Dette er en SmartCMS kopi af den originale Mogens Kasler-Journal, som blev lukket 16. marts 2011

beret01aintroreg                                                                                                                                                                                                        kasler-journal dk
Page Down

 

 

De parlamentariske Kommissioners Beretninger

1945 - 1956

vedrørende den tyske Besættelse

1940 - 1945

 

Bemærk afsnit 1: Kasler Journals

Registrant

 

 Afsnit 1:

inkl. A = nr. kommission  -  B = kommissionernes medlemmer.  

 

 Afsnit 2:

den faktuelle Oversigt   er  u d e n  A og B

 

 

 

1:
 

1)  Betænkning I: 

Betænkning 1 af 4. oktober 1945.

Undersøgelse af samtlige politiske og militære forhold, som kan tjene til bedømmelse af, hvorvidt der er grundlag for at gøre ansvar gældende over for ministre eller andre særlig ansvarlige i forbindelse med Danmarks besættelse af tyske tropper den 9. april 1940, (afgivet af den af tinget under 15. juni 1945 nedsatte kommission).

1. Kommission. Kommissionens medlemmer:

Kristen Amby, næstformand - Jul. Bomholt - Chr. Christiansen - Fr. Dalgaard  Einer-Jensen - Hartvig Frisch - Victor Gram - H.P. Hansen, Sorø, formand - Rasmus Hansen - Hjermind - Hoff - Arnth Jensen - Jensen Broby - Søren P. Larsen - Aksel Møller - Frede Nielsen - Martin Nielsen – Oluf Pedersen – Harald Petersen – Rager – Steen – Strøm – Westermann  /  Eigil Olsen

2)  Bilag til Betænkning 1. Aktstykker. Stenografiske referater.

 

3)  Beretning II: 

Beretning 2 af 6. december 1946

Supplement til Beretning 1 til de ved den under 15. juni 1945 nedsatte parlamen-tariske kommission tilvejebragte oplysninger vedrørende forholdene ved Danmarks besættelse den 9. april 1940.

2. Kommission. Kommissionens medlemmer:

Kristen Amby, næstformand - Jul. Bomholt - Busch-Jensen - Chr. Christiansen - Fr. Dalgaard - Mogens Fog - Jørgen Gram – A.M. Hansen - H.C. Hansen - Rasmus Hansen Hjermind - Aage Holm, formand - Paul Holt - Arnth Jensen - Jensen Broby – Robert Mikkelsen - Aksel Møller - Frede Nielsen - Harald Nielsen - Martin Nielsen - Nørskov - Starcke - Steen - Westermann  /  Eigil Olsen

4)  Bilag til Beretning 2. Aktstykker. Stenografiske referater.

 

Beretning  III.

I nærværende bind indeholdes på grundlag af foreliggende danske dokumenter kommissionens afsluttende beretninger vedrørende forholdene omkring den 9. april 1940.

Nærværende redegørelse er delt i tre dele:

A) Den af den foregående kommission, kommissionen af 8. januar 1948, udar-bejdede, men hidtil ikke offentliggjorte beretning, afgivet august 1950. Beretningen er ikke tidligere offentliggjort, idet man ville afvente undersøgelserne om det så-kaldte Rostockmøde, der først nu foreligger belyst i følgende to beretninger:

B) Beretning afgivet af nærværende kommission omhandlende Rostockmødet og tidligere offentliggjort som bind III A samt

C) Beretning vedrørende Rostockmødet, ligeledes afgivet af nærværende kom-mission dels på grundlag af senere af kommissionen fremskaffet materiale, dels indeholdende redegørelse fra den under 3. februar 1947 nedsatte kommissionsdom-stol:

Med afgivelse af disse beretninger betragter kommissionen sit arbejde angående forholdene omkring den 9. april 1940 som afsluttet, forsåvidt angår dokumentation på grundlag af foreliggende dansk materiale.

 

5)  Beretning III A:

 Beretning 3 A af august 1950.

Kommissionens undersøgelser vedrørende det såkaldte Rostockmøde. 1

Supplement til de under 15. juni 1945 og 19. december 1945 nedsatte parla-mentariske kommissioners tilvejebragte oplysninger vedrørende forholdene ved Danmarks besættelse den 9. april 1940.

3. Kommission. Kommissionens medlemmer:

Alfred Andreassen - Holger Eriksen, næstformand - Niels Eriksen - Jørgen Gram - Victor Gram - Poul Hansen, Grenå - Aage Holm, formand - Hans Hækkerup - Arnth Jensen - Peder Knudsen - Thisted Knudsen - Ladefoged - Holger Larsen - Johs. Larsen M. Larsen - Lindberg - Aksel Møller - Harald Nielsen - Karl Olsen - Th. Poulsen - Starcke - Steen  /  Eigil Olsen

Kristen Amby var ved beretningens afgivelse bortrejst  som delegeret ved Europarådet

 

6)  Beretning III B:

 Beretning 3 B af 14. februar 1951

Vedrørende det såkaldte Rostockmødet  2.

