det fra de danske akter kendte. Den afsluttes med en gennemgang af det nye ministeriums medlemmer. 5) A. nr. 361. Om forhold under regeringsdannelsen se iøvrigt A. nr. 354—61.

 

11. Regeringen Scavenius 9. november 1942 — 29. august 1943

De tyske dokumenter fra denne periode rummer materiale til belysning af for-skellige forhold og personer. I den forbindelse kan nævnes drøftelserne mellem stats- og udenrigsminister Scavenius og dr. Best i maj 1943 ang. socialminister Laurits Hansen, som på dette tidspunkt overvejede at vende tilbage til De samvirkende Fagforbunds ledelse, men tilsidst besluttede at forblive i ministeriet. 6) A. nr. 402, 403 og 405.

Om forhandlingerne vedrørende udlevering af hærens materiel, hvilke kort efter regeringens dannelse truede med at skabe en krise, henvises til afsnit C. om krigs-ministeriet og marineministeriet under besættelsen. 

Side 100

a. Dr. Best og regeringen

Fra de følgende måneder foreligger enkelte dokumenter, som i almindelighed berører forholdet mellem regeringen og den nye tyske befuldmægtigede, dr. Best. 16. december indberettede han om statsminister Scavenius' tale under finans-lovdebatten 15. december, at den indeholdt „bemærkelsesværdige udtalelser om det tysk-danske forhold", idet Scavenius ikke blot udtalte sig mod sabotage og hetz, men også for første gang nævnte en tale af Frits Clausen. „Ved sin rolige beslutsomhed er statsministerens tale en bemærkelsesværdig udtalelse om den nye regerings politik". 1) A. nr. 366. Ang. aftalen mellem Soavenius og Best om, at lovforslag og udnævnelser af højere embedsmænd først skal forelægges Best, se A. nr. 363; Da Best i januar 1943 var i Berlin, forsøgte han forgæves at træffe v. Weizsäcker, men sendte ham et brev, hvori han fortalte, at „situationen i Danmark ... fremdeles er absolut rolig". 2) A. nr. 371. 21. december havde v. Weizsäcker en samtale med Mohr, som sagde, at „minister Scavenius' indenrigspolitiske stilling efterhånden var blevet styrket ... Gesandten fremstillede ligeledes forholdet mellem den rigsbefuldmægtigede dr. Best og Sca-venius som meget tilfredsstillende." (A. nr. 368).

b. Dr. Best og kongehuset

Dr. Bests forhold til kongehuset og det i forbindelse hermed stående danske suverænitetsspørgsmål var i begyndelsen vanskeligt. 17. december skriver han til Berlin, at udnævnelse af en ny italiensk gesandt er politisk uønsket. „Den styrker den danske suverænitetsfølelse og modvirker derved den af Føreren ønskede politiske udvikling". 3) A. nr. 367; ang. Scavenius' telegram 30. januar 1943 i anledning af årsdagen for nationalsocialismens magtovertagelse se A. nr. 380.

21. december forespurgte Mohr forsigtigt hos v. Weizsäcker, hvorledes man skulle forholde sig med den sædvanlige nytårshilsen mellem kongen og rigskansler Hitler. Samtidig oplyste Mohr, at kongen endnu var syg, og at regeringsforretningerne førtes af kronprinsen. „Det forekom mig, som om gesandten med denne bemærkning straks ville skabe mulighed for, at en telegramudveksling på den forestående nytårsdag kunne bortfalde. Jeg ville ikke improvisere noget svar og tog forbehold". 4) A. nr. 369.

1. januar holdt kongen en nytårstale, hvorom Best indberetter, at den „adskiller sig ved sit tilbageholdende og positivt affattede indhold fra den ret negative og politisk skarpe tale, som kongen holdt i radioen den 1. januar 1942 ... I betragtning af det meddelte indhold har jeg undladt at rejse indvendinger mod talen. En indgriben mod talen ville uden tvivl have oprullet hele „kongespørgsmålet", hvilket på grund af kongens politiske tilbageholdenhed og regeringen Scavenius' positive arbejde ikke er i Tysklands interesse". 5) A. nr. 370.

Den nye rigsbefuldmægtigedes akkreditering hos kongen som gesandt med forud-gående indhentelse af agrément for ham blev som ovenfor nævnt fra tysk side anset for udelukket. I en instruks fra rigsudenrigsminister v. Ribbentrop 28. november 1942 ang. en dansk forespørgsel om gesandt Mohrs tilbagevenden til Berlin giver Rib-bentrop ordre til, at dette skal besvares positivt. Derimod, skriver han, „vil et eventuelt dansk spørgsmål til os, om der ikke også påny kan akkrediteres en tysk gesandt hos den danske konge, få et negativt svar. Under en samtale ... anmoder jeg om, at sidstnævnte punkt selvfølgelig overhovedet ikke berøres fra vor side". 6) A. nr. 362. -

Side 101

Statsminister Scavenius rejste ved flere lejligheder spørgsmålet om et nyt agré-ment for „rigets repræsentant hos det danske statsoverhoved", men i overens-stemmelse med sine instrukser afviste dr. Best dette, 16. januar indberettede han imidlertid til Berlin, at Scavenius havde henvendt sig til ham og meddelt, at kongen og kronprinsregenten ønskede „på grundlag af den nuværende tilstand at træde i personlig kontakt og umiddelbart samarbejde med den rigsbefuldmægtigede". Dr. Best anbefaler at modtage dette tilbud med følgende argumenter: fra dansk side vil dermed den nye stilling, som riget har som besættelsesmagt og som politisk førende magt og uden alle forpligtelser overfor det danske statsoverhoved og den danske regering, formelt blive anerkendt. Ved dette nye udtryk for, at kongen bøjer sig, og ved sin forbindelse med Best vil han blive berøvet sin martyrnimbus, og de danske nationalister, indbefattet militæret, blive berøvet det påskud, at de kæmper for den krænkede konge. For statsminister Scavenius og hans regering vil denne legiti-mering og stabilisering af den nuværende stilling betyde en overordentlig politisk styrkelse, samtidig med at Bests ledelse af danske anliggender og gennemførelsen af rigsinteresserne — ro, orden og fortsættelse af produktionen — vil blive fremmet. Hvis overhovedet folkeretlige diskussioner mere skulle føres med danskerne, kunne en fremtidig dansk påkaldelse af løfterne fra 9. april besvares med, at Danmarks politiske og folkeretlige forhold til riget var blevet videreudviklet under alle danske statslige instansers medvirken. Overfor disse argumenter, der talte for at modtage kongens tilbud, fremførte Best derefter det synspunkt, som talte imod, nemlig at krænkelsen af Føreren dermed ville blive betragtet som fjernet og derfor ikke mere i fremtiden kunne bruges som et politisk argument. „Hertil vil jeg dog bemærke, at dette politiske argument med tiden dog taber i anvendelighed, og at det, hvis kongen dør, næppe vil kunne anvendes overfor hans efterfølger. Hvis derimod den nuværende kronprins — således som det er påtænkt — ligeledes forpligter sig ved at anerkende den nuværende tilstand, er der dermed efter min opfattelse vundet mere ... Da statsminister von Scavenius, hvis loyale og kloge samarbejde jeg kun kan rose, med spænding venter på mit svar, vil jeg være ... meget taknemlig for en hurtig afgørelse. 1) A. nr. 373; 28. januar meddelte rigsudenrigsminister v. Ribbentrop, at han principielt var indforstået hermed, men anmodede Best om at forklare, hvorledes dette samarbejde skulle foregå i praksis, og fremhævede, at man måtte undgå at give det udseende af, at Best alligevel var akkrediteret kongen. 2) A. nr. 377; Herefter udveksledes en række telegrammer om dette spørgsmål, indtil Best 6. februar havde sin første samtale med kronprinsen. „Fortiden blev ikke berørt med et eneste ord" under denne, (A. nr. 378, 381—384); Da kongen 15. maj holdt en tale mod sabotagen, indberettede Best: „At kongen indleder genoptagelsen af regeringsforretningerne netop med denne tale, vil ikke forfejle sin virkning på den danske befolkning. Kongens formu-lering betyder samtidig en utvetydig begrundelse for og retfærdiggørelse af alle forholdsregler, der er truffet og fortsat vil blive truffet for at bekæmpe sabotagen". 3) A. nr. 406.

c. Dr. Best og general v. Hanneken

Om det også for danske interesser betydningsfulde spændte forhold mellem dr. Best og den nye øverstkommanderende for de tyske tropper, general v. Hanneken, oplyser de tyske dokumenter fra denne periode adskilligt. 22. januar indsendte v. Hanneken en indberetning til værnemagtens overkommando, hvori han kritiserede den danske hærs holdning, som han mente var antitysk, og sluttede med følgende: „I militær interesse må jeg

Side 102

betegne en opløsning af den danske hær med overtagelse af samtlige behold-ninger af våben, ammunition, udrustning og mundering for bydende nødvendig ... Jeg kan på grund af den befuldmægtigedes stilling til sagen og de alvorlige politiske følger, han forudser, og som jeg må anerkende, ikke stille noget forslag om opløs-ning af den danske hær. Jeg fremlægger imidlertid mine overvejelser for at pege på de farer, jeg venter fra den danske hærs side". 1) A. nr. 374. Dette dokument samt Bests svar (A. nr. 375) stammer fra Nürnbergdokumenterne og er modtaget i maskinskrevet kopi, hvori passager er udskudt; 25. januar tog Best afstand fra dette krav og hævdede, at det enstemmigt ville blive afvist af alle forfatningsmæssige faktorer i Danmark. „Disse vil nemlig i overensstemmelse med hele den danske befolkning i et sådant krav se det første skridt til en formel og definitiv ophævelse af Danmarks selvstændighed". Best peger derefter på, at konsekvenserne af et sådant skridt vil blive, at der må sættes flere tropper ind i Danmark, da den danske befolkning fra passiv vil gå over til aktiv modstand. Best konstaterer med henblik på Sverige, at „opløsningen af den danske hær vil blive betragtet som et brud på tilsagnet af 9. april 1940, og anvendelsen af „norske metoder" i Danmark, som ikke er i krig med Tyskland, vil blive fordømt med større skarphed end forholdene i Norge, der har kæmpet mod Tyskland, og hvis modstand er kendt". 2) A. nr. 375; Værnemagtens overkommando afviste v. Han-nekens ønsker om den danske hærs opløsning. „Derimod skal det meddeles den danske regering, at resterne af den danske hær vil blive opløst, såfremt der konstateres blot den mindste modstand. Officererne vil i så fald blive overført til tysk krigsfangenskab". 3) A. nr. 389; 19. februar foreslog Best, at denne meddelelse burde gives „kronprinsregenten i en samtale. Jeg anser det ikke for formålstjenligt, at meddelelsen overbringes af den øverstkommanderende for de tyske tropper". 4) A. nr. 390. Hitler tilsluttede sig dette synspunkt (A. nr. 391 og 393). Angående den bod på 10 000 kr., som general v. Hanneken pålagde Thisted 5. december 1942 se A. nr. 364. I denne indberetning oplyser Best, at sagen fra tysk side var rejst på et falsk grundlag. „Så meget større er den blamage og det prestigetab, den tyske værnemagt har udsat sig for. Jeg henstiller, at man intet foretager sig i anledning af nærværende rapport, da jeg håber gennem længere samarbejde med general Hanneken at kunne afholde ham fra uovervejede forholds-regler. Episoden viser imidlertid, at forholdsregler fra besættelsesmagtens side rettet mod befolkningen eller landets myndigheder ikke kan betragtes som „rent militære", men at sådanne forholdsregler altid er af politisk betydning." Ang. en skarp personlig konflikt mellem Best og v. Hanneken se A. nr. 365.

d. Rigsdagsvalget 23. marts 1943

25. januar 1943 rejste Scavenius overfor dr. Best spørgsmålet om afholdelsen af de ifølge grundloven nødvendige valg til rigsdagen. Denne gik ind for at tillade valg af følgende grunde: Dersom de ikke afholdtes, ville der efter 3. april ikke være noget forfatningsmæssigt lovgivende organ i Danmark, og indrepolitisk ville tilladelsen blive opfattet som en sejr for regeringen Scavenius. „Da samlingspartierne, der er basis for regeringen Scavenius, vil gå ud af valget med stort flertal, vil valget tillige blive en slags folkeafstemning for Scavenius. Dette er helt i tysk interesse", også udenrigspolitisk ville det være af interesse for Tyskland „at vise, at der under det tyske besættelsesstyre i Danmark kan afholdes et normalt rigsdagsvalg".

Best foreslog at stille følgende betingelser for tilladelsen: at valget skulle foregå så sent som muligt, for at en forbedring af krigssituationen kunne gøre sig gældende; at valgkampen blev så kort som mulig for at undgå politisk spænding; at der ikke måtte

Side 103

foregå nogen offentlig valgagitation; at de danske arbejdere og frivillige i riget skulle have mulighed for at stemme. „Føreren for DNSAP, dr. Clausen, anser et rigsdagsvalg, der afholdes på de af mig påtænkte betingelser, for meget ønskeligt og håber på stemmefremgang, navnlig ved hjælp af de danske arbejdere i riget". 1) A. nr. 376.

Da der gjorde sig betænkeligheder gældende i Berlin, svarede Best 29. januar, at et forbud mod valget ville skabe større indrepolitisk uro end dets gennemførelse, at Scavenius ikke regnede med særlig stærk vækst for de konservative, og at et forbud mod valget ville bevirke en meget større styrkelse af det parlamentariske system end valget af en rigsdag, „der — selvom den vælges under parolen: indre afstandtagen fra Tyskland — vil betyde et plebiscit for regeringen Scavenius og helt og holdent føje sig efter den tyske linie." Dr. Best bemærker endvidere: „At der ikke foretages valg i England, medens der vælges i Danmark, kan kun bogføres som et aktiv for os ... Endelig vil jeg fastslå, at jeg ikke ifølge rigsudenrigsministerens bestemmelse vil være i stand til at optage forbindelse med kongen på et tidspunkt, da jeg som „morgengave" til ham må medbringe et efter min egen overbevisning unødvendigt forbud mod rigsdagsvalget". 2) A. nr. 379.

13. februar forespurgte rigsudenrigsminister v. Ribbentrop, hvor stor en tilvækst DNSAP efter Bests mening ville få, om han mente, det med sikkerhed kunne for-hindres, at tyskfjendtlige partier blev styrket ved valgene, og endelig om det propa-gandistisk kunne udnyttes af fjenden, at der ikke blev nogen valgkamp. 3) A. nr. 385.

Som svar herpå meddelte dr. Best, at DNSAP ved rigsdagsvalget i 1939 fik 31.000 stemmer, men at Clausen ventede at få 50.000 ved det nye valg. „Men selvom partiet kun bevarer sit hidtidige stemmetal, vil dette ikke forringe dets anvendelighed som redskab for den tyske politik. Dets betydning ligger ikke i dets størrelse, men i dets eksistens, hvorved de øvrige partier henh. befolkningsgrupper underkastes et vist pres." Best oplyser endvidere, at Scavenius ikke venter væsentlige forskydninger i partiernes stemmetal, og at regeringens sammensætning under ingen omstæn-digheder vil blive berørt af valgresultatet. Han mener iøvrigt også, at valget kan gennemføres uden forudgående valgkamp, uden at dette kan udnyttes propagan-distisk af fjenden. 4) A. nr. 386.

Mens v. Grundherr gik ind for, at valget skulle tillades, var v. Weizsäcker skeptisk. 5) A. nr. 387, 388, 392, 394, 395, 731 og 732.

24. marts indberettede dr. Best om valgets resultat og oplyste, at han med chefen for udenrigsministeriets pressebureau havde aftalt, at „valget ... i pressen fremstilles som en overvældende bekræftelse af den hidtidige regeringspolitik". 6) A. nr. 396.

24. marts havde Best en samtale med Scavenius, der var tilfreds med resultatet og „konstaterede, at det derigennem faktisk var blevet opnået, at befolkningen med overvejende majoritet havde godkendt ham, der så ofte var blevet skældt ud for at være forræder, og hans politik. Han venter i fremtiden af partierne en endnu mere aktiv støtte for sin politik". 7) A. nr. 398; ang. Bests bedømmelse af valget for DNSAPs vedkommende se A. nr. 397 og ang. kommunevalgene A. nr. 401.

