Dette er en SmartCMS kopi af den originale Mogens Kasler-Journal, som blev lukket 16. marts 2011

beret01aktstyk1a                                                                                                                                                                                                                                                                    kasler-journal .dk
Page Down

 

 

 

 

 

De parlamentariske Kommissioners Beretninger

1945 - 1956

vedrørende den tyske Besættelse

1940 - 1945

 

 

 

 

Alt om fejl og mangler den 9. april 1940   (3)

 

 

 

Bilag til Betænkning

 

Afgivet af den af Tinget under 15. juni 1945 nedsatte Kommission

i Henhold til Grundlovens § 45

 

I.

 

Undersøgelse af samtlige politiske og militære Forhold, som kan tjene

til Bedømmelse af, hvorvidt der er Grundlag for at gøre ansvar gældende

over for Ministre eller andre særlig ansvarlige i Forbindelse med

Danmarks Besættelse af tyske Tropper den 9. april 1940.

 

Aktstykker

 

Stenografiske Referater

 

 

AKTSTYKKER

Side 3

 

INDHOLDSFORTEGNELSE

 

1. Statsminister V. Buhl. Statsministeriet. Afskrifter af Tilførsler til Protokollen over Ministermøder 8. Marts - 10. April 1940.    5

 

2. Fhv. Udenrigsminister P. Munch. Redegørelse for Begivenhederne omkring 9. April 1940.     9

 

3. Fhv. Udenrigsminister P. Munch. Svar angaaende Privatbrev af 1. April 1940 fra Kammerherre Zahle.    17

 

4. Udenrigsministeriet. Aktstykker foreliggende i Udenrigsministeriet vedrøren-de den tyske Besættelse af Danmark den 9. April 1940, herunder Kammerherre Zahles Indberetninger.     18

 

5. Statsministeriet. Fortegnelse, modtaget fra Kongen, over Indberetninger fra Gesandt Zahle i Tiden 1. April - 19. April 1940.    34

 

6. Udenrigsministeriet. Svarskrivelse angaaende Marineattaché Kjølsens Ind-beretning af 5. April 1940.     36

 

7. Marineministeriet. Fremsendelse af Fotokopi af Kommandørkaptajn Kjøl-sens Indberetning af 5. April 1940.     40

 

8. Udenrigsministeriet. Afskrift af Memorandum af Kommandørkaptajn Kjølsen, April 1940.     40

 

9. Udenrigsministeriet. Besvarelse af Spørgsmaal om tysk Militærdelegation.   41

 

10. Fhv. Forsvarsminister Alsing Andersen. Redegørelse for Begivenhederne omkring 9. April 1940.    42

 

11. Krigsministeriet. Aktstykker foreliggende i Krigsministeriet vedrørende den tyske Besættelse af Danmark den 9. April 1940.    52

 

12. Generalkommandoen. Beretning af Maj 1940.    55

 

13. Chefen for Generalkommandoen, Generalløjtnant W.W. Prior. Redegørel-se for Begivenhederne omkring 9. April 1940.    109

 

14. Krigsministeriets Direktør, Generalmajor J.P. von Stemann. Redegørelse for Begivenhederne omkring 9. April 1940.    110

 

15. Krigsministeriet. Besvarelse af Spørgsmaal om tysk Militærdelegation.   115

 

16. Finansminister V. Buhl, Finansministeriet. Redegørelse vedrørende Græn-segendarmeriets Forhold 9. April 1940.    116

 

17. Justitsministeriet. Skrivelse af 24. Maj 1940 med Indberetning fra Politidi-rektøren.   120

 

18. Marineministeriet. Direktør, Viceadmiral H. Rechnitzer.

4 Eksemplarer af:

A  Generalrapport for Sikringsstyrken 1939-40,

B  Bilag til do.

C Beretning vedrørende Søværnets Forhold omkring den tyske Besættelse af Danmark den 9. April 1940,

D  Betragtninger fremsat af Chefen for Søværnskommandoen i Anledning af den tyske Besættelse af Danmark den 9. April 1940.    130

 

19. Søværnskommandoen. Uddrag af Generalrapport for Sikringsstyrken 1939-40.    131

 

20. Viceadmiral H. Rechnitzer. Redegørelse for Begivenhederne omkring 9. April 1940.    172

 

21. Viceadmiral H. Rechnitzer. Besvarelse af Spørgsmaal vedrørende eventuel Støtte af Vestmagterne.    207

 

22. Marineministeriet. Besvarelse af Spørgsmaal om tysk Militærdelegation.  210

 

23. Kommissionens Erklæring udsendt gennem Ritzaus Bureau angaaende Kommandørkaptajn Kjølsens Diskretionsbrud.    211

 

24. Fhv. Forsvarsminister Alsing Andersen. Svarskrivelse vedr. Gesandternes Indberetninger.    112

 

25. Artikel af Jakob Kronika. Nationaltidende, 8. April 1940.    213

 

26.  Udenrigsministeriet. Dokumenter vedrørende Nürnbergprocessen.    215

 

27. Udenrigsministeriet. Svarskrivelse angaaende de af Ministeriet modtagne Kopier af Marineattaché Kjølsens Indberetninger af 8. Januar, 13. Februar og 5. April 1940.    216

 

28. Kommissionens Erklæring udsendt gennem Ritzau’s Bureau angaaende nogle i "Socialdemokraten" og "Politiken" fremkomne Meddelelser.    219

 

Side 5

 

1. STATSMINISTERIET   København, den 3. Juli 1945

Til den af Folketinget under 15. Juni 1945 nedsatte Kommission i Henhold til Grundlovens § 45.

Ved at meddele, at Kommissionen har besluttet hos forskellige Ministerier at indhente Materiale til nærmere Undersøgelse af samtlige politiske og militære Forhold, som kan tjene til Bedømmelse af, hvorvidt der er Grundlag for at gøre Ansvar gældende over for Ministre eller andre særlig ansvarlige i Forbindelse med Danmarks Besættelse af tyske Tropper den 9. April 1940, har den ærede Kommission anmodet Statsministeriet om at fremsende, hvad der i Ministeriet maatte foreligge af Akter i saa Henseende.

Foranlediget herved tillader jeg mig hermed at fremsende Afskrifter af Tilførsler til Protokollen om Ministermøder i Tiden 8. Marts - 10. April 1940, som skønnes at kunne være af Interesse for den paagældende Sag.

V. Buhl   /   F. Grage

Side 6
 

Udskrift af Ministerprotokollen

8. Marts 1940. Efter en Drøftelse af Tilskud til Skytteforeningerne, hvorom der var rettet Henvendelse, bemyndigedes Indenrigsministeren til at forhandle med Skytteforeningerne og Idrætsforeningerne om Sagen.

8. Marts 1940. Udenrigsministeren gav Meddelelse om Forsøg paa Fredsfor-handlinger mellem Finland og Rusland.

9. Marts 1940. Udenrigsministeren gav Meddelelse om de direkte Forhand-linger, som var begyndt mellem Rusland og Finland. Udenrigsministeren refere-rede et Forslag fra Koht om et Initiativ til Fredsforhandlinger i Almindelighed. Enighed om at henstille, at man saa Tiden an.

28. Marts 1940. I Anledning af et ønske fra Oluf Pedersen om at stille en Fore-spørgsel til Udenrigsministeren var man enig om at se Tiden an.

1. April 1940. Udenrigsministeren omtalte den sidste Tids Neutralitetskræn-kelser: Det vedtoges at nedlægge Protest over for England i Anledning af, at den tyske Damper ,,Stinnes" var torpederet paa dansk Omraade, samt at kræve den tilfangetagne Kaptajn udleveret og Erstatning udredet. Angaaende de mange Overflyvninger vedtoges det at protestere mod begge krigsførende Parter.

5. April 1940. Kl. 11. Udenrigsministeren refererede Meddelelser fra Gesandten i Berlin angaaende Uroen om de nordiske Lande. Det vedtoges at søge nærmere Oplysninger fremskaffet bl.a. fra Sverrig og Norge inden Partifor-mænd og Nævn indkaldes til Drøftelse.

5. April 1940. Kl. 14.30. Udenrigsministeren gav yderligere Oplysninger om den udenrigspolitiske Situation. Disse gik i beroligende Retning. Man vedtog da at afvente et nyt Brev, som var undervejs fra Zahle i Berlin.

6. April 1940. Udenrigsministeren gav Oplysninger om den udenrigske Situa-tion. England havde tilstillet Norge og Sverrig Noter. Efter en foreløbig Meddelelse om den svenske Notes Indhold betød den nærmest en Afspænding i Situationen, da der aabenbart ikke rejstes øjeblikkelige Krav, men kun rejstes en almindelig Drøftelse. Dersom Noten til Norge var af anden, alvorligere Karakter, vilde Ministermøde blive indkaldt senere paa Dagen.

Side 7

8. April 1940. Kl. 10. Udenrigsministeren meddelte, at den franske og engel-ske Gesandt ved 5-Tiden i Morges havde meddelt den norske Udenrigsminister, at der af de to Landes Flaader var udlagt Miner 3 Steder paa norsk Territorium. Man vidste endnu ikke, hvad Norge vilde foretage sig. Forsvarsministeren meddelte, at der i Morges var konstateret ca. 40 armerede tyske Trawlere og et lignende Antal andre mindre Skibe (Minestrygningsbaade) i Farvandet om Læsø samt 6 tyske Krigsskibe (Gneisenau, 2 andre store Skibe og 3 Jagere) gaaende Nord paa forbi Langeland. Man var enig om, at dette Fremstød sikkert stod i Forbindelse med den engelsk-franske Mineudlægning ved Norge. For Danmarks Vedkommende forelaa ingen Henvendelser eller Forespørgsler af nogen Art fra nogen af Parterne. Mødet udsattes derefter, indtil Statsministeren, Udenrigsministeren og Forsvarsministeren havde konfereret med Kongen.

8. April 1940. Kl. 14. Statsministeren gav Meddelelse om Konferencen med Kongen. Umiddelbart før Forsvarsministeren var taget til Kongen, havde Gene-ralstabens Efterretningsvæsen meddelt, at man havde faaet en Meddelelse gaaende ud paa, at tyske Tropper skulde være paa Vej fra Rendsborg Nord paa. Man havde paa denne Baggrund drøftet Betimeligheden af særlige Foranstaltninger, bl. a. Genindkaldelsen af de Aargange, der var hjemsendt med Uniform. Man var dog i øjeblikket blevet staaende ved følgende: 1) De tjenstgørende Styrker sættes i fuldt Alarmberedskab. 2) Der genindkaldes uddannet Mandskab til Niels Juel. Mødet godkendte dette.

8. April 1940. Kl. 16.30. Statsministeren gav Meddelelse om den Samtale, som Udenrigsministeren i Eftermiddag havde haft med den tyske Gesandt under den sædvanlige Gesandtmodtagelse. Gesandten havde ingen Meddelelser faaet fra sin Regering, men som Forholdene havde udviklet sig ved Norge, maatte man anse Situationen for meget alvorlig. Da Udenrigsministeren havde bemærket, at den danske Regering i denne Situation maatte overveje Indkaldelser til Styrkelse af Beredskabet, havde Gesandten sagt, at det var hans personlige Opfattelse, at dette vilde være højst ulykkeligt. Ud fra sin Opfattelse maatte han fraraade Skridt, der kunde blive forkert opfattet af den tyske Regering med Hensyn til Danmarks Stilling under Konflikten med Norge. Til Efterretning.

8. April 1940. Kl. 21.30. Der gaves Referat fra Partiformandsmødet Kl. 20. Her havde Udenrigsministeren og Forsvarsministeren gjort udførlig Rede for de i Dagens Løb modtagne Oplysninger og trufne Beslutninger. Under Drøftelserne var ogsaa Spørgsmaalet om yderligere Indkaldelser blevet berørt. Der var dog ikke rejst noget Krav i saa Henseende, og Dr. Krag bemærkede, at det efter Udenrigsministerens Oplysninger om Samtalen med den tyske Gesandt næppe vilde være heldigt at foretage et saadant Skridt i øjeblikket. De sidste Efterretninger gik iøvrigt ud paa, at de tyske Skibe, der tidligere var omtalt, samt nogle yderligere rapporterede stadig gik Nord paa. Den Flaadeafdeling, der om Morgenen var rapporteret ved Langeland (med Slagskibet Gneisenau i Spidsen), havde i Aften passeret Skagen og stod Vest over. Fra Slesvig gik Efterretningerne ud paa, at man skønnede, der var Tale om en Division tyske Tropper. De var nu standset. Der skulde være forlangt Indkvartering i Flensborg og Omegn for 9 000 Mand. Resten af Styrken var standset længere Syd paa omkring Byen Slesvig. Forsvarsministeren meddelte iøvrigt, at Tropperne i Sønderjylland var i højeste Alarmberedskab, medens Styrkerne i det øvrige Land vilde være paa næsthøjeste Alarmberedskabstrin.

Side 8

Tirsdag 9. April 1940. Kl. 6.30 Fm. Statsministeren, Udenrigsministeren og Forsvarsministeren refererede Morgenens Begivenheder. Den tyske Gesandt havde telefoneret til Udenrigsministeren noget over Kl. 4 og meddelt, at han havde faaet Ordre til at overrække en Note fra den tyske Regering. Overrækkelsen fandt Sted i Udenrigsministerens Hjem henad Kl. 4.30. Gesandten havde meddelt, at tyske Tropper i dette Øjeblik overskred den danske Grænse i Sønderjylland og gjorde Landgang flere Steder i Danmark. Dette var blevet nødvendigt for at komme England i Forkøbet, da man havde faaet Vished for, at England ellers vilde sætte sig fast paa dansk Territorium. Derimod havde den tyske Regering ikke til Hensigt at antaste Danmarks Integritet og politiske Uafhængighed, hverken nu eller i Fremtiden.

Gesandten havde til Opgave at opfordre den danske Regering til ikke at lade Tropperne gøre Modstand mod Indrykningen, da Tyskland i saa Fald vilde bryde Modstanden med alle Midler. Gesandten maatte bede om Svar meget hurtigt, da tyske Kampmaskiner om kort Tid vilde være over København, og da den tyske Værnemagt iøvrigt havde Ordre til at fortsætte den paabegyndte Indrykning. Foreløbig vilde de tyske Flyvemaskiner ikke paabegynde noget Bombardement, men være rede dertil, dersom Svaret ikke blev imøde-kommende. Udenrigsministeren havde svaret, al han maatte nedlægge Protest mod Neutralitetskrænkelsen, at Militæret som bekendt havde Ordre til Mod-stand, og at han maatte forelægge Henvendelsen for Kongen og Statsminis-teren. Dette erkendtes med stærk Fremhævelse af, at det hastede.

Forsvarsministeren meddelte, at der, medens Gesandten opholdt sig hos Udenrigsministeren, til Krigsministeriet og Marineministeriet var indløbet Med-delelser om, at Tyskere var gaaet over Grænsen ved Krusaa og havde gjort Landgang ved Middelfart, Korsør, Nyborg og paa Langeliniemolen i Køben-havn. Sidstnævnte Tropper var derefter trængt ind i Kastellet.

Noget efter Kl. 5 indfandt de 3 nævnte Ministre sig sammen med Viceadmiral Rechnitzer og Generalløjtnant Prior paa Amalienborg.

Endnu før den samlede Konference med Kongen var paabegyndt noget før Kl. 5.30, telefonerede den tyske Gesandt til Amalienborg og spurgte efter Svaret, idet han erindrede om, at det var nødvendigt for ham meget snart at give den tyske Regering Meddelelse om det danske Svar.

Efter at Kongen og Kronprinsen havde faaet forelagt Situationen af Statsministeren og Udenrigsministeren, fandt en Raadslagning Sted mellem de tilstedeværende. Alle Deltagerne var klar over, at det i den foreliggende Situation, hvor der var Tale om, at et ganske uvarslet Overfald var under fuld Udvikling, ikke vilde være muligt at forhindre Gennemførelsen af den paabegyndte Aktion eller at yde effektiv Modstand. General Prior mente, at der endnu ikke var ydet Modstand nok, medens de andre Deltagere var af den Opfattelse, at man, som Forholdene laa, burde indstille Kampen nu og søge en Ordning med den tyske Regering, idet en fortsat Modstand kun kunde føre til det samme Resultat, blot under langt haardere Vilkaar for Land og Folk, naar den danske Modstand var nedkæmpet.

Omkring Kl. 6 afsluttedes Raadslagningen med, at Kongen gav Tilslutning til den Opfattelse, at Kampen burde indstilles. Der blev givet den tyske Gesandt Meddelelse om Beslutningen, og der udsendtes derpaa Ordre til de danske Tropper om ikke længerè at yde Modstand.

De tilstedeværende Ministre godkendte den paa Amalienborg trufne Beslut-ning.

Efter en kort Drøftelse vedtog Ministermødet derpaa at lade Rigsdagen sam-menkalde til Møde samme Aften og at opfordre Venstre og Konservative til nu at lade sig repræsentere i Regeringen med hver 3 Medlemmer.

I nogle Møder senere paa Dagen drøftedes en Række af de Enkeltheder, som der skulde tages Stilling til i Anledning af den tyske Besættelse, og i et Møde Kl. 20.30 Aften gaves Meddelelse om, at Venstre og Konservative havde besluttet at træde ind i Ministeriet med hver 3 Medlemmer.

Desuden godkendtes den Tale, som Statsministeren havde udarbejdet til Rigsdagens Fællesmøde samme Aften.

Side 9

  

2  Fhv. Udenrigsminister P. Munch:

- Beretning om min Deltagelse i Forhandlinger og Beslutninger i Forbindelse med Begivenhederne omkring den 9. April 1940:

Det var i 1940 almindeligt at gaa ud fra, at der i Foraarets Løb vilde ske en stærk Opblussen af Krigen mellem Vestmagterne og Tyskland, efter at Krigen i Vintermaanederne havde haft en forholdsvis stillestaaende Karakter. Der var Uro om et Spørgsmaal af Betydning for Norge og Sverige, ogsaa efter Afslutningen af den finsk-russiske Krig. Det gjaldt de svenske Leverancer af Malm til Tyskland og Transporten af en Del af denne Malm til den norske Havn Narvik og derfra ned langs den norske Kyst. Derimod syntes der Ro over Danmarks Forhold til de krigsførende Parter. I Marts førte de langatrakte Forhandlinger med England om en Handelsaftale til et Resultat, og med Tyskland bestod vedblivende Forstaaelsen fra Efteraaret 1939 om uhindret Udførsel i normalt Omfang af danske Landbrugsvarer til England. Af og til fandt mindre Neutralitetskrænkelser Sted, navnlig ved Overflyvninger, og fra dansk Side protesteredes derimod. Men ingen af de krigsførende rettede Bebrejdelser mod Danmark, og intet Krav om anden Holdning fra. dansk Side stilledes.

Den 1. April modtog jeg fra den danske Gesandt i Berlin, Kammerherre Zahle, et Privatbrev, hvis Indhold var: Der er Udsigt til Opblussen af Krigen i Foraaret, der er megen Interesse om de svenske Malmlejer, der omtales Skibs- og Troppesamlinger ved Stettin og Swinemünde. Om saadanne Sammendragninger havde der gentagne Gange været Beretninger i Tiden fra Midten af December, altsaa kort efter den russisk-finske Krigs Udbrud; de var da nærmest opfattede som en Demonstration overfor Sverige for at dæmpe dettes Hjælpeforanstalt-ninger for Finland.

Den 4. April telefoneredes der imidlertid fra Gesandtskabet i Berlin til Udenrigsministeriet, at Legationssekretær Schøn vilde komme med Flyve-maskinen om Aftenen med en vigtig Indberetning. Det aftaltes, at han straks efter sin Ankomst skulde bringe mig den i mit Hjem.

Da jeg fik den, viste det sig, at den gik ud paa, at den danske Marineattaché i Berlin, Kommandørkaptajn Kjølsen, fra den svenske og den hollandske Marineattaché og Militærattaché havde faaet Meddelelser, der stammede fra Officerer i Værnemagtens Overkommando, som var utilfredse med det raadende System. De gik ud paa, at der i næste Uge forestod en ,,Aggression" mod Danmark, at der samtidig eller lidt senere kande ventes Indbrud i Holland, muligvis ogsaa Belgien, og dernæst i Syd-Norge; om Sverige var der intet erfaret. Der var, som tidligere berettet, Skibs- og Troppesamlinger ved Swine-münde; der foregik Uddannelse i Gasangreb. Den hollandske Militærattaché havde sagt, at han vidste ikke, om Planerne vilde blive udført, men han var overbevist om, at det var rigtigt, at de var udarbejdede. Kammerherre Zahle rejste det Spørgsmaal, om han skulde nævne disse Meddelelser for Udenrigsministeren eller Statssekretæren. I en Efterskrift tilføjedes, at det norske Gesandtskab havde lignende Beretning fra en neutral Civilperson; den gik ud paa Angreb paa Holland for at skaffe Basis for Angreb paa den franske Nordfront; hvad Danmark angik, skulde Maalet være Støttepunkter for Under-vandsbaade og Luftbaser paa Jyllands Vestkyst.

Meddelelserne syntes mig meget tvivlsomme. Det var ikke let at forstaa, at Officerer i Overkommandoen paa det Tidspunkt skulde have indladt sig paa et saadant oplagt Forræderi. Der havde tidligere været Rygter om det ene eller det andet Angreb, uden at der skete noget; Skibs- og Troppesamlinger ved Østersøen havde jo fra December af og til været nævnt, uden at de førte til noget. Men det var første Gang, Danmark omtaltes i saadanne Meddelelser, og det var min Opfattelse, at i denne Krig kunde intet paa Forhaand anses for at være udelukket. Jeg telefonerede da straks til Direktør Mohr og til Statsminister Stauning.

Side 10

Stauning var hjemme, og jeg tog med det samme ud til ham. Jeg foreslog, at vi skulde søge en Samtale med Kongen samme Aften, og han var enig deri. Det lykkedes at faa Forbindelse med Amalienborg og at faa Aftale om, at Kongen vilde modtage os lidt senere. I Mellemtiden havde Statsministeren og jeg Lejlighed til at tale sammen om Situationen. Jeg nævnede under denne Samtale den Mulighed, at det kunde være rimeligt at indkalde de Aargange Soldater, der efterhaanden var hjemsendt med Uniform. Hos Kongen gav vi ham Indberetningen, og en Drøftelse af den fandt Sted; vi talte om, hvorvidt Kammerherre Zahle burde have Instruks om at spørge Udenrigsministeren eller Statssekretæren, men opsatte Beslutning derom til næste Dag.

Dagen derefter, Fredag den 5. April, var der Ministermøde Kl. 11. Her forelagde jeg Indberetningen. Jeg foreslog, at vi skulde sammenkalde det udenrigspolitiske Nævn og Partiformændene og forelægge den for dem, uanset at Rigsdagen først havde Møde den 10.; desuden genoptog jeg den Tanke, der havde været fremme i Efteraaret, at der burde optages Repræsentanter for de to Oppositionspartier i Ministeriet. Den almindelige Opfattelse ved Minister-mødet var imidlertid, at Meddelelserne ikke var tilstrækkelig underbyggede til at foranledige saadanne Skridt. Man ønskede dem nærmere belyst, før Beslutninger toges. Statsministeren sagde, at jeg Aftenen før havde nævnt Muligheden af Indkaldelse af de med Uniform hjemsendte Soldater; man ønskede imidlertid ogsaa nærmere Oplysning, før man foretog sig noget i saa Henseende; det maatte jo ogsaa erkendes, at Indkaldelser kunde fremkalde Mistro og derved betyde en øget Risiko. Efter Mødet gav Forsvarsministeren Besked i de militære Ministerier om Indberetningen. Statsministeren og jeg havde om Formiddagen ny Samtale med Kongen.

Den nærmere Belysning, Ministermødet ønskede, søgtes derved, at Udenrigs-ministeriet gennem den norske og den svenske Gesandt spurgte i Oslo og Stockholm, om man dèr havde tilsvarende Meddelelser, og hvorledes man saa paa dem. Vi fik fra begge det Svar, at man havde lignende Indberetninger, men ikke fæstede Lid til dem og ikke havde til Hensigt at foretage noget i den Anledning; den svenske Gesandt Richert havde dog i Berlin spurgt om Sammendragningen ved Swinemünde et Par Dage tidligere, men uden at faa noget Svar; i Stockholm havde man fra anden Side Besked, hvorefter Sammendragningerne skulde være stærkt overdrevne i Rygterne.

Fra Udenrigsministeriet telefoneredes til Zahle om Richerts Forespørgsel; det viste sig, at Richert nu havde fortalt ham derom, og Zahle var derefter bestemt imod selv at spørge. Der vilde komme ny Indberetning om Aftenen.

Dernæst opfordrede jeg den tidligere Udenrigsminister Erik Scavenius til at tage til Berlin for at søge at faa mere Klarhed over Meddelelserne. Han svarede imidlertid, at han ikke kunde paatage sig det.

Kl. 14.30 var der atter Ministermøde. Jeg meddelte her de Svar, vi havde faaet fra norsk og svensk Side. De bestyrkede den Opfattelse, at der ikke i øjeblikket burde foretages noget særligt. Det vedtoges at afvente den fra Kammerherre Zahle bebudede nye Indberetning. Dog enedes man nu eller allerede ved Slutningen af første Møde om, at Partiformændene burde indkaldes til Møde, før Rigsdagen samledes.

Om Aftenen kom da Kammerherre Zahles anden Indberetning, skrevet samme Dag den 5. April. Han meddelte her, at den svenske Gesandt Richert den 2. April havde faaet Paalæg om at spørge Statssekretæren om de Meddelelser om Skibs- og Troppesamlinger ved Stettin-Swinemünde, der var nævnt i Zahles Privatbrev til mig, modtaget den 1. April. Det havde været vanskeligt for Richert at faa en Tid, hvor han kunde blive modtaget af Statssekretæren, og denne havde kun sagt, at han ikke kendte saadanne Foranstaltninger, og selv om han skulde faa Rygterne bekræftet, kunde han intet sige om militære Bevægelser.

Kammerherre Zahle skrev videre, at det ikke var hans Tanke at svække de foruroligende Indicier, men han pegede paa den Mulighed, at den tyske Regering havde ventet en væsentlig aktiveret allieret Krigsførelse uden Hensyn til neutrale danske og norske Rettigheder, og at Foranstaltninger for alle Tilfældes Skyld var forberedt, men mulig stillede i Bero efter den britiske Premierministers Tale, der var mindre skarp end ventet.

Der har, sagde han, i de forløbne Krigsmaaneder været en Række tyske Planer mod Vest lagt, men ikke udført. Meddelelser fra ,,utilfredse Officerer" maa tages med et vist Forbehold; de kan være beordret til Indiskretioner med Hensigt. Det er muligt, at den tyske Regering tænker sig Muligheden af en engelsk Landgang i Narvik og derfra March ind i Sverige til Kiruna, en Plan, der dog synes ham at høre hjemme i Fantasiens Verden. Men Troen derpaa kan have fremkaldt Forberedelser. Den tyske Regering forstaar formentlig, at Sverige vilde og kunde modsætte sig en saadan Indmarch.

Side 11

Han kan ikke drage Konklusioner, men Regeringen bør ikke afvise den Tanke, at Situationen kan være eller hurtigt blive yderst alvorlig. Man bør derfor grundigt overveje, hvad der i de forskellige Situationer bør foretages. Endelig siger han, at danske Presserepræsentanter er foruroligede ved den Tilsluttethed, der vises overfor dem i Berlin. Indberetningen bragtes direkte ud til mig, og jeg lod den straks gaa videre til Kongen.

Lørdag den 6. April Kl. 10 var der Ministermøde. Jeg kunde dèr meddele, at Vestmagterne den 5. April havde tilstillet Norge og Sverige Noter om Malmspørgsmaalet. Dette var ventet. Fra Stockholm havde vi Meddelelse om, at Noten til Sverige ikke indeholdt bestemte Krav, som man havde tænkt sig, men at den syntes at danne Indledning til en rolig Forhandling om Sagen. Ved Ministermødet aftaltes det, at hvis Noten til Norge oplystes at have en skarpere Karakter, skulde der straks indkaldes nyt Ministermøde. Det viste sig imidlertid, at den ikke havde anden Karakter. Kammerherre Zahles anden Indberetning refereredes.

Samme Dag havde Statsministeren og jeg atter Samtale med Kongen om de Oplysninger, der forelaa. Forsvarsministeren havde en Samtale med Søværns-kommandoen og Generalkommandoen.

Da Erik Scavenius vedblivende afviste Tanken om at tage til Berlin for at søge nærmere Oplysning, aftalte jeg med Direktør Mohr, at han skulde tage derned med dette Formaal. Prins Axel skulde af Hensyn til nogle Skibs-fartsforhandlinger til Berlin, og det var Tanken, at han skulde tale med Göring, som han tidligere havde truffet.

Om Aftenen kom der med Ruteflyveren fra Berlin en ny Indberetning. Kammerherre Zahle sagde her, at han i Øjeblikket ikke ansaa en efter Ordre foretagen Henvendelse til den tyske Regering for opportun. Der var ringe Udsigt til et klart Svar; en Forespørgsel lettede et eventuelt ubehageligt Svar; som Underskriver af Ikke-Angrebspagten kunde han ikke uden at udsætte sig for at blive haanet af et almindeligt Publikum se bort fra denne, der paa et bestemt Omraade havde vist nogen Effektivitet; manglende Tillid, der vistes overfor internationale Aftaler, svækkede disses Kraft.

Det var ikke hans Opgave at give Regeringen Raad, og han ønskede ikke at give Udtryk for Optimisme, men han anstillede følgende Betragtninger: han saa ikke, at dansk Sø- og Landterritorium i den foreliggende Situation kunde have anden Betydning end som Støttepunkter for Flyvere og Undervandsbaade, aktivt som nærmere Udfaldsbasis, passivt som Havne og Anlægspladser for maritime Stridskræfter, der skulde sikre Linierne fra Lindenæs til Helgo-landsbugten eller spærre Skagerak. Dansk Territorium er ikke videre lovende i saa Henseende, da der mangler egnede Havne og i alt Fald i Øjeblikket Flyvepladser.

