Dette er en SmartCMS kopi af den originale Mogens Kasler-Journal, som blev lukket 16. marts 2011

kildefor                                                                                                                                                                                                                kasler-journal.dk
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Page Down

 

 

Kildefortegnelse

og

introduktion

til

 

- de private krige
 

Et statistisk bidrag til

besættelsestidens historie    

 

sabotager     drab     likvideringer

snigmord    rovmord    vådeskud

 

og andre ulykker

 

 

De private krige er konflikten for eller imod den samarbejdspolitik, som blev ført mellem regeringen Stauning - Buhl  - Scavenius - departementchefstyret - og besættelsesmagten: Det nazistiske Stor-Tyskland.

Regeringen Stauning-Munch ville den 9. april 1940 ikke erklære Tyskland krig, men under protest - en lille passus i svaret til den tyske gesandt - affandt sig med den tyske besættelse.

 

Denne undersøgelse viser, at gensvaret fra DKP, Danmarks kommunistiske Parti, blev 400 Bopa-sabotager, inkl. forsøg, brande, eksplosioner, spræng- ninger og stinkbomber. Bopas eksperter af 18-20-årige unge mænd var over-vejende fra Vesterbro, Enghave og Sydhavnen i København. 

 

Den anden gruppe, HD, den højrenationale Holger Danske, udførte ca. 100 sabotager. HD startede i 1943. Det var studerende sønner og døtre fra den højere og lavere middelklasse,  samt  officerer, marinekadetter, funktionærer, arbejdere, erhvervsdrivende, og tidligere finlandsfrivillige.

Likvideringer.

Bopa udførte sandsynligvis flere end 83 likvideringer. Heraf har Bopa vedkendt sig 30. Holger Danske udførte sandsynligvis flere end 169.

Undersøgelsens foreløbige resultat vises i kronologien i de private krige.

 

Blandt de 598 faldne frihedskæmpere er 20, som kørte i bil og blev dræbt af andre frihedskæmpere ved vejspærringer under befrielsesdagene i maj 1945.
  En blind børstenbinder, en islandsk forfatter og en tysk dommer blev dræbt under anholdelse af "frihedskæmpere" den 5. maj 1945.

Politiet ønskede alle uopklarede drab oplyst efter befrielsen, men blev standset af Juntaregeringen maj-oktober 1945, efter pres fra 2 af modstands-bevægelsens 9 ministre i regeringen. Per Federspiel og Frode Jakobsen.

Det viser, at den anden halvdel af regeringen = 9 misliebige politikere indvalgt til samarbejde med tyskerne i 1940-45, åbenlyst var 9 fejge hunde ved ikke at protestere.

"Stikkerne blev likvideret efter ordre fra Frihedsrådet", hed det.

"Det kender Frihedsrådet intet til", lød svaret.

"Stikkerne udpegede vi selv", udtalte HDs "Herman", Gunnar Dyrberg.

Hvad skal man tro?

 

Frihedsregeringen af 10. maj 1945 - dvs. Juntaregeringen før rigsdagsvalget i oktober s.å. - bad minister Frode Jakobsen om en undersøgelse. Frode Jakobsen undersøgte 121 likvideringer. Hvorfor ikke samtlige 400? Fordi der intet konkret kunne siges om de øvrige 289. (Sic!)
  "Jeg var Frihedsrådets stærkeste mand", udtalte FJ i 1995.
  "Frode Jakobsen er en taskenspiller", mente retspræsident Svenning Rytter i 1953.

 

Fra besættelsens slagskygge og i gråzones tusmørke ses drengebanders pyromani og legen frihedskæmper. De var bevæbnede, uden kontakt til øvrige modstandsgrupper. Visse drengebander gennemførte uopfordret drab på dem, som de antog var værnemager, stikker, tyskertøs, et cetera, og de jagtede homoseksuelle, som var en udsat gruppe for pengeafpresning, ydmygelser og drab.

Et kapitel for sig er de kriminelle parasit-banders hærgen med overfald, pengeafpresning, røveri, plyndring, tyveri, sortbørs, rovmord - i frihedskam-pens navn. Til egen fordel, til afsky og stor risiko for modstandsbevægelsen.