Side 104

e. DNSAP og valget

løvrigt udtalte Frits Clausen efter valget til dr. Best ønsket om fremtidig at give afkald på yderligere finansiel hjælp fra tysk side. Meissner oplyser i en notits til v. Ribbentrop, at partiet siden efteråret 1940 har modtaget godt 7 mill. kr. i tilskud. Som motiv for sin beslutning har Clausen angivet skuffelse over valgresultatet, som han opfattede som en folkeafstemning „imod Tyskland og mod det autoritære system". Han er blevet skeptisk overfor den politik, som SS følger i Danmark. „Derfor har man nu fattet den beslutning påny at stå helt på egne ben og arbejde videre under mere beskedne rammer, idet man vil opretholde den klare tyskvenlige indstilling, man har lagt for dagen siden 1932". 1) A. nr 404.

f. Bests indberetning 5. maj 1943

5. maj indsendte dr. Best en beretning om udviklingen i Danmark fra 5. november 1942 til 5. maj 1943. Han fastslår heri, at regeringen Scavenius ikke blot blev dannet på legal måde, men at alle forfatningsmæssige og politiske faktorer i Danmark er blevet medansvarlige for den politik, som denne regering fører. „Regeringen har stedse vist sig loyal og medgørlig i samarbejdet med den rigsbefuldmægtigede, idet samtlige ministre er overbevist om, at kun denne politik er „realistisk" og i Danmarks interesse ... Regeringen har ingen virkelig politisk støtte i den danske befolkning, der af følelsesmæssige grunde indtager en afvisende holdning, fordi regeringen er blevet „oktrojeret" af tyskerne, og fordi statsminister von Scavenius er forhadt i vide kredse, fordi han er tyskvenlig, „udemokratisk", „diktatorisk", „kynisk" og „junkeragtig"; ikke desto mindre adlydes regeringen, fordi den regerer på grundlag af de gældende love". 2) A. nr. 400.

g. Sabotagen

3. april indberettede Best om nimandsudvalgets opråb mod sabotagen med føl-gende kommentar: „Det må bedømmes som et vigtigt resultat i bekæmpelsen af sabotagen, at det er lykkedes at formå netop de danske samlingspartier, som 90 procent af den danske befolkning den 23. 3. gav deres stemme, til at udsende en så alvorlig og indtrængende appel til befolkningen, der samtidig er en ny bekendelse til den af os ønskede politik". 3) A. nr. 399. ang. sabotagen før augustkrisen se endvidere A. nr. 407—409.

 

12. Den militære undtagelsestilstand 29. august 1943

og tiden indtil 5. maj 1945

Til belysning af den udvikling, der resulterede i indførelse af militær undtagelse-stilstand 29. august, 4) se ber. IV, s. 59—66; foreligger et omfattende manuskript om hele besættelsens historie indtil dette tidspunkt, „Grundene til indførelse af militær undtagelsestilstand i Danmark og dens gennemførelse den 29. august 1943", forfattet af overhærarkivar Goes. 5) A. nr. 416. Med hensyn til de tyske indberetninger om krisen og gennemførelsen af den militære undtagelsestilstand se A. nr. 410, 411, 412—22 og 437.

Goes' fremstilling er opdelt i flere kapitler, hvoraf det første, „Grundene", er delt i to afsnit og omhandler de almindelige begivenheder i tiden 9.4.1940—28.9. 1942 og 29.9 1942—28.8 1943. Kapitel II behandler forberedelserne til gennemførelsen af den militære undtagelsestilstand og kapitel III selve gennemførelsen med en minutiøs gennemgang af de militære begivenheder 28.8.—29.8.

Side 105

I kapitel IV behandles derefter de politiske begivenheder 29.8.—5.10.1943, da und-tagelsestilstanden blev ophævet. Som bilag er aftryk en række tyske dokumenter.

I Hitlers „førerkonferencer" blev situationen i Danmark første gang behandlet 28. august om aftenen. Flådestabschefen oplyste, at da den danske regering havde forkastet det tyske ultimatum, var operation „Safari" blevet sat i gang. Senere på aftenen drøftedes stillingen i Danmark atter, og da situationen syntes forholdsvis rolig, „spørger Hitler: „Hvorfor da alt dette postyr om Danmark?" Han tiltaler uden-rigsministeren, som sidder lidt borte, på følgende måde: „Min kære udenrigsdirektør, hvad har De at sige til dette?" Ribbentrop svarer, at det hele er et rent politisk spørgsmål, og det ville have været bedre, hvis den øverstbefalende for de væbnede styrker havde holdt sig helt udenfor. Dette affærdiger Føreren med den bemærkning, at det var et spørgsmål af militær karakter. Ribbentrop hævder, at det endnu er muligt at standse operation Safari, selvom tropperne allerede er på march. Føreren nægter at diskutere indstilling af en aktion, når den først er begyndt. "Vi kan ikke blive ved med at ændre vore ordrer efter vore øjeblikkelige indskydelser". Hvortil Ribbentrop bemærker, at før eller senere havde vi sandsynligvis alligevel måttet gribe til disse forholdsregler". 1) Fuehrer Conferences s. 365.

Endnu en gang samme aften diskuteres spørgsmålet, denne gang flådens vanskeligheder ved at gennemføre sin andel i operation Safari, men næste dag oplyses, at operationen er blevet gennemført. „Føreren bemærker, at vi måtte forvente den nuværende situation i Danmark, og at vi før eller senere var blevet tvunget til at gribe til de forholdsregler, som lige var blevet taget, fordi danskerne til stadighed blev udsat for en fjendtlig propaganda, som vi ikke er i stand til at modvirke". 2) Fuehrer Conferences s. 366.

Om de forhandlinger, som førtes mellem de tyske myndigheder og regeringen samt udenrigsministeriet efter 29. august, oplyser de tyske dokumenter følgende:

29. august indberettede dr. Best, at den danske regering kl. 15,45 havde meddelt ham, at den var parat til i overensstemmelse med det krav, han havde stillet, at demissionere straks. Den foreslog dog, at kongen i stedet for regeringserklæringen til embedsmændene skulle udsende en bekendtgørelse. Best slutter sig til det synspunkt, at en kongelig erklæring vil være mere virksom, og udbeder sig instruks herom. Den næste dag foreslog han imidlertid v. Ribbentrop, at regeringens demission skulle antages, uden at den eller kongen udsendte noget opråb, idet han anså dette for unødvendigt, da der herskede ro og orden overalt. „Fremfor alt vil det være politisk uønskeligt, hvis kongen i dette øjeblik blev skudt i forgrunden". Med hensyn til fremtiden opstiller Best to muligheder, enten at der dannes en upolitisk regering, som af rigsdagen udstyres med omfattende bemyndigelser, eller også indsættes der uden kongens og rigsdagens deltagelse et forvaltningsråd, som gennemfører de forholdsregler, der pålægges ifølge tysk besættelsesret og ikke efter dansk ret. „I dette tilfælde bliver Danmarks tilsyneladende suverænitet ophævet." I begge tilfælde anser Best det for nødvendigt, at der i Danmark opbygges en tilstræk-kelig tysk eksekutivmagt til at bekæmpe alle modstandsbestræbelser. „Det danske politis og den danske jurisdiktions myndighedsområde må begrænses til de normale ordens- og kriminalopgaver, medens alle angreb på tyske interesser må behandles af tysk politi og pådømmes af en tysk domstol". 3) A. nr. 423.

Side 106

Den samme dag om aftenen måtte Best imidlertid meddele v. Ribbentrop, at general v. Hanneken havde oplyst ham om, at han som indehaver af den udøvende magt ville opfordre den danske regering til straks at udsende den erklæring, som Best havde forlangt den 29. august, og derefter demissionere. Da Best havde gjort ham opmærksom på, at han afventede v. Ribbentrops afgørelse af dette spørgsmål, svarede v. Hanneken, „at han som indehaver af den udøvende magt ikke behøvede at vente på en sådan afgørelse og ikke var bundet af den". 1) A. nr. 424; Senere på aftenen telegraferede Best derefter, at den danske regering havde udsendt den ønskede erklæring, hvorefter demissionen på generalens ønske blev tilbagedateret til 29. august.

1. september anmodede v. Ribbentrop om, at Best af de to muligheder for en fremtidig ordning, som han havde opstillet i sit telegram af 30. august, valgte at gøre forsøg på at få dannet en upolitisk regering. 2) A. nr. 426; Samme dag meddelte v. Ribbentrop endvidere, at rigskansler Hitler havde bestemt, at Best også under den militære undtagelsestilstand skulle have det politiske ansvar i Danmark. „Heraf følger i særdeleshed, at det alene påhviler Dem at danne en ny centralinstans i stedet for den hidtidige danske regering og at give den politiske instrukser, at ordne forholdet til kongehuset, at lede presse og radio og at ordne Danmarks erhvervsliv. De skal til sin tid fremsætte forslag om, hvorledes den politiske udvikling i Danmark skal formes, og om og hvornår der skal ske ændringer i den nuværende undtagelsestilstand". 3) A. nr. 427; Samme dag krævede Best forøgelse af den tyske politimagt i Danmark, „thi ligesom den i november 1942 påbegyndte politik, hvorefter Danmark skulle styres ved hjælp af sine politiske faktorer, hidtil er blevet gennemført konsekvent, således må nu den med hård hånd og af følelig tysk magtindsats prægede politik, der indledtes den 29. 8. 43, ligeledes gennemføres med jernhård konsekvens. Modstands-bevægelsen kan fra nu af ikke længere bekæmpes med danske organer". 4) A. nr. 428; 2. september meddelte ministerialdirektør Walter, at statssekretær Backe, rigs-ernæringsministeriet, havde bestemt, at den nuværende situation i Danmark ikke skulle benyttes til at gennemføre nye ønsker i Danmark med hensyn til levneds-midler, men at rigsernæringsministeriet endda var parat til at finde sig i mindre standsninger som følge af den politiske situation. „Da hr. Backe traf denne afgørelse, gik han ud fra, at opretholdelsen af det danske landbrugs vilje og evne til at produ-cere er af så livsvigtig betydning for Tyskland, at alt, der på dette område kan føre til varige forstyrrelser, og som kan vanskeliggøre den rigsbefuldmægtigedes bestræ-belser for at genoprette ordnede forhold, må undgås." (A. nr. 429);

6. september måtte Best meddele v. Ribbentrop, at han fra udenrigsministeriets direktør, Svenningsen, havde fået meddelelse om den danske uvilje mod atter at danne en forfatningsmæssig regering. Svenningsen lod derimod forstå, at ministe-rierne og forvaltningen var parat til at fortsætte forvaltningen under Bests umiddel-bare ledelse. „Jeg har under disse omstændigheder hidtil undladt at tilkendegive, hvilken løsning af regeringsspørgsmålet man fra tysk side vil foretrække, da jeg mener, at det ikke er acceptabelt, hvis de ansvarlige kredse, efter at vi har tilkendegivet, at der bør dannes en forfatningsmæssig regering, afviser en sådan. Jeg har derfor overfor direktør Svenningsen udtalt, at man foreløbig fra tysk side afventer, hvilket initiativ der fra dansk side vil blive taget for at løse regerings-spørgsmålet. Da normale tilstande først kan genoprettes og undtagelsestilstanden ophæves, når der er skabt en tilstrækkelig tysk politistyrke, har vi stadig en vis tid til at afvente danske forslag". 5) A. nr. 430.

Side 107

11. september kunne Best meddele v. Ribbentrop, at ønsket om at få dannet en forfatningsmæssig regering tilsyneladende voksede. 1) A. nr. 431; 20. september rap-porterede han, at under kongens forhandlinger med lederne af partierne havde Scavenius indtrængende rådet til straks at danne en regering, mens kongen havde erklæret, at han ikke var i stand til at udnævne en regering, samt at partilederne havde udtalt, at deres partier afviste ethvert medansvar for forvaltningen, „og at rigsdagens billigelse derfor ikke kunne forventes til en sådan". 2) A. nr. 433.

25. september gav så legationsråd Hvass under et besøg i Berlin besked om, at regeringsdannelse og undtagelsestilstand var uforenelige, 3) A. nr. 434; og tre dage efter indberettede Best om højesteretspræsident Troels Jørgensens mislykkede forsøg på at få dannet en regering samt om den ordning af forvaltningen, som fra dansk side var gennemførlig. 4) A. nr. 435.

Af tyske dokumenter fra den følgende periode indtil kapitulationen i maj 1945 skal nævnes en skrivelse fra rigsernæringsministeriet til rigsfinansministeren 10. februar 1944 i anledning af, at denne har rejst spørgsmålet om, at Danmark skulle påtage sig en del af besættelsesomkostningerne. Statssekretær Backe fraråder at rejse dette spørgsmål for ikke at risikere en nedgang i danskernes villighed til at levere levnedsmidler til Tyskland. „En sådan ville efter min opfattelse også kun kunne befrygtes, hvis roen i Danmark blev forstyrret". Da der ikke findes en dansk regering, må de nødvendige foranstaltninger gennemføres af de tyske myndigheder. „I så fald må der imidlertid regnes med passiv modstand fra den danske administration og fremfor alt fra de danske skatteydere. En yderligere skattemæssig belastning af det danske landbrug vil efter min mening også stærkt nedsætte dets villighed til at opretholde produktionen i det nuværende omfang eller om muligt endda forøge den". 5) A. nr. 438.

I en sag ang. udsendelse af en tysk chargé d'affaires til Danmark, hvis enkeltheder ikke kan belyses, anbefaler Best 15. februar 1944 dette, da det er tvivlsomt, om kongen vil modtage en gesandt, men „på den anden side turde det svare til vor ledelses ønsker, at der gives kongen en anledning til igen at udøve regerings-funktioner". 6) A. nr. 439.

Fra Bests hånd foreligger 6. februar 1944 den afsluttende indberetning om Frits Clausen. Heri meddeles, at han, der siden 1. november 1943 har gjort tjeneste som læge ved SS, efter Himmlers anordning har fået pålagt spiritusforbud og er indlagt til afvænningskur, „fordi han under sit arbejde i Minsk har drukket til overmål og i denne tilstand forulempet det kvindelige personale på sit lazaret". Best slutter med at konstatere: „For den nationalsocialistiske bevægelse i Danmark vil det dog være en aflastning, hvis dr. Clausen nedlagde partiformandsskabet med en acceptabel begrundelse". 7) A. nr. 440.

Angående den tyske kapitulation i maj 1945 foreligger 2 tyske dokumenter. 6. maj oplyser Best om situationen i København, at byen er „fuldstændigt behersket af 10.000 medlemmer af modstandsbevægelsen. Talrige forsøg på at afvæbne tyske tropper var resultatløse. En anholdelsesbølge går over hele landet. Næsten alle tyskvenlige personer anholdes, også et antal rigstyskere. Jeg intervenerer for rigs-tyskere i de tilfælde, som kommer til mit kendskab". Om sin egen stilling skriver Best, at den tyske politivagt i hans hus er blevet afvæbnet og afløst af modstandsfolk. „Af denne grund er der fremkommet oplysninger i pressen om,

Side 108

at jeg enten var blevet interneret eller havde stillet mig under frihedsrådets beskyttelse. Begge dele er forkert. Jeg bevæger mig frit omkring og viderefører mine forhandlinger med det danske udenrigsministerium". 1) A. nr. 442.

Endelig giver Best 13. maj oplysning om situationen med hensyn til leverancerne til de tyske flygtninge, arrestationer af rigstyske samt gesandtskabets stilling. Om hans forhold til den danske regering oplyses, at det „er rent praktisk, og han anser det ikke for hensigtsmæssigt at tilvejebringe en klaring af sin juridiske stilling. I praksis er den nuværende form for samarbejde med det danske udenrigsministerium tilstrækkelig. ... Dr. Best selv har stillet sig til rådighed for den danske regering og vil blive i København, sålænge det er nødvendigt". 2) A. nr. 443. Ang. byretsdommen over Best. v. Hanneken, Günther Pancke og Otto Bovensiepen 20. september 1948, Østre Lands-rets dom 18. juli 1949 og Højesterets dom over Best, Pancke og Bovensiepen 17. marts 1950 se A. nr. 64 b, 65 b og 66 b.

Side 109

B. Udenrigsministeriet under besættelsen

1. Presse, handelsaftaler og gesandtskabet i Berlin

a. Pressen

Angående de tyske forholdsregler, som 9. april 1940 blev truffet angående den danske presse, 1) om dette forhold se endvidere ber. V. a. 10—15; gik disse ud på, at der ikke uden værnemagtens tilladelse måtte bringes meddelelser om militære forhold. Endvidere fik presseofficererne ved Propagandastaffel D. den opgave at overvåge, at der i pressen ikke kom telegrammer eller kommentarer, som var skadelige for de tyske interesser, og at „pressen kun påvirker befolkningen i ønsket retning". 2) A. nr. l, bilag d; 11. april indberettede Renthe-Fink, at presseafdelingen ved gesandtskabet havde optaget forbindelse med militæret og fastlagt retningslinierne for „ledelse og kontrol" af den danske presse. Med det danske udenrigsministerium var der blevet truffet den aftale, at pressebureauet skulle overtage kontrollen med de telegrammer, der måtte videregives til den danske presse. Indtil en fjernskriver var blevet etableret mellem gesandtskabet og Ritzaus bureau, skulle pressebureauet endvidere fore-lægge presseattaché Meissner alle telegrammer, hvorom der kunne være tvivl, til afgørelse. På samme måde blev de øvrige pressebureauer: STB, Scannews, United Press, Associated Press o.s.v., overvåget.

Specielt ville udenrigsministeriet meddele pressen, at kun Ritzaus telegrammer om militære forhold måtte optages. Ligeledes ville der fra gesandtskabet blive søgt føling med de store hovedstadsblade og provinspressebureauerne „for at øve den ønskede indflydelse på kommentarer og ledende artikler".

Med hensyn til korrespondenterne i London og Paris' fremtidige arbejde anmoder Renthe-Fink om instruks. Angående neutrale landes korrespondenter i København blev deres telegrammer censureret under eet for at gennemføre ensartede bedøm-melser af forholdene i Danmark.

Endelig blev der med de tyske korrespondenter i København aftalt regelmæssige drøftelser for at få ensartede telegrammer til den tyske presse. 3) A. nr. 444.