Den omtalte Sammendragning af Tonnage i tyske Østersøhavne synes ikke paakrævet af Hensyn til en ,,Aggression" mod Danmark, hvor Landforbin-delserne frembyder en let Adgang til den Del af Landet, der i den givne Situation naturligst synes at kunne komme i Betragtning.

Hvis det er rigtigt, hvad han hører i Berlin, at den tyske Regering mener at have undervurderet den Effektivitet, hvormed de Allierede havde kunnet gribe ind i den russisk-finske Konflikt, eventuelt med Benyttelse af skandinavisk Territorium, maa det formodes, at de trufne Forberedelser snarest gælder et kraftigt Fremstød mod norsk Territorium, hvis de Allierede skulde sætte sig fast dèr. Han forstaar, at den tyske Regering i den sidste Tid to Gange i Oslo har henledt Opmærksomheden paa, at en Aktion fra allieret Side straks vilde blive fulgt af en tysk Kontraaktion.

Han sluttede med Beretning om en tysk Film om Polens Erobring. I en Efterskrift tilføjedes nogle Bemærkninger om Antallet af tyske Flyvemaskiner og om den tyske Vurdering af det franske og engelske Flyvevæsen. Endelig nævnede han et usikkert Rygte om 4 tyske Divisioner i Holsten og sagde, at han havde hørt sige, at Generalstaben under Hensyn til Vestfronten ikke særlig gerne saa en Udvidelse af Fronterne.

Jeg fik Indberetningen hjem, ligesom et Eksemplar straks sendtes til Kongen. Ud paa Aftenen telefonerede Kammerherre Zahle til mig i mit Hjem for at udtrykke Ængstelse for, at Prins Axels Rejse skulde synes opsigtvækkende.

Søndag den 7. var Direktør Mohr hos mig for at tale Situationen igennem fra alle Synspunkter før hans Rejse til Berlin, der var planlagt til Mandag. Om Aftenen kom daværende Afdelingschef Svenningsen ud til mig for at meddele, at der fra Berlin, fra Legationsraad Steensen-Leth, var kommet en Chiffer-telefonmeddelelse, der gik ud paa, at det nu sagdes, at Transportflaaden ved Swinemünde var afgaaet den 4. April med ukendt Bestemmelsessted, som den antoges at skulle naa den 11. April.

Side 12

Det syntes mig mærkeligt, at den kunde være sejlet gennem Farvande i vor Nærhed, uden at dette paa en eller anden Maade var kommet til vort Efterret-ningsvæsens Kundskab. Var det rigtigt, at Sejladsen skulde vare fra den 4. til 11., maatte man nærmest tænke paa Nord-Norge som MaaI. Jeg bad Sven-ningsen fra Udenrigsministeriet telefonere til Kammerherre Zahle eller Lega-tionsraad Steensen-Leth for at høre, om nærmere kunde oplyses. Han gjorde det, men traf ikke nogen af dem. Desuden telefonerede jeg til Forsvars-ministeren og bad ham spørge Hær- og Flaademyndighederne, om der for dem forelaa noget som helst, der kunde bekræfte Meddelelsen. Han telefonerede til Søværnskommando og Generalstab og sagde mig derefter, at de militære Myndigheder havde svaret, at intet usædvanligt var bemærket, hverken paa Søen, ved Grænsen eller i Nordtyskland; alt syntes fuldstændig roligt.

Mandag den 8. Kl. 10 om Morgenen havde vi Ministermøde. Jeg kunde her oplyse, at den franske og den engelske Gesandt i Oslo ved Femtiden om Morgenen havde meddelt den norske Udenrigsminister, at der af de to Landes Flaader var udlagt Miner paa norsk Søterritorium. Der var intet oplyst om, hvad Norge i den Anledning vilde foretage sig.

Forsvarsministeren havde nu Meldinger om, at der var iagttaget et Antal tyske armerede Trawlere og Minestrygere ved Læsø, og at nogle større Skibe gik mod Nord forbi Langeland. Det var paa Forhaand aftalt, at Statsministeren og Udenrigsministeren skulde være hos Kongen Kl. 11.15. Det bestemtes nu, at Forsvarsministeren skulde tage med til Kongen. Mellem Ministermødet og Mødet hos Kongen havde Forsvarsministeren en Samtale med Søværns-kommando og Generalkommando. Lige før han tog af Sted til Kongen, meddelte Generalstabens Efterretningsvæsen, at det nu var meldt, at tyske Tropper syntes at være paa Vej fra Rendsborg mod Nord.

Hos Kongen gav Forsvarsministeren Besked herom og om, at han havde haft Møde med de militære Myndigheder og drøftet Stillingen. Han foreslog, at de tjenstgørende Styrker skuldes sættes i højeste Alarmberedskab, og at der skulde genindkaldes uddannet Mandskab til »Niels Juel». Dette tiltraadtes, og umiddelbart efter Mødet hos Kongen gav Forsvarsministeren de militære Myndigheder Besked. Jeg gik da ud fra, at der nu bestod højeste Alarm-beredskab for alle Dele af Hær og Flaade.

Kl. 14 var der atter Ministermøde. Her gaves der Meddelelse om Troppe-bevægelsen fra Rendsborg. Medens Flaadebevægelserne efter alle Medde-lelser pegede længere mod Nord, saa man tænkte sig, at de var beregnede paa de norske Farvande, hvor Mineudlægningen var foregaaet, havde Troppe-kolonnen, der ansloges til en Division, jo Retning mod den danske Grænse; det kunde tænkes, at det var en Foranstaltning til Sikring af Flyvepladser og andre Anlæg Syd for Grænsen, men det var ikke udelukket, at den kunde gaa til Angreb mod Grænsen.

Forsvarsministeren meddelte Beslutningen om højeste Alarmberedskab og om Genindkaldelser til ,,Niels Juel". Dette godkendtes.

Om Mandagen var der den sædvanlige Gesandtmodtagelse. Jeg havde tidligere ordnet det saaledes, at de nordiske Gesandter regelmæssig kom sammen til et Møde hos mig før Modtagelsen af de andre Gesandter. Det var Tilfældet ogsaa den Dag. Jeg spurgte, om nogen af dem havde nye Oplys-ninger hjemmefra. Det var ikke Tilfældet; den norske og den svenske Gesandt havde ikke Besked om nogen Ændring i den Opfattelse i Oslo og Stockholm, hvorom de havde underrettet os Fredag d. 5.; men de var selv bekymrede paa Grund af Mineudlægningen.

Kl. 15.30 kom den tyske Gesandt von Renthe-Fink. Han sagde, at han frygtede Følgerne af Mineudlægningen for Norge, og det kunde jo tænkes, at disse Følger paa en eller anden Maade kunde berøre Danmark; han haabede, at vi i saa Fald vilde vise Forstaaelse. Han understregede stærkt, at hans Bekymringer var rent personlige; han havde hverken Instruks eller anden Meddelelse. Jeg svarede, at jeg umulig kunde sige noget om vor Holdning overfor mulige Begivenheder, hvis Karakter jeg ikke kendte, og om hvilke han heller ikke kande forklare noget. Jeg kunde ikke tænke mig, at der kunde være Grund til nogen Art af Neutralitetskrænkelse; skulde en saadan paa en eller anden Maade ske, da vidste han jo som alle, at de militære Styrker havde Ordre til at modsætte sig Neutralitetskrænkelser; der havde i nogen Tid været Tale om nogle Øvelsesindkaldelser, Spørgsmaal om at iværksætte dem vilde maaske nu melde sig. Han sagde dertil, at Indkaldelser i denne Situation vilde være det ulykkeligste, der kunde ske; ud fra sin personlige Opfattelse maatte han fraraade det; et saadant Skridt kunde i Berlin blive opfattet forkert med Hensyn til Danmarks Stilling til Konflikten om Norge.

Side 13

Jeg lovede at meddele Statsministeren hans Udtalelser og sagde, at hvis han ønskede det, kunde han sikkert den følgende Dag faa Lejlighed til selv at fremføre sin Opfattelse for denne. Det sagde han, at han gerne vilde. Efter Samtalen med mig talte von Renthe-Fink med Direktør Mohr, overfor hvem han fremsatte lignende Betragtninger. Mohrs Rejse til Berlin var paa Grund af Mine-udlægningerne udsat.

Jeg gik da ud fra, at der næste Dag vilde blive en Samtale mellem Gesand-ten og Statsministeren, men jeg ansaa det for rigtigt straks at underrette Stats-ministeren om de fremkomne Udtalelser. Jeg gik umiddelbart efter Samtalen over til ham i Statsministeriet og gengav Udtalelserne for ham. Han sagde, at han vilde meddele dem ved et Ministermøde, der skulde være Kl. 16½; dèr kunde jeg ikke deltage paa Grund af Gesandtmodtagelsen. Statsministeren gengav da dèr, hvad Gesandten havde sagt.

Jeg var imidlertid gaaet tilbage til Udenrigsministeriet, hvor et stort Antal Gesandter havde indfundet sig. Den første af disse, jeg talte med, var den franske Gesandt; han havde Ordre til at meddele Mineudlægningerne ved Norge. Jeg svarede, at vi her ansaa disse for en alvorlig Krænkelse af Norges Neutralitet, at denne medførte stor Fare for Norge og Sverige, og at den derfor maatte medføre megen Bekymring ogsaa i Danmark, selv om Faren her ikke syntes saa umiddelbar. Jeg bad ham telegrafisk meddele sin Regering vor Opfattelse. Han sagde med Iver, at han ikke kunde tænke sig, at Begivenhederne kunde medføre nogen Risiko for Danmark.

Derefter fulgte den engelske Gesandt. Han havde ikke Ordre til at afgive nogen Meddelelse. Jeg udtalte mig paa lignende Maade overfor ham som overfor den franske Gesandt, og jeg bad ogsaa ham telegrafisk meddele sin Regering, hvorledes vi saa paa det. Fra Ministeriet telegraferede vi til Bernhoft i Paris og Reventlow i London og bad dem dèr fremsætte lignende Betragtninger, som jeg havde anstillet overfor de to Gesandter. De andre Gesandter, med hvem jeg derpaa efterhaanden talte under den fortsatte Modtagelse, var alle af den Mening, at Begivenhederne ved Norge ikke kunde ventes at berøre Danmark.

Jeg kom hjem fra Ministeriet henad Kl. 19 og skulde til det tidligere aftalte Møde med Partiformændene, der skulde finde Sted i Rigsdagen Kl. 20. Medens jeg var hjemme, telefonerede Direktør Mohr, at Renthe-Fink havde ringet til ham for at bede ham bidrage til, at han fik Svar fra Udenrigsministeren paa de Spørgsmaal, han havde stillet om Eftermiddagen. Mohr svarede forbavset, at Renthe-Fink jo efter Samtalen ved Modtagelsen havde gentaget sin Udtalelse for ham, og at han ikke havde opfattet, at der deri var noget Spørgsmaal, men han skulde gerne give Henvendelsen videre til Ministeren. Han telefonerede da til mig; jeg kunde kun svare, at der ingen Spørgsmaal var fremsat, og at det, der var stillet Gesandten i Udsigt, var en Samtale med Statsministeren næste Dag. Mohr telefonerede dette til Gesandten, der sagde, at han havde udtalt Haab om, at Danmark vilde vise Forstaaelse, hvis Forholdsregler i Anledning af Mineudlægningen ved Norge paa en eller anden Maade skulde berøre Danmark, og desuden havde der været Spørgsmaal om mulige Indkaldelser. Det var vigtigt, om han samme Aften kunde faa en Udtalelse, der kunde virke beroligende i Berlin.

Kl. 20 var der da Møde med Partiformændene. Her var til Stede: Hasle, Halfdan Hendriksen, A.M. Hansen, H. Frisch, Ch. Petersen og O. Krag samt Statsministeren, Forsvarsministeren, Finansministeren og jeg. Statsministeren gav Oplysning om de fra den 4. April fremkomne Meddelelser.

Forsvarsministeren meddelte, hvad der forelaa om Skibsbevægelser op gen-nem Kattegat mod Nord og om Troppebevægelserne i Sydslesvig. Han nævnede, at han havde drøftet Foranstaltninger med de militære Myndigheder, og at der var besluttet Alarmberedskab samt indkaldt Mandskab til ,,Niels Iuel".

Jeg gav dernæst Besked om de Indberetninger, vi havde modtaget fra den 4. April og siden. Jeg understregede, at Danmark her for første Gang var nævnt som Maal for Angreb, og den Uro, dette maatte vække; jeg nævnede, at vi havde spurgt i Oslo og i Stockholm, og den Besked, vi dèr havde faaet om, at man i de to Lande ikke ansaa Efterretningerne for underbyggede og intet vilde foretage sig. Jeg omtalte ogsaa de Allieredes Henvendelse til Norge og Sverige om Malmspørgsmaalet. Jeg sagde videre, at Renthe-Fink om Eftermiddagen havde advaret mod Skridt, der kunde vække Mistanke mod Danmark. Der spurgtes, hvilke Skridt Renthe-Fink havde tænkt paa, og jeg svarede, at han havde nævnt Indkaldelse af mere Mandskab. Der udtaltes Bekymring for, at vi under Konflikten om Norge kunde blive stillet over for Neutralitetskrænkelser, som vi ikke kunde finde os i, da vi derved kunde blive listet ind i Krigstilstand med England.

Side 14

Jeg svarede, at der kunde komme yderst betænkelige Situationer, men at vi ikke kunde lade os drage ind i Krig mod de Allierede.

Der førtes nogen Diskussion om de militære Forhold. Herunder rejstes det Spørgsmaal, om Tropperne ved Grænsen havde Ordre til Modstand. Forsvars-ministeren svarede, at Direktiverne gik jo ud paa, at man skulde sætte sig til Modværge mod Neutralitetskrænkelser. Jeg sagde, at jeg havde udtalt dette overfor den tyske Gesandt som noget, der var almindelig bekendt.

Der var ved Mødet baade hos Ministrene og hos de deltagende Parti-formænd megen Bekymring for de Krænkelser, vi kunde tænkes at blive udsat for under Konflikten om Norge. Der fremkom ikke Krav om særlige Foranstaltninger.

Umiddelbart efter Mødet havde Statsministeren, Forsvarsministeren, Finans-ministeren og jeg i Rigsdagen en Samtale med Direktør Mohr, der var kommet over til os i Anledning af Renthe-Finks Henvendelse til ham. Mohr fik Bemyn-digelse til at sige Gesandten, at vi i Kraft af det bestaaende gode Forhold gjorde Regning paa, at Danmarks Neutralitet ikke paa nogen Maade vilde blive krænket, og at man haabede, at mulig opstaaende Vanskeligheder kunde løses ad Forhandlingens Vej.

Kl. 21½ havde vi derefter Ministermøde. Statsministeren refererede her i Hovedtræk Mødet med Partiformændene. Forsvarsministeren kunde oplyse, at de Flaadestyrker, om hvilke der tidligere paa Dagen var kommet Meddelelser, nu havde passeret Skagen paa Vej mod Vest, og at 8.000 - 9.000 tyske Soldater var gaaet i Kvarter i Flensborg, medens Resten af Divisionen var standset længere mod Syd omkring Byen Slesvig. Om det nu bestaaende Alarmbered-skab ved Hæren sagde han, at der var højeste Trin af Alarmberedskab i det sydlige Jylland og næsthøjeste Trin i Resten af Landet.

Da jeg efter Mødet tog hjem, fik jeg i Udenrigsministeriet Kammerherre Zahles Indberetning af 8. April, der var kommet om Aftenen. Den meddelte, at han Søndag Eftermiddag gennem Marineattaehé Kjølsen havde faaet Medde-lelse om, at Transportflaaden den 4. April havde forladt Stettin, og at han havde ladet dette gaa videre til det norske Gesandtskab. Tidsangivelserne, den 4. og den 11. April, sagde han, kunde tyde paa, at Bestemmelsesstedet var Narvik, men det var ikke en sikker Slutning, da man ikke vidste, hvor længe den blev i tyske Farvande; den kunde ogsaa tænkes at gaa gennem Kieler-kanalen. Den hollandske Militærattaehé havde villet vide, at Transportflaaden havde faaet endelig Ordre. Der var Forlydender om Samling af Bjergtropper noget fra Berlin og om Uddeling af Søsygemidler til dem.

Der var bestemt et Besøg ved Vestfronten af Militær-, Marine- og Luftfarts-attachéer; det var efter Ønske af de paagældende. Afrejsen foregik Søndag Aften med Tilbagekomst Tirsdag Morgen; den danske og den svenske Marine-attaché var med.

Zahle sagde videre, at han ikke saa Grund til Optimisme. Er Meddelelserne rigtige, kan man nærmest tænke sig, at der følges en Plan, som ikke er en Følge af men et Præventiv mod et allieret Fremstød mod de nordlige Vest-kyster. Man beskæftiger sig i Berlin meget med Formodninger om Vest-magternes Noter til Norge og Sverige. Det afgørende er ikke, om vi har svært ved at se den Fordel, Tyskland kan have af en Aktion, men hvad Tyskland selv finder fordelagtigst. De nordlige Vestkyster kan frembyde direktere Udfalds-punkter mod den britiske Østkyst, den norske Vestkyst dog mere end Jyllands-kysten med dens Mangel paa Havne og Læ.

Han omtaler, at Forholdet mellem Tyskland og Rusland synes kølnet. Han har hørt Rygter om, at den franske Note til Norge og Sverige er skarpere end den engelske.

Prins Axel er kommet i Gaar Aftes, og han venter Direktør Mohr i Aften. Han har anbefalet Prins Axel først at søge Admiral Raeder.

Han advarer mod at drage Slutninger fra Krigen 1914-18. Han har nu Med-delelse om, at Englænderne vil udlægge Miner i norske Farvande, og at man fra tysk Side er forberedt paa Modforanstaltninger.

Derpaa fulgte 5 Efterskrifter: 1) Han har nu faaet Besked om, at Mohrs Rejse er udsat; 2) der er endnu ikke opnaaet Aftale med Admiralen om Prins Axels Besøg hos denne; 3) den svenske Gesandt meddeler nu, at han fra en god Kilde har hørt, at Planerne skulde gaa ud paa en hel eller delvis Besættelse af Dan-mark og Norge; 4) de tyske Gesandter fra Oslo og Stockholm siges i Gaar at være kommet til Berlin i Flyvemaskine; 5) der er nu Kl. 3 Besked om, at Ritter Kl. 5.30 vil modtage Prins Axel; derimod ingen Besked fra Admiralen; Prinsen tænker at tage tilbage i Morgen, Tirsdag.

Denne Indberetning blev mig altsaa først bekendt, efter at alle Dagens For-handlinger var endt.

Side 15

Natten mellem Mandag og Tirsdag Kl. 4 telefonerede Direktør Mohr til mit Hjem, at der var ringet fra det tyske Gesandtskab med ønske om, at Gesandten kunde komme til mig hjemme Kl. 4.20. Jeg svarede ja, klar over, at afgørende Begivenheder nu kom. Jeg bad Mohr om ogsaa at komme til mig. Nogle Minutter over 4 telefonerede jeg til Forsvarsministeren, der var blevet i Marineministeriet om Natten. Jeg bad ham underrette Statsministeren og sagde, at vi maatte være forberedte paa at tage til Kongen. Jeg gik ud fra, at han straks underrettede de militære Ministeriers Ledere, hvilket ogsaa skete.

Kl. 4.20 kom Renthe-Fink til mig ledsaget af Luftfartsattaché Petersen. Lidt senere kom Direktør Mohr. Renthe-Fink sagde straks, at Tyskland havde sikre Beviser for, at England vilde tage Støttepunkter i Danmark og Norge. Tyskland maatte sikre Danmark derimod. Derfor var tyske Soldater nu i Færd med at gaa over Grænsen og at gaa i Land forskellige Steder paa Sjælland, deriblandt ved Langelinie, om kort Tid vilde tyske Bombardementsmaskiner være over København; de havde Ordre til foreløbig ikke at bombardere. Det gjaldt nu om at undgaa Modstand, da en saadan vilde have de frygteligste Følger. Tyskland vilde tilsikre Danmark territorial Integritet og politisk Uafhængighed. Det vilde ikke blande sig i Danmarks indre Styre. Det ønskede blot at sikre Landets Neutralitet. Dertil krævedes den tyske Værnemagts Tilstedeværelse i Danmark under Krigen. Han medbragte et langt Memorandum med Begrundelse og et Aktstykke i 13 Punkter om de Regler, der maatte følges til Sikring af Værne-magten.

Jeg kunde kun flygtig gennemløbe Papirerne. Memorandummet begyndte med en Række Klager mod England og Frankrig. Man havde sikre Beviser for, at det var deres Hensigt at besætte Omraader i de nordiske Stater. Disse havde fundet sig i de sværeste Indgreb i deres Højhedsret. Det maatte antages, at Danmark vilde indtage samme Holdning overfor den forestaaende Aktion, som det desuden ikke havde militære Kræfter til at imødegaa. Derfor maatte Tyskland overtage Beskyttelsen af Danmark. De tyske Tropper kom ikke med fjendtlig Hensigt; de vilde ikke benytte de besatte Punkter som Operationsbasis mod England, saa længe de ikke blev tvunget dertil ved engelske og franske Skridt. Besættelsen tjener danske Interesser ved at sikre Landet mod at blive Krigsskueplads. Man ventede, at Regeringen og Folket vilde vise Forstaaelse og ikke gøre Modstand. Modstand vilde blive brudt med alle Midler. I den Aand, der fulgte af det længe bestaaende gode dansk-tyske Forhold, erklærede Rigs-regeringen, at Tyskland ikke havde til Hensigt at antaste Kongeriget Danmarks territoriale Integritet og politiske Uafhængighed, nu eller i Fremtiden.

De 13 Punkter angav de Foranstaltninger, man ansaa for nødvendige. De væsentligste var Opfordring til Folk og Værnemagt i Danmark om at undlade Modstand, til Værnemagten om Samvirke med de tyske Befalingsmænd. De danske Tropper vilde beholde deres Vaaben, saa længe deres Holdning tillod det. Kystbefæstninger og lignende skulde overdrages uskadt; der skulde gives Oplysning om Minespærringer, gennemføres Mørklægning; Samfærdselsmid-lerne skulde holdes i Gang, Forbindelsen med Udlandet foreløbig afbrydes; Presse og Radio maatte ikke bringe militære Efterretninger, der ikke var billi-gede af den tyske Værnemagt, Radioen skulde være til Raadighed til Kund-gørelser fra denne o.s.v.

Jeg sagde som Svar, at Paastanden om engelske Besættelsesplaner overfor Danmark var helt grundløs; der var ingen Mulighed for noget saadant; jeg protesterede mod den Neutralitetskrænkelse, der efter Gesandtens Meddelelse var i Færd med at foregaa; jeg kunde ikke give Svar paa Kravene; jeg maatte forelægge dem for Kongen og Statsministeren; Gesandten vidste som alle andre, at vore Militærstyrker havde Ordre til at imødegaa Neutralitetskræn-kelser, saa Kampe fandt formodentlig allerede Sted.

Renthe-Fink svarede, at han forstod, at Sagen maatte forelægges Kongen og Statsministeren, men det hastede, ikke mindst for at undgaa et Luftbombar-dement.

Jeg telefonerede til Forsvarsministeren og sagde ham, hvad der forelaa, og gennem ham fik vi Aftale om at komme til Kongen. Renthe-Fink og hans Ledsager tog til Gesandtskabet. Direktør Mohr og jeg tog til Amalienborg. Lidt efter Kl. 5 samledes efterhaanden i Kongens Forværelse Statsministeren, For-svarsministeren, General Prior, Admiral Rechnitzer, Direktør Mohr, Kabinets-sekretær, Kammerherre Bardenfleth, Kongens Adjudant Kaptajn Schliehtkrull og jeg. Medens vi ventede paa Kongen, gennemgik jeg den tyske Henvendelse for de tilstedeværende. Imedens ringede den tyske Gesandt utaalmodig efter at faa Svar. Direktør Mohr sagde ham, at Kongen endnu ikke var til Stede.

Side 16

Kl. 5.30 kom Kongen. Først kom Statsministeren ind til ham og umiddelbart derefter tillige jeg. Jeg gav Besked om de tyske Krav. Derpaa kom desuden Forsvarsministeren, General Prior og Admiral Rechnitzer ind. En kortvarig For-handling fulgte. Kongen spurgte, om man ikke burde fortsætte den Kamp, der antagelig var i Gang, noget. Forsvarsministeren og Viceadmiralen anbefalede, at man allerede nu skulde opgive Modstanden. General Prior tilraadede Kongen at tage til Høveltelejren og optage Kampen med de derværende Sol-dater. Kongen afviste dette. Han spurgte, vendt til mig, om en kortvarig Fort-sættelse af Kampen ikke kunde have Betydning overfor Udlandet. Jeg svarede, at en saadan næppe vilde gøre nogen Forskel med Hensyn til Udlandets Bedømmelse.

Under Samtalen var Kronprinsen og til sidst ogsaa Dronningen til Stede. Henimod Kl. 6 sluttede Kongen Forhandlingen med Beslutning om, at Kampen skulde standse. Da Telefonforbindelsen nu ikke virkede, tog Direktør Mohr i Bil til det tyske Gesandtskab for at overbringe Svaret.

Ministrene samledes derpaa efterhaanden i Marineministeriet. Her gaves Beretning om Begivenhederne, og Ministermødet tiltraadte den paa Amalienborg trufne Beslutning. En Henvendelse til Befolkningen formedes. Den forelagdes af Statsministeren for Kongen og udsendtes derpaa med en personlig Tilføjelse af Kongen. Jeg sagde ved Ministermødet, at da den Politik, Stauning og jeg havde fulgt med det Maal ved en ligelig Neutralitetspolitik at holde Landet uden for Krigsbegivenhederne, var glippet, vilde det være naturligt, at i hvert Fald jeg gik af. De andre Ministre svarede, at det var helt umuligt, at vi saaledes lod dem i Stikken. Jeg sagde, at det var jo ikke Hensigten at svigte dem, men jeg havde villet nævne Spørgsmaalet til Overvejelse. Flere af dem optog derimod nu det Forslag, jeg havde stillet Fredag den 5., om at søge Venstre og det konservative Parti repræsenteret i Ministeriet. Det blev til, at vi skulde opfordre de to Partier til at lade sig repræsentere ved tre Medlemmer fra hvert af dem. Det aftaltes at indkalde Rigsdagen til Møde om Aftenen.

Ved Mødet med Partiformændene Mandag Aften var det bestemt at mødes igen Tirsdag den 9. Kl. 15. Her var af Ministrene Statsministeren, Forsvars-ministeren og jeg til Stede. Der gaves Beretning om Begivenhederne, og der foregik en Drøftelse af Deltagelse i Ministeriet fra Venstres og det konservative Partis Side. Jeg anbefalede meget stærkt denne Deltagelse.

Ministeriet holdt i Dagens Løb Møder med Forhandling om Spørgsmaal, der rejste sig i Anledning af Besættelsen. Ved et Møde om Aftenen, lige før Rigsdagsmødet, meddelte Statsministeren, at der var Tilslutning til de to Partiers Deltagelse i Ministeriet, og hans Tale til Mødet godkendtes.

Den Protest, jeg om Natten havde fremsat mundtlig overfor den tyske Gesandt, formedes samme Dag i en Skrivelse til Gesandten, hvori det sagdes, at den danske Regering havde bemærket sig Erklæringen om, at de tyske Troppers Betrædelse af dansk Jord ikke var sket i fjendtligt Sindelag, og at man ikke agtede at antaste Danmarks territoriale Integritet eller politiske Uafhængighed nu eller i Fremtiden; Regeringen havde besluttet at ordne Forholdene i Landet under Hensyntagen til den skete Besættelse, men fremsatte en alvorlig Protest mod Krænkelsen af Danmarks Neutralitet.

I Dagens Løb modtoges fra det tyske Gesandtskab endnu et Memorandum, der viste, at man ikke betragtede de 13 Punkter som udtømmende. Man fremsatte 4 nye Punkter: Repræsentanter for Lande i Krig med Tyskland maatte afrejse; Presse og Radio maatte ikke virke i tyskfjendtlig Aand; Grænsepoliti og Toldopsyn maatte opretholdes, det var ikke Hensigten at begrænse det danske Politis Virksomhed; den danske Produktion maatte fortsættes.

Den Beretning, jeg her har givet, er skrevet med Benyttelse af de Papirer, jeg i øjeblikket har til Raadighed. Indberetninger og lignende er kun refereret i Hovedtræk, idet jeg har forudsat, at den højtærede Kommission er i Besiddelse af de i Ministerierne beroende Aktstykker.

P. Munch.

Side 17

 

3. Christiansborg, den 12. Juli 1945

Til Hr. fhv. Minister H. P. Hansen

Jeg har ikke det i Deres Brev af 11. ds. * 1) omtalte Privatbrev fra Kammer-herre Zahle. Jeg afleverede det efter Modtagelsen i Udenrigsministeriet, og her blev det, efter hvad der senere er meddelt mig, d. 9. April tidlig om Morgenen ved en Fejltagelse tilintetgjort af Ministeriets Arkivar.

Deres ærbødige. P. Munch.

* 1) Ved Kommissionens Skr. af 11. Juli anmodede man, under Henvisning til at fhv. Udenrigsminister Dr. Munch i sin Indberetning, foran Bilag 2, anførte at have modtaget et Privatbrev fra den danske Gesandt i Berlin Kammerherre Zahle, om at faa nævnte Brev overleveret.

Side 18

 

4. Udenrigsministeriet

København, den 6. Juli 1945.

Den af Folketinget under 15. Juni 1945 nedsatte Kommission i Henhold til Grundlovens § 45.