Tidligere offentliggjort i Henhold til Kommissoriets 4de led

4. Kommission. Kommissionens medlemmer:

Kristen Amby - Busch-Jensen - Bøgholm - Holger Eriksen, formand - Niels Eriksen - Jørgen Gram - Victor Gram - Poul Hansen, Grenå – Rasmus Hansen – Hans Hækkerup - Arnth Jensen, næstformand - Thisted Knudsen - Holger Larsen - M. Larsen - Lindberg - Harald Nielsen - Karl Olsen – Oluf Pedersen – Th. Poulsen – Rager - Rasting – Viggo Starcke - Steen  /  Eigil Olsen

Rasting var ved beretningens afgivelse bortrejst med orlov

 

7)  Beretning III C:

Beretning 3 C af 26. september 1951

Vedrørende  det såkaldte Rostockmødet  3.

* 5. Kommission. Kommissionens medlemmer:

Kristen Amby - Busch-Jensen - Bøgholm - Holger Eriksen, formand - Niels Eriksen - Jørgen Gram - Victor Gram - Poul Hansen, Grenå – Rasmus Hansen – Hans Hækkerup - Arnth Jensen, næstformand - Thisted Knudsen - Holger Larsen - M. Larsen - Lindberg - Harald Nielsen - Karl Olsen – Oluf Pedersen – Th. Poulsen – Rager – Rasting - Viggo Starcke - Steen  /  Eigil Olsen

Rasting var ved beretningens afgivelse bortrejst med orlov.

  8)  Bilag til Beretning 3. Aktstykker.

9)  Bilag til Beretning 3. Stenografiske referater.

 

10)  Tillæg:

Tillæg af 22. oktober 1952 til Beretning 3.

Vedrørende det såkaldte Rostockmødet  4.

6. Kommission. Kommissionens medlemmer:

Kristen Amby - Busch-Jensen - Bøgholm - Holger Eriksen, formand - Niels Eriksen - Jørgen Gram - Victor Gram - Poul Hansen, Grenå – Rasmus Hansen – Hans Hækkerup - Arnth Jensen, næstformand - Thisted Knudsen - Holger Larsen - M. Larsen - Lindberg - Harald Nielsen - Karl Olsen – Oluf Pedersen – Th. Poulsen – Rager – Rasting - Viggo Starcke - Steen  /  Eigil Olsen

11)  Bilag til Tillæg til Beretning 3. Stenografiske referater. Kommissions-domstolen.

 

12)  Beretning IV: 

 Beretning 4 af 16. januar 1948.

Regering og rigsdag under besættelsen.

7. Kommission. Kommissionens medlemmer:

Kristen Amby – Alfred Andreassen – Fr. Dalgaard, næstformand - Holger Eriksen - Niels Eriksen - Jørgen Gram - Victor Gram - Poul Hansen, Grenå – Aage Holm, formand – Arnth Jensen - Thisted Knudsen – Ladefoged - Holger Larsen – Johs. Larsen - M. Larsen - Lindberg – Aksel Møller - Harald Nielsen - Karl Olsen – Th. Poulsen – Starcke - Steen  /  Eigil Olsen

13)  Bilag til Beretning 4. Aktstykker. Stenografiske referater.

 

14)  Beretning V:

 Beretning 5 af 29. september 1948.

Udenrigsministeriet under besættelsen.

8. Kommission. Kommissionens medlemmer:

Kristen Amby – Alfred Andreassen – Fr. Dalgaard, næstformand - Holger Eriksen - Niels Eriksen - Jørgen Gram - Victor Gram - Poul Hansen, Grenå – Aage Holm, formand – Arnth Jensen – Peder Knudsen - Thisted Knudsen – Ladefoged - Holger Larsen – Johs. Larsen - M. Larsen - Lindberg – Aksel Møller - Harald Nielsen - Karl Olsen – Th. Poulsen – Starcke - Steen  /  Eigil Olsen

15)  Bilag til Beretning 5. Aktstykker. Stenografiske referater.

 

16)  Beretning VI:

Beretning 6 af 20. oktober 1949.

Krigsministeriet og marineministeriet under besættelsen.

9. Kommission. Kommissionens medlemmer:

Alfred Andreassen – Holger Eriksen, næstformand - Niels Eriksen - Jørgen Gram - Victor Gram - Poul Hansen, Grenå – Holm, formand – Hækkerup - Arnth Jensen – Peder Knudsen - Thisted Knudsen – Ladefoged - Holger Larsen – Johs. Larsen - M. Larsen - Lindberg – Aksel Møller - Harald Nielsen - Karl Olsen – Th. Poulsen – Starcke - Steen  / Eigil Olsen

17)  Bilag til Beretning 6. Aktstykker. Stenografiske referater.

 

18)  Beretning VII:

 Beretning 7 af 31. marts 1950.

Justitsministeriet og retshåndhævelsen under besættelsen.

