Dette er en SmartCMS kopi af den originale Mogens Kasler-Journal, som blev lukket 16. marts 2011

Fakta08                                                                                                                                                                                                                                                                             kasler-journal.dk
Page Down

 

Besættelsestidens Fakta

8

 

 

side 457 fortsat

12.-11.-42. S.A.-Sangen

1. Fat nu Geværet, Stormsoldat og slib den lange Kniv;

lad Israel mærke, det er Nat og ude med hans Liv.

2. Maskingeværet knalder løs, hver Kugle naar sit Maal.

Vi renser ud blandt Israels Ros, paa Dansk med Krudt og Staal.

3. Har en Haandgranat den rette Klang, er den altid rar at ha',

tolv Jøder ta'r den paa en Gang, og dem skal Fanden ta'.

4. Ved Synagogen er der Fest — en Ildebrand saa stor og fin,

og Ilden der man slukker med Træuld og Benzin.

5. Bag Fangelejrens Pigtraadshegn faar Moses Arbejd' kært,

der hjælper ej de sære Tegn, Storlogen har ham lært.

6. Og vi, som synger denne Sang, er klar til at tà' fat;

ved ved, der kommer jo engang, de lange Knives Nat.

 

(Cit. Germanerstemmen for 12.11.1942 — Skoleblad for Schalburgskolen).

 

1943

24.-1.-43. Duplikeret Meddelelse fra S.A. Staben, „Lystoftegaard", Brede pr. Lyngby, til Omraaderne angaaende Kursus paa Schalburg-Skolen.

Det meddeles herved, at Kursus paa Schalburg-Skolen er udsat indtil videre. Naar der igen paabegyndes Kursus vil dette blive meddelt Omraaderne af S.A. Staben.

27.-5.-43. S.A. Stabsbefaling Nr. 4-43 angaaende S.A. Stabschefens pludseligt beor-drede Rejse til Berlin.

Da S.A. Stabschef Bonnek pludselig er blevet beordret til Berlin paa ubestemt Tid, meddeles det herved, at de daglige Forretninger D. D. igen er overtaget af Under-tegnede, direkte under Partiføreren. Troskab vor Ære. Dansk Front! E. Aagesen, Klf. Adj. (Cit. D.N.S.A.P. Leder-Meddelelser, Nr. 3—4, 3. Aarg.).

17.-6.43. S.A. Befaling Nr. 6-43 med Meddelelse fra Partiføreren om personlig Over-tagelse af Ledelsen af S.A.

Da jeg midlertidig har fritaget fg. Stabschef for S.A., D. I. Bonnek, for hans Hverv som S.A. Stabschef, meddeles herved, at jeg personlig overtager Ledelsen af S.A.

Side 458

i Bonneks Fravær. Alle Henvendelser angaaende S.A. sker til S.A. Staben, Rosen-vængets Allé 35 (Postadresse: Rosenvængets Allé 22), hvor Kolonnefører E. Aagesen fungerer som min Adjudant i S.A. Anliggender. København, den 17. Juni 1943. Frits Clausen, Partifører. (Cit. D.N.S.A.P. Leder-Meddelelser, Nr. 3—4, 3, Aarg.).

7.-10..-44. Meddelse fra S.A. Staben om Stabskontorets Flytning.

København, den 7.-10.-1943: Det meddeles herved, at S.A. Stabens Kontor fra d. 8.-10.-1943 er flyttet til Vesterbrogade 79, København V. Telefon Eva 5879 ... E. Aagesen, Klf., Adj. (Cit. D.N.S.A.P. Leder-Meddelelser, Nr. 8, 3. Aarg.).

1944

Jan.-44. S.A. Stabsbefaling Nr. 1-44 angaaende økonomiske Forhold og om Opfor-dring til at holde sammen til den afgørende Kamp.

S.A. 17898, Holger Bryld er fratraadt som Fylkefører. For Fremtiden vil Omraaderne ikke faa tilsendt et maanedligt Tilskud. Ordningen er gennemført, da man indenfor P.M.-Organisationerne mangler Penge, og da S.A.s Arbejde i denne Tid ikke kræver store Udgifter. Det paalægges Omraadeførerne at sørge for at holde sammen paa de Folk, der er, for at vi ved given Lejlighed kan møde op til den, maaske ikke saa fjernt liggende, afgørende Kamp. Vi maa i denne Tid staa sammen; det kan ikke nytte noget at kværulere over Smaating, der maaske nok kan være irriterende for den enkelte, men ikke er af væsentlig Betydning for Helheden. Vort eneste Maal maa være at bevare D.N.S.A.P. og dermed S.A., thi hvis dette i det afgørende Øjeblik er opløst, saa vil der aldrig blive National-Socialisme i Danmark. Partiføreren har meldt sig til Frontindsats, saa vi der staar herhjemme maa ikke svigte, men blive paa vor Post i S.A., til der bliver kaldt paa os. E. Aagesen, Klf., Adj. (Cit. D.N.S.A.P. Leder-Meddelelser, Nr. 11. og 12, 3. Aarg.).

 

Kapitel 4.

 

Andre Organisationer under D.N.S.A.P

eller med særlig nær Tilknytning hertil

 

INDHOLDSOVERSIGT / side

a. N.S.U. og N.S.U.P.   459

b. FAGGRUPPERNE, DEN NATIONAL-SOCIALISTISKE FAGOPPOSITION, ARBEJDS-FRONTEN og FORSKELLIGE ERHVERVS- OG KULTUR-KORPORATIONER m.v.   466

c. N.S.A. m.v.   481

d. DANSK-NORDISK SAMFUND   496

e. D.N.S.A.P. - ØKONOMIRAADET, - ERHVERVSRAADET, DANMARKS ERHVERVS KORPORATION og DANSKE TYSKLANDSARBEJDERES FORENING   498

f. DET DANSKE ARBEJDSFÆLLESSKAB og LANDSARBEJDSTJENESTEN   499

g. KVINDEGRUPPERNE, HJEMMEFRONTEN, C.F. von SCHALBURGS MINDEFOND og DANSKE FRIVILLIGES FOND   510

h. A/S DATOR   515

 

a. N. S. U. og N. S. P. U.

Nationalsocialistisk Ungdom, forkortet N.S.U. for Drengene og N.S.U.P. for Pigerne, havde som første Landsungdomsfører C. F. v. Schalburg; den var opdelt i Stor-Banner, Banner, Stor-Hird, Hird og Følger. Som i Partiorganisationerne gjaldt Førerprincippet, Ansvar opefter, Myndighed nedefter; de laveste Førergrader var Følgefører, Under-hirdfører, Hirdfører, Storhirdfører o.s.v; hos Pigerne kaldtes den sidstnævnte Grad Stor-flokførerske. Ungdomsorganisationen havde sin egen Uniform, Mærket var Solhjulet, Maanedsbladet hed „Stormfanen". Der blev oprettet ret stort anlagte Førerskoler. Mottoet var: „Beredt for Danmark".

 

1940

18.-9.-40. N.S.U.-Landsfører C. F. v. Schalburg om N.S.U.

Ungdommen skal bære alt. Det nationalt værdifulde Fædreland kan kun frelses ved Arbejde og Ofre.

„Ynglinge i Plade, Drenge klædt i Staal". Det var den Retningslinie, en sand dansk Digter anviste vort Fædreland efter Ulykkesaaret 1864. Var denne Linie blevet fulgt af det danske Folk og dets Regering, havde meget været anderledes i Dag. I Stedet for er Ungdommen Aar for Aar blevet opdraget til kun at have Respekt for materielle Værdier. Konge og Fædreland havde de kapitalistiske Kredse taget Patent paa. Socialdemokratiet lærte sin Ungdom at hade Konge, Fædreland og Dannebrog. De Radikale forsynede alle Befolkningslag med pseudovidenskabeligt, antinationalt Stof,

Side 460

skabte Selvopgivelsens Aand, fremelskede Trællens dumme Grin og Pengebegær-lighed, skabte kort sagt den jødiske Aandsretning.

Den eneste nationale Ungdomsskole — Hæren — blev haanet; i 70 Aar har Systemet virket for at sætte et Punktum for Danmarks ærerige Historie, og det saa ud til, at det var lykkedes dem.

Skal Danmark leve videre, maa det have en Ungdom, der er i Stand til ubetinget at ofre sig for Landet, være opdraget i den nye Tids Aand, og i sig selv bære alt det nationalt værdifulde i den danske Tradition. D.N.S.A.P. har skabt denne Ungdom i „Danske Drenge" og „Danske Piger", der er samlet i N.S.U. — National-socialistisk Ung-dom. Arbejdersønnen og Direktørsønnen gaar i Række og Geled, deler ondt og godt sammen og gør det frivilligt, fordi de har Fædrenes Arv at værne — den fælles Arv — fordi de er National-Socialister. N.S.U. har som eneste Ungdomsorganisation konse-kvent gjort op med den gamle Tids „danske" Mentalitet. N.S.U. har sat Grundtvig i Stedet for Brandes, Rolf Krake i Stedet for Orla Lehmann, og har vakt den danske Kampaand til Live.

I fuld Erkendelse af, at Hestgarder Jørgen Bay, der faldt i Slaget ved Lund, er mere værd som Forbillede og har gjort mere for vort Land end Brødrene Brandes eller Hørup, har N.S.U. fra første Færd fundet faldne danske Soldates Navne frem af Arkivernes Glemsel og givet hver dansk Dreng i N.S.U. en Fadder — en falden dansk Kriger — at mindes.

Gennem Feltsport bliver danske Drenge trænet i Disciplin og Soldateraand til Udhol-denhed og Viljestyrke. Foran Stammerne i N.S.U. vajer nedlagte danske Regimenters Faner og Standarter, og med den danske Traditions hele Kampkraft forenes den nye Tids Aand. Kun en national-socialistisk opdraget dansk Ungdom, der erkender, at Fædrelandet skal frelses ved Arbejde, Kamp og Ofre, der erkender, at Dannebrog er et helligt Tegn — kun denne Ungdom tjener i Dag Konge, Fædreland og Folk.

N.S.U. er denne Ungdom. Modig og besjælet af en klar Idé vokser den danske Dreng op under det krævende Valgsprog, N.S.U. har formet, og som han skal leve hele sit Liv efter — Beredt for Danmark. C. F. v. Schalburg, N.S.U. Landsfører. (Cit. Fædrelandet).

1941. Jan. Indledning i det første Nummer af „Stormfanen", udgivet af N.S.U. Lands-ledelsen.

Du er nu blevet præsenteret for det første Nummer af STORMFANEN. Hvad skal du hermed, og hvilke Opgaver paahviler der dette Skrift? Stormfanen skal fra nu af binde N.S.U. sammen. Den skal være et Forbindelsesled mellem de enkelte N.S.U.er, de enkelte Enheder og endelig mellem N.S.U. og Landsledelsen. Der vil fra Stormfanens Side blive gjort de største Bestræbelser for at forbedre og udvide Skriftet, og det har alle Muligheder for at faa en straalende Fremtid. Det afhænger dog i ikke ringe Grad af N.S.U. selv, om dette vil ske, thi kun, hvis alle fra Begyndelsen slutter op om Stormfanen i Erkendelse af, at den er et Udtryk for det Arbejde, der præsteres af os, kun da kan det blive det, der er Meningen med den. Det er derfor enhver N.S.U. Førers Pligt gennem Banneret at staa i nøje Kontakt med Stormfanen og sørge for, at alle Meddelelser af saavel organisatorisk som politisk Art kommer Redaktionen rettidigt i Hænde. Det maa være saadan, at de enkelte Bannere maa kappes om at komme med det meste og det bedste Stof for derigennem ogsaa at gøre Reklame for det enkelte Banner. I næste Nummer vil det vise sig, hvilket Banner der reagerer hurtigst og bedst, naar der kaldes til Indsats.

Foreløbig vil Stormfanen udkomme en Gang maanedlig, men det fastslaas dog, at det afhænger af N.S.U. som Helhed, hvornaar dette forandres til hver 14. Dag og senere til et Ugeblad, ligesom det afhænger af N.S.U. som Helhed, hvornaar eventuelle Udvidelser kan ske, thi det bliver først til et rigtigt Blad, naar N.S.U. har vist sig,

Side 461

at det virkeligt kan bære et Blad, og naar den almindelige Interesse herfor er saa stor, at den er Garantien for et saadant Blads fortsatte Fremgang og Succes i dansk Ungdom. N.S.U. Propagandaledelsen. (Cit. Stormfanen, Nr. l, 1. Aarg.).

1.-1.-41- N.S.U. Landsbefaling Nr. 1-41 angaaende N.S.U. som selvstændig Organisa-tion under D.N.S.A.P.

1. Partiføreren har bestemt, at N.S.U. administrativt og propagandamæssigt oprettes som en selvstændig nationalsocialistisk Organisation under Partiet med Lands-ungdomsføreren som eneste ansvarlige overfor Partiføreren.

2. Landsledelsen er indtil videre sammensat saaledes: fg. Landsungdomsfører: Erik Lærum, Stabsfører: E. Brockenhuus-Schack, f g. Landsadjudant: J. Hartvig Olsen, f g. Landspropagandaleder: Ove Larsen.

5. Fra 1. Januar sendes alle Indmeldelser direkte til Landsledelsen fra Stammerne (Hirdene-Følgerne). Indmeldelsesgebyr (50 Øre) afregnes til Landsledelsen.

Desuden skal for Fremtiden Kontingentet fordeles saaledes: Til Landsledelsen 5 Øre pr. Medlem, til Banneret 10 Øre pr. Medlem, til Stamme (Hird, Følge) Resten. Kontingent afregnes direkte til Landsledelsen fra 1. Januar 1941. Bannerførere rekvirerer snarest Kontingentmærker svarende til Medlemstal i Banneret. Afregning med Landsledelsen senest den 25. i hver Maaned. Enhver til N.S.U. knyttet svarer for Fremtiden Kontingent til N.S.U.

Vi maner alle danske Drenge og Piger til at træde an til den sidste afgørende Kamp om Danmarks Fremtid. Beredt for Danmark! Dansk Front! Lærum. (Cit. Stormfanen).

18.-8.-41. Org. Parti-Meddelelse Nr. 18-41 angaaende Overførsel af Ungdomsafdelin-gens Medlemmer over 18 Aar til S.A. eller Kvindegrupperne.

Til Syssellederne. Da der stadig findes en Del N.S.U. og N.S.U.P., som er langt over 18 Aar, henstiller jeg til Syssellederne, at de drager Omsorg for, at disse overflyttes til henholdsvis S.A. og K.M. Theofilus Larsen, Organisationsleder. (Cit. D.N.S.A.P. Leder-Meddelelser, Nr. 6, 1. Aarg.).

9.-9.-41. Meddelelse om ny Ungdomsfører.

Partiføreren har Dags Dato fritaget stedf. Landsungdomsfører P.M. 30948 Erik Lærum for sit Hverv og udnævnt P.M. 28161 Kaptajnløjtnant Hans Jensen til stedf. Landsung-domsfører. (Cit. D.N.S.A.P. Leder-Meddelelser, Nr. 6, 1. Aarg.).

Okt.-41. N.S.U. Blivende Befaling Nr. 1-41 angaaende Udpegning af Tilsyn med Ung-domsafdelingens Medlemmer og Bestemmelser om N.S.U.ers Optræden som Talere.

Fremtidig vil den øverste stedlige Partiinstans, hvor det skønnes nødvendigt, udpege henholdsvis en Kvinde eller en Mand til at føre Tilsyn med og vejlede N.S.U. Piger og Drenge. Overalt hvor N.S.U.ere optræder som Talere ved Møder (Agitatorer for Tilgang til N.S.U.) skal de i Forvejen udarbejde et Manuskript, som, forinden Talen afholdes, skal være godkendt enten af den Partiinstans, der afholder (leder) Mødet eller af N.S.U. Landsledelsen. (Cit. D.N.S.A.P. Leder-Meddelelser, Nr. 7, 1. Aarg.).

Side 462

16.-11.-41. Artikel af Landsungdomsfører Hans Jensen angaaende Uddannelsen af N.S.U.

UNGDOMMEN ØNSKER ET MAAL AT ARBEJDE HEN IMOD

N.S.U. lærer Ungdommen at forsvare den Arv, den har faaet fra historiske Helte.

En Ungdom, der forstaar denne Arv, vil altid være: Beredt for Danmark.

N.S.U. er en Forkortelse af Organisationens fulde Navn National Socialistisk Ung-dom, og i selve dette Navn ligger egentlig Programmet for den Opdragelse, vi i N.S.U. giver de Unge.

Udfra at vi kun tror paa et lykkeligt Danmark skabt af D.N.S.A.P. under Frits Clau-sens Førerskab og dertil tror fuldt og fast paa, at dette kommer, forbereder vi Ung-dommen til at blive gode Borgere og Borgerinder i et national-socialistisk Danmark.

Dermed være ikke sagt, at vi giver Ungdommen nogen direkte politisk Opdragelse, men ved stadig at foreholde dem, at Helhedens Vel gaar forud for den Enkeltes, og ved at fremhæve det nationale og socialistiske, gives der dem indirekte en saadan Opdragelse.

Det ligger nær at spørge, hvorledes vi klarer os over for de andre Ungdoms-organisationer, der har indtaget en stadig skarpere Front mod det nye, som repræsenteres af os. Vi klarer os godt og bedre og bedre, saaledes har vi særlig i den sidste Tid endog haft stærk Tilgang fra disse Organisationer. Grunden hertil ligger antagelig for største Delen deri, at Ungdommen ønsker et Maal at arbejde hen mod, klare Linier og fast Ledelse. Og er der noget, som de andre Ungdomsorganisationer ikke har, saa er det netop disse Ting. Vi ved alle, hvor skarpt de stod over for hinanden før den nuværende Situation, og der er næppe nogen Tvivl om, at selv om de i Dansk Ungdoms Samvirke har samlet sig om et fælles Formaal, nemlig at modarbejde det nye, saa er det ogsaa det eneste, de er enige om, idet de iøvrigt hver især ledes efter de samme Love og af de samme Mænd som hidtil.

Dertil stiller vi sammenlignet med de andre Ungdomsorganisationer betydelig større Krav end disse. Saaledes forlanger vi, at alle Førere og Førersker hvert Aar skal bestaa visse Prøver, der godtgør, at de saavel fysisk som aandeligt er egnede til at staa i Spidsen for deres Enhed. Men foruden at stille større Krav, byder vi ogsaa paa en mere omfattende og interessantere Uddannelse. Baade under den obligatoriske og den frivillige Uddannelse lægges der stor Vægt paa den karakterdannende Opdragelse, et Omraade, som hidtil har været stærkt forsømt herhjemme.

Den obligatoriske Uddannelse omfatter for Drengenes Vedkommende Gymnastik, Eksercits, almindelig Sport af enhver Art, Terrainsport, Skydning, Sundhedslære (Sa-maritergerning), Færdselslære, Sang, Historie og Hjemstavnslære, og for Pigernes Vedkommende de samme Discipliner i tillempet Form, dog undtagen Skydning og Ek-sercits. Desuden undervises Pigerne i Haandarbejde og for de størres Vedkommende i Barnepleje.

Udover den obligatoriske Uddannelse staar det enhver frit at deltage i Special-uddannelsen, der bl. a. omfatter Modelflyvning, Svæveflyvning, Rosport og Sejlsport.

I Tilknytning til Historie og Hjemstavnslære aflægges der Besøg paa Museer og Samlinger, ligesom der afholdes Udrykninger til historiske Steder og fortrinsvis anlægges Lejre i historiske Egne. Her igennem søger vi at aabne Ungdommens Øjne for de Bedrifter, der er udført af vore Forfædre, og de Værdier saa vel af historisk som skønhedsmæssig Art, som vi besidder i vort skønne Land. Saaledes lærer Ungdommen, at ikke alene har vi noget at kæmpe for og bevare; men vi har endog Pligt til dette over f or vore Forfædre, der har givet os det i Arv. Ligeledes lærer Historien os, at vi tidligere, da den nu herskende Slaphed, Veghed og Blødsødenhed ikke var trængt ind i Folket, altid kunde hævde os, fordi vi vilde.

Det er denne Arv fra Generation efter Generation af vore Forfædre, N.S.U. opdrages til at forsvare, og derfor forstaar enhver N.S.U.er, at han eller hun hver Dag gennem hele Livet skal staa, som det hedder i vor Hilsen: BEREDT FOR DANMARK! Landsungdomsføreren. (Cit. Fædrelandet, Tillæg).

Side 463

29.-12.-41. N.S.U. Landsbefaling Nr. 17-41 angaaende ny Inddeling for N.S.U., i Over-ensstemmelse med Partiets Inddeling.

3) For at bringe N.S.U.s Inddeling i Overensstemmelse med Partiets Inddeling fastsættes fra 1. Januar 1942 en ny Inddeling, som fremgaar af blivende Befaling Nr. 6-1941, der hermed fordeles 1) 1) Jfr. Nedenfor, (Cit. D.N.S.A.P. Leder-Meddelelser, Nr. 10 og 11, 1. Aarg.).

29.-12.-41. N.S.U. Blivende Befaling Nr. 5-41 angaaende Raadighed over Tilskud

5) Omraaderne (Bannerne, Samlingerne) raader over et fast Tilskud paa 60 Øre pr. Dreng eller Pige. Beløbet tilgaar paa Grundlag af Styrken den sidste i den forud-gaaende Maaned og kan efter den paagældende Førers (Førerskes) Bestemmelse anvendes til et hvilket som helst Uddannelsesformaal enten direkte eller gennem Tilskud til de lavere Led. 7) Udover det i Punkt 5 anførte faste Tilskud til Uddannelsen kan der saavel til denne som til andet Formaal indstilles om yderligere Tilskud. 29. December 1941. Hans Jensen, fg. Landsungdomsfører. (Cit. D.N.S.A.P. Leder-Medde-lelser, Nr. 10 og 11, 1. Aarg.).

29.-12.-41. N.S.U. Blivende Befaling Nr. 6-41 angaaende Inddelingen i nye N.S.U.-Omraader.

Fra 1. Januar 1942 inddeles Landet i følgende N.S.U. Omraader: Ellum og Barvid Syssel, Varde Syssel, Jelling og Almind Syssel o.s v. 2) Omraader, der i Forvejen fører Betegnelsen Banner eller (og) Samling, benytter fortsat disse Betegnelser, medens de øvrige Omraader betegner sig ved Sysselbetegnelsen. Efterhaanden som Omraaderne naar »p paa 100 Drenge eller Piger, vil de efter Indstilling til Landsledelsen kunne forvente at faa Tilladelse til at føre Betegnelsen Banner henholdsvis Samling. 3) Inden for Omraaderne sker Inddelingen i mindre Omraader efter den paagældende Førers (Førerskes) nærmere Bestemmelse og under Hensyntagen til Partiets øvrige Inddeling og lokale Forhold. Betegnelserne skal rette sig efter Styrken, saaledes at der begyndes fra neden, d.v.s. i Ordenen Følge, Hird (Flok) o.s.v. 4) I Sysler, hvor der endnu ikke er udnævnt nogen Fører (Førerske) for Syslet, bibeholdes den hidtidige Inddeling, indtil Udnævnelse foreligger. København, 29. December 1941. Hans Jensen, fg. Landsung-domsfører. (Cit. D.N.S.A.P. Leder-Meddelelser, Nr. 10 og 11, 1. Aarg.).

1942

10.-2.-42. N.S.U. Landsbefaling Nr. 2-42 angaaende Førernes Pligt til at abonnere paa D.N.S.A.P. „Maanedsbreve".

Fremtidig skal følgende Førere og Førersker indenfor N.S.U. abonnere paa Maa-nedsbreve: Førere fra Hirdførere og opefter, som er fyldt 18 Aar. Førersker fra Sam-lingsførersker og opefter, som er fyldt 18 Aar. Saafremt de paagældende ikke ser sig i Stand til at afholde de med Abonnement forbundne Udgifter, kan disse afholdes af den paagældendes underlagte Kasse. København, 10.-2.-1942. Hans Jensen, fg. Landsung-domsfører. (Cit. D.N.S.A.P. Leder-Meddelelser, Nr. 12, 1. Aarg.).

1.-9.-42. N.S.U. Landsbefaling Nr. 8-42 om, at Ledelsen fremtidig betegnes N.S.U. Staben.

6) Fra den 1.-9. betegnes N.S.U.s Ledelse som N.S.U. Staben. Alle tidligere Beteg-nelser, f. Eks. „Landsledelsen for N.S.U..", „Landsungdomsførerens Kontor" m. fl. bortfalder fra samme Dato. (Cit. D.N.S.A.P. Leder-Meddelelser, Nr. 6, 2. Aarg.).

Side 464

Dec.-42. N.S.U. Landsbefaling Nr. 11-42 angaaende Uniformsreglement.

Den alm. N.S.U. Uniform for Drenge bestaar af: ... N.S.U. Uniform for Førere, der kun bæres fra Hirdfører og opefter, som er fyldt 18 Aar, bestaar af: ... (Cit. D.N.S.A.P. Leder-Meddelelser, Nr. 10, 2. Aarg.). Jvf. en Rapport af Januar 1943 til Partifører Frits Clausen havde N.S.U en Styrke paa 325 Drenge.

1943

April.-43. N.S.U. Landsbefaling Nr. 5-43 angaaende Uniformer for N.S.U.P. Ferer-sker.

5) Uniformsjakke for Førersker maa fremtidig bæres af Førersker fra Flokførerske og opefter, uanset Alder, og tilsvarende maa Uniformsjakke for Førere bæres af Førere fra Hirdfører og opefter, uanset Alder. (Cit. D.N.S.A.P. Leder-Meddelelser, Nr. l, 3. Aarg.).

1.-5.-43. N.S.U. Landsbefaling Nr. 6-43 angaaende Betaling for „Stormfanen".

Grundet paa Omlægning af N.S.U. Stabens Økonomi skal „Stormfanen" fra 1. Maj kunne bære sig selv. Dette medfører, at Prisen pr. Nummer bliver 30 øre. (Cit. D.N. S.A.P. Leder-Meddelelser, Nr. 2, 3. Aarg.).

Maj.-43. Meddelelse angaaende Optagelse af Medlemmer til N.S.U. og N.S.U.P.

Til Syssellederne. Vedr. Partibefaling Nr. 4-1943 1) 1) 25.-3.-1943. Se Kap. 2. 2. Det meddeles herved, at Optagelse af Medlemmer under 18 Aar til N.S.U. og N.S.U.P. ikke berøres af Partibefalingen angaaende Optagelse af Medlemmer.

4.-6.-43. N.S.U. Landsbefaling Nr. 9-43 fra N.S.U. Staben, Vejlesevej 41, Holte, angaa-ende Afrejse til den germanske Landstjeneste i Østomraaderne, Kursus paa tysk Felt-sportskole og i Babelsberg.

D. 25. ds. rejser et nyt Hold Drenge og Piger til den germanske Landtjeneste i Østomraaderne. Tilmeldinger skal være N.S.U. Staben i Hænde inden d. 15. ds. I Tiden fra den 2S.-6.—24.-7. rejser et nyt Hold til Feltsportskolen i Tyskland. Tilmeldinger skal være N.S.U. Staben i Hænde inden d. 19. ds. I Tiden fra 21.-11.—12.-12. d. A. vil der i Babelsberg blive afholdt et særligt Kursus for Førersker fra de germanske Lande. Tilsvarende som for Pigerne afholdes der i Potsdam 2 særlige Kursus for Førere, henholdsvis i Tiden fra 26.-9.—19.-10. og 24.-10.—14.-11. 1943. København, 4.-6.-1943. Hans Jensen. Landsungdomsfører. (Cit. D.N.S.A.P. Leder-Meddelelser, Nr. 3-4, 3. Aarg.).

10.-9.-43. Partibefaling Nr. 10-43 angaaende Udskillen af N.S.U. fra Partiorganisa-tionen.

Fra og med 15. September d. A. udskilles Partiets Ungdomsorganisation „N.S.U." fra Partiorganisationen og fortsætter fra ovennævnte Dato som en selvstændig Organisa-tion med Kaptajnløjtnant Hans Jensen som Fører. De Medlemmer af Partiet, der forretter Tjeneste som henholdsvis Førere og Førersker i N.S.U., forbliver i Partiet. Det vil fremdeles være alle Partimedlemmers Pligt fortsat at støtte N.S.U.s Arbejde. Bovrup, 10. September 1943. Frits Clausen / Theofilus Larsen. (Cit. D.N.S.A.P. Leder-Meddelelser, Nr. 7, 3. Aarg.).

1944

Maj.-44. Artikel med Indbydelse til Landslejr ved Korsør.

Alle N.S.U.ere stævner i Aar til Korsør. Igennem flere Aar har det været alle N.S.U. eres Drøm at komme i Landslejr,

Side 465

og saa netop nu i Aaret 1944 gaar Drømmen i Opfyldelse, idet der i Sommer vil blive afholdt Landslejr ved Taarnborg ved Korsør, saaledes: Drenge: Mandag den 17. Juli - Fredag den 28. Juli. Piger: Fredag den 28. Juli -Tirsdag den 8. August.

Enhver N.S.U.er maa allerede nu mærke sig Dagen, thi her maa alle være med; vi tør roligt love, at de 10 Dages Lejrliv sammen med kække N.S.U. Kammerater vil blive en herlig og uforglemmelig Oplevelse, her vil man i Praksis faa Lejlighed til at opleve det storartede Kammeratskab, som altid trives, hvor N.S.U.ere er til Stede. Vi træffer her sammen med Drenge og Piger fra Uffes Banner, Nordjyder og Midtjyder, Fynboere og Sjællændere, og at der tillige kommer en talstærk Flok fra Lolland-Falster, betrag-ter vi som en Kendsgerning. Tænk engang, hvor der her kan afholdes Konkurrencer baade af den ene og den anden Art, og vi tror at turde spaa, at der i disse 10 Dage vil blive erhvervet mangt et Sportsmærke, og hvilke Terrænsportsøvelser, for ikke at tale om Natøvelser, kan der ikke arrangeres i de herlige Omgivelser ved det idyllisk belig-gende Korsør. Jo, alle Muligheder er til Stede for, at det bliver Aarets største Begi-venhed i N.S.U.

Alle har hver paa sin Post i Vinterens Løb været udsat for Sladder og Fortræ-deligheder baade af den ene og den anden Art fra vore Modstanderes Side; lad nu alt dette mørke være glemt, pak Rygsækken og tag med ud at opleve den danske Sommer og hent i gode Kammeraters Kreds Humør, Kraft og Styrke til fortsat Kamp. Herlige, sollyse Dage vil det blive, og alle Forberedelser vil blive truffet i god Tid, ligesom alle Arrangementer nøje er planlagt, saa I forstaar, at alle Muligheder er til Stede for, at det hele helt igennem vil blive Sukces.

Allerede paa nuværende Tidspunkt maa I tage Jeres Beslutning og indmelde Jer, alt andet maa vige. I bør alle være med her. Velkommen til Kammeratskabslejren ved Korsør Sommeren 1944. (Cit.Stormfanen, Nr. 5, 1944).

1.-9-44. Artikel angaaende Dannelsen af N.S.U. den 1.-9.-1934.

10 Aars Kamp i N.S.U. Den 1. September i Aar er det netop 10 Aar siden, at nu afdø-de Lærer C. C. Stender, Slagelse, paa Dr. Frits Clausens Foranledning lagde Grunden til den nationalsocialistiske Ungdomsorganisation i Danmark. N.S.U.s Opstaaen i sin Tid maa ses som et aktivt og revolutionært Modtræk mod de nedbrydende Kræfter, som allerede da truede med helt at undergrave alt rigt, skønt og ædelt i vort nordiske Kulturliv — kort sagt alt, som har Værdi for os som Danske.

Kampen, som i Aarenes Løb er blevet ført fra N.S.U.s Side for at delagtiggøre vort Lands Ungdom i Troen paa vore store og skønne Idealer, har maaske ikke altid ført til de store, ydre, synlige Resultater, og mangen en haard Dyst er hidtil blevet udkæmpet, før vi er naaet saa vidt som i Dag. Modgang er imidlertid ingenlunde af det onde og er nødvendig for, at det hele kan faa Betydning og Værdi saavel for Pionererne som for dem, der senere skal følge i deres Spor. Enhver stor Idé er altid blevet baaret frem af en lille forfulgt og forhaanet Flok, og saaledes maa og skal det ogsaa være, thi netop Forfølgelse skaber den ubarmhjertige Udvælgelse, som vi ikke vilde have været foruden, og det er da derfor ogsaa en Kendsgerning, at aldrig nogen Sinde har N.S.U. staaet saa stærkt i kvalitativ Henseende som netop nu i Dag.