I Skrivelse af 20. Juni d. A. har Kommissionen anmodet Udenrigsministeriet om at erholde saadanne i Ministeriet beroende Aktstykker vedrørende politiske og militære Forhold, som kan tjene til Bedømmelse af, hvorvidt der er Grundlag for at gøre Ansvar gældende overfor Ministre eller andre særlige ansvarlige i Forbindelse med Danmarks Besættelse af tyske Tropper den 9. April 1940. Endvidere har Kommissionen anmodet om at faa overladt Dokumenter o. lign., der eventuelt maatte være forefundet i det herværende tyske Gesandtskab, og som har Forbindelse med nævnte Begivenheder.

I denne Anledning fremsender Udenrigsministeriet hoslagt Fotokopier af følgende 32 Aktstykker:

1. Udenrigsminister Munchs udaterede Optegnelser om Begivenhederne fra den 4. til den 9. April 1940,

2. Direktør Mohrs udaterede Optegnelser om Begivenhederne den 4. og 5. April 1940,

3. Telefontelegram Nr. 25 fra Gesandtskabet i Berlin vedrørende Legations-sekretærens Rejse til København med Meddelelse, modtaget i Udenrigsminis-teriet den 4. April 1940 Kl. 1.15,

4. Kammerherre Zahles politiske Indberetning Nr. XXII af 4. April 1940 vedrø-rende den forestaaende "Aggression" mod Danmark (modtaget samme Dag),

5. Kammerherre Zahles politiske Indberetning Nr. XXIII af 5. April 1940 vedrø-rende den svenske Gesandts Forespørgsel til den tyske Statssekretær, modtaget samme Dag,

6. Kammerherre Zahles politiske Indberetning Nr. XXIV af 6. April 1940 vedrø-rende den indtrufne Situation, modtaget samme Dag,

7. Chiffertelegram fra Gesandtskabet i Berlin Nr. 26 af 7. April 1940 vedrø-rende en tysk Transportflaades Afgang fra Stettin, dechiffreret den 7. April 1940 Kl. 18.35,

8. Kammerherre Zahles politiske Indberetning Nr. XXV af 8. April 1940 vedrø-rende bl. a. Hans kongelige Højhed Prins Axels Ankomst,

9 Udenrigsminister Munchs Udkast til Svar paa det af Minister von Renthe-Fink den 8. April 1940 stillede Spørgsmaal angaaende Danmarks Stilling i Tilfælde af tysk Neutralitetskrænkelse,

10. Svar afgivet telefonisk til Minister von Renthe-Fink af Direktør Mohr den 8. April 1940 Kl. 21.45,

11. Direktør Mohrs Notat angaaende det til Minister von Renthe-Fink tele-fonisk afgivne Svar den 8. April 1940 Kl. 21.45.

Side 19

12.*) Den tyske General Kaupisch’s Opraab til den danske Befolkning ned-kastet om Morgenen den 9. April 1940,

13.*) Den tyske Rigsregerings Memorandum til den danske Regering af 9. April 1940,

14.*) Den tyske (udaterede) ,,Aufzeichnung" overgivet Udenrigsministeriet den 9. April 1940,

15.*) Kongens Opraab til det danske Folk af 9. April 1940,

16.*) Udenrigsministeriets Cirkularnote af 9. April 1940 til de herværende udenlandske Gesandtskaber angaaende den tyske Besættelse af Danmark,

17.*) Udenrigsministeriets Cirkulartelegram af 9. April 1940 til de danske Repræsentationer i Udlandet vedrørende den tyske Besættelse af Danmark,

18.*) Udenrigsminister Munchs Note af 9. April 1940 (afsendt 10. April 1940),

19. Kammerherre Zahles politiske Indberetning Nr. XXVI af 9. April 1940 vedrørende Meddelelsen om de tyske Troppers Indmarch og Hans kongelige Højhed Prins Axels Samtale med Rigsmarskal Göring,

20. Referat (udateret) af Hans kongelige Højhed Prins Axels Samtale med Rigsmarskal Göring den 9. April 1940,

21.*) Memorandum (udateret) fra det tyske Gesandtskab afleveret til Uden-rigsministeriet den 10. April 1940 med 4 Bilag angaaende 1. Behandlingen af fjendtlige Repræsentationer og fjendtlig Ejendom i Danmark, 2. Presse og Radio, 3. Politi og Toldvæsen, 4. Opretholdelse af Erhvervslivet,

22. Kammerherre Zahles politiske Indberetning Nr. XXVII af 11. April 1940 vedrørende Kammerherrens Samtale med Rigsudenrigsminister von Ribbentrop (modtaget i Udenrigsministeriet den 12. April 1940),

23.*) Avisartikel i HAMBURGER FREMDENBLATT den 11. April 1940 inde-holdende en Beskrivelse af de tyske Troppers Landgang i Korsør,

24.*) Memorandum af 12. April 1940 fra det tyske Gesandtskab (den Rigsbe-fuldmægtigede) vedrørende tyske Delegerede til de forskellige danske Admini-strationsgrene,

25.*) Verbalnote af 13. April 1940 fra det tyske Gesandtskab vedrørende en Til-forordnet i Erhvervsforhold,

26.*) Verbalnote af 15. April 1940 fra det tyske Gesandtskab vedrørende en Tilforordnet for ,,Innere Verwaltung",

27.*) Referat af Møde i Udenrigsministeriet den 15. April 1940 af Central-administrationens øverste Embedsmænd til Drøftelse af visse ved den tyske Besættelse opstaaede Spørgsmaal,

28.*) Artikel i NORDISCHE RUNDSCHAU den 17. April 1940 indeholdende en Beskrivelse af de tyske Troppers Indmareh i Jylland,

29.*) Udenrigsministeriets Verbalnote af 30. April 1940 til det tyske Gesandt-skab angaaende Retsgrundlaget for Besættelsen,

30.*) Kammerherre Zahles Indberetning Nr. XL af 3. Juni 1940 vedrørende de danske Myndigheders Holdning, modtaget i Udenrigsministeriet den 4. s. M.,

31.*) Radioudsendelse af 12. Juli 1940 angaaende Danmarks Stilling efter den tyske Besættelse,

32.*) Avisartikel i MAGDEBURGISCHE ZEITUNG for den 31. Marts 1942, inde-holdende et Interview med General Kaupisch om Besættelsen af Danmark.

Med Hensyn til Dokumenter o. lign., som eventuelt maatte være forefundet i det herværende tyske Gesandtskab, og som har Forbindelse med de den 9. April 1940 stedfundne Begivenheder, bemærkes, at Udenrigsministeriet ikke har modtaget noget Materiale af denne Art, men at man paa den givne Foranledning har anmodet de herværende allierede Militærmyndigheder om Oplysning om, hvorvidt saadanne Aktstykker maatte være kommet i sammes Besiddelse. Naar Svar foreligger, skal man herfra underrette Kommissionen.

J. Christmas Møller

Aktstykker mærket *) er Ikke optrykt.

Side 20

1. Udenrigsminister Munchs (udaterede) Optegnelser om Begivenhederne fra den 4. til den 9. April 1940

Torsdag den 4. April. Om Aftenen ved 7-8 Tiden kom Legationssekretær Schøn fra Berlin til mig hjemme med Indberetning af samme Dag fra Z. Den gik ud paa, at i Marineattachékredse i Berlin mente man at have Efterretninger om tyske Planer om snarligt Angreb paa Danmark, Norge, Holland og Belgien; for Danmarks Vedkommende angaves det at gælde Luftbaser i Jylland. Jeg tog straks ud til Stauning, og vi tog derefter til Amalienborg, hvor vi forelagde Indberetningen for Kongen.

Fredag den 5. April. Om Formiddagen var Stauning og jeg atter hos Kongen. Der var to Ministermøder, om Formiddagen og Kl. 14.30.¨

Fra Udenrigsministeriet spurgte vi i Oslo og Stockholm om Opfattelsen dèr. Det viste sig, at de dèr ikke havde tillagt Meddelelserne afgørende Betydning; man vilde intet foretage; den svenske Gesandt havde dog spurgt i det tyske Udenrigsministerium om formentlige Skibssamlinger ved Swinemünde; han havde ingen Oplysning faaet; i Stockholm havde man paa anden Vis Besked om Skibssamlingerne, og man mente at have konstateret, at Rygterne derom var meget overdrevne. (I Dagens Løb underrettede Forsvarsministeren de militære Myndigheder). * 1)  Det i Parentesen anførte er overstreget i Manuskriptet.

Zahle havde i Indberetningen nævnt den Mulighed at spørge i det tyske Udenrigsministerium; fra Udenrigsministeriet telefonerede vi til ham, at den svenske Gesandt havde spurgt. Han oplyste, at Richert nu havde fortalt ham om sin Henvendelse i Udenrigsministeriet. Zahle var derefter bestemt mod selv at spørge dèr, da han ikke ventede andet Svar end det, Richert havde faaet. Om Aftenen kom med Flyvemaskine nyt Brev fra Zahle. Det kom ud til mig direkte derfra, og jeg lod det straks gaa videre til Kongen. Det virkede beroligende, idet det gik ud paa, at det, der var Tale om, var ,,Planer" for det Tilfælde, at Englænderne angreb Norge, eller Rygter, der udspredtes for at vildlede.

Lørdag den 6. April. Kl. 11.15 var jeg hos Kongen lige efter at Stauning havde været der. Der var Ministermøde Kl. 10. Vi havde nu en første Meddelelse om de fransk-engelske Noter til Sverige, og vi gik ud fra, at Noten til Norge var af samme Indhold, hvilket siden bekræftedes. Disse rejste ikke bestemte Krav, syntes at være Indledning til en længere Forhandling; Situationen syntes derfor væsentligt afspændt. Det aftaltes om Lørdagen, at Mohr skulde rejse til Berlin for gennem mundtlig Forhandling at faa Klarhed i højere Grad, end det kunde ske gennem Indberetninger. Prins Axel rejste dertil Søndag for at tale med Göring om de forestaaende Skibsfartsforhandlinger.

Lørdag Aften modtog jeg fra Zahle en Indberetning, der virkede i samme Retning som Beretningen fra Dagen før. Om Aftenen telefonerede endelig Zahle direkte til mig om Prins Axels og Mohrs Rejse uden at komme nærmere ind paa de andre Spørgsmaal.

Søndag den 7. April. Om Eftermiddagen var Mohr hos mig for at gennem-drøfte de Spørgsmaal, han skulde søge klaret under sin Rejse til Berlin, der var bestemt til Mandag.

Om Aftenen kom Svenningsen ud til mig med et Telefonreferat fra Steensen-Leth. Det var et Par Linier, der gik ud paa, at Transportflaaden fra Swinemünde skulde være gaaet derfra den 4. i vestlig Retning med ukendt Bestemmel-sessted, hvor den skulde være den 11. Da dette syntes ret uforstaaeligt, søgte jeg telefonisk Forbindelse med Zahle, men det lykkedes ikke at faa denne. Jeg telefonerede til Forsvarsministeren og bad ham undersøge, -

Side 21

- om der her forelaa nogen Art af Oplysninger, som kunde forklare denne Meddelelse. Han lod telefonere rundt til de militære Myndigheder. Disse erklærede alle, telefonerede han videre til mig, at der intet usædvanligt var iagttaget, hverken paa Søen, ved Grænsen eller i Nordtyskland. Alt syntes fuld-stændig roligt.

Mandag den 8. April forelaa Meddelelse om de engelske Mineudlægninger paa norsk Territorium. Desuden havde Forsvarsministeren nu Besked om Trawlere m.m. i Kattegat, Troppebevægelser i Retning af Flensborg. Senere oplystes, at der var bestilt Kvarter dèr for 8 - 9 000 Mand. Det opfattedes som sandsynligt, at Skibene var paa Vej til Norge, og at Soldaterne ved Flensborg var beregnede til Sikring for Flyvepladser Syd for Grænsen. Den Mulighed kunde dog foreligge, at et Togt til Norge kunde bringe Fare for, at dansk Søterritorium kunde blive mineret, eventuelt Punkter i Kattegat benyttet.

Om Morgenen var der Ministermøde. Det til Tirsdag indkaldte Partiformands-møde blev fremskyndet til Mandag Aften. Det bestemtes, at Alsing Andersen skulde tage med Stauning og mig til Kongen, hvor vi skulde være Kl. 11.15. Hos Kongen blev truffet Aftale om almindeligt Alarmberedskab og om Indkaldelse af ,,Niels Iuel"s Mandskab.

Kl. ca. 14.00 havde jeg Møde med de nordiske Gesandter. Ingen af dem havde Meddelelse om Ændring i Opfattelsen af den tidligere tyske Meddelelse i Oslo og Stockholm, men Mineudlægningen vakte stor Bekymring.

Kl. 15.30 kom den tyske Minister til mig. Han klagede bittert over Mineud-lægningerne, frygtede Følgerne for Norge, Følger, der tidligere eller senere ogsaa kunde berøre Danmark; han haabede, at vi vilde tage fornuftigt paa det, hvis det skulde blive Tilfældet. Det gjaldt ikke at forurolige. Han understregede stærkt, at det var rent personlige Betragtninger; han havde ingensomhelst Instruks eller Meddelelser. Jeg svarede, at jeg ikke kunde se, de kunde danne Grundlag for nogen Art af Neutralitetskrænkelse; han vidste jo som alle, at vore militære Styrker havde Ordre til at modsætte sig saadanne; der havde længe været Planer om en Prøveindkaldelse af de med Uniform hjemsendte, under den nuværende Situation vilde vel det Spørgsmaal rejse sig nu at foretage denne; han udbrød da rent umiddelbart, at det vilde da være ,,det værste Vanvid".

Jeg lovede at meddele Statsministeren hans Udtalelser og sagde, at han sikkert kunde komme til selv at tale med Statsministeren i Morgen Tirsdag, hvad han gerne vilde. Jeg gik over til Stauning og meddelte ham Samtalen, før jeg begyndte den almindelige Gesandtmodtagelse. Han refererede den ved Ministermødet Kl. 16.30, til hvilket jeg ikke kunde komme paa Grund af Gesandtmodtagelsen. Den franske Minister havde Ordre til at meddele Mineudlægningen. Den engelske, der kom efter ham, havde ingen saadan Ordre. Jeg sagde dem begge, at vi betragtede Mineudlægningen som en alvorlig Neutralitetskrænkelse, der kunde bringe stor Fare for de nordiske Lande, ogsaa for Danmark paa Grund af dettes Beliggenhed, omend ikke saa umiddelbart. Jeg bad dem telegrafere dette hjem. Ingen af dem erkendte, at det kunde bringe Fare for Danmark. Heller ikke de andre Gesandter, der kom i stort Tal, syntes at tro paa nogen Fare for Danmark.

Mohrs Rejse opgaves om Mandagen paa Grund af Mineudlægningerne. Om Aftenen telefonerede den tyske Gesandt til ham; han var foruroliget navnlig ved Muligheden af Indkaldelser, vilde gerne have beroligende Udtalelse. Efter Formandsmødet om Aftenen vekslede nogle af os nogle Ord med Mohr. Det aftaltes, at han kunde sige, at vi regnede med, at der ingen Neutralitets-krænkelse vilde ske; skulde der opstaa Vanskeligheder, vilde vi jo som sædvanlig søge at løse dem gennem Forhandling.

Kl. 8 var Partiformandsmøde. Statsministeren og Forsvarsministeren omtalte dèr de foreliggende Oplysninger. Jeg refererede Samtalerne med Gesandter-ne. Der viste sig intet ønske om Foranstaltninger udover de allerede bestemte. Om Aftenen kom Zahles Mandagsindberetning.

Tirsdag den 9. April. Kl. 4 om Natten blev jeg vækket med Telefonmedde-lelse fra Mohr om, at Renthe-Fink ønskede at komme til mig Kl. 4.20. Jeg bad Mohr ogsaa komme. Jeg telefonerede til Hr. Alsing Andersen og bad ham un-derrette Statsministeren. Kl. 4.20 kom Renthe-Fink sammen med tysk Militær-attaché Petersen.

Side 22

Renthe-Fink sagde, at Tyskland havde sikre Beviser for, at Englænderne vilde sætte sig fast ikke blot i Norge, men ogsaa i Danmark. Tyskland maatte sikre Danmark mod dette. Han udviklede en Del af de Betragtninger, der findes i et Memorandum, som han overrakte sammen med en Optegnelse i 13 Punkter. Tyske Soldater havde nu passeret Grænsen og var i Færd med at gaa i Land forskellige Steder paa Sjælland, deriblandt Langelinie. Bombemaskiner vilde snart være over Byen, foreløbig dog med Ordre til ikke at bombardere. Det gjaldt nu, sagde han, at undgaa Modstand, der vilde faa de frygteligste Følger.

Jeg svarede, at jeg maatte protestere mod den Neutralitetskrænkelse, der efter hans Meddelelse var ved at foregaa, at jeg ikke kunde give Svar paa hans Krav, men maatte forelægge disse for Kongen og Statsministeren, at det jo var bekendt, at vore Militærstyrker havde Ordre til at modsætte sig Neutralitets-krænkelser, saa Kamp var formentlig allerede i Gang. Han erkendte, at jeg selvfølgelig maatte forelægge Sagen for Kongen og Statsministeren, men at det hastede meget stærkt, da Flyvemaskinerne meget snart vilde være over Byen. Jeg svarede, at jeg straks vilde søge Forbindelse med Amalienborg.

Dette lykkedes efter nogen Tid. Jeg telefonerede til Forsvarsministeren, der nu havde Meddelelse om Grænseovergang og om Landsætning de forskellige Steder.

Gesandten og Militærattacheen var imidlertid taget til Gesandtskabet. Kl. ca. 5 kørte Mohr og jeg til Amalienborg, vi hørte da Eksplosioner eller lignende.

I Forværelset paa Amalienborg samledes da ca. 5.15 Statsministeren, For-svarsministeren, General Prior, Admiral Rechnitzer, Mohr og jeg. Kammerherre Bardenfleth og Adjudanten var til Stede. Jeg referede Henvendelsen i grove Træk. Vi ventede noget, før Kongen kom. I Mellemtiden telefoneredes der fra det tyske Gesandtskab til Mohr for at spørge, om Afgørelsen var truffet. Han svarede, at man jo maatte afvente Forelæggelsen for Kongen. Da Kongen kom, kom først Statsministeren ind, ganske kort derefter jeg. Jeg refererede Henvendelsen i Hovedtræk. Derefter kom Forsvarsministeren, General Prior, Admiral Rechnitzer ind. Kronprinsen var til Stede. Der førtes en ganske kort Samtale, hvorefter Beslutningen blev truffet. Under Samtalen foregik Skydning paa Amalienborg Plads og i Amaliegade, og Flyvemaskinerne fløj lavt over Slottet.

Kl. var nu ca. 6. Jeg bad Mohr telefonere til Gesandtskabet, men Telefonen virkede ikke. Han tog da derud med en Vogn, men standsedes flere Gange, saa Meddelelsen først kunde gives henved 6.30, godt 2 Timer efter Indmarchens Begyndelse.

 

2. Direktør Mohrs udaterede Optegnelser om Begivenhederne

den 4. og 5. April 1940

Kammerherre Zahles Beretning af 4. April, der modtoges her samme Dags Aften, gav Anledning til, at jeg næste Dags Formiddag havde en Konference med den herværende norske og den herværende svenske Gesandt. Jeg gjorde dem bekendt med Indholdet af Beretningen, og da man maatte gaa ud fra, at Oslo og Stockholm havde modtaget lignende Beretninger, bad jeg Gesandterne ringe hjem, for at vi kunde faa at vide, hvilken Betydning man i de paa-gældende Landes Udenrigsministerier tillagde de fremkomne Meddelelser.

Et Par Timer efter fik jeg Besked fra Gesandterne.

Den norske Gesandt meddelte kort og godt, at man i Oslo havde modtaget en lignende Beretning fra den norske Gesandt i Berlin, men at man ,,ikke tillagde den nogensomhelst Betydning".

Den svenske Gesandt meddelte, at Rygterne for Stockholm allerede var ,,en gammel Historie". Den svenske Gesandt i Berlin havde i den Anledning for 3 Dage siden rettet en Forespørgsel til Statssekretæren i det tyske Udenrigs-ministerium, der havde svaret, at han ikke havde hørt noget desangaaende, men selvom han havde hørt noget, vilde han næppe have kunnet sige noget, da den Slags Ting hørte til militære Hemmeligheder. Han havde iøvrigt tilføjet noget om, at ingen kunde være forundret, hvis Tyskland forberedte sig paa alle Muligheder.

Fra svensk Side havde man senere gennem en Person, man kunde stole paa, fra selve Stedet modtaget Oplysninger, der gik ud paa, at Rygterne om Skibs- og Troppekoncentrationer var stærkt overdrevne. I Stockholm troede man ikke paa, at Rygterne om et tilsigtet Angreb var rigtige, men man havde, ligesom den svenske Gesandt i Berlin, den Opfattelse, at der forelaa to Muligheder. Den ene var, at det drejede sig om tyske Forberedelser til Modforanstaltninger for det Tilfælde, at de Allierede skulde foretage sig aggressive Handlinger overfor Skandinavien. Den anden Mulighed var, at det drejede sig om Camouflage for helt andre tyske Planer.

Side 23

Efter Modtagelsen af disse Oplysninger ringede jeg til Kammerherre Zahle i Berlin og meddelte, at vi, forinden vi svarede paa det Spørgsmaal, han havde rejst i sin Beretning (om han skulde foretage nogen Henvendelse i det tyske Udenrigsministerium), vilde henstille, at han tog en Samtale med sin svenske Kollega og derefter indberettede paany.

Kammerherre Zahle svarede, at han havde taget en Samtale med sin svenske Kollega samme Dags Formiddag. Han havde forsøgt at faa en saadan Samtale Dagen i Forvejen, inden han afsendte sin Beretning, men det havde desværre ikke været muligt at træffe ham. Efter denne Samtale havde han netop skrevet en ny Beretning, som vi vilde faa i Løbet af Aftenen. Deri fraraadede han at rette nogen Henvendelse til det tyske Udenrigsministerium.

Jeg spurgte, om dette vilde sige, at han efter Samtalen med sin svenske Kollega ogsaa iøvrigt havde ændret Opfattelse.

Kammerherre Zahle svarede, at jeg vel mente med Hensyn til de Konklu-sioner, der kan drages, det var vanskeligt at sige noget om; der var mange Muligheder. ,,Man kunde ikke helt se bort fra den Mulighed, at der var noget om det", f. Eks. Baser paa Østkysten (muligvis Fejlhøring for Vestkysten).

Jeg sagde dertil, at han vel ogsaa havde skrevet noget desangaaende i den nye Beretning, som vi vilde faa i Løbet af Aftenen, hvad han bekræftede.

O.C.M

 

3. Telefontelegram Nr. 25 fra Gesandtskabet i Berlin

vedrørende Legations-sekretærens Rejse til København med Meddelelse, modtaget i Udenrigsministeriet den 4. April 1940 Kl. 1.15.

Telefon-Telegram fra Det kgl. Gesandtskab i Berlin den 4. April 1940 Kl. 1.15.

I Fortsættelse af det af Marineattacheen til Udenrigsministeren overbragte Brev meddeler jeg, at Legationssekretæren Dags Eftermiddag flyver til Køben-havn med vigtig Beretning. Zahle.

4. Kammerherre Zahles politiske Indberetning Nr. XXII af 4. April 1940

vedrørende den forestaaende ,,Aggression" mod Danmark (modtaget samme Dag). Berlin, den 4. April 1940. No. XXII. Danmark-Tyskland. Strængt fortroligt. Med særlig Kurér.

Hr. Udenrigsminister. I. Herved har jeg den Ære at indberette, at den svenske Marineattaché Kl. 13 Dags Dato indfandt sig hos Gesandtskabets Marineattaché og meddelte i kort sammentrængt Form følgende, som han havde fra absolut paalidelig Kilde indenfor Ober-Kommando-Wehrmacht:

1) Der forestaar en ,,Aggression" mod Danmark, som skal finde Sted i næste Uge, 2) samtidig eller muligvis lidt senere forberedes et Indbrud i Holland, muligvis ogsaa Belgien, 3) det er sandsynligt, at Operationerne dernæst fort-sættes mod Syd-Norge, 4) der er intet erfaret om eventuelle Hensigter mod Sverige. 5) Troppe- og Tonnagekoncentrationer (ialt ca. 115.000 Tons) om Swi-nemünde bekræfter sig og skal delvis være indladet, men ikke afgaaet. Der er Meddelelser om, at der i visse Troppeafdelinger drives forceret Uddannelse i Gasangreb, og at dette i flere Tilfælde skal have gjort Tropperne urolige. Man maa forvente en hensynsløs Indsættelse af Krigsmateriel.

Den svenske Marineattaché meddelte, at den svenske Gesandt var under-rettet, og at denne havde anmodet ham om at meddele mig ovenstaaende.

Side 24

II. Umiddelbart efter dette Besøg indfandt den hollandske Militærattaché sig hos Marineattacheen og gav ganske ligelydende Meddelelse.

Han meddelte, at Oplysningerne stammede fra samme meget paalidelige Kilder indenfor tyske Offlcerskredse, som tidligere havde advaret Holland, og som var utilfreds med det nuværende System.

Paa Forespørgsel tilføjede han, at selv om han ikke kunde udtale sig om, hvorvidt disse Planer virkelig vilde blive udført, var han overbevist om Oplys-ningernes Paalidelighed, hvad Planernes Udarbejdelse angaar. Han spurgte, om Danmark var mobiliseret, og anmodede om at blive holdt underrettet om, hvad Gesandtskabet maatte erfare.

Jeg telefontelegraferede derefter til Udenrigsministeriet under Nr. 25.

Jeg er i Tvivl om, hvorvidt jeg mundtlig til Udenrigsministeren eller Statssek-retæren skal nævne disse Meddelelser, forsaavidt angaar deres faktiske Indhold - naturligvis uden Kildeangivelse. Maaske vil sidstnævnte paa Grund af personligt Forhold til mig have vanskeligere ved undvigende Svar. Eventuel Instruktion udbedes.

Nærværende Beretning ledsaget af 1 Gennemslag overbringes af Legations-sekretær Schøn som Kurer pr. Flyvemaskine Dags Eftermiddag. Han bedes sendt tilbage i Morgen Fredag Eftermiddag.

Jeg har den Ære at forblive med den mest udmærkede Højagtelse Hr. Uden-rigsministerens ærbødigste Herluf Zahle.

P.S. Efter at ovenstaaende er skrevet, erfarer jeg, at norsk Gesandtskab har lignende Meddelelser; norsk Kilde angives at være neutral Civilperson; herudover har vi ikke meddelt hinanden noget om Kilder. De norske Medde-lelser gaar ud paa snarligt Angreb paa Holland for at skaffe Basis for Angreb paa den franske Nordfront. Hvad Danmark angaar, skulde Maalet være at skaffe Støttepunkter for Undervandsbaade og Luftbaser paa Jyllands Vestkyst.

D.s. Hr. Udenrigsminister, Dr. phil. P. Munch, Udenrigsministeriet.

5. Kammerherre Zahles politiske Indberetning Nr. XXIII af 5. April 1940

vedrørende den svenske Gesandts Forespørgsel til den tyske Statssekretær (modtaget samme Dag).

Berlin, den 5. April 1940. No. XXIII. Danmark-Tyskland. Strængt fortrolig.  Med Kurér.

Hr. Udenrigsminister. I Forbindelse med min ærbødige Indberetning Nr. XXII af Gaars Dato har jeg den Ære at meddele følgende:

Min svenske Kollega fik i Tirsdags Morges - efter at han havde meddelt sin Regering de Oplysninger, som jeg i Privatbrev, overbragt Dem af Marine-attacheen, havde givet Hr. Ministeren - Ordre til at rette Forespørgsel til Stats-sekretæren om 1) Sandheden af Foranstaltningerne i Stettin og Swinemünde og 2) det eventuelle Formaal med disse. Kun det første Spørgsmaal blev rettet til den paagældende, idet han gjorde et meget alvorligt og ,,préoecuperet" Indtryk og svarede, at han ikke kendte noget til saadanne Foranstaltninger, men, selv om han skulde faa Rygterne bekræftede, ikke vilde være i Stand til at give Oplysninger om Troppebevægelser i et krigsførende Land. Efter dette Svar opgav Minister Richert at udføre Ordrens 2. Del. Det var om Morgenen blevet sagt ham, at Statssekretæren ikke kunde modtage ham om Eftermiddagen, men kun ganske kort Tid ved Middagstid. Grunden hertil var antagelig et stort Møde ogsaa af de ledende Militære hos Rigskansleren Tirsdag Eftermiddag.

Det er paa ingen Maade min Tanke at svække de foruroligende foreliggende Indicier, naar jeg peger paa Muligheden af, at den tyske Regering har ventet en allieret væsentlig aktiveret Krigsførelse uden Hensyn til neutrale danske og norske Rettigheder, og at Foranstaltninger for alle Tilfældes Skyld er blevet forberedte, men mulig stillede i Bero efter den britiske Premierministers Tale, der var betydelig mindre skarp end fra flere Sider ventet.

Side 25

Vi har, som Hr. Ministeren vil vide, i de forløbne Krigsmaaneder set en Række tyske Planer mod Vest lagt og foreløbig ikke udførte.

Jeg tør ogsaa henlede Opmærksomheden paa, at Meddelelserne fra ,,utilfredse Officerer" maaske maa tages med et vist Forbehold. De kunde vel være beordret til visse ,,Indiskretioner" for at fremkalde visse Reaktioner, der formentes at kunne være af Interesse. Det er muligt, at den tyske Regering tror paa Muligheden af en engelsk Landgang i Narvik og derfra videre Indmarche i Sverig mod Kiruna, en Plan, der forekommer mig at høre hjemme i Fantasiens Verden. Hvis dette imidlertid er Tilfældet, kunde Foranstaltningerne være Forberedelser til Modstand herimod. At Sverig vilde og kunde modsætte sig en saadan Indmarche, kan vel betragtes som givet. Og derom er den tyske Regering næppe i Tvivl.

