Dette er en SmartCMS kopi af den originale Mogens Kasler-Journal, som blev lukket 16. marts 2011

hellet01                                                                                                                                                                                                                                                                              kasler-journal.dk
Page Down

 

Pro Memoria Ludvig - 1   fortsat

 

At De, hr. Lykketoft, i dag er forhenværende udenrigsminister, er næppe til nogen fordel. De løb i utide fra finanserne. Og De blev ikke statsminister. Partiet tabte valget i 2005. De gik af som formand.

En ny mand kom til, denne gang en nydelig dame med et kompagni, som heller ikke var effektive ved valget i november 2007.

Den reaktionære V-K-regering, Fogh Rasmussen og Bent Bendtsen - krigen i Irak & Afghanistan & præsident G.W. Bush i erindring - fortsætter med den reakti-onære, superspidsborgerlige, rynkede trutmund, Pia Kjærsgaard, Dansk Folkepar-ti, som parlamentarisk garant.

Så bortset fra at dronningen og ham vorherre og hans næstkommanderende prins Henrik, får pisse travlt med at bevare gamle Danmark, får Helle Thorning Schmidt og hendes lidet duelige kaffeklub, ørene i maskinen mellem V & K & Dansk Folkeparti & Ny dansk reaktionær Alliance.

Pro Memoria Ludvig.

 

Jamen, hov?


Pludselig sker der noget:

 

Pro Memoria Ludvig - 2

 

-  for alle skeptikere må de følgende mirakler

være noget af et chok

 

Her ses det omsider, at det vrimler med:

FORNYELSEN  AF  SOCIALDEMOKRATIET

 

Dog, vi indleder med avisernes dronning - hvor har den dame ikke været chef-redaktør - Lisbeth Knudsen.

 

Berlingske Tidende Søndag den 13. april 2008

7 teser om dansk politik

Af chefredaktør Lisbeth Knudsen

 

Det var den tyske reformator og teolog, Martin Luther, der begyndte på det med teserne. Hans 95 teser til drøftelse af afladens kraft og pavens magt blev ophængt på døren til Wittenbergs slotskirke i den nuværende tyske delstat Sachsen-Anhalt den 31. oktober i 1517. Den handling gav stødet til reformationen og dannelsen af den evangelisk-lutherske kirke. Ordet tese kommer af det græske »thesis«. Ordet betyder »det at stille« eller »det at lægge« og bruges om en ikke endnu dokumenteret påstand, der kan danne udgangspunkt for en drøftelse. Nu er der efterhånden ikke det parti, den institution, den højskole eller den politiske blogger på nettet, der ikke har et eller andet antal teser på dagsordenen.

Venstres Søren Pind og hans liberale trosfæller måtte æde deres 10 liberale tester, fordi de kom i vejen for regeringens strategi. Der kom ikke nogen reformation ud af dem. Nu er det så den socialdemokratiske næstformand i folketingsgruppen, Mette Frederiksen, der har forsøgt sig med ni teser + en tiende, som stadig står åben og venter på den bedste ide. Og senest har Socialdemokratiets formand forsøgt sig i to kronikker i Politiken med lanceringen af, hvad der er blevet kaldt »ni valg« og ikke ni teser. Her på en blank søndag midt i tese-kogeriet i dansk politik kunne det måske være på sin plads med et par teser til politikerne til forbedring af tilstanden i dansk politisk debat.

Tese nr. 1. Stop mudderkastningen og lad os høre jer tale substans og reelle meningsforskelle i stedet for at kæmpe om, hvem der mener først at have taget patent på en idé for tre år siden, og hvem der nu er blevet omvendt til det klo-gere.

Tese nr. 2. Stop fedtspilleriet mellem kommunerne, regionerne og Folketin-get. Hver dag sin historie fra kommunerne om, hvad der skyldes Folketingets uduelighed og fra Folketinget om, hvad der skyldes kommunernes og regioner-nes manglende styringsevne.

Tese nr. 3. Giv os mere personlighed. Stop teflonbehandlingen af dansk poli-tik, som gør det svært at kende forskel på de politiske synspunkter, fordi alle er bange for at støde nogen af vælgerne fra sig. Flere politikere med mod, skarpe kanter og personlige synspunkter ville være forfriskende bekendtskaber.

Tese nr. 4. Jorden kalder månen. Vækstpolitik, parallelsamfund, vidensstag-nation for nu bare at tage tre ord fra Helle Thorning-Schmidts »ni valg« er ord der er fremmedgørende for den politiske debat og præcis så abstrakte, at politik bliver gjort til elitens indforståede dialog og ikke en folkelig drøftelse.

Tese nr. 5. Mere selvkritik - tak. Jagten på medieminutter og skærmtid får alt for mange politikere ud i pinlige mediestunts. De kræver samråd og stiller spørgs-mål i Folketinget på sager, der ikke er ordentligt undersøgt, eller som aldrig burde have været sager for politikerne at blande sig i, og som aldrig nogen sinde vender tilbage til ny medieglorværdighed, når den nyhedsløse søndag er overstået, og samrådet holdes.

Tese nr. 6. Hvis danskerne skal være mere borgere end forbrugere, som Mette Frederiksen ganske rigtigt og sympatisk skriver i sin tese nr. 8, så skal politikerne ændre retorik fra at slå en gavebod op ved valget og indgå kontrakter med os hver især om, hvad vi kan få med hjem i indkøbskurven, hvis vi stemmer på lige præcis dem. Så skal politikerne til at være visionære idéforvaltere og ikke kon-kurrerende supermarkedsbestyrere med det samme dagligvaresortiment.

Tese nr. 7. Giv os følelser, hjerteblod, levende, improvisatoriske, underhol-dende, visionære og indsigtsfulde politiske debatter, som kunne være opvisnin-ger i veltalenhed. Ikke den nuværende alt for ofte forudsigelige, indstuderede, kedsommelige, blodfattige ritualisering af dansk politisk debatkultur.

Lisbeth Knudsen

_____________________________________________________________

 

 

www.socialdemokraterne.dk
 

30. marts 2008

10 socialdemokratiske teser for et bedre Danmark
af

Mette Frederiksen

næstformand i den socialdemokratiske folketingsgruppe

socialordfører

 

Danmark er et fantastisk land og i forhold til hovedparten af verden har langt de fleste af os det godt og trygt. Alligevel kan vi se konturerne af et Danmark, der langsomt, men støt bevæger sig i den gale retning.