Har vi end hidtil ikke kunnet præstere det store Masseopbud, saa viser det store Antal af N.S.U. Kammerater, der i Dag kæmper paa den ydre Front, at vore Medlemmer er blandt dem, der tæller, at de netop er værdige Repræsentanter for den frygtløse og modige danske Ungdom, som vi altid har appelleret til i vort Virke, og som vi i disse Aar alene har Brug for. 40 modige N.S.U.ere har hidtil beseglet deres Trofasthed mod vor Idé ved at give det største, noget Menneske kan give, selve Livet. Vore Kammeraters Blodoffer vil alle Dage forpligte enhver af os til betingelsesløs Indsats hver paa sin Post, og komme, hvad der komme vil, men aldrig vil N.S.U. — som den revolutionære Kamporganisation, den er — nogensinde gaa i Hvilestilling, enhver af os, ogsaa paa Hjemmefronten, maa være besjælet af samme Kampmod,

Side 466

Idealisme og Offervilje som Kammeraterne derude paa Fronten; — hellere dø med dem, der kæmper for Sandhedens og Retfærdighedens Sag, end leve som Trælle under halvasiatiske Undermenneskers Slavepisk. (Cit. Reklamenummer, Stormfanen, 1934- 1944).

b. Faggrupperne

Den national-socialistiske Fag-Opposition

Arbejdsfronten

Forskellige Erhvervs- og Kultur-Korporationer

 

Ved den følgende Redegørelse for de forskellige Korporationer, navnlig af faglig Art, indenfor D.N.S.A.P. fremkommer et broget Billede, og det skyldes maaske den Omstændighed, at der maatte skabes Liv i hensygnende Begreber ved Oprettelse af nye, og det er muligt, at Pengetilskud til de mange Funktioner, bag hvis svulmende Betegnelser undertiden kun stod faa Personer, har spillet en Rolle.

Det vil ses, at de af D.N.S.A.P. benyttede Betegnelser ligger tæt op af de store, gamle og landskendte Organisationers, saaledes at der let kunde tages fejl, og Angi-velsen kom til at virke større end det, der virkelig laa bag.

DE NATIONAL-SOCIALISTISKE FAGGRUPPER1)

1) Disse benævnes ogsaa »D.N.S.-Faggrupper«, »D.N.S.F.« med Mærke: Et Hagekors i Tandhjul med korslagt Hakke, Skovl og Spade.

1940

1.-9.-40. Artikel: Partifører Frits Clausen vil tale paa Møde for „De national-socia-listiske Faggrupper".

PARTIFØRER FRITS CLAUSEN VIL TALE TIL KØBENHAVNSKE ARBEJDERE

De national-socialistiske Faggrupper holder stort Møde i Idrætshuset den 27. Sep-tember.

De national-socialistiske Faggrupper — Arbejdere og Arbejdsledere — vil den 27. September mødes i Idrætshuset i København for at høre Partifører Frits Clausen tale om den nye Tid og den nye Tids Krav til det danske Folk.

Efter den rivende Tilslutning, som Faggrupperne har faaet, er det ganske klart, at den faglige Samling netop er kommet i det rette psykologiske Øjeblik. Det er Skæbne-timen for Arbejderne som for hele det danske Folk. Men medens Systemet ved alle Midler søger at binde og baste Arbejderne, har Faggrupperne — støttet paa hele den Styrke, som Danmarks National-Socialistiske Arbejder-Parti raader over — paataget sig den Opgave, som hverken de samvirkende Fagforbund, Dansk Arbejdsgiverforening eller den nuværende Folkefrontsregering kan løse —at bygge dansk Arbejdsliv op paa Fællesskabets sikre Grund. Efter det store Møde i Torsdags, hvor Arbejdslederne talte ud og bekendte sig til Fællesskabet paa national-socialistisk Grundlag — er Linien trukket op og Grundstenen til det nye Danmark lagt.

Arbejder og Bonde! For at understrege Faggruppernes Vilje til at finde Vej til et fælles Samvirke mellem Byens og Landets Arbejdere vil ogsaa Husmand Søren Lund, Spanager, komme til Stede og fortælle københavnske Arbejdere, hvad L.S vil. Det bliver de national-socialistiske Faggrupper, som ogsaa tager Skridtet til det Sam-arbejde mellem Land og By, som Socialdemokratiet saa ynkeligt har forløftet sig paa.

Men vi vil virkeliggøre Tanken, og vi kan gøre det! Det næste Skridt bliver da, at

Side 467

Byernes Arbejdere kommer til de store L.S.-Stævner for at bevidne deres Vilje til Fællesskab. Det planlagte Møde vil blive skelsættende i vort Lands og vort Folks poli-tiske Historie. Parolen er: Hver Tomme Plads i Idrætshuset besat den 27. September til det store faglige Møde! N.S.F. (Cit. Fædrelandet).

3.-9.-40. Optagelsesblanket for „De nationalsocialistiske Faggrupper".

De nationalsocialistiske Faggrupper. Undertegnede ønsker Optagelse i „De natio-nalsocialistiske Faggrupper". Navn: / Stilling: / Adresse: / Telefon Nr. / Fødselsdag og -Aar: / Faglig Organisation: / Politisk Parti: …

Blanketten bedes udfyldt tydeligt og derefter tilsendt D.N.F., Gothersgade 10 A, 1. Sal. Telefon Palæ 3244. Postgiro 22474. (Cit. Fædrelandet).

18.-9.-40. Annonce fra „De nationalsocialistiske Faggrupper".

Giv den nye Tid dit Haandslag! Tiden er fuld af Gæring, gammelt brydes ned, nyt bygges op. Der er Tempo over Udviklingen som aldrig før. Derfor er det ogsaa de raske Folks Tid. Timen er inde, hvor de Mænd, der skal forme Fremtidens Forhold, maa finde hinanden. Indenfor den faglige Bevægelse sker det gennem De national-socialistiske Faggrupper. Her rækker Arbejder og Arbejdsleder hinanden Haanden og bygger nyt op for det gamle, der staar for Fald. Vær med til at præge Udviklingen, vær med fra Begyndelsen. Gaa ind i de national-socialistiske Faggrupper og vær med i den Begejstrings-Bølge, der skyller det gamle, ormstukne bort og skaber nye, bedre Arbejdsforhold. Telefonér med det samme eller skriv til De nationalsocialistiske Fag-grupper, Gothersgade 10 A. Palæ 3244. (Cit. Fædrelandet).

18.-9.-40. Artikel af P. M. Asmussen, Leder af D.N.S.F., angaaende Faggruppernes Opgave.

Arbejdsfællesskabet. Det vakte berettiget Opsigt, da de national-socialistiske Fag-grupper traadte frem i Lyset, ikke alene blandt Arbejderne, men blandt alle Befolk-ningsgrupper.

Faggrupperne vil skabe Arbejdsfællesskabet, og vil i Modsætning til Systemet i Dag, som udelukkende igennem Aarene har bygget paa en kunstig Splittelse af det danske Folk, samle det arbejdende Folk til en Enhed. Mens det var i Systemets Interesse, at Arbejderne bekæmpede Arbejdslederne og omvendt, at By kæmpede mod Land, og alle skabende og produktive Kræfter laa i indbyrdes Strid, alt kun til Gavn for Højfinansen og dens Haandlangere, saa vil Arbejdere og Arbejdsledere inden for Faggrupperne finde hinanden og forstaa, at ved fælles Hjælp kan der opnaas saadanne Forhold i Danmark, som ingen Arbejder har drømt om eller tænkt sig realiseret, og mange, som er gaaet ind i Faggrupperne, har set, at det Kammeratskab, som findes her, er det rette. Arbejder og Arbejdsleder finder her hinanden.

Det forlanges ikke i Faggrupperne, at man skal være Medlem af D.N.S.A.P., men der kræves, at man anerkender Princippet „Helhedens Vel gaar forud for den Enkeltes",

Side 468

og ud fra dette opbygges Faggrupperne. Den Tilgang, som har været, og som stadig fortsætter, fortæller, at det danske Folk har forstaaet de nye Signaler og ser i Arbejds-fællesskabet den eneste Form, hvorpaa de Tilstande, som i Dag hersker i Danmark, kan ophøre: Arbejdet vil blive sat i Højsædet, og Glæden herover vil give sig Udtryk i et blomstrende Samfund, hvor Tryghed og Retfærdighed raader.

Det er Faggruppernes Opgave i Dag at vinde det arbejdende Folk for det national-socialistiske Danmark. P.M. Asmussen, Leder af D.N.S.F. (Cit. Fædrelandet).
 

4.-10.-40. Artikel af H. Borelli angaaende Faggruppernes vejledende Arbejde.

Pas paa Arbejdsløshedslovene!

Faggruppernes Kontor, Gothersgade 10A, vil altid hjælpe Medlemmerne.

Du er pligtig til selv at holde dig underrettet om, at du ikke faar for meget udbetalt i Understøttelse. Dine Kolleger og Tillidsmænd har travlt med at varetage dine „Interes-ser" andre Steder og paa andre Maader. Du skal ikke forvente, de overanstrenger sig for din Skyld. Først den Dag, det er konstateret, at du har faaet for meget, saa er de parat til „kollegialt" at sætte Himmel og Jord i Bevægelse for at tvinge dig til om-gaaende Tilbagebetaling, og de har Lovene paa deres Side.

I Loven om Arbejdsløshedsunderstøttelse 4. Afsnit, Paragraf 13, Stk. 6, staar bl. a.: „Forinden Udbetaling af Understøttelse, skal vedkommende Tillidsmand paase, at der ikke foreligger Grunde, der begrænser Medlemmets Adgang til Understøttelse."

Saaledes staar der i Lovene, men da disse fylder ca. 125 smaa Pjecesider, skal man helst have juridisk Vejledning for at blive klar over, hvad man har Ret eller Pligt til.

Afsnit 5, Paragraf 33, Stk. 4, siger, at Medlemmet er pligtigt at tilbagebetale fejl-agtigt oppebaaret Understøttelse uden Hensyn til, om Fejlen kan tilregnes ham. Han kan ikke faa Understøttelse, før Beløbet er tilbagebetalt, og dette kan tilbageholdes i løbende Understøttelse, d.v.s., at du ikke kan tvinges til at tilbagebetale Beløbet i den Tid, du har Arbejde, men den Dag, du er arbejdsløs, har de Lov til at fratage dig din Eksistensmulighed, indtil hele Beløbet er tilbagebetalt. Ikke engang Kongens Foged maa tage Gangklæder eller andet „livsnødvendig", men dine egne „Tillidsmænd", som du lønner for at varetage dine Interesser, de kan tage den Arbejdsløs-hedsforsikring, du selv har indbetalt gennem Aar, fra dig, blot fordi du uden egen Skyld har faaet lidt for mange Dages Understøttelse for 3 eller 6 Maaneder siden, noget disse Mænd betales for at føre Kontrol over, ellers var hele Kontrolsystemet jo om-sonst.

Samtidig gøres opmærksom paa, at Understøttelsesaaret i de fleste Forbund er fra 1. Oktober til 30. September hvert Aar. Dansk Arbedsmands Forbund skifter fra Aar til Aar. I 1939 begyndte Aaret 28. September, i 1940 26. September. Dette medfører, at Medlemmer, der flyttes over i D.A.F. fra andre Forbund, faar 5 Dages Understøttelse mindre i 1940-41, hvis Overflytningen sker efter 1. Oktober 1940. Hvad der er sparet, er fortjent. Vi er paa Faggruppernes Kontor, Gothersgade 10 A, altid parat til at hjælpe Medlemmerne tilrette med at faa opfyldt deres faglige og økonomiske Krav, saavel over for Arbejdsgivere som over for Arbejdernes „egne" Folk. H. Borelli. (Cit. Fædre-landet).

1941

19.-3.-41. Meddelelse om Ophør af Samarbejdet med D.N.S.A.P.

Paa et i Dag afholdt Møde vedtog De National-Socialistiske Faggruppers Raad at opsige ethvert Samarbejde med Danmarks National-Socialistiske Parti.1 (Cit. R. B.). 1) Fejl. D.N.S.A.P. er ikke identisk med D.N.S.P. Se nærmere 30.-4.-41. Artikel.

19.-3.-41. Meddelelse om Oprettelse af „Arbejdsfronten".1) 1) Jfr. neden for Side 471.

Da den Opgave, som blev tildelt De National-Socialistiske Faggrupper ved den sted-fundne politiske Udvikling, allerede for nogen Tid siden maatte anses for at være bort-faldet,

Side 469

har jeg gennem Partileder Hoffman Madsen opløst De National-Socialistiske Fag-grupper, men har samtidig under D.N.S.A.P. oprettet en Arbejdsfront, som baade Arbejdsgiver og Arbejdstager kan indmelde sig i, og hvis Opgave det vil være at danne Grundlaget for en rationel Udbygning af det danske Erhvervsliv. Alle Medlemmer af De National-Socialistiske Faggrupper er overført til denne Arbejdsfront. (Cit. R. B.).

 

30.-4.-41. Artikel om De National-Socialistiske Faggrupper's Historie.

De Arbejdsløses berettigede Krav: Beskæftigelse til alle i Danmark!

Vi har i Anledning af vor Artikel i Nr. 12 modtaget følgende Indlæg fra Formanden for Faggrupperne. Overskriften er ligeledes Forfatterens. Naar Hr. Borelli yderligere har kaldt sit Indlæg for „En Berigtigelse", forekommer det os dog at være lidt misvisende.

Faggrupperne blev startet den 27. Juli 1940 af 17 danske Arbejdere, hvoraf Hovedparten ikke var Medlemmer af D.N.S.A.P. paa det Tidspunkt. Organisationen var en selvstændig Institution, der lededes af en Række uselviske Mænd, der satte alle deres Kræfter og al deres Energi — ved Dag som ved Nat — ind for gennem Fag-grupperne at interessere den danske Arbejder for aktiv Indsats for det nye Danmark; det Danmark, der skal og maa rejses af det nuværende Kaos.

Det var Dagens Problemer, vi drøftede paa vore Agitationsmøder. Det var de Sor-ger, Byrder og Pligter, der daglig tynger paa os alle. Og det var først og sidst: Arbejds-løsheden! Det Problem, Regeringen burde have løst for 10 Aar siden, hvis den havde holdt sine Løfter til Vælgerne.

Og de Arbejdsløses stadige Spørgsmaal til os var dette: Skal vi forvises til Tyskland? Skal vi sultes til at emigrere — er det Meningen?

Som danske Mænd maatte vi svare Nej! Vi vil, naar vi faar Ansvar og Magt, skaffe Arbejde til alle: vellønnet Helaarsarbejde til saavel Arbejder som Bonde, til Middelstand og Handelsfolk, — alle skal i Arbejde. Men indtil vi naar saa vidt, vil vi med de Muligheder, vi har gennem vor Organisation, skaffe Beskæftigelse her i Landet til saa mange af vore Arbejdsløse, som det er muligt.

Og det gør vi stadig! Faggrupperne er ikke opløste. Vi opsagde selv Samarbejdet med D.N.S.A.P., fordi Partiet igennem længere Tid har set en Fare ved Faggruppernes Vækst og var bange for at blive distanceret. Vi havde paa det Tidspunkt 2500 D.N.S.A.P. Medlemmer og 4000 fra andre Partier. Derfor vilde man ødelægge vort Arbejde, og vi saa os nødsaget til at bryde. Kapitalen har snydt det arbejdende Folk! Socialdemokraterne ligeledes. Den danske Arbejder skal ikke snydes en Gang til!

Den ny Tid skal blive Arbejdets Tid, og Arbejderne skal være Medskabere af den. Det er Faggruppernes Opgave at være det faglige og erhvervsmæssige Grundlag for Fremtidens korporative Opbygning. Vi har derfor aabnet Samarbejde med alle de politiske Kræfter, der arbejder positivt for Danmarks Fremtid. I Faggrupperne kan de partipolitiske Divergenser hvile, men alle Kræfter arbejder paa at løse de faglige Problemer. Den Danske Front's, Dansk Folkeparti's og flere andre Gruppers Medlem-mer arbejder i vore Rækker paa nordisk Idégrundlag for dette ene: Danmarks Fremtid. H. Borelli, Formand for Faggruppernes Ledelse. (Cit. Dansk Enhedspartis1) Kampblad Danebroge, Nr. 14). 1) Se Kap. 5. Side 527 f.

Side 470

26.-5.41. Meddelelse fra D.N.S.A.P. om Eksklusion af Faggruppernes tidligere Leder.

Eksklusion: Tidligere Medlem, PM 27070, Peter M. Asmussen, er den 26. Maj 1941 ekskluderet af D.N.S.A.P. Organisationslederen. (Cit. D.N.S.A.P. Leder-Meddelelser, Nr. 3, 1. Aarg. 1. Juni 1941).
 

DEN NATIONAL-SOCIALISTISKE FAGOPPOSITION

Den tidligere Leder af De National-Socialistiske Faggrupper, P. M. Asmussen (se ovenfor), dannede efter sin Udtræden af D.N.S.A.P.: Den National-Socialistiske Fagop-position. Denne Organisation udgav Ugebladet „Oppositionen" med Undertitlen „Vi kæmper for Retten til Arbejdet og vore Hjems Ukrænkelighed".

14.-7.41. Uddrag af Skrivelse fra P. M. Asmussen til Stabsleder i D.N.S.A.P., Lands-retssagfører H. C. Bryld om Støtte.

… Forventning om sympatisk Støtte, da Organisationen havde en meget stor Mission paa det Tidspunkt, idet Maalet var at gøre den brede Arbejderbefolkning til National-Socialister og frigøre den for Marxisme og Kommunisme i alle dens Afskygninger.

21.-11.-41. Blanket for Optagelse i National-Socialistisk Fagopposition.

Undertegnede ønsker Optagelse i Den National-Socialistiske Fagopposition: Navn / Adresse / Fødselsdag og Aar / Telf. / Branche (Stilling og Fag) / Fagforbund / Afd. / Arbejdssted / Politisk Parti / den / 194 / Indskud Kr. / Indsendes til „Oppositionen", Ny Adelgade 43. Kbh. K.

21.-11.-41. Meddelelse om Vedtagelse paa Arbejdsløs- og Hjemløsemødet og Udta-lelse fra „Fagoppositionen".

Paa et Arbejdsløs- og Hjemløsemøde Tirsdag den 18. November besluttedes at rette følgende Henvendelse til Rigsdagen, de kommunale Myndigheder i København, Frederiksberg og Gentofte. I Henvendelsen vil der blive givet en Redegørelse over de Arbejdsløses, Invaliders og Aldersrentenyderes fortvivlede Stilling: Følgende Krav er stillet Myndighederne:

Pkt. 1. En Forhøjelse af Understøttelsen. 2. Udvidet Beklædningshjælp til alle, der gaar paa Socialkontoret, har Invalide- eller Aldersrente. 3. Brændselshjælp i særlig Grad til børnerige Familier, Invalider og Aldersrentenydere. 4. Udvidet Huslejehjælp. 5. Ekstra Forplejning til alle Arbejdsløses Børn. 6. Julehjælp.

Side 471

Regeringen, Rigsdagen, de kommunale Myndigheder har faaet en Uge til at besva-re disse Krav. Ifald Svarene er Afslag, træder de Arbejdsløse i Aktion. Systemet er Arbejdsløshed, Fattigdom, social Nød, underernærede Børn, opløste Hjem og Løgn og Bedrag over for Folket! Nationalsocialismen er Kammeratskab, Solidaritet, Arbejde, gode Hjem og sunde og friske Børn, kort sagt: Nationalsocialismen er Fremtiden! (Cit. Oppositionen, Nr. 9).
 

ARBEJDSFRONTEN

Under Afsnittet ovenfor om De National-Socialistiske Faggrupper citeres en Medde-lelse fra „Ritzau's Bureau" af 19.3.1941. Af denne fremgaar det, at D.N.S.A.P.'s Medlem-mer indenfor De National-Socialistiske Faggrupper blev overført til Arbejdsfronten.

16.-11.-41. Landsleder, Smed E. A. Holm redegør for Arbejdsfrontens Maal.

Den siddende Regerings Resultat er, at vi har faaet et af de højeste Udbytnings- og Renteniveauer i Verden, faaet hushøjestigende Priser paa Levnedsmidler, Beklæd-ningsgenstande o.s.v. Arbejdsfronten vil i det hele taget sætte ind paa alle Felter, der paa den ene eller anden Maade betyder en Hævdelse af Arbejderens Niveau paa det økonomiske, sociale og kulturelle Omraade, og vi betragter enhver, der ernærer sig ved en positiv og hæderlig Indsats, som Arbejder. (Cit. Fædrelandet).
 

Arbejdsfronten havde en Tid et selvstændigt Blad af samme Navn, men fik derpaa Rubrik i „National-Socialisten". Sjælen heri var senest Sysselleder Jes Asmussen, og Hovedkontoret blev derfor flyttet fra København til Partiets Centralkontor i Rødekro i Begyndelsen af 1942. Arbejdsfronten blev anerkendt fra tysk Side, idet der rejste et Hold paa en Snes Mand til Uddannelse paa en Førerskole under det tyske R.A.D. (Reichs Arbeits-Dienst). Han vilde opbygge Arbejdsfronten fra Grunden, efter at den tidligere Landsleder for denne Gren, Smed E. A. Holm, var traadt fra. Den 12.3.1942 blev Arbejdsfronten henlagt under Det Danske Arbejdsfællesskab. Om dette se neden-for Side 499.

ERHVERVS- OG KULTURKORPORATIONER

I Henhold til den nedenfor citerede Opfordring af 25.9.1940 blev der oprettet flere forskellige Korporationer under De National-Socialistiske Faggrupper. Den mest om-talte blev Lensgrevernes Faggruppe med Knuth, Rosenørn Lehn og Raben-Levetzau i Bestyrelsen. Endvidere blev der dannet De Nat.-Soc. Politigrupper, Danmarks Nat.-Soc. Idrætsgrupper, og Nat.-Soc. Lærerforbund, N.S.L.F.

Side 472

med Viceskoleinspektør Karl Brodthagen som Leder. Forud havde „National-Socia-listen" rejst en kraftig Kampagne mod forskellige Skoleforhold. Skolerne blev betegnet som Arnested for antitysk Propaganda. Lederne indenfor N.S.L.F. udsendte til andre Lærere Propagandamateriale, og der blev udarbejdet en Liste over Lærere, der i særlig høj Grad drev Hetz imod Partiet og det nye Europa.

 

„Pressens Radioavis" meddelte den 14.1.1942, at der indenfor D.N.S.A.P. var dannet Korporationer for Litteratur, Kunst og den højere Undervisning. Nat.-Soc. Forfatter-forbund, ledet af Forfatteren Thorkild Barfod, Nat.-Soc. Kunstnerforbund ledet af Kunst-maler Gudmund Hentze og Universitets-Korporationen med kgl. Translatrice i Tysk, mag. art. Frk. Else Møller som Leder. Dagen efter bragte „Pressens Radioavis" Medde-lelse om Stiftelse af Nat.-Soc. Skuespillerforbund ledet af Balletdanser ved Det kgl. Teater Poul Witzansky og Nat.-soc. Musiker-Forbund.

En anden Fraktion, der ogsaa har været offentligt nævnt, er Nat.-Soc. Præste-Gruppe, der blev dannet i den første Foraarsmaaned 1942 med 4 Medlemmer og med Pastor Meinhardt Jensen fra Vellev som Leder, og den var vokset til en halv Snes Medlemmer, da nævnte Leder blev slettet, fordi han havde undergravet Partiets Arbejde, og fra den 25. Maj 1943 kom denne Gruppe ikke til mere at staa i Forbindelse med D.N.S.A.P.

Der var ogsaa paa Papiret sat en Korporation af for folkeopdragende Forfattere (foruden de tidl. nævnte litterære) med Harry Nørup som Leder, men han maatte den 6.1.1943 træde tilbage, fordi hans Forhold paa forskellig Maade havde vist sig mindre tilfredsstillende.

De ovenfor nævnte „Kultur"-Korporationer sorterede sammen med Lederskoler og Skolingskursus under LANDSLEDELSEN FOR FOLKEOPLYSNING og LANDSLEDELSEN FOR KULTUR.

(Bemærk den i 1945  politisk korrekte skribents hånlige udtryk: "Kultur"-Korpora-tioner. Dog ingen tvivl om, at de i 1942 medvirkende var naive).

I 1942 og første Halvaar af 1943 hørte under Landskontoret for Folkeoplysning 1) Oplysningstjenesten med Udsendelse af Informations- og Talerbreve, Mærkater, Tilret-telæggelse og Afholdelse af Møder, Fremskaffelse af Talere til disse, 2) Presse-tjenesten, der var Partiets officielle Forbindelsesled til Presse, Ritzau's Bureau og Pressens Radioavis, Biblioteksdannelse og Radioaflytning. — I denne Forbindelse skal nævnes, at Pressebureauet Chroners paabegyndte sin Virksomhed i Begyndelsen af 1942 med Udsendelse af Stof til forskellige Blade, og det skulde have Udseende af ikke at staa i Kontakt med Partiet, men det fik ingen Sukces. 3) Kontor for særlige Arran-gementer, der forberedte planlagte Møder, Ønskekoncerter, Frikorps „Danmark"-Aftener. 4) Film. Imidlertid blev Landsledelsen for Folkeoplysning nedlagt ved Udgan-gen af Juni 1943, og Tilrettelæggelsen af Møder etc. kom ind under det tidligere nævnte Landsledelsen for Kultur, hvorimod Propagandaen blev ført tilbage til Propa-gandalederen.

Side 473

2S.-9.-40. Artikel med Opfordring til at danne Korporationer i alle Erhverv.

ALLE ERHVERV BØR BRINGES IND UNDER ORGANISK OPBYGGEDE KORPORATIO-NER. Korporationerne maa bære Ansvaret indenfor eget Omraade.

Af Arkitekt Axel Wanscher

I Dag, hvor alle Danske kan samles i fælles Hyldest og fælles Ønsker for vort Land og Konge, staar Højkommissær Helmer Rostings tunge Ord: „Du skal være villende i Nødvendigheden", som Vartegn for den store Tid, som kommer. Landets Redskaber maa sættes paa Plads, slibes, affiles og igen opbygges, saa de bliver brugelige, og ikke som nu herskende. Gør igen de syv store Redskaber til det, de er:

Penge - Formidling. Handel - Fordeling. Organisation - Samarbejde. Teknik - Fær-dighed. Skoler - Kunnen. Opdragelse - Styrke. Forsorg - Barmhjertighed.

Bryd gennem Lagene, skaf Luft, giv Plads for Borger og Bonde, saa det primære: at virke og dyrke igen kan gælde for alle. Bring alle Hverv og Erhverv ind i organisk opbyggede Korporationer, hvor fælles Kraft kan føre til store Maal. Lad Korpora-tionerne være Værktøjet til Selvdisciplin, og lad dem virke for Dygtighed, Ansvars-bevidsthed og Samhørighed.

Korporationerne maa være lydige overfor Statsidéerne, men maa bære Ansvaret indenfor eget Omraade; de skal aflaste Staten for det store Administrationsapparat, som nu virker lammende. Regeringens Aktivitet skal give sig Udtryk i Retningslinier, indenfor hvilke Korporationerne overlades størst mulig Handlefrihed: Lovgivning skal centraliseres — Administration skal decentraliseres. Husk, at Korporationer opbygges af Mennesker, ikke af Magtkonstellationer.

Opgaver mangler ikke her i Landet: Veje skal bygges, Heder opdyrkes, Land ind-dæmmes; der skal bygges anstændige Boliger, Fabriker, Gaarde; alt bestaaende skal forbedres, udbygges, vedligeholdes; Danmarks Expansion over Havene forberedes. De dygtigste skal gøre sig uundværlige i den europæiske Husholdning og medvirke til Danmarks rette Plads i det nordlige Rum. Lad alle Korporationer Side om Side bygge det nye Danmark op, hvor Grundlaget er Aand og Frihed, hvor Folket virker og dyrker, med Konge og Hær som Tegnet paa Fasthed og Styrke. (Cit. Fædrelandet).

6.-10.-40. Artikel angaaende „Danmarks National-Socialistiske Idrætsgrupper'.

DANSK IDRÆT I DET NYE DANMARK Stadig stigende Tilgang til „Danmarks National-Socialistiske Idrætsgrupper" af danske Mænd og Kvinder, der vil være med til at genopbygge det danske Samfunds idrætslige Sundhed under betryggende og fornuf-tige Former.

Paa mange Maader mærker man, at den nye Tid er ved at holde sit Indtog i vort gamle Danmark. Hver eneste Dag bærer Vidnesbyrd herom, og hver lille Tildragelse mærkes som et Led i den Kreds af jernstærke Ringe, der fast og ubrydeligt føjes ind Dag for Dag.

Ogsaa indenfor Idrætten mærkes den nye Tids nære Forestaaende. Tusinder og atter Tusinder af danske Idrætsmænd og Kvinder ser med Glæde hen til den Dag, hvor en forstaaende og formaaende Regering overtager Ansvaret for Danmarks Sundhed og Danmarks Styrke, en Regering, der baade vil og kan yde positiv Indsats for Idrættens Udøvelse paa gavnlig Maade for Landets Befolkning. Ligesaavel som der hører en sund Sjæl i et sundt Legeme, ligesaavel hører der et sundt Samfund i et sundt Land,

Side 474

og ogsaa paa dette Punkt vil Danmarks Redningsmænd, „Danmarks National-Socialistiske Arbejder-Parti" vide at gøre sin Indsats.

Alle Idrætsgrene er repræsenteret i den nye Ordning

Lang Tid er gaaet, siden „Danmarks National-Socialistiske Idrætsgrupper" saa Dagens Lys, og siden disse Idrætsgruppers Start har der været en stadig stigende Tilgang af nye Medlemmer, men det har været mærkbart, at navnlig den senere Tid har bragt flere Indmeldelser end tidligere. Et ubedrageligt Tegn paa, at Danmarks Idrætsfolk er ved at faa Øjnene op for, at de utallige Skuffelser og det Misregimente, der gennem Aarene er blevet dem til Del, af sig selv vil høre op den Dag, den nye Tid overtager Regeringen og dermed Ansvaret for vort gamle Fædreland.

Vi har i de senere Uger modtaget en kolossal Tilgang til Idrætsgrupperne, der omfatter alle Idrætsgrene: Atletik, Badminton, Boksning, Boldspil, Brydning, Bueskydning, Cyklesport, Fægtning, Golf, Gymnastik, Haandbold, Hockey, Kajaksport, Lejrsport, Ridning, Roning, Sejlsport, Skisport, Skydning, Skøjtesport, Svømning, Tennis, Vandresport, Vintersport og Vægtløftning, og blandt Medlemmerne tælles mange landskendte, for ikke at sige verdenskendte, danske Idrætsmænd og Kvinder. Alle er gode danske Mænd og Kvinder, der har indset det haabløse i at vente paa, at nuværende uforstandige og uformaaende Organisationer skal forsøge at gøre noget virkeligt effektivt for et af Landets vigtigste Organer, Betingelsen for det danske Sam-funds gode Helbred, Idrætten!

Men ikke alene indenfor de ovennævnte Idrætsgrene har vi stadig Tilgang af nye Medlemmer, ogsaa blandt Landets mange fortrinlige Skolegymnastikpædagoger, militære Idræts- og Gymnastikpædagoger, og blandt Landets mange dygtige Læger har vi forøget Tilgang. Talrige af den nuværende Ordnings fortræffelige Idrætsledere og Pædagoger, der gennem Aarene har kæmpet en Fortvivlelsens haabløse Kamp mod en uforstandig Regerings haardhudede Ligegyldighed overfor Danmarks Idræt, slutter op i vore Rækker til Gavn for den Sag, de selv saa længe har kæmpet for, og som kun den nationalsocialistiske Ideologi kan gennemføre til Fuldkommenhed.

Det er disse fortrinlige Lærer- og Lederkræfter, der skal være med til at sprænge al ødelæggende og nedbrydende Amatør-Pædagogik og Levebrøds-Eksperteri med Statsbeskyttelse, skal være med til at rense ud i vore mange Tusinde mere eller mindre heldige Idrætsorganisationer, skal være med til at skabe velordnede og vel-egnede, og sidst, men ikke mindst, forsvarlige Forhold for det danske Samfund til ad Frivillighedens Vej at udøve den for hele Folket gavnlige og for den Enkelte sundhedsgivende Idræt. Det er derfor, vi saa kraftigt som overhovedet muligt opfordrer enhver, der vil og kan være med i Genopbygningen af Danmarks Idræt, enhver, der har Forstaaelsen af Idrættens Betydning for Samfundet, det være sig aktive Idrætsfolk, Idrætsledere, Idræts- og Gymnastikpædadoger, Læger m. fl., til omgaaende og uanset, om de er Medlemmer af D.N.S.A.P. eller ej, at tilslutte sig vore Idrætsgrupper til Gavn for vort Land.

Fremtidsarbejdet. Det er her, Fremtidsarbejdet skal gøres, det er her, vi uanset Politik skal genrejse Danmarks idrætslige Sundhed, og det er derfor, vi allerede er saa mange, som vi er, og det er derfor, Tilstrømningen er saa stærk, som den er!

For at give vore mange Medlemmer Lejlighed til at stifte Bekendtskab med D.N.S.I.s Program, for at gøre disse mange Mennesker bekendt med vort Maal og vore Midler til at naa dette Maal, arrangerer vi i den nærmeste Tid Filmforestillinger med Foredrag af kendte Læger, Idrætspædagoger og Idrætsledere Landet over. Vi vil samle alle vore Medlemmer til instruktive Foredrag, og vi vil gennem Propaganda paa storstilet Maade stadig gøre Udbredelsen større og større blandt Danmarks Befolkning, og vi véd, at vi i vor Kamp har Danmarks Ungdom bag os. Længe nok har Uvidenheden, Egoismen og Dilettanteriet handlet ilde med det danske Samfunds Sundhed, men ogsaa de Dage er snart talte.