Som det af ovenstaaende vil fremgaa, er jeg i Stand til at meddele Fakta - saaledes som de synes at være - men ikke i Stand til herfra at drage konkrete Konklusioner af mere eller mindre alvorlig Art. Jeg anser det dog for min Pligt at udtale, at den kongelige Regering pan ingen Maade bør skyde den Tanke fra sig, at Situationen kan være yderst alvorlig eller i Løbet af Dage eller Timer blive det. Øjeblikket turde derfor, efter min ærbødige Formening, være inde til snarest at tage under den grundigste Overvejelse, hvad der - under de forskellige mulige Gradationer i Situationens Udvikling - vil være at foretage.

Jeg tilføjer, at det er mig bekendt, at herværende danske Presse-repræsentanter er foruroligede ved den usædvanlige Tillukkethed, der vises dem af deres sædvanlige officielle Forbindelser, der i Modsætning til, hvad der ellers er Tilfældet, ikke engang har reageret overfor visse Meddelelser i den danske Presse, saaledes heller ikke den i ,,Nationaltidende"s Gaarsnummer fra engelsk Kilde omtalte Meddelelse om militære Forberedelser ved den tyske Østersøkyst.

Nærværende Beretning ledsaget af 1 Gennemslag indsendes med Kurér pr. Flyvemaskine Dags Eftermiddag. Jeg har den Ære at forblive med den mest udmærkede Højagtelse Hr. Udenrigsministerens ærbødigste Herluf Zahle. Hr. Udenrigsminister, Dr. phil. P. Munch, Udenrigsministeriet.

 

6. Kammerherre Zahles politiske Indberetning Nr. XXIV af 6. April 1940

vedrørende den indtrufne Situation (modtaget samme Dag).

Berlin, den 6. April 1940. No. XXIV. Danmark-Tyskland. Strængt fortroligt.  Med Kurér.

Hr. Udenrigsminister. I Forbindelse med mine ærbødige Indberetninger Nr. XXII og XXIII tillader jeg mig at fremkomme med følgende Betragtninger med Hensyn til den øjeblikkelige Situation.

Hr. Ministeren vil af sidstnævnte Indberetning have forstaaet, at jeg i Øjeblik-ket ikke anser en efter Ordre foretagen Henvendelse af mig til den tyske Regering med Hensyn til de paa Østersøkysten foretagne Foranstaltninger som opportun. Af følgende Grunde:

1) Sandsynligheden for et klart Svar er ringe.

2) Fremsættelsen af en Forespørgsel gør et - eventuelt ubehageligt - Svar lettere, og

3) kan jeg som Underskriver af Ikke-Angrebspagten - med Fare for at blive haanet af et almindeligt Publikum - ikke bringes til ganske at se bort fra denne og dens Protokol, der dog indtil videre paa et bestemt Omraade har vist nogen Effektivitet. At vise en manglende Tillid til internationale Aftaler svækker disses Kraft.

Side 26

Det er ikke min Sag - uspurgt - at give Regeringen Raad med Hensyn til, hvad der fra dennes Side bør foretages under de Muligheder, som Situationen frembyder. Det er heller ikke min Mening at give Udtryk for nogen Optimisme, naar jeg tillader mig at fremkomme med følgende Betragtninger.

Jeg ser ikke, at dansk Sø- og Landterritorium under den i øjeblikket værende militærpolitiske Situation kan have anden Betydning end som Støttepunkter for Flyvere og Undervandsbaade, aktivt som nærmere Udfaldsbasis, passivt som Havne og Ankerpladser for maritime Stridskræfter, der er bestemt til at sikre Søfærdselslinierne fra Lindenes til Helgolandsbugten eller til Spærring af Skagerak. Dansk Territoriums Anvendelse hertil er ikke synderligt lovende under Hensyn til manglende egnede Havne og i alt Fald i Øjeblikket - Flyvepladser.

Hr. Ministeren vil i mit ærbødige Nr. XXII have lagt Mærke til Meddelelsen om Sammendragning i tyske Østersøhavne af en betydelig Tonnage egnet til Indskibning af Militær o.s.v. Det forekommer mig, at Anvendelse af Tonnage ikke er nødvendig af Hensyn til en eventuel ,,Aggression" mod Danmark, hvor Landforbindelsen frembyder en nem og ikke hindret Adgang i alt Fald til den Del af Landet, som under den nu foreliggende Situation synes naturligst at kunne komme i Betragtning.

Hvis det er rigtigt hvad jeg her hører, at den tyske Regering mener at have undervurderet den Effektivitet, med hvilken de Allierede havde kunnet indgribe i den russisk-finske Konflikt, eventuelt med Benyttelse af skandinavisk Territorium, er der Grund til at formode, at de nu trufne Foranstaltninger paa den tyske Østersøkyst snarere er en Forberedelse til et kraftigt Fremstød mod norsk Territorium, hvis allierede Stridskræfter skulde sætte sig fast paa dette Lands Sø- eller Landterritorium. Jeg forstaar, at den tyske Regering i den sidste Tid 2 Gange i Oslo har henledt Opmærksomheden paa, at en saadan Aktion fra de Allieredes Side vilde have en øjeblikkelig Kontraaktion fra tysk Side til Følge.

Igaar fandt der en Førsteopførelse Sted af en Film om det tyske Flyvevæsens Indsats i Krigen med Polen. Den viste, hvorledes dette store Land med en Fredsstyrke paa 30 Divisioner i Løbet af 18 Dage forvandledes til Kvadratmile af rygende Ruiner. Hr. Göring, der havde indbudt til denne Forestilling - ogsaa Missionschefer og Militærattacheer med Fruer - vistes til sidst paa den hvide Dug med Udtalelser om Englands sikre ødelæggelse. Det sidste Billede var et Englandskort, der blev større og større og til sidst knustes af en Bombe-eksplosion.

Nærværende Beretning ledsaget af et Gennemslag indsendes med Kurér pr. Flyvemaskine Dags Eftermiddag. Jeg har den Ære at forblive med den mest udmærkede Højagtelse. Hr. Udenrigsministerens ærbødigste Herluf Zahle.

P.S. Paa Grund af de ofte fantastiske Tal, der nævnes, kan det have sin Inte-resse at erfare, at kyndige fremmede Militære anslaar det tyske militære Flyve-væsens første Linje til ca. 9.000 Maskiner, deraf Halvdelen svære Bombe-maskiner, ca. 2.500 Jagere og Resten Specialmaskiner, f. Eks. Spejder-maskiner. Dertil kommer en Reserve paa ca. 6 000, hvortil uddannet Personale ikke findes.

Det tyske Flyvevæsen har stor Respekt for den franske Flyveruddannelse, mindre for Materiellet. Omvendt er Tilfældet for det engelske Flyvevæsens Vedkommende. Det skal være de tyske Maskiner forbudt at indlade sig i Kamp med Maskiner af Spitfire- og Curtis-Typen paa Grund af disses langt mindre Vingebelastning.

Som ret usikkert Rygte har jeg hørt, der i Holsten skulde befinde sig 4 Divisioner af Linjen. Jeg har ogsaa hørt sige, at den tyske Generalstab ikke særlig gerne ser en Udvidelse af Fronterne under Hensyn til den ønskelige Koncentration paa Vestfronten.

D.s. Hr. Udenrigsminister, Dr. phil. P. Munch, Udenrigsministeriet.

Side 27

7. Chiffertelegram fra Gesandtskabet i Berlin Nr. 26 af 7. April 1940

vedrørende en tysk Transportflaades Afgang fra Stettin (dechiffreret den 7. April 1940 Kl. 18.35). Udenrigsministeriet. Chiffertelegram fra Gesandtskabet i Berlin (indtelefoneret til den vagthavende Sekretær af Legationsraad Steensen-Leth) den 7. April 1940. - Erfaret Transportflaade forladt Stettin 4. April, Kurs Vest. Bestemmelse ubekendt, men forventes naaet 11. April. Dänische Gesandt-schaft. Læst 7. April 1940 Kl. 18.35. A.H.

8. Kammerherre Zahles politiske Indberetning Nr. XXV af 8. April 1940

vedrørende bl.a. Hans kongelige Højhed Prins Axels Ankomst.

Berlin, den 8. April 1940. No. XXV. Danmark-Tyskland. Strængt fortroligt.  Med Kurér.

Hr. Udenrigsminister. I Løbet af Gaarsdagens Eftermiddag erfarer jeg gen-nem Kommandørkaptajn Kjølsen, der formidler Gesandtskabets Forbindelse med de andre Specialattacheer, fra U.S.A.s Marineattaché, at Transportflaaden har forladt Stettin den 4. ds. med vestlig Kurs over Østersøen. Denne mener at vide, at Destinationshavnen skal naas den 11. ds. Denne Meddelelse har jeg givet videre til det norske Gesandtskab, der ikke har nogen Militær- eller Marineattaché. Dette sidste kunde tyde paa, at Bestemmelsen var Narvik. Denne Slutning er dog usikker, da man ikke kan vide, hvor længe denne Flaade f. Eks. forbliver i tyske Farvande. Det er forstaaeligt, at Flaaden forlader Stettin, hvor den observeres, og at Overraskelsesmomentet saa vidt muligt ønskes bevaret. Denne Kilde tror ikke paa Offensiv mod Vestfronten i dette Øjeblik. Den hollandske Militærattaehé vil vide, at ,,Befehl" er udgaaet til Transportflaaden: at endelig Bestemmelse er taget med Hensyn til Aktion af denne. Det forlyder, at der ligger eller har ligget Bjergtropper i Nauen, ca. 50 km fra Berlin mod VNV, til hvilke der skal være uddelt Søsygemidler. Danske Udkigsstationer vil muligt have afgivet Meldinger om Transportflaaden, der ogsaa kan tænkes at tage Vejen gennem Kielerkanalen.

De herværende Militærattacheer samt Marine- og Luftattacheer har i længere Tid anmodet om at faa Lejlighed til at aflægge Besøg paa Vestfronten. Denne Rejse var endelig fastsat til igaar Søndag Aften med Kreuznach SV for Mains som foreløbigt Maal. De paagældende skulde være tilbage allerede i Morgen Tirsdag den 9. ds. Den hollandske Militærattaché meldte sig dog i sidste Øjeblik syg, den amerikanske og italienske sendte Afbud, men delegerede deres adjoints. Da det kun drejede sig om en Dag, fandt vi det rigtigst, at Marineattacheen ikke sendte Afbud. Den samme Stilling tog den svenske Marineattaché. Jeg har i Løbet af Dagen i Dag Forbindelse med den hollandske Militærattaché.

Hvad jeg iøvrigt i Løbet af Gaarsdagen har hørt, staar ikke i Modstrid med ovenstaaende Oplysninger. Landfronten ligger stadig i sidste Beredskab. Til nogen Optimisme ser jeg ingen Grund. Er de foranstaaende Meddelelser rigtige, maa man vel nærmest tænke sig, at de tyske Styrker følger en Plan, der ikke er en Følge af, men et Præventiv mod et allieret Fremstød mod de nordlige Vestkyster. Man beskæftiger sig her stærkt med Formodninger med Hensyn til Indholdet af de af den britiske Udenrigsminister, den svenske og den norske Gesandt i London overleverede Noter. At man kan have vanskeligt ved fra vort Synspunkt at se den Fordel, Tyskland kan have af en saadan Aktion, er vel ret irrelevant. Det kommer an paa, hvad Tyskland selv mener fordelagtigst under Hensyn til de almindelige os ubekendte Planer og Krigsmaal. Selv for en Lægmandsbetragtning kan det forstaas, at de nordlige Vestkyster kan frembyde direktere Udfaldspunkter mod den britiske Østkyst. Den norske Vestkyst synes dog hertil at egne sig i højere Grad end Jyllandskysten med dens Mangel paa Havne og Læ.

Side 28

Fra flere Steder siges det mig, at Forholdet mellem Tyskland og Rusland i de allersidste Uger er noget kølnet, Den tyske Presse har faaet Ordre til at behandle Rusland med Høflighed, men Kulde. Denne tyske Holdning synes paavirket af Italien.

I det øjeblik, hvor disse Linier skrives, er jeg ubekendt med det nærmere Indhold af de af de Allierede til Sverrig og Norge overgivne Noter, angaaende hvis konkrete Indhold den tyske Dagspresse intet konkret indeholder. Jeg hører til min Forbavselse Rygter om, at Formuleringen ikke er parallel, men fra fransk Side holdt i en skarpere Tone.

Hans Kongelige Højhed Prins Axel ankom hertil igaar Aftes, og jeg venter Direktør Mohr Dags Aften. Jeg forstaar til fulde den naturlige Begrundelse, der har foranlediget disse Sendelser. Hvis jeg imidlertid forud var blevet afæsket en Udtalelse om disse, vilde jeg have tilladt mig at paapege, at de, hvis Situationen hurtigt udvikler sig efter de nu tilsyneladende Linier, har ringe Chance for at føre til Arrangementer med eller Tilsagn fra den tyske Regerings Side med Hensyn til den danske Skibsfart over Nordsøen. Intet skulde glæde mig mere, end hvis jeg i denne Henseende er for pessimistisk. Jeg er selvfølgelig til Disposition i saa høj Grad, som manglende Instruktioner tillader. Jeg ser her bort fra de Vanskeligheder, som uofficielle Sendelser altid frembyder i dette særdeles formelle Land. En Mistanke om, at Kompetence- endsige Forfængeligheds-hensyn skulde paavirke denne min Indstilling, tør jeg vel formene mig hævet over.

Da jeg af Prins Axel erfarede, at Hans Kongelige Højhed vilde søge at komme i Forbindelse med Marskal Göring og Storadmiral Raeder, fandt jeg det nødvendigt i Fortrolighed for Prinsen at klarlægge den førstnævntes noget spændte Stilling til Hr. von Ribbentrop. Det er overhovedet en ,,ressentiment" i Wilhelmstrasse, som jeg til en vis Grad frygter. Jeg henstillede til Prins Axel foreløbig eller i alt Fald først at søge at henvende sig til Admiral Raeder og maaske lade Modtagelsen dèr være bestemmende for eventuelle videre Skridt. Hvis Prinsen bliver modtaget af Raeder inden denne Beretnings nødvendige Afsendelse, skal jeg meddele om Mødets Forløb. Prins Axels Stilling, Erfaring og Charme, dermed regner jeg selvfølgelig. Men under nuværende Forhold frygter jeg for, at disse udmærkede Betingelser ikke her har tilstrækkelig Slagkraft, i alt Fald ikke under den øjeblikkelige Situation, saa vidt jeg - mangelfuldt - er i Stand til at overskue den.

Hr. Ministeren vil ikke misforstaa mig, naar jeg i Ærbødighed tillader mig at advare imod for stærkt at parallelisere mellem den nuværende Krig og ,,Verdenskrigen". Forholdene kan let og hastigt udvikle sig paa en ganske anden og farligere Maade. Vi kan ikke slaa os til Taals med Præcedenser. Vi kan i den nærmeste Fremtid fra begge krigsførende Parters Side blive stillet overfor Problemer, til hvilke ingen ,,Forakter" findes uden at gaa ret langt tilbage i Historien.

Efter at ovenstaaende er skrevet, erfarer jeg, at Reuters Bureau skal have meddelt, at den britiske Flaade vil udlægge Miner i norsk Territorialfarvand, og at man fra tysk Side er forberedt paa dette Skridt og vil træffe sine Modforan-staltninger.

Nærværende Beretning, der bedes betragtet som strengt fortrolig, indsendes Dags Eftermiddag med Kurér pr. Flyvemaskine. En Genpart medfølger. Jeg forbliver med den mest udmærkede Højagtelse Hr. Udenrigsministerens ærbødigste Herluf Zahle.

P.S. 1. Efter at ovenstaaende er skrevet, erfarer jeg, at Direktør Mohrs Rejse er udsat.

P.S. 2. Efter Aftale med Prins Axel lod jeg Kl. 10 Legationsraaden telefonere til Admiralens Adjudant for i Prinsens Navn at anmode om Modtagelse. Kort efter telefonerede Auswärtiges Amt’s Protokolafdeling og bad om Samtale med mig, under hvilken Hr. v. Dörnberg meddelte mig, at Prinsens Ankomst var indberettet af den tyske Gesandt i København. En Attaché vilde blive sendt til Gesandtskabet. Denne, en Hr. v. Bredow, kom med Vogn og ventede her paa Besked fra Admiralen, en Besked som til dette øjeblik - Kl. 1.30 - ikke er kommet.

P.S. 3. Den svenske Gesandt har personlig givet Møde hos mig og meddelt, at han fra en god Kilde, som han dog ikke kunde nævne, havde erfaret, at de tyske Planer skulde gaa ud paa en hel eller delvis Besættelse af Danmark og Norge.

Side 29

P.S. 4. Det er meddelt mig fra ret god Kilde, at de tyske Gesandter i Oslo og Stockholm igaar kom hertil i Flyvemaskine for om Eftermiddagen i Auswärtiges Amt at faa Instruktioner af den tyske Rigsudenrigsminister. Indtil dette øjeblik - 2.15 - ingen Besked fra Auswärtiges Amt eller Admiral med Hensyn til Prins Axel.

P.S. 5. I dette øjeblik, Kl. 3, kom der Meddelelse om, at Ambassadør Ritter Kl. 5.30 vilde modtage Prins Axel i Auswärtiges Amt. Hans Kongelige Højhed tager derhen. Fra anden Side er intet hørt. Hvis Prinsen kan faa Plads i Flyve-maskinen i Morgen tidlig, tager han denne. Om muligt giver jeg telefonisk Meddelelse om Afrejsen. Jeg forlader ikke Gesandtskabet idag.

D.s. Hr. Udenrigsminister, Dr. phil. P. Munch, Udenrigsministeriet.

10. Svar afgivet telefonisk til Minister von Renthe-Fink af Direktør Mohr den 8. April 1940 Kl. 21.45

Wir rechnen damit, dass Sie unsere Politik kennen und Verstilndnis dafür haben und dass wir weiterhin von den Kriegsereignissen unberührt bleiben können. Solite irgend welche Schwierigkeiten entstehen, werd,en wir uns bestreben, diese zu beseitigen i demselben freundlichen Geiste, in weichem schwierige Fragen zwischen Deutschland und Dänemark bisher gelöst worden sind.

11. Direktør Mohrs Notat

angaaende det til Minister von Renthe-Fink telefonisk afgivne Svar den 8. April 1940 Kl. 21.45. Givet Minister Renthe-Fink 8. April Kl. 21.45 telefonisk efter Bemyndigelse i Møde i Rigsdagen, hvor Statsministeren, Udenrigsministeren, Finansministeren og Forsvarsministeren foruden jeg var til Stede. O.M.

19. Kammerherre Zahles politiske Indberetning Nr. XXVI af 9. April 1940

vedrørende Meddelelsen om de tyske Troppers Indmarch og Hans kongelige Højhed Prins Axels Samtale med Rigsmarskal Göring.

Berlin, den 9. April 1940. No. XXVI. Danmark-Tyskland. Strængt fortroligt. An-tagelig med H.K.H. Prins Axel som Kurér.

Hr. Udenrigsminister. Angaaende Prins Axels Samtale med Dr. Ritter Gaars Eftermiddag, vil Hans Kongelige Højhed sikkert straks efter Hjemkomst aflægge Beretning til Hr. Ministeren. Prinsen udsatte sin Afrejse, da det blev ham sagt, at han muligt vilde kunne se Göring eller Raeder idag. Kl. 9 meddeler Prinsen mig, at Göring vilde se ham her i Byen Kl. 10,45, hvorefter han begiver sig til Gesandtskabet. Kl. 9.15 meddeler U.S.A.s Chargé d’Affaires mig telefonisk, at den engelske Radio bringer en ubekræftet Meddelelse om tyske Landstrids-kræfters March mod den danske Grænse, at Udskibning af Tropper i København skulde være begyndt, at den norske Regering skal have forladt Oslo, og at der skulde herske Krigstilstand mellem Norge og Tyskland. Den paagældende kommer her Kl. 10.30. Kl. 9.45 meddeler en herværende dansk Korrespondent, at han og hans danske Kolleger samt norske Presserepræsentanter er kaser-nerede ,,for deres egen Sikkerhed" paa Hotel Kaiserhof. De synes ikke foreløbig at være forhindret i indenbys Telefonering.

Side 30

Angaaende ,,Transportflaaden" indeholder den tyske Dagspresse ingen Meddelelse. Dens Maal er mig ubekendt. Jeg kan ikke undlade at paapege, at en langsom gaaende Transportflaade (ca. 10 Knob?) selv med Minestrygere og beskyttende Ledsagelse er et let angribeligt Objekt. Dette ved naturligvis den tyske Marine fuldtud og har sine Planer færdige.

Jeg maa vel forudsætte, at min eventuelle telefoniske Forbindelse med Udenrigsministeriet i dag, aaben eller en clair, er truet eller umulig.

Kl. 10.25. Da jeg ikke fra den tyske Regering direkte eller indirekte til dette øjeblik har modtaget nogen Meddelelse, foretager jeg foreløbig intet Skridt.

Kl. 10.30. Den amerikanske Chargé d’Affaires bekræfter ved personligt Besøg sine fornævnte Meddelelser.

Kl. 10.30 er samtlige fremmede Presserepræsentanter kaldt til Møde i Propa-gandaministeriet, eventuelt Auswärtiges Amts Pressebureau.

Kl. 10.55 overrækker en Embedsmand fra Auswärtiges Amt mig en Verbalnote af Dags Dato med som Bilag det Memorandum, som den tyske Gesandt i København Dags Dato har overrakt den kgl. Regering.

Samtidig meddeles det mig, at min norske Kollega er kaldt til den tyske Rigsudenrigsminister.

Kl. 11.25 kommer den schweiziske Gesandt, Hr. Frölicher til mig. Jeg gør ham bekendt med ovennævnte Memorandum.

Kl. 12 kommer Prins Axel tilbage fra Göring, som havde gjort Hans Kongelige Højhed bekendt med Situation og Memorandum. Man vilde ikke berøre Danmarks civile Administration, men den danske Eksport vilde naturligvis gaa til Tyskland, og dette Land vilde forsøge at skaffe Danmark Foderstoffer, Gødningsstoffer, Kul o. lign.

Hele den ulykkelige Situation skyldes den svenske Malmeksport, som synes uundværlig for Tyskland.

Prins Axel afrejser med særlig Maskine Kl. 2. Almindelig Maskine indstillet. Jeg forsøger at give Prinsen nærværende Beretning med.

Jeg mener i Øjeblikket intet at foretage uden Instruktion.

Dette er mulig min sidste direkte Forbindelse. Jeg har den Ære at forblive med den mest udmærkede Højagtelse Hr. Udenrigsministerens ærbødigste Herluf Zahle.

P.S. 1. Hvorledes Tyskland kan levere os Foderstoffer og Gødningsstoffer, er mig uklart.

P.S. 2. Den: beordrede Luftprotest beror her foreløbig.

Hr. Udenrigsminister, Dr. phil. P. Munch, Udenrigsministeriet.

20. Referat (udateret) af Hans kongelige Højhed Prins Axels Samtale med Rigsmarskal Göring den 9. April 1940

- Kl. 9.45 telefonerede v. Bredow til mig paa Bristol, at Göring vilde se mig Kl. 11. Jeg ringede til Zahle og spurgte ham, om der var sket noget nyt i Løbet af Natten; det var der ikke, men han sendte Legationsraaden hen til mig for at fortælle mig, at de om Morgenen havde hørt fra een i den amerikanske Lega-tion, at der var Rygter om, at Tyskerne tidligt om Morgenen havde over-skredet den danske Grænse.

Kl. 11 kom jeg til Göring, som spurgte mig, om jeg var klar over Situationen, til hvilket jeg svarede Nej. Han sagde saa: Vi har besat Danmark og Norge; jeg sagde blot: Ogsaa Danmark. Derpaa gav han mig en Kopi af den Note, som var overrakt Danmark og Norge, og bad mig læse den.

Side 31

Derefter begyndte han at forklare mig, hvorfor Tyskland havde været tvunget til at foretage dette Skridt. Han havde positivt Bevis for, at England og Frankrig vilde have krænket Norges Neutralitet og besat en Del af Landet; Mine-udlægningen var kun en første Begyndelse.

Det var den svenske Malm, det drejede sig om, og Tyskland vilde være i en meget prekær Situation, saafremt de blev afskaaret fra den. De Allieredes Plan var af afskære Tyskland fra Malmen mod Nord og fra Olien mod Syd (Rumæ-nien). Som et Bevis herfor nævnede han Attentatsforsøget i Donau Floden, der, saafremt det var lykkedes, vilde have spærret Floden i flere Maaneder.

Han sagde, at de Allierede nu lagde meget stærkt Tryk paa Tyrkiet, for at faa Lov til at sende deres Orlogsskibe gennem Dardanellerne og derved true Rumænien.

De Allierede vilde erobre Narvik og gennem en Forcering af Sundet tiltvinge sig Adgang til Østersøen for derved at afskære den Del af Malmtransporterne, der gik fra Luleaa.

I dette Øjeblik havde Tyskerne besat Narvik, Bergen og Trondhjem, hvor alt var ,,ruhig", ligesom alt var ,,ruhig" i Danmark, hvis Regering havde været meget fornuftig.

Det var ikke Meningen at anvende det danske - eller det norske Territorium til Basis for Kamphandlinger mod England, medmindre England foretog Angreb mod dem. Dette havde han ad Omveje ladet England vide.

De var i Øjeblikket i Færd med at besætte Stavanger og Oslo; han mente, at Stavanger vilde være i Orden i Løbet af en Times Tid; i Oslofjorden var der blevet skudt fra Forterne, men han ventede ikke, at det vilde vare længe, inden alt ogsaa vilde være ,,ruhig" i Norge.

Denne Besættelse var ikke noget Overgreb paa Danmarks Suverænitet, som vilde forblive uberørt deraf, ligesom den indre Administration i Danmark forblev uberørt af Besættelsen med Undtagelse af alt, hvad der kom ind under Forsvaret.

Med Hensyn til Handelen ønskede de vore Landbrugsprodukter; de vilde undersøge, hvor meget Foderstoffer, Kunstgødning og andre Raastoffer Dan-mark trængte til. Tyskland kunde give os rigelig, da de nu fik Forsyninger fra Rusland; han ventede, at de kunde faa ca. en Million Tons Foderstoffer derfra foruden Tømmer m.m.

Han bad mig sige til Kongen, at Tyskland handlede ud fra den bitre Nød, og at det aldrig havde været Meningen eller at han aldrig havde tænkt at skulle komme til at handle som de nu gjorde.

Han mente, at Italien meget snart vilde komme med i Krigen, da de vist ikke vilde finde sig i, at Triest og andre Havne blev udsat for de Allieredes Blokade.

Samtalen, under hvilken jeg saa godt som ikke sagde noget, kom nu ind paa Spørgsmaalet om Oprindelsen til Krigen; jeg sagde til ham, at det var sørgeligt, at England og Tyskland aldrig havde fundet hinanden, til hvilket han sagde, at Hitler dog altid havde været Anglofil. Tyskland var kommet saa vidt med Frankrig, at de mente, at det aldrig vilde komme til Krig imellem dem mere; jeg spurgte ham, om man da ikke efter München-Overenskomsten havde troet, at der aldrig vilde komme Krig mellem England og Tyskland; hertil sagde han, at det var Chamberlains Skyld, idet han ved sin Hjemkomst fra München havde sagt i Parlamentet, at Grunden til at England havde maattet give efter for Tyskland var den, at England ikke var stærk nok, og nu skulde de til at opruste. Som Svar havde Hitler saa holdt sin ,,berømte" Zaarbrücken Tale.

Han spurgte mig, hvad Interesse England havde af Polen, til hvilket jeg svarede, at jeg ikke var Politiker og derfor ikke kunde svare paa Spørgsmaalet.

I Løbet af Samtalen fortalte han mig, at de lige havde luftbombarderet Scapa Flow, og at der ogsaa laa en Del af den franske Flaade, hvilket var et Bevis paa, at den engelske Flaade alene ikke var stærk nok til at slaa den tyske Flaade.

Til Slut sagde han til mig, at saafremt jeg ønskede at tale med Hitler, var han klar til at tage imod mig; hertil svarede jeg nej og at jeg havde faaet Forklaring nok.

Side 32

22. Kammerherre Zahles politiske Indberetning Nr. XXVII af 11. April 1940 vedrørende Kammerherrens Samtale med Rigsudenrigsminister von Ribben-trop, modtaget i Udenrigsministeriet den 12. April 1940.

Berlin, 11. April 1940. No. XXVII. Danmark-Tyskland. Fortrolig. Med Special-kurér.

Hr. Udenrigsminister. Klokken lidt over seks igaar Eftermiddags blev jeg telefonisk anmodet om at komme til Rigsudenrigsminister Hr. von Ribbentrop. Angaaende denne Samtale, der varede til Kl. 7.35, og til hvilken han gav det udførligste Bidrag, har jeg den Ære at indberette følgende:

Inden Hr. von Ribbentrop begyndte, udtalte jeg, hvor dybt jeg, der i ca. 16 Aar havde arbejdet paa Udviklingen af det gode Forhold mellem vore Lande, beklagede, at vi idag skulde mødes under saa sørgelige Forhold.

Ministeren udtalte derpaa, at Rigskansleren havde paalagt ham at søge Samtale med mig og først gennem mig overfor Hans Majestæt Kongen og den kgl. Regering udtale den Tilfredsstillelse, han følte ved, at disse uundgaaelige Skridt var blevet foretaget og modtaget paa en saa rolig Maade.