 Hvordan kan det være, at vi siger, vi er det lykkeligste folk på jorden, mens forbruget af lykkepiller stiger? Samfundet er blevet markant rigere, men køerne til uddelingen af familiepakker ved juletid bliver længere år for år. Beskæftigelsessituationen er imponerende, men er du datter eller søn af en ufaglært, så er sandsynligheden for, at netop du får en videregående uddannelse rystende ringe.

Vi lever længere, men beboerne i Københavns Nordvest kvarter dør langt tidligere, end dem, der bor i Hellerup. Vi snakker mere om miljøet end længe, men indlandsisen smelter, mens vi snakker. Der er indført strengere straffe, men unge tænder bål og brand i gaderne. Vi prædiker fred og menneskerettigheder i verden, men støtter krige, hvor vi lukker øjnene for vores allieredes åbenbare krænkelser. Der er noget galt, og tiden er inde til reformer og forandring, hvis vi skal bevare det fællesskab, som vi har bygget vores velfærdssamfund op omkring.

Danmark lever sammen med resten af verden i en konstant forandringsproces. Globaliseringen, den teknologiske udvikling, udviklingen af videnssamfundet, miljøet og klimaets tilstand og den demografiske udvikling er alle forhold, der har afgørende indflydelse på Danmarks fremtidige udvikling. Det skal vi forholde os til.

Men som svar på disse udfordringer har VKO-blokken valgt en strategi med små forandringer, der langsomt – men sikkert – baner vejen for et samfund, hvor skellene mellem den rige og den fattige dansker bliver større. Uligheden betyder, at de svageste grupper af danskere får dårligere muligheder. De langsigtede konsekvenser er en gradvis individualisering af samfundet, hvor manglende ansvar overfor fællesskabet tager over og opløser sammenhængskraften.

Vi skal en anden vej. Jeg foreslår ti socialdemokratiske teser, der skal indgå i det arbejde, som Socialdemokratiet nu starter i en bred alliance med alle de progressive kræfter, som ønsker en anden regering. En regering, der vil uligheden til livs og skabe et bredt fundament for et bedre Danmark. De ti teser indeholder først og fremmest nogle klare principper for et fremtidigt Danmark. Men også konkrete forslag, som kan gennemføres i dag. Hvis der er vilje!

1. Det enkelte menneskes frihed står over alt andet:

Første tese slår fast, at Socialdemokratiet tager udgangspunkt i det enkelte individ. Frihed er retten til at bestemme over sit eget liv. Frihedens største udfordring i Danmark er de barrierer, der forhindrer mennesker i at udfolde sine evner til gavn for sig selv og andre. Frihed er, at køn, etnicitet og familiemæssig baggrund ikke skal bestemme, hvilken uddannelse, hvilket job, hvilken indfly-delse på samfundslivet eller hvilken livsform man vælger og har adgang til.

Desværre er frihed i dag reduceret til at handle om frit valg af den ene eller anden velfærdsydelse. Det er ikke tilstrækkeligt. Den vigtigste frihedskamp i dag er at bekæmpe den negative sociale arv. Først den dag, hvor børns fremtidige placering i samfundet ikke længere kan bestemmes på forhånd, kan vi kalde os et samfund med reel frihed for det enkelte menneske. Udsatte børns rettigheder og behov skal vægtes højere end de kulturelle normer, der i dag virker begræn-sende for lighed.

2. Pligter er vigtigere end rettigheder:

Som borgere indgår vi i en række fællesskaber med andre mennesker. I vores familie, i lokalområdet, i trafikken og så videre. Kun hvis alle føler et ansvar for fællesskabet, vil Danmark være et godt sted at bo. På det seneste har vi oplevet danskere, der sætter sig ud over fællesskabet, når Nørrebro bliver raseret, folk går amok i trafikken eller snyder i skat. Tesen bekræfter, at individets frihed er betinget af ansvaret for fællesskabet. Flere skal yde mere, og pligt kommer før ret! Enhver skal arbejde og forsørge sig selv, hvis det overhovedet lader sig gøre, og ingen må forvente mere fra fællesskabet – det vil sige den offentlige velfærd – end hvad nødvendigt og rigtigt er. Hvis alle dropper sort arbejde, og hvis nytilkomne indvandrere står til rådighed for arbejdsmarkedet, vil Danmark blive et både rigere og mere retfærdigt samfund.

3. Hvis vi afskaffer fattigdom, bliver hele samfundet rigere:

Fattigdom er uacceptabelt i et moderne velfærdssamfund. Det samme er stigende ulighed. En udvikling, som understøtter de stadig større skel imellem mennesker og på sigt underminerer sammenhængskraften, er forkert. Det er uretfærdigt at lade store dele af en befolkning leve kortere, få ringere uddannelse og oftere blive udsat for belastende forhold. Et erklæret mål om at afskaffe fattigdom handler ikke alene om en øget grad af lighed. Fattigdom og etniske parallelsamfund forårsager i alle samfund sociale spændinger og konflikter. Et Danmark uden store sociale skel er et mere trygt Danmark. Behovet for at beskytte samfundets mest udsatte grupper skal stå over den almindelige lovgivning. Der skal indføres fixerum til misbrugere, frit lejde for prostituerede og mulighed for alternativ beskæftigelse for hjemløse. Overførselsindkomster, der aktivt bidrager til at skabe fattigdom, skal afskaffes, og bekæmpelse af social ulighed skal være bestemmende for alle afgørende politiske beslutninger.

4. Velfærden skal hellere være fælles end privat:

Efter pligt følger ret. I Danmark skal vi have ret til at blive behandlet, når vi bliver syge, til en tryg alderdom, til et uddannelsessystem i verdensklasse og til at vokse op i gode vuggestuer og børnehaver. Men sådan er virkeligheden i Danmark ikke. Mange af velfærdsinstitutionerne er slidte, og kvaliteten udfordres hele tiden af, at det private udvikles på bekostning af det fælles. En konkurrence imellem privat og offentlig velfærd er i teorien sund. Men den igangværende udvikling er skræmmende, og balancen er tippet. Sundhedsvæsenet er et godt eksempel på, at det private alternativ er ved at underminere den offentlige velfærd. Uligheden cementeres dag for dag. I mange år har det været praksis at privatisere. I fremtiden bliver det nødvendigt med en form for "af-privatisering". Private tilbud må ikke favoriseres over et offentligt tilbud. Til gengæld skal enhver borger sikres optimal indflydelse på alle offentlige velfærdsgoder. Også i forhold til at vælge til og fra.