Side 475

For Danmarks Sundhed, for Ungdommens og for hele Samfundets Skyld opfordrer vi alle og enhver til at melde sig under Fanerne til Kampen for Danmarks Fremtid. (Cit. Fædrelandet).

DANMARKS NATIONAL SOCIALISTISKE IDRÆTSGRUPPER  Undertegnede ønsker Optagelse i „D.N.S.I." Navn: / Stilling / Adresse / Postdistrikt, Amt ell. lign. / Telefon-Nr. Blanketten bedes udfyldt tydeligt og derefter indsendt til: „Danmarks Nutional-Socialistiske Idrætsgrupper", St. Kongensgade 40, København K., Central 1426, hvor-efter Optagelsesskema tilsendes. Alle kan, uanset om de er Medlemmer af D.N.S.A.P. eller ej, optages, naar vore Principper anerkendes. (Cit. Fædrelandet).

25.-11.-40. Interview med Lederen af "De National-Socialistiske Politigrup-per" om disses Maal og Indflydelse indenfor Politiet.

DER BLÆSER EN NY BRISE IND OVER POLITIGAARDEN. Politibetjent, Grev Jørgen Knuth, Lederen af den National-Socialistiske Faggruppe indenfor Politiet udtaler sig til „Fædrelandet" om Problemet: Politi og Politik.

- „Vi kæmper for Fremtidens Danmark, og vi ved, at vi vil sejre".

Et ganske overordentlig stort Antal af den samlede Politistyrke i København og paa Frederiksberg er Medlem af D.N.S.A.P. Naar Tilgangen har været saa enorm — ikke mindst i Løbet af de sidste Maaneder — skyldes det ikke mindst det fortrinlige Arbejde, der har været gjort fra den National-Socialistiske Faggruppe indenfor Politiet. Med utrættelig Energi har Gruppens Medlemmer arbejdet paa at skaffe deres Kolleger indenfor Politi-Etaten ind i D.N.S.A.P. Sukcessen er forlængst fastslaaet med Syvtom-mersøm.

Politi og Politik. En ikke uvæsentlig Del af Æren har frem for alt Lederen af Politiets Faggruppe, Politibetjent, Grev Jørgen Knuth. Denne unge Politimand har ofret en væsentlig Del af sin Fritid for udelukkende at hellige sig denne Side af Sagen.

Jeg har bedt Grev Knuth om at fortælle FÆDRELANDETs Læsere noget nærmere om hele Faggruppens Arbejde i disse Maaneder. Han siger:

— Lad mig med det samme slaa fast, selv om det er en Selvfølgelighed, at vor politiske Indstilling ikke har og ikke maa have den ringeste Indflydelse paa Udøvelsen af vor Tjeneste indenfor Politiet. Som Politimænd er det vor Pligt at beskytte den til enhver Tid siddende lovlige Regering. Dér gælder ikke vore private Sympatier. Hvad angaar den faglige Gruppe indenfor Politiet, da har den i Løbet af forbavsende kort Tid vokset sig stor. I Dag tæller den Politifolk fra samtlige Afdelinger indenfor Københavns Politi. Det er morsomt at se, hvor hurtigt hele Udviklingen er gaaet for sig, naar man tænker paa, at vi startede omkring den første September.

— Hvorfor blev denne Gruppe oprettet indenfor Politiet?

— Vi har sluttet os sammen, fordi vi Politifolk, der nærer de samme politiske Ansku-elser, paa denne Maade kan komme sammen og lære hinanden at kende og drøfte vore fælles Tanker. Men først og fremmest er Gruppen naturligvis startet, fordi vi alle tror paa den national-socialistiske Idé.

— Er Politiet politisk indstillet?

Side 476

— Det tror jeg godt, man kan sige er Tilfældet i det store og hele — eftersom Politiet nu i længere Tid har været tilsluttet de samvirkende Fagforbund.

— Altsaa?

— Det har tidligere været orienteret i socialdemokratisk Retning.

— Men nu?

— Der synes i de sidste Maaneder at være kommet et Omslag i den politiske Atmos-fære indenfor Politiet — der blæser en ny Brise ind over Politigaarden. Nu gaar det i Retning af D.N.S.A.P., idet mange Politifolk i Dag kan indse, at det Program, Frits Clau-sen har, er Fremtidens Program — ogsaa for Politimanden. Det er, som om Flertallet er klar over, at man her hjemme ikke kan komme uden om Nationalsocialismen.

Politiet bør løsrives fra Justitsministeriet

— Hvad byder da D.N.S.A.P. Politiet?

— Der er ingen Tvivl om, at National-Socialismen byder de bedste Kaar for Politiet i dets Arbejde for Opretholdelsen af Ro og Orden her i Landet, hvilket iøvrigt en meget højtstaaende Politimand personligt fornylig har udtalt overfor mig, idet det ogsaa var hans Overbevisning angaaende dette Spørgsmaal.

— Hvad vil den faglige Gruppe indenfor Politiet?

— Vi vil ved Hjælp af den national-socialistiske Idé skabe de mest ideelle Forhold for Politiet. Vi ønsker et virkeligt Enhedspoliti, hvor alle Afdelinger skal arbejde sammen som et fasttømret Hele. Vi kæmper for det samme Maal, og derfor er den enes Arbejde ligesaa værdifuldt som den andens, ligegyldigt om han er Politidirektør eller Politibetjent. Vi skal kunne tale med hinanden som Kammerater, uden dog at tilside-sætte den Disciplin, der er nødvendig i et Korps som vort. Den, der ikke forstaar, at Helhedens Vel gaar frem for den enkeltes, kan ikke bruges. Først naar vi er kommet saa vidt, har vi naaet det, der oprindelig burde være tilsigtet med Oprettelsen af et Enhedspoliti.

Det bedste for Politiet vilde være, at det snarest blev løsrevet fra Justitsministeriet og underlagt et særligt Politiministerium, saaledes som det allerede er Tilfældet flere Steder i Udlandet.

— Hvad er da Fordelen ved en saadan Ordning?

— Man vilde bl.a. opnaa en langt hurtigere Ekspedition af Sagerne. Endvidere by-der Ordningen den Fordel, at Ministeren har langt større Kendskab til Politiets hele Virksomhed.

Naar vi møder Modstand blandt vore Kolleger.

— Møder De og Deres Partifæller indenfor Gruppen Modstand paa Grund af Deres politiske Overbevisning ?

— Ja, det gør vi, men det viser sig næsten altid, at de Kolleger, der kritiserer os, ikke har det fjerneste Kendskab til den national-socialistiske Idé eller Partiets Program.

— Er de paagældende bagefter lydhøre?

— Naar man først har haft Lejlighed til at forklare dem det hele, kan de altid bag-efter se, at der er meget godt, og som oftest bliver Resultatet af en saadan Diskussion, at de kort efter selv indmelder sig.

Næsten Halvdelen af Politistyrken Medlemmer af D.N.S.A.P.1) 1) Denne Overskrift samt Afsnittets første Linier var i samtlige Numre af Bladet praktisk talt ulæselig, da der var filet i Satsen.

— Er det rigtigt, at 47 pCt. af den samlede Politistyrke i København og paa Frede-riksberg er Medlem af D.N.S.A.P.?

— Det helt nøjagtige Tal kan jeg ikke huske her paa staaende Fod, men det skal nu ikke være meget galt.

— Hvilke Politifolk er det, som har meldt sig ind i den faglige Gruppe, og hvad har bevæget dem til dette Skridt?

Side 477

— Der er Folk fra alle mulige politiske Partier i Gruppen. Folk, som efterhaanden har indset, at den national-socialistiske Idé er den eneste, der kan frelse vort Land. Det er det eneste politiske Program, der vil alt det, som Fremtiden kræver. For at komme igennem de svære Tider, kræves det, at vi sætter alle private Interesser til Side og kun arbejder for Helhedens Vel.

Vi kommer til at tale om Politimandens Opgaver af i Dag, og Grev Knuth bemærker:

— Siden den 9. April har det været uafbrudt Arbejde, og et Arbejde, der ofte er blevet udført under meget vanskelige Forhold. Man maa huske paa, at Befolkningen efter April-Begivenhederne var meget opskræmt og nervøs, og dette maatte man i Politiet absolut tage Hensyn til, naar man henvendte sig til Borgerne.

Politiet kører endnu i Dag paa tredie Gear. Grundet paa hele Situationen har den enkelte Politimand nu faaet et langt større Ansvar, end det var Tilfældet før den 9. April. Dertil kommer de utallige nye Opgaver som f. Eks. Bevogtningstjenesten, Mørklægningsbestemmelsernes Overholdelse, Luftværns-Foranstaltningerne etc., etc., og man maa sige, at den menige danske Politimand udfører sin Tjeneste paa en Maade, der kun kan tjene Korpset til Ære.

— Generer det Dem ikke, at De i Deres Arbejde indenfor Politiet aldrig lægger Skjul paa, at De er Medlem af D.N.S.A.P.

— Personligt aldrig, men mine Kolleger og jeg kan undertiden ikke undgaa at høre Udtalelser om Partiet og National-Socialismen i sin Helhed; men det tager vi os let, da vi ikke er i Tvivl om, at den Idé, vi kæmper for, ikke blot er den rigtige, men tillige, da vi har paa Fornemmelsen, at den inden længe vil blive den sejrende her i Landet.

— Mærker De noget til direkte Forfølgelse qua Politimand?

— Absolut ikke. Paa det Punkt or Politifolk altid yderst loyale.

Er det underligt, at vi bekender os til National-Socialismen?

— Hvad har bevirket, at De og Deres Kolleger blev National-Socialister?

— Den saakaldte Samling her i Landet er ikke meget værd. Den Dag, da Danmark atter er frit, vil det gamle Kævl begynde forfra, og vi vil ikke være naaet et Skridt videre, end vi var før den 9. April. Vi var ikke en Nation, men en Samling Partier, der saaede Had mellem Folkefæller. Vi vurderede ikke hinanden som Danske, men som Social-Demokrater, Konservative, Radikale, Venstremænd etc., etc. Alle de Følelser, som for os er hellige, har man traadt ned i Skarnet. Man grinede, naar en Mand var national, det var nærmest et Skældsord. Flaget skændede man. Nationalsangen blev udskiftet. Hæren og Flaaden blev gjort latterlige, tænk kun paa Referaterne fra Efter-aars-Manøvrene. Man vilde afskaffe Kongedømmet. Man blev nærmest betegnet som imbicil, hvis man var religiøst indstillet, etc. Alt dette tolererede det danske Folk.

Saa kom den national-socialistiske Idé, som vilde give os alt dette igen, som vil samle vort Folk, saaledes at vi igen bliver Danske. National-Socialismen er en Tro, en Bekendelse, som hvert Land paa Jorden bør antage. Tilpasset efter hvert Land vil den altid blive Landets mest nationale Bevægelse. Er det da saa underligt, at vi bekender os til den? Vi har altid baaret Dannebrog i vore Hjerter, og derfor behøver vi ikke at bære det i Frakkeopslaget. Hvad vore Modstandere mener, bryder vi os ikke om, vi kæmper for Fremtidens Danmark, og vi ved, at vi vil sejre. Kjeld Helweg-Larsen. (Cit. Fædrelandet).

1.-12.-40. Artikel angaaende Dannelsen af Lensgrevernes Faggruppe.

En Erklæring. Ritzaus Bureau er Lørdag blevet anmodet om at meddele følgende: Som Følge af Forholdenes Udvikling har Repræsentanter for en Række Majoratsgodser og andre Slægtsgodser dannet en Faggruppe, der ønsker at søge Tilknytning til

Side 478

D.N.S.A.P. og L.S. og alle andre Kræfter, der arbejder for en lykkelig Fremtid for Danmark. For Ledelsen. J. O. Raben-Levetzau. Otto Rosenørn-Lehn. F. M. Knuth.

Dagbladet Politiken, 1.12.40: Denne nye „Faggruppe" i Tilslutning til Frits Clausens Parti vil ikke vække synderlig Forundring. Man vidste paa Forhaand, at en Del af Majoratsgodsejere og andre Storgodsejere stod bag denne „socialistiske" Bevægelse. Alle de tre Mænd, der staar nævnt som Ledere, er fra det fede Lolland. Baron J. O. Raben-Levetzau er Søn af den tidligere Udenrigsminister, er Ejer af Beldringe, Selskende, Aalholm og Bremersvold Godser. Han bor paa Beldringe ved Præstø. Baron Otto Rosenørn-Lehn til Oreby er bedst kendt derved, at han er gift med balletdanserinden Ulla Poulsen. Han ejer Oreby-Berritsgaard Gods ved Saxkøbing. Lensgreve, Hofjægermester F. M. Knuth til Knuthenborg og Bandholm Havn og Hotel er kendt som en fremragende Kaktussamler og har længe været Tilhængere af Frits Clausens Bevægelse. Alle de tre Mænd er meget velhavende. (Cit. Politiken).

19.-12.-40. Skrivelse fra Lederen af De National-Socialistiske Faggrupper, 1) 1) Om disse se ovenfor. P.M. Asmussen, om Politigruppernes Udtræden af disse. 2) 2) Politl-grupperne stod i De national-socialistiske Faggrupper fra August 1940.

... at Politiet indtager en Særstilling ligesom Militæret, og derfor rettelig hører hjemme i Partiet som en særlig Instans ... Det er af uhyre Betydning, at Nat.-Soc. indenfor Politiet kender hinanden. Den Dag, der sker noget, maa vi vide, hvem der er med og hvem ikke, og vi maa til den Tid have et Kendemærke, saa vi kan skelne hinanden paa Afstand. Af denne Gruppe skal Fremtidens Politi vokse frem, og Kærnen deri er absolut egnet til at danne vort hemmelige Politi. Opgaver: ... gennem Udbredelse af den nat.-soc. Idé at forberede Vejen for Magtovertagelsen, saaledes at denne kan ske med saa lidt Gnidning som mulig, f. Eks. mellem Politiet og S.A. ... Politiet skal have et nært Samarbejde med S.A., og ved specielle Lejligheder skal disse to Instanser arbejde sammen.

1942

8.-1.-42. Artikel angaaende Dannelsen af National-socialistisk Lærer-Forbund, N.S. L.F. med Viceskoleinspektør Brodthagen som Leder.

NATIONAL-SOCIALISTISK LÆRERFORBUND ER NU BLEVET DANNET

Samtale med Viceskoleinspektør Karl Brodthagen, som Partiføreren har udpeget til at lede Arbejdet.

For ganske nylig har Partiføreren givet Ordre til Oprettelse af National-Socialistisk Lærer-Forbund, N.S.L.F., under D.N.S.A.P.; samtidig har han udpeget Viceskoleinspek-tør Karl Brodthagen, København, til at lede Arbejdet.

— Forholdet er nemlig det, siger Viceskoleinspektøren, at der allerede nu er ikke saa ganske faa Lærere, der er national-socialistiske Partimedlemmer, men der er endnu langt flere, som er inderligt misfornøjede med de bestaaende Tilstande. Naar nu Partiføreren har givet os Lov til at danne National-Socialistisk Lærer-Forbund, reg-ner vi med, at en ikke ringe Del af disse misfornøjede vil søge over hos os i Forstaael-se af, at kun National-Socialismen kan og vil løse Tidens mange betydningsfulde Spørgsmaal.

— N.S.L.F. omfatter altsaa ikke alene National-Socialister, men ogsaa Lærere, der paa Grund af hele deres Indstilling naturligt hører hjemme i D.N.S.A.P.?

— Ja, netop. I vort unge Forbund er der Plads for enhver, der vil gøre en positiv Indsats for et nyt og bedre Danmark i Troskab mod Fører og Idé.

— Forbundet er landsomfattende?

— Ja, naturligvis. Og det vil ikke vare længe, før vi har vor særlige Afdeling i hvert eneste Syssel Landet over. Naar først dette er sket, kan vi for Alvor begynde paa at gøre vor Indflydelse gældende indenfor Skolen. (Cit. National Socialisten).

Side 479

15.-1.-42. Artikel angaaende National-Socialistisk Forfatterforbund, National-Socialis-tisk Kunstnerforbund samt Universitetskorporationen.

Nye national-socialistiske Korporationer

Ved et Møde i Stabskontorets Mødesal samledes de Medlemmer af D.N.S.A.P. inden for Storkøbenhavns Syssel, der som bildende Kunstnere eller som universitetsuddan-nede hører ind under de Aandsarbejdergrupper, der for Tiden er under Dannelse. End-videre mødtes de Forfattere, der er Medlemmer af Partiet. Stabsleder H. C. Bryld lede-de Mødet og meddelte, at der nu var udarbejdet Forslag til Ordning af følgende Om-raader inden for Kulturlivet: Folkeundervisning, den højere Undervisning, Naturforsk-ning, Kirke- og Trossamfund, Arkiv- og Biblioteksvæsen, Kunst og Mindesmærker, Musik, Teater og offentlige Forlystelser, Litteratur og Presse.

Landsretssagfører Nordentoft, der har fungeret som Generalsekretær ved Ud-arbejdelsen af disse Forslag, oplæste herefter Forslagene for Litteratur, Kunst og den højere Undervisning, og de til de paagældende Omraader svarende Korporationer dannedes. Disse Korporationer er: National-Socialistisk Forfatterforbund, hvis Leder er Forfatteren Thorkild Barfod, National-Socialistisk Kunstnerforbund, hvis Leder er Male-ren Gudmund -Hentze, samt Universitetskorporationen under Ledelse af Magister, Frk. Else Møller. (Cit. Fædrelandet).

17.-1.-42. Artikel angaaende Stiftelsen af National-Socialistisk Skuespillerforbund og National-Socialistisk Musikerforbund.

Kulturkorporationerne

Forleden afholdtes der paa Stabskontorerne et Møde for de udøvende Skuespillere, Sangere, Musikere og Balletdansere. Landspropagandalederen har ladet en Række Forslag til nationalsocialistiske Kulturkorporationer udarbejde, og disse blev forelagt af Forfatteren Knud Nordentoft. Stabsleder H. C. Bryld holdt en indledende Tale. Efter at Forslagene var læst op, samledes de forskellige Korporationer hver for sig til grund-læggende Møder.

I Gaar meddelte D.N.S.A.P.s Pressetjeneste, at der er stiftet „National-Socialistisk Skuespillerforbund", hvis Leder er Balletdanser ved Det kgl. Teater Poul Witgansky, og „National-Socialistisk Musikerforbund", til hvis Leder er udnævnt Musiker C.A.V. Øttrup.

Under Landspropagandalederens Kontor er der nu oprettet Kontor Nr. 3, og vor Par-tikammerat Poul Richardt er udnævnt til Kontorets Leder. Herfra skal samtlige kunst-neriske Arrangementer organiseres, saasom Koncerter, Skuespil, Film, Foredrag og Museumsbesøg. (Cit. Fædrelandet).

Febr.-42. Foreløbige Vedtægter for „National-Socialistisk Lærerforbund".

Formaal: 1. N.S.L.F. er den Organisation, som efter den national-socialistiske Magt-overtagelse i Danmark skal omfatte samtlige Lærere og Lærerinder for at udgøre den fremtidige Lærergruppe indenfor Korporationen for Undervisning og Forskning.

2. N.S.L.F. optager i den mellemliggende Tid som Medlem enhver Lærer eller Lærerinde, som er Medlem af D.N.S.A.P. Udenforstaaende Lærere og Lærerinder, som er positivt indstillet overfor den nye Tid, kan efter Ønske optages, naar dette god-kendes af Lederen.

3. N.S.L.F. arbejder for den national-socialistiske Livsanskuelse indenfor danske Lærerkredse og udfører efter Samraad med D.N.S.A.P.s Stab det forberedende Arbej-de med Henblik paa Skolens Stilling efter den kommende Magtovertagelse.

4. Organisation. N.S.L.F. styres af en Leder, udnævnt af Partiføreren. Lederen ud-nævner sine Medarbejdere.

Side 480

5. Efter indhentet Indstilling af Syssellederne indenfor D.N.S.A.P. udnævner Lederen et af N.S.L.P.s Medlemmer i hvert Syssel til at være Leder for N.S.L.F. i Syslet.

6. N.S.L.F. organiseres i Afdelinger for hvert Syssel samt i det Omfang, Medlemstal-let stiger i By- og Herredsgrupper indenfor hver Sysselafdeling. Lederne i Syslet, og gennem dem By- og Herredslederne, modtager deres Instruktioner af samt aflægger Rapport om Arbejdet til Lederen.

7. Kontingentet er Kr. 0,50 pr. Maaned. Det indkræves i de enkelte Afdelinger og Grupper og skal dække disses Driftsudgifter. Den storkøbenhavnske Afdeling dækker desuden Lederens Udgifter til Porto m. m.

3.-7.-42. Partibefaling Nr. S 7 — 42 angaaende Lederhvervene for D.N.S.A.P.s Lands-ledelse for Folkeoplysning og Landsledelse for Kultur.

Stabsleder H. C. Bryld er efter derom fremsat Anmodning blevet fritaget for sit Hverv som Stabsleder for Kultur og Propaganda. De af ham i denne Egenskab hidtil vare-tagne Hverv fordeles fremtidigt mellem Landsafdelingsleder Helge Bangsted indenfor en Landsledelse for Folkeoplysning og Landsgruppeleder Flemming Dahl indenfor en Landsledelse for Kultur. Bovrup, den 3.-7.-1942. Frits Clausen. (Cit. D.N.S.A.P. Leder-Meddelelser, Nr. 5, 2. Aarg.).

14.-11.-42. Partiskrivelse til Sysselledeme angaaende Indsamling af Oplysninger af politisk orienterende Art.

Partiføreren har givet Ordre til, at man i alle Sysler opretter en politisk Orien-teringstjeneste vedr. følgende: 1) De forskellige politiske Partiers Arbejde. 2) Litteratur, Teater, Varieteer og Film, 3) Radio, 4) Sabotagehandlinger, 5) Forfølgelse af Frivilliges Paarørende, 6) Forfølgelse og Boykot af P.M., 7) Forholdene indenfor Skolevæsenet, 8) Forholdene indenfor Politi, 9) Forholdene indenfor Hær og Flaade og 10) Forholdene indenfor Kirken. Alt indsamlet Materiale sendes til Partiførerens Sekretariat, Tjenesten organiseres saaledes, at der indenfor hvert Syssel er en Leder for hvert af de 10 Felter indenfor Opgaven, og det er Maalet, at der i hver Afdeling findes Meddelere for hver af de forannævnte Opgaver. Rapporterne indsendes gennem Lederne.

1943

Febr.-43. Meddelelse fra Partilederen angaaende Anerkendelse af Partibog som Legitimation ved Udlaan af Bøger.

Til Syssellederne. Det er lykkedes Landslederen for Kultur overfor Københavns Kommunebiblioteker at faa anerkendt vor Partibog eller Medlemskort som Legiti-mation ved Udlaan af Bøger. (Cit. D.N.S.A.P. Leder-Meddelelser, Nr. 11, 2. Aarg.).

1944

Apr.-44. Duplikeret Cirkulæreskrivelse fra Lederen af National-Socialistisk Lærer-Forbund om Samarbejde med Schalburg-Korpset.

N.S.L.F. har i det sidste Aar ført en stille Tilværelse, idet forskellige Forhold har gjort Arbejdet meget vanskeligt. Nu har Forholdene imidlertid forandret sig derved, at N.S.L.F. er traadt i nært Samarbejde med Schalburg-Korpset, og vi vil gennem dette Samarbejde faa Lejlighed til endnu kraftigere end før at gøre et Arbejde for en dansk nationalsocialistisk Skole.

N.S.L.F. har ikke derfor brudt Forbindelsen med D.N.S.A.P. Partifører Frits Clausen udtalte ved sin Afrejse Ønsket om, at der maatte komme et frugtbart Samarbejde i Gang mellem Schalburg Korpset og D.N.S.A.P. Denne Opfordring har N.S.L.F. fulgt, og de Forhandlinger, der i denne Anledning har været ført mellem Schalburg-Korpset og N.S.L.F. har vist, at Schalburg-Korpsets Ledelse er stærkt interesseret i Skolens

Side 481

Arbejde og har Blikket aabent for den Betydning, Skolen kan faa for en national-socialistisk Opdragelse af vort Folk.

Schalburg-Korpset opretter nu en Kostskole i Ringsted for Børn fra hele Landet, der paa Grund af deres Forældres Indstilling til den ny Tid bliver forfulgt i Skolen, og N.S.L.F. deltager i Arbejdet for Skolen blandt andet ved at skaffe velegnede Lærere til denne Skole. Derfor anmoder jeg de Medlemmer af N.S.L.F., der kunde tænke sig at overtage en Lærerpost ved Skolen om snarest at henvende sig til mig, hvorefter jeg da vil sende alle Oplysninger.

N.S.L.F. faar ved Tilrettelæggelsen af Arbejdet i denne Danmarks første national-socialistiske Skole en stor Opgave at løse, og derfor maa det være hvert eneste Medlems Pligt at være med i Arbejdet, først og fremmest ved, at der melder sig det Antal Lærere, vi har Brug for til Skolen, men dernæst ogsaa ved gode Raad og Oplys-ninger, der kan være til Gavn for Opbygningen af Skolen.

Vedlagt følger et Kartotekskort, der bedes nøjagtigt udfyldt og omgaaende indsendt til min Adresse: Bjørnsonsvej 104, Kbh., Valby. Med kollegial Hilsen. DANSK FRONT. K. Brodthagen, Leder af N.S.L.F.

 

c.  Danske National-Socialistiske Studenter

N.S.A.  National Studenter-Aktion

D.N.S.A.P.S.   -   D.N.S.A.P.s Studenterfraktion

 

I Slutningen af 1933 dannedes de første nazistiske Studentergrupper i København. Paa et Møde i „Studenterforeningen" i Begyndelsen af 1934 sluttede disse Grupper sig sammen og stiftede „Danske national-socialistiske Studenter", der fremtraadte som en Afdeling af det af Wilfred Pedersen ledede „National-Socialistiske Parti".

Fra 1935 var Organisationen tilknyttet „D.N.S.A.P.", hvilket Tilknytningsforhold vare-de indtil Marts 1938, hvor „Danske national-socialistiske Studenter" besluttede, at de for Fremtiden vilde arbejde som en selvstændig Forening under Navnet „National Studenter-Aktion".

Foreningen førte en hensygnende Tilværelse indtil September 1940, hvor davæ-rende stud. jur. E. Spleth og Chr. Teisen tog Initiativet til en Reorganisation bl.a. under Medvirken af Dr. juris Popp-Madsen og Dommer Junior. Der dannedes et Lederraad bestaaende af LRS. V. Baller, cand. polit. E. Gunder-Hansen, Museumsinspektør Mogens B. Mackeprang, stud. polit. K. E. Wassmann samt de foran nævnte. Der udfol-dedes en betydelig agitatorisk Virksomhed, og i sin „Glansperiode" havde N.S.A. over 300 Medlemmer. N.S.A. var Foreningsmedlem af „Nordische Gesellschaft".1) 1) Om dette se Kap. 7.

Som Organ for Foreningen udsendtes „Akademisk Aktion" („A.A."), der udkom nogenlunde regelmæssigt i ca. 10 aarlige Numre — indtil August 1943, idet For-eningens Virksomhed da indstilledes indtil April 1944. Herefter genoptog N.S.A. atter sin Virksomhed og i samme Maaned udsendtes et

Side 482

Blad med Betegnelsen „4. Aarg. Nr. 1—7", i Maj Maaned Nr. 8 og antagelig i Juni et Rusnummer, Nr. 9. Den sidste Udsendelse af „A.A." udkom i December 1944, og fra dette Tidspunkt ophørte N.S.A. reelt, men blev dog aldrig formelt opløst. Ovenstaaende fremgaar til Dels af „A.A.", 4. Aarg. Nr. 9.

D.N.S.A.P.S. blev oprettet omkring April-Maj 1941 som en egentlig Fraktion af D.N. S.A.P., saaledes at alle Studentermedlemmerne af Partiet automatisk skulde overføres til Fraktionen.

Fraktionsmedlemmerne var tillige eo ipso Medlemmer af N.S.A., og der var et nøje Samarbejde mellem de to Organisationer — jfr. Rapp. fra Lederen af Studenter-fraktionen til Partiføreren af 30.-3.-1942 — et Samarbejde, der utvivlsomt væsentlig, foruden et vist Mødefællesskab, har formet sig saaledes, at N.S.A. som „en af Partipolitik uafhængig Organisation" lettere har kunnet hverve Proselytter, paavirke disse i nazistisk Retning, for at de sluttelig kunde tilslutte sig Partiet gennem D.N.S. A.P.S. - jfr. Landsgruppeleder Tretow-Loofs Rapp. til Partiføreren af 3.-6.-1941 samt ovennævnte Rapport af 30.-3.-1942: ...... "har jeg fra Lederen af „National Studenter-Aktion", cand. jur. Erik Spleth faaet Tilsagn om hans Medvirken til at opfordre N.S.A. Medlemmer til at træde ind i Partiet" -

Imidlertid lykkedes det aldrig at komme op paa et Medlemstal paa over ca. 60, og med Udgangen af Marts 1943 ophævedes D.N.S.A.P.S. helt, grundet paa manglende økonomisk Støtte.

1940

2.-10.-40. Artikel med Opfordring til Studenterne om at tilslutte sig D.N.S.A.P.S.

OPRAAB TIL DANSKE STUDENTER. Studenter! Fra ældgammel Tid har I som Sønner og Døtre af ALMA MATER været forrest i Kampen. I har altid forstaaet at rette Projektørens Søgelys mod alt, hvad der var Uret, indbildsk og forlorent. Men I har ogsaa altid haft en klar Forstaaelse af, hvad der var Ret, og hvad der var Uret, og paa akademisk Vis har I altid, inden I tog jert Standpunkt, nøje afvejet Sagerne — pro et contra. Men hvor staar I i Dag? Kender I ikke jeres egen Besøgelsestid? Er den 9. April jer en ligegyldig Dato?

NEJ! Studenter! Aldrig skal det i Fremtiden siges om jer, at I svigtede denne Gang. Forstaar I da ikke, at den velsignelsesrige Sammenløbsregerings evige Formaning til Samling og Ro kun er et lurvet Middel i deres haabløse Kamp for allerede vaklende Taburetter.

Samling! Ja, hvad er det, vi skal samles om? Indbyrdes kan Regeringen jo ikke engang samles. Og tilmed tillader denne latterlige Sammenløbsregering, der er dannet ved at hælde Suppen over i en anden Tallerken, sig oven i Købet den Frækhed, at paaberaabe sig et Patent paa Danmark, og alt hvad dansk er! — Det skulde Herr Hartvig Frisch og Herr Hedtoft-Hansen have haft i Erindringen paa et noget tidligere Tidspunkt af deres politiske Løbebane. For ikke at tale om Christmas Møller. Gælder jeres Haab og Tro paa Fremtiden mon ikke ham? Ser I da ikke, at han er en Mand, der har svigtet de Idealer, han paa utallige Møder i Studenterforeningen og andre Steder har udraabt for Alverden. Er han socialdemokratisk Konservativ eller konservativ Socialdemokrat? NEJ! Studenter, nu maa denne Tilstand høre op!

Side 483

Tro mig, det varer ikke længe nu. Ja, Tiden er saa nær, at den ikke skal tælles i Maaneder, men i Uger! Og det vil jeg sige jer, Studenter, hvis I vil være med til Genrejsningen af det nye Danmark, saa er det Tid NU! Tidspunktet for den nye Tids Indtog i Danmark er nærmere, end I gør jer nogen Forestilling om. Vi er ikke i den ellevte Time, nej! vi er i den tolvte, og Klokken er allerede faldet i Slag! Vi kræver ikke af jer, at I skal blive Nationalsocialister en, to, vupti. Nationalsocialisme er nemlig mere en Følelsessag end en Forstandssag, og frem for alt er det ikke nogen politisk Kastebold.

Nej, det vi beder jer om er dette: Luk jert Sind op! Gør jer modtagelige for de nye Tanker, der nu presser sig paa! Prøv at forstaa, at det vilde være en komplet Umu-lighed at bevare vores lille Danmark som et demokratisk Museum i et nyt, stærkt, nationalsocialistisk Europa!

Stauning siger: Gør Dagens Gerning! Ja, lad os da gøre Dagens Gerning. Dagens Gerning for jer er at slutte op i vore Rækker bag Frits Clausen. I vil da faa nyt Livsmod, og en indre Kraft vil bære jer over Tidens Vanskeligheder ind i et nyt og lykkeligt Danmark. H.N. Tretow-Loof. (Cit. Fædrelandet).

9.-10.-40. Udtalelse efter Reorganisationen om „National Studenter Aktion"s Op-gaver.