10. kommission. Kommissionens medlemmer:

Kristen Amby - Alfred Andreassen – Holger Eriksen, næstformand - Niels Eriksen - Jørgen Gram - Victor Gram - Poul Hansen, Grenå – Holm, formand – Hækkerup - Arnth Jensen – Peder Knudsen - Thisted Knudsen – Ladefoged - Holger Larsen – Johs. Larsen - M. Larsen - Lindberg – Aksel Møller - Harald Nielsen - Karl Olsen – Th. Poulsen – Starcke - Steen  /  Eigil Olsen

19)  Bilag til Beretning 7. Bind 1. Aktstykker.

20)  Bilag til Beretning 7. Bind 2. Aktstykker.

21)  Bilag til Beretning 7. Bind 3. Aktstykker. Stenografiske referater.

 

22)  Beretning VIII:

 Beretning 8 af 25. januar 1950.

Arbejds- og socialministerierne, ministeriet for handel, industri og søfart, inden-rigsministeriet, ministeriet for landbrug og fiskeri under besættelsen, samt spørgs-målet om danske entreprenørers udførelse af arbejder for besættelsesmagten.

11. Kommission. Kommissionens medlemmer:

Kristen Amby - Alfred Andreassen – Holger Eriksen, næstformand - Niels Eriksen - Jørgen Gram - Victor Gram - Poul Hansen, Grenå – Aage Holm, formand – Hans Hækkerup - Arnth Jensen – Peder Knudsen - Thisted Knudsen – Ladefoged - Holger Larsen – Johs. Larsen - M. Larsen - Lindberg – Aksel Møller - Harald Nielsen - Karl Olsen – Th. Poulsen – Starcke - Steen  /  Eigil Olsen

23)  Bilag til Beretning 8. Aktstykker. Stenografiske referater.

 

24)  Beretning IX

 Beretning 9 af 20. oktober 1949.

Undersøgelser vedrørende politisk virksomhed under besættelsen, der skønnes at indeholde anslag mod folkestyret og den hidtidige statsretlige praksis.

12. kommission. Kommissionens medlemmer:

Alfred Andreassen – Holger Eriksen, næstformand - Niels Eriksen - Jørgen Gram - Victor Gram - Poul Hansen, Grenå – Aage Holm, formand – Hans Hækkerup - Arnth Jensen – Peder Knudsen - Thisted Knudsen – Ladefoged - Holger Larsen – Johs. Larsen - M. Larsen - Lindberg – Aksel Møller - Harald Nielsen - Karl Olsen – Th. Poulsen – Starcke - Steen  / Eigil Olsen

25)  Bilag til Beretning 9. Aktstykker. Stenografiske referater.

 

26)  Beretning X

 Beretning 10 af 21. april 1949.

Ministeriet for offentlige arbejder og trafikministeriet under besættelsen.

13. Kommission. Kommissionens medlemmer:

Kristen Amby - Alfred Andreassen – Holger Eriksen, næstformand - Niels Eriksen - Jørgen Gram - Victor Gram - Poul Hansen, Grenå – Aage Holm, formand – Hans Hækkerup - Arnth Jensen – Peder Knudsen - Thisted Knudsen – Ladefoged - Holger Larsen – Johs. Larsen - M. Larsen - Lindberg – Aksel Møller - Harald Nielsen - Karl Olsen – Th. Poulsen – Starcke - Steen  /  Eigil Olsen

27)  Bilag til Beretning 10. Aktstykker. Stenografiske referater.

 

28)  Beretning XI

Beretning 11 af 26. september 1951.

Supplement til de ved de under henholdsvis 15. juni 1945 og 19. december s.å. samt 8. januar 1948 nedsatte parlamentariske kommissioner tilvejebragte oplysnin-ger vedrørende forholdene under Danmarks besættelse.

14. Kommission. Kommissionens medlemmer:

Kristen Amby – Busch Jensen – Bøgholm - Holger Eriksen, formand - Niels Eriksen Jørgen Gram - Victor Gram - Poul Hansen, Grenå – Rasmus Hansen – Hans Hækkerup -  Arnth Jensen, næstformand – Thisted Knudsen – Holger Larsen – M. Larsen - Lindberg -  Harald Nielsen - Karl Olsen – Oluf Pedersen - Th. Poulsen – Rager – Rasting - Starcke - Steen  / Eigil Olsen

 29)  Bilag til Beretning 11. Danske dokumenter.

 

30)  Beretning XII:

 Beretning 12 af 15. februar 1951.

Supplement til de tidligere afgivne beretninger I - III vedrørende forholdene ved Danmarks besættelse 9. april 1940. Tyske dokumenter.