5. Der skal tjenes flere penge i Danmark:

Mere velfærd koster penge. Især fordi det er tvingende nødvendigt, at vi i højere og højere grad tænker velfærd som tid og kvalitet og ikke blot et spørgs-mål om velstand. Tid koster penge. Derfor skal den nødvendige økonomiske vækst skabes klogt. Industrisamfundet er afløst af videnssamfundet, og de nye konkurrenceparametre harmonerer med det socialdemokratiske værdisæt. Med-arbejderindflydelse, selvstændig stillingtagen, kreativitet og livslang læring er kilden til succes i den internationale konkurrence. Vi skal ikke slå amerikanerne og asiaterne med deres egen medicin, men vi skal derimod vinde via specialiserede kvalitetsprodukter baseret på kreative kompetencer, et højt niveau af social tryghed, et reguleret, men fleksibelt arbejdsmarked og måske vigtigst: et tæt partnerskab mellem den offentlige sektor og det private erhvervsliv. Blandt andet i udviklingen af velfærdsteknologi. Flere skal turde vove et øje som selvstændig iværksætter, og samfundet må være indstillet på at nedbryde de barrierer og ændre de regler, der ikke understøtter dette.

6. Velfærdsstaten er ikke et mål i sig selv:

Velfærdsstaten er ikke et mål, men et middel. Derfor er det et problem, at forandringsvilligheden hele tiden daler i dansk politik. Velfærdsstaten skal være en dynamisk størrelse – altså foranderlig - og en afgørende kampplads for demo-kratiets forskellige synspunkter. Hvad ikke kan stå, må falde! En skattereform skal erstatte skattestoppet, således at skatten kommer ned på især lave arbejds-indkomster, og forbrug beskattes højere. En omsorgsreform af kontanthjælps-systemet skal sikre, at kontanthjælp igen bliver en midlertidig ydelse, og at de sidste får en reel mulighed for at indtræde på arbejdsmarkedet. En reform af boligområdet skal gøre op med ghetto’erne og sikre det nødvendige udbud af billige og ordentlige boliger, så byerne igen bliver for alle. En pensionsreform skal sikre en retfærdig fordeling af pensionsmidlerne til gavn for de dårligst stillede pensionister.

7. Et rent miljø er vigtigere end mere forbrug:

Jordkloden skal gives videre til næste generation i bedre stand, end vi selv fik den overdraget. Den globale opvarmning og truslen mod klodens mangfoldighed er vor tids største opgave. Med det nuværende overforbrug udtømmer vi naturens ressourcer og ødelægger dermed grundlaget for kommende generationers liv.

Vi bliver nødt til at erkende, at skal denne udvikling ændres er det et globalt ansvar, som ikke er omkostningsfrit. Målet for det danske samfund er en fuldstændig økologisk landsbrugsproduktion, at unødvendigt forbrug bliver dyrere end almindeligt forbrug, og at vi bliver så dygtige og ansvarlige overfor dem, der kommer efter os, at den energi, vi forbruger, produceres bæredygtigt.

8. Danskerne skal først og fremmest være borgere – ikke kun forbrugere:

Det kit, der holder det moderne samfund sammen, er tillid og demokratiske beslutningsprocesser. Et ordentligt velfærdssamfund kræver engagement fra alle - forældre, pårørende, ansatte og beslutningstagere. Hvis vi reducerer borgerne til forbrugere, vil det enkelte individs ansvar blive mindre, og sammenhængs-kraften vil blive reduceret. En borger tager stilling, tager ansvar og bidrager til forandring. Forbrugeren gør nærmest det modsatte. Forbrugere mødes kun i forhold til konkrete ydelser og flytter sig med en ulidelig lethed til næste vare. Men et samfund består ikke af tilbud og varer. Et stærkt velfærdssamfund kan kun eksistere, hvis der reelt er et fælles ansvar. Det er med andre ord nødvendigt at erkende, at et moderne, demokratisk samfund også er et besværligt samfund at bo i.

9. Verden har behov for mere politik – ikke mindre:

I al for lang tid har den globale udvikling været bestemt af markedet. Det er forkert. Danmark skal ikke være statist i globaliseringen. Danmark skal være med til at opbygge strukturer, der sikrer spredningen af demokrati og menneskerettigheder. EU skal have lov at vokse sig stærkere. Det samme skal lignende konstruktioner i resten af verden – og ikke mindst FN. Kun ved opbygning af forpligtende samarbejder på tværs af grænser opnår vi at tæmme globaliseringens ulemper og sikre, at helt almindelige mennesker får lov til at drage nytte af de store fordele. Rækkefølgen må være: udryddelse af fattigdom, støtte til statsudvikling på den sydlige halvkugle, yderligere handelsliberalisering og afskaffelse af protektionisme, forpligtende aftaler om nedbringelse af CO2, kvindehandel og nedrustning.

10. Skal skrives sammen med andre der også ønsker et socialdemokratisk Danmark.

Mette Frederiksen

 

N.B. Mette Frederiksen fortjener opbakning.

Send dine forslag til www.mettefrederiksen.dk

eller til

kasler-journal.dk

_______________________________________________
 

 

www.Socialdemokraterne.dk
 

13. april 2008

og

Politiken 11. - 12. april

For enden af den tredje vej

af

Helle Thorning - Schmidt

 

Vi har bygget vores tilslutning på idéen om, at rigtige og retfærdige foran-dringer skabes gennem politiske beslutninger, snarere end rene markedsløsnin-ger og den stærkes ret. Det har gjort Danmark til et særligt stærkt samfund. Derfor har vores værdier om frihed, lighed og fællesskab næsten magisk betydning for langt de fleste danskere.

Men befolkningen skylder ikke Socialdemokraterne noget. Det er os, der skyl-der befolkningen svar på, hvordan vi vil bygge fremtidens Danmark.

Vi har tabt tre valg i træk. Vi har definitivt mistet den førstefødselsret til rege-ringsmagten, der udsprang af klasse- og industrisamfundet. De generationer, der vokser op i disse år, har ikke det syn på vores parti, som befolkningen havde for blot en generation siden.

Ved det seneste valg lykkedes det os ikke at vinde fornyet fremgang. Det påtager jeg mig et personligt ansvar for. I den første valgperiode under min ledelse nåede vi ikke langt nok. Vores dagsorden var ikke tilstrækkeligt omfat-tende, og det samlede billede af oppositionens alternativ til VKO-flertallet var ikke tilstrækkeligt klart. Derfor valgte danskerne kontinuitet frem for forandring. Jeg ser det som en personlig udfordring at rette op på dén situation. Mulig-hederne er til stede. Danmark står med udfordringer, som VKO-blokken er åben-lyst ude af stand til at håndtere. Og oppositionen står for værdier, som stadigt flere ønsker at styrke for fremtiden. Jeg vil beskrive det fundament, vi bygger på, og den kurs, vi vil sætte for fremtidens Danmark.