24. april fik gesandtskabet en instruks fra rigsudenrigsminister v. Ribbentrop, der gik ud på, at større politiske eller militære meddelelser ikke måtte bringes i den danske presse uden hans udtrykkelige tilladelse og for de rent militære nyheders vedkommende af OKW i Berlin. 4) A. nr. 445.

I maj anmodede udenrigsministeriet om tilladelse til, at upolitiske telegrammer fra Reuter og Havas måtte videresendes til den danske presse over Ritzau. Iflg. Renthe-Finks indberetning 3. maj aftaltes den ordning, at den tyske presseattaché alene skulle træffe afgørelsen, når det drejede sig om

Side 110

Reuter- eller Havastelegrammer med referater af politiske taler. „Af hensyn til en mere levende opsætning i den herværende presse anbefales godkendelse af den foreslåede ordning". 1) A. nr. 447. Ang. radioen se A. nr. l, bilag b, samt telgram 5. februar 1944 fra dr. Best om igangsættelse af Skamlebæk radio for at påvirke udlandsdanskerne, A. nr. 453. Ang. Renthe-Finks indberetninger om den danske presse se f. eks. A. nr. 37 og 38:

b. Handelsforhandlinger med fremmede lande

I det cirkulæretelegram, som af udenrigsministeriet 6. maj 1940 sendtes til gesandt-skaberne om situationen efter besættelsens gennemførelse, hed det om handels-forbindelserne med andre lande, at man havde til hensigt at sende handels-delegationer til disse. 2) ber. V, A. 180; Udkastet hertil foranledigede statssekretær v. Weizsäcker til 3. maj efter v. Ribbentrops ordre at sende en instruks til gesandtskabet i København gående ud på, at Tyskland var indforstået hermed „under den selvfølgelige forudsætning, at instrukserne for sådanne handelsoverenskomstfor-handlinger gives i snævreste forståelse og kun med vort samtykke". 3) A. nr. 446.

Da ambassadøren i Moskva 28. maj indberettede, at den danske gesandt havde oplyst, at Sovjetregeringen var parat til at optage handelsforhandlinger med Danmark, og at gesandt Bolt Jørgensen ville flyve til København for at få instrukser, gav Berlin gesandtskabet i København ordre til at drage omsorg for, at Bolt Jørgensens instrukser blev udarbejdet i forståelse med gesandtskabet, „for at eventuelle dansk-russiske aftaler ikke skal komme i strid med vore interesser". Endvidere ønskede man, at Bolt Jørgensen før tilbagerejsen til Moskva søgte kontakt med Auswärtiges Amt og ministerialdirektør Walter. 4) A. nr. 448; 3. juni meddelte ambassadør Ritter, at han var parat til at forhandle med Bolt Jørgensen, og samtidig fik Renthe-Fink besked om at komme til Berlin, „for at den tyske indstilling til den danske handelspolitik endnu en gang kan drøftes i enkeltheder".

I det samme telegram fik Renthe-Fink instruks om at nedlægge protest overfor den danske regering, fordi den i strid med aftalerne havde indledt handelsforhandlinger med Letland og Schweiz, uden at tyskerne i forvejen var blevet underrettet om deres indhold. „Rigsregeringen er ikke indforstået hermed og anmoder om udsættelse af disse forhandlinger, indtil overensstemmelse mellem tyske og danske interesser er tilvejebragt. Rigsregeringen anmoder om i fremtidige tilfælde nøje at holde sig til den med den danske regering aftalte fremgangsmåde". 5) A. nr. 449.

c. Det danske gesandtskab i Berlin

Angående det danske gesandtskab i Berlin forelægges to tyske dokumenter fra september 1940. Det fremgår af disse, at rigsstatholder Kaufmann i Hamborgs stats-sekretær, Arends, 6. september opsøgte statssekretær v. Weizsäcker for at aflevere et brev fra Kaufmann til rigsudenrigsminister v. Ribbentrop og anmodede om en sam-tale med denne 11. september. Brevet forefindes ikke, men til dets indhold knyttede v. Weizsäcker følgende kommentarer til Arends:

,,a) jeg anså det ikke for sandsynligt, at rigsudenrigsministeren ville modtage den danske generalkonsul Yde (Hamborg) med forbigåelse af gesandt Zahle. b) Danmarks indrepolitiske tilpasning til Tyskland bliver som bekendt allerede fremmet via SS. At tiden allerede skulle være moden til at fjerne ministeriet Stauning,

Side 111

troede jeg ikke; foreløbig vil det være bedre at overlade det nuværende ministe-rium ansvaret for de uundgåelige upopulære forholdsregler, som den nærmeste tid vil bringe. c) At statssekretær Arends holder foredrag i den dansk-tyske forening i København om byggeplaner i Hamborg, forekom mig ret uskyldigt. At rigsstat-holderen selv foretager en rejse til København, forekom mig derimod for vidtgå-ende". 1) A. nr. 450.

12. september oplyser v. Weizsäcker derefter, at gesandt Zahle havde opsøgt ham „uden nogen bestemt foranledning. Hvis det ikke drejede sig om en ren høflighedsvisit, skyldes Zahles henvendelse måske, at han er kommet under vejr med, at den danske generalkonsul Yde i Hamborg søger kontakt med rigsudenrigs-ministeren bag Zahles ryg". 2) A. nr. 451; Fra 9. august 1941 foreligger endvidere en notits af v. Weizsäcker, hvorefter den danske marineattachés tilbagekaldelse var blevet forlangt, for han „havde ikke overfor sine kolleger i Berlin iagttaget den nødvendige tilbageholdenhed". Da han følte sig uskyldig, havde han henvendt sig til admiral Raeders stabschef, men ikke kunnet få nogen oplysninger. (A. nr. 452).

 

2. Afbrydelsen af den diplomatiske forbindelse med en række stater

Angående de i ber. V, afsnit B, omhandlede forhold oplyser de tyske dokumenter følgende. 3) ber. V, s. 15—17.

a. Det polske gesandtskab 9. april 1940

Efter ordre blev det polske gesandtskab besat af tyske soldater 9. april 1940. 12. april indberetter Renthe-Fink, at det polske arkiv er blevet beslaglagt, men at det hemmelige materiale antagelig var blevet tilintetgjort om morgenen 9. april. 4) A. nr. 455; Gesandtskabsbygningen blev overtaget af tyskerne og anvendt af det udvidede tyske gesandtskab. 5) A. nr. 456.

b. Det engelske og franske gesandtskab 9. april 1940

Også det engelske og det franske gesandtskab blev besat 9. april og gesandterne samt deres personaler arresteret. Renthe-Fink greb dog ind overfor militæret, fik dem frigivet og foranledigede, at lignende episoder ikke ville blive gentaget. Renthe-Fink stillede også krav hos militæret om tilbagelevering af de engelske akter. 6) A. nr. 454.

Den amerikanske gesandt overtog varetagelsen af de engelske og franske interes-ser i Danmark, hvilket 13. april blev accepteret af rigsudenrigsminister v. Ribbentrop. 7) A. nr. 456.

c. Afbrydelsen af forbindelsen med Norge

Da den tyske regering afbrød forbindelsen med kong Håkon VII af Norge og den norske regering, måtte samtidig den norske gesandt forlade Berlin. Samtidig instruerede v. Ribbentrop gesandtskabet i København om at foranledige, at minister Esmarck forlod København „under hensyn til de snævre forbindelser, der består mellem den tyske og den danske regering, men navnlig i betragtning af, at Danmark står under den tyske værnemagts beskyttelse". Derimod skulle spørgsmålet om den danske gesandt i Oslo ikke berøres. 8) A. nr. 457.

Side 112

- Udenrigsminster Munch gjorde forsøg på at gennemføre, at minister Esmarck kunne forblive i København som chargé d'affaires og optage forbindelse med det norske forvaltningsudvalg, men dette blev afvist. 1) A. nr. 459.

d. Bestemmelsen om spærreområde for udenlandske militærattacheer

I maj 1940 gav tyskerne ordre til, at Danmark med undtagelse af „den smalle stribe på Sjælland" skulle være spærret område for samtlige udenlandske militærattacheer, og den tyske øverstkommanderende fik ordre til at træffe de nødvendige forholds-regler. 2) A. nr. 458.

e. Gesandtskabet i Mexico

I november 1941 gav udenrigsminister Scavenius meddelelse til Renthe-Fink om, at man havde til hensigt at tilbagekalde den danske chargé d'affaires i Mexico, da han „næppe længere havde nogen opgaver". 3) A. nr. 463; Dette gennemførtes uvist af hvilken grund ikke.

Angående forholdene i forbindelse med afbrydelsen af den diplomatiske for-bindelse med Sovjetunionen se afsnit 5.

f. Afbrydelsen af den diplomatiske forbindelse med USA december 1941

19. juni 1941 lukkede Tyskland alle amerikanske konsulater og rejsebureauer.

Efter instruks opsøgte Renthe-Fink 22. juni udenrigsminister Scavenius og forlangte under henvisning til „nødvendigheden af europæisk solidaritet", at Danmark skulle træffe de samme forholdsregler. „Udenrigsministeren sagde, at de forholdsregler, som vi ønskede overfor USA, naturligvis var af meget tungtvejende betydning for et lille land som Danmark, men viste glædeligvis absolut forståelse for det tyske krav om overfor USA at vise europæisk solidaritet. Han vil i regeringen og overfor kongen gå ind herfor. Han forudser ganske vist en vis modstand, som han dog tror at kunne overvinde". 4) A. nr. 461. Jfr. dog A. nr. 465, hvori Renthe-Fink skriver, at motiveringen for lukning af konsulaterne er „sagen Kauffmann"; 24. juni kunne Renthe-Fink meddele om det danske ministermøde den foregående dag: „Udenrigsminister Scavenius er stærkt gået ind for det tyske standpunkt og har opnået, at den danske regering vil træffe tilsvarende forholdsregler". 5) A. nr. 462.

I anledning af den optrækkende krig mellem USA og Tyskland forespurgte Aus-wärtiges Amt 16. december 1941 Renthe-Fink, uden at han dog direkte skulle spørge den danske regering, hvorledes denne ville stille sig til 1) en formel afbrydelse af den diplomatiske forbindelse med USA, 2) en krigserklæring til USA, og hvorledes den offentlige mening i Danmark ville reagere overfor sådanne skridt. 6) A. nr. 464.

16. december meddelte Renthe-Fink, at ganske vist var Danmark efter besæt-telsens gennemførelse fortsat ikke-krigsførende, men havde dog på tysk krav afbrudt forbindelserne med England, Frankrig, Polen, Norge, Holland, Belgien og Sovjet-unionen. Angående USA havde han en samtale med udenrigsminister Scavenius 15. december, hvorunder denne havde udtalt, at „USAs indtræden i krigen af tvingende grunde måtte føre til en stadig større europæisk solidaritet, og at ... ansvaret for krigen mellem Tyskland og 

Side 113

USA efter hans opfattelse utvetydigt faldt på USA", hvorefter Renthe-Fink stillede ham det spørgsmål, om Danmark af sig selv „som udtryk for en europæisk solidaritetshandling" ville afbryde forbindelsen med USA. Renthe-Fink føjer hertil følgende kommentar: „Til trods for dens økonomiske interesser i USA turde beslut-ningen blive lettet for den danske regering på grund af USAs optræden i sagen Kauffmann og ved, at den allerede tidligere efter vor henstilling af samme grund har lukket USAs konsulater''. 1) A. nr. 465.

Som svar på instruksen af 16. december indberettede Renthe-Fink, at den danske regering uden vanskeligheder ville gå med til at hjemsende det amerikanske gesandtskabs medlemmer, men at et formelt brud med USA kun kunne gennemføres „efter stærkt pres og ville udløse en dybtgående reaktion i befolkningen. Ikke udelukket, at nuværende regering går i stykker herpå. Til krigserklæring mod USA vil ingen dansk regering kunne formås". 2) A. nr. 466.

19. december meddelte v. Weizsäcker derefter Renthe-Fink, at det amerikanske gesandtskab måtte forlade København. „Formen, som den danske regering vælger herfor kan overlades til den selv. Den har her lejlighed til på iøjnefaldende måde at vise, at den bekender sig til det nye Europa". 3) A. nr. 467.

21. december havde Renthe-Fink derefter en samtale med Scavenius, hvorunder denne erklærede, at det amerikanske gesandtskab måtte forlade København. „Scavenius betonede, at han var absolut klar over, at Danmark måtte følge den europæiske linie og også overfor USA måtte tage hensyn hertil". Da Renthe-Fink derefter indskød, at det i denne sag havde en lejlighed til at bekende sig til det nye Europa, svarede Scavenius imidlertid, „at hvis Danmark indtog en for skarp holdning, kunne USA benytte dette som anledning til repressalier og måske oven i købet behandle Danmark som krigsførende stat. Bortset fra skibe og tilgodehavender i USA var han navnlig bekymret for Grønland, endvidere ville det danske folk gøre ham og hans tyskvenlige politik ansvarlig for alle forholdsregler, som USA før eller senere måtte gribe til overfor Danmark, og bebrejde ham, at han havde forrådt de øvrige nationale interesser". På grund af befolkningens voksende frygt for at blive trukket længere og længere ind i stormagternes opgør og tilsidst ind i selve krigen ville han næppe i regeringen kunne få tilslutning til en forholdsregel, som kunne bidrage til at skærpe modsætningen mellem USA og Danmark. Renthe-Fink mente, at Scavenius ved at hjemsende det amerikanske gesandtskab og udsende en regeringserklæring ville imødekomme de tyske ønsker og samtidig tage hensyn til den danske befolk-nings bekymringer. 4) A. nr. 468.

20. december meddelte den danske regering derefter den amerikanske chargé d'affaires, at gesandtskabet ville blive lukket, hvortil han svarede, at „som følge af at De Forenede Staters legation i København på den foranledning skal lukkes", var varetagelsen af de amerikanske interesser i Danmark blevet overdraget det schwei-ziske gesandtskab. 5) A. nr. 469.

g. Drøftelserne om Brasilien. Februar 1942

Efter at en række mellem- og sydamerikanske stater efter 7. december 1941 havde afbrudt den diplomatiske forbindelse med aksemagterne, besluttede disse at opfordre underskriverne af Antikominternpagten til at gøre det samme overfor disse stater. 

Side 114

26. februar 1942 fik Renthe-Fink derfor instruks om at foranledige, at den brasilianske gesandt i Danmark forlod København, „da hovedsynspunktet for vort skridt er dette, at de endnu i Europa værende repræsentationer for de amerikanske magter, som støtter Roosevelts politik, efter alle vore erfaringer i første række fungerer som spionagecentrer". Samtidig afviser v. Ribbentrop den danske regerings ønske om at bevare sit gesandtskab i Rio de Janeiro som fyldestgørende grund til ikke at foretage dette skridt. 1) A. nr. 470; På Renthe-Finks henstilling gav v. Ribben-trop imidlertid 8. marts ny instruks, som gik ud på, at den brasilianske minister skulle forlade København, men at Danmark ikke behøvede at afbryde de diplomatiske forbindelser med Brasilien. 2) A. nr. 471; I en indberetning 25. marts nævner Renthe-Fink derefter: „Efter USA-gesandtskabets lukning har vi ikke fået konkrete oplys-ninger, der berettiger mistanke om videresendelse af krigsvigtige oplysninger gen-nem de herværende udenlandske repræsentationer". 3) A. nr. 472. Angående forhol-det til USA se iøvrigt afsnit 4.

h. Situationen 29. august 1943

Efter den danske regerings demission 29. august 1943 rejste dr. Best 23. september spørgsmålet om de danske repræsentationer i udlandet og om de endnu eksisterende gesandtskabers forbliven. Enten skulle Danmark i fremtiden behandles som de øvrige besatte lande, de danske repræsentationer ophæves og de udenlandske gesandtskaber hjemsendes, „eller fiktionen om udenrigspolitisk suverænitet (under tysk kontrol) opretholdes", hvorefter de danske repræsentationer i udlandet kunne fungere videre og få deres instrukser fra udenrigsministeriet, samtidig med at legationerne i København fortsatte forbindelsen med det danske kongehus og udenrigsministerium. 4) A. nr. 473; Dette synspunkt blev fulgt.

Af spørgsmål, som derefter berøres angående fremmede repræsentationer, kan nævnes, at de udenlandske legationer 6. december 1943 efter forhandling med udenrigsministeriet protesterede mod det italienske gesandtskabs hjemsendelse. „De har undladt en formel protest, da Danmark er besat område. Det danske udenrigs-ministerium har taget de fremmede diplomaters meddelelse til efterretning, men ikke gjort officiel brug deraf. De anordnede foranstaltninger gennemføres", hvoraf formodentlig kan sluttes, at den danske aktion var sket efter tysk ordre. 5) A. nr. 474.

i. Anerkendelsen af Slovakiet

Angående anerkendelse af andre stater foreligger 17. juni 1940 en notits fra stats-sekretær v. Weizsäcker, der oplyser, at den danske gesandt overfor ham har med-delt, at Danmark vil anerkende Slovakiet, og forespurgt, „om beskikkelse af en dansk generalkonsul i Bratislava måske var mindre opportunt på grund af de øjeblikkelige indre forhold i Slovakiet", hvilket v. Weizsacker benægtede. 6) A. nr. 460. -

Side 115

 

3. Forholdet til gesandterne i den frie verden

a. Cirkulæretelegrammerne april—maj 1940

Angående de i ber. V, s. 17—18, omtalte cirkulæretelegrammer, der umiddelbart efter besættelsen udsendtes til de danske gesandtskaber og konsulater, indeholder de tyske dokumenter følgende:

13. april indberettede Renthe-Fink om det telegram, som udenrigsministeriet 11. april havde udsendt. 1) jfr. teksten, ber. V, A. 169, der er dateret 9. april; „Det fik på min foranledning lov at passere". 2) A. nr. 475.