15. Kommission. Kommissionens medlemmer:

Kristen Amby – Busch Jensen – Bøgholm - Holger Eriksen, formand - Niels Eriksen Jørgen Gram - Victor Gram - Poul Hansen, Grenå – Rasmus Hansen – Hans Hækkerup - Arnth Jensen, næstformand – Thisted Knudsen – Holger Larsen – M. Larsen - Lindberg - Harald Nielsen - Karl Olsen – Oluf Pedersen - Th. Poulsen – Rager – Rasting - Starcke - Steen  /  Eigil Olsen

31) Bilag til Beretning 12. Tyske dokumenter, dansk oversættelse.

 

32)  Beretning XIII

Beretning 13. Bind 1- 6 af 27. marts 1953, udsendt 1954.

Supplement til de tidligere afgivne beretninger IV - XI vedrørende regering og rigsdag samt forskellige ministerier under besættelsen. Afgivet på grundlag af tyske dokumenter med dansk oversættelse.

16. kommission. Kommissionens medlemmer

valgt af folketinget den 7. november 1950:

Kristen Amby – Busch Jensen – Bøgholm - Holger Eriksen, formand - Niels Eriksen Jørgen Gram - Victor Gram - Poul Hansen, Grenå – Rasmus Hansen – Hans Hækkerup - Arnth Jensen, næstformand – Thisted Knudsen – Holger Larsen – M. Larsen - Lindberg - Harald Nielsen - Karl Olsen – Oluf Pedersen - Th. Poulsen – Rager – Rasting - Starcke - Steen  /  Eigil Olsen

33)  Bilag til Beretning 13.

Tyske dokumenter, dansk oversættelse. Danske dokumenter.

34)  Bilag til Beretning 13. Bind 1.

Tyske og danske dokumenter med dansk oversættelse. Afsnit A 1-5.

35)  Bilag til Beretning 13. Bind 2.

Tyske og danske dokumenter med dansk oversættelse. Afsnit 6-12.

36)  Bilag til Beretning 13. Bind 3.

Tyske og danske dokumenter med dansk oversættelse. Afsnit B-F.

37)  Bilag til Beretning 13. Bind 4. Dansk oversættelse. Afsnit 1-5.

 38)  Bilag til Beretning 13. Bind 5. Dansk oversættelse. Afsnit 6-12.

 39)  Bilag til Beretning 13. Bind 6. Dansk oversættelse. Afsnit  B-F.

 

40)  Beretning XIV

 Beretning 14 af 29. marts 1953.

Det tyske mindretal under besættelsen. Tyske og danske dokumenter.

17. Kommission. Kommissionens medlemmer:

Kristen Amby – Busch Jensen – Bøgholm - Holger Eriksen, formand - Niels Eriksen Jørgen Gram - Victor Gram - Poul Hansen, Grenå – Rasmus Hansen – Hans Hækkerup - Arnth Jensen, næstformand – Thisted Knudsen – Holger Larsen – M. Larsen - Lindberg - Harald Nielsen - Karl Olsen – Oluf Pedersen - Th. Poulsen – Rager – Rasting - Starcke - Steen   /   Eigil Olsen

41)  Bilag til Beretning 14. Bind 1.

Danske dokumenter, oversættelser af tyske dokumenter. Tyske dokumenter.

42) Bilag til Beretning 14. Bind 2. Tyske dokumenter.

43) Oversigt og Registre til beretninger 1 - 14. 1958. 

  

Tekst-originalen:

Oversigt over

De parlamentariske Kommissioners
Beretninger og Bilag 1 - XIV

1958

 

 Betænkning I.

 Undersøgelse af samtlige politiske og militære forhold, som kan tjene til bedømmelse af, hvorvidt der er grundlag for at gøre ansvar gældende over for ministre eller andre særlig ansvarlige i forbindelse med Danmarks besættelse af tyske tropper den 9. april 1940, (afgivet af den af tinget under 15. juni 1945 nedsatte kommission).

Betænkning:

Statsministeriet april 1940.

Udenrigsminister P. Munch og udenrigsministeriet april 1940.

Forsvarsminister Alsing Andersen og krigs- og marineministeriet april 1940.

Hæren, herunder uddrag af generalkommandoens beretning.

Søværnet, herunder uddrag af generalrapport for søværnet.

Forsvarsminister Alsing Andersen og de militære dispositioner, truffet før 1. april 1940, hans stilling til erklæringen af 19. januar 1940 og beslutningen af 9. april 1940.

Partiformandsmødet med stats-, udenrigs-, forsvars- og finansministeren mandag den 8. april kl. 20.00.

Bilag:

Aktstykker. Stenografiske referater

 

Beretning II. 

Supplement til Beretning 1 til de ved den under 15. juni 1945 nedsatte parlamen-tariske kommission tilvejebragte oplysninger vedrørende forholdene ved Danmarks besættelse den 9. april 1940.

Beretning:

Udenrigsministeriet, april 1940.

Krigs- og marineministeriet, april 1940.

Hæren.

Søværnet.

Statens civile luftværn, april 1940.

 Bilag: 

Aktstykker. Stenografiske referater

 

Beretning  III.

Supplement til de ved de under henholdsvis 15. juni 1945 og 19. december s.å. nedsatte parlamentariske kommissioner tilvejebragte oplysninger vedrørende for-holdene ved Danmarks besættelse den 9. april 1940.