 

Mit udgangspunkt er en ny analyse af situationen for centrum/venstre i verdens mest udviklede samfund. Det samme billede går igen på tværs af forskellige nationale særtræk. Socialdemokratierne og beslægtede progressive partier er trængt. Fra fløjene og på midten, hvor centrum/højre dominerer. I Frankrig var det den borgerlige Sarkozy og ikke socialisten Royal, som fik chancen for at gennemføre en fornyelse af det franske samfund efter 14 års stagnation med Chirac. I Tyskland er Kurt Beck og SPD under kraftigt pres i regeringskoalition med CDU’s markante Angela Merkel og i karambolage med det kraftigt voksende Die Linke, hvor østtyske ekskommunister har fundet sammen med deserterede vesttyske socialdemokrater. I Storbritannien kæmper Gordon Brown og Labour mod dalende politisk engagement og de dårligste meningsmålinger i 24 år over for et delvis moderniseret konservativt parti, som satser på at minimere den politiske afstand til Labour. I Holland kollapsede Wouter Bos og Arbejderpartiet i konfrontation med en styrket venstrefløj, hvorefter den ellers stærkt svækkede borgerlige regeringschef Balkende fik mulighed for at fortsætte.

Og i stort set alle vestlige samfund vinder højrepopulismen samtidig frem. Enten målt i tilslutning eller evne til at dominere den politiske dagsorden. Herhjemme møder vi som bekendt lignende tendenser. De kan hverken forstås eller håndteres uden blik for konsekvenserne af de seneste 10-20 års politiske og samfundsmæssige udvikling – ikke bare i Danmark, men i stort set alle højtudvik-lede samfund.

Jeg tror ikke, at nogen tænker har både påvirket og fortolket forløbet stærkere end den britiske socialdemokrat og sociolog Anthony Giddens. Han er måske bedst kendt som ’guru’ for Tony Blairs New Labour fra midt i halvfemserne og frem til nu. Men hans indflydelse er i realiteten langt bredere. Giddens beskrev tidligt, hvordan individualisering, globalisering og modernisering af forholdet mellem stat og marked fundamentalt ændrer det politiske landskab. Hans idé om socialdemokratisk fornyelse via en tredje vej hinsides det ’gamle’ højre og venstres begrænsninger, indkapsler provokerende, men præcist de udfordringer, der optog en hel generation af socialdemokratiske ledere omkring årtusindskiftet.

Den tredje vej opstod i slipstrømmen af det politiske opbrud, som Murens fald skabte.

Socialdemokrater overalt i Europa – også demokraterne i USA – blev optaget af at forene markedskræfternes dynamiske evne til at skabe vækst og velstand med fællesskabets ønske om velfærd og lighed. Samtidig erkendte de begræns-ningerne ved den tankegang, der havde præget firserne.

Til højre havde Reagans og Thatchers foragt for fællesskabet spillet fallit. Til venstre var tiden kommet til et opgør med de forestillinger, der havde givet plads til ultraliberalismen. F.eks. at staten og den offentlige sektor kan løse ethvert samfundsproblem, at befolkningen kan opdeles og behandles efter klasse-tilhørsforhold – eller at økonomien kan styres ved at skrue op og ned for efter-spørgslen.

Giddens fangede som ingen anden den stemning. Han leverede opskriften på en moderne socialdemokratisk politik, der reformerer den offentlige sektor i retning af borgernes behov, beskytter mennesker frem for arbejdspladser, satser på tryghed i forandring, udvikler offentligt/privat partnerskab, optimerer fleksibilitet på arbejdsmarkedet og udviklingsmuligheder for erhvervslivet, sætter økonomisk ansvarlighed over alle andre hensyn, ser international handel og åbenhed som en mulighed for vækst og udvikling – og fremmer forpligtende internationalt samarbejde om grænseoverskridende problemer.

 

Jeg er som person og politiker dybt præget af den tids idéudvikling. Men i Danmark og Socialdemokratiet har vi generelt haft et dobbelttydigt forhold til ideen om den tredje vej. Simpelthen fordi vi kom den i forkøbet. Skridtvis og mere diskret. Men på mange punkter mere vidtrækkende. Og fra et langt stær-kere udgangspunkt.

Labour har aldrig præget det britiske samfund i samme grad, som Social-demokratiet har præget Danmark – og var af samme årsag faret vild i en håbløst militant forestillingsverden, før fornyelsen gradvis satte ind fra slutningen af 80’erne og slog fuldt igennem med valgsejren i 1997.

Da Giddens udgav sin skelsættende bog i 1998, vandt de danske social-demokrater en historisk valgsejr efter fem års succesrig reformpolitik, som satte ’Gang i halvfemserne’ og byggede på et klart brud med de virkemidler, der havde ført til stagnation i halvfjerdserne og politisk marginalisering i firserne.

På det tidspunkt var det danske velfærdssamfund allerede moderniseret i en grad, som på mange punkter har fået Labour til at stræbe mod en skandinavisering af det britiske samfund. Derfor har vi – i modsætning til f.eks. vores svenske partifæller – altid lagt en vis afstand til konceptet.

Holdningen har været, at vores mere pragmatiske fornyelsesproces var langt mere effektiv og i overensstemmelse med et langt stærkere værdigrundlag end New Labours velformulerede, men ofte knap så indholdsrige – og på visse punkter lovligt liberal-konservativt inspirerede – budskaber.

* På den baggrund havde Anders Fogh Rasmussen som nyvalgt formand for Venstre i 1999 fri adgang til at bruge Tony Blairs eksempel og den tredje vejs forskrifter som rettesnor for fornyelse af sit gammelliberalistiske parti. Tilbage stod indtrykket af et politisk spektrum, hvor afstanden mellem højre og venstre var stærkt reduceret. Det efterlod masser af plads til markering af en ny værdipolitisk dimension, som først og fremmest handlede om tilstrømningen af udlændinge. Konsekvensen blev som bekendt det politiske jordskred, der skabte VKO-flertallet i 2001.