15. april modtog han imidlertid en instruks fra rigsudenrigsminister v. Ribbentrop, hvori det hed, at efter de oplysninger, som forelå i Berlin, var de danske repræ-sentationer „endnu usikre m.h.t. den holdning, de nu skal indtage". Han skulle derfor foranledige, at det danske udenrigsministerium udsendte et nyt telegram, hvori skulle meddeles, at „Tyskland har overtaget beskyttelsen af Danmarks neutralitet og har derved forsikret at ville bevare det danske kongeriges territoriale integritet og politiske uafhængighed. Den danske regering er på dette grundlag kommet til venskabelig forståelse med den tyske regering. Som følge heraf er der skabt et snævert og tillidsfuldt samarbejde mellem danske civile og militære myndigheder og tyske organer".

Endvidere fik Renthe-Fink instruks om, at den kommitterede for udenrigspolitiske spørgsmål, Hencke, skulle underrettes om den danske kode, samt at det nye cirkulæretelegrams indhold skulle indberettes, således at de tyske repræsentationer kunne blive underrettet. 3) A. nr. 476.

21. april indberettede Renthe-Fink derefter om det telegram, som blev udsendt 20. april. Han oplyste endvidere, at teksten var resultatet af indgående forhandlinger med „stedfortræderen for den danske udenrigsminister, som bestræbte sig for at finde en formulering, som sagligt imødekommer tyske ønsker uden hos udenrigs-repræsentationerne at fremkalde det indtryk, at instruksen var givet under tysk tryk. Gesandt Mohr anmodede om, at der tages hensyn til, at de tyske troppers indmarch, som af den danske regering og det danske folk føles som et hårdt og skæbnesvangert slag, kun ligger få dage tilbage. I betragtning af nuværende situation ville danske udenrigsrepræsentanter ikke tage telegrafisk instruks fra udenrigsministeriet alvorlig, i hvilken der allerede nu tales om venskabeligt samarbejde, men muligvis betvivle telegrammets ægthed. Derved kunne let opnås det modsatte af den tilsigtede virkning ... Mohr gav udtryk for den opfattelse, at det efterhånden vil lykkes ved hjælp af mere og mere varmt formede instrukser om forholdet mellem de to lande også følelsesmæssigt at indstille danske udenrigsrepræsentanter på den nye situation". 4) A. nr. 478.

22. april fik Renthe-Fink imidlertid at vide, at indholdet af telegrammet ikke var i overensstemmelse med hans instruks, idet de danske diplomater kunne „få det indtryk, at den danske regering kun samarbejder med os under direkte tvang og med stærk modvilje, og at den tager muligheden for snarlig ændring af den nuværende situation med i betragtning". Renthe-Fink fik derfor ordre til at få udsendt et nyt telegram, hvori det hed, „at de danske civile og militære myndigheders samarbejde med de tyske besættelsesmyndigheder hviler på en principiel forståelse mellem de to regeringer og fortsat former sig tillidsfuldt og frugtbart ... Overfor vestmagternes tendentiøse propagandameddelelser må alle danske repræsentanter

Side 116

i udlandet navnlig tage hensyn til, at de i deres udtalelser og i deres holdning i det hele giver udtryk for, at det dansk-tyske forhold allerede nu er fuldtud konsolideret og også fremdeles vil forblive konsolideret. Jeg anmoder Dem kun samtykke i eventuel ændring af foranstående affattelse efter at have indhentet min personlige god-kendelse". 1) A. nr. 480.

30. april kunne Renthe-Fink derefter tilsende Berlin et udkast, som efter hans oplysninger var blevet skrevet af udenrigsminister Munch personlig, „efter at jeg havde afvist tidligere udkast som ufyldestgørende", og derefter forelagt i et minister-møde. 2) A. nr. 484; 3. maj blev dette anerkendt af v. Ribbentrop. 3) A. nr. 446.

b. Udenrigsministeriets forbindelse med udlandet

Med hensyn til udenrigsministeriets og de udenlandske diplomatiske repræsen-tationers telegrafiske forbindelse med legationerne og deres hjemlande foregik denne efter Auswärtiges Amts anvisninger over den kommitterede for udenrigs-politiske spørgsmål i samarbejde med den tyske kontraspionage. 4) A. nr. 482 og 483.

c. Forskellige danske diplomaters holdning til Tyskland

Mens de tyske diplomatiske repræsentanter umiddelbart efter besættelsen frem-hævede den holdning, som de danske gesandter i Helsinki og Stockholm indtog i modsætning til deres norske kolleger, 5) A. nr. 477 og 479; indløb til Berlin kritik af gesandt Biering i Bukarest og de Fontenay i Island, som sammen med to engelske generalkonsuler 1. maj havde modtaget en sympatitilkendegivelse foran den danske legation i Reykjavik fra det socialdemokratiske demonstrationstog. Den tyske konsul i Reykjavik, Gerlach, indberettede dette og anmodede om, at der blev gjort forestillinger hos den danske regering. 6) A. nr. 481 og 485; Renthe-Fink fik instruks i overensstemmelse hermed. Først 11. juni indløb svar fra de Fontanay, der karak-teriserede sin tyske kollegas indberetning som „ganske urigtig". 7) A. nr. 486—88.

Angående de i ber. V, A. 164—165, omtalte tyske klager over chargé d'af-faires Fensmark i Teheran foreligger en indberetning fra Renthe-Fink 28. juni, hvori han refererer Fensmarks svar på udenrigsministeriets opfordringer til indberetning. 8) A. nr. 489, jfr. ber. V, A. 170.

d. Gesandtskabet i Vichy

Angående gesandtskabet i Vichy oplyser en notits af statssekretær v. Weizsäcker 15. oktober, at den danske gesandt havde henledt hans opmærksomhed på, at Vichy-myndighederne havde meddelt den danske chargé d'affaires, at gesandtskabet fra 1. januar 1941 indtog „en ny, d.v.s. ringere stilling", fordi den tyske våbenstilstands-kommission i Wiesbaden havde erklæret, at „et dansk gesandtskab i Vichy ikke læn-gere var retmæssigt. Det kunne højst dreje sig om en de facto tilstand", v. Weizsäcker anså dette for usandsynligt. 9) A. nr. 491. 

Side 117

e. Grev Reventlows brud med regeringen

Angående den danske gesandt i London, grev Reventlows brud med den danske regering, 1) jfr. ber. V, s. 21—23; indberetter Renthe-Fink 3. dec. 1941, at Reventlow, som „hidtil har forholdt sig loyalt", har benyttet Danmarks underskrivelse af Anti-kominternpagten. 2) den danske regerings cirkulære om denne se A. nr. 494; til at „følge Kauffmanns eksempel". Renthe-Fink refererer hans telegram til udenrigsministeriet, 3) Tekst, se ber. V, A. 174: og giver udtryk for det synspunkt, at hans handling er resultatet af engelsk pres, idet den engelske regering i den danske tiltræden af Antikominternpagten „ikke med urette ser en afvigelse fra den hidtidige politiske linie til fordel for Tyskland". 4) A. nr. 492.

3. december indberettede Renthe-Fink den danske regerings opfordring til Reventlow om at forblive loyal, 5) ber. V, A. 174; og skriver: „Forbliver, hvad jeg antager, kongens appel uden resultat, vil der mod Reventlow og de øvrige med-lemmer af det danske gesandtskab i London blive taget de samme forholdsregler som mod Kauffmann. Dermed vil det danske gesandtskab i London være at betragte som opløst". 6) A. nr. 493; 8. december havde Renthe-Fink derefter en samtale med udenrigsminister Scavenius, som på grundlag af et telegram fra Reventlow, indeholdende løfte om svar i løbet af nogle dage, mente, at han var blevet usikker. Englænderne ville benytte ham i deres propaganda, og derfor måtte man håbe, at han kunne bringes til forståelse af, „at han havde handlet afsindigt, hvilket med hans karakteranlæg formentlig ville medføre, at han trådte tilbage og fuldstændig gled ud af politik. For englænderne og deres propaganda ville dette være et hårdt slag". Renthe-Fink gav dog udtryk for skepsis overfor disse ræsonnementer og slutter: „Det var dog ikke vor sag at fritage den danske regering for ansvaret. Tværtimod måtte den selv bestemme sig til, hvilke forholdsregler den ville træffe. Der påhvilede dog den danske regering et stort og alvorligt ansvar, hvorom jeg ikke ville lade råde nogen tvivl". 7) A. nr. 495; i A. nr. 497 og 499 refereres indholdet af Reventlows telegram 25. december og den danske regerings tilbagekaldelse af ham 7. januar 1942.

Angående Roventlows svar på sin hjemkaldelse 14. januar, 8) ber. V, A. 177; skriver Renthe-Fink 15. januar, at det har vakt tilfredshed, idet danskerne mener, at Reventlow ikke vil gøre Kauffmann følgeskab. „For os kan dette ikke være nok, hvilket vi har givet udtryk for, da telegrammet ikke indeholder nogen som helst meddelelse om, at embedsvirksomheden er blevet indstillet". 9) A. nr. 501; i A. nr. 504 indberettes om grev Reventlows og legationsråd Gustav Rasmussens afskedigelse 20. marts 1942.

f. „Danish Council" i London

Angående det i London oprettede „Danish Council" oplyser Renthe-Fink i en indberetning 20. februar 1941, at den danske regering på grund af hans démarche 14. februar har taget afstand herfra i en meddelelse til pressen og radioen, og knytter hertil følgende kommentar: „Udenrigsministeriets meddelelse, der har været forelagt kongen og statsrådet, viser, at det engelske skridt tages politisk alvorligt. Forbav-selsen er især stor, fordi man ikke havde anset det muligt, at det demokratiske England ville gå med til noget sådant,

Side 118

men bestemt havde regnet med, at den engelske regering ville respektere den danske konge og det danske „Folkestyre". Nu dukker det ubehagelige perspektiv op, at man på grund af sin hidtidige holdning har sat sig mellem to stole". 1) A. nr. 490. Vedr. Reventlows og Gustav Rasmussens indtræden i det danske råd se A. nr. 503.

g. Det kongelige reskript 15. december 1941

løvrigt medførte de danske gesandters frafald, at Renthe-Fink flere gange i december 1941 gjorde udenrigsminister Scavenius opmærksom på det uheldige i, at de søgte at påberåbe sig troskab mod kongen som motivering for deres holdning. „Jeg lagde ikke skjul på, at hvis dette forblev uimodsagt, kunne der opstå det indtryk, at kongen i det skjulte ikke billigede regeringens politik. Dette var farligt for udviklingen af stemningen i Danmark og heller ikke egnet til at styrke tilliden til kongehusets holdning". Denne henvendelse gav anledning til udsendelsen af det kongelige reskript af 15. december 1941. 2) A. nr. 496.

h. Gesandtskaberne i Mellem- og Sydamerika

Angående gesandt Fin Lunds afskedigelse, 3) Se ber. V, s. 19—20; oplyser Renthe-Fink 31. december 1941, at udenrigsminister Scavenius havde anmodet den argentinske gesandt i København om at sikre, at Argentina accepterede Fin Lunds hjemkaldelse og udnævnelsen af en chargé d'affaires. Den „udpræget tyskvenligt indstillede argentinske gesandt" havde overfor Renthe-Fink oplyst, at han havde modtaget meddelelse fra sin regering om, at den godkendte den nye ordning. 4) Dette stemmer ikke overens med ber. V, s. 20—21, men jfr. A. nr. 498; I februar 1944 meddelte endelig chargé d'affaires Pedersen, at han efter Argentinas afbrydelse af den diplomatiske forbindelse med Tyskland ville forblive kongen tro, men ikke udføre den danske regerings ordrer. Best meddeler, at der intet er at gøre ved dette. 5) A. nr. 507.

16. juni 1942 klagede den tyske ambassade i Rio de Janeiro over, at gesandt Sehe-sted havde givet en modtagelse, hvortil aksens fjender, men ikke dens venner var indbudt. „Om hans fjendtlige sindelag er der herefter ikke længere nogen tvivl". 6) A. nr. 505.

Angående gesandtskabet i Mexico er tidligere omtalt planerne i november 1941 om at nedlægge dette gesandtskab. 7) se A. nr. 463; 7. januar 1942 meddelte legationssekretær Jørgensen, at han sluttede sig til Fin Lunds synspunkter og ikke „kunne efterkomme ordrer fra København udstedt under fremmed tryk", hvorefter han blev afskediget. 8) A. nr. 500 og 502.

i. Gesandtskabet i Lissabon

Angående gesandtskabet i Lissabon forespurgte den tyske gesandt 3. november 1942, om han på grundlag af instrukserne vedr. den dansk-tyske krise og formodentlig om Christian Xs forestående død skulle undlade at lægge kort i den danske legation, hvis kongen døde, „da der ... navnlig også med henblik på det herværende danske gesandtskabs stadig loyale holdning overfor os, må regnes med stærk propagan-distisk udnyttelse heraf fra den herværende britiske ambassades side". 9) A. nr. 506.

Side 119

 

4. Gesandtskabet i Washington

Grønlandsoverenskomsten

a. Dagene efter 9. april 1940

Idet der om Grønlandsspørgsmålet henvises til det i beretning V meddelte, 1) se ber. V, s. 24—33; skal oplyses følgende ang. USAs Grønlandspolitik, som dels fremgår af den daværende amerikanske udenrigsminister Cordell Hulls memoirer: „The Memoirs of Cordell Hull" I/II, New York 1948, og dels af de på det amerikanske udenrigsministeriums akter byggede fremstillinger: William L. Langer and S. Everett Gleason, „The Challenge to Isolation 1937—40", New York 1952, og samme: „The Undeclared War 1940—41", New York 1953.

Heraf fremgår, at den amerikanske regering efter 9. april 1940 vel betragtede Grønland som værende en del af den vestlige halvkugle og derfor underlagt Monroedoktrinen, hvilket England og Canada accepterede i april 1940. Den ønskede dog ikke at tage et militært initiativ bl. a. af frygt for, at dette skulle give japanerne en undskyldning for at besætte Hollandsk Ostindien. Da minister Kauffmann derfor 19. april henvendte sig til udenrigsminister Hull og, øjensynlig tilskyndet af meddelelse om et muligt initiativ fra Grønland, berørte et amerikansk protektorat, blev dette afvist af Cordell Hull, og næste dag forklarede assistent secretary Adolf A. Berle ham, at et grønlandsk initiativ ville være „ubehageligt for den amerikanske regering og ville sandsynligvis blive afvist": „The Memoirs of Cordell Hull" I, side 756 og Langer and Gleason: „The Challenge to Isolation 1937—40", side 432.

Ligeledes afvistes en henvendelse fra landsfogderne Svane og Brun i maj om amerikansk besættelse af Ivigtut. Især var den amerikanske regering dog optaget af at hindre en engelsk og først og fremmest en canadisk besættelse af Grønland, et problem, som dukkede op i de følgende måneder, dels dikteret af engelske forholdsregler mod tyske forsøg på at etablere en meteorologisk station i Grønland og dels canadisk interesse for den grønlandske kryolit. Resultatet blev afsendelse af et amerikansk kystbevogtningsskib til grønlandske farvande.

Den første omtale af Grønlandsspørgsmålet i de tyske akter efter besættelsens gennemførelse er en indberetning 10. april fra den tyske chargé d'af-faires i Washington, Hans Thomsen, som omtaler, at Grønlands stilling disku-teres i USA, og at gesandt Kauffmann efter en samtale med præsident Roosevelt udtalte, at dette spørgsmål var blevet indgående diskuteret. Thomsen mener derfor, at det vil være formålstjenligt, at Grønlands stilling klarlægges „ved en så autoritativ erklæring som muligt fra den danske regering og også at bekendtgøre rigsregeringens opfattelse i så henseende". 2) A. nr. 11; 13. april instruerede statssekretær v. Weizsäcker derfor Renthe-Fink om at meddele den danske regering, at „Grønland på ingen måde rammes af tyske forholdsregler til beskyttelse af dansk neutralitet. Tilsvarende erklæring fra den danske regering, navnlig også gennem det danske gesandtskab i Washington overfor USAs regering, er ønskelig". 3) A. nr. 15.

18. april vender Thomsen tilbage til Grønlandssagen og skriver, at det er uklart, især om den amerikanske regering har udstrakt Monroedoktrinen til også at gælde Grønland. Han refererer udtalelser af Roosevelt 13. april gående ud på, at diskus-sionen om en anvendelse af doktrinen var forhastet, men at Grønland lå nærmere Amerika end Europa. Thomsen mener, at der føres forhandlinger herom mellem England og USA, og henviser til en udtalelse 16. april af den engelske ambassadør, lord Lothian, gående ud på, at Grønland falder ind under Monroedoktrinen, og at USA næppe vil modsætte sig en canadisk besættelse af øen,

Side 120

men at en sådan først vil blive nødvendig, hvis det kan fastslås, at Tyskland har planer om at besætte øen. Udtalelsen om canadisk besættelse havde „her fremkaldt betydelig forundring". 1) A. nr. 23.