Den ny Tid holder sit Indtog paa Universitetet. Medlem af Lederraadet for „National Studenter Aktion", stud. jur. Chr. Teisen om Bevægelsens Formaal.

„National Studenter Aktion", som længe har ført en hensygnende Tilværelse inden-for Studenterverdenen, har i den sidste Tid, som omtalt i Gaar her i Bladet, gennem-gaaet en Reorganisation. Som Medlemmer af det nye Lederraad er blandt andre Byretsdommer Junior, stud. jur. Erik Spleth, stud. polit. Wassmann, og stud. jur. Chr. Teisen. Stud. jur. Teisen udtaler sig paa vor Anmodning om „National Studenter Aktion"s Opgaver.

Paa antidemokratisk Grundlag. - Vor Organisation staar paa et klart antidemokratisk og antimarxistisk Grundlag. Vi vil samle danske Akademikere, saavel ældre som yngre, der uden snævre Partihensyn ønsker at kæmpe for den ny Tids Ideer og vil udbrede disse inden for vor Stand. Vore Ideer har Krav paa at blive hørt, og det kan ikke nytte, at man vil prøve paa at tie dem ihjel under Henvisning til, at vi ingen Gen-rejsning har Behov. Det er baade taabeligt og farligt at ville sætte Nationens Fremtid paa Spil for at opretholde et System, der har bragt vort Land og vort Folk paa Afgrun-dens Rand, og som i Fremtiden kan bringe vor Selvstændighed i Fare.

— Staar Studenten af i Dag lydhør overfor den nye Tid?

Desværre, nej. Studenten er i nogen Grad livsfjern og har mistet Følingen med det praktiske Liv. Han har en fuldkommen Mangel paa Forstaaelse af den nye Tids økonomiske og sociale Politik, og han er slet ikke klar over, at de nye Ideer gaar fremad som aldrig før ude i den store Befolkning. Derfor vil jeg ogsaa betegne det som usømmeligt og barnagtigt, at nogle Studenter har tilkendegivet deres Mishag overfor Dr. Popp Madsen og den tidligere ledende Senior i Studenterforeningen, Eigtved, fordi de har udtalt deres Tilslutning til den nye Tids Tanker. Disse Mishagstilkendegivelser bliver ført under Paaberaabelse af, at vi ikke er danske. Dette finder vi temmeligt mær-keligt, især naar vi ser, at de, der paaberaaber sig det udanske i disse Tanker, hidtil har været at finde som ivrige Tilhængere af internationale og liberale marxistiske Anskuelser.

— Har der fundet nogen Tilslutning Sted til Organisationen i den sidste Tid?

Forholdene taget i Betragtning har vi faaet en overordentlig stor Tilslutning, især indenfor de ældre Akademikere og blandt disse særlig blandt Byens Sagførere og Ministeriernes Embedsmænd.

Side 484

— Hvordan ser De paa Forsøgene paa at indlede en dansk-tysk Forstaaelse?

Vi mener, det er afgørende vigtigt at opretholde et godt Forhold til Tyskland og vække Studenterne til Forstaaelse af et tysk-nordisk Samarbejde. (Cit. Fædrelandet).

Okt.-40. N.S.A.s Program.

„National Studenter Aktion"

1. „National Studenter Aktion" arbejder for at vække den danske Akademikerstand til Forstaaelse af Tidens nationale, økonomiske og sociale Nyorientering.

2. Vor Organisation staar paa et klart antidemokratisk og antimarxistisk Grundlag og optager en maalbevidst Kamp mod alle Forsøg paa at identificere Demokratiets Styre og Livsanskuelse med virkelig Danskhed.

3. Som Medlem kan optages Studenter og studerende ved Universiteterne og de højere Læreanstalter, Kandidater fra disse og Elever i ældste Gymnasieklasse.

4. Organisationen virker i første Række gennem Afholdelse af Møder, Studiekredse o. l. og kræver af enhver af sine Medlemmer en effektiv Arbejdsindsats.

5. I Spidsen for Organisationen staar et Lederraad, som supplerer sig selv.

6. Kontingentet andrager Kr. 1,00 pr. Semester.

7. Medlemmer i Aarhus danner en særlig Afdeling, og Medlemmer, der tillige er Medlemmer i Studenterforeningen, udgør Fraktionen „National Aktion". (Cit. A.A., Nr. 1)

10.-10.-40. Artikel med Kaptajn Lærums Tale i „National Studenter Aktion"s Møde.

KUN DEN ER GAMMEL, SOM MODLØST BØJER NAKKEN UNDER SYSTEMETS AAG

Magtfuld Tale af Kaptajn E. Lærum i „National Studenier Aktion" i Aftes.

At der endnu er en vaagen og stærk Nationalfølelse indenfor den danske Akade-mikerstand fik „National Studenter Aktion" Bevis for ved sit andet store Medlemsmøde i Aftes. For en tæt fyldt Sal af saavel yngre som ældre Akademikere talte Flyverkaptajn E. Lærum til „National Studenter Aktion"s Medlemmer.

Systemets Sirenesang.

— Til Danmarks Ungdom, sagde Kaptajn Lærum, hører enhver, hvis Sind er ungt og friskt. Kun den er gammel, der modløst har bøjet Nakken under Systemets knugende Aag. Vi skal udrydde Trangen til at falde i Søvn, som saa mange har gjort, naar de er kommet ind i en Stilling efter at have taget Eksamen. Ingen kan hvile paa Laurbær vundet ved en enkelt Lejlighed. Holdes Aand og Virke ikke ved lige, vil Laurbær-kransen visne og stikke os i Halsen. Alt for mange har sat sig med Hænderne i Skødet og slaaet sig til Taals med Systemets Parole: det gaar nok. Systemets Sirenesang har faaet Tag i mange ved at lefle for Dovenskab og Slendrian, og bare hele Folket sov, kunde Systemet skalte videre.

Vi agter som nationale at holde det Løfte, vi har givet gamle Danmark, altid at virke til Danmarks Gavn, da faar vi Folkets Tillid, og vi ønsker Folkets Tillid. Ingen kan i Dag tro paa, at Danmarks Ve og Vel har været i Højsædet hos de regerende, vi føler os alle svigtet.

Beredt for Danmark.

Vor Fremtid, vort Hjem, vort Land og Folk skal staa i Samlingens Tegn. Hele Folkets Vel skal ligge os alle paa Sinde som det eneste rigtige, derfor skal De være med til at skabe den altruistiske Aand, uden hvilken Danmark ikke kan bestaa, og uden hvilken en Verden vil forgaa. Beredt for Danmark — lad dette være Mottoet, nu

Side 485

og i al Evighed. Thi et Folk, der ikke er beredt, er paa Tilbagetog, paa Vej ned ad Lastens Stige, Vejen til Selvudslettelsen. Lad os være med til at løfte Landet ud af det tunge Dynd, vi hænger i, ikke alene socialt, politisk, økonomisk, men fremfor alt men-neskeligt.

Aldrig høres et anerkendende Ord eller Begejstring over det bestaaende, alle er klar over, at der ikke alene hersker Uorden, men mange Steder Kaos, for ikke at sige gennemført Raaddenskab, inden for vort Samfund. De Mænd, der har Ansvaret for Danmarks ulykkelige Skæbne i Dag, maa være mere end haardhudede, for at kunne klæbe til de Taburetter, som de har tilsneget sig under falske Foregivender af at ville gavne Land og Folk.

Haabløsheden har sneget sig ind over vort Folk, den faar Folket til at anraabe Forsynet om at sende det en Hjælper, thi saa forgiftet er Folkesjælen, at den ikke har Evner til at se sin egen Redning. Men Redningen er der, en bevidst national og social Følelse kan bringe Helbredet i Dag. Paa dette Punkt i Kaptajnens Tale klappede de unge Akademikere længe og taktfast.

Saa talte Kaptajn Lærum om den forkerte Aand, der bliver indpodet de unge i Danmarks Skoler. Vi skal have mere Fasthed og Disciplin, de unge skal lære at faa Respekt for Danmarks Historie og alt, hvad der er ægte dansk. Tingene skal nævnes ved deres rette Navn. En Ladenvære med at respektere dette Krav til Opdragelsen og Uddannelsen kan ende med en Katastrofe for vort Land og blive Udslettelsen for os som selvstændigt Folk.

Har man Respekt for sin egen Nation, ligger det nær at forstaa, at Respekten for andre kan vises, og heri gemmes de største Muligheder for en frodig Vekselvirkning mellem Nationerne i Modsætning til den marxistisk-liberalistiske Aand, der kun saaede
Gift og Galde Folkene imellem. Solveig. 
(Cit. Fædrelandet).

Okt.-40. Gymmnasiastmøde i Palais de Noblesse med Taler af LRS. Baller (Om Fædrelandskærlighed), Greve Brockenhuus Schack (Om National-Socialistisk Ungdoms Idealer) og stud. jur. Chr. Teisen.  (Cit. A.A., Nr. 2, November 1940).

Nov.-40. Appel til Studenterne om at slutte op om „den nye Tid"s Krav.

APPEL TIL DANSKE STUDENTER

I en Brydningstid, som den vi oplever for Tiden, stilles der store Krav til os alle, og ikke mindst til den akademiske Ungdom. Alle er klar over, at „noget vil vise sig", som Micawber siger, men hvad det er, der vil vise sig, har de fleste ikke rigtigt gjort sig klart, eller maaske er det rigtigere at sige, at de ikke har villet gøre sig det klart. Det er imidlertid nødvendigt, hvis man ikke, som Strudsen fortsat vil stikke Hovedet i Busken, nu at gøre sig den Ulejlighed at sætte sig ind i, hvad det er, den nye Tid har Bud efter her i Danmark. For een Ting maa vi jo sande, Demokratiets Dage er talte. Saaledes er det gaaet i de fleste andre af Europas Lande, og saaledes vil det naturligvis ogsaa gaa her. Vil man ikke erkende dette, men fortsat tro paa Parlamentarismens Sejr, saa maa man ogsaa forstaa, at den fair Chance, vi har i Dag til at være med i det nye, er forspildt.

Nu er det desværre en Kendsgerning, at den akademiske Verden ofte har været længe om at modtage Impulserne fra de nye Bevægelser, der i Tidens Løb er kommet til Danmark fra de store europæiske Lande, ikke mindst fra Tyskland. Men skal det fortsat være saaledes? Akademikeren er jo dog den Borger i Samfundet, der skulde have de bedste Forudsætninger for at bedømme de nye Tanker paa en rolig og saglig Maade uden at blive revet med af Følelser og Massesuggestion. Derfor maa vi i Dag kunne forlange af Akademikeren, at han frem for nogen erkender Rækkevidden af den Krise, hvori vi nu befinder os og forstaar, at den eneste Redning for det demokratiske Fallitbo Danmark er, at vi i Tide, og det vil sige nu, gør os klart, hvor vor Plads er i det nye Europa.

Side 486

Disse Ord skal derfor være en alvorlig Appel til alle Danmarks Studenter, unge og gamle, en Appel, der ikke skal forstaas som en Trusel, men som en Opfordring til at være med til at ride Stormen af for vort elskede Fædreland DANMARK. H. N. Tretow-Loof.  (Cit. A.A., Nr. 2).

20.-11.-40. Artikel med Referat af Møde i „National Studenter Aktion", hvorunder S.A. Vagt førte Studenter-Demonstranter ud.1) 1) Det var saa vidt vides LRS. Baller, der paa egen Haand havde arrangeret sig med S.A. om Mødedækningen. De i den Anledning opstaaede Uroligheder havde til Følge, at Baller maatte trække sig ud af Ledelsen af N.S.A.

Studenterne slutter op om „National Studenter Aktion".

„National Studenter Aktion"s store Møde i Studenterforeningen i Aftes viste klart, at Studenterne efterhaanden er ved at slutte op om „National Studenter Aktion". Paa de første Rækker sad Kreditforeningsdirektør Poul Rasmussen, Professor Berlin, Oberst Tretow-Loof, Redaktør H. Tandrup, Kaptajn Arne Stevns, Dommer Junior, fhv. Højkom-missær Helmer Rosting og Dr. jur. Popp Madsen.

Efter at stud. jur. Spleth havde budt Studenterne og de indbudte Gæster Velkom-men, førtes Dannebrog ind. Saa talte stud. jur. Teisen for Flaget. 

Grev Bent Holstein talte derefter om Ansvaret for den 9. April og dansk Udenrigs-politik i det 20. Aarhundrede. Talen vil iøvrigt blive bragt som Kronik i Fædrelandet i Morgen.

Uhørte Demonstrationer under Bent Holsteins Foredrag i Aftes. Det blev nødvendigt for S.A.-Vagten midt under Foredraget af føre 6 Studenter-Demonstranter ud.

Under „National Studenter-Aktion"s Møde i Aftes kom det desværre til en Række uhørte og pinlige Optrin. Ved 22-Tiden, da Aftenens Foredragsholder, Bent Holstein, i sit Foredrag var naaet til Danmarks Udenrigspolitik i Aarene 1920-40, begyndte Demon-stranterne for Alvor at røre paa sig. Fra „National Studenter-Aktion"s Side havde man imidlertid regnet med den Mulighed, at det kunde komme til Demonstrationer. Man havde saaledes i Forværelset til Mødesalen anbragt en talstærk S.A.-Styrke. Paa et givet Tidspunkt traadte 30-40 S.A.-Folk ind i Salen, hvor de hurtigt banede sig Vej til Urostifterne. I Løbet af Nul Komma fem havde man faaet fat paa disse, fem mandlige Studenter og en Studine, som derefter af de haandfaste Mænd blev fjernet fra Salen, saaledes at Lensgreve Bent Holstein kunde fortsætte med sit Foredrag.  (Cit. Fædre-landet)

Dec.-40. Omorganisering af „N.S.A."s Ledelse.2) I Spidsen for Organisationen staar en Leder, som handler under Ansvar, og et Raad, som supplerer sig selv. 2) Denne kommer saaledes til at bestaa af en Leder, et Raad og en Ledelse. Samtidig ændredes Pro-grammet for N.S.A. og fik derved sin endelige Form. Dog indeholdt Punkt 8 indtil Okt. 1941 en sidste Sætning: - og Medlemmer af Studenterforeningen udgør Fraktionen National Aktion. Pro-grammet er af trykt under Maj 1944

1941

12.-4.-41. Fortrolig Skrivelse fra Sekretæren, Teilmann Jørgensen, til Lederens Sted-fortræder om et planlagt nordisk-germansk Studenterstævne.

I den seneste Tid har den demokratiske Propaganda ikke uden et vist Held forøget sin Virksomhed og særlig givet sig i Lag med kulturelle fællesskandinaviske For-anstaltninger som dansk-svenske Uger, norske Aftener og lign. I sin fortvivlede Kamp for at bevare Magten har Plutokratiet i den Grad misbrugt den nordiske Tanke, at man nu i Almindelighed kan gaa ud fra, at „Nordisk Samarbejde" betyder „Demokratiets Bevarelse" og antityske Demonstrationer.

Side 487

Da vi ikke mener at kunne indtage en passiv Holdning overfor disse Forsøg paa at ødelægge den Tilnærmelse til Tyskland, uden hvilken det nordiske Samarbejde i Fremtiden ikke kan bestaa, har vi planlagt at arrangere et stort Studenterstævne i Kø-benhavn i det nordisk-germanske Samarbejdes Tegn og med virkelig store Person-ligheder som Talere.

Som Forholdene er i Danmark i Dag, er det indlysende, at ingen eksisterende Partiorganisation, ejheller i den nationale Opposition, vil være i Stand til alene at løse denne Opgave tilfredsstillende. Den Organisation, der skal danne Udgangspunktet, maa være partipolitisk uafhængig. Ejheller vil Foreninger, der er baserede paa For-holdet mellem Danmark og Tyskland, være et tilstrækkeligt Fundament, idet Stævnet naturligt maa omfatte alle de nordiske Lande.

I Dag er der saaledes meget faa Organisationer, der opfylder de nødvendige Betin-gelser for at kunne tage det nordisk-germanske Kulturarbejde op og arrangere det paatænkte Stævne. I Virkeligheden er „National Studenter-Aktion" efter vor Opfattelse den eneste Organisation, der er i Stand til at løse Opgaven, og vi har ogsaa gennem vort hidtidige Arbejde vist baade Evne og Vilje til at arbejde paa denne Linie.

Vi har derfor i den sidste Tid ført Forhandlinger med tyske og danske Myndigheder og Enkeltpersoner om Grundlaget for dette Studenterstævne. Paa Grundlag af disse Forhandlinger har vi udarbejdet en Plan for Gennemførelsen af Stævnet, som vi i det følgende skal gøre Rede for:

Det er vor Mening, at „National Studenter-Aktion" skal staa som den egentlige Arrangør, men at der — for at give Arrangementet et saa stort Omfang som muligt og for at kunne fremtræde saa værdigt som muligt udadtil — skal nedsættes en Komité og et Præsidium for Mødet bestaaende af fremtrædende Personligheder. Vi vedlægger vort Forslag til Sammensætningen af disse Udvalg. Ydermere er det Tanken, at søge Stævnet afholdt under Protektion af Hans kgl. Højhed Kronprins Frederik eller, saa-fremt dette ikke lader sig gennemføre, af Hans kgl. Højhed Prins Harald.

Maj.-41. Meddelelse om D.N.S.A.P.S Studenterfraktion.

Efter at være blevet udnævnt til Leder af den nyoprettede Studenterfraktion inden-for Danmarks National-Socialistiske Arbejder-Parti, er Løjtnant H. Tretow-Loof efter eget Ønske udtraadt af „National Studenter-Aktion"s Ledelse.  (Cit. A.A., Nr. 8).

3.-6.-42. Uddrag af Rapport Nr. 4 fra Landsgruppeleder H.N. Tretow-Loof til Parti-føreren om  D.N.S.A.P.S.s Virksomhed.

Propagandamæssigt her der været virket dels ved Annoncer i vore Blade dels ved personlige Samtaler med forskellige Medlemmer af „National Studenter-Aktion". Det maa iøvrigt fastslaas, at Hovedparten af nye Medlemmer naturligt kommer fra „National Studenter-Aktion", men det er jo ogsaa netop denne Fraktions Opgave at virke udadtil for at faa Studenterne i Tale, medens vi i Hovedsagen virker indadtil.

Fra Deutsches Wissenschaftliches Institut har jeg i Maanedens Løb modtaget Opfor-dring til Deltagelse i forskellige Kursus i Tyskland for de af vore Medlemmer, der havde Lyst. Denne Opfordring er i flere Tilfælde blevet efterkommet.

Med det tyske Gesandtskab (Dr. J. Benemann) har jeg indledet Forhandlinger om en Rundrejse til de tyske Universiteter fra Midten af September. Dr. Benemann, der for nogen Tid siden selv opfordrede mig til en saadan Rejse, er meget interesseret i vort Arbejde blandt Studenterne, og navnlig mener han, at det vil være af Værdi, ogsaa for et fremtidigt Samarbejde, om en saadan Rejse kom i Stand. Deltagere i en saadan Delegation skulde saa være Lederne af de faglige Studentergrupper og evt. enkelte andre.

3.-6.-41. Uddrag af Bilag til foranstaaende Rapport.

Med det Formaal at virke for Udbredelsen af den national-socialistiske Ideologi

Side 488

paa Universiteterne og andre højere Læreanstalter, der sidestilles hermed, har jeg under D.N.S.A.P. oprettet Organisationen „D.N.S.A.P.s Studenterfraktion". I denne Or-ganisation indtræder alle Medlemmer af D.N.S.A.P., der har løst Aarskort eller er ind-skrevet som studerende ved Universiteterne m. v. Medlemmer af „Studenterfraktio-nen", der ønsker at indtræde i S.A. gennemgaar S.A. Skolen og forretter Tjeneste ved den Storm (Distriktskolonne), hvor de har Bopæl. Medlemmer af D.N.S.A.P.S., der sam-tidig gør Tjeneste i S.A. kan med „Studenterfraktionen"s Formaal for Øje, efter den stedlige Omraadeførers nærmere Bestemmelse, sammenstilles i særlige afkomman-derede Enheder til Udøvelse af aktiv Propaganda, Mødesikring, etc.

30.-6.-41. Rapport fra Landsgruppeleder H. Tretow-Loof til Partiføreren for D.N.S.A. P., der belyser Samarbejdet mellem D.N.S.A.P. og de tyske Myndigheder, angaaende Aktioner og Planlæggelse af saadanne indenfor Studenter- og Universitetsverdenen.

Til Partiføreren. I den forløbne Maaned har der været afholdt et 3 Dages Kursus for Studenter i Lighed med de af Landspropagandaen oprettede Lederkursus, men dog lagt an paa en nogen anden Maade under Hensyntagen til Studenternes akademiske Uddannelse. Kursuset begyndte den 13. Juni, hvor Stabsleder H. C. Bryld instruerede om Propaganda, fortsattes den 16., hvor Stabsgruppeleder K. V. Bruun talte om Økono-mistabens Arbejde, og afsluttedes den 18., hvor Partileder Hoffmann Madsen instru-erede om Partiets Organisation. Der var 14 Kursusdeltagere.

Fra „National Studenteraktion" har jeg modtaget Meddelelse om, „at Forhandlinger om det foreslaaede og planlagte nordisk-germanske Studentermøde for Tiden er indstillet, idet man fra kompetent tysk Side ikke ansaa det for opportunt at arrangere nogen saadan Foranstaltning, der kunde give Anledning til politisk Uro herhjemme, hvad man fra tysk Side mente, at dette Møde vilde, saafremt det blev udelukkende nationalsocialistisk præget. Et foreslaaet Samarbejde med Systemets Studenterorga-nisationer om Arrangement af Mødet er naturligvis ikke gennemført." (se Efterskrift).

Med Studienrat Hans Wäsche, Dagmarhus, har jeg paa Foranledning af Stabsleder H.C. Bryld indledet et Samarbejde, der efterhaanden maa betegnes som ret intimt, idet vi med vore parallelt løbende Opgaver paa tilfredsstillende Maade supplerer hinan-den. Herr Wäsche har nemlig til Opgave at rapportere til Berlin om Forholdene paa Københavns Universitet, hvilket jeg kan bistaa han med, medens jeg ser som min Opgave at søge forskellige Universitetslærere m.m. fjernet fra deres Stillinger. Hvad dette angaar, saa har jeg overfor Herr Wäsche (og forøvrigt ogsaa overfor Herr Pahl) pointeret det absolut nødvendige i, at vi fra tysk Side fik den Støtte, der ligger i, at visse af disse skadelige Personer for stedse blev fjernet. De Personer, jeg for Øje-blikket har anset det for nødvendigt, at der skrides ind overfor, er følgende: Professor Hartvig Frisch, Professor Stefan Hurwitz, Professor Edgar Rubin, Dr. phil. Vilh. la Cour, Sekretær hos Rigspolitichefen Bo Bramsen (født Abrahamsen, jødisk) m. fl.

Da det er umuligt fra tysk Side at faa sat en samlet Aktion i Gang mod de nævnte Personer, maa der gaas frem paa den Maade, at man koncentrerer sig om een ad Gangen. I Øjeblikket arbejdes der saaledes paa at forhindre, at Professor Hartvig Frisch kommer til at overtage sit Professorat i klassisk Filologi. I den Anledning skaf-fede jeg et Referat af Frisch's Tale ved et lukket Medlemsmøde den 22. Juni i social-demokratisk Forening i Brønshøj (se min Rapport Nr. 6). Antagelig vil dette Referat i Forbindelse med Bogen „Pest over Europa" (som Herr Wäsche mærkværdigvis ikke kendte) være tilstrækkelig til at vælte Professor Frisch.

For at være sikker paa det ønskede Resultat af denne Aktion har Herr Wäsche bedt mig tage med ham til Berlin (hvilket er meddelt Stabsleder Bryld, der har billiget dette) for der, ved personligt Fremmøde hos forskellige af Herr Wäsches Foresatte, bl. a. Herr von Loew, at lade disse Notabiliteter forstaa Nødvendigheden

Side 489

af, at vi faar den Støtte fra dem, der overhovedet ligger indenfor Mulighedernes Grænser. Endvidere er det Meningen, at vi i Berlin skal drøfte, hvorledes man bedst kan føre et Angreb mod „den aandelige Fæstning, Universitetet". Endelig kan jeg til-føje, at jeg har formaaet Herr Wäsche til at forsøge at skaffe mig et Beløb paa omkring 1.000 Kr. pr. Maaned til Studenterfraktionens Arbejde. Han anfører, at den eneste Vanskelighed, der frembyder sig for ham, er Transfereringen, da han har rigeligt med Penge til Disposition i tysk Valuta.

Fra Herr Wäsche erfarer jeg i Dag, at Herr von Loew vil komme hertil i Løbet af denne Uge, og at vi først her skulde drøfte Sagerne, for derefter, eventuelt sammen med Herr von Loew, at rejse til Berlin.

Fra Deutsches Wissenschaftliches Institut1) 1) Se Kap. 7. har jeg i Maanedens Løb modtaget forskelligt Oplysningsmateriale, der er blevet fordelt til Studenterfraktionens Medlemmer.

Med Dr. Zschumpelt (D.W.I.) har jeg aftalt, at enhver nationalsocialistisk Student, der søger Stipendier i Tyskland, skal have min Godkendelse og Anbefaling. Endvidere har jeg foreholdt Dr. Zschumpelt, at jeg paa det indstændigste maatte forlange, at enhver Stipendieansøgning, altsaa uden Hensyn til om han er Partimedlem eller ej, skal have den nævnte Godkendelse herfra. Efter Instituttets Forespørgsel i Berlin desangaaende er det imidlertid i Dag meddelt mig, at man ikke kan gaa med hertil.

Jævnfør Rapport Nr. 4 (sidste Maanedsrapport), hvor jeg anførte, at Partileder Hoff-mann Madsen havde meddelt mig, at de fra Partiføreren til mig opgivne Retningslinier for Studenterfraktionen var annulleret, (hvorfor jeg anmodede Partiføreren om at til-stille mig nye Retningslinier samt en Godkendelse af den til ham indsendte Organisa-tionsplan) kan jeg meddele, at jeg endnu ikke fra Partilederen har modtaget de nævnte Retningslinier eller Godkendelsen af den indsendte Organisationsplan.

Fraktionens Medlemstal er steget til 44, idet der har været en Tilgang paa 10 og en Afgang (Studenter, der er blevet Kandidater) paa 3. I Betragtning af Eksamens- og Sommerferietiden kan dette Resultat ikke betragtes som daarligt.

Dansk Front! (sign.) Tretow-Loof.

P.S. Jeg har lige nu faaet Meddelelse om, at „National Studenter-Aktion" for et Par Dage siden har haft en Sammenkomst paa Foranledning af Direktør Boldsen,2) hvem jeg i Foraaret opfordrede dertil. 2) Ifølge Oplysninger til Redaktionen er det næppe rigtigt, at Dir. Boldsen foranledigede Mødet eller var dets Dirigent.  Ved denne Lejlighed var 15 prominente Personer indenfor Handel og Erhverv til Stede (Minister Gunnar Larsen havde sendt Afbud, men hans Svoger, Direktør Styhr var blandt Gæsterne). Desuden var mødt følgende: Direktør Bryde Nielsen, Buldog, Direktør Røper-Petersen, Maler-mester Bjørn, Grev Holstein, Fru Betty Nansen, Overretssagfører Gjedde-Olsen, Svend Borberg, Redaktør Henning Kehler m.m. Direktør Kraft beklagede ikke at kunne kom-me, men lovede at være til Disposition, naar det maatte ønskes.

Mødet blev ledet af Direktør Boldsen. Der blev givet Tilsagn om et Beløb paa ialt ca. 1500 Kr. med Mulighed for yderligere Tilskud senere. T. L. (Cit. Nord. Nyhedstj. 10.-3.-1944).

Sept.-41. Artikel af Byretsdommer Junior, der var i Ledelsen for „National Studenter-Aktion", om Foreningen „Dansk Anti-Kommunisme", til hvis Opgavers Løsning han paaregner Støtte ikke mindst fra akademiske Kredse.3) 3) Se Afsnittet om »D.A.K.« i Kap. B. Side 586.

Side 490

Sept.-41. Artikel med Krav om Opløsning af Studentersamfundet.

Studentersamfundet skal forbydes.

For nogen Tid siden vedtoges en Lov om Forbud mod kommunistisk Virksomhed i Danmark, hvorved ikke alene det kommunistiske Parti, men alle Foreninger og Sam-menslutninger, der drev kommunistisk Virksomhed og Propaganda, skulde opløses. Forbudet udløste almindelig Tilfredshed blandt alle Danske, lige med Undtagelse af d'Herrer Moskva-Agenter selv og deres gode Kl. 18,15 Venner i London.

Nu staar kun tilbage at haabe paa Lovens redelige Opfyldelse fra Myndighedernes Side. I denne Forbindelse er der Grund til at henlede Opmærksomheden paa Studen-tersamfundet, Moskvas Ekko i Studenterverdenen. Denne salonkommunistiske Sam-menslutning eksisterer stadig og driver sit Spil mellem Studenterne. Den 17. Sep-tember fejrede den sin store østlige Forbundsfælles „Fremgang paa alle Fronter" ved en Rusfest. At der ikke forlængst er nedlagt Forbud mod den, har vakt ikke alene vor, men specielt dens egne Medlemmers Forundring. Det forlyder saaledes, at Forvent-ningen om Forbud og dermed følgende Politiundersøgelse var saa stor, at Med-lemskartoteket blev bortskaffet, endda saa grundigt, at Medlemmerne for Oplysning om Rusfesten maatte lade sig nøje med de faste Opslag.

En Opfyldelse af Kommunistlovens Aand og Bogstav kræver øjeblikkelig Opløsning af Studentersamfundet (og de med dette allierede Sovjetvenner: Frisindede Teknikere og Socialistisk Medicinergruppe). Saalænge denne Opløsning ikke sker, er der Grund til Tvivl om Samlingsregeringens Holdning i denne Sag, der er af saa vital Betydning
for Landets Fremtid. Bent Lemvig-Fog. 
(Cit. A.A., Nr. 1).

1.-10.-41. Uddrag af Rapport fra Landsgruppeleder H. Tretow-Loof til Partiføreren om D.N.S.A.P.S.s Virksomhed især med Henblik paa Gerlevmødet.

„National Studenter-Aktion" har med en Artikel i September-Nummeret af „Aka-demisk Aktion", paa Foranledning af undertegnedes Referat af Gerlevmødet, skabt en vis Sensation om Talerne ved dette Møde, specielt Forstander Petersen-Dalum.

Jeg kan i denne Forbindelse nævne, at Herr Wäsche idag har forevist mig et Brev fra Petersen-Dalum til Generalsekretær i Landbrugsraadet Arne Høgsbro Holm, hvori han paa 3 maskinskrevne Sider søger at retfærdiggøre sig, idet han navnlig henviser til et vedlagt Manuskript til sin Tale paa Gerlevmødet. Ifølge Wäsche bliver Sagen anta-gelig sat paa Spidsen fra tysk Side, saa forhaabentligt — og formodentligt — kan der snart høres Nyt i denne Sag.

Den bebudede Fraktion i Studenterforeningen bliver anmeldt i Begyndelsen af Ok-tober Maaned (der skal samles 25 Underskrifter af Medlemmer i Studenterforeningen, der mangler endnu S). Desuden samles der Underskrifter paa en Protestskrivelse til Universitetets Rektor mod, at Hartvig Frisch skal forelæse ved et dansk Universitet.

Medlemstallet er langsomt stigende. Før Sommerferien var der 43 Medlemmer: Af disse er 5 udgaaet som Følge af, at de er blevet Kandidater. Af nye er tilgaaet 11, saaledes at Medlemstallet idag er 49.

Dec.-41. Artikel om Danmarks Tiltrædelse af Antikominternpagten og om en Prokla-mation af 16.-11.-1930 ved D.N.S.A.P.s Stiftelse.

Danmark og Antikominternpagten

For os, der i aarevis har kæmpet og arbejdet for en national Genrejsning og Nyori-entering, var Danmarks Tiltrædelse af Anti-Komintern-Pagten en glædelig Begivenhed, som har givet os et lyst Haab om en bedre Fremtid for det Folk, der siden 9. April 1940 har været tynget af den Fornedrelse, som da overgik det.

Vi føler os stolte over at være blevet indbudt til Deltagelse som fri og suveræn Stat i Opbygningen af det nye Europa.

Side 491

Kongen har som saa ofte før i sin Regeringstid vist sig større end Øjeblikket — det vil til de seneste Tider i vor Historie blive anført, at det var Danmarks nuværende Konge, der billigede en ny Epokes Indtræden, da han mente, at Tiden dertil var inde.

Vi finder tillige Anledning til at udtale vor Paaskønnelse af den Gerning, som Udenrigsminister Erik Scavenius har udført siden Regeringsomdannelsen i Sommeren 1940. Udenrigsministeren har uden Hensyn til smaalig Rigsdagspolitik bygget et Værk op, som lover godt for en kommende Forstaaelse mellem vort Land og det stortyske Rige. Det har ikke været nogen let Opgave at beklæde Posten som dansk Uden-rigsminister i det forløbne Tidsrum, men Hr. Erik Scavenius har vist sig Opgaven fuldt ud voksen, — han har vist sig som Statsmand af et Format, der ikke lader sig maale med sædvanlig dansk politisk Alen. Det er muligt, at Hr. Scavenius ikke paa Rigsdagen kan rose sig af nogen overvældende personlig Popularitet, men dette vil ikke paa nævneværdig Vis influere paa den Politik, som blev indledet med Regeringserklæ-ringen af 8. Juli 1940, og som naaede sin foreløbige Kulmination med Danmarks Un-derskrift paa Anti-Komintern-Pagten.