I kølvandet på Foghs fornyelse fulgte Socialdemokratiets påståede iden-titetskrise. Endeløst mange analyser har beklaget den minimale forskel på højre og venstre for så at efterlyse et nyt socialdemokratisk projekt, som kan rette op på situationen. Siden er der sket en fastfrysning af magtforholdene i dansk politik. Når der flyttes stemmer, sker det inden for de politiske blokke. Fra midten mod fløjene . . . til partier, der lever af markante holdningsforskelle frem for sammen-hængende politiske koncepter, eller, om man vil – projekter.

 

Som beskrevet tyder meget på, at en række andre europæiske lande bevæger sig i samme retning. Når centrum/venstre i en periode har haft svært ved at håndtere udviklingen, skyldes det, at den er dybt paradoksal. Den politik, vi har udviklet de seneste 10-20 år, er så stærk, at de borgerlige ikke længere åbent udfordrer den.

Vores løsninger på de problemer, der plagede det gamle højre og venstre, accepteres – i det mindste officielt – af stort set alle europæiske partier med ambition om regeringsmagt. Alligevel står vi for enden af den tredje vej. Ikke af de årsager, der normalt gøres gældende.

 At Venstre og andre borgerlige partier forsøger sig i rollen som fodslæbende forvaltere af en moderniseret socialdemokratisk samfundsmodel, er i længden deres – ikke vores – problem. For det borgerlige Danmark leverer ikke varen. Summen af svigt, skæve prioriteringer og en stadigt mere åbenlys afstand mellem ord og handling skaber voksende problemer på en række nøgleområder. For eksempel sundhed, miljø, energi, ældrepleje, børnepasning, uddannelse og integration.

Derfor er det også helt afgørende, at vi modstår fristelsen til at vende om og gå baglæns til en tryg zone af velkendte forslag og modsætninger for at synliggøre de grundlæggende værdimæssige forskelle i dansk politik. Når den melder sig – og det sker jævnligt – må vi sige klart fra.

De betingelser, vi har indstillet os på de seneste 10-20 år, er kommet for at blive: Tendenserne til globalisering, individualisering og konkurrencepres vil ikke aftage, men accelerere for fremtiden. De erkendelser, vi har gjort os, var rigtige: Det er urimeligt og virkningsløst at hæve skattetrykket yderligere, skabe usikkerhed om boligejernes økonomi, slække sanktionerne over for grov kriminalitet, øge tilstrømningen af familiesammenførte eller sende flere penge til den offentlige sektor uden sikkerhed for, at de anvendes effektivt. Og den politik, vi har udviklet, virker: Beskæftigelsen er høj, dansk økonomi er sund, konkurrenceevnen er stærk, og de mange ressourcer, vi bruger i fællesskab, er ikke en belastning, men en fordel i kapløbet med andre lande. Til trods for utallige borgerlige forudsigelser om det modsatte.

Når centrum/venstre alligevel er trængt – og ikke kan vente på, at erkendelsen af de borgerliges fejl og mangler breder sig – skyldes det mere grundlæggende udfordringer. Vores eksistensberettigelse og vigtigste værdi er idéen om, at rigtige og retfærdige forandringer skabes gennem politiske beslutninger. Den kan vi ikke leve op til inden for rammerne af den kurs, moderne politik har samlet sig om de seneste 10-20 år. Vi høster i disse år de sidste frugter af den tredje vejs reformer med det opsving, der har varet næsten uafbrudt siden midt i halvfemserne.

Men foran os ligger en ny tid. Præget af nye udfordringer, der langt hurtigere, end vi er vant til, fundamentalt vil ændre det Danmark – og den verden – vi kender.

På en serie punkter står vi umiddelbart over for omvæltninger, som vil udløse stærkt negative konsekvenser, hvis vi forholder os passivt – eller kræve reformer af en ny og mere vidtrækkende karakter, hvis vi ønsker fornyet stabilitet og fremgang. Grundlæggende fordi forandringstempoet accelererer. Teknologisk, socialt og økonomisk. Det giver os mulighed for at flytte udviklingen længere og hurtigere end nogen anden generation af politikere før os. Men det betyder sam-tidig, at udviklingen i flere tilfælde umuligt eller kun vanskeligt kan rettes op, hvis vi forpasser de muligheder, der byder sig i de kommende år.

 

Det vilkår gælder på tværs af områder, som ellers er dybt forskellige. F.eks. på klimaområdet, hvor vi har 10-20 år til at foretage en omstilling, der svarer til hele den industrielle revolution, for at undgå klimaændringer, der vil ændre levevilkårene på hele kloden dramatisk. På integrationsområdet, hvor Danmark bevæger sig mod en nærmest uoprettelig splittelse, hvis ikke denne generation magter at integrere nye og gamle danskere. På velfærdsområdet, hvor Danmark deles, hvis det ikke lykkes os at udvikle en tidssvarende og tillidsvækkende kvalitet på nøgleområder som sundhedsvæsenet og folkeskolen.

I økonomien, hvor Danmark står over for et langvarigt vækstchok, hvis vi ikke gennemfører en forceret omstilling af erhvervslivet i retning af job med høj værditilvækst og stort udviklingspotentiale. Og i dagligdagen, hvor livskvaliteten for chokerende mange danskere trues af stressrelaterede sygdomme og problemer med balancen mellem familie- og arbejdsliv i et samfund, hvor traditionelle fællesskaber og netværk er under afvikling.

Alt sammen udfordringer, der ikke alene kan løses, men give anledning til en kolossalt dynamisk udvikling af vores samfund, hvis vi træffer de rigtige beslutninger i tide. Det har vælgerne i de europæiske lande fornemmet længe før deres politikere.

De er med god grund ved at miste interessen for den del af det politiske liv, der ikke afspejler en klar erkendelse af fremtidens udfordringer. Og de vender først tilbage til centrum/venstre, når vi lever op til vores egne værdier. Det kræver, at vi stiller os i spidsen for en ny forandringskoalition. Et nyt handle-kraftigt flertal af borgere, partier, virksomheder og organisationer, der er parat til at foregribe og præge forandringer, som vil være langt mere vidtrækkende, end vi hidtil har været parat til at tage højde for. Med reformer, som vil påvirke alle danskeres tilværelse markant. Den opgave er de borgerlige ude af stand til at løse. For dem ender den tredje vej blindt. De kan vælge at stå stille og skrue op for symbolpolitikken – eller gå tilbage til det gamle højres idékatalog.

For os bør den tredjes vej afslutning være en ny begyndelse. I morgen vil jeg komme nærmere ind på ni klare valg, der vil sætte en ny progressiv kurs for Danmark.

9 progressive valg for Danmark

I Danmark og Europa skabte den socialdemokratiske bevægelse i 1990erne forbedringer for den brede middelklasse og samfundets trængte grupper gennem en politik, der bredt betegnes som Den Tredje Vej.