Angående gesandt Kauffmanns holdning udtaler Thomsen 19. april, at den forfærdelse, som han i begyndelsen demonstrerede offentligt, „formentlig efter sin regerings ordre", er forsvundet, hvorfor der ikke mere kan rejses indvendinger mod hans officielle holdning. Angående spørgsmålet om de danske skibe, som 9. april befandt sig i amerikanske havne, skriver Thomsen, at Kauffmann loyalt følger sin regerings instrukser. 2) A. nr. 508; Da de kendte journalister Alsop og Kintner i en artikel hævdede, at Kauffmann saboterede sin regerings instrukser, lod Thomsen „pålidelige amerikanske journalister" undersøge sagen og fik fastslået, at denne påstand var unøjagtig. „Den danske gesandt har tværtimod overfor dem udtalt, at han nu som før betragter sig som fungerende og vil efterkomme alle instrukser, som tilgår ham fra kongen eller den danske regering". 3) A. nr. 510.

b. Udsendelsen af en amerikansk Røde Kors repræsentant

I slutningen af april dukkede det i gesandt Kauffmanns redegørelse til udenrigs-ministeriet i september 1940, 4) ber. V, A. 196; nævnte tilbud fra det amerikanske Røde Kors om forsyninger af levnedsmidler til Grønland op. Fra København meddelte gesandt Hencke, at den danske regering ikke ønskede at modtage tilbudet. Den havde instrueret Kauffmann om at udtale den danske tak, men at Grønland var tilstrækkeligt forsynet med levnedsmidler, og havde samtidig meddelt ham, at den ikke ønskede foretaget nogen amerikansk hjælpeaktion i Grønland, uden at dansk indforståelse i forvejen var indhentet. 5) A. nr. 509; 1. maj havde Renthe-Fink en samtale med direktør Mohr, som med henblik på forsyningssagen udtalte den danske regeringens bekymring for, at amerikanerne ville benytte lejligheden til at udvide deres indflydelsessfære til Grønland. Mohr meddelte endvidere Renthe-Fink beslut-ningen om at sende en embedsmand fra Grønlands styrelse til Washington med den opgave at administrere Grønlands forsyninger derfra. 6) A. nr. 511; ang. beslutningen om at sende repræsentanter for Grønlands styrelse til USA se ber. V, s. 27; uanset den danske henstilling sendte det amerikanske Røde Kors en repræsentant til Grønland, A. nr. 513 og 514.

c. Amerikansk krav om autonomt styre

11. maj gav Hencke Berlin meddelelse om en indberetning, som udenrigsmini-steriet havde modtaget fra Kauffmann. Den gik ud på, at den amerikanske regering flere gange havde forsikret ham om, at den ville gå ind for Grønlands forbliven ved Danmark. „Gesandt Kauffmann tror på Amerikas ærlige hensigter". Forudsætningen for det amerikanske løfte var dog, at der i Grønland gennemførtes et autonomt styre, foretaget af landsfogderne, sålænge Danmark var besat. Dette havde landsfogderne tilsluttet sig og havde til hensigt 

Side 121

at sende en kommission til Washington. 1) A. nr. 513; I juli ankom Eske Brun til USA for at føre økonomiske forhandlinger. I den anledning instruerede Berlin gesandt-skabet i København om at sørge for, „at tyske interesser ikke vil blive bragt i fare ved eventuelle aftaler", A. nr. 522; Samtidig havde Kauffmann givet meddelelse om nedsættelsen af den dansk-amerikanske Grønlandskommission. 2) jfr. ber. V, s. 27; Endelig havde den amerikanske regering besluttet at sende en konsul og en vice-konsul til Grønland.

Henckes hjemmelsmand erklærede, at den danske regering „ingenlunde hilste den amerikanske interesse for Grønland velkommen", men at der hverken for regeringen eller Kauffmann fandtes muligheder for at træffe modforholdsregler. Endelig meddeler Hencke, at den sovjetiske chargé d'affaires i København overfor den tyske gesandtskabsråd havde givet udtryk for „en vis bekymring for, at den amerikanske indflydelse i Grønland skulle blive for stærk, hvilket efter hans opfattelse heller ikke kan være i tysk interesse". 3) A. nr. 513.

d. Udsendelsen af amerikanske og canadiske konsuler

13. juni oplyste Hencke, at den canadiske regering ligeledes havde besluttet at sende en konsul og en vicekonsul til Grønland. Da både disse og de to amerikanske konsuler var blevet afsendt, uden at USA og Canada havde indhentet dansk exequatur, besluttede den danske regering at protestere. Hencke meddelte, at uden-rigsministeriet i denne sag bevidst havde holdt sin gesandt i Washington udenfor, „fordi han i Grønlandsspørgsmålet synes at indtage en holdning, der ikke er godkendt af hans regering". 4) A. nr. 520; Da Scavenius blev udenrigsminister, fik Kauffmann imidlertid instruks om at henlede den amerikanske regerings opmærk-somhed på, at der ikke var indhentet exequatur for de to konsuler. Instruksen til den danske repræsentant i Canada var „holdt i en skarpere form", idet han skulle nedlægge formel protest. „I en personlig samtale med den befuldmægtigede har udenrigsministeren fremhævet, at han bevidst har undladt at foretage et skarpere skridt i Washington, fordi han vil undgå at komplicere det i forvejen ømtålige Grønlandsproblem. Desuden er den danske regering interesseret i, ikke at bringe forsyningerne til Grønland, som ifølge de foreliggende omstændigheder kun kan ske fra Amerika, i fare". 5) A. nr. 524.

Den amerikanske regering lod svaret tilgå Danmark gennem legationen i København, som 31. juli overrakte et memorandum, hvoraf det fremgik, at Danmarks besættelse 9, april af en krigsførende magt, „som stadig har militær kontrol over kongerigets kontinentale områder, indbefattet den kongelige regerings sæde, skabte en situation med hensyn til Grønland, som krævede De Forenede Staters regerings overvejelser ... Begivenhedernes udvikling i Danmark, hvorved Grønland er blevet berøvet fri forbindelse med København, mulighed for at få levnedsmidler og andre forsyninger til den grønlandske befolkning og mulighed for at placere Grønlands eksport på det danske marked, vakte bekymring blandt myndighederne i Grønland.

På eget initiativ henvendte disse myndigheder sig til De Forenede Staters regering angående disse spørgsmål. I den anledning kom De Forenede Staters regering i forståelse med myndighederne i Grønland til den slutning, at de talrige spørgsmål, som rejser sig med hensyn til de grønlandske indbyggeres velfærd og behov og den grønlandske eksport til De Forenede Stater, fra et praktisk synspunkt bedst kunne ordnes ved provisorisk oprettelse af et

Side 122

amerikansk konsulat. Oprettelsen af dette embede vil ikke være til skade for nogen legitim interesse".

Fra den danske generalkonsul i Montreal indløb et svar, der gik ud på, at den canadiske regering var gået med til, at de danske konsulære forretninger i Canada blev fortsat efter 9. april på betingelse af, at de begrænsedes til at varetage danske interesser i Canada. I det foreliggende tilfælde havde den imidlertid gjort en undtagelse og meddelt, at den havde sendt en konsul til Grønland „for at samarbejde med og hjælpe de grønlandske myndigheder med det formål at fremme folkets velfærd. Fogderne i Grønland har med tak modtaget et tilbud fra den canadiske regering om at sende forsyninger til Grønland". 1) A. nr. 529.

Mens den danske regering efter dette svar skrinlagde spørgsmålet om de canadiske konsuler, overraktes den 16. august en verbalnote til den amerikanske legation i København, ved hvis affattelse tyskerne ifølge deres indberetning „såvidt muligt havde øvet indflydelse". Heri tog man noten af 31. juli til efterretning, takkede for Amerikas humanitære interesse for den grønlandske befolknings forsyning med levnedsmidler og gav derefter udtryk for den forhåbning, at da forbindelsen mellem den amerikanske regering og dens legation i København nu var genoprettet, ville den „i fremtiden, hvis den ønsker at træffe yderligere forholdsregler i forbindelse med forsyningen af Grønland, forelægge den danske regering sådanne planer gennem den amerikanske legation i København. Den danske regering bemærker med tilfredshed forsikringen om ... at konsulatet i Godthaab er blevet oprettet på provisorisk basis og ikke vil være til skade for legitime interesser". 2) A. nr. 532.

I fortsættelse af indberetningen af 11. maj gennemgik gesandt Hencke Grønlands-problemerne i en ny skrivelse til Berlin 23. maj. Han oplyser, at i „indflydelsesrige danske kredse" hersker det indtryk, at USA helst vil besætte Grønland, men holdes tilbage af sin neutralitet og hensynet til England. Det ser dog på den anden side nødigt, at englænderne tager initiativet i denne sag. Disse danske kredse forklarer de amerikanske forsikringer til Danmark med denne engelsk-amerikanske rivalitet. Med hensyn til forslaget om autonomt styre under landsfogderne skriver Hencke, at dette betyder, at „De Forenede Stater ved at udelukke regeringen i København nu på kynisk måde vil sikre sig den afgørende indflydelse på Grønland". Som eksempel herpå nævner han forsyningsvanskelighederne og Røde Kors aktionen.

Hencke forklarer dernæst, at den danske regering for at krydse amerikanernes og Kauffmanns planer havde fremskyndet sin Grønlandsdelegations afrejse, men at denne var blevet forhindret af USA. 3) se ber. V, s. 27 og A. nr. 514, hvoraf fremgår, at den danske regering gav Kauffmann instruks om at bringe dens „forbavselse" herover til udtryk i Washington og anbefale en genudstedelse af visa til kommissionen.

Hencke konkluderer således: „Formålet med den amerikanske foranstaltning er klar: Den danske regering skal afskæres fra enhver mulighed for indflydelse på Grønland, den direkte kontakt mellem Amerika og øen derimod knyttes så snævert som muligt. Det foresvæver muligvis amerikanerne, at resultatet af denne politik vil blive, at Grønland frivilligt løsriver sig fra Danmark og tilslutter sig De Forenede Stater".

e. Tysk kritik af gesandt Kauffmann

Hencke var kritisk overfor gesandt Kauffmanns holdning. „Hvorvidt og med hvilket eftertryk den danske gesandt ... har forsøgt at støtte sin regerings bestræbelser i Washington, er vanskeligt at konstatere. 

Side 123

Indberetningerne fra hr. v. Kauffmann lader dog formode, at han ... har sat de amerikanske interesser foran de danske". Med hensyn til spørgsmålet om at skaffe den danske Grønlandsdelegation visa skriver han videre, at det fra v. Kauffmanns side „ikke kan ventes, at han går særlig varmt ind for sin regerings ønsker", hvorefter han oplyser, at det er typisk for Kauffmanns holdning, at han har anmodet regeringen om 500.000 dollars til Grønlandsforsyninger. „Selvfølgelig har regeringen i Køben-havn afvist at bevilge denne sum". 1) A. nr. 514.

6. juni indberettede Renthe-Fink, at Kauffmann på grundlovsdagen havde holdt en stærk antitysk tale i New York, hvorefter „Hencke foranledigede telegrafisk instruks fra udenrigsministeriet til Kauffmann om straks at give en telegrafisk forklaring". Renthe-Fink nævner derefter ankepunkterne mod Kauffmann og afslutter med at anmode om bemyndigelse til „hos den herværende regering at måtte forlange gesandtens tilbagekaldelse, såfremt der ikke snarest indgår svar og forklaringer, der tilfredsstiller os. I alle tilfælde synes hjem-kaldelse for at aflægge rapport påkrævet". 2) A. nr. 515.

11. juni meddelte Thomsen fra Washington, at „efter at den danske gesandt Kauff-mann en tid har været tilbageholdende, går han nu i stigende grad offentligt ind for de allieredes sag", og nævner en tale 20. maj og hans optræden på grundlovsdagen. 3) A. nr. 518; Fra Mexico indberettede gesandten, at han under chargé d'affaires Blechingbergs rejse til Washington fra „en egnet person" hos dennes stedfortræder havde erfaret, at gesandterne i Latinamerika havde underordnet sig Washington. 4) A. nr. 512.

10. juni meddelte Hencke, at udenrigsministeriet fra Kauffmann havde fået medde-lelse om, at den mexikanske regering, der havde samme syn på den danske rege-rings stilling som den amerikanske, antagelig ikke ville modtage den nyudnævnte gesandt Høst, hvortil Hencke bemærker: „Anser den mulighed for givet, at Kauff-mann, som hidtil øjensynlig har haft personlig indflydelse på den danske repræ-sentation i Mexico, vil forhindre, at posten nybesættes". 5) A. nr. 517.

Samme dag oplyste Hencke, at det danske udenrigsministerium fastholdt beslutningen om at kalde Kauffmann hjem til aflæggelse af rapport, men at han endnu ikke havde modtaget instruks herom. Gesandt Høst, som var afrejst til Mexico, havde kongen givet besked om overfor Kauffmann at give udtryk for hans mis-billigelse samt hans ønske om, at „han indstiller sine politiske trakasserier og nøjagtigt og loyalt følger den danske regerings instrukser". Hencke meddeler der-efter: „Har i dag i den alvorligste form anmodet udenrigs-ministerens stedfortræder om, uafhængigt af kongens bestræbelser, påny at opfordre gesandt Kauffmann til telegrafisk at udtale sig om de mod ham rejste anker indenfor en frist af få dage, der nøje skal fastsættes. Lod i den forbindelse ikke hr. Mohr være i tvivl om, at vor tålmodighed har nået den yderste grænse, og at den endelige tilbagekaldelse under de foreliggende omstændigheder vil blive nødvendig, selv i gunstigste tilfælde forekom den allerede besluttede ordre til at aflægge rapport os dog at være et minimum for, hvad vi måtte kræve". 6) A. nr. 516; se endvidere understatssekretær Woermanns telegram til Washington 13. juni, A. nr. 519.

4. juli udtalte statsminister Stauning sig i folketinget om Grønlandsspørgsmålet, og i den forbindelse skriver Hencke, at danskerne er alvorligt bekymret for Grønland. De „stoler ganske vist på, at det sejrende rige til syvende og sidst også vil hjælpe dem i

Side 124

Grønlandsspørgsmålet, men de frygter dog, at øen under et eller andet påskud vil blive besat af Amerika, endnu medens krigen står på". 1) A. nr. 523. I slutningen af juli overdrog udenrigsministeriet den danske forretningsmand Hartung, der skulle til USA i forretningsanliggender for cementmaskineindustrien, at opsøge Kauffmann og „skaffe sig klar-hed over hans politik og dens baggrund". Man anmodede derfor tyskerne om bistand med hensyn til Hartungs rejse. (A. nr. 526 og 527).

21. juni kunne Renthe-Fink indberette, at Kauffmann havde besvaret udenrigs-ministeriets henstilling om en redegørelse for sin optræden, hvortil han bemærker: „Helhedstonen i Kauffmanns indberetning viser, at han i sidste time vil trække i land, skønt hans undskyldninger ikke kan virke overbevisende ... Såfremt Auswärtiges Amt ikke anser Kauffmanns endelige tilbagekaldelse for påkrævet, har jeg til hensigt at foranledige udenrigsministeren til nu at lade afgå instruks til Kauffmann om straks at komme til København for at aflægge rapport. Man må ganske vist regne med, at gesandten med politiske og tekniske påskud vil gøre forsøg på at unddrage sig rejsen og derfor alligevel må afsættes fra sin post". 2) A. nr. 521. 6. august svarede Thomsen, Washington, antagelig på en forespørgsel, at det ikke var muligt at svare på, om den amerikanske regering ville benytte Kauffmanns afrejse som påskud til at besætte Grønland. „Under disse omstændigheder forekommer det mig ønskeligt, at der er en fuldt akkrediteret dansk gesandt i Washington", A. nr. 530.

f. Tyske manøvrer med hensyn til Grønland

At den tyske interesse for Grønland ikke var helt dikteret af altruistiske hensyn til danske interesser, fremgår af to dokumenter fra henholdsvis juli og august. I det første meddeler Renthe-Fink, at den tyske meteorolog Holzapfel har ansøgt de danske myndigheder om tilladelse til at rejse til Grønland, men har fået afslag. „Danskerne frygter, at en sådan ekspedition vil give amerikanerne en velkommen anledning til at virkeliggøre deres aspirationer på Grønland ... Om den militære interesse i oprettelsen af en vejrmeldestation er så stor, at risikoen for en amerikansk reaktion må tages med i købet, kan ikke bedømmes herfra". 3) A. nr. 525.

Fra 10. august foreligger en notits af gesandt v. Grundherr, hvoraf fremgår, at general Stumpf i luftvåbnet „lægger stor vægt på, at et skib under norsk flag mandag den 12. august afgår til Grønland for at sende vejrmeldinger". Det oplyses, at det drejer sig om skibet „Fürenak", der ligger i en norsk havn, men hvis kaptajn „er en dansker, der er absolut pålidelig. Båden skal mandag afsejle til Østgrønland camou-fleret som forsyningsekspedition". 4) A. nr. 531.