Beretning:

Udenrigsminister P. Munch og udenrigsministeriet april 1940.

Krigs- og marineministerierne:

Hæren.

Søværnet.

Forsvarsminister Alsing Andersen og de militære dispositioner truffet før den 1. april 1940 m.v.

Statens civile luftværn april 1940.

Andre forhold.

Bilag:

Aktstykker. Stenografiske referater

 

Beretning III A.

Supplement til de under 15. juni 1945 og 19. december 1945 nedsatte parla-mentariske kommissioners tilvejebragte oplysninger vedrørende forholdene ved Danmarks besættelse den 9. april 1940.

Beretning:

Kommissionens undersøgelser vedrørende det såkaldte Rostock-møde. (1-2-3)

Bilag:

Aktstykker. Stenografiske referater.

 

Tillæg til Beretning III.

Supplement til de ved de under henholdsvis 15. juni 1945 og 19. december s.å. nedsatte parlamentariske kommissioner tilvejebragte oplysninger vedrørende for-holdene ved Danmarks besættelse den 9. april 1940.

Beretning:

Afhøring af Jon Galster, Johannes Hohlenberg, Johs. O. Schmidt og A. Olesen

(vedrørende det såkaldte Rostockmøde (4)

  Bilag: 

Indberetning og stenografiske referater (kommissionsdomstolen).

 

Beretning IV.

Regering og rigsdag under besættelsen. Afgivet på grundlag af foreliggende dan-ske dokumenter.

Beretning:

A Dannelsen af samlingsregeringen 10. april 1940.

B Perioden 10. april - 7. juli 1940.

C Omdannelsen af ministeriet 8. juli 1940.

D Tilblivelsen og Offentliggørelsen af 8. juli erklæringen 1940.

E Gesandt v. Renthe-Finks démarche, julen 1940.

F Christmas Møllers afgang som minister og hans senere udtræden af samar-bejdsudvalget og fratræden af politiske hverv. Christmas Møllers afrejse til England.

G Justitsminister Harald Petersens fratræden fra ministerstillingen.

H De tyske krav i vinteren 1941 om Hedtoft-Hansens og H.C. Hansens nedlæggelse af deres folketingsmandater og fratræden af politiske tillidshverv.

J Perioden maj-november 1942.

K Regeringsomdannelsen november 1942, telegramkrisen.

L Forhandlinger med de tyske myndigheder, august 1943.

M Den militære undtagelsestilstand i Danmark, 29. august til 5. oktober 1943 og oprettelsen af departementschefstyret.

Bilag: 

Aktstykker. Stenografiske referater.

 

Beretning V

Udenrigsministeriet under besættelsen. Afgivet på grundlag af foreliggende danske dokumenter.

Beretning:

A  Presse, radio, økonomi og handelsaftaler.

B  Afbrydelsen af den diplomatiske forbindelse med en række stater.

C  Forholdet til gesandterne i den frie verden.

D  Gesandtskabet i Washington. Grønlandsoverenskomsten.

E  Forholdet til Sovjetunionen.

F  Forhandlingerne med Tyskland i juli-august 1940 angående afslutningen af en told- og møntunion.

G  Kronehævningen.

H  Østrumudvalget.

 Bilag:

Aktstykker. Stenografiske referater.

 

 Beretning VI.

Krigsministeriet og marineministeriet under besættelsen. Afgivet på grundlag af foreliggende danske dokumenter.

Beretning:

A  Generalløjtnant W.W. Priors forslag om oprettelse af et forsvarsråd.

B  Viceadmiral H. Rechnitzers afgang fra søværnet.

C  Udleveringen af dansk Iuftværnsskyts til tyskerne umiddelbart efter den 9. april 1940.

D  Udleveringen af danske torpedobåde til tyskerne i januar-februar 1941.

E Dansk bevogtning af visse industrielle anlæg samt generalløjtnant Priors afsked i sommeren 1941.

F Spørgsmålene om troppekontingent til Finland, oprettelse og anerkendelse af ,,Frikorps Danmark" og krigsministeriets skrivelse af 1. juni 1943 til hærens afdelinger.

  I.  Troppekontingent til Finland m.m.

 II. Oprettelsen og anerkendelsen af ,,Frikorps Danmark" og anden hvervning til tysk militærtjeneste.

III. Krigsministeriets skrivelse af 1. juni 1943 til hærens afdelinger om tjeneste-mandsforhold for danske befalingsmænd i tysk krigstjeneste.

G  Udleveringen af dele af den danske hærs våben m.v. til tyskerne i efteråret 1941.

H  Hæren og søværnet den 29. august 1943. I) Hæren. II) Søværnet.

J  De ifølge Gunnar Larsen af marineattaché i Berlin, kommandørkaptajn Kjølsen i efteråret 1940 førte samtaler om Danmarks fremtidige stilling til visse militær-spørgsmål.