Under en Omtale af Anti-Komintern-Pagten vilde det være urigtigt at undlade Om-tale af den Mand, som først af alle i Danmark slog til Lyd for Synspunkter i Overens-stemmelse med Aanden i den underskrevne Pagt, Partifører Frits Clausen1), 1) Fritz Clausen var ikke med til at stifte Partiet eller underskrive Erklæringen, se Kap. 2 S. 363. som første Gang 16.-11.-1930 i den Proklamation, i Kraft af hvilken D.N.S.A.P. blev stiftet, slog til Lyd for et Felttog mod de Kræfter, som rammes af Anti-Komintern-Pagten. Han tog i Sommeren 1941, efter Udbruddet af Krigen mod Sovjetrusland, Initiativet til Oprettelsen af Frikorps „Danmark" for derved at give den danske Ungdom Mulighed for i Kampen mod Verdensfjenden at øve Vaabendaad Side om Side med Ungdom fra alle de i den europæiske Nyordning deltagende Nationer. —

Sekretæren i Samlingspartiernes Fællesudvalg, Hr. Oluf Petersen, har paa dettes Vegne udsendt en Erklæring om, at Pagten ikke indeholder andre Klausuler end de allerede offentliggjorte og ikke binder Regeringen i videre Omfang end den tilsiger. Vi føler os overbevist om Rigtigheden af Hr. Oluf Petersens Erklæring, og vi finder Anled-ning til at fremhæve den til Imødegaaelse af de mange cirkulerende Rygter — men paa den anden Side ønsker vi ikke i denne Sammenhæng at fortie den fra tysk højof-ficiel Side udsendte Redegørelse for Pagtens mest sandsynlige interne Konsekvenser for de kontraherende Parter. I denne Redegørelse hedder det, at de Pagten tilsluttede Stater næppe kan komme uden om før eller senere paa den ene eller anden Maade at tage Stilling til den internationale Jødedom i dens forskellige Forgreninger. Vi føler saa meget mere Anledning til at fremhæve dette, som vi er vidende om, at de fejge Anstiftere af en Række Demonstrationer i de sidste Uger, for en stor Del har været at finde blandt vore hjemlige Jøder.  (Cit. A.A., Nr. 3).

3.-12.-41. N.S.A. Brochure med Opfordring til danske Studenter om Indmeldelse.2) 2) Brochuren indledes med Gengivelse af Regeringserklæringerne af 8.-7.-1940, 26.-6.-1941 og 25.-11.-1941. Disse er citeret i Afsnit B.

For at de ovennævnte Regeringserklæringer og Tiltrædelsen af Antikominternpag-ten ikke skal opfattes som usikre Veksler paa Fremtiden, hvilket er ganske i Strid med Pagtens Ord og de øvrige kontraherende Parters Hensigt, men som Udtryk for en ærlig Vilje til at yde vor Medvirken ved Skabelsen af et nyt Europa, maa fuld Klarhed tilvejebringes ved, at man fra dansk Side angiver vort Lands principielle Rettigheder og Forpligtelser i det dansk-tyske Forhold. Som vort Bidrag hertil ønsker „National Studenter-Aktion" at fremhæve følgende Grundsynspunkter:

1. Stats- og Samfundspolitik.

Danmark har Krav paa Bevarelse af sit historisk nedarvede Kongedømme og hævder sin Ret til i nøje Samklang med Grundprincipperne for det nye Europas

Side 492

Opbygning selv at bestemme sin fremtidige Stats- og Samfundsforfatning. Vi aner-kender Danmarks Pligt til Side om Side med det stortyske Rige at bekæmpe den marxistiske Klassepolitik og det parlamentariske Partivælde. Vi tager paa det skar-peste Afstand fra alle Forsøg paa at identificere den marxistiske Livsanskuelse og det bestaaende demokratisk-parlamentariske Styre med virkelig Danskhed.

2. Militærpolitik.

Det danske Folk har i Overensstemmelse med den dansk-tyske Ikke-Angrebspagts Aand og Forudsætninger Krav paa og Pligt til effektivt at værne dansk Omraade til Lands, paa Havet og i Luften og anerkender fuldt ud de militære Forpligtelser, som dets Stilling i det nye Europa og dets Naboskab til Tyskland maatte paalægge det.

3. Handelspolitik.

Det danske Folk har Krav paa tysk Anerkendelse af, at det er en livsvigtig han-delspolitisk Interesse for Danmark, at vort Landbrugs højt udviklede Produktion af forædlede Fødevarer bliver opretholdt, og at Grundlaget for disse Varers Eksport i fælleseuropæisk Interesse sikres ved fornøden Import, men af ligesaa vital Interesse for Danmark er det, at de af dansk Industris Produkter, der kvalitetsmæssigt er Ver-densartikler, sikres Afsætning i det nye Europa, og at dansk Skibsbyggeri og dansk Skibsfart faar den Plads, som vort Lands Beliggenhed og sømandsmæssige Traditioner berettiger. I Anerkendelse af disse Opgavers afgørende Betydning for hele det danske Folks økonomiske og sociale Livsvilkaar, er man fra dansk Side indforstaaet med, at et aktivt Samarbejde med Tyskland optages nu og ikke udsættes til efter Krigen.

4. Europæisk Nyopbygningspolitik.

Det danske Folk har med sin ærefulde Fortid, sin lødige Folkerace og sin ældgamle Kultur Krav paa en Plads i det nye Europa, som dets historiske Indsats og tusindaarige statslige Selvstændighed berettiger det til. Det danske Folk erklærer sig paa sin Side utvetydigt rede til, uden at afvente Krigens Slutning, at optage et aktivt Samarbejde med Stortyskland til Fremme af en europæisk Nyopbygning under det tyske Riges Førerskab.

Det er vor Overbevisning, at kun saafremt det danske Folk utvetydigt tilkendegiver, at det ikke alene er beredt til efter Krigen at høste Fordelene ved en europæisk Nyordning under Tysklands Førerskab, men ogsaa, medens det store Opgør staar paa, er villigt til at paatage sig Forpligtelser og Afsavn for at se dette verdenshistoriske Opgør bragt til en tilfredsstillende Afslutning, kan Danmark vente den Plads i det nye Europa, der er dets historiske Fortid værdig. København, den 3. December 1941. Natio-nal Studenter-Aktion.

1942

30.-3.-42. Rapport fra Lederen af D.N.S.A.P.S., Teilman Jørgensen, til Partiføreren om Fraktionens Virksomhed.

I Forbindelse med Kontoret er der indrettet en Læse- og Samlingsstue for Medlem-merne. Den er aaben daglig, og der er fremlagt et rigt Udvalg af nationalsocialistisk Litteratur. Det er min Opfattelse, at denne Læsestue vil bidrage meget til Styrkelse af det Kammeratskab og den Fasthed i Organisationen, der hidtil har manglet, men som er den første Betingelse for, at vort Propagandaarbejde — ja, alt vort Arbejde — kan lykkes. Arbejdet paa denne Opgave er derfor af største Vigtighed, og alle Kræfter maa sættes ind paa dette Punkt.

I Sagen mod Studenterforeningen har der i Marts været fortsat Skriftveksling, og der er nu berammet Domsforhandling til d. 24. April d. A. Ved Udskydelsen af Domsfor-handlingen til dette Tidspunkt, hvor Foreningens egentlige Sæson er sluttet, bliver vi afskaaret fra i dette Foraar for Alvor at vise vort Ansigt i Foreningen, da jeg

Side 493

anser det for uheldigt, hvis der opstaar Uro i Foreningen forinden Dommen, idet jeg ikke ønsker, at Foreningen skal faa nogen Støtte for sin under Sagen nedlagte Paa-stand: at en Anerkendelse af vore Fraktionsrettigheder vil foraarsage Uroligheder og Uorden blandt Foreningens Medlemmer.

Med Hensyn til en Forøgelse af Medlemstilgangen har jeg fra Lederen af „National Studenter-Aktion", cand. jur. Erik Spleth, faaet Tilsagn om hans Medvirken til at opfordre N.S.A.s Medlemmer til at træde ind i Partiet. I det hele taget kan jeg med Glæde konstatere, at der mellem N.S.A. og Fraktionen hersker den bedste Forstaaelse og Samarbejde, et Samarbejde, der i Fremtiden sikkert vil medføre gode Resultater.

I den forløbne Maaned har Medlemmer af Fraktionen regelmæssigt været indbudt til og overværet Foredragsaftenerne i det tyske videnskabelige Institut.

Sept.-42. Artikel om N.S.A.s Mødevirksomhed.

Siden National Studenter-Aktion i September 1940 blev reorganiseret har For-eningen afholdt ialt 22 Møder, offentlige saavel som Medlemsmøder. Der er lagt Vægt paa, at Foredragsholderne repræsenterede en saa vid Kreds som muligt, samt at Foredragene indholdsmæssigt beskæftigede sig med Problemer af den forskelligste Art, idet dog Diskussionerne om Besættelsen og det dansk-tyske Forhold iøvrigt ganske naturligt har indtaget en fremtrædende Stilling. En Opremsning af samtlige Fore-dragsholdere og Foredrag skal ikke foretages her, men et Udvalg vil give et Indblik i vor Virksomhed.

Generaldirektør P. Knutzen har talt om „Det dansk-tyske Forhold", og Lensgreve Bent Holstein om „Ansvaret for den 9. April — Dansk Udenrigs- og Militærpolitik i det 20. Aarhundrede", hvilket sidste Foredrag i noget udvidet Skikkelse udkom i Bogform under Titlen „Demokratiets Vildfarelse". Videre har Professor, Dr. jur. Knud Berlin talt dels om „Det nye Europa", dels om „Danmarks Forhold til Island", stud. jur. H. Lutzen om „Er Portugals Styreform et Forbillede?", Forfatteren Th. Knudsen om „Kulturfælles-skab i Østersørummet", Korrespondent til Norsk Telegram-Bureau, A. Aall om „Det Norge, der gik under, og det Norge, som kommer". Folketingsmand Proprietær A. Hartel har talt to Gange, første Gang om „Dansk Landbrug under den kommende Ny-orientering" og anden Gang om Kommunismen i Tilslutning til en Film fra Krigen i Øst; endvidere har Professor, Dr. phil. Carl Roos talt om „Dansk Arv og Gæld", Redaktør, cand. polit. H. Henriksen om „Danmarks økonomiske Fremtid i det nye Europa", Skole-inspektør Arnold Hansen om „Skolen i Nutid og Nytid", samt Generalauditør Victor Pürschel om „Er Skandinavisme Utopi?" I Diskussionen efter dette Møde deltog bl.a. Overretssagfører Krenchel og Professor Gudmund Hatt. Endelig talte ved det sidste Møde i Foraaret Chefen for Frikorps „Danmark", SS-Sturmbannführer C.F. v. Schal-burg om sine Oplevelser ved Østfronten.  (Cit. A.A., 2. Aarg., Nr. 9).

Sept.-42. Meddelelse om Antallet af N.S.A. Medlemmer i Waffen SS.

„National Studenter-Aktion" meddeler: Tilgangen af Medlemmer fra „National Stu-denter-Aktion" til Vaaben SS's forskellige Formationer fortsætter stadig. Pr. 1ste Sep-tember kæmper 31 danske Studenter paa den europæiske Østfront. Ledelsen.  (Cit. A.A., 2. Aarg., Nr. 9).

Okt.-42. Referat af Møde i „National Studenter-Aktion" med Tale af SS-Sturmbann-führer Martinsen med Appel til Studenterne om at melde sig som Førere til Frikorps „Danmark".1) 1) Citeret i Kap. 9.

1943

Jan.-43. Artikel om N.S.A.S Studiekredsarbejde.

Akademisk Arbejdsfællesskab. „National Studenter-Aktion" opfordrer herved sine Medlemmer til i Overensstemmelse

Side 494

med den Forpligtelse, der ligger i vor Organisations Navn, at deltage i det positive Oplysningsarbejde, som Aktionen har planlagt for det kommende Aar.

Dette Arbejde er overdraget AKADEMISK ARBEJDSFÆLLESSKAB, der skal samle de af vore Medlemmer, der har Tid og Evner til at deltage i et saadant Arbejde, til ugentlige Arbejdsaftener, hvor Medlemmerne i den nye Tids Aand, hver paa sit Felt, ved Foredrag og anden Vejledning skal uddybe det Speciale paa Videnskabens, Kulturens eller Politikkens Omraade, som de, i Reglen i Forbindelse med deres Universitets- eller Læreanstaltsstudium, har faaet tildelt. I dette Arbejde skal de efter bedste Evne understøtte hinanden, saaledes at det under Arbejdet fremdragne Materiale staar til alle Medlemmers Disposition, og saaledes at alle hjælper alle til det bedst mulige Resultat.

Der er her Tale om et Studiekredsarbejde paa nationalsocialistisk Grundlag, der skal gøres langt mere effektivt end det Arbejde, der paa dette Omraade især er udført af vore marxistiske Modstandere, idet Fællesskabsfølelse, Kammeratskab og frem for alt nationalsocialistisk Disciplin skal præge Arbejdet.

Maalet for „National Studenter-Aktion" er ligesom for de nationalsocialistiske Organisationer herhjemme at vinde det danske Folk for Nationalsocialismens Idé. Inden for denne Ramme er det Meningen med vore Studiekredse at uddanne vore Medlemmer til aktiv Indsats for det fælles almindelige Maal, og det specielle Maal for os er, at denne vor politiske Uddannelse skal blive saa god, at den kommer paa Højde med vore Medlemmers faglige Uddannelse, saaledes at de, naar de skal til at fungere i de Stillinger, som deres faglige Uddannelse skaffer dem Adgang til i Landets Ad-ministration og Erhvervsliv, kan fungere paa en saadan Maade, at den Idé, de repræ-senterer, kommer til at staa som en uadskillelig Del af det danske Folks Idéverden.

Hertil kan vi ikke, og skal vi ikke, naa alene ved Hjælp af den sekundære Virkning af vore Medlemmers erhvervsmæssige Arbejde, men ogsaa, og først og fremmest, ved et aktivt Oplysningsarbejde; og det er især hertil, at Arbejdet i Arbejdsfællesskabet skal være Forberedelsen. Dette Arbejde tages naturligvis op uden Hensyn til bestaaet Eksamen og saa hurtigt, som det overhovedet er muligt; det vil sige, saa snart Lederen af Arbejdsfællesskabet skønner, at han raader over tilstrækkeligt gode og tilstrækkeligt mange Arbejdskræfter, der paa denne Maade er i Stand til at opfylde den Pligt, som deres Medlemsskab af det danske Folkefællesskab og deres gode Uddannelse paa-lægger dem overfor dette.

Vi opfordrer altsaa vore Medlemmer til at slutte op saa arbejdskraftigt og saa talstærkt som muligt om vort Arbejde, saa at denne maa blive stor og stærk ved dem, og de ved den maa blive rustede til den Indsats, der venter dem.  (Cit. A.A., 3. Aarg. Nr. 4).

1944

April,-44. Meddelelse fra „National Studenter-Aktion" om Grunden til, at Forenin-gens Virksomhed har ligget stille i Tiden fra den militære Undtagelsestilstands Indfø-relse, og om Arbejdets Genoptagelse med samme Opgaver som hidtil.

Efter den 29. August 19441) 1) Trykfejl for 1943. besluttede „National Studenter-Aktion"s Ledelse at indstille Foreningens Virksomhed indtil videre. Dette Skridt var begrundet i den særlige Situation, som kom til at foreligge med Indførelsen af den militære Undtagelsestilstand. Selv da denne d. 6. Oktober ophævedes, forblev Situa-tionen saa uklar, at vi ikke mente at burde genoptage Arbejdet, idet vi har virket for Forstaaelse for den nye Tids sociale Idéer og det nye Europa — der maa blive en Kendsgerning, saafremt vor gennem tusind Aar opbyggede Kultur ikke skal styrte i Grus — ud fra det Synspunkt, at en saadan Forstaaelse var en Nødvendighed, hvis vi skulde bevare vort Lands Selvstændighed ubeskaaret, og derfor efter den 6. Oktober ikke under nogen Form ønskede at give det Udseende af, at vi billigede en Tilstand af saa uholdbar og tvetydig Karakter som den foreliggende.

Side 495

Den egenartede Situation har imidlertid vist sig at kunne vare længere end først antaget, og vi har derfor nu bestemt os til at genoptage vor Virksomhed, da vi føler, at der ikke længere kan undværes et Samlingssted for de danske Akademikere, som aldrig har tabt det Maal af Syne: at finde en Løsning, hvorved vort Lands Selv-stændighed og Fremtid kan sikres indenfor det ny Europas Rammer. Det danske Folk kan ikke i Passivitet eller endog under nye haabløse Forsøg paa Modstand opleve det ny Europas Tilblivelse uden overhængende Fare for, at Selvstændigheden definitivt gaar tabt. Selv om vi ved, at det er haabløst i Øjeblikket, saaledes som Krigssitua-tionen har udviklet sig, at appellere til de frygtsomme og tilbageholdende, har vi ikke opgivet Haabet om, at der blandt danske Akademikere findes tilstrækkeligt mange paa en Gang modige, fremsynede og af sand Patriotisme besjælede Mænd og Kvinder til, at vi endnu i den ellevte Time kan medvirke til at sikre vort Fædrelands Fremtid.

Vor Opgave er saaledes den samme som hidtil, paa vort Omraade at arbejde for det ny Europa, men at gøre dette paa et dansk Grundlag, og med Tilvejebringelsen af en for Danmarks fremtidige Selvstændighed betryggende Nyordning af vore indre Forhold som ufravigelig Forudsætning. National Studenter-Aktion.  (Cit. A.A., Nr. 1—7, 4. Aarg.).

Maj.-44. Programpunkter for „National Studenter-Aktion".1) 1) Sml. ovenfor under Okt. og Dec. 1940.

1. National Studenter-Aktion arbejder for at vække den danske Akademikerstand til Forstaaelse af Tidens nationale, økonomiske og sociale Nyordning. 2. Vort Formaal er at bekæmpe det bestaaende demokratiske og parlamentariske Styre, idet vi optager en maalbévidst Kamp mod alle Forsøg paa at identificere dette Styre og dets Livs-anskuelse med virkelig Danskhed. Vi kæmper paa et rent nationalt dansk Grundlag for Udbredelsen af de ny korporative, nationale og socialistiske Ideer, som Europas Gen-rejsning i vor Tid hviler paa. 3. Det er ingen Betingelse for at blive eller være Medlem af vor Organisation at tilhøre noget bestemt politisk Parti. Vi ønsker paa bred, intel-lektuel Basis at samle alle, der kan slutte sig til Kampen for de nye Ideer mod Syste-met. 4. Som Medlem kan optages Studenter og studerende ved Universiteterne og de højere Læreanstalter, Kandidater fra disse og Gymnasieelever. 5. Organisationen vir-ker i første Kække gennem Afholdelse af Møder og Kammeratskabsaftener samt gen-nem Udgivelsen af Bladet Akademisk Aktion. 6. I Spidsen for Organisationen staar en Leder med et Raad, som supplerer sig selv. 7. Kontingentet andrager 1 Kr. pr. Se-mester for Studenter og Gymnasiaster, 2 Kr. for Kandidater. 8. Medlemmer i Aarhus danner en særlig Afdeling.  (Cit. A.A., Nr. 8, 4. Aarg.).

Maj.-44. Meddelelse om „National Studenter-Aktion"s Ledelse og Raad.

„National Studenter-Aktion". Leder: Erik Spleth. Raadet: kst. Landsdommer Chr. Junior, Dr. jur. C. Popp-Madsen, Afdelingsleder, Dr. phil. Niels Nielsen, Skoleinspektør Arnold Hansen, Kontor: Studiestræde 13 A, Tlf. Palæ 7078, Postgiro 25395. Abonnement paa „Akademisk Aktion". Studenter og Gymnasiaster faar omkostningsfrit tilsendt „Aka-demisk Aktion" ved Oplysning af Navn og Adresse.  (Cit. A.A., Nr. 8, 4. Aarg.).

Side 496

d. Dansk-Nordisk Samfund

„National Studenter Aktion"s Organ blev benyttet til Organisationsmeddelelser for „Dansk Nordisk Samfund", hvis Formaal var Samling af Norden under tysk Indflydelse, og Samfundet har afholdt et Møde sammen med N.S.A. i Handels- og Kontoristfor-eningen med Grev Knuth og Hartel som Talere.

1940

14.-9.-40. Artikel om Møde i Dansk-Nordisk Samfund med Formanden, Redaktør Th. Knudsen som Taler.

Danmark som Nordens Brohoved mod Kontinentet

Et interessant Foredrag i „Dansk-Nordisk Samfund". Ingen tyske Protektoratsønsker, men Trangen til Forstaaelse med Norden.

„Dansk-Nordisk Samfund" er et Forum, hvor Tidens allerstørste Problemer kommer til aaben og fordomsfri Behandling. I en Tid, hvor Folkefrontsregeringen gennem Mødeforbud og paa anden Maade, mørklægger den danske Befolkning, og hvor Pres-sens negative Indstilling lader vidt Spillerum for de mest vanvittige Rygter, er „Dansk-Nordisk Samfund" blevet et kulturelt Aandehul. Dets Formand, Redaktør Th. Knudsen, Forfatteren til en lang Række af Skrifter, hvis nordisk-germanske Karakter har særlig Stilling i nordisk kulturel Livsudfoldelse, har gennem hele sit Liv været en tro Kæmper for den nordiske Tanke. Naar han taler, flokkes en stor Kreds af danske Mænd og Kvin-der om ham. Og han har en ganske særlig Evne til netop i det rette Øjeblik at finde ind til Kærnen i de store Problemer.

I Torsdags Aftes talte han atter. Denne Gang hed Emnet for hans Foredrag: „Det dansk-tyske Forhold i Dag". Mere aktuelt kunde det ikke være. Og hans Udredning af dette Emne hilstes med største Interesse.

- Danmark er Nordens Brohoved mod Kontinentet, og omvendt er vort Land ogsaa Kontinentets Brohoved mod Norden. Vi har prøvet at give denne Tanke en dansk Formulering, sagde Hr. Knudsen. Og den maa være denne, at det er det artsbestemte nordiske Menneske, der former det nye Europas Skæbne. Naar Krigen er slut, skulde det være muligt for det danske Folk at øve en positiv Gerning ved at medvirke til at opbygge det nye Europa. Derfor maa der ogsaa arbejdes for at bygge den dansktyske Forstaaelse paa et folkeligt Grundlag. Hr. Knudsen henviste til den tyske Rigs-kulturleder Rosenbergs Tale til Norden den 9. Juli. Den siger det samme, og disse Ønsker falder sammen med vore, selv om der maaske er nogle, som tror, at man fra tysk Side bare ønsker en Forstaaelse med det nuværende Systems Mænd.

En lang Vej frem til den folkelige Forstaaelse.

Men der er lang Vej frem, mente Knudsen, Vanskelighederne er snarere tiltaget de sidste Par Maaneder. De Bestræbelser, som man har set fra dansk officiel Side, minder mere om Statsraison end om Bestræbelser for folkelig Forstaaelse. Det synes at være en Tradition i dansk demokratisk Udenrigspolitik, ikke at give det danske Folk Oplys-ning, men overlade til Pressen at skabe Udtryk for Udenrigspolitiken. Derfor er det vanskeligere nu at vinde Folket for Bestræbelserne for at komme til udenrigspolitisk Indsigt.

Det maa være enhver Regerings Pligt at give Folket Oplysning om Udenrigspolitiken og de faktiske Forhold, som staar i Forbindelse hermed. Det er forsømt, og med det Resultat, at de mest vanvittige Rygter, der strider mod al sund Fornuft, skaber Usik-kerhed blandt Befolkningen. Den lammende Følelse af at maatte bøje sig for Skæb-nen. Folket har ingen Mening om, hvordan Forstaaelsen med Tyskerne skal komme.

Side 497

Det er tværtimod besat af en lammende Følelse af at maatte bøje sig for noget uafvendeligt. Og det er det værste. Regeringen maa lægge Kortene paa Bordet og sige, hvad den har til Hensigt at ville gøre. Der maa skabes Basis for den dansk-tyske Forstaaelse.

Det er ikke ligegyldigt, om det danske Folk skal bøje sig for den tvingende Nødvendighed, eller om det frivilligt skal indrette sig paa den nye Tid. Men da en Omstilling fra Folket selv ikke kan komme under det Regeringssystem, vi har, maa Om-stillingsprocessen komme ovenfra. Det maa være Radio og Presse, som gaar ind for, at den danske Offentlighed kan blive oplyst om faktiske Forhold, og det kan ikke nytte, at man siger, at det har man aldrig gjort før; nye Tider kræver nye Midler.

Langvarig eller hurtig Omstilling.

Det politiske Systemskifte er allerede fremadskridende. Det nuværende Systems Mænd egner sig heller ikke til at være med i Arbejdet for Omstillingen. De kan simpelt-hen ikke, selv om de gerne vilde. Regeringen maa bestaa af Mænd, som uden Omsvøb gør Rede for Arbejdet for den dansk-tyske Forstaaelse, og alle Meddelelsesmidler maa tages i Brug. Det nytter ikke, at man spørger Tyskerne, hvad de vil. Det er Spørgsmaal, man fra tysk Side hverken kan eller vil svare paa. Tyskerne vil ikke paatrykke os et System. Det maa være Danskerne, som selv siger, hvad de vil, og man maa kræve af den danske Regering, at den tager Stilling til disse Spørgsmaal. Og det er saa meget mere nødvendigt, om der skal foretages en hurtig Omstilling.

Ingen tyske Protektoratsønsker.

Det ser ud, som om man fra tysk Side netop ønsker at gaa den langsomme Vej. Tys-kerne har ingen Protektoratsønsker og véd meget vel, at det danske Folk vilde reagere heroverfor ved sejg Modstand. Men hvad er saa Hindringen for dansk-tysk Forstaaelse? Mentaliteten, siger man. Danskerne har dog ellers kunnet omgaas Nationaliteter, hvis Fremmedartethed var større end vor og den tyske. Men Spørgsmaalet om Forstaaelse bliver først og fremmest dette, om Trangen til Forstaaelse kommer indefra.

Ulykkeligvis er den demokratiske Idé bygget op paa Mistænksomhed. En gammel indgroet Mistænksomhed er forbundet med vor Styreform. Tyskerne bekender sig til Førerprincippet, der bygger paa Tillid. Det er to Livsanskuelser, der brydes. Tillige ligger der mellem tysk og dansk Forskelligheder i Folkesindet. Tyskerne er alvorlige, og Danskerne tager ofte med legende Lethed paa Problemerne. Danskerne er mere individualistisk prægede og kan godt lide at bevæge sig i Sidespring, medens Tysker-ne metodisk gaar lige løs paa Opgaven. Det er Ting, der hverken gør Tyskere eller Danskere ringere, men det er Forskelle, man maa regne med.

Der maa være Vilje til Forstaaelse.

Der maa fra dansk Side vises Vilje til Forstaaelse. Man kan ikke glide ind i et Gensi-dighedsforhold med Tyskland ud fra opportunistiske eller konjunkturbestemte Motiver. Der maa ligge en ærlig Vilje til Grund for dette. Men det kræver, at der tilstræbes en Klarlæggelse af de Forhold, som ene kan betinge en dansk-tysk Forstaaelse. Og dette Ønske deles i Virkeligheden af største Delen af det danske Folk.

Men der er andre Motiver, der bringer adskillige Medborgere til at hænge ved det gamle. Det er Frygten for, at den gamle Tids Førere skal lide ondt. Vi vil ikke — sagde Hr. Knudsen — hævne os paa dem. Vi vil bare sætte dem fra, naar deres Ære ikke byder dem at gaa af sig selv. De tror maaske, at de med et afliberaliseret, demokratisk-autoritært Styre kan skabe et Surrogat for National-Socialismen. Men det gaar ikke!

Vi maa tilstræbe en dansk Kvalitetsbedømmelse af os selv.

Hr. Knudsen sluttede sin interessante Udredning med at advare mod Talen om, at Tiden nok skulde ordne Spørgsmaalene. En menneskelig Indgriben er nødvendig. For der er Spørgsmaal, som er endnu vigtigere end den dansk-tyske Forstaaelse, og det er ver Bedømmelse af os selv. Vi er et lille Folk! Det er en Vending, som vi hører

Side 498

i Tide og Utide. Og Frasen er draperet med humanistrøse Idealer. Man har berøvet Folket Viljen til at være Store. Vi skal bare være Smaa, og vi vil ikke være andet. Den Tanke maa vi komme bort fra. Et Folk er aldrig mindre, end det selv gør sig til. Den Kvalitetsbetragtning, som er den bærende i Nationalsocialismen, og som er nedfældet i det tyske Folk under meget vanskeligere Forhold, end det danske Folk har været ude for, maa vi ogsaa anlægge.

Og med denne manende Betragtning sluttede Hr. Th. Knudsen under stormende Bi-fald sit Foredrag.  (Cit. Fædrelandet).

Okt.-40. Anbefaling fra „National Studenter Aktion"s Ledelse af „Dansk-Nordisk Sam-fund"s Møder.

Dansk-Nordisk Samfund. Vi henleder vore Medlemmers Opmærksomhed paa de udmærkede Foredrag om kulturpolitiske Emner, som Dansk-Nordisk Samfund for Tiden afholder. Samfundets Formand, Redaktør Th. Knudsen,1) der bl.a. er kendt for sin frem-ragende Bog „Vikingemennesket", har virkelig forstaaet paa saglig-kritisk Maade at udforme og vurdere de nye Problemer og Ideer, der optager Sindene i Europa. Fore-dragene finder Sted hver Torsdag Kl. 20 i Handels- og Kontoristforeningens Lokaler i Nørregade.  (Cit. A.A., Nr. 1).

1) I »Berliner Borsen Zeitung« af 16.-11.-1940 findes en Artikel om Danmarks inden-rigs- og udenrigs Forhold, hvori Frits Clausen og Samfundets Leder, Forfatteren Th. V. Knudsen, nævnes som de førende Mænd, der skal lede Danmark ind i den Politik, der skal medvirke ved Europas nye Opbygning under Tysklands Førerskab.

 

e. D. N. S. A. P. - Økonomiraadet,  og - Erhvervsrådet

Danmarks Erhvervs Korporation

 

ØKONOMIRAADET. D.N.S.A.P.-Økonomiraadet med Stabsleder, cand. polit. K. V. Bruun kom i Gang i Maj 1941 med Studiearbejde, f. Eks. med Hensyn til Priskontrol, Investeringskontrol og Forsyninger, sendte Repræsentanter til Lederkursus og udar-bejdede Artikler til „Fædrelandet" om Arbejdsløshedens Afskaffelse. Raadet har ogsaa udgivet Pjecer, f. Eks. om Arbejdslønnen nu og i Fremtiden.

ERHVERVSRAADET. I 1941 virkede under D.N.S.A.P.-Erhvervsraadet for dansk-tysk Samhandel fra Hovedsædet i Rosenvængets Allé med Kasserer C. Fischer som Stabs-leder. I Rundskrivelse fra April 1941 opfordredes Partiets Erhvervsdrivende til at opgive Navn, Adresse, Erhverv og Kapacitet, og i samtidig Beretning fra Erhvervsraadet anfø-res, at der paa Rejser er knyttet Forbindelse med tyske ledende Kredse, saavel de der er bestemmende i Handelsbranchen, som de der er bestemmende for Placering af Arbejde i Danmark, og Rejsen var foretaget til alle Bauleitungen i Danmark samt til forskellige større Industriforetagender herhjemme. Der søgtes venskabelig Forbindelse med det tyske Handelskammer i Danmark og udvidet Forbindelse med kompetente tyske Kredse. Der blev fra dette Kontor arbejdet med Organisation af Tillidsmænd for Erhvervsraadet i de forskellige Sysler, og der blev udfærdiget Lister med Navne paa Folk, der repræsenterer tyske Firmaer, til Brug for Arierforskningskontoret. Maalet var at skaffe Arbejde til danske Haandværkere. Den 12-3.-1942 blev Erhvervsraadet henlagt under Det Danske Arbejdsfællesskab. (Om dette se nedenfor).

Side 499

DANMARKS ERHVERVS KORPORATION. I Modsætning til ovennævnte „Erhvervs-raad" fremtraadte Danmarks Erhvervs Korporation, D.E.K., som en selvejende Institu-tion til Fremme af dansk-tysk Samhandel.