Auswärtiges Amt havde ingen indvendinger mod dette, men man ønskede dog, som det følgende viser, ingen offentlig debat om Grønland. I september 1940 modtog v. Grundherr fra en professor Wolgast en pjece af den norske forfatter Smedal om „Monroedoktrinen og Grønland". 23. december svarede v. Grundherr imidlertid, at Tyskland ikke fandt anledning til at blande sig i denne norsk-danske strid. „Ganske særligt gælder dette dog under den nuværende situation. De vil vide, at De Forenede Stater med alle midler stræber efter at styrke deres magtpolitiske og økonomiske indflydelse i Grønland, og at de kun venter på et gunstigt påskud til endog i givet fald at besætte landet med et skær af ret. Det ligger derfor afgjort i vor politiske interesse, at enhver drøftelse af problemet Grønland undlades i den tyske presse, i tyske publikationer o.s.v. Udadtil må vi ikke vise nogen som helst interesse for Grønland ... For os er det i hvert fald et gloende jern, som vi nu mindre end nogensinde bør røre ved". 1) A. nr. 539. 

Side 125

g. Kryolitværkerne

I slutningen af august meddelte Renthe-Fink til Berlin, at Kauffmann havde indbe-rettet, at landsfogderne i kraft af deres stilling som den grønlandske forvaltnings udøvende organ 3. juni midlertidigt havde overtaget kryolitværkerne, fordi det kon-cessionerede selskab foreløbig var forhindret i at udnytte koncessionen. Udenrigs-minister Scavenius havde henvist til sin afmægtighed i grønlandske spørgsmål, men sendt Kauffmann en instruks, hvoraf fremgik, at den danske regering tog forbehold overfor denne ordning og anmodede Kauffmann om at skaffe en repræsentant for kryolitselskabet indrejsetilladelse. 2) A. nr. 534. 21. august indberettede den kommit-terede for udenrigspolitiske spørgsmål, Mietis, at den grønlandske krone var blevet bundet til dollar, samt at et grønlandsk flag var blevet indført. „Selvom også det danske udenrigs-ministerium synes at være forholdsvis lidt foruroliget over begge foranstaltninger, kan disse dog kun betragtes som et yderligere skridt i retning af en styrkelse af den amerikanske indflydelse på Grønland", A. nr. 533.

31. august gav Berlin sin tilslutning til dette sidste krav, der karakteriseres som „især ønskelig for at skabe præcedens for oprettelsen af direkte personlig forbindelse mellem København og Grønland". Udsendingen måtte være absolut pålidelig. „Han bør også medgives instruks om, såvidt det på nogen måde er muligt, at annullere Canadakontrakten, en overenskomst med det canadiske selskab Pennesale Canada om udnyttelse af kryolitten, og omlægge leverancerne til interessenter, der er os mere velkomne, f. eks. Sovjetrusland eller Japan". 3) A. nr. 535.

15. november meddelte Thomsen, fra Washington, at landsfoged Svane var ankommet til Washington for at føre forhandlinger om Grønlands politiske stilling, „men formodentlig først og fremmest om økonomiske spørgsmål. Den økonomiske hovedinteresse på amerikansk side er, at sikre den grønlandske kryolitproduktion for den amerikanske aluminiumindustri ... Den herværende danske gesandt deltager i forhandlingerne". 4) A. nr. 538.

h. Havanakonferencen og Grønland

I august havde udenrigsminister Scavenius overfor Renthe-Fink udtrykt „levende interesse" for Havanakonferencen, 5) konference mellem de amerikanske stater i slutnin-gen af juli, hvor det vedtoges, at hvis en ikke-amerikansk stat forsøgte at overtage en ikke-amerikansk stats besiddelser på den vestlige halvkugle, skulle disse underlægges midlertidig administration; og dens betydning for Grønland. 6) A. nr. 528; I oktober fik Kauffmann instruks om at meddele den amerikanske regering, „at forholdene her i landet ingenlunde er af en sådan karakter, at de kan motivere en sådan forvaltning af Grønland. Den danske regering har nemlig ... ledelsen af samtlige sager her i landet og har således bevaret sin handlefrihed ... Der foreligger mange praktiske beviser for, at det ikke blot er teori, men også praktisk virkelighed, når regeringen kan erklære, at den er i besiddelse af handlefrihed, og at Danmarks suverænitet respekteres". 7) A. nr. 536; 26. oktober afholdtes med deltagelse af kongeparret en fest i det grønlandske selskab, der af Hencke bedømmes som „et demonstrativt udtryk for den danske regerings interesse for Grønlands skæbne". A. nr. 537.

Side 126

i. Afleveringen af torpedobådene januar 1941

12. februar 1941 indberettede Renthe-Fink, at gesandt Kauffmann havde anmodet om at blive orienteret om udleveringen af de danske torpedobåde til den tyske marine. „Det danske udenrigsministerium formoder, at forespørgslen er fremkommet, fordi den danske gesandt frygter følgerne med hensyn til USAs holdning i spørgsmålet om den i Amerika liggende danske tonnage". Renthe-Fink meddeler derefter indholdet af det telegram, som udenrigsministeriet sendte til gesandterne i udlandet om torpedobådssagen, og slutter således: „Oprindelig havde danskerne ... ønsket en formulering, der gav udtryk for, at torpedobådene ikke udleveredes uden protest fra dansk side. De nærer ængstelse for, at man skal få det indtryk, at Danmark har været villig til at udlevere torpedobådene. Dette vil kunne udlægges som en uneutral holdning og støtte til tysk krigsførelse, hvilket kunne give USAs regering anledning til at beslaglægge de danske skibe". 1) A. nr. 540.

I Auswärtiges Amt udarbejdedes i februar en notits om situationen i Grønland. Den munder ud i følgende betragtning: „Den danske regering følger i bestræbelserne for ikke at støde den nordamerikanske og den canadiske regering en forsigtig taktik i sin Grønlandspolitik. En lignende tendens kan også konstateres hos de grønlandske myndigheder: Den 3. maj 1940 henvendte Grønlands forenede råd sig med adresser såvel til præsident Roosevelt som til den danske konge; i den første adresse betoner man Grønlands tilknytning til kongen af Danmark og takker præsident Roosevelt for hans „interesse for den grønlandske befolknings stilling" og for hans „agtelse for dens frihed"; den anden, der er rettet til den danske konge, indeholder en fornyet bekræftelse af „troskabseden til det danske moderland og kongen". 2) A. nr. 541.

I Renthe-Finks tidligere omtalte politiske årsberetning for 1940, som han indsendte til Berlin 22. marts 1941, skriver han om Grønland: „Af problemer af udenrigspolitisk betydning spiller i dag foruden forholdet til Tyskland, der behersker Danmarks samlede politik, egentlig kun Grønlandsspørgsmålet og i forbindelse hermed det dansk-amerikanske forhold en rolle. Den tydelige fare for, at USA militært besætter Grønland som en del af den „vestlige hemisfære" og dermed gør det til et strategisk vigtigt støttepunkt, har hidtil kun kunnet forhindres ved, at vi til trods for visse betænkeligheder, der forelå mod den danske Washingtongesandts person, ved velafvejede instrukser muliggjorde, at denne kunne fungere tilsyneladende upåvirket af os. Hertil kom, at der i det grønlandske spørgsmål forelå en vis jalousi mellem Canada og Amerika, som foreløbig har haft fordelagtige virkninger for Danmark. Hidtil har amerikanerne begrænset sig til at oprette en konsulær repræsentation i Grønland, dog uden den danske regerings forudgående godkendelse, og til at føre umiddelbare forhandlinger med de danske landsfogder om en vareudveksling. Den danske suverænitet over Grønland er iøvrigt for kort tid siden blevet bekræftet af den amerikanske regering. At det herved alene drejer sig om en meget labil tilstand, som hver dag kan ændre sig alt efter de amerikanske interesser, ligger klart for dagen". 3) A. nr. 161.

k. Grønlandstraktaten 11. april 1941

14. marts indberettede gesandt Hencke angående rygterne i den amerikan-ske presse om, at den amerikanske regering vil forny erklæringen om, at den danske koloni hører til den vestlige halvkugle, og endvidere har til hensigt at bygge luftstøttepunkter i Grønland. 

Side 127

Han refererer derefter Kauffmanns svar på en forespørgsel herom samt et dementi fra den amerikanske chargé d'affaires i København om samme spørgsmål og slutter: „Det danske udenrigsministerium opfatter ganske vist de hidtidige officielle ameri-kanske udtalelser som en beroligende gestus, men er klar over, at USA-regeringen ikke ved en allerede afgivet eller fremtidig erklæring vil lade sig hindre i under et eller andet påskud at besætte Grønland, såfremt dette fremmer dens politiske eller militære interesser". 1) A. nr. 542. 21. marts indberettede Hencke, at den amerikanske chargé d'affaires 17. marts havde afgivet en erklæring til den danske udenrigsminister, hvori det udtaltes, at den amerikanske regering ikke havde til hensigt at oprette flyvebaser i Grøn-land. „På grund af Monroe-doktrinen gælder denne forsikring dog ikke, såfremt andre magter foretager noget mod Grønland, eller der foreligger fare herfor". Udenrigsminister Scavenius meddelte fortroligt Henoke, at han havde tilbagevist denne betingede del af den amerikanske erklæring. A. nr. 543.

Angående den traktat om Grønland, som gesandt Kauffmann 9. april 1941 afsluttede med USAs regering, oplyser de ovenfor nævnte amerikanske frem-stillinger, at spørgsmålet om forsvaret af Grønland blev taget op for alvor af Washingtonregeringen fra slutningen af 1940, dels som led i de amerikanske foranstaltninger i „kampen om Atlanten" og dels for at afværge en engelsk eller canadisk besættelse af øen. I november 1940 var landsfoged Svane i Washington og diskuterede spørgsmålet med amerikanske embedsmænd. Han ønskede at bevare Grønlands neutralitet så længe som muligt, men var villig til samarbejde med de amerikanske myndigheder, når det blev nødvendigt. De afgørende amerikanske beslutninger blev truffet på en konference i „Det hvide Hus" 10. april, hvor den amerikanske neutralitetszone udstraktes til at omfatte Grønland. Samtidig offent-liggjordes overenskomsten med gesandt Kauffmann. Oprindelig overvejedes, hvor-vidt de grønlandske myndigheder skulle anlægge baserne med amerikansk hjælp, men 5. marts 1941 besluttedes, at den amerikanske regering selv skulle gøre det. 28. marts forelagde assistant secretary Berle et udkast til overenskomsten for Kauffmann, og da denne havde accepteret, fik de grønlandske landsfogder 4. april meddelelse herom. „De svarede gunstigt omend med nogen overraskelse". Derefter underskreves traktaten 9. april. „Udvekslingen af noter på denne dag førte til en heldig afslutning af de forhandlinger, som var foregået på en flygtig måde siden efteråret 1940 og for alvor siden januar 1941": „The Memoirs of Cordell Hull II, side 936 f, og William L. Langer and S. Everett Gleason: „The Undeclared War 1940— 41", side 426 f.

De tyske dokumenter indeholder følgende af interesse:

De første meddelelser om traktaten den 11. april gennem Londons radio medførte, indberetter Renthe-Fink, „den største bekymring i det danske udenrigsministerium. Man var nærmest bestyrtet over en ny radiomeddelelse, hvorefter den danske gesandt i Washington med USA-regeringen havde drøftet en overenskomst, hvorefter der indrømmes amerikanerne luftbaser i Grønland. Man ser heri gesandt Kauffmanns åbenlyse opsætsighed mod den retmæssige danske regering og frygter, at USA derved får mulighed for med tilsyneladende retshjemmel at tage Grønland i besid-delse. Udenrigsministeriet meddelte, at gesandt Kauffmann vil blive opfordret til omgående at aflægge beretning, og at regeringen i morgen fredag vil forhandle om situationen ... Har foreløbig meddelt udenrigsministerens stedfortræder, at vi vil drage de alvorligste konsekvenser, hvis meddelelsen om Kauffmanns holdning bliver bekræftet". 2) A. nr. 544; I en senere indberetning samme dag, der indeholder Kauff-manns redegørelse for hans afsluttelse af traktaten, oplyste Renthe-Fink, at udenrigs-minister Scavenius' stedfortræder på det skarpeste fordømte Kauffmanns handling, som han „betegnede

Side 128

som uhørt, ansvarsløs og i strid med Danmarks interesser". Renthe-Fink oplyser derefter, at udenrigsminister Scavenius vil indhente kongens bemyndigelse til straks at hjemkalde Kauffmann. Samtidig vil den amerikanske chargé d'affaires få overrakt en note, hvori det fastslås, at den amerikanske regerings aftaler med Kauffmann ikke er bindende for den danske regering. Renthe-Fink slutter således: „Danskerne er klar over, at Kauffmann efter dette pronunciamiento, hvorved han søger at spille rollen som den sande vogter af de danske interesser i modsætning til regeringen i Køben-havn, næppe vil efterkomme tilbagekaldelsen. De regner derfor med den mulighed, at Kauffmann nægter at afgive gesandtskabets forretninger og efter overenskomst med amerikanerne og med deres støtte på egen hånd forsøger fremdeles at fungere som dansk gesandt. I dette tilfælde vil det spørgsmål blive akut, om den danske regering bør tillade den herværende amerikanske chargé d'affaires fortsat at udøve sine funktioner". 1) A. nr. 545.

Da Renthe-Fink senere på dagen mente, at den danske regering tøvede med at foretage sig noget, ringede han understatssekretær Woermann i Berlin op, og denne bekræftede ham i hans opfattelse, at „en tøvende holdning ikke var på sin plads". 2) A. nr. 548.

Fra Washington indberettede chargé d'affaires Hans Thomsen 11. april, at ameri-kanernes hensigt med Grønlandstraktaten sandsynligvis var ønsket om at kunne fremvise et udenrigspolitisk resultat og overfor englænderne bevise, at Amerika var parat til at hjælpe dem, samtidig med at traktaten var et svar på den tyske blokade af Island. Thomsen udtaler som sin opfattelse, at der ikke forud havde været nogen føling mellem den danske gesandt og hans regering. „Hr. Kauffmann har tilsyne-ladende handlet egenmægtigt". 3) A. nr. 546; I en senere indberetning den samme dag foreslår han, at den danske regering straks skal kalde Kauffmann tilbage, selvom man kan tvivle på, at han vil følge ordren. løvrigt foreslår Thomsen, at man giver ham bemyndigelse til at opsige lejekontrakten, som den tyske regering havde med Kauffmann angående det tidligere østrigske gesandtskab. Dette bemyndigede rigs-udenrigsminister v. Rib bentrop ham til 14. april. 4) A. nr. 547.

12. april om morgenen indberettede Renthe-Fink som svar på en fore-spørgsel fra Berlin, at ifølge de kendsgerninger, som forelå, havde Kauffmann handlet fuldstændig egenmægtigt. „Det er ikke sandsynligt, at den danske rege-ring på nogen måde har støttet ham eller været vidende om hans handling. Dertil er kongens og regeringens bekymring for Danmarks uafhængighed og regimets angst for sin eksistens for stor. Kauffmann havde ingen fuldmagt til at forhandle om Grønland, ligesom han overhovedet ikke havde beføjelser, der går ud over en gesandts normale funktioner". Renthe-Fink oplyser derefter som svar på forespørgslen fra Berlin, at de udgående instrukser til de danske missio-ner alle bliver overvåget og på det nøjeste kontrolleret, at kodetelegrammerne efterprøves, og at alle telefonsamtaler, som udenrigsministeriet fører med udlandet, kontrolleres. Han slutter denne indberetning således: „Her hersker det indtryk, at Kauffmann er blevet udsat for stærkt pres fra amerikanerne og fuldstændigt er bukket under for deres propaganda. Kauffmann er en meget ærgerrig mand, der er tilbøjelig til egenmægtig optræden, og som tilmed følte sig sikker, fordi han vidste, at Roosevelt ikke ville anerkende, at han blev kaldt tilbage af den danske regering. Han så desuden, at han ikke havde nogen chance for karriere på tysk side". Renthe-Fink fortsætter derefter med at meddele, at såsnart han havde fået kendskab til Kauffmanns handling, „gav jeg her på det kraftigste -

Side 129

- udtryk for, at denne begivenheds alvor ikke kunne overvurderes, og at den tyske tillid til den danske politik var blevet rystet på det alvorligste. Jeg lod ikke herske nogen tvivl om, at den danske regering også offentligt på det skarpeste måtte tage afstand fra Kauffmann og i overensstemmelse hermed gribe til forholdsregler imod ham". 1) A. nr. 549.

Samme dag, 12. april, overrakte Renthe-Fink derefter de seks krav fra den tyske regering, som er gengivet i ber. V, A. 210—211. Under den samtale, som han i denne forbindelse havde med udenrigsminister Scavenius, erklærede denne sig indforstået med punkterne l—4. Angående nr. 5, om gennemførelse af en lov, hvorefter en statsborger, som i udlandet gjorde sig skyldig i grov krænkelse af Danmarks interes-ser, kunne frakendes dansk statsborgerret og få sin ejendom beslaglagt, og nr. 6, om gennemførelse af landsforræderisøgsmål mod gesandt Kauffmann og frakendelse af hans statsborgerret, var han betænkelig og foreslog i stedet for, at man skulle gå frem i to etaper og først afskedige ham og kalde ham hjem, og dersom han nægtede at gøre dette, da at træffe disse foranstaltninger imod ham. Med hensyn til den mod de danske søfolk rettede lov om fratagelse af statsborgerret forelå det problem, sagde Scavenius, om de også skulle miste statsborgerretten og deres formuer konfi-skeres, dersom de under tvang blev presset af amerikanerne til at gøre tjeneste. Renthe-Fink stod bestemt fast på sine krav og forlangte af Scavenius, at han skulle gennemføre de tyske krav i regeringen, „da vor tillid, der er blevet rystet, ellers ikke kan genoprettes". I notitsen om den meddelelse, som Renthe-Fink gav til gesandt v. Grundherr om denne samtale, skriver v. Grundherr: „Gesandt v. Renthe-Fink lod skin-ne igennem, at muligheden for en regeringskrise ikke helt kan afvises". 2) A. nr. 551.