Bilag: 

Aktstykker. Stenografiske referater.

 

Beretning VII.

Justitsministeriet og retshåndhævelsen under besættelsen. Afgivet på grundlag af foreliggende danske dokumenter.

Beretning:

A  Den 9. april 1940 og begivenhederne i umiddelbar forbindelse hermed.

1 Tyske noter ved besættelsens begyndelse og justitsministerielle skrivelser m. v. i tilknytning hertil.

2 Interneringen af allierede statsborgere.

3 De af tyskerne den 9. april 1940 eller i tiden umiddelbart derefter foretagne anholdelser af danske statsborgere.

4 Tilintetgørelse af dokumenter i rigspolitiets arkiv i april 1940.

B  Almindelige redegørelser retsforholdene i hele besættelsestiden.

5 Almindelige redegørelser afgivet af fhv, justitsminister Thune Jacobsen.

6 Folkeretlige spørgsmål.

7 Almindelig redegørelse fra justitsministeriet for statsadvokaturen for særlige anliggender.

C  De i foråret 1940 opståede spørgsmål og deres videre udvikling.

8 Oprettelsen af stats-advokaturen for særlige anliggender.

9 Spørgsmål vedrørende forholdet mellem dansk og tysk jurisdiktion.

10 Forholdet mellem dansk politi og de tyske myndigheder.

11 Dansk politis indberetninger til tyske myndigheder.

12 Det af justitsministeriet den 12. april 1940 udstedte mødeforbud.

13 Danske udtalelser om ro og orden m.v.

D  Spørgsmål opstået i tiden fra sommeren 1940 til den tysk-russiske krigsudbrud i 1941.

14 Befolkningens holdning over for besættelsesmagten, sabotagen m.v.

15 Udbredelse af flyveblade.

16 Forbud mod visse demonstrationer, allierede farver m.v.

17 Haderslevmødet den 8. december 1940.

18 Ørum-loven.

19 Rigspolitichef Thune Jacobsens møde med Himmler i 1941.

20 Dansk politis beføjelser over for personer i besættelsesmagtens tjeneste, Wehr-machtsgefolge m.v.

21 Sikkerhedspolitiet og spørgsmål dette vedrørende,

a Sikkerhedspolitiets organisation,

b Politiets indhentning af oplysninger,

c Politiets telefonaflytninger m.v.,

d. Louis von Kohl.

e. Rudolf Christiansen (,,Hestetyven").

E  Begivenhederne den 22. juni 1941 og foranstaltningerne imod kommunisterne.

22 Arrestationen af kommunister den 22. juni 1941.

23 Kommunistloven.

24 Behandlingen af de internerede kommunister.

25 Folketingsmand Aksel Larsens arrestation den 5. november 1942.

26 Horserødlejren den 28. og 29. august 1943.

F  De øvrige i tiden mellem den 22. juni 1941 og den 29. august 1943 behandlede og rejste spørgsmål og disses videre udvikling.

27 Faldskærmsagenter, allierede flyvere m.v.

28 Særlige sikkerhedsforanstaltninger over for fanger i danske fængsler m.v.

29 Udkast til undtagelseslovgivning.

30 Schleswigsche Kameradschaft.

31 Sagen mod dr. la Cour.

32 Frikorps Danmarks orlov og den derved opståede uro.

33 Landsretssagfører Reitzel-Nielsen.

34 Sthyr-sagen.

35 Statsadvokat Kjalkes fjernelse i august 1942.

36 Frits Clausens åbne brev af 8. september 1942 til justitsministeren.

37 Det danske politis overtagelse af bevogtningsopgaver af særlig interesse for den tyske værnemagt - vagt ved broer, jernbaner, kyster o. lign.

38 Urolighederne i juli-august 1943.

G  De almindelige forhold i tiden fra den 29. august 1943 til september 1944 og de i denne periode rejste spørgsmål.

39 Den militære undtagelsestilstand.

40 Arrestation af andre end kommunister den 29. august 1943.

41 Tyskernes behandling af danske fanger, henrettelser m.v. og det danske arbej-de til fordel for de fængslede.

42 ,,Sverigesrejsen".

43 Sabotagebevogtningen.

44 Justitsministeriets forbud af 17. november 1943 mod fabrikation og forhandling af rammeantenner.

45 Lovanordning nr. 488 af 20. november 1943 om visse ægtevielser.

46 Folkestrejken i København i juni-juli 1944.

47 Tysk mistillid til politiet, politiets fjernelse m.v.

H  Forhold fra tiden efter politiets fjernelse den 19. september 1944.

48 Politikontorernes genåbning efter 19. september 1944.

49 Oprettelsen af vagtværn.

J  Tillæg.

50 Nedsættelse af en særlig kommissionsdomstol.

51 Justitsministeriets kommissionsdomstole af 6. august 1948 og 23. september s.å.

52 Supplerende aktstykker.

Bilag:

Aktstykker og Stenografiske Referater 

 

Beretning VIII.