D.E.K. havde fra 1.-8.-1942 Kontorer i Jorcks Passage, Opg. C., Telegramadresse: Danerhverv. Det første orienterende Møde blev afholdt den 24.-6.-1942 i D.N.S.A.P.s Lokaler i Rosenvængets Allé, hvor til Stede var den senere Leder, Hofjægermester Louis de Richelieu, Landsretssagfører H. C. Bryld m.fl. Efter Starten gik man i Gang med at finde egnede Tillidsmænd indenfor hver enkelt Branche i Handel og Industri og med Kartotekarbejde over tyskvenlige Firmaer og samtidig over jødiske Firmaer eller Selskaber, i hvilke jødisk Kapital var investeret. Fra tysk Side gennem Legationsraad, Dr. Meissner var man interesseret, og han modtog udbedte Rapporter over Benzin-, Olie- og Kulhandelen i Danmark, senere over Rør- og Sanitetsbranchen, samt over Guld- og Sølvsmedebranchen, ligesom der til anden tysk Side er givet Oplysninger om det danske Forsikringsvæsen. Der blev ydet Hjælp med Hensyn til Oversættelser og Udarbejdelsen af et handelsmæssigt Vareregister til Dansk-Tysk Handelsvejviser. Des-uden fremkom Tilbud fra tyske (og italienske) Firmaer, der bad om at opgive dem danske Fabriker, der kunde paatage sig „Verlagerungsaufträge". Disse Henvendelser blev videregivet til venligindstillede danske Firmaer, men alt strandede paa Grund af Varedirektoratets „uvillige" Holdning, og ved et Møde den 18.-12.-1942 gav Meissner Besked om, at man ikke maatte befatte sig med Forretningssager, men udelukkende samle Oplysninger og Materiale til Opbygning af et Kartotek over den danske Handel og Industri med Angivelse af Indehaverne og Ledernes Indstilling. Det væsentligste Materiale blev skaffet fra Bladet „Kamptegnet", nemlig om de jødiske Firmaer.

I Slutningen af 1942 blev gennem Stabsleder Theofilus Larsen modtaget Parti-førerens Ordre om at varetage Partiets Interesser med Hensyn til Ansættelse af kvali-ficerede og venligsindede Folk til visse Stillinger i Østrummet.

 

f. Det Danske Arbejdsfællesskab

Danske Tysklandsarbejderes Forening

Landsarbejdstjenesten

 

DET DANSKE ARBEJDSFÆLLESSKAB. Herefter skal omtales en Organisation, der fik store Muligheder for Beskæftigelse af Arbejdere her i Landet, nemlig Det Danske Arbejdsfællesskab, D.D.A., med Kendemærket: et Tandhjul om Bogstaverne D.A. Efter Partiførerens Resolution af 12.-3.-1942 udgik Begrebet De korporative Faggrupper, idet Arbejdsfronten i sin Helhed og Erhvervsraadet, for saa vidt angaar dets praktiske Opga-ver, udadtil henlagdes under D.D.A.

Erhvervsraadets Tillidsmænd skulde fortsætte med at fungere som Syslernes er-hvervskyndige Raadgivere, idet det ligeledes skulde paahvile dem paa den indre Front at støtte Samarbejdet mellem Partikammeraterne.

Der blev oprettet Kontorer i de Byer, hvor Tyskerne var ved at anlægge eller udvide Flyvepladser, og i Aalborg blev Filialen, der blev etableret i D.N.S.A.P.s Kontor, be-nævnt: Danmarks nationaløkonomiske Faggruppe, Arbejder-Fronten, Aalborg. Bevæ-gelsen traf visse Arrangementer med den tyske „Arbeitsfront" i Forbindelse med Pladsanvisning paa de forskellige Flyvepladser, og da Fremstødet skaffede en Del

Side 500

Folk i Arbejde, var Partiføreren yderst interesseret. Der blev overfor tysk Side slaaet paa, at der ydedes Støtte i Arbejdet for Organisering af samtlige danske Civilarbejdere paa Værnemagtens Arbejdspladser til Fremme af den nat.-soc. Idé og til størst mulig Sikring mod Sabotage og Spionage. Som Led i Fremme af det første Formaal blev afholdt Møder med kammeratlig Samvær og Underholdning.1) 1) Denne Organisation maa ikke forveksles med den nedenfor i Kap. 5 nævnte Organisation »Arbejdsfællesskabet«.

1942

3.-4.-42. Indmeldelsesblanket til „Det danske Arbejdsfællesskab".

Enhver Dansk, der vil værne vort Land og dets arbejdende Folk mod Udbytning og Krise, har hjemme i vor Bevægelse. Benyt nedenstaaende Indmeldelsesblanket eller meddel Indmeldelsen telefonisk C. 6884 — 8684.

DET DANSKE ARBEJDSFÆLLESSKAB. Undertegnede, der sympatiserer med Bestræ-belserne for at give det nationale Fællesskab et socialistisk Grundlag, indmelder sig herved i DET DANSKE ARBEJDSFÆLLESSKAB. Kontingentet for Enkeltmedlemmer, Kr. 2,00 pr. Kvartal, er indbetalt paa Giro Nr. 4897 bedes opkrævet (det ikke ønskede overstreges). Navn / Stilling / Adresse / .  (Cit. Tidens Krav, Nr. 1).

3.-4.-42. Indledende Artikel i det første Nummer af Ugebladet „Tidens Krav", Organ for „Det Danske Arbejdsfællesskab".

ET NYT BLAD I EN NY TID. Ugebladet „TIDENS KRAV" har til Opgave sagligt og objektivt at sprede Oplysning om Arbejdets og Produktionens Vilkaar i det ny Europa, og for vort eget Lands Vedkommende at søge Vejen banet for Arbejdsgiverens og Arbejderens Samarbejde i Produktionen. Derved har vi placeret os paa den Linie, hvor i Dag saa mange gode danske Mænd staar, nemlig der hvor man erkender, at der med Krigsudbruddet i September 1939 begyndte en ny Tid for Europa.

Det bliver saaledes et Pionerarbejde, vi skal gøre. Danmark, der i saa mange Aar har haft en betydelig Handelsforbindelse mod Vest, er endnu ikke modent til et effektivt Samarbejde med de nye Stater i Europa. Regeringen søger at gennemføre en Holdning, der viser officiel Korrekthed og Forstaaelse, men Regeringens Vælgere er langt fra forstaaende. Alt for længe har de knyttet Begreber som personlig og national Frihed, sociale Rettigheder, Værnevilje o.s.v. til det demokratiske System, uden at kunne indse, at disse Goder, hvorom ethvert frit Folk skal værne, efterhaanden er blevet paalistet en anden Lødighed og Værdi, end de oprindelig havde.

Demokratiet er blevet et misbrugt Begreb. Ordet, der afledes af det græske Ord Demos (Folket) betyder egentlig Folkestyre, men Folkestyre er noget helt andet end Demokrati. Demokratiet er reduceret til et Faamandsvxlde, et Klikediktatur, hvor udygtige Ministre kryber i Skjul bag Rigsdagen, dette mangehovede demokratiske Uhyre af 200 middelmaadige Partipolitikere.

Det ægte Demokrati behøver ikke at bygge paa Stemmesedlen, thi et saadant virkeligt Folkestyre har ikke som første Opgave at fremvise en parlamentarisk Skueret, Stemmeretten, men at skabe en Slægt af frie, vaagne Personligheder af det Folk, der i Dag præges af Ligegyldighed, Ansvarsløshed og Lettroenhed

Side 501

over for de gamle Pariamentarikere.

Et virkeligt Folkestyre placerer endvidere Retten til Arbejde som det vigtigste Fri-hedsgode for et Folk. Denne Ret kan imidlertid ikke sikres i et Samfund, der fører øko-nomisk Borgerkrig, men kun i en Stat, der erstatter den forældede Liberalisme med en virkelig planmæssig, konstruktiv Politik. Herigennem sikres ikke alene Produktionens Rentabilitet, men ogsaa Arbejderens sociale Stilling.

En af de vigtigste Arbejdsopgaver bliver da, ud af den klasseprægede Indstilling, hvormed Arbejdere og Arbejdsgivere staar overfor hinanden, at skabe Medarbejdere i den fælles Produktion. Selve den demokratiske Regering har taget Skridtet hertil ved at indføre nye arbejdsretlige Forhold paa Arbejdsmarkedet, men Opgaven kan natur-ligvis ikke løses af en Regering, hvis Medlemmer repræsenterer gamle Klasseinteresser. Den ny Tid vil derfor blive skabt af de Mænd, der forstaar Tidens Krav til vort Folk: Samling, Samarbejde og socialt Fællesskab. Asger Schiøler.  (Cit. Tidens Krav, Nr. 1).

April.-42. Partibefaling Nr. S 4-42 angaaende Oprettelse af „Det danske Arbejdsfæl-lesskab".1) 1) Det bemærkes, at Tilknytning til D.N.S.A.P. ikke blev nævnt i Organisa-tionens Publikationer.

Til Syssellederne. Under Betegnelsen „Det danske Arbejdsfællesskab" er der op-rettet en Organisation, hvis Formaal det er at forberede Oprettelsen af en Arbejdsfront i Danmark. Dermed er de Opgaver, som før har været overdraget D.N.S.A.P.s Arbejds-front bortfaldne, fordi de i Fremtiden vil kunne varetages af „Det danske Arbejds-fællesskab", der til Udbygning af Arbejdet har indsat Kredsledere overalt i Landet. Det henstilles til Syssellederne at drage Omsorg for, at man fra D.N.S.A.P.s Side yder disse Kredsledere fuld Støtte i deres Arbejde. Det vil derfor ogsaa være tilladt Medlemmer af D.N.S.A.P. at overtage Hvervet som Kredsleder i „Det danske Arbejdsfællesskab", dog maa disse i saa Tilfælde fritages for Tildelingen eller Udøvelsen af Tillidshverv inden-for Partiorganisationen. Syssellederne skal opfordre Partimedlemmerne til i deres Erhverv at beskæftige Medlemmer af „Det danske Arbejdsfællesskab" og til at søge deres Arbejdskraft gennem samme Organisation. Frits Clausen. / Theofilus Larsen. (Cit. D.N.S.A.P. Leder-Meddelelser, Nr. 1, 2. Aarg.).

April.-42. Pjece med Programpunkter og Love samt om „Det danske Arbejdsfælles-skab"s Formaal.

„DET DANSKE ARBEJDSFÆLLESSKAB" er en socialistisk Sammenslutning, der har sat sig til Opgave at sikre Arbejdernes faglige og økonomiske Interesser og Erhver-venes Tarv i den ny Tids Samfundsorden. Enhver kan tilslutte sig „Dansk Arbejds-fællesskab" uden Hensyn til Medlemsskab i eksisterende politiske eller faglige Fore-ninger.

„DET DANSKE ARBEJDSFÆLLESSKAB" vil, med de bestaaende faglige Organisa-tioner som Grundlag, virke for Forstaaelse mellem Arbejder og Arbejdsgiver for at samarbejde modstridende Interesser, som finder Udtryk i det nuværende klassedelte Samfund. Det folkelige Fællesskab skal være Arbejdets Løsen, idet Organisationerne frigøres for Partipolitiken.

„DET DANSKE ARBEJDSFÆLLESSKAB" bekæmper Udbytning af det arbejdende Folk og kræver Arbejdsløsheden afskaffet ved en gennemgribende Planøkonomi. Trus-ter og Monopoler kontrolleres, og arbejdsskabte Værdier sikres mod Spekulation. Den sociale Forsorg udbygges rationelt.

Side 502

LOVE

1. Som Medlem af „DET DANSKE ARBEJDSFÆLLESSKAB" kan optages enhver Mand og Kvinde, der vil virke for Arbejdsfællesskabets Idé.

2. „DET DANSKE ARBEJDSFÆLLESSKABS højeste Myndighed er igennem alle In-stanser Landslederen og Landsraadet. Landsraadet forestaas af Landslederen som Raadets første Medlem. Landsraadet bestaar af Kredslederne samt saadanne Med-lemmer, som Raadet har valgt til Løsning af særlige Opgaver. I Tilfælde af, at Lands-raadet ikke er enigt, træffer dets første Medlem den endelige Afgørelse. Landslederen indkalder Landsraadet mindst en Gang hvert Kvartal.

3. Organisatorisk opdeles Landet i 17 Kredse, nemlig Storkøbenhavn og 16 øvrige. Landsraadet bestaar af Kredslederne samt saadanne Medlemmer, som vælges af Landsraadet. Kredslederen sammenkalder Kredsledelsen mindst en Gang hver Maa-ned. Afgørelser træffes her efter de samme Principper som i Landsraadet. I Kreds-ledelsen har samtlige Distriktsledere Sæde samt saadanne Medlemmer, som vælges til Løsning af særlige Opgaver i Kredsen.

4. Kredslederen er „DET DANSKE ARBEJDSFÆLLESSKABS øverste Tillidsmand indenfor den Kreds, hvori han er valgt. Han er over for Landsraadet ansvarlig for Arbej-det indenfor Kredsen og har Pligt til gennem maanedlige Rapporter at holde Landsraadet underrettet om dette. Kredslederen har Pligt og Myndighed til over for alle Tillidsmænd inden for Kredsen at kræve de Foranstaltninger gennemført, som Landsraadet til enhver Tid foreskriver.

5. Til hver Kreds vælger Landsraadet efter eventuel Indstilling fra Kredsledelsen en Kredskasserer. Det paahviler Kredslederen senest 3 Uger efter hver Maaneds Slutning at tilsende Landsraadet Regnskab for Kredsens samlede Indtægter og Udgifter i den forløbne Maaned, idet Kredsen af de indkomne Kontingenter og Indskudsbeløb tilbage-holder 50 % til Dækning af Udgifter ved Arbejdet i Kredsen. For hver Kreds vælger Landsraadet to Revisorer.

6. Distriktsledelsen bestaar af mindst 3 Medlemmer og forestaas af Distriktslederen, som vælges af Landsraadet efter eventuel Indstilling fra Kredsledelsen. De øvrige Med-lemmer vælges af Kredsledelsen. Afgørelser træffes efter de samme Principper som i Kredsledelsen og Landsraadet. En By kan opdeles i flere Bydistrikter efter Beslutning af Landslederen.

7. Distriktslederen er overfor Kredsledelsen og Landsraadet ansvarlig for Arbejdets Udførelse indenfor Distriktet. Det paahviler ham at gennemføre Agitationen i Distriktet efter Landsraadets Anvisning og føre Fortegnelse over alle Ind- og Udmeldelser, Flyt-ninger og Slettelser, der maatte forekomme blandt Distriktets Medlemmer.

8. Distriktet aflægger senest 14 Dage efter hver Maaneds Udgang samlet Regnskab til Kredsledelsen over det opkrævede Kontingent samt alle andre Indtægter og Ud-gifter, Kontingentet og samtlige andre indkomne Beløb indsendes hver Maaned uaf-kortet til Kredsledelsen. Kontingentfrihed i Tilfælde af Sygdom o. l. kan bevilges. Ved et Kvartals Restance har Distriktslederen Pligt til at slette det paagældende Medlem og indgive Rapport herom.

9. „DET DANSKE ARBEJDSFÆLLESSKAB"s Organ er Ugebladet „TIDENS KRAV", som det paahviler Medlemmerne at abonnere paa, for saa vidt deres økonomiske For-hold ikke forhindrer det.

10. Alle Spørgsmaal vedrørende Valget af Tillidsmænd, Afholdelse af Møder af en-hver Art, saavel lukkede som offentlige, Mødeledelse, samt Forretningsgang iøvrigt afgøres af Landsledelsen gennem Udsendelse af generelle Instrukser.

Side 503

Arbejdsfællesskabets Formaal

„Dansk Arbejdsfællesskab" kæmper for, at alle Borgere, specielt Arbejderne og Ar-bejdsgiverne faar fælles Interesser i Produktionen. Dette skal bl.a. naas ved en gen-nemført Planøkonomi, hvor Landets Ledelse i store Træk bestemmer hvilke Arbejder, der skal gennemføres.

Der skabes et Centralorgan til Organisering af alle større Financiéringsspørgsmaal, saaledes at Rentesatserne kan nedbringes og Produktionen, f. Eks. Boligbyggeriet, billiggøres. Den danske Arbejds- og Produktionsplan skal indgaa som et organisk Led af den økonomiske Nyordning i Europa, der forudsætter en Selvforsyning med de mest livsvigtige Varer for det europæiske Fastland. Vi vil derfor medvirke til en saadan øko-nomisk Omstillingsproces i Danmark under Bibeholdelse og helst Udvidelse af vor industrielle Kapacitet. Vi ønsker en fortsat Udvidelse og Udnyttelse af vor højtkva-lificerede Arbejderstand og en Udnyttelse af vore mange fortrinlige Havne som Omlad-ningspladser.

I Arbejdsfællesskabets Danmark skal Sociallovgivningen ikke være en Almisse, men derimod medvirke til den enkelte Borgers og hele Samfundets sociale Fremgang. Arbejde er en Ret — ogsaa en Pligt — som let kan gennemføres med fuld Beskæf-tigelse for alle Medborgere, naar Produktionslivet dirigeres af Samfundets Ledelse. De klassebestemte Modsætningsforhold mellem Arbejdere og Arbejdsgivere maa bort-falde, naar der er Arbejde nok til alle, og naar Privatkapitalen ikke maa tage Monopol-avancer.

1943

24.-9.-43. Partibefaling Nr. S 10-42 angaaende Lederen af D.D-A.s Afgang.

Da Landsgruppeleder Asger Schiøler har meldt sig som Frivillig til Vaaben-SS og har modtaget Afrejseordre, meddeles det herved, at jeg har fritaget ham for Hvervet som Leder af „Det danske Arbejdsfællesskab" og overdraget det til Sysselleder Jes Asmussen. København, d. 24. September 1942. Frits Clausen.  (Cit. D.N.S.A.P, Leder-Meddelelser, Nr. 7, 2. Aarg.).

1943. Pjece med Redegørelse for D.D.A.s Programpunkter.

Program for

„DET DANSKE ARBEJDSFÆLLESSKAB" („Arbejdsfronten")

Socialistiske Retningslinier og Dagskrav

1. „Det Danske Arbejdsfælleskab" er en socialistisk Landsorganisation, der vare-tager Arbejdernes faglige, økonomiske og sociale Interesser.

2. Vi kræver Retten til Arbejde sikret og Pligten til Arbejdet skærpet. Vi bekæmper Udbytning af det producerende Folk. Vi fører uforsonlig Kamp mod Truster, Monopoler og Handelssammenslutninger. Lønnen for Produktion og Arbejde skal tilfalde den ar-bejdsmæssige Indsats.

3. Vi vil sikre Arbejdsfællesskabet og dermed Arbejdsfreden ved at skabe For-staaelse hos Driftslederen for Arbejdernes og Funktionærernes berettigede Fordringer og ved hos Arbejderne og Funktionærerne at skabe Forstaaelse for Bedriftens Stilling og Muligheder.

4. Vi kræver en vidtgaaende social Forsorg overfor alle Gamle, Syge og Invalider.

5. Vi kræver, at Ungdommen sikres ligelig Adgang til Uddannelse og Arbejde.

Side 504

6. Vi kræver, at danske Erhvervsvirksomheder faar til Formaal at dække det danske Samfunds Behov i Stedet for som nu udelukkende at tjene Kapitalmagtens Profit-begær. Herudfra kræver vi som Basis for Pengeudstedelsen en national Møntfod, base-ret paa Jord og arbejdsskabte Værdier.

7. Vi kræver Retten til Hjem og Arbejdsplads sikret ved en Lovgivning, der hindrer al Spekulation heri.

8. Vi gaar ind for det personligt ansvarlige Stats- og Kommunestyre, med de faglige Organisationer som raadgivende Grundlag.

1.-4.-43. Meddelelse Nr. 4-43 fra Partiføreren angaaende Overdragelse til D.D.A. af de Ejendomme, som hidtil havde været anvendt til Stabskontorer for Partiet.

Til Syssel-, Herreds- og Afdelingsledere. Fra 1. April d. A. har Partiet overladt de hidtil som Stabskontor anvendte Ejendomme i Rosenvængets Allé 30 og 32 til „Det danske Arbejdsfællesskab", og i Stedet for „D.N.S.A.P.s Stabskontorer" er der oprettet et Partisekretariat, hvis Adresse er Rosenvængets Allé 22, Stuen. Theofilus Larsen. (Cit. D.N.S.A.P. Leder-Meddelelser, Nr. 2, 3. Aarg.).

5.-10..-43. Org. Meddelelse Nr. 17-43 angaaende Sysselleder Jes Asmussens Hverv i D.D.A.

Til samtlige Ledere i Ellum og Barvid Syssel: Det meddeles herved, at Sysselleder Jes Asmussen fra Dags Dato er fritaget for sit Hverv som Sysselleder i Ellum og Barvid Syssel, grundet paa hans Hverv som Leder af „Det danske Arbejdsfællesskab". Fra samme Dato er Herredsleder Johan Lassen, Hajstrup, indsat som Sysselleder i Ellum og Barvid Syssel. Jeg henstiller til jer alle om at hjælpe Johan Lassen i det store Arbejde, han gaar ind til, saaledes at Ellum og Barvid Syssel staar sammensvejset i en ubrydelig Flok Idealister den Dag, vor Fører, Dr. Frits Clausen, vender tilbage fra sin Frontindsats. Bovrup, d. 5. Oktober 1943. Theofilus Larsen. (Cit. D.N.S.A.P. Leder-Med-delelser, Nr. 8, 3. Aarg.).

Bevægelsen virkede endog i 1944, og det synes, at tidligere Underbetegnelse „Arbejdsfronten" benyttedes mere og mere, medens „Det Danske Arbejdsfællesskab" nu blev Undertitel.


Danske Tysklandsarbejderes Forening

Paa Initiativ af Det Danske Arbejdsfællesskab stiftedes den 15.-8.-1942 Danske Tysklandsarbejderes Forening, der skulde virke upolitisk med det Formaal at yde Vejledning, Understøttelse og Bistand af enhver Art til de i Tyskland beskæftigede danske Arbejdere og deres herboende Paarørende, samt at arrangere Foredrag og Underholdninger. Til Formand blev valgt Journalist F. Lennholm.

1942

Sept.-42. Annonce og Meddelelse angaaende „Danske Tysklandsarbejderes For-ening".

DANSKE TYSKLANDSARBEJDERES FORENING. Tullinsgade 3, København V., Tlf. Eva 6843. Træffetider: Hver Dag Kl. 10—12 og 14—16, Lørdag dog kun 10—12 samt Tirsdag og Torsdag Kl. 19—21.

VI KRÆVER RENE LINIER. - TIDENS KRAV læses nu i stigende Grad blandt vore Landsmænd i Tyskland,

Side 505

og de utallige Breve, vi modtager, giver os et klart Billede af, hvor paakrævet vor Indsats er og hvor stor Betydning Foreningen af Danske Tysklandsarbejdere vil kunne faa baade for den danske Tysklandsarbejder direkte som for hans Familie i Hjem-landet. (Cit. Tidens Krav).

1940

D.N.S.A.P. - Landsarbejdstjenesten - L.A.T.

I Begyndelsen af September 1940 udgav Sysselleder F. O. Jørgensen, der senere blev Landsarbejdsfører, en Pjece om Arbejdstjeneste; det væsentligste gentages i ne-denstaaende:

18.-9.-40. Artikel om L.A.T.s Maal og Arbejdsprogram.

Arbejdstjeneste under national-socialistisk Styre har intet med Arbejdsløsheds-problemet at gøre, da man paa anden Maade let kan skaffe Arbejde, men Arbejds-tjenesten skal være et Led i den Skole, der skal gøre den nye Generation til Borgere, der vedkender sig, at det er hver Generations Pligt at yde sit til Fædrelandets Gavn. Igennem Arbejdstjenesten skal de unge lære Arbejdets Velsignelse; det legemlige Arbejde skal have Første-Pladsen, dernæst skal Kammeratskabet udvikles, og hermed forsvinder Klassepræget.

Store Opgaver venter de unge i Arbejdstjenesten. De unge skal gøre Danmark større ved Erobringer, ikke af fremmede Lande, men ved at gøre den Jord, vi ejer, større og bedre. Dette kan bl. a. gøres ved en storstilet Plantning af dertil egnede Arealer. Langs vore Kyster ligger store Arealer, der fortrinligt egner sig til Inddæmning. Danmarks største Eksperter, saavel i Plantnings- som Drænings- og Inddæmningsarbejdet, har fornylig offentliggjort store Planer, der nøje passer ind i det Arbejde, som D.N.S.A.P. har planlagt til Arbejdstjenesten.

Ungdommen vil blive anbragt i Lejre i Nærheden af deres Arbejde. Her vil de unge om Morgenen, inden Arbejdet begynder, faa Søvnen af Kroppen ved Hjælp af Gym-nastik, her vil de unge tilegne sig den nødvendige Eksercits, og her er Samlings-pladsens Sommeraftener til Sport, Foredrag, Sang og Kammeratskab. De unge faar ligesom i Soldatertiden frit Ophold, Uniform, Arbejdstøj, Underbeklædning, Fodtøj samt Sportsdragt og iøvrigt alt, hvad der er nødvendigt for den unge under Uddannelsen. Desuden betales der en lille ugentlig Løn til private Smaafornødenheder. Der vil blive legemligt Arbejde i ca. 6 Timer, Resten af Dagen vil de unge blive beskæftiget ved Sport, fælles Arbejde for at gøre Lejren og dens Omgivelser saa smuk som mulig, Undervisning i Historie, social og national Opdragelse, og i Lejrene vil Danmarks unge lære at synge igen. De unge Kvinder skal ogsaa aftjene deres Arbejdspligt. De vil i den første Tid blive anbragt paa Skoler, hvor der læres almindelig Husholdning, Barne-pleje, Vævning, Syning m.m. Sport og Gymnastik vil ogsaa her indtage en stor Plads. Sang og Sanglege vil naturligvis udfylde en stor Del af Fritiden, og selvfølgelig skal ogsaa de unge Kvinder have Kendskab til Danmarks Historie. Efter Skoleopholdet vil de unge Kvinder blive anbragt i gode Landbohjem, hvor de skal gaa Husmoderen til Haande i Husholdningen, ved Børnenes Pasning, ved Havebrug og ved Pasning af Fjerkræ og iøvrigt deltage i lettere Arbejde i Marken.  (Cit. Fædrelandet).

1.-5.41. Partibefaling Nr. 1-41 om Fastlæggelse af Rammerne for en Arbejdstjeneste.

Til Ledere og Førere. Da det for D.N.S.A.P.s Indbygning i Staten er nødvendigt hurtigst muligt at oprette Rammerne for en Arbejdstjeneste, paalægges det herved alle Partiinstanser at være behjælpelig med Udvælgelsen af Førere for en saadan Tjeneste, samt at drage Omsorg for, at den fornødne Tilgang til Landsarbejdstjenesten finder Sted. Dansk Front! Hoffmann Madsen, Partileder.  (Cit. D.N.S.A.P. Leder-Meddelelser, Nr. 2, 1. Aarg.).

Side 506

1.-5.-41. Stabsbefaling fra Landsarbejdstjenesten Nr. 3-41 om, at alle Emner skal forelægges Landsarbejdsfereren til Godkendelse.

Paa given Foranledning indskærpes det, at alle Emner vedr. Landsarbejdstjenesten, saavel i Foredragsform som i Skrift, Bladartikler, Pjecer o. l. samt Billedstof af enhver Art, forinden Offentliggørelse skal forelægges Landsarbejdsføreren til Godkendelse. (Cit. D.N.S.A.P. Leder-Meddelelser, Nr. 2, 1. Aarg.).

1.-5.-41. Stabsbefaling Nr. 4-41 angaaende Oprettelse af Arbejdslejr „Cimbrerhyt-ten".

Under 20.-4. oprettes Arbejdslejr Nr. 1 „Cimbrerhytten", Lillevorde Plantage pr. Gudumholm, Jylland.  (Cit. D.N.S.A.P. Leder-Meddelelser, Nr. 2, 1. Aarg.).

21.-5.-41. Stabsbefaling Nr. 5-41 fra Landsarbejdstjenesten angaaende et Fører-Aspiranthold, der afgaar til Feltmesterkursus i „Reichsarbeitsdienst".

S.A. 671 Fylkefører W. Krogh-Hansen er af Landsarbejdsføreren udtaget til Holdfører for Fører-Aspirantholdet, der den 4.-6. afgaar til Feltmesterkursus i Reichsarbeitsdienst. F. O. Jørgensen.  (Cit. D.N.S.A.P. Leder-Meddelelser, Nr. 3, 1. Aarg.).

18.-6.-41. Stabsbefaling Nr. 6-41 angaaende Oprettelse af Arbejdslejr „Øster Løgum".

Under 20.-6. oprettes Arbejdslejr Nr. 3 (L.A.T./3), „Øster Løgum" pr. Hovslund, Jyl-land.  (Cit. D.N.S.A.P. Leder-Meddelelser, Nr. 4, 1. Aarg.).

10.-7.-41. Stabsbefaling Nr. 7-41 angaaende Oprettelse af Arbejdslejr „Stenalt", samt Meddelelse om, at Uniformer etc. skal bestilles paa Hovedkontoret.

Under 10.-7. oprettes Arbejdslejr Nr. 4 (L.A.T./4) „Stenalt", Jylland. Meddelelser: Angaaende Uniformer for alle udnævnte politiske Ledere. I H. t. tidligere udsendte Cirkulære angaaende Uniformer og Distinktioner gentager vi, at Kasket, Armskjold og Skulderepauletter skal bestilles paa Hovedkontoret. J. Krøgh, Stabsafdelingsleder. (Cit. D.N.S.A.P. Leder-Meddelelser, Nr. 5, 1. Aarg.).

1.-9.-41. Stabsbefaling Nr. 8-41 angaaende Oprettelse af Førerskole.

Den 1.-9.-1941 oprettes L.A.T./Førerskole Nr. 1 „Ravnehus", GI. Skovridergaard, Hareskov, Sjælland. Den 1.-10.-1941 opretter Førerskolen en Tropsførerklasse. Uddan-nelsens Varighed bliver til ca. 20.-12.-1941. (Cit. D.N.S.A.P. Leder-Meddelelser, Nr. 6, 1. Aarg.).

15.-11.-41. Stabsbefaling Nr. 12-41 angaaende Oprettelse af Pigelejr „Egelund".

Under 15.-11.-1941 oprettes L.A.T./K. 1 „Egelund" pr. Frederikssund. (Cit. D.N.S.A.P. Leder-Meddelelser, Nr. 8, 1. Aarg.).

16.-11.-41. Artikel af Landsarbejdsfører F.O. Jørgensen om Landsarbejdstjenestens Historie.

Landsarbejdstjenesten „L.A.T." er Partiets yngste Barn, L.A.T.s Historie er kort. Den første Lejr blev aabnet af P.F. 1. Juni d. A. Siden den Tid har L.A.T. aabnet flere Lejre og har nu Lejre saavel i Jylland som paa Øerne. Foruden Lejrene har L.A.T. en Førerskole, hvor de bedste af Arbejdsmændene kan blive uddannet til Førere. L.A.T.s første Pigelejr aabner 15. Novbr. 1941. Vi arbejder stadig frem til at løse to store Op-gaver; for det første at vise det danske Folk, hvad Arbejdstjenestens store Idé gaar ud paa, dernæst at uddanne Førere, saa alt kan være parat til den Dag, da hele Danmarks Ungdom skal gennemgaa den nationale Skole.  (Cit. Fædrelandet).

Side 507

Nov.-41. Pjece: Landsarbejdstjenesten, L.A.T.

Naar Arbejdstjenesten er indført som Pligt, vil Udskrivningen for den mandlige Ungdoms Vedkommende komme til at gaa gennem Udskrivningsvæsenet for Hæren. For den kvindelige Ungdoms Vedkommende vil der blive oprettet et særligt Ud-skrivningsvæsen. Til den Tid vil Aftjeningen af Arbejdstjenesten for den mandlige Ung-doms Vedkommende finde Sted 12 Maaneder før Militærtjenesten, og Pigerne vil blive indkaldt med det fyldte 18. Aar. I D.N.S.A.P.s frivillige Arbejdstjeneste møder unge Mænd hele Aaret rundt og forpligter sig ved Mødet til at forrette mindst 3 Maaneders Tjeneste og kan derefter forny denne for 3 Maaneder ad Gangen. Ca. 2 Gange om Aaret foretages der en Udvælgelse af de bedst egnede Arbejdsmænd og Arbejdspiger til Uddannelse til Arbejdstjenesteførere. Denne Uddannelse foregaar paa L.A.T.s Skoler eller ved Kursus i Udlandet. L.A.T.s Førere vil i det kommende Danmark blive ligestillet med Hærens Officerer og Befalingsmænd.

Følgende Grader anvendes i L.A.T.:

Tropsfører, Overtropsfører, Vagtmester, Over-vagtmester, Feltmester, Overfeltmes-ter, Arbejdsfører, Overarbejdsfører, Generalarbejdsfører. De kvindelige Førergrader er: Kammeratskabsfører, Pigefører. Ungpigefører, Pigeunderfører, Stabspigefører.