Om samtalen med Scavenius indberettede Renthe-Fink yderligere, at han på Scavenius' forsikring om den danske regerings absolutte loyalitet havde svaret ham, at „det, der var sket, var af så tungtvejende og vidtrækkende karakter og belastede den danske regerings politiske ansvar så stærkt, at situationen ikke ganske enkelt kunne anses for genoprettet ved, at den danske regering havde skyndt sig med at afgive de erklæringer, vi ønskede. Scavenius understregede påny, at han ærligt bestræbte sig på at drive en oprigtig politik, der gik ud på samarbejde og tilnær-melse til Tyskland, og at der efter hans mening ikke kunne bebrejdes ham nogen illoyalitet. Jeg sagde til Scavenius, at i alle tilfælde en betydelig del af ansvaret herfor måtte tilskrives regeringen Staunings passive og usikre holdning, mod hvilken jeg i lang tid havde rettet advarende kritik, og som i slutningen af forrige år havde foranlediget mig til at tage det velkendte skridt overfor kongen. På grund af de halve løsningers politik, som den nuværende regering driver, var Kauffmann uden tvivl blevet opmuntret i sine planer; thi denne politik havde åbenbart givet ham den opfattelse, at han i det mindste kunne regne med stiltiende støtte fra de afgørende kredse i Danmark". 3) A. nr. 554; I et telegram af 13. april meddeler Renthe-Fink Kauff-manns personalia, som slutter med: „Undersøgelserne her og de af statspolitikontoret i Frankfurt am Main foretagne har ikke givet holdepunkter for den slutning, at Kauffmann har jødisk familie". A. nr. 553; I telegram af 15. april meddelte Renthe-Fink derefter de forholds-regler, som den danske regering havde iværksat imod gesandt Kauffmann. A. nr. 556.

Senere på dagen, inden det danske svar var afgivet, fik Renthe-Fink en ny instruks fra udenrigsminister v. Ribbentrop, hvori det hedder: „Efter at De til den derværende regering har meddelt vore krav i anledning af den overenskomst, som gesandt Kauff-mann i Washington har afsluttet, anmoder jeg Dem om ikke nu at presse yderligere på med henblik på en fuldstændig opfyldelse af disse krav, men afvente den danske regerings videre beslutninger. 

Side 130

Vi vil nu overlade til den danske regering, hvilke konsekvenser den yderligere vil drage af sin gesandts adfærd, og forbeholder os til given tid at give udtryk for, at vi ikke kan erklære os for tilfredsstillet i hele denne sag. Vi må forbeholde os, at vi så i givet fald og på en måde, der forekommer os egnet, lader den forstå, at vor mistanke om, at Kauffmann handlede i forståelse med den danske regering, ikke er forsvundet. Den danske regering bærer selvfølgelig under alle omstændigheder ansvaret for de embedshandlinger, som begås af dens gesandt i Washington, hvis forbliven på denne post den i sin tid trods vore indvendinger selv lagde den største vægt på. Til Deres personlige oplysning bemærker jeg endvidere, at vi nu vil viderebehandle sagen sådan, at den danske regering vedblivende bærer ansvaret for sin gesandts handling og følgerne deraf. Telegrammet bedes tilintetgjort efter modtagelsen". 1) A. nr. 552; i A. nr. 550 indeholdes det danske svar.

Da traktatens tekst forelå, knyttede Renthe-Fink følgende kommentarer til den: „Det må betvivles, om den amerikanske regering uden Kauffmanns medvirken nu ville have udtalt sig så åbent om sine fremtidige hensigter med Grønland, og uden hans medvirken havde dette i hvert tilfælde ikke kunnet ske i en såkaldt overens-komst. Kauffmann må nødvendigvis have været klar over, at en dansk regering under ingen omstændigheder, endog bortset fra den militære besættelse, ville have god-kendt en sådan overenskomst, så meget mindre som overenskomsten ville skabe en tilstand, hvorefter Grønland under visse forudsætninger kunne komme under frem-med herredømme og blive udgangspunkt for aktioner i forbindelse med krigs-operationer ... For at tjene sin private politik har han tilsidesat sine pligter mod konge, regering og rigsdag". 2) A. nr. 559. 13. april indberettede Thomsen fra Washington, at efter at pressen først havde hævdet, at kongen faktisk var impliceret og den danske regering havde handlet bag Tysklands ryg, søgte den nu at bagatellisere protesten fra den danske regering. På den anden side ved man i Washington, „at alle patriotiske danskere var lykkelige over den amerikanske beskyttelse af Grønland". A. nr. 555.

Angående forholdet mellem gesandt Kauffmann og chargé d'affaires Ble-chingberg, der blev udnævnt til hans efterfølger, men nægtedes anerkendelse af den amerikanske regering, foreligger en række tyske dokumenter. 3) Se her-om A. nr. 558, 559, 560, 561, 563, 569 og 572. Ang. danske konsuler i USAs holdning se A. nr. 565 og 566. Endelig findes i de tyske dokumenter aftrykt dele af korrespondancen mellem Christian X og den danske regering og præsident Roosevelt og statssekretær Cordell Hull samt mellem denne og gesandt Kauffmann. Se A. nr. 557, 562, 568, 570 og 571. Endelig også om Brasi-liens holdning til Grønlandsspørgsmålet se A. nr. 567.

Grønlandssagen afsluttes i de tyske dokumenter med Renthe-Finks indberet-ning om den danske regerings communiqué 8. januar 1942 om gesandt Kauffmann. 4) A. nr. 573.

 

5. Forholdet til Sovjetunionen

Om Danmarks forhold til Sovjetunionen under besættelsen oplyser de tyske akter kun meget lidt.

a. Dansk indstilling til de baltiske landes indlemmelse

30. juli 1940 indberettede Renthe-Fink, at meddelelsen om de baltiske staters ind-lemmelse i Sovjetunionen kun havde vakt ringe interesse. „Man er her i Danmark for meget beskæftiget med sin egen skæbne til indgående at bekymre sig om de baltiske landes skæbne. Alligevel er det umiskendeligt, at man er ængstelig for, hvilke hensigter der fra

Side 131

Sovjetunionens side foreligger overfor Finland og Sverige, og at man i det stille håber på, at Tyskland til trods for sit politiske interessefællesskab med Sovjetunionen dog ved sin store magtposition danner en vis modvægt overfor denne". 1) A. nr. 574.

b. Den tysk-russiske krigs udbrud 22. juni 1941

Ved den tysk-russiske krigs udbrud 22. juni 1941, 2) Se herom ber. V, s. 35—37; stil-lede Renthe-Fink om morgenen kl. 3 efter forhandling med OKW en række krav til den danske regering, som gik ud på 1. spærring af den dansk-svenske grænse for personer med russisk pas, Nansenpas eller med tidligere estiske, lettiske eller litauiske pas, 2. afspærring af Sovjetunionens eksterritoriale arealer, 3. afbrydelse af det russiske gesandtskabs private ledninger og dets telefonforbindelse med Sovjet-unionen, 4. arrestation af personer, hørende til de i krav nr. l nævnte grupper, som forsøgte udrejse, 5. arrestation af a) alle værnepligtige russiske borgere, b) alle andre sovjetborgere, som mistænkes for spionage eller sabotage, c) alle statsløse, som mistænkes for spionage eller sabotage, d) alle tyske, udenlandske og statsløse kommunister, e) alle førende danske kommunister, heriblandt de kommunistiske medlemmer af rigsdagen. Disse krav accepteredes af den danske regering, 3) A. nr. 575 og 576; Under en samtale mellem Renthe-Fink og Scavenius 22. juni erklærede denne, at „han stod på det standpunkt, at den danske regering måtte tilkendegive solidaritet med Tyskland og Finland i kampen mod Sovjetunionen", og 24. juni meddelte han Renthe-Fink, at regeringen havde besluttet sig til at trække sit gesandt-skab tilbage fra Moskva samt forberedte en erklæring, „i hvilken det betones, at den kamp, som Tyskland og Finland fører mod Sovjetunionen, vedrører hele Europa". Den skulle offentliggøres, såsnart fjendtlighederne mellem Finland og Sovjet-unionen var begyndt. 4) A. nr. 577. Varetagelsen af de danske interesser i Sovjetunionen blev overdraget Sverige. A. nr. 578.

Angående den danske regeringserklæring 26. juni skriver Renthe-Fink: „Med denne erklæring indrullerer Danmark sig moralsk i den europæiske front mod Sovjetunionen. Med udgangspunkt i de forståelige særlige sympatier for Finland når regeringen og partierne i erklæringen frem til en klar bekendelse til den europæiske solidaritet under Tysklands førerskab. Efter at opgøret mod øst allerede har fremkaldt et tydeligt omsving i den almindelig danske stemning, vil regeringserklæringen uden tvivl stærkt fremme den danske befolknings forståelse af samhørigheden mellem Danmarks skæbne og Europas skæbne under tysk førerskab. Betydningen af det danske skridt må vurderes så meget højere, som der i vide danske kredse er en udbredt frygt for, at englænderne og amerikanerne vil øve gengæld mod Danmark på grund af dets holdning ved at tage forholdsregler mod de betydelige danske værdier, der trues af engelsk og amerikansk beslaglæggelse, og at Danmark, som hidtil har været forholdsvis skånet for engelske luftangreb, i fremtiden vil blive hensynsløst hjemsøgt". 5) A. nr. 579.

 

6. Kronehævningen

Angående forhistorien til den opskrivning af kronens værdi, 6) Se ber. V, s. 64; som fandt sted i januar 1942, oplyser de tyske dokumenter følgende: 

Side 132

11. december 1940 indberettede Renthe-Fink, at direktør Sthyr fortroligt havde meddelt ham, at regeringen overvejede en forøgelse af kronens værdi. „Det er en selvfølge, at der først, når regeringens planer har antaget bestemt form, vil blive søgt føling med den tyske regering". 1) A. nr. 580.

9. februar 1941 meddelte Renthe-Fink derefter til Berlin, at LS havde vedtaget en resolution, hvori der nedlagdes skarp protest mod den voldsomme agitation for en opskrivning af kronen. Han citerer bl. a. fra resolutionen: „Vi ønsker ro om landbrugs-produktionen, således at landmanden sikkert kan tilrettelægge (uforstyrret planlæg-ge) sit arbejde, og opretholde eksporten i fuldt omfang ... Som enkeltforanstaltning tjener kroneopskrivningen kun spekulations- og kapitalinteresser ... En svigten af eks-porten vil medføre arbejdsløshed og nød". Renthe-Fink nævnte endvidere, at bonde-partiet samtidig havde anmeldt en forespørgsel i folketinget om sagen. 2) A. nr. 581.

27. februar 1941 meddelte han yderligere, at nationalbankdirektør Bramsnæs og kontorchef Wassard ville komme til Berlin for at overvinde rigsbankens modstand mod kroneopskrivningen. Renthe-Fink forklarer, at baggrunden for den danske regerings ønsker er arbejdernes krav om lønforhøjelse, men at den planlagte krone-opskrivning er et forsøg på atter at „flytte byrderne fra lønmodtageren i bybefolknin-gen til landbruget". 3) A. nr. 582.

Derefter omtales sagen ikke i Renthe-Finks indberetninger førend 10. november 1941, hvor han skriver, at den danske regerings bestræbelser for at fast-holde løn- og prisniveauet fortjener ubetinget tysk støtte. „Tysklands interesser kræver imidlertid, da Danmark er et af vore vigtigste leverandørlande, at det danske erhvervsliv holdes i gang, og at der såvidt muligt dæmmes op for inflationsfaren. Vi må ikke vente, til der er indtrådt alvorlige forstyrrelser, og en tysk hjælp så ikke længere får den ønskede virkning." Renthe-Fink nævner derefter betydningen af besættelsesomkost-ningerne og clearingkontoen og fortsætter: „Den danske regering lægger såvel af økonomiske som af stemningsmæssige grunde stærk vægt på kroneopskrivningen og har i mere end et år udtrykkeligt forfulgt dette mål. Tysk godkendelse vil med held kunne udnyttes i propagandaen som en virksom tysk hjælp, tilmed da på det økonomiske område de større leverancer, som Danmark har bedt om, f. eks. foder- og gødningsstoffer, jern og træ, ikke er mulige ... En tysk afvisning af det danske ønske vil indenfor det danske erhvervsliv fremkalde stor skuffelse og navnlig blive udnyttet indrepolitisk mod Tyskland". Han nævner derefter, at landbruget er imod kroneopskrivningen, og da Tyskland er interesseret i at bevare landmændenes leve-ringsdygtighed og villighed til at producere, må en kroneopskrivning ledsages af et tysk løfte om højere priser. Renthe-Fink slutter sin indberetning med at foreslå, at den danske regering foranlediges til selv at neutralisere landbrugets opposition. „Ellers må det befrygtes, at det danske landbrugs kritik retter sig mod Tyskland, hvis dette har givet sin tilslutning til opskrivningen". 4) A. nr. 583.

Derefter førtes i november og december 1941 en række forhandlinger mellem de tyske myndigheder. 10. november havde Auswärtiges Amts politiske afdeling tilsluttet sig det danske ønske om opskrivningen. Legationsråd Rademacher i afdeling Deutschland svarede, at spørgsmålet kun interesserede dem, forså vidt som „de danske nationalsocialister stilles vanskeligere for hver gang der indrømmes den danske regering en lettelse. Afgørende er imidlertid, at der hersker ro og orden i landet, og at det opretholdes som forsyningsbasis. 

Side 133

Om kronehævningen udfra dette synspunkt er en krigsvigtig nødvendighed, må den handelspolitiske afdeling afgøre. Heroverfor må naturligvis vore betænkelig-heder vige". Da legationsråd v. Scherpenberg på spørgsmålet om kroneopskriv-ningens indflydelse på landbrugspriserne svarede, at ernæringsministeriet, hvis det blev nødvendigt, var parat til at gå med til en prisforhøjelse, anmodede Rademacher om, „at man i så fald i det mindste søgte at udnytte situationen politisk. Man kunne give de danske nationalsocialister et vink, så Jørgensen eller Knut Bach kunne rette henvendelse til Tyskland om at forhøje priserne på landbrugsprodukter, hvorefter den fra tysk side påtænkte forhøjelse officielt ville fremkomme som resultat af denne henvendelse". 1) A. nr. 584.

10. november udarbejdede ministerialdirektør Wiehl en notits til udenrigsminister v. Ribbentrop om sagen. Han oplyser deri, at den danske regerings anmodninger hidtil var blevet afvist af alle tyske myndigheder. „Man lod danskerne forstå, at en kroneopskrivning kunne diskuteres indenfor rammerne af en plan for en tysk-dansk told- og møntunion".

Imidlertid var den danske økonomi blevet så hårdt belastet som følge af besæt-telsesomkostningerne og clearingskontoens stigning, skrev Wiehl, at lignende infla-toriske tendenser som på Balkan var begyndt at vise sig. Hvis ikke det lykkedes at standse disse, „må der også i Danmark regnes med sociale uroligheder og en udvik-ling i lighed med f. eks. den i Rumænien, hvilket også vil være til følelig skade for de tyske interesser, vigtige levnedsmiddelindkøb, rustningsordrer i Danmark".

Af disse grunde havde rigsøkonomiministeriets handelspolitiske udvalg, rigsban-ken og rigsernæringsministeriet i modsætning til tidligere udtalt sig for en krone-opskrivning på 15 pct. Fireårsplanen og rigsfinansministeriet havde derimod gjort en vis betænkelighed gældende, mens Auswärtiges Amt endnu ikke havde taget stand-punkt. I betragtning af de grunde, der var fremført med henblik på tyske interesser, havde afdeling Deutschland ingen indvendinger at gøre udfra hensynet til den indrepolitiske danske udvikling. Også gesandtskabet i København anbefalede at acceptere det danske ønske. 2) A. nr. 585.

10. december vendte Renthe-Fink tilbage til sagen og anbefalede en hurtig afgørelse af hensyn til de danske finanser. Gennemførelsen af opskrivningen ville kun kræve ringe tyske økonomiske ofre, men sikre den danske landbrugseksport i fremtiden. „Men fremfor alt vil opskrivningen bidrage til at stabilisere de herværende økonomiske og sociale forhold og opretholde lysten til at producere og levere, hvori vi selv i højeste grad er interesseret, ikke blot økonomisk, men også politisk og militært". 3) A. nr. 586.