Derefter fremkom Hr. von Ribbentrop med en lang Udvikling med Hensyn til Forholdet mellem Tyskland og England, ganske svarende til den Skildring, han gav Hr. Ministeren under vort Besøg hos ham i Sommer. Han talte om Hr. Hitlers stadige Tilbud og Udtalelser om Forstaaelse og Venskab for England. Han vilde ikke Imperiet til Livs, og Kolonispørgsmaalet kunde sikkert ordnes. Men nu havde England (og Frankrig) erklæret Tyskland Krig paa et Spørgsmaal (Danzig og Korridoren), som var den største mod Tyskland i Versailles begaaede Uret, og i hvilket England ingen politisk Ret til Indblanding havde. Nu var det blevet til en Eksistenskamp, for hvilken Tyskland ikke veg tilbage, og som maatte føres til den sidste bitre Ende. Om den endelige tyske Sejr tvivlede han ikke. Altfor længe vilde Krigen heller ikke vare. Tyskland var fra Begyndelsen af forberedt paa fem Aar. - Han udtalte derefter med Emphasis, at han, støttet paa uom-stødelige Beviser, vidste, at England i den nærmeste Tid vilde have gjort Danmark, Norge og Sverige til Genstand for positive Angreb, ikke alene paa Søterritoriet. Fra Narvik vilde England saaledes være trængt ind til de svenske Malmgruber og med sin Flaade i vore Farvande. Dette var nu hindret; de tyske Stridskræfter til Lands og til Vands vilde sikre de to Lande for at blive Krigsskueplads, hvilket ikke kunde være undgaaet. Norge og Danmark var blevet rygende Hobe som Polen. Nu var vi beskyttet for denne Skæbne. Tysklands Stridskræfter skulde vide at sørge herfor.

Med Hensyn til Besættelsen og dens Karakter udtalte han sig i nøje Overensstemmelse med det Hr. Ministeren af den tyske Gesandt overrrakte Memorandum, til hvilket han flere Gange henviste. Hungerblokaden frygtede han ikke: med Rusland og dets enorme Ressourcer i Ryggen og med sikret Brændstoftilførsel fra Rumænien kunde man rolig se Fremtiden imøde. Rigskanslerens og Mussolinis Venskab var ubrødeligt. Stalin var ikke længere paa Vej mod Verdensrevolutionen, og Enigheden mellem Tyskland og Rusland var ikke en midlertidig Nødvendighed, men et stedse gyldigt Fremtidsprogram. En Offensiv paa Vestfronten kom vel engang - men hans Udtalelser herom lod snarest formode, at den foreløbig var udsat. ,,Die Offensive kommt wohl auch einmal". Det tyske Flyvevaaben var Frankrigs og Englands fuldkomment overlegent - dette er vist rigtigt - og vilde kunne mere end nok afbalancere den maritime numeriske og tonnagemæssige Underlegenhed. Englands Politik var ham ubegribelig. Han var mest tilbøjelig til at tro, at de ledende i deres Hjertes Dyb i højeste Grad fortrød, hvad de var begyndt paa. Paa U.S.A.s Indgriben mod Tyskland troede Hr. von Ribbentrop ikke, selvom Præsidentens personlige Følelser var tyskfjendtlige. 95 pCt. af Befolkningen var imod Krigsdeltagelse.

Hele Samtalen blev ført i den korrekteste og høfligste Tone med Under-stregning af det ,,personlige Venskab, der i saa mange Aar havde forenet os".

Til Slut udtalte Ministeren, at Hans Majestæt Kongen overfor Hr. von Renthe-Fink, og, forsaavidt jeg forstod, den kommanderende tyske General havde udtalt visse ønsker. Han var ikke i Stand til endnu idag at give Svar paa disse. Hvad det her drejer sig om, er mig ubekendt.

Side 33

Jeg afsluttede Samtalen med at anmode Ministeren om overfor Rigs-kansleren at udtale min Tak for Initiativet til denne Samtale.

For Fuldstændigheds Skyld tillader jeg mig at tilføje, at der i Gesandtskabets og min Stilling ikke har fundet den ringeste Forandring Sted.

Skulde Hr. Ministeren ønske at se mig, vilde Slutningen af denne Maaned passe mig bedst.

Denne Beretning, med 3 Gennemslag, sendes snarest muligt med Legations-sekretær Schøn som Kabinetskurér. Den paagældende bedes snarest sendt tilbage, eventuelt som Kurér. Jeg har den Ære at forblive med den mest udmærkede Højagtelse Hr. IJdenrigsministerens ærbødigste Herluf Zahle.

Hr. Udenrigsminister, Dr. phil. P. Munch, Udenrigsministeriet.

Side 34

 

5.  DEPARTEMENTSCHEFEN  I  STATSMINISTERIET

København, 3. Juli 1945. Til Formanden for den af Folketinget under 15. Juni 1945 nedsatte Kommission i Henhold til Grundlovens § 45.

Statsministeren har af Hans Majestæt Kongen modtaget vedlagte Forteg-nelse over Indberetninger fra Gesandt Zahle i Tiden 1. April - 19. April 1940. Da Hans Majestæt har fundet det rigtigt, at Kommissionen blev bekendt med denne Fortegnelse, tillader jeg mig efter Statsministerens Anmodning at sende Listen til Hr. Formanden.  /  Andreas Møller

Side 35

Gesandt Zahles Indberetninger - med Underbilag

Mandag 1. April 1940: Brev til Dr. Munch, medbragt af Kommandørkaptajn Kjølsen.

Onsdag 3. April: Nr. XXI: Den almindelige Situation, intet særligt.

Torsdag 4. April: Nr. XXII: strengt fortroligt, sendt. med Schøn.

Fredag 5. April: Nr. XXIII: strengt fortroligt, sendt med Luftkurer.

Fredag 5. April: Marineattachéens Nr. M.L.33: Tysklands Offensivplaner, indsendt med Ges. Nr. 668 af 5. April 1940, sendt med Luftkurér.

Lørdag 6. April: Nr. XXIV: strengt fortrolig, sendt med Luftkurér.

Søndag 7. April: Chiffer-Telegram Nr. 26 fortroligt. Telefoneret til Sekretær Bertelsen.

Mandag 8. April: Nr. XXV: fortroligt, sendt med Luftkurér.

Tirsdag den 9. April: Nr. XXVI: Tyskland-Danmark, medbragt af Prins Axel.

Torsdag 11. April: Nr. XXVII: Samtale med Ribbentrop, medtaget af Schøn.

Onsdag 17. April: Nr. XXVIII: Danmarks almindelige Stilling, sendt med Kabi-netskurér.

Torsdag 18. April: Nr. XXIX: Italien-Grækenland, sendt med Kabinetskurér.

Fredag 19. April: Nr. XXX: Norden og Tyskland, sendt med Kabinetskurér.

Side 36

 

6. UDENRIGSMINISTERIET København, den 20. August 1945

Den af Folketinget under 15. Juni 1945 nedsatte Kommission i Henhold til Grundlovens § 45, Rigsdagen.

 

I Skrivelse af 17. August 1945 har den ærede Kommission udbedt sig 0p-lysning om Sammenhængen med, at en Indberetning fra den daværende Mari-neattaché i Berlin af 5. April 1940 ikke er medfulgt det Materiale, som herfra fremsendtes til Kommissionen med Udenrigsministeriets Skrivelse af 6. Juli 1945 vedrørende Begivenhederne omkring Danmarks Besættelse den 9. April 1940.

Saaledes foranlediget skal Udenrigsministeriet udtale følgende:

Indberetningerne fra Marineattacheen i Berlin stiledes ikke til Udenrigs-ministeriet, men til Marineministeriet, under hvilket Marineattacheen, skønt knyttet til Gesandtskabet, sorterede. Samtidig med at Marineattacheens originale Indberetninger indsendtes til Marineministeriet, indsendtes af Gesandten i Berlin Kopi deraf til Udenrigsministeriet til dettes Underretning. Saafremt Indberet-ningerne gav Anledning til Foretagelse af noget Skridt saasom Forelæggelse for Kongen eller paa Ministermøde skete dette ved Marineministeriets Foranstalt-ning.

Udenrigsministeriets Protokol over indgaaede Skrivelser udviser, at der den 6. April 1940 med en Følgeskrivelse fra Gesandten i Berlin af 5. s. M. er modtaget Kopi af Marineattacheens ovennævnte Beretning af 5. April 1940. Hverken Følgeskrivelsen eller Kopien af Beretningen har dog kunnet findes i Uden-rigsministeriets Arkiv. Om disse Papirer bevidst er destrueret eller tilfældigt bortkommet, har ikke kunnet konstateres, saa lidt som det har været muligt at konstatere Tidspunktet for deres Forsvinden fra det paagældende Charteque; men det skal i denne Forbindelse oplyses, at Udenrigsministeriet en Uges Tid inden den 29. August 1943 — nærmere betegnet den 21. August — af egen Drift makulerede en stor Mængde her beroende Kopier af Indberetninger fra Militær-attacheen og Marineattacheen i Berlin, idet disse Beretninger indeholdt for-skellige Oplysninger bl. a. om navngivne eller i hvert Fald let identifikable Personer, Oplysninger, som ikke burde falde i de tyske Myndigheders Hænder ved en eventuel Besættelse af Udenrigsministeriet. Der blev selvsagt ikke udfærdiget nogen Fortegnelse over de destruerede Kopier. Det er derfor umuligt at sige, om Kopien og Følgeskrivelsen af 5. April 1940 var imellem de saaledes destruerede Aktstykker.

løvrigt maa bemærkes, at Udenrigsministeriet ved Forelæggelse for Kom-missionen af Materiale angaaende 9. April 1940 ikke har ment at burde medtage Aktstykker, hvorover Dispositionsretten tilkommer et andet Ministerium, og som her kun har foreligget i Kopi.

J. Christmas Møller

Side 37

 

7. MARINEMINISTERIET København, den 6. August 1945.

Til Den af Folketinget under 15. Juni 1945 nedsatte Kommission i Henhold til Grundlovens § 45.

Med Henvisning til Kommissionens Skrivelse af 21. Juli 1945 oversendes her-med 1 Stk. Fotokopi af Kommandørkaptajn Kjølsens strengt fortrolige Indbe-retning af 5. April 1940 til Marineministeriet.

P. M. Vedel

Side 38

Underbilag.

Marineattaché, Kommandørkaptajn Kjølsen. Strængt fortroligt.

KONGELIG DANSK GESANDTSKAB Tysklands Offensivplaner Berlin, den 5. April 1940

Til Marineministeriet.

Idet det forudsættes, at den Indberetning vedrørende Tysklands formentlige Angrebsplaner mod Danmark og andre neutrale Lande, som afsendtes fra Ge-sandtskabet med særlig Kurér til København den 4. April, er Marineministeriet bekendt, skal jeg herved indsende nedenstaaende supplerende Oplysninger hertil.

Til de Meddelelser, som henholdsvis den svenske Marineattaché og den hollandske Militærattaché den 4. har afgivet til mig vedrørende de i næste Uge forestaaende Angreb paa dansk og hollandsk Territorium, kan der gøres følgende militære Betragtninger gældende, nemlig at Besiddelsen af dansk og norsk Territorium antagelig skulde have til Formaal at danne en udvidet Basis for herfra at føre en skærpet Luftkrig mod Englands Flaade og dens Baser, mod engelske Havne og Skibsværfter og mod Englands Kommunikationslinier, i anden Række skulde dette understøttes af Ubaadsangreb og Minekrig. En saa udstrakt tysk Operationslinie paa den norske og danske Kyst vil nemlig kunne danne en langt mere effektiv Basis for overraskende Luftangreb end den, som den relativ meget begrænsede tyske Nordsøkyst nu frembyder.

Den i Forbindelse hermed eller umiddelbart derefter følgende Invasion i Holland skulde tjene til det samme Formaal i Forbindelse med, at Besiddelsen af Kanalkysten i næste Fase, efter at England skulde være haardt ramt af oven-staaende Angreb, kan benyttes til en Invasion i England af den ene eller anden Karakter.

De Oplysninger, som stammer fra det norske Gesandtskab, og som gaar ud paa, at Angrebet i Holland skulde føres videre Syd paa med en Nedkæmpning af de belgiske, franske og engelske Armeer som Formaal, forekommer derimod mindre sandsynlig ud fra en militær Betragtning under Hensyn til de kolossale Tab, som dette — i Lighed med et Gennembrud af Maginotlinien — vil koste. Sandsynligere er og vistnok ogsaa i Overensstemmelse med Rigskanslerens hele Indstilling og Mentalitet, at Hovedangrebet sættes ind mod England, og at Frankrig „fredes" i saa høj Grad som mulig.

Medens de Kilder, som den hollandske Militærattaché har angivet, næppe kan betvivles, idet disse angives at være 2 højtstaaende tyske Officerer, der paa Grund af Utilfredshed med det nuværende politiske Regime i Tyskland, allerede før har ladet tilflyde Holland militære Meddelelser af stor Betydning, hvis Rigtighed senere har bekræftet sig, maa man dog ogsaa tage den Formodning med i Betragtning, at disse Meddelelser kan være inspireret af den tyske Oberkommando der Wehrmacht, der af en eller anden Grund netop tilsigter Publiceringen af saadan alarmerende Rygter.

Det er oplyst, at der i Tirsdags har fundet et betydningsfuldt Møde Sted hos Føreren, hvor bl. a. Udenrigsministeren, Generalfeltmarskal Göring og de højst-kommanderende indenfor de 3 Værn med Stabe har været til Stede.

Hvad Troppekoncentrationen i Stettin-Swinemünde angaar, foreligger, at der ligger 15 á 20 store Dampere, hvoraf en Del er Turistdampere, ialt repræ-senterende -

Side 39

- ca. 150.000 ts., som er krigsmalede, og som i Løbet af den sidste Uge har indladet Krigsmateriel, hovedsagelig bestaaende af lette Tanks, Artilleri, Am-munition, samt Luftfartøjer. Flere af Damperne er efter endt Ladning afgaaet til Swinemünde, hvor „Lützow" samt en anden Krydser og en Del Jagere og let-tere Enheder er forsamlet.

Indladningen er delvis foregaaet om Natten og foregaaet pr. Lastautomo-biler, som er observeret personlig af den Kilde, som disse Oplysninger stammer fra. Desuden skal der befinde sig et stort Antal Tropper i Nærheden af Stettin, som tidligere ikke har ligget her, men hvis Indladning ikke endnu skal være paabegyndt.

Som indberettet foreligger der Meldinger om forøget og forceret Uddannelse af Tropper til Anvendelse af Gas, hvilket i visse Tilfælde skal have vakt nogen Uro blandt disse Afdelinger, som derved skal have vist Tegn til Ulyst til at be-nytte dette Angrebsmiddel.

Et betydeligt Antal Undervandsbaade er afgaaet fra tyske Nordsøhavne om-kring 1. April.

Det forlyder, at der er oprettet Lynkursus i skandinaviske Sprog for Medlem-mer af Politikorpset.

Kjølsen

Side 40

 

8. UDENRIGSMINISTERIET København, den 27. Juli 1945.

Til Den af Folketinget under 15. Juni 1945 nedsatte Kommission i Henhold til Grundlovens § 45.

I Forbindelse med sin Skrivelse af 6. Juli 1945, hvormed fulgte forskellige Aktstykker vedrørende Danmarks Besættelse af tyske Tropper den 9. April 1940, fremsender Udenrigsministeriet hoslagt Afskrift af et af den daværende Marine-attaché i Berlin, Kommandørkaptajn Kjølsen, i April 1940 affattet Memorandum med 1 Bilag * 1), der i skematisk Form indeholder forskellige fra andre Aktstykker allerede bekendte Oplysninger. Originalen af dette Memorandum, der er attesteret af Legationsraad Steensen-Leth og Legationssekretær Schøn, er ikke forefundet i Udenrigsministeriet. * 2)

F. M.

Nils Svenningsen

* 1) Ikke optrykt. * 2) Ikke optrykt. Refererer sig til Kommissoriets Punkt 2.

Side 41

 

9. UDENKIGSMINISTERIET København, den 12. Juli 1945.

Til Den af Folketinget under 15. Juni 1945 nedsatte Kommission i Henhold til Grundlovens § 43.

I Skrivelse af 4. d. M. har Kommissionen forespurgt Udenrigsministeriet, om det er rigtigt, at der i Efteraaret 1939 var en tysk Militærdelegation paa Besøg i København.

I Besvarelse heraf skal man meddele, at der ikke for Udenrigsministeriet fore-ligger noget om et saadant Besøg.

Christmas Møller

Side 42

 

10. Begivenhederne omkring den 9. April 1940

 

Beretning af Alsing Andersen

Dagene 5.—8. April

5. April:

I Ministermødet den 5. April Kl. 11 Formiddag oplæste Udenrigsminister Munch et Brev, som han den foregaaende Aften havde modtaget fra den danske Gesandt i Berlin, Zahle. Brevet omtalte Rygter, som den svenske og hollandske Marineattaché i Berlin havde meddelt den danske Marineattaché, og som gik ud paa, at Tyskland havde forberedt en Aggression mod Danmark og Norge, eventuelt ogsaa Holland, i den kommende Uge. Formaalet skulde være at sikre sig Støttepunkter for Flaaden og Luftbaser dels i det nordlige og vestlige Jylland, dels i Sydnorge. Til dette Formaal skulde være samlet en Transportflaade bl. a. ved Stettin.

Det var ikke første Gang, den danske Regering blev stillet over for Meddelelser om Troppe- og Skibssamlinger i nordtyske Havne. Allerede før Krigen foregik der en betydelig Transport af Tropper og Materiel mellem nordtyske Havne, og efter den finsk-russiske Krigs Begyndelse kom Meddelelse om Tilstedeværelsen af et betydeligt Antal tyske Tropper i nordtyske Havne lige fra Lübeck til Stettin. Man regnede dengang med, at disse Troppesamlinger kunde være beregnet paa Sverige eller Norge, saafremt England og Frankrig skulde have forlangt Gennemmarch gennem disse Lande til Hjælp for Finland. Naar der i de sidste Uger var fremkommet Oplysninger om Indladninger i Transportskibe i Stettin, behøvede det ikke at betyde andet, end at de her samlede Tropper efter den finsk-russiske Krigs Afslutning skulde bringes nærmere til den forventede Kraftprøve i Vesteuropa. Fra Kiel var nogle Gange i den seneste Tid meldt om Skibssamlinger, men der havde ikke været Tale om Troppesamlinger.

Under Drøftelsen af de nu foreliggende Oplysninger i Ministermødet den 5. April var jeg mest tilbøjelig til at mene, at Tyskland fortsat maatte være mest interesseret i et neutralt Danmark. Nogle Støttepunkter i Nordjylland i Tilfælde af en Aktion mod Sydnorge kunde dog være af Interesse. Jeg mente imidlertid, at man burde se Tiden an. Danmarks Navn havde jo overhovedet ikke været nævnt i Diskussionen om Norges Vanskeligheder, og der var ikke fra nogen af Parterne rettet nogen Henvendelse til os.

Ministermødet besluttede at søge de meddelte Rygter nærmere belyst, bl. a. ved Oplysninger fra Sverige og Norge, før man gik til Indkaldelse af Partiformændene eller Udenrigspolitisk Nævn. Efter Mødets Slutning ved 12-Tiden gav jeg Viceadmiral Rechnitzer som Direktør for Marineministeriet og General Stemann som Direktør for Krigsministeriet Meddelelse om Zahles Brev. Det var Hensigten at vende tilbage til Sagen ved en samlet Forhandling med Søværnskommando og Generalkommando, dersom yderligere Oplysninger syntes at bekræfte Rygterne.

I et nyt Ministermøde samme Dag Kl. 14.30 gav Udenrigsministeren Meddelelse om Opfattelserne i Norge og Sverige i Anledning af Rygterne. Man var her ikke tilbøjelig til at fæste Lid dertil. Da Oplysningerne gik i beroligende Retning, vedtog man at afvente et nyt Brev, som efter telefonisk Meddelelse fra Zahle var under Vejs fra Berlin.

Side 43

6. April:

Lørdag den 6. April Kl. 10 holdtes atter Ministermøde. Det nye Brev fra Zahle var af mere beroligende Karakter. Desuden forelaa nu Meddelelse om, at England havde tilstillet Sverige og Norge Noter. Danmark havde stadig ingen Henvendelse modtaget fra nogen af Parterne. Efter det foreløbige Kendskab til den svenske Notes Indhold maatte den nærmest betyde en Afspænding af Situationen, da der aabenbart ikke rejstes Krav angaaende Standsning af Malmeksporten til Tyskland eller andre Krav, der kunde skabe Vanskeligheder. Man maatte regne med, at Sverige og Norge nu vilde konferere om Svaret til England og afgive et saadant i Løbet af et Par Dage.

Man aftalte, at der skulde holdes nyt Ministermøde senere paa Dagen, dersom Noten til Norge var af mere alvorlig Karakter. Da dette viste sig ikke at være Tilfældet, blev der intet nyt Ministermøde afholdt før Mandag den 8. April Kl. 10.

Efter Ministermødet Lørdag Formiddag den 6. April holdt jeg ca. Kl. 11.30 Møde med Generalerne Prior, Gørtz og Stemann samt Viceadmiral Rechnitzer og Kontreadmiral Hammerich. Jeg gav Meddelelse om de Oplysninger, som forelaa fra Kammerherre Zahle og Marineattaché Kjølsen samt om de indtil da foreliggende Oplysninger om Englands Note til Sverige. Man drøftede derefter i Almindelighed, hvilken Sandsynlighed der i kunde være for Rygternes Rigtighed. I Anledning af nogle Udtalelser fra General Prior om at søge at forudse forskellige tænkelige Situationer gjorde jeg en Bemærkning om, at jeg ansaa det for umuligt at tage noget Standpunkt, før man kendte Situationen. General Prior ønskede i øvrigt, at man — dersom den spændte Situation vedvarede — skulde indkalde nogle ældre Aargange (1930—35) to og to efter hinanden til et Repetitionskursus paa f. Eks. 14 Dage. Mødets Deltagere aftalte at holde hverandre underrettet, dersom man kom i Besiddelse af nye Oplysninger.

7. April:

Søndag Aften den 7. April meddelte Udenrigsministeren mig pr. Telefon et Rygte fra Berlin om, at en Transportflaade var afgaaet fra tysk Østersøhavn den 4. April Vest paa for at naa sit Bestemmelsessted den 11. April. Jeg lod forespørge i Marineministeriet, hvor Viceadmiralen meddelte, at man ingen Observationer havde gjort, der kunde underbygge dette Rygte. Forespørgsel i Generalstaben gav til Resultat, at man ikke dér havde nogen Underretning om Troppekoncentrationer Syd for Grænsen eller nogen særlig Virksomhed i Havnene der, f. Eks. Kiel. Dette meddelte jeg til Udenrigsministeren.

8. April:

Mandag Morgen den 8. April indløb uventet Meddelelse om, at England og Frankrig havde udlagt Miner 3 Steder ved den norske Kyst, Nord for Bergen til Narvik.

Udenrigsministeren gav Underretning herom i et Ministermøde Mandag Kl. 10. Jeg kunde i det samme Møde meddele, at der tidligt om Morgenen var konstateret ca. 40 tyske armerede Trawlere og et lignende Antal mindre tyske Skibe (Minestrygere) i Farvandet om Læsø samt 6 tyske Krigsskibe („Gneisenau", 2 andre store Skibe og 3 Jagere) gaaende Nord paa forbi Langeland. Man var i Marineministeriet enige om, at dette Fremstød sikkert stod i Forbindelse med den engelsk-franske Mineudlægning ved Norge. For Danmarks Vedkommende forelaa stadig ingen Henvendelser eller Fore-spørgsler af nogen Art fra nogen af Parterne.

Der var aftalt en Konference paa Amalienborg Kl. 11.15 mellem Kongen, Statsministeren og Udenrigsministeren. Det vedtoges, at jeg burde deltage.

Ca. Kl. 10.30 havde jeg en Konference med Generalerne Prior, Gørtz og Stemann samt Viceadmiral Rechnitzer og Kontreadmiral Hammerich. General Prior meddelte her, at Generalstabens Efterretningssektion umiddelbart før Mødet havde modtaget Meddelelse om, at en stor tysk Troppestyrke var paa Vej fra Rendsborg Nord paa mod Flensborg. Efter Oplysningerne om Kolonnens Længde og Antal af Motorvogne antog man, at der var Tale om en Division. Paa denne Baggrund drøftede vi, hvilke Foranstaltninger der i givet Fald kunde træffes. -

Side 44

- General Prior foreslog paa General Gørtz' og egne Vegne, at man indkaldte fuld Sikringsstyrke (10 Aargange). Man drøftede dog ogsaa at indkalde de med Uniform hjemsendte Aargange — f. Eks. gennem en Meddelelse i Radioen. Samtidig burde de tjenstgørende Styrker sættes i Alarmberedskab. Søværns-kommandoen mente, at der da burde indkaldes f. Eks. 4 Aargange til Kyst-defensionen, og at man straks burde erstatte „Niels Juel"s Rekruthold med uddannet Mandskab. Efter en kort Drøftelse heraf tog jeg med Statsministeren og Udenrigsministeren til Konferencen paa Amalienborg Kl. 11.15.

Her nævnte jeg de i Mødet med Generalkommando og Søværnskommando omtalte Muligheder. Der var under Konferencen paa Amalienborg Tvivl om det rigtige i at foretage store Indkaldelser i dette Øjeblik, og det bestemtes da at iværksætte Alarmberedskab og at indkalde det uddannede Mandskab til „Niels Juel".

Personlig var jeg af den Opfattelse, at den tyske Opmarch i Slesvig kunde betyde, dels at Tyskland ønskede at sikre denne Del af sin Flanke, dels at man vilde lægge et Tryk paa Danmark, dersom man agtede at stille Krav til vort Land. I denne Situation vilde det efter min Mening kunne blive farligt, hvis vi ved særlige Militærforanstaltninger, f. Eks. større Indkaldelser, vakte Mistanke om at handle i Forstaaelse med Tysklands Modstandere. Vi vilde derved gennem vore egne Handlinger — selv om de kunde siges at være nok saa berettigede for et neutralt Land — være i Stand til at kalde Ulykken ind over vort Land.

Noget efter Kl. 11.30 kom jeg tilbage til Marineministeriet, hvor General-kommando og Søværnskommando ventede. Jeg meddelte, at man ikke mente at burde foretage andre Indkaldelser end til „Niels Juel", men at der iøvrigt skulde etableres højeste Alarmberedskab for det indeværende Mandskab.

Paa et Ministermøde Kl. 14 gjordes Rede for de paa Amalienborg førte Forhandlinger og de trufne Beslutninger, der godkendtes. Kl. 16.30 afholdtes nyt Ministermøde. Da Udenrigsministeren var forhindret i at deltage i Ministermødet paa Grund af den ugentlige Gesandtmodtagelse, gav Stats-ministeren Meddelelse om Udenrigsministerens Samtale med den tyske Gesandt Hr. v. Renthe-Fink, der havde fundet Sted ved 15.30 Tiden. Gesandten havde til Udenrigsministeren sagt, at han ikke havde nogen Meddelelser fra Berlin, men at det efter de foreliggende Oplysninger om Krænkelsen af Norges Neutralitet var klart, at Situationen kunde blive alvorlig for de nordiske Lande. Da Udenrigsministeren havde bemærket, at der derfor ogsaa kunde blive Tale om at foretage Indkaldelser i Danmark for at styrke Neutralitetsvagten, havde Renthe-Fink udtalt, at det vilde være Vanvid i denne Situation. Hans Opfattelse var, at et saadant Skridt kunde give Anledning til Misforstaaelser, og ud fra sin Bedømmelse af Situationen vilde han fraraade Danmark at gøre noget saadant. — Ministermødet vedtog at afvente yderligere Oplysninger, bl. a. angaaende den tyske Troppestyrke i Slesvig.

I Eftermiddagens Løb fik man Underretning om, at Troppekolonnen i Slesvig var standset. Der skulde i Flensborg være bestilt Kvarter til 9 000 Mand. Hovedparten af Divisionen var standset længere Syd paa og gaaet i Kvarter i Byen Slesvig og Omegn.

Ved 17-Tiden havde jeg et Møde med Generalerne Prior og Stemann samt Viceadmiral Rechnitzer. General Prior fremførte atter Forslag om Sik-rings-styrkens Indkaldelse og foreslog Bemyndigelse til at etablere Luft-meldetjenesten samt foretage nogle Troppeforskydninger, nemlig fra Sønder-borg mod Vest, fra Odense til Fredericia og Syd paa til l km. fra Grænsen. Jeg anførte paany Betænkelighederne ved at indkalde Sikringsstyrken og henviste til Renthe-Finks Udtalelser til Udenrigsministeren om paatænkte Indkaldelser. Vi aftalte at opretholde højeste Alarmberedskab for de sønderjyske Styrker (Fredericia iberegnet), medens man for det øvrige Land gik ned til næsthøjeste Trin: forhøjet Beredskab. løvrigt lovede jeg at give General Prior Besked, efter at der havde været Partiformandsmøde og nyt Ministermøde.

Kl. 20 afholdtes Møde med Partiernes Formænd i Folketingets Minister-værelse. Jeg gav først Meddelelse om de tyske Flaade- og Hærbevægelser, og om hvilke danske Foranstaltninger der var henholdsvis drøftet og iværksat i Dagens Løb. Jeg nævnte i den Forbindelse ogsaa General Priors Forslag om Troppe-forskydninger i Sønderjylland, og jeg bemærkede herom, at saadanne Skridt netop i Sønderjylland maaske kunde være lige saa betænkelige som almindelige Indkaldelser. — Udenrigsministeren redegjorde for de foreliggende udenrigs-politiske Meddelelser og omtalte i denne Forbindelse Renthe-Finks Udtalelse om eventuelle danske Indkaldelser.

Under den paafølgende Drøftelse blev der ikke fra nogen Side fremsat Krav om at foretage yderligere Indkaldelser. Dr. Krag bemærkede tværtimod, at det vilde være meget -

Side 45

- betænkeligt efter Renthe-Finks Udtalelser. Ingen udtalte sig for de nævnte Troppeforskydninger.

I Løbet af Aftenen havde Renthe-Fink telefoneret til Direktør Mohr i Uden-rigsministeriet og atter udtalt, at han var foruroliget ved Muligheden for Indkaldelser og gerne vilde have en beroligende Udtalelse. Dette blev meddelt os efter Partiformandsmødet. Vi blev enige om, at Direktør Mohr kunde sige til den tyske Gesandt, at vi regnede med, at der ingen Neutralitetskrænkelser vilde finde Sted over for Danmark, og at vi haabede, at eventuelle Vanskeligheder kunde ordnes ad Forhandlingens Vej.