L.A.T.s Uniform er grøn. Den bestaar af Frakke med 4 udvendige Lommer og „Løveknapper", Benklæder, Hue og Livrem. Paa Huen og venstre Overarm bæres L.A.T.s Vaabenmærke, mandlige: Spade med Hagekorset flankeret af Grankviste; kvindelige: Spaden erstattet med Kopi af det Guldhorn, som blev fundet 1639 af en sønderjysk Pige, paa Huen till. rød-hvid Kokarde. Gradstegnene bæres paa Skulderen og bestaar af Sølvstriber, Sølvkogler og Guldkogler.

17.-12.-41. Stabsbefaling Nr. 14-41 angaaende Indretning af Arbejdslejr „Rejsby".

Den 3.-1.-1942 paabegyndes Indretningen af Arbejdslejr Nr. 2 „Rejsby", Adr.: L.A.T./ 2, „Rejsby" pr. Rejsby, Jylland. (Cit. D.N.S.AJ1. Leder-Meddelelser, Nr. 10 og 11, 1. Aarg.).

1942

7.-1.-42. Stabsbefaling Nr. 1-42 angaaende Betaling af Medlemskontingent til D.N.S. A.P.

Fra Januar Maaned 1942 betaler alle Førere og Arbejdsmænd, der er Medlemmer af Partiet, Kontingent til D.N.S.A.P. med 1 Kr. om Maaneden. I L.A.T. for den kvindelige Ungdom betaler alle Førere 1 Kr. om Maaneden og alle Arbejdspiger, der er Medlem-mer af Partiet, 50 Øre om Maaneden i Kontingent til D.N.S.A.P. F. O. Jørgensen.  (Cit. D.N.S.A.P. Leder-Meddelelser, Nr. 10 og 11, 1. Aarg.).

5.-2.-42. Artikel med aabent Brev fra Frits Clausen til Justitsminister Thune Jacobsen angaaende Modstanden mod D.N.S.A.P.s frivillige Landsarbejdstjeneste.

Hr. Thune Jacobsen har tilmed i den sidste Tid fundet et nyt Felt, hvor han mener at kunne ramme os danske National-Socialister, og det er paa vor frivillige Landsar-bejdstjeneste. I dette af Systemet ødelagte Land har D.N.S.A.P. paa ganske kort Tid dannet en Arbejdstjeneste, som uden Overdrivelse er mønsterværdig; den arbejder under beskedne

Side 508

Former, men vil paa Sejrens Dag være en Institution af vidtrækkende Betydning. Derfor gælder det om at ramme den i det latterlige Haab, at den kan lammes.

Den eneste Maade, vi udadtil kan vise Landsarbejdstjenestens Folk, er ved vore Møder. Saa kan enhver dansk Mand og Kvinde se, hvad vi vil og selv tage Stilling til det. Derfor er det ogsaa naturligt, at de unge Mænd optræder i Landsarbejdstjenestens Arbejdsdragt og med den Spade, der er deres Næves Arbejdsredskab. Nu har Thune Jacobsen fundet paa, at det er i Strid med Loven, og forleden blev 22 af Landsar-bejdstjenestens Mænd noteret af Justitsministerens Politi.

Mens Kommunisterne gør sig skyldige i en eklatant Lovovertrædelse, jager Justits-ministeren de Arbejdsløse, der har søgt Beskæftigelse i de national-socialistiske Arbejdslejre. Det er Systemets Danmark. Og alt dette sker i et Land, der tilhører Anti-Kominternblokken. Et mere aabenlyst og afgørende Eksempel paa Løftebrud og For-ræderi lader sig ikke opstille.

Det er haardt at skulle indrømme dette som dansk Mand, men det er endnu haar-dere at skulle nære Tillid til de Mænd, som skrev under paa Anti-Kominternpagten, saalænge som den Forpligtelse, der dermed blev indgaaet, varetages af Justitsminis-teren, som den gør.  (Cit. Fædrelandet).

27.-2.-42. Stabsbefaling Nr. 5-42 angaaende Stabskontorets Organisering, samt om at L.A.T. ikke maa optræde som Mødedækning ved D.N.S.A.P.-Mader.

Fra den 1.-3.-1942 vil L.A.T.-Stabskontoret være organiseret som følger: Leder af Stabskontoret, Tjeneste- og Personaleafdeling, Teknisk Afdeling, Opdragelses- og Uddannelsesafdeling, Presse- og Propagandaafdeling, Forvaltningsafdeling, Sjælland-ske Depot. Det er fra D. D. forbudt Landsarbejdstjenestens Formationer at optræde som Mødedækning ved de af D.N.S.A.P. foranstaltede Møder. Kun i særlige Tilfælde, hvor Ordre fra Landsarbejdsføreren foreligger, kan L.A.T.s Formationer optræde ved Par-tiets Møder. F.O. Jørgensen, Landsarbejdsfører.  (Cit. D.N.S.A.P. Leder-Meddelelser, Nr. 12, 1. Aarg.).

6.-3.-42. Stabsbefaling Nr. 6-42 angaaende fremtidig Benyttelse af Betegnelsen „Arbejdstjenestelejre".

Fra Dags Dato skal Betegnelsen „Arbejdstjenestelejre" benyttes. (Cit. D.N.S.A.P. Leder-Meddelelser, Nr. 12, 1. Aarg.).

16.-3.-42. Stabsbefaling Nr. 7-42 angaaende Betegnelsen LAT.

Landsarbejdstjenesten skal for Fremtiden forkortes som følger LAT (d.v.s. uden Punktum imellem Bogstaverne).  (Cit. D.N.S.A.P. Leder-Meddelelser, Nr. l, 2. Aarg.).

11.-4.-42. Stabsbefaling Nr. 9-42 angaaende Oprettelse af Pigelejr „Hellebæk".

Under 15.-4. oprettedes Arbejdstjenestelejr Nr. 2, „Hellebæk" for den kvindelige Ungdom (LAT-K. „Hellebæk").   (Cit. D.N.S.A.P. Leder-Meddelelser, Nr. l, 2. Aarg.).

21.-4.-42. Stabsbefaling Nr. 10-42 angaaende Kvindelejr „Ørum Sognegaard".

Under 16.-4. har Landsarbejdstjenesten overtaget Ørum Sognegaard pr. Hjallerup. Landsarbejdstjenesten for den kvindelige Ungdom. Fra den 1.-6.-1942 overtager LAT f. K. „Ravnstrup" pr. Hjallerup. Den 29.-5.-1942 forlægges LAT/K. 2 fra Hellebæk til Ravn-strup pr. Hjallerup.  (Cit. D.N.S.A.P. Leder-Meddelelser, Nr. 2, 2. Aarg.).

16.-6.-42. Stabsbefaling Nr. 16-42 angaaende Forbud mod at melde sig til Waffen-SS under Tjenestetiden i LAT.

9) paa given Foranledning indskærpes det, at det er forbudt saavel Førere

Side 509

som Arbejdsmænd at melde sig til Waffen-SS i den Tid, de har forpligtet sig til at. forrette Tjeneste i LAT. Overtrædelse af ovennævnte Forbud vil medføre Slettelse af D.N.S.A.P.  (Cit. D.N.S.A.P. Leder-Meddelelser, Nr. 3, 2. Aarg.).

1.-9.-42. Stabsbefaling Nr. 18-42 angaaende ændrede Stillingsbetegnelser.

7) Fra 1.-9.-1942 ændres følgende Betegnelser i LAT: „Lejrchef" til „Afdelingsfører". „Lejr" til „Afdeling". Landsarbejdstjenesten for den kvindelige Ungdom. 13) Fra 1.-9.-1942 ændres følgende Betegnelser i LAT f. K.: „Lejr" til „Pigelejr". „Lejrchef" til „Lejrfører".  (Cit. D.N.S.A.P. Leder-Meddelelser, Nr. 7, 2. Aarg.).

14.-9.-42. Stabsbefaling Nr. 19-42 angaaende Optagelse af Medlemmer i D.N.S.A.P.

3) Fra D.N.S.A.P.s Hovedkontor er modtaget Org. Meddelelse Nr. 12/1942: „I Henhold til Partibefaling Nr. S. 9/1942 bestemmes det herved, at fra Dags Dato skal alle Ansøg-ninger om Optagelse i Partiet være anbefalet af mindst to Medlemmer, der har per-sonligt Kendskab til Ansøgeren. Ansøgere, der har været Medlemmer af D.K.P. eller Vilfred Petersens Parti kan ikke forvente Optagelse i D.N.S.A.P.". (Cit. D.N.S.A.P. Leder-Meddelelser, Nr. 7, 2. Aarg.).

30.-9.-42. Stabsbefaling Nr. 20-42 angaaende Førerbetegnelser.

2) Fra 1.-10.-1942 bortfalder Betegnelsen „fungerende" Afdelingsfører. 3) I Fortsæt-telse af Stabsbefaling Nr. 18-1942 Pkt. 7 betegnes fremtidig Førerne for Stabskontorets Afdelinger som „Afdelingschefer". 4) Fra 1.-10.-1942 indføres en ny Grad for Felt-mestergruppen, der i Rækkefølge kommer efter Overfeltmester og betegnes „Oberst-feltmester". 5) Fra samme Dato foretages følgende Ændringer: Nuværende Overfelt-mestre faar Grad af Oberstfeltmester. Nuværende Feltmestre faar Grad af Overfelt-mester. F.O. Jørgensen, Landsarbejdsfører. (Cit. D.N.S.A.P. Leder-Meddelelser, Nr. 8, 2. Aarg.).

25.-11.-42. Stabsbefaling Nr. 23-42 angaaende ændrede Stabsbetegnelser.

Fra 1.-12.-1942 ændres Betegnelsen LAT-Stabskontor til „LAT-Staben". Under LAT-Staben oprettes fra 1.-12.-1942 et Stabskontor for Landsarbejdstjenesten for den kvin-delige Ungdom. Stabskontoret for LAT f. K. udbygges indtil videre med en Afdeling for Opdragelse og Uddannelse.  (Cit. D.N.S.A.P. Leder-Meddelelser, Nr. 9, 2. Aarg.).

19.-12.-42. Stabsbefaling Nr. 24-42 angaaende Tiltaleform og Hilsepligt.

4) Det indskærpes herved, at Tiltaleform fra Førere til Arbejdsmænd kun er: Arbejds-mand og Efternavn. 5) Det indskærpes, at Hilsepligten skal overholdes ogsaa indenfor Afdelingens eget Omraade. F. O. Jørgensen. (Cit. D.N.S.A.P. Leder-Meddelelser, Nr. 10, 2. Aarg.).

19.-12-42. Stabsbefaling Nr. 24-42 fra Stabskontoret for kvindelig Ungdom angaa-ende Tiltaleformen.

5) Tiltaleformen i LAT f. K. er følgende: Pigeførere og Ungpigeførere tiltales med Grad. Kammeratskabsførere tiltales med For- og Efternavn. Arbejdspiger tiltales med Fornavn. F.O. Jørgensen.  (Cit. D.N.S.A.P. Leder-Meddelelser, Nr. 10, 2. Aarg.).

21.-12.-42. Stabsbefaling Nr. 25-42 angaaende Uniformsbæring.

Under Henvisning til Rundskrivelse Tj. 23.-12.-1942 indskærpes det, at Bæring af Uniform uden for Afdelinger m. fl.s Omraade og nærmeste Omegn er forbudt. Det er ligeledes forbudt Arbejdsmænd at medbringe Uniform under Orlov. F.O. Jørgensen. (Cit. D.N.S.A.P. Leder-Meddelelser, Nr. 10, 2. Aarg.).

Side 510

1943

13.-1.-43. Stabsbefaling Nr. 2-43 angaaende Gradsbetegnelser.

4) Fra den 15.-1.-1943 ophæves de særlige Gradsbetegnelser for Forvaltningstjenes-tens Førere, der for Fremtiden benævnes med de for den alm. Førerløbebane gæl-dende Gradsbetegnelser. Ved skriftlige Udfærdigelser anføres for Forvaltningstjenes-tens Førere et „Fv." efter Gradsbetegnelsen f. Eks. „Overfeltmester Fv." eller „Vagt-mester Fv." o.s.v. 7) Den i Stabsbefaling Nr. 1-1941 nævnte Funktion som „Kontorleder" ved LAT-Staben ændres fra den 15.-1.-1943 til „Chef for LAT-Staben". (Cit. D.N.S.A.P. Leder-Meddelelser, Nr. 11, 2. Aarg.).

10.-3.-43. Stabsbefaling Nr. 6-43 angaaende Uddannelse paa Kursus i Sorø og Ger-lev.

8) Til Uddannelse i Kursus paa Sorø Husholdningsskole fra den 4.-5. til den 30.-10.-1943 erfølgende Førere udtaget: ... 9) til Uddannelse i Gymnastikkursus paa Idræts-højskolen i Gerlev fra 4.-5. til 31.-7.-1943 er følgende Førere m.fl. udtaget: ... F.O. Jørgensen.  (Cit. D.N.S.A.P. Leder-Meddelelser, Nr. l, 3. Aarg.).

23.-6.-43. Stabsbefaling Nr. 12-43 angaaende Nedlæggelse af Arbejdslejr. Førerkur-sus i Varnæs.

30.-6.-1943 nedlægges Afd. 4 „Stenalt". Fra 5.-7. til 28.-7.-1943 afholdes Førerkursus paa „Solbakken" pr. Varnæs. I samme Tidsrum forlægges LAT-Staben sammesteds hen.   (Cit. D.N.S.A.P. Leder-Meddelelser, Nr. 3—4, 3. Aarg.).

10.-9.-43. Partibefaling Nr. 11-43 angaaende Udskillelse af LAT fra D.N.S.A.P.

Fra og med den 15. September d. A. udskilles Partiets Arbejdstjeneste fra Partiet og fortsætter fra samme Dato som selvstændig Organisation med Landsarbejdsfører F.O. Jørgensen som Fører. De Medlemmer af Partiet, der forretter Tjeneste i LAT, forbliver Medlemmer i Partiet og registreres som PM og KM. Bovrup, den 10. September 1943. Frits Clausen / Theofilus Larsen. (Cit. D.N.S.A.P. Leder-Meddelelser, Nr. 7, 3. Aarg.).

 

g. Kvindegrupperne

Hjemmefronten

C.F. v. Schalburgs Mindefond

Danske Frivilliges Fond

1941

Sept.-41. Partimeddelelse til Syssellederne i Jylland og paa Fyn angaaende Arbej-det i Kvindegrupperne.

Under Fraværelse af saa mange SA-Kammerater og under Hensyn til Vanskelig-hederne ved store Partidemonstrationer (særligt paa Landet), bør vi benytte Tiden til en Udvidelse af Arbejdet i Kvindegrupperne. Dette Arbejde maa paabegyndes inden for Afdelingerne, hvor det skal ledes af en af Afdelingslederen indstillet og af Parti-lederen udnævnt Kvindegruppeleder (Afdelingsgruppeleder). Det maa ledes videre af en Herredskvindegruppeleder og Sysselkvindegruppeleder. (Cit. D.N.S.A.P. Leder-Meddelelser, Nr. 6, 1. Aarg.).

1942

Okt.-42. Fundats for C. F. von Schalburgs Mindefond.

§ 1. Fondets Navn er C. F. von Schalburgs Mindefond (Schalburg-Fondet). Dets Hjemsted er København.

§ 2. Fondets Formaal er at yde Støtte til danske Deltagere i den fælles europæiske Kamp mod Bolschevismen og til disses Paarørende, samt efter Krigens Afslutning om ønskes at formidle Soldaternes Tilbagegang til de Erhverv, hvorfra de er udgaaet.

Side 511

§ 3. Fondet ledes af en Præsident og af et Præsidium paa indtil 12 Personer. Præ-sidenten udpeges paa Livstid og vælger selv sin Efterfølger. Som Fondets første Præ-sident indtræder Fru Helle von Schalburg. Præsidiets Medlemmer vælges ligeledes paa Livstid, dog kan et Medlem udskydes paa Forslag af Præsidenten efter Beslutning af Præsidiet ved simpel Stemmeflerhed. Præsidiet supplerer sig selv, dog saaledes at intet nyt Medlem kan optages uden Godkendelse af Præsidenten. Som Præsidiets første Medlemmer indtræder:

Kontorchef i Pensionsforsikringsanstalten, J. Krandrup, Fabrikant Willy Madsen, SS-Sturmbannführer, Kaptajnløjtnant Martinsen og Dr. juris C. Popp-Madsen.

§ 4. Præsidenten antager en Forretningsfører, der forestaar Fondets daglige Ledelse og det til Fondets Drift iøvrigt fornødne Personale.

§ 5. Med de af denne Fundats Bestemmelser flydende Begrænsninger har Præsiden-ten den højeste Myndighed i Fondets Anliggender og repræsenterer dette udadtil.

§ 6. Udover de i denne Fundats særlig angivne Opgaver, jfr. §§ 7, 10, 11 og 12, er det Præsidiets Opgave at bistaa Præsidenten med Hensyn til Fondets Ledelse, at medvirke til Midlernes Tilvejebringelse og føre Tilsyn med Fondets Virksomhed.

§ 7. Den nærmere Instruks for Forretningsfører og Fondets øvrige Personale fast-sættes af Præsidenten efter Forhandling med Præsidiet.

§ 8. Midlerne til Fondets Virksomhed søges tilvejebragt ved frivillige Bidrag fra Kredse, der maa antages at sympatisere med Fondets Formaal.

§ 9. Fondets Regnskabsaar løber fra 1. April til 31. Marts, første Gang fra 1. Oktober til 31. Marts 1943.

§ 10. Det paahviler Præsidenten inden Udgangen af April Maaned at tilvejebringe dokumenteret Regnskab for Fondets Virksomhed i det forløbne Regnskabsaar. Regn-skabet gennemgaas af 3 af Præsidiet valgte Revisorer, hvoraf mindst een skal være statsautoriseret, og forelægges tillige med Præsidentens Beretning for Præsidiet inden Udgangen af Juni Maaned.

Beretning og Regnskab offentliggøres ikke, men skal paa Begæring være tilgæn-geligt for enhver Bidragyder.

§ 11. Beslutning om Ændring i denne Fundats eller om Opløsning af Fondet kan kun træffes ved enstemmig Beslutning af Præsidiet efter Forslag af Præsidenten.

§ 12. I Tilfælde af Opløsning skal Fondets Midler, efter Forslag af Præsidenten og Beslutning af Præsidiet, tilfalde Foreninger med nationale velgørende Formaal.

Nov.-42. Partimeddelelse angaaende Opfordring til Indsendelse af Gaver til Hjem-mefronten.

Til Syssel-, Herreds/Distrikts- og Afdelingsledere. Partiførerens Fødselsdag. Det med-deles D.N.S.A.P.s Ledere til Efterretning for alle Medlemmer, at Partiføreren paa sin Fødselsdag den 12. November absolut ikke ønsker nogen Tilkendegivelser i Form af Gaver, Telegrammer, Blomster og lignende, at saafremt nogen alligevel gerne vilde yde noget i Dagens Anledning, at de da sendte deres Gave — den være sig stor eller lille — til Hjemmefrontens Afdeling for de Frivillige. (Cit. D.N.S.A.P. Leder-Meddelelser, Nr. 8, 2. Aarg.).

Side 512

Dec.-42. Partiledermeddelelse med Instruks for Hjemmefronten og Oplysning om „C. F. von Schalburgs Mindefond"s Opgaver.

Til Syssellederne. Instruks for Hjemmefronten: Som det fremgaar af Partiførerens Meddelelse af 17.-11.-1942 er Hjælpen til vore Frivillige i Felten og deres Paarørende og Efterladte herhjemme overgaaet til „C. F. von Schalburgs Mindefond" under Ledel-se af Fru H. von Schalburg. Syslernes Afdelinger for Hjemmefronten fortsætter Arbejdet som hidentil og Schalburg-Fondens Forbindelse med Organisationen foregaar ude-lukkende gennem Syssellederne. Hjemmefronten er D.N.S.A.P.s Organisation til Vare-tagelse af efterstaaende Opgaver: C. F. von Schalburgs Mindefond varetager Under-støttelse af de Frivillige i Vaaben-SS og Frikorps Danmark samt andre Afdelinger i den tyske Værnemagt og disses Paarørende herhjemme, samt Fremskaffelse og Forsendel-se af Pakker og Breve.

Afd. A: Understøttelse af N.S.U. i Østrummet og disses Paarørende. Afd. B: Under-støttelse af danske Arbejdsmænd i R.A.D.1) 1) Reichs-Arbeits-Dienst og disses Paarø-rende. Afd. C: Understøttelse af danske Arbejdere i Udlandet og disses Paarørende. Afd. D: Understøttelse af nødlidende Partikammerater.

Alle Henvendelser ang. Hjælp til de Frivillige og deres Paarørende rettes til „C. F. von Schalburgs Mindefond". Alle Henvendelser til Afdeling A, B, C, D sker til Hjemme-rontens Hovedkontor, Hjemmefrontens Hovedkontor er i København. Hjemmefronten er tilsluttet og indbygget i Organisationen som enhver anden konstruktiv Fraktion. Lede-ren af Hjemmefronten tilrettelægger Indsamlinger og udsteder Ordrer til disses Gen-nemførelse. Lederen af Hjemmefronten og de øvrige Hjemmefrontledere er pligtige til at føre Bøger over alle indgaaede og udgaaede Værdier samt Breve og Pakker. Ph. Hoffmann Madsen. (Cit. D.N.S.A.P. Leder-Meddelelser, Nr. 9, 2. Aarg.).

8.-12.-42. Uddrag af Skrivelse fra Godsejer C.O. Jørgensen, Lensgreve Schimmel-mann og Orlogskaptajn Wodschow som Præsidiemedlemmer i „C. F. von Schalburgs Mindefond" til Lederen, Enkefru Helle v. Schalburg, i Anledning af, at hun ønsker, at Fonden skal virke upolitisk.

Da vi har faaet Meddelelse fra Partiføreren om, at Fruen overfor Partiføreren har udtalt, at Schalburgfonden skal virke upolitisk, og da vi er af den Mening, at Fondet derved vil komme til at virke imod de national-socialistiske Frivilliges og D.N.S.A.P.s Interesser, skal vi tillade os at foreslaa, at Fondets Præsidium bliver sammensat af Personer, der ikke er knyttet til noget politisk Parti, og at de Personer, der tilhører D.N.S.A.P., derfor udtræder af Fondets Præsidium.

1943

Febr.-43. Uddrag af Partileder-Meddelelse angaaende „Schalburgfonden", der ikke ønsker at udsende D.N.S.A.P.s Publikationer, hvilket derefter lægges under Hjemme-fronten.

Da C. F. v. Schalburg-fondens Rammer ikke tillader Betaling og Udsendelse af Par-tiets Blade, Bøger, Pjecer, Emblemer og forskellige andre Ting (Jul i Norden, Lom-mebøger o.s.v.), som de Frivillige ønsker sig tilsendt, har det vist sig nødvendigt, at Partiets Hjemmefront tager sig af denne Opgave. Det omtalte Arbejde lægges ind under Hjemmefronten, idet der under denne er oprettet en ny Afdeling: E) Varetagelse af de Frivilliges partimæssige Forbindelse med Hjemlandet. (Cit. D.N.S.A.P. Leder-Meddelelser, Nr. 11, 2. Aarg.).

6.-2.-43. Partifører-Meddelelse Nr. 2-43 angaaende Oprettelse af et national-socia-listisk Børnehjem under Kvindegrupperne.

Da der desværre foreligger Eksempler paa, at Børn af faldne frivillige Kammerater

Side 513

er blevet forældreløse og er blevet anbragt paa Systemets Børnehjem, hvorved disse Børn kommer i Fare for at blive opdraget i Uoverensstemmelse med den Idé, deres Fædre er faldet for, ligesom Børn af Frivillige i andre Tilfælde er blevet anbragt paa Systemets Børnehjem, har Partiføreren overdraget Ledelsen af D.N.S.A.P.s Kvindegrupper ufortøvet at oprette et nationalt-socialistisk Børnehjem. Bovrup, den 6. Februar 1943. Frits Clausen.  (Cit. D.N.S.A.P. Leder-Meddelelser, Nr. 12, 2. Aarg.).

31.-3.-43. Rundskrivelse fra D.N.S.A.P., Landskontoret for K.M. (Kvindegrupperne), Kochsvej 3, København V., til alle Herreds/Distrikts-Afdelingsledere, Herreds/Distrikts-Gruppeledere og Afdelings-Gruppeledere angaaende Tegning af Fadderskaber for Partiets Krigs-Frivillige.

Det henstilles, at der i saa stort Omfang som muligt bliver tegnet Fadderskaber for vore Frivillige i alle SS-Enheder. Da der endnu er en Del Frivillige, som ikke staar i Forbindelse med Partiet og Hjemmet, maa der især tegnes Fadderskaber for den ukendte SS-Frivillige. Fadderne maa forpligte sig til at sende 1 Pakke om Maaneden, samt Breve og Aviser. Dodde Friis, Landsleder. (Cit. D.N.S.A.P. Leder-Meddelelser, Nr. l, 3. Aarg.).

12..-5.-43. C. F. von Schalburgs Mindefonds Koncert i Hindsbergs Sal. Uddrag af Dr. jur. Popp-Madsens Tale.

Hr. Staatsminister, Eure Exzellenzen, Meine Damen und Herren! Im Anschluss an die Worte, mit denen Herr Poul Richard Sie hier willkommen hiess, möchte ich mir aber gern erlauben, Sie etwas näher mit dem Zweck der Institution bekannt zu machen, die Sie heute abend mit Ihrer Anwesenheit beehren, und mit dem Wege, auf dem sie ihr Ziel erreichen möchte.

Als es voriges Jahr einem bestimmten Kreise von Dänen nach und nach klar geworden war, dass es als eine unabweisbare nationale Pflicht gelten müsse, den dänischen Teil-nehmern am gemeinsamen europaischen Kampf gegen den Bolschewismus, sowie deren Angehörigen eine wirkungsvolle Unterstützung zu verschaffen, wie dies ja auch später in dem betreffenden Paragraphen in der Stiftungsurkunde ausgedrückt worden ist, herrschte bei uns kein Zweifel daruber, dass keine Benennung für den neu gestifteten Fonds den Geist der ihn ins Leben rief, treffender bezeichhen könne als eine, die mit dem Namen jenes jungen dänischen Offiziers, dessen kurze ruhmreiche Laufbahn ein lebendes Bekenntnis zu den Idealen war, für die wir uns entschlossen haben in mehr bescheidenen Formen zu wirken, dem Namen C. F. von Schalburg, — in Verbindung steht.

Wir finden ihn in den Reihen von Finnlands unsterblichen Heldenscharen, deren Waffenrock er nach ein einhalb Jahren in der Division WIKING gegen die grüne ger-manische Uniform austauschte, die er nun trug, bis er unter unserer uralten Flagge als Führer des Freikorps DANMARK fiel.

All den Tausenden von jungen Männem, die in sich dieselbe Berufung gespürt haben, und die jetzt irgendwo mit in der europäischen Front gegen die Barbarei vom Eismeer bis zu den Gestaden des Schwarzen Meeres stehen, denen und alle den ihrigen haben wir gerne eine helfende Hand reichen wollen, und um dies zu erreichen wagen wir jetzt den Schritt in die Offentlichkeit.

Hilfe kann auf mannigfache Weise geleistet werden, denn fast überall ist Hilfe notig.

Da ist erstmal die rein geldliche Seite der Sache. Nun brauchen ja ganz gewiss die Streiter für das neue Europa oder ihre Lieben daheim keine Not zu leiden.

Seit Beginn seiner Tätigkeit im Oktober vorigen Jahres sind erfreundlicherweise bereits 75.000 Kronen gesammelt worden. Diese sind nun so gut zur Anwendung gekommen, dass der Umsatz, Ein- u. Auszahlungen, zinsfreie Darlehen u.s.w. inner-halb der verflossenen etwa 6 Monate die Summe von Kr. 200.000 übersteigt.

Side 514

Dazu kommen dann die Liebesgabensendungen, die dem Fonds in fertigem Zu-stand zur Weitersendung an bestimmte Freiwillige oder irgend einen unbekannten Soldaten zur Verfügung gesteilt worden sind; trotz teilweise recht bedeutender Schwierigkeiten, u. a. eine Feld-Paketpost-Sperre an die deutsch-russische Front von drei Monaten, sind etwa 5000 regelrechte Pakete und über 8000 Sendungen unter Kreuzband befördert worden.

Seine Tätigkeit weist aber weit über eine reine materielle Unterstützung hinaus.

In diesem Sinne haben wir versucht „Patenschaften" für die einzelnen Freiwilligen zu schaffen, vorzugsweise für solche, deren grosser Entschluss dazu geführt hat, dass ihr bisheriger Verkehrskreis (Verwandte und Freunde) die Beziehungen zu ihnen ab-gebrochen hat. Hier soll der Pate ihm durch Briefwechsel und Sendungen den Verlust ersetzen und die abgerissenen Fäden wieder anknüpfen. Wir wissen alle, dass es schmerzhaft ist, wenn sie reissen.

Aber wir mussen hier noch viel weiter kommen, und dazu brauchen wir erweiterte Unterstützung. Nun kann man ganz gewiss fragen, wie wir eigentlich dazu kommen, einen Kreis von Menchen, wie wir ihn hier heute abend begrüssen, einzuladen, in dem, abgesehen von einigen alten Freunden des Fonds, der Regierungschef unseres Landes und die Vertreter des Kgl. Aussenamts die einzigen dänischen Gäste sind, — es handelt sich ja doch um eine dänische Institution.

Werten Sie bitte sein Bestehen als einen bescheidenen, aber notwendigen Beitrag zu den Bestrebungen für einen glücklichen Abschluss dieses Kampfes, der über alle trennenden Landesgrenzen hinweg jedem von uns doch letzten Endes als ein Kampf für alles, was uns lieb und teuer ist, erscheint.

1943

16.-6.-43. Partifører-Meddelelse Nr. 8-43 angaaende Genoprettelsen af „Danske Fri-villiges Fond", som viser Partiets Stillingtagen til „Schalburgfonden". Til samtlige Le-dere. Jeg har under 15. Juni 1943 genoprettet De Danske Frivilliges Fond. Fondets Op-gave er at indsamle og fordele Pengemidler til de danske Frivillige, der med Vaaben i Haand kæmper for Europas Fremtid og for disse Frivilliges Paarørende og Efterladte. Jeg har overdraget Sysselleder, Godsejer V. Jørgensen, „Taarnborg" pr. Korsør, Hver-vet som Fondets Præsident. „De danske Frivilliges Fond" har Kontor: Rosenvængets Allé 22, København. Bovrup, 16. Juni 1943. Frits Clausen. (Cit. D.N.S.A.P. Leder-Med-delelser, Nr. 3—4, 3. Aarg.).

22.-7.-43. Org. Meddelelse Nr. 9-43 angaaende Hjemmefrontarbejdet. Til Sysselleder-ne. Vedrørende Hjemmefrontsarbejdet. Da Hjemmefrontens Kontor i København nu er henlagt under Landsleder for KM, Dodde Friis, og selve Hjemmefrontsarbejdet i Sysler, Herreder og Afdelinger som Regel falder sammen med KM's Arbejde, henstiller jeg til Syssellederne om ved fremtidige Lederforandringer indenfor Hjemmefronten, at lægge dette Arbejde under KM-Lederne. I de Sysler, Herreder og Afdelinger, hvor der er særlige Hjemmefrontsledere, maa disse udføre Arbejdet i Samarbejde med Kvinde-gruppelederne. Bovrup, 22. Juli 1943. Theofilus Larsen. (Cit. D.N.S.A.P. Leder-Med-delelser, Nr. 5, 3. Aarg.).

1.-11.-43. Org. Meddelelse Nr. 18-43 angaaende Ledelsen af Kvindegrupperne, hvil-ken Funktion ogsaa viser Tilbagegang. Til samtlige Ledere. Det meddeles herved, at under Dodde Friis' Orlov ledes KM-Landskontoret af hendes nærmeste Medarbejder KM 26782 Ane Marie Petersen. KM-Landskontoret vil fra 15. November flytte fra København til Røde Kro og have Kontor: Østergade 8, Røde Kro. Under dette Kontor vil alt Arbejde vedrørende KM-Arbejdet sortere. Selve Hjemmefrontsarbejdet for vore frivillige Kam-merater er indtil videre henlagt under Storkøbenhavn Syssels

Side 515

Kvindegruppe og vil staa under direkte Ledelse af Sysselleder Holger Johansen. Adressen er fra 15. November: D.N.S.A.P.S Hjemmefront, Livjægergade 39 St., Køben-havn Ø., Tlf. Tria 1188. Jeg beder samtlige KM-Ledere og Hjemmefrontsledere om at være saavel Ane Marie Petersen som Sysselleder Holger Johansen behjælpelig i de store Opgaver, der er paalagt dem, og alle Partikammerater maa være med i Hjemme-frontsarbejdet for alle danske Frivillige. Bovrup, 1. November 1943. Theofilus Larsen. (Cit. D.N.S.A.P. Leder-Meddelelser, Nr. 9, 3. Aarg.).