I Berlin syntes understatssekretær Luther stadig at være modstander, 4) A. nr. 587 og 588; og 6. januar 1942 måtte Wiehl konstatere, at årsagen til, at spørgsmålet stadig var uløst, var uenigheden mellem de tyske myndigheder. Den danske regering havde imidlertid gentagne gange dels gennem gesandtskabet i København og dels gennem sin gesandt i Berlin anmodet om tysk billigelse. Ved en forhandling 5. januar, hvor rigsfinansministeren førte forsædet, blev de tyske instansers repræsentanter så endelig enige og accepterede en opskrivning af den danske krone med 8 pct. og ikke 15 pct., som danskerne ønskede. Forudsætningen var dog, at man fra dansk side gennemførte de øvrige forholdsregler, som var nødvendige for at bremse inflationen. „Bestemmende for beslutningen var den opfattelse, at det også af hensyn til tysk interesse er ubetinget nødvendigt at opretholde ro og orden i det danske erhvervsliv;

Side 134

men at de til standsning af inflationstendenserne i Danmark nødvendige andre foranstaltninger i betragtning af den indre politiske situation i Danmark kun kan gennemføres, såfremt også en i det mindste begrænset kroneopskrivning tillades ... Den indvending, at vi hidtil kun har villet tillade en opskrivning i Danmark i forbindelse med en møntunion, skulle i øjeblikket træde i baggrunden. Thi en møntunion er ikke opnåelig indenfor overskuelig tid, mens opskrivningen derimod også af hensyn til tysk interesse er presserende ... Det danske landbrug, som ikke blot på grund af dets leverancer til Tyskland, men også på grund af den ønskelige indrepolitiske udvikling i Danmark kræver særlig hensyntagen, får sine interesser imødekommet på den måde, at det ved særlige foranstaltninger med tysk medvirken sikres, at der ikke indtræder en formindskelse af dets rentabilitet". 1) A. nr. 589.

15. januar gennemgik Renthe-Fink opskrivningens forskellige problemer og konkluderede således, at selvom den i øjeblikket ville styrke den danske regering, måtte dette tages med, da opskrivningen var i tysk interesse. Hvis den blev nægtet, ville regeringen vælte ansvaret for de økonomiske vanskeligheder af sig, men hvis Tyskland gav sin tilladelse til kroneopskrivningen, kunne den ikke gøre dette. „Sidstnævnte må være vort mål. Der må selvfølgelig gives de danske national-socialister ligesom LS anledning til i rette tid at indstille sig på, at det tyske samtykke til kroneopskrivningen ikke betyder nogen foræring til den nuværende regering, men er i tysk interesse". 2) A. nr. 590.

16. januar meddelte Wiehl til København, at v. Ribbentrop havde givet sin tilla-delse til kroneopskrivningen. „Abteilung Deutschland lægger vægt på, at der gives de danske nationalsocialister mulighed for i givet fald at kunne tilskrive sig æren for den kendsgerning, at det danske landbrugs gennemsnitsrentabilitet bliver opretholdt i kraft af særlige foranstaltninger, ved hvilke Tyskland medvirker. Til dette formål skal man foreslå, at Meissner på passende måde sætter lederen af DNSAPs landbrugs-afdeling, Jørgensen, ind i sagen og foranlediger, at han udbeder sig en konference med ministerialdirektør Walter". 3) A. nr. 591.

22. januar gav Renthe-Fink derefter meddelelse om den danske regerings beslutning med hensyn til kroneopskrivningen. „Scavenius har overfor Walter særlig takket for den værdifulde hjælp, som Tyskland ved sin godkendelse af kroneop-skrivningen har ydet det danske folk". C.O. Jørgensen havde dels fået en orientering og dels haft en konference med Walter. Frits Clausen havde taget det standpunkt, at DNSAPs almindelige interesser ville blive skadet, hvis partiet ensidigt stillede sig på landbrugets side, og han ville ikke løbe den risiko, at arbejderne bebrejdede ham, at han havde medvirket ved en stigning af levnedsmiddelpriserne; 4) A. nr. 592; hans taktik ville derfor gå ud på at bestride, at kroneopskrivningen var til fordel for de brede masser, fordi gevinsten ville forblive i de interesserede gruppers lommer. 5) A. nr. 593.

 

7. Østrumsudvalget m. m.

a. Østrumsudvalget

Angående det i beretning V side 64—67 omtalte østrumsudvalg oplyser de tyske dokumenter følgende: 

Side 135

27. oktober 1941 meddelte Renthe-Fink fra København, at rigskansler Hitlers udta-lelser til gesandt Mohr, 1) se ber. V, s. 64; ved dennes tiltrædelsesaudiens, om opbyg-ningen af det europæiske storrum og det europæiske samarbejde, som ville udvikle sig på grundlag heraf, havde vakt stor opsigt. Erhvervskredse viste større interesse for Østeuropa. På trafikminister Gunnar Larsens tilskyndelse var der i forståelse med udenrigsminister Scavenius blevet nedsat et udvalg med den opgave at indpasse det danske medarbejderskab ved genopbygningen af Østeuropa i de tyske planer. Renthe-Fink nævner, at bl. a. direktørerne Juncker og Sthyr var medlemmer, og fortsætter: „Jeg antager, at Gunnar Larsen, der ... for tiden befinder sig i Tyskland, i denne forbindelse i Berlin vil berøre spørgsmålet om, hvilke muligheder der frem-byder sig i østrummet for det danske erhvervsliv. 2) A. nr. 594.

6. november havde gesandt Mohr derefter en samtale med statssekretær v. Weiz-säcker og meddelte denne, at Scavenius havde givet ham instruks om „at gøre os bekendt med den danske regerings positive tilslutning". Han skulle henvise til Dan-marks beredvillighed til leverancer til Tyskland, udsendelse af et stort antal arbej-dere til Tyskland og til en ny plan fra den danske forretningsverden, som gik ud på at sætte ind i Rusland i overensstemmelse med Førerens ideer. „Det drejede sig om fremtrædende og kapitalstærke forretningsfolk, som snarest vil danne et arbejds-udvalg. Dette arbejdsudvalg vil eventuelt senere træde i forbindelse med officielle tyske myndigheder. Også tanken om at sende unge danske landmænd til Ukraine undersøges velvilligt". Mohr anmodede v. Weizsäcker om at give udenrigsminister v. Ribbentrop meddelelse herom. „Måske ville oven i købet Føreren selv være interes-seret i, at man i København beredvilligt fulgte hans henstilling". 3) A. nr. 595. Under et besøg i Berlin havde Renthe-Fink en samtale 27. november med ministeren for østområderne, Alfred Rosenberg, hvorunder de drøftede Danmarks indsats. Rosenberg foreslog at anvende „Nordische Gesellsohaft" som forbindelsesled mellem de danske og de tyske myndigheder. I en notits til v. Weizsäcker går Renthe-Fink dog imod denne idé, da „Nordische Gesellschaft" efter hans mening mangler de faglige kvalifikationer, „og samtidig vil gesandtskabet og Aus-wärtiges Amt derved blive berøvet enhver indflydelse på tingene". (A. nr. 596) Ang. Hitlers reaktion se „Hitler's Table Talk" side 128. „Samtalerne, som vi lige har haft med danskerne, har haft betydelig virkning. I Danmark er lige blevet dannet et selskab med den opgave at deltage i udbytningen af de østlige områder. Vi skaber således baser for Europa";

Under de følgende forhandlinger mellem Auswärtiges Amt og den danske regering forholdt østministeriet sig ifølge v. Weizsäckers opfattelse „noget køligt". Da Gunnar Larsen i maj 1942 efter indbydelse fra rigsminister Rosenberg var på en „informa-tionsrejse" i Baltikum, kom det til en kontrovers mellem Auswärtiges Amt og øst-minister Rosenberg samt det danske udenrigsministerium om affattelsen af det com-muniqué, der skulle udsendes i den anledning. 4) A. nr. 599 med udklip fra „Volkischer Beobachter" 13. maj 1942, og 600.

I midten af maj kom gesandt Schnurre til København for med udenrigsminister Scavenius og andre interesserede at drøfte de problemer, der havde meldt sig i forbindelse med den danske indsats. I hans indberetning herom hedder det: „Det var den danske regering synligt magtpåliggende at vise sin store interesse, og den gav i overensstemmelse hermed samtalerne en ret repræsentativ ramme". Der førtes for-handlinger med Scavenius, som gav en frokost, hvori deltog bl.a. statsminister Buhl, de andre interesserede ministre „samt et stort antal personer fra ministerierne, erhvervslivet og det danske østudvalg". Endvidere forhandledes i mindre grupper. Om resultatet skriver Schnurre, at der var enighed om, at de principielle forhand-linger skulle føres mellem Auswärtiges Amt

Side 136

og det danske udenrigsministerium og aftaler om det danske medarbejderskab træffes mellem de to regeringsudvalg. I det danske østudvalg, der skulle fungere som midtpunkt for danske forslag og planer, ville officielle personer indtræde og derved give det øget vægt. De danske interesser koncentrerede sig om følgende muligheder:

1: Igangsættelse af tidligere danske virksomheder, cementfabrikken Port Kunda, oliefabrikken Libau. 2: Indsats af kvalificeret dansk arbejdskraft indenfor industri og erhvervsliv. I den forbindelse tænkte man på, at de talrige danskere, som tidligere havde været beskæftiget i Baltikum, kunne vende tilbage. 3: Leverancer af danske varer, især fra maskinindustrien. „I den forbindelse er danskernes hovedinteresse naturligvis at få oplyst, hvad der kan stilles dem i udsigt som modydelse". 4: „Særlig interesse fandt forslag fra Juncker" om at undersøge mulighederne for at dyrke olie-holdige planter.

Som afslutning oplyser Schnurre, at han ifølge sin opgaves karakter ind-skræn-kede sig til at modtage disse forslag og love videre forhandlinger i Berlin. „Fra dansk side blev udtalt ønske om, at spørgsmålene så vidt muligt endnu i slutningen af denne uge gøres til genstand for drøftelser i regeringsudvalgene, der for tiden holder møde i Berlin". 1) A. nr. 601. Ved forhandlingerne mellem Auswärtiges Amt og østmini-steriet efter Schnurres hjemkomst, hvor man fra Auswärtiges Amts side ville have nedsat et udvalg for opbygning af østrummet, viste det sig atter, at Rosenberg skabte vanskeligheder. A. nr. 602.

Om de videre dansk-tyske drøftelser oplyser de tyske akter, at direktør Juncker i juni 1942 forhandlede med Schnurre og nævnte de finansielle vanskeligheder med hensyn til indsættelsen af dansk arbejdskraft. 2) A. nr. 603; I september var Juncker atter i Berlin for at forhandle med Schnurre. I indberetningen om de emner, han ønskede at drøfte, oplyser Renthe-Fink, at østrumsudvalget, der hidtil havde arbejdet på privat basis, nu var blevet et regeringsudvalg, samt at statsminister Buhl og handelsminister Halfdan Hendriksen havde tilsagt det deres støtte. Udvalget var dog blevet skeptisk på grund af de erfaringer, som var gjort i østrummet, og specielt nævnes som årsager hertil cementfabrikken Port Kunda og oliefabrikken i Libau. Ligeledes var man skuffet over den ringe interesse, som vistes anvendelse af dansk landbrugskyndig og teknisk arbejdskraft. Juncker, som ville forhandle om kontrakter for landmænd og mejerisagkyndige, overvejede derfor at forlægge den danske indsats til Sydrusland. I den forbindelse havde han foreslået, at der blev arrangeret rejser til Ukraine for interesserede danske erhvervsgrene. For at fremme vareud-vekslingen mellem Danmark og Sydrusland foreslog Juncker endvidere, at der fra tysk side stilledes forslag om, hvilke varekategorier man ønskede, og hvilke der kunne leveres til gengæld. 3) A. nr. 606; i juli dukkede et forslag op fra SS om at danne en dansk politiformation til anvendelse mod øst. Denne idé blev dog tilsyneladende bremset af v. Ribbentrop. A. nr. 604 og 605.

Herefter omtales østrummet og den danske forbindelse dermed i november—de-cember 1943, da der førtes nogle forhandlinger mellem Gauleiter Meyer fra østmini-steriet og statssekretær v. Steengracht i Auswartiges Amt om aktivisering af den danske indsats. Da dr. Best blev forespurgt om de forslag, der blev stillet, svarede han, „at til gennemførelsen af disse planer er forholdene i Danmark for tiden de ugunstigst tænkelige", og anmodede om, 

Side 137

at de blev udsat til et bedre tidspunkt. 1) A. nr. 607 og 608; Dermed ophører øst-rummet at figurere i de tyske akter vedrørende Danmark.

b. Trafikminister Gunnar Larsen og østrummet

Angående daværende trafikminister Gunnar Larsens forbindelse med planerne om en dansk indsats i østrummet er ovenfor nævnt hans to rejser. Endvidere foreligger en korrespondance fra januar 1942 mellem rigsminister Fritz Todt og statssekretær v. Weizsäcker om cementfabrikken Port Kunda, hvoraf fremgår, at Gunnar Larsen overfor Todt havde udtrykt håbet om, „at de, der har ofret kapital på at sætte virk-somheden i gang, atter kan nyde frugterne af deres investeringer, efter at området nu er blevet besat af Tyskland". Todt nævner, at her er en lejlighed til „i handling at bekræfte den ivrige propaganda for økonomisk samarbejde med de nordiske lande, som vi drev i årene før krigen. Jeg mener ikke, det vil være rigtigt, hvis tyskerne her følger russernes eksempel og annekterer denne virksomhed". Todt anmodede Weizsäcker om, at der ikke blev truffet nogen afgørelse om Port Kunda, førend Gunnar Larsen havde haft lejlighed til at drøfte spørgsmålet med vedkommende tyske myndigheder. 2) A. nr. 597.

I sit svar oplyser v. Weizsäcker, at Auswärtiges Amt „har allerede gennem nogen tid beskæftiget sig med den danske trafikminister Gunnar Larsens interesser i cementfabrikken i Port-Kunda. Også vi skænker denne sag betydelig opmærksom-hed. Danskerne var jo de første, der erklærede sig rede til sammen med os at enga-gere sig økonomisk i de tidligere russiske områder." Weizsäcker meddeler derefter, at Schnurre har fået sagen overdraget og vil sætte sig i forbindelse med Todt derom. 3) A. nr. 598.

Side 138

 

c. Krigsministeriet og marineministeriet under besættelsen

1. Viceadmiral H. Rechnitzers afgang fra søværnet m. m.

a. Viceadmiral Rechnitzers afgang fra søværnet

Angående viceadmiral H. Rechnitzers afgang fra søværnet, omtalt i beretning VI side 11—12, findes i det tyske materiale kun et enkelt dokument fra 11. maj 1940, hvori udtales, at det ikke vil betyde en politisk kursændring, at Rechnitzer forlader marineministeriet, da hans stabschef, kontreadmiral Hammerich, og kommandør-kaptajn Vedel fortsætter i tjenesten. „Fortsættelse af det hidtidige tillidsfulde samar-bejde mellem den tyske og den danske marine kan forventes". 1) A. nr. 609; jfr. Fuehrer Conferences side 104, hvoraf fremgår, at Raeders brev til Rechnitzer blev forelagt Hitler til godkendelse.

b. Forhandlinger om den danske hærs udvidelse juni 1940

Angående hærens forhold til værnemagten i sommeren 1940 oplyses i en „Tätigkeitsbericht" fra den øverstkommanderende over de tyske tropper i Danmark for perioden 1. juni—31. juli 1940, at den danske generalstab efter besættelsens gennemførelse havde til hensigt at udvide den foreskrevne mandskabsstyrke. „Det var derfor nødvendigt at kontrollere gennemførelsen af denne aftale" med den danske hær. 7. juni overrakte den danske forbindelsesofficer, kaptajn Møller, et andragende fra generalmajor Gørtz, som gik ud på en forlængelse af den halvårlige tjenestetid for de danske værnepligtige til et år, med andre ord at de 3 300 mand, som da var indkaldt, ikke ville blive sendt hjem efter deres halve års tjenestetid, samt at 3 300 nye rekrutter skulle indkaldes 1. august. „Dette ville praktisk taget betyde en fordobling af den danske hær. Denne skriftlige anmodning efterfulgtes af mundtlige forhandlinger mellem generalmajor Gørtz og generalstabschefen. Som resultat blev den 1-årige tjenestetid indrømmet danskerne, men en forhøjelse af den danske hærs samlede styrke afvist".

På generalmajor Gørtz' anmodning gav tyskerne 1. juli tilladelse til, at det danske politi i København blev bevæbnet med 300 karabiner fra den danske hærs depoter.

c. Forholdet mellem kongen og den tyske øverstkommanderende

Endelig hedder det i denne indberetning, at den øverstkommanderende for de tyske tropper ofte blev modtaget af kongen på Amalienborg. „Mange spørgsmål blev ordnet gnidningsløst ved disse samtaler, hvorved uønskede følger kunne forebygges. Det gode forhold mellem den øverstkommanderende og kongen var ikke uden indflydelse på forholdet mellem den tyske værnemagt og det danske militær". 2) A. nr 610.

Fortsættes side 139

 

Aktstykker og Stenografiske Referater til Beretning XIII

følger i næste udgave af Kasler Journal

 

                    klik til Beretning XIII side 139  fortsat                       

 

klik til index

 

 kasler-journal.dk
Page Up


Copied from the original Mogens Kasler-Journal by SmartCMS ® 2011