Arbejds- og socialministerierne, ministeriet for handel, industri og søfart, inden-rigsministeriet, ministeriet for landbrug og fiskeri under besættelsen, samt spørgs-målet om danske entreprenørers udførelse af arbejder for besættelsesmagten.

Beretning:

  I.   Arbejds- og socialministerierne under besættelsen.

A   Arbejds- og socialministeriernes forhold til Tysklandsarbejderne, herunder for-anstaltninger vedrørende arbejdsløsheds- og fortsættelseskasserne samt den sociale forsorg.

B   Understøttelsen til de internerede kommunisters familier.

C   Fhv, socialminister Laurits Hansen.

 II.  Ministeriet for handel, industri og søfart under besættelsen. Tyske krav om bevæbning af danske handelsskibe.

III. Indenrigsministeriet under besættelsen. Spørgsmålet om internerede kommu-nisters adgang til at afgive stemme ved rigsdagsvalgene i marts og april 1943.

IV.  Ministeriet for landbrug og fiskeri under besættelsen. Spørgsmålet, om der fra tysk side blev stillet krav vedrørende ansættelse af priser på landbrugsprodukter på hjemmemarkedet i sommeren 1940. Kornloven.

V.   Danske entreprenørers udførelse af arbejder for besættelsesmagten.

Bilag:  

Aktstykker. Stenografiske referater

 

Beretning IX.

Undersøgelser vedrørende politisk virksomhed under besættelsen, der skønnes at indeholde anslag mod folkestyret og den hidtidige statsretlige praksis.

Beretning:

  I.  Danmarkskredsen.

 II.  Højgaardgruppen.

III. Højesteretspræsident Troels G. Jørgensens henvendelse i september 1947 til kronprinsen og til kongen.

Bilag:

Aktstykker. Stenografiske referater

 

Beretning X.

Ministeriet for offentlige arbejder og trafikministeriet under besættelsen.

Beretning:

A  Telegrafcensuren og telefonaflytningen.

B  Postcensuren.

C  Postvæsenets standsning af illegale masseforsendelser.

D  Danmarks stilling til deltagelsen i dannelsen af en europæisk post-forening.

E  Tyske krav om bevæbning af danske færger.

F  Minister for offentlige arbejder Gunnar Larsen:

  I. A/S Hans Olsens børstefabrik.

 II. Økonomisk støtte til dagbladet Fædrelandet.

III. Økonomisk støtte til Christian Marius Rudolf Christiansen, kaldet Hestetyven.

IV. Økonomisk støtte til ugebladet Arbejderavisen og til Foreningen af danske Ar-bejdere i Udlandet, P.M. Asmussen og Robert Hansen. Den konservative general-korrespondances angreb på direktør Sthyr, Udenrigsministeriet, august 1948.

    V. Økonomisk støtte til redaktør Axel Høyer.

   VI. Økonomisk støtte til Finlandsfrivillige.

 VII. Økonomisk støtte til presseorganet Europa-Kabel.

VIII. Økonomisk støtte til nationalsocialisten Wilfred Petersen.

  IX. Gunnar Larsen og forhandlingerne om en told- og møntunion med Tyskland.

   X. Gunnar Larsen og Østrumudvalget.

 XI. Gunnar Larsen og de af ham som minister iværksatte offentlige arbejder.

XII. Andre forhold, udsendelse af en mand til Grønland, Gunnar Larsens rejser og taler.

XIII. Gunnar Larsens forhold til England og til sabotagen.

 Bilag:

Aktstykker. Stenografiske referater.

 

 Beretning XI.

Supplement til de ved de under henholdsvis 15. juni 1945, 19. december s. å. og 8. januar 1948 nedsatte parlamentariske kommissioner tilvejebragte oplysninger vedrørende forholdene under Danmarks besættelse.

Beretning:

Supplement vedrørende kommissionernes beretninger:

IV, V, VI, VII, VIII, IX,  X.

 Bilag:

Danske dokumenter.

 

Beretning XII.

Supplement til de tidligere afgivne beretninger I - III vedrørende forholdene ved Danmarks besættelse 9. april 1940. Tyske dokumenter.

Beretning:

I. Beslutningen.

II. Forberedelsen.

III. Udførelsen.

Bilag:

Tyske dokumenter (med dansk oversættelse).

 

Beretning XIII.

Supplement til de tidligere afgivne beretninger IV - XI vedrørende regering og rigsdag samt forskellige ministerier under besættelsen. Afgivet på grundlag af tyske dokumenter med dansk oversættelse.