Men som jeg beskrev i går tvinger dramatiske ændringer i vores økonomi, miljø, befolkningssammensætning og kultur os til at finde nye veje fremad. Det er ikke alene en udfordring for os socialdemokrater, men også for de borgerlige politikere, der har lukreret på vores tænkning og politik. Den Tredje Vej erstattes ikke af en fjerde vej eller en ny skole. Dertil er verden for kompleks og for foranderlig. Men kernen i den socialdemokratiske vision om social retfærdighed, personlig frihed og demokratisk fællesskab vil træde klarere frem i en ny værdikamp.

I de kommende år vil forskellene mellem Socialdemokraterne og den borgerlige regering stå mere klart end længe. Forskellene er mange og dybe, men vigtigst er, at vi altid er parat til at påtage os et ansvar for helheden og fremtiden snarere end blot at lappe på tingene i den rækkefølge, problemerne tårner sig op. Og vi gør det med en ukuelig optimisme.

Vi tøjlede industrialiseringen af Danmark. Nu vil vi møde globaliseringen med ansigtet forrest og med tro på fremtiden. Oftest er de borgerlige et skridt bagefter den udvikling, de besvarer med tøven og undren. Tænk blot på hvor skamløst Anders Fogh Rasmussen benægtede klimakrisen og promoverede Bjørn Lomborg for nu at fremstille sig selv som miljøforkæmper.

Danmark er i dag et af verdens rigeste lande og vores velfærdsmodel kopieres verden over. Men den borgerlige regering har valgt at lægge ansvaret for Danmark fra sig. Det er ikke samfundets skyld, siger de. Og det er heller ikke samfundets pligt at handle. Deres spor er mere af det samme. Flere nedskæringer. Mere splittelse i mellem dem og os. Blokpolitik i stedet for brede forlig, der samler Danmark. Mindre velfærd og flere skattelettelser.

Vi kan gennem klare og ofte svære men ærlige valg endnu sætte kursen ad et andet spor. Jeg vil ikke love danskerne guld og grønne skove. Jeg vil ikke, som regeringen gjorde i valgkampen, narre befolkningen med løfter, der nu viser sig at være tomme. Jeg vil derimod præsentere danskerne for ni klare valg og prioriteringer, der alle udspringer af Socialdemokraternes ambition om at forme fremtiden, fulde af selvtillid og forventning. Vi har et valg mellem mere af det samme eller en ny progressiv kurs for Danmark.

1. Vi skal vælge mellem en modernisering af velfærdssamfundet eller frem-tidige skattelettelser:

Ingen regering kan overleve et forsøg på aktivt at afvikle velfærdssamfundet. Heller ikke en borgerlig. Men man kan forsømme velfærden systematisk. Det er præcis det, vi oplever i disse år. Når ældreplejen ikke længere er i stand til at sikre alle ældre en værdig alderdom, skabes der en ny utryghed. Når sundhedsvæsenet ikke længere kan sikre alle danskere fri og lige adgang til de samme, hurtige tilbud om behandling, skabes der en ny ulighed. Og når folke-skolen ikke længere kan tilbyde forhold, som alle forældre har tillid til, forlader de mest ressourcestærke det fællesskab, der har holdt Danmark sammen. Hvis den udvikling ikke vendes i løbet af få år taber vi selve idéen om et velfærds-samfund.

Den offentlige sektor har mere end nogensinde brug for udvikling og omstil-ling. Den har brug for at værdsætte sine ansatte og slippe dem fri fra regler og bureaukrati. Og den har brug for investeringer. Der er grænser for hvor meget hurtigere, de ansatte skal løbe, hvor mange patienter, der kan ligge på stuerne, og hvor mange børn vi kan proppe i et klasselokale. Men presset på velfærdssamfundet giver også danskerne en mulighed for at udvikle det. Hvis vi vil beholde de solidariske principper, må vi udfordre systemerne.

Jeg har som formand for Socialdemokraterne foreslået, at vi indfører velfærdsrettigheder. Det er en helt ny måde at styre den offentlige sektor på, fordi rettighederne kun stiller krav til resultater og ikke til processen. Vi vil ikke acceptere, at der er store forskelle i kernevelfærden, afhængigt af om du bor i Gentofte eller i Glamsbjerg. Prisen for en ny og bedre offentlig sektor er, at vi ikke sænker skatten.

2. Vi skal vælge mellem at bruge milliarder og atter milliarder af kroner på særinteresser eller en vækstpolitik, hvor gamle erhverv bliver til nye:

Vi står overfor nye økonomiske udfordringer i de kommende årtier med finansiel ustabilitet, lavere vækst og voksende pres på vores fælles udgifter. Det vil gøre Danmark til et mere udynamisk samfund, der glider væk fra placeringen som et af verdens rigeste lande. Hvis ikke vi handler nu. Nøglen til vores hidtidige vækst og velstand har været en konstant udvidelse af arbejdsstyrken. Men bortset fra det potentiale, der utvivlsomt findes ved en effektiv integration af etniske minoriteter, kan fremtidige løft i velfærden ikke alene finansieres af nye, store løft i arbejdsstyrken.

Regeringen har ingen seriøse bud på, hvordan vi skaber fremtidens velstand. Derfor står vi midt i et vadested. Danmark har alle muligheder for at udnytte vores stærke økonomi til en job-revolution, som kan finansiere fremtidens vel-færdssamfund. Vi skal ikke alene skabe flere jobs – vi skal skabe bedre jobs. Vi skal ikke bremse, men forcere en omstilling som sikrer danskerne beskæftigelse i toppen af den globale økonomis værdikæde. Forudsætningen er et farvel til janteloven og den dyre urskov af støtte- og beskyttelsesforanstaltninger, der fast-holder store dele af dansk erhverv i en tidslomme.

3. Vi skal vælge mellem større ulighed eller at nedbryde den negative sociale arv:

Danmark er et verdens mest lige samfund. Men de senere år er uligheden vokset. Det gælder økonomisk, hvor de dårligst stillede har fået langt mindre ud af opsvinget end os andre, og hvor enkelte grupper har uacceptabelt dårlige livsvilkår. F.eks. personer der rammes af kontanthjælpsloftet og den store gruppe af folkepensionister uden opsparing, der lever med begrænsede forbrugs-muligheder og en livskvalitet, som svinger med fødevarepriserne. Vi skal afskaffe fattigdommen i fremtidens velfærdssamfund. Og vi skal bekæmpe de mønstre, der fastholder store grupper udenfor de muligheder, som velfærdssamfundet skaber. Desværre er den negative sociale arv blevet mere fortættet blandt mennesker, der er på overførselsindkomster, som har misbrugsproblemer, og som har en anden etnisk baggrund.