1944

1.-1.-44. Org. Meddelelse Nr. 1-44 angaaende Kvindegrupperne, hvis Landsledelse ophæves, og om Hjemmefronten. Til Syssellederne og alle Kvindegruppeledere. Det meddeles herved, at Landsleder Dodde Friis, efter egen derom fremsat Ansøgning, fra Dags Dato er fritaget for sit Hverv som Landsleder for KM, grundet paa sin Indsats i Røde Kors Tjenesten. Begrundet herpaa har jeg Dags Dato ophævet KM-Landsledelsen og Landsledelsens Kontor i Røde Kro. Indtil videre maa hvert Syssels Kvindegruppe arbejde selvstændigt og under Syssellederens Ansvar. Kvindegrupperne maa som hidtil staa til Tjeneste for Hjemmefronten, der stadig staar under Sysselleder Holger Johansens Ledelse og med Kontor: Livjægergade Nr. 39, København Ø. Kammerater! Hjemmefrontsarbejdet og Kvindegruppearbejdet maa ikke gaa i Staa. Vi har alle den største Pligt overfor vore frivillige Kammerater, til at Hjemmefrontsarbejdet stadig forøges til Gavn for disse og deres Paarørende. Kvindegruppelederne i Syslerne maa uopholdelig gaa i Gang med dette Arbejde. Lad Aarsskiftet bevirke, at vi alle tager fat med fornyet Kraft. Theofilus Larsen. Bovrup, 1. Januar 1944. (Cit. D.N.S.A.P. Leder-Med-delelser, Nr. 10, 3. Aarg.).

24.-4.-44. Org. Meddelelse Nr. 9-44 med Opfordring om Hjælp til „Danske Frivilliges Fond". Lederen af „Danske Frivilliges Fond" Sysselleder V. Jørgensen, „Taarnborg", Korsør, har bedt mig henstille til alle Sysselledere om, at disse drager Omsorg for, at alle Kvindegruppe- og Hjemmefrontsledere til Stadighed gør et Arbejde for at faa afsat de Kvitteringsformularer, som er tilsendt dem fra Fondet. Fondet har i denne Tid stor Brug for Midler til at hjælpe vore saarede, frivillige Kammerater, naar disse kommer hjem paa Orlov, ligesom der stadig er mange af de Frivilliges Paarørende, som træn-ger til Hjælp. Bovrup, 24. April 1944. Dansk Front! Theofilus Larsen, Organisationsleder. (Cit. D.N.S.A.P. Leder-Meddelelser, Nr. l, 4. Aarg.).

1941

h. A/S D A T O R

8.-12.-41. Meddelelse om Registrering af A/S „Dator". Under 4. Decbr. 1941 er opta-get i Aktieselskabs-Registret som: Register-Nr. 16.564: „A/S Dator", hvis Formaal1) …

1) Blandt Selskabets Papirer er fundet nedenstaaende udaterede Memorandum vedr. Hensigten med A/S »Dator«:

- "Det var ovennævnte Aktieselskabs Hensigt, her under den nuværende Krigs-situation ved Hjælp af det herværende tyske Handelskammer, at faa overdraget rent jødiske Agenturer, som trods al Tale om det modsatte, stadig findes her i Landet, samt at faa nye gode hensigtsmæssige Agenturer overdraget, endvidere ved Reichs-wirtschaftskammer i Berlins Hjælp, gennem vor egen fastboende Repræsentant i Ber-lin, at opnaa Forhaandsviden om Muligheder for gode Forbindelser og Forretninger. Samt var det Aktieselskabets Hensigt at virke som en Art »Forbindelsesled« mellem danske og tyske Virksomheder,

Side 516

hvor det drejede sig om Handel, og hvor det drejede sig om tyske Ordrer udført paa danske Fabrikker, dels tilhørende danske National-Socialister, og dersom Tilfældet vilde, at en saadan Fabrik af en bestemt Art ikke fandtes i vore egne Rækker, da at finde den betræffende Fabrik, o.s.v.

Senere var det vor Mening at udbygge Aktieselskabets Virksomhed til at virke som et Indkøbskontor for forskellige Brancher, altsaa som en Slags Central-Indkøbskontor, og endnu senere, naar Tiderne var til det, at udvide Selskabets Virksomhed i For-staaelse og Samarbejde med saavel danske som tyske Myndigheder, at oprette et re-gulært Handelskammer i Berlin med et tilhørende Holdingselskab, med en meget betydelig Aktiekapital, og lade dette Holdingsselskab opkøbe indefrosne danske Til-godehavender i Tyskland, f.Eks. til Turistmarkkurs, endvidere skulde dette sidste Sel-skab virke som en Bank, til Disposition for danske Firmaer i Tyskland og for de almin-delige danske Arbejdere, hvad angaar Overførsel af deres Penge, Opsparing o.s.v. Og endelig var det Selskabets Hensigt at paabegynde et forberedende Arbejde hvad angik Udnyttelsen af »Ost-Raum«, det være sig Undergrund, Landbrug, Industri, Mejeridrift o.s.v. Det var en Selvfølge at hele Selskabets Overskud gik til nationalsocialistisk Arbejde i Danmark.

… Formaal er at drive Handel, Industri og Rederi eller dermed beslægtet Virk-somhed, saavel i Ind- som Udland. Selskabet har Hovedkontor i København; dets Vedtægter er af 6. November 1941. Den tegnede Aktiekapital udgør 10.000 Kr., fordelt i Aktier paa 100 og 500 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 100 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Overdragelse af Aktier kan kun ske med Bestyrelsens skriftlige Samtykke. Bekendtgørelse til Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: Direktør Svend Ejnar Berthelsen, Rungsted Kyst, Grosserer Svend Harald Thuesen Stricker-Nielsen, Snekkersten, Direktør Carl Ove Walther Lar-sen, Virum, der tillige udgør Bestyrelsen med førstnævnte som Formand. Selskabet tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen i Forening; ved Afhændelse og Pantsætning af fast Ejendom af Bestyrelsens Formand i Forening med et Medlem af Bestyrelsen. (Cit. Statstidende).

1942

6.-1.-42. Skrivelse fra A/S „Dator" til C. O. Jørgensen med Redegørelse for Selska-bets Formaal, Kapital og Ledelse.1)

1) Blandt Selskabets Papirer er tillige fundet et udateret Udkast til et Brev fra Parti-fører Frits Clausen til den herværende tyske Minister. Udkastet, der er udarbejdet af Sysselleder Berthelsen, indeholder en Fremstilling af Selskabets Formaal ligesom i Skrivelsen af 6.-1.-1942 og en Anmodning til Tyskerne om Bistand. Den stammer for-mentlig fra omkring samme Tid som den nævnte Skrivelse.

Selskabets Formaal er, ad rent forretningsmæssig Vej, at indtjene Pengemidler, som stilles til Disposition for D.N.S.A.P.s Arbejde i Danmark. Selskabets Arbejdsmaal er at faa overdraget saadanne Agenturer, der er paa jødiske eller uønskede Hænder. Endvidere er Selskabets Formaal at placere Arbejde i danske kriseramte Virksomheder og lignende, samt at faa overdraget nye tyske Agenturer, her tænkes særligt paa Øst-rummet. Selskabet vil opretholde sin Karakter af rent privat Virksomhed og ingen af Indehaverne vil skaffe sig personlige Fordele af Virksomhedens Arbejde, men  Virksomheden vil tværtimod tilføre D.N.S.A.P. hele sit Overskud. Selskabets Oprettelse er støttet af og anbefalet af: Partiføreren, Sturmbannfuhrer v. Löw, Rechtsanwalt, Dr. Francke, Reichswirtschaftskammer, Rechtsanwalt, Dr. Kriiger, Reichswirtschaftskam-mer. Aktiekapitalen er Kr. 10.000, hvoraf de 5000 tegnes af Partiet, de øvrige 5000 Kr. er tegnet af Bestyrelsen, samt enkelte Partimedlemmer.

12.-1.-42. Skrivelse fra „Reichswirtschaftskammer", Berlin, til A/S „Dator". Die Reichswirtschaftskammer bestätigt verbindlichst dankend die ihr unter dem 3. ds. M. gemachte Mitteilung, derzufolge die Formalitäten für die Eintragung der A/S Dator Handelsselskab in Kopenhagen erledigt worden sind und derzufolge der zukünftige Vertreter der Dator, Herr A. Danemand Jensen, Anfang Januar nach Berlin abreisen und sich in der Reichswirtschaftskammer vorstellen wird.

Unter Bezugnahme auf die seinerzeit mit den Herren O. W. Larsen und S. E. Ber-thelsen in der Reichswirtschaftskammer

Side 517

geführten mündlichen Verhandlungen wird ergebenst darum gebeten, sich dortseits ungesäumt mit dem Herrn Deutschen Handelsattache in Kopenhagen und der Deut-schen Handelskammer in Kopenhagen in Verbindung zu setzen, da beide Stellen zweckmässig durch Sie selbst über Gründungsabsicht und Geschaftszweck der Dator A/S unterrichtet werden sollten und da darüber hinaus auch die Reichswirtschafts-kammer Wert darauf legt, die Beurteilung der genannten beiden deutschen Stellen bezüglich der Einschaltungsmöglichkeiten der Dator A/S so bald wie möglich zu ken-nen, zweckmässigerweise bereits vor Fühlungsnahme mit Herrn A. Danemand Jensen in Berlin. Reichswirtschaftskammer, i. A. sign. Krüger.

6.-2.-42. Skrivelse fra Danemand Jensen til Frits Clausen, hvori han beklager sig over de herværende tyske Myndigheders Modvilje. Kære Partifører! Sammen med vore gode Partifæller Sysselleder, Direktør, Ingeniør S. E. Berthelsen, Rungsted, Grosserer S. Stricker-Nielsen, Snekkersten, Direktør O. Walther Larsen, Frederiksdal, arbejder jeg, som det er Partiføreren bekendt, med Sagen A/S DATOR.

Denne Sag, der nu har staaet paa i ca. 5 Maaneder, har jo ifølge sin Natur ført til nogle Forhandlinger med det herværende tyske Gesandtskab og Handelskammer. Vedrørende disse Forhandlinger er det, at jeg vil tillade mig at bringe et Par Ting til Partiførerens Kundskab, idet jeg dog betragter det som en Selvfølge, at Problemet ikke er Partiføreren ukendt.

Jeg, der i det sidste Aars Tid har levet i Tyskland, har dernede, naar jeg kom med mit danske Hagekors, aldrig mødt andet end Forstaaelse og Tjenstvillighed hos alle tyske Myndigheder. Forstaaelse og Tjenstvillighed ud over alle Grænser, saaledes sagde f.Eks. Politipræsidenten i Essen en Gang til mig: „De er ikke Udlænding for mig, men en dansk Medkæmper."

Modsat er det her i Landet, hvor man hos de tyske Myndigheder møder en „smi-lende" Forstaaelse og en Tjenstvillighed, men aldrig ser disse to Ting omsat i Handling. Tværtimod har jeg, og det er en særdeles udbredt Opfattelse i vore Parti-kredse, lagt Mærke til, at de herværende tyske Myndigheder hellere taler med en Systemmand med Kongemærke og Blikflag, end med et Mandfolk, der bærer sit Hage-kors, trods al Haan og hvad dermed følger, f. Eks. økonomisk Boycot o.s.v. At de herværende tyske Myndigheder hellere lader 100 røde Marxister faa Arbejde hos dem, for at disse om Aftenen, i smaa Beværtninger og lignende over Jødeøllet, kan genere og hetze, mod de Mennesker, der gav dem Pengene. Ogsaa hvor det gælder Forretning, ser vi Forretningsfolk Gang paa Gang, at de anglophile og de Mennesker, der alle er bevidst imod os, f. Eks. Tilfældet Direktør Th. Juncker, Aarhus, faar en bedre Behandling end os, der for fulde Sejl er med. Det er jo dog saadan endnu, at kun Tyskland, og ikke vort Parti, har haft Fordelen af vort Arbejde, og at Hagekors skal kæmpe mod Hagekors og ikke med, ja — det maa være forkert.

Jeg kan, om Partiføreren ønsker det, med mange Eksempler bevise mit lille „Hjertesuk"s Rigtighed. I Haab om vor Idé's snarlige Sejr hilser jeg Partiføreren med de venligste Hilsener og Dansk Front! sign. A. Danemand Jensen.

11.-2.42. Rapport angaaende Selskabets Stiftelse og om Forhandlinger med for-skellige tyske Myndigheder. I Midten af August Maaned 1941 var Stabsleder C. Fischer og Direktør O. Walther Larsen paa et Besøg i Berlin. Bl. a. aflagde de Herrer Besøg i Reichswirtschaftkammer hos de Herrer Dr. Franke og Dr. Kruger. Under dette Møde forespurgte Stabsleder

Side 518

Fischer og Direktør Walther Larsen om Mulighederne for et mere intimt Samarbejde mellem Reichswirtschaftkammer og D.N.S.A.P.s Erhvervsraad.1) 1) Om dette se Side 498. Dette ansaa man i Reichswirtschaftkammer for uheldigt, idet man betonede, at en tysk officiel Instans ikke paa nuværende Tidspunkt kunde have et direkte Samarbejde med et dansk politisk Parti, der stod i skarp Opposition mod den siddende danske Regering. Man drøftede forskellige Veje, og tilsidst foreslog d'Herrer Dr. Franke og Dr. Cruger, at Erhvervsraadet kunne oprette et Handelsselskab af rent privat Karakter, og  dette Selskab kunde jo saa faa den nødvendige Hjælp og Støtte i Form af For-haandsviden, blive sat paa Sporet af de rette Forbindelser o.s.v.

Den 2. September 1941 blev der ved et Møde hos Partifører, Dr. Frits Clausen besluttet at danne et saadant Selskab, og Selskabets Stiftere skulde bestaa af: Stabsleder C. Fischer, Direktør, Ingeniør S. E. Berthelsen, Direktør Th. Juncker, Aarhus og Direktør O. Walther Larsen.

Man enedes om, at det var uheldigt at have Stabsleder C. Fischer med, da dennes Navn jo i Forvejen er ret kendt indenfor national-socialistiske Kredse, senere traadte Direktør Th. Juncker fra, med en Begrundelse, der vakte Bestyrelsens Forbavselse.

Torsdag den 6. November 1941 havde Direktør Berthelsen en Samtale med Sturm-bannführer v. Löw, overfor hvem Direktør Berthelsen udviklede Hensigten med Akts. Dator's Virksomhed, og tilsagde v. Löw  sin fulde Støtte til Sagen, idet han fandt Tan-ken baade god og gennemførlig.

Mandag den 1. December 1941 rejste Direktør Berthelsen til Berlin i Anledning af en privat Sag, men benyttede selvfølgelig Lejligheden til at opsøge d'Herrer Dr. Franke og Dr. Cruger. Disse Herrer var stadig stemt for Tanken og bad Direktør Berthelsen meddele dem, saa snart Selskabet var indregistreret, og var man da fra deres Side klar til Samarbejdet.

Den 11. December 1941 blev det meddelt d'Herrer Dr. Franke og Dr. Cruger, at Dator var indregistreret under Nr. 16564.

Den 29. December 1941 meddelte Selskabet d'Herrer Dr. Franke og Dr. Cruger, samt v. Løw, at Selskabets Berliner-Repræsentant, Herr A. Danemand Jensen vilde afrejse en af de første Dage i Januar. Den 3. Januar 1941 blev Danemand Jensens Pas indsendt til Gesandtskabets Konsulatsafdeling.

Den 22. Januar mødte Direktør Berthelsen og Grosserer S. Stricker-Nielsen samt Danemand Jensen i Handelskammeret med Generalsekretær Kurt Buck og Dr. Kilpus. Der blev man høfligt modtaget, men hele Undertonen i Forhandlingen var, at man selvfølgelig fra Handelskammerets Side saa med Forstaaelse paa Aktieselskabets Arbejde, men at man paa Grund af de for Tiden herskende trange Handelsvilkaar ikke kunde sætte Selskabet betydningsfuld Hjælp i Udsigt. I det hele taget forekom saavel Generalsekretær Kurt Buck's Spørgsmaal som Svar Selskabets Bestyrelse underlige.

Den 6. Februar 1942 var Direktør Walther Larsen hos Generalkonsulen, der straks foreholdt Walther Larsen det forkerte i, at man ikke straks var kommet til ham, og han fandt Sagens Gennemførelse for ganske uegnet paa nærværende Tidspunkt. Ligesom han fandt Aktieselskabets Hensigt for gribende ind i det Arbejde, som visse Personer allerede var i Gang med, han hentydede her til Direktør Juncker og Konsul J. C. Hempels Arbejde i det af Udenrigsministeriet nedsatte Udvalg vedrørende „Ost-Raum".

Til ovenstaaende Rapport kan vi tilføje, at vi er vidende om, at Generalsekretær Kurt Buck i December og Januar Maaned har ligget i visse Forhandlinger om at knytte

Side 519

Arbejdskraft til sig til Brug for et udvidet Handelskammerarbejde. Ligesom vi er vidende om, at Juncker i Samarbejde med Fabrikant J. C. Hempel og Konsul Schrae-der i Danzig i lang Tid har forsøgt Forbindelse med det danske Udenrigsministerium at oprette et saadant Handelsselskab som Dator, ligesom de samme Herrer er stærkt inte-resserede i „Ost-Raum".

Udarbejdet efter Dagbogsoptegnelser af Danemand Jensen og godkendt af Besty-relsen for Akts. Dator. (sign.) S. E. Berthelsen, O. Walther Larsen, S. Stricker-Nielsen, Danemand Jensen.

1944

6.-5.-44. Meddelse om Registrering af „A/S Københavns mekaniske Centralfyr- og Ovnrensning (A/S Dator)". Under 2. Maj 1944 er optaget i Aktieselskabs-Registeret som: Register-Nummer 17.978: „AIS Københavns mekaniske Centralfyr- og Ovnrensning (A/S Dator)". Under dette Firma driver „A/S Dator" tillige Virksomhed som bestemt i dette Selskabs Vedtægter, hvortil henvises (Reg. Nr. 16.564). (Cit. Statstidende).

6.-5.-44. Meddelelse om Registrering af Ændringer i Vedtægterne og Ledelsen vedrørende „A/S Dator".1).

1) Efter de Redaktionen forelagte Oplysninger dækker denne Ændringsanmeldelse over en Afstaaelse af alle Selskabets Aktiver. Der har ikke i den Tid, der har været til Raadighed for Redaktionen været muligt at skaffe nærmere Oplysninger om Omfanget af Selskabets Virksomhed før Afstaaelsen, men det maa dog skønnes, at den i hvert Fald har været omfattende.

Under 2. Maj 1944- er følgende Ændringer optaget i Aktieselskabs-Registeret:

Register-Nummer 16.564: „A/S Dator" af København. Under 9. Februar 1944 er Sel-skabets Vedtægter ændrede. Selskabet driver tillige Virksomhed under Navn: „A/S Kø-benhavns mekaniske Centralfyr- og Ovnrensning (A/S Dator)" (Reg.-Nr. 17.978). Sel-skabets Formaal er at drive Handel, Industri og Rederi eller dermed beslægtet Virk-somhed, saavel i Ind- som Udland, samt Kapitalanlæg i fast Ejendom. Aktiekapitalen er fordelt i Aktier paa 500 Kr. Hvert Aktiebeløb paa 100 Kr. giver 1 Stemme; dog giver Aktiebrevene Nr. 1—4 ialt 2000 Kr. ikke Stemmeret. Bestemmelse om, at Overdragelse af Aktier kun kan ske ved Bestyrelsens Samtykke, er bortfaldet. Ved Salg af Aktier har de øvrige Aktionærer Forkøbsret efter de i Vedtægternes § 4 givne Regler. Bestyrelsens Formand S. E. Berthelsen samt S. H. T. Stricker-Nielsen, C. O. W. Larsen er udtraadt af, og Direktør Carl Willy Albert Friedrich Rink (Formand), Fjenneslevej 22, Driftsleder Hans Poul Erik Mygh, Pr. Charlottesgade 35, begge af København, Direktør Wilhelm Aage Jensen, Blidah Park 10, Hellerup, er indtraadt i Bestyrelsen. Nævnte W. A. Jen-sen er tiltraadt som Forretningsfører, og der er meddelt ham Ene-Prokura. (Cit. Stats-tidende).

Kapitel 5

Forskellige politiske Smaapartier og Grupper

Indholdsfortegnelse / Side

Arbejdsfællesskabet 537 - Danebrog, Foreningen 551 - Danmark For Folket 530 - Dansk Antijødisk Liga 575 - Dansk Anti-Kommunisme 585 - Danske Arbejder- og Bondeparti, Det 558 - Danske Fagstat, Den 546 - Danske Front, Den 623 - Dansk Enhedsparti 527 - Dansk Folkefællesskab 530 - DANSK FOLKEPARTI 556 - Dansk Folkerejsning 551 - Dansk Folkeværn 591 - Dansk Liga Til Fremme Af Racebevidstheden 575 - Dansk National Samling 595 - Dansk National-Socialistisk Parti 527 - Dansk Nordisk Front 530 - Dansk Samlings- og Korporationsparti 524 - Dansk Socialistisk Parti 655 - Enhedspartiet 527 - Fagstat-Klubben 558 - F.A.T. 524 - Forenin-gen Til Fremme Af National Bevidsthed 522 - Jydske Frikorps, Det 522 - Nationale Aktion, Den 540 - Nationale Blok, Den 530 - Nationale Fagstat, Den 529 -   Nationale Genrejsnings Parti, Det 552 - Nationale Liga, Den 544 - National Socialistisk Arbejder Parti 572 - National Socialistisk Parti 555 - Nationalt Arbejder Parti 546 - Nationalt Folkeparti 558 - Nationalt Samvirke 646 - Nationalt Samvirke / Fagstatbevægelsen 546 - Nordisk Kulturfront 522 - Nye Danmark, Det 587 - Stelsig-Bevægelsen 563 - Teknisk Opbygnings Tjeneste 563

En Række af de i dette Kapitel nævnte politiske Partier sluttede den 15.-3.-1945 op om D.N.S.A.P. Kapitlet bør derfor sammenholdes med Kap. 2.

Side 522

Nordisk Kultur Front

Foreningen Til Fremme Af National Bevidsthed

Foreningen hed oprindelig kun „Foreningen til Fremme af National Bevidsthed i Danmark". Den stod i intim Forbindelse med og afholdt Foredrag sammen med D.N.S. A.P. om Nyordningen i Europa og det kommende Danmark og havde Hovedkontor i Bovrup.

1940

19.-11.-40. Love og Vedtægter. § 1. Foreningens Formaal er at skabe Oplysning gen-nem Foredrag, eventuelt ledsaget af Lysbilled- og Filmsfremvisning, Museumsbesøg, Udflugter til minderige Steder m. m., som er medvirkende til Fremme og Forstaaelse af den nationale Bevidsthed i Danmark.

§ 2. „Nordisk Kultur Front", der er stiftet ved et Møde i Aabenraa den 16. Juli 1937 under Navnet „Foreningen til Fremme af National Bevidsthed", hvilket den 19. November 1940 er forandret til „Nordisk Kultur Front", ledes af en Formand og fra 2—5 Bestyrelsesmedlemmer, der supplerer sig selv. Formanden har Myndighed til selv at udpege sine Medarbejdere indenfor Bestyrelsen. Afgaar Formanden kan Bestyrelsen indsætte en ny Formand. Formanden er den eneste ansvarlige for alle Foreningens Arrangementer, samt overfor Medlemmerne for Foreningens Trivsel og Drift. Endvidere skal Formanden nøje overvaage, at Foreningens Formaal strengt iagttages. Foreningens Love og Vedtægter kan kun ændres ved den ordinære Generalforsamling, der afholdes een Gang aarlig, (Juni Maaned), eller ved en, efter Myndighederne, lovlig ekstraordinær Generalforsamling. Optages i Foreningen kan enhver dansk Mand og Kvinde, som Ledelsen ikke har noget at erindre imod.

§ 3. Medlemskontingentet er Kr. 0,50 aarlig, Kalenderaaret, der betales ved Udste-delsen af Medlemskortet. Endvidere betaler Medlemmerne et mindre Beløb for at deltage i de af Foreningen tilrettelagte Arrangementer. Ethvert Medlem skal ved Ind-meldelsen gøres bekendt med Foreningens Love og Vedtægter. Der maa under ingen Omstændigheder udstedes Medlemskort senere end 48 Timer før et af Foreningens Arrangementer til Deltagerne i denne. Saavel Foreningens Hovedkontor som de lokale Kredse skal være i Besiddelse af Kartotek over Medlemmerne. Saaledes vedtaget paa den stiftende Generalforsamling den 16. Juli 1937, og Ændring af Foreningens Navn den 19. November 1940. Bestyrelsen.
 

Det Jydske Frikorps

Det Jydske Frikorps blev stiftet i November 1938 i Aarhus, og virkede paa national-socialistisk Grundlag. Korpset var opbygget paa Stormtropbasis og samarbejdede med forskellige nationalsocialistiske Smaapartier, indtil det i 1939 blev optaget som 2. Storm i 5. S.A. Omraade under D.N.S.A.P.

Side 523

1941

Den Danske Front

Den Danske Front blev stiftet den 17. Februar 1941 ved en Gruppeudtræden af D.N.-S.A.P. med Motiveringen, at Frits Clausen havde forladt den Ideologi, der havde været Grundlaget for Tilslutningen. Lederraadet bestod af Ingeniør Kai Rinck, Sagfører Jacob Holm, Ingeniør F. J. Hinné m. fl. Programmet var D.N.S.A.P.s 8 Punkter, og Samlings-mærket var den olddanske Kamprune, der symboliserer Thors Hammer. Hovedkontoret blev i Lindevangs Allé, hvor D.N.S.A.P. hidtil havde haft Hovedkontoret for Stor-København. Bevægelsen udgav et Ugeblad „Dansk Front", med fh. Landsretssagfører Ejler Pontoppidan og Redaktør E. Bach Pedersen i Redaktionen. Den 20. Maj 1941 blev der nedlagt Forbud mod Bladets fremtidige Udgivelse, saavel i dets hidtidige Skikkelse som i camoufleret Form, og derefter udsendtes fra Begyndelsen af Juli 1941 ugentligt „Informations-brev" i duplikeret Form til Medlemmerne. Tidsskriftet „Det Nye Europa", der før blev udgivet af D.N.S.A.P., udsendtes derpaa af D.D.F. I Lighed med S.A. skabtes Frontgarden med Skole paa St. Frederikslund, hvor den politiske Uddannelse blev forbundet med produktiv, praktisk Arbejdsindsats, og Børne-gruppen hed National Ungdom. Den Danske Kvindefront fremstillede og afsendte strik-kede Ting etc. til Soldaterne paa Østfronten i Lighed med D.N.S.A.P.s „Hjem-mefronten". Den Funktion, der hed Sikkerhedstjenesten, havde nærmest til Formaal at holde Kontrol med Medlemmerne.

26.-4.-41. Meddelelse fra Lederraadet for „Den Danske Front" om Ønsket om Samarbejde med Landbrugernes Sammenslutning, „L.S.". Vi erkender, at der mellem den faglige Sammenslutning L.S. og de politiske Partier, derunder D.N.S.A.P., som har sluttet op om Knud Bachs 8 Punkter, ikke er etableret et politisk Samarbejde, men kun en Fællesorientering med Hensyn til Fremtidens Erhvervspolitik, og vi erkender tillige, at den folkelige og nationale Linie, som er Ledetraaden i L.S.s Arbejde, ubrydelig maa følges. Vi ønsker derfor at samle os i nationalt, kulturelt og økonomisk Samarbejde med L.S. som Repræsentant for vort Lands bærende Erhverv om en Nyordning til Opnaaelse af rimelige Arbejdsvilkaar for alle, saavel Arbejdere som Erhvervsdrivende, i By som paa Land, idet vi følger Knud Bachs Opfordring af 17. Juni 1940 til alle gode Kræfter i vort Land og giver vor fulde Tilslutning til de af L.S. opstillede 8 Punkter som Fundament til Skabelsen af en ny Tid i dansk Folkeaand for vort Fædreland. Paa Lederraadets Vegne, Kai Rinck. (Cit. R.B.).

27.-4.-41. Meddelelse fra L.S.s Forretningsudvalg, der hilser „Den Danske Front" velkommen. Idet vi erfarer, at Den Danske Front har anerkendt L.S.s 8 Punkter som et bæredygtigt Grundlag for en sund national, kulturel og erhvervsøkonomisk Udvikling i Danmark med L.S. som Repræsentant for vort Hovederhverv, hilser vi denne Videre-førelse af vor Opfordring af 17. Juni 1940 med Tilfredshed og byder den nye Gruppe velkommen. Paa Forretningsudvalgets Vegne, Knud Bach. (Cit. R.B.).

Side 524

27.-5.-41. Sammenslutning med „Dansk Samlings- og Korporationsparti.1) 1) Se ne-denfor S. 526. Sammenslutningen varede kun til 22.-7.-1941, se anførte Sted.

1942

25.-7.-42. Sammenslutning med „Arbejdsfællesskabet", „Dansk Enhedsparti" og „Den nationale Blok" under „Den Nationale Aktion".2) 2) Se S. 642

 

Landsbevægelsen F.A.T.  og

Dansk Samlings- og Korporationsparti

Landsbevægelsen F.A.T. (en Forkortelse af: Fremstilling, Afsætning og Transport), stiftet den 1. Juli 1926 af Ingeniør Zimsen. Dansk Samlings- og Korporationsparti D.S.K., stiftet den 15. Oktober 1936.

1940

4.-9.-40. Meddelelse om Udgivelsen af Partiorgan. Dansk Samlings- og Korporati-onsparti meddeler, at det har paabegyndt Udsendelsen af et Organ for Partiet. Bladets Navn er „Korporationsstaten Danmark". Det udkommer foreløbig en Gang maanedlig. (Cit. R.B.).

April.-41. Artikler angaaende F.A.T. og D.S.K. og disse Organisationers Program-punkter. I 1926 stiftedes efter fire Aars forudgaaende Forberedelse Lands-bevægelsen F.A.T. paa den helt danske Idé, der i daglig Tale hurtigt fik Navnet Fatismen.

I disse Tider, hvor saa mange Problemer brydes, hvor Fremtiden er usikker, og hvor mange Mennesker med Ængstelse spejder efter, hvad der mon vil komme, og Øjnene ofte rettes mod den store Verden uden for vort Lands Grænser for at søge efter, hvad der maaske udefra af Systemer vil presse paa for ogsaa at komme til at virke i Danmark, skulde man synes, at enhver Danskers Blik først og fremmest maatte rettes imod, hvad der af nyorienterende Idéer af dansk Oprindelse maatte forefindes inden for Landets Grænser, inden man i det hele taget begynder at tænke paa andet.

Fatismen har i alle de mange Aar siden 1926 været udsat for en strid Modvind. De fleste andre Bevægelser af lignende Art, der har haft en saadan Modvind, er blevet opløst og har søgt nye Veje. Landsbevægelsen F.A.T. har stadig holdt Hovedet oven Vande og endda i 1936 opbygget Dansk Samlings- og Korporationsparti, der som en politisk Organisation sammen med F.A.T. nu ogsaa banker paa Danmarks Dør for at fortælle Befolkningen: „I har jo inden for Landets Grænser et helt tilrettelagt System, som er dansk i Bund og Grund; lær dog først og fremmest det at kende, inden I tænker paa andet, og undersøg grundigt, om ikke netop det er Vejen frem for Danmarks Fremtid."

Dansk Samlings- og Korporationsparti skeler ikke til nogen udenlandsk Magt eller til noget udenlandsk System; det er et dansk Parti, der arbejder for Gennemførelsen af den danske fatistiske Idé, og det har til Maal at gøre Danmark saa konkurrencedygtigt som muligt i den fredelige Kappestrid i Samarbejdet mellem Nationerne.

Det er nødvendigt, at den danske Befolkning nu føres ind til at tænke grundigt over Danmarks Situation og Fremtidens Problemer. Selv blandt dem, der, om vi saa maa sige, har gjort sig Umage for helt neutralt og analytisk at holde Fingeren paa Tidens Puls, er der stærkt delte Meninger om, til hvilken Side man skal holde sig.

Een Ting forekommer os selvfølgelig: at enhver Dansker først og fremmest skal tænke paa Samling i Danmark, dernæst paa Muligheden af at forblive det nordiske Menneske i Norden, der i saa Fald nødvendigvis maa finde sig selv i et til Bunden gaaende Samarbejde, ikke alene det, man kalder kulturelt, med Sang, Teater, Kunst og boglig Syssel, men et Samarbejde, der danner et Folkefællesskab, bygget op paa en bærende Idé,

Side 525

der skaber Folkefællesskabet helt og fuldt mellem Haandens og Aandens Arbejdere. Derefter maa disse Nordens Folk ganske logisk føle sig som Europæere. Det er en Selv-følgelighed, at det naturligste Udvekslingsomraade for Haandens og Aandens Arbejde-re først og fremmest maa blive det europæiske.

slut

Næste artikel: Dansk Samlings- og ...
 

klik til Fakta09

 

klik til index

 

 

 kasler-journal.dk
Page Down


Copied from the original Mogens Kasler-Journal by SmartCMS ® 2011