Beretning:

A. Regering og rigsdag under besættelsen.

1. Retningslinjer for besættelsen og forhold vedrørende det tyske gesandtskab.

2. Perioden 10. april - 7. juli 1940.

3. Omdannelsen af ministeriet Stauning 8. juli 1940.

4. Erklæringen af 8. juli1940 og forhandlingerne om en mønt- og toldunion 1940.

5. Udvikling af det dansk-tyske forhold efter 8. juli 1940 og gesandt von Renthe-Finks démarche julen 1940.

6. De tyske krav angaaende handelsminister Christmas Møller og folketingsmand Hedtoft-Hansen oktober 1940 - januar 1941.

7. Det dansk-tyske forhold marts-august 1941.

8. Det dansk-tyske forhold august 1941-august 1942.

9. Christmas Møllers flugt til England april 1942.

10. Regeringsomdannelsen november 1942, telegram-krisen.

11. Regeringen Scavenius 9. november 1942 - 29. august 1943.

12. Den militære undtagelsestilstand 29. august 1943 og tiden indtil 5. maj 1945.

B  Udenrigsministeriet under besættelsen.

1. Presse, handelsaftaler og gesandtskabet i Berlin.

2. Afbrydelsen af den diplomatiske forbindelse med en række stater.

3. Forholdet til gesandterne i den frie verden.

4. Gesandtskabet i Washington. Grønlandsoverenskomsten.

5. Forholdet til Sovjetunionen.

6. Kronehævningen. 

7. Østrumudvalget m.m.

C  Krigsministeriet og marineministeriet under besættelsen.

1. Viceadmiral H. Rechnitzers afgang fra søværnet m.m.

2. Udleveringen af dansk luftværnsskyts april 1940.

3. Udleveringen af danske torpedobåde januar-februar 1941.

4. Spørgsmålene angående et troppekontingent til Finland og oprettelse og anerkendelse af Frikorps Danmark.

5. Udleveringen af den danske hærs våben m.v. i november 1942.

6. Hæren og søværnet 28. august 1943 m.m.

7. Kommandørkaptajn Kjølsens forhandlinger i Berlin i efteråret 1940.

D  Justitsministeriet og retshåndhævelsen under besættelsen.

1. Interneringen af allierede statsborgere.

2. Spørgsmål vedrørende forholdet mellem dansk og tysk jurisdiktion.

3. Forhandlinger vedrørende en dansk-tysk overenskomst om værnemagts-skader.

4. Arrestation af kommunister.

5. Faldskærmsagenter.

6. Særlige sikkerhedsforanstaltninger over for fanger i danske fængsler.

7. Frikorps Danmarks orlov og den derved opståede uro.

8. Spørgsmål i forbindelse med den militære undtagelsestilstand 29. august 1943 og den følgende periode.

9. Det danske arbejde til fordel for de af tyskerne fængslede.

10. Sabotage og Schalburgtage.

11. Tysk mistillid til politiet og dettes fjernelse 19. september 1944.

E  Arbejds- og socialministeriet under besættelsen: Tysklandsarbejderne.

F  Ministeriet for handel, industri og søfart under besættelsen.

1. Danske skibe i udenlandske havne.

2. Tysk krav om bevæbning af danske handelsskibe.

3. Tysk beslaglæggelse af danske skibe.

Bilag:

Tyske og danske dokumenter. Dansk oversættelse

 

Beretning XIV.

Det tyske mindretal under besættelsen. Tyske og danske dokumenter.

Beretning:

A  Almindelige forhold.

1. Før 9. april 1940.

2. Fra 9. april til 28. juni 1940.

3. Problemerne omkring 28. juni.

4. Fra 29. juni 1940 til 28. august 1943.

5. Efter 29. august 1943.

B  Det tyske kontor.

C  Nordschleswigsche Zeitung.

D  Kirkelige forhold.

E  Skoleforhold.

1. Almindelige skoleforhold.

2. Tysk skolebyggeri.

3. Overflytning af rigstyske børn fra danske til tyske skoler.

F  Finansiel understøttelse.

G  Jordkampen.

H  Den økonomiske udnyttelse af besættelsen. Deutsche Berufsgruppen in Nord-schleswig og Liefergemeinschaft.

J  Forskellige arbejder for besættelsesmagten.

K  Hvervning.

1. Før januar 1942.

2. Fra januar 1942 til 1. januar 1945.

3. Thorius’ aktion

4. De frivilliges statsborgerforhold.

L  Skansearbejde.

M  Zeitfreiwillige.

N  Sehleswigsche Kameradsohaft, SK.

O  Selbstschutz.

P  Angiveri og spionage.

Bilag:

Danske dokumenter og oversættelser af tyske dokumenter

Tyske dokumenter.

-------------------------

 

Oversigt over og Registre til beretninger og bilag

I – XIV

1958

-------------------------------------

 

klik til index

 

klik til Alt om fejl og mangler den 9. april 1940   1

 

klik til Sagførerraadet 1945 Besættelsestidens Fakta

 

 

Kritik - forslag - rettelser - kommentarer
sendes til kasler-journals weblog
klik til læsernes skrivested  / skriv din tekst
husk at udfylde rubrik Emne:
Se din tekst dagen efter - klik til Læsernes Side


 

 

 kasler-journal dk

Page Up


Copied from the original Mogens Kasler-Journal by SmartCMS ® 2011