Deres børn har en alt for dårlig mulighed for at forme deres liv efter eget valg. I fremtidens velfærdssamfund skal vi målrette vores institutioner og skoler til at bryde den negative sociale arv. Vi skal prioritere de børn og unge, der ikke har faste og trygge rammer med på skolebænken. Den borgerlige regering talte om at gøre bistandsklienten til bankdirektør. Og det er rigtigt. Sådan burde det værre. Det er den danske drøm, at det ikke er herkomst men evner og flid, der bestemmer den enkeltes livsbane. Men intet er der sket. Hvis vi lykkes med at skabe en ny mobilitet i Danmark, vil vi opnå to enorme gevinster. For det første vil en stor gruppe mennesker vise, at den danske drøm kan blive til virkelighed. For det andet vil samfundsøkonomien vinde på, at flere bidrager til og færre trækker på fællesskabets ressourcer.

4. Vi skal vælge mellem flere parallelsamfund - eller en helhjertet integra-tionsindsats:

Danmark er dårligere end andre lande til at få indvandrere i arbejde. Halvdelen af alle indvandrere læser for dårligt til at tage en uddannelse efter folkeskolen. Efterkommere begår næsten 6 gange så mange voldsforbrydelser som etnisk danske mænd. Og de færreste havde for få år siden forestillet sig uroligheder af det omfang Danmark oplevede i februar. Jeg vil insistere på at tale om disse tal og begivenheder. En fuldstændig åben og fordomsfri debat er nøglen til at nå til fremtidens velfærdssamfund. Ikke mindst for det store flertal af de nye danskere, der kæmper for de samme værdier og mål i tilværelsen som alle andre. I den situation er det forstemmende, at debatten om 24-års-reglen og tilknytningskravet stadig får lov at dominere. Begge regler er nødvendige. Men langtfra tilstrækkelige.

Jeg har fremlagt en omfattende integrationsreform, der effektivt gør op med ghettoerne og de spirende parallel-samfund. Vi skal have et klart loft på hvor mange børn med svage færdigheder i det danske sprog, der må gå i en klasse. Vi skal have et loft over, hvor koncentrerede de sociale udfordringer må blive i vores boligområder. Den nye integration handler ikke alene om at bryde sociale mønstre – det handler også om at bryde kulturelle mønstre. I alt for mange indvandrerfamilier bliver kvinder og unge piger fastholdt i patriarkalske familie-strukturer. Og vi oplever egentligt antidemokratiske kræfter som eksempelvis Hitz butTharir. Jeg har trukket en klar linie op her. De mennesker, der ikke ønsker at blive en del af vores samfund, som foragter vores demokrati skal have et tilbud om at rejse hjem. Hver enkelt borger skal ville det danske samfund.

5. Vi skal vælge mellem et medansvar for en ødelæggende klimakrise - eller et Danmark som klimaforbillede:

For ganske få år siden var kampen mod udbygning af vedvarende energi et led i højrefløjens værdikamp. Grøn energipolitik stod i vejen for økonomisk vækst og industriinteresser. Siden har piben fået en anden lyd. Virkeligheden er, at vores nuværende forbrug af kul, gas og olie er den største markedsfejl i menneskehedens historie. Vi har 10-20 år til at foretage en omlægning af omtrent samme rækkevidde som hele det 20. århundredes industriudvikling. Om det lykkes afhænger ikke mindst af de lande, der går forrest – og samtidig høster mulighederne for at tjene på ny teknologiudvikling. I den situation skal vi satse. Danmark har alle forudsætninger for at omstille sig hurtigere end noget andet land. Men vi udnytter dem ikke. Sverige vil være uafhængigt af gas og olie i 2020, og Norge vil være CO2-neutralt i 2030, mens vi humper videre med en politik, der ikke i min levetid vil sikre os grøn energiforsyning. Vi kan endnu nå at gøre Danmark til en udviklingsdynamo for en ny og bæredygtig teknologi.

6. Vi skal vælge mellem et kollektivt overtræk på de menneskelige ressourcer - eller en ny balance i arbejdslivet:

Danskerne er et af de folk i verden, der arbejder mest. Kvinderne er på arbejdsmarkedet, og det præger vores familieliv – heldigvis. Vi forsøger at gøre vores samfund så effektivt som muligt. Der skal løbes hurtigere og længere på kortere tid. Men vores balancer er ikke altid rigtige. I de danske familier er der er en type spørgsmål, der går igen og igen: Hvem henter ungerne efter skole? Hvem sørger for at de kommer til fodbold? Og hvem bliver hjemme, hvis der er barn sygt?

Vi er en nation af travle og nogen gange stressede mennesker, der bliver stadigt mere pressede på vores tid. Samtidigt har vi indrettet vores samfund på en måde så stadig flere mennesker sidder i kø til og fra arbejde byer eller bruger tid i gammeldags og nedslidt offentlig transport. Vi skal finde den nye balance mellem den enkeltes nære behov og det kollektives behov for effektivitet og tempo. Vi har konkret peget på at oprette en tidsbank på arbejdsmarkedet så den enkelte kan prioritere sin arbejdsindsats over et livsforløb. Men det er ikke en valgmulighed uden omkostninger – hverken for samfund eller den enkelte.

7. Vi skal vælge mellem vidensstagnation - eller et uddannelsesløft:

Uddannelse er afgørende for vores fremtidsmuligheder. Både som samfund og enkeltpersoner. Alligevel er det faglige niveau i folkeskolen er stadig utilfredsstillende. Lidt over 80 pct. af en ungdomsårgang uddanner sig. Den sidste femtedel falder fra. Samtidig er kvaliteten på de uddannelser, der kæmper med stort frafald ofte under al kritik. Særligt på de erhvervsskoler, der har bidraget så stærkt til vores velstand, og som har givet elever uden stærke boglige evner en vej videre, er frafaldet dramatisk.

Fremtidens velfærdssamfund har brug for en ny dansk uddannelsesrevolution fra daginstitutions- til universitetsniveau. Socialdemokraterne foreslår, at vi indfører 12 års undervisningspligt i Danmark. Samtidigt vil vi tackle to centrale problemstillinger: Vi vil sikre at børn og unge, som ikke bryder sig om boglig undervisning, kommer til at trives med at tage en uddannelse, og vi vil sikre, at alle de, som ikke fik færdiggjort den uddannelse de drømte om, kan få lov til det senere i livet.