Ved 21.30-Tiden samledes Ministeriet atter til Møde. Der blev givet Referat fra Partiformandsmødet. Under Mødet kaldte Viceadmiral Rechnitzer mig ud og meddelte, at den tyske Eskadre („Gneisenau" m. fl.) nu var udenfor Skagen og gik Vest paa i stor Fart. De mange Smaaskibe, der om Morgenen havde været ved Læsø, var ogsaa gaaet videre. Der foregik stadig nordgaaende Trafik af mindre Skibe og Transportskibe gennem Store Bælt og videre Nord paa. I Sundet og Lille Bælt var alt normalt.

Efter Ministermødets Afslutning ved 22.30-Tiden mødtes jeg atter med General Prior og Viceadmiral Rechnitzer og gav Besked om, at det var besluttet ikke at foretage yderligere militære Foranstaltninger i dette Øjeblik.

 

9. April:

Paa Grund af den urolige Situation besluttede jeg at overnatte i mit Kontor i Marineministeriet. Foruden Viceadmiral Rechnitzer, der lige fra Begyndelsen af Krigen havde overnattet i Ministeriet, forblev ogsaa General Stemann og Kon-treadmiral Hammerich i Ministeriet denne Nat.

Der forefaldt intet, før jeg mellem Kl. 3.30 og Kl. 4.00 fik Meddelelse om den i Marinens Beretning omtalte Begivenhed med en forlist tysk Trawler i Store Bælt. Denne Meddelelse gav Oplysning om, at Trawlerne benyttedes som Trop-petransportskibe, men gav jo ingen Antydning af, at noget var paatænkt overfor Danmark.

En halv Time senere ringede Telefonen, Klokken var ca. 4.15. Det var Uden-rigsminister Munch, der meddelte, at han lige havde faaet Besked om, at den tyske Gesandt, Hr. Renthe-Fink, havde anmeldt sin Ankomst i Løbet af en halv Snes Minutter, da han havde faaet Ordre til at overrække en Note fra den tyske Regering. Dr. Munch bad mig underrette Stauning, hvilket jeg straks gjorde. Den hastige Samtale sluttede med, at Stauning bad mig sammenkalde samtlige Ministre i Marineministeriet. Derefter gik jeg ind til Viceadmiralen. Her befandt Kontreadmiral Hammerich sig. Jeg sagde, at Klokken nu var ved at falde i Slag og gav dem Udenrigsministerens Meddelelse. Hammerich havde just givet Vice-admiralen den modtagne Meddelelse om det tyske Skib, der var iagttaget fra Middelgrundsfortet. Jeg fik Forbindelse med General Stemann, der befandt sig i Krigsministeriet. Han havde lige tilkaldt General Prior og General Gørtz.

Ca. Kl. 4.30 var Meddelelserne begyndt at indløbe med korte Mellemrum fra Hærens og Marinens Efterretningskontorer: Landgang i Middelfart, Overskridelse af Grænsen ved Krusaa, Landgang i Korsør, Nyborg, Langelinie og Masnedø.

Medens disse militære Aktioner stod paa, sad den tyske Gesandt hos Uden-rigsministeren og motiverede sin Regerings Note. Da denne Samtale var forbi, telefonerede Dr. Munch paany og bad Statsministeren og mig om at komme til Amalienborg saa hurtigt som muligt, da den tyske Gesandt havde erklæret, at det hastede med Svaret.

Under Drøftelsen i Marineministeriet af de indløbne Meldinger blev det — som det er omtalt i Søværnskommandoens Beretning — nævnt for mig, at de af Søværnets Enheder, der maatte være til Stede ved eventuelle Landgangssteder, vilde handle efter de forud givne Forholdsordrer. Jeg var ganske indforstaaet hermed, men tilføjede paa Forespørgsel, at der ikke skulde udstedes Ordrer om yderligere Foranstaltninger, førend man havde Kendskab til de af den tyske Gesandt paa den tyske Regerings Vegne fremsatte Krav eller Forslag.

Lige forinden jeg sammen med Viceadmiral Rechnitzer lidt over Kl. 5.00 begav mig til Amalienborg, forespurgte Kontreadmiral Hammerich, om der maatte gives Ordre til Modforanstaltninger. Som Svar herpaa gentog jeg, at der ikke maatte udstedes yderligere Ordrer, førend der forelaa en Regerings-beslutning paa Grundlag af de af den tyske Gesandt bebudede Forslag. -

Side 46

- Naar jeg tog dette Standpunkt, var det, fordi det for mig var en Selvfølge, at jeg ikke umiddelbart før Forhandlingerne paa Amalienborg burde give Ordre til Foranstaltninger ud over, hvad de gældende Forholdsordrer hjemlede. Paa det paagældende Tidspunkt hverken havde jeg, eller kunde jeg have det mindste Kendskab til, hvad den tyske Henvendelse gik ud paa, men jeg maatte formode, at Forhandlingerne herom paa Amalienborg vilde blive af afgørende Betydning for vort Lands Stilling. Jeg ansaa det derfor for uforsvarligt paa egen Haand at foregribe, maaske umuliggøre disse Forhandlinger ved at give nye Ordrer, før disse Forhandlinger var ført og en Beslutning truffet paa Grundlag heraf.

Omkring Kl. 5,15 ankom vi til Amalienborg. Her meddelte Dr. Munch os i Forværelset til Kongens Arbejdsværelse, hvad den tyske Note gik ud paa. Endnu inden Konferencen med Kongen var begyndt, telefonerede den tyske Gesandt og spurgte efter Svaret, idet han erindrede om, at det var nødvendigt for ham meget snart at give den tyske Regering Meddelelse om det danske Svar. Det var Udenrigsministeriets Direktør, Minister Mohr, der førte den korte Samtale med Gesandten.

Efter at Kongen og Kronprinsen havde faaet forelagt Situationen af Stats-ministeren og Udenrigsministeren, fandt en Raadslagning Sted mellem de tilstedeværende. Drøftelserne var præget af, at man befandt sig i en Situation, hvor et ganske uvarslet Overfald var under fuld Udvikling, og hvor det derfor ikke kunde anses for muligt at forhindre Gennemførelsen af den paabegyndte Aktion eller at yde effektiv Modstand.

Forhandlingerne drejede sig derfor nærmest om, hvorvidt man af Hensyn til Bedømmelsen i Udlandet burde fortsætte Kampen i endnu nogen Tid.

Paa Forespørgsel af Kongen svarede General Prior, at han ikke syntes, man burde opgive Modstanden nu, og han foreslog, at Kongen og Regeringen skulde tage med ud til Hæren i Høveltelejren og søge Modstanden organiseret derfra. Hertil svarede Kongen: Nej, jeg maa da blive her. — Andre udtalte sig ikke om dette Forslag, og den almindelige Drøftelse fortsattes. De øvrige Deltagere var af den Opfattelse, at man — som Forholdene laa — burde indstille Kampen og søge en Ordning med den tyske Regering, idet en fortsat Modstand kun kunde føre til det samme Resultat, blot under langt haardere Vilkaar for Land og Folk, naar den danske Modstand var nedkæmpet.

For mit personlige Vedkommende formulerede jeg mine Udtalelser omtrent saaledes, at den Form for Mod, der efter min Mening var Brug for i den nuvæ-rende Situation, var at se de haarde Kendsgerninger lige i Øjnene og handle derefter. Man maatte regne med, at der var kæmpet en fuldstændig ulige Kamp i snart 1½ Time i Sønderjylland. Der kæmpedes her i Byen og maaske andre Steder. Hvis man mente, at Resultatet var givet, burde man efter min Mening spare flere Ofre. I denne Situation var jeg rede til at tage mit fulde Medansvar for en saadan Beslutning.

Medens Forhandlingerne foregik, hørtes en kraftig Skydning fra Slotspladsen og fra Amaliegade, samtidig med at de tyske Flyvemaskiner med Mellemrum fløj lavt ind over Slottet. Den tyske Gesandt havde dog meddelt, at Flyvemaskinerne ikke foreløbig vilde bombardere.

Omkring Kl. 6 afsluttedes Raadslagningen med, at Kongen gav Tilslutning til den Opfattelse, at Kampen burde indstilles. Der blev derpaa givet Ordre til at standse Skydningen fra Slotspladsen. Den tyske Gesandt fik Meddelelse om Beslutningen, og der udsendtes derpaa Ordrer til Hær og Søværn om ikke læn-gere at yde Modstand. Paa Grund af de Telefon- og Telegrafvanskeligheder, som Besættelsen allerede havde medført, tog det nogen Tid at faa Ordrerne igennem, saaledes at Kampen i Sønderjylland — i Haderslev og Omegn — ikke kunde standses før noget efter Kl. 8.

Kl. 6.30 holdtes Ministermøde. Socialminister Ludvig Christensen var paa Grund af de tyske Troppers Nærværelse i Byen ikke naaet frem til Mødet. Over for de øvrige Ministre redegjorde Statsministeren, Udenrigsministeren og jeg for Morgenens Begivenheder. De tilstedeværende Ministre tiltraadte den paa Amalienborg trufne Beslutning.

Det vedtoges derefter at sammenkalde Rigsdagen til Møde samme Aften og at opfordre Venstre og Konservative til at lade sig repræsentere i Regeringen med hver 3 Medlemmer. -

Side 47

- Til ovenstaaende kronologiske Redegørelse vil jeg gerne føje nogle yderligere Bemærkninger og Betragtninger til forskellige Enkeltheder:

 

 

Overfaldet nærmere belyst

Allerede af den foregaaende Beretning vil det fremgaa, at Tysklands Frem-færd over for Danmark helt igennem betegnede et enestaaende Brud paa selv de simpleste Krav til Loyalitet og Ordholdenhed, som civiliserede Nationer maa stille til hinanden, selv om der ikke bestod en formelig Pagt mellem dem.

Men det gjorde der oven i Købet i dette Tilfælde. Tyskland havde selv taget Initiativet dertil i 1939, og saa sent som den 31. Maj 1939 blev Ikke-An-grebspagten mellem Tyskland og Danmark undertegnet. Denne Pagt omfattede 2 Artikler. De første Linier af Artikel 1 lyder kort og klart saaledes:

„Kongeriget Danmark og det tyske Rige vil i intet Tilfælde skride til Krig eller nogen anden Art af Magtanvendelse mod hinanden."

Ordene er ikke til at misforstaa, og selv om den danske Regerings Med-lemmer lige saa lidt som andre gjorde sig nogen Illusioner, vilde det dog ikke være forsvarligt i Ord eller Gerning at give Udtryk for Mistro til en fremmed Regerings Underskrift, som den havde givet af fri Vilje og paa eget Initiativ. Ved flere Lejligheder havde de højeste tyske Ledere desuden givet Udtryk for deres venskabelige Indstilling over for Danmark, og der var ikke paa noget Tidspunkt fremkommet nogen Antydning af, at Tyskland nærede nogen Mistillid til Danmarks Holdning. Som allerede nævnt var der heller ikke under den forløbne Del af Krigen en eneste Gang givet Udtryk for Misfornøjelse med den Maade, hvorpaa Danmark søgte at varetage sine Opgaver som neutral Stat.

Den danske Regering var betænkelig ved at foretage særlige Militær-foranstaltninger for ikke at give Anledning til Misforstaaelser i Tyskland, men da Situationen skærpedes den 8. April, optog man Tanken om at indkalde Sikringsstyrken. Da Udenrigsministeren meddelte dette til den tyske Gesandt — netop for at man i Berlin ikke skulde fortolke dette Skridt til Skridt for Danmark — fraraadede den tyske Gesandt, som ovenfor refereret, stærkt noget saadant, og hen paa Aftenen den 8. April tog han Anledning til at gentage Advarslen. Om den tyske Gesandt har været i god Tro, eller om han har haft Ordre til direkte at gøre, hvad han kunde, for at føre den danske Regering bag Lyset, ligger ikke klart i dette Øjeblik. Men det er altsaa en Kendsgerning, at faa Timer efter Gesandtens sidste Advarsel mod at foretage Indkaldelser og uden nogen Henvendelse eller Forespørgsel fra den tyske Regering kastede den tyske Krigsmaskine sig over vort Land.

Den danske Regering havde saa meget mindre Grund eller Ret til at vente en saadan Optræden, som det var første Gang, at denne Overfaldstaktik blev sat i Værk over for et sagesløst, neutralt Land, der havde bestræbt sig for at holde sig uden for det store Opgør. Den Illoyalitet og Hensynsløshed, hvormed Tyskland her optraadte — en Fremgangsmaade, som jo senere blev anvendt adskillige Gange over for andre Lande — karakteriseres bedst ved den Kendsgerning, at den danske Regering overhovedet ikke fik nogen Underretning om, hvad der forestod, før det hele var sat i Gang. Det vil fremgaa af følgende Tidstabel:

Ifølge Udenrigsministerens Beretning blev han ringet op Kl. 4.00 Morgen af Udenrigsministeriets Direktør, der meddelte, at den tyske Gesandt straks ønskede Foretræde. Gesandten ankom til Udenrigsministerens Bopæl Kl. 4.20 og begyndte saa at forelægge det udførlige Dokument, som han havde Ordre til at overrække.

Ifølge den danske Hærs og det danske Søværns Indberetninger indlededes Aktionen mod Danmark paa følgende Tidspunkter: Kl. 4.00 rapporteredes de to Landgangsskibe for Indgaaende mod Københavns Havn. Kl. 4.10 løb tyske Krigsskibe ind i Korsør og Nyborg Havne. Kl. 4.10—4.15 begyndte tyske Krigsskibe at praje danske Krigsskibe i Store Bælt. Kl. 4.10 gik tyske Tropper over Grænsen ved Tønder. Kl. 4,15 overskred tyske Tropper Grænsen ved Krusaa. Kl. 4.20 fandt tysk Landgang Sted i Middelfart.

Alt dette var altsaa foregaaet endnu før den tyske Gesandt var ankommet til den danske Udenrigsminister for at meddele ham den tyske Regerings Krav. Saa hensynsløst optraadte den tyske Regering. Med Tilsidesættelse af alle internationale Regler og de simpleste Hensyn til fair og anstændig Optræden sattes den tyske Krigsmaskine i Gang for at sætte den danske Regering i en Tvangssituation. Først da danske Soldater allerede havde kæmpet 1 Time i Sønderjylland, kunde Udenrigsministeren naa frem til Amalienborg -

Side 48

- for at underrette Kongen og sine Kolleger om, hvad Tysklands Hensigter i det hele taget var.

I Mellemtiden gik Tyskerne i Land i Gedser ved at snige sig ind i Havnen i en Kreatureksportdamper. Ved Masnedø og ved Aalborg landsattes Faldskærms-tropper. Tyske Flyvere angreb de danske Flyvere paa Værløse Flyveplads. Den tyske Gesandt truede med Københavns Ødelæggelse fra Luften, og overalt i Danmark tog tyske Kampflyvere Luftrummet i Besiddelse.

Saaledes var Situationen i den tidlige Morgen den 9. April 1940. Under disse Vilkaar maatte Kongen og Ministrene træffe deres Beslutning.

 

 

Folketingsbeslutningen af 19. Januar 1940 og

Regeringsbeslutningen af 9. April 1940

Allerede i Besættelsesaarene, før en offentlig Diskussion kunde finde Sted, kunde man høre Bebrejdelser mod Regeringen, eller vel rettere mod de tre paagældende Ministre, gaaende ud paa, at de havde handlet i Strid med Folketingsbeslutningen af 19. Januar 1940. Denne var saalydende:

„Folketinget beslutter at udtale, at man fra alle Sider i det danske Folk er enig om, at Landets Neutralitet skal opretholdes, og at de Midler, der raades over, om fornødent skal anvendes for at hævde og værne Rigets Fred og Uafhængighed, og tilsiger Ministeriet sin Støtte i Arbejdet herfor."

De, der har rejst denne Kritik, maa altsaa mene, at denne Beslutning skulde have forpligtet Ministrene til at handle ganske mekanisk uden at foretage nogen personlig Bedømmelse af den Situation, som forelaa. En saadan Fortolkning af Beslutningen er imidlertid ganske urimelig. Man kan dog ikke for Alvor mene, at Ministrene havde Lov til at føle deres Samvittighed beroliget ved blot at henvise til denne Beslutning, saaledes at de saa at sige handlede paa Folketingets Ansvar og sagde sig fri fra et personligt Ansvar i dette Øjeblik. Jeg tilstaar, at jeg den Morgen, da jeg var med til at træffe den tungeste Beslutning, som et Menneske nogen Sinde kan blive stillet overfor, ikke et Øjeblik opfattede min Stilling saa bekvemt, at Folketingets Beslutning skulde have fritaget mig for en Ministers Pligt til at handle ud fra en selvstændig Bedømmelse af Forholdene. Hvis Folketinget havde truffet den nævnte Beslutning i den konkrete Situation, som forelaa for os om Morgenen den 9. April, havde Sagen været klar. Men Beslutningen blev vedtaget over 2½ Maaned før denne Situation, og jeg tror at turde sige, at ikke ret mange om overhovedet et eneste af Folketingets Medlemmer den 19. Januar, da de stemte for denne Beslutning, tænkte sig, at den ogsaa skulde være bindende for, hvad der skulde foretages, naar der var Tale om den nyere Histories lumskeste Overfald, foretaget af Verdens stærkeste og mest hensynsløse Krigsmaskine.

Det, vi den Morgen skulde tage Stilling til, var, om Danmark vilde opgive den militære Modstand mod til Gengæld at faa den tyske Regerings skriftlige Garanti for, at Tyskland „hverken nu eller i Fremtiden vilde antaste Danmarks territoriale Integritet og politiske Uafhængighed", samtidig med, at det i den tyske Regerings Erklæring blev forsikret, at dansk Territorium „ikke vilde blive benyttet som Operationsbasis mod England, saa længe Tyskland ikke blev tvunget dertil ved Englands og Frankrigs Foranstaltninger". Efter at Ikke-Angrebspagten var fejet til Side, kunde man ganske vist ikke have nogen særlig Tillid til nye Forsikringer fra den tyske Regering, men vi maatte paa den anden Side skønne, at der maaske her gaves Danmark en Mulighed for at kunne komme gennem Krigen uden katastrofale Ødelæggelser. Det var i alt Fald sikkert, at et Afslag vilde have ført til, at den tyske Værnemagt vilde have brudt Modstanden „med alle Midler", som det hed i det tyske Memorandum. Det vil sige, at Danmark da var blevet et erobret Land. Besættelsen vilde straks have antaget de voldsomme Former, som den tog i andre Lande, ligesom man maatte regne med den meget væsentlige Omstændighed, at det tyske Mindretals brændende Ønske om at blive genforenet med Tyskland ved Grænsens Tilbageflytning til Kongeaaen øjeblikkelig vilde være blevet opfyldt — bl. a. med det Resultat, at de danske Sønderjyder paa ny var blevet kastet ud paa Europas Slagmarker som tyske Soldater.

Vi traf da vor Beslutning — som Statsminister Stauning udtalte over for Tingenes Medlemmer i Rigsdagens Fællessal den 9. April om Aftenen — „ud fra en ærlig Overbevisning om, at vi ved Afgørelsen fritog Land og Folk for en tungere Skæbne". -

Side 49

- Jeg ønsker at understrege, at vor Beslutning ikke var Udtryk for den principielle Opfattelse, at Danmark under alle Forhold kun havde dette at gøre. I saa Fald kunde vi ikke have stemt for Beslutningen i Folketinget den 19. Januar, hvilket vi gjorde som Medlemmer af Tinget. Vor Beslutning var alene Udtryk for, at vi, som Situationen forelaa om Morgenen den 9. April ansaa det for uforsvarligt at handle anderledes. Jeg er ikke og var heller ikke den Morgen i Tvivl om, at adskillige af mine Landsmænd vilde være af den Opfattelse, at man uanset Situationen skulde have nægtet at bøje af for Overmagten. Striden mellem disse to Synspunkter kan kun afgøres af det danske Folk. Jeg for mit Vedkommende handlede imidlertid, som jeg ansaa det for rigtigt ud fra Opfattelsen af mit Ansvar for Land og Folk, og jeg vil for øvrigt mene, at Rigsdagens store Flertal vilde have truffet den samme Beslutning, som vi traf, dersom Rigsdagen den Morgen havde haft Mulighed for at træffe Afgørelsen.

Hvis vi havde mobiliseret i Tide

Adskillige af dem, der indrømmer, at Beslutningen ikke kunde være ander-ledes, som Forholdene nu engang var den 9. April, spørger dog, om vort Land ikke havde været i en bedre Situation, dersom vi havde mobiliseret eller indkaldt Sikringsstyrken f. Eks. den 5.—6. April, da de første Uromeldinger indløb. Spørgsmaalet er helt berettiget, og jeg vil derfor gøre nogle Bemærk-ninger derom.

Jeg vil straks sige, at det efter min Mening maa anses for fuldstændig usandsynligt, at vort Land derved skulde være blevet forskaanet for det tyske Overgreb. Langt snarere maa man tro, at Tyskland ikke vilde have givet os hverken Lov eller Tid til saadanne Foranstaltninger. Jeg er overbevist om, at Tysklands Regering vilde have betragtet den blotte Udsendelse af Indkal-delsesordrer i Danmark som en fjendtligsindet Handling, og at man derfor straks vilde have slaaet til over for os under Paaskud af, at Tysklands Mistanke om, at Danmark var rede til at slutte sig til Tysklands Modstandere, altsaa nu var blevet bestyrket. Vor Mulighed for at klare os var naturligvis ikke blevet forbedret derved.

Hvis vi tænker os det efter min Mening helt utænkelige, at Tyskland i denne Situation i Ro og Mag skulde have ladet os indkalde og opstille vor Sik-ringsstyrke paa 50 000 Mand — ca. Halvdelen Øst og Halvdelen Vest for Store Bælt — er der heller ingen Grund til at tro, at det havde faaet Betydning. Man maa nemlig huske paa, at Tyskland paa det Tidspunkt overhovedet ikke var engageret i Kamphandlinger mod nogen Modstander paa Landjorden. Polen var for længst slaaet til Jorden, og derefter havde der været en Pause i Landkrigen hele Vinteren. Tyskland kunde altsaa uforstyrret kaste alle de Stridskræfter mod Danmark, som maatte anses for nødvendige for at gennemføre de udtænkte Planer.

Jeg anser det derfor ogsaa for en ren Tankekonstruktion, naar det har været anført, at Danmark — f. Eks. hvis Sikringsstyrken havde været formeret — kunde have opholdt Tyskland saa længe, at det havde maattet opgive Felttoget mod Norge. Det eneste, der kunde have holdt Tysklands dynamiske Regering tilbage, var en Tvivl om, at den ikke disponerede over tilstrækkelige Kræfter til dette Felttog, men der er ingen Grund til at tro, at Danmark kunde have indgydt Tyskland en saadan Tvivl, vel ikke engang selv om Danmark havde gennemført Mobiliseringen fra Krigens Begyndelse. Det forekommer mig, at Hollands og Belgiens Skæbne en Maaned senere — trods deres nære Beliggenhed ved Eng-lands og Frankrigs militære Assistance — taler tydeligt nok i saa Henseende.

Jeg mener derfor ogsaa af denne Grund, at vi handlede rigtigt baade ved vor Beslutning den 9. April og ved vor Optræden de foregaaende Dage.

Derimod tør jeg ikke benægte, at Situationen kunde være blevet en anden, dersom Danmark og Norge begge havde været mobiliserede og i højt Be-redskab lige siden Krigens Udbrud — vel at mærke under den Forudsætning at Tyskland derved havde følt sig beroliget med Hensyn til Umuligheden for de Allierede af at benytte danske eller norske Farvande og Territorier. Som Tysklands Planer viste sig at være, er der ikke megen Sandsynlighed for, at denne Forudsætning havde været til Stede. Men bortset herfra er det i alt Fald en Kendsgerning, at næppe nogen i Danmark paa den Tid ansaa det for nødvendigt eller rimeligt at holde et saadant Krigsberedskab paa Benene. Det blev i alt Fald ikke foreslaaet fra nogen Side, og det vilde næppe have vundet Tilslutning fra større Kredse, fordi overhovedet ingen i vort Land regnede med den Udvikling af Krigen, som vi kom til at opleve. -

Side 50

- Over for dem, der mener, at vi af Hensyn til de andre Lande eller af Hensyn til vort Renommé i andre Lande trods alt burde være gaaet ind i Krigen mod Tyskland den 9. April, vil jeg sige, at jeg ikke mener, at Danmark behøver at gøre sig nogen Bebrejdelser af denne Art. Vi har ingen Anledning til Sam-vittighedsnag over ikke at have haft Indflydelse paa Krigens Gang ved at fortsætte den haabløse Modstand den 9. April. Forholdet var jo det, at ingen andre Lande tænkte sig Muligheden af at komme os til Hjælp i en Krigssituation. Allerede i Februar 1940 meddeltes fra en Pressesammenkomst i London, at Churchill havde udtalt, at Danmark maatte betragtes som afskrevet, idet der ingen Mulighed var for at hjælpe dette Land. For Norges Vedkommende kan man ogsaa sige, at dette Land ikke noget Øjeblik vilde have tænkt paa at styrte sig ud i en Risiko, dersom Danmark alene var blevet Genstand for Tysklands Overgreb. Man kan beklage, at der var for lidt Sammenhold og kollektiv Forstaaelse blandt Nationerne, og jeg deltager i denne Beklagelse. Men saaledes var nu engang Forholdene, og Danmark har ikke Grund til at gøre sig flere Bebrejdelser end andre i saa Henseende.

Placeringen af Flaadens Skibe

Man har hørt Udtalelser om, at det var mærkeligt, at Flaaden ikke holdtes samlet ved København for at beskytte Landets Hovedstad mod eventuelle Angreb fra Søsiden. Fra anden Side har man undret sig over, at Flaaden ikke var samlet i Store Bælt for at imødegaa Angreb dér. De, som har givet Udtryk for en saadan Tankegang, bygger den imidlertid paa en fejlagtig Opfattelse af de Opgaver, der paahvilede Danmark som neutralt Land. Vor Opgave var netop at bevogte vort Territorium i størst muligt Udstrækning. Vi maatte derfor placere Flaadens Skibe de Steder, hvor der var mest Grund til at frygte Neutra-litetskrænkelser ved Passage af fremmede Krigsskibe eller ved Sammenstød mellem dem. Indtil den 9. April var der ingen her i Landet, der gjorde sig nogen Tanker om, at København skulde være særlig udsat for Neutra-litetskrænkelser. Det vilde derfor ikke have været rimeligt at holde Flaaden samlet om København. I saa Fald vilde vi have forsømt de egentlige Neutra-litetsopgaver, hvilket afgjort vilde have medført Protester fra de krigsførende Parter.

I Krigens første Tid var Gennemsejlingsfarvandene Store Bælt, Lille Bælt og Samsø Bælt de mest udsatte Steder, og Hovedparten af Flaadens Skibe befandt sig derfor i disse Omraader samt i Aarhus-Bugten, Senere blev det nødvendigt ogsaa at sende Orlogsskibe til Farvandet omkring Skagen og til Jyllands Vest-kyst, for at der de flest mulige Steder kunde være Skibe til hurtig Optræden i Tilfælde af Neutralitetskrænkelser.

Disse Forhold er nærmere omtalt i Søværnskommandoens Beretning, men da jeg var med til at træffe de paagældende Dispositioner, vil jeg i Korthed anføre følgende om den seneste Udvikling paa dette Omraade:

Affæren med den tyske Damper „Altmark", der den 16. Februar blev angrebet af engelske Torpedobaade inde i den norske Fjord Jøssingfjorden, og Torpederingen af den tyske Damper „Edmund H. Stinnes" den 24. Marts ud for Thorsminde paa den jyske Vestkyst samt Spørgsmaalet om de tyske Malmtrans-porter i Almindelighed havde stillet de norske og danske vestlige Territo-rialfarvande i Forgrunden, og under Hensyn til den efterhaanden forøgede tyske Trafik langs den jyske Vestkyst og omkring Skagen blev det besluttet at forøge den danske Bevogtning i disse Farvande. Den 23. Marts blev Torpedobaaden „Hvalen" og den 29. Marts Artilleriskibet „Peder Skram" samt Torpedobaaden „Dragen" dirigeret til Skagen-Afsnittet. Samme Dag blev Opmaalingsskibet „Hejmdal" sendt til Hirtshals-Omraadet, og den 2. April blev yderligere Torpedobaaden „Laxen" sendt til Styrken ved Skagen—Frederikshavn. Desuden blev nogle Luftfartøjer sendt til Frederikshavn med Ordre til daglig Afpatruljering af Jyllands Vestkyst.

Som Forholdene tegnede til at udvikle sig paa dette Tidspunkt, ansaa vi disse Dispositioner for absolut nødvendige.

Landgangen i Korsør, Nyborg og Middelfart

Ved Bedømmelsen af disse Begivenheder er det af Betydning at være klar over de gældende Neutralitetsbestemmelser. Disse var fastsat ved Kongelig Anordning af 31. Maj 1938 efter forudgaaende Forhandlinger med Sverige og Norge, og de var enslydende med de af disse to Lande fastsatte Neutralitets-bestemmelser.

I Henhold til Bestemmelserne var Gennemfart gennem baade Sundet og Bælterne tilladt alle Skibe, ogsaa krigsførende Staters Krigsskibe. Det var end-videre ogsaa tilladt -

Side 51

- fremmede Magters Krigsskibe at anløbe danske Havne, for saa vidt de ikke var Krigshavne eller spærret med undersøiske Miner eller andre Forsvars-midler. I Henhold hertil havde fremmede Krigsskibe ikke Adgang til Køben-havns Havn. Derimod var der intet ulovligt i, at tyske Krigsskibe om Morgenen den 9. April løb ind i Korsør, Nyborg og Middelfart Havne. I Henhold til Neutralitetsbestem-melserne havde fremmede Krigsskibe endda Ret til at opholde sig i danske Havne, naar Opholdet blot ikke strakte sig udover 24 Timer. I Havaritilfælde kunde Opholdet endog forlænges.