 

De private krige, version 1: Sabotager, drab og likvideringer. Kronologisk oversigt i privatkrig01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, privatkrig10

Alfabetisk oversigt i privatkrigAC,  privatkrigDG,  privatkrigHJ,  privatkrigKM,  privatkrigNQ, privatkrigRAa

De private krige, version 2: Borgerkrigen i DK 1940 - 1945

De private krige, version 3: Politiske og kriminelle drab og drabsforsøg i DK 1940 - 1945

 

Litteratur og almene kilder:

 

Besættelsestidens Fakta  red. advokat Niels Alkil, 1945-46

Borgerlige Partisaner  journalist Leif Larsen, 1982

Danmark under Besættelsen  Den parlamentariske Kommissions Beretning  24 bind, 1948-58

Efter Drabet  journalist Per Øvig Knudsen, 3. udgave, 2004

Faldne i Danmarks Frihedskamp 1940-45 Frihedskampens Veteraner, 1970

Frit Danmarks Hvidbog  en dokumentation 1945-46

Gjort gerning  Flemming B. Muus, 1979

Holger Danske rejser sig  Jørgen Røjel, 1993

I Danmarks Frihedsråd  Frode Jakobsen, 1979

Indberetning over uopklarede Drab og Drabsforsøg i Stor-København fra 1. November 1943 til 7. maj 1945. Københavns Opdagelsespoliti, 23. Oktober 1945. Udgivet på cd-rom af Tage Refsgaard Andersen: DKP og Frihedskampen, 1999

Jane Horney  journalist Erik Nørgaard, 1986

Min tid i Bopa  advokat Erling Andresen, 1995

Politiet 1938-47  dr. phil. Henrik Stevnsborg, disputats, 1992

Retsopgøret under og efter besættelsen  retspræsident Svenning Rytter, 1953

Retsopgøret efter besættelsen  professor Ditlev Tamm, disputats, 1984

Sabotageorganisationen Bopa  Esben Kjeldbæk, 1997

Sabotageorganisationen Holger Danske  Eigil Barfod, 1983

Stikkerdrab Modstandbevægelsernes likvidering af danskere under besættelsen, historiker Stefan Emkjær, 2000 (bemærk flertal, modstandsbevægelserne)

Syv Maaneder uden Politi  statsadvokat Jørgen Trolle, 1945

Endvidere supplerende stof.

 

Historikeren Peter Birkelund og Syddansk Universitetsforlag udsendte i 2008 og 2009 henholdsvis 1. og 2. udgave af Holger Danske, Sabotage og likvide-ring 1943-45.  Peter Birkelund er arkivar og seniorforsker ved Rigsarkivet.

Værket, som er i 2 bind, anmelder kasler journals udgiver og it-redaktør Mogens Kasler. klik her

 

Uagtet Peter Birkelund ikke omtaler kasler-journal med en stavelse, og naturligvis ejheller omtaler De Private Krige,  er det indlysende, at Birkelund fra side 668 i 2. udgave opstiller Holger Danskes aktioner i kronologisk række-følge, som er lig kasler-journals tilsvarende opstilling i De Private Krige.

 

Der foreligger med andre ord en uundgåelig overlapning af det samme stof fra besættelsestiden, hvorfor jeg har valgt, at gengive Holger Danskes Aktions-liste fra det pgl. værk. Dog kun meddele dato, hændelse og medvirkende. Derfra kan læserne foretage en sammenligning.

 

De private krige er forlæg til videre undersøgelser -

 

i den

anledning

efterlyses:

 

Familier, slægtninge, venner, politifolk, militærfolk, modstandsfolk, politike-re, museumsfolk, historikere, forfattere, journalister, embedsmænd, overle-vende fra dansk-tyske grupper - med andre ord: Enhver, som har oplysninger om ramte skæbner i besættelsestidens drama, opfordres til at medvirke. Som kender hin, eller en anden, eller har erfaret om, hvem der blev dræbt, og om årsagen, hvorfor, og under hvilke omstændigheder. Herunder afskedsbreve, som forklarer, hvorfor hin pågældende begik selvmord.
  Jeg efterlyser materiale fra hele landet: Politiets lister fra 1945 over uopkla-rede drab og drabsforsøg under besættelsen. Om 426 døde, hvor dødsdatoen kendes, men årsagen til drabet ikke er oplyst. Om politiske, kriminelle, hidtil fortiede drab og likvideringer. Om 10-17-årige, som blev hensynsløst dræbt, eller fejlskudt. Om den grove kriminalitet med røverier, plyndringer, drab og rovmord i den politiløse tid, hvor ex. en 3-årig pige var vidne til dobbeltmord på hendes forældre.

 

Send Deres oplysninger i en mail til:     mogens.kasler@privat.tele.dk    

                                             klik til  privatkrig01   

                               

  kasler-journal.dk
       
Page UP


Copied from the original Mogens Kasler-Journal by SmartCMS ® 2011