8. Vi skal vælge mellem blokpolitik - eller at forny folkestyret og styrke demo- kratiet:

Fremtidens velfærdssamfund kan kun blive en realitet, hvis befolkningen har tillid til vores demokrati. Den tillid har blokpolitikken med Dansk Folkeparti været med til at undergrave sammen med det stigende antal brudte løfter. Regeringen gik til valg på, at der var råd til mere velfærd og skattelettelser og løfter om et nyt bredt samarbejde. Nu er Anders Fogh Rasmussen løbet fra begge løfter.

Regeringen er blevet egenrådig og selvtilfreds og får svære ved at skelne mellem sine private interesser og fællesskabets interesser. Socialdemokraterne vil skabe et nyt demokratisk samarbejde, hvor mindretal i Folketinget bliver respekteret, og borgerne inddrages mere. Vi vil styrke muligheden for at kontrollere magten, og vi vil høre alle interesser og befolkningsgrupper, når beslutninger skal træffes. Og vi ønsker, at intet Folketing i fremtiden kan sende Danmark i krig med mindre end to tredjedeles flertal.

9. Vi skal vælge mellem en stigende forråelse i samfundet - eller et medan-svar for respekten mellem mennesker:

Det sidste valg er måske det vigtigste. Men også det der er sværest at beskrive med tal og fakta. Vi oplever, at respekten for det enkelte menneskes værdi er under pres. Udviklingen viser sig i vores ældrepleje, hvor alt for få for lov til at prioritere den omsorg, der kan bryde en fortvivlende ensomhed. Omsorgssvigt på vores plejehjem er ikke kun et ansvar for ledelsen – det er et fælles ansvar. Og udviklingen viser sig som en forråelse, der slår ud i meningsløs vold – ikke mindst blandt de helt unge. Jeg ved, at grænserne for politik indtræder der, hvor livets udfordringer for alvor begynder. Men jeg er overbevist om, at vi kan få mere ud af vores fælles fremtid, hvis vi tør sætte det enkelte menneskes værdi på dagsordenen for dansk politik.

Jeg har skitseret ni afgørende valg, som vi skal foretage for at bringe Danmark videre. Og det haster. Ingen af valgene kan vente. Velfærdssamfundet bliver nedslidt. Væksten er under pres. Klimakrisen er ganske få år fra at indtræde for alvor. Vi kan endnu nå at vende udviklingen og bringe Danmark tilbage på et progressivt spor, hvor fællesskabet gør en forskel for vores omverden og for den enkelte. Der er et klart valg i dansk politik.

Helle Thorning-Schmidt

 

Bemærk:

Lisbeth Knudsen: - Tese nr. 4.

"Jorden kalder månen. Vækstpolitik, parallelsamfund, vidensstagnation for nu bare at tage tre ord fra Helle Thorning-Schmidts "9 valg" er ord der er fremmed-gørende for den politiske debat og præcis så abstrakte, at politik bliver gjort til elitens indforståede dialog og ikke en folkelig drøftelse."
 

kasler-journal finder Lisbeth Knudsens 4. tese forbløffende tankeløst tænkt. Dertil, at hendes 4. tese er nedladende, bedrevidende og én stor misforståelse.

 

Helle Thorning-Schmidt tør gribe om den vanskeligste af alle aktuelt brænd-bare politiske nælder ved at forklare sin politik med historisk-filosofiske indslag og termer, som tydeliggør hendes og Socialdemokratiets politik.

 

*** Som netop - besynderligt - just er efterlyst i Lisbeth Knudsens Tese nr. 3.

 

Derfor: Al ære og respekt for

  Mette Frederiksen:

"10 teser"

og

Helle Thorning-Schmidt:

"9 valg"

 

Jamen, hov!

Se lige her fra Ritt Bjerregaards Røde Skole om bolig-gevinst-skatten:

 

• Der skal indføres en beskatning af gevinsten ved salg af egen bolig. Den nuværende boligbeskatning er en af de væsentligste motorer for økonomisk ulighed i Danmark. I Danmark er det skattefrit at sælge egen bolig, modsat alle andre former for arbejdsfrie kapitalgevinster. Det har skabt en hidtil uset ophobning af friværdi i ejerboligerne. BRF kredit beregner friværdien i de danske ejerboliger til ca. 950 mia. kroner. En grad-vis indførsel af beskatning på mellem 10 – 30 procent af kapitalgevinst ved boligsalg vil generere betydelige indtægter, som kan investeres i en ret-færdig og slagkraftig boligpolitik. Ingen vil sidde hårdere i det i deres dagligdag, men gevinsten når boligen sælges, vil blive mindre end i dag.

• Den svenske boligbeskatningsmodel er et godt udgangspunkt for udvikling af en dansk boligfinansieringsreform. I Sverige betales 30 procent af gevinsten ved boligsalg, tilsvarende kan et tab på boligen fratrækkes i skat. Det er uden betydning for skatteberegningen, hvilken gæld der er i boligen, når den sælges. Fra kapitalgevinsten kan fratrækkes udgifter til forbedringer og reparationer - over en grænse på 5.000 kr. pr. år. Reparationer der er ældre end fem år kan ikke medregnes.

 

Klik til den røde skoles 4 stile:

http://www.roedeskole.dk/files/upload/Stile_fra_den_roede_skole_2.pdf

 

 

Hertil bemærker Helle Thorning-Schmidt:

- "Højere boligskatter bliver ikke Socialdemokraternes politik, Det er hul i hovedet at beskatte boligejerne hår-dere. Det er ikke socialdemokratisk politik. Vi har sagt, at ledelsen hos Socialdemokraterne går ikke ind for hø-jere boligskatter. Det er ikke partiets holdning".

 

Med andre ord:

Den socialdemokratiske ledelse ignorer den national-økonomiske videnskab, som igen og igen påpeger, at krav om beskatning af boligejernes inflationsgevinster er et uomgængeligt krav.

Dermed har fornyelsen af Socialdemokratiet under Helle Thorning-Schmidt og hendes konsorters ledelse udviklet sig fra "Jeg kan slå Anders Fogh" til en tragisk parodi i kapgang med Anders Fogh, med retning mod en uoprettelig national-økonomisk ulighedskatastrofe.

 

 

* Pro Memoria Ludvig *
 

klik til index


 

  kasler-journal.dk
Page Up


Copied from the original Mogens Kasler-Journal by SmartCMS ® 2011