Disse Bestemmelser udelukkede altsaa, at danske Krigsskibe kunde give sig til at standse eller visitere fremmede Krigsskibe, der passerede vore Gennem-sejlingsfarvande eller søgte ind i vore Havne. Ulovligheden og den fjendtlige Hensigt aabenbaredes først da de tyske Soldater gik i Land.

Man kan altsaa med fuld Ret fastslaa, at den tyske Regering ganske bevidst misbrugte Neutralitetsreglerne og i Ly af dem foretog et enestaaende Snigløb mod de danske Havne. Enhver vil derfor ogsaa forstaa, at Landgangen under saadanne Omstændigheder ikke kunde forhindres eller standses, medmindre hver dansk Havneby havde været befæstet, og Besejlingen samtidig havde været underkastet Kontrol gennem Spærringer og Visitation. Men man kan med Rette sige, at absolut ingen i dette Land nogen Sinde havde tænkt sig saadanne Foranstaltninger.

Landgangen i København

Det er helt naturligt, at Tyskernes Landgang paa Langelinie i København har vakt en ganske særlig Beklagelse og Forstemthed, og jeg kan sige, at de Følelser, som denne Overrumpling fremkaldte i Regeringen og specielt i Marineministeriet og Søværnet ikke var mindre udprægede i saa Henseende end hos andre. Jeg personlig var den Morgen ganske uforstaaende overfor, hvorledes dette havde ladet sig gøre, men først da Søværnets Rapporter var afgivet, kunde man danne sig et Billede af denne nedslaaende Episode.

Jeg henviser derfor til Søværnskommandoens Beretning herom.

Dagen efter eller maaske to Dage efter den 9. April kom Medlemmer af min Rigsdagsgruppe til mig og fortalte, at man i den konservative Gruppe hævdede, at Søværnet ikke havde været sat i Alarmberedskab den 8. April, saaledes som det havde været Tilfældet med Hæren. Jeg svarede straks, at det var noget Snak, og at der maatte foreligge en eller anden Misforstaaelse, men jeg meddelte naturligvis Viceadmiralen denne Paastand, da jeg senere paa Dagen kom i Ministeriet.

Viceadmiralen erklærede da, at det var rigtigt nok, at han ikke havde beordret forhøjet Beredskab for Søværnets Vedkommende. Da jeg udtrykte min Forbavselse herover, eftersom jeg dog i Fællesmødet med Hærens og Søværnets øverste Myndigheder havde meddelt Beslutningen fra Amalienborg-Konferencen den 8. April, svarede Viceadmiralen, at han ikke havde anset det for nødvendigt paa det Tidspunkt, fordi Flaadens Skibe, naar der som i dette Tilfælde var etableret Sikringstjeneste, praktisk talt var i samme Beredskab, som Hærens Afdelinger nu vilde komme.

Da jeg hertil svarede, at det ikke et Øjeblik var faldet mig ind, at Søværns-kommandoen ikke havde foretaget en Forhøjelse af Beredskabet samtidig med Hæren, udviklede Viceadmiralen sit Synspunkt nærmere med Henvisning til Omfanget af de 3 forskellige Grader af Beredskab, som Søværnskommando-Ordrerne indeholdt.

Jeg misbilligede over for Viceadmiralen, dels at der ikke var givet Ordre om forhøjet Beredskab, og dels at Viceadmiralen ikke havde talt med mig om Spørgsmaalet.

Jeg henviser iøvrigt til Søværnskommandoens officielle Beretning, hvor dette Spørgsmaal er forklaret i følgende Ord:

„For Søværnet blev der ikke givet Ordre til yderligere at skærpe den alle-rede bestaaende Sikringstjeneste eller givet Ordre til Ændringer i normal Tjenestegang, da man — som allerede nævnt — ikke ansaa Situationen som værende akut for Danmarks Vedkommende og mindst af alt forestillede sig en Aktion ført ind under fuld Udnyttelse af de gældende danske Neutralitets-bestemmelser og Landets fuldt ud korrekte neutrale Holdning og paa en i Krigshistorien enestaaende og snigende Maade, saa meget mere som de danske Neutralitetsbestemmelser og disses Praktisering i den forløbne Tid ikke — saa vidt Søværnskommandoen bekendt — havde givet Anledning til blot ringeste Kritik fra de krigsførendes Side."

Side 52

 

11. KRIGSMINISTERIET København, den 30. Juni 1945. Fortroligt.

Til den af Folketinget under 15. Juni 1945 nedsatte Kommission i Henhold til Grundlovens § 45.

Under Henvisning til Kommissionens Skrivelse af 20. Juni 1945 fremsender Krigsministeriet hoslagt de paa vedlagte Fortegnelse opførte Aktstykker, der foreligger i Krigsministeriet vedrørende Danmarks Besættelse af tyske Tropper den 9. April 1940.

Ole Bjørn Kraft

                                                                                                    O.G. Permin

                                                                                                             Fm. 

Side 53

A.

1. Oversigt over Generalkommandoens Indstillinger m. v. vedrørende Hærens Beredskab fra Foraaret 1939 til April 1940 med tilhørende Bilag i Pakke, indeholdende Indstillingerne m. v. Nr. 173—280.

2. Oversigt over Generalkommandoens Indstillinger angaaende Spærrings-anlæg ved Grænsen med tilhørende Bilag. Nr. 281—304.

3. Generalkommandoens Skrivelse K. k. 1958 af 2. Oktober 1939 med 1 Bilag. / K. k. 105 af 9. Januar 1940 med 1 Bilag. / K. k. 945 af 5. Marts 1940 med 2 Bilag. / K. k. 1230 af 30. Marts 1940 med 1 Bilag, alle indeholdende Indberetning om Indkvartering af Beredskabsstyrken. Nr. 305—15.

4. En i Krigsministeriet i Maj 1940 udarbejdet Oversigt over ekstraordinære Foranstaltninger i Tiden April 1939 til 9. April 1940 med Bilag, Skrivelse fra Krigsministeriet til Hærens Afdelinger om Indkaldelser, Hjemsendelser, For-holdsordrer m. v. Nr. 316—38.

5. En i Krigsministeriet i August 1940 udarbejdet Oversigt over Styrkerne i Tiden April 1939 til 9. April 1940. Nr. 337—38.

6. En i Krigsministeriet udarbejdet Oversigt over Krigsministeriets Bygge-arbejder indtil April 1940. Nr. 339—40.

B.

1. Kortfattet Oversigt over Begivenhederne i Krigsministeriet den 9. April Morgen. Nr. 340 a—343.

2. Genpart af Telegram og Skrivelse til Hærens Afdelinger fra Krigs-ministeriet og Marineministeriet af 9. April 1940. Nr. 344—45.

3. Generalkommandoens Skrivelse G. O. 91/590 af 20. April 1940 med 25 Bilag. Indberetninger m. m. om Begivenhederne den 9. April 1940. Nr. 346—86.

4. Generalkommandoens Skrivelse fortroligt G. O. 91/652 af 16. Maj 1940 med Genpart af Skrivelse til Jydske Division af 8. Januar 1940 l Bilag. (Nr. 387—89).

5. 2. Regiments Skrivelse fortroligt Nr. 2426 af 22. August 1940 om Begivenhederne i Haderslev den 9. April 1940. 1 Bilag. Nr. 390—92.

6. Hærens Lægekorps's Skrivelse Nr. 3697 af 25. Maj 1940 med 9 Bilag. Indberetninger fra Læger i Sønderjylland angaaende Deltagelse i Kampene den 9. April. Nr. 393—403.

7. Chefen for Hærens tekniske Korps's Skrivelse fortroligt G. 72 af 25. Oktober 1940 om Begivenhederne den 8. og 9. April 1940. 1 Bilag. Nr. 404—06.

8. Justitsministeriets Skrivelse Journ. 3. K. 1940 Nr. 949, Brev 6657 af 24. Maj 1940 med 4 Bilag. Afskrift af Indberetninger fra Politidirektøren i København og Rigspolitichefen. Nr. 407—12.

9. a. Generalkommandoens Skrivelse fortroligt G. O. 91/670 af 22. Maj 1940 med 1 Bilag: Beretning om Begivenhederne ved Hæren den 6.—9. April 1940. Nr. 413—25. b. Generalkommandoens Skrivelse G. O. 91/324 af 24. Maj 1940 med Rettelser hertil. Nr. 426.

10. Et i Krigsministeriet fremstillet Optryk af den under 9 nævnte Beretning, tilstillet Ministre m. fl. den 10. Juni 1940. Generalkommandoens Beretning om Begivenhederne ved Hæren den 6.—9. April 1940; Eksemplar Nr. 29. Nr. 427—28. * 1) Jfr. Bilag 12.

Side 54

11. a. Generalkommandoens Skrivelse fortroligt G. O. 91/821 af 22. Juli 1940 med 3 Bilag: Oversigt over Begivenhederne før og i Løbet af den 9. April 1940, I og II, samt Fortegnelse over, hvilke militære Myndigheder der havde faaet tilsendt Oversigten. Denne er i Hovedsagen som den under 9 nævnte Beretning. Nr. 438—42.

11. b. Generalkommandoens Skrivelse G. O. 91/1087 af 16. November 1940, 1 Bilag. Nr. 443-44, og

11. c. Generalkommandoens Skrivelse G. O. 91/310 af 20. Maj 1940, 2 Bilag, begge indeholdende Rettelser til den under a. nævnte Oversigt. Nr. 445—47.

12. De i Krigsministeriet beroende Akter vedrørende Modsætningsforholdet efter 9. April 1940 mellem Hærledelsen og Oberst V. O. Harrel. Nr. 1—172.

Side 55

 

12. GENERALKOMMANDOEN   Fortroligt   København, Maj 1940

 

Beretning om Begivenhederne ved Hæren den 6.—9. April 1940

l.

Begivenhederne 6.—8. April 1940

Den 6. April Kl. 11.30 afholdtes et Møde hos Forsvarsministeren, hvori deltog Cheferne for Generalkommandoen, Søværnskommandoen, Generalstaben og Marinestaben, samt Direktøren i Krigsministeriet.

Der var fra det danske Gesandtskab i Berlin indløbet en Melding om, at der i tyske Østersøhavne var samlet Troppetransportskibe til ca. 150000 Tons. Chefen for Generalkommandoen [ generalløjtnant Prior ] oplyste, at dette svarede omtrent til den under Ekspeditionen mod Øsel i 1917 anvendte Tonnage. Styrken var dengang ca. 24 000 Mand; det vil sige en forstærket Division.

Chefen for Generalstaben [ general Gørtz ] oplyste endvidere, at man — som ved flere tidligere Lejligheder meddelt — i hvert Fald siden kort efter den finske Krigs Begyndelse fra Midten af December 1939, havde Melding om 10—12 tyske Divisioner om tyske Østersøhavne fra Lübeck incl. mod Øst og et betydeligt Transportmateriel, særlig ved Stettin. Som ogsaa tidligere meddelt havde man i øvrigt allerede fra Krisen i Efteraaret 1938 Kendskab til, at et betydeligt Antal store Skibe anvendtes til Transport af Tropper og Materiel mellem Stettin og Østprøjsen. Fra de seneste Uger havde der foreligget Meddelelse om, at der i Stettin var indladet Materiel og vistnok ogsaa Tropper om Bord i Transportskibe. Yderligere var der i de sidste Uger nogle Gange meldt om op til 40 Fragtdampere i Kiel; Tropper var i intet Tilfælde omtalt her. I Egnen om Lockstedter Lager i Holsten laa efter alt at dømme 1 Division under Uddannelse. Helhedsbilledet var efter de for Generalstaben foreliggende Efter-retninger ikke anderledes, end det havde været siden Midten af December 1939 — altsaa ikke mere akut, men heller ikke mindre farligt.

Ministeren oplyste, at man ved det danske Gesandtskab i Berlin — vistnok paa Grundlag af Meddelelser fra svensk Side — i de sidste Dage var blevet synlig nervøs for, at Troppe- og Skibssamlinger kunde være rettet mod Danmark.

Den tyske Statssekretær Weiszäcker havde over for den svenske Marine-attaché udtalt, at Tyskland var forberedt paa alle Eventualiteter.

Ministeren oplyste, at Regeringen vilde sende fhv. Udenrigsminister Scavenius til Tyskland for at søge Underretning om Situationen. I øvrigt vilde man afvente nærmere Oplysninger om de engelske Noter til Norge og Sverrig, særlig Underretning om, hvorvidt de kom ind paa Spørgsmaalet om Malm-transporterne.

Viceadmiralen mente i Overensstemmelse med sine paa tidligere Møder fremsatte Anskuelser, at et Angreb paa Danmark var formaalsløst og usandsynligt. Tyskerne vilde ikke vinde ret meget i Flyvetid ved at raade over Flyverbaser i Danmark. Muligvis havde de Planer om Besættelse af Læsø. Ved en Blokade paa et Par Dage kunde Tyskland tvinge Danmark til at give efter, saaledes at et Angreb med Tropper vilde være ganske hensigtsløst.

Dette sidste blev ligesom ved tidligere Lejligheder imødegaaet af Chefen for Generalkommandoen, der udtalte, at i Tilfælde af Blokade maatte man spænde Livremmen ind, indstille Bilkørsel, bruge Brænde i Stedet for Koks o. s. v. Man kunde ikke overgive sig af den Grund. I øvrigt vilde en tysk Blokade mod Danmark svare lidet til tysk Mentalitet.

Generalløjtnanten foreslog, at Regeringen søgte at forudse forskellige Even-tualiteter, særlig ultimative Krav, og gøre sig klart, hvorledes man vilde stille sig over for dem, saa man kunde være mere forberedt. -

Side 56

- Ministeren mente, og heri støttedes han af Viceadmiralen, at det var bedre at vente, til Kravene forelaa.

Chefen for Generalkommandoen foreslog endelig, at man indkaldte Aargangene 1930—1935, * 1) af disse Aargange. var 1934—36 hjemsendt med Uniform efter 15 Dages Tjeneste i September 1939, med 2 ad Gangen til en kort Øvelse, f. Eks. paa 14 Dage. Derefter kunde man efter Situationens Udvikling - enten hjemsende dem i Uniform, - eller give dem en længere Orlov uden Lønning, - eller lade dem blive længere inde.

Man opnaaede i al Fald at indarbejde dem i Afdelingerne og faa dem iklædt. Der var en Del nyt at lære, navnlig ved Fodfolkets Specialvaaben.

Generalstabschefen oplyste, at det efter Oplysninger fra Regimentschefer maatte paaregnes at tage 6 Dage at gennemføre en fuldstændig Mobilisering, medens der ikke turde regnes med mindre end et Par Dage til at formere fuld Sikringsstyrke, det vil sige bringe Linieafdelingerne paa Krigsstyrke.

Ministeren mente — ligesom Viceadmiralen — at en Indkaldelse kunde vække Uro, men lovede at overveje Sagen.

I Løbet af den 6. eller 7. April (?) meddeltes det gennem Direktøren i Krigsministeriet, at den tyske Note til Sverrig ikke havde nogen truende Karakter og ikke indeholdt Krav af nogen Art, men i Hovedsagen beskæftigede sig med Spørgsmaal af formel Karakter. Indholdet af den tyske Note til Norge kendtes endnu ikke.

Den 8. April Kl. 10.30 afholdtes et nyt Møde i Ministeriet med de samme Deltagere.

Ministeren og Viceadmiralen meddelte, at der forelaa Melding om, at en tysk Eskadre, bestaaende af „Gneisenau", „Deutschland" og „Emden" med ca. 70 Trawlere o. lign. langt forud, gik nordpaa gennem Store Bælt og Kl. 9.00 pas-serede Refsnæs.

En dansk Journalist i Berlin havde meddelt, at der kunde ventes en tysk Aktion i Løbet af 2 Timer.

Ved Minespærringen ud for Falsterbo laa et Par større Skibe.

Desuden meldtes om en Flaadestyrke af samme Størrelse som den i Store Bælt sete paa Vej op gennem Sundet og fra Stevns drejende mod Nordvest. Denne sidste Melding viste sig senere at bero paa en Forveksling med den i Store Bælt meldte Eskadre: „Hjelm Fyr" hørt som „Stevns Fyr".

Generalstabschefen meddelte, at der umiddelbart forud for Mødet var indløbet Efterretning om, at en 50—60 km lang Motorkolonne var paa Vej fra Rensborg mod Flensborg. * 2) Meldingen var som alle lignende straks tilgaaet Jydske Division direkte. Meddelelsen maatte betetegns som sikker.

Denne truende Meddelelse foranledigede Chefen for Generalkommandoen og Generalstabschefen til at foreslaa Indkaldelse af den fulde Sikringsstyrke, hvorved samtlige Linieafdelinger vilde blive bragt op paa fuld Krigsstyrke, dog med reduceret Train. lait vilde Afdelingerne paa denne Maade faa gennem-snitligt 8 á 9 Aargange under Vaaben, * 3) Styrken under Fanerne vilde herved vokse til ca. 57 000 Mand, deraf i Jylland—Fyn ca. 26 000 og paa Sjælland ca. 31 000. Af Styrketallene var 6—7 pCt. faste Befalingsmænd, ved nogle Afdelinger lidt flere, ved andre lidt mindre.

Desuden foreslog de to Chefer: at samtlige Hærens Afdelinger øjeblikkeligt blev sat i Alarmberedskab samt at der foretoges en Flyveropklaring langs Land-grænsen for at konstatere, hvad der blev af Motorkolonnen, samt henstillede til Søværnskommandoen, at der ogsaa indkaldtes en Sikringsstyrke til Kystdefen-sionen.

Viceadmiralen og Chefen for Marinestaben sluttede sig til dette sidste og erklærede, at man ogsaa maatte have indkaldt Folk til Flaadens Skibe, særlig de 400 nys hjemsendte fra „Niels Juel".

Ministeren lovede at forelægge de fremsatte Forslag i et Møde, der skulde afholdes hos Kongen Kl. 11.00, og Generalkommandoen udgav, for at være rede til at kunne handle hurtigst muligt, i Tiden Kl. 11.30—11.56 telefonisk Ordre til Sjællandske Division, Generalinspektøren for Fodfolket, Rytteriet, Artilleriet, Ingeniørtropperne, Kommandanten i København, Luftværnsregimentet, Ingeni-ørregimentet, -

Side 57

- Trainafdelingen, Generalkommandointendanten, Generalkommandolægen og Generalkommandodyrlægen om, at Cheferne med Stabe skulde være paa de respektive Kontorer snarest og blive der indtil nærmere Ordre.

Ved Drøftelserne angaaende den Hensigt, der maatte formodes at ligge bag de tyske Skibs- og Troppebevægelser, udtalte Viceadmiralen, at Skibene sand-synligst havde Norge som Maal, men det saa ikke saa godt ud med Motorkolon-nen.

Chefen for Generalkommandoen udtalte, at medens det havde været ret usikkert, hvad Formaalet med de tyske Forberedelser i Østersøhavnene kunde være, saa længe Meldingerne herom fremtraadte som isolerede Fænomener, maatte man, naar man saa dem i Relation til Motorkolonnen, der kun kunde anvendes til Angreb mod Danmark, frygte, at de kunde have Sjælland til Maal.

Da Motorkolonnen ved Mødets Slutning endnu ikke var kørt over Grænsen, turde man endnu haabe, at det kun drejede sig om en Klarstillen over for Dan-mark. Hvad der kunde foranledige et Angreb, var foreløbig usikkert.

Kort før Kl. 12.00 vendte Ministeren tilbage fra et Møde hos Kongen og med-delte, at det var besluttet ikke at indkalde en Sikringsstyrke og ikke foretage noget, der kunde udlægges som en Udæskning; kun de 400 Mand til „Niels Juel" maatte kaldes ind, ligesom Alarmberedskabet og Flyveropklaringen kunde iværksættes.

I Tiden 12.45—-13.30 udgik derefter følgende Ordre fra Generalkommandoen: „Samtlige Afdelinger snarest i Alarmberedskab indtil ny Ordre. Skarp Ammu-nition udleveres."

Tilføjelse til Jydske Division: „Divisionen stilles frit med Hensyn til at oriente-re de i Sønderjylland værende Enheder om Situationen. Større Forskydninger af Enheder ikke uden Generalkommandoens Bemyndigelse. Videre Ordre i Løbet af Eftermiddagen."

Tilføjelse til Luftværnsregimentet: „Ingen Del af Københavns Luftforsvar maa etableres. Alarmberedskabet omfatter kun Underafdelinger og Afdelinger paa Kasernen."

Til Trainafdelingen: „Alarmberedskab indtil ny Ordre, saaledes at ikke af Kørsler optaget Personel holdes paa Kasernen."

Bestemmelserne for Alarmberedskab lyder:

„Saa vidt muligt hver Underafdeling, i hvert Fald hver Deling, forbliver sam-let under sin Førers Kommando; kun store Rum, hvorfra man let kan komme ud, benyttes. Hjelme og Tornystre (Brødposer) kan aftages, Lædertøj kan løsnes, men maa ikke aftages; al Udrustning undtagen Geværerne, der — hvis intet andet bestemmes — sættes sammen umiddelbart udenfor Udgangen, forbliver hos Manden. Der brænder til Stadighed Lys (afblændet udadtil) i Kvartererne. Bagage kommer ikke til Udlevering. Train og Køretøjer holdes pakket. Hestene anbringes i Rum, hvorfra de let kan bringes ud; kun større Stalde og Skure benyttes; Mandskabet hviler ved Hestene, der — naar intet andet bestemmes — ikke afsadles eller afseles. Alarmordonnanser og Telefonvagt som ved „Forhø-jet Beredskab". Desuden udstilles Post for Gevær - tillige Alarmpost - ved samt-lige Kvarterer".

Afdelingerne var herefter klar til øjeblikkelig Udrykning.

Chefen for Jydske Division blev pr. Telefon, Chefen for Sjællandske Division mundtligt orienteret om Situationen. Chefen for Sjællandske Division blev beordret til ikke at lade Meddelelserne om de tyske Bevægelser gaa videre til underlagte Enheder.

Generalinspektørerne og Korpscheferne blev tilsagt til Møde Kl. 14.00, hvor de af Chefen for Generalkommandoen modtog Orientering om Situationen og Ordre til at indstille sig paa Formering af fuld Sikringsstyrke, idet Chefen for Generalkommandoen udtalte, at han senere paa Dagen paa ny vilde stille For-slag om Sikringsstyrke.

Chefen for Hærens Flyvertropper beordredes til i Dagens Løb at lade Krigs-flyvepladserne paa Sjælland efterse og eventuelt klargøre. Med tilsvarende Hensigt for Jydske Krigsflyvepladsers Vedkommende beordredes Chefen for Jydske Flyverafdeling til Raadighed for Jydske Division fra samme Dag. -

Side 58

- I Løbet af Eftermiddagen den 8. indløb der Efterretning om,

at Motorkolonnen mellem Kl. 10.00 og Kl. 12.00 var standset med Teten ca. 1% km Syd for Grænsen, der var talt 2 400 Vogne, enkelte Soldater havde raabt til forbipasserende, at de skulde over Grænsen Kl. 16.00;

at der forberedtes Kvarter til 9 000 Mand i Flensborg;

at den først udsendte danske Flyver indtil Kl. 15.00 intet havde observeret Syd for Grænsen. Vejret var diset;

at Sjællands Østkyst næsten overalt var blokeret af Is, saaledes at Landsæt-ning maatte anses for yderst vanskelig;

at 2 Dampere med mange mørkklædte Folk og Skyts om Bord ved 16.55-Tiden passerede Sprogø for nordgaaende.

Generalstabschefen - Gørtz - blev om Eftermiddagen kaldt til Konference hos Forsvarsministeren, hvor Finansministeren og Direktør Korst var til Stede. Over for Forsvarsministeren forlangte Finansministeren udsendt Ordre til Grænsegen-darmeriet om, at Gendarmerne ikke maatte skyde i Tilfælde af Grænseover-skridelse, men kun underrette de militære Myndigheder. Det tilføjedes, at Ordren allerede var givet fra Finansministeriet, men man ønskede den bekræftet fra Krigsministeriet over for saavel Grænsegendarmeriet som de militære Myndigheder. Generalstabschefen hævdede, at dette stred mod Overenskomsten med Krigsministeriet og den Uddannelse, Gendarmerne havde faaet.

Over for Finansministerens Hævdelse af det meningsløse i at lade nogle faa, spredte og ganske isolerede Grænsegendarmer, der var uden Rygstød fra militære Afdelinger, gøre Brug af Vaaben, fremhævede Generalstabschefen bl. a., at der vilde blive gjort fornuftig Brug af Grænsegendarmerne, hvis man kun gav den fornødne Frihed, — de vilde blive trukket rimeligt sammen og blive forsynet med Transportmidler — i øvrigt var der al Anledning til at give Jydske Division Frihed til at skyde 4. Bataillon — paa over 500 Mand — tættere frem bag Gendarmerne og i det hele til at træffe de Forholdsregler, som Forholdene talte for — i Stedet for at fratage de militære Myndigheder den Hjælp fra Græn-segendarmeriet, som man efter de foreliggende Bestemmelser havde gjort Regning med. Fra Finansministerens Side fastholdtes Kravet om, at Ordren til Grænsegendarmeriet om ikke at yde Modstand udsendtes, saaledes som Forholdene laa, hvor der ikke var Tropper tæt bag Gendarmerikæden til at optage denne; Forsvarsministeren lovede Udsendelsen uden at gaa ind paa Tanken om at give Jydske Division Frihed til at skyde Tropper længere frem. Stillet overfor Kravet om Ordrens Udsendelse ved Generalkommandoens Foranstaltning forlangte Generalstabschefen en skriftlig Ordre fra Krigs-ministeriet, idet han ikke mente mundtlig at kunne overbringe Chefen for Generalkommandoen - Prior - en Ordre, som han vidste fundamentalt vilde stride imod, hvad Chefen for Generalkommandoen vilde anse for rigtigt.

Kort efter tilgik følgende Skrivelse fra Ministeriet:

„Efter Aftale mellem Finansministeriet og Krigsministeriet anmodes General-kommandoen om at meddele Grænsegendarmeriet og Jydske Division, at Grænsegendarmeriets Underlæggelse under Jydske Division ikke skal finde Sted paa Grundlag af de for Tiden trufne Beredskabsforanstaltninger, men kun efter udtrykkelig Formering af Sikringsstyrke, Beredskabsstyrke i Sønderjylland eller ved Mobilisering.

Saa længe saadanne Foranstaltninger ikke er truffet, skal Grænsegen-darmeriet i Tilfælde af eventuel Grænseoverskridelse fra tysk Side af væbnede Styrker ikke gøre Brug af Vaaben, men underrette de militære Myndigheder og efter Forholdene fortsætte Grænsetilsynet eller søge Styrken samlet bag de tilstedeværende Afdelinger af Hæren efter nærmere Anvisning fra Jydske Divi-sion.

Det tilføjes, at nærværende Bestemmelser intet ændrer i de for Grænsegen-darmeriets Forhold efter Formering af Sikringsstyrke m. v. fastsatte Instrukser."

Denne Ordre videregaves af Generalkommandoen til Jydske Division pr. Telefon Kl. 19.00.

Kl. 16.05 gav Generalkommandoen Jydske Division følgende Ordre:

„Divisionen skal i Løbet af Eftermiddagen i Dag lade rekognoscere nye Stillinger til Luftværnsbatterierne ved Esbjerg, Rødekro og Løgumkloster. Stillingerne vælges under Hensyn til, at der skabes forøget Sikkerhed for Batterierne ved deres Placering i Forhold til andre Tropper uden Hensyn til Løsning af Neutralitetsopgaver. Flytning af Batterierne finder først Sted efter ny Ordre fra Generalkommandoen, i Nødsfald dog efter Divisionens Bestemmelse."

Side 59

Kl. 17.00 udbad Chefen for Generalkommandoen sig en ny Samtale med For-svarsministeren, forelagde i Viceadmiralens og Direktøren for Krigsministeriets Nærværelse de sidste Efterretninger og stillede følgende Forslag:

Bemyndigelse for Jydske Division til at forskyde Tropperne efter Behov, bl. a.: Luftværnsbatterierne i Sønderjylland hen til det nærmeste Fodfolk for at beskytte dette og selv være dækket - deres nuværende Standpladser var kendt af Tyskerne, Styrken fra Odense til Fredericiaegnen, Styrken i Sønderborg -undtagen en lille Vagtstyrke - til Aabenraaegnen, Styrker frem mod Grænsen -ca. l km fra denne - til Støtte for Grænsegendarmerne, Bemyndigelse til en snævrere Indkvartering i Stedet for det spredte Kantonnement - og samtidig Overgang til Mihtærforplejning, Etablering af Luftmeldetjenesten.

Sluttelig indstillede Chefen for Generalkommandoen paa ny indtrængende, at man indkaldte Sikringsstyrke, og tilføjede, at senere kunde det blive endnu vanskeligere, hvilket Ministeren indrømmede. Et Svar blev stillet i Udsigt efter Mødet med Partiformændene Kl. 20.00 og et derpaa følgende Ministermøde Kl. 21.00.

Ministeren var dog utilbøjelig til at flytte Luftværnsbatterierne og ønskede derimod et af dem anbragt paa Rømø, for at Tyskerne ikke skulde bebrejde os, at vi ikke gjorde, hvad vi kunde, for at hindre engelske Neutralitetskrænkelser under Flyverangreb paa Sild. Chefen for Generalkommandoen, der var en principiel Modstander af en saadan Detachering, saa længe Kanonantallet ikke var væsentligt forøget, foreslog, at man i det mindste nøjedes med 2 Kanoner paa Rømø og beholdt de to andre ved Ballum. Da Transporten til Rømø var yderst vanskelig, tilbød Viceadmiralen at undersøge, om Flaaden kunde hjælpe hermed.

Da det viste sig, at den fjendtlige Motorkolonne øjensynligt traf Forberedelse til at overnatte Syd for Grænsen uden at overskride denne, besluttede Generalkommandoen ligeledes at give de danske Tropper Hvile for Natten og befalede derfor i Tiden mellem Kl. 19.00—20.00:

„Fra Modtagelsen af denne Ordre og indtil ny Ordre: „Forhøjet Beredskab", ifr. Feltreglement I. A., Pkt. 285, i den Udstrækning, de i Reglementet givne Bestemmelser kan bringes i Anvendelse uden at ændre i de øjeblikkelige Indkvarteringsordninger og det nuværende Udstyr med Train.

Befalede Udrykninger til særlige Øvelser, Skydninger m. m. bortfalder indtil videre. 9. April daglig Øvelse i Nærheden af Kantonnementsomraadet, saaledes at der til enhver Tid er hurtig og sikker Forbindelse fra Chefskvarterets Telefon-vagt til Øvelsesstyrken."

Tilføjelse til Jydske Division: „I Sønderjylland dog Beredskab efter Divisio-nens Bestemmelse. Divisionsstaben efter Divisionens Bestemmelse."

„Forhøjet Beredskab" er det højeste Beredskab efter „Alarmberedskab".

Bestemmelserne for forhøjet Beredskab lyder: „Tjenstfri Befalingsmænd og Mandskab skal forblive inden for Afdelingens Omraade og, naar det er mørkt, være i deres Kvarter. Tilladelse til at afvige herfra kan kun gives af Divisionen. Der anvendes fortrinsvis færre og større Kvarterer - for Delinger m. fl. Der kan hviles af klædt, men Vaaben, Udrustning og Lygter eller andet Lys holdes saaledes klar, at der selv i Mørke i korteste Tid kan gøres færdig til Udrykning. Er Bagagen (Tornystre m. v.) udleveret, skal den fra Mørkets Frembrud være gjort rede til hurtig Aflevering. Fægtningstrainets Køretøjer holdes pakkede, saa længe det er mørkt. Heste afsadles og afseles, men hurtig Opsadling og Forspænding skal være forberedt; der skal brænde Lys i Staldene (afblændet udadtil) hele Natten. Alarmordonnanser afgives fra samtlige Kvarterer til nærmest foresatte Chefs Kvarter. I alle Chefskvarterer skal der være Telefon-vagt Døgnet rundt". Godt Halvdelen af Styrken var i øvrigt indkvarteret paa Kaserner og var alene derved i meget højt Beredskab.

Det var under Hensyn til den særlige Trusel mod Landgrænsen, at Jydske Division beordredes til for de sønderjydske Afdelingers Vedkommende at træffe særlige Anordninger -

Side 60

- for Beredskabet efter egen Bestemmelse. Divisionen opretholdt herefter „Alarmberedskab" i Sønderjylland.

Af de om Aftenen indløbende Meldinger fremgik det, at Motorkolonnen var echelonneret langs Vejen Flensborg—Slesvig—Rensborg med Tyngden ved Inningstedt sydvest for Slesvig, at der ridende Syd ud af Flensborg var set ca. 100 Ryttere, samt at der ventedes 28 Troppetog til Flensborg, formentlig mar-cherende Dele af 1 Division.

Først henad Kl. 22.30 forelaa Regeringens Afgørelse efter et Ministermøde Kl. 21.30, hvorefter Chefen for Generalkommandoen blev kaldt til Ministeren.

Der skulde hverken indkaldes Sikringsstyrke etter foretages Forskydninger eller Sammendragning af Tropper. Af Partiformændene havde kun de Kon-servative spurgt om de militære sagkyndiges Mening og Forslag. Ministeren havde herved nævnt Indkaldelsen af Sikringsstyrken.

Inden man skiltes, foreslog Chefen for Generalkommandoen Søværnskom-mandoen at lade opklare med Flyvere fra Daggry Syd om Sjælland og Lolland. Dette lovede Viceadmiralen.

Hærens Flyvertropper var Kl. 20.15 blevet beordret til at have 3 Maskiner klar til Start med ½ Times Varsel fra Daggry den 9. April, - Kl. 23.25 fik Flyvertropperne Ordre til at gentage Luftobservationen ved Grænsen saa tidligt, som Dagslyset gjorde Observation mulig, idet Grænsen ikke maatte overflyves.

II.

Situationen den 9. April Morgen

For at kunne forstaa Begivenhederne den 9. April er det nødvendigt at kende de Betingelser for et Forsvar, der forelaa paa denne Dag.

I Henhold til Krigsministeriets Direktiv i Skrivelse Fortroligt M. 1464 af 6. September 1939 havde Generalkommandoen den 6. September 1939 udgivet den paa Bilag 1 angivne Forholdsordre.

Den blev bilagt med den paa Bilag 2 angivne almindelige Forholdsordre for Detachementer og Vagter under Neutralitetsforhold, den 9. September med Krigsministeriets paa Bilag 3 anførte almindelige Forholdsordre over for fremmede militære Luftfartøjer og den 20. November med Krigsministeriets paa Bilag 4 gengivne Bestemmelser for Hærens Luftfartøjers Forhold over for fremmede militære Luftfartøjer.

Det vil heraf ses, at et direkte Angreb paa dansk Omraade, naar fjendtlig Hensigt var utvivlsom, uden nærmere Ordre skulde imødegaas med alle til Raadighed staaende Midler. Ved Skrivelse M. 1744 af 19. September 1939 bestemte Krigsministeriet, at 1. Bataillon skulde forlægges til Terrainet Nord for Limfjorden med 1 Kompagni til Egnen om Frederikshavn.

 

Styrken af værnepligtige under Fanerne udgjorde den 9. April:

 

 

  ca. 11 Mdrs.

   ca. 6 Mdrs.

 

Nonkombat-

 

  Uddannelse

   Uddannelse

       Ialt

    tanter

  Sjælland

    ca. 3 300

    ca. 4 250

  ca.  7 550

  ca. 1 200

  Jylland-Fyn

    ca. 3 300

    ca. 3 700

  ca.  7 000

  ca.    850

  Hele Landet

    ca. 6 600

    ca. 7 950

  ca, 14 550

  ca. 2 050

 

En Del af Styrken havde efter Krigsministeriets Bestemmelse 8 Dages Orlov. Af syge maa regnes ca. 7 pCt.

Hjemsendt med Uniform, men uden Vaaben, var Aargangene 1934—38 eller ca. 30 000 Mand. Det var Tanken at indkalde dem under truende Forhold.

Skitsen Bilag 5 viser Styrkefordelingen.

Rekrutterne var underbragt i Garnisonerne, saaledes at deres Uddannelses-vilkaar var de bedst mulige: de egentlige Beredskabsenheder, dels i rimelig Nærhed af Mobiliseringsstederne: Hovedmassen af Artilleriet, dels holdt sam-men i Grupper Øst for -

Side 61

- Præstø: sjællandsk Fodfolk og hestetrukket Artilleri samt Dele af Gardehu-sarregimentet, om Søgaard: Cyklistbataillonen og et motoriseret Afværgekom-pagni, i Vendsyssel: en svag Bataillon af 3. Regiment, jfr. foran, og Syd for Vejle: Resten af de jydske Fodfolksregimenters Beredskabsstyrker og 8. Artilleri-afdeling.

Detacheringer til Vagter og lign. var undgaaet, idet Styrken af uddannet Fodfolk egnet til såadan Tjeneste - Rekylgeværkompagnier var overordentlig ringe - paa Sjælland ialt 6 Kompagnier á 65—120 værnepligtige, *1) Kornetter, Korporaler, Underkorporaler og menige, foruden Livgardens Vagtkompagni — i Jylland-Fyn: 4 Kompagnier a ca. 110—120 værnepligtige, se *1), foruden 2 Rekylgeværkompagnier á ca. 115 værnepligtige, se *1), hørende til Bataillonen i Vendsyssel.

Styrkefordelingen var gældende siden Hjemsendelserne i Slutningen af Januar 1940 og var befalet ændret fra Afslutningen af Rekrutternes Uddannelse pr. 15. April 1940. Efter Ministeriets Bestemmelse skete der ingen Ændringer i Løbet af den 8. April; se foran.

De om Fakse kantonnerende Styrker, Faksegruppen, var underlagt Chefen for 5. Regiment med Hensyn til samlede Øvelser, ligesom Gruppen i paakommende Tilfælde skulde alarmeres af Obersten.

De Syd for Vejle kantonnerende Dele af 2. og 7. Regiment m. v. underlagdes den 9. April Morgen Chefen for 7. Regiment; se senere.

Der var ikke som af Chefen for Generalkommandoen Prior gentagne Gange foreslaaet - saaledes mundtligt den 1. November 1939 og skriftligt den 4. November 1939 af Generalmajor - ultimo november 1939 generalløjtnant - Prior, skriftligt den 23. December 1939 og 16. Januar 1940 af Generalkommandoen, mundtlig den 2. Februar 1940 i 8-Mands Udvalget og den 6. April og 8. April over for Ministeren af Chefen for Generalkommandoen - foretaget nogen Forøgelse af den tjenstgørende Styrke med genindkaldt Mandskab.

Der var ikke, som af Generalkommandoen senest skriftligt den 21. December 1939 samt af Chefen for Generalkommandoen den 2. Februar 1940 mundtligt over for 8-Mands Udvalget foreslaaet, foretaget Forstærkningsarbejder til Støtte for Forsvaret, der saaledes overalt blev ført paa aaben Mark uden Dækning for Tropperne.

Der var ikke, som foreslaaet ved samme Lejlighed, truffet Forberedelse til Spærring af Veje eller Sprængning af Broer.

Til Luftforsvar af København raadede man kun over 4 ældre Batterier i Stil-ling samt en Del Rekylgeværer og ældre Lyskastere paa Tagene, alt dog uden Mandskab og Rammer, der først kunde være til Raadighed ved en Gen-indkaldelse.

Desuden havde Luftværnsregimentet 16 Stk. 75 mm L/49 Luftværnskanoner og 4 Korrektører samt 26 Stk. 20 mm Maskinkanoner, men til Bemanding af en Del af dette Materiel raadede Regimentet kun over ca. 40 Befalingsmands-elever, 10. og 13. Artilleriafdelings Rekrutter, samt over det ved 10. Artilleri-afdelings Gruppeførerkursus tjenstgørende Mandskab.

Paa Grund af den ringe Mandskabsstyrke og Mandskabets utilstrækkelige Uddannelse - Rekrutterne ialt 600 Mand var indkaldt den 15. Februar d. A. og havde endnu ikke deltaget i Skarpskydning - var et improviseret Forsvar udelukket.

Først ved Formering af en Sikringsstyrke kunde 5 moderne Batterier fra 10. og 13. Artilleriafdeling bringes til Anvendelse. * 2) I Løbet af 1940 paaregnede man yderligere 2 tilvirkede og 3 købte Batterier med 76 mm Luftværnskanoner samt 24 Stk. 20 mm Kanoner.

Kystdefensionen havde overhovedet ikke moderne Luftværnsskyts.

Til Løsning af Neutralitetsopgaver i Sønderjylland var opstillet 2 Batterier á 3 Stk. 75 mm L/49 Luftværnskanoner og 1 Batteri á 2 Stk. 75 mm L/49 Luftværns-kanoner; desuden havde hvert Batteri 3 Stk. 20 mm Maskinkanoner.

Der var ikke, som af Chefen for Generalkommandoen den 8. April foreslaaet, iværksat en Luftmeldetjeneste.

Der var ikke, som af Chefen for Generalkommandoen den 8. April foreslaaet, foretaget nogen Koncentration af Tropper mod Linien Aabenraa—Fredericia, Fremskydning af Tropper mod Grænsen til Støtte for Grænsegendarmeriet eller Sammendragning af Tropper til snævrere Kantonnementer.

Endelig havde Grænsegendarmeriet som anført faaet en Ordre, der stred mod den hidtil paatænkte og planlagte Anvendelse af det.

Kun Beredskabet var blevet forøget. * 3) Det indenlandske Efterretningsvæsen har siden ca. 1. September været sat i Beredskab.

Side 62

Der var beordret skarp Ammunition udleveret. Magasiner til Rekyl- og Maskingeværer var opladet; Ammunitionskøretøjer pakkede. En Del af Afdelin-gerne havde suppleret deres Train med lejede Køretøjer, medens andre havde truffet Forberedelse dertil.

Kl. ca. 23.30 blev Sjællandske Division beordret til at have en Officer i Divi-sionsstabens Kontor, medens de øvrige skulde kunne tilkaldes. Ved de øvrige sjællandske Myndigheder skulde der være Telefonvagt, der kunde tilkalde Stabens - Korpsets - øvrige Personale med kort Varsel. For Jydske Division gjaldt den Kl. 19.20 af Generalkommandoen udgivne Ordre; se Side 11.

Det var under disse yderst vanskelige Forhold, at de danske Tropper den 9. April Morgen maatte modtage Angrebet.

III.

A. Generalkommandoen.

I de første Morgentimer var Situationen ved Grænsen i det store og hele uforandret.

Da Klokken blev 3.30, meldtes til Generalstabens Efterretningssektion fra Grænsen om stærk Motorlarm langs Strækningen fra Rends til Aventoft. Fra Aventoft kunde man høre Kommandoraab m. m. Indtrykket var, at der var kommet motoriserede Tropper frem i det paagældende Rum. [ Hvorfor skrives "Rum" og ikke Terræn? ]

Om den østlige Hovedvej syntes Situationen uforandret.

Kl. 4.25 meldtes til Efterretningssektionen, at tyske Tropper havde over-skredet Grænsen ved Krusaa Kl. 4.15, og Kl. 4.30 fik Efterretningssektionen fra Søværnskommandoen Melding om, at tyske Tropper var gaaet i Land i Mid-delfart, Assens og Nyborg. Noget senere indløb ogsaa Melding om tysk Land-gang i Korsør.

Direktøren for Krigsministeriet telefonerede Kl. 4.30 til Chefen for General-kommandoen og meddelte, at et tysk Skib med Tropper var løbet paa en Mine i Langelandsbæltet; Direktøren bad Generalløjtnanten komme til Krigsmini-steriet. Inden Samtalen sluttede, indløb Melding om tysk Landgang paa Fyn. Til denne Melding bemærkede Chefen for Generalkommandoen / generalløjtnanten: „Saa maa vi mobilisere". Kl. 4.45 kørte Chefen for Generalkommandoen fra Kastellet til Krigsministeriet og indtraf her Kl. 4.57.

Til Stede var Forsvarsministeren, Viceadmiralen og Direktøren for Krigsmi-nisteriet. Generalstabschefen - Gørtz- var tilsagt, men ikke kommet.

Chefen for Generalkommandoen modtog her Meldinger, der var indløbet til Generalstabens Efterretningssektion Kl. 4.40 om, at tyske Tropper havde over-skredet Grænsen i hele dens Udstrækning, samt om Landgang i Korsør, ligesom det oplystes, at den tyske Minister var hos Udenrigsministeren, og at Ministrene samt de to Værnschefer skulde give Møde paa Amalienborg hos Kongen.

Der indløb nu Melding om tysk Landgang paa Langelinie.

Inden Afgangen bad Chefen for Generalkommandoen Kl. 5.10 Direktøren for Krigsministeriet sørge for, at der blev udtelefoneret Orientering samt følgende Ordre til Livgarden - Kasernen og Amalienborg: „Klar til Modstand", samt at alle Garnisonerne blev alarmeret. Ordren udgik i Tiden Kl. 5.15—6.00. Selv telefonerede Chefen for Generalkommandoen Kl. 5.20 fra Krigsministeriets Portnerloge til Chefen for Hærens Flyvertropper i Værløse og befalede, at Flyverne skulde afgaa fra Flyvepladsen og beordre alle Afdelinger paa Sjælland til at gøre Modstand.

Obersten meddelte, at Flyverne allerede af ham selv havde faaet Befaling til at afgaa.

Chefen for Generalkommandoen kørte derefter til Amalienborg, og i det paafølgende Møde - jfr. Strengt fortroligt Bilag 6 - der foregik under Skydning paa Slotspladsen, stillede han Forslag om, at Kongen og Regeringen skulde afgaa til den nærmeste Fodfolksbataillon i Høveltelejren for herfra at optage Kampen.

Forslaget blev ikke antaget, man gik omkring Kl. 6.00 ind paa de tyske Krav.

Kongen - den øverstkommanderende for hæren og søværnet - lod derefter Kampen paa Slotspladsen standse.

Straks efter Kl. 6.10 kørte Chefen for Generalkommandoen  sammen med Viceadmiralen og Forsvarsministeren til Krigsministeriet, hvor Direktøren for Ministeriet tilbød at lade de fornødne Ordrer udgaa, og Chefen for Generalkom-mandoen bragte Kl. 6.20 følgende Redaktion af Ordren til, at Modstand mod de tyske Tropper skulde ophøre, i Forslag: „Efter Regeringens Ordre maa der ikke ydes Modstand mod de tyske Tropper."

Side 63

Fra Kl. 6.25 udtelefoneredes Ordre; men først Kl. 7.00 lykkedes det at faa Forbindelse med Jydske Division.

Om Forholdene i Jylland var der Kl. 5.40 indløbet Melding om, at Styrken ved Søgaard stadig kæmpede, og at Haderslev Garnison havde besat en Stil-ling i Haderslev Sydkant.

Paa Sjælland havde Garnisonskommandanten i Vordingborg Kl. ca. 5.30 meldt, at fremmede Faldskærmstropper var gaaet ned paa Masnedø.

Den videre Udvikling af Situationen Landet over den 9. April fremgaar af nedenstaaende Fremstilling af de stedfundne Begivenheder.

 

 

B. Kommandanten i København.

Kastellet.

Følgende vagthavende Personale fandtes i Kastellet den 8. om Aftenen: Hos Kommandanten i København: Kaptajnløjtnant O. Stenkov.

Ved Sjællandske Divisions Stab: Kaptajn E. Gøtké-Hansen, Kaptajnløjtnant A. H. Klokhøj, Divisionsadjutant, og Divisionens Ordonnansofficer.

Ved 1. Regiment: Kaptajnløjtnant J.M.J. Lyng, Regimentsadjutant, Premier-løjtnant F.J. Dehn-Jensen, Adjutant ved 1. Bataillon, og Premierløjtnant O. Tre-tow-Loof.

Desuden befandt sig følgende i Kastellet: Vagtmandskabet, der bestod af 9 menige af 1. Bataillons Garnisonstropskompagni med Sergent A. V. Bager af Gardehusarregimentet som Vagtkommandør.

Gendarmeridetachementet, 15 Mand, under Kommando af Løjtnant af Reser-ven H. C. Leisner. Detachementet var ikke udrustet med Skydevaaben.

1. Bataillons Garnisonstropskompagni med en Styrke paa ca. 70 Mand: Garnisonstropskompagniets Mandskab tilhørte alle Efteraarsholdet 1939, og dets Soldaterværdi var som Følge af den Uddannelse, der er foreskrevet for Garni-sonstropper, af ringe Beskaffenhed.

 

 

Kaptajnløjtnant Stenkov udtaler, at han Kl. ca. 4.55 blev vækket af et Brag, der senere viste sig at hidrøre fra Sprængningen af Norgesporten. Umiddelbart efter lød Raaben, Kommandoord og enkelte Skud. Kaptajnløjtnanten saa gennem Vinduet ud mod den kommanderende Generals Have 5—6 Mand i Løb op mod Hovedvagten, hvorfra der nu gentagne Gange lød Skud. Uniformerne og Hjelmene viste, at det drejede sig om tyske Soldater.

Kaptajnløjtnanten telefonerede straks til Stabschefen hos Kommandanten i København, Ritmester C. A. Friis, som han hurtigt fik Forbindelse med, og afgav Melding om, at tyske Tropper var i Færd med at besætte Kastellet. Klokken var paa dette Tidspunkt efter Kaptajnløjtnantens Formening eet eller to Minutter i 5.00.

Derefter telefonerede Kaptajnløjtnanten til Generalkommandoen og fik For-bindelse med den vagthavende Officer, Kaptajnløjtnant D. F. Petersen, til hvem han afgav den samme Melding.

Kaptajnløjtnant Stenkov blev senere ført til den kommanderende Generals Bolig.

Premierløjtnant Dehn-Jensen opholdt sig sammen med Premierløjtnant O. Tretow-Loof og 2 menige i 1. Bataillons Kontorlokaler som Telefonvagt.

Kl. 5.04 blev Premierløjtnant Dehn-Jensen vækket af en af de menige, der havde hørt Larm og Skud nede fra Sjællandsporten. Premierløjtnanten løb straks ud af Kontoret for at se, hvad der var paa Færde, og saa da fremmede Soldater løbe forbi Vagten; samtidig hørtes høje Raab nede fra Norgesporten. Han forsøgte telefonisk at komme i Forbindelse med Regimentet; men Telefon-forbindelsen var da allerede afbrudt. Premierløjtnanterne forsøgte da at alar-mere de i Kastellet værende Garnisonstropper; men idet -

Side 64

- de løb ud af Kontoret, blev Norgesporten sprængt, formentlig ved Hjælp af en Dynamitpatron, og umiddelbart derefter stormede tyske Soldater med automatiske Vaaben ind og besatte Voldene og de nærmest Norgesporten beliggende Gadehjørner.

Under dette blev der løsnet flere Skud, bl. a. blev Infirmeribygningen beskudt. De to Officerer maatte søge ind i Kontoret, som derefter blev besat af tyske Tropper. Under den videre Besættelse af Kastellet, som foretoges uden Kamp, blev de holdt i Forvaring ved Norgesporten og derefter ført op i General-kommandobygningens Lokaler, hvor Kastellets øvrige Befalingsmænd ogsaa blev anbragt.

Efter ca. 2½ Times Forløb blev alle frigivet og kunde frit forlade Kastellet.

Saa snart Kastellet blev besat, udlagdes der paa Kirkepladsen Flaget med det tyske Hagekors for at tilkendegive for de tyske Bombemaskiner, som under hele Episoden kredsede over Kastellet, at dette var i Tyskernes Hænder.

 

Begivenhederne ved Sjællandsporten synes ifølge Gamisonstropskompag-niets Udtalelser at være forløbet saaledes:

Kl. ca. 4.50 kørte Generalløjtnant W. W. Prior ud fra Generalkommandobyg-ningen, og Vagten blev, da der var givet sædvanligt Signal dertil, kaldt ud. Bilen havde god Fart paa. Kl. 4.55 blev der ringet til Afløsning, hvorefter Posten gik en halv Snes skridt hen imod Stjernestok. Da han vendte om og havde gaaet faa Skridt, hørte han Lyd af beslaaede Støvler ved Enden af Porten. Straks var der intet at se, men pludselig hørtes Løben, og 15—20 Mand efterfulgt af flere blev synlige. Posten ringede 3 Gange, men Vagten kom ikke ud. Pludselig blev der skudt en Salve, og samtidig hørtes et stærkt Brag ved Norgesporten. Den første af de fremtrængende Soldater viste en Haandgranat og kastede den hen, hvor Posten stod; denne løb tilbage til Vagten for at søge Dækning, idet han samtidig fik en Patron i Kammeret. Posten raabte til Vagten, men samtidig stod nogle Soldater i Døren og truede med Haandgranater, hvoraf en blev kastet mod Væggen uden at springe, hvad den først omtalte heller ikke gjorde. Vagtkommandøren, Sergent Bager, skød et Skud uden at ramme; i næste Øjeblik var Vagten afvæbnet.

Paa Grundlag af Ritmester Friis' og Kaptajnløjtnant Stenkovs Opgivelser maa det antages, at Overfaldet skete Kl. 4.55 paa den Maade, at Indbruddet foregik samtidig gennem Norgesporten og Sjællandsporten og formentlig ogsaa fra den indre Vold mellem de 2 Porte.

Ritmester Friis alarmerede fra sit Hjem i Tiden Kl. 5.00—ca. 5.30 følgende Personer og Institutioner i følgende Orden:

Kommandanten i København personlig - Livgarden, Oberst Knudtzon - Gar-dehusarregimentet, Vagtkommandøren - Politiets Udrykningstjeneste - Krigs-ministeriet, Kaptajn Agger - Ingeniørkasernen, Kaptajn Matthiesen - Vagtkom-mandørerne på: Baadsmandsstrædes Kaserne - Artillerivejs Kaserne - Jægers-borg Kaserne - Officersskolen - Avedørelejren - Værløselejren - Høveltelejren - Sandholmlejren.

Alarmeringen lød: „Tyskerne i Færd med at besætte Kastellet. Alarmer straks alt. Klar til Udrykning."

Kun ved Livgarden og i Værløselejren var der tidligere alarmeret.

 

 

C. Sjællandske Division

a) Divisionsstaben

Divisionens Souschef, Kaptajn L. P. H. G. Kirstein, blev Kl. 5.15 ringet op i sit Hjem af Direktøren for Krigsministeriet, der gav ham følgende Ordre:

„Tyske Tropper er gaaet i Land paa Fyn, rykket over Grænsen i Jylland og har besat Kastellet. Alarmer straks de københavnske Afdelinger, ude paa Sjæl-land alarmeres af Krigsministeriet. -

Side 65

-  Afdelingerne handler i Overensstemmelse med den almindelige Forholds-ordre."

Souschefen begyndte straks at alarmere som befalet. Det. drejede sig om ca. 15 Myndigheder at underrette, og Telefonen var stærkt optaget.

Kl. ca. 6.30 gav Krigsministeriet Ordre om, at Modstand efter Regeringens Bestemmelse ikke maatte ydes. Ogsaa denne Ordre udtelefoneredes straks.

Efter at være alarmeret af Souschefen ankom Divisionens Stabschef, Oberst-løjtnant H.H. Jørgensen, Kl. 7.00 til Divisionsgeneralens Bopæl, hvor Divisionens Kommandostation midlertidig oprettedes. Souschefen forblev indtil videre i sit Hjem, og Resten af Divisionsstabens Personale var tilbageholdt i Kastellet af Tyskerne.

Chefen for 1. Regiment meldte sig telefonisk til Divisionsstaben Kl. ca. 8.00 og blev beordret til indtil videre at forblive i sit Hjem.

Souschefen fik Kl. ca. 9.00 telefonisk Forbindelse med den fungerende Gar-nisonskommandant i Roskilde, der meldte, at Regimentschefen var afmarcheret til Nordsjælland med 11. Bataillon. Det mentes at være Oberstens Hensigt at søge over til Sverige via Helsingør.

Souschefen beordrede derefter telefonisk Garnisonskommandanten i Hel-singør til at stoppe de nævnte Dele af 4. Regiment, der under ingen Omstæn-digheder maatte forlade Landet. Derefter underrettede Souschefen saavel Divisionen som Generalkommandoen om Regimentets Forhold.

Omtrent samtidig fik Souschefen Melding om, at Gardehusarregimentet mellem Kl. 6.00 og 7.00 var afmarcheret til Egnen om Sandholmlejren for at slutte sig til det derværende Fodfolk. Denne Melding videresendtes med det samme til Generalkommandoen.

Divisionen blev Kl. 9.30 af Chefen for Generalstaben beordret til at sikre sig, at Ordren om ikke at gøre Modstand var rigtigt modtaget overalt.

I Tiden Kl. 10.05—11.10 fik Divisionen Forbindelse med samtlige Afdelinger, der alle erklærede at have modtaget den omhandlede Ordre rigtigt.

21. Bataillon, der havde ligget i Flyverskjul i Tokkekøb Hegn, blev paa tele-fonisk Forespørgsel Kl. 12.25 beordret til at rykke tilbage til Lejrene.

Samtidig meldte Gardehusarregimentet, at det stod med sin Rekrutstyrke samlet om Sandholmlejren. Regimentet fik Ordre til at blive, hvor det var, til ny Ordre.

Divisionen forespurgte Kl. 14.00 Generalkommandoen, om Forholdene tillod, at Gardehusarregimentet rykkede hjem til Husarkasernen. Generalkomman-doen beordrede Regimentet udlagt i Kantonnement ved Lynge og enten for-plejet af Kvarterværterne eller ved militær Foranstaltning, alt efter Regiments-chefens Bestemmelse. Ordren blev af Divisionen videregivet til Gardehusar-regimentet Kl. 15.25.

 

b) Livgarden.

Chef: Oberst K. Knudtzon. Paa Livgardens Kaserne: Livgardens Stab, 1. Liv-gardebataillon, uden Mandskab, Vagtkompagni: 2. Livgardebataillons 2. Kom-pagni.

Paa Jægersborg Kaserne: 2. Livgardebataillons Stab, 3. Livgardebataillons 3., 4. og 5. Kompagni, Rekrutstyrke.

I Høveltelejren: Livgardens Kanonkompagni, Rekrut- og Beredskabsstyrke.

 

Styrken paa Livgardens Kaserne

Livgardens Kasernevagt hørte Kl. 5.10 Skydning i Retning af Langelinie, og samtidig modtog Chefen for Livgarden følgende telefoniske Ordre fra Krigsministeriet: „Alarmer Livgarden og klar til Modaktion."

Umiddelbart herefter telefonerede Stabschefen hos Kommandanten i København og meldte: „Tyske Tropper gaar i Land paa Langelinie og er i dette Øjeblik ved at besætte Kastellet."

Vagten paa Amalienborg alarmeredes pr. Telefon af Livgardens Chef og fik Ordre til at udlevere skarp Ammunition, afspærre Slottet og rekvirere Politi; desuden meldtes, at Forstærkning fra Livgardens Kaserne snarest vilde komme til Amalienborg.

Det paa Livgardens Kaserne indkvarterede Personel var Kl. 5.20 alarmeret med Ordren: „Klar til øjeblikkelig Udrykning."

Side 66

 

 

Fortsættes i næste udgave af Kasler Journal 

 

 

klik til Index

 

klik til  Stenografiske Referater

 

 

klik til Beretning II a
 

 

 

 

 

 kasler-journal .dk

Page Up


Copied from the original Mogens Kasler-Journal by SmartCMS